Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ia i Centrul de Studii Europene

Economie european - proiect -

Anul II, ID

Capitolul 1: Analiza evolu iei UE (intraeuropean

i fa

de SUA i Japonia) raportat la

strategia Europa 2020


2

I.

Strategia Europa 2020. Obiective strategia UE de cre tere economic pentru urm torii zece ani.

Europa 2020 reprezint durabil

ntr-o lume aflat n permanent schimbare, UE dore te s devin o economie inteligent , i favorabil incluziunii. Aceste trei priorit i se sprijin reciproc i sunt n m sur s un nivel ridicat de ocupare a for ei de munc , de ajute UE i statele membre s ob in productivitate i de coeziune social . n practic , Uniunea a stabilit cinci obiective majore privind ocuparea for ei de munc , inovarea, educa ia, incluziunea social i mediul/energia - care urmeaz s fie ndeplinite pn n 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective na ionale n aceste domenii. Diverse ac iuni la nivel european i na ional vin n sprijinul strategiei. Obiective: 1. Ocuparea for ei de munc - o rat de ocupare a for ei de munc de 75 % n rndul popula iei cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani; 2. Cercetare, dezvoltare i inovare - un nivel al investi iilor publice i private n cercetare i dezvoltare de 3% din PIB-ul UE; 3. Schimb ri climatice i energie - reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de ser (sau chiar cu 30%, n condi ii favorabile) fa de nivelurile nregistrate n 1990; cre terea ponderii surselor de energie regenerabile pn la 20%; cre terea cu 20% a eficien ei energetice; 4. Educa ie - reducerea abandonului colar la sub 10%; cre terea la peste 40% a ponderii absolven ilor de studii superioare n rndul popula iei n vrst de 30-34 de ani; 5. S r cie i excluziune social - reducerea cu cel pu in 20 de milioane a num rului persoanelor care sufer sau risc s sufere de pe urma s r ciei i a excluziunii sociale.

II.

Evolu ia economic intraeuropean

n continuare, vom analiza m sura n care obiectivele propuse prin strategia Europa 2020 sunt atinse i evolu ia acestora dup anul 2000, urm rind cele cinci jaloane importante. 1. Ocuparea for ei de munc Tabelul 1: Rata de ocupare a for ei de munc n rndul popula iei cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani
Employment rate by gender age group 20-64 Employment

rate total geo\time EU (27 countries) Euro area (17 countries) Euro area (16 countries) Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Iceland Norway Switzerland Montenegro Croatia Turkey

2000 66.6 65.5

2001 66.9 66.2

2002 66.7 66.4

2003 67 66.8

2004 67.4 67.3

2005 68 67.9

2006 69 68.9

2007 69.9 69.8

2008 70.3 70.2

2009 69 68.8

2010 68.6 68.4

TARGET 75 :

65.5

66.2

66.4

66.8

67.3

67.9

68.9

69.8

70.1

68.8

68.4

65.8 55.3 71 78 68.8 67.4 70.4 61.9 60.7 67.8 57.4 72.3 63.5 65.6 67.4 61.2 57.2 74.3 71.4 61 73.5 69.1 68.5 63.5 71.6 77.7 74 : 80.3 80.9 : : :

65 54.8 71.2 78.3 69.1 67.8 71.1 61.5 62.1 68.5 58.5 74.1 65.1 64.2 67.7 61.3 57.2 75.4 71.5 59.4 73.9 68.3 69.4 63.5 72.6 78.7 74.4 : 80.1 81.9 : : :

65 55.8 71.6 77.7 68.8 69.2 70.7 62.5 62.7 68.7 59.4 75.1 67 67.2 68.2 61.4 57.7 75.8 71.8 57.4 73.6 63.3 69 63.6 72.6 78.5 74.5 : 79.6 81.2 : 58.4 :

64.7 58 70.7 77.3 68.4 70 70.6 63.6 64 69.7 60 75.4 68.9 68.9 67.2 62.4 57.8 75.2 72 57.1 72.9 63.7 68.1 64.8 72.2 77.9 74.7 85.1 78.4 80.2 : 58.3 :

65.6 60.1 70.1 77.6 68.8 70.6 71.5 64 65.2 69.5 61.5 74.9 69.3 69 67.7 62.1 57.9 74.9 70.8 57.3 72.6 63.5 70.4 63.7 72.2 77.4 75 84.4 78.2 80 : 59.6 :

66.5 61.9 70.7 78 69.4 72 72.6 64.6 67.2 69.4 61.6 74.4 70.3 70.6 69 62.2 57.9 75.1 71.7 58.3 72.3 63.6 71.1 64.5 73 78.1 75.2 85.5 78.2 79.9 : 60 :

66.5 65.1 71.2 79.4 71.1 75.8 73.4 65.7 68.7 69.3 62.5 75.8 73.5 71.6 69.1 62.6 57.6 76.3 73.2 60.1 72.7 64.8 71.5 66 73.9 78.8 75.2 86.3 79.5 80.5 : 60.6 48.2

67.7 68.4 72 79.2 72.9 76.8 73.8 66 69.5 69.8 62.8 76.8 75.2 72.9 69.6 62.6 58.5 77.8 74.4 62.7 72.6 64.4 72.4 67.2 74.8 80.1 75.2 86.7 80.9 81.3 : 62.3 48.2

68 70.7 72.4 79.8 74 77 72.3 66.5 68.3 70.4 63 76.5 75.8 72 68.8 61.9 59.1 78.9 75.1 65 73.1 64.4 73 68.8 75.8 80.4 75.2 85.3 81.8 82.3 : 62.9 48.4

67.1 68.8 70.9 77.8 74.2 69.9 66.7 65.8 63.7 69.4 61.7 75.7 67.1 67.2 70.4 60.5 58.8 78.8 74.7 64.9 71.2 63.5 71.9 66.4 73.5 78.3 73.9 80.6 80.6 81.7 : 61.7 47.8

67.6 65.4 70.4 76.1 74.9 66.7 64.9 64 62.5 69.1 61.1 75.4 65 64.4 70.7 60.4 60.1 76.8 74.9 64.6 70.5 63.3 70.3 64.6 73 78.7 73.6 80.4 79.6 81.1 : 58.7 50

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

A a cum se poate observa n Tabelul 1, rata ocup rii for ei de munc prezint mai multe dinamici, n func ie de rile la care se raporteaz , noile ader ri la UE, precum i de evenimentele globale, cum ar fi criza economic mondial din 2007-2010.
4

Astfel, se observ o cre tere a ocup rii for ei de munc pe m sur ce la UE ader noi state, lucru datorat att libert ii de circula ie i munc n spa iul european al persoanelor, precum i omogeniz rii statistice la nivelul uniunii. ns , aceast cre tere se refer strict comparat ntre adeziuni (EU 16, EU 17, EU 27). Criza economic ap rut n SUA i extins mondial a afectat sever economia UE, fapt reflectat n domeniul ocup rii for ei de munc . n acest sens, rata omajului a nceput s creasc , n unele ri membre chiar ntr-un ritm alarmant. Privit la nivelul ntregii uniuni, rata ocup rii for ei de munc a intrat n declin, sc znd de la 70.3% n 2008 la 68.6% n 2010. n acest context, obiectivul de 75% propus prin Europa 2020 nu pare c va fi atins. Totu i, nu pot s treac neobservate ratele ocup rii for ei de munc n Elve ia, Norvegia i Islanda, afectate la rndul lor de criza economic . 2. Cercetare, dezvoltare i inovare Tabelul 2: Nivelul investi iilor publice i private n cercetare i dezvoltare
Gross domestic expenditure on % of GDP geo\time 2000 2001 2002 EU (27 1.86 1.87 1.88 countries) Euro area 1.84 1.86 1.88 (17 countries) Denmark 2.24 2.39 2.51 Germany 2.47 2.47 2.5 Finland 3.35 3.32 3.36 Sweden : 4.13 : R&D (GERD) 2003 1.87 1.87 2004 1.83 1.85 2005 1.83 1.84 2006 1.85 1.87 2007 1.85 1.88 2008 1.92 1.96 2009 2.01 2.06 2010 2 2.06 TARGET 3 :

2.58 2.54 3.44 3.8

2.48 2.5 3.45 3.58

2.46 2.51 3.48 3.56

2.48 2.54 3.48 3.68

2.58 2.53 3.47 3.4

2.85 2.69 3.7 3.7

3.06 2.82 3.92 3.61

3.06 2.82 3.87 3.42

: : : :

n domeniul cercet rii i dezvolt rii, se observ o cre tere constant a aloc rii de fonduri din PIB, la nivelul UE. Chiar n ciuda crizei economice mondiale, statele membre acord importan o deosebit acestui domeniu. Trebuie men ionat faptul c media UE este ridicat de

ponderea mare pe care fondurile dedicate cercet rii i dezvolt rii o au n cteva state dezvoltate, precum Germania, Finlanda i Suedia, ns diferen a dintre zona EU 17 i ntreaga uniune nu este foarte mare. De i n statisticile EUROSTAT lipsesc informa ii despre alocarea de fonduri n Elve ia, nu trebuie trecut cu vederea importan a proiectelor de la CERN, Geneva. Urm rind evolu ia procentajelor ntre anii 2000 i 2010 (0.14% la nivelul UE), este greu de spus dac se va putea atinge inta propus pentru anul 2020, de 3%.
5

3. Schimb ri climatice i energie Tabelul 3: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser


Greenhouse gas emissions - base year 1990 Index 1990 = 100 geo\time 1990 2000 2001 2002 2003 2004 EU (27 100 91 92 91 93 93 countries)

2005 92

2006 92

2007 91

2008 89

2009 83

TARGET 80

n ceea ce prive te obiectivul de a reduce emisiile de CO2 i efectul de ser , pornind de la anul 1990 ca reper, acesta pare de atins, att urm rind graficul evolu iei pe ntreaga perioad (2000-2009), dar mai ales privind la uria a mbun t ire survenit ntre anii 2007 i 2009. Aceast diminuare se poate datora att sc derii transporturilor n UE, ca urmare a crizei mondiale, scumpirii carburan ilor, ct i prin cre terea ponderii surselor de energie regenerabil i nmul irii certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser . 4. Educa ie Tabelul 4: Reducerea abandonului colar sub 10%
Early leavers from education and training by gender Percentage of the population aged 18-24 with at most and not in further education or training Early leavers from education Total geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU (27 17.6 17.2 17 16.6 16.1 15.8 15.5 countries) Euro area 19.6 19.1 18.9 18.5 17.9 17.6 17.4 (17 countries) Euro area 19.7 19.1 18.9 18.5 18 17.7 17.4 (16 countries) lower secondary education

2007 15.1 16.8

2008 14.9 16.6

2009 14.4 15.9

2010 14.1 15.6

TARGET 10 :

16.9

16.6

15.9

15.6

n Tabelul 4 se observ un trend permanent descendent al procentajului n ceea ce prive te abandonul colar la nivelul ntregii uniuni. Dac ntre anii 2000 i 2010 s-a nregistrat o mbun t ire cu 3.5%, diferen a pn la 10% ( inta propus ) n 2020, de 14.1%, poate fi realistic

acoperit , dac n perioada 2010-2020 se va nregistra aceea i rat descendent a abandonului colar. Tabelul 5: Cre terea la peste 40% a ponderii absolven ilor de studii superioare n rndul popula iei n vrst de 30-34 de ani
Tertiary educational attainment by gender, age group 30-34 Tertiary educational attainment - total geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EU (27 22.4 22.8 23.5 25 26.9 28 28.9 30 31.1 countries) Euro area 23.3 24.1 24.7 26.2 28 29 29.7 30.8 31.5 (17 countries) Euro area 23.3 24.1 24.7 26.2 28 29 29.7 30.8 31.5 (16 countries) Belgium 35.2 35.2 35.2 37.7 39.9 39.1 41.4 41.5 42.9 Bulgaria 19.5 23.6 23.2 23.6 25.2 24.9 25.3 26 27.1 Czech 13.7 13.3 12.6 12.6 12.7 13 13.1 13.3 15.4 Republic Denmark 32.1 32.9 34.2 38.2 41.4 43.1 43 42.5 45.4 Germany 25.7 25.5 24.2 25.1 26.8 26 25.9 26.5 27.7 Estonia 30.8 29.5 28.1 27.6 27.4 30.6 32.5 33.3 34.1 Ireland 27.5 30.6 32 35.1 38.6 39.2 41.3 43.3 46.1 Greece 25.4 24.9 23.4 22.8 24.9 25.3 26.7 26.2 25.6 Spain 29.2 31.3 33.3 34 35.9 38.6 38.1 39.5 39.8 France 27.4 29.5 31.5 34.7 35.6 37.7 39.7 41.4 41.2 Italy 11.6 12.2 13.1 13.9 15.6 17 17.7 18.6 19.2 Cyprus 31.1 32.7 36 39.9 41 40.8 46.1 46.2 47.1 Latvia 18.6 16.8 17.3 18.3 18.5 18.5 19.2 25.6 27 Lithuania 42.6 21.2 23.4 25.2 31.1 37.9 39.4 38 39.9 Luxembourg 21.2 23.9 23.6 17.3 31.4 37.6 35.5 35.3 39.8 Hungary 14.8 14.8 14.4 16.3 18.5 17.9 19 20.1 22.4 Malta 7.4 12.9 9.3 13.7 17.6 18.4 21.6 21.5 20.9 Netherlands 26.5 27.2 28.6 31.7 33.6 34.9 35.8 36.4 40.2 Austria : : : : 21 20.5 21.2 21.1 22.2 Poland 12.5 13.2 14.4 17.2 20.4 22.7 24.7 27 29.7 Portugal 11.3 11.7 13 14.9 16.5 17.7 18.4 19.8 21.6 Romania 8.9 8.8 9.1 8.9 10.3 11.4 12.4 13.9 16 Slovenia 18.5 18.1 20.7 23.6 25.1 24.6 28.1 31 30.9 Slovakia 10.6 10.7 10.5 11.5 12.9 14.3 14.4 14.8 15.8 Finland 40.3 41.6 41.2 41.7 43.4 43.7 46.2 47.3 45.7 Sweden 31.8 26.6 28.3 31 33.9 37.6 39.5 41 42 United 29 29.9 31.5 31.5 33.6 34.6 36.5 38.5 39.7 Kingdom Iceland 32.6 31 33.6 38.2 38.8 41.1 36.4 36.3 38.3

2009 32.3 32.3

2010 33.6 33.3

TARGET 40 :

32.3

33.3

42 27.9 17.5 48.1 29.4 35.9 49 26.5 39.4 43.2 19 44.7 30.1 40.6 46.6 23.9 21 40.5 23.5 32.8 21.1 16.8 31.6 17.6 45.9 43.9 41.5 41.7

44.4 27.7 20.4 47 29.8 40 49.9 28.4 40.6 43.5 19.8 45.1 32.3 43.8 46.1 25.7 18.6 41.4 23.5 35.3 23.5 18.1 34.8 22.1 45.7 45.8 43 40.9

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Norway Switzerland Montenegro Croatia Turkey

37.3 27.3 : : :

42.2 27.3 : : :

43.4 30 : 16.2 :

40.7 32.4 : 16.9 :

39.5 32.8 : 16.8 :

39.4 33.4 : 17.4 :

41.9 35 : 16.7 11.9

43.7 36.5 : 16.7 12.3

46.2 41.3 : 18.5 13

47 43.4 : 20.5 14.7

47.3 44.2 : 22.6 15.5

: : : : :

Acela i optimism poate fi exprimat i n ceea ce prive te obiectivul privind cre terea ponderii popula iei cu studii universitare. De i n unele ri, cum ar fi Malta, Turcia, Italia i, din p cate i nea teptat pentru mine, Romnia, procentul absolven ilor de studii superioare este redus, la nivelul UE situa ia comport vizibile mbun t iri, apreciind atingerea obiectivului de 40% chiar nainte de anul 2020. Aceast cre tere poate fi explicat de globalizare, dispari ia grani elor n interiorul uniunii, p trunderea companiilor multina ionale n majoritatea statelor, aducnd cu acestea i standarde ridicate n ceea ce prive te educa ia cerut la angajare. Prin uniformizarea angaj rilor ar fi posibil i o omogenizare a procentului de absolven i de studii superioare n fiecare stat membru, lucru benefic i n ajutorul obiectivului propus. 5. S r cie i excluziune social Tabelul 6: Reducerea cu cel pu in 20 de milioane a num rului persoanelor care sufer sau risc s sufere de pe urma s r ciei i a excluziunii sociale
People at-risk-of-poverty or social exclusion % and 1 000 persons 1000 persons geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 EU (27 : 124330 123192 119316 115730 countries) Euro area : 68230 69868 69800 69031 (17 countries) Euro area : 67877 69572 69507 68741 (16 countries) Belgium 2341 2359 2247 2261 2194 Bulgaria : : 4801 4663 3421 Czech : 1988 1832 1613 1566 Republic Denmark 880 921 896 905 887 Germany : 15022 16563 16855 16345 Estonia 366 353 295 293 291 Ireland 1007 1038 991 1005 1050

2009 113716 68639

2010 115479 69901

68327

69612

2145 3511 1448 962 16217 312 1150

2235 3145 1495 1007 15962 289 :

Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Iceland Norway Switzerland Montenegro Croatia Turkey

3302 11021 11637 15285 : : : 71 : : : 1405 : 2876 : : : 885 1521 : 39 724 : : : :

3124 10358 11205 14621 189 1029 1404 77 3185 80 2705 1369 17080 2745 : 362 1734 887 1325 14530 36 746 : : : :

3174 10412 11184 15256 193 931 1217 74 3121 76 2603 1454 14938 2656 : 343 1459 886 1489 14193 36 777 : : : 48945

2989 10251 11382 15433 195 798 967 73 2916 78 2558 1376 12958 2651 9904 335 1158 907 1264 13527 37 771 : : : :

3046 10340 11237 15099 174 757 928 72 2794 80 2432 1532 11491 2757 9418 361 1111 910 1367 14069 36 707 1372 : : :

3007 10652 11155 14835 176 834 985 85 2924 82 2483 1406 10454 2648 9112 339 1061 886 1459 13389 36 731 1288 : : :

3031 11675 11763 14742 : 846 1109 83 2948 84 2483 1373 10409 2693 8890 366 1118 890 1418 14209 42 737 1280 : 1321 :

ntr-o propunere de regulament al Parlamentului European i al Consiliului, ntocmit de c tre Comisie, privind dispozi iile specifice aplicabile fondului european de dezvoltare regional , pe lng preciz rile referitoare la importan a deosebit acordat politicilor de coeziune, ca instrumente cheie de investi ii pentru sprijinirea priorit ilor enun ate n strategia Europa 2020, se men ioneaz i succesul pe care UE l are n vederea ndeplinirii acestui obiectiv. ntr-adev r, se observ un trend descendent n ceea ce prive te num rul de persoane care sufer de pe urma s r ciei, chiar dac anul 2010 a prezentat un regres. n linii generale, reducerea urm rita pn n anul 2020 este realizabil .

III.

Evolutia economica a UE comparata cu SUA si Japonia

n ceea ce prive te nivelul la care se afla UE n compara ie cu SUA i Japonia, din punctul de vedere al dezvolt rii i evolu iei economice, pe obiectivele urm rite prin strategia Europa 2020, vom urm ri datele EUROSTAT. Informa iile referitoare la situa ia SUA i Japonia sunt indisponibile n ceea ce prive te educa ia i reducerea s r ciei, ns compara ii se pot face pentru celelalte trei obiective, dup cum se observ n tabelele de mai jos. Tabelul 7: Rata de ocupare a for ei de munc n rndul popula iei cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani
Employment rate by gender % Employment rate total geo\time 2000 2001 2002 EU (27 66.6 66.9 66.7 countries) Euro area 65.5 66.2 66.4 (17 countries) Euro area 65.5 66.2 66.4 (16 countries) United 76.9 76.1 75 States Japan 74 73.8 73.1

2003 67 66.8

2004 67.4 67.3

2005 68 67.9

2006 69 68.9

2007 69.9 69.8

2008 70.3 70.2

2009 69 68.8

2010 68.6 68.4

TARGET 75 :

66.8

67.3

67.9

68.9

69.8

70.1

68.8

68.4

74.5 73.2

74.5 73.4

74.8 73.9

75.3 74.5

75.3 75.3

74.5 75.3

71.3 74.5

70.5 74.7

: :

Tabelul 8: Nivelul investi iilor publice i private n cercetare i dezvoltare


Gross domestic expenditure on % of GDP geo\time 2000 2001 2002 EU (27 1.86 1.87 1.88 countries) Euro area 1.84 1.86 1.88 (17 countries) United 2.69 2.71 2.6 States Japan 3.04 3.12 3.17 R&D (GERD) 2003 1.87 1.87 2004 1.83 1.85 2005 1.83 1.84 2006 1.85 1.87 2007 1.85 1.88 2008 1.92 1.96 2009 2.01 2.06 2010 2 2.06 TARGET 3 :

2.6 3.2

2.53 3.17

2.56 3.32

2.6 3.4

2.66 3.44

2.79 3.45

: :

: :

: :

Tabelul 9: Cresterea eficientei energetice


Energy intensity of the economy

10

Gross inland 1 000 Euro) geo\time EU (27 countries) Euro area (17 countries) Euro area (16 countries) United States Japan

consumption of energy divided by GDP (kilogram of oil equivalent per 2000 187.2 177.1 1 176.5 2001 187.7 178.0 2002 184.8 176.2 2003 186.6 179.0 2004 184.0 177.5 2005 181 174.9 2006 175.5 169.3 2007 168.7 163.5 2008 167.4 162.6 2009 165.2 160.9

177.4

175.6

178.4

176.9

174.3

168.8

163.0

162.1

160.4

212.7 103.9

206.4 102.0

205.4 101.8

200.7 99.59

197.8 100.0

193.0 97.81

186.2 95.62

185.5 92.53

180.6 90.1

177.4 6 91.74

n ceea ce prive te ocuparea for ei de munc , nu exist diferen e majore ntre spa iul EU i SUA, aceasta din urm avnd un avans de 1.9%. Se observ , n schimb, situa ia din Japonia, care, cu un procent de 0.3 de c tigat, va atinge obiectivul uniunii mult mai repede. n schimb, n ceea ce prive te nivelul investi iilor n cercetare i dezvoltare, spa iul european este mult n urma celorlalte dou state. n cazul SUA, o influen investi iilor n domeniu se datoreaz institu iilor de nv major asupra ponderii mnt superior cu un puternic pedigree i cultura

spre cercetare, precum i organiza iilor sau agen iilor speciale, cum ar fi NASA. Japonia, pe de alt parte, a fost nevoit s se dezvolte tehnologic, datorit specificului geografic, ns i disciplina specific mentalit ii nipone au fost un incubator potrivit dezvolt rii tehnologice. Comparnd eficien a energetic , observ m c SUA este cea mai pu in eficient , Japonia are un randament impresionant, n timp ce UE se situeaz ntre. n SUA nu este de a teptat s existe un raport mul umitor al eficien ei, ntruct acest lucru ar fi contrar culturii americane, ar trebui s dispar , n primul rnd, ma inile mari, cu motoare puternice i consum uria . Dar aceast atrac ie pentru grandoare, care este evident i n alte ramuri ale industriei, este greu de schimbat. n cazul Japoniei, nu este nea teptat eficien a energetic excelent , ntruct acest fapt este ajutat de progresul tehnologic deosebit, corelat cu dezvoltarea pe vertical a metropolelor.

Capitolul 2: Germania n economia UE (studiu de caz)


11

I.

Prezentare general a economiei

Germania este una dintre cele mai dezvoltate economii, a treia din lume ca m rime, dup Statele Unite i Japonia, a cincea din lume n ceea ce privete puterea de cump rare i prima din Uniunea European . Economia rii depinde in mare m sur de industrie. Aceasta s-a dezvoltat pe baza unor resurse de subsol foarte importante : c rbuni (lignit-locul I pe glob- si huil ), sare, minereu de fier- i pe baza combustibililor i materiilor prim importate. Germania este a doua produc toare european dup Rusia de energie electric , obinut mai ales in termocentrale si atomocentrale. Pe baza minereurilor importate, Germania produce cantit i uriae (locul 5 in lume) de oel, cupru i aluminiu. Aceste metale sunt prelucrate in cadrul industriei constructoare de maini, care produce: automobile, locomotive, aparatur electronic , utilaje i multe altele. n anul 2009, economia german s-a comprimat cu 5%, aceasta fiind cea mai slab performan de dup Al Doilea R zboi Mondial. Germania, considerat motorul economic al Uniunii Europene, pare s nu fi fost influen at de problemele cu care se confrunt neoficiale, se anun celelalte ri unionale. Rezultatele anului trecut, nc bune, chiar dac n ultima parte a anului s-a nregistrat o sc dere.

Statisticienii germani spun c motivele cre terii ar fi consumul intern i exporturile. Economia german nu a fost afectat de criz nici n 2011. Potrivit Oficiului Federal de Statistic de la Wiesbaden, cre terea nregistrat de cea mai mare economie din Uniunea European a fost de 3%, aproape la fel de solid precum cea din 2010, cnd produsul intern brut al Germaniei s-a majorat cu 3.7%. Au contribuit la acest avnt consumul i investi iile ridicate, precum i performan e deosebite la export. Berlinul i-a revenit, deci, total dup pr bu irea economic de peste 5% din 2009, cea mai ampl recesiune de dup Al Doilea R zboi Mondial. Conjunctura economic puternic a determinat i o reducere semnificativ a datoriilor Republicii Federale. Deficitul public german a sc zut la 1% din PIB dup ce, n 2010, fusese de 4.3%. Germania reu e te astfel, pentru prima oar n ultimii trei ani, s se ncadreze n normele prev zute de Pactul European de Stabilitate. Pentru anul n curs, economi tii germani estimeaz ns o cre tere modest a produsului intern brut, de aproximativ 0.5-0.8%, cifre confirmate i de Asocia ia Exportatorilor i Angrosi tilor.
12

Marii comercian i germani au profitat de asemenea de situa ia economic pozitiv

i a teapt

o cifr de afaceri record i n 2012, de 887 de miliarde de euro, cu 3.5% mai mult dect n 2011, cnd volumul vnz rilor s-a ridicat la 857 de miliarde. Aceste date arat c a fost dep it chiar nivelul din 2008, dinaintea crizei financiare. Mai mult, Germania va continua s creasc , nu poate fi vorba n niciun caz de recesiune. Dac n numeroase puncte de pe glob situa ia economic este de-a dreptul dramatic , Germania nu are niciun motiv s se team de o nou recesiune. Mai mult dect att, indicatorii privind climatul economic din Republica Federal arat o cre tere a ncrederii antreprenorilor n evolu iile din mediul economic german. ncrederea oamenilor de afaceri germani n evolu iile economiei s-a mbun t it pentru a treia lun consecutiv, n pofida crizei datoriilor n zona euro i a prognozelor de cre tere limitat pe 2012 n Republica Federal . Indicele climatului de afaceri, cel mai important instrument de m surare a conjuncturii economice germane, a crescut de la 107.2 puncte n decembrie la 108.3 n ianuarie. Cifrele au fost prezentate de Institutul Economic IFO de la Mnchen, care realizeaz lunar un sondaj printre 7.000 de ntreprinz tori germani, analiznd situa ia lor actual conjuncturale pozitive cu care Germania a nceput anul 2012. Anterior, alte prognoze au semnalat continuarea tendin elor din ultimii doi ani de reducere a omajului i majorarea PIB. Chiar dac anali tii i autorit ile nu a teapt o cre tere economic mai mare de 0.8% n urm toarele 12 luni, substan ial redus fa de cele 3.7, respectiv 3% nregistrate n 2010 i 2011, Germania nu se teme deloc n prezent de o nou recesiune. omajul este prev zut s scad sub pragul de 7%, la cea mai mic cot din ultimii 20 de ani. Exporturile, care au explodat n 2011, vor pierde din tura ie, dar vor fi compensate de un consum ridicat i de continuarea investi iilor. Indicele climatului de afaceri este important i din acest aspect. El arat ct de dispu i sunt oamenii de afaceri s investeasc n noi proiecte sau dac se gndesc mai degrab la reducerea cheltuielilor. n acest context, noile planuri ale Guvernului federal de a stimula cre terea economic i pia a muncii contribuie la men inerea ridicat a ncrederii mediului de afaceri. Pn acum, autorit ile de la Berlin au mizat pe reducerea datoriilor i disciplin bugetar , m suri care au dat roade. Deficitul de stat al Germaniei a sc zut n premier n ultimii trei ani sub pragul de 3% prev zut n Pactul European de Stabilitate. Indicatorii macroeconomici ai Germaniei sunt
13

a tept rile pentru urm toarele ase luni. Indicele anun at ieri, 25 ianuarie, face parte din datele

prin urmare foarte solizi, ceea ce face ca optimismul mediului de afaceri s fie deocamdat justificat. II. Industria auto Cu ani buni n urm expresia Big 3 sau Detroit 3 simboliza fora celor trei mari grupuri auto americane General Motors, Ford i Chrysler. Acum, dup efectele devastatoare ale crizei de pe piaa auto american , cele trei mari companii par s -i fi pierdut str lucirea iar locul lor este luat, n discursul mai-marilor industriei, de G3 sau, mai exact, de German 3, adic Volkswagen, BMW i Daimler. Tot mai importante la nivel mondial, aceste trei companii par s european subjuge total piaa ntinzndu-i tentaculele mecanizate c tre toate colurile globului. Un raport al

Autofacts, divizie a PricewaterhouseCoopers (PwC), arat c produc torii menionai au un ritm de cretere mult peste cel al competitorilor. Dac n 2010, Europa producea 16,3 milioane de vehicule uoare (autoturisme i vehicule comerciale sub 3,5 tone), 5,4 milioane dintre acestea erau asamblate n Germania. n acest an producia cumulat a produc torilor europeni va dep i 17 milioane de unit i, cu 5,8 milioane de vehicule avnd embleme ale m rcilor deinute de G3, pentru ca n 2015 nemii s produc 6,1 milioane din totalul de 19,4 milioane de maini europene. n 2017 producia de vehicule uoare a UE este estimat la 19,7 milioane de unit i. Dintre acestea 6,4 milioane vor fi asamblate de motorul industriei auto europene, Germania. Conform Autofacts, sl biciunea pieei europene a avut darul de a i mpinge pe membri G3 s investeasc masiv n alte zone ale globului, n special n Asia. Ca urmare, din totalul mainilor produse anul trecut sub m rcile Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Bentley, Bugatti i Lamborghini (Volkswagen Group), BMW, Mini i Rolls-Royce (BMW Group), Mercedes-Benz, Smart i Maybach (Daimler Group), circa 40% au fost asamblate n afara Europei. Iar stim rile arat o cretere a ponderii vehiculelor asamblate dincolo de graniele UE. Astfel, n 2017 este ateptat ca G3 s produc doar 54% dintre vehiculele sale n Europa, restul fiind asamblate n special n Asia, dar i n America de Nord, Rusia, sau alte zone geografice. (Poza 1 B) Raportul Autofacts PwC arat i c investiiile f cute pn acum de Volkswagen, BMW i Daimler n statele BRIC (Brazilia, Rusia, India i China) sunt de ordinul zecilor de miliarde. (vezi Poza 1 A). Astfel, numai n China, VW a investit 10,6 miliarde de euro, Daimler trei

14

miliarde i BMW 1 miliard de euro. n Brazilia, VW a realizat investiii de 2,3 miliarde, iar Daimler de 650 de milioane. Poza 1:

A)

B)

Surse: 1. EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indi cators) 2. Europa 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm) 3. http://www.rador.ro/ 4. http://ro.wikipedia.org/ 5. http://www.autofacts.com/ 6. http://www.euractiv.ro/

15