Sunteți pe pagina 1din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC

Data emiterii: Inlocuieste editia din: 23.03.2006 10.11.2005

1.

Identificarea substantei/prepararii si a companiei/ntreprinderii Identificarea produsului


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

Utilizarea substantei/preparare
Reactiv pentru analiza

Identificarea companiei/ntreprinderii
Compania: Nr. telefon de urgenta: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0 +49 6151/722440 * Fax: +49 6151/727780

Identificarea distribuitorului:(stampila distribuitorului)

2.

Compozitie/informatii despre ingredienti


CAS-No.: M: Formula bruta: Formula chimica: 7664-93-9 98.08 g/mol H2O4S H2SO4 EC-Index-Nr.: CE-Nr.: 016-020-00-8 231-639-5

Ingredienti periculosi:
Denumirea conform cu Directivele EC: CAS-Nr. EC Nr. EC-Index-No. Clasificare Continut:

acid sulfuric 7664-93-9

231-639-5

016-020-00-8

C; R35

96 %

(Text complet al frazelor-R n paragraful 16)

3.

Identificarea pericolelor
Provoaca arsuri grave.

4.

Masuri de prim ajutor


Dupa inhalare:aer curat. Contactati medicul.Dupa contactul cu pielea: sp alati cu multa apa.Tamponati cu polietilen-glicol 400. Inla turati imediat hainele contaminate.Dupa contactul cu ochii: clatiti cu multa apa cel putin 10 minute cu pleoapa tinuta larg deschisa. Contactati imediat oftalmologul.In caz de nghitire: dati-i victimei multa apa (daca e necesar c tiva litri), evitati voma (risc de perforare!).Contactati imediat medicul. Nu ncercati sa neutralizati.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 1 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

5.

Masuri contra incendiilor


Moduri adecvate de stingerea incendiilor: Adaptare la materialele care sunt depozitate n imediata apropiere. Riscuri deosebite: Necombustibil. Caldura ambientala poate genera vapori periculosi. In caz de incendiu se pot degaja urmatoarele: oxizi de sulf. Echipamente speciale de protectie contra incendiilor: Nu stationati n zona periculoasa fa ra aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu pielea, pastrati o distanta de siguranta si purtati mbracaminte de protectie adecvata . Alte informatii: A se raci containerul cu apa pulverizata de la o distanta de siguranta. Preveniti ca apa pentru stingerea incendiului sa nu patrunda n apa de de suprafata sau apa freatica . Contine vapori degajati cu apa.

6.

Masuri n caz de emisii accidentale


Masuri de precautie privitoare la persoane: A nu se inhala vapori/aerosoli. A se evita contactul cu substanta. Asigurati furnizarea de aer proaspat n nca perile nchise. Masuri de protectia mediului: Nu permitati pa trunderea n reteaua de canalizare. Proceduri pentru curatare/ absorbtie: Indepa rtare cu absorbant de lichide si material de neutralizare (ex. Chemizorb H+, Art. No. 101595).A se trimite la evacuare. Curatati zona afectata.

7.

Manipulare si depozitare Manipulare/manevrare


Fa ra alte cerinte.

Depozitare
Inchis ermetic. Temperatura de depozitare: fara restric tii.

8.

Controlul expunerii/protectiei personalului Echipament de protectie a personalului:


Imbraca mintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca , n functie de concentratia si cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenta, la chimicale, a mbraca mintii de protectie trebuie sa fie stabilita cu furnizorul. Protectia cailor respiratorii: Protectia ochilor: cerut cnd sunt generati vapori/aerosoli. Filtru P 2 (cf. DIN 3181) pentru particule solide si lichide de substante nocive. solicitat

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 2 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

Protectia minilor:

In contact total:
Material pentru manusi: Grosimea stratului: Timp de strapungere:

viton 0.70 mm > 480 Min.

In contact prin mprastiere: cauciuc butilic 0.7 mm > 120 Min. Manusile de protectie a fi utilizate trebuie sa respecte specifica tiile directiveiCE 89/686/EEC si a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject (contact total), 898 Butoject contact prin stropire). Timpii pragului de rupere declarati mai sus au fost determinati de KCL prin teste delaborator conform EN374 pe probe cu tipul manusilor recomandate. Aceasta recomandare se aplica numai produselor declarate n foaia cu datele de siguranta si furnizat de noiprecum si scopului specificat de noi. La dizolvare sau la amestecare cu alte substante si n conditiile deviante de la cele declarate n EN374 va ruga m contactati furnizorul CE-manusi aprobate (ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Material pentru manusi: Grosimea stratului: Timp de strapungere:

Alte echipamente de protectie:

Imbraca minte de protectie antiacida.

Igiena industriala : Schimbati mbracamintea contaminata si o imersati n apa . Aplicati o crema ecran de protectie a pielii. Spalati minile si fata dupa lucrul cu substanta.

9.

Proprietati fizice si chimice


Forma : Culoare: Miros: Valoare pH
la 49 g/l H2O

lichid incolor fa ra miros


(25 C) 0.3 ~ 24 ~3 ~ 335 mPa*s C C

Viscozitate dinamic (20 C) Temperatura de topire Temperatura de fierbere Temperatura de aprindere Punct de inflamabilitate Limite de explozie inferior
superior

nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica ~ 0.0001 ~ 3.4 1.84 hPa g/cm3

Presiune de vapori Densitate relativa a vaporilor Densitate Solubilitatea n apa Descompunere termica

(20 C) (20 C) (20 C)

solubil (atentie ! degajare de caldura ) ~ 338 C

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 3 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

10. Stabilitate si reactivitate A se evita conditiile


Incalzire puternica .

Substante care trebuie evitate


Este pericol de explozie si/sau formare de gaz toxic cu urmatoarele substan te: / Reactii violente posibile cu: apa, metale alcaline, compusi alcalini, amoniac, aldehide, acetonitril, metale alcalino-pamntoase, alcalii, acizi, compusi alcalino-pa mntosi, metale, aliaje metalice, oxizi de fosfor, fosfor, hidruri, compusi halogen-halogen, compusi oxihalogenati, permanganati, azotura, carburi, substante combustibile, solventi organici, acetilidena, nitrili, compusi organici nitro, aniline, peroxizi, picrati, azotati, siliciura de litiu, compusi ai fierului(III), bromati, clorati, amine, perclorati, peroxid de hidrogen.

Produsi de descompunere periculosi


n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

Informatii suplimentare
higroscopic; are un efect coroziv; incompatibil cu: tesuturi animale/vegetale, metale. Se poate forma hidrogen n contact cu metale (pericol de explozie!).

11. Informatii toxicologice Toxicitate acuta


LC50 (inhalare, sobolan): 510 mg/m3 /2 h (calculat pe substanta pura) (IUCLID). Simptome specifice n studiile pe animale: Test de iritare a ochilor (iepure): arsuri (IUCLID). Test de iritare a pielii (iepure): arsuri (IUCLID). Valorile toxicologice nu sunt disponibile datorita altor proprieta ti periculoase ale substantei.

Toxicitate subacuta spre cronica


Nici un efect teratogen n experimentele pe animale. (IUCLID) Mutagenicitate bacteriala: test Ames: negativ. (in vitro) (IUCLID)

Informatii toxicologice suplimentare


Dupa inhalarea aerosolilor: leziuni ale membranelor mucoase afectate.Dupa contactul cu ochii: arsuri severe cu formare de cruste.Dupa contactul cu ochii: arsuri, leziuni ale corneei. In caz de nghitire: dureri severe (risc de perforare!), greata, voma si diaree.Dupa o perioad a latenta de cteva saptamni este posibila stenoza pilorica .

Date suplimentare
Produsul trebuie manevrat cu grija mai ales n contact cu chimicale.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 4 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

12. Informatii ecologice


Degradare biologica: Metodele pentru determinarea biodegradabilita tii nu sunt aplicabile substantelor anorganice. Comportare n compartimentele mediului nconjurator: Nu este de asteptat concentrarea n organisme. Efecte ecotoxice: Efecte biologice: Efectt nociv datorita deplasa rii pH-ului. Formeaza amestecuri corozive cu apa chiar si diluat. Pericliteaza sursele de apa potabila daca se infiltreza n sol sau n ape n cantita ti mici. Efect toxic asupra pestilor si algelor. Nu cauzeaza deficit de oxigen biologic. Toxicitate peste: L.macrochirus LC 50: 16-29 mg/l /96 h (MSDS extern). Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC 50: 29 mg/l /24 h (MSDS extern). Date ecologice suplimentare: A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol!

13. Consideratii privind deseurile: Produs:


Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe terenuri din mediul nconjurator. Va recomandam sa contactati fie autoritatile competente sau societatile specializate n eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de eliminare a deseurilor speciale. Distrugerea se face n conditiile legii (OUG 78/2000 si Legea 426/2001).

Ambalaje:
Eliminarea se face conform legislatiei n vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. Mai putin reglementa rile referitoare la recipientele necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate. Vezi site-ul www.MAPPM.ro.

14. Informatii despre transport


Transport terestru ADR, RID UN 1830 SCHWEFELSAEURE, 8, II Cale navigabila interna ADN, ADNR netestat maritim IMDG-Code UN 1830 SULPHURIC ACID, 8, II Ems F-A S-B Transport aerian CAO, PAX UN 1830 SULPHURIC ACID, 8, II Reglementarile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementa rile internationale si n ri forma aplicabila n Germania. Posibilele abateri nationale n alte ta nu sunt luate n considerare.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 5 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

15. Informatii de reglementare Etichetare conform cu Directivele EC


Simbol: Fraze de risc: Fraze de securitate:
C 35 26-30-45 Coroziv Provoaca arsuri grave. La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta medicul. A nu se turna niciodata apa peste acest produs. In caz de accident sau daca va simtiti rau, a se conslta imediat medicul. (daca este posibil i se ara ta eticheta). Eticheta CE

Nr. CE: Simbol: Fraze de risc: Fraze de securitate:

231-639-5

Marcare redusa (1999/45/CE,Art.10,4)


C 35 26-45 Coroziv Provoaca arsuri grave. La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta medicul. In caz de accident sau daca va simtiti rau, a se conslta imediat medicul. (daca este posibil i se ara ta eticheta).

16. Alte informatii


Textul oricarei fraze R face trimitere la paragraful 2 35 Provoaca arsuri grave.

Motiv pentru modificare


Capitolul 9: schimbare/adaugare la proprieta tile fizice/chimice. Capitolul 10: stabilitate si reactivitate. Capitolul 11: informatii toxicologice. Capitolul 12: informatii ecologice. Actualizare generala.

Reprezentanta regionala:
Reprezentanta Merck KGaA Romania* Str. Calea Plevnei nr. 53, etaj 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel: 004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro, Web site: www.merck.ro

Distribuitor (stampila):

Alte informatii:
Datele nscrise n fisa sunt culese din literatura de specialitate sipe baza fisei de securitate a furnizorului. Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta informare se refera numai la produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci cnd aceste produse sunt amestecuri sau combinatii cu alte substante. Informatiile continute n aceasta documentatie sunt n conformitate cu cunostintele noastre actuale, dar nu nlocuiesc normativele de calitate pentru aceste produse. Ramne n sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si sa-si asume responsabilitatea pentru respectarea legilor si a reglementa rilor n vigoare privind manipularea, transportul si depozitarea produsului respectiv.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 6 din 7

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Catalog Nr.: Numele produsului: 108131 Acid sulfuric 96% pentru determinare vascozitate, conform DIN 53727; LAB

Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele caracterizeaza produsul cu privire la ma siguranta corespunza Ele nu surile de toare. reprezinta o garantie a proprieta produsului. tilor

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 7 din 7