SUBIECTUL II ACIZI NUCLEICI, ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC, GENETICA UMANA, MUTAGENEZA T ERATOGENEZA, DOMENII DE APLICABILITATE…. VAR.

1 - 100 ACIZI NUCLEICI O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 2000 de nucleotide, din care 400 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) definiti doua procese în care este implicata molecula de ADN datorita structuri i sale bicatenare. Pe baza codului genetic, sinteza proteinelor are loc în doua etape: transcriptia s i translatia. a) Definiti translatia. b) Denumiti doua enzime implicate în procesul de translatie a informatiei genetice . c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, ARN mesager, anticodon, codon. O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 3000 de nucleotide, din care 600 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) precizati doua argumente în favoarea stabilitatii fizice mai mari a moleculei d e ADN fata de molecula de ARN. Materialul genetic îndeplineste doua functii: autocatalitica si heterocatalitica. a) Denumiti doua enzime implicate în translatie. b) Prezentati trei particularitati ale modelului semiconservativ de replicare a ADN-ului. c) Explicati de ce extragerea nucleului dintr-o celula stopeaza sinteza de prote ine. ARN-ul este sintetizat în procesul de transcriptie. a) Definiti transcriptia. b) Precizati trei tipuri de ARN celular si c?te un rol îndeplinit de fiecare în part e. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între nucleotida de tip ARN si cea de t ip ADN. ARN-ul mesager este întâlnit atât la procariote, cât si la eucariote. a) Stabiliti doua deosebiri între ARN-ul mesager de la procariote si cel de la euc ariote. b) Descrieti procesul de maturare a ARN-ului premesager în sinteza proteica la euc ariote. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotida, riboza, uracil, timina. O catena de ADN, alcatuita din 11 exoni, fiecare a câte 500 de nucleotide si 10 in troni, este copiata de catre un ARN mesager precursor. Stabiliti urmatoarele: a) doua deosebiri între catena de ADN transcrisa si catena de ARN mesager matur;

b) numarul de nucleotide din ARN-ul mesager matur; c) secventa de nucleotide a ARN-ului mesager, pornind de la o secventa de nucleo tide a ADN-ului: TAGCAT. ARN-ul mesager este o substanta macromoleculara alcatuita dintr-o singura catena polinucleotidica. a) Precizati doua tipuri de ARN celular implicate în sinteza proteinelor si roluri le îndeplinite de acestea. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ARN si cea de tip ADN. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: virus gripal, ARN nuclear mic, ARN viral, ribozom i ADN-ul este un polimer de nucleotide. a) Enumerati toate tipurile de baze azotate din structura moleculei de ADN. b) Precizati doua particularitati ale structurii secundare a ADN-ului. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicatie, ADN polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. Sinteza proteinelor se realizeaza în doua etape: transcriptie si translatie. a) Definiti transcriptia. b) Enumerati trei etape ale translatiei. c) Explicati necesitatea maturarii ARN-ului mesager la eucariote. În lumea vie exista mai multe tipuri de ARN. a) Denumiti bazele azotate din structura moleculei de ARN. b) Stabiliti doua asemanari si o deosebire între ARN-ul precursor si ARN-ul mesage r. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: translatie, ARN de transfer, aminoacizi. Se cunoaste urmatoarea succesiune de baze azotate dintr-o catena de ADN: TACCTGG A. a) precizati succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; b) stabiliti tipurile de punti întâlnite între perechile de baze azotate de pe cele do ua catene ale unei molecule de ADN; c) indicati secventa de ARN mesager complementara urmatoarei succesiuni de baze azotate dintr-o catena de ADN: ATGC. Unul din principiile fundamentale ale geneticii poate fi sintetizat prin relatia : ADN?ARN?proteine. a) Numiti functiile îndeplinite de materialul genetic. b) Argumentati prezenta ARN-ului precursor la eucariote; indicati doua particula ritati structurale ale acestuia. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo

siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, aminoacil-sintetaza, translatie, aminoacizi. Se da urmatoarea succesiune de nucleotide pentru o catena din molecula de ADN: ACGGTATC. a) enumerati doua componente structurale comune ADN-ului si ARN-ului; b) stabiliti succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; c) precizati secventa de ARN mesager complementara catenei de ADN obtinuta la pu nctul b Acizii nucleici au rol în transmiterea informatiei genetice de la o generatie la a lta. a) Denumiti bazele azotate purinice din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între ARNm si ARNt. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii / o fraza, în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare , catena veche, molecule fiice, catena noua. Secventa unei catene de ADN este: AGCGTGTCA . a) precizati tipurile legaturilor de hidrogen întâlnite în structura unei macromolecul e de ADN; b) alcatuiti structura catenei de ARN mesager care copiaza secventa data si stab iliti numarul de aminoacizi din catena polipeptidica codificata de acesta. Secventa unei catene de ARNm este 5’-UCCGUACCA -3’ si codifica aminoacizii: prolina, valina, serina. Acestor aminoacizi le corespund urmatorii codoni: - prolina: CCU; CCA; - valina: GUU; GUA; - serina: UCC; UCU; a) asezati aminoacizii corespunzatori secventei de ARNm data, în ordinea sosirii l or la nivelul ribozomilor si denumiti aceasta etapa a sintezei proteinelor; b) enumerati celelalte tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor; c) restabiliti catena de ADN care a fost copiata în catena de ARNm data . Acizii nucleici sunt substante chimice macromoleculare, cu rol în sinteza proteine lor. a) Denumiti pentozele din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între procesele de sinteza ale ADN-ului si ale ARNului mesager. c) Explicati rolul enzimei aminoacil – sintetaza în sinteza proteinelor. O molecula de ADN bicatenar contine 900 de nucleotide, dintre care 300 contin ad enina. a) calculati numarul nucleotidelor care contin citozina; b) stabiliti numarul nucleotidelor din ARNm rezultat în urma transcriptiei; c) determinati numarul de aminoacizi dintr-o catena polipeptidica codificata de acest ARNm Sinteza proteinelor este un proces controlat genetic. a) Numiti cele doua etape ale sintezei proteinelor. b) Precizati doua roluri ale proteinelor. c) Explicati procesul maturarii ARN-ului mesager, în timpul sintezei proteice la e ucariote.

Sinteza unei proteine plasmatice este determinata de un fragment de ADN bicatena r format din 900 de nucleotide. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu timina din alcatuirea genei, daca se stie ca 260 de nucleotide contin guanina; b) numarul codonilor din ARNm care au copiat informatia; c) numarul aminoacizilor care formeaza proteina. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei În urma procesului de transcriptie la eucariote s-a obtinut urmatoarea catena de A RN mesager: AUCGUC. a) scrieti secventa de nucleotide de ADN care a fost transcrisa. b) prezentati proprietatea pe baza careia ati stabilit secventa de nucleotide di n ADN; c) numiti enzima care intervine în realizarea transcriptiei la eucariote si preciz ati rolul acesteia. Replicatia ADN-ului corespunde functiei autocatalitice a materialului genetic. a) Numiti doua modele propuse pentru explicarea replicatiei ADN -ului. b) Explicati importanta obtinerii hibrizilor moleculari ADN -ADN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: ARN, ARN - polimeraza, ADN, transcriptie ARN-ul mesager (ARNm) este un tip de ARN. a) Numiti alte doua tipuri de ARN prezente la eucariote. b) Definiti transcriptia si precizati rolul ARN – polimerazei în acest proces. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: replicatie, ADN - polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. ADN - ul este materialul genetic al majoritatii organismelor. a) Numiti bazele azotate purinice si pirimidinice din structura nucleotidelor de tip ADN. b) Prezentati o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ADN si cea de tip ARN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: proteine, ARN - polimeraza, transcriptie, translati e. Transcriptia este o etapa a procesului de sinteza a proteinelor. a) Precizati doua tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor. b) Daca secventa nucleotidelor din catena ADN -ului este TACG, scrieti secventa complementara rezultata în urma transcrierii. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ADN, dogma centrala, ARN, proteina. Sinteza proteinelor reprezinta functia heterocatalitica a materialului genetic. a) Enumerati doua roluri îndeplinite de proteine în celula. b) Definiti transcriptia si translatia. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua – trei propozitii/o fraza în care sa u tilizati corect si în corelatie urmatorii termeni: aminoacid, proteine, ARN mesager, codoni. ADN-ul – spirala vietii. a) Enumerati componentele unei nucleotide.

b) stabiliti secventa nucleotidelor în ARN-ul mesager pornind de la nucleotidele A DN-ului AGCTAC si numarul aminoacizilor ce vor fi codificati Într-o catena a ADN-ului succesiunea nucleotidelor este TAAGAT. c) numarul aminoacizilor din macromolecula proteica sintetizata. dintre care 250 contin gu anina.b) Precizati tipurile legaturilor de hidrogen care se stabilesc între bazele azota te complementare si tipul structurii ADN – ului bicatenar. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu adenina. Sinteza unei proteine este determinata de un segment de ADN bicatenar. b) Precizati etapele proteinosintezei si o enzima implicata în acest proces. stabiliti succesiun ea nucleotidelor la nivelul anticodonilor moleculelor de ARN de transfer care inter vin în translatia urmatorului fragment din ARN mesager : UAUGUCAGG. c) Explicati necesitatea maturarii ARN mesager la eucariote. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei Codul genetic cuprinde totalitatea codonilor. c) Alcatuiti un text coerent. O molecula de ADN prezinta pe catena 3’-5’ urmatoarea secventa de nucleotide: CAGT. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleu. Stabiliti: a) secventa de nucleotide din catena 5’-3’ complementara. Materialul genetic îndeplineste doua functii esentiale: autocatalitica si heteroca talitica. format di n 2400 nucleotide. O molecula de ADN bicatenar contine 800 de nucleotide. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: exoni. a) Numiti o alta functie a ADN-ului si modelul prin care se realizeaza aceasta. a) calculati numarul nucleotidelor care contin timina. transcriptie. ca etapa a sintezei proteice. b) Definiti si localizati transcriptia. introni. b) secventa de nucleotide din ARN-ul mesager ce se sintetizeaza folosind ca mode . ARN-ul mesager matur. ribozomi. stiind ca 30% contin guanina. Functia heterocatalitica reprezinta una din functiile ADN-ului. a) Reprezentati schematic functia heterocatalitica a materialului genetic. a) Definiti notiunea de codon si precizati numarul de codoni ai codului genetic. Stabiliti: a) succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar. b) numarul codonilor din ARN – ul mesager care a copiat informatia. b) Precizati o asemanare si o deosebire între nucleotidele din ADN si cele din ARN . b) numarul aminoacizilor implicati în procesul de translatie. ARN-ul mesager precursor. translatie. c) schema corespunzatoare dogmei centrale a geneticii si doua enzime implicate în sinteza proteinelor. c) Argumentati afirmatia: „Codul genetic realizeaza legatura dintre ADN si protein e”. c) Alcatuiti un text coerent.

maturare. c) definiti translatia si precizati doua tipuri de ARN implicate în aceasta etapa a sintezei proteice. translatie. sa utilizati corect si corelat urmatoarele notiuni: translatie. format din doua propozitii / o fraza. Functia heterocatalitica consta în decodificarea informatiei genetice într-o protein a sau enzima specifica celulei. a) Numiti tipul de acid nucleic care trasporta aminoacizii activati la ribozomi. b) definiti transcriptia si stabiliti succesiunea de nucleotide obtinuta prin tr anscriptia fragmentului de mai sus. a) Enumerati cele trei etape ale procesului de translatie. scrieti secventa nucleotidelor din catena de ADN care a fost transcrisa. c) Explicati importanta acidului ribonucleic mesager în procesul de sinteza protei ca. Acizii nucleici contin codificata biochimic informatia ereditara. b) Precizati doua deosebiri între cele doua etape ale procesului de sinteza protei ca. a) Enumerati tipurile principale de ARN care intervin în acest proces si precizati rolul unuia dintre ele.l catena 3’. Proteinele sunt substante macromoleculare sintetizate pe baza informatiei din AD N. c) numarul perechilor de nucleotide dintr-un fragment bicatenar de ADN cu catena 3’-5’ CAGTTTAAGGCATGC.5’. b) Precizati o asemanare si o deosebire structurala între nucleotidele din ADN si cele din ARN. a) Enumerati cele trei componente ale unei nucleotide. b) Secventa nucleotidelor din catena de ARNm. antiparalele. sintetizat prin transcriptie. c) Alcatuiti un text coerent. a) calculati numarul codonilor care se pot forma în aceasta situatie ipotetica. Ribozomii sunt organite celulare implicate în sinteza proteinelor. format din doua propozitii/ o fraza. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni : transcriptie. având urmatoarea secventa de nucleotide: AACTCG. lant polipeptidic. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complementare. maturare. ribozomi. catena polip . c) Alcatuiti un text coerent. Un fragment de ADN. în conditiile în care în celule exista numai 20 aminoacizi proteinogeni. format din doua propozitii / o fraza. b) Importanta replicatiei ADN-ului dupa modelul semiconservativ. este AUGG. b) Precizati doua asemanari dintre ADN si ARN. polinucleotide. Acizii nucleici reprezinta materialul genetic al tuturor vietuitoarelor. c) Alcatuiti un text coerent. c) Explicati cum este posibila sinteza unui numar imens de proteine. este supus transcriptiei si translatiei. a) Precizati o asemanare si doua deosebiri dintre structura chimica a ADN-ului s i structura chimica a ARN–ului.

catene compl ementare. c) Alcatuiti un text coerent. Stabiliti urmatoarele: a) ordinea în care se vor dispune nucleotidele pe catena complementara de ADN. Acizii nucleici sunt macromolecule formate din unitati chimice numite nucleotide . model semi conservativ. Precizati: a) Componentele chimice ale nucleotidei de ARN si baza azotata pirimidinica spec ifica acestui acid nucleic. Acidul ribonucleic apartine materialului genetic la eucariote. a) Enumerati functiile acizilor nucleici. c) Alcatuiti un text coerent. a) Numiti doua componente chimice ale unei nucleotide. Nucleotidele reprezinta unitatea de baza a acizilor nucleici.eptidica. proteine specifice Acizii nucleici sunt molecule esentiale ale materiei vii. . a) Enumerati doua componente ale unei nucleotide. câte legaturi duble si triple se stabilesc între ADN si ARN mesager. a) Numiti cele doua tipuri de baze azotate prezente în structura nucleotidelor. matrita. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între o nucleotida de tip ADN si una de ti p ARN. format din doua propozitii / o fraza. antiparalele. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cele doua catene din structura acidu lui dezoxiribonucleic. c) Alcatuiti un text coerent. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între ARN mesager precursor si ARN mesager matur la eucariote. format din doua propozitii / o fraza. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: punti de hidrogen. b) Numiti procesul prin care are loc sinteza de ARN mesager. urmatoarele nucleotide 3’ATCCGCTAT5’. baze azotate. b) Precizati o asemanare si o deosebire între molecula de ADN si cea de ARN. utilizarea informatiei. format din doua propozitii / o fraza. c) Alcatuiti un text coerent. b) numarul codonilor din catena de ARN mesager. monocatenar. Un fragment de ADN contine pe una dintre catene. eucariote Nucleotidele sunt componentele de baza ale acizilor nucleici. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei. complementaritate. ADN. c) câte nucleotide cu riboza va contine ARN mesager nou sintetizat. c) scrieti codonii de tip ARN mesager ce contin baza azotata uracil. b) în cazul transcriptiei. dintre care cele cu adenina reprezinta un sfert din numarul total de nucleotide. Calculati: a) numarul de nucleotide cu timina continte de fragmentul de ARN mesager transcr is. format din doua propozitii / o fraza. Un fragment de ADN contine 1600 nucleotide pe ambele catene. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleosomi. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare. cromozomi.

În structura unei macromolecule de ADN bicatenar de 3260 de nucleotide. la nivel structural. acid ribo nucleic. c) Denumiti trei tipuri de ARN. b) numarul de nucleotide care contin citozina. Acizii nucleici reprezinta fundamentul biochimic al vietii. precizând tipurile s i numarul legaturilor stabilite intre bazele azotate complementare ale acestor nucleotide c) cum influenteaza cantitatea de guanina continuta într-o molecula de ADN gradul de stabilitate al acesteia la actiunea agentilor denaturanti O secventa de nucleotide a unei catene de ADN din nucleu contine 3000 de nucleot ide. iar 800 dintre ele contin ca baza azotata guanina. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai putina s tabilitate macromoleculei de ADN. c) Prezentati rolurile ARNm si ARNt în procesul de sinteza a proteinelor. . obtinuta prin procesul de transcriptie. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai multa st abilitate macromoleculei de ADN. reprezentând exoni si 1000 de nucleotide ce reprezinta intronii. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin timina. Scrieti toate etapele rezolvarii pe foaia de examen. a) Enumerati componentele structurale comune nucleotidelor din ADN si ARN. plecând de la catena de ADN data: 3’-GCTACGTACGTA-5’. Acizii nucleici sunt purtatorii informatiei ereditare. a) Precizati deosebirea structurala dintre ARNm precursor si ARNm matur. O molecula de ADN contine 2600 de nucleotide. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: timina. a) Enumerati componentele chimice ale unei nucleotide. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin adenina în molecula de ADN . b) doua exemple de perechi de nucleotide din molecula de ADN. acid dezoxiribonucleic. c) corelatia dintre rapiditatea denaturarii si tipul de legaturi formate între ade nina si timina la nivelul macromoleculei de ADN. uracil. c) Reprezentati molecula de ARN precursor obtinuta prin procesul de transcriptie . 30% dintre acestea contin adenina. compozitia chimica a ADN si ARN.c) Alcatuiti un text coerent. format din doua propozitii / o fraza. c) Reprezentati structura moleculei de ARN mesager. a) Precizati o asemanare si o deosebire. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. b) Precizati tipurile de legaturi dintre nucleotidele din structura bicatenara a ADN-ului. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri între structura. precizati etapa sintezei proteice în care intervin e fiecare tip. plecând de la catena de ADN data: 3’-ACTCGTA-5’. între ADN si ARN. la procariote.

stiind ca macromolecula de ADN (bicatenar) contine 20% nucleotide cu timina. Stabiliti: a) numarul de nucleotide cu citozina din macromolecula de ADN. de natura chimica. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri. Un fragment de ADN bicatenar contine 1500 nucleotide dintre care 600 sunt cu tim ina. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între macromolecula de ADN si cea de AR N.Calculati: a) numarul nucleotidelor cu guanina. a) Enumerati trei hormoni secretati de adenohipofiza. Catena ADN contine timina în procent de 60% din numarul total . a) Clasificati virusurile în functie de materialul genetic continut. Un fragment al unei molecule de ADN bicatenar contine 810 nucleotide. iar 600 dintre aces tea contin adenina. o enzima implicata si modul de realizare a procesului de maturare. b) Explicati mecanismul maturarii ARN premesager. Acizii nucleici au rol în stocarea informatiei genetice la procariote si eucariote . b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager complementara. b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager ce a copiat în totalitate catena 3’-5’ a acestei molecule de ADN. stabiliti: a) numarul nucleotidelor cu citozina din molecula de ADN. care apar între nucleotidele macromoleculelor de ADN si ARN. a) Enumerati alte trei tipuri de ARN. c) numarul maxim de aminoacizi din molecula proteica sintetizata în citoplasma. Proteinele îndeplinesc în celula umana roluri structurale si functionale. b) numarul nucleotidelor cu adenina din molecula ARN-mesager. care a copiat info rmatia dintr-o catena a ADN-ului. Stabiliti: a) numarul legaturilor triple din fragmentul de ADN. c) Explicati modul în care actioneaza insulina pentru a-si îndeplini rolul de hormon hipoglicemiant. b) Precizati doua etape ale procesului de sinteza proteica si câte o caracteristic a pentru fiecare dintre aceste etape. c) necesitatea unei temperaturi mai coborâte la denaturarea unei molecule de ADN c are contine mai multe nucleotide care au ca baza azotata purinica adenina. Stiind ca acest fragment prezinta o secventa initiala TACC TGAGT pe catena 3’-5’. c) Prezentati mecanismul transcriptiei ARN mesager la eucariote: locul de desfas urare. c) primele 4 nucleotide din ARN-ul mesager ce a copiat catena 3’-5’ a acestei molecu le de ADN. dintre car e 240 contin adenina. O secventa informationala de ADN contine 2000 de nucleotide. b) posibilitatile de unire ale bazelor azotate din molecula de ADN si tipurile d e legaturi care se stabilesc între acestea. ARN mesager are rol important în sinteza proteinelor.

ului. enzime. Materialul genetic la procariote si eucariote este reprezentat prin ADN. replicatie. a) Precizati tipurile de material genetic existent în celula bacteriana. b) precizati numarul legaturilor duble si triple din molecula ADN. histona H1. iar 300 dintre acestea conti n timina: a) calculati câte nucleotide cu guanina contine molecula de ADN. iar ADN-ul linker dintre doi nucleosomi vecini contine 40 perechi de nucleotide din care 12 perechi cu guanin a. rol si doua componente chimice. “sirag de perle” al cromatinei. b) succesiunea de nucleotide din ARN-ul mesager ce rezulta prin transcriptie. O molecula de ADN bicatenar are 2000 de nucleotide. O fibra de cromatina are în totalitate 64 de proteine histonice. ADN. a) enumerati alte doua substante care intra în alcatuirea cromatinei. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide. c) Alcatuiti un text coerent. c) Cunoscând modelul.al nucleotidelor cu timina. a) Enumerati alte doua substante din compozitia chimica a cromozomilor umani. po rnind de la catena 5 .ul. format din doua propozitii / o fraza. nucleosom. b) Precizati starile functionale ale cromatinei si o caracteristica pentru fieca re. c) Alcatuiti un text coerent format din doua –trei propozitii/ o fraza în care sa fo lositi corect si corelat urmatoarele notiuni: cromatina. b) calculati numarul nucleotidelor cu adenina din fragmentul de ADN-linker. c) numarul nucleotidelor cu citozina din fragmentul de ADN.linker. stabiliti: a) secventa de nucleotide a catenei complementare 5 -3 . c) calculati câte nucleotide cu uracil contine ARN-ul mesager care a copiat inform atia uneia dintre catenele de ADN ce contine 20% din nucleotidele cu timina ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Principala substanta din alcatuirea cromozomilor umani o reprezinta ADN .             . c) numarul aminoacizilor codificati în secventa de ARNm stabilita la punctul b. explicati ce reprezinta fiecare “p erla”: denumire. c) calculati numarul de nucleosomi din fibra de cromatina prezentata în enunt. b) Definiti genomul nuclear si enumerati trei componente chimice din structura A DN-ului la eucariote. b) Definiti notiunea de ADN denaturat. Cromozomul la eucariote are o arhitectura mai complexa decât la procariote. Stiind ca o catena de ADN are urmatoarea secventa de nucleotide: 3 -TTTACCGGTCAA TGC5 .3 a ADN-ului. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei. explicati importanta procesului de denatu rare/ renaturare a ADN . a) Enumerati doua componente care intra în compozitia chimica a cromatinei.

b) Precizati trei criterii care au fost folosite la repartizarea cromozomilor um ani în cele sapte grupe. constr ictie secundara Cromozomii asemanatori din cariotipul uman sunt reuniti în sapte grupe morfologice . boli genetice. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sateliti. transplant. format din doua propozitii / o fraza. XII B Proiectul genomului uman a fost finalizat în anul 2003. cromozom Y. celule stem. a) Definiti notiunea de genom uman. cromozomi telocentrici. Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. heterozomi. a) Enumerati doua tipuri morfologice de cromozomi metafazici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici. a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. c) Alcatuiti un text coerent. cromozomi metafazici. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal de l a femeie si de la barbat. format din doua propozitii / o fraza. a) Denumiti cele doua categorii de cromozomi prezenti în celulele somatice umane. a) Indicati doua criterii care au condus la aceasta clasificare.GENETICA UMANA GENOMUL UMAN Complementul cromozomial uman este format din 46 de cromozomi. a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. b) Precizati patru tipuri de cromozomi dupa pozitia centromerului. centromer. Cromozomii umani au fost împartiti în sapte grupe morfologice. . cromozomi acroc entrici. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. c) Alcatuiti un text coerent. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: cromozom X. gameti. sateliti. în functie de poziti a centromerului. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: centromer. Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. c) Încadrati cromozomii sexuali (heterozomi) în grupele corespunzatoare. XII B Acizii nucleici intra în compozitia chimica a cromatinei.

b) Enumerati cele trei tipuri de cromozomi metafazici în functie de pozitia centro merului. b) Precizati tipurile de baze azotate din structura ADN. 12 AB Cromozomii umani sunt clasificati în sapte grupe. Complementul cromozomial uman normal contine un numar fix de cromozomi. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici. set haploid. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: celule haploide. Genomul reprezinta întreaga informatie genetica a unui organism. cromatide. b) Mentionati trei tipuri de cromozomi metafazici dupa pozitia centromerului. 12 AB Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. c) Încadrati cromozomul Y în grupa corespunzatoare si motivati raspunsul. b) Precizati tipurile de nucleotide din structura ARN. c) Alcatuiti un text coerent. celule somatic e. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. b) Prezentati doua caracteristici ale complementului cromozomial uman. a) Definiti complementul cromozomial uman. c) Alcatuiti un text coerent. a) Enumerati doua tipuri de cromatina. a) Precizati numarul de cromozomi din celulele somatice si numarul de grupe în car e sunt repartizati acestia la om. a) Indicati doua criterii care au stat la baza clasificarii cromozomilor în cele s . a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. heterozomi. c) Alcatuiti un text coerent. a) Definiti termenii: cariotip si genom. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule somatice. centr omer. centr omer. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. c) Alcatuiti un text coerent.a) Numiti doua tipuri de cromatina din nucleul interfazic. cromozomi metafazici. heterozomi. în functie de afinitatea acesteia pentru co lorantii bazici. cro mozomi. autozomi. c) Alcatuiti un text coerent. cromatide. a) Definiti cariotipul. celule sexuale. format din doua propozitii / o fraza. autozomi. XII AB Cromozomii sunt componente nucleare cu rol în transmiterea ereditara. celule diplo ide. format din doua propozitii / o fraza. Numarul de cromozomi este caracteristic fiecarei specii. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complement cromozomial. Acidul dezoxiribonucleic intra în compozitia chimica a cromatinei. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. cromozomi metafazici. format din doua propozitii / o fraza.

în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: heterozom. 12 AB Eredopatologia umana consemneaza pâna în prezent peste 2500 de maladii eredita re. b) Definiti fertilizarea in vitro. XII AB Totalitatea cromozomilor umani formeaza complementul cromozomial. c) Explicati importanta clonarii terapeutice la om. a) Definiti notiunea de cancer. a) Indicati o metoda prin care pot fi detectate o serie de maladii cromozomiale si genetice. a) Numiti doua caracteistici ale complementului cromozomial uman. b) Numiti patru tipuri de cromozomi. b) Precizati numarul de cromozomi dintr-o celula somatica umana si denumiti cele doua tipuri de cromozomi pe care le contine. 12 AB Complementul cromozomial normal prezinta anumite caracteristici. c) Prezentati doua tehnici folosite în diagnoza prenatala: un avantaj si un dezava ntaj . b) Argumentati de ce cancerul este considerat o boala genetica. b) Enumerati doua grupe de cromozomi metacentrici si mentionati din ce grupe fac parte cromozomii X si Y. Definiti carcinogeneza. c) Alcatuiti un text coerent. Cancerul este o maladie frecventa în populatia umana. a) Numiti trei tipuri de agenti carcinogeni. dupa pozitia centromerului. 25 NOIEMBRIE 2010 12B PANA AICI AU PRIMIT XEROX MUTAGENEZA SI TERATOGENEZA Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor care afecteaza ciclul celular. 12 a) b) c) AB Cancerul este caracterizat prin proliferarea necontrolata a celulelor. acrocentric. a) Clasificati agentii carcinogeni si mentionati câte un exemplu pentru fiecare. b) Enumerati doi agenti carcinogeni.apte grupe. c) Enumerati patru tipuri de cancer în functie de tesutul în care se produc Cancerul este o proliferare necontrolata a celulelor. stabiliti patru situatii în care aceasta proced ura este indicata. Carcinogeneza reprezinta procesul prin care este indus cancerul. Enumerati patru agenti carcinogeni. sateliti. . a) Definiti carcinogeneza. precizati o deosebire care exis ta între tumorile benigne si cele maligne. c) Scrieti formula complementului cromozomial normal la cele doua sexe. a) Precizati numarul de autozomi si de heterozomi umani si specificati heterozom ii prezenti la barbati. Explicati modul de producere a metastazelor. b) Argumentati fraza „Cancerul are caracter clonal“. c) Explicati importanta bandarii cromozomilor. c) Precizati denumirea celor trei etape ale procesului de carcinogeneza si câte o caracteristica pentru fiecare. format din doua propozitii / o fraza. b) Numiti patru tipuri de cancer în functie de tesutul afectat.

b) Precizati doua tipuri de tumori. Explicati caracterul clonal al cancerului. a) Precizati doua metode utilizate în stabilirea diagnosticului prenatal. mentionând pentru fiecare câte un exe mplu. Prin carcinogeneza celulele normale se transforma în celule canceroase. metastaza. Carcinogeneza reprezinta geneza cancerului. Domenii de aplicabilitate Si consideratii bioetice în genetica umana Diagnosticul prenatal. Cancerul este rezultatul proliferarii anormale a celulelor: a) Definiti carcinogeneza. c) Explicati caracterul clonal al cancerului. a) Numiti doua tipuri de cancer. Numiti doua tipuri de agenti carcinogeni. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: tumora. plamân. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliza ti corect si coerent urmatoarele notiuni: fumul de tigara. Genetica umana studiaza genomul uman. b) Precizati doua fenotipuri de cancer si câte o structura afectata în cazul fiecaru ia. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. b) Precizati doua grupe de agenti carcinogeni. mutatie . urmareste detectarea unor maladii genetice din primele lu ni de sarcina.c) Explicati producerea de metastaze. c) Alcatuiti un text coerent. agenti carcinogeni. a) Enumerati doua tipuri de tumori. printr-o schema. a) Definiti carcinogeneza. terapie genic a. b) Precizati o asemanare si o deosebire între sarcom si limfom. b) Precizati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. c) Explicati încadrarea cromozomului Y în grupa G a genomului uman. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/ o fraza în care sa folosi ti corect si corelat urmatoarele notiuni: mutatii. Carcinogeneza este procesul prin care este induc cancerul. agent carcinogen. c) Reprezentati. . Precizati o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. agenti cancerigeni. ADN. celule stem. particul e de azbest. 12 a) b) c) AB Agentii carcinogeni produc alterari ale materialului genetic. Celulele canceroase provin din celule normale care au suferit modificari irevers ibile. a) Definiti amniocenteza. c) Alcatuiti un text coerent. b) Prezentati trei situatii care recomanda utilizarea fertilizarii in vitro. diviziune celulara. numiti doi agenti carcinogeni. format din doua propozitii / o fraza. caracterul clonal al cancerului. a) Enumerati doi factori carcinogeni. cancer. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonarea terapeutica.

Bioetica – domeniu interdisciplinar în studiul aspectelor vietii si sanatatii. anomalii. c) Alcatuiti un text coerent. a) Numiti doua situatii în care un cuplu apeleaza la sfatul unui genetician. a) Definiti sfatul genetic. a) Prezentati doua cazuri în care un cuplu poate apela la sfaturi genetice. a) Enumerati doua metode de diagnosticare prin care se poate preveni nasterea un or copii cu afectiuni genetice. inginerie ge netica. Prin diagnoza prenatala se pot detecta unele maladii umane chiar de la începutul s arcinii. cuplu. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: bioetica. format din doua propozitii / o fraza. a) Definiti clonarea. c) Explicati importanta fertilizarii in vitro la om Terapia genica reprezinta un domeniu nou al geneticii umane. maladii genetice. ca metoda de diagnostic prenatal. transplant. nediferentiat Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule stem. . b) Prezentati doua avantaje ale clonarii terapeutice. embrion. diagnoza prenatala. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni:amniocenteza. 12 AB Bioetica studiaza problemele etice rezultate din progresele medicinei si a le biologiei. ecografie. tratament. clonare. b) Definiti clonarea terapeutica si doua metode utilizate.Genetica umana are numeroase domenii de aplicabilitate. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al diagnosticului prenatal. a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. amniocenteza. b) Precizati doua avantaje ale clonarii terapeutice. 12 AB Prin clonare se poate obtine un organism identic cu un alt organism. embrion. c) Alcatuiti un text coerent. ecografia. c) Explicati importanta sfatului genetic. a) Definiti terapia genica si indicati o afectiune care poate fi tratata prin te rapie genica. b) Stabiliti trei situatii în care pot fi solicitate sfaturile genetice. format din doua propozitii / o fraza. Sfatul genetic permite evitarea unor esecuri reproductive la om. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între clonare terapeutica si tehnica fecun darii in vitro. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. c) Alcatuiti un text coerent. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. b) Precizati doua caracteristici ale celulelor stem care au condus la utilizarea lor în clonarea terapeutica. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sfatul genetic. sfat genet ic. boli genetice. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: diagnoza prenatala. a) Definiti amniocenteza. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. celule stem. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. c) Alcatuiti un text coerent.

b) Prezentati patru particularitati ale ecosistemelor antropizate. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: terapia genica. b) Precizati mecanismul prin care consangvinizarea mareste riscul aparitiilor ma lformatiilor. III – 17. format din doua propozitii / o fraza. Diagnosticul prenatal este o metoda eficienta de depistare a unor eventuale anom alii ale fatului. a) Enumerati componentele ecosistemului antropizat. a) Prezentati trei situatii care recomanda solicitarea sfaturilor genetice. Diagnosticul prenatal permite identificarea embrionilor anormali. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: amniocenteza. c) Alcatuiti un text coerent. c) Precizati patru situatii în care este indicat sa se solicite sfaturile genetice . poluarea . a) Numiti doua situatii în care un cuplu care doreste sa conceapa un copil apeleaz a la sfatul unui genetician. a) Enumerati trei factorii cu efect teratogen. b) Mentionati patru situatii în care se apeleaza la sfatul genetic. ECOLOGIE SUB.Diagnosticul prenatal vizeaza examinarea embrionului în vederea supravegherii evol utiei sarcinii. c) Prezentati necesitatea întocmirii arborelui genealogic în elaborarea sfatului gen etic. anomalii cromozomiale. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al amniocentezei. c) Alcatuiti un text coerent. celule fetale. II Ecosistemele antropizate sunt generate de influentele specifice activitatii uman e. 63. b) Prezentati. diagnoza prenata la. 82. a) Enumerati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. mutatii. supraexploatarea res urselor. Sfaturile genetice pot contribui la scaderea numarului de indivizi cu boli genet ice. analiza genetica. 91 . format din doua propozitii/ o fraza. SUB . 90. una dintre aceste metode (date furnizate. 52. concluzii). c) Alcatuiti un text coerent format din doua – trei propozitii/ o fraza în care sa f olositi corect si corelat urmatoarele notiuni: urbanizarea. gene somatice. industrializarea. c) Precizati doua caracteristici si un avantaj al unei metode de investigatie pr enatala. vectori. pe scurt. Sfaturile genetice au rol important în prevenirea maladiilor ereditare. a) Enumerati doua metode folosite în diagnoza prenatala. b) Prezentati doua avantaje ale utilizarii clonelor terapeutice.

o sursa de poluare fizica. doua efecte pe care introducerea acestei specii o are asupra ecosiste mului natural în care a fost introdusa. .denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica si a doua efecte a le poluarii fizice. .doua modalitati de supraexploatare a resurselor naturale din ecosistemele tere stre.enumerarea tipurilor de poluare fizica. o cauza naturala a acestui proces . precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem.Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea ecosistemelor terestre prin poluare” dupa ur matorul plan: . .precizarea a patru tipuri de poluanti chimici ai atmosferei si câte un efect asu pra organismelor pentru fiecare.poluarea chimica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica .doua exemple de ecosisteme în care au fost introduse specii noi. .definitia poluarii. . denumirea populara sau stiintifica a speciei introd use în ecosistem.prezentarea unei cauze ce determina procesul de eutrofizare a apelor. Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea mediului prin poluare” dupa urmatorul plan: . .definirea ecosistemelor antropizate.precizarea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica si a doua efecte ale poluarii chimice. un efect.definitia notiunii de ecosistem.definirea notiunii de poluare.descrierea mecanismului eutrofizarii apelor. Alcatuiti un eseu cu tema “Poluarea ecosistemelor” dupa urmatorul plan: . denumirea populara sau stiintifica a speciei suprae xploatate. . . . o sursa de poluare chimica. . doua efecte ale poluarii fizice asupra ecosistemelor. . enumerarea a doua componente din structur . Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: . precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem.o sursa de contaminare biologica a apei: denumire. Alcatuiti un eseu cu tema “Caracteristicile ecosistemelor antropizate” dupa urmatoru l plan: .procesul de eutrofizare a apelor: definitie.introducerea de specii noi în ecosistemele naturale: doua modalitati de introduc ere a speciilor noi în ecosistemele naturale si un efect al introducerii de specii noi a supra ecosistemelor naturale. doua efecte ale poluarii chimice asupra ecosistemelor. .doua exemple de ecosisteme deteriorate prin supraexploatare.poluarea fizica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica. doua efecte pe care supraexploatarea acestei specii o are asupra ecosistemului n atural. . .enumerarea a trei surse de poluare biologica. .definitia notiunii de ecosistem. doua efecte asupra ecosistemului natural.precizarea unei surse de poluare biologica a apei. .

Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: .enumerarea a cinci actiuni de deteriorare a ecosistemelor.precizarea a trei consecinte ale impactului antropic asupra ecosistemelor natu rale. precizati locul omului în cadrul acestor lantur i trofice. implicat în transcriptie c) ribozomal.prezentarea a trei caracteristici ale unui ecosistem antropizat. . cât si introni b) este caracteristic procariotelor c) intervine în procesul de translatie . . . sintetizat prin replicare d) viral.prezentarea a doua exemple de ecosisteme supuse impactului antropic. . component al subunitatilor ribozomale b) mesager.prezentarea a doua exemple de ecosisteme antropizate si a doua lanturi trofice cu minim trei verigi trofice fiecare.definirea ecosistemelor si clasificarea acestora dupa origine. o forma circulara ARN -ul mesager: a) este format din doua catene polinucleotidice b) are aspectul unei frunze de trifoi c) copiaza informatia genetica dintr-o catena de ADN d) se replica dupa modelul semiconservativ ARN-ul poate fi: a) de transfer. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC. . . acizii nucleici sunt: a) dizaharide b) polinucleotide c) polizaharide d) lipide ARN -ul viral: a) a fost evidentiat în nucleii celulelor animale b) contine în structura chimica timina c) constituie materialul genetic la HIV d) prezinta. .stabilirea a doua efecte ale interventiei omului în ecosistemele naturale. . de obicei. SUBIECTUL I ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII.denumirea elementelor componente ale unui ecosistem.100 ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII Din punct de vedere chimic. constituent al dezoxiribovirusurilor ARN – ul mesager precursor: a) contine atât exoni. GENET ICA UMANA VARIANTELE 1.a unui ecosistem antropizat.identificarea a trei modalitati de interventie a omului în cadrul ecosistemelor naturale.

d) se sintetizeaza prin replicare Despre ARN-ul mesager putem afirma: a) are structura bicatenara b) contine dezoxiriboza c) se replica discontinuu d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul mesager: a) poate avea lungimi variabile b) cuprinde portiuni bicatenare c) este materialul genetic al plasmidelor d) constituie materialul genetic al virusurilor ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) este monocatenar c) intra în structura ribozomilor d) prezinta aspectul unei frunze de trifoi ARN nuclear mic: a) controleaza translatia informatiei genetice b) intervine în functionarea nucleului la procariote c) are rol în maturarea ARN-ului mesager d) se gaseste în ribozomi. legat de proteine ARN-ul ribozomal: a) este monocatenar si are lungimi diferite b) este asociat cu proteine specifice c) poarta informatia genetica la virusuri d) transporta aminoacizii la ribozomi ARN-ul de transfer: a) are ca pentoza dezoxiriboza b) contine timina si adenina c) intervine în transcriptie d) intervine în translatie ARN-ul de transport: a) are forma de frunza de trifoi b) face parte din structura ribozomilor c) are rol în procesul de replicatie d) transfera aminoacizii în nucleu Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara cu uracilul c) baza azotata purinica d) pentoza prezenta în AND Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc: a) în citoplasma b) în nucleu c) prin asamblarea intronilor d) prin eliminarea exonilor Prezinta portiuni bicatenare: .

a) b) c) d) ARN-ul ARN-ul ARN-ul ARN-ul mesager nuclear mic de transfer viral Macromolecula de ARNm: a) are structura bicatenara b) contine ribonucleotide c) contine timina si uracil d) formeaza un dublu helix În a) b) c) d) ARN-ul de transfer se pot forma punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si timina citozina si guanina uracil si adenina Anticodonul reprezinta: a) un fragment din catena ADN-ului b) portiunea centrala a ARNm c) o regiune complementara unui codon d) locul de legare a aminoacidului La a) b) c) d) eucariote. intervine enzima: ADN-polimeraza aminoacil-sintetaza ARN-polimeraza peptid-polimeraza Este baza azotata pirimidinica din ARN: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata prezenta doar în ADN este: a) adenina b) timina c) citozina d) guanine În a) b) c) d) ADN se formeaza punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si uracil citozina si guanina timina si adenina Denatureaza mai usor legaturile dintre: a) adenina si citozina b) citozina si uracil c) guanina si citozina d) timina si adenina Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) pentoza prezenta în ADN c) complementara cu uracilul d) prezenta în ADN si ARN . în procesul de transcriptie.

Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) prezent în ADN si ARN c) complementar cu guanina d) baza azotata purinica Baza azotata caracteristica structurii ARN-ului este: a) adenina b) citozina c) guanina d) uracilul Baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata pirimidinica. caracteristica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Bazele azotate pirimidinice din ARN sunt: a) adenina si citozina b) citozina si uracilul c) guanina si citozina d) guanina si uracilul Pentoza din structura ARN-ului este: a) fructoza b) glucoza c) maltoza d) riboza Monozaharidul prezent în structura ADN .ului este: a) dezoxiriboza b) fructoza c) glucoza d) riboza La a) b) c) d) eucariote: denaturarea consta în ruperea puntilor de hidrogen dintre cele doua catene replicatia ADN – ului se desfasoara la nivelul ribozomilor transcriptia este un proces care se desfasoara în citoplasma translatia informatiei genetice se realizeaza în nucleu Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) citozina si timina . caracteristica ADN-ului este: a) adenina b) citozina c) uracilul d) timina Baza azotata pirimidinica.

fosfatul se leaga de: riboza baza purinica dezoxiriboza baza pirimidinica .polimeraza d) reverstranscriptaza Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina ADN-ul este format din: a) doua catene complementare si antiparalele b) baze azotate purinice : adenina si timina c) baze azotate pirimidinice : citozina si guanina d) unitati structurale numite polynucleotide În a) b) c) d) structura nucleotidei din ADN.Denatureaza mai greu legaturile de hidrogen dintre: a) adenina si citozina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina Aminoacizii sunt activati în translatie sub actiunea enzimei: a) ADN-polimeraza b) aminoacil-sintetaza c) ARN-polimeraza d) peptid-polimeraza Dublarea cantitatii de ADN corespunde: a) replicatiei b) transcriptiei c) translatiei d) renaturarii Sinteza ADN-lui se realizeaza prin: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Enzimele care catalizeaza reactia de activare a aminoacizilor în translatie sunt: a) aminoacil-sintetaze b) ARN-polimeraze c) ADN-polimeraze d) peptid-polimeraze Decodificarea informatiei genetice din ARN mesager se numeste: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Intervine în procesul de translatie. enzima: a) ADN .polimeraza c) peptid .polimeraza b) ARN .

este: a) timina b) guanina c) citozina d) uracil Translatia consta în sinteza de: a) hibrizi ADN-ARN b) ARN de transfer c) ARN mesager d) proteine structurale În a) b) c) d) transportul aminoacizilor la nivelul ribozomilor intervine ARN-ul: mesager ribozomal de transfer viral Baza azotata purinica din structura ADN.ului este: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul În a) b) c) d) procesul transcriptiei la eucariote intervine enzima: ADN-polimeraza ARN-polimeraza aminoacil-sintetaza peptid-polimeraza .ului este: a) timina b) citozina c) adenina d) uracilul Activarea aminoacizilor în translatie are loc în prezenta enzimei: a) aminoacilsintetaza b) ARN-polimeraza c) ARN-transcriptaza d) peptidpolimeraza Replicatia semiconservativa este procesul prin care: a) se formeaza molecule de ADN monocatenar b) se obtin hibrizi moleculari de ADN-ARN c) se sintetizeaza molecule de ARN mesager d) se dubleza cantitatea de ADN nuclear Baza azotata pirimidinica din structura ARN .Transcriptia. etapa a functiei heterocatalitice consta în: a) activarea ARN .ului de transfer prin reactia lui cu ATP-ul b) copierea informatiei genetice din ADN în ARN mesager c) sinteza lantului polipeptidic din structura unei proteine d) transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice Prin transcriptie se realizeaza: a) formarea moleculelor de ADN monocatenar b) replicatia dupa model semiconservativ c) copierea informatiei genetice în ARNm d) sinteza unei proteine ribozomale Baza azotata pirimidinica prezenta în ambele tipuri de acizi nucleici.

deoarece: a) se sintetizeaza prin transcriere b) este de obicei monocatenar c) prezinta doua catene paralele d) contine codificata informatia genetica Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa translatia b) este intiata de ADN polimeraza c) se realizeaza dupa modelul semiconservativ d) se finalizeaza în citoplasma Baza azotata specifica ARN-ului este: a) citozina b) riboza c) timina d) uracilul Timina este: a) prezenta în ADN si ARN b) baza azota pirimidinica c) complementara cu uracilul d) baza azotata purinica Adenina este: a) baza azotata purinica b) complementara guaninei c) o pentoza din ARN d) prezenta doar în AND Guanina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara citozinei c) o pentoza din ARN mesager d) prezenta doar în AND Citozina este: a) baza azotata pirimidinica b) prezenta doar în ADN c) complementara cu uracilul d) pentoza din ARN mesager Timina: a) este prezenta doar în ADN b) este o pentoza din ARN c) se leaga de citozina prin trei punti de hidrogen d) se leaga de uracil prin doua punti de hidrogen Uracilul este: a) baza azotata purinica b) prezent doar în ARN c) complementar cu timina d) o pentoza din ARN ARN-ul mesager: a) este bicatenar cu portiuni monocatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin transcriptie d) conduce aminoacizii la ribozomi .ADN-ul reprezinta materialul genetic al majoritatii organismelor.

ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) conduce aminoacizii la ribozomi d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul de transfer: a) este format din exoni b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin replicatie d) conduce aminoacizii la ribozomi Este acid nucleic monocatenar cu portiuni bicatenare: a) ARN nuclear b) ARN de transfer c) ARN viral d) ARN mesager Nucleotidele ADN se deosebesc de cele ARN prin: a) tipurile de purine b) tipurile de pirimidine c) numarul pentozelor d) numarul bazelor azotate Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) complementar timinei c) o pentoza din ARN d) prezent doar în AND Are structura bicatenara de tip dublu helix: a) ADN-ul eucariot b) ADN-ul denaturat c) ARN-ul de transfer d) ARN-ul mesager ARN -ul mesager: a) se autocopiaza b) este monocatenar c) are portiuni bicatenare d) transfera aminoacizii Molecula de ADN este stabila deoarece: a) catenele sunt antiparalele b) contine patru baze azotate c) informatia genetica este copiata în sensul 5 .3 d) cele doua catene sunt legate prin punti de hidrogen Are structura moleculara similara unei frunze de trifoi: a) ARN-ul de transfer b) ARN-ul mesager c) ARN-ul viral d) ARN-ul ribosomal În a) b) c) d) structura bicatenara a ADN-ului. timina se leaga de: adenina prin doua punti de hidrogen citozina prin trei punti de hidrogen guanina prin doua punti de hidrogen uracil prin trei punti de hydrogen     .

ATTC 2.ADN-ul denaturat dintr-o solutie racita treptat: a) are aspect de frunza de trifoi b) are structura bicatenara c) îsi poate reface puntile de hidrogen d) prezinta nucleotide cu uracil Alegeti afirmatia corecta: a) ARN-ul de transfer este dublu catenar b) ADN-ul ramâne permanent în stare de dublu helix c) ARN mesager se sintetizeaza în citoplasma prin translatie d) ARN viral este materialul genetic la virusul gripal Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa transcriptia b) presupune renaturarea ARNm precursor c) se finalizeaza în nucleoplasma d) se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . 2. TTGC 1. d) ATG CAG TGC UCG 1. ARN de transfer d) intra în structura ribozomilor 1. 3. ARN mesager 2. cu portiuni bicatenare c) se formeaza în timpul translatiei d) intra în alcatuirea ribozomilor Molecula de ADN se caracterizeaza prin: a) are ca baza pirimidinica specifica uracilul b) are o structura monocatenara cu portiuni bicatenare c) prezinta legaturi duble de hidrogen între adenina si timina d) se denatureza dupa modelul semiconservativ 1. 2. CTAC 3. contine informatia genetica la ribovirusuri mesager . d) purinice din ADN pirimidinice din ARN pirimidinice din ADN adenina si uracil a) citozina si timina b) adenina si guanina c) uracil si citozina a) AACG b) CCTG c) GATG d) TAAG a) ACG b) GUC c) UAC a) transporta aminoacizii la ribozomi b)copiaza informatia genetica a unei c) reprezinta materialul genetic viral a) ARN 1.ului: a) necesita variatii de temperatura b) se face dupa modelul conservativ c) implica prezenta ARN polimerazei d) duce la dublarea cantitatii de AND ARN-ul de transport: a) copiaza o catena de ADN pentru sinteza proteica b) este monocatenar. ARN ribozomal catene de ADN 3. 3.

specifica pentru ARN b) guanina 3. si ... si .......... si ... .. transfera un mesaj genetic din ADN la ribozomi 3.. ARN ribozomal omi d) formeaza genomul viral 1.... Pentozele din structura chimica a nucleotidelor sunt . celulei........... care se desfasoara în . ..... .... si se desfasoara în ...... ARN mesager r 2............. ARNr 3. 1... . Transcriptia este o etapa în sinteza ... d) b) ARN ribozomal c) ARN de a) are rol în transcriptie b) este materialul genetic al virusur c) intra în alcatuirea ribozomilor d) transporta aminoacizii a) are doi poli functionali b) copiaza informatia continuta de ADN c) contine timina si uracil d) se asociaza cu proteine riboz ARN-ul de transfer a) copiaza informatia de la ADN ARN-ul mesager b) se asociaza cu proteinele nucleare ARN-ul ribozomal c) se asociaza cu proteinele ribozomale transporta aminoacizii activati Adenina este o baza azotata .. comuna pentru ADN si ARN timina 2........ ...... iar citozina o baza azotata .. Bazele azotate pirimidinice din structura ADN-ului sunt .. pirimidinica.... contine un anticodon a) ARN mesager b) ARN transportor c) ... formeaza genomul entitatilor infectioase 2.. pirimidinica... ..... ARN de transfer 2. ARNt omale 1...... ARNm 2. ARN mesager la ribozomi 1....... .......2.. specifica pentru ADN c) uracil d) citozina a) intra în alcatuirea ribozomilo b) copiaza informatia genetica de c) transfera aminoacizii la riboz a) 1. . 3.......... transporta aminoacizii la locul sintezei proteice transfer d) ARN viral 1... ARN ribosomal ilor 3. 2.. copiaza informatia genetica a unei catene de ADN 3.... Translatia are ca rezultat un lant ...... ARN de transport pe o catena de ADN 3.... c elulei.... Bazele azotate pirimidinice din structura ARN-ului sunt .. purinica..

polimeraza. ARN-ul este o molecula ce prezinta structura primara monocatenara. alaturi de proteine. TAC a) GUC 2. cât si introni ADN-ul are structura bicatenara sub forma unui dublu helix. Replicatia ADN-ului reprezinta functia autocatalitica a materialului genetic. ARN de transfer b) se ataseaza de proteinele rib ozomale 3. ARN viral c) transporta aminoacizii la locul sintezei proteice d) se matureaza prin eliminarea intronilor 1. 2. transporta aminoacizii la ribozomi r mic 3. ACT b) CUG 3. Replicatia ARN-ului se realizeza dupa modelul semiconservativ. d) CCTGAA GAGTTC TTACGG UGCAUA a) CUCAAG b) AAUGCC c) GGACUU În replicatia ADN . GAC c) AUG d) UGA 1.ARN ribosomal d) ARN viral 1. 3. ARN mesager a) reprezinta materialul genetic al ribovirusur ilor 2. copiaza informatia de pe o catena de ADN d) ARN ribozomal a) ARN b) ARN de transfer a) ARN mesager b) ARN nuclea c) ARN de transfer 1. ARN-ul mesager precursor contine atât exoni. Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc prin eliminarea exonilor si asam blarea intronilor ARN-ul mesager este o macromolecula cu portiuni bicatenare Adenina si guanina sunt baze azotate purinice. transporta aminoacizii la ribozomi c) ARN ribozomal d) ARN viral 1. ARN-ul mesager are o greutate moleculara variabila. . intra în alcatuirea ribozomilor 2.ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ. Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina ARN-ul mesager matur rezulta din cel precursor prin eliminarea intronilor. Molecula de ARN mesager are o structura monocatenara. ARN – ul mesager este implicat în sinteza proteinelor.ului. ARN-polimeraza are rol în denaturarea ADN-ului. se matureaza în nucleu mesager 2. ARN-ul mesager intra în structura ribozomilor. Sinteza ADN-ului are loc prin procesul de replicatie Baza azotata specifica moleculei de ARN este uracilul. Replicarea ADN-ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . un rol important îl are enzima ADN . ARN-ul mesager intervine în procesul de transcriptie. Marimea genei eucariote determina marimea ARN-ului mesager. reprezinta materialul genetic al ribovirusurilor 3. .

..... Codul genetic prezinta patru codoni STOP. ia r cea specifica macromoleculei de ARN este .. ARN-ul de transfer are doi poli functionali Uracilul este baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului...polimeraza...... în compozitia chimica.. Baza azotata pirimidinica comuna pentru moleculele de ADN si ARN este citozina. are... ... În replicatia ADN . Timina este baza azotata pirimidinica specifica pentru macromolecula de ARN..... Replicatia dupa modelul semiconservativ este o functie a ARN-ului Secventele informationale ale genelor sunt exonii... la temperaturi de 85 – 95 gr ade Celsius... Copierea informatiei genetice de pe o catena de ADN se realizeaza sub actiunea A DN polimerazei...... Translatia este un proces ce are loc la nivelul ribozomilor.. ........ duble între a denina si citozina si triple între timina si guanina.... se stabilesc legaturi duble de hid rogen .. în macromolecula de ADN... În prima etapa a sintezei proteice intervine enzima ARN – polimeraza.. citozina si guanina formeaza punti duble de hidrogen. .. Maturarea ARN-ului premesager presupune eliminarea .. un rol important îl are enzima ADN ... Replicatia ADN-ului are loc prin încalzire......... Replicatia pe ambele catene ale ADN se realizeaza în directia 5’ ? 3’.......... Transcriptia ADN la eucariote se desfasoara în nucleu. iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este ........ ........ . la temperaturi de 85 – 95 grade Celsius.... Denaturarea ADN-ului are loc în conditii experimentale.. .. Timina este o baza azotata specifica acidului dezoxiribonucleic.....ARN-ul viral constituie materialul genetic al ribovirusurilor.. iar timina pirimidinica. Denaturarea determina formarea puntilor de hidrogen între nucleotide complementare . rezulta o nucleot ida... Codul genetic este alcatuit din 64 de codoni Bacteriile au cromozomul reprezentat de o macromolecula circulara de ADN.ul ribozomal copiaza informatia genetica de pe o catena de ADN Între cele doua catene ale ADN – ului se stabilesc legaturi de hidrogen..ului..... Prin atasarea unui radical fosfat la molecula unei nucleoside..... . rezulta o .... ADN-polimeraza intervine în procesul de translatie ADN polimeraza intervine în procesul de replicatie a ADN-ului.. si.. Baza azotata pirimidinica specifica macromoleculei de ADN este .... Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina În structura ADN-ului.. Transcriptia si translatia reprezinta etapele proteinosintezei ARN .... Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este ..... Functia heterocatalitica a materialului genetic consta în decodificarea informatie i prin doua procese: . Guanina este baza azotata purinica.... ARN-ul de transfer are aspect morfologic de . Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este ... .. prin atasarea unui radical fosfat la o ..... .... iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este .si asamblarea .. În molecula unui acid nucleic...... Între adenina si timina.... si ..... spre deosebire de A DN..... baza azotata numita ........

Molecula de ARN de transfer are structura monocatenara. O molecula de ADN. necesita o t emperatura mai mare de denaturare Catenele moleculei de ADN sunt antiparalele si complementare. Nucleotida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleosida. 3. ARN-ul de transfer copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN. ARN-ul mesager copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN. Nucleosida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleotida. cu portiuni bicatenare Nucleotidele ADN se deosebesc de nucleotidele ARN prin tipurile de baze purinice GENETICA UMANA Cromozomii umani sunt: a) 23 în celulele somatice diploide b) 44 heterozomi si 2 autozomi c) 46 în celulele sexuale haploide d) clasificati în 7 grupe morfologice Heterozomii umani sunt: a) cromozomi somatici b) cromozomi sexuali c) diferiti la femei d) identici la barbati Cromozomul uman Y: a) este identic cu cromozomul X b) este încadrat în grupa G c) este un cromozom metacentric d) face parte din categoria autozomilor Cromozomul Y: a) are centromer median b) contine gene ale sexului c) este încadrat în grupa A d) se gaseste în stare dubla la barbati Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi 1. ARN-ul de transfer prezinta portiuni bicatenare. d) telocentrici a) centromer median submetacentrici b) centromer terminal metacentrici c) centromer submedian centromer aproape de unul din capete Contine doi heterozomi identici: a) ovulul b) zigotul femel c) zigotul mascul d) spermatozoidul . Molecula de ADN contine patru tipuri de nucleotide Molecula de ARN ribozomal este implicata în sinteza aminoacizilor la nivelul celul ar. ADN-polimeraza intervine în procesul de replicatie al ADN -ului. în care procentul legaturilor triple este ridicat.ADN-ul contine stocata informatia necesara pentru sinteza apei. 2.

lipsesc la om 3... Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ... Pentru a fi studiati cu usurinta. .. . Din cariotipul uman fac parte cromozomi metacentrici Complementul cromozomial uman normal are 44 de autozomi.. Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e.... Cromozomii telocentrici au centromerul plasat la unul din capetele moleculei de ADN... Complementul cromozomial normal la om are 46 de cromozomi......... Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e.... cromozomii umani sunt ordonati în sapte grupe...Autozomii umani: a) au centromerul dispus terminal b) difera numeric la cele doua sexe c) sunt douazeci si doua de perechi d) sunt identici ca forma si marime Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi Cromozomul Y: a) reprezinta un autozom b) contine gene ale masculinitatii c) este prezent în toate celulele sexuale masculine d) are aceleasi dimensiuni cu cromozomul X Heterozomii: a) au centromerul terminal b) difera la cele doua sexe c) prezinta patru sateliti d) sunt patru identici ca marime 1.. au doua brate egale 2. si 2 .. Cromozomii telocentrici au centromerul plasat median....... ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Materialul genetic al ribovirusurilor este reprezentat de: a) ARN -ul mesager b) ARN -ul ribozomal .... fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Heterozomii umani sunt notati cu XX la femei si XY la barbati Cromozomul Y este un heterozom caracteristic sexului barbatesc.. fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Complementul cromozomial uman contine doi heterozomi Cromozomii metacentrici au centromerul plasat aproape de unul din capetele molec ulei de ADN.... pot avea sateliti trici d) telocentrici a) acrocentrici b) metacentrici c) submetacen Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ... si 2 . Cromozomii umani metacentrici au bratele inegale....

c) ARN -ul de transfer d) ARN -ul viral Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Nucleozomul: a) constituie unitatea de structura a fibrei de cromatina b) este caracteristic celulelor procariote c) este format dintr-un miez glucidic d) uneste cele doua cromatide ale unui cromozom Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile XII B Genomul viral este protejat de: a) capsida b) capsula gelatinoasa c) membrana nucleara d) plasmalema Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) contine proteine histonice c) este atasat de peretele celular d) este constituit numai din ARN Plasmidele bacteriene sunt: a) agenti patogeni ce infecteaza bacteriile b) molecule de ADN monocatenar c) entitati infectioase cu genom ARN d) utilizate pentru producerea de ADN recombinat Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) este alcatuit din ADN monocatenar c) are forma liniara d) este alcatuit din ARN bicatenar Plasmidele: a) constituie materialul genetic al virusurilor b) pot fi transferate de la o bacterie la alta c) sunt alcatuite din ADN monocatenar d) cuprind portiuni bicatenare de ARN Materialul genetic bacterian: .

... ADN monocatenar sau dublucatenar protejat de capsida c) plasmide d) dezoxiribovirusuri Dupa tipul acidului nucleic din genom... Nucleosomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina. Cromozomul bacterian contine o macromolecula de ADN dublu catenar..a) b) c) d) este situat în nucleu contine cromatina poate forma un plasmid contine nucleosomi Genele la eucariote: a) au structura continua b) cuprind nucleotide cu uracil c) prezinta în structura lor exoni d) codifica direct ARN mesager Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile La a) b) c) d) unele virusuri. cu forma circ ulara. si .... Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:. delimitat de o membrana nucleara. ADN dublucatenar asociat cu proteine histonice a) bacterii 2.... HIV-ul este un adenovirus deoarece are ca material genetic o molecula de ADN.. virusurile se clasifica în .. Cromozomul bacterian este bine individualizat.... . Cromozomul bacterian are în structura sa o molecula de ADN sau ARN.. . ... Heterocromatina este inactiva în transcrierea informatiei genetice....... ARN-ul viral este materialul genetic al dezoxiribovirusurilor... ADN circular. Cromozomul bacterian este alcatuit din ADN bicatenar circular. Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral.... dublucatenar împachetat sub forma unui cromozom unic b) eucariote 3. monocatenar d) prezinta bucle si superrasuciri 1... ......... genomul este protejat de: capsida cromatina membrana celulara membrana nucleara Cromozomul bacterian: a) poate fi reprezentat de ADN sau ARN b) se mai numeste si plasmid c) este o macromolecula de ARN..si . Virusurile sunt considerate forme celulare de viata. ADN-ul reprezinta materialul genetic al virusului gripal.. Cromatina eucariotelor este alcatuita din unitati care se repeta numite nucleoso mi.

. Genomul bacterian e reprezentat de un singur .... Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral... ARN-ul viral constituie materialul genetic al bacteriofagilor.Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom... Nucleosomii contin un miez format din proteine nonhistonice.... Plasmidele reprezinta material genetic accesoriu la virusuri. ... La eucariote.... . Nucleozomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina.......... Cromatina are aspect de sirag de margele. Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom..... si cele care contin ARN ...... Cromozomii metafazici ai eucariotelor sunt formati din doua .... . ... unite p rintr-un ....56??? Tipurile de nucleotide din molecula de ADN difera cantitativ si calitativ de la o specie la alta...... Un nucleosom e format din proteine ... 1-100 CANCERUL Sunt agenti cancerigeni de natura chimica: a) aditivii alimentari b) bacteriile si virusurile c) radiatiile ionizante d) radiatiile ultraviolete Cancerul epiteliilor este: a) carcinomul b) limfomul c) mielomul . ..... 57 Heterocromatina poate fi observata în nucleul interfazic...... ... Genomul viral poate fi reprezentat de catre o molecula de ADN sau ARN Virusul gripal este un ribovirus doarece are materialul genetic reprezentat de A RN........... numarul de cromozomi este constant în cadrul speciei.... Virusurile care contin ADN se numesc ......... de forma .. Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:...56??? La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului...........si .... ARN-ul de transfer împreuna cu proteinele histonice formeaza genomul viral Nucleosomul este format dintr-un miez histonic si un fragment de ADN Materialul genetic al virusurilor este reprezentat de capsida virala... Materialul genetic al bacteriilor este o molecula de ARN. Partea activa si functionala a genomului la eucariote este heterocromatina. 70 La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului.......... pe care se înfasoara un segment de ..

au si efect mutagen Unele substante chimice pot avea concomitent actiune mutagena si cancerigena.. Cancerul reprezinta proliferarea necontrolata a celulelor Radiatiile ionizante pot induce cancer de piele...d) sarcomal Carcinomul este cancerul: a) sângelui b) epiteliilor c) maduvei osoase d) plasmei Carcinomul este cancer al: a) globulelor albe b) maduvei oaselor c) tesutului epitelial d) tesutului mezenchimal Metastaza reprezinta: a) formarea de tumori benigne b) raspândirea tumorilor c) mentinerea homeostaziei d) vindecarea cancerului Carcinomul este un tip de cancer care afecteaza: a) tesutul mezenchimal b) globulele albe c) tesutul epitelial d) celulele plasmei Cancerul epiteliilor poarta denumirea de carcinom. dezvoltarea si p rogresia. cunoscuti în prezent.. Pesticidele bogate în arsenic pot induce cancerul pulmonar..... dezvoltarea si ... Adenomul de prostata este o tumoare maligna care afecteaza numai femeile... Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor ce afecteaza ciclul celular.. Multi dintre agentii carcinogeni... Agentii carcinogeni pot induce modificari în structura si functiile materialului g enetic. Cancerul se caracterizeaza printr-o multiplicare celulara necontrolata. BIOETICA Amniocenteza: a) consta în prelevarea si cercetarea unor celule embrionare b) este o metoda biochimica si genetica de diagnostic postnatal c) se finalizeaza cu producerea unor hibrizi moleculari ADN-ARN d) este o metoda de prevenire si tratare a maladiilor genetice . Cancerul reprezinta proliferarea anormala a celulelor.. Agentii carcinogeni fizici sunt reprezentati de unele virusuri si unele substant e. Radiatiile ionizante pot declansa carcinogeneza Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: . Cancerul se caracterizeaza prin proliferarea necontrolata a celulelor. . Celulele canceroase sunt mutante ale unor celule normale care au suferit modific ari reversibile.. .. Leucemia reprezinta cancerul globulelor albe ale sângelui... Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: initierea..

neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Planificarea familiala previne sarcina nedorita..Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatoarele cazuri: a) mama are vârsta de 24 de ani si este la prima sarcina b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii afectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si mai are 2 copii gemeni b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul X c) parintii mai au copii neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si nu a mai avut copii b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii neafectati de mutatii heterozomale d) parintii sunt purtatorii unor mutatii recesive autozomale Amniocenteza este o metoda folosita în: a) terapia genica b) clonarea terapeutica c) diagnoza postnatala d) diagnoza prenatala În a) b) c) d) cazul viitoarelor mame ce au rude cu maladii genetice. Ecografia prenatala permite identificarea unor malformatii ale fatului. Fertilizarea in vitro presupune extragerea laparoscopica a ovocitelor. Bioetica reprezinta atitudinea comuna a omenirii la posibilele repercursiuni ale descoperirilor stiintei. Terapia genica este o metoda de tratare a unor boli genetice umane. În clonarea terapeutica la om se utilizeaza ovulul enucleat.in vitro” poate fi utilizata în tratamentul sterilitatii. Contraceptia vizeaza unul sau ambii parteneri si limiteaza avortul. . Clonarea umana în scop reproductiv este interzisa. Amniocenteza reprezinta o metoda folosita în diagnoza prenatala. XII B Tehnica fecundarii . se recomanda: terapia genica fertilizarea in vitro sfatul genetic clonarea terapeutica Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama a fost expusa accidental la un agent teratogen b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au si alti copii. Diagnosticul prenatal urmareste detectarea unor maladii din primele luni de sarc ina. Amniocenteza reprezinta o metoda de diagnoza prenatala a unor maladii genetice.

care se pot reproduce. se numesc: a) aclimatizate b) naturalizate c) exogene d) native Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate se caracterizeaza prin: a) diversitatea mare a speciilor b) stabilitate scazuta c) consum energetic redus d) retele trofice complexe Mediul abiotic natural reprezinta: a) biocenoza b) biotopul c) fitocenoza .ECOLOGIE Speciile invazive.

d) zoocenoza Apartin ecosistemelor acvatice antropizate: a) agroecosistemele b) culturile agricole c) complexele zootehnice d) helesteele piscicole Poluarea biologica este produsa de: a) gaze de esapament b) microorganisme c) radiatii ionizante d) zgomote puternice Poluanti fizici sunt: a) metalele grele b) parazitii c) pulberile d) ultrasunetele Conduce la aparitia efectului de sera: a) defrisarea padurilor b) diminuarea concentratiei de CO2 în aer c) poluarea prin zgomote puternice d) scaderea temperaturii globale În a) b) c) d) agroecosisteme: lanturile trofice sunt complexe fitocenoza este controlata direct de om producatorii primari sunt fitofagii consumatorii de ordinul I sunt parazitii Eutrofizarea apelor este un fenomen de poluare: a) biologica b) chimica c) radioactiva d) termica Poluanti chimici sunt: a) microorganismele patogene b) pesticidele c) radiatiile ultraviolete d) ultrasunetele Este agrosistem: a) cultura de grâu b) complexul zootehnic c) iazul d) helesteul Ecosistemele naturale pot fi deteriorate prin: a) fertilizare b) împadurire c) irigatie d) suprapasunat Este ecosistem natural: a) padurea de tei b) cultura de grâu c) lacul de acumulare .

.......... Dupa originea lor...... .. ..d) padurea de conifere Ecosistemele de tip rural: a) folosesc în mare masura energia nucleara b) sunt aprovizionate cu apa din surse locale c) au contact redus cu mediul natural d) apar în mod spontan în natura Sunt ecosisteme acvatice naturale: a) iazurile b) helesteele c) lacurile de acumulare d) baltile Ecosistemele de tip urban prezinta urmatoarele caracteristici: a) contact strâns cu mediul natural b) prezinta zoocenoze diversificate c) sunt izolate de alte ecosisteme de acelasi tip d) dotarea cu statii de depozitare a deseurilor Ecosistemele de tip rural: a) prezinta contact strâns cu mediul natural b) sursa energetica provine din centrale nucleare c) apar în mod spontan în natura d) sunt dotate cu statii de depozitare a reziduurilor Într-un ecosistem descompunatorii de substanta organica sunt organismele: a) parazite b) fitofage c) zoofage d) saprofage Ecosistemele antropizate: a) apar spontan sub influenta factorilor de mediu b) prezinta ca parte componenta ecosfera c) sunt dependente de controlul uman d) sunt lipsite de factori abiotici si biotici Un a) b) c) d) ecosistem antropizat se caracterizeaza prin: lanturi trofice lungi numar mare de specii stabilitate redusa diversitatea relatiilor trofice Într-un ecosistem terestru......... si .. ecosistemele se clasifica în .... unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei..... si ... este alcat uit din .... Cele doua categorii de lacuri artificiale sunt . elemente ale biotopului sunt: a) animalele b) factorii climatici c) plantele d) organismele saprofite Ecosistemele antropizate au o stabilitate redusa... Ecosistemul... ..............

si . În ecosistemele antropizate lanturile trofice sunt mult modificate si foarte compl exe. Defrisarea padurilor a contribuit la degradarea solurilor Ecosistemele antropizate sunt create si dirijate de om. Ecosistemul.. Influentele specifice existentei si activitatii umane în mediul natural au generat ecosisteme antropizate.. Lacurile de acumulare au ca biotop totalitatea factorilor biotici. Ecosistemele antropizate sunt caracterizate prin lanturi trofice scurte. Consumatorii primari dintr –un ecosistem terestru sunt reprezentati de plantele ve rzi.Ecosistemele naturale sunt capabile de autoreglare Dezvoltarea rapida a cailor de comunicatie rutiera are un impact negativ asupra ecosistemelor naturale Poluarea radioactiva este o forma de poluare fizica. introducerea de specii noi si supraexploatarea resurselor biologice. Biotopul ecosistemelor culturilor protejate este realizat si controlat de catre om.. Poluarea radioactiva este o forma de poluare chimica. Ecosistemele antropizate au aparut spontan. Deteriorarea ecosistemelor naturale poate fi provocata de urbanizare si de tehni cizare. Una dintre diversele surse de energie folosite în ecosistemele antropizate este ce a eoliana. Ecosistemele de tip urban prezinta contact strâns cu mediul natural.. . Biocenoza unui ecosistem antropizat cuprinde: plantele cultivate si spontane. Ecosistemele antropizate au o stabilitate mai mare decât cele naturale. este alcat uit din biotop si biocenoza. Lacurile de acumulare si lacurile de baraj sunt lacuri artificiale. Distrugerea covorului vegetal apare ca urmare a procesului de pasunare intensiva . Agroecosistemele sunt independente de actiunea factorului antropic... În cadrul ecosistemelor antropizate se modifica atât factorii biotici cât si cei abiot ici. Ecosistemele antropizate au o stabilitate crescuta.. Principalele surse de poluare biologica sunt scurgerile radioactive de la centra .. Supraexploatarea florei si faunei a condus la disparitia multor specii de plante si de animale.. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale consta în degradarea habitatelor.. Speciile aclimatizate se pot reproduce într-un habitat nou..... an imalele domestice si salbatice si factorul uman... Ecosistemul este format din biotop si biocenoza.. Agroecositemul este un ecosistem antropizat.... În ecosisteme se desfasoara doua procese fundamentale: circuitul materiei si fluxu l de energie.. În ecosistemele antropizate diversitatea biocenozelor este crescuta.si . Cresterea numerica a populatiei umane determina degradarea habitatelor naturale. Ecosistemele antropizate contin un numar mic de specii. Eutrofizarea apelor reprezinta un proces natural de poluare.. Ecosistemul este format din .... Consumatorii primari dintr-un ecosistem acvatic sunt organisme fitofage.. unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei. Biotopul este reprezentat de totalitatea factorilor abiotici. Principalele surse de poluare sonora sunt accidentele produse la centralele nucl eare..... Prin introducerea de noi specii are loc deteriorarea ecosistemelor naturale. ....

Ecosistemele antropizate contin un numar mare de specii.lele nucleare. Apele menajere deversate în cursurile naturale de apa reprezinta o sursa de poluar e biologica a apei. . Ecosistemul este format din biotop si biocenoza. Cresterea numerica a populatiei umane este un factor inhibitor al fenomenului de poluare antropica.