Sunteți pe pagina 1din 37

SCRIEREA DE PROIECTE

PROIECT
Set de activit i desf urate ntro perioad de timp determinat , planificate i controlate i care au drept scop producerea unei schimb ri n bine a situa iei beneficiarilor institu iei.

Procesul de elaborarea a cererii de finan are


ntreb ri-cheie Ce ncearc acest acest proiect s realizeze? Ce vom schimba? De ce sunte i cel mai potrivit pt. a realiza proiectul? Cum ve i realiza proiectul? Cum va fi condus ? Unde se va desf ura? Cnd se vor desf ura activit Coponentele propunerii Scopuri i obiective Justificarea propunerii Planificarea n timp i spa iu a proiectului ile? Monitorizare, evaluare i raportare

Cum vom controla realizarea pr.? Cum vom m sura eficien a Cum vom transmite celorlal i ce am f cut Ct de mult va costa proiectul? Ce resurse vor fi necesare Cum va fi proiectul? Ce se va ntmpla cnd proiectul ini ial se va ncheia? Ce alte materiale pute i folosi n sprijinul ropunerii?

Bugetul Durabilitate Materiale de sus inere

Problema este baza proiectului


Problema Este lacuna dintre stadiul actual i cel pe care preconiz m s l atingem. Este cea pe care organiza ia dore te s o mic oreze sau s o fac s dispar .

Analiza problemei - ntreb ri care ne ajut s identific problema


De ce este aceasta o problem ? Cine este afectat de aceasta? A cui problem este? Care este impactul problemei asupra beneficiarilor? Estre urgent rezolvarea ei i de ce? Este problema rezolvabil cu resursele disponibile? Ce s-ar ntmpla dac problema nu ar fi rezolvat ? n ce stadiu se va afla problema dup terminarea proiectului?

Arborele problemei
1. organiz m o ntlnire cu membrii grupului i facilit m identificaerea problemei princuipale. 2. Scriem n centrul unei table sau a unei coli de flipchart problema identificat 3. Rug m membrii grupului s spun care sunt cauzele i efectele acestei probleme. Cauzele sunt r d cinile iar ramurile , frunzele i fructele sunt efectele. 4. Cnd to i membrii grupului au c zut de acord asupra cauzelor i efectelor i rug m s discute despre urm toarele ntreb ri: Ce s-a f cut deja, ce pl nuim s facem n continuare.

Arborele solu iilor


1. Dup ce am finalizat copacul problemei, desen m pe o alt foaie de flipchart un alt copac care s urm reasc pozitivarea elementelor copacului problemei. Prin pozitivare problema >scopul proiectului cauzele >obiectivele proiectului Efectele problemei >rezultatele obiectivelor 2. Se va discuta apoi: Cum poate fi implementat aceast solu ie? De c tre cine i ce resurse ar fi necesare?

Elemente de men ionat n justificarea problemei


Descrierea narativ i logic a problemei Sus ineri i compara ii statistice Rezultatele evalu rii nevoilor locale Date istorice Cum s-a ntmplat asta? Prezentarea impactului problemei.

Scopul Atunci cnd l formul m ne gndim unde vrem s ajungem

Cea mai simpl metod de a scrie un scop este pozitivarea problemei. Adic vom reformula problema ntr-un mod pozitiv.

Scopul Acesta trebuie s con in :


Un enun clar i concis Un ideal Un rezultat urm rit pe termen lung Un verb la forma conjunctiv : s realizeze sau un substantiv verbal: realizarea

Scopul Acesta trebuie s nu con in : Elemente m surabile Conjunc ia i desparte 2 scopuri Cuvntul prin descrie metoda

ntreb ri de verificare a scopului


Reiese schimbarea pe termen lung din formularea proiectului? E clar? Poate fi n eles de cineva care nu cunoa te proiectul?

Pa i n scrierea obiectivelor
Obiectivele sunt pa i n atingerea scopului. Obiectivele ar trebui s urmeze o linie logic , ascendent . Obiectivele trebuie s fie concrete u m surabile.

Obiectivele au cinci p r i:
Cu ce rezultat?(Evaluarea) Ce abordare?(Metodologia) Ct de mul i?(M sura) Ce?(Pa ii necesari) Cnd?(Timpul)

Putem evalua obiectivul cu formula SMART


.

Specific M surabil Abordabil Realist Timp

Pa i n scrierea obiectivelor SMART


1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce se va ntmpla? Cum se va ntmpla? Cnd se va ntmpla? Pentru c i sau ct? Cu ce rezultate sau beneficii? Unim tot ce am ob inut pn acum pentru a formula obiectivul.

Grup int i grup de beneficiari


GRUPUL INT este acel segment de popula ie la care un proiect inte te s ajung pentru a se adresa nevoilor lui i este format din persoanele c rora se adreseaz proiectul. BENEFICIARII sunt persoanele sau categoria de persoane care vor avea de c tigat de pe urma proiectului. Beneficiarii proiectului sunt direc i i indirec i.

Plan de activit i
Pentru a reu i implementarea unui proiect este necesar s scriem un plan de ac iune. Un plan de ac iune nseamn a desp r i activit ile pe fazele mai importante ale proiectului i activit ile pe sarcini concrete. Fiecare activitate trebuie s aib un rezultat. Ea define te jaloanele.

Pentru a reu i trebuie s avem n vedere:


REZULTATE SARCINI TIMP NECESAR RESURSE RESPONSABIL PARTENERI EVALUARE Efectele concrete Pa ii necesari pentru a duce la bun sfr it proiectul Ct va dura ndeplinirea fiec rei sarcini De ce avem nevoie. Unde g sim resursele, ct cost . Cine va face ce? Cine ne poate ajuta? Cum vei ti dac ai atins sarcinile?

ATEN IE!
Nu v pierde i n detalii i face i diferen a ntre activit i i sarcini! O sarcin este un moment, el nu are durat , pe cnd o activitate este o ac iune care are un start i un final m surabil.

Diferite formate pentru un plan de lucru


Luna de proiect Unu Activitate
Luna de pr. Unu Doi Trei Etc.

Formarea unui comitet de consultan Formarea echipelor de lucru

Activ.

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

DOI

TREI

nceperea cursurilor pentru p rin i

Luna de pr. Activitat e xxx

ETC.

Plan de diseminare
De ce disemin m? Ce disemin m? La ce nivel disemin m? Metode i mijloace de diseminare
Pentru a face cunoscut experien a Bunele practici Cre terea prestigiului institu iei Comunicare Sa-i determin m i pe al ii s fac la fel Promovarea proiectului Finan atorul s se asigure c facem ceea ce trebuie sau chiar cere acest lucru

Plan de diseminare
Perioada de desf urare Ce disemin m? Experien a de parteneriat i colaborare Echipa Obiective Scop Dificult i ntmpinate Costuri Activit i Beneficiari Produse finale i par iale

Plan de diseminare
La ce nivel disemin m Institu ional Local Regional Na ional interna ional

Mijloace de diseminare
Mese rotunde, serb ri, seminarii Panouri, pliante, bro uri, massmedia Schimburi de experien , expozi ii, edin e,rvistra colii Internet - pagina web epci, tricouri, insigne

Plan de continuare
Pentru a avea garan ia De ce un c a f cut o investi ie finan ator este bun interesat de un plan de continuare Pentru rezolvarea

problemei centrale Finan atorul este interesat de un plan de continuare Cu pu ini bani, finan atorul vrea s realizeze mai mult Investi ia s fie de lung durat

Plan de continuare
Cum dovede ti c vei continua proiectul
Plan de activitate de continuare i mediatizare Program de formare n continuare Declara ie de parteneriat Declara ii c proiectul ocup un loc de seam n activitatea noastr

Plan de continuare
Ce ar trebui s con in un plan de continuare
Program de activit i Dezvoltarea unui program de perfec ionare Stabilirea metodelor, modalit ilor, resurselor Cre terea num rului de benefiaciari

Monitorizarea este un instrument de management care ajut la urm rirea i n elegerea progresului f cut c tre realizarea obiectivelor proiectului. Ea se concentreaz asupra analizei performan elor, pe termen scurt, comparate cu ceea ce s-a planificat.

Plan de evaluare i monitorizare

Monitorizarea
Ce vom monitoriza? Cum se va realiza? Prin ce metode? Cine o va realiza? Cine este responsabil de realizarea ei?

Metode de colectare a datelor pentru monitorizare


Statistice Observa ii Informa ii calitative Interviuri, chestionare jurnale

Evaluarea este un instrument de apreciere, care m soar n mod global, rezultatele, obiectivele i impactul proiectului i asigur date pentru proiecte similare n viitor. Se poate face la finalul proiectului sau pot avea loc evalu ri intermediare.

Plan de evaluare

Planul de evaluare
Cine va realiza evaluarea(echipa intern sau extern ) i cum vor fi ace tia ale i Planul de realizare al obiectivelor Planul metodelor de evaluare Prezentarea clar a criteriilor de evaluare Descrierea modului n care vor fi adunate informa iile S se motiveze alegerea anumitor metode de lucru S descrie procesul de analiz a datelor S arate cum va fi folosit evaluarea S includ rapoarte periodice

Acolo unde sunt obiective sunt i costuri Pe m sur ce dezvolt m scopul i obiectivele de proiect, estim m exact de cte fonduri este nevoie pentru a le realiza Bugetul trebuie s fie n concordan cu cerin ele finan atorului i cu problema pe care dore te s o rezolve

Bugetul

Bugetul i clasificarea cheltuielilor


Cheltuieli de personal Cheltuieli cu beneficii extrasalariale Cheltuieli de transport Cheltuieli contractuale Construc ie sau renovare Materiale Consumabile Cheltuieli cu echipamentul Costuri indirecte Alte cheltuieli