Sunteți pe pagina 1din 80

SISTEME DE AUTOMATIZARE

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII Programul PHARE TVET RO 2003 / 005 551.05.01 - 02

AUXILIAR CURRICULAR CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


PROFILUL: TEHNIC
PENTRU

MODULUL: SISTEME

DE AUTOMATIZARE

NIVELUL DE CALIFICARE: 3

2006

Profil Tehnic Nivel 3

-1-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

AUTOR: prof. PINTEA MIHAELA inginer, profesor grad didactic I, Grup colar ELECTROMURE , Tg-Mure

CONSULTAN IOANA CRSTEA - inspector de specialitate, expert CNDIPT DORIN RO U doctor inginer, inspector de specialitate, expert CNDIPT ANGELA POPESCU inginer, inspector de specialitate, expert CNDIPT

Profil Tehnic Nivel 3

-2-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

CUPRINS 1. Introducere 2. Competen e specifice. Obiective 3. Fi a de descriere a activit ii 4.1. Fi a de progres (referire la activit ile din fi ele de lucru) 4.2. Fi de feed-back a activit ii pentru profesor: 5. Glosar (list de termeni, cuvinte cheie) 6. Materiale de referin y Fi e conspect 7. Materiale de referin y Fi e de lucru y Fi e de evaluare 8. Solu ii la sarcinile de lucru 9. Sugestii metodologice 10. Bibliografie Anexe (pentru documentare) pentru elevi: y Folii transparente

Profil Tehnic Nivel 3

-3-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

1. INTRODUCERE

Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat preg tirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3, (clasa a XI-a- liceu tehnologic i clasa a XII-a ruta progresiv ), nsumeaz 1 credit i are alocate un num r de 33 de ore / an, din care: y teorie 17 ore; y laborator tehnologic 9 ore y instruire practic 7 ore; Prezentul auxiliar curricular se adreseaz att elevilor, ct i profesorilor, fiind structurat n trei p r i: o parte cuprinznd materiale de referin pentru profesor, o parte cu activit i pentru elevi i una cu solu ii i sugestii metodologice. Con inuturile incluse n structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE ofer elevilor cuno tinte care le permit dezvoltarea abilit ilor teoretice, practice i creative privind func ionarea i utilizarea diverselor componente ale sistemelor de automatizare. Programa modulului trebuie utilizat mpreun cu Standardul de Preg tire Profesional pentru a corela, n permanen , criteriile de performan ale competen elor agregate n modul cu con inuturile incluse, rezultate din condi iile de aplicabilitate ale criteriilor de performan respective. Parcurgerea con inuturilor se va realiza n integralitatea lor. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite n modul, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a e alona n timp, de a utiliza activit i variate de nv are i n special cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev. nainte de aplicarea materialelor de nv are propuse, profesorul trebuie s cunoasc particularit ile colectivului de elevi i, ndeosebi, stilurile de nv are ale acestora, pentru reu ita centr rii pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele n raport cu cerin ele clasei. Materialele de nv are sunt u or de citit i de n eles, informa iile fiind formulate ntr-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil i sus inut prin exemple sugestive i prin imagini. Evaluarea trebuie s fie un proces continuu i sumativ, referindu-se n mod explicit la criteriile de performan i la condi iile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul probelor de evaluare specificate n Standardul de Preg tire Profesional , pentru fiecare competen . O competen se evalueaz o singur dat , iar elevii vor fi evalua i numai n ceea ce prive te dobndirea competen elor specificate n tabelele de corelare ale competen elor cu con inuturile. . Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse n Standardul de Preg tire Profesional al calific rii pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. ns , pentru ob inerea Certificatului de calificare, este necesar validarea integral a competen elor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prev zute n standardul respectiv.

Profil Tehnic Nivel 3

-4-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2. COMPETEN E SPECIFICE. OBIECTIVE


Modulul IV: SISTEME DE AUTOMATIZARE

I.

Locul modulului n cadrul planului de nv

mnt. din modul

Lista competen elor specifice unit ii de competen

Con inuturile incluse n structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE ofer elevilor cuno tin e care le vor permite s - i dezvolte abilit i practice privind sistemele de reglare automat , n condi iile particip rii lor nemijlocite i responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile i aspira iile proprii.

Lista unit ilor de competen e relevante pentru modul:


Unitatea de competen Unitatea de compe ten e tehnic general 18 - valoare credit alocat 1

Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor


Competen e 18.1. Caracterizeaz sistemele de y y Con inuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automat ; M rimile care intervin n schema de principiu a unui sistem de reglare automat ; y 18.2. Prezint func ionarea componentelor sistemelor de reglare automat 18.3. Analizeaz func ionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului
Profil Tehnic Nivel 3

18. SISTEME
DE AUTOMATIZARE

reglare automat

Rolul func ional al componentelor sistemului de reglare automat . Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere, func ionare i alegerea din cataloage.

Sisteme

de

reglare

automat

specifice i

domeniului de preg tire: caracterizare func ionare; y Parametrii tehnici supraveghea i:

m rimi

electrice i neelectrice.

-5-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Corelarea competen elor cu criteriile de performan :


Competen a 18. 1: Caracterizeaz sistemele de reglare automat . Criterii de Performan : (a) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automat . (b) Indicarea m rimilor care intervin n schema de principiu a unui sistem de reglare automat . (c) Analizarea rolului func ional al componentelor sistemului de reglare automat . Competen a 18. 2: Prezint func ionarea componentelor sistemelor de reglare automat . Criterii de Performan : (a) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automat . (b) Specificarea func ion rii componentelor sistemelor de reglare automat . (c) Alegerea componentelor sistemelor de reglare automat potrivit unor criterii date. Competen a 18.3: Analizeaz func ionarea sistemelor de reglare automat specifice domeniului. Criterii de Performan : (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automat . (b) Prezentarea func ion rii sistemului de reglare automat . (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supraveghea i. Dintre con inuturile prev zute n curriculum, prezentul Auxiliar curricular abordeaz problematica structurii SRA, al rolului func ional al elementelor componente ale SRA, i anume: 1. Schema de principiu. 2. M rimile care intervin n schema de principiu a unui sistem de reglare automat : de intrare (de referin ), de reac ie, abaterea , de comand , de execu ie(de reglare), de ie ire, perturba ii; 3. Componentele sistemului de reglare automat : rol, elemente constructive, func ionare, alegerea din cataloage: y traductoare de intrare i de reac ie; y elemente de compara ie; y elemente de execu ie; y regulatoare automate.

Profil Tehnic Nivel 3

-6-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

3. FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT

II

Tabelul urm tor detaliaz exerci iile incluse n unitatea de competen . Numele elevului: . Clasa:
Data nceperii unit ii de competen ............ Data promov rii unit ii de competen

UNITATEA DE COMPETEN
Competen a Criteriul de performan

18. SISTEME DE AUTOMATIZARE


Fi a de lucru/ Fi a de evaluare FL1; ntrebarea Rezolvat

18.1

-Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automat . -Indicarea m rimilor care intervin n schema de principiu a unui sistem de reglare automat . -Analizarea rolului func ional al componentelor sistemului de reglare automat . -Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automat . -Specificarea func ion rii componentelor sistemelor de reglare automat . -Alegerea componentelor sistemelor de reglare automat potrivit unor criterii date. -Specificarea elementelor din sistemul de reglare automat . -Prezentarea func ion rii sistemului de reglare automat . -Monitorizarea parametrilor tehnici supraveghea i.

1.1; 1.2.1

FL 1; FL 2

1.2.3

FL 1

1.1; 1.2.2

FL1;

1.2.1; 1.2.2

18.2

FL3; FL4; FL5; Conform FL6; FL7; FL8 Fi ei de FEv 1. lucru FL3; FL4; FL5; Conform FL6; FL7; FL8 fi ei de FEv 2 lucru i ev. Joc de rol

18.3

UNITATE PROMOVAT CU SUCCES............................................................ SEMN TURA CANDIDATULUI.................... SEMN TURA EVALUATORULUI... DATA.....
Profil Tehnic Nivel 3

-7-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

4.1. FI A PENTRU NREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI


Modulul (unitatea de competen ): 18
Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: _________________________
Competen e care trebuie dobndite Activit i efectuate i comentarii Aplicare n cadrul unit ii de competen Evaluare Bine Satisf c tor Refa cere

Data

Data

18.1.a 18.1.b 18.1.c 18.2.a 18.2.b 18.2.c 18.3.a 18.3.b 18.3.c


Comentarii Priorit i de dezvoltare

Competen e care urmeaz s fie dobndite (pentru fi a urm toare)

Resurse necesare

Profil Tehnic Nivel 3

-8-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competen e care trebuie dobndite Aceast fi de nregistrare este f cut pentru a evalua, n mod separat, evolu ia legat de diferite competen e. Acest lucru nseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen elor pentru abilit i cheie, care trebuie dezvoltate i evaluate. Profesorul poate utiliza fi ele de lucru prezentate n auxiliar i/sau poate elabora alte lucr ri n conformitate cu criteriile de performan ale competen ei vizate i de specializarea clasei. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat nregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back. Aplicare n cazul unit ii de competen Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura n care elevul i-a nsu it competen ele tehnice generale, tehnice specializate i competen ele pentru activit i cheie, raportate la cerin ele pentru ntreaga clas . Profesorul poate indica gradul de ndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din urm toarele trei coloane. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze n perioada urm toare ca parte a viitoarelor module. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. Competen ele care urmeaz s fie dobndite n aceast c su , profesorii trebuie s nscrie competen ele care urmeaz a fi dobndite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute in vedere. Resurse necesare Aici se pot nscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, re ete, seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a dobndit competen ele cerute.

Not : acest format de fi este un instrument detaliat de nregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, aceasta permi nd evaluarea precis a evolu iei elevului, n acela i timp furniznd informa ii relevante pentru analiz .

Profil Tehnic Nivel 3

-9-

SISTEME DE AUTOMATIZARE

4.2. FI

DE FEED-BACK A ACTIVIT

II

Numele candidatului: Clasa: Detalii legate de activitate:

Perioada de predare: Activitate acceptat : Activitate de referin : Este nevoie de mai multe dovezi: Comentarii:

Data de predare dup revizuire: Criteriile de performan ndeplinite:

Semn turi de confirmare: Profesorul Candidatul ACEAST FI VA FI ATA AT Data Data LA DOSARUL ELEVULUI!

Fi a constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind o dovad a muncii acestuia pe parcursul fiec rui modul. Cu ajutorul acestei fi e, se nregistreaz progresul unui elev pe parcursul unei unit i de competen sau modul.
Profil Tehnic Nivel 3

- 10 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

5.GLOSAR DE TERMENI Cuvinte cheie

Urm toarea list de termeni v va fi folositoare la n elegerea i dobndirea competen elor vizate. n cazul n care g si i i al i termeni care nu au fost inclu i, ad uga i-i la sfr itul acestei liste.

APARAT DE M SURAT AUTOMATIZARE

sistem tehnic care permite determinarea cantitativ a m rimilor ce se m soar introducerea unor dispozitive i leg turi cu scopul de a realiza opera iile de comand i reglare automat a procesului. se realizeaz conform unui program se realizeaz dup un program secven ial ce fixeaz apriori succesiunea ac iunilor asupra unui sistem, unele ac iuni depind de executarea ac iunilor precedente sau de ndeplinirea n prealabil a unor condi ii ansamblul de opera ii ce se efectueaz n circuit deschis i care au ca efect stabilirea unei dependen e dup o lege prestabilit , pentru valoarea unei m rimi dintr-un proces n raport cu m rimi independente de acesta. comanda se realizeaz numai prin dispozitive prev zute n acest scop omul intervine asupra elementului de execu ie opera ie de m surare, verificare prin comparare, analiz . metod de afi are a datelor sub form numeric - 11 -

COMANDA CU PROGRAM COMANDA SECVENTIALA

COMAND

COMANDA AUTOMATA COMANDA MANUALA CONTROL DIGITAL


Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

DISPOZITIV DE AUTOMATIZARE

ansamblul de aparate i leg turi care se conecteaz cu procesul n scopul realiz rii opera iilor de comand i de reglare dorite. ELEMENT AL parte a sistemului automat care formeaz o unitate SISTEMULUI constructiv i realizeaz una sau mai multe din func iunile sistemului automat. AUTOMAT Un element are una sau mai multe m rimi de intrare i o m rime de ie ire, prin care se primesc i se transmit m rimile fizice caracteristice func ion rii elementului. Elementele componente ale unui sistem automat formeaz un ansamblu unificat dac elementele sunt legate ntre ele prin semnale de intrare i ie ire cu varia ii n domenii date (210 mA c.c. ; 15 mA c.c. ; 020 mA ; 0,21 daN/cm2 kgf/m2). EROARE diferen a dintre rezultatul unei m sur ri i valoarea m rimii m surate M RIMI ELECTRICE m soar caracteristicile electrice cu ajutorul aparatelor de m sur M RIMI MECANICE m soar caracteristicile mecanice cu ajutorul aparatelor de m sur MEMBRAN element elastic folosit n construc ia aparatelor de m sur PRECIZIE caracteristic a aparatului de m sur n func ie de care se alege aparatul i se evalueaz calitatea m sur rii PROCES ansamblul transform rilor, caracterizat prin una sau mai multe m rimi m surabile, pentru care se realizeaz o automatizare. REGLARE (automat manual )- ansamblul de opera ii care au drept scop ca pe baza compara iei valorii m surate a unei m rimi din proces cu o valoare prestabilit s ac ioneze asupra procesului astfel c m rimea reglat s fie adus sau men inut la valoarea prescris prin : - stabilirea unei dependen e dup o lege prestabilit pentru valoarea unei m rimi dintrun proces n raport cu m rimi independente sau dependente de proces ; reducerea influen ei m rimilor perturbatoare asupra m rimilor din proces. SEMNAL m rime fizic utilizat pentru transmiterea unei informa ii
Profil Tehnic Nivel 3

- 12 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

SEMNALIZARE

SENSIBILITATE

SIGURANTA IN FUNCTIONARE SISTEM AUTOMAT TELECOMANDA TRADUCTOR

ansamblul de opera ii care au ca efect declan area unor semnale de alarm (optic , acustic ) pentru a atrage aten ia asupra apari iei unor situa ii normale anormale n func ionarea procesului. caracteristica unui element care exprim raportul dintre varia ia m rimii de ie ire i varia ia m rimii de intrare care o produce, dup ce regimul sta ionar a fost atins calitatea unui element de a func iona cu o probabilitate prestabilit un interval de timp determinat, f r s se dep easc valorile tolerate ansamblul cuprinznd procesul i dispozitivul de automatizare. comanda se realizeaz de la distan (se folosesc metode i dispozitive de teletransmitere). parte a unui ansamblu de m surarecare care are rolul de a transforma informa ia de m surare ntr-o m rime fizic prelucrabil

i ar fi indicat ca fiecare elev s aib n portofoliu o list cu cuvintele cheie propriei discipline de specialitate. O parte dintre termenii specifici domeniului auotmatiz rilor sunt defini i n cuprinsul fi elor de conspect sau al fi elor de lucru urmnd ca profesorul i elevii s -i descopere i s -i adauge prezentului glosar. CUVINTELE CHEIE - Sunt eviden iate cu litere ngro ate.

GLOSARUL poate fi completat pe m sura parcurgerii modulului

Profil Tehnic Nivel 3

- 13 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Profil Tehnic Nivel 3

- 14 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

n aceast sec iune sunt prezentate cteva exemple de folii transparente (FT). Foliile transparente sunt o alternativ viabil pentru prezentarea frontal a informa iilor de c tre profesor. Au fost incluse urm toarele folii transparente: Fig. 1 Schema func ional a unui sistem, Fig. 2 Modelul structural al unui sistem de reglare automat FT2 Fig. 3 Modelul structural al unui sistem de reglare automat (SRA) FT3, FT4 Fig. 4 Tipuri de semnale aplicate SRA, clasificarea semnalelor FT5 Clasificarea traductoarelor FT6 Traductoare parametrice FT7 Traductoare generatoare FT8 Schema bloc a unui element de execu ie EE (a) i adaptarea dintre regulatorul electric R i elementul de execu ie EE prin intermediul unui convertor electro-hidraulic E/H (b) FT9 Clasificarea elementelor de execu ie FT1 Fi ele de lucru sunt prezentate ca exemplu pentru modalitatea de organizare a instruirii, folosind retroproiectorul sau prezent ri digitale, pentru secven ele n care elevului nu i se pun la dispozi ie materiale scrise. Elevii vor rezolva exerci iile propuse n fi ele de lucru folosind informa iile sintetizate n foliile transparente, n fi ele de conspect i n indica iile profesorului i pot consulta manuale de specialitate, pliante, fi e tehnice, prospecte, precum i site-urile de specialitate. Fi ele de lucru i evaluare au fost concepute astfel nct s acopere o parte din criteriile de performan ale competen elor stabilite n Standardul de Preg tire Profesional i anume cele corespunz toare competen elor 18.1. i 18.2. Pentru competen a num rul 18.3. profesorii vor elabora fi e de lucru cu SRA specifice calific rii elevilor clasei. Au fost ntocmite fi e de evaluare care s ating competen ele vizate dup parcurgerea con inuturilor aferente acestora, astfel: Competen a 18.1. Caracterizeaz sistemele de reglare automat . FL1 1. Identificarea elementelor din schema func ional a unui sistem. 2. n modelul structural al unui sistem de reglare automat (SRA) 2.1. Identificarea elementelor schemei 2.2. Prezentarea pe scurt a rolului func ional al elementelor componente ale schemei 2.3. Identificarea m rimilor care intervin n func ionarea sistemului. FL2 Identificarea semnallor utilizate n sistemele de reglare automat Competen a 18.2. Prezint reglare automat . FL3 3 a) Traductoare rezistive de deplasare;
Profil Tehnic Nivel 3

func ionarea componentelor sistemelor de

- 15 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

3 b) Traductoare inductive de deplasare; 3 c) Traductoare capacitive de deplasare. FL4 Traductoare de nivel FL 5 Traductoare de for FL 6 Traductoare de presiune FL 7 Traductoare de debit FL 8 Traductoare de temperatur FEv 1 evaluarea competen elor vizate Traductoare electrice FEv 2 evaluarea competen elor vizate (evaluare final ) Sisteme de reglare automat . METODA CUBULUI (evaluarea ntregii unit i de competen ): Identificarea subansamblurilor constructive ale sistemelor de reglare automat ; Specific m rimile fizice care apar ntr-un SRA; Explic func ionarea unui SRA pe baza schemei date.

Profil Tehnic Nivel 3

- 16 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 1 Fig. 1 Schema func ional a unui sistem Y(t)

U(t)

S
S sistem; U(t) m rime de intrare; Y(t) m rime de ie ire.

Comportarea dinamic a sistemului poate fi definit prin rela iile: R(U(t), Y(t), t) = 0

Fig. 2 Modelul structural al unui sistem de reglare automat ca reuniune a dou p r i: dispozitivul de automatizare (D.A.) i instala ia tehnologic (I.T.) P r D.A. U Yr r m rimea de referin ; U m rimea de comand ; Y m rimea de ie ire; Yr m rimea de reac ie invers ; P m rimea perturbatoare. P I.T. Y

Profil Tehnic Nivel 3

- 17 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 2

Fig. 3 Modelul structural al unui sistem de reglare automat (SRA)

E.C. Xc U + Yr R.A. Tr E.E. Xm

P Y I.T.

Elementele componente ale eschemei unui SRA: E.C. element de compara ie; R.A. regulator automat; E.E. element de execu ie; I.T. instala ie tehnologic ; Tr - traductor M rimi care intervin n schema de elemente a unui SRA: U m rime de intrare a sistemului; semnalul de eroare; Yr m rime de reac ie; Xc m rimea de ie ire a regulatorului automat; Xm m rime de intrare a instala iei tehnologice; Y m rime de ie ire a sistemului (a instala iei tehnologice); P perturb ri.

Profil Tehnic Nivel 3

- 18 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 3

Fig. 4 Tipuri de semnale aplicate SRA U(t) 1 t 0 a) semnal treapt unitar 1 pentru t > 0 u(t) = 0 pentru t 0

U(t)

b) semnal ramp unitar t pentru t > 0 t u(t) = 0 pentru t 0

U(t)

t 0

c) semnal impuls unitar (semnal impuls unitar Dirac)

Profil Tehnic Nivel 3

- 19 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 4

d) semnal sinusoidal u(t) = Umax sin t

u 4 3 2 1 1 2 3 4 T/2 T t

CLASIFICAREA SEMNALELOR UTILIZATE N SRA


(dup A. Szuder)

Profil Tehnic Nivel 3

- 20 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

CLASIFICAREA TRADUCTOARELOR
temperatur

FT 5

m rimi neelectrice traductoare de m rime dup natura m rimii de intrare

debit presiune nivel umiditate vitez etc.

dup natura m rimii de ie ire

tensiune m rimi curent electrice rezisten frecven etc. gazoanalizoare traductoare de calitate traductoare de (caracteristici ale compozi iei corpurilor) pH spectrografe etc. rezistive traductoare parametrice inductive (transform o m rime capacitive neelectric ntr-un fotoelectrice parametru de circuit etc. electric) de induc ie traductoare generatoare sincrone (transform o m rime piezoelectrice neelectric ntr-o for termoelectrice electromotoare) domeniul de m surare: intervalul n care variaz m rimea de intrare i n care traductorul are precizia cerut

caracteristica de transfer: dependen a dintre m rimea ob inut la ie irea traductorului i m rimea aplicat la intrarea sa

Caracteristicile traductoarelor
precizia: eroarea relativ a traductorului rapiditatea: timpul de r spuns al traductorului fine ea: consumul de energie al traductorului

sensibilitatea: raportul dintre varia ia m rimii de ie ire care corespunde unei varia ii a m rimii de intrare

Profil Tehnic Nivel 3

- 21 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 6

TRADUCTOARE PARAMETRICE
M rimi fizice de baz M rimi fizice derivate Elemente sensibile tipice - rezistive; - inductive; - fotoelectrice; - electrodinamice (de induc ie, selsine, inductosine).

- deplasare liniar ; - deplasare unghiular Deplasare - lungime (dimensiuni geometrice); - grosime; - straturi de acoperire; - nivel - deforma ie (indirect for , presiune sau cuplu); - altitudine. - vitez liniar ; Vitez - vitez unghiular ; - debit. - efort unitar; - greutate - accelera ie (vibra ie); For - cuplu; - presiune (absolut , relativ , vacuum, nivel, debit); - vscozitate. - temperatur ( pentru solide, fluide, de suprafa ); Temperatur - c ldur (flux, energie); - conductibilitate termic . Mas - debit de mas - densitate; Concentra ie - componente n amestecuri de gaze; - ioni de hidrogen n solu ii. - umiditate; Radia ie - luminoas ; - termic ; - nuclear .

- electrodinamice (de induc ie); - fotoelectrice. - termorezistive; - termistoare; - rezistive; - inductive; - capacitive; - piezorezistive; - magnetorezistive. - termorezisten e; - termistoare; - termocupluri. - complexe (dilatare+deplasare) - idem ca la for ; - termorezistive; - electrochimice; - conductometrice. - fotoelectrice; - detectoare n infraro u; - elemente sensibile bazate pe ionizare.

Profil Tehnic Nivel 3

- 22 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 7

TRADUCTOARE GENERATOARE

M rime fizic de m surat Temperatura Flux de radia ie optic For a Presiune Accelera ie Viteza Pozi ie (Magnet)

Efect utilizat Termoelectricitate Piroelectricitate Foto-emisie Efect fotovoltaic Efect foto-electric Piezo-electricitate Piezo-electricitate Piezo-electricitate Induc ie electromagnetic Efect Hall

M rime de ie ire Tensiune Sarcina Curent Tensiune Tensiune Sarcina electric Sarcina electric Sarcina electric Tensiune Tensiune

Profil Tehnic Nivel 3

- 23 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 8

Schema bloc a unui element de execu ie EE (a) i adaptarea dintre regulatorul electric R i elementul de execu ie EE prin intermediul unui convertor electro-hidraulic E/H (b)

ME
a)

OE

E/H b)

c'

EE

Profil Tehnic Nivel 3

- 24 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FT 9

Clasificarea elementelor de execu ie


De curent alternativ De current continuu

Electric

Motor rotativ Solenoid Cu membran Cu piston

Motor de Pneumatic execu ie sau Hidraulic

Cu 2 fe e active Cu o fa activ

Cu distribuitor Mixt Reostat Electric Organ de execu ie Neelectric ntrerup tor De joas tensiune De nalt tensiune Cu dubl ac iune Cu simpl ac iune Clapet Plan (fluture)

Robinet

Van

Profil Tehnic Nivel 3

- 25 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI

CONSPECT 1 (FC1)

Tema: Sisteme de reglare automat

Schema unui sistem i a unui sistem de reglare automat prezentat n FT1 i FT2. 

este

Prin Sistem de Reglare Automat (SRA) se n elege un sistem realizat astfel nct ntre m rimea de ie ire i m rimea de intrare se realizeaz automat, f r interven ia omului, o rela ie func ional care reflect legea de conducere a unui proces. Elementul de compara ie (EC) are rolul de a compara permanent m rimea de ie ire a instala iei tehnologice cu o m rime de acela i fel cu valoare prescris (considerat constant ), rezultatul compara iei fiind semnalul de eroare . Regulatorul automat (RA) are rolul de a efectua anumite opera ii asupra m rimii primit la intrare, respectiv are rolul de a prelucra aceast m rime dup o anumit lege, numit lege de reglare, rezultatul fiind m rimea Xc aplicat ca m rime de comand elementului de execu ie. Elementul de execu ie (EE) are rolul de a interveni n func ionarea instala iei tehnologice pentru corectarea parametrilor regla i conform m rimii de comand transmise de RA. Instala ia tehnologic (IT) este n cazul general un sistem supus unor ac iuni externe numite perturba ii i ac iunii comenzii generate de RA a c rui m rime de ie ire este astfel reglat conform unui program prescris. Traductorul (Tr) este instalat pe bucla de reac ie negativ are rolul de a transforma m rimea de ie ire a IT de regul ntr-un semnal electric aplicat EC.

Clasificarea SRA Exist mai multe posibilit i de clasificare a SRA n func ie de criteriul adoptat. Mai importante sunt urm toarele: 1. Dup caracterul informa iei apriorice asupra IT se deosebesc SRA cu informa ie aprioric complet i SRA cu informa ie aprioric incomplet . n primul caz, caracteristicile IT sunt practic invariabile n timp, n al doilea caz aceste caracteristici se modific (sub influen a unor perturb ri) ntr-un mod care nu este dinainte cunoscut. Pentru a compensa influen a unor asemenea modific ri asupra performan elor - 26 -

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sistemului se folosesc elemente suplimentare, de adaptare, rezultnd sisteme adaptive. Dup dependen ele n regim sta ionar dintre m rimile de ie ire i de intrare ale elementelor componente se deosebesc SRA liniare (cnd dependen ele sunt liniare) i SRA neliniare (cnd cel pu in una din dependen e este neliniar ). Din punct de vedere matematic sistemele liniare sunt descrise prin ecua ii liniare, iar cele neliniare prin ecua ii neliniare. Dup caracterul prelucr rii semnalelor se deosebesc SRA continue (cnd toate m rimile care intervin sunt continue n timp) i SRA discrete (cnd cel pu in una dintre m rimi are o varia ie discret n timp). Dup aspectul varia iei n timp a m rimii de intrare ( i deci i al m rimii de ie ire) se deosebesc trei categorii: y sisteme de reglare automat , dac m rimea de intrare este constant ; y sisteme cu program, dac m rimea de intrare variaz dup un anumit program; y sisteme de urm rire, dac m rimea de intrare variaz aleatoriu n timp. Dup num rul de bucle principale (de reac ie) se deosebesc sisteme cu o bucl principal i sisteme cu mai multe bucle principale sau sisteme de comand . Dup viteza de r spuns a IT la un semnal aplicat la intrare se deosebesc SRA pentru procese rapide, cnd constantele de timp ale IT nu dep esc 10 secunde (ac ion rile electrice) i SRA pentru procese lente cnd IT au constante de timp mai mari i de multe ori au i timp mort. Dup caracteristicile construc iei dispozitivelor de automatizare se deosebesc SRA unificate (cnd toate m rimile care circul sunt unificate, adic au aceea i gam i aceea i natur ) i SRA specializate, cnd nu se ntmpl acest lucru. La sistemele unificate, diferite blocuri ale dispozitivelor de automatizare pot fi conectate n diferite moduri rezultnd astfel o varietate mare de structuri realizate cu un num r relativ mic de elemente componente. Dup agentul purt tor de semnal se deosebesc sisteme electronice, pneumatice, hidraulice i mixte.

Profil Tehnic Nivel 3

- 27 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI

CONSPECT 2 (FC2) Tema: Traductoare No iuni generale

n scopul m sur rii m rimilor fizice care intervin ntr-un proces tehnologic, este necesar de obicei convertirea acestora n m rimi de alt natur fizic pentru a fi introduse cu u urin ntr-un circuit de automatizare. Elementul care permite convertirea unei m rimi fizice (de obicei neelectric ) ntr-o alt m rime (de obicei electric ) dependent de prima, n scopul introducerii acesteia ntr-un circuit de automatizare, se nume te traductor. n structura traductoarelor se ntlnesc, n general, o serie de subelemente constructive, ca, de exemplu: convertoare, elemente sensibile, adaptoare etc. Structura general a traductoarelor este foarte diferit de la un tip de traductor la altul, cuprinznd unul, dou sau mai multe convertoare conectate n serie. n majoritatea cazurilor, structura general a unui traductor este cea din figura urm toare:

Xi

Element sensibil

Xo

Adaptor

Xe

Traductor
 M rimea de intrare Xi (de exemplu: presiune, nivel, for etc.) este convertit de c tre elementul sensibil ntr-o m rime intermediar X0 (deplasare liniar sau rotire), care este transformat n m rimea de ie ire Xe (tensiune electric , rezisten electric , inductan , capacitate etc.), aplicat circuitului de automatizare cu ajutorul unui adaptor.

Caracteristicile generale ale traductoarelor


  De obicei, adaptorul cuprinde i sursa de energie care face posibil convertirea m rimii Xo n m rimea Xe. La un traductor, m rimea de intrare Xi i cea de ie ire Xe sunt de natur diferit , ns sunt legate ntre ele prin rela ia general de dependen : - 28 -

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

care poate fi o func ie liniar sau neliniar , cu varia ii continue sau discontinue. Pe baza acestei rela ii de dependen , se stabilesc urm toarele caracteristici generale valabile pentru orice traductor: y Natura fizic a m rimilor i de ie ire de intrare (presiune, debit, temperatur , deplasare etc., respectiv rezisten electric , curent, tensiune etc.); y Puterea consumat la intrare i cea transmis elementului urm tor (de sarcin ). De obicei, puterea de intrare este relativ mic (c iva wa i, miliwa i sau chiar mai pu in), astfel nct elementul urm tor n schema de automatizare este aproape totdeauna un amplificator; y Caracteristica static a traductorului, care este reprezentarea grafic a rele iei generale de dependen , este prezentat n figura de mai jos: 
X
e

Xe = f(Xi)

e max

e min

Xi min

Xi

max

Xi

 y Sensibilitatea absolut sau panta Ka, care este raportul dintre varia ia m rimii de ie ire i a m rimii de intrare: y Panta medie (Km), care se ob ine echivalnd caracteristica static cu o dreapt avnd coeficientul unghiular: Domeniul de m surare, definit de pragurile superioare de sensibilitate Xi max i Xe max i de cele inferioare Xi min i Xe min. Clasificarea i caracteristicile traductoarelor este prezentat n folia transparent FT5, iar caracteristicile traductoarelor parametrice i ale traductoarelor generatoare sunt prezentate n foliile transparente FT6, respectiv FT7. n anexe sunt prezentate cteva plan e cu diferite traductoare utilizabile la predare sau la alegerea unui traductor pentru un proiect de SRA specific calific rii elevilor. y
Profil Tehnic Nivel 3

Ka =

Xe /

Xi

Km = tg

Ka;

- 29 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI

CONSPECT 3 (FC3)

Tema: Echipamente de m surare

n prima faz de dezvoltare a automatiz rilor s-au folosit sisteme de m surare specializate, n sensul c valorile m rimii de m surat se ob in ntr-un domeniu de varia ie ales arbitrar. De exemplu, pentru un domeniu de m surare al temperaturii cuprins ntre 500 i 800 0C, semnalul ob inut la ie irea unui traductor variaz ntre 0 i 100 mV, sau ntre 0 i 500mA etc. Pentru a fi adaptate la asemenea domenii de varia ie, aparatele de m surare indicatoare, nregistratoare etc., precum i regulatoarele, trebuie s func ioneze pentru acelea i valori limit ale domeniului de m surare. n acest caz, aparatele de m surare i regulatoarele trebuie s fie realizate special (specializate) pentru traductoarele corespunz toare. n prezent, majoritatea sistemelor automate de m surare i control (precum i cele de reglare) sunt unificate, n sensul c domeniul de varia ie al semnalului din canalul de transmitere este standardizat (semnale unificate). De exemplu, pentru semnale electrice se folose te domeniul de curent i=2...10mA c.c. sau i=4...20mA c.c., iar pentru semnale pneumatice se utilizeaz presiuni unificate p=0,2....1 kgf/cm2 (p=2...10daN/cm2). De exemplu, pentru un domeniu de varia ie al presiunii m surate de 0-15 atm, traductorul elaboreaz la ie ire un curent unificat i=2...10mA c.c. (respectiv 0 atm => 2mA i 15 atm => 10 mA). Un asemenea sistem de semnal unificat la care pentru o m rime de intrare nul se ob ine un curent diferit de zero se nume te semnal unificat cu zero viu. Ra iunea de a se folosi un semnal cu zero viu rezid n aceea c un zero real poate s nsemne nu numai o intrare nul , dar i o defectare a sistemului de convertire a m rimii m surate. Folosirea unor traductoare cu semnal de ie ire unificat implic i utilizarea unor aparate de m surat sau regulatoare avnd acela i semnal de intrare unificat. Acest lucru prezint un avantaj considerabil datorit faptului c num rul tipurilor de aparate de pe panoul central este foarte redus (aparatur unificat ). n acest caz, aparatura respectiv este mai u or de nlocuit. Procesul de unificare a aparaturii de automatizare se extinde i la alte semnale ca, de exemplu, unificarea parametrilor surselor de alimentare (f = 500 Hz, f = 1000Hz) etc., ceea ce implic o structur modular a echipamentelor n ansamblul lor. - 30 -

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI

CONSPECT 4 (FC4)

Tema: Elemente de execu ie (EE) 1. No iuni generale


 Elementele de execu ie sunt componente ale sistemelor automate care primesc la intrare semnale de mic putere de la blocul de conducere i furnizeaz m rimi de ie ire, n marea majoritate a cazurilor, de natur mecanic (for e, cupluri) capabile s modifice starea procesului n conformitate cu algoritmul de conducere stabilit. Avnd un dublu rol, informa ional i de vehiculare a unor puteri importante, elementele de execu ie au o structur complex , reprezentnd subsisteme n cadrul sistemelor automate. n general, elementul de execu ie este format din dou p r i distincte: motorul de execu ie ME (numit i servomotor) i organul de execu ie OE Schema bloc a unui EE este prezentat n folia transparent FT8 a. Rela ia care se stabile te ntre m rimile m de la ie irea EE (m rimea de execu ie) i c m rimea de intrare a EE (provenit de la regulator) define te comportarea EE n regim sta ionar. Raportul dintre aceste m rimi, pentru orice valoare a lui c, ar fi ideal s fie constant, dar intervin n cursul func ion rii EE anumi i factori care influen eaz m rimea m (frec ri, reac ii ale mediului ambiant, greut i neechilibrate etc.). Exist cazuri cnd trecerea de la regulator la EE trebuie adaptat , folosind un convertor care transform m rimea de comand , de exemplu din electric n hidraulic , dac intrarea n EE trebuie s fie hidraulic , situa ie prezentat n folia transparent FT8 b. EE poate ac iona asupra modific rii de energie n dou moduri: y Continuu, dac m rimea m poate lua orice valoare cuprins ntre dou valori limit ; y Discontinuu, dac m rimea m poate fi modificat numai pentru dou valori limit (dintre care cea inferioar este n general zero). Dac interven ia asupra organului de execu ie se realizeaz manual, partea motoare ME nu mai este necesar . Dup natura sursei de energie folosite pentru alimentarea p r ii motoare ME, EE se pot clasifica n: y Electrice; y Hidraulice; y Pneumatice. Clasificarea EE este prezentat n folia transparent FT9 - 31 -

 

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2. Ac ionarea electric a EE
 Ac ionarea electric a organelor de execu ie se realizeaz cu electromagne i sau cu motoare electrice de curent continuu sau de curent alternativ. Folosind electromagne i, se ob ine o ac ionare discontinu , bipozi ional , ntruct se pot ob ine la ie ire dou pozi ii sta ionare (nchis-deschis, dreapta-stnga); trecerea de la o stare la alta se face ntr-un timp scurt. n multe procese tehnologice cu reglare automat , pentru varia ia m rimii de ac ionare (de exemplu, pentru reglarea temperaturii, debitului, presiunii etc.) trebuie modificat pozi ia elementelor de reglare ale organului de execu ie (vanelor, supapelor, cursoarelor etc.), care determin valoarea fluxului de energie condus spre obiectul regl rii. Aceast comand se poate realiza i cu motoare electrice. Pentru organele de execu ie de putere mic se folosesc n general motoare bifazate (asincrone) cu rotorul n scurtcircuit, iar pentru organe de execu ie de puteri mari, motoare trifazate cu rotorul n scurtcircuit. Se construiesc servomotoare asincrone n urm toarele variante: cu o singur rota ie, cu mai multe rota ii sau cu o curs rectilinie. Cele cu mai multe rota ii, la care cursa complet a elementului de reglare corespunde cu cteva rota ii ale arborelui de ie ire, se folosesc mai frecvent pentru ac ionarea robinetelor sau a supapelor regulatoare. La servomotoarele cu mi care rectilinie, arborele de ie irte este nlocuit printr-o tij , a c rei curs complet corespunde cu cursa complet a elementului de reglare. Parametrii principali, n func ie de care se aleg elementele, sunt: cuplul de rota ie la arborele de ie ire sau for a la dispozitivul cu curs rectilinie i durata unei rota ii complete a arborelui de ie ire sau a unei curse complete a tijei. Ac ion rile electrice cu motoare se mpart n dou grupe: y Cu vitez constant ; y Cu vitez variabil . Pentru comanda motoarelor bifazate i trifazate asincrone se folosesc bobine de reactan cu satura ie (amplificatoare magnetice). Din punct de vedere constructiv, partea motoare a EE este construit din dou subansambluri independente: y Amplificatorul de execu ie; y Motorul de execu ie. n cazul motoarelor de curent continuu, comanda se poate face n dou moduri: y Variind curentul de excita ie i men innd constant curentul din indusul motorului;

 

Profil Tehnic Nivel 3

- 32 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Variind curentul din indusul motorului i men innd constant curentul de excita ie. n general, n SRA se ntrebuin eaz metoda a doua, pentru c pierderile de energie sunt mai mici. Aceste motoare sunt folosite mai ales n SRA n care parametrul legat este tura ia sau un cuplu. Avantajele utiliz rii servomotoarelor de c.c. decurg din cerin ele de func ionare ale acestora: y Posibilitatea de reglaj n limite largi; y Stabilitate a vitezei; y Putere de comand mic ; y Cuplu de pornire i vitez de r spuns mare. Dezavantajul folosirii motoarelor de c.c. l constituie apari ia scnteilor la colector n timpul comuta iei, f cndu-l nefolosibil n medii inflamabile sau explozive, precum i producerea de perturba ii radiofonice. y

3. Ac ionarea hidraulic a EE
 Ac ion rile hidraulice au fost primele mecanisme din tehnica regl rii automate destinate regl rii proceselor, prin dezvoltarea sistemelor electrice de reglare, folosirea elementelor hidraulice a sc zut datorit neajunsurilor elementelor hidraulice (lipsa posibilit ii de comand la distan , necesitatea etan rii ngrijite a corpurilor i conductelor, dependen a caracteristicilor de varia iile de temperatur ale mediului ambiant i necesitatea unei surse hidraulice). n ultimul timp, elementele hidraulice cunosc o larg r spndire, ntruct prezint unele avantaje fa de cele electrice, de exemplu: band mare de trecere (frecven e ridicate de lucru), raport putere/gabarit maxim, lipsa n majoritatea cazurilor a unui reductor de ie ire i varietatea mare a formelor de mi care a axului de ie ire (rotativ, oscilant, liniar). Caracteristicile statice principale ale elementelor de ac ionare hidraulice sunt caracterizate de vitez i de for care determin viteza de ie ire i for a dezvoltat de motorul de execu ie n func ie de elementul de comand . Folosind presiuni nalte se pot comanda EE pn la 200m, f r pierderi importante de presiune. Deosebit de eficient este hidraulica atunci cnd trebuie ac ionate, n acela i timp, mai multe EE (de exemplu: macazurile folosite n transporturi etc.). n instala iile de automatizare se folosesc, n majoritatea cazurilor, motoare hidraulice cu piston, care pot fi: o Cu mi care liniar ; o Cu mi care de rota ie (limitat la un unghi de 1800).

Profil Tehnic Nivel 3

- 33 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

4. Ac ionarea pneumatic a EE
Motoarele de execu ie pneumatice se folosesc foarte mult pentru c prezint urm toarele avantaje: y Fluidul folosit (aerul) nu prezint pericol de incendiu; y Dup utilizare, aerul este evacuat n atmosfer , nefiind necesare conducte de ntoarcere ca la cele hidraulice; y Pierderile de aer n anumite limite, datorate neetan iet ii, nu produc deranjamente; y Sunt simple, robuste, sigure n func ionare i necesit cheltuieli de ntre inere reduse.  Dezavantajele acestor motoare sunt urm toarele: y Viteza de r spuns este mic (n medie 1/3 1/4 din viteza de r spuns a motoarelor hidraulice); y Precizia motoarelor pneumatice este redus .  Se recomand folosirea servomotoarelor pneumatice n urm toarele cazuri: y Servomotorul are greutate redus ; y Temperatura mediului ambiant este ridicat i cu varia ii mari; y Mediul ambiant este exploziv; y Nu se cere precizie mare; y Nu se cer viteze de lucru mari.  Motoarele pneumatice pot fi liniare sau rotative. Cele liniare se pot realiza cu piston sau cu membran .

Profil Tehnic Nivel 3

- 34 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI

CONSPECT 5 (FC5)

Tema: Regulatoare automate (RA) 1. No iuni generale


 Regulatorul automat are rolul de a prelucra opera ional semnalul de eroare (ob inut in urma compara iei liniar aditive a m rimii de intrare r i a m rimii de reac ie yr in elementul de compara ie) i de a da la ie ire un semnal de comand u pentru elementul de execu ie.

RA yr

P EE+IT

Tr

Informa iile curente asupra procesului automatizat se ob in cu ajutorul traductorului de reac ie Tr i sunt prelucrate de regulatorul automat RA in conformitate cu o anumit lege care define te algoritmul de reglare automat . Algoritmii de reglare (legile de reglare) conven ionali utiliza i n mod curent in reglarea proceselor automatizate (tehnologice) sunt de tip propor ional integral derivativ (PID). Implementarea unei anumite legi de reglare se poate realiza printr-o varietate destul de larg a construc iei regulatorului, ca regulator electronic, pneumatic, hidraulic sau mixt. Cu toate c exist o mare varietate de regulatoare, orice regulator va con ine urm toarele elemente componente: amplificatorul (A), elementul de reac ie secundar (ERS) i elementul de comparare secundar (ECS).

ECS

u A

Xrs

ERS

Profil Tehnic Nivel 3

- 35 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Amplificatorul (A) este elementul de baz . El amplific m rimea 1 cu un factor KR deci realizeaz o rela ie de tipul unde KR reprezint factorul de amplificare al regulatorului. Elementul de reac ie secundar ERS prime te la intrare m rimea de comand u (de la ie irea amplificatorului) i elaboreaz la ie ire un semnal xrs denumit m rime de reac ie secundar . Elementul de comparare secundar (ECS) efectueaz continuu compararea valorilor abaterii i a lui xrs dupa relatia
1(t) = (t)

u(t) = KR

1(t)

ERS este de obicei un element care determin o dependen propor ional ntre xrs i u. Regulatorul poate avea o structur mai complicat . De exemplu, la unele regulatoare exist mai multe etaje de amplificare, la altele exist mai multe reac ii secundare necesare ob inerii unor legi de reglare mai complicate.  Structura regulatoarelor automate. Blocul regulator este alc tuit din mai multe p r i componente interconectate func ional care permit realizarea att a legii de reglare propriu-zise (exprimat analitic prin dependen a dintre m rimea de ie ire i m rimea de intrare), ct i a unor func ii auxiliare de indicare, semnalizare a depa irii valorii normale pentru anumite m rimi, desaturare, trecere automat manual.  Legile de reglare clasice (de tip P, PI, PID) se realizeaz n cadrul regulatoarelor cu ac iune continu cu ajutorul circuitelor opera ionale cu elemente pasive instalate pe calea de reac ie a unor amplificatoare operationale. Prin alegerea convenabil a rela iei de corec ie (care prezint o anumit func ie de transfer HC(s)) se ob in diferi i algoritmi de reglare. Pentru legile de reglare tipizate func iile de transfer ideale au expresiile: y Regulator P: HR(s) = KR y Regulator PI: HR(s) = KR *(1 + 1/Ti*S ) y Regulator PID: HR(s) = KR *(1 + (1/Ti*S) + Td*S + 9*Td/Ti ) unde KR reprezint factorul de amplificare, Ti constanta de timp de integrare, Td constanta de timp de derivare iar 9 factorul de interinfluent . n anexa 2 sunt date schemele de conexiuni ale amplificatoarelor opera ionale pentru realizarea opera iilor de baz : y Amplificator opera ional neinversor; y Amplificator opera ional inversor; y Amplificator opera ional inversor sumator; y Amplificator opera ional diferen ial; y Amplificator opera ional integrator; y Amplificator opera ional derivativ. y
Profil Tehnic Nivel 3

xrs(t).

- 36 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2. Clasificarea regulatoarelor
Se poate face dup mai multe criterii. a) n func ie de sursa de energie exterioar folosit , acestea se clasific n: y regulatoare directe atunci cnd nu este necesar o surs de energie exterioar , transmiterea semnalului realizndu-se pe seama energiei interne; y regulatoare indirecte cnd folosesc o surs de energie exterioar pentru ac ionarea elementului de execu ie. b) Dup viteza de r spuns exist : y regulatoare pentru procese rapide folosite pentru reglarea automat a instala iilor tehnologice care au constante de timp mici (mai mici de 10 s). y regulatoare pentru procese lente folosite atunci cnd constantele de timp ale instala iei sunt mari (dep esc 10 sec). c) n func ie de particularita ile de constructie i func ionale avem clasificarile: y Dup tipul ac iunii: o regulatoare cu ac iune continu - sunt cele in care m rimile (t) i u(t) variaza continuu in timp; o dac dependen a dintre cele dou m rimi este liniar , regulatorul se nume te liniar; o dac dependen a dintre cele dou m rimi este neliniar , regulatorul este neliniar; o regulatoare cu ac iune discret sunt cele la care m rimea (t) deci i u(t) reprezint un tren de impulsuri.  Dup caracteristicile constructive exist : o regulatoare unificate utilizate pentru reglarea a diferi i parametrii (temperatur , presiune, etc.); o regulatoare specializate utilizate numai pentru o anumit m rime.  Dup agentul purt tor de semnal exist : o regulatoare electronice; o regulatoare electromagnetice; o regulatoare hidraulice; o regulatoare pneumatice.

Profil Tehnic Nivel 3

- 37 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Senzori!!!

Profil Tehnic Nivel 3

- 38 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 1 (FL1) Tema: Caracterizeaz sistemele de reglare automat


1. Identifica i elementele din schema func ional a unui sistem prezentat mai jos.

U(t) S U(t) Y(t)

Y(t)

2. n Modelul structural al unui sistem de reglare automat

(SRA)

prezentat n figura de mai jos sunt marcate elementele componente ale sistemului i m rimile fizice care intervin n func ionarea sistemului. 2.1. Identifica i elementele schemei 2.2. Prezenta i pe scurt rolul func ional al elementelor componente ale schemei 2.3. Identifica i m rimile care intervin n func ionarea sistemului.

E.C. Xc U + Yr R.A. Tr E.E. Xm

P Y I.T.

2.1.

E.C. R.A. E.E. I.T. Tr U Yr Xc X m Y P - 39 -

2.3.

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 2 (FL2) Tema: Identificarea semnalelor utilizate n SRA

Pentru semnalele prezentate mai jos identifica i tipul


definire.

i modul de

U(t) 1

U(t)

t
0 0

U(t)

u
t

4 3 2 1 1 2 3 4 T/2 T t

Profil Tehnic Nivel 3

- 40 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 3 (FL3) Tema: Traductoare de deplasare


Cele mai simple i cel mai frecvent utilizate traductoare de deplasare sunt cele rezistive, cele inductive i cele capacitive. TRADUCTOARE DE DEPLASARE Rezistive transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia ie a rezisten ei unui reostat sau a unui poten iometru Capacitive transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia ie a capacit ii electrice a unui condensator Inductive transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia ie a inductan ei unui circuit magnetic

varia iile parametrilor de circuit sunt m surate prin determinarea curentului absorbit sau a tensiunii corespunz toare 3. a) Traductoare rezistive de deplasare Principiul de func ionare a traductorului rezistiv de deplasare este ilustrat n figura de mai jos: pist de contact: plasat de-a lungul traiectoriei pe care se determin deplasarea cursor:solidar cu subansamblul mobil a c rui deplasare se m soar nf urare din conductor de crom (sau nichel-cupru ori nichel-crom-fier, cu rezistivitate mare) bobinat spir lng spir suport izolator Traductorul rezistiv de deplasare are urm toarele caracteristici: y y y y diametrul minim al conductorului: 0,05 mm viteza maxim a cursorului: 1 m/s deplas ri m surate: de ordinul centimetrilor num rul maxim de utiliz ri: aproximativ 106. 1. Reprezenta i o schem electric prin care s ilustra i principiul de func ionare a traductorului de deplasare, cunoscnd c varia ia de rezisten este m surat prin c derea de tensiune ntre cap tul A i cursor.
Profil Tehnic Nivel 3

- 41 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Rezisten a R a spirelor dintre cap tul A i cursor este propor ional cu deplasarea liniar x i variaz ca n figura urm toare: Cursorul poate face contact: 1 cu o singur spir a nf ur rii 2 cu dou spire ale nf ur rii

2. Ce leg tur exist ntre num rul de spire N ale traductorului i num rul de pozi ii distincte pe care le poate sesiza cursorul n cazul n care cursorul face contact cu o singur spir a nf ur rii? n cazul al doilea (cnd cursorul face contact cu dou spire ale nf ur rii), o spir a traductorului este scurtcircuitat de cursor i rezult (N2) pozi ii distincte. 3. Analiza i principiul de func ionare i preciza i consecin ele ap s rii

insuficiente a cursorului pe spirele traductorului. 4. Ce se ntmpl dac for a de ap sare a cursorului pe spirele

traductorului este prea mare? 3. b) Traductoare inductive de deplasare Principiul de func ionare a traductorului inductiv de deplasare este ilustrat n figurile de mai jos: Traductor cu arm tur mobil (pentru deplas ri mici, de ordinul zecimilor de milimetru) arm tur mobil arm tur fix solenoid (alimentat n c.a.) Traductor cu miez mobil (pentru deplas ri mari)

bobin cilindric

miez magnetic

Profil Tehnic Nivel 3

- 42 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Componentele mobile ale traductoarelor inductive (arm tura i respectiv miezul) sunt solidare cu subansamblul a c rui deplasare trebuie determinat . Modificarea pozi iei acestora nseamn ntr-un circuit magnetic modificarea inductivit ii, deci a curentului absorbit de solenoid, respectiv de bobina cilindric . Deci, curentul indicat de ampermetru este direct propor ional cu deplasarea. 1. De ce este necesar alternativ (c.a.)? 2. Ce se ntmpl dac nlocuim curentul alternativ (c.a.) cu curent continuu (c.c.)? 3. c) Traductoare capacitive de deplasare Principiul de func ionare a unui traductor capacitiv de deplasare poate fi n eles pornind de la rela ia de calcul a unui condensator, rela ie din care rezult c se deosebesc trei categorii de astfel de traductoare. alimentarea bobinelor traductorului n curent

S d
0

+ d x

+
0

x traductoare cu suprafa I .S d S x
0

traductoare cu dielectric variabil sau S + x d


0

variabil

C!

traductoare cu distan variabil

1. Completa i spa iile libere din frazele urm toare care descriu principiul de func ionare a traductoarelor capacitive de deplasare: a) Un traductor cu dielectric variabil are dintre arm turi fix , iar dielectricul este putndu-se deplasa dup una dintre axele Ox sau Oy.

Profil Tehnic Nivel 3

- 43 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

b) Dac dielectricul se deplaseaz dup axa Ox, capacitatea traductorului este echivalent conect rii n a dou condensatoare cu dielectrici diferi i: unul cu 0 i cel lalt cu . c) Dac dielectricul se deplaseaz dup axa Oy, capacitatea traductorului este echivalent conect rii n a dou condensatoare cu dielectrici diferi i: unul cu 0 i cel lalt cu . d) Un traductor cu suprafa variabil are dintre arm turi fix i arm turilor, de asmenea, fix . Ceea ce variaz este ns , pe care, cele dou arm turi se suprapun (sunt drept n drept). e) La traductoarele cu distan variabil , dintre arm turi variaz cu , iar suprafa a arm turilor i sunt acelea i.

Profil Tehnic Nivel 3

- 44 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 4 (FL4) Tema: Traductoare de nivel


M surarea nivelului n recipien i este foarte important procese tehnologice i pentru evaluarea stocurilor existente. pentru multe

n procesul de m surare a nivelului pot ap rea o serie de probleme specifice ca, de exemplu: vase speciale sub presiune sau la temperaturi nalte, prezen a spumei la suprafa a exterioar sau a turbulen elor, corozitatea substan elor folosite etc. Aceste probleme se rezolv prin solu ii constructive adecvate. Cele mai simple traductoare de nivel se bazeaz pe for a arhimedic : evident, ele pot fi folosite numai n cazul lichidelor. Traductorul cu plutitor tambur: pozi ia sa relativ d indica ii despre nivelul lichidului

contragreutate: echilibreaz mi carea plutitorului


G

plutitor: se afl permanent pe suprafa a lichidului

Traductorul cu imersor resort: for a sa elastic i for a arhimedic sunt echilibrate de greutatea imersorului
Fa G

Fe

imersor: par ial introdus n lichid i suspendat de resort, i modific pozi ia n func ie de nivelul lichidului

La utilizarea traductorului cu plutitor nu este necesar cunoa terea densit ii lichidului. n schimb, pentru traductorul cu imersor, este necesar s se tie valoarea acestei m rimi.
Profil Tehnic Nivel 3

- 45 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

n cazul substan elor sub form de pulbere sau granule, determinarea nivelului are drept scop determinarea masei de substan : pentru aceasta se recurge la cnt rirea recipientului cu tot con inutul s u. Masa de substan este egal cu diferen a dintre masa m surat i masa recipientului. n cazul unor condi ii speciale (temperaturi ridicate, medii corosive, periculoase etc.) m surarea nivelului se efectueaz f r a interveni asupra recipientului adic f r contact apelnd la ultrasunete sau microunde. Principiul de func ionare a traductorului de nivel cu microunde este reprezentat n schema urm toare: emi tor de microunde AE - anten de emisie
E

receptor de microunde
R

AR - anten de recep ie

lichid conductor (reflect microundele) sau dielectric (atenueaz microundele)

Timpul ntre emisia i recep ia microundelor, respectiv atenuarea acestora, reprezint o m sur a distan ei pn la suprafa a de separare ntre lichid i aer. 1. Investiga i mediul n care v desf ura i activitatea cotidian , la coal

i acas , pentru a descoperi situa ii sau instala ii n care se utilizeaz traductoare de nivel. Ce fel de traductoare sunt acestea? Completa i tabelul urm tor: Nr. crt. Instala ia Tipul traductorului

Profil Tehnic Nivel 3

- 46 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2. Completa i aritmogriful urm tor: a ajut la emisia i captarea undelor; b par ial introdus n lichid; c pozi ia sa indic nivelul lichidului; d lichid care reflect microundele; e sunete cu frecven g emite microunde; h caracterizat de for a eleastic ; i echilibreaz mi carea plutitorului. foarte mare; f lichid care atenueaz microundele;

a b c d e f g h i

T R A D U C O R

Profil Tehnic Nivel 3

- 47 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 5 (FL5) Tema: Traductoare de for


Pentru m surarea for ei se pot folosi fie traductoare specifice, fie traductoare de deplasare care capteaz for a i o transform ntr-o deplasare. Traductoarele elastice se bazeaz pe modificarea reversibil a formei unei structuri de baz (bar , inel) sub ac iunea for ei aplicate: m surnd lungirea sau contrac ia structurii respective, se ob in informa ii despre m rimea for ei care a determinat-o. anul 1856 n acest an, Lordul Kelvin a descoperit c , odat cu modific rile de natur mecanic ale unui corp metalic sau semiconductor supus unei for e, are loc i o modificare a rezistivit ii acestuia efectul tensorezistiv. Se utilizeaz primele timbre tensorezistive: un fir conductor n zig-zag sau o folie conductoare foarte sub ire se depune pe un suport izolator i se lipe te pe piesa solicitat . Suportul izolator i adezivul pentru lipire sunt materiale elastice i foarte durabile. suport izolator fir (folie) terminal Timbrele tensometrice se utilizeaz cunoscndu-se caracteristica de transfer. Pentru un timbru metalic, aceast caracteristic se reprezint astfel: R

anul 1920

l (F)

Profil Tehnic Nivel 3

- 48 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

TIA I C

un timbru tensometric are rezisten a nominal ntre 100 i 500 i poate m sura deforma ii de c iva milimetri pn la c iva centimetri? materialele conductoare utilizate la realizarea timbrelor tensometrice sunt aliaje de nichel-crom (nichrom), nichel-crom-cupru-fier (karma), platin wolfram, nichel-cupru (constantan)? timbrele tensometrice semiconductoare au sensibilitatea mult mai mare dect cele metalice, ns sunt neliniare (dependen a rezistivitatefor nu este o ecua ie de gradul I)? 1. Cunoscnd rela ia dintre rezisten a electric i rezistivitate, realiza i

un scurt ndrumar de laborator pentru determinarea for ei utiliznd timbre tensometrice. ndrumarul va cuprinde: a) schema montajului de lucru b) aparatele necesare c) modul de lucru.

Profil Tehnic Nivel 3

- 49 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 6 (FL6) Tema: Traductoare de presiune


Presiunea reprezint un parametru proceselor tehnologice n care se folosesc define te pe baza for ei, rezult c metodele cu cele pentru m surarea for elor. Ceea ce sensibile, care pot fi: Membrane a) b) c) d) a plan b gofrat triunghiular c gofrat sinusoidal d gofrat trapezoidal a silfon b tub Bourdon (1 oval; 2 eliptic; 3 n D) a) b) 1) 2) 3) de baz pentru majoritatea fluide. Deoarece presiunea se de m surare sunt asem n toare difer este forma elementelor

Tuburi

Pistoane cu resort

sf. sec. TIA I C

Fra ii Curie descoper fenomenul piezoelectric: cristalele de cuar presate pe dou fe e opuse produc ntre alte dou fe e opuse, o tensiune propor ional cu presiunea exercitat .

nu numai cuar ul (SiO2) are propriet i piezoelectrice, ci i turmalina, oxidul de zinc, titanatul de bariu i altele? cristalele de cuar sunt folosite la ceasurile electronice de mn i la ceasurile de precizie, a c ror eroare n m surarea timpului este foarte mic , de cteva zecimi de secund ntr-o mie de ani?

Profil Tehnic Nivel 3

- 50 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

1. Explica i principiul de func ionare a unei brichete piezoelectrice sau a unui aprinz tor pentru aragaz.

Undele sonore sunt caracterizate prin presiune i vitez : pentru procesele tehnologice n care intervin aceste unde, foarte important este presiunea, deoarece viteza particulelor, fiind foarte mic , este dificil de determinat. Vibra iile sonore sunt culese de pavilionul urechii. Undele intr n conductul auditiv i ajung la timpan. Acesta ncepe s vibreze i informa ia este transformat (prin componentele anatomice ale urechii) n impulsuri electrice care sunt transmise la creier. Cum auzim? Putem spune deci, c timpanul este un traductor de presiune (acustic ) la purt tor ! 2. n figura urm toare sunt reprezentate schema de principiu i

componentele unui microfon. Explica i modul de func ionare a acestui microfon. membran : preia presiunea acustic i o transform ntr-o deplasare care se transmite unui traductor capilar: prin acesta, cavitatea i exteriorul comunic pentru a elimina influen a varia iilor de presiune ale mediului ambiant

cavitate nchis (capsula microfonului) carcas

spre traductorul electric

3. Stabili i valoarea de adev r a urm toarelor enun uri, scriind A sau F, dup caz, n fa a fiec ruia. Dac aprecia i c enun ul este fals, nlocui i cuvntul marcat, astfel nct s se ob in un enun adev rat. _____ Membranele gofrate sunt mai dificil de realizat, dar sunt mai sensibile. _____ Se poate considera c o membran gofrat amplific efectul ob inut cu o membran plan , de attea ori, cte onduleuri are. _____ Silfoanele i membranele fac parte din aceea i categorie de elemente sensibile. _____ La pistonul cu resort, for a elastic a acestuia, echilibreaz presiunea de m surat. - 51 -

Profil Tehnic Nivel 3

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 7 (FL7) Tema: Traductoare de debit


M surarea debitului este o problem legat de curgerea unui fluid; ca fenomen, curgerea este caracterizat prin vitez ns , de cele mai multe ori, intereseaz debitul. Prezen a unui traductor ntr-un fluid poate influen a curgerea acestuia. Debitul poate fi: y y volumic Qv = volumul de fluid care trece printr-o sec iune a conductei de curgere, n unitatea de timp masic Qm = masa de fluid care trece printr-o sec iune a conductei de curgere, n unitatea de timp Qm = . Qv densitatea fluidului M surarea debitului fluidelor se poate realiza ca urmare a modific rii regimului de curgere prin intermediul unui corp fizic sau prin intermediul unor fenomene care sunt influen ate de curgere. Cel mai simplu traductor de debit se bazeaz pe observa ia c un fluid care curge poate pune n mi care de rota ie un sistem mecanic. Astfel, exist traductoare cu cupe traductoare cu elice traductor electric de tura ie m surarea debitului volumic

curgerea fluidului

1. Descrie i

i alte situa ii n care este valorificat

energia mecanic

generat prin curgerea unui fluid. Un alt traductor de debit, foarte simplu, se ob ine prin montarea unei palete pe direc ia de curgere a fluidului debitmetrul cu palet . T v Datorit curgerii fluidului, asupra paletei ac ioneaz o for care o rote te n jurul articula iei, rotire care este pus n eviden printr-un traductor de deplasare unghiular : cu ct for a este mai mare, cu att unghiul este mai mare.

Profil Tehnic Nivel 3

- 52 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

n ambele cazuri descrise mai sus este evident c m surarea modific debitul de curgere a fluidului, iar informa ia care se ob ine este nso it de erori. i atunci, cum s-ar putea proceda pentru a evita aceste dezavantaje? De exemplu, sunt numeroase situa iile n care, n diferite procese tehnologice (industriale) se impune m surarea debitului de ap . Pentru aceasta, trebuie s cunoa tem c apele industriale sunt bune conduc toare de electricitate: practic, ele sunt un conductor lichid care curge (se deplaseaz ) cu o anumit vitez . Exist a adar, dou dintre condi iile necesare pentru a genera o tensiune electromotoare prin fenomenul de induc ie. conductor + deplasare + cmp magnetic legea induc iei tensiune electromotoare propor ional cu viteza de deplasare

Schema de principiu a unui astfel de traductor numit traductor electromagnetic este urm toarea: electrod (metalic) N B v S V

pol magnetic (al unui tub izolator (conduct electromagnet) de curgere) Electromagnetul produce un cmp magnetic de induc ie B, ale c rui linii de cmp sunt t iate de conductorul lichid format de fluidul care curge cu viteza v (orientat perpendicular pe sec iunea de curgere, dinspre planul desenului). Tensiunea electromotoare indus este culeas de doi electrozi metalici, conecta i la un voltmetru V a c rui indica ie este propor ional cu viteza de curgere, deci cu debitul fluidului. 2. Analiza i schema traductorului electromagnetic i afla i sensul

tensiunii electromotoare induse aplicnd regula minii drepte; reprezenta i sensul respectiv, l snd doar o s geat dintre cele dou reprezentate n dreptul voltmetrului ( tergnd-o pe cea necorespunz toare).
Profil Tehnic Nivel 3

- 53 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

TIA I C

un traductor electromagnetic m soar debitele fluidelor cu viteze ntre 1 i 10 m/s, iar eroarea relativ este maxim 1 %? este suficient un timp de maxim 1 secund pentru a afla debitul unui fluid, utiliznd un traductor electromagnetic? DIC IONAR curgere laminar = curgere constant n timp curgere turbulent = curgere variabil n timp

Profil Tehnic Nivel 3

- 54 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE LUCRU 8 (FL8) Tema: Traductoare de temperatur


M surarea electric a temperaturii prezint importan nu numai n ceea ce prive te m rimile termice: ea poate furniza, indirect, informa ii i despre debite, presiuni joase, tensiuni, curen i. Un traductor de temperatur foarte simplu se realizeaz pornind de la proprietatea cunoscut a materialelor conductoare de a- i modifica rezistivitatea, i deci i rezisten a electric , atunci cnd temperatura lor se modific . R = R0 (1 + . )
rezisten a electric la o temperatur oarecare varia ia de temperatur coeficient de varia ie (fa de temperatura de referin ) a rezisten ei cu temperatura

rezisten a electric la temperatura de referin (de obicei, 20 C)

M surnd (prin metode cunoscute) rezisten a electric a unui conductor cu o anumit temperatur , se pot ob ine informa ii despre valoarea temperaturii respective. Un astfel de traductor, numit termorezistor, poate fi realizat i cu materiale semiconductoare i n acest caz se nume te termistor. Constructiv, traductoarele rezistive de temperatur se pot realiza: fie ca o nf urare, pe un suport izolant; fie ca o pelicul (film) depus pe o plac din aluminiu, oxidat (timbre termorezistive). Pentru temperaturi foarte mari (mii de grade), m surarea temperaturii se efectueaz prin metode f r contact, adic prin pirometrie (n limba greac , piro nseamn foc). y y Un pirometru m soar energia termic radiat de un corp care are o anumit temperatur . Aceast energie, depinde evident, de temperatura corpului respectiv i se propag n spa iu sub form de unde electromagnetice. Elementul sensibil al unui pirometru este o lamp cu filament de wolfram a c rui culoare poate fi modificat prin varierea curentului care trece prin filament.
Profil Tehnic Nivel 3

- 55 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

M surarea se face prin compara ie: pe imaginea suprafe ei radiante (care emite energie termic ) se suprapune aceast lamp . Prin reglarea curentului din filament, se modific temperatura acestuia, deci i culoarea sa, pn cnd imaginea filamentului dispare. n acest moment, temperatura m surat este egal cu temperatura filamentului. Deci, valoarea curentului prin filament este o m sur a temperaturii suprafe ei radiante. dac filamentul l mpii este mai nchis dect suprafa a radiant , temperatura filamentului este mai mic dect temperatura de m surat Tm > Tf cre terea curentului prin filament produce nc lzirea acestuia i treptat, se ajunge la situa ia cnd filamentul nu se mai vede pentru c are aceea i culoare ca i suprafa a radiant Tm = Tf o nou cre tere a curentului prin filament produce o nc lzire i mai mare, iar filamentul ncepe s se vad din nou, dar cu o nuan mai deschis chiar alb fa de suprafa a cald Tm < Tf 1. Analiza i principiul de m surare a temperaturii cu pirometrul preciza i ce influen determin rii. i

are sensibilitatea vizual a operatorului asupra

2. n activitatea cotidian , oamenii utilizeaz

frecvent termometre. temperatura

Acestea sunt traductoare neelectrice care transform ntr-o deplasare. Cum se ob ine aceast deplasare? TIA I C

- n tehnic , m surarea temperaturilor se efectueaz ntr-o gam larg de valori, de la zecimi de grad, la zeci de mii de grade, m sur torile curente fiind situate, de regul , n intervalul 70 4000 K? - traductoarele de temperatur se caracterizeaz , n general, printr-un timp de r spuns mare: acest timp este necesar stabilirii echilibrului termic ntre elementul sensibil al traductorului i corpul a c rui temperatur se determin ?

Profil Tehnic Nivel 3

- 56 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE EVALUARE 1 (FEv 1)
Tema: Traductoare electrice I. Pentru fiecare dintre enun urile urm toare, ncercui i litera corespunz toare r spunsului corect. 20 p 1. ntr-un sistem automatizat, rolul traductorului electric este de a: a) b) c) d) amplifica semnalul m surat transforma semnalul de m surat n semnal electric m sura direct o m rime limita semnalul de m surat.

2. Termistorul este un traductor: a) b) c) d) de nivel de deplasare de for de temperatur .

3. Un exemplu de traductor de nivel este traductorul: a) b) c) d) cu membran elastic cu elice cu plutitor rezistiv.

4. Un traductor de for este, de exemplu: a) b) c) d) timbrul tensometric pirometrul silfonul electromagnetul.

5. Un traductor este caracterizat de: a) b) c) d) precizie, fine e, sensibilitate, stabilitate fine e, sensibilitate, rapiditate, stabilitate rapiditate, fine e, precizie, sensibilitate stabilitate, precizie, sensibilitate, rapiditate.

Profil Tehnic Nivel 3

- 57 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

II. n coloana A sunt enumerate tipuri de traductoare, iar n coloana B sunt enumerate m rimi neelectrice. Scrie i n dreptul cifrelor din coloana A, litera corespunz toare din coloana B pentru a stabili asocierile corecte ntre traductoare i m rimile pentru care se utilizeaz . 15 p A. 1. traductorul cu imersor 2. traductorul cu arm tur mobil 3. pistonul cu resort B a. deplasare b. presiune c. nivel d. debit III. Scrie i n spa iul din fa a fiec rui enun litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. 30 p ........... Un traductor de densitate se poate ob ine dintr-un traductor cu imersor. ...... La traductorul de nivel cu microunde, acestea sunt reflectate sau atenuate. ......... Timbrele tensometrice semiconductoare sunt mai pu in sensibile dect cele metalice. ........... Areometrul este un traductor densitate-tensiune. ............ Fotodioda este un traductor electric de energie radiant . IV. Cunoscnd rela ia de calcul a capacit ii unui condensator plan, C ! enumera i categoriile de traductoare capacitive de deplasare.
I .S , d

9p

Alege i una dintre aceste categorii i explica i cu ajutorul unei scheme principiul de func ionare. 16 p

Profil Tehnic Nivel 3

- 58 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

? ?    
Fiecare elev din grup

Joc de rol

prime te un card pe care se

g se te nscris simbolul unui element component al schemei unui SRA. Stabili i mpreun tipul instala iei tehnologice automatizate i nivelul parametrului reglat, dup care individual stabili i caracteristicile tehnice (tipul, m rimea sau m rimile de intrare, m rimea de ie ire, func ionarea etc.) ale elementului care v revine, notnd datele pe o fi de lucru. Alc tui i lan ul SRA a ezndu-v n ordinea ocupat de fiecare element n schema unui SRA i verifica i modul n care sistemul poate fi func ional pe baza datelor prezentate de fiecare dintre voi. Corecta i eventualele gre eli sau lipsuri astfel nct la final sistemul de reglare automat realizat de voi s fie complet, lan ul SRA s se nchid .

?
Profil Tehnic Nivel 3

- 59 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

FI A DE EVALUARE 2 (FEv 2)
Tema: Sisteme de reglare automat
Pentru fiecare dintre enun urile urm toare, ncercui i litera corespunz toare r spunsului corect. 20 p 1. Ce m rime exercit influen e nedorite asupra m rimii de ie ire a SRA ? a) M rimea de intrare ; b) Abaterea ; c) Perturb rile. 2. Ce element component al SRA permite ob inerea abaterii ? a) Elementul de compara ie ; b) Traductorul ; c) Elementul de execu ie. 3. Ce performan este important n regim sta ionar ? a) Rapiditatea ; b) Precizia ; c) Suprereglajul. 4. Func ionarea traductoarelor parametrice inductive se bazeaz pe : a) Legea induc iei electromagnetice? b) Varia ia reluctan ei circuitului magnetic? c) Modificarea curentului electric ce str bate traductorul? 5. Unele tipuri de traductoare se numesc generatoare deoarece : a) Necesit o surs de energie n circuitul de ie ire ? b) Sunt folosite ca generatoare de energie (putere) electric ? c) M rimea de ie ire este un curent sau o tensiune electric ? 6. Pentru m surarea debitului unui fluid se pot folosi : a) Traductoare de nivel ? b) Traductoare termorezistive ? c) Traductoare capacitive ? 7. Func ia elementului de execu ie este aceea de : a) A executa comenzile primite de la instala ia tehnologic ? b) A modifica valoarea parametrilor din proces ? c) A transforma o energie de o anumit form (de exemplu electric ) n alt form de energie (de exemplu hidraulic ) ? 8. Motorul de execu ie reprezint : a) parte constructiv a elementului de execu ie ? b) parte constructiv a instala iei tehnologice ? c) Un organ de execu ie n care s-a ad ugat un element de execu ie ? 9. Care din urm toarele motoare de execu ie se folosesc n medii explozive ? a) Motor electric de current continuu; b) Motor pneumatic; c) Motor hidraulic. 10. Care dintre motoarele de execu ie pot transmite cupluri (for e) mari ? a) Electrice ; b) Pneumatice ; c) Hidraulice. 11. Sistemele de m surare automat se folosesc pentru : a) informarea calitativ asupra parametrilor din proces ? b) informarea cantitativ asupra parametrilor din process? c) semnalizarea func ion rii instala iilor tehnologice?
Profil Tehnic Nivel 3

(evaluare final )

I.

- 60 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

12. Un sistem de control automat poate fi realizat cu ajutorul unui: a) Ampermetru? b) Manometru? c) Releu. 13. Printre func iile auxiliare ale aparatelor nregistratoare exist i aceea de: a) Trasare a m rimilor m surate pe o band de hrtie? b) Calculare a sumei, diferen ei sau a raportului unor m rimi? c) Semnalizare a ie irii din limite a m rimilor m surate? 14. Care este semnalul unificat la regulatoarele automate pneumatice? a) 0,21 bari; b) 0,5 2,5 bari; c) 0,7 3,5 bari. 15. La ce tip de regulatoare liniare intervin trei componente n legea de reglare? a) PI ; b) PID; c) PD. 16. La care tip de regulatoare neliniare intervine zona de insensibilitate? a) La regulatoarele bipozi ionale cu caracteristic ideal de releu; b) La regulatoarele bipozi ionale cu caracteristic de releu cu histerezis; c) La regulatoarele tripozi ionale. 17. Ce lege de reglare poate fi ob inut cu regulatoare electronice care con in numai rezisten e n circuitele de intrare i reac ie ? a) Propor ional-integral ; b) Integral ; c) Propor ional . 18. Cum se realizeaz integrarea pe cale numeric ? a) Prin intermediul unei sume; b) Prin intermediul unor diferen e; c) Prin calculul unor valori medii. 19. Cum se ob ine derivarea pe cale numeric ? a) Prin intermediul unei sume; b) Prin intermediul unei diferen e; c) Prin calculul unor valori medii. 20. n componen a c ror elemente intervin capacit ile pneumatice? a) Amplificatoare; b) Elemente de corec ie; c) Elemente de compara ie. II. 1. n coloana A sunt enumerate cteva rela ii matematice ale unor legi de reglare, iar n coloana B sunt enumerate tipuri de regulatoare. Scrie i n dreptul cifrelor din coloana A, litera corespunz toare din coloana B pentru a stabili asocierile corecte ntre ele. 9p

A. 1) HR(s) = KR *(1 + 1/Ti*S ) 2) HR(s) = KR 3) HR(s) = KR *(1 + (1/Ti*S) + Td*S + 9*Td/Ti )

B. a. Regulator P b. Regulator PID c. Regulator PI d. Regulator PD

Profil Tehnic Nivel 3

- 61 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

2. Pentru schema de mai jos corela i valorile m rimilor din coloana A (corespunz toare rezisten elor R1 i R2) cu cele din coloana B (corespunz toare tensiunii de ie ire a AO). 9p A 1 R1 = 10 k 2 R1 = 1 k 3 R1 = 10 k R2 = 10 k R2 = 675 R2 = 1,35 k a) b) c) d) e) B Vout = - 0,675 V Vout = - 5 V Vout = + 1 V Vout = + 5 V Vout = - 1 V

III.Scrie i n spa iul din fa a fiec rui enun litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. 20 p 1) .. Prin Sistem de reglare automat se n elege un sistem realizat astfel nct ntre m rimea de ie ire i m rimea de intrare se realizeaz automat, f r interven ia omului, o rela ie func ional care reflect legea de conducere a unui proces. 2) .. Traductorul este instalat pe bucla de reac ie negativ are rolul de a transforma m rimea de intrare a IT de regul ntr-un semnal electric aplicat EC. 3) .. Dup caracterul prelucr rii semnalelor se deosebesc SRA continue (cnd toate m rimile care intervin sunt discrete n timp) i SRA discrete (cnd cel pu in una dintre m rimi are o varia ie continu n timp). 4) .. Rela ia Ka = Xe / Xi reprezint Sensibilitatea absolut sau panta traductorului. 5) .. Pentru semnale unificate electrice se folose te domeniul de curent i = 2...10A c.c. sau i=4...20A c.c., iar pentru semnale unificate pneumatice se utilizeaz presiuni unificate p = 0,2....1 kgf/cm2 (p = 2...10daN/cm2). 6) .. n general, elementul de execu ie este format din dou p r i distincte : motorul de execu ie (numit i servomotor) i organul de execu ie. 7) .. Legile de reglare clasice (de tip P, PI, PID) se realizeaz n cadrul regulatoarelor cu ac iune continu cu ajutorul circuitelor opera ionale cu elemente pasive instalate pe calea de reac ie a unor amplificatoare operationale. 8) .. Dup viteza de r spuns exist regulatoare liniare i regulatoare neliniare. 9) .. Dup agentul purt tor de semnal exist : regulatoare electronice, regulatoare magnetice, regulatoare hidraulice, regulatoare pneumatice i regulatoare mecanice 10) .. Elementul component central al unui regulator numeric este microprocesorul.

IV. n figura de mai jos este reprezentat reglarea tura iei i a curentului motorului M de
curent continuu. Elementele schemei sunt : y ECn - element de compara ie al tura iei ; y ECi element de compara ie al curentului ; y Trn traductorul de tura ie realizat cu generatorul tahometric GT ; y Tri traductorul de curent ; y RAn regulatorul automat al tura iei ; y RAi regulatorul automat al curentului. Schema de reglare se nume te schem de reglare n cascad . 32 p
Profil Tehnic Nivel 3

- 62 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

1) 2) 3) 4)

Preciza i num rul buclelor de reac ie din schem i elementele care intr n alc tuirea lor. Ce reprezint elemental notat EE? ( 12 p) Ce reprezint pentru regulatorul de curent m rimea de ie ire a regulatorului de tura ie ? (4p) Explica i pe scurt func ionarea acestei scheme, preciznd m rimile care intervin. ( 10 p ) Ce avantaj crede i c are aceast schem n compara ie cu schema f r bucl interioar . (6p)

in

ECn RAn

ECi RAi

ii
EE

Tri

Iex = ct.

MA GT

{
Trn

Profil Tehnic Nivel 3

- 63 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

8. S0LU II LA SARCINILE DE LUCRU


Fi a de lucru 1 Conform FT1, FT2, i FC1. Fi a de lucru 2 Conform FT3 i TF4. Fi a de lucru 3a 1. Schema electric echivalent traductorului rezistiv de deplasare este:

2. Sunt egale 3. Nu simte deplasarea. 4. Apare frecarea i uzura mai mare, traductorul func ioneaz incorect i are erori mari. Fi a de lucru 3b 1. Deoarece inductivitatea este o m rime caracteristic bobinelor numai n c.a. 2. n c.c., o bobin este caracterizat de rezisten a electric i aceasta nu depinde de pozi ia miezului magnetic. Deci, traductorul nu ar fi influen at n nici un fel de deplasarea componentelor mobile (miez, arm tur ). Fi a de lucru 3c a. distan a; mobil b. paralel; permitivitate (absolut ); permitivitate (absolut ) c. serie; permitivitate (absolut ); permitivitate (absolut ) d. distan a; suprafa a; suprafa a e. distan a; deplasarea; dielectricul Fi a de lucru 4 a b c d e f g h i C O N T U L D T I C R E E R R O A L M E A I A N T N S E I S G T R A D U C T O R R E E S U N T N O C E R T T U T A T E R U T T I O R O E C R R

M E

M B

Profil Tehnic Nivel 3

- 64 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Fi a de lucru 5 Schema montajului de lucru

Aparate necesare: ohmmetru serie (sau multimetru) Modul de lucru: y se regleaz ohmmetrul (indica ia pentru Rx = 0 i pentru Rx = ) y se m soar rezisten a nominal a timbrului tensometric (nainte de aplicarea for ei) Rn = . y se m soar rezisten a timbrului tensometric n timp ce for a F este aplicat piesei R1 = . y se determin R = R1 Rn = .. y utiliznd caracteristica de transfer a timbrului tensometric utilizat, se determin for a ) aplicat piesei (for propor ional cu deforma ia N Fi a de lucru 6 3. A; A; F (membranele se nlocuie te cu tuburile; A) Fi a de lucru 7 1. La hidrocentrale, la morile de ap , la deplasarea vapoarelor. 2. Sensul t.e.m. induse este n jos. Fi a de lucru 8 1. Ochiul uman este surs de erori subiective: operatorii diferi i percep diferit momentul dispari iei filamentului. 2. Prin dilatare liniar a corpului termometric (alcool, mercur etc.). Fi a de evaluare FEv 1 I. 1 b; 2 d; 3 c; 4 a; 5 c; II. 1 c; 2 a; 3 b; III. A; A; F, F; A IV. traductoare cu suprafa variabil , traductoare cu distan dielectric variabil Fi a de evaluare FEv 2 (evaluare final ) I 1c 2a 3b 4b 5-c 6c 7b 8a 9b 10 - c 11 b 12 c 13 c 14 a 15 - b 16 c 17 c 18 a 19 b 20 - b

variabil , traductoare cu

Profil Tehnic Nivel 3

- 65 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

II. 1. 1 c ; II. 2. 1 e ; III. 1 A;

2a; 2a;

3 b. 3 b. 5 F; 6 A; 7 A; 8 F; 9 F; 10 A;

2 F; 3 F; 4 A;

IV. 1. n schem sunt dou bucle de reac ie: una interioar , con innd elementul de compara ie ECi, regulatorul automat RAi, elementul execu ie EE, motorul M i, traductorul de curent Tri, i a doua exterioar , incluznd elemental de compara ie ECn, regulatorul automat RAn, ntreaga bucl interioar , motorul M i traductorul de tura ie Trn realizat prin intermediul generatorului tachometric GT. 2. M rimea de comand de la ie irea regulatorului de tura ie devine m rime de intrare a buclei interioare, fiind aplicat elementului de compara ie ECi. 3. Prin folosirea acestei scheme se asigur men inerea tura iei n la o valoare prescris prin m rimea de intrare in a buclei de reglare a tura iei, precum i men inerea valorii curentului principal la valoarea corespunz toare m rimii de intrare ii (a buclei interioare), egal cu m rimea de comand cn de la intrarea regulatorului de tura ie RAn. 4. Avantajul acestei scheme const n faptul c se asigur reglarea i limitarea abaterilor att ale tura iei, ct i ale curentului i influen a anumitor perturba ii care ac ioneaz asupra motorului este eliminat mai rapid (prin ac iunea buclei interioare).

Profil Tehnic Nivel 3

66

SISTEME DE AUTOMATIZARE

9. SUGESTII METODOLOGICE
COMPETEN A 18.1: Caracterizeaz sistemele de reglare automat .

n fi ele de lucru FL1, FL2, sunt propuse exerci ii care cer elevilor s reprezinte schema de principiu a unui sistem de reglare automat , s indice m rimile care intervin n sc de principiu a unui sistem de reglare automat i s analizeze rolul func ional al componentelor sistemului de reglare automat . Aceste fi e au fost concepute pentru evaluarea cuno tin elor dobndite pe baza explica iilor, a foliilor transparente FT1 la FT4 i a fi eide conspect FC1. Competen a 18. 2: Prezint func ionarea componentelor sistemelor de reglare automat . n fi ele de lucru FL3 la FL8 sunt date sumare explica ii referitoare la diferitele tipuri de traductoare folosite n SRA i exerci ii simple care urm resc identificarea traductoarelor, a modului de realizare i func ionare ale acestora precum i a m rimilor lor caracteristice. Exerci iile sunt u or de aplicat la clas i de rezolvat, n func ie de nivelul clasei i de apropierea specializ rii elevilor de domeniul automatiz rilor, aceste exerci ii pot fi completate cu unele cu un nivel mai ridicat dar care s asigure dobndirea competen elor mpuse prin SSP-uri. n fi a de evaluare FEv 2 este prezentat un test complet de evaluare a competen elor 18.1 i 18.2. Se recomand ca pentru evaluarea competen ei 18.3. Analizeaz func ionarea SRA specifice domeniului s se foloseasc metoda cubului. La rezolvarea exerci iilor propuse se folosesc informa iile din fi e le de lucru, din fi ele de conspect, din foliile transparente, anexe, manuale, cataloage, pliante, prospecte cu aparate electrice i se pot apela site-urile: www.ccir.ro www.acero.ro www.universulenergiei.educatia.ro www.fland.ro www.amco-otopeni.ro www.actrus.ro/biblioteca/cursuri/electro www.eei.ro/automat www.sycomelco.ro

Profil Tehnic Nivel 3

67

SISTEME DE AUTOMATIZARE

10.
Alimpie, I.,

BIBLIOGRAFIE

- M surarea electric a m rimilor neelectrice, Editura de Vest, Timi oara, 1996 - Evolu ia tehnologia. Editua Aquila 93, Oradea, 2001 - Colec ia revistei tiin a pentru to i - Enciclopedia tehnic 1999 ilustrat , Editura Teora, Bucure ti, cunoa terii, Editura Egmont,

* * * Dic ionar. Inventatori i inven ii. Editura Tehnic , Bucre ti, 2001 *** *** *** ***

tiin a azi. Dosarele Bucure ti, 2000

*** Cataloage de produse, pliante, prospecte, fi e tehnice. *** Dic ionar Politehnic, Editura Tehnic , Bucure ti, 1967; *** Dic ionar cronologic al tiin ei i tehnicii universale, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1979; B l oiu, T., .a. tiin ific i

- Elemente de comand i control pentru ac ion ri i SRA, manual pentru clasele a XI-a i a XII-a, liceu tehnologic, specializarea electrotehnic , Editura Econimic Preuniversitaria, Bucure ti, 2002

Bichir, N. i colectiv Ma ini, aparate, ac ion ri i automatiz ri, manual pentru clasa a XIa i a XIIa licee industriale i coli profesionale, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1993; Breitsameter, F., .a. Odiseea progresului n 1700 de ntreb ri i r spunsuri de cultur general , Editura Niculescu, Bucure ti, 2001 Fransua, Al., C nescu, S. Electrotehnic i electronic , manual pentru licee de specialitate, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1972; Mare , Fl., B l oiu, T., Fetec u, Gr., Enache, S., Federenciuc, D. Elemente de comand i control pentru ac ion ri i sisteme de reglare automat , manual pentru clasele a XI-a i a XII-a, Editura Economic , Bucure ti, 2002; - Solicit ri i m sur ri tehnice. Laborator tehnologic. Auxiliar curricular pentru clasa a X-a, liceu tehnologic profil tehnic, Editura Econimic Preuniversitaria, Bucure ti, 2001

Mare , Fl., .a.

Mihoc, D., Simulescu, D., Popa, A., Aparate electrice i automatiz ri, Editura Didactic i Pedagogic , 1982; Mirescu, S.C., .a. Laborator tehnologic. Lucr ri de laborator i fi e de lucru, Vol. I i II. Editura Economic Preuniversitaria, Bucure ti, 2004
Profil Tehnic Nivel 3

68

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Profil Tehnic Nivel 3

69

SISTEME DE AUTOMATIZARE

ANEXA 1

MANOMETRE I. VARIANTE CONSTRUCTIVE MECANICE:


a) Manometre cu carcasa din o el i burdon din alam diametre de carcas : 40 ;50 ;63 ;80 ;100 ;160 mm clase de precizie: 1,6%; 2,5% domenii: 0/0,6 ... 0/400 bar sau vacuum -1/0 bar ... -1/+24 bar b) Manometre cu carcas i burdon din o el inox diametre de carcas : 63 ;80 ;100 ;160 ;250 mm clase de precizie: 1% domenii: 0/0,6 ... 0/7.000 bar sau vacuum 1/0 bar ... -1/+24 bar c) Manometre cu carcas i burdon din o el inox si 1,2,3 sau 4 contacte electrice diametre de carcas : 100 ;160 ;250 mm clase de precizie: 1% domenii: 0/1 ... 0/1.600 bar sau vacuum -1/0 bar ... -1/+24 bar contacte: standard, magnetice sau inductive (contactele pot fi configurate: min, max, min-min, max-max, sau min-max)

Profil Tehnic Nivel 3

70

SISTEME DE AUTOMATIZARE

d)Manometre cu capsul : diametre de carcas : 100 sau 160 mm domenii: 0/2,5 pana la 0/600 mbar sau vacuum -4/0 mbar pana la -600/0 racord ri la proces: axiale sau radiale cu filet G element elastic din alam sau o el inox

e) Manometre diferen iale - diferite tipuri

II. TRADUCTOARE DE PRESIUNE RELATIV , ABSOLUT SAU DIFEREN IAL clase de precizie: 1%; 0,5%; 0,25% ; 0,1% semnale de ie ire: 2 fire (420 mA) sau 3 fire (0...20 mA; 05 V ; 010 V)

Profil Tehnic Nivel 3

71

SISTEME DE AUTOMATIZARE

TRADUCTOARE DE NIVEL

variante cu filet sau submersibile clase de precizie: 1%; 0,5%; 0,25% ; 0,1% domenii de masur : 0/0,4 ... 0/ 600 m H2O

Profil Tehnic Nivel 3

72

SISTEME DE AUTOMATIZARE

TERMOMETRE

a) termometre cu bimetal, carcas din o el i tij imersabil din alam : diametre de carcas : 63 ; 80 ; 100 ; 160 mm clase de precizie: 1% ; 2% conect ri la proces: axiale sau radiale, diverse tipuri de filet lungimi tij : 45...250 mm diametre tij : ntre 8 i 12 mm

b) termometre cu bimetal, construc ie tout inox diametre de carcas : 63; 80; 100; 160 mm clase de precizie: 1% domenii de masur : ntre -30...+500 C conect ri la proces: axiale, radiale sau cu cadran rabatabil, diverse tipuri de filet lungimi tij : intre 45 si 1000 mm diametre tij : 6; 8; 9,6 mm c) termometre cu presiune de gaz, carcasa i tij imersabil din o el inox cu sau f r capilar diametre de carcas : 63 ;80 ;100 ;160 mm clase de precizie: 1% domenii de masura: -200+800C conect ri la proces: axiale sau radiale, diverse tipuri de filet lungimi tij : 501.000 mm diametre tij : intre 6 si 20 mm lungimi capilar de pn la 20 m
Profil Tehnic Nivel 3

73

SISTEME DE AUTOMATIZARE

d) termometre cu presiune de gaz cu 1,2,3,4 contacte electrice, carcas i tij (sau capilar+tij ) imersabil din o el inox diametre de carcas : 100; 160 mm clase de precizie: 1% domenii de masur : -200 + 800C conect ri la proces: axiale sau radiale, diverse tipuri de filet lungimi tij : 501.000 mm diametre tij : intre 6 si 20 mm lungimi capilar de pn la 20 m

TERMOMETRE DIGITALE, FIXE SAU PORTABILE display cu 3, 4 sau 5 digiti clase de precizie: 0,5% ; 0,1% domenii de masur : -270+1.000C alimentare cu baterie proprie Termometrele portabile se livreaz cu diverse tipuri de sonde de temperatur , in func ie de aplica ie.

TERMOMETRE PORTABILE CU INFRARO U (m surare de la distan ) cu domenii ntre 32/+400C i +200/+1.800C

Profil Tehnic Nivel 3

74

SISTEME DE AUTOMATIZARE

TERMOCUPLE

I TERMOREZISTEN E

senzori de temperatur cum ar fi Pt 100, Ni 100, Cu 10 solu ii constructive diverse op ional: cu teci de protec ie adaptate la mediul de lucru

Profil Tehnic Nivel 3

75

SISTEME DE AUTOMATIZARE

y REDUCTOARE DE PRESIUNE y SUPAPE DE PREAPLIN SIGURAN y SUPAPE DE SIGURANTA y VALVE CU FLOTOR y SEPARATOARE DE ONDENS y INDICATOARE DE CURGERE CONDENS INDICATOARE DE CURGERE y FILTRE DE PROTECTIE y FILTRE DE PROTEC IE

la reducerea unor mari i frecvente fluctua ii de presiune pn la o presiune constant reglabil , n aval fa de valv . Un arc ine valva deschis aceasta nchizndu-se pe m sur ce presiunea de ie ire cre te.

Reductoarele de presiune ajut

Supapele de preaplin ajut la


controlul unei presiuni constante in amonte fa de valv . Un arc ine valva nchis , aceasta deschizndu-se pe m sur ce presiunea de intrare cre te.

Profil Tehnic Nivel 3

76

SISTEME DE AUTOMATIZARE

Supapele de siguran

sunt destinate protec iei rezervoarelor i conductelor. Acestea previn dep irea unor limite de presiune in momentul n care toate echipamentele automate de control i monitorizare nu mai func ioneaz .

Valvele

cu

flotor

controleaz nivelul de lichid din rezervoare i pot fi montate n rezervor, pe rezervor sau pe conducte.

Separatoare de condens

Profil Tehnic Nivel 3

77

SISTEME DE AUTOMATIZARE

INDICATOARE DE CURGERE
Pot fi n variante cu vizor: f r mori c sau cu bil . indicator sau cu indicator tip palet ,

FILTRE DE PROTEC IE

Profil Tehnic Nivel 3

- 78 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

ANEXA 2

a)

b)

c)

Profil Tehnic Nivel 3

- 79 -

SISTEME DE AUTOMATIZARE

d)

e)

f)

Profil Tehnic Nivel 3

- 80 -