Sunteți pe pagina 1din 10

Capabilit

i NATO, trecut, prezent

i viitor Vlad Ioan Alexandru MISN, 2011

If we get the capabilities, NATO, along with the European Union, can do amazing things. Lord Robertson Introducere Definirea conceptului Istoric Componen a Capabilit i NATO n viitor doresc s aduc n discu ie argumentele care fac din NATO cea ii interna ionale. i

n lucrarea de fa

mai important organiza ie de securitate la nivel mondial. Care sunt mijloacele prin care aceasta reu e te s - i atribuie rolul de garant al securit evolu ia acestor capabilit Totodat doresc s prezint cteva defini ii ale conceptul de capabilitate, precum i de-a lungul ctorva ntlnri la nivel nalt din cadrul NATO. i de care NATO i. i organismele de comand a acestor capabilit Consider necesar o enumerare a celor mai importante capabilit dispune n acest moment, precum vor evolua aceste capabilit i.

ncheierea acestei lucr ri va fi alocat unei priviri n viitor pentru a vedea n ce mod

Introducere Odat cu sfr itul R zboiului Rece mediul european de securitate s-a schimbat radical. NATO nu se mai putea baza pe acea aparare static , terestra al c rei ca principal scop era respingerea unei eventuale invazii sovietice. Dizolvarea Uniunii Sovietice a nsemnat nlocuirea celui mai mportant adversar al NATO cu o multitudine de alte amenin Alian a resim ea nevoia unei reforme n plan militar pentru a putea face fa i diverse tipuri de amenin ari care atentau la securitatea continentul european ri. Astfel acestor noil i nu numai.

Aceste tipuri de amenin

ri sunt reprezentate de terorism, proliferarea armelor de distrugere i o

in mas sau conflicte etnice. Conflictele din Balcani au eviden iat necesitatea unei for e mult mai mobile cooperare mai eficient din punct de vedere tehnologic ntre Statele Unite rapid
1

i alia ii s i . Mai ura for e i formare

trziu, cazul Afganistan a supus Alian a unei noi provoc ri, aceea de a desf trupele sale au echipament adegvat, consumabile, transport, comunica ii profesional .

i n zone indep rtate. Pentru a realiza aceste sarcini, Alian a trebuie s se asigure c

Definirea conceptului: Capabilitati De i termenul capabilit i nu este definit n nici un dic ionar explicativ al limbii romne acesta este folosit des n domenii foarte vaste (social, economic, informa ional, militar etc). Dic ionarele str ine, n schimb, ofer cteva explica ii scurte a acestui termen: capacitate, aptitudine, pricepere, talent, nzestrare, posibilit i; calitatea de a fi capabil, modul n care cineva sau ceva este capabil; abilitatea de a executa un curs specific de ac iune; num r de arme, solda i etc. pe care o ar i folose te pentru a duce un r zboi.2 Celebrul profesor indian Amartya Sen, laureat al premiului Nobel pentru pace, n cadrul abord rilor teoretice despre definirea s r ciei n termeni relativi sau absolu i, analiza termenul capabilit i prefigurnd discu ia despre m surarea direct sau indirect a s r ciei. Prin capabilit i Sen n elege capacit ile de baz care permit oamenilor s existe/func ioneze. Acestea se manifest prin nevoia de instrumente ale c ror caracteristici s furnizeze capabilit ile n cauz . Capabilitatea apare astfel ca fiind un ansamblu format din instrumente, caracteristicile acestora i capacitatea indivizilor de a pune n valoare instrumentele i caracteristicile lor pentru a- i satisface nevoile. Termenul capabilit i militare a nceput s intre n limbajul uzual al tot mai multor teoreticieni i anali ti, mai mult sau mai pu in apropia i fenomenului militar, odat moment definitoriu pentru NATO i pentru Europa. cu Summit-ul de la Praga, desf urat n perioada 21-22 noiembrie 2002, care a reprezentat un

Carl Ek, NATO s Prague Capabilities Commitment, 2007 (http://govwin.com/knowledge/natos-prague-

capabilities-commitment/18874)
2

http://www.rft.forter.ro/cd_2009/07-sub7/01.htm#sus

Capabilitatea militar reprezint principala surs de nt rire a siguran ei i securit ii garantat de NATO. Ea se traduce direct n credibilitate politic . Dar pentru a putea face fa ntregului spectru al provoc rilor de securitate actuale, n special celor generate din afara Europei, este nevoie de capabilit i care sunt diferite de cele necesare n trecut. Avem nevoie de for e care se pot disloca mai rapid, la distan e mai mari, i care pot sta n teren un timp mai lung. Istoric Comandamentul Aliat pentru Transformare (Allied Command Transformation) define te capabilitatea ca fiind abilitatea de a produce un efect de care utilizatorul unor bunuri sau servicii are nevoie. n context militar exist patru componente principale ale capabilit ii: procesele, formele de organizare, oamenii i tehnologiile;procese strategii, doctrin ; forma de organizare schema organiza iei; oamenii personalul, conducerea, educa ia i instruirea; tehnologiile armament, materiale3. n continuare voi aminti principalele momente care au influen at capabilit NATO din punctele de vedere men ionate anterior. Primul a fost Summitul de la Washington din 1999 cnd s-au pus bazele Defense Capabilities Initiative (DCI). Scopul acestei ini iative nu a fost doar acela de a mbunat capacititea NATO de a respecta angajamentele articolului 5 dar pentru a face fa misiuni att n interiorul ct i i de a preg ti Alian a ile

noilor provoc ri de securitate care ar putea necesita diferite tipuri de i n afara teritoriului NATO. DCI presupunea un efort din i de a le dota cu echipamentul necesar. i mobilitate (alocare

partea membrilor NATO de a pune la dispozi ia Alian ei trupe care s ac ioneze rapid n regiuni critice, de a proteja acele for e rapid Principalele aspecte pe care se axa DCI au fost: 1. Dislocare for elor); 4. Consultare, comand domenii importante. Tot cu aceast ocazie a fost lansat o alt ini iativ The Weapons of Mass Destruction Initiative (WMDI). Scopul acesteia este intensificarea consult rilor privind i control; 5. Durabilitate

de trupe n zone de criz ); 2. Angajament eficient; 3. Suprave uire (protec ia i logistic . 4 DCI a contribuit la mbun t irea capabilit ilor Alian ei ntr-un num r destul de

3 4

ibidem http://www.nato.int/issues/capabilities/index.html

dezarmarea

i non-proliferarea. Un centru WMDI a fost nfiin at n mai 2000 pentru a

coordona activit ile n acest domeniu. 5 Summitul de la Praga din noiembrie 2002 este un moment foarte important deoarece aici s-a decis generarea unui amplu proces de modernizare care s -i confere NATO capacitatea de a gestiona provoc rile la adresa securit La Summit-ul de la Praga, liderii ii n secolul XXI. rilor NATO au c zut de acord asupra unui num r

de ini iative de mare anvergur pentru a dota Alian a cu cteva noi capabilit i: 1. Una din cele mai importante decizii ale summitului de la Praga a fost mbun t irea structurii de comand pentru ca aceasta s fie mai supl , eficace i eficient , s fie u or dislocat n vederea ndeplinirii cerin elor opera ionale necesare desf ur rii ntregii game de misiuni ale Alian ei. NATO a dezactivat Comandamentul Suprem Aliat pentru Atlantic din Norfolk i a plasat toate responsabilit ile opera ionale sub autoritatea Comandamentului Aliat pentru Opera ii (ACO), fostul Comandament Aliat pentru Europa din Mons, Belgia. 6 Noua structur are scopul de a clarifica confuziile existente pn la acel moment. 2. S-a aprobat creearea Prague Capabilities Commitment (PCC). Ca i DCI, PCC urm re te s mbun t easc capacit ile membrilor opera ionale pentru a r spunde nevoilor n evolu ie de ap rare. Format n umbra tragicelor evenimente de la 11 septembrie 2001, PCC pune accent pe combaterea terorismului
7

i protec ia

armelor de distrugere n mas . Oficiali ai NATO , subliniaz , totu i, c PCC difer de DCI n mai multe moduri importante: PCC este axat pe cooperare multina ional i specializari diferite care necesit angajamente specifice din parte ile lor n opt domenii diferite: (1) ap r rii chimice, i comunica ii; (5) fiec rui stat membru. PCC solicit membrilor s i s i asume angajamentele pentru a sus ine capacit biologice, radiologice, i nucleare; (2) intelligence, supraveghere, i achizi ie int ; (3), supraveghere aer-sol (AGS); (4) comanda, control, eficacitatea lupta (6), transportul strategic aerian realimentare cu combustibil; i (8) sprijinirea trupelor dislocate. PCC pune, de asemenea, accent mai mare pe cooperare interna ional folosirea n comun a fondurilor. Acest lucru permite i pe rilor mai mici de a combina i maritim; (7), aer-aer

5 6 7

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50325.htm http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/romanian/military.html Generalul James L. Jones, Transformarea structurii militare a NATO, (www.nato.int)

resursele pentru achizi ionarea de capabilit

i care ar fi inaccesibile pentru fiecare n

mod separat. Spre exemplu, Germania va gestiona un consor iu care va dobndi capacit i strategice de transport aerian, n timp ce Spania va conduce un alt grup care va inchiria aeronave petrolier. n plus, PCC recunoa te valoarea capacit ilor de ni . Acest concept este deosebit de important pentru noile state membre. Romnia, de exemplu, poate oferi trupele alpine, Ungaria are un corp ingineric califica i n timp ce Republica Ceh i Slovacia au unit i instruite n combaterea efectelor armelor chimice i biologice. PCC este elaborat pentru a extrage angajamente specifice, cuantificabile din partea statelor membre. La Praga, Alian a a aprobat un pachet de propuneri din partea fiec rei ri, obligndu-le ulterior s - i achizi ioneze echipamente specifice. 3. Creearea for ei de r spuns a NATO (NATO Response Force) este cea de a treia decizie major care s-a luat n cadrul summitului de la Praga. Acesta este o for comun , multina ional terestre, maritime for conceput pentru a r spunde rapid la variate crize emergente din ntregul spectru de misiuni ale Alian ei. Este alc tuit din for e i aeriene capabile s se deplaseze ntr-un timp foarte scurt oriunde este nevoie8. NATO prin NRF va avea, pentru prima dat n istoria sa, o integrat permanent ale c rei componente maritim , de uscat i aerian se afl sub autoritatea unui singur comandant. Elementul cu cea mai nalt stare de operativitate al NRF va fi capabil s nceap dislocarea ntr-un interval de cinci zile de la primirea notific rii i se va putea auto-sus ine pentru un interval de maxim 30 de zile9. Urm toarele dou summituri, Istanbul 2004 i Riga 2006 nu anun nici o ilor i ini iativ nou care s stabileasc obiective pragmatice pentru mbun t Alian ei. La Istanbul liderii Alian ei i reafirm capacit liderii NATO irea capabilit

angajamentul de a mbun t

ile NATO prin intermediul PCC. n comunicatul final al summitului de la Riga, i-au declarat inten ia de a continua munca lor pe tema capacit ilor NATO i un

ini iate la Praga. Totu i, efectele PCC au fost recunoscute att de mini trii ap r rii (2005) ct s-au declarat optimi ti observnd progrese ntr-o serie de domenii
8 9

an mai trziu la Riga. PCC a adus unele mbun t iri n domeniul capabilit ilor; mini trii

ibidem http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/romanian/military.html

Noul concept strategic al NATO n cadrul noului concept adoptat la Lisabona (2010) membrii Alian ei traseaz o linie evolutiv a Alian ei, astfel ca aceasta s continue s fie eficient n contracararea noilor amenin ri. Referitor la capabilit ile organiza iei, noul concept strategic garanteaz i care pot asigura ap rarea mpotriva securitatea statelor membre i partenere. n acest sens NATO declar c de ine un spectru ii locuitorilor din statele membre NATO10. Prin

larg de instrumente necesare ndep rt rii pericolelor oric rui tip de amenin are la adresa securit Descurajarea nuclear joac

urmare demersurile ulterioare vor viza mai multe domenii. un rol important, NATO angajandu-se prin acest i document s men in un num r adegvat de for e nucleare. Chiar dac controlul armelor non-proliferarea ocup un loc important n acest concept strategic, NATO face men iunea c atta timp ct n lume exist arme nucleare, ea va fi o alian nuclear . La nivelul armelor conven ionale, Alian a Nord Atlantic se angajeaz s men in i chiar s dezvolte for e mobile care pot fi dislocate astfel nct s ac ioneze n sensul angajamentelor luate n cadrul Articolului 5. Ex: For a de r spuns NATO. Din punct de vedere al capabilit popula iile amenin ilor defensive NATO se angajeaz s protejeze i impotriva noilor tipuri de ri. urarea i schimbul de ri care pot afecta rilor membre mpotriva rachetelor balistice, armelor de distrugere n mas

(chimice, biologice, radioactive sau nucleare) precum prin dezvoltarea continuu a capabilit de antrenamente securitatea.

ri asimetrice cum sunt atacurile cibernetice sau terorismul. Acest lucru se va realiza ilor care vizeaz aceste amenin

La nivel de personal NATO se angajeaz ntr-o continuu nstruire prin desf i exerci ii specifice, organizarea contingentelor informa ii care ar putea asigura ap rarea impotriva oric rei amenin

Capabilit

i:
11

Conform unor documente NATO Alian ei sunt urm toarele:

, capabilit

ile care asigur

superioritatea

a. For a de r spuns a NATO (voi reveni n paginile urm toare la acest subiect)

10

Iulian L z rescu, Constantin Oni or, Complex Strategic de Securitate European , editura Academiei Na ionale

de Informa ii, Bucure ti, 2011, pg. 162


11

http://www.nato.int/issues/capabilities/index.html

b.

Capacit

i de transport strategic aerian.

rile membre NATO au pus n comun

resursele lor de a achizi iona aeronave i nave speciale, care vor oferi Alian ei capacitatea de transport trupe, echipamente i accesorii pe tot Globul. c. Superioritatea la nivel informa ional. Schimbul de informa ii a fost una din subiectele cheie ale summitului de la Riga. S-a stabilit faptul c un schimb eficient de informa ii contribuie ntr-un mod substan ial la ndeplinirea misiunilor cu for e reduse. n cadrul acestui summit s-a pus n aplicare NATO NetworkEnabled care reprezint toate capacit ile tehnice i opera ionale ale Alian ei. d. Supravegherea terestr a Alian ei (AGS). Este un element cheie al Alian ei care are capacitatea de supraveghere la sol, care poate detecta i urm ri de vehicule, cum ar fi tancuri, camioane sau elicoptere, n toate condi iile meteorologice. e. Structurile de comand NATO, transformate dup summitul de la Praga, ofer o mai mare fluidizare a deciziilor. Totodat aceste structuri de comand pot fi fi u or dislocate, n vederea ndeplinirii cerin elor opera ionale necesare desf ur rii ntregii game de misiuni ale Alian e.

Capabilit

i NATO n viitor i pentru a asigura pacea i

Pentru a putea r spunde rapid oric rei provocari

securitatea interna ional , armata NATO trece printr-o continuu transformare a c rei scop este creearea unei armate rapide, flexibil , eficient , capabil s r spund atacurilor viitorului. De la praful de pu c la tanc, de la portavioane la bomba atomic , de la computere la rachete balistice, armele conven ionale i armatele au trecut prin diverse transform ri, ce le-a adus superioritatea n lupt . R zboiul viitorului, care speram s nu aib loc niciodat , va fi un r zboi tridimensional, n sensul c se va purta nu numai pe p mnt, pe ap cum eram obi nui i pn acum, ci i n spa iu . Proliferarea armelor nucleare este un subiect actual prezent n noul concept strategic al NATO. Un atac nuclear ar fi dezastruos pentru umanitate de aceea att NATO, ct i Rusia coopereaz strns pentru a se asigura c o asemenea sumbr posibilitate nu va fi posibil . Totu i, referitor la amenin capabilit rile asimetrice, NATO continuu s - i dezvolte ile care pot gestiona astfel de riscuri. Terorismul, atacul n spa iul cibernetic,
12

i n aer, a a

pirateria n apele interna ionale, crima organizat , traficul de persoane, atacul la resursele
12

Rodica Alexandra Morariu, Nato i r zboiul viitorului, CSSAS, 2010

energetice, schimb rile de climat datorate neglijen ei umane, conflictele nesolu ionate, violen a extrem i conflictele etnice sunt riscuri care presupun atilizarea unor altfel de arme dect cele conven ionale. n acest nou context informa ia devine principalul reper iar controlarea spa iului cosmic devine principalul mijloc de control al for elor, indiferent dac sunt terestre, marine sau aeriene. Multe din capabilit ile care au revolu ionat cele dou r zboaie mondiale i au fost folosite cu succes n conflictele ulterioare i pierd din utilitate. La nivel terestru, tancul, de exemplu, a devenit un instrument foarte vulnerabil iar scopul s u ini ial ofensiv a fost schimbat n unul defensiv, de protejare a unor Portavioanele inte. Acela i lucru se poate spune i despre marin . Odat cu dezvoltarea tehnologie, rolul acesteia a fost mai mult axat pe defensiv . i submarinele sunt argumentele care-i confer marinei militare un rol important n tacticile de lupt . n viitor, centrul de gravitate al r zboiului naval nu va mai consta n grupul portavioanelor, el se va schimba n comanda i controlul sistemelor ce pot trimite proiectile n jurul globului13. La nivel aerian, avioanele se cnfrunt cu un adversar de temut reprezentat de rachetele de tip sol-aer sau aer-aer capabile s ating viteze mult mai mai dect avioanele. De aceea se aduce tot mai des n discu ie creearea unui avion f r pilor care s fie pilotat de la sol. Acesta ar urma s aib o greutate redus cu pn la 40% i vor putea fi de o mare manevrabilitate, capabile s ajung pn la 20 G. Firma Boeing are n perspectiv realizarea noului avion Joint Strike Fighter, f r pilot, gata de livrare n 202014. Spa iul cosmic reprezint viitorul teatrului de r zboi al mileniului III. Folosirea spa iului cosmic este paralel cu folosirea spa iului aerian. Spa iul cosmic este, de acum, folosit pentru recunoa tere, iar urm toarea faz a r zboiului va fi un atac al sistemelor de recunoa tere din spa iu i al ap r rii de distrugere a acestor platforme spa iale. Referitor la componenta uman , armata NATO n viitor va fi format din solda i dota i cu o nalt calificare militar solda i) poate asigura o suprafa i tehnologic i st pn pe noua tehnologie de tip for e speciale (o mic unitate de exper i cu o for de distrugere urias ). Un singur squad (11

de 32 km i trage explozibili pe o raz de 86 km, iar

puterea explozibil , mobilitatea i for a atacului pot fi comparate cu a unei flotile aeriene din r zboiul din Vietnam, a unui batalion de blindate din Al Doilea R zboi Mondial i cu a unui regiment din r zboiul civil de secesiune al SUA.

13 14

ibidem ibdem

Viitorul armatei SUA i, implicit i al for elor armate ale NATO, este urm torul: armata terestr va men ine controlul terestru, marina va controla oceanele, avia ia va controla spa iul aerian, iar the space force le va controla pe toate. Toate celelalte for e armate vor depinde de for a spa ial , pentru recunoa tere, putere de foc i coordonare, pe care nicio for armat nu o va putea pune n aplicare f r for spa ial . Referitor la structurile implicate n procesul decizional care vizeaz capabilit : ilor NATO, acestea sunt mp r ite n func ie de domeniilor lor specifice de competen y

Conferin a directorilor na ionali pentru armament (CNAD). Acesta este organul specializat al NATO responsabil cu achizi ia armamentelor, standardizarea materialelor precum i cooperarea dintre state pe probleme care vizeaz armamentele. CNAD este format dintr-un reprezentant al fiec rui stat membru NATO. Romnia este reprezentat prin Aurel-Ionel Lascu, secretarul de stat pentru armamente; The Senior NATO Logistics Conference (SNLC), are rolul de consilier pe probleme de logistic militar att n cadrul Consiliului Nord Atlantic; The Executive Working Group (EWG) este format din consilieri pe probleme de ap rare prive te i consiliaz Consiliul Nord-Atlantic pe probleme de ap rare n ceea ce rile membre; i ilor militare NATO;

The NATO Defence Review Committee este responsabil pentru ra ionalizarea transformarea capabilit

The Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC) este organul principal pe probleme de planificare a urgen elor civile; Comitetul Militar este autoritatea militar de cel mai nalt rang n NATO

Bibliografie: y Iulian L z rescu, Constantin Oni or, Complex Strategic de Securitate European , editura Academiei Na ionale de Informa ii, Bucure ti, 2011 y Rodica Alexandra Morariu, Nato i r zboiul viitorului, publicat Centrul de Studii Strategice de Ap rare i Securitate 2010 y y www.Nato.int http://www.rft.forter.ro/cd_2009/07-sub7/01.htm#sus
9

http://govwin.com/knowledge/natos-prague-capabilities-commitment/18874

10