Sunteți pe pagina 1din 3

"Reglementari fundamentale in cadrul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila" Asociatia "Conferintele Facultatii de Drept a Universitatii

din Bucuresti" (construita exclusiv din cadre didactice ale acestei facultati) organizeaza in zilele de 17 si 18 februarie 2012, in Aula Magna a Palatului Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, conferinta intitulata "Reglementari fundamentale in cadrul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila", ale carei lucrari sunt deschise magistratilor, avocatilor, consilierilor juridici, notarilor publici si tuturor celorlalte profesii juridice. Detalii privind modul de participare (nemijlocit sau on-line), inregistrare si costurile aferente pot fi obtinute AICI sau pe pagina web a Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti - www.drept.unibuc.ro Avocatii care vor participa nemijlocit la conferinta vor primi un atestat de participare din partea organizatorilor, in baza caruia, la cerere,Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA va acorda participantilor un numar de 15 (cincisprezece) puncte de pregatire profesionala. (http://www.inppa.ro/home.php)

Taxa de participare   Pentru magistra i (judec tori, procurori, magistra i-asisten i, func ionari ai Ministerului Justi iei i cei asimila i prin lege acestora) - 200 lei / persoan Pentru ceilal i participan i (avoca i, consilieri juridici, notari publici, executori, alte profesii juridice) Un singur participant din partea aceleia i entit i - 400 lei / persoan Doi participan i din partea aceleia i entit i - 380 lei / persoan Trei sau mai mul i participan i din partea aceleia i entit i - 350 lei / persoan

Detalii suplimentare Taxa de participare nu este purt toare de TVA i, odat transferat , nu este returnabil . Plata taxei pentru participarea direct se efectueaz prin transfer bancar n contul Asocia iei Conferin ele Facult ii de Drept a Universit ii din Bucure ti, IBAN RO47BRDE410SV94438074100, deschis la BRD, unitatea M. Kog lniceanu. n cadrul ordinului de plat , la rubrica detalii trebuie precizate numele i prenumele persoanei/persoanelor pentru care se efectueaz plata taxei de participare. Factura aferent pl ii poate fi ridicat n original n prima zi a conferin ei de la un desk special amenajat n acest scop. Data limit de efectuare a tuturor pl ilor 10 februarie 2012 inclusiv. n vederea emiterii ecusoanelor conferin ei se vor trimite prin e-mail, la adresa conferinta@drept.unibuc.ro, numele i prenumele participantului/participan ilor, institu ia reprezentat , func ia de inut . (http://www.drept.unibuc.ro/Taxa-departicipare-s324-ro.htm) Atestate de participare Conferin a face parte din categoria activit ilor de formare profesional continu . Pentru participarea direct la lucr rile conferin ei, se vor emite atestate de participare, care pot fi ridicate n a doua zi a conferin ei de la un desk special amenajat n acest scop. Conform deciziei UNBR, avoca ii care particip direct la lucr ri primesc prin INPPA, n baza atestatului de participare, cate 15 puncte profesionale. Detalii suplimentare la: e-mail conferinta@drept.unibuc.ro telefon 021 336 36 16 mobil 0747 224 884 fax 021 336 32 62

Tematica si lectori

1. Prof. dr. Viorel Ciobanu Implica iile noului Cod civil asupra condi iilor de exerci iu ale ac iunii civile 2. Prof. dr. Lucian Mihai Izvoarele dreptului civil 3. Prof. dr. Gheorge Piperea Simularea personalit ii juridice n Codul civil. Inciden a n plan penal i procesual penal 4. Prof. dr. Drago Sitaru Considera ii privind dispozi iile de drept interna ional privat cuprinse n noul Cod civil 5. Prof. dr. Valeriu Stoica Clarific ri necesare privind reglementarea propriet ii publice n noul Cod civil 6. Prof. dr. Virginia Vedina Controverse privind reglementarea propriet ii publice potrivit noului Cod civil 7. Conf. dr. Marieta Avram Culpa la desfacerea c s toriei 8. Conf. dr. Flavius Baias Simula ia n noul Cod civil 9. Conf. dr. Bogdan Bulai Impactul noului Cod civil asupra calific rii infrac iunilor contra patrimoniului 10. Conf. dr. Marian Nicolae Nulitatea par ial n noul Cod civil (sau despre clauze nule i cele socotite nescrise) 11. Conf. dr. Romeo Popescu Vnzarea cu plata pre ului n rate i rezerva propriet ii 12. Conf. dr. Milena Tomescu R spunderea civil pentru prejudiciul produs prin pierderea unei anse 13. Lect. dr. Adriana Alm an R spunderea civil pe parcursul form rii contractului 14. Lect. dr. Radu Bogdan Bobei Arbitrajul voluntar intern i interna ional n concep ia noului Cod civil 15. Lect. dr. Traian Briciu Implica iile noului Cod civil asupra condi iilor de exerci iu ale ac iunii civile 16. Lect. dr. Claudiu Buglea Normele conflictuale n materia dreptului familiei

17. Lect. dr. R zvan Dinc Vnzarea cu op iune de r scump rare 18. Lect. dr. Simona Gherghina Consecin ele interdic iilor de nstr inare i de grevare din art. 872 din noul Cod civil asupra finan rii investi iilor publice 19. Lect. dr. Andreea-Teodora St nescu Profesionistul generalizarea i abstractizarea conceptului de comerciant 20. Lect. dr. Cristina Zamsa Neexecutarea culpabil a contractului 21. Bogdan Dumitrache Preluarea datoriei - o alt "noutate" adus de noul Cod civil 22. Aladar Sebeni Nout i n materia garan iilor 23. Asist. univ. dr. Claudiu Dinu Procedura divor ului n noul Cod de procedur civil 24. Asist. dr. George Ilie Riscurile n contractele translative de proprietate n noul Cod civil 25. Asist. dr. Raluca Mocanu Simularea personalit ii juridice n Codul civil. Inciden a n plan penal i procesual penal 26. Asist. dr. Cristina Nicolescu Clauza de preciput n reglementarea noului Cod civil avantaj matrimonial sau instrument de planificare succesoral ? 27. Asist. dr. Maria-Cristina Petre Considera ii privind reproducerea uman asistat medical 28. Asist. dr. erban-Alexandru St nescu Impactul noului Cod civil i al dreptului Uniunii Europene asupra lex voluntatis 29. Asist. dr. Andrei Zarafiu Noile dimensiuni ale raportului dintre r spunderea civil delictual

i r spunderea penal