Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat ~i inregistrat a sa1ariati1or*).

sub nr.

.

/

A. Partile contractului

in registru1 general de evidenta

, ., Angajator - persoana juridicaiFizica ce sediulldomiciliulin , , , inregistrata la registru1 ,
,
.,
Angajator - persoana juridicaiFizica
ce sediulldomiciliulin
,
,
, inregistrata la registru1
,
"""""""""'~f"""'"
comertu1uiJautoritati1e administratiei
publice din
.
.
.
,. sub nr.
, reprezentata
,
cod
fiscaJ
, te1efon
legal
prin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
in cali tate
de
,
~l
sa1ariatu1/sa1ariata - domnu11 doamna """"
"
"""""""""""""""""""
,
domiciliatldomici1iata
in loca1itatea
, str.
:
,
nr.
, judetul
, posesor/posesoare
, eliberateliberata
alia bu1etinu1uilc,artii de identitatel
pa~aportu1ui seria """""
nr.
de
~
"""""""""""""""""""
1adata de
nr.
, CNP
"
din data
, am incheiat
, permis de munca
prezentu1 contract
individual" de
mundi in urmatoare1e conditii asupra
dirora am convenit:
:
B.
0 biectul contractului:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, sa1ariatullsalariata
3nceapa activitatea 1adata de
b) determinata, de
luni, pe
.
"""""""""""""""""""""""
;
perioada cuprinsa intre data de
urmand
sa
.~i data de

de post.

/ pe perioada suspendarii contractului

individual de munca al titularului

D. LOCUL DE MUNCA.:

1. Activitatea se desfa~oarala 2. In 1ipsaunui loc de munca fix salariatul va desfa~uraactivitatea astfel:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E.

FELUL MUNCH:

 

Funqia/meseria

 

'

cod

 

d.

 

Clasificarii ocupatiilor din Romania.

 

F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fi~a postului, anexa la contractul individual de munca*).

G. CONDITII DE MUNCA.:

1. Activitat~a

se

desf~~oafa in conditii

grele,

vatamatoare

sau periculoase,

potrivit

Legiinr.

31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza

in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

.

2. Activitatea prestata se desfa~oara in conditii normale I deosebite I speciale de munca, potrivit ,

\<

Legii

nr.

19/2000

privind

sistemul

public

de pensii

~i alte drepturi

de asigurari

sociale,

cu

modificarile

~i completarile

ulterioare.

H.DURATAMUNCII:

.

1. 0 norma lntreaga, durata timpului de lucru fiind de

orelzi, """'0"

ore/saptamana

a. Repartizarea

inegal).

b. Programul de lucru se poate modi fica in conditiile regul,~mentu.lui if}tern 1contractului colecti,

de munca aplicabil.

2.0

a. Repartizarea

programului

de lucru se face dupa cum urmeaza

(ore zi lore

noapte ,

fracfiune

de norma este de

programului

""'0

ore 1 zi (cel putin 0 ora 1 zi),

"'" o.(ore 1 saptamana).

.(ore zi lore

noapte).

de lucru se face dupa cum urmeaza

b. Programul de lucru se po ate

modifica in conditiile regulamentului

intern 1contractului

colectiv

de munca aplicabil.

 

c.

Nu se vorefectua

ore suplimentare,

cu exceptia cazurilor

de forta majora sau pentru

lucrari

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor

acestora.

I. CONCEDIUL:

Durata concediului anual de odihna este de

(norma Intreaga, fractiune de norma). De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de zile lucratoare.

zile lucratoare, in raport cu durata muncii

J. SALARIUL:

1. Salariul de baza lunar brut este de

a). sporuri:

b).

c).

indemnizatii:

alte

adaosuri:

,

'0"",

'0""""

lei, din care:

0.0"""

'00'"

"0""

0"""""""'"

'000'"

'00"

0""""""""""'-

"",,""0'"

0"

2. Orele suplimeIitare prestate In afara prograrriului normal de lucru sau In zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul

muncn.

3. DataIDatele la care se plate~te salariul este/sunt: """"""0""""0"""""""""""""""""0"""'"

K.

SANA.TATEAiN MUNCA.:

DREPTURI

~I

OBLIGATII

ALE

PA.RTILOR PRIVIND

SECURITATEA

~I

a). echipament individual de protectie

0.0."""",

 

0"'"

 

0""""'"

b). echipament

individual de lucru

 

c).

antidoturi

0.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

d).

alimentatie de protectie

 

00'

 

e).

alte

drepturi

~i obligatii

privind

 

sanatatea

 

~i securitatea

 

in

munca

 

""""""'"

L. ALTE CLAUZE:

a). perioadade probaestede

0.

00" 0o

.

.

.

.

. ',' .0

b). perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucratoare, conform Legii 53/2003 - Codlil munciisau in contractul colectiv de munca.

c). perioada de preaviz in cazul demisiei este de

53/2003 - Codul muncii sau in contractul colectiv de munca. 'S ." d). in cazul in care salaiiatul urmeaza s~-~i. desfa~mire activitatea in strainatate, informatiile

nr.

zile cql~ndaristice, conform Legii nro

prevazute la art. 18 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 ~

individual

e) alte clauze.

de munca.

"

Codul muncii se vor regasi ~i in contractul

M.

Drepturi ~i obligatii generalealepartilor

1 .Salariatul are, In principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptulla

b) dreptul Ia repaus zilnie $i saptamanal;

e) dreptulla eoneediu de odihna ariual;

salarizare pentru munca depusa;

--

d) dreptulla egalitate de $anse ~i de tratament;

e) dreptuLla demnitate In m1.lJ1,ca-----

f) dreptulla seeuritate ~i sanatate In munca;

g) dreptulla

h) dreptulla

i) dreptul de a lua parte la deterrninarea;;i ameliorarea conditiilor ~i a mediului de mundi

formare profesionala, In conditiile actelor aditionale

informare ~i eonsultare

j) dreptulla

protectie In caz de concediere

;

k)

dreptulla negociere coleetiva ~i individuala--;

1)

dreptul de a participa la actiuni colective ;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

2.Salariatului

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a Indeplini atributiile ce Ii revin

Ii revin, In principal, urmatoarele

obligatii:

conform fi~ei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse In regulamentul intern, In contractul colectiv de

.

mundi

d} obligatia de fidelitate fata de angajator In executarea atributiilor

aplicabil, preeum ~i In contractul individual de munca ;

de serviciu;

e)

obligatia de a respecta masurile de securitate ~i sanatate a muncii In unitate;

f)

obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3.

Angajatorul are, In principal, urmatoarele

drepturi:

a)

sa stabileasca organizarea ~i functionarea unitatii

b)

sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat. In conditiile legii ~i/sau In

conditiile contractului

ramura de activitate sau de grup de unitati;

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul asupra modului de Indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sa eonstate savar~irea abaterilor disciplinare ~i sa aplice sanctiunile corespunzatoare,

potr~vit legii, eontraetului

4. Angajatorului

a) sa informeze salariatul asupra conditiilor de- munca ~i asupra elementelor

desfa~urarea relatiilor de munca;

b) sa asigure permanent conditiile tehniee ~i organizatorice

normelor de munca ~i conditiile corespunzatoare

c) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca

colectiv de munca aplicabil, Incheiat la nivel national, la nivel de

colectiv de munca aplicabil ~i regulamentului

obligatii:

intern.

Ii revin, In principal, urmatoarele

care privesc

avute In vedere la elaborarea

de munca;

aplicabil ~i din contractele individuale de munca;

d) sa comunice

informatiilor

unitatii. Periodicitatea

aplicabil;.

e) sa se consulte

suseeptibile

f) sa plateasea toate eontributiile ~i impozitele datorate de salariati, In eonditiile legii :

g) sa Infiinteze registrul

prevazute de lege;

periodic

salariatilor

situatia

economica

~i financiara

a unitatii, cu exceptia

activitatea

colectiv de munca

sensibile

sau secrete, care prin divulgare,

comunicarilor

sunt de antura sa prejudicieze

In privinta

se stabile~te prin negociere In contractul

salariatilor

cu sindieatul

sau dupa eaz eu xeprezentantii

deeiziilor

sa afeeteze substantial

general

drepturile ~i intereselor aeestora ;

de evident a al salariatilor ~i sa opereze Inregislriirile

h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii

finale

,

Prevederile

prezentului

contract

individual

de munca

se completeaza

cu dispozitiile

Legii

nr.

53/2003 - cu modificarile ~i completarile ulterioare - Codul muncii ~i ale contractului colectiv de

munca

aplicabil,

incheiat

la

nivelul

angajatorului/grupului

de

angajatori/ramurii/national,

inregistrat

sub nr

 

/

la Directia generala de mundi

~i

solidaritate

sociaUi

a

judetului/municipiului

/Ministerul ~Muncii ~i Solidaritatii Sociale.

 

Grice

modificare

privind

clauzele

contractuale

in timpul

executarii~ contractului

individual

de

munca impune incheierea

contract individual demunca

unui act aditional

la contract,

conform

dispozitiilor

legale. Prezentul

s-a incheiat in doua exemplare, cateunul

pentru fiecare parte.

O.

prezentului

material

Conflictele

in legiitura

cu incheierea,

executarea,

modificarea,

suspendarea

sau incetarea

cornpetenta

contract individual

~i teritorial, potrivit legii.

de munca sunt solutionate

de instanta judeciitoreasca

"'.

Angajator,

Salariat,

Reprezentant

legal,

, Codul muncii, in Hrma indeplinirii procedurii legale.

Pe data de

prezentul

contract inceteaza

Angajator,

t'

.",

in temeiul a.I~

~

"'"

~

;

din Legea nr. 53/2003 -

,~

Data incheierii,