Sunteți pe pagina 1din 8

Adncirea i diversificarea rela iilor economice interna ionale au f cut necesar apari ia unor institu ii care s interstatale suverane.

Bilateralismul a presupus totodat i formarea unor organe i organisme adecvate observe i s stimuleze dezvoltarea raporturilor state independente i i ntre agen ii economici d pe glob. Mai nti s-a constituit cadrul al raportului dintre dou

institu ional al bilateralismului, adic

n cadrul guvernelor (departamente, ministere de afaceri externe), precum i nfiin area de reprezentan e diplomatice n str in tate. Dar crelterea continu a num rului statelor independente, a agen ilor economici participan i la schimb rile interna ionale, a interdependen elor din economia mondial , au condus la extinderea formelor de organizare a cooper rii, la dep irea limitelor bilateralismului i la proliferarea formelor multilateralismului, adic state constituit la stabilirea cadrului institu ional al multilateralismului i organe comune, manifestat prin tot mai multe organiza ii interna ionale guvernamentale o asociere de pe baza unui tratat, avnd un organ constitutiv precum i o personalitate juridic , distinct de cea a statelor membre care o compun. Multitudinea de organiza ii interna ionale impune o clasificare a acestora dup mai multe criterii: 1. Dup gradul de deschidere fa de statele lumii: a. organiza ii cu voca ie universal , atunci cnd toate statele sunt chemate s participe, conferindu-i-se dreptul intena ional de implicare n rezolvarea problemelor interna ionale, cu caracter economic, social, cultural. Exemplu: ONU; b. organiza ii cu voca ie restrns , la care participarea redus ca num r de membrii este determinat de criterii geografice sau de natur politic , economic . Caracteristici comune a organiza iilor cu voca ie universal : y universalitatea: o organiza ie este sau nu cu caracter universal dac ea este sau nu este, conform statutului s u deschis tuturor statelor. Cu ct membrii efectivi (efectori) se apropie mai mult de universalitatea (univers) statelor membre, cu att regulile ei se vor impune ntregii comunit ii interna ionale i astfel se pot exclude sau se vor diminua ac iunile dizidente, contrare scopului organiza iei i intereselor comunit ii interna ionale n ansamblul s u; imperativele globaliz rii: consolidarea dintre stabilitatea, coordonarea i cooperarea dintre organiza iile universale a rezultat din imperativele aplic rii descoperirilor tehnico- tiin ifice, interdependen elor economice i existen ei unor provoc ri c rora comunitatea interna ional nu le poate face fa , dect prin prisma abord rilor globale i a eforturilor coordonate la scar mondial ;

eterogenitatea: organiza iile universale cuprind state de dimensiuni diferite, avnd capacit i economice, tehnologice sau militare diferite, cu alte cuvinte diferen e de m rime i putere ale statelor participante, par s prejudicieze ntr-o anumit m sur cooperarea interna ional . Cu toate acestea formele institu ionale de luare a deciziilor permit o cooperare strns i eficient , ntre statele membre ale organiza iei, n interiorul acesteia i prin intermediul ei. Organiza iile cu voca ie restrns : au fost cazuri n care acestea s-au constituit European ) sau

n fa a pericolului extinderii comunismului (Comunitatea Economic organiza iile cu voca ie restrns sau compatibile, dar i o baz economic se caracterizeaz

mpotriva extinderii noeclasicismului (Organiza ia Unita ii Africane). n general printr-un grad ridicat de omogenitate, deoarece ele cuprind atate avnd sisteme politice identice, asem n toare i cultural asem n toare.

Exemple: UE; Asocian ia Latino-American de Comer Liber (Venezuela, Columbia, Ecuador, Bolivia, Peru); NAFTA (SUA, Canada, Mexic); ASEAN Asocia ia Na iunilor din sud-estul Asiei (a intrat n vigoare din 1967, cuprinde: Filipine, Indonezia, Thailanda, Malaezia, Brunei); Pia a Comun Arab (Egipt, Iordania, Siria, Iraq, Libia, Sudan); CARICOM Comunitatea Caraibelor.

2. Dup sfera de ac iune: a. organiza ii omnifunc ionale: ce au ca obiect de activitate * Exemplu: ONU b. organiza ii specializate ce se limiteaz la o anumit categorie de probleme, adic organiza ii unifunc ionale. Exemple: institu iile specializate din sistemul Na iunilor Unite: UNICEF, UNESCO, Organiza ia Interna ional a Muncii, Organiza ia Interna ional a S n t ii, BIRD.

3. Dup reprezentare: a. organiza ii guvernamentale, n care membrii sunt statele na ionale, iar reprezentan ii acestora vorbesc n numele guvernelor; b. organiza ii neguvernamentale, la care particip persoane fizice sau juridice ce nu au capacitatea de a implica guvernele. Exemple: Organiza ia European pentru Controlul Calit ii, Organiza ia Interna ional a Cafelei, Organiza ia Interna ional de Standardizare.

4. Dup natura rapoturilor dintre organiza ie i statele membre:

a. organiza ii de coordonare/coperare, care respect integral suveranitatea statelor, organele lor nefiind dotate cu putere de decizie, c utndu-se armonizarea punctelor de vedere ale statelor membre i elaborarea de reguli comune (ONU); b. organiza ii integra ionaliste, care presupun transfer de competen e de la stat spre organiza ie (UE).

5. Dup nivelul de dezvoltare economic a rilor membre: a. organiza ii ale rilor dezvoltate: G7+Rusia i OCDE 24 (29) b. organiza ii ale rilor n dezvoltare: Grupul celor 77

6. Geografice: - organiza ii regionale, subregionale, interregionale (OPEC), CEMN: Albania, Azerbadjan, Armenia, Bulgaria, Coreea, Republica Moldova, Romnia, Rusia, Ucraina (din subregiune n regiune).

Organiza ia Na iulor Unite

Expresia de na iuni unite apar ine pre edintelui SUA, Roosvelt i a fost pentru prima dat folosit n declara ia Na iunilor Unite din 1 ianuarie 1942, prin care reprezentan ii a 26 de na iuni se angajau s continue lupta pentru respectarea egalit ii suverane a statelor doritoare de pace i men inerea securit ii interne. Conferin a de la San Francisco, a c rei denumire oficial a fost Conferin a Na iunilor Unite privind organiza ia interna ional i-a nceput lucr rile la 25 aprilie 1945, cu reprezentan i a 51 de state, iar lucr rile conferin ei, care au durat dou luni au fost consacrate elabor rii Cartei ONU. Sistemul Na iunilor Unite reprezint func ionale instituite compune din: totalitatea structurilor organizatorice i

i create pe baza Cartei ONU. Sistemul Na iunilor Unite se

1. Organiza ia Na iunilor Unite 2. Organele i organismele proprii cu caracter permanent 3. Institu iile sau agen iile specializate cu caracter autonom

1. Organiza ia Na iunilor Unite este o organiza ie cu voca ie universal , att n ceea ce prive te entit ile sale (statele suverane), ct i n ceea ce prive te domeniile n care se implic , scopul s u principal fiind men inerea p cii i a securit ii interne ionale. Aceast conferin diplomatic permanent , cum a fost ea denumit , a ajuns n prezent la 188 (190-191) de membrii. Ace tia pot fi: originari: n aceast categorie se includ statele participante la conferin a de la San Francisco din 1945; prin excep ie na iunile unite includ aici i India i Filipine (chiar dac transferul de la statutul de puteri coloniale a avut loc mult mai trziu). b. admi i: statele care au aderat ulterior la ONU. Scopul principal al ONU: men inerea p cii i securit ii interna ionale, realizarea a. cooper rii interna ionale n domeniile economic, social, culturar sau umanitar, promovnd i ncurajnd respectarea drepturilor omului i a libert ii fundamentale, f r deosebire de ras , sex, limb sau religie. Sediul principal al ONU se afl la New York i mai are i un oficii deschise la Geneva, Viena i Nairobi. n documentul Agenda pentru pace sunt identificate patru tipuri de opera iuni de men inere a p cii i anume: y y diploma ia preventiv , care vizeaz evitarea apari iei de diferende ntre state; restabilirea p cii, ce intervine dup declan area unui conflict i urm re te folosirea procedeelor de reglementare pa nic a diferendelor; men inerea p cii; consolidarea p cii.

y y

2. Organele i organismele proprii cu caracter permanent Pentru a- i ndeplini atribu ii n domeniile economic i social, Adunarea General cu caracter permanent, dintre care: a. Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD): reprezint cel mai important canal de asisten tehnic i investi ii acordate pe cale multilateral ; sediul principal este la New York i

Consiliul Economic i Social al ONU (ECOSOC) au creat, pe de o parte organisme proprii

b. UNCTAD: urm re te promovarea i dezvoltarea comunit ii interna ionale, n special a rilor n dezvoltare; sediul principal este la Geneva c. Programul Na iunilor Unite pentru Mediul nconjur tor (UNEC?): al c rui obiectiv principal este nt rirea cooper rii interna ionale privind diminuarea polu rii mediului; sediul principal este la Nairobi

Pe lng

aceste organisme proprii cu caracter permanent au fost nfiin ate

i 5

comisii economice regionale, care sunt subordonate direct ECOSOC

i au ca scop

principal dezvoltarea economico-social a regiunilor respective, promovarea cooper rii dintre statele acelei regiuni, ca i dintre acestea i restul lumii. Acestea sunt: I. II. III. IV. V. Comisia economic Comisia economic Santiago de Chile; Comisia economic Comisia economic Comisia economic a ONU pentru Africa, cu sediul la Adis-Abeba (Etiopia); a ONU pentru America latin i Caraibe, cu sediul la a ONU pentru Asia de Vest, cu sediul la Aman; a ONU pentru Asia i Pacific, cu sediul la Bangkok; a ONU pentru Europa, cu sediul la Geneva.

3. Institu iile sau agen iile specializate cu caracter autonom Institu iile specializate ale ONU: caracterul lor de institu ii specializate rezult din acordurile ncheiate de ele cu ONU i caracterul lor de institu ii autonome rezult din faptul c ele au proprii lor membrii, care nu trebuie obligatoriu s fie membrii ONU. Sunt 15 institu ii (FMI, Banca Mondial , OMS, UNICEF, UNESCO, etc.) i nc dou al c ror statut difer , ntr-o anumit m sur de statutul celor 15, dar ele ac ioneaz totu i ca institu ii specializate ONU: Agen ia Interna ional pentru Energia Atomic i Organiza ia Mondial a Comer ului (OMC).

Romnia este membr a tuturor institu iilor specializate ONU i membr a ONU din 1955. Organele principale ale ONU: Adunarea General ONU, Consiliul de Securitate, ECOSOC, Curtea Interna ional de Justi ie, Secretariatul ONU, Consiliul de Tutel (!).

Adunarea General

ONU: este compus

din reprezentan ii tuturor statelor membre.

Principalele sale competen e sunt: y dezbaterea i adoptarea de recomand ri pentru statele membre ONU i pentru celelalte organisme i institu ii specializate ONU;

y desemnarea de membrii pentru alte organe ONU; y gestionarea resurselor financiare; y examinarea i aprobarea bugetului ONU. Se ntrune te, de regul , o dat pe an n sesiuni ordinare, care se deschid la sediul din New York n a treia zi de mar i a lunii septembrie i dureaz sfr itul lui decembrie. Adunarea General se mai poate ntruni i n sesiuni extraordinare, atunci cnd mprejur rile o cer, iar convocarea se face de c tre secretarul general, la cererea Consiliului de Securitate sau a majorit ii statelor membre. cam pn la

Consiliul de Securitate al ONU: organiza ie cu func ionare permanent , a c rei r spundere este men inerea p cii i securit ii interna ionale, principalele m suri fiind : blocada i embargoul. Embargoul: o m sur cu caracter permanent prin care un stat interzice importul,

exportul sau ie irea din porturile sale a navelor str ine sau ordon re inerea bunurilor de orice fel ce apar in unui ter . Exemple: Irak, Iugoslavia 1992-1995- Are influen e negative aproximativ 150 miliarde de dolari, adic provocat pagube i y y y y y ara a fost dat i asupra rela iilor rii pagube de

interna ionale; sanc iunile impuse Iugoslaviei au provocat economiei

napoi cu 26 de ani.

Consecin ele economice se vor resim i pn n 2011. Sanc iunile impuse Iugoslaviei au rilor cu care aceasta avea rela ii comerciale:

Rusia a pierdut n trei ani 10 miliarde de dolari Romnia 9 miliarde de dolari Ucraina 4 miliarde de dolari Bulgaria 3 miliarde de doalri Ungaria 2 miliarde de dolari

Membrii Consiliului de Securitate: permanen i : 5 i anume SUA, China, Marea Britani, Rusia, Fran a nepermanen i: 10, ale i pe o perioad de doi ani, n fiecare an fiind ale i cte 5 dintre ei; la baza alegerii lor satu dou criterii:

contribu ia statelor membre la men inerea p cii i securit ii interna ionale; y o reparti ie geografic echilibrat , astfel nct alegerea membrilor nepermanen i se realizeaz astfel: 5 locuri Africa i Asia, 2 locuri America Latin , 2 locuri Europa Occidental , 1 loc Europa de Est. n 1998 Romnia i-a prezentat candidatura pentru a ocupa un loc n Consiliul de y Securitate, pentru alegerile ce au avut loc la cea de-a 58-a sesiune a Adun rii Generale a ONU (2003) n martie 2003 Romnia a fost admis ca membru nepermanent n Consiliul de Securitate pentru a 4-a opar (1962, 1976, 1990). Avantaje pentru Romnia ca membru nepermanent n Consiliul de Securitate: Romnia factor de stabilitate n Europa de Est; Integrare euroatlantic i european ; Participarea la opera iunile de men inere a p cii n Somalia, Angola, Bosnia, Irak, Kuweit, Afganistan Alegerile din 23 octombrie 2003 au admis 5 noi membrii nepermanen i: Alegria (a

nlocuit Guineea), Benin ? (a nlocuit Camerun), Brazilia (a nlocuit Mexic), Filipine (a nlocuit Siria), Romnia (n loc de Bulgaria). Din mai 2001 a fost lansat ideea de creare a Casei ONU la Bucure ti, ce vizeaz cre terea gradului de coordonare eficien ei agen iilor, programelor i integrare a activit ii ONU, dar i cre terea i fondurilor organiza iei pe plan na ional prin

reuniunea acestora ntr-o singur loca ie. Casa ONU a fost inaugurat la 13 octombrie 2003. n prezent asemenea case ONU exist n capitale din 40 de state. n Romnia sunt acreditate urm toarele agen ii, programe i fonduri din sistemul Na iunilor Unite: PNUD, UNESCO, UNICEF, Programul Na iunilor unite pentru HIV, naltul Comisariat ONU pentru Refugia i, Reprezentan e OMS sau OIM.

ECOSOC: este subordonat Adun rii Generale a ONU i se ntrune te de 2 ori pe an n aprilie la New Zork i n iulie la Geneva. Cuprinde 54 de membrii ale i de Adunarea General . Competen ele sale sunt din cele mai largi, prin aceast organiza ie realiznduse implicarea ONU n domeiile economic, social, de educa ie ndeplinire a rezolu iilor Adun rii Generale. i s n tate. Fa de Adunarea General , aceasta are i rolul de organizare, de execu ie pentru ducerea la

Consiliul de tutel : nfiin at pentru admiterea

i supravegherea anumitor teritorii

plasate sub tutela ONU, prin acorduri individuale. Principalul obiectiv: promovarea

programului politic, economic i social al teritoriilor aflate sub tutel de Carta ONU nu se mai aplic nici unui teriotriu, pentru c

i evolu ia lor

progresiv spre autoguvernare i independen . n prezent Sistemul de Tutel instituit toate cele 11 teritorii plasate ini ial sub tutela ONU i-au ob inut statutul de independente. Consiliul de Tutel era alc tuit din membrii permanen i ai Consiliului de Securitate.

Curtea Interna ional

de Justi ie: este alc tuit din 15 judec tori ale i de Adunarea

General , de Consiliul de Securitate pe o perioad de 9 ani. Sediul s u se afl la Haga. Misiunea participan ilor este solu ionarea diferendelor care i sunt supuse, n conformitate cu dreptul interna ional. Un stat care nu e membru ONU poate deveni parte la statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie, dar numai la recomandarea Consiliului de Securitate. Singurele ri nemembre ONU care sunt p r i la statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie sunt Elve ia i Maurul.

Secretariatul ONU: este condus de un secretar general ales de Adunarea General la propunerea Consiliului de Securitate. Din 1997 este Kofi Annan (Ghana). Mandatul Secretarului General ONU este de 5 ani, cu posibilitatea de rennoire o singur dat . Statele care au membrii permanen i n Consiliul de Securitate nu prezint pentru acest post. Include func ionari interna ionali, ce lucreaz organiza iei, dar candida i la sediul central al de o protec ie

i pe cei angaja i la organele subordonate ONU, inclusiv comisiile

economice regionale. Membrii Secretariatului General ONU se bucur

corespunz toare i le acord un statut apropiat cu cel al personalului diplomatic.

S-ar putea să vă placă și