Sunteți pe pagina 1din 8

Matematică şi ştiinŃe ale naturii

ŞtiinŃe

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A CONłINUTURILOR ÎNVĂłĂRII


SEMESTRUL I

Varianta de manual: Autori: Tudora PiŃilă, Cleopatra Mihăilescu, Ioana Ghimbaş, Editura Aramis 2006
SEMESTRUL I: 1 oră / săpt. X 17 săpt. = 17 ore

Unitatea de învăŃare: Medii de viaŃă şi relaŃii de hrănire (5 ore)

OB. NR.
CONłINUTURI ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE DATA RESURSE EVALUARE
OP. ORE
- Observarea, descrierea şi - manualul,
recunoaşterea unor plante cultivate, planşe, fişe
plante spontane şi animale cu ajutorul de lucru,
imaginilor; ilustraŃii,
- observarea
- Observarea, descrierea mediului de enciclopedii
1.1 sistematică,
viaŃă prezentat în imagini - conversaŃia,
1.2 - portofoliul,
Grădina - Precizarea importanŃei grădinii pentru 1 explicaŃia,
1.3 - probă de
om şi vieŃuitoare problematiz
2.1 evaluare
- Precizarea legăturilor ce se stabilesc area,
formativă
intre lumea vie şi mediul de viaŃă. observaŃia
- Redarea prin desen a verigilor unui - frontală,
lanŃ trofic simplu individuală,
- Activitate experimentală pe grupe
1.1 - Descoperirea condiŃiilor optime de - manualul, - observarea
Pădurea 1
1.2 viaŃă ale unor plante şi animale cu planşe, fişe sistematică,

1
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
1.3 ajutorul imaginilor; de lucru, - portofoliul,
2.1 - Observarea şi discutarea unui set de ilustraŃii, - probă de
lanŃuri trofice simple; enciclopedii evaluare
- Cunoaşterea elementelor componente - conversaŃia, formativă
ale unui mediu de pădure; explicaŃia,
- Redactarea unei compuneri, a unui problematiz
afiş care se referă la protejarea mediului area,
- Realizarea unei colecŃii de flori observaŃia
presate şi frunze ale arborilor din zonă. - frontală,
individuală,
pe grupe
- manualul,
- Observarea dirijată a unor planşe, fişe
caracteristici ale plantelor şi animalelor de lucru,
acvatice; ilustraŃii,
- observarea
- Completarea unor scheme pentru enciclopedii
1.1 sistematică,
lanŃuri trofice simple; - conversaŃia,
1.2 - portofoliul,
Balta,delta, peştera - Recunoaşterea plantelor şi animalelor 1 explicaŃia,
1.3 - probă de
acvatice în ilustraŃii şi fragmente problematiz
2.1 evaluare
literare area,
formativă
- Colectarea unor informaŃii şi ilustraŃii observaŃia
despre mediul acvatic - frontală,
- Activitate experimentală individuală,
pe grupe
1.1 - Prezentarea condiŃiilor optime de viaŃă - manualul, - observarea
1.2 a unor plante şi animale; planşe, fişe sistematică,
Recapitulare 1
1.3 - Realizarea unei fişe de observare de lucru, - portofoliul,
2.1 pentru o plantă ilustraŃii, - probă de

2
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
- Completarea unor scheme pentru enciclopedii evaluare
lanŃuri trofice simple; - conversaŃia, formativă
- Caracterizarea mediilor de viaŃă în explicaŃia,
care trăiesc unele plante şi animale problematiz
- Completarea unei fişe de observare area,
observaŃia
- frontală,
individuală,
pe grupe
- Completarea unor texte lacunare
- observarea
- Completarea unor scheme pentru
1.1 sistematică,
lanŃuri trofice simple;
1.2 Activitate - portofoliul,
Evaluare - Clasificarea organismelor vii după 1
1.3 independentă - probă de
mediul lor de viaŃă
2.1 evaluare
- Formulare de enunŃuri despre
formativă
protejarea mediilor de viaŃă

Unitatea de învăŃare: Cicluri de viaŃă. Apărare şi adaptare (5 ore)

OB. NR.
CONłINUTURI ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE DATA RESURSE EVALUARE
OP. ORE
1.1 - Identificarea condiŃiilor optime de - manualul, - observarea
1.2 viaŃă ale unor plante şi animale - planşe, sistematică,
Ciclul de viaŃă la 1.3 - Redarea prin desen a etapelor de - fişe de - portofoliul,
1
plante,fluturi şi broaşte 2.1 metamorfoză; lucru, - probă de
2.3 - Ordonarea logică a etapelor ciclului - ilustraŃii, evaluare
3.1 de viaŃă a unei plante sau a unui animal - enciclopedii formativă

3
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
- manualul,
- Prezentarea unor ilustraŃii ce au ca planşe, fişe
scop compararea etapelor de creştere şi de lucru,
dezvoltare fizică ilustraŃii,
- observarea
- Descrierea condiŃiilor optime pentru enciclopedii
1.1 sistematică,
creşterea dezvoltarea omului - conversaŃia,
Ciclul de viaŃă la 1.2 - portofoliul,
- Ordonarea etapelor de viaŃă; 1 explicaŃia,
oameni 1.3 - probă de
- Prezentarea unor posibile metode de problematiz
3.1 evaluare
protejare împotriva unor factori de risc area,
formativă
identificaŃi observaŃia
- ExerciŃii de cântărire şi măsurare ale - frontală,
propriului corp. individuală,
pe grupe
- manualul,
planşe, fişe
- ImportanŃa luminii solare pentru
de lucru,
creşterea şi dezvoltarea plantelor;
ilustraŃii,
- Observarea activităŃii unor animale în - observarea
enciclopedii
1.1 timpul zilei şi al nopŃii; sistematică,
- conversaŃia,
ReacŃii de adaptare şi 1.2 - Enumerarea unor vieŃuitoare diurne şi - portofoliul,
1 explicaŃia,
apărare la lumină 1.3 nocturne - probă de
problematiz
2.1 - Observarea ritmului de creştere a unui evaluare
area,
organism viu atunci când i se modifică formativă
observaŃia
unele condiŃii de viaŃă
- frontală,
- Activitate experimentală
individuală,
pe grupe

4
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
- manualul,
- Ordonarea etapelor ciclului de viaŃă
planşe, fişe
cu ajutorul ilustraŃiilor;
de lucru,
- Completarea unor enunŃuri lacunare;
ilustraŃii,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor - observarea
enciclopedii
1.1 enunŃuri. sistematică,
- conversaŃia,
1.2 - Precizarea caracteristicilor - portofoliul,
Recapitulare 1 explicaŃia,
1.3 morfologice şi /sau comportamentale - probă de
problematiz
2.1 ale plantelor şi animalelor în vederea evaluare
area,
adaptării la diferite medii formativă
observaŃia
- Compararea ritmului de creştere a
- frontală,
unui organism viu atunci când i se
individuală,
modifică condiŃiile de viaŃă
pe grupe
- Ordonarea etapelor ciclului de viaŃă
cu ajutorul ilustraŃiilor
1.1
- Stabilirea valorii de adevăr a unor
1.2 Activitate
Evaluare enunŃuri 1 Probă scrisă
1.3 independentă
- Formularea de enunŃuri vizând
2.1
influenŃa luminii asupra vieŃii plantelor
şi animalelor

Unitatea de învăŃare: Resurse naturale (6 ore)

OB. NR.
CONłINUTURI ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE DATA RESURSE EVALUARE
OP. ORE
1.1 - Precizarea importanŃei apei pentru om - manualul, - observarea
Apa 1
1.2 şi celelalte vieŃuitoare; planşe, fişe sistematică,

5
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
3.1 - Stabilirea unei măsuri de prevenire a de lucru, - portofoliul,
poluării apei; ilustraŃii, - probă de
- Stabilirea unor asemănări şi deosebiri enciclopedii evaluare
între diferitele surse de apă; - conversaŃia, formativă
- Redarea prin desen a importanŃei apei explicaŃia,
pentru om problematiza
rea,
observaŃia
- frontală,
individuală,
pe grupe
- Tipuri de sol specifice fiecărei forme
- observarea
de relief; - manualul,
sistematică,
1.1 - Precizarea importanŃei solului; - planşe,
- portofoliul,
Solul 1.2 - Prezentarea lucrărilor de îngrijire a 1 - fişe de lucru,
- probă de
3.1 solului; - ilustraŃii,
evaluare
- Stabilirea corespondenŃei dintre tipul - enciclopedii
formativă
de sol şi cultura agricolă specifică.
- Însuşirile resurselor naturale; - manualul,
- Precizarea zonelor unde există resurse planşe, fişe
naturale ale subsolului; de lucru, - observarea
- Colectare de roci pentru colecŃia ilustraŃii, sistematică,
1.1
Resurse ale subsolului. şcolii. enciclopedii - portofoliul,
1.3 1
Combustibili . - Efectele folosirii incorecte a - conversaŃia, - probă de
3.1
combustibililor explicaŃia, evaluare
- Realizarea corespondenŃei între problematiza formativă
proprietăŃile resurselor subsolului şi rea,
utilizările acestora observaŃia

6
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
- frontală,
individuală,
pe grupe
- Identificarea resurselor naturale de
hrană cu ajutorul imaginilor şi al
textelor literare - observarea
- manualul,
- Stabilirea resurselor naturale de hrană sistematică,
1.1 - planşe,
Resurse naturale de din zona natală; - portofoliul,
1.2 1 - fişe de lucru,
hrană - Precizarea produse obŃinute din - probă de
3.1 - ilustraŃii,
resurse naturale de hrană; evaluare
- enciclopedii
- Efectele utilizării incorecte a hranei, formativă
stabilirea unui regim alimentar necesar
păstrării sănătăŃii.
- Enumerarea resurselor naturale de
hrană din zona natală
- observarea
- Completarea unor texte lacunare; - manualul,
sistematică,
1.1 - Descrierea modului de folosire a apei - planşe,
- portofoliul,
Recapitulare 1.2 şi a solului la sat şi la oraş; 2 - fişe de lucru,
- probă de
3.1 - Precizarea zonelor unde există resurse - ilustraŃii,
evaluare
naturale ale subsolului; - enciclopedii
formativă
- Specificarea importanŃei resurselor
naturale pentru om.
- Enumerarea resurselor naturale din
care se obŃin unele produse
1.1
- Completarea unor texte lacunare; Activitate
Evaluare 1.2 1 Probă scrisă
- ImportanŃa protejării resurselor independentă
3.1
naturale pentru om
- Realizarea corespondenŃei dintre

7
Matematică şi ştiinŃe ale naturii
ŞtiinŃe
resursele naturale şi produsele obŃinute
din ele

Evaluare