Sunteți pe pagina 1din 19

Drept procesual civil

MULTIPLE CHOICE 1. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in procesul civil? a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor; b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii. ANS: A

2. Principiul disponibilitii: 1. constituie o aplicare a principiului contradictorialitatii 2. are un caracter absolut 3. include si dreptul partilor de a efectua, in conditiile legii, acte procedurale de dispozitie ANS: 3
2. Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil? a. principiul oficialitatii; b. principiul disponibilitatii c. principiul umanismului ANS: B 3. Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata? a. Constitutie si codul de procedura civila b. Codul civil c. Codul de procedura civila ANS: A 3. Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului ? a. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces; b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc c. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare ANS: B 5. Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o alta persoana in proces, impotriva vointei partilor?

a. principiul aflarii adevarului b. principiul disponibilitatii c. principiul rolului activ al judecatorului. ANS: B 6. Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor explicatii orale cu privire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor? a. disponibilitatii b. nemijlocirii; c. rolului activ al judecatorului ANS: C 7. In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea introducerii in proces a altor persoane? a. principiul rolului activ al judecatorului b. principiul aflarii adevarului c. principiul dreptului la aparare. ANS: A 8. In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care le reglementeaza? a. norme generale si norme speciale; b. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu zisa; c. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme de procedura propriu zisa. ANS: C 9. De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor? a. norme de organizare judecatoreasca b. norme de competenta c. norme de procedura propriu zisa. ANS: A 10. Care sunt elementele actiunii civile? a. interesul, calitatea procesuala; b. partile, obiectul, cauza c. capaciatatea procesuala ANS: B 11. Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile? a. licit, posibil, determinat

b. posibil; c. determinat. ANS: A 12. Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare? a. constituie titluri executorii; b. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt; c. nu pot fi puse in executare silita. ANS: C 13. Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare? a. dupa procedura contencioasa; b. dupa procedura necontencioasa ANS: B 14. Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii? a. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil; b. dreptul de a renunta doar la judecata; c. dreptul de a ataca hotararea ANS: A 15. Ce obiect poate avea actiunea in constatare? a. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului; b. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de fapt c. realizarea unui drept. ANS: A 16. Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc in raportul instantei cu partile? a. acuzatoriala; b. inchizitoriala; c. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente de procedura inchizitoriala. ANS: C 17. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale? a. Judecatoria; b. Tribunalul; c. Curtea Europeana a Drepturilor Omului ANS: B 18. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea sau

desfacerea adoptiei? a. Judecatoria; b. Tribunalul; c. Curtea de apel. ANS: B 19. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea sub interdictie, declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane? a. Judecatoria; b. Tribunalul; c. Inalta Curte de Casatie si Justitie. ANS: A 20. Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in materie de expropriere? a. Judecatoria; b. Tribunalul; c. Inalta Curte de Casatie si Justitie. ANS: B 21. Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica? a. numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; b. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; c. Ministrul Justitiei. ANS: B 22. Unde se judeca cererile de stramutare? a. in camera de consiliu; b. cu citarea partilor; c. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a ordonat, fara citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii. ANS: A 23. Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare? a. se da numai motivat; b. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare c. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea cererii de stramutare sa fie refacute ANS: B 24. Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta?

a. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 10 zile de la pronuntare; b. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 5 zile de la comunicare; c. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei a devenit irevocabila. ANS: C 25. Unde se judeca conflictul de competenta? a. in sedinta publica; b. in camera de consiliu; c. cu citarea partilor. ANS: B 26. Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta? a. poate fi atacata numai odata cu fondul; b. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare; c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare. ANS: C 27. Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta? a. va suspenda, dar numai la cererea persoanei interesate, orice procedura; b. va suspenda din oficiu orice alta procedura; c. va suspenda numai in cazurile prevazute de lege. ANS: B 28. Care sunt participantii in procesul civil? a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii; b. organul de executare, procurorul; c. martorii, expertii, interpretii, aparatorii ANS: A 29. Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei? a. supletiv; b. imperativ; c. dispozitiv. ANS: B 30. Cum este coparticiparea procesuala? a. facultativa; b. obligatorie; c. obligatorie, cand dispune legea.

ANS: C 31. De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un proces? a. numai de un tert interesat; b. de una din parti; c. de instanta, din oficiu. ANS: A 32. Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala? a. in fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor; b. numai in fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor; c. in fata instantei de apel cu invoirea partilor. ANS: C 33. Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din parti? a. numai in fata primei instante; b. in apel neconditionat; c. in recurs, conditionat. ANS: B 34. Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen? a. atrage respingerea ca tardiva a cererii; b. atragere judecarea separata a cererii; c. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judece impreuna ANS: C 35. Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces? a. prin moartea celui care care l-a dat; b. daca cel care l-a dat a devenit incapabil c. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil. ANS: C 36. Pe cine priveste incompatibilitatea? a. numai pe judecatori; b. pe procurori; c. pe grefieri. ANS: A 37. Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea? a. poate fi atacata cu recurs ;

b. poate fi atacata separat in termen de 15 zile; c. poate fi atacata doar odata cu fondul ANS: C 38. Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile? a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere; b. exercitat cu buna-credinta c. exercitat in limitele sale interne si externe ANS: A 39. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta? a. sunt anulabile; b. sunt nule; c. pot fi rectificate. ANS: B 40. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal? a. sunt anulabile; b. sunt nule; c. nu pot fi confirmate ANS: A 41. De ce norme este reglementata compunerea completului de judecata? a. de organizare judecatoreasca b. de competenta; c. de procedura propriu zise ANS: A 41. Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea? a. este obligat sa se abtina; b. poate declara ca se abtine; c. nu poate declara ca se abtine ANS: B 42. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de interventie in interes propriu? a. instanta va respinge cererea de interventie b. instanta va suspenda judecarea cererii de interventie c. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit ANS: C

44. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in garantie? a. instanta va respinge cererea de chemare in garantie; b. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie c. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit. ANS: C 43. Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in garantie? a. respingerea ca tardiva b. judecarea separata, indiferent de vointa partilor c. judecarea impreuna, daca partile o consimt ANS: C 44. De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept? a. numai de parat pana la prima zi de infatisare b. de reclamant pana la prima zi de infatisare c. de parat pana la inceperea dezbaterilor ANS: A 45. Ce incidente este specific compunerii instantei? a. incompatibilitatea; b. exceptia de necompetenta materiala; c. exceptia de necompetenta teritoriala ANS: A 48. Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil? a. atunci cand legea prevede expres; b. in cauzele cu minori; c. atunci cand procurorul ierarhic superior dispune astfel ANS: A 47. Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil? a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei; b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat; c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care srviciile instantei functioneaza ANS: C 48. Cum opereaza nulitatea? a. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut expres de lege; b. nu trebuie sa fie numai expresa putand fi si virtuala;

c. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege. ANS: C 49. Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente? a. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat; b. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel; c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul. ANS: C 83. Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile? a. interesul si calitatea procesuala; b. partile, obiect si cauza; c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesual si calitatea procesuala. ANS: C 53. De cine trebuie justificata calitatea procesuala? a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitatea procesuala pasiva; b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva c. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva. ANS: B 54. Cum este actiunea in revendicare? a. in realizare; b. in constatare; c. in constituire de drepturi. ANS: A 55. Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizarea dreptului? a. inadmisibila; b. prematura; c. nefondata. ANS: A 56. In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa? a. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fi solutionat; b. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept;

c. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesar pentru o solutionare completa a cuazei. ANS: B 57. Judecatorul este incompatibil daca? a. este sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o; b. este sotul avocatului uneia din parti; c. a fost martor in aceeasi pricina. ANS: C 58. Judecatorul este incompatibil daca? a. a pronuntat sentinta atacata cu apel; b. este fratele avocatului uneia din parti c. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu. ANS: A 59. In ce forma se face cererea de interventie principala? a. se face printr-o simpla petitie; b. se face in forma ceruta pentru cererea principala; c. are cuprinsul stabilit expres de lege. ANS: B 60. De cine se invoca nulitatile absolute? a. pot fi invocate din oficiu si de instanta; b. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea primei instante, sub sanctiunea nulitatii c. sunt acele nulitati expres prevazute de lege ANS: A 61. Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni nulitatea prevazuta la art. 105 alin. 2 C. pr. civ.? a. ca nulitatea sa fie expres prevazuta de lege; b. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta; c. actul sa fi produs partilor o vatamare ANS: C 62. Ce caracter au normele de procedur civil care prevd compunerea instantei? a. imperativ; b. dispozitiv; c. functie de exceptia invocat ANS: A

63. Ce reglementeaz normele de procedur propriu- zise? a. atribuiile instanelor judectoresti ntre ele n funcie de gradul de ierarhie; b. modul de judecat a cauzelor civile si de punere n executare a hotrri lor judectoresti si a altor titluri executorii c. delimiteaz atribuiile instanelor judectoresti fa de atribuiile organelor de executare silit ANS: B 64. n ce se clasific normele de procedur propriu-zise? a. norme de procedur contencioas, norme de procedur necontencioas si norme de executare silit b. norme de executare silit direct si indirect c. norme de procedur pentru procedura de drept comun si pentru procedurile specia ANS: A 65. Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedur civil n ce se clasific? a. norme de procedur contencioas si necontencioas b. norme generale si norme speciale; c. norme imperative si norme dispozitive; ANS: B 66. Ce condiii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea aciunii civile? a. cel care introduce aciunea s poat dovedi numai existena dreptului ce-l pretinde b. s justifice: dreptul subiectiv ce a fost nclcat sau nesocotit; s manifeste un interes;capacitatea procesual; calitatea procesual; c. s fac dovada numai a calitii procesuale si a capacitii procesuale ANS: B 67. Ce se nelege prin obiect al aciunii civile? a. ceea ce se cere prin aciunea respectiv, pretenia reclamantului, constatarea unui drept, protecia unor interese pentru realizarea crora calea justiiei este obligatorie etc.; b. n toate cazurile obiectul se reduce la plata unor sume de bani ce reprezint prestaia nerealizat; c. se refer numai la obligaia impus de instan debitorului si nscris n hotrrea judectoreasc ca o obligaie de a face

ANS: A 68. Ce condiii trebuie s ndeplineasc obiectul aciunii civile? a. licit, posibil si determinat sau determinabil b. determinabil n funcie de criteriile stabilite de pri la ncheierea raportului juridic dedus judecii c. posibil si determinat sau determinabil ANS: A 69. Care este cauza aciunii civile? a. temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe care una dintre pri l valorific mpotriva celeilalte pri; b. ceea ce se cere prin aciunea respectiv, pretenia reclamantului; c. plata unor sume de bani ce reprezint prestaia nerealizat a reclamantului ANS: A 70. Care sunt condiiile cauzei? a. s existe, chiar dac lipseste dreptul la aciune b. existe, s fie real, s fie Iicit si moral c. s fie determinat pentru a putea s apar n dispozitivul hotrrii si s permit executarea silit a acesteia ANS: B 71. Cum trebuie s fie dreptul ca si condiie de exerciiu a aciunii civile? a. trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege, s nu fie ilegal,imoral sau s contravin ordinii economice si sociale; s fie exercitat n limitele sale externe si interne; s fir exercitat cu bun-credin; s fie actual b. s fie actual ntruct nu se poate intenta o aciune preventiv; c. nu trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege dac se refer la protecia si aprarea intereselor minorului si ale persoanelor puse sub interdicie ANS: A 72. Cum trebuie s fie interesul ca si condiie de exerciiu a aciunii civile? a. poate s fie material si moral; b. s fie nscut si actual; s fie legitim; s fie personal c. s fie licit si determinat sau determinabil ANS: B

73. Ce nseamn capacitatea procesual? a. aptitudinea general a persoanelor de a dobndi si exercita drepturi si de a-si asuma obligaii, n plan procesual pentru a valorifica n justiie dreptul sau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul; b. aptitudinea persoanelor de a avea drepturi si obligaii civile c. aptitudinea persoanelor de a avea numai drepturi n plan procesual pentru a valorifica n justiie interesul n legtur cu care s-a nscut litigiu ANS: A 74. Ce presupune calitatea procesual? a. aptitudinea prilor din proces de a avea drepturi si obligaii n plan procesual; b. existena unei identiti ntre persoana reclamantului si persoana c are este titular al dreptului subiectiv n raportul juridic dedus judecii si ntre persoana prtului si cel obligat n acel raport juridic; c. dreptul reprezentanilor legali de a sta n proces n locul persoanelor lipsite de capacitate procesual de exerciiu ANS: B 75. Cum se poate face transmiterea calitii procesuale? a. numai pe cale legal b. pe cale legal si convenional c. calitatea procesual nu se poate transmite ANS: B 76. Dup scopul material urmrit de reclamant aciunea civil n ce se clasific? a. aciuni reale, aciuni personale si aciuni mixte b. aciuni n realizarea dreptului, aciuni n constatarea dreptului, aciuni n constituirea de drepturi c. aciuni principale, aciuni incidentale; ANS: B 77. Care este situaia la care se refer cazurile de incompatibilitate? a. situaia n care judectorul se afl n relaie de rudenie sau de prietenie cu una din prile din proces b. situaia n care instana unde judectorul funcioneaz ca magistrat nu este competent s judece c. situaia n care judectorul a pronunat o hotrre n cauza respectiv si nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini n apel sau n recurs si nici n caz de rejudecare dup casare sau n situaia n care judectorul

a fost martor, expert sau arbitru n aceeasi cauz; ANS: C 78. La cine se refer incompatibilitate ? a. judector; b. judector si procuror c. judector, procuror, expert sau arbitru; ANS: A 79. De cine poate fi invocat incompatibilitatea? a. de partea interesat; de instan din oficiu; de procuror b. de instan din oficiu; c. de procuror ANS: A 80. Pentru a fi parte n proces,o persoan ce condiii trebuie s ndeplineasc? a. s dovedeasc c i s-a nclcat un drept; b. s pretind un drept; s aib calitate procesual;s justifice un interes;s aib capacitate procesual; c. s justifice interesul n introducerea si susinerea aciunii ANS: B 81. Cum poate fi intervenia terilor n proces? a. numai principal; b. numai accesorie c. principal sau accesorie ANS: C 82. Cum poate fi fcut cererea privind chemarea n judecat a altei persoane care ar putea s pretind aceleasi drepturi ca si reclamantul ? a. de oricare dintre pri; b. numai de reclamant c. numai de prt; ANS: A 83. De cine se depune cererea privind artarea titularului dreptului? a. att de reclamant ct si de prt b. numai de reclamant c. numai de prt ANS: C

84. Ce se ntmpl dac reprezentantul prii n proces (persoan fizic sau juridic) nu face dovada calitii sale? a. instana va anula actele fcute de reprezentantul care nu poate face dovada calitii sale b. instana poate admite actele de dispoziie fcute cu o procur General c. instana poate acorda un termen pentru remedierea acestor lipsuri si dac nu au fost nlturate, cererea va fi anulat; ANS: C 85. Cnd mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte? a. au un reprezentant comun b. obiectul pricinii este un drept sau o obligaiune comun ori dac drepturile sau obligaiile lor au aceeasi cauz; c. au pornit mpreun o aciune indiferent dac au un drept sau o obligaie comun; ANS: B 86. Ce cuprinde competena material? a. numai competena material funcional b. numai competena material procesual; c. competena material funcional si competena material procesual ANS: C 87. Cum poate fi competenta materiala? a. competen teritorial de drept comun, competen teritorial alternativ sau facultati v si competen teritorial exclusiv sau excepional; b. competen general c. competen material; ANS: A 88. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala? a. norme dispozitive b. norme imperative ns n funcie de organul la care se reda c. imperative; ANS: C 89. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala? a. norme de la cre partile se pot abate cu incuviintarea instantei; b. norme imperative

c. norme dispozitive; ANS: B 90. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala? a. norme imperative b. norme dispozitive c. imperative sau dispozitive in functie de instanta la care se refera; ANS: A 91. De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale ? a. judectoriilor; b. Tribunalelor c. curtilor de apel; ANS: B 92. De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine ? a. Judectoriilor b. Tribunalelor c. curtilor de apel ANS: B 93. Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil? a. la intanta in circumscriptia careia se afla bunul imobil b. la instana domiciliului reclamantului c. la intanta domiciliului paratului; ANS: A 94. Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante? a. la instana domiciliul prtului b. la oricare din instanele n circumscripiile crora se afl imobilul, indiferent dac n acea circumscripie se afl sau nu si domiciliul prtului c. la instana domiciliului sau resedinei prtului, dac acestea se afl in vreuna din aceste circumscripii, iar n caz contrar, la oricare din instanele n circumscripiile crora se afl imobilul. ANS: C 95. Cand exista conflict de competenta? a. cand doua sau mai multe instante se declara competente sa judece aceeasi pricina b. cnd dou sau mai multe instane, prin hotrri irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricin

c. cnd acel conflict apare ntre o instan judectoreasc si un organ fr activitate juridicional; ANS: B 96. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instante judecatoresti? a. de instanta superioara aflata in conflic b. de instanta superioara celei in fata careia a aparut conflictul c. de instanta superioara si comuna intantelor aflate in conflict ANS: C 97. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca si un organ cu activitate a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in Conflict b. de Inalta Curte de Casatie si Justitie; c. de Curtea de apel in raza creia se afl judectoria sau tribunalul aflat n conflict. ANS: A 98. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza conflictul de comptenta? a. recursului in termen de 5 zile de la comunicare b. recursului in termen de 5 zile de la pronuntare c. nici unei cai de atac; ANS: A 99. n situaia in care una dintre pri are dou rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de cerere poate fi formulata? a. incompatibilitate; b. recuzare; c. Stramutare ANS: C 100. Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au afinitate? a. inainte de inceperea oricrei dezbateri b. in orice stare a pricinii; c. numai de ctre procurorul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Jutitie; ANS: A 101. Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima?

a. Inalta Curte de Casatie si Justitie b. instanta imediat superioara c. instanta la care se afla dosarul ANS: A 102. De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa? a. de procuror; b. de instanta din oficiu; c. de catre parat ANS: C 103. Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat declinarea de competenta? a. la data ramanerii irevocabile a hotararii b. la data pronuntarii ei; c. la data mentionata in hotarare ANS: A 104. Hotararea de declinare a competenei are putere de lucru judecat? a. da fta de toate instntele: b. nu; c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste ANS: C 105. Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator necompetent? a. sunt nule in totalitata lor b. sunt nule numai daca a cauzat partii o vatamare c. sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia probelor care raman castigate cauzei si care nu vor fi refacute de instanta competenta decat pentru motive temeinice ANS: C 106. Ce se intelege prin prorogarea competentei? a. situaia n care o instan nu este competenta b. situaia n care o instan competent sa soluioneze cererea cu care a fost sesizat de ctre reclamant, devine competent s soluioneze si cereri care,in mod normal, sunt de competenta altei instane; c. situatia in care instanta isi declina competenta in favoarea altei instante; ANS: B 107. Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta?

a. in cazul declinarii competentei; b. n cazul delegrii instanei; c. in cazul conflictului de competenta ANS: B 108. Ce inseamna conexitatea? a. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac soluionarea lor este de competena unor instane de grade diferite; b. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini ce se afl naintea aceleiasi instane sau instane deosebite, de acelasi grad, n care sunt aceleasi pri sau chiar mpreun cu alte pri si ale cror obiect si cauz au ntre ele o strns legtur; c. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac soluionarea lor este de competena unor instane de grade diferite ns n cauzele respective sunt aceleasi pri ANS: B

250. Prorogarea legal a competenei: a. nu opereaza daca s-ar nesocoti normele de competenta teritoriala exclusiva; b. poate opera chiar daca s-ar incalca normele de competenta materiala; c. nu isi va mai produce efectele in caz de disjungere. ANS : B

S-ar putea să vă placă și