SUBIECTUL II ACIZI NUCLEICI, ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC, GENETICA UMANA, MUTAGENEZA T ERATOGENEZA, DOMENII DE APLICABILITATE…. VAR.

1 - 100 ACIZI NUCLEICI O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 2000 de nucleotide, din care 400 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) definiti doua procese în care este implicata molecula de ADN datorita structuri i sale bicatenare. Pe baza codului genetic, sinteza proteinelor are loc în doua etape: transcriptia s i translatia. a) Definiti translatia. b) Denumiti doua enzime implicate în procesul de translatie a informatiei genetice . c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, ARN mesager, anticodon, codon. O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 3000 de nucleotide, din care 600 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) precizati doua argumente în favoarea stabilitatii fizice mai mari a moleculei d e ADN fata de molecula de ARN. Materialul genetic îndeplineste doua functii: autocatalitica si heterocatalitica. a) Denumiti doua enzime implicate în translatie. b) Prezentati trei particularitati ale modelului semiconservativ de replicare a ADN-ului. c) Explicati de ce extragerea nucleului dintr-o celula stopeaza sinteza de prote ine. ARN-ul este sintetizat în procesul de transcriptie. a) Definiti transcriptia. b) Precizati trei tipuri de ARN celular si c?te un rol îndeplinit de fiecare în part e. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între nucleotida de tip ARN si cea de t ip ADN. ARN-ul mesager este întâlnit atât la procariote, cât si la eucariote. a) Stabiliti doua deosebiri între ARN-ul mesager de la procariote si cel de la euc ariote. b) Descrieti procesul de maturare a ARN-ului premesager în sinteza proteica la euc ariote. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotida, riboza, uracil, timina. O catena de ADN, alcatuita din 11 exoni, fiecare a câte 500 de nucleotide si 10 in troni, este copiata de catre un ARN mesager precursor. Stabiliti urmatoarele: a) doua deosebiri între catena de ADN transcrisa si catena de ARN mesager matur;

b) numarul de nucleotide din ARN-ul mesager matur; c) secventa de nucleotide a ARN-ului mesager, pornind de la o secventa de nucleo tide a ADN-ului: TAGCAT. ARN-ul mesager este o substanta macromoleculara alcatuita dintr-o singura catena polinucleotidica. a) Precizati doua tipuri de ARN celular implicate în sinteza proteinelor si roluri le îndeplinite de acestea. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ARN si cea de tip ADN. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: virus gripal, ARN nuclear mic, ARN viral, ribozom i ADN-ul este un polimer de nucleotide. a) Enumerati toate tipurile de baze azotate din structura moleculei de ADN. b) Precizati doua particularitati ale structurii secundare a ADN-ului. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicatie, ADN polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. Sinteza proteinelor se realizeaza în doua etape: transcriptie si translatie. a) Definiti transcriptia. b) Enumerati trei etape ale translatiei. c) Explicati necesitatea maturarii ARN-ului mesager la eucariote. În lumea vie exista mai multe tipuri de ARN. a) Denumiti bazele azotate din structura moleculei de ARN. b) Stabiliti doua asemanari si o deosebire între ARN-ul precursor si ARN-ul mesage r. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: translatie, ARN de transfer, aminoacizi. Se cunoaste urmatoarea succesiune de baze azotate dintr-o catena de ADN: TACCTGG A. a) precizati succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; b) stabiliti tipurile de punti întâlnite între perechile de baze azotate de pe cele do ua catene ale unei molecule de ADN; c) indicati secventa de ARN mesager complementara urmatoarei succesiuni de baze azotate dintr-o catena de ADN: ATGC. Unul din principiile fundamentale ale geneticii poate fi sintetizat prin relatia : ADN?ARN?proteine. a) Numiti functiile îndeplinite de materialul genetic. b) Argumentati prezenta ARN-ului precursor la eucariote; indicati doua particula ritati structurale ale acestuia. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo

siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, aminoacil-sintetaza, translatie, aminoacizi. Se da urmatoarea succesiune de nucleotide pentru o catena din molecula de ADN: ACGGTATC. a) enumerati doua componente structurale comune ADN-ului si ARN-ului; b) stabiliti succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; c) precizati secventa de ARN mesager complementara catenei de ADN obtinuta la pu nctul b Acizii nucleici au rol în transmiterea informatiei genetice de la o generatie la a lta. a) Denumiti bazele azotate purinice din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între ARNm si ARNt. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii / o fraza, în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare , catena veche, molecule fiice, catena noua. Secventa unei catene de ADN este: AGCGTGTCA . a) precizati tipurile legaturilor de hidrogen întâlnite în structura unei macromolecul e de ADN; b) alcatuiti structura catenei de ARN mesager care copiaza secventa data si stab iliti numarul de aminoacizi din catena polipeptidica codificata de acesta. Secventa unei catene de ARNm este 5’-UCCGUACCA -3’ si codifica aminoacizii: prolina, valina, serina. Acestor aminoacizi le corespund urmatorii codoni: - prolina: CCU; CCA; - valina: GUU; GUA; - serina: UCC; UCU; a) asezati aminoacizii corespunzatori secventei de ARNm data, în ordinea sosirii l or la nivelul ribozomilor si denumiti aceasta etapa a sintezei proteinelor; b) enumerati celelalte tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor; c) restabiliti catena de ADN care a fost copiata în catena de ARNm data . Acizii nucleici sunt substante chimice macromoleculare, cu rol în sinteza proteine lor. a) Denumiti pentozele din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între procesele de sinteza ale ADN-ului si ale ARNului mesager. c) Explicati rolul enzimei aminoacil – sintetaza în sinteza proteinelor. O molecula de ADN bicatenar contine 900 de nucleotide, dintre care 300 contin ad enina. a) calculati numarul nucleotidelor care contin citozina; b) stabiliti numarul nucleotidelor din ARNm rezultat în urma transcriptiei; c) determinati numarul de aminoacizi dintr-o catena polipeptidica codificata de acest ARNm Sinteza proteinelor este un proces controlat genetic. a) Numiti cele doua etape ale sintezei proteinelor. b) Precizati doua roluri ale proteinelor. c) Explicati procesul maturarii ARN-ului mesager, în timpul sintezei proteice la e ucariote.

Sinteza unei proteine plasmatice este determinata de un fragment de ADN bicatena r format din 900 de nucleotide. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu timina din alcatuirea genei, daca se stie ca 260 de nucleotide contin guanina; b) numarul codonilor din ARNm care au copiat informatia; c) numarul aminoacizilor care formeaza proteina. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei În urma procesului de transcriptie la eucariote s-a obtinut urmatoarea catena de A RN mesager: AUCGUC. a) scrieti secventa de nucleotide de ADN care a fost transcrisa. b) prezentati proprietatea pe baza careia ati stabilit secventa de nucleotide di n ADN; c) numiti enzima care intervine în realizarea transcriptiei la eucariote si preciz ati rolul acesteia. Replicatia ADN-ului corespunde functiei autocatalitice a materialului genetic. a) Numiti doua modele propuse pentru explicarea replicatiei ADN -ului. b) Explicati importanta obtinerii hibrizilor moleculari ADN -ADN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: ARN, ARN - polimeraza, ADN, transcriptie ARN-ul mesager (ARNm) este un tip de ARN. a) Numiti alte doua tipuri de ARN prezente la eucariote. b) Definiti transcriptia si precizati rolul ARN – polimerazei în acest proces. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: replicatie, ADN - polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. ADN - ul este materialul genetic al majoritatii organismelor. a) Numiti bazele azotate purinice si pirimidinice din structura nucleotidelor de tip ADN. b) Prezentati o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ADN si cea de tip ARN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: proteine, ARN - polimeraza, transcriptie, translati e. Transcriptia este o etapa a procesului de sinteza a proteinelor. a) Precizati doua tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor. b) Daca secventa nucleotidelor din catena ADN -ului este TACG, scrieti secventa complementara rezultata în urma transcrierii. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ADN, dogma centrala, ARN, proteina. Sinteza proteinelor reprezinta functia heterocatalitica a materialului genetic. a) Enumerati doua roluri îndeplinite de proteine în celula. b) Definiti transcriptia si translatia. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua – trei propozitii/o fraza în care sa u tilizati corect si în corelatie urmatorii termeni: aminoacid, proteine, ARN mesager, codoni. ADN-ul – spirala vietii. a) Enumerati componentele unei nucleotide.

transcriptie. Stabiliti: a) succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar. stiind ca 30% contin guanina. a) Definiti notiunea de codon si precizati numarul de codoni ai codului genetic. c) Alcatuiti un text coerent. a) Numiti o alta functie a ADN-ului si modelul prin care se realizeaza aceasta. translatie. Materialul genetic îndeplineste doua functii esentiale: autocatalitica si heteroca talitica. ribozomi. b) Definiti si localizati transcriptia. introni. Sinteza unei proteine este determinata de un segment de ADN bicatenar. dintre care 250 contin gu anina. b) Precizati etapele proteinosintezei si o enzima implicata în acest proces. format di n 2400 nucleotide. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei Codul genetic cuprinde totalitatea codonilor.b) Precizati tipurile legaturilor de hidrogen care se stabilesc între bazele azota te complementare si tipul structurii ADN – ului bicatenar. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleu. c) numarul aminoacizilor din macromolecula proteica sintetizata. stabiliti succesiun ea nucleotidelor la nivelul anticodonilor moleculelor de ARN de transfer care inter vin în translatia urmatorului fragment din ARN mesager : UAUGUCAGG. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu adenina. ca etapa a sintezei proteice. c) Argumentati afirmatia: „Codul genetic realizeaza legatura dintre ADN si protein e”. b) secventa de nucleotide din ARN-ul mesager ce se sintetizeaza folosind ca mode . b) numarul aminoacizilor implicati în procesul de translatie. O molecula de ADN prezinta pe catena 3’-5’ urmatoarea secventa de nucleotide: CAGT. a) Reprezentati schematic functia heterocatalitica a materialului genetic. ARN-ul mesager matur. a) calculati numarul nucleotidelor care contin timina. b) Precizati o asemanare si o deosebire între nucleotidele din ADN si cele din ARN . c) schema corespunzatoare dogmei centrale a geneticii si doua enzime implicate în sinteza proteinelor. Stabiliti: a) secventa de nucleotide din catena 5’-3’ complementara. b) numarul codonilor din ARN – ul mesager care a copiat informatia. c) Alcatuiti un text coerent. O molecula de ADN bicatenar contine 800 de nucleotide. c) Explicati necesitatea maturarii ARN mesager la eucariote. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: exoni. Functia heterocatalitica reprezinta una din functiile ADN-ului. b) stabiliti secventa nucleotidelor în ARN-ul mesager pornind de la nucleotidele A DN-ului AGCTAC si numarul aminoacizilor ce vor fi codificati Într-o catena a ADN-ului succesiunea nucleotidelor este TAAGAT. ARN-ul mesager precursor.

sa utilizati corect si corelat urmatoarele notiuni: translatie. maturare. c) Alcatuiti un text coerent. a) Enumerati cele trei componente ale unei nucleotide. b) Precizati doua deosebiri între cele doua etape ale procesului de sinteza protei ca. Functia heterocatalitica consta în decodificarea informatiei genetice într-o protein a sau enzima specifica celulei.l catena 3’. c) Explicati importanta acidului ribonucleic mesager în procesul de sinteza protei ca. este AUGG. având urmatoarea secventa de nucleotide: AACTCG. Proteinele sunt substante macromoleculare sintetizate pe baza informatiei din AD N. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complementare. Un fragment de ADN. sintetizat prin transcriptie. a) Enumerati cele trei etape ale procesului de translatie. lant polipeptidic. c) numarul perechilor de nucleotide dintr-un fragment bicatenar de ADN cu catena 3’-5’ CAGTTTAAGGCATGC. Ribozomii sunt organite celulare implicate în sinteza proteinelor. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni : transcriptie. a) Precizati o asemanare si doua deosebiri dintre structura chimica a ADN-ului s i structura chimica a ARN–ului. b) Precizati doua asemanari dintre ADN si ARN. b) definiti transcriptia si stabiliti succesiunea de nucleotide obtinuta prin tr anscriptia fragmentului de mai sus. este supus transcriptiei si translatiei. c) Alcatuiti un text coerent. catena polip . scrieti secventa nucleotidelor din catena de ADN care a fost transcrisa. b) Precizati o asemanare si o deosebire structurala între nucleotidele din ADN si cele din ARN. format din doua propozitii / o fraza. a) Enumerati tipurile principale de ARN care intervin în acest proces si precizati rolul unuia dintre ele. format din doua propozitii / o fraza. b) Importanta replicatiei ADN-ului dupa modelul semiconservativ. a) Numiti tipul de acid nucleic care trasporta aminoacizii activati la ribozomi. polinucleotide. Acizii nucleici reprezinta materialul genetic al tuturor vietuitoarelor. translatie. ribozomi. format din doua propozitii/ o fraza. maturare. c) definiti translatia si precizati doua tipuri de ARN implicate în aceasta etapa a sintezei proteice. b) Secventa nucleotidelor din catena de ARNm. în conditiile în care în celule exista numai 20 aminoacizi proteinogeni.5’. a) calculati numarul codonilor care se pot forma în aceasta situatie ipotetica. c) Explicati cum este posibila sinteza unui numar imens de proteine. antiparalele. c) Alcatuiti un text coerent. Acizii nucleici contin codificata biochimic informatia ereditara.

urmatoarele nucleotide 3’ATCCGCTAT5’. monocatenar. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare. . antiparalele. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide. Acizii nucleici sunt macromolecule formate din unitati chimice numite nucleotide . b) în cazul transcriptiei. Acidul ribonucleic apartine materialului genetic la eucariote. model semi conservativ. matrita. Calculati: a) numarul de nucleotide cu timina continte de fragmentul de ARN mesager transcr is. b) numarul codonilor din catena de ARN mesager. Stabiliti urmatoarele: a) ordinea în care se vor dispune nucleotidele pe catena complementara de ADN. c) Alcatuiti un text coerent. format din doua propozitii / o fraza. ADN. c) Alcatuiti un text coerent. dintre care cele cu adenina reprezinta un sfert din numarul total de nucleotide. c) Alcatuiti un text coerent. a) Enumerati functiile acizilor nucleici. c) scrieti codonii de tip ARN mesager ce contin baza azotata uracil. utilizarea informatiei. c) Alcatuiti un text coerent. cromozomi. Un fragment de ADN contine pe una dintre catene. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între o nucleotida de tip ADN si una de ti p ARN. b) Numiti procesul prin care are loc sinteza de ARN mesager. a) Numiti doua componente chimice ale unei nucleotide. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între ARN mesager precursor si ARN mesager matur la eucariote. catene compl ementare. c) câte nucleotide cu riboza va contine ARN mesager nou sintetizat. câte legaturi duble si triple se stabilesc între ADN si ARN mesager. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cele doua catene din structura acidu lui dezoxiribonucleic. a) Enumerati doua componente ale unei nucleotide. complementaritate. a) Numiti cele doua tipuri de baze azotate prezente în structura nucleotidelor. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: punti de hidrogen. baze azotate. proteine specifice Acizii nucleici sunt molecule esentiale ale materiei vii. Un fragment de ADN contine 1600 nucleotide pe ambele catene. eucariote Nucleotidele sunt componentele de baza ale acizilor nucleici. format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii / o fraza. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei. b) Precizati o asemanare si o deosebire între molecula de ADN si cea de ARN. Precizati: a) Componentele chimice ale nucleotidei de ARN si baza azotata pirimidinica spec ifica acestui acid nucleic. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleosomi. Nucleotidele reprezinta unitatea de baza a acizilor nucleici.eptidica.

uracil. precizati etapa sintezei proteice în care intervin e fiecare tip. Acizii nucleici reprezinta fundamentul biochimic al vietii. plecând de la catena de ADN data: 3’-GCTACGTACGTA-5’.c) Alcatuiti un text coerent. b) doua exemple de perechi de nucleotide din molecula de ADN. acid ribo nucleic. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai multa st abilitate macromoleculei de ADN. obtinuta prin procesul de transcriptie. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai putina s tabilitate macromoleculei de ADN. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. la nivel structural. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin timina. c) corelatia dintre rapiditatea denaturarii si tipul de legaturi formate între ade nina si timina la nivelul macromoleculei de ADN. . plecând de la catena de ADN data: 3’-ACTCGTA-5’. O molecula de ADN contine 2600 de nucleotide. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: timina. Scrieti toate etapele rezolvarii pe foaia de examen. a) Precizati o asemanare si o deosebire. între ADN si ARN. a) Enumerati componentele chimice ale unei nucleotide. la procariote. iar 800 dintre ele contin ca baza azotata guanina. c) Prezentati rolurile ARNm si ARNt în procesul de sinteza a proteinelor. c) Reprezentati molecula de ARN precursor obtinuta prin procesul de transcriptie . Acizii nucleici sunt purtatorii informatiei ereditare. reprezentând exoni si 1000 de nucleotide ce reprezinta intronii. c) Denumiti trei tipuri de ARN. a) Precizati deosebirea structurala dintre ARNm precursor si ARNm matur. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin adenina în molecula de ADN . b) Precizati tipurile de legaturi dintre nucleotidele din structura bicatenara a ADN-ului. compozitia chimica a ADN si ARN. format din doua propozitii / o fraza. 30% dintre acestea contin adenina. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri între structura. a) Enumerati componentele structurale comune nucleotidelor din ADN si ARN. precizând tipurile s i numarul legaturilor stabilite intre bazele azotate complementare ale acestor nucleotide c) cum influenteaza cantitatea de guanina continuta într-o molecula de ADN gradul de stabilitate al acesteia la actiunea agentilor denaturanti O secventa de nucleotide a unei catene de ADN din nucleu contine 3000 de nucleot ide. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. În structura unei macromolecule de ADN bicatenar de 3260 de nucleotide. acid dezoxiribonucleic. c) Reprezentati structura moleculei de ARN mesager. b) numarul de nucleotide care contin citozina.

b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager complementara. iar 600 dintre aces tea contin adenina. ARN mesager are rol important în sinteza proteinelor. Catena ADN contine timina în procent de 60% din numarul total . b) Precizati doua etape ale procesului de sinteza proteica si câte o caracteristic a pentru fiecare dintre aceste etape. c) Explicati modul în care actioneaza insulina pentru a-si îndeplini rolul de hormon hipoglicemiant. Un fragment de ADN bicatenar contine 1500 nucleotide dintre care 600 sunt cu tim ina. b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager ce a copiat în totalitate catena 3’-5’ a acestei molecule de ADN. care a copiat info rmatia dintr-o catena a ADN-ului. dintre car e 240 contin adenina. c) numarul maxim de aminoacizi din molecula proteica sintetizata în citoplasma. Proteinele îndeplinesc în celula umana roluri structurale si functionale. c) necesitatea unei temperaturi mai coborâte la denaturarea unei molecule de ADN c are contine mai multe nucleotide care au ca baza azotata purinica adenina. a) Clasificati virusurile în functie de materialul genetic continut. de natura chimica. Acizii nucleici au rol în stocarea informatiei genetice la procariote si eucariote . c) primele 4 nucleotide din ARN-ul mesager ce a copiat catena 3’-5’ a acestei molecu le de ADN. b) Explicati mecanismul maturarii ARN premesager. Stiind ca acest fragment prezinta o secventa initiala TACC TGAGT pe catena 3’-5’. a) Enumerati alte trei tipuri de ARN. b) numarul nucleotidelor cu adenina din molecula ARN-mesager. a) Enumerati trei hormoni secretati de adenohipofiza. b) posibilitatile de unire ale bazelor azotate din molecula de ADN si tipurile d e legaturi care se stabilesc între acestea. stabiliti: a) numarul nucleotidelor cu citozina din molecula de ADN. o enzima implicata si modul de realizare a procesului de maturare. stiind ca macromolecula de ADN (bicatenar) contine 20% nucleotide cu timina. Stabiliti: a) numarul de nucleotide cu citozina din macromolecula de ADN. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între macromolecula de ADN si cea de AR N. O secventa informationala de ADN contine 2000 de nucleotide. Un fragment al unei molecule de ADN bicatenar contine 810 nucleotide. c) Prezentati mecanismul transcriptiei ARN mesager la eucariote: locul de desfas urare. care apar între nucleotidele macromoleculelor de ADN si ARN. Stabiliti: a) numarul legaturilor triple din fragmentul de ADN. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri.Calculati: a) numarul nucleotidelor cu guanina.

po rnind de la catena 5 .             . c) calculati numarul de nucleosomi din fibra de cromatina prezentata în enunt. b) Precizati starile functionale ale cromatinei si o caracteristica pentru fieca re. c) Alcatuiti un text coerent format din doua –trei propozitii/ o fraza în care sa fo lositi corect si corelat urmatoarele notiuni: cromatina. nucleosom. a) Precizati tipurile de material genetic existent în celula bacteriana.ului. a) enumerati alte doua substante care intra în alcatuirea cromatinei. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei.ul. b) succesiunea de nucleotide din ARN-ul mesager ce rezulta prin transcriptie. O molecula de ADN bicatenar are 2000 de nucleotide. a) Enumerati doua componente care intra în compozitia chimica a cromatinei. rol si doua componente chimice. c) numarul aminoacizilor codificati în secventa de ARNm stabilita la punctul b. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide. enzime.al nucleotidelor cu timina. b) Definiti notiunea de ADN denaturat. c) numarul nucleotidelor cu citozina din fragmentul de ADN.linker. iar 300 dintre acestea conti n timina: a) calculati câte nucleotide cu guanina contine molecula de ADN. b) calculati numarul nucleotidelor cu adenina din fragmentul de ADN-linker. explicati importanta procesului de denatu rare/ renaturare a ADN . b) precizati numarul legaturilor duble si triple din molecula ADN.3 a ADN-ului. explicati ce reprezinta fiecare “p erla”: denumire. Stiind ca o catena de ADN are urmatoarea secventa de nucleotide: 3 -TTTACCGGTCAA TGC5 . “sirag de perle” al cromatinei. ADN. format din doua propozitii / o fraza. histona H1. a) Enumerati alte doua substante din compozitia chimica a cromozomilor umani. O fibra de cromatina are în totalitate 64 de proteine histonice. Materialul genetic la procariote si eucariote este reprezentat prin ADN. b) Definiti genomul nuclear si enumerati trei componente chimice din structura A DN-ului la eucariote. Cromozomul la eucariote are o arhitectura mai complexa decât la procariote. c) Alcatuiti un text coerent. c) calculati câte nucleotide cu uracil contine ARN-ul mesager care a copiat inform atia uneia dintre catenele de ADN ce contine 20% din nucleotidele cu timina ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Principala substanta din alcatuirea cromozomilor umani o reprezinta ADN . iar ADN-ul linker dintre doi nucleosomi vecini contine 40 perechi de nucleotide din care 12 perechi cu guanin a. c) Cunoscând modelul. replicatie. stabiliti: a) secventa de nucleotide a catenei complementare 5 -3 .

Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. a) Definiti notiunea de genom uman. cromozom Y. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. Cromozomii umani au fost împartiti în sapte grupe morfologice. celule stem. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. a) Denumiti cele doua categorii de cromozomi prezenti în celulele somatice umane. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: centromer. gameti. centromer. format din doua propozitii / o fraza. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici.GENETICA UMANA GENOMUL UMAN Complementul cromozomial uman este format din 46 de cromozomi. a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: cromozom X. XII B Proiectul genomului uman a fost finalizat în anul 2003. cromozomi acroc entrici. constr ictie secundara Cromozomii asemanatori din cariotipul uman sunt reuniti în sapte grupe morfologice . b) Precizati patru tipuri de cromozomi dupa pozitia centromerului. sateliti. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. c) Alcatuiti un text coerent. a) Enumerati doua tipuri morfologice de cromozomi metafazici. cromozomi metafazici. format din doua propozitii / o fraza. XII B Acizii nucleici intra în compozitia chimica a cromatinei. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. heterozomi. . a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. a) Indicati doua criterii care au condus la aceasta clasificare. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. boli genetice. Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. c) Alcatuiti un text coerent. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sateliti. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal de l a femeie si de la barbat. transplant. cromozomi telocentrici. b) Precizati trei criterii care au fost folosite la repartizarea cromozomilor um ani în cele sapte grupe. în functie de poziti a centromerului. c) Încadrati cromozomii sexuali (heterozomi) în grupele corespunzatoare.

celule sexuale. XII AB Cromozomii sunt componente nucleare cu rol în transmiterea ereditara. a) Definiti cariotipul. b) Prezentati doua caracteristici ale complementului cromozomial uman. celule somatic e. în functie de afinitatea acesteia pentru co lorantii bazici. celule diplo ide. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. b) Mentionati trei tipuri de cromozomi metafazici dupa pozitia centromerului. centr omer. a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. b) Precizati tipurile de nucleotide din structura ARN. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule somatice. cromatide. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complement cromozomial. cromozomi metafazici. Acidul dezoxiribonucleic intra în compozitia chimica a cromatinei. c) Alcatuiti un text coerent.a) Numiti doua tipuri de cromatina din nucleul interfazic. c) Alcatuiti un text coerent. 12 AB Cromozomii umani sunt clasificati în sapte grupe. b) Enumerati cele trei tipuri de cromozomi metafazici în functie de pozitia centro merului. autozomi. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. a) Indicati doua criterii care au stat la baza clasificarii cromozomilor în cele s . format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii / o fraza. Complementul cromozomial uman normal contine un numar fix de cromozomi. Genomul reprezinta întreaga informatie genetica a unui organism. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. heterozomi. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici. 12 AB Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. a) Definiti complementul cromozomial uman. a) Enumerati doua tipuri de cromatina. autozomi. b) Precizati tipurile de baze azotate din structura ADN. c) Alcatuiti un text coerent. cromozomi metafazici. c) Alcatuiti un text coerent. c) Alcatuiti un text coerent. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: celule haploide. heterozomi. set haploid. Numarul de cromozomi este caracteristic fiecarei specii. a) Definiti termenii: cariotip si genom. cromatide. a) Precizati numarul de cromozomi din celulele somatice si numarul de grupe în car e sunt repartizati acestia la om. c) Încadrati cromozomul Y în grupa corespunzatoare si motivati raspunsul. centr omer. cro mozomi.

în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: heterozom. 12 a) b) c) AB Cancerul este caracterizat prin proliferarea necontrolata a celulelor. b) Argumentati fraza „Cancerul are caracter clonal“. a) Indicati o metoda prin care pot fi detectate o serie de maladii cromozomiale si genetice. b) Definiti fertilizarea in vitro. c) Enumerati patru tipuri de cancer în functie de tesutul în care se produc Cancerul este o proliferare necontrolata a celulelor. b) Precizati numarul de cromozomi dintr-o celula somatica umana si denumiti cele doua tipuri de cromozomi pe care le contine. b) Argumentati de ce cancerul este considerat o boala genetica. c) Precizati denumirea celor trei etape ale procesului de carcinogeneza si câte o caracteristica pentru fiecare. b) Numiti patru tipuri de cromozomi. dupa pozitia centromerului. Carcinogeneza reprezinta procesul prin care este indus cancerul. b) Numiti patru tipuri de cancer în functie de tesutul afectat. . a) Numiti trei tipuri de agenti carcinogeni. XII AB Totalitatea cromozomilor umani formeaza complementul cromozomial. c) Scrieti formula complementului cromozomial normal la cele doua sexe. format din doua propozitii / o fraza. precizati o deosebire care exis ta între tumorile benigne si cele maligne.apte grupe. Cancerul este o maladie frecventa în populatia umana. c) Explicati importanta clonarii terapeutice la om. b) Enumerati doi agenti carcinogeni. a) Definiti carcinogeneza. a) Precizati numarul de autozomi si de heterozomi umani si specificati heterozom ii prezenti la barbati. a) Numiti doua caracteistici ale complementului cromozomial uman. Definiti carcinogeneza. sateliti. 12 AB Eredopatologia umana consemneaza pâna în prezent peste 2500 de maladii eredita re. c) Explicati importanta bandarii cromozomilor. a) Clasificati agentii carcinogeni si mentionati câte un exemplu pentru fiecare. 12 AB Complementul cromozomial normal prezinta anumite caracteristici. c) Prezentati doua tehnici folosite în diagnoza prenatala: un avantaj si un dezava ntaj . c) Alcatuiti un text coerent. Enumerati patru agenti carcinogeni. b) Enumerati doua grupe de cromozomi metacentrici si mentionati din ce grupe fac parte cromozomii X si Y. stabiliti patru situatii în care aceasta proced ura este indicata. acrocentric. Explicati modul de producere a metastazelor. a) Definiti notiunea de cancer. 25 NOIEMBRIE 2010 12B PANA AICI AU PRIMIT XEROX MUTAGENEZA SI TERATOGENEZA Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor care afecteaza ciclul celular.

Carcinogeneza reprezinta geneza cancerului. b) Precizati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. Domenii de aplicabilitate Si consideratii bioetice în genetica umana Diagnosticul prenatal. a) Enumerati doi factori carcinogeni. b) Prezentati trei situatii care recomanda utilizarea fertilizarii in vitro. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonarea terapeutica. mentionând pentru fiecare câte un exe mplu. Celulele canceroase provin din celule normale care au suferit modificari irevers ibile. b) Precizati o asemanare si o deosebire între sarcom si limfom. c) Reprezentati.c) Explicati producerea de metastaze. particul e de azbest. Prin carcinogeneza celulele normale se transforma în celule canceroase. 12 a) b) c) AB Agentii carcinogeni produc alterari ale materialului genetic. a) Numiti doua tipuri de cancer. c) Explicati încadrarea cromozomului Y în grupa G a genomului uman. a) Definiti carcinogeneza. Cancerul este rezultatul proliferarii anormale a celulelor: a) Definiti carcinogeneza. agent carcinogen. b) Precizati doua tipuri de tumori. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: tumora. ADN. mutatie . c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati doua grupe de agenti carcinogeni. a) Definiti amniocenteza. plamân. format din doua propozitii / o fraza. printr-o schema. celule stem. Explicati caracterul clonal al cancerului. a) Precizati doua metode utilizate în stabilirea diagnosticului prenatal. . b) Precizati doua fenotipuri de cancer si câte o structura afectata în cazul fiecaru ia. urmareste detectarea unor maladii genetice din primele lu ni de sarcina. a) Enumerati doua tipuri de tumori. diviziune celulara. Carcinogeneza este procesul prin care este induc cancerul. c) Alcatuiti un text coerent. cancer. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/ o fraza în care sa folosi ti corect si corelat urmatoarele notiuni: mutatii. Precizati o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliza ti corect si coerent urmatoarele notiuni: fumul de tigara. terapie genic a. Genetica umana studiaza genomul uman. c) Explicati caracterul clonal al cancerului. caracterul clonal al cancerului. numiti doi agenti carcinogeni. Numiti doua tipuri de agenti carcinogeni. agenti cancerigeni. metastaza. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. agenti carcinogeni.

a) Definiti sfatul genetic. c) Alcatuiti un text coerent. inginerie ge netica. transplant.Genetica umana are numeroase domenii de aplicabilitate. embrion. 12 AB Prin clonare se poate obtine un organism identic cu un alt organism. a) Definiti clonarea. Bioetica – domeniu interdisciplinar în studiul aspectelor vietii si sanatatii. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. ecografie. tratament. b) Prezentati doua avantaje ale clonarii terapeutice. b) Precizati doua avantaje ale clonarii terapeutice. c) Explicati importanta sfatului genetic. cuplu. anomalii. a) Numiti doua situatii în care un cuplu apeleaza la sfatul unui genetician. a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al diagnosticului prenatal. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. c) Explicati importanta fertilizarii in vitro la om Terapia genica reprezinta un domeniu nou al geneticii umane. sfat genet ic. a) Definiti amniocenteza. celule stem. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: diagnoza prenatala. . format din doua propozitii / o fraza. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între clonare terapeutica si tehnica fecun darii in vitro. c) Alcatuiti un text coerent. nediferentiat Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii / o fraza. embrion. a) Prezentati doua cazuri în care un cuplu poate apela la sfaturi genetice. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sfatul genetic. maladii genetice. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni:amniocenteza. amniocenteza. Sfatul genetic permite evitarea unor esecuri reproductive la om. 12 AB Bioetica studiaza problemele etice rezultate din progresele medicinei si a le biologiei. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule stem. c) Alcatuiti un text coerent. a) Definiti terapia genica si indicati o afectiune care poate fi tratata prin te rapie genica. clonare. diagnoza prenatala. a) Enumerati doua metode de diagnosticare prin care se poate preveni nasterea un or copii cu afectiuni genetice. b) Stabiliti trei situatii în care pot fi solicitate sfaturile genetice. ca metoda de diagnostic prenatal. boli genetice. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: bioetica. b) Definiti clonarea terapeutica si doua metode utilizate. b) Precizati doua caracteristici ale celulelor stem care au condus la utilizarea lor în clonarea terapeutica. ecografia. Prin diagnoza prenatala se pot detecta unele maladii umane chiar de la începutul s arcinii.

în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: amniocenteza. Sfaturile genetice pot contribui la scaderea numarului de indivizi cu boli genet ice. a) Numiti doua situatii în care un cuplu care doreste sa conceapa un copil apeleaz a la sfatul unui genetician. vectori. c) Alcatuiti un text coerent. a) Enumerati componentele ecosistemului antropizat. a) Enumerati doua metode folosite în diagnoza prenatala. pe scurt. 63. c) Precizati doua caracteristici si un avantaj al unei metode de investigatie pr enatala. industrializarea. Diagnosticul prenatal permite identificarea embrionilor anormali. c) Alcatuiti un text coerent format din doua – trei propozitii/ o fraza în care sa f olositi corect si corelat urmatoarele notiuni: urbanizarea. b) Prezentati. b) Prezentati doua avantaje ale utilizarii clonelor terapeutice. 82. concluzii). Diagnosticul prenatal este o metoda eficienta de depistare a unor eventuale anom alii ale fatului. b) Prezentati patru particularitati ale ecosistemelor antropizate. supraexploatarea res urselor. Sfaturile genetice au rol important în prevenirea maladiilor ereditare. poluarea . mutatii. a) Prezentati trei situatii care recomanda solicitarea sfaturilor genetice. anomalii cromozomiale. analiza genetica. III – 17. c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati mecanismul prin care consangvinizarea mareste riscul aparitiilor ma lformatiilor. format din doua propozitii / o fraza. 90. c) Prezentati necesitatea întocmirii arborelui genealogic în elaborarea sfatului gen etic. diagnoza prenata la. 91 .Diagnosticul prenatal vizeaza examinarea embrionului în vederea supravegherii evol utiei sarcinii. c) Precizati patru situatii în care este indicat sa se solicite sfaturile genetice . ECOLOGIE SUB. gene somatice. format din doua propozitii/ o fraza. b) Mentionati patru situatii în care se apeleaza la sfatul genetic. una dintre aceste metode (date furnizate. SUB . celule fetale. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al amniocentezei. a) Enumerati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. a) Enumerati trei factorii cu efect teratogen. 52. II Ecosistemele antropizate sunt generate de influentele specifice activitatii uman e. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: terapia genica.

poluarea fizica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica. . precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem. doua efecte asupra ecosistemului natural.precizarea unei surse de poluare biologica a apei.o sursa de contaminare biologica a apei: denumire. o sursa de poluare chimica.enumerarea tipurilor de poluare fizica.enumerarea a trei surse de poluare biologica.denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica si a doua efecte a le poluarii fizice.doua modalitati de supraexploatare a resurselor naturale din ecosistemele tere stre.doua exemple de ecosisteme în care au fost introduse specii noi. . Alcatuiti un eseu cu tema “Caracteristicile ecosistemelor antropizate” dupa urmatoru l plan: .definirea notiunii de poluare.descrierea mecanismului eutrofizarii apelor. . enumerarea a doua componente din structur . denumirea populara sau stiintifica a speciei suprae xploatate.introducerea de specii noi în ecosistemele naturale: doua modalitati de introduc ere a speciilor noi în ecosistemele naturale si un efect al introducerii de specii noi a supra ecosistemelor naturale. un efect. precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem. doua efecte ale poluarii fizice asupra ecosistemelor. Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea mediului prin poluare” dupa urmatorul plan: . doua efecte ale poluarii chimice asupra ecosistemelor.prezentarea unei cauze ce determina procesul de eutrofizare a apelor. . . .definirea ecosistemelor antropizate. denumirea populara sau stiintifica a speciei introd use în ecosistem. .precizarea a patru tipuri de poluanti chimici ai atmosferei si câte un efect asu pra organismelor pentru fiecare. Alcatuiti un eseu cu tema “Poluarea ecosistemelor” dupa urmatorul plan: . doua efecte pe care supraexploatarea acestei specii o are asupra ecosistemului n atural.Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea ecosistemelor terestre prin poluare” dupa ur matorul plan: . .procesul de eutrofizare a apelor: definitie. . o sursa de poluare fizica. o cauza naturala a acestui proces . . . .definitia notiunii de ecosistem.doua exemple de ecosisteme deteriorate prin supraexploatare.precizarea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica si a doua efecte ale poluarii chimice. doua efecte pe care introducerea acestei specii o are asupra ecosiste mului natural în care a fost introdusa. . . .definitia poluarii.definitia notiunii de ecosistem. Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: .poluarea chimica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica . .

identificarea a trei modalitati de interventie a omului în cadrul ecosistemelor naturale.denumirea elementelor componente ale unui ecosistem.prezentarea a doua exemple de ecosisteme antropizate si a doua lanturi trofice cu minim trei verigi trofice fiecare.enumerarea a cinci actiuni de deteriorare a ecosistemelor.prezentarea a trei caracteristici ale unui ecosistem antropizat. constituent al dezoxiribovirusurilor ARN – ul mesager precursor: a) contine atât exoni. implicat în transcriptie c) ribozomal. component al subunitatilor ribozomale b) mesager. . o forma circulara ARN -ul mesager: a) este format din doua catene polinucleotidice b) are aspectul unei frunze de trifoi c) copiaza informatia genetica dintr-o catena de ADN d) se replica dupa modelul semiconservativ ARN-ul poate fi: a) de transfer. . de obicei. .definirea ecosistemelor si clasificarea acestora dupa origine.precizarea a trei consecinte ale impactului antropic asupra ecosistemelor natu rale. . . GENET ICA UMANA VARIANTELE 1. cât si introni b) este caracteristic procariotelor c) intervine în procesul de translatie . acizii nucleici sunt: a) dizaharide b) polinucleotide c) polizaharide d) lipide ARN -ul viral: a) a fost evidentiat în nucleii celulelor animale b) contine în structura chimica timina c) constituie materialul genetic la HIV d) prezinta. SUBIECTUL I ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII.stabilirea a doua efecte ale interventiei omului în ecosistemele naturale. .a unui ecosistem antropizat. .100 ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII Din punct de vedere chimic. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC. sintetizat prin replicare d) viral. Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: . precizati locul omului în cadrul acestor lantur i trofice.prezentarea a doua exemple de ecosisteme supuse impactului antropic. .

legat de proteine ARN-ul ribozomal: a) este monocatenar si are lungimi diferite b) este asociat cu proteine specifice c) poarta informatia genetica la virusuri d) transporta aminoacizii la ribozomi ARN-ul de transfer: a) are ca pentoza dezoxiriboza b) contine timina si adenina c) intervine în transcriptie d) intervine în translatie ARN-ul de transport: a) are forma de frunza de trifoi b) face parte din structura ribozomilor c) are rol în procesul de replicatie d) transfera aminoacizii în nucleu Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara cu uracilul c) baza azotata purinica d) pentoza prezenta în AND Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc: a) în citoplasma b) în nucleu c) prin asamblarea intronilor d) prin eliminarea exonilor Prezinta portiuni bicatenare: .d) se sintetizeaza prin replicare Despre ARN-ul mesager putem afirma: a) are structura bicatenara b) contine dezoxiriboza c) se replica discontinuu d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul mesager: a) poate avea lungimi variabile b) cuprinde portiuni bicatenare c) este materialul genetic al plasmidelor d) constituie materialul genetic al virusurilor ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) este monocatenar c) intra în structura ribozomilor d) prezinta aspectul unei frunze de trifoi ARN nuclear mic: a) controleaza translatia informatiei genetice b) intervine în functionarea nucleului la procariote c) are rol în maturarea ARN-ului mesager d) se gaseste în ribozomi.

a) b) c) d) ARN-ul ARN-ul ARN-ul ARN-ul mesager nuclear mic de transfer viral Macromolecula de ARNm: a) are structura bicatenara b) contine ribonucleotide c) contine timina si uracil d) formeaza un dublu helix În a) b) c) d) ARN-ul de transfer se pot forma punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si timina citozina si guanina uracil si adenina Anticodonul reprezinta: a) un fragment din catena ADN-ului b) portiunea centrala a ARNm c) o regiune complementara unui codon d) locul de legare a aminoacidului La a) b) c) d) eucariote. intervine enzima: ADN-polimeraza aminoacil-sintetaza ARN-polimeraza peptid-polimeraza Este baza azotata pirimidinica din ARN: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata prezenta doar în ADN este: a) adenina b) timina c) citozina d) guanine În a) b) c) d) ADN se formeaza punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si uracil citozina si guanina timina si adenina Denatureaza mai usor legaturile dintre: a) adenina si citozina b) citozina si uracil c) guanina si citozina d) timina si adenina Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) pentoza prezenta în ADN c) complementara cu uracilul d) prezenta în ADN si ARN . în procesul de transcriptie.

ului este: a) dezoxiriboza b) fructoza c) glucoza d) riboza La a) b) c) d) eucariote: denaturarea consta în ruperea puntilor de hidrogen dintre cele doua catene replicatia ADN – ului se desfasoara la nivelul ribozomilor transcriptia este un proces care se desfasoara în citoplasma translatia informatiei genetice se realizeaza în nucleu Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) citozina si timina . caracteristica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Bazele azotate pirimidinice din ARN sunt: a) adenina si citozina b) citozina si uracilul c) guanina si citozina d) guanina si uracilul Pentoza din structura ARN-ului este: a) fructoza b) glucoza c) maltoza d) riboza Monozaharidul prezent în structura ADN . caracteristica ADN-ului este: a) adenina b) citozina c) uracilul d) timina Baza azotata pirimidinica.Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) prezent în ADN si ARN c) complementar cu guanina d) baza azotata purinica Baza azotata caracteristica structurii ARN-ului este: a) adenina b) citozina c) guanina d) uracilul Baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata pirimidinica.

polimeraza c) peptid . fosfatul se leaga de: riboza baza purinica dezoxiriboza baza pirimidinica .polimeraza b) ARN .polimeraza d) reverstranscriptaza Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina ADN-ul este format din: a) doua catene complementare si antiparalele b) baze azotate purinice : adenina si timina c) baze azotate pirimidinice : citozina si guanina d) unitati structurale numite polynucleotide În a) b) c) d) structura nucleotidei din ADN.Denatureaza mai greu legaturile de hidrogen dintre: a) adenina si citozina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina Aminoacizii sunt activati în translatie sub actiunea enzimei: a) ADN-polimeraza b) aminoacil-sintetaza c) ARN-polimeraza d) peptid-polimeraza Dublarea cantitatii de ADN corespunde: a) replicatiei b) transcriptiei c) translatiei d) renaturarii Sinteza ADN-lui se realizeaza prin: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Enzimele care catalizeaza reactia de activare a aminoacizilor în translatie sunt: a) aminoacil-sintetaze b) ARN-polimeraze c) ADN-polimeraze d) peptid-polimeraze Decodificarea informatiei genetice din ARN mesager se numeste: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Intervine în procesul de translatie. enzima: a) ADN .

ului de transfer prin reactia lui cu ATP-ul b) copierea informatiei genetice din ADN în ARN mesager c) sinteza lantului polipeptidic din structura unei proteine d) transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice Prin transcriptie se realizeaza: a) formarea moleculelor de ADN monocatenar b) replicatia dupa model semiconservativ c) copierea informatiei genetice în ARNm d) sinteza unei proteine ribozomale Baza azotata pirimidinica prezenta în ambele tipuri de acizi nucleici. este: a) timina b) guanina c) citozina d) uracil Translatia consta în sinteza de: a) hibrizi ADN-ARN b) ARN de transfer c) ARN mesager d) proteine structurale În a) b) c) d) transportul aminoacizilor la nivelul ribozomilor intervine ARN-ul: mesager ribozomal de transfer viral Baza azotata purinica din structura ADN. etapa a functiei heterocatalitice consta în: a) activarea ARN .Transcriptia.ului este: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul În a) b) c) d) procesul transcriptiei la eucariote intervine enzima: ADN-polimeraza ARN-polimeraza aminoacil-sintetaza peptid-polimeraza .ului este: a) timina b) citozina c) adenina d) uracilul Activarea aminoacizilor în translatie are loc în prezenta enzimei: a) aminoacilsintetaza b) ARN-polimeraza c) ARN-transcriptaza d) peptidpolimeraza Replicatia semiconservativa este procesul prin care: a) se formeaza molecule de ADN monocatenar b) se obtin hibrizi moleculari de ADN-ARN c) se sintetizeaza molecule de ARN mesager d) se dubleza cantitatea de ADN nuclear Baza azotata pirimidinica din structura ARN .

deoarece: a) se sintetizeaza prin transcriere b) este de obicei monocatenar c) prezinta doua catene paralele d) contine codificata informatia genetica Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa translatia b) este intiata de ADN polimeraza c) se realizeaza dupa modelul semiconservativ d) se finalizeaza în citoplasma Baza azotata specifica ARN-ului este: a) citozina b) riboza c) timina d) uracilul Timina este: a) prezenta în ADN si ARN b) baza azota pirimidinica c) complementara cu uracilul d) baza azotata purinica Adenina este: a) baza azotata purinica b) complementara guaninei c) o pentoza din ARN d) prezenta doar în AND Guanina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara citozinei c) o pentoza din ARN mesager d) prezenta doar în AND Citozina este: a) baza azotata pirimidinica b) prezenta doar în ADN c) complementara cu uracilul d) pentoza din ARN mesager Timina: a) este prezenta doar în ADN b) este o pentoza din ARN c) se leaga de citozina prin trei punti de hidrogen d) se leaga de uracil prin doua punti de hidrogen Uracilul este: a) baza azotata purinica b) prezent doar în ARN c) complementar cu timina d) o pentoza din ARN ARN-ul mesager: a) este bicatenar cu portiuni monocatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin transcriptie d) conduce aminoacizii la ribozomi .ADN-ul reprezinta materialul genetic al majoritatii organismelor.

3 d) cele doua catene sunt legate prin punti de hidrogen Are structura moleculara similara unei frunze de trifoi: a) ARN-ul de transfer b) ARN-ul mesager c) ARN-ul viral d) ARN-ul ribosomal În a) b) c) d) structura bicatenara a ADN-ului. timina se leaga de: adenina prin doua punti de hidrogen citozina prin trei punti de hidrogen guanina prin doua punti de hidrogen uracil prin trei punti de hydrogen     .ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) conduce aminoacizii la ribozomi d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul de transfer: a) este format din exoni b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin replicatie d) conduce aminoacizii la ribozomi Este acid nucleic monocatenar cu portiuni bicatenare: a) ARN nuclear b) ARN de transfer c) ARN viral d) ARN mesager Nucleotidele ADN se deosebesc de cele ARN prin: a) tipurile de purine b) tipurile de pirimidine c) numarul pentozelor d) numarul bazelor azotate Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) complementar timinei c) o pentoza din ARN d) prezent doar în AND Are structura bicatenara de tip dublu helix: a) ADN-ul eucariot b) ADN-ul denaturat c) ARN-ul de transfer d) ARN-ul mesager ARN -ul mesager: a) se autocopiaza b) este monocatenar c) are portiuni bicatenare d) transfera aminoacizii Molecula de ADN este stabila deoarece: a) catenele sunt antiparalele b) contine patru baze azotate c) informatia genetica este copiata în sensul 5 .

2. ARN de transfer d) intra în structura ribozomilor 1. 2. d) ATG CAG TGC UCG 1. cu portiuni bicatenare c) se formeaza în timpul translatiei d) intra în alcatuirea ribozomilor Molecula de ADN se caracterizeaza prin: a) are ca baza pirimidinica specifica uracilul b) are o structura monocatenara cu portiuni bicatenare c) prezinta legaturi duble de hidrogen între adenina si timina d) se denatureza dupa modelul semiconservativ 1. contine informatia genetica la ribovirusuri mesager . CTAC 3. d) purinice din ADN pirimidinice din ARN pirimidinice din ADN adenina si uracil a) citozina si timina b) adenina si guanina c) uracil si citozina a) AACG b) CCTG c) GATG d) TAAG a) ACG b) GUC c) UAC a) transporta aminoacizii la ribozomi b)copiaza informatia genetica a unei c) reprezinta materialul genetic viral a) ARN 1.ului: a) necesita variatii de temperatura b) se face dupa modelul conservativ c) implica prezenta ARN polimerazei d) duce la dublarea cantitatii de AND ARN-ul de transport: a) copiaza o catena de ADN pentru sinteza proteica b) este monocatenar. 3. ATTC 2. ARN mesager 2. TTGC 1.ADN-ul denaturat dintr-o solutie racita treptat: a) are aspect de frunza de trifoi b) are structura bicatenara c) îsi poate reface puntile de hidrogen d) prezinta nucleotide cu uracil Alegeti afirmatia corecta: a) ARN-ul de transfer este dublu catenar b) ADN-ul ramâne permanent în stare de dublu helix c) ARN mesager se sintetizeaza în citoplasma prin translatie d) ARN viral este materialul genetic la virusul gripal Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa transcriptia b) presupune renaturarea ARNm precursor c) se finalizeaza în nucleoplasma d) se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . ARN ribozomal catene de ADN 3. 3.

celulei.. si .. Translatia are ca rezultat un lant ........ 2.... ARN ribosomal ilor 3... . ARN ribozomal omi d) formeaza genomul viral 1...... .... .. si se desfasoara în ........2. si ... purinica.. transfera un mesaj genetic din ADN la ribozomi 3... Transcriptia este o etapa în sinteza . comuna pentru ADN si ARN timina 2. ..... pirimidinica.. 1. c elulei. d) b) ARN ribozomal c) ARN de a) are rol în transcriptie b) este materialul genetic al virusur c) intra în alcatuirea ribozomilor d) transporta aminoacizii a) are doi poli functionali b) copiaza informatia continuta de ADN c) contine timina si uracil d) se asociaza cu proteine riboz ARN-ul de transfer a) copiaza informatia de la ADN ARN-ul mesager b) se asociaza cu proteinele nucleare ARN-ul ribozomal c) se asociaza cu proteinele ribozomale transporta aminoacizii activati Adenina este o baza azotata ........ ARN mesager la ribozomi 1..... Bazele azotate pirimidinice din structura ADN-ului sunt ... contine un anticodon a) ARN mesager b) ARN transportor c) . 3. Pentozele din structura chimica a nucleotidelor sunt ... ARN de transport pe o catena de ADN 3.. iar citozina o baza azotata . care se desfasoara în .. ARNm 2. . specifica pentru ADN c) uracil d) citozina a) intra în alcatuirea ribozomilo b) copiaza informatia genetica de c) transfera aminoacizii la riboz a) 1. copiaza informatia genetica a unei catene de ADN 3...... ARNt omale 1. specifica pentru ARN b) guanina 3.... formeaza genomul entitatilor infectioase 2.... ARN de transfer 2.. .... pirimidinica...... Bazele azotate pirimidinice din structura ARN-ului sunt ............. ARNr 3........... transporta aminoacizii la locul sintezei proteice transfer d) ARN viral 1. si ................ ........... ARN mesager r 2...... .

2. alaturi de proteine. transporta aminoacizii la ribozomi c) ARN ribozomal d) ARN viral 1. d) CCTGAA GAGTTC TTACGG UGCAUA a) CUCAAG b) AAUGCC c) GGACUU În replicatia ADN . 3. Sinteza ADN-ului are loc prin procesul de replicatie Baza azotata specifica moleculei de ARN este uracilul. Marimea genei eucariote determina marimea ARN-ului mesager. un rol important îl are enzima ADN . Replicatia ADN-ului reprezinta functia autocatalitica a materialului genetic. ARN-ul mesager are o greutate moleculara variabila. cât si introni ADN-ul are structura bicatenara sub forma unui dublu helix. ARN-ul mesager intra în structura ribozomilor. ARN de transfer b) se ataseaza de proteinele rib ozomale 3. . ARN-ul mesager intervine în procesul de transcriptie. . TAC a) GUC 2. ACT b) CUG 3. Molecula de ARN mesager are o structura monocatenara. reprezinta materialul genetic al ribovirusurilor 3. ARN viral c) transporta aminoacizii la locul sintezei proteice d) se matureaza prin eliminarea intronilor 1.polimeraza. Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc prin eliminarea exonilor si asam blarea intronilor ARN-ul mesager este o macromolecula cu portiuni bicatenare Adenina si guanina sunt baze azotate purinice. ARN-polimeraza are rol în denaturarea ADN-ului. ARN mesager a) reprezinta materialul genetic al ribovirusur ilor 2. Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina ARN-ul mesager matur rezulta din cel precursor prin eliminarea intronilor. Replicarea ADN-ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . intra în alcatuirea ribozomilor 2.ARN ribosomal d) ARN viral 1. GAC c) AUG d) UGA 1. ARN-ul este o molecula ce prezinta structura primara monocatenara. ARN – ul mesager este implicat în sinteza proteinelor.ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ. Replicatia ARN-ului se realizeza dupa modelul semiconservativ. ARN-ul mesager precursor contine atât exoni. transporta aminoacizii la ribozomi r mic 3. copiaza informatia de pe o catena de ADN d) ARN ribozomal a) ARN b) ARN de transfer a) ARN mesager b) ARN nuclea c) ARN de transfer 1.ului. se matureaza în nucleu mesager 2.

..ului. În molecula unui acid nucleic..... Translatia este un proces ce are loc la nivelul ribozomilor..... Maturarea ARN-ului premesager presupune eliminarea ... duble între a denina si citozina si triple între timina si guanina.... Transcriptia si translatia reprezinta etapele proteinosintezei ARN . ARN-ul de transfer are aspect morfologic de . un rol important îl are enzima ADN .si asamblarea . în compozitia chimica.. se stabilesc legaturi duble de hid rogen ... . Codul genetic este alcatuit din 64 de codoni Bacteriile au cromozomul reprezentat de o macromolecula circulara de ADN.ARN-ul viral constituie materialul genetic al ribovirusurilor... si .. Timina este o baza azotata specifica acidului dezoxiribonucleic. . spre deosebire de A DN.. Replicatia ADN-ului are loc prin încalzire.... iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este .. ia r cea specifica macromoleculei de ARN este . Denaturarea determina formarea puntilor de hidrogen între nucleotide complementare . Prin atasarea unui radical fosfat la molecula unei nucleoside.. .. Guanina este baza azotata purinica. baza azotata numita ...... prin atasarea unui radical fosfat la o ...... Replicatia pe ambele catene ale ADN se realizeaza în directia 5’ ? 3’... iar timina pirimidinica..... la temperaturi de 85 – 95 grade Celsius.. .. are.... Functia heterocatalitica a materialului genetic consta în decodificarea informatie i prin doua procese: . Copierea informatiei genetice de pe o catena de ADN se realizeaza sub actiunea A DN polimerazei... Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina În structura ADN-ului....... rezulta o .. . Baza azotata pirimidinica comuna pentru moleculele de ADN si ARN este citozina........ ... ... Timina este baza azotata pirimidinica specifica pentru macromolecula de ARN. Baza azotata pirimidinica specifica macromoleculei de ADN este ...ul ribozomal copiaza informatia genetica de pe o catena de ADN Între cele doua catene ale ADN – ului se stabilesc legaturi de hidrogen... Denaturarea ADN-ului are loc în conditii experimentale..... si....... în macromolecula de ADN..... ..polimeraza............. citozina si guanina formeaza punti duble de hidrogen..... iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este ...... Între adenina si timina....... Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este ..... ....... În prima etapa a sintezei proteice intervine enzima ARN – polimeraza.... ADN-polimeraza intervine în procesul de translatie ADN polimeraza intervine în procesul de replicatie a ADN-ului. Codul genetic prezinta patru codoni STOP................... ARN-ul de transfer are doi poli functionali Uracilul este baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului.. Replicatia dupa modelul semiconservativ este o functie a ARN-ului Secventele informationale ale genelor sunt exonii.... la temperaturi de 85 – 95 gr ade Celsius.. Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este ... rezulta o nucleot ida. Transcriptia ADN la eucariote se desfasoara în nucleu... În replicatia ADN .

cu portiuni bicatenare Nucleotidele ADN se deosebesc de nucleotidele ARN prin tipurile de baze purinice GENETICA UMANA Cromozomii umani sunt: a) 23 în celulele somatice diploide b) 44 heterozomi si 2 autozomi c) 46 în celulele sexuale haploide d) clasificati în 7 grupe morfologice Heterozomii umani sunt: a) cromozomi somatici b) cromozomi sexuali c) diferiti la femei d) identici la barbati Cromozomul uman Y: a) este identic cu cromozomul X b) este încadrat în grupa G c) este un cromozom metacentric d) face parte din categoria autozomilor Cromozomul Y: a) are centromer median b) contine gene ale sexului c) este încadrat în grupa A d) se gaseste în stare dubla la barbati Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi 1. necesita o t emperatura mai mare de denaturare Catenele moleculei de ADN sunt antiparalele si complementare. Nucleotida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleosida. 2. Molecula de ADN contine patru tipuri de nucleotide Molecula de ARN ribozomal este implicata în sinteza aminoacizilor la nivelul celul ar. d) telocentrici a) centromer median submetacentrici b) centromer terminal metacentrici c) centromer submedian centromer aproape de unul din capete Contine doi heterozomi identici: a) ovulul b) zigotul femel c) zigotul mascul d) spermatozoidul . în care procentul legaturilor triple este ridicat. Nucleosida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleotida. O molecula de ADN.ADN-ul contine stocata informatia necesara pentru sinteza apei. ARN-ul mesager copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN. ARN-ul de transfer copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN. 3. ADN-polimeraza intervine în procesul de replicatie al ADN -ului. Molecula de ARN de transfer are structura monocatenara. ARN-ul de transfer prezinta portiuni bicatenare.

ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Materialul genetic al ribovirusurilor este reprezentat de: a) ARN -ul mesager b) ARN -ul ribozomal . Complementul cromozomial normal la om are 46 de cromozomi. lipsesc la om 3.Autozomii umani: a) au centromerul dispus terminal b) difera numeric la cele doua sexe c) sunt douazeci si doua de perechi d) sunt identici ca forma si marime Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi Cromozomul Y: a) reprezinta un autozom b) contine gene ale masculinitatii c) este prezent în toate celulele sexuale masculine d) are aceleasi dimensiuni cu cromozomul X Heterozomii: a) au centromerul terminal b) difera la cele doua sexe c) prezinta patru sateliti d) sunt patru identici ca marime 1.. Pentru a fi studiati cu usurinta... Cromozomii telocentrici au centromerul plasat median.. si 2 .. Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e. au doua brate egale 2.. cromozomii umani sunt ordonati în sapte grupe. pot avea sateliti trici d) telocentrici a) acrocentrici b) metacentrici c) submetacen Complementul cromozomial uman cuprinde 44 .............. .... Cromozomii umani metacentrici au bratele inegale. Cromozomii telocentrici au centromerul plasat la unul din capetele moleculei de ADN. . Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ... Din cariotipul uman fac parte cromozomi metacentrici Complementul cromozomial uman normal are 44 de autozomi..... fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Heterozomii umani sunt notati cu XX la femei si XY la barbati Cromozomul Y este un heterozom caracteristic sexului barbatesc... si 2 .. Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e.. fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Complementul cromozomial uman contine doi heterozomi Cromozomii metacentrici au centromerul plasat aproape de unul din capetele molec ulei de ADN.............

c) ARN -ul de transfer d) ARN -ul viral Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Nucleozomul: a) constituie unitatea de structura a fibrei de cromatina b) este caracteristic celulelor procariote c) este format dintr-un miez glucidic d) uneste cele doua cromatide ale unui cromozom Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile XII B Genomul viral este protejat de: a) capsida b) capsula gelatinoasa c) membrana nucleara d) plasmalema Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) contine proteine histonice c) este atasat de peretele celular d) este constituit numai din ARN Plasmidele bacteriene sunt: a) agenti patogeni ce infecteaza bacteriile b) molecule de ADN monocatenar c) entitati infectioase cu genom ARN d) utilizate pentru producerea de ADN recombinat Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) este alcatuit din ADN monocatenar c) are forma liniara d) este alcatuit din ARN bicatenar Plasmidele: a) constituie materialul genetic al virusurilor b) pot fi transferate de la o bacterie la alta c) sunt alcatuite din ADN monocatenar d) cuprind portiuni bicatenare de ARN Materialul genetic bacterian: .

. Cromozomul bacterian este alcatuit din ADN bicatenar circular...... ..... HIV-ul este un adenovirus deoarece are ca material genetic o molecula de ADN..... ADN-ul reprezinta materialul genetic al virusului gripal.. genomul este protejat de: capsida cromatina membrana celulara membrana nucleara Cromozomul bacterian: a) poate fi reprezentat de ADN sau ARN b) se mai numeste si plasmid c) este o macromolecula de ARN.... ADN monocatenar sau dublucatenar protejat de capsida c) plasmide d) dezoxiribovirusuri Dupa tipul acidului nucleic din genom. Cromozomul bacterian are în structura sa o molecula de ADN sau ARN. virusurile se clasifica în . Heterocromatina este inactiva în transcrierea informatiei genetice... ADN dublucatenar asociat cu proteine histonice a) bacterii 2..... Virusurile sunt considerate forme celulare de viata..si . .. Cromozomul bacterian contine o macromolecula de ADN dublu catenar.. ARN-ul viral este materialul genetic al dezoxiribovirusurilor. Nucleosomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina. Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral... ADN circular.. dublucatenar împachetat sub forma unui cromozom unic b) eucariote 3. cu forma circ ulara.. monocatenar d) prezinta bucle si superrasuciri 1.... Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:.... delimitat de o membrana nucleara. ... Cromozomul bacterian este bine individualizat. Cromatina eucariotelor este alcatuita din unitati care se repeta numite nucleoso mi...a) b) c) d) este situat în nucleu contine cromatina poate forma un plasmid contine nucleosomi Genele la eucariote: a) au structura continua b) cuprind nucleotide cu uracil c) prezinta în structura lor exoni d) codifica direct ARN mesager Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile La a) b) c) d) unele virusuri. si ....

. Nucleozomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina... unite p rintr-un .... 57 Heterocromatina poate fi observata în nucleul interfazic.. pe care se înfasoara un segment de ..... Partea activa si functionala a genomului la eucariote este heterocromatina.... Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom.56??? Tipurile de nucleotide din molecula de ADN difera cantitativ si calitativ de la o specie la alta. Cromozomii metafazici ai eucariotelor sunt formati din doua ..... .si ................. Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:.... Un nucleosom e format din proteine ..... .. Materialul genetic al bacteriilor este o molecula de ARN....Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom... 70 La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului...... La eucariote.. Virusurile care contin ADN se numesc ..... Plasmidele reprezinta material genetic accesoriu la virusuri. si cele care contin ARN ...... Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral. ARN-ul viral constituie materialul genetic al bacteriofagilor. Nucleosomii contin un miez format din proteine nonhistonice.... 1-100 CANCERUL Sunt agenti cancerigeni de natura chimica: a) aditivii alimentari b) bacteriile si virusurile c) radiatiile ionizante d) radiatiile ultraviolete Cancerul epiteliilor este: a) carcinomul b) limfomul c) mielomul .. ......... .... ARN-ul de transfer împreuna cu proteinele histonice formeaza genomul viral Nucleosomul este format dintr-un miez histonic si un fragment de ADN Materialul genetic al virusurilor este reprezentat de capsida virala. ... numarul de cromozomi este constant în cadrul speciei..56??? La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului........ Cromatina are aspect de sirag de margele... Genomul bacterian e reprezentat de un singur .......... . de forma .... Genomul viral poate fi reprezentat de catre o molecula de ADN sau ARN Virusul gripal este un ribovirus doarece are materialul genetic reprezentat de A RN.........

. Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor ce afecteaza ciclul celular..... cunoscuti în prezent. Agentii carcinogeni fizici sunt reprezentati de unele virusuri si unele substant e.. ... Radiatiile ionizante pot declansa carcinogeneza Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: . BIOETICA Amniocenteza: a) consta în prelevarea si cercetarea unor celule embrionare b) este o metoda biochimica si genetica de diagnostic postnatal c) se finalizeaza cu producerea unor hibrizi moleculari ADN-ARN d) este o metoda de prevenire si tratare a maladiilor genetice . Cancerul se caracterizeaza prin proliferarea necontrolata a celulelor. au si efect mutagen Unele substante chimice pot avea concomitent actiune mutagena si cancerigena. Celulele canceroase sunt mutante ale unor celule normale care au suferit modific ari reversibile. Adenomul de prostata este o tumoare maligna care afecteaza numai femeile.. Cancerul se caracterizeaza printr-o multiplicare celulara necontrolata. Agentii carcinogeni pot induce modificari în structura si functiile materialului g enetic... dezvoltarea si p rogresia.... Cancerul reprezinta proliferarea necontrolata a celulelor Radiatiile ionizante pot induce cancer de piele.... Cancerul reprezinta proliferarea anormala a celulelor. Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: initierea. dezvoltarea si . Multi dintre agentii carcinogeni.. Pesticidele bogate în arsenic pot induce cancerul pulmonar.d) sarcomal Carcinomul este cancerul: a) sângelui b) epiteliilor c) maduvei osoase d) plasmei Carcinomul este cancer al: a) globulelor albe b) maduvei oaselor c) tesutului epitelial d) tesutului mezenchimal Metastaza reprezinta: a) formarea de tumori benigne b) raspândirea tumorilor c) mentinerea homeostaziei d) vindecarea cancerului Carcinomul este un tip de cancer care afecteaza: a) tesutul mezenchimal b) globulele albe c) tesutul epitelial d) celulele plasmei Cancerul epiteliilor poarta denumirea de carcinom..... Leucemia reprezinta cancerul globulelor albe ale sângelui.

Terapia genica este o metoda de tratare a unor boli genetice umane. Fertilizarea in vitro presupune extragerea laparoscopica a ovocitelor. Bioetica reprezinta atitudinea comuna a omenirii la posibilele repercursiuni ale descoperirilor stiintei. Amniocenteza reprezinta o metoda de diagnoza prenatala a unor maladii genetice. Diagnosticul prenatal urmareste detectarea unor maladii din primele luni de sarc ina. În clonarea terapeutica la om se utilizeaza ovulul enucleat.Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatoarele cazuri: a) mama are vârsta de 24 de ani si este la prima sarcina b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii afectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si mai are 2 copii gemeni b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul X c) parintii mai au copii neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si nu a mai avut copii b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii neafectati de mutatii heterozomale d) parintii sunt purtatorii unor mutatii recesive autozomale Amniocenteza este o metoda folosita în: a) terapia genica b) clonarea terapeutica c) diagnoza postnatala d) diagnoza prenatala În a) b) c) d) cazul viitoarelor mame ce au rude cu maladii genetice.in vitro” poate fi utilizata în tratamentul sterilitatii. . Ecografia prenatala permite identificarea unor malformatii ale fatului. se recomanda: terapia genica fertilizarea in vitro sfatul genetic clonarea terapeutica Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama a fost expusa accidental la un agent teratogen b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au si alti copii. Amniocenteza reprezinta o metoda folosita în diagnoza prenatala. Contraceptia vizeaza unul sau ambii parteneri si limiteaza avortul. XII B Tehnica fecundarii . Clonarea umana în scop reproductiv este interzisa.. neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Planificarea familiala previne sarcina nedorita.

care se pot reproduce.ECOLOGIE Speciile invazive. se numesc: a) aclimatizate b) naturalizate c) exogene d) native Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate se caracterizeaza prin: a) diversitatea mare a speciilor b) stabilitate scazuta c) consum energetic redus d) retele trofice complexe Mediul abiotic natural reprezinta: a) biocenoza b) biotopul c) fitocenoza .

d) zoocenoza Apartin ecosistemelor acvatice antropizate: a) agroecosistemele b) culturile agricole c) complexele zootehnice d) helesteele piscicole Poluarea biologica este produsa de: a) gaze de esapament b) microorganisme c) radiatii ionizante d) zgomote puternice Poluanti fizici sunt: a) metalele grele b) parazitii c) pulberile d) ultrasunetele Conduce la aparitia efectului de sera: a) defrisarea padurilor b) diminuarea concentratiei de CO2 în aer c) poluarea prin zgomote puternice d) scaderea temperaturii globale În a) b) c) d) agroecosisteme: lanturile trofice sunt complexe fitocenoza este controlata direct de om producatorii primari sunt fitofagii consumatorii de ordinul I sunt parazitii Eutrofizarea apelor este un fenomen de poluare: a) biologica b) chimica c) radioactiva d) termica Poluanti chimici sunt: a) microorganismele patogene b) pesticidele c) radiatiile ultraviolete d) ultrasunetele Este agrosistem: a) cultura de grâu b) complexul zootehnic c) iazul d) helesteul Ecosistemele naturale pot fi deteriorate prin: a) fertilizare b) împadurire c) irigatie d) suprapasunat Este ecosistem natural: a) padurea de tei b) cultura de grâu c) lacul de acumulare .

ecosistemele se clasifica în ........ Ecosistemul...... Dupa originea lor. si .... Cele doua categorii de lacuri artificiale sunt ..... este alcat uit din . ............ ...... ..d) padurea de conifere Ecosistemele de tip rural: a) folosesc în mare masura energia nucleara b) sunt aprovizionate cu apa din surse locale c) au contact redus cu mediul natural d) apar în mod spontan în natura Sunt ecosisteme acvatice naturale: a) iazurile b) helesteele c) lacurile de acumulare d) baltile Ecosistemele de tip urban prezinta urmatoarele caracteristici: a) contact strâns cu mediul natural b) prezinta zoocenoze diversificate c) sunt izolate de alte ecosisteme de acelasi tip d) dotarea cu statii de depozitare a deseurilor Ecosistemele de tip rural: a) prezinta contact strâns cu mediul natural b) sursa energetica provine din centrale nucleare c) apar în mod spontan în natura d) sunt dotate cu statii de depozitare a reziduurilor Într-un ecosistem descompunatorii de substanta organica sunt organismele: a) parazite b) fitofage c) zoofage d) saprofage Ecosistemele antropizate: a) apar spontan sub influenta factorilor de mediu b) prezinta ca parte componenta ecosfera c) sunt dependente de controlul uman d) sunt lipsite de factori abiotici si biotici Un a) b) c) d) ecosistem antropizat se caracterizeaza prin: lanturi trofice lungi numar mare de specii stabilitate redusa diversitatea relatiilor trofice Într-un ecosistem terestru.... elemente ale biotopului sunt: a) animalele b) factorii climatici c) plantele d) organismele saprofite Ecosistemele antropizate au o stabilitate redusa............. unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei... si ...

Biotopul ecosistemelor culturilor protejate este realizat si controlat de catre om.. În ecosistemele antropizate diversitatea biocenozelor este crescuta. Deteriorarea ecosistemelor naturale poate fi provocata de urbanizare si de tehni cizare.. Prin introducerea de noi specii are loc deteriorarea ecosistemelor naturale.. Speciile aclimatizate se pot reproduce într-un habitat nou.si . Principalele surse de poluare biologica sunt scurgerile radioactive de la centra . Lacurile de acumulare si lacurile de baraj sunt lacuri artificiale. Influentele specifice existentei si activitatii umane în mediul natural au generat ecosisteme antropizate. este alcat uit din biotop si biocenoza.. Ecosistemele antropizate contin un numar mic de specii.. Principalele surse de poluare sonora sunt accidentele produse la centralele nucl eare. . Ecosistemele antropizate sunt caracterizate prin lanturi trofice scurte.. Eutrofizarea apelor reprezinta un proces natural de poluare.. Ecosistemul este format din biotop si biocenoza... Ecosistemul este format din .. Ecosistemele antropizate au o stabilitate crescuta. Ecosistemul. Poluarea radioactiva este o forma de poluare chimica.... În ecosistemele antropizate lanturile trofice sunt mult modificate si foarte compl exe. Biotopul este reprezentat de totalitatea factorilor abiotici... Biocenoza unui ecosistem antropizat cuprinde: plantele cultivate si spontane. Supraexploatarea florei si faunei a condus la disparitia multor specii de plante si de animale. Ecosistemele antropizate au aparut spontan. Lacurile de acumulare au ca biotop totalitatea factorilor biotici.Ecosistemele naturale sunt capabile de autoreglare Dezvoltarea rapida a cailor de comunicatie rutiera are un impact negativ asupra ecosistemelor naturale Poluarea radioactiva este o forma de poluare fizica. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale consta în degradarea habitatelor. Ecosistemele de tip urban prezinta contact strâns cu mediul natural.. Una dintre diversele surse de energie folosite în ecosistemele antropizate este ce a eoliana.. unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei..... introducerea de specii noi si supraexploatarea resurselor biologice.... Consumatorii primari dintr –un ecosistem terestru sunt reprezentati de plantele ve rzi... .... Agroecosistemele sunt independente de actiunea factorului antropic... Ecosistemele antropizate au o stabilitate mai mare decât cele naturale. Cresterea numerica a populatiei umane determina degradarea habitatelor naturale. si . an imalele domestice si salbatice si factorul uman. Distrugerea covorului vegetal apare ca urmare a procesului de pasunare intensiva . Defrisarea padurilor a contribuit la degradarea solurilor Ecosistemele antropizate sunt create si dirijate de om. În ecosisteme se desfasoara doua procese fundamentale: circuitul materiei si fluxu l de energie. Consumatorii primari dintr-un ecosistem acvatic sunt organisme fitofage.. Agroecositemul este un ecosistem antropizat.. În cadrul ecosistemelor antropizate se modifica atât factorii biotici cât si cei abiot ici.

Ecosistemele antropizate contin un numar mare de specii.lele nucleare. Apele menajere deversate în cursurile naturale de apa reprezinta o sursa de poluar e biologica a apei. Ecosistemul este format din biotop si biocenoza. . Cresterea numerica a populatiei umane este un factor inhibitor al fenomenului de poluare antropica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful