P. 1
geografie

geografie

|Views: 2,237|Likes:
Published by mmiriamq

More info:

Published by: mmiriamq on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

PROBLEME DE GEOGRAFIA ROMÂNIEI, A EUROPEI ŞI A GLOBULUI CAP. I ORIZONTUL APROPIAT ŞI LOCAL 1.1.

Orizontul apropiat Orizont: parte a cerului şi a pământului până unde ajunge vederea noastră. Orizont apropiat: orizontul situat în apropierea noastră (casă, şcoală, localitate). 1.2. Cartierul. Localitatea Cartier: parte a unui oraş, deosebită de celelalte prin însuşiri proprii (aşezare geografică, componenţa populaţiei, anumite instituţii). Oraşele sunt aşezări omeneşti mai mari, împărţite în cartiere. Comuna este o formă de organizare administrativă cuprinzând unul sau mai multe sate. Instituţiile principale din localităţi: primărie, şcoala, grădiniţa, dispensar (policlinica), spital, poliţia, biserica etc. 1.3. Puncte cardinale Linia orizontului: linia de jur-împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul atinge pământul se numeşte linia orizontului. Punctele cardinale: N (nord, miazănoa), S (sud, miazăzi), V (vest, apus), E (est, răsărit). 1.3. Planul clasei, planul şcolii şi al locuinţei Se fac aceste planuri ţinând seama de dimensiuni, de formă, de puncte cardinale. La fel se fac planuri ale cartierului şi al localităţii. Se trece apoi la hartă, realizând reducerea (micşorare la scară). CAP. 2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI 2.1. Relieful - Carpaţii (Orientali, Meridionali, Occidentali); - Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici); - Podişurile (DCT, Mehedinţi, Moldovei, Getic, Dobrogei); - Dealurile (de Vest sau Banato-Crişane); - Câmpiile (de Vest sau Banato-Crişano-Someşene, Română); - Delta Dunării, - Platforma continentală a Mării Negre. 2.2. Clima - Vremea; - Clima (temperatura, precipitaţiile, vânturile). 2.3. Apele - Dunărea; - Apele interioare (Tisa, Someşul, Crişurile, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad, Prut); - Lacurile (de munte, de podişuri şi de dealuri, de câmpie, din Delta Dunării, de pe ţărmul Mării Negre, de acumulare); - Marea Neagră. 2.4. Vegetaţia, animalele, solurile - vegetaţia şi animalele de la munte: păduri de fag şi de răşinoase (brad, molid); jnepeni şi ierburi (păşuni alpine); veveriţa, ursul, cerbul carpatin, lupul, jderul, râsul, mistreţul, vulturi, capre negre. - vegetaţia şi animalele din zonele deluroase: stejarul, fagul; lupul, vulpea, viezurele, căprioara, păsări cântătoare; soluri brune. vegetaţia naturală a fost înlocuită cu pomi fructiferi, viţa de vie, cereale.

2

- vegetaţia şi animalele de câmpie: ierburi scunde, mici, păioase; şopârle, arici, bufniţe, şoareci; sol negru, fertil. - vegetaţia şi animalele din lunci şi Delta Dunării: sălcii, plopi, stuful, papura; păsări (egretă, lopătari, pelicani, cormoran), peşti. 2.5. Locuitorii şi aşezările omeneşti locuitorii: populaţia-21,7 mil. loc.; români, maghiari, rromi, germani, sârbi, ucraineni etc.; locuiesc în diferite părţi ale ţării, la sate şi la oraşe satul românesc: sat de munte (risipit), sat de deal şi de podiş (răsfirat), sat de câmpie (adunat); - în satele de câmpie, locuitorii se ocupă cu cultivarea cerealelor, a legumelor, creşterea animalelor; la deal cu pomicultura, viticultura, creşterea animalelor; la munte, creşterea animalelor (în primul rând ovine). oraşul: oraşe-cetăţi pe malul Mării Negre (Constanţa, Mangalia); daco-romane (Napoca: Cluj-Napoca; Apullum: Alba Iulia; Drobeta: Drobeta-Turnu Severin); - cele mai dezvoltate oraşe: Bucureşti, Galaţi, Brăila, Constanţa, Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj, Arad, Timişoara, Oradea etc.; - principalele oraşe: Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca 2.6. Principalele activităţi economice Activităţi agricole: - cultivarea plantelor: cereale (grâul, porumbul); plante industriale (plante uleioase: floarea-soarelui, soia; plante textile: inul, cânepa); legume, cartoful; pomi fructiferi, viţa-de-vie (podgorii: Cotnari, Panciu, Odobeşti, Valea Călugărească, Drăgăşani, pe Dealurile Târnavelor, Murfatlar, Niculiţel, etc. - creşterea animalelor: bovine, ovinele (oile), porcine, păsări, viermi de mătase, apicultura (albine). Activităţi industriale: Ramurile industriale (industria energetică, metalurgică, chimică, prelucrarea lemnului, materialelor de construcţie, industria uşoară - textilă, confecţii, pielărie şi încălţăminte -, alimentară) Industria energetică: petrolul (Subcarpaţi, Pod. Getic, Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dealurile de Vest, platforma Mării Negre), cu prelucrarea la: Ploieşti, Borzeşti, Piteşti, Năvodari; gazele naturale (gazul metan: Pod. Transilvaniei); Industria metalurgică: minereu de fier (Munţii Poiana Ruscă: Ghelari, Teliuc) cu centre siderurgice la Galaţi, Hunedoara, Reşiţa. Industria construcţiilor de maşini: locomotive, autocamioane, autobuze, autoturisme, tractoare şi maşini agricole, avioane etc., cu centrele: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Arad, Piteşti, Iaşi ş.a. Serviciile: Învăţământul, Cultura, Ocrotirea sănătăţii; Transporturile: feroviare, rutiere, navale (fluviale: Tulcea, Galaţi, Brăila şi Giurgiu; şi maritime: Constanţa), aeriene Comerţul (interior şi exterior) şi turismul (ţărmul Mării Negre, Valea Prahovei, Valea Oltului, mănăstirile din nordul Moldovei, Delta Dunării şi capitala).

MARILE UNITĂŢI GEOGRAFICE ALE ŢĂRII a) Munţii Carpaţi 1. Aşezare. Grupare

3

Munţii Carpaţi alcătuiesc un lanţ muntos şi constituie partea cea mai înaltă a reliefului ţării noastre. Pornind de la hotarul de nord, observăm înşiruirea munţilor spre sud, apoi spre vest, până la Dunăre. Această cunună se închide cu munţii din partea de vest. Ea înconjoară Depresiunea Colinară a Transilvaniei. După felul cum sunt aşezaţi faţă de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Munţii Carpaţi se împart în trei ramuri: - Carpaţii Orientali (Răsăriteni) se întind de la hotarul de nord, către sud, până la Valea Prahovei. - Carpaţii Meridionali (de Miazăzi) se întind de la Valea Prahovei, către vest, până la văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra. - Carpaţii Occidentali (de Apus) se întind de la Dunăre, către nord, până la văile râurilor Barcău şi Someş. 1. Formarea munţilor În cea mai mare parte, munţii din ţara noastră s-au format prin încreţirea şi înălţarea scoarţei Pământului. Aceasta s-a întâmplat cu milioane de ani în urmă şi a durat o perioadă lungă de timp. O parte din Carpaţi s-au format prin erupţii vulcanice. Carpaţii Orientali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Orientali se întind în estul Depresiunii Colinare a Transilvaniei, de la hotarul de nord al ţării până la Valea Prahovei. Ei constituie cea mai întinsă zonă muntoasă a ţării. Înălţimea lor este mijlocie (1 300-1 900 m), vârfurile depăşind rar 2 000 m. Carpaţii Orientali s-au format prin încreţirea scoarţei Pământului. În partea de vest, ei cuprind un şir de culmi vulcanice. 2. Grupe de munţi Carpaţii Orientali se împart în trei grupe. a. Grupa nordică ţine de la hotarul de nord, cu Ucraina, până la depresiunile Dornelor şi Câmpulung (Moldovenesc). Din această grupă, amintim munţii: Gutâiului, Maramureşului şi Rodnei. Cei mai înalţi sunt Munţii Rodnei, cu vârful Pietrosu (2 303 m). În partea de est sunt munţi mai puţin înalţi, Obcinele Bucovinei, unde se află vestitele mănăstiri Voroneţ şi Putna. b. Grupa centrală se desfăşoară în continuare, spre sud, până la Valea Oituzului. Aici se află munţii: Călimani (2 100 m), Bistriţei, Gurghiului, Harghitei. Din Munţii Hăşmaşu Mare izvorăsc râurile Olt şi Mureş. În sudul Munţilor Bistriţei se întinde falnic Ceahlăul, „piatra nestemată a Moldovei”, cum îl denumeşte Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei”. c. Grupa sudică (Carpaţii de Curburii) se întinde de la Valea Oituzului până la Valea Prahovei. Aici, Carpaţii îşi schimbă direcţia spre vest, se curbează. Dintre munţii acestei grupe, enumerăm Munţii Vrancei, Munţii Buzăului şi Munţii Ciucaş. În partea nordică a grupei se află Depresiunea Braşovului. 1. Trecători În Carpaţii Orient se află numeroase pasuri de trecere a munţi: Prislop, Bicaz, Oituz, Predeal 2. Bogăţii Carpaţii Orientali sunt acoperiţi cu păduri dese care adăpostesc: ursul, cerbul, râsul şi alte animale. Ei au păşuni spre vârfuri, iar în adâncuri adăpostesc cărbuni, diferite metale, piatră de construcţii, ape minerale şi alte bogăţii. Multe locuri sunt renumite zone turistice: Munţii Rodnei, Munţii Ceahlău, Cheile Bicazului, Obcinele Bucovinei ş.a. Carpaţii Meridionali 1. Aşezare. Înălţime

4

Carpaţii Meridionali sunt aşezaţi la sud de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, între Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Ei sunt cuprinşi între Valea Prahovei la est şi văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra la vest. Carpaţii Meridionali sunt formaţi din roci tari pe care apele şi vânturile le distrug mai greu. Sunt cei mai înalţi munţi din ţara noastră, unele vârfuri depăşind 2 500 m. 2. Grupe de munţi Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din patru grupe, despărţite de văile unor râuri. a. Grupa Munţilor Bucegi cuprinsă între Valea Prahovei şi Valea Dâmboviţei. b. Grupa Munţilor Făgăraşului cuprinsă între Valea Dâmboviţei şi Valea Oltului. c. Grupa Munţilor Parângului cuprinsă între Valea Oltului şi Valea Jiului. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu cuprinsă între Valea Jiului şi văile Timiş, Cerna, Bistra. 1. Caracteristici ale grupelor de munţi din Carpaţii Meridionali a. Grupa Munţilor Bucegi este formată din munţi cu pantele abrupte, stâncoase, la poale îmbrăcaţi în păduri, iar spre vârfuri sunt acoperiţi de ierburi mărunte şi pâlcuri de arbuşti pitici. Cel mai înalt vârf este Omu, având 2 505 m. Aici se găseşte o staţie meteorologică. Aspectul impunător, frumuseţile naturale, hotelurile şi cabanele din aceşti munţi atrag foarte mulţi turişti, făcând să fie printre cei mai vizitaţi munţi din ţară. b. Grupa Munţilor Făgăraşului este formată din munţi pe care apele n-au izbutit să-i străpungă în curmeziş. Cele mai înalte vârfuri sunt Moldoveanu (2 544 m) şi Negoiu, de 2 535 m. Acestea sunt şi cele mai înalte vârfuri din ţara noastră. Aici îşi au sălaşul caprele negre. Pe Argeş, la Vidraru, s-a construit o mare hidrocentrală. c. Grupa Munţilor Parângului este formată din mai mulţi munţi, dintre care cei mai înalţi sunt Munţii Parângului, care depăşesc 2 500 m. În Munţii Şureanu se află ruinele cetăţii dacice Sarmizegetusa. Pe râul Lotru este o altă hidrocentrală mare. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu este înconjurată de regiuni joase. În Munţii Retezatului se află Parcul Naţional Retezat, în care sunt ocrotite plante şi animale rare. Înălţimile lor sunt presărate cu numeroase lacuri. Între Munţii Parângului şi ai Retezatului se află Depresiunea Petroşani, străbătută de râul Jiu. 1. Trecătorile din Carpaţii Meridionali sunt: Turnu Roşu (Valea Oltului), Lainici Valea Jiului), Bran. 2. Bogăţii În subsolul Depresiunii Petroşani se găsesc zăcăminte de cărbune. Pădurile şi păşunile sunt o altă bogăţie. În depresiuni întâlnim livezi şi păşuni. Aceşti munţi au şi o mare importanţă turistică. Carpaţii Occidentali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Occidentali se află la vestul Depresiunii Colinare a Transilvaniei şi sunt cuprinşi între Dunăre, la sud, şi râurile Barcău şi Someş, la nord. Ei sunt mai puţin înalţi decât celelalte două ramuri ale Carpaţilor, având înălţimi ce trec cu puţin 1 800 m. 2. Grupele din care sunt alcătuiţi Carpaţii Occidentali Carpaţii Occidentali se împart în trei grupe: a. Grupa Munţilor Banatului, cuprinsă între Dunăre şi văile Timişului şi Cernei. b. Grupa Munţilor Poiana Ruscă, mărginită de Valea Mureşului, la nord, şi de cea a Bistrei, la sud. c. Grupa Munţilor Apuseni, cuprinsă între Valea Mureşului, la sud, şi văile Barcăului şi Someşului, la nord. 1. Caracteristici Mţii Banatului şi Poiana Ruscă au înălţimi mici şi sunt acoperiţi cu păduri de foioase. Dunărea a săpat în sudul Munţilor Banatului o vale adâncă şi îngustă, numită Defileul Dunării. Aici s-au construit hidrocentrala Porţile de Fier I şi un mare lac de acumulare. Munţii Poiana Ruscă ascund în adânc cele mai importante zăcăminte de fier şi marmură din ţara noastră.

5

Grupa Munţilor Apuseni are, în partea centrală, Munţii Bihorului, care ating înălţimi de peste 1 800 m. Culmile acestor munţi sunt uneori aproape netede, fiind acoperite păşuni. Unele roci au fost roase de apele curgătoare care au săpat văi înguste şi adânci, cum ar fi Cheile Turzii. Tot în aceşti munţi se află Peştera Scărişoara, care adăposteşte un gheţar subpământean, şi „Cetăţile Ponorului”- un frumos şirag de peşteri. 2. Bogăţii Carpaţii Occidentali au păduri întinse, iar în subsol ascund: cărbuni, aur şi multe alte bogăţii. b. Dealurile şi podişurile Dealurile sunt forme de relief cu înălţimi între 300 m şi 800-1 000 m, având pantele şi culmile mai domoale decât munţii. Zonele deluroase se întind ca un brâu în jurul Munţilor Carpaţi. Ele sunt reprezentate de Subcarpaţi (Dealurile şi depresiunile subcarpatice) şi de Dealurile de Vest. 1. Subcarpaţii sunt zone deluroase, întinse la poalele Carpaţilor Orientali şi Meridionali. După zona geografică în care se află, Subcarpaţii se împart în trei grupe: Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Getici. Dealurile subcarpatice s-au format prin încreţirea scoarţei, aşa cum s-au format şi munţii. Ele ating înălţimi între 400 şi 800 m, uneori depăşind aceste înălţimi. Aceste dealuri sunt separate de depresiuni. Depresiunile subcarpatice sunt locuri întinse, mai joase, înconjurate de dealuri. 2. Dealurile din partea de vest a Carpaţilor Occidentali se numesc Dealurile Vestice. Ele s-au format prin depunerea pietrişului şi a nisipurilor aduse de apele curgătoare, din munţi. Aceste dealuri au culmi domoale, rareori trecând de 300 m. Aici se întâlnesc podgorii, livezi cu pomi fructiferi şi chiar păduri, pe culmile mai înalte. 3. Bogăţiile Subcarpaţilor sunt reprezentate de păşunile situate pe culmile dealurilor, de păduri, în special de fag, de livezi şi vii. Podgoriile de pe Măgura Odobeştilor şi Valea Călugărească sunt renumite. În subsolul dealurilor subcarpatice se găsesc zăcăminte de cărbuni, petrol, gaze naturale, ape minerale şi sare. La Slănic-Prahova, Olăneşti, Călimăneşti sunt ape minerale, folosite în vindecarea unor boli. Podişurile 4. Înfăţişare. Grupe Podişurile sunt forme de relief întinse, ca nişte platouri aproape netede sau larg ondulate, mai înalte decât câmpiile şi separate de văi. Ele s-au format prin depunerea argilei, a nisipului şi a pietrişului. Principalele podişuri sunt: Podişul (Depresiunea) Transilvaniei în centrul ţării, Podişul Moldovei (în est), Podişul Getic (în sud), Podişul Dobrogei (în sud-est). 5. Podişul Transilvaniei, înconjurat de lanţul Munţilor Carpaţi, formează o mare depresiune în centrul ţării – Depresiunea Colinară a Transilvaniei. Are un aspect vălurit, cu înfăţişare de dealuri. În cuprinsul Podişul Transilvaniei, începând din partea de nord spre sud, se deosebesc: Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. 6. Podişul Moldovei, situat între râurile Siret şi Prut, este mai înalt în partea de nordvest şi mai jos spre sud. Este alcătuit din straturi de argilă, nisip, pietriş, calcar. Apele au săpat, pe suprafaţa lui, văi largi şi adânci, dându-i un aspect deluros. Pământul este bun pentru agricultură. Aici se află oraşele Iaşi, Suceava ş.a. 7. Podişul Getic este situat între Valea Dâmboviţei şi Dunăre. La sud se mărgineşte cu Câmpia Română, iar la nord cu Subcarpaţii Getici. Este mai înalt la nord (600 m) decât la sud (200-300 m). Podişul Getic este străbătut de râurile: Jiu, Olt, Argeş şi afluenţii lor. Locuitorii cultivă cereale, pomi fructiferi, viţa-de-vie; este renumită podgoria de la Drăgăşani. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol, gaze naturale şi cărbuni. 8. Podişul Dobrogei aduce un peisaj aparte în diversitatea podişurilor ţării. Este cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, iar către sud se continuă până la graniţa cu Bulgaria. El este format din două părţi: Masivul Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei de Sud.

Bărăganul este partea de câmpie cea mai netedă şi mai întinsă din întreaga ţară. aici sunt culivate mari suprafeţe de cereale. în drumul lor spre Dunăre. fiind verzi şi în timpul verilor cu arşiţă. locuitorii îşi asigură recolte bogate în aceste zone în care sunt puţine ploi. Timiş ş. Brăila. luncile sunt mai largi decât în zona de deal sau de munte. de-a lungul căreia trece canalul Dunăre-Marea Neagră. constituind una dintre cele mai importante zone agricole ale ţării. ne face să înţelegem că Munţii Măcinului sunt rămăşiţele unor munţi cu o vechime mult mai mare decât cea a Carpaţilor. De aici se scoate granitul. Podişul Dobrogei de Sud este mult mai neted. În partea sa estică se întinde litoralul Mării Negre. precum şi izvoare termale (cu apă caldă). Apele lor sunt folosite pentru irigarea suprafeţelor cultivate. pe coaste se cultivă viţa-de-vie iar în văi. 3. Ploieşti. Staţiunea Băile Felix. Câmpia Română este situată în partea de sud a ţării. Râurile Jiu. iarna este mai blândă în sud şi mai aspră în nord. unde se află portul Constanţa şi o salbă de staţiuni de odihnă şi agrement. Câmpiile României sunt: Câmpia Română şi Câmpia de Vest. Galaţi. Pădurile din lunci se numesc zăvoaie şi sunt alcătuite din sălcii şi plopi. Aici se întâlnesc lacuri cu apă dulce. folosite în tratarea unor boli. Crişul Negru. îngheţ şi dezgheţ. iar vara este foarte călduroasă. Partea estică a Câmpiei Române se numeşte Câmpia Bărăganului. este recunoscută pentru efectul benefic al apelor sale. numinduse de aceea şi Câmpia Dunării. Mureş. de lângă Oradea. Buzău. iarna este geroasă. Înfăţişare. Lunca Dunării este cea mai întinsă dintre lunci. a. Aici se obţin recolte bogate de zarzavaturi şi de cereale. Câmpia Română este unitatea majoră de relief cu cele mai numeroase oraşe mari: Bucureşti. Craiova. Grupe Câmpiile sunt suprafeţe de teren. Aceste forme joase de relief sunt foarte potrivite pentru agricultură. oamenii le cultivă cu viţă-de-vie. aproape ca o câmpie. vînturi. de-a lungul Dunării. Crişul Alb. a. Câmpia Română este numită şi „grânarul ţării”. . netede şi întinse. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol şi gaze naturale. Olt. Crişul Repede. Pentru a preveni degradarea acestor soluri. b. Studiu de caz: Luncile şi Delta Dunării Luncile sunt fâşii de pământ netede şi joase. În zona de câmpie.a. În Câmpia de Vest. Siret brăzdează.6 Masivul Dobrogei de Nord are aspectul unor dealuri cu văi largi prin care curg domol râuri firave. Zonele din partea vestică a Câmpiei Române au soluri nisipoase. întinse de-a lungul râurilor. necesar pentru pavarea străzilor. Ei au fost măcinaţi de ape. Argeş. Ialomiţa. Cmpia de Vest este situată în vestul României. Terenurile agricole sunt deosebit de roditoare. cu vânturi puternice. cerealele. Cele mai înalte culmi se întâlnesc în Munţii Măcinului (467 m). Unele culmi sunt acoperite cu păduri de stejar şi de tei. În subsolul Câmpiei Române găsim petrol şi gaze naturale. 2. În luncă se află bălţi şi lacuri cu peşte. Câmpia Română. Câmpiile 1. Lemnul acestor păduri se foloseşte în producerea celulozei sau pentru foc. Folosind irigaţiile. fiind străbătut de o vale largă. Piteşti ş. Câmpia este străbătută de râurile Someş. În Câmpia Română. ea desfăşurându-se de la Drobeta-Turnu Severin până la Delta Dunării.a. Faptul că aceste culmi sunt formate din roci tari şi vechi. sărată sau amară. Precipitaţiile sunt mai bogate decât în Câmpia Română. de o parte şi de alta a acestora. Datorită solurilor fertile şi recoltelor bogate. Datorită rodniciei pământului. Păşunile pentru vite sunt bogate. cu înălţimi între câţiva metri şi 200300 m.

mistreţul. formate din depunerea aluviunilor. posturi de radio şi televiziune. 2. şerpi de apă. Delta Dunării este pământul cel mai nou al ţării. Cele mai multe diguri se găsesc în Balta Ialomiţei şi în Insula Mare a Brăilei. melci. 3. Oraşul Bucureşti este cel mai mare centru industrial al ţării şi cel mai însemnat nod de transport: feroviar. oraşul ajunge capitala Ţării Româneşti. Fiecare judeţ se gospodăreşte singur. Gheorghe. Mai târziu s-au dezvoltat meşteşugurile şi comerţul şi aşezarea s-a mărit continuu. Organizarea administrativă Localitatea natală. Cel mai mare este Bucureşti. este un spaţiu mirific. Din loc în loc. De mai multe ori. Sunt conduse de primari. teatre. nurca. după Unirea Principatelor. monumente. Azi. Capitala are mai multe lacuri. parcuri şi păduri în împrejurimi. Judeţele sunt cele mai mari unităţi administrative. dar de fiecare dată s-a refăcut şi şi-a continuat viaţa. lebăda şi pelicanul. vulpea. ateliere. pământul se clădeşte continuu datorită aluviunilor (nisip şi mâl) aduse de fluviu. Ele sunt formate din mai multe comune şi oraşe. În ape trăiesc peşti (60 specii). alcătuite din unul sau mai multe sate care se gospodăresc împreună. în special a păsărilor. Ele se numesc grinduri. grădini. Oraşele sunt aşezări omeneşti mai dezvoltate din punct de vedere economic şi cu un număr mai mare de locuitori decât satele. Comunele sunt unităţi administrativ-teritoriale. Tot în Bucureşti se găsesc cele mai multe instituţii de învăţământ. apropiate ca aşezare. judeţul şi reşedinţa de judeţ. muzee. deasupra apelor se văd ridicături de pământ înguste şi lungi. scoici. În Bucureşti există două aeroporturi: Otopeni (Henri Coandă) şi Băneasa. Aici se adăpostesc mistreţi. Aici se aflau reşedinţa domnească. iar pentru desecarea terenurilor s-au săpat canale de scurgere a apei. prăvălii. Alte animale: vidra. în Câmpia Română şi este străbătut de răurile Dâmboviţa şi Colentina. a plantelor. Această imensă luncă. al Parlamentului şi al Guvernului. universităţi. rutier şi aerian. 1. cea mai înaltă instituţie ştiinţifică a ţării. a incendiilor. Municipiile sunt oraşele cele mai dezvoltate şi au număr mare de locuitori. Aşezarea României în Europa . Aşezare Oraşul Bucureşti este aşezat în partea de sud a ţării. Pe grindurile mai întinse cresc pâlcuri de păduri de sălcii. oraşul Bucureşti devine capitala României. broaşte. Academia Română. hanuri. care este împărţit în 6 sectoare. păianjeni de apă. Ţara noastră este alcătuită din 41 judeţe şi municipiul Bucureşti – capitala României (cu rol de judeţ). Municipiul Bucureşti – capitala patriei Fiind capitala ţării. Delta Dunării a fost declarată rezervaţie naturală. În secolul al XVII-lea. a războiului şi a molimelor. Bucureşti – capitala României 1. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB 1. aflată între cele trei braţe. vulpi şi lupi. municipiul Bucureşti este un oraş modern. Dintre plante se remarcă stuful şi papura. raţa şi gâsca sălbatică. Cel mai important oraş din judeţ este declarat reşedinţă de judeţ. În anul 1862.7 Pentru împiedicarea revărsării apelor se construiesc diguri. Delta s-a format acolo unde Dunărea este aproape de vărsarea în mare şi se desparte în trei braţe: Chilia. Îndeletnicirile primilor locuitori au fost păstoritul şi agricultura. cocorul. o adevărată împărăţie a apelor. Istoricul aşezării Pământul pe care se află astăzi marele oraş a fost locuit din timpuri străvechi. În Delta Dunării. oraşul a suferit distrugeri din cauza revărsărilor de apă. plopi şi stejari. dintre care unul este reşedinţă de comună. 4. în Bucureşti se află cele mai importante instituţii ale statului: sediul Preşedinţiei României. 2. 3. În Delta Dunării se găsesc păsări: lopătarul. Sulina şi Sf. animalelor.

fiind cultivată cu cereale. Ţara noastră este situată aproape de mijlocul acestui continent. germani şi rromi. floarea-soarelui. când României. Limba vorbită este româna (moldovenească). păsări. situată la vest (nord-vest) de România.. când U. Aproape jumătate din teritoriul ţării este câmpie. care cuprinde multe ţări printre care se află şi ţara noastră. Religia este ortodoxă. încălţăminte. fier. Moldova este o ţară agrară. Bogăţiile subsolului (cărbune. Bulgarii sunt un popor slav. Munţii cuprind bogăţii de cărbune. Populaţia este de peste 52 mil. textile. zinc. Oraşul Budapesta este o aşezare veche şi deosebit de frumoasă. gaze naturale) au contribuit la dezvoltarea industriei. produse chimice. Ţara asigură cea mai mare parte din producţia mondială de ulei de trandafiri. români şi evrei. Drapelul naţional este tricolorul care are ca stemă capul de bour. România face parte din continentul Europa. Religia majorităţii locuitorilor este catolică. Religia este ortodoxă. Limba vorbită este ucraineană. Capitala este oraşul Kiev. vite. Capitala ţării este Chişinău. România este o ţară carpatică. cartof. porci. care sunt prelucrate în industrie. Limba vorbită este maghiara. sfeclă de zahăr. Republica Moldova este pământ românesc. Hidrocentralele Porţile de Fier I şi II sunt construite pe Dunăre. legătura fiind asigurată de nouă poduri. Limba vorbită este bulgara. Se află în partea de est (nord-est) a României. fier. Principalele culturi sunt grâul. Limba vorbită este sârba. Populaţia este de aproape 10 milioane loc. Populaţia ţării este de circa 9 milioane de loc.S. Moldova a aparţinut când Rusiei. Religia este ortodoxă. numit şi Basarabia. Se cresc oi. Ucraina se află în partea de nord şi de est (pe o porţiune). Împreună cu Bucovina de Nord. cupru.R. loc. Este o ţară central-europeană. a devenit Republica Moldova. Se întinde pe ambele maluri ale Dunării. Din 1991. majoritatea fiind ucraineni. Ţările vecine. Fluviul Dunărea traversează Ungaria. în funcţie de evenimentele istorice internaţionale. Alături de maghari (unguri). porumbul. Capitala ţării este oraşul Budapesta. floarea-soarelui. Religia este ortodoxă. Formele de relief se împart în două categorii: de câmpie. Agricultura Bulgariei este foarte dezvoltată. legume şi viţă-de-vie. industria chimică şi a materialelor de construcţie. o regiune muntoasă în centru şi sud. Câmpia este principala regiune agricolă a ţării. 2. Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de grâu din lume. petrol. Câmpia şi podişul ocupă cea mai mare parte a Ucrainei. prin colaborare dintre România şi Serbia. soia. Europa – un continent al planetei . sfecla de zahăr.S.. în Ungaria mai trăiesc români. Capitala este oraşul Belgrad. Litoralul Peninsulei Crimeea este o zonă turistică foarte apreciată. cu regiunea din nordul braţului Chilia (aflate acum în Ucraina) şi cu Moldova din România au format din de-a lungul istoriei Principatul Moldovei. Populaţia numără 4 400 000 loc.8 Continentul Europa este o mare întindere de uscat. la nord. În Ucraina lanţul carpatic poartă numele de Carpaţii Păduroşi. dintre care 64% sunt români. După aşezare. Moldova exportă produse alimentare. adevărate opere de artă. Republica Moldova. legumele. la care se adaugă ruşi.. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine Ungaria. Bulgaria se află în partea de sud a României. viile şi livezile. Republica Moldova este teritoriul cuprins între Prut şi Nistru. Este dezvoltată industria alimentară care prelucrează produsele agricole. Serbia se află în partea de sud-vest a ţării noastre. Capitala este oraşul Sofia. Din anul 1812 până în 1991. Bulgaria este cunoscută în toată lumea pentru cultura trandafirilor. dunăreană şi pontică (are deschidere la Marea Neagră). Bulgaria este străbătută de la est la vest de Munţii Balcani care împart ţara în două. folosit în industria cosmetică.

Ţările europene vor să trăiască în pace.E. lipsa educaţiei. în ceea ce priveşte numărul de locuitori. Din Europa s-au avântat pe întinsul oceanelor. România şi Bulgaria au aderat la U. . se acordă asistenţă medicală şi ajutoare alimentare pentru populaţia săracă de către organizaţii internaţionale.În continentul Europa este cuprinsă o mare parte din Rusia şi o mică parte din Turcia. Oceanul Atlantic. se fac împăduriri. sunt ocrotite plantele şi animalele pe cale de dispariţie. Europa – caracteristici geografice Europa are o suprafaţă de 10. aceasta cuprinde 27 de state şi constituie cea mai importantă organizaţie europeană.4 milioane kmp. mari navigatori temerari care au deschis epoca descoperirilor geografice şi a migrării europenilor pentru popularea noilor continente. Monumente mai importante în descoperirea planetei Harta lumii s-a completat mult timp prin noi descoperiri geografice şi s-a modificat prin apariţia sau dispariţia unor state. . aflându-se în centrul schimburilor comerciale cu toate continentele lumii. Planeta Terra Suprafaţa totală a uscatului este de 148 328 100 kmp (rotunjit 149 mil. loc. Dacă împărţim globul pământesc în două jumătăţi pe orizontală. dar este bine populat. kmp). să respecte libertatea şi identitatea tuturor popoarelor. . Pe Terra locuiesc oameni care. kmp).5 mild. Suprafaţa apei este de 361 741 000 kmp (rotunjit 362 mil. după Asia. slaba asistenţă medicală. La începutul mileniului III. America de Nord. America şi Australia. european. poluarea. prin modificarea graniţelor. au dreptul să se bucure de tot ce le oferă planeta noastră. Privind harta Europei. Studiu de caz 2. un grup de şase ţări europene dezvoltate au înfiinţat Comunitatea Economică Europeană.9 Pe globul pământesc se găsesc continentele: Europa. 1. începând din secolul al XV-lea. Oceanul Arctic (Îngheţat) şi continentul Asia. Europa împreună cu continentul Asia formează o mare întindere de uscat numită şi Eurasia. Cuprinde 45 ţări (state). încălzirea globală etc. Planeta Terra cuprinde mari suprafeţe de uscat care sunt continentele şi mari suprafeţe de apă care sunt mările şi oceanele. loc. Uniunea Europeană În anul 1957. Oamenii iau măsuri de protejare a mediului înconjurător. deşi sunt de rase diferite. În anul 1993 Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană. vom constata că Europa este aşezată în centrul jumătăţii nordice. America de Sud. În Europa se vorbesc 128 de limbi şi dialecte (graiuri locale). În prezent. Antarctida. Suprafaţa apelor este de trei ori mai mare decât cea a uscatului. la data de 1 ianuarie 2007. Europa este unul dintre cele şapte continente ale planetei. Populaţia planetei este de peste 6.Europa este un continent cu o întindere mică în comparaţie cu celelalte continente. observăm că bătrânul continent este mărginit de Marea Mediterană.A. în funcţie de evenimentele istorice.Europa este un continent cu o mare putere economică. de ajutare a populaţiei din zonele cu astfel de probleme.Europa ocupă locul al doilea. să colaboreze pentru un viitor comun. Terra – planeta oamenilor 1.O. cum ar fi F. Africa. planeta noastră se confruntă cu multe probleme: lipsa apei în unele regiuni ale Asiei şi Africii. Populaţia numără aproape 800 mil. Asia. s-au construit canale de irigaţii. Imnul Uniunii Europene este Odă bucuriei din Simfonia a IX-a a compozitorului Ludvig van Bethoven. . 1. . sărăcia. (Fondul Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură). Australia.

în anul 1487. Soarele este o stea de mărime mijlocie. au organizat marile expediţii care au dus la descoperirea Lumii Noi. Astfel. în cadrul obiectului geografie la această formă de învăţământ. sprijiniţi de regii Spaniei şi ai Portugaliei. În jurul planetelor se rotesc sateliţii acestora. legitatea proceselor care acţionează în natură şi interferenţa dintre cadrul geografic al ţării noastre. Până în prezent. Saturn. În centrul Sistemului Solar se află Soarele. . Soarele face parte din miliardele de stele care alcătuiesc galaxia noastră. El are o forţă de atracţie foarte puternică care face să se rotească în jurul său celelalte planete ale Sistemului Solar: Mercur. Soarele este însoţit de alte corpuri cereşti mai mici (planete) care se învârtesc în jurul său şi cărora le transmite lumină şi căldură. Stăpâniţi de dorinţa de a descoperi şi a cunoaşte planeta. navigatorii curajoşi. scop principal al predării învăţării disciplinelor naturii şi Geografia României în ciclul primar În actuala legislaţie şcolară. Amundsen a atins Polul Sud.1. Miliarde de stele formează o galaxie. procese). Terra (Pământ). Jupiter. sarcinile metodicii acestui obiect de studiu s-au dublat. a făcut timp de trei ani înconjurul lumii. genovezul a cărui expediţie a fost finanţată de regii Spaniei. aflat în serviciul regelui Spaniei. Soarele este de 1 300 000 de ori mai mare decât Pământul. Uranus. Terra – o planetă a Sistemului Solar Privind cerul în nopţile senine observăm o mulţime de stele. descoperind Lumea Nouă. numită Calea Lactee. rolul şcolii este acela de a acţiona în direcţia însuşirii de către elevi a unor cunoştinţe ştiinţifice şi ecologice despre natură (componente. de a şti că natura este un organism viu ale cărei componente sunt într-o strânsă unitate şi intercondiţionare. Sistemul Solar este o părticică din Calea Lactee (Calea Laptelui). care suferă în evoluţia sa în timp schimbări determinate de cauze naturale şi sociale. la însuşirea unui sistem de priceperi şi deprinderi active. voluţională a fiecăru elev. Stelele sunt corpuri cereşti care au propria lumină şi căldură. la dezvoltarea spiritului de observaţie. noul plan de învăţământ de la ciclul primar a suferit unele modificări în sensul că. îmbarcat pe vasul Belgica şi-a adus o mare contribuţie la descoperirea vieţii plantelor şi animalelor din Antarctica. Venus. fenomene. portughezul Bartolemeo Diaz a atins Capul Bunei Speranţe (din sudul Africii). O importanţă deosebită în descoperirea zonelor cu gheţari veşnici au avut-o exploratorii Nansen şi Amundsen. Rolul şcolii în educaţia ştiinţifică şi ecologică. începând cu clasa a III-a. cauzele care le produc. precum şi la dezvoltarea afectivă. Deci. dorind să ajungă în India a ajuns în America. Marte. Spania şi Portugalia au devenit puteri maritime recunoscute. Miliarde de galaxii alcătuiesc Universul. Cercetătorul român Emil Racoviţă. Cristofor Columb. METODICA PREDĂRII GEOGRAFIEI ROMÂNIEI 1. Elevii ciclului primar au posibilitatea ca prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice din noile manuale. Portughezul Maggelan. Neptun şi Pluto. Nansen a condus prima expediţie a navei Fram în Arctica. se predau şi cunoştinţele legate de cunoaşterea mediului înconjurător. Noul obiect ştiinţele naturii oferă elevilor multiple posibilităţi de a cunoaşte lumea vie. schimbându-i-se denumirea în obiectul ştiinţele naturii. să contribuie la formarea unei gândiri cauzale a acestora. interdependenţa dintre componentele naturii. Aşadar. nouă planete şi sateliţii acestora alcătuiesc Sistemul Solar. Soarele. fenomenele naturale. nu s-au descoperit forme de viaţă pe nici o altă planetă a Sistemului Solar în afară de Terra. Cea mai mică planetă a Sistemului Solar este Mercur şi cea mai mare este Jupiter. Pământul are un singur satelit: Luna.10 Datorită bunei poziţii geografice. dovedindu-se astfel că Pământul este rotund.

formele de organizare ale procesului de învăţământ. Dar pentru realizarea acestor obiective. indicaţii metodologice privind transmiterea cunoştinţelor către elevi. principiile sale. aceasta din urmă însuşându-şi anumite norme ale gândirii: analiza. axate pe conţinutul ştiinţific deja descoperit. . glob. Geografia trebuie să-i facă pe elevi să observe. geografiei. să explice unele probleme ce-şi află corelaţii în procesul de predare a geografiei. de a le forma priceperi şi deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor meteorologice.2. O strânsă legătură are metodica predării geografiei cu psihologia pedagogică care-i oferă informaţii asupra legilor psihologice în conformitate cu asigurarea însuşirii cunoştinţelor de către elevi pe diferite trepte de vârstă. Metodica predării geografiei se foloseşte acum de aceste date numai după ce le-a adaptat cerinţelor locale legate de specificul geografiei ca ştiinţă şi ca obiect de învăţământ. generalizarea. potrivit noului curriculum şcolar în geografie. ca de exemplu: formarea de reprezentări geografice a priceperilor şi deprinderilor de lucru cu manualul. dar să şi opereze cu ele. sau de protejare şi ameliorare a mediului geografic în care trăiesc. Metodica predării geografiei nu se poate însă constitui ca ştiinţă numai pe baza acestor legături. ajungând ca elevii nu numai să le cunoască. este necesară cunoaşterea de către cadrele didactice a unei "anumite tehnologii didactice" cu care se ocupă metodica predării geografiei. să le aplice în practică. geologiei.11 Prin studiul celor două obiecte contopite se ajunge la educarea şi formarea unei conduite ecologice. ocrotirea şi protecţia naturii. a manualelor etc. În raportul dintre metodică şi logică. Metodica predării geografiei cuprinde un sistem complex de metode şi procedee folosite de educator. abstractizarea. cu busola şi alte aparate ce dovedesc elevilor din ciclul primar temeinicia fenomenelor geografice. Trebuie să facem distincţie între metodologia ştiinţei geografice şi între metodica specifică predării geografiei patriei în ciclul primar. cu harta. Metodica predării geografiei este de fapt o ramură principală a didacticii aplicate care prezintă metodologia de predare a acestui obiect de învăţământ. gospodărirea. hidrologice. întocmirea programelor. O strânsă legătură se stabileşte între metodica şi logica de predare a materiei. Educatorul trebuie să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la însuşirea de către elevi a unor informaţii de bază din domeniul: ştiinţele naturii. sinteza. istoriei etc. ci trebuie să-şi subordoneze existenţa coordonatelor de început a primelor elemente de orientare în natură. să dezvăluie sensul geografic al obiectelor şi fenomenelor şi să tragă concluzii pentru activitatea practică. care presupune acţiuni pentru conservarea. a cunoaşterii mediului înconjurător constituite global ca ştiinţe geografice. Scopul predării geografiei în şcoală este de a-i înarma pe elevi cu un sistem de cunoştinţe despre dinamica înfăţişării reliefului patriei. Din practica pedagogică datele furnizate de psihologia pedagogică ajută clar metodica predării. Pedagogia generală (partea referitoare la didactică) pune la dispoziţia metodicii predării celor două obiecte de învăţământ. Sarcinile metodicii predării geografiei şi obiectivele educării şi instruirii prin geografie Reforma în învăţământul preuniversitar presupune racordarea direcţiilor de acţiune din conţinutul metodicii predării geografiei. planuri reduse la scară etc. pentru transmiterea cunoştinţelor şi pentru formarea la elevi a priceperilor şi deprinderilor practice. metodica are ca sarcină aflarea corelaţiilor dintre procesele logice ale studiului şi exerciţiile şi aplicaţiile practice privite ca instrumente de lucru (hărţi.). 1. metodele şi procedeele de predare. Motivaţia elaborării metodicii predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar Metoda cuprinde totalitatea metodelor şi procedeelor folosite în procesul de învăţământ. Pregătirea ştiinţifică a educatorului trebuie să fie la curent cu toate noutăţile ştiinţifice apărute pe plan mondial şi să fie corelate cu pregătirea psihopedagogică a elevilor din ciclul primar. busolă..

dirijarea demersului metodic pentru înţelegerea elementelor şi fenomenelor geografice. În spiritul noii reforme sau curriculumului şcolar au apărut manualele alternative şi în domeniul geografiei pentru ciclul primar. 1992. Obiectivele particulare pe care trebuie să la urmărească şi să le realizeze metodica predării geografiei sunt: a) să fixeze scopul instructiv-educativ al învăţării geografiei în şcoală.selectarea informaţiei pertinente şi utile din volumul de cunoştinţe geografice (potrivit nivelului de înţelegere. a volumului de cunoştinţe şi deprinderi geografice pe care să le posede elevii.respectul şi aprecierea elevilor faţă de cadrul natural şi uman al României. obiective. . toleranţă. În concordanţă cu manualul au fost realizate şi alte materiale-suport de sprijin în desfăşurarea procesului didactic cum sunt: caietul elevului. prin care se încearcă o "raţionalizare a procesului de predare-învăţare insituţionalizată prin optimizarea componentelor sale: programe. a particularităţilor psihice ale elevilor). prin metodica predării geografiei se pot urmări principalele sarcini sau obiective care contribuie la realizarea procesului instructiv-educativ al disciplinelor respective: 1. în funcţie de logica ştiinţei pedagogice. Cele trei grupe mari de obiective. cultură. reprezintă un concept nou şi central al teoriei şi practicii educaţiei.respectul pentru diversitate. cunoaştere. Aceasta presupune precizarea conţinutului programelor şcolare. ghidul învăţătorului. a sistemelor spaţiale. 3. Cultivarea de atitudini şi valori care se referă la: . metodelor.12 "Curriculum". cuprinse şi în noile programe şcolare.. civilizaţie.atitudinea pozitivă faţă de educaţie. de orientare şi localizare a componentelor geografice. de interpretare şi prelucrare a datelor (plecând de la orizontul local şi apoi prin extindere la nivelul ţării). 2. izvorăsc din conţinutul "Cartei Internaţionale a educaţiei prin geografie" adoptată la Congresul Internaţional de Geografie de la Washington. . succesiunilor interacţiunilor şi cauzalităţii stabilitate între componentele mediului geografic. instrumente de evaluare etc. a structurilor. precum şi al fiecărei discipline geografice pe clase. Realizarea deprinderilor de raportare corectă în spaţiu şi timp.aplicarea principiilor. să eşaloneze cunoştinţele în cadrul programelor şi capitolelor. lecturi geografice. prin utilizarea corectă a limbii române. . document de referinţă. societate. manuale. . În acest sens. şi procedeelor pedagogice generale şi specifice geografiei pentru dezvoltarea de capacităţi intelectuale şi competenţe (generale şi specifice) în vederea asimilării cunoştinţelor fundamentale dezvoltate prin geografie. atlasul geografic. b) să stabilească şi să fundamenteze principiile. Aceasta presupune .integrarea mijloacelor de învăţământ necesare în accesibilizarea informaţiei din geografie. metodele şi procedeele care asigură însuşirea conştientă a cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor practice ţinând seama de particularităţile de vârstă şi de puterea de înţelegere a elevilor. Obiectivul fundamental al oricărei metodici şi prin urmare şi al metodicii predării geografiei poate fi formulat astfel: "să pornească de la problemele vieţii şi activităţii productive şi să se înscrie tot mai mult pe direcţia de dezvoltare actuală şi de perspectivă ale cercetării ştiinţifice ce vin în sprijinul diferitelor probleme practice şi educative privind pregătirea elevilor bine instruiţi".aplicarea strategiilor în dezvoltarea gândirii şi limbajului geografic ştiinţific (fondul de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice geografice) şi a comunicării în general prin explicarea conceptelor. confecţionare. Stabilirea scopului instructiv-educativ al învăţământului geografic preuniversitar în raport de noile cerinţe ale societăţii româneşti pe plan naţional şi internaţional putându-se realiza prin: . procurare etc. modul de utilizare precum şi a modului de colecţionare.ocrotirea mediului înconjurător. . . . accesibilizarea şi transferul dintr-un sistem în altul pentru consolidarea elementelor de bază în învăţare.

cât şi ca auxiliar al altor metode. când se formează primele noţiuni geografice şi până la terminarea liceului. cercetarea orizonului local etc. Metodica predării geografiei ca disciplină ce-şi află locul la contactul pedagogiei cu geografia. De ex. începând cu elevii ciclului primar. respectiv interpretarea hărţilor.13 căutarea şi indicarea regulilor după care se poate învăţa geografia. pe terenul geografic sau în natură (observarea şi analiza fenomenelor. trebuie astfel organizate încât elevii să primească treptat cunoştinţe clare despre geografia fizică şi economică a ţării noastre.). are ca sarcină principală studierea problemelor instructiv-educative ale predării geografiei în şcoală. b) aplicarea în practica şcolară a noilor metode şi procedee de a transmite mai uşor cunoştinţele elevilor cu privire la geografia fizică şi economică a ţării noastre. efectuarea unor măsurători simple. convorbirea. precum şi a experienţei înaintate din alte ţări. solul. clima. Acest lucru se poate realiza dacă permanent în timpul predării se prezintă material didactic care localizează ceea ce se învaţă în spaţiu şi timp.4. Cele mai frecvente metode folosite în studiul geografiei sunt: observaţia. Se impune deci o permanentă documentare ştiinţifică care să conducă la cunoaşterea a tot ce a fost valoros în trecut şi a ceea ce este nou în domeniul predării geografiei şi al disciplinei de specialitate. a) Observaţia. Gândirea geografică şi expunerea cunoştinţelor acestui obiect de studiu este legată nemijlocit de hartă. particularităţile demografice şi economice. Deosebit de important este ca în procesul dobândirii cunoştinţelor să se urmărească formarea gândirii geografice la elevi. Pentru aceasta se impune organizarea de activităţi cu conţinut practic în clasă. fiind folosită atât ca metodă independentă. Această metodă ajută la depistarea experienţei pozitive obţinută de cadrele didactice. ceea ce înseamnă că formarea deprinderilor de a lucra cu harta. c) organizarea ştiinţifică a cercetării impune căutarea şi stabilirea unor metode care să permită desprinderea unor concluzii capabile să răspundă cerinţelor formulate mai sus. Orice cercetător care utilizează această metodă trebuie să se desfăşoare după un plan în prealabil stabilit. vegetaţia.studierea şi generalizarea experienţei înaintate a predării geografiei în ţara noastră. să arate deosebirile dintre un loc şi un altul (realizându-se deci descrierea cauzală şi comparativă) privind relieful. programe restructurate şi manuale noi). Prin studierea geografiei elevii acumulează o mare cantitate de cunoştinţe în legătură cu diversele fenomene care se petrec în natură şi societate. metodica predării geografiei trebuie să-şi orienteze cercetările spre trei izvoare principale: . În acest scop. adaptând însă aceste metode specificului geografiei ca obiect de învăţământ. . În acest scop foloseşte aceleaşi metode de cercetare pe care le utilizează şi alte ştiinţe. . Este cea mai răspândită metodă de cercetare. care trebuie respectat cu consecvenţă. Predarea întregului sistem de ştiinţe geografice în şcoală. . ancheta. În acest scop este necesar să se acţioneze pentru formarea la elevi a unor priceperi şi deprinderi utile în viaţă. 1.cercetarea şi găsirea noului prin experimentarea unor metodologii particulare care apar în procesul predării geografiei.. trebuie să se înscrie între obiectivele care permanentizează rolul educatorului atât în predarea cunoştinţelor şi la verificarea acestora cât şi în organizarea şi desfăşurarea altor activităţi în clasă sau în afara clasei. De aceea este necesar să se creeze condiţii ca elevii să observe cât mai mult în mod direct şi să cunoască atât natura cât şi viaţa oamenilor mai întâi în orizontul local şi apoi pe cuprinsul patriei. Acţiunea educativă a materialului geografic creşte dacă elevii percep nemijlocit ceea ce li se comunică.studierea trecutului nostru în domeniul predării geografiei. în cabinetul de geografie. Metodele de cercetare folosite de metodica predării geografiei a) reorganizarea conţinutului geografiei la clasele I-IV (prin plan de învăţământ. în experimentele întreprinse se foloseşte cu succes observaţia. Studiul geografiei trebuie să fie legat de practică. studiul documentelor şi experimentul pedagogic. citirea. desenarea.

Alteori. Observarea selectivă descompune procesul predării pe părţi componente: predare. În planul de cercetare se vor include şi probleme de control care vor fi date pentru verificarea rezultatelor obţinute în urma aplicării unor anumite procedee. Integral se face când se porneşte de la un studiu complet cu privire la predarea geografiei în ciclul primar. elaborată în prealabil. practicanţi din cadrul colegiilor pedagogice). la care se pot stabili ipoteze de lucru. Pare a fi o anchetă. pentru aplicarea căreia se cer organizate acţiuni şi pregătirea materialelor care să ajute la desfăşurarea experimentului. ci de alţi factori (cadre didactice. Observarea selectivă poate duce însă la concluzii practice eficiente numai în cazul în care problema cercetată este raportată la întreg. Astfel. dar este un interviu. Se pot cerceta: catalogul clasei. Pentru verificarea ipotezei generale se stabilesc obiectivele cercetării care trebuie să fie înscrise în plan. Înseamnă toată documentarea în legătură cu o anumită problemă propusă spre cercetare. metodele şi procedeele de cercetare. metodica interpretării materialului adunat prin care se stabilesc modul în care vor fi analizate din punct de vedere cantitativ rezultatele obţinute prin cercetare în aşa fel încât să se stabilească în ce măsură rezultatele confirmă sau infirmă ipoteza stabilită iniţial. la ansamblul lecţiei sau a activităţii care este studiată. dar separat. modifică fenomenele. Experimentul introduce noul în practica şcolară. o observaţie indirectă. cum reuşim la clasa a IV-a să formăm la elevi reprezentări şi noţiuni geografice din cadrul geografiei fizice?). După această analiză sumară a problemei trebuie să se precizeze scopul şi ipoteza cercetării care vor fi formulate în raport cu poziţia metodologică. Importanţa acestei metode constă în aceea că permite să se adune fapte. În plan se precizează. Se urmăreşte în procesul de învăţământ un singur aspect. date care pot duce la organizarea unor cercetări. de asemenea. părinţi. în raport cu importanţa lor. iar selectiv se face asupra unui capitol. sau toate. elevi. de interes imediat al învăţământului geografic şi să ajungă în acelaşi timp la soluţionarea unor probleme teoretice. Planul cuprinde. d) Metoda experimentală este cea mai importantă metodă de cercetare fiind considerată ca bază a ştiinţei moderne. c) Cercetarea documentelor şcolare.. desfăşurarea cercetării poate avea o cale inversă: plecând de la elucidarea unor probleme teoretice. util mai ales în faza iniţială a cercetării când pe baza datelor obţinute. registre de inspecţie şcolară etc. realizată nu de cercetător. asimilare de cunoştinţe. schimbă condiţiile de desfăşurare a procesului de predare. Experimentul se organizează după o anumită ipoteză de lucru. de pildă. sau date care pot confirma concluziile la care ajunge o cercetare efectuată prin utilizarea altor metode de cercetare. Precizarea scopului şi a ipotezei de lucru fixează cadrul general şi perspectiva cercetării. Planul de cercetare se prelucrează în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor la care va fi prezent şi profesorul de geografie şi se vor aduce îmbunătăţiri acestuia. poate fi urmărit: rolul comparaţiei în înţelegerea şi însuşirea conştientă a cunoştinţelor geografice.14 Planul se face pe o ramură de studiu integral sau selectiv. să se rezolve în lumina unor probleme concrete ale învăţământului (de ex. O cercetare experimentală în domeniul metodicii geografiei poate să propună rezolvarea unor sarcini practice. Această metodă poate fi îmbinată cu metoda convorbirii. jurnalul de însemnări ale educatorului. de corelare dintre noţiunile de geografie fizică şi geografie economică. de asemenea. formare de priceperi şi deprinderi practice etc. b) Ancheta. . fiind de altfel. Toate problemele puse sub observare trebuie analizate şi prelucrate pe linia scopului care trebuie să realizeze şi să răspundă la întrebările planului. De pildă. cum a fost însuşit capitolul Orientarea prin deplasarea pe teren? Câţi dintre elevi n-au înţeles şi de ce? Care ar fi cauzele neînţelegerii? Ce lecturi trebuie citite pentru a-i convinge pe elevi care sunt mijloacele de orientare şi cum trebuie să ne orientăm în natură? Se poate organiza o cercetare axată pe geografia judeţului în care se observă modul de îmbinare. se pot stabili obiectivele care urmează să fie cercetate. Metoda anchetei se bazează pe metoda observaţiei.

. din 2001) Se ştie că pedagogia recomandă obiectivele unui obiect de învăţământ în: obiective generale. gândirea independentă a autorului de manuale. relief. Cu alte cuvinte. deprinderilor.. c) Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea cunoştinţelor. subsol. prin concepţie sau mod de redactare.formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a surprinde realităţile. folosirea mijloacelor de învăţământ pentru fiecare lecţie. Scopurile şi finalităţile învăţământului primar indică domeniile şi tipurile de schimbări educative care sunt concordante cu precizările noii programe şcolare şi urmăresc dezvoltarea intelectuală şi educativă a elevilor.să determine elevii să-şi asume responsabilităţi şi să fie cooperanţi. a) Obiectivele generale pot fi: cognitive.să dezvolte curiozitatea elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare. pentru anul şcolar 1998-1999. cei care predau ştiinţele ar urma: . atitudinilor la elevi etc. ci drept o cale de cunoaştere activă. aceasta înseamnă specificarea în mod concret a ceea ce trebuie să cunoască şi să facă prin muncă independentă elevilor la încheierea procesului de predare-învăţare. Astfel. în crearea înţelegerii factorilor perturbatori şi stabilizatori ai mediului înconjurător şi a adaptării comportamentului de ocrotire a mediului înconjurător. Operaţionalizarea obiectivelor se realizează prin desfăşurarea fiecărei lecţii. prin observaţii şi acţiuni sau alte manifestări observabile şi măsurabile. prin acţiune directă.15 CONŢINUTUL PROGRAMEI ANALITICE A GEOGRAFIEI ROMÂNIEI PENTRU CICLUL PRIMAR (ANTERIOR NOII PROGRAME. La fiecare lecţie. . familiar acestora. desemnează tipuri de performanţă. se precizează în introducere: "Curriculum-ul de Ştiinţe pentru clasa a III-a şi a IV-a" a fost realizat pornind de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi învăţării ştiinţelor naturii la acest nivel de şcolaritate: trezirea curiozităţii ştiinţifice a copiilor şi înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul imediat. Educatorul trebuie să aibă în vedere realizarea acestor obiective care urmăresc: . . . observarea schimbărilor ce au loc în natură într-un timp îndelungat. a lumii înconjurătoare. educatorul trebuie să formuleze corect obiectivele pentru fiecare temă şi subiect din programă: alegerea strategiei de predare a metodelor şi formelor de organizare în clasă şi în afara clasei. interrelaţiile şi transformările din natură.). a rezultatelor aşteptate în urma unei instruiri asupra elevilor. . b) Obiectivele specifice se adresează diferitelor discipline de învăţământ şi sunt caracteristice scopurilor fundamentale de realizare a conţinutului ştiinţific al obiectivului respectiv. de fenomene şi de reguli care trebuie memorate. . Dominantele curriculumului şcolar actual faţă de cel anterior sunt: .să dirijeze discuţiile dintre elevi în scopul descoperirii semnificaţiei unor fenomene ştiinţifice. a învăţătorului sau a profesorului.să încurajeze elevii în a se autoevalua. formarea şi asimilarea unor noţiuni ştiinţifice precise. În noua programă a MEN (MEC) apărută relativ recent.dirijarea proceselor de observaţie spre ceea ce este esenţial. animale) şi cea nevie (sol. deprinderile şi experienţele colegilor.elaborarea unor obiective centrale pe formarea de capacităţi. convingerilor. derivate la rândul lor din obiectivele generale determinate de idealul educaţional. .înţelegerea. ape etc. Reforma învăţământului în ceea ce priveşte predarea ştiinţelor necesită o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte. .să manifeste respect pentru ideile. cu accent pe formarea unei atitudini ecologice. Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească.să asigure elevilor materialul didactic necesar investiţiilor. .să identifice şi să folosească resurse din afara sălii de clasă.perceperea fenomenelor şi a proceselor din realitatea înconjurătoare prin contactul elevilor cu lumea vie (plante. afective şi psihomotorii. precum şi libertatea acestora de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse. obiective operaţionale. obiective specifice. .

volum). gust. greutate. să folosească adecvat pentru a descoperi însuşirile corpurilor. tracţiune. Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii. . pâlnii.) stării de mişcare şi . după unul sau două criterii.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare.).1. să efectueze operaţii experimentale simple şi observaţii pentru a descoperi însuşirile corpurilor. respingere. . .menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate dezvoltării unor deprinderi cum ar fi: observarea. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate Obiective de referinţă 2. Exemple de activităţi de învăţare Pe pacursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi: .predominanţa conţinuturilor de tip formativ. măsurarea. evaporare. . cunoscute de copii din viaţa de toate zilele. după criterii simple. 1.completarea unor tabele sau a unor diagrame cu ajutorul cărora să se clasifice amestecuri. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre copruri. transparenţă. Exemple de activităţi de învăţare .utilizarea unor obiecte de uz curent. să identifice anumite transformări suferite de corpuri. . .). împingere). . excursii ca caracter didactic în scopul sesizării diferitelor tipuri de material.observarea unor desene şi experimente ilustrând interacţiuni în scopul diferenţierii tipurilor de forţe întâlnite (atracţie. rigle etc. 2. 1. rupere. . Obiective cadru: 1. să clarifice amestecuri şi materiale.4. 2. deformare. bile.observarea unor desene care să evidenţieze rolul O2 în întreţinerea arderii.16 .3. ruginire etc.utilizarea şi integrarea informaţiei noi în ceea ce elevul ştie deja din experienţa personală. 3.operaţii experimentale care să conducă la descoperirea însuşirilor fizice ale apei (formă. 1. să perceapă şi să diferenţieze existenţa unor interacţiuni. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1.observarea în cadrul unor experimente a unor transformări suferite de corpuri (rupere.2. ardere. transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre corpuri. valorificând terminologia ştiinţifică învăţată.demonstrarea modului de mânuire a instrumentelor (pahare.observarea unor materiale în scopul stabilirii caracteristicilor acestora. . 2. maşinuţe. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate. să observe şi să descrie în cuvinte simple materiale naturale şi prelucrate din mediul apropiat. .abordarea ştiinţei ca învăţare prin experimentare. etc. CURRICULUM LA CLASA A IV-A A. materiale etc. transformărilor fizice suferite de corpuri (deformare. 4. miros.1. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii.. utilizarea informaţiei etc.vizite.

3.investigaţii pe teme diferite folosind fişe de instrucţiuni sau desene: separarea unor amestecuri.formularea de întrebări care să genereze ipoteze verificabile experimental. circuitul apei în natură. atlase. Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 4. rezervaţii naturale etc. să efectueze măsurători ale distanţei şi duratei de deplasare pentru corpurile aflate în mişcare şi să le verifice prin repetare. interacţiuni între corpuri (acţiunea greutăţii asupra corpurilor).completarea rezultatelor obţinute.2. rolul solului. 3. viteza de mişcare. povestiri.măsurarea distanţei parcurse într-un timp dat de corpuri diferite.observarea rolului oxigenului în menţinerea arderii. 2. 4..vizite la grădina zoologică. 3. în fiecare grup se stabilesc pentru a investiga o situaţie de natură următoarele roluri: cel care conduce discuţia ştiinţifică din mediul înconjurător. să redea în limbaj propriu în cadrul .organizarea datelor de tabele şi formularea de concluzii simple pe baza acestora.îngrijirea unor animale. cel care înregistrează activitatea desfăşurată de grup. . CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII de repaus a unor corpuri. interacţiunilor dintre corpuri. cel care va raporta întregii clase concluziile grupului. 4. să prezinte rezultatele unui demers de .3.17 2.2. să participe activ în cadrul unui grup . să-şi exprime atenţia faţă de mediu.4. B. însuşirile apei. radio-tv. transformările fizice ale apei.alcătuirea unor tabele în care să înregistreze de fiecare dată observaţiile şi măsurătorile efectuate. cel care va cronometra timpul. . transformări fizice suferite de acelaşi corp. .prezentarea clară şi concisă folosind clasei anumite informaţii ştiinţifice aflate limbajul ştiinţific însuşit a unor emisiuni prin mass-media. transparenţă). . interacţiuni. . învăţaţi. să formuleze probleme simple în care sunt implicate date experimentale şi cunoştinţele anterioare.selectarea materialelor şi a ustensilelor selectând materialele şi ustensilele adecvate. necesare investigaţiei. . .1. apartament. parc. dramatizări vizând ginaţia şi curiozitatea ştiinţifică. însuşirilor fizice ale aerului (formă.5. mişcarea corpurilor.jocuri de rol. 3. valorificând terminologia ştiinţifică a învăţării Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 3. . mişcarea corpurilor.1.. investigare folosind termenii ştiinţifici reviste. .plantarea şi îngrijirea plantelor din spaţiul verde al şcolii. 2. dintr-un set dat. antrenând întregul grup. pe teme de ştiinţe. să-şi manifeste şi să-şi dezvolte ima. ziare. însuşirile aerului. volum. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. . poluarea solului. .folosirea unor surse bibliografice. folosirea ma-terialelor naturale. să realizeze experimente pe teme date . dicţionare etc. apei şi aerului.lucrul pe grupe.

C. evaporare etc.18 1. viteza de mişcare. Pornind de la elementele de geografie a orizontului local. fertilitate. gaz. Viteza de mişcare. Standarde S1. minereuri. căi de prevenire a efectelor negative ale fenomenelor chimice. filtrare. de a investiga şi de a înţelege. Mişcarea corpurilor-repaus. apoi. volum: forme de existenţă în natură. Se urmăreşte. Formularea de enunţuri ştiinţifice valorificând terminologia ştiinţifică învăţată. S4. refolosire. 2. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare. prin folosirea unor instrumente. trezirea interesului acestuia de a cunoaşte direct. Solul. mase plastice. solidificare. utilizări. acrire. formă. dizolvare. Interacţiuni-efectele acestora asupra corpurilor: modificarea stării de mişcare şi deformarea acestora. precum şi importanţa prezentării unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate. Amestecuri-însuşiri: solid. transparenţă. gaze naturale. mişcare. miros. putrezire. materiale de construcţie. transparenţă. S2. lichid. studiul geografiei trebuie să depăşească. fermentare.însuşiri: solid. Compararea unor funcţii şi stări ale corpurilor în funcţie de condiţiile de mediu. deformare. gaz. tracţiune.S3. pertinente pe baza informaţiilor extrase din datele experimentale. i se propune elevului descoperirea progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic românesc.Poluarea solului. Realizarea de experienţe folosind investigare a realităţii şi de experimentare instrumente familiare. Mutaţia esenţială propusă de prezentul curriculum şcolar este trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a copilului. Fenomene chimice-ardere. circuitul apei în natură. Amestecuri. solubilitate. Interacţiuni. faptul geografic imediat. Poluarea. Cu alte cuvinte. frecare. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii. relativ simple şi accesibile vârstei şcolare mici.surse şi modalităţi de prevenire. Aerul. respingere. Materiale naturale şi prelucrate-sare. Aerul. miros. petrol. 3. Tipuri de forţe: împingere. gust. GEOGRAFIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Curriculum de clasa a IV-a îşi propune să-i familiarizeze pe elevi cu noţiuni elementare de geografie. Efectuarea de experimente dirijate. ori de câte ori este . ruginire etc. Descrirea însuşirilor şi caracteristicilor vieţuitoarelor şi fenomenelor naturale observate. . Prezentarea rezultatelor unei investigaţiiexperimentat în mod simplu şi clar. volum. componenţă: oxigen şi dioxid de carbon. greutate. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiectiv cadru: 1. Sol-însuşiri: permeabilitate.însuşiri: gaz. Materiale naturale şi prelucrate. atracţie. gust. Apa. sticlă. norme de protecţie. Apa. apei şi aerului. culoare. rol: suport şi sursă de hrană. hârtie. Mişcarea corpurilor. Fenomene fizice-deformare. cărbune. formă. 2. separarea amestecurilor: decantare. Fenomene fizice şi chimice. lichid. Dezvoltarea capacităţii de comunicare S5. la un nivel elementar. 3. însuşiri.. S6. magnetizare.

În acest context. prin contactul direct cu faptul studiat şi prin metoda "a învăţa prin experimentare".centrarea pe formarea capacităţilor de informaţia factuală. . dimpotrivă.înţelegerea relevanţei geografiei pentru a cunoştinţelor de geografie.libertatea cadrului didactic de a alege numărul de ore. . un rol foarte important îi revine şcolii în a-l ghida pe elev în formarea unei imagini obiective asupra raporturilor spaţiale şi temporale care caracterizează realitatea observabilă în mod direct sau imediat. cele aproximativ 17 ore alocate disciplinei pot fi desfăşurate de-a lungul întregului an. neproductiv materia.3.număr de ore fix pentru fiecare temă. al continentului natal şi al lumii contemporane. excesiv ştiinţific . descrierea şi relaţionarea elementelor de mediu geografic pe baza diverselor surse geografice. (cu accent mai ales pe formarea deprinderilor de investigare. atât în orizontul local şi apropiat. 4. la comunitate şi la societatea zilelor noastre.4.activităţi de învăţare realizate inclusiv în spaţiul clasei. . mijlocul naturii. în funcţie de posibilităţile locale şi de interesele elevilor. capitol. ele pot fi grupate într-un anumit semestru.activităţi de învăţare realizate exclusiv în . Din această perspectivă. spaţiul îngust al sălii de clasă. de la localitate la planetă. în alternanţă cu lecţiile de istorie sau. reprezintă orizontul-sursă al informaţiilor referitoare la viaţa cotidiană. Programa concretizează viziunea asupra existenţei individuale şi sociale în lumea contemporană. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic. prezentul curriculum oferă . Astfel.).însuşirea de tip academic. bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care au loc simultan. insuficient adaptată înţelegere a faptelor şi a fenomenelor cavârstei şi posibilităţilor de înţelegere ale racteristice mediului geografic înconjurător copiilor. 3. prin contactul direct cu detalii care supraîncărcau în mod fenomenul geografic. fiecare şcoală are libertatea de a repartiza orele alocate prin planul-cadru de învăţământ.2. celălalt semestru fiind integral dedicat studierii istoriei. . Altfel spus. 3. cât şi la nivelul ţării. Curriculum şcolar de faţă este astfel conceput încât să nu îngrădească prin concepţie sau mod de redactare stilul cadrului didactic. urmărite. Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător. acordând o atenţie specială păstrării logicii interne a disciplinei. de orientare etc. CURRICULUM-UL ANTERIOR .activităţi de învăţare generate dinspre . 2. 3. CURRICULUM-UL CLASEI A IV-A (NOUA PROGRAMĂ. din 2005) Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a îşi propune să contribuie la construirea orizontului de existenţă cotidiană a elevului (începând de la localitatea natală. CURRICULUM-UL ACTUAL . Totodată. până la nivelul planetei). Observarea.centrarea pe conţinuturi teoretice şi pe . Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt următoarele: 3. considerate a fi cele mai adecvate atingeri ale obiectivelor propuse. Obiectivele cadru sunt: 1. să ofere acestuia libertate de alegere şi de organizare a unor activităţi de învăţare. după cum consideră necesar. respectând condiţia parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii ale curriculum-ului. cu accent pe viaţa de toate zilele. cadrul didactic poate decide cu privire la succesiunea cea mai adecvată a temelor. natura înconjurătoare fiind mediul cel mai potrivit de familiarizare a elevului cu faptul geografic. Acest spaţiu.activităţi de învăţare generate de obiectivele conţinuturi.19 nevoie. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei.

în mod direct sau mediat. care este complementară observării directe. ţară. prezenta formulă de construcţie a conţinuturilor. .dimensionarea conţinuturilor şi a informaţiei la elementele esenţiale. . sub raport educaţional. .interpretarea unei informaţii cartografice minime şi intuitive. a grupării conţinuturilor în concordanţă cu reperele majore ale contextului educaţional. în relaţie cu obiectivele învăţării. fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a elevului. din sursele mass-media. Pentru dirijarea acestui demers de cunoaştere. de către elev. structurat pe niveluri şi în sisteme succesive.realizarea unor exerciţii de raportare permanentă. . Matematică. fenomene şi procese specifice orizontului local. Curriculumul permite o organizare flexibilă a instruirii. asigurând trecerea gradată de la abordarea unor elemente. utilizarea unor conţinuturi „în sine”. Educaţie civică). evaluare orală). Noul curriculum de geografie dezvoltă sensibil dimensiunea socială a acestei discipline şi apelează la elemente. pentru atingerea obiectivelor de referinţă asumate prin planificarea anuală şi prin proiectarea unităţilor de învăţare. a unor termeni şi denumiri presupuse din perspectiva unei tradiţii.utilizarea unor forme variate de evaluare care să permită identificarea corectă a performanţelor şcolare (texte scrise. .utilizarea informaţiilor elementare din surse diferite de informare. nu poate duce la creşterea performanţelor şcolare. sintetic. . prin hărţi succesive simple.20 aparatul conceptual şi metodologic pentru descoperirea şi explorarea.identificarea şi selectarea unor informaţii specifice. lumea contemporană). dar şi cu alte discipline ca. ceea ce este cunoscut sub numele de „treceri succesive de scară”. Conţinuturile prevăzute în cadrul programei nu au semnificaţie în sine.utilizarea informaţiei (directe şi indirecte). şi experienţa proprie a elevilor (directă şi mediată de sursele de informare). cu elemente esenţiale care reprezintă realităţi ale spaţiului geografic. . În vederea optimizării procesului didactic propriu-zis. .observarea (liberă sau dirijată) a realităţii înconjurătoare.realizarea unei cortelaţii mai strânse cu obiectivele şi conţinuturile disciplinelor care fac parte din aceeaşi arie curriculară (Istorie. ci numai în relaţie cu obiectivele învăţării. situarea României în continentul european şi în lume. până la dimensiunile planetei. . pe de altă parte. Astfel. pe de o parte. Limba şi literatura română. la cele ale ţării. Programa oferă premisele pentru construirea unei reprezentări asupra realităţii înconjurătoare de la nivelul localităţii natale. prin treceri succesive de scară. . de ex.raportarea realităţilor teritoriale mai restrânse la cele cu o întindere mai mare. elementele de geografie a orizontului local. caracteristicile geografice generale ale României şi diferenţierile sale regionale (unde se pune din nou accent pe orizontul regional apropiat).. judeţ. Aceasta presupune şi valorificarea informaţiei specifice din mass-media (referitoare la orizontul apropiat. de la parte (orizontul apropiat şi local) la întregul în care se înscrie. portofolii. ordonate de la localitatea natală la planetă. învăţarea va fi axată pe o serie de activităţi ca: . Un element important îl constituie posibilitatea realizării unei legături mai strânse între activităţile de învăţare şi conţinuturile ofertate. pot fi valorificate următoarele sugestii de aplicare: . a mediului geografic. regiune. Europa. ale continentului şi ale planetei ca întreg. Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a prezintă selectiv.exersarea trecerii de la o scară la alta. strict necesare atingerii obiectivelor asumate. Ştiinţe ale naturii. . servind strict la realizarea acestora.raportarea elementelor observate la suporturi cartografice simple. pot fi valorificate în mod prioritar. facilitează elevului un demers introductiv în geografie: de la localitatea natală la planetă. esenţializat.

ţării.exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat. . să utilizeze. să utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale. forme de - construcţii) şi al punctelor cardinale. . pe baza unor surse diferite 3. materiale didactice etc. .întocmirea.exerciţii (pe teren) de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe accesibile. să localizeze corect elemente ale spaţiului . Relaţionarea elementelor geografice. pe baza unor surse diferite Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . al Europei. fotografii.4. diapozitive) etc a unor obiecte aparţinând spaţiului imediat 1. context dat a Europei.3.2. din cel local şi ţară.21 utilizarea unor exerciţii şi activităţi de învăţare care să stimuleze perceperea realităţii înconjurătoare (de la localitatea natală la planetă). .5.1. reprezentare a spaţiului (imediat. pe harta judeţului. .exerciţii de localizare. pe harta judeţului.Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1. Europei a unor itinerare / trasee imaginare care reunesc aceleaşi elemente spaţiale 2. .realizarea unor reprezentări simple cartografice ale orizontului local şi apropiat 1. cu ajutorul unor repere (râuri. filme documentare. în situaţii diferite de ex. în diferite surse de informare (ex. Obiective cadru 1. apropiat. atlase. al relief. pe harta judeţului. caiete de activitate independentă. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă activităţile: . mijloace elementare de la cartografice simple referitoare la ţară. să aprecieze în mod empiric distanţe accesibile direct 1. la nivelul ţării. fotografii. Europa. este necesară utilizarea unor suporturi educaţionale variate: hărţi.exerciţii de realizare a unor reprezentări al planetei.. apropiat şi local imediat. 1. a ţării. pe teren şi pe hartă.recunoaşterea şi localizarea. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) 2. să se situeze corect în spaţiul imediat. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei 4. la Glob (be baza utilizării semnelor local) convenţionale şi a scării de proporţie). jurnale de călătorie. ghiduri. într-un geografic local. alte repere observabile) în spaţiul apropiat. a ţării.exerciţii de localizare empirică. orizontului local şi al ţării local şi apropiat. Pentru accesibilizarea învăţării. . ca un întreg. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Europei. Relaţionarea elementelor geografice. fişe.a elementelor din orizontul local şi apropiat.exerciţii dc recunoaştere a unor elemente geografic (de la localitate la planetă).

. să înregistreze date specifice geografiei.22 La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 2. .exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente 4. să construiască enunţuri simple şi dezvoltate . cu ajutorul despre fenomene şi fapte observate în realitatea termenilor specifici.exerciţii de descriere succintă a caracteristicilor unor fenomene şi fapte observate în realitatea înconjurătoare.exerciţii de descriere succintă. pe baza unui vocabular de sprijin. să situeze anumite elemente grafice într-o ierarhie spaţială (de la localitate la planetă) 3. să îşi exprime interesul pentru cunoaşterea .explorarea mediului din orizontul local şi . a unui element observat înconjurătoare direct sau mediat. tabele. . . . .exerciţii de notare (înregistrare).1. de la orizontul la apropiat la planetă) 2.exerciţii de observare nedirijată şi . în texte.descrierea dirijată după o hartă simplă.formularea unor răspunsuri la întrebări.prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare. direct sau percepute mediat (redate în diferite moduri) 2.enumerarea.6. 3.1. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 4.exerciţii de grupare / de discriminare a unor elemente reprezentate la niveluri şi scări diferite. .5. imagini etc) caracteristici ale realităţii înconjurătoare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă activităţile: .2.3. hărţi. în fotografii şi pe hărţi. să descopere relaţii simple între diverse elemente din mediul înconjurător. observate sau deja prelucrate simple) 2. . 3.compararea succesivă a unor hărţi realizate la scări diferite.3.exerciţii de completare a unor enunţuri reprezentate pe suporturi catografice lacunare pornind de la un suport carto.identificarea de corespondenţe între elemente observate direct şi mediat. Utilizarea adecvată a unor termeni limbajului specific geografiei Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 3. pe baza unor caracteristici date. să compare elemente şi relaţii reprezentate la niveluri şi la scări diferite. folosind surse de informare diferite. a unor elemente referitoare la realitatea înconjurătoare. să descrie în enunţuri simple elemente . să identifice în diferite surse de informare (texte.1. să observe progresiv elemente din dirijată realitatea înconjurătoare 2. referitoare la fenomene observate direct referitoare la fenomene observate.completarea unor fişe de observare. 2.4. grafice a datelor observate. să elaboreze enunţuri explicative .2. . sub diferite forme (fişe.

animalele şi solurile – aspecte generale Locuitorii şi aşezările omeneşti Principalele activităţi economice . Terra – planeta oamenilor Momente importante în descoperirea planetei Terra – o planetă a sistemului solar .1. al şcolii. România în Europa Ţările vecine. săptămâna. populaţia şi aşezările omeneşti ale ozizontului local Aplicaţii practice în orizontul local . localitatea. anul) în explicarea unor Modificări ale realităţii observate 1. inclusiv a consecinţelor intervenţiei omului (pozitive saun negative).4. planul locuinţei. Caracteristici geografice ale orizontului local Elemente generale despre relieful. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI .2. a reşedinţei de judeţ şi a judeţului Harta administrativă Bucureşti – capitala României 1. .3.23 cunoaşterea mediului înconjurător. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB . Uniunea Europeană . Repere de timp (ora.realizarea unor proiecte de grup. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine . vegetaţia. Orientarea în orizontul apropiat Planul clasei.realizarea unui plan individual de observare a unor fenomene de degradare a mediului din zona de reşedinţă. anotimpul. Punctele cardinale Harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta. Organizarea administrativă Prezentarea localităţii natale. „Hărţi diferite ale orizontului local” .3.2. să colaboreze cu cei din jur. Europa – un continent la nivelul planetei Caracteristici geografice generale. luna. vegetaţia.2. . apele. Caracteristici geografice generale Limitele şi vecinii Relieful (caracteristici generale şi trepte de relief).1. De la orizontul local la ţară Treceri succesive de scară ilustrate pe hărţi 1.5. cartierul. Orizontul apropiat Sala de calsă. .1. al cartierului şi al localităţii . hidrografia. identificând diferite modalităţi de conservare şi de ocrotire a mediului înconjurător 4.jocuri de rol. Unităţi majore de relief Clima. ziua.1.2. CONŢINUTURI (introducere în geografie: de la localitatea natală la planetă) 1. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ORIZONTULUI APROPIAT ŞI LOCAL . în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viaţă apropiat. Orizontul local Linia orizontului. Marile unităţi geografice ale ţării (prezentare generală): a) Carpaţii b) Dealurile şi podişurile c) Câmpiile d) Studiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi geografice .

3. să rezolve în raport cu conţinutul instruirii. Acestea urmăresc patru direcţii care vizează: . Ele devin obligatorii atunci când se optează pentru curriculum extins. să rezolve. cerut de obiectul acţiunii şi de condiţiile stabilite. Realizarea obiectivelor operaţionale. să interpreteze.să poată să descrie condiţiile situaţiei didactice. Descrierea unei realităţi pe baza unor imagini S. Astfel. Uilizarea termenilor de bază în contexte geografiei date Noua programă şcolară prevede în procesul operaţionalizării obiectivelor să parcurgă în linii generale mai multe etape. . . .2. formulându-se întrebări de evaluare pentru elevi în mod gradat. psihomotorii). Idealul educaţional.să precizeze criteriul de evaluare standardizat. de la uşor la greu. să demonstreze. Relaţionarea elementelor geografice pe S. Scopurile urmărite de noua programă de învăţământ este ca toate obiectivele să se realizeze în diferite niveluri şi tipuri de şcolarizare. Finalităţi (orientări strategice ale funcţionării sistemului de învăţământ).4. 5.24 NOTĂ: temele marcate cu litere italice reprezintă curriculum la decizia şcolii.să precizeze obiectul acţiunii: ce anume să ştie elevul la sfârşitul lecţiei: să definească. afective. În elaborarea obiectivelor. Realizarea obiectivelor specifice diferitelor obiecte de învăţământ. Identificarea raporturilor dintre elemente baza unor surse diferite observabile şi reprezentarea lor pe suporturi cartografice simple S.3. 2. autorii trebuie să aibă în vedere atingerea tuturor obiectivelor prevăzute de actuala programă de învăţământ.6. In cazul acesta elevul trebuie să definească. Clasificarea elementelor observabile din realitatea înconjurătoare 2. . Realizarea obiectivelor generale (cognitive. Identificarea unor relaţii elementare pe baza unor observaţii sau pe baza unor surse diferite 3. Utilizarea adecvată a limbajului specific S. de la simplu la complex. să identifice.comunicarea orală şi în scris. se stabileşte acţiunea sau operaţia pe baza conţinutului de predat. Pentru fiecare obiect de învăţământ noua programă prevede etapele progresive în derivarea obiectivelor operaţionale ce cuprind următoarele sarcini realizabile: 1. 6. . STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiectiv cadru Standard 1.cunoaşterea şi înţelegerea mediului înconjurător şi a fenomenelor de către elevi. Identificarea elementelor observabile ale localitate la planetă) spaţiului geografic apropiat S.5. Criteriile stabilesc un număr minim. Reprezentarea spaţiului geografic (de la S. 4. să identifice. mediu şi maxim de răspunsuri pentru a se obţine un anumit număr de puncte în vederea evaluării corecte a fiecărui elev acordându-i-se calificativul meritat. În elaborarea manualelor de Ştiinţe ale naturii şi a geografiei în ciclul primar. învăţătorul trebuie să ţină seama de principiul accesibilităţii.1.

ce s-ar întâmpla dacă) în legătură cu cele observate. să reuşească în rândul elevilor următoarele: . . .să perceapă procese ale lumii vii. elevii vor ajunge: . cărţi. . albume. acţionând pentru gestionarea.să compare perechi de obiecte. inclusiv calculatorul).să distingă şi să descrie materiale. schimbări în mediul înconjurător.să observe elementele componente ale mediului înconjurător. Prin studiul lecţiilor cuprinse în manualele care se vor elabora în următorii ani. procese la prima vedere. fenomene (două surse de lumină. . între acestea şi factorii de mediu. . . încălzire. constituind adevărate premise necesare în realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse de învăţător în activitatea sa cu elevii. .să exploreze obiecte. Principiile didactice sunt norme care orientează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. vieţuitoare din mediul înconjurător pe baza observaţiilor nemijlocite.25 . simboluri. . Prin obiectivele care urmăresc legătura dintre ştiinţa elevilor va trebui: .să ştie să răspundă întrebărilor adresate de învăţător şi colegi. .să folosească surse de informare variate (reviste.să fie încurajaţi să pună întrebări (de ce. prin obiectivele de investigareexplorare. .să sesizeze impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător. Educatorul trebuie să urmărească prin obiectivele care vizează comunicarea. masă. folosind modalităţi potrivite şi multiple. plante. .investigare-explorarea noutăţilor ştiinţifice de către elevi. tabele. obiecte. .să distingă stadiile de dezvoltare a organismelor vii.să recunoască materialele.să efectueze experienţe simple şi măsurători care să conducă la formarea unor observaţii şi aprecieri de verificare a ideilor.să perceapă realitatea înconjurătoare ca pe un mediu de viaţă. . răcire). . . să dezvolte capacitatea creatoare şi imaginaţia acestora.să interpreteze date şi simboluri pentru extragerea informaţiei. stabilind relaţii de tip cauză-efect. animale după anumite caracteristici fizice. obiecte.să fie capabil să-şi însuşească termenii şi proprietăţile unor materiale (înfăţişări. evenimente. cum.să exprime descoperirile şi ideile proprii utilizând un vocabular adecvat. Învăţătorul trebuie să urmărească prin predarea lecţiilor de ştiinţe ale naturii şi geografie. colecţii de casete audio şi video.să descrie în termeni familiari obiecte. flexibilitate. fenomene.să poată descrie oral materiale. plante. . textură). Principiile didactice. Printre principiile didactice recomandate de Pedogogia şcolară se enumeră: . surprinzând varietatea formelor de viaţă.să sesizeze procese fizice simple (mişcarea unor obiecte). . . elevii vor fi capabili să observe şi să înţeleagă următoarele: .să descopere proprietăţi ale diverselor materiale în scopul stabilirii utilităţilor lor. . animale. .legătura dintre ştiinţă şi viaţă.să clasifice elemente ale mediului înconjurător după criterii simple. . îngijirea şi protejarea mediului.să stabilească relaţii între elementele mediului înconjurător.să-şi dezvolte capacitatea de conştientizare a rolului ştiinţei în viaţa cotidiană.1. Deci. mişcarea a două jucării.să-şi dezvolte aptitudini de investigare a mediului înconjurător. APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI GEOGRAFICE IN PREDARE-INVĂŢARE 4. . animale.să comunice informaţii folosind scheme. plante.

se vor prezenta sub formă simbolică. de a-l forma pe elev să "citească" şi să interpreteze şi alte elemente de pe hartă.2.cunoscând semnele convenţionale ale formelor de relief. abstractă. ale oraşelor şi satelor.)..3. fenomene care se redau prin semne convenţionale consemnate zilnic. conceptelor care îi vor servi ca bază pentru treapta următoare. desfăşurată pe baza hărţii geografice. desfăşurate mai întâi în orizontul local din preajma şcolii unde se fac observaţiile asupra mersului aparent al Soarelui. Elevul participă la descoperirea datelor de informare. Principiul intuiţiei. afluenţii principali (de dreapta şi de stânga). la ştiinţele naturii şi la geografie. De ex. în cazul nostru. se poate realiza terenul geografic cu forme de relief.. Constituie un alt principiu de bază în învăţământul primar care tratează ideea că în învăţare. gradul de acoperire cu nori a cerului (nebulozitatea) etc. prilej cu care vor fi antrenaţi mai mulţi elevi iar ulterior. cele constatate de elevi sub dirijarea învăţătorului. Acest principiu didactic exprimă cerinţa de a îmbina însuşirile cunoştinţelor teoretice cu posibilitatea aplicării lor în practică în rezolvarea sarcinilor ulterioare şi a integrării în societate a elevilor.: la Geografia României. ale râurilor. Principiul legării teoriei cu practica. o reuşită simbioză între procesele de analiză şi sinteză ce contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor. în clasă. pe un anotimp sau pe un an. îşi formează scheme intelectuale de conturare a noţiunilor. Prin realizarea alternanţei între concret şi abstract cu participarea directă a elevului se asigură procesul de asimilare logică a cunoştinţelor. sub îndrumarea învăţătorului. Se pot desprinde două direcţii principale prin care cunoştinţele teoretice se îmbină cu cele practice în procesul de învăţământ: a) Aplicarea cunoştinţelor asimilate în rezolvarea altor sarcini teoretice ca de ex. învăţătorul trebuie să prezinte elevilor punctele cardinale. cunoştinţele empirice ale elevilor se clarifică şi urmează o treaptă de înţelegere corectă a cunoştinţelor conducând la generalizări. 4. reţea hidrografică etc. iar elevul este subiectul propriului proces de formare şi însuşire de noi cunoştinţe cu o singură condiţie: să fie participant activ la desfăşurarea lecţiei. b) Realizarea unei activităţi practice cu materiale didactice care se bazează pe cunoştinţele teoretice sau operaţii intelectuale. schematică. puteţi descoperi pe harta patriei râurile din vestul ţării cu afluenţii lor principali ? Precizaţi: denumirea râului.26 4. precipitaţiile atmosferice (modul de formare şi felul lor). comparaţia dintre foioase şi conifere. . Principiul participării conştiente şi active a elevilor. 4. locul de izvor. De ex.. În lecţia următoare: "Hotarele şi vecinii României". elevii trebuie să aibă un suport perceptibil şi observabil după care să-şi formeze o reprezentare corectă. se aplică cunoştinţele învăţate la lecţiile despre temperatura aerului (cu observaţii după termometru). care se referă la întocmirea calendarului naturii pe o lună. oraşele mari prin care trec şi locul de vărsare. vor da în final imaginea de ansamblu a mersului vremii în localitatea respectivă care poate caracteriza şi specificul climatic al regiunii. treptele mari de relief străbătute. Esenţa acestui principiu pleacă de la ideea că în învăţare trebuie să existe un proces activ de înţelegere şi asimilare a informaţiei. chiar la primele lecţii de geografie la clasa a IV-a. dintre deal şi munte etc. Astfel. Aceste exerciţii de lucru cu harta au menirea de a înţelege cu uşurinţă mesajul lecţiei.4. apoi cu busola în vederea stabilirii punctelor cardinale. formarea vântului şi direcţia lui. Un alt exemplu. la tema "Apele României" se pot realiza următoarele operaţii didactice cu caracter aplicativ şi activ prin care elevii pot dobândi noi informaţii prin propria lor experienţă şi analiză după cerinţele formulate de învăţător astfel: . iar pe plan mintal. vor opera corect între ele.. durabilă a obiectelor şi fenomenelor din natură (ex. elevii îşi vor consolida noţiunile de puncte cardinale. pe baza cunoaşterii factorilor de mediu care influenţează încolţirea seminţelor şi dezvoltarea plantelor se poate realiza "Colţul viu al naturii" la nivelul clasei sau laboratorului de biologie.

structurării şi continuităţii. Cerinţa de bază a acestui principiu constă în respectarea unor operaţii absolut necesare în învăţarea logică. a manualului după care se parcurge materia clasei respective şi nu în ultimul rând a structurii personalităţii elevului pe plan intelectual la fiecare vârstă şi nivel de învăţământ. Astfel.. De ex. În acelaşi timp trebuie urmărite şi însuşite principiile şi legile geografiei ca ştiinţă potrivit cărora se asigură o învăţare logică şi eficientă.şi interdisciplinare care au rolul pe de o parte de a consolida informaţia anterioară.. şi de aici insuccesul şcolar. vegetaţie. Însuşirea deprinderilor încă din ciclul primar presupune exersarea lor continuă. Aici educatorul poate face legături intra. se face potrivit principiului cauzalităţii. Acest mod de algoritm va servi ca suport pentru caracterizarea geografică a altor regiuni.27 Exemple de legare a teoriei de practică pot continua şi la alte tipuri de lecţii desfăşurate sub forma vizitelor. a celor de conifere. climă. Aşadar. cu . de interpretare. iar educatorul trebuie să asigure dozarea acestuia venind în sprijinul accesibilizării cunoştinţelor cu metode variate. este de preferat să se insiste asupra ideilor de bază formative şi nu numai pe încărcătura de denumiri şi date care au şi ele rostul cuvenit. dar nu agasantă.5. respectiv conţinutul acesteia. duce la apariţia golurilor în cunoştinţele elevilor care. de exerciţiu care să stârnească interes elevilor în timpul lecţiilor. permite o mare stabilitate în timp. climă. orientare pe teren. Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Structurarea înseamnă selectarea fondului de bază al noţiunilor. deoarece nerealizarea sarcinilor învăţării despre unele informaţii. 4. pentru ca însuşirea cunoştinţelor să poată fi adecvată şi să dea rezultatele aşteptate. state. Respectarea acestui principiu impune consecinţă şi rigurozitate la toate disciplinele de învăţământ. Sistematizarea cunoştinţelor înseamnă ordonarea lor plecându-se de la concret la abstract. pe baza însuşirii noţiunilor de bază (puncte cardinale. despre care s-a învăţat într-un alt capitol anterior al cadrului natural.6. precum şi încadrarea noilor cunoştinţe pe structuri anterioare.: la predarea lecţiei "Industria de prelucrare a lemnului" se fac asocieri logice. determină rămâneri în urmă. relief. Cerinţele învăţării amplifică treptat efortul din partea elevului. mai ales. ocupaţiile locuitorilor. ci alegerea selectivă a elementelor de observare. învăţate într-un mod temeinic deoarece ele constituie "primele cărămizi" ale alfabetului unei ştiinţe cu care se clădeşte în timp edificiul ei. Repartiţia geografică a acestora este legată de mediul montan. vegetaţia şi fauna. De aici reiese continuitatea ca o cerinţă firească în sensul că asigură o ierarhizare şi structurare logică a cunoştinţelor. faună) se poate face o sistematizare a acestora în caracterizarea geografică a orizontului local: satul. Principiul sistematizării. oraşul şi chiar judeţul ţinând seama de: aşezarea geografică. Acest principiu pleacă de la ideea însuşirii operaţionale. desenare etc. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor. priceperilor şi deprinderilor. sistematice între amplasarea cen-trelor de prelucrare în preajma pădurilor. Cerinţa acestui principiu impune cadrului didactic o bună cunoaştere a conţinutului programei şcolare. iar pe de altă parte. în afara unor deprinderi generale cum ar fi. acumulate. cu panta muntelui sau. 4.7. o importanţă deosebită în învăţarea geografiei o are formarea deprinderilor de citire şi interpretare a hărţii cu ajutorul semnelor convenţionale şi a fondului de cunoştinţe respectiv. conceptelor cu care operează un obiect de învăţământ în jurul cărora se aplică altele noi în mod gradat potrivit nivelului de gândire al elevilor. de observare. aplicarea formării a numeroase izvoare de râuri în zona de munte în strânsă legătură cu precipitaţiile bogate. ape. 4. eficiente şi ferme a primului fond de reprezentări şi noţiuni prevăzute în programa de Ştiinţe ale naturii şi Geografia României.. relief. de la elementele simple de bază. drumeţiilor şi excursiilor. ape. până la structuri complexe sintetice. măsurare. repartiţia pădurilor de stejar în zona dealurilor joase până în câmpie favorizate de un climat mai blând cu temperaturi mai ridicate şi precipitaţii mai scăzute. De ex. de a clădi o nouă grupare de elemente (ex. în clasele mai mari.

Dar cea mai nouă formă de relief este Delta Dunării care continuă să se formeze şi astăzi. deoarece manualele şcolare şi . repartiţia pădurilor de conifere în zona montană mai înaltă (la peste 1 000-1 200 m) este legată de condiţiile specifice impuse de altitudinea reliefului. un factor esenţial în dispunerea şi caracteristicile peisajelor geografice.. Acest principiu constă în căutarea constantă a legăturilor de cauzalitate dintre obiectele. şi strategii euristice. învăţarea treptată a fondului de noţiuni despre formele de relief (câmpie.. Tratarea individuală a elevilor porneşte de la premisa că trebuie luat în considerare specificul individualităţii fiecărui elev. Chiar dacă un element geografic face parte dintr-un sistem mai vast.8.8. 4. Munţii Dobrogei s-au format cu milioane de ani în urmă (orogeneza hercinică de la sfârşitul erei paleozoice). Acest principiu cere ca orice element sau fenomen geografic actual să fie analizat şi explicat prin baza tratării evolutive.8. Cercetările contemporane arată că regulile de mai sus pot uneori să alterneze în procesul de învăţământ în sensul că se poate pleca şi de la general spre particular.. Legăturile cauzale demonstrează şi succesiunea în timp a elementelor şi fenomenelor ca decurgând din succesiunea cauză-efect. Munţii Parângului fac parte din Carpaţii Meridionali şi se înscriu în trăsăturile generale ale acestora. în cadrul sistemului din care face parte elementul respectiv.2.8. precizându-se locul şi funcţia lui în sistem. vaci de lapte. elementele şi fenomenele geografice pentru explicarea cauzală a producerii sau desfăşurării lor.. la rândul său. Principiul repartiţiei în timp. hidrocentrala Porţile de Fier I se integrează în sistemul energetic naţional etc.8. 4.3. Didactica tradiţională recomandă o serie de reguli cum ar fi: trecerea de la uşor la greu. 4. sunt profilate pe cultura preorăşenească (legume. 4. Ilfov). etc. satele din fostul sector agricol Ilfov (azi jud. ouă) sub impulsul necesităţii capitalei.. Sau.8. De ex.. constituie un suport informativ ştiinţific pe care se amplifică noile cerinţe de învăţare în caracterizarea acestora pe tot cuprinsul patriei. sau Carpaţii sunt mai înalţi şi mai tineri decât Munţii Dobrogei pentru că s-au format într-o etapă mai recentă (orogeneza alpină). Întrebările permanente în baza acestui principiu sunt: "de ce?" sau "cum se explică faptul că". Principiile geografice 4.5. sau de la abstract la concret.1.28 mijloace de învăţământ intuitive. are influenţă puternică asupra legăturilor cauzale ale faptului geografic respectiv. Principiul integrării geografice constă în faptul că fiecare component geografic poate şi trebuie privit în contextul unui ansamblu de componente legate între ele în sisteme de ordine diferite de complexitate pentru a se asigura caracterul sintetic al geografiei. deal. urmărindu-se formarea lui în timp sau integrarea în timp a faptelor geografice. De ex. Integrarea trebuie făcută în primul rând. de la apropiat la depărtat în scopul accesibilizării cunoştinţelor în învăţământul primar..4. Principiul cauzalităţii. Se pot da şi alte numeroase exemple. de la concret la abstract. ca de exemplu: de ce pădurea de foioase îşi pierde frunzele toamna? De ce pleacă păsările călătoare din ţara noastră toamna şi sosesc primăvara? De ce au râurile aspectul razelor unui cerc? etc. De ex. De ex. Principiul repartiţiei spaţiale precizează că orice element sau fenomen geografic are o anumită poziţie geografică în spaţiul care. el are anumite legături şi în context regional. 4. munte) regăsite de cele mai multe ori în orizontul local. în timp ce alte sate din partea centrală a Bărăganului cultivă dominant cerealele deoarece nu se resimte în aceeaşi măsură influenţa directă a marelui centru urban. iar în prezent au înălţimea unor dealuri datorită eroziunii lor de către factorii externi. Principiul actualizării cunoştinţelor constituie principiul predominant în predarea geografiei pe care trebuie să-l respecte fiecare cadru didactic. pentru o însuşire activă şi profundă a cunoştinţelor.

Alte exemple: studiul echilibrelor naturale referitoare la fenomenul de eroziune a terenurilor provocat de agenţii externi. poate fi prezentat în felul următor: Obiective → participanţi → conţinut → metode şi mijloace de învăţământ → forme de desfăşurare a acţiunii → mod de desfăşurare → rezultatele obţinute → evaluare. In procesul de învăţământ metoda se realizează cu ajutorul procedeelor metodice. modificarea vegetaţiei prin activitatea omului. Geograful G. metodologia didactică îl învaţă pe educator să-şi aleagă căile cele mai bune. a muncii colective.funcţia cognitivă prin care metodele devin obiecte de cunoaştere şi achiziţii pentru elevi. Aşadar. "Sarcina perfecţionării metodelor nu poate fi lăsată doar pe seama cercetătorilor ştiinţifici propriu-zişi. climă.6. angajează anumiţi participanţi. Predarea interdisciplinară dezvoltă capacităţile intelectuale de memorare logică. mai eficiente ce conduc spre un progres real în plan instructiv-educativ. de roci. cu care lucrează un adevărat . ţine seama de anumite norme (principii şi reguli). actualizarea datelor de informare despre evoluţia numărului populaţiei într-o localitate sau judeţ etc. este călăuzită de ideea obţinerii eficacităţii şi eficienţei maxime. în echipe ori individual urmează un curs al desfăşurării prin o suită de secvenţe şi operaţii. ca agenţi ai acţiunii (învăţător şi elevi). ape) influenţează repartiţia plantelor şi animalelor.1. fiecare învăţător poate să facă din clasa de elevi. de animale. elementele fizico-geografice (relief. De ex. Exemplele pot fi numeroase. METODE ŞI MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT UTILIZATE IN ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ LA OBIECTUL GEOGRAFIE 5. Redat schematic. adeseori. De ex. chiar prin obiectul său de studiu-relaţiile de interacţiune dintre geosfere-privite în plan planetar sau regional are caracter interdisciplinar.29 programele au o anumită stabilitate în timp. acest circuit praxiologic. Principiul corelării cunoştinţelor şi al predării interdisciplinare subliniază necesitatea analizei relaţiilor dintre conţinutul geografiei şi a celorlalte obiecte de învăţământ în scopul reliefării unui element sau fenomen geografic şi de a sublinia sinteza componentelor mediului geografic.funcţia formativă prin care metodele au implicaţii directe în exersarea capacităţilor intelectuale. de ordin pedagogic (instructiv) de către I. Metode de învăţământ "Metoda este drumul. ca o sinteză care este realitatea cu care vine în contact direct şi imediat copilul şi care are valoare practică în viaţă".8. Vâlsan spunea că: "lumea nu se prezintă sub formă de felii de plante. adică a unor rezultate (performanţe şcolare) ce urmează să fie supuse evaluării (în funcţie de obiectivele de la care s-a pornit). în raport cu dinamica unor elemente şi fenomene geografice. Funcţiile metodelor de învăţământ sunt: . 4. sunt înţelese. raţionament. fiecare lecţie găseşte ca punct de plecare o motivaţie: de ce o desfăşurăm? Definită prin obiectivele şi sarcinile ce le are de îndeplinit. pune în valoare pedagogică sau vehiculează un anumit conţinut. calea care conduce la găsirea adevărului" (I. ca un mod general de a concepe şi realiza organizarea de ansamblu a activităţii de instrucţie şi de educaţie din şcoală. recurge la anumite metode şi mijloace de realizare a acţiunii.funcţia instrumentală se referă la uilizarea metodelor ca instrumente de instruire. Cerghit. toate elementele fizicogeografice determină repartiţia populaţiei şi aşezărilor etc. .. regimul hidrologic al râurilor şi inundaţiile. se încadrează într-o formă de organizare didactică.. ci. 1976).. În procesul de învăţământ. conducând la creşterea eficienţei procesului de învăţământ.. Ca teorie şi practică a metodelor aplicate în procesul de învăţământ. Cerghit. învăţătorul şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare şi respectiv de învăţare. În sensul larg al cuvântului "metodele de învăţământ". poluarea râurilor etc. . Astfel. afective şi volitive.

b) metoda algoritmizării. diapozitivelor. Metode bazate pe utilizarea textului scris: a) folosirea manualului şi dicţionarului. expresie a celor mai recente inovaţii pedagogice.2. ca de ex. cu conversaţia sau dialogul. cât şi de factorii subiectivi: personalitatea învăţătorului. d) metoda de lucru cu harta şi globul geografic. televiziunea. 4.: expunerea orală a materialului nou este însoţită de demonstraţia şi observaţia independentă a elevilor. 2.: povestirea. a casetelor video. dezvoltându-i imaginaţia până la gândirea noastră. psihologia elevului sau psihologia clasei privită ca grup de lucru.. Metode conversative sau dialogate: a) conversaţia. b) metoda descoperirii pe hartă şi în natură. Educatorul trebuie să fie preocupat de rezolvarea următoarelor probleme prin studiul geografiei patriei: a) ce predau elevilor şi cum expun în faţa acestora? b) ce obiective urmăresc să realizez prin predarea subiectului respectiv? c) ce metode şi procedee voi folosi în vederea însuşirii cu uşurinţă a noului material? d) ce material didactic ajutător pot să prezint în vederea însuşirii cunoştinţelor de geografie şi a formării priceperilor şi deprinderilor la elevi? Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare. Metode de explorare a realităţii geografice prin intermediul substitutelor acesteia: a) folosirea. redăm mai jos câteva dintre ele: 1. c) explicaţia. televiziunii şi filmului didactic. materialul didactic etc. şi: b) metode noi sau moderne. b) utilizarea proiecţiilor luminoase. Metode bazate pe acţiune: a) exerciţiul. legile pedagogiei ale fenomenului învăţării etc. Aceasta înseamnă că locul central în predarea noului material trebuie să-l ocupe metodele euristice. c) metoda modelării. în curs de transformare şi ele. În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute în aşa fel încât să-l introducă pe elev cât mai mult în climatul activităţii de învăţare pe bază de descoperire ştiinţifică. b) utilizarea lecturilor geografice. de raportare a metodelor la cerinţele de ieri şi de astăzi ale învăţământului departajându-le în două mari grupe: a) metode vechi (tradiţionale. a schiţelor etc. lucrările experimentale cu caracter practic. Literatura de specialitate cunoaşte o diversitate a metodelor de învăţământ între care. Metode expozitive: a) povestirea.30 laborator de încercare şi descoperire a eficienţei diferitelor sale metode şi procedee de predare" (I. a graficelor. mijloacele moderne de învăţământ (audio-vizuale. clasare. realizarea unor machete. Cerghit). sau clasice-dogmatice ori didacticiste) care fac apel la comunicarea directă. drumeţii). Prin urmare. c) jocul didactic. ci în funcţie de o serie de factori obiectivi cum sunt: logica internă a ştiinţei geografice. calculatorului etc. Se mai folosesc metode specifice ca: metoda lucrului cu harta şi cu globul. explicaţia. planuri. televiziunii. hărţi. ci să-i dezvoltăm propria gândire.). Metode de explorare şi descoperire: a) metode de explorare nemijlocită cum sunt: observarea sistematică şi independentă a obiectelor şi fenomenelor geografice. 5. 5. 3. depozitare). c) comparaţia. b) discuţia colectivă. utilizarea mulajelor. b) descrierea geografică. demonstrarea şi realizarea materialului intuitiv: tablouri.) şi introducând imaginea vizuală sub diferitele ei forme (zone geografice-munţi. albume tematice şi metodica utilizării lor (tehnica de colecţionare. d) problematizarea. Numai îmbinând în predare cuvântul viu (de ex. cu folosirea tablei. a instrui şi educa pe copil în şcoală nu presupune să-i dăm adevărul nostru. filmul etc. Clasificarea metodelor de învăţământ O primă clasificare are în vedere un criteriu istoric. 6. c) folosirea tablei. cu cel scris (lectura geografică. aplicaţii practice pe teren (excursii. cu accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. munca . dealuri. fotografii. grafice. demonstraţia). În predarea geografiei la clasele primare se folosesc metode şi procedee îmbinate armonios una cu alta. podişuri şi câmpii cu ajutorul diafilmului.) atunci educatorul poate realiza un învăţământ modern care să răspundă cerinţelor tot mai mari pe care societatea noastră cu o economie de piaţă le ridică în faţa şcolii româneşti. calculatorului.

mape tematice ilustrative. giruetă). presa. prelegere şcolară şi povestirea descriptivă. 2. videocasetofon. diapozitive şi diafilme. bine conturate. utilizate la lecţiile de geografie sunt: . hărţi (ale judeţului. ape.să fie actuale şi suficient de mari. cu redarea colorată pentru a fi bine observate şi de elevii care stau în spatele clasei.3.31 cu manualul (formarea deprinderilor de a citi şi extrage ideile principale din lecţia de geografie). colecţie de fructe specifice arborilor de mai sus. Instrumente şi aparate Tipuri şi mijloace de învăţământ . elev-învăţător. Clasificarea tipologică a mijloacelor de învăţământ este următoarea (după Onoriu Dăneţ. fag. molid. computer. Naturalizări: . de conifere şi alpine).globuri geografice. lupă. microscop.să aibă un conţinut ştiinţific corect. 5.să fie clar şi concis executate reprezentând elementele principale ale obiectului sau fenomenului geografic (amănuntele inutile împiedică intuirea mai ales pentru şcolarul mic). . mulaje. 3. determină urmărirea conţinutului logic şi sugerează căile pentru a ajunge la adevăr. media) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de învăţământ utilizate sunt: . Mijloace de comunicare în masă (mass. expresive. machete. Metode de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe a) Meode expozitive euristice Metodele expozitive euristice oferă informaţii. planşe. radio-casetofon. Ecaterina Olănescu. pădurii de foioase. Mijloacele de învăţământ şi funcţiile lor A apărut necesitatea practică de folosire a mijloacer de învăţământ demonstrative şi intuitive.funcţia informativă. pluviometru. . Mijloace şi echipamente tehnice audio. postere tematice (grafice şi ilustrative aplicate pe panouri cu caracter permanent în clasă). ..filme didactice.ierbar cu specii de plante caracteristice (stepei.1. Modele: . salcie) şi rămurele cu frunze puse în ierbar. . ţării. 6. APLICAREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE PREDAREA-ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI ÎN CICLUL PRIMAR INVĂŢĂMÂNT ÎN 5. Europei şi harta Lumii). 1984): Grupa mijloacelor de învăţământ 1. 4. reviste periodice.fragmente de trunchiuri de copaci (stejar.4.busolă. Această metodă se desfăşoară sub diferite modalităţi: expunerea orală cursivă sau însoţită de explicaţii verbale. Material grafic: . staţie meteorologică cu accesorii (termometru.radio-televiziune.funcţia motivaţională. . Principalele funcţii ale mijloacelor de învăţământ..folii pentru retroproiector. televizor. planşe în relief pentru studiul geografiei fizice (relief. . convorbiri sau dialog învăţător-elev. vizuale: .funcţia culturală.colecţie de minerale şi roci. Maria Enache. vegetaţie). .atlase geografice. 5.

de a analiza textele geografice. elevii devin participanţi activi la însuşirea propriilor lor cunoştinţe. Deci. vecini. Alt mod de expunere orală este acela. Oricare ar fi metoda expozitivă. diferite aparate. paralel cu desfăşurarea lecţiei. În cadrul expunerii orale învăţătorul expune în mod cursiv şi sistematic materia. a podişurilor. ele pot şi trebuie să fie optimizate. Expunerea orală a învăţătorului este îmbinată cu alte metode: lucrul cu harta. locul de vărsare. mai întâi se pleacă de la munţi şi apoi se explică originea podişurilor. Pentru a deveni instrument eficient în procesul învăţării. 2. povestirea şi lectura cu conţinut geografic. principii. ilustrate. lecturi geografice. folosirea tablei. legi prin relevarea notelor esenţiale. de a citi harta. precizia acestora şi corelaţia logică trebuie să se bazeze pe exemple corespunzătoare nivelului de înţelegere al elevilor. b) Expunerea sistematică constituie o metodă de bază în predarea geografiei pentru că ea asigură ordonarea logică a conţinutului ştiinţific al lecţiei. adică să fie puse de acord cu unele cerinţe moderne de învăţământ: prin transformarea monologului în dialog. a legăturilor cauzale dintre obiecte şi fenomene prin sublinierea genezei şi devenirii lor.: când predăm la clasa a IV-a podişurile. geografia care operează cu elemente şi fenomene geografice şi de la mari distanţe care nu pot fi percepute direct. cum s-au format. expunerea sistematică şi explicaţia trebuie să respecte câteva cerinţe: . selectarea peisajelor geografice. În acest fel. De ex. prin introducerea în cuprinsul lecţiei. Când învăţătorul începe expunerea prin comunicarea datelor geografice şi pe urmă dă explicaţiile necesare şi trage concluzii (de ex.succesiunea şi claritatea ideilor. fie prin deducţie. a exerciţiilor de muncă independentă de a desena harta. diapozitive. apelează la substitute ale realităţii: planşe. formele de relief pe care le străbate. locul de unde izvorăşte. trezind în felul acesta interesul elevilor pentru studierea geografiei. a câmpiilor. deductiv al comparaţiei şi analogiei. . Un exemplu de lucru pe grupe: fiecare din cele trei grupe va analiza. prin permanent apel. prin tragere la sorţi. sublinierea notelor esenţiale. Expunerea sistematică îmbracă diferite forme: explicarea conţinutului prin lămurirea şi clasificarea unor noţiuni. exerciţiile geografice. iar apoi dă explicaţiile corespunzătoare. o grupă de râuri ale ţării.selectarea volumului de informaţii şi sistematizarea lui în raport în primul rând. Ex. iar prin explicaţii arată cum trebuie folosit manualul. hărţi etc. înălţimea. lucrul cu manualul. . descrierea. De aceea. după parcurgerea fiecărui obiectiv este necesar să se realizeze schema celor expuse pe tablă. . fie prin inducţie. rolul cuvântului viu al învăţătorului se diminuează cantitativ în folosul dirijării elevilor spre descoperire. dar să se respecte limbajul şi sensul ştiinţific. la lecţia "Dealurile subcarpatice şi Dealurile de Vest" se face o comparaţie între ele după schema: aşezare şi limite. lucrări de laborator etc. planşe. cu vârsta şi nivelul de înţelegere al elevilor. cum s-au format şi între ce alte forme de relief se află). ţinând seama de: denumirea râului principal şi a afluenţilor săi principali.32 Dacă metodele orale nu pot şi nu este necesar să fie înlăturate. procedeul genetic. ca şi dobândirii de priceperi şi deprinderi de studiere independentă a materiei. tablou. Expunerea şi explicaţia apelează la diferite procedee cum ar fi cel inductiv. când învăţătorul prezintă la început noţiunile generale. bogăţii. procedeul analizei cauzale. ea trebuie îmbinată cu utilizarea mijloacelor de învăţământ adecvate: ilustraţie. Expunerea explicativă se poate prezenta sub două aspecte: 1. La fel se explică formarea dealurilor. hartă inclusiv mijloace audiovizuale.: la tema "Munţii Carpaţi" s-a explicat modul de formare a munţilor prin încreţirea şi prin izbucnirea vulcanilor etc. demonstraţia cu ajutorul materialului intuitiv etc.expunerea să nu depăşească 20 de minute şi.. deltei etc. principalele grupe de dealuri şi depresiuni. c) Explicaţia este metoda prin care se urmăreşte lămurirea şi clarificarea unor noţiuni. harta. de desenare şi localizarea munţilor pe conturul efectuat de elevi.

fixarea acestora. la timp şi complet. . imagini ilustrative. Prin această formă. Conversaţia reprezintă o convorbire sau un dialog între învăţător şi elev. Pentru ca metoda conversaţiei să contribuie operaţional la realizarea obiectivelor urmărite. folosită la verificarea cunoştinţelor. concludente şi să întregească povestirea la lecţie. cu o anumită intonaţie. fără digresiuni şi paranteze inutile. Aceste fragmente trebuie alese din timp. .să fie clare. fiind utilizată încă din antichitate (metoda socratică). dorinţa de a învăţa.expresivitatea limbajului este o condiţie foarte necesară în timpul expunerii explicative.să fie astfel formulate încât să stimuleze gândirea. evenimente şi întâmplări îndepărtate în spaţiu şi timp. precise şi corecte din punct de vedere gramatical şi stilistic. care au rolul să trezească imagini vii. Captarea atenţiei elevilor pentru noua lecţie se poate face cu o povestire sau lectură.să fie adresate clasei întregi. Metoda conversaţiei are o mare valoare formativă. discuţia colectivă.2. Povestirea este însoţită de material intuitiv: hărţi. d) Povestirea este o altă formă a expunerii cu caracter de naraţiune sau descriere prin care sunt prezentate fapte. de a recepta mesajul. . se stimulează activitatea de cunoaştere făcând parte din categoria metodelor fundamentale ale învăţământului.să dovedească înţelegerea fenomenelor. cu pauze psihologice în vorbire prin care să se înlăture monotonia şi să se trezească interesul elevilor. să fie cât mai sugestive. Când metoda conversaţiei este utilizată în orientarea gândirii elevilor prin întrebări bine formulate. captivantă şi flexibilă. fenomene ale naturii. . A doua formă a conversaţiei este cea catehetică denumită şi conversaţie examinatoare (întrebare şi răspuns). tensiunea necesară aflării răspunsului. Se recomandă o vorbire clară. lăsând timp să gândească la răspunsurile cerute. 5. curiozitatea. didactica formulează o serie de cerinţe cu privire la întrebările formulate astfel: . călătorii geografice etc. comparaţia.să fie formulate ţinând seama de gradul de pregătire şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. deoarece prin sistemul de interacţiuni angajat între învăţător şi elevi.să fie date independent.să fie corecte ca fond şi să cuprindă răspunsul integral.4. problematizarea) a) Conversaţia este una dintre metodele active cea mai folosită în învăţământul primar. . .să fie într-o succesiune logică. prin care se dirijează învăţarea. nu).. .33 .să nu sugereze sau să favorizeze răspunsuri monosilabice (da. dezvoltă atât memoria şi imaginaţia cât mai ales gândirea. inclusiv în predarea geografiei la toate tipurile de lecţie. să vizeze un singur răspuns şi să-l ajute pe elev să înţeleagă problema în ansamblul ei.să fie cât mai variate şi eşalonate gradat. peisaje geografice. a cauzelor şi legăturilor dintre ele şi să fie motivate. intuitive şi să stânească interesul pentru lecţie. . prin comunicări verbale în scopul găsirii de noi adevăruri. In timpul povestirii se pot folosi lecturile geografice în diferite secvenţe ale lecţiei. pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. să provoace starea de căutare. După specificul întrebărilor care solicită răspunsul se disting următoarele tipuri de conversaţie: . O cerinţă pe care trebuie s-o respecte învăţătorul în introducerea unor asemenea fragmente este aceea de a limita în timp durata citirii la 3-5 minute. cunoaşterea faptelor. Metode conversative sau dialogate (conversaţia. prin reproducerea cunoştinţelor învăţate în lecţiile anterioare. curgătoare. diapozitive etc. în scopul dobândirii de noi cunoştinţe poartă denumirea de conversaţie euristică (sau "conversaţie socratică"). învăţătorul constată volumul şi calitatea cunoştinţelor pe baza cărora poate trece la dobândirea altora din noua lecţie. fenomene economice. .

conversaţia poate fi de mai multe feluri: 1. iar pe fundalul colorat. Aceeaşi întrebare poate declanşa mai multe răspunsuri corecte din partea elevilor. fie după o secvenţă a lecţiei. b) Conversaţia ce se bazează pe un lanţ de întrebări deschise. e) Conversaţia de fixare şi consolidare se foloseşte în mod curent la sfârşitul lecţiei. Pentru o bună reuşită este necesar ca în procesul predării să se utilizeze pe cât posibil problematizarea şi descoperirea. De ex. să se poată clarifica prin discuţie cu elevii şi nu prin expunere.care este cel mai mare oraş al ţării. delta. cauzele şi relaţiile din cadrul lor. Conversaţia constituie şi un bun mijloc de control la îndemâna învăţătorului. de a le realiza în vederea unei întipăriri mai trainice în memorie. a stimulării interesului pentru lecţia nouă. la lecţia "Căile ferate din România" se foloseşte harta fizică a României. Fiind toate materialele pregătite se pun întrebările: . Această conversaţie de început face ca multe probleme în cadrul lecţiei.enumeraţi şi localizaţi masivele muntoase importante! . Conversaţia introductivă.ce factori geografici influenţează repartiţia căilor ferate în ţara noastră? . Ce sunt animalele sălbatice? 2.câte căi ferate principale străbat teritoriul României? .Definiţi câmpia! . Precizaţi animalele sălbatice care trăiesc la câmpie? 3. Conversaţia în cadrul predării noului material. a mobilizării atenţiei. care au o legătură strânsă cu lecţia nouă. planşa cu conturul României pe care sunt trasate râurile principale de-a lungul cărora se desfăşoară magistratele feroviare.Observaţi harta fizică a României şi precizaţi în ce parte a ţării se află câmpiile ţării? Conversaţia oferă posibilitatea învăţătorului de a antrena la lucru întreaga clasă şi de a cunoaşte mai bine pe fiecare elev. Astfel. ce?. De exemplu. cum? Exemplu: care sunt formele de relief învăţate? Cum vă explicaţi formarea precipitaţiilor? etc. Ce pagube produc ele? c) Conversaţia introductivă prin care se urmăreşte reîmprospătarea cunoştinţelor învăţate în scopul predării noilor cunoştinţe.34 a) Conversaţie ce se bazează pe întrebări închise şi care se caracterizează prin aceea că presupun un singur răspuns după întrebările: care?. Are rolul de a dirija observarea şi atenţia elevilor pentru a descoperi singuri o serie de elemente şi fenomene geografice.de ce capitala este cel mai mare "nod" feroviar al ţării? etc. de a fixa prin repetare anumite cunoştinţe. de unde pleacă şi sosesc cele mai importante trenuri şi căi ferate? Se pun apoi şi întrebări asupra reţelei de căi ferate şi punctele cardinale spre care se îndreaptă etc. deoarece ajută la cunoaşterea de către acesta a gradului de însuşire de către elevi a materialului predat. Întrebările se bazează pe o parte din cunoştinţele lor şi pe folosirea mijloacelor de învăţământ cu ajutorul cărora se fac analize. Ea are menirea de a sublinia aspectele cele mai importante ale lecţiei. d) Conversaţia în timpul predării noilor cunoştinţe. tot legat de căile ferate ale României.unde sunt aşezaţi Carpaţii Orientali? . litoralul Mării Negre) şi. la tema "Animalele sălbatice de câmpie": 1. dealurile şi podişurile. se pot pune următoarele întrebări: . Privită sub aspecul locului pe care-l ocupă în cadrul lecţiei. pentru a reaminti principalele probleme ale lecţiei precedente sau lecţiilor precedente. în predarea lecţiei "Câmpiile" la clasa a IV-a se pot utiliza următoarele întrebări: . treptele mari de relief ale patriei (munţii.Cu ce culoare convenţională este reprezentată pe hartă câmpia? . Sau la lecţia "Carpaţii Orientali" se pot utiliza întrebări conversative de fixare ca: . comparaţii şi explicaţii asupra noilor cerinţe ale lecţiei. prin semnele convenţionale corespunzătoare sunt desenate căile ferate principale şi localităţile principale prin care trece reţeaua de căi ferate. aici elevii au posibilitatea să aleagă răspunsurile din mai multe variante şi să-şi formuleze răspunsurile corecte. 2. Apelând mereu la cunoştinţele elevilor. frontală care se face cu întreaga clasă. De pildă.. câmpiile. Se foloseşte la comunicarea noilor cunoştinţe. fie după mai multe lecţii care tratează aceeaşi temă. metoda conversaţiei ajută la continua repetare a materiei concomitent cu predarea unor probleme noi.Ce importanţă economică au câmpiile? .

Succesiunea de întrebări trebuie să cuprindă problemele esenţiale. roci.. contribuind la sistematizarea. grad de populare..care sunt vecinii României? . se fac generalizări. ca de ex.ce formează Dunărea la vărsare? . geneza. Astfel. elevii îşi formează reprezentări clare cu privire la acestea intuindu-le corect. de determinare şi intercondiţionare pentru a evidenţia elementele esenţiale despre cadrul natural al patriei noastre şi importanţa sa social-economică şi strategică.cum s-au format Munţii Carpaţi? . În această comparaţie complexă se realizează o sinteză amplă a cunoştinţelor despre cele trei regiuni geografice.unde este aşezată România? .care este cea mai mare apă curgătoare din România? .recunoaşteţi după ilustratele prezentate tipurile de lacuri din România? . vegetaţia. cu ajutorul cărora se fac relaţii cauzale. Ea însoţeşte toate celelalte metode fiind considerată de cele mai multe ori un procedeu anexă al acestora prin care se rezolvă o serie de probleme instructiv-educative care se analizează în procesul învăţării geografiei. iar prin comparaţie cu dealul se formează noţiunea de munte. Metoda comparaţiei Comparaţia în predarea geografiei are o deosebită însemnătate deoarece cu ajutorul ei se stabilesc asemănări şi deosebiri care există între obiectele şi fenomenele geografice evidenţiindu-se trăsăturile specifice ale acestora.priviţi harta patriei şi identificaţi principalele forme de relief! . rocile alcătuitoare. Criteriile utilizate pentru comparaţia formelor de relief sunt: înălţimea.ce importanţă au apele curgătoare? .ce legătură există între treptele de relief. pot fi: . a hărţii etc.cum este clima ţării noastre? . prin comparaţie cu câmpia putem forma noţiunea de deal. cu ajutorul ilustraţiilor. puteţi enumera principalele elemente geografice prin care România este o ţară privilegiată faţă de alte ţări ale lumii? Conversaţia de recapitulare urmăreşte puterea de analiză şi sinteză a gândirii elevilor. ea contribuie la formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice constituind o operaţie de gândire. De ex. etajele climatice (de câmpie. se scot în evidenţă elementele esenţiale. altitudine.ce suprafaţă are ţara noastră? . întrebările recapitulative la capitolul cadrul natural al ţării noastre. esenţializarea şi consolidarea informaţiilor unei regiuni geografice de referinţă a teritoriului ţării. f) Conversaţia în timpul recapitulării se face la sfârşitul unui capitol cu scopul de a repeta şi aprofunda cunoştinţele.după scurta caracterizare făcută.care sunt bogăţiile solice şi subsolice? etc. se fac conexiuni intra. Prin ea se sistematizează cunoştinţe. Conversaţia de tip recapitulare dă posibilitatea unui dialog activ. comparaţia între caracteristicile generale ale celor trei grupe ale Carpaţilor Româneşti. Se pot efectua şi alte comparaţii. De ex.cum s-au format dealurile.35 .. de deal şi podiş. resurse solice şi subsolice. numărul depresiunilor şi trecătorilor. după criteriile: aşezarea geografică. .cum influenţează treptele de relief clima ţării noastre? .precizaţi câteva trăsături ale României! . întrebările trebuie să fie ordonate logic şi gradat. a graficului. să evidenţieze legăturile dintre temele şi ideile între lecţii.care este importanţa Mării Negre pentru ţara noastră? . eşantioanelor de roci.. Punând în discuţie obiecte şi fenomene geografice necunoscute în comparaţie cu cele cunoscute. Se face comparaţie şi între Europa şi România. se clarifică anumite aspecte care interesează pe elevi şi să asigure consolidarea cunoştinţelor. importanţa economică.şi interdisciplinare. capacitatea de integrare a mijloacelor de învăţământ (în special a hărţii).argumentaţi legăturile dintre varietatea formelor de relief şi resursele solului şi subsolului! . de munte) şi vegetaţia din ţara noastră? . geneză. dar câmpiile? . formativ şi informativ.

Întrebări-problemă pot fi numeroase. lebede. se identifică în teren mai multe elemente componente ale mediului înconjurător. lacuri. în general. canale. În orice situaţie problematică se disting.36 . unde animalele sălbatice precum şi activitatea omului cu aşezările sale. harta patriei şi planşa cu harta deltei. o gândire intuitivă care se bazează pe fondul de cunoştinţe geografice la care se poate apela în formularea de concluzii analitice.de ce pelicanii pref delta şi nu alte sectoare ale Dunării sau râurilor. precum şi preponderenţa lor în aceea zonă geografică. căpriorul. problematizarea constă în aplicarea unor procedee prin care se urmăreşte crearea situaţiilor-problemă care antrenează şi dirijează gândirea elevilor în activitatea de rezolvare a acestora. sate şi oraşe. . deductive sau inductive. sălcii şi răchite adăpostesc multe păsări de apă. a abilităţilor practice a elevilor. Sau. 1973). mlaştini). Prin acest sistem de comparaţie şi identificare contribuim la formarea unor reprezentări şi noţiuni durabile. Problematizarea Problematizarea este "metoda didactică" de activizare prin care se solicită elevilor un susţinut şi complet efort intelectual pentru a descoperi singuri noi adevăruri. Elevii trebuie să dispună de informaţiile necesare înţelegerii situaţiei-problemă şi rezolvării ei. bălţi. primele două categorii.probleme de explicare şi demonstrare. Toate activează gândirea elevilor de la observaţie. gârle. două elemente principale: primul. raţe şi gâşte sălbatice. Unii autori grupează situaţiile-problemă în mai multe categorii: . . iar Buzăul către nord-est. solicită o identificare şi o clasificare a elementelor şi fenomenelor geografice din care se finalizează concluzii sub formă de generalizări (de pădurea de stejar se leagă domeniul de viaţă a unor anumite animale sălbatice). forme de relief. a găsi soluţiile unor probleme. şi al doilea. inclusiv a le verifica şi explica" (T.probleme de construire. să explice elevii de ce râurile Argeş şi Ialomiţa când ajung în câmpie îşi schimbă direcţia către est. ori altor lacuri din ţară? . c) Probleme de construire. vegetaţia specifică este formată din "păduri" de stuf şi papură. . o ilustrată cu pădure de stejar în care se află animale sălbatice (mistreţul. unele păsări) specific acestui etaj de vegetaţie. Căliman.probleme de identificare.cum se explică mulţimea de unităţi acvatice în Deltă (braţe ale fluviului. b) Probleme de explicare şi demonstrare La lecţia: "Delta Dunării". Gradul de dificultate al problemei trebuie să corespundă cunoştinţelor şi nivelului de dezvoltare a gândirii. o scurtă informaţie de date constituind partea participativă a problemei prin care se pun elevii în temă. Cu alte cuvinte. lucrul cu harta până la găsirea soluţiei-problemă. Rezolvarea euristică a problemelor de geografie presupune în primul rând. cormorani şi colonii de pelicani etc. în special în ciclul primar. se descrie acest ţinut în care unităţile de apă domină porţiunile de uscat.argumentaţi de ce Delta Dunării este "rezervaţie-biosferă mondială"? Educatorul trebuie să solicite din partea elevilor comparaţie pentru identificarea reală şi exactă a elementelor puse în discuţie şi explicarea formării lor. analiză. Se prezintă un tablou. veveriţa. . În urma vizitelor şi excursiilor de scurtă durată realizate în judeţul fiecărui învăţător cu elevii săi. comparare. a) Probleme de identificare. în comparaţie cu Lunca Dunării? . întrebarea care provoacă dificultatea de rezolvare pentru găsirea diferitelor soluţii. râuri şi lacuri.priviţi cu atenţie şi observaţi elementele care alcătuiesc acest tablou! Ce anume reprezintă ele? Cum le grupăm? Întrebările noastre. Foarte frecvent sunt utilizate. Cerinţele problemei: . vegetaţie de pădure şi pajişti. pe baza unor lecturi geografice însoţite de imagini.

. mânuirea instrumentului de utilizare. are loc o reactualizare a cunoştinţelor însuşite anterior. Metoda descoperirii Această metodă se află în strânsă corelaţie cu metoda problematizării. Lucrările experimentale pot fi împărţite în trei categorii după modul de organizare (I. în vederea găsirii răspunsurilor. realizaţi o compunere cu conţinut geografic. deci. prin care se găsesc o serie de rezolvări ale problemelor din mediul înconjurător.. cu cele teoretice (observaţia. De ex. Ele sunt posibile când fiecare elev posedă câte o trusă de experimente. Această metodă de înv se poate realiza prin mai multe forme în raport de cerinţele didactice: a) Descoperirea de tip inductiv implică analiza în detaliu a unor date particulare care conduc la generalizări în descoperirea unor noţiuni. Problematizarea pune accent pe declanşarea şi crearea unor situaţii-problemă de învăţare. răspunzând la întrebările puse. hartă. Problematizarea solicită gândirea elevilor care dispun de eforturi proprii în găsirea soluţiei. compararea datelor şi ordonarea lor potrivit cerinţelor din planul indicat. învăţătorul face instructajul elevilor prin indicarea principalelor etape ce urmează a fi parcurse. observare etc. Situaţia dată provoacă frământări în rememorarea traseului. grupele având sarcini diferite. . prin conversaţie se sintetizează sub formă de concluzii rezultatele experimentului. sinteza) realizându-se unitatea între cele două laturi ale instruirii.lucrări experimentale aplicative care se efectuează de elevi în vederea urmăririi în practică a cunoştinţelor teoretice. a unor experienţe cu scopul acumulării de informaţii ştiinţifice şi al observării adevărurilor transmise. de prelucrare a acestora.lucrări pe grupe. le suscită interesul pentru descoperirea adevărului. iar învăţătorul poate interveni cu recomandări şi precizări la fiecare în parte.lucrările frontale la care toţi elevii efectuează concomitent aceeaşi experienţă. cum este harta. Nicola. Lucrarea experimentală este o metodă de explorare directă a realităţii. instrumentelor şi a altor materiale dinainte pregătite de către învăţător în cadrul laboraturului. Metoda experimentului stimulează spiritul de observaţie al elevilor.). În final. Activitatea se desfăşoară cu ajutorul aparetelor. de asociere.37 Alegeţi un traseu parcurs de activităţile extraşcolare şi după un plan dat. . unde dezvoltarea gândirii se află în stadiile de început bazate pe operaţii concrete.4. pentru a cunoaşte în mod concret diferite manifestări ale lor. apelează la mijloacele de învăţământ specifice geografiei. iar descoperirea impune o atitudine activă de căutare şi de găsire a diverselor alternative pentru găsirea soluţiei. care le orientează atenţia.5. totodată îmbină elementele practice (mânuirea unui instrument. manual etc. cu ajutorul busolei se identifică pe teren punctele cardinale. La vârsta şcolară mică. Învăţătorul va face asocieri cu valorile temperaturilor la care se declanşează fiecare fenomen în parte. analiza. După specificul şi finalitatea specifică se pot desfăşura în mai multe variante: . în care fiecare elev foloseşte instrumente adecvate şi îndeplineşte o sarcină diferită de a celorlalţi. urmează redactarea compunerii potrivit impresiilor şi trăirilor emoţionale ale elevilor în acele acţiuni. Această metodă constă. . 1996): . aparat. ritmul de lucru este comun pentru toţi. se foloseşte cu precădere descoperirea de tip inductiv . 5. d) Lucrările experimentale.lucrări demonstrative care se desfăşoară de învăţător în faţa clasei cu scopul de a demonstra şi confirma adevărurile transmise în lecţie. De ex.. prin care elevii sunt puşi în situaţia de a provoca şi experimenta fenomenele. în sala de clasă sau pe terenul geografic.lucrări individuale. elevii observă ceea ce se produce şi notează rezultatele sub supravegherea învăţătorului. a elementelor observate şi explicate cu acel prilej. În prealabil. în efectuarea de către elevi sub supravegherea învăţătorului. inclusiv formarea deprinderii de lucru cu harta. Paralel cu efectuarea operaţiilor indicate. stările de agregare ale apei şi transformarea acestor stări.

caracteristicile fiecărui etaj în parte: de câmpie. se desenează pe tablă cu cretă colorată. cât şi utilizarea pe scară . informaţii suplimentare. harta fizică reprezentând prin culori formele de relief menţionate. cele trei mari subdiviziuni ale Carpaţilor şi să le noteze pe hartă. are caracter operaţional. de deal şi podiş. să analizeze. c) Descoperirea pe hartă.elevii să descopere după poziţia geografică în teritoriu. De ex. mulajului. De exemplu. Această formă de descoperire ajută la întipărirea în minte pentru totdeauna a fenomenului sau elementului geografic respectiv. se dă ca fişă de lucru. la adevăruri noi. reguli. În clasă. însoţind celelalte metode de învăţământ.).să descopere cele cinci vârfuri cu altitudinile marcate în subdiviziunile Carpaţilor şi să le noteze corespunzător.. deal. vegetaţia naturală sau cultivată şi să le descopere pe fiecare în parte: câmpie. pe baza ilustraţiilor. influenţează temperatura şi precipitaţiile. legi etc. elevii trebuie să cunoască toate datele necesare. treptat. f) Descoperirea dirijată este cea în care învăţătorul conduce descoperirea elevilor prin sugestii." Metode de explorare şi descoperire a) Observarea geografică constituie metoda esenţială în procesul de formare a reprezentărilor şi noţiunilor geografice. urmărindu-se o serie de caracteristici: înălţimea. . La tema "Apele curgătoare din România" se descoperă: locul de unde izvorăşte râul. În lecţia bazată pe descoperire deductivă. munte precizându-le trăsăturile specifice observate. pornind de la precizarea generală că acestea sunt răspândite sub formă de zone sau etaje după formele de relief argumentând. unităţile mari de relief străbătute. dezvoltă interese şi aptitudini explorative şi experimentale etc. fondul de informaţie cu care să descopere apoi mai departe anumite noţiuni generale. d) Descoperirea deductivă se realizează în procesul de învăţare. însuşite anterior pentru a ajunge. afluenţii principali. un mulaj cu formele principale de relief. Se va cere elevilor să deseneze. la rândul lor. de munte. principii. învăţarea devine activă. râu. În etapa finală ei descoperă pe hartă prin exemplificarea unui râu. când elevul pleacă de la cazuri generale (definiţii. Noţiunea se consolidează şi prin alte operaţii executate de elevi: realizarea din plastilină colorată a diferitelor forme de relief sau modelarea acestora la lada cu nisip ori în terenul geografic amenajat. se cer: . harta Carpaţilor. În final. pe rând. planşei şi hărţii se reconstituie noţiunile descoperite în teren cu ajutorul simbolurilor sau semnelor convenţionale. ci. iar învăţătorul supraveghează şi controlează acest proces.: izvor. întrebări ajutătoare etc. deoarece rezultatul descoperirii este întotdeauna o nouă achiziţie. e) Descoperirea independentă predomină activitatea elevilor în mod independent. să compare aceste forme de relief. Deoarece elevii ciclului primar au o gândire dominant intuitivă se impune cu acuitate atât observarea directă în natură a elementelor şi fenomenelor geografice. dealuri şi munte. Oricare ar fi formele de descoperire.. are un suport real.). "Ceea ce se obţine prin efort propriu nu se reduce la o simplă întipărire în memorie. ulterior. iar elevii în caiete. reprezentând apele curgătoare.38 b) Descoperirea în natură a unor elemente şi fenomene geografice sub dirijarea învăţătorului pentru a se urmări conţinutul unor noţiuni concrete de către elevi. toate urmărind canalizarea preocupărilor spre cerinţa finală. se poate ajunge la generalizări şi definiţia noţiunii de forme de relief. concret. care. forme de relief diverse etc. oraşele mari prin care trece râul şi gura sa de vărsare. La tema "Formele de relief" se pun la dispoziţia elevilor mijloace concrete de învăţământ: planşă-poster cu ilustraţii despre câmpie. ce se bazează pe structuri logice. intuind cu uşurinţă elementele analizate pas cu pas. de observaţie şi de clarificare a noţiunii respective (ex. panta. la tema "Vegetaţia şi animalele din România". sub formă de hartă mută pe care sunt trecute apele care îi delimitează în grupele principale şi înălţimile de peste 2 500 m în cinci vârfuri. la judecăţi particulare.

forme de relief etc.. ilustrative şi demonstrative.: la "Relieful României"). La o lecţie cunoştinţele se pot dobândi după un singur tip de model sau după mai multe tipuri de modele (ex.şi termocentrale. legătura dintre căile ferate din interiorul şi exteriorul lanţului carpatic) etc. Stâna de Vale.) cu prilejul drumeţiilor sau excursiilor. În geografie cercetarea pe bază de model este necesară pentru că elevul nu are întotdeauna posibilităţi să cerceteze obiecte şi fenomene direct în natură. planul clasei. se compară raportul hidro. De aceea. de investigare şi cercetare pentru a înarma elevii cu instrumente de cunoaştere. Copiii privesc lumea înconjurătoare.). la Ştei. cu ajutorul observaţiei elevii participă activ la procesul cunoaşterii. Modelarea şi modelul în predarea geografiei Modelul şi modelarea este o direcţie metodologică de mare eficienţă în procesul de învăţământ pentru formarea la elevi a deprinderilor de autoinstruire. adică exprimarea corectă a unui şir de propoziţii în ordine logică. vulcani. o confluenţă. văd obiectele şi fenomenele dar.: fotografii. Aceleaşi observaţii se fac şi asupra celorlalte elemente ale atmosferei şi se fac corelaţii. dacă sunt precipitaţii şi sub ce formă.: un izvor.. în funcţie de obiectul observării. Modelarea este un procedeu care presupune studierea. elevii trec de la modelul grafic la cel logic şi astfel se educă flexibilitatea gândirii. la lecţia "Energia electrică". . diapozitive etc. nu ştiu să observe. Modelul prezintă intuitiv şi simplificat un obiect sau un fenomen complex. pentru că numai astfel exersăm procesele de adâncire a cunoaşterii. Modelele au funcţii cognitive. Observarea de comparare şi analiză este frecvent aplicată la foarte multe lecţii (ex. de ridicare la un nivel superior de abstractizare. cercetarea. ceea ce antrenează gândirea creatoare a elevului.modelul logic. elevii observă starea fenomenelor atmosferice: strălucirea Soarelui. . Este necesar să se treacă de la modelele fizice şi grafice la cele logice. dobândirea de cunoştinţe pe baza unor modele. Holod etc. filme. După observaţiile directe în natură se prezintă termometrul cu ajutorul căruia se observă sistematic temperatura aerului şi se notează în "Calendarul naturii". învăţătorul este acela care formează la elevi priceperea şi deprinderea de a observa.). la capitolul "Noţiuni de meteorologie". sau poate fi indirectă. dacă cerul este acoperit cu nori.modele grafice: semnele convenţionale. ape curgătoare şi stătătoare. Observaţii geografice complexe şi distincte se pot face şi în timpul excursiilor. nebulozitatea. de aceea modelul este un valoros material intuitiv şi izvor de cunoştinţe. când elevii au ocazia să vadă mai multe elemente şi complexe geografice. sub dirijarea învăţătorului. tipuri de ţărm. să sesizeze ceea ce au în comun şi ceea ce le deosebeşte. cursul râului. schema sau planul de studiu.modele fizice: globul geografic. al satului. Modelarea este strâns legată de alte metode folosite la lecţiile de geografie: problematizarea. .. Se pot face comparaţii cu alte regiuni privind clima. pe baza unui plan de studiu (tot model grafic). harta. Cele mai folosite modele în cadrul orelor de geografie sunt: . pe bază de substitute (ex. direcţia vântului etc. precipitaţii.). Observarea poate fi directă. De ex. roci. amplasarea termocentralelor aproape de bazinele carbonifere etc. Perioada de timp a observării poate fi mai lungă sau mai scurtă.39 largă a materialelor intuitive pe baza cărora se pot forma reprezentări corecte şi solide şi implicit noţiuni geografice. când se percep elementele direct în natură (ex.) va fi completat de către elevi. tablouri. dacă bate vântul sau nu etc. Deci. De ex. Se poate vizita o staţie meteorologică din apropiere (în cazul zonei Beiuşului. desenul schematic. mulajele şi machetele care reprezintă forme de relief. Pe baza percepţiei directe. al şcolii. sinteze etc. ei pot exprima cunoştinţele dobândite printr-o suită de propoziţii logice: direcţia principalelor căi ferate şi răspândirea lor în interiorul şi exteriorul lanţului carpatic. învăţarea prin descoperire. Calendarul naturii (care cuprinde temperatura aerului. Observarea poate fi organizată în grup sau individual. după ce elevii au studiat un model grafic (harta căilor ferate.

simbolic. 1996). grafic. în special pentru elevii din învăţământul primar. adică la serviciul diferitelor materiale ilustrative şi mijloace demonstrative care sunt în măsură se redea cu mai multă sau mai puţină fidelitate ansamblul de obiecte şi de fenomene despre care elevii urmează să ia cunoştinţă. harta.lada cu nisip.: planul. . Se va alege secvenţa de lecţie în care va fi proiectat filmul care nu trebuie să depăşească 15 minute. inundaţii. Ilustraţiile trebuie să fie reprezentative pentru fenomenenul studiat sau ilustrat de preferinţă în culori pentru a fi atractive şi să reflecte cât mai real elementele puse în discuţie.macheta tunelului. inaccesibile lor. în vederea acumulării de informaţii despre ele şi familiarizării cu executarea corectă a soluţiilor respective" (I. "Demonstraţia. Desenul geografic reprezintă imaginea grafică a cunoştinţelor geografice şi este utilizat pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor din conţinutul lecţiei şi poate fi executat în orice moment al lecţiei. a peşterii. erupţia unui vulcan. va recurge la substituentele realităţii. o are percepţia directă a obiectelor şi fenomenelor din mediul natural unde învăţătorul argumentează un adevăr sau altul dirijând observarea acestora. cu atât îşi va forma elevul reprezentări şi noţiuni mai clare şi mai precise cu semnificaţie ştiinţifică putând să opereze cu ele cu mai multă uşurinţă şi siguranţă. mai bogate în conţinut.. mijloace audiovizuale etc. d) Demonstraţia cu ajutorul tablourilor. Demonstrarea cu ajutorul filmului didactic oferă elevilor posibilitatea observării fenomenelor şi elementelor îndepărtate. procesele şi evenimentele în ordinea impusă de lecţie. ca şi mulajele unor forme de relief. fenomenelor şi proceselor în starea lor naturală. filmele cu trucaj au funcţii demonstrative. pentru a se analiza calitatea. Filmul-lecţie prezintă fenomenele. b) Demonstraţia conţinutului lecţiilor cu ajutorul materialului intuitiv. Cu cât elevul vine în contact direct cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. În acest caz. un model intuitiv fie în stare naturală din mediul geografic înconjurător. Învăţătorul nu poate totdeauna să efectueze lecţia pe baza unor realităţi naturale cu care elevii să ia cunoştinţă în mod nemijlocit.40 De ex. Colecţia de vederi şi ilustraţii tematice pot fi grupate în colaje tematice şi planşe-poster din carton cu ilustrarea conţinutului lecţiei sau în albume tematice. c) Demonstraţia prin desenul pe tablă. . experienţe etc. Cea mai mare eficienţă în învăţare. accesibilitatea pentru elevi. mai vii. consultarea listei cu filme. În aceste condiţii a apărut necesitatea practică de folosire a mijloacelor de învăţământ demonstrativ şi intuitiv care să asigure baza perceptivă şi sugestivă pentru realizarea unor lecţii mai atractive. în mişcarea lor naturală: valurile mării. Metoda demonstraţiei a) Demonstraţia cu ajutorul obiectelor. ilustraţiilor tematice. avalanşe etc. ca metodă de învăţământ constă în utilizarea unor obiecte. casete video. . cursul apelor de munte. cercetării şi cunoaşterii realităţii. Aceste mijloace pot fi utilizate în foarte multe lecţii de geografie fizică. Nicola. procese sau reproduceri. diagramele servesc investigării. fenomene. La baza demonstraţiei se află întotdeauna o sursă. fotografiilor. Metoda utilizării filmului didactic Metoda utilizării filmului didactic impune vizionarea sa dinainte. permiţând studierea amănunţită a detaliilor deoarece sunt vizibile prin proiecţie pe ecran de toţi elevii din clasă. a unei termocentrale. precum şi executarea sau producerea în faţa elevilor a unor acţiuni. e) Demonstraţia cu ajutorul diapozitivelor şi a diafilmelor constituie fidel o realitate din teren. ilustrează obiectele originale. fie material ilustrativ. El nu trebuie să înlocuiască desenul din manual sau alte materiale mai eficiente. mai mult sau mai puţin schematice ale acestora. serveşte pentru ridicarea diferitelor forme de relief.

c) favorizează dezvoltarea gândirii independente a elevilor de mobilizare a eforturilor proprii. din practică. Metoda exerciţiilor are o sferă largă de aplicabilitate. Aşadar. . încât să solicite în mod complex gândirea elevilor. Metode bazate pe acţiune. în mod gradat. trebuie să fie de aşa natură concepute. este posibilă numai prin efectuarea repetată în mod conştient a unor acţiuni motrice sau intelectuale. Valorificarea eficientă a acestei metode depinde de: a) alcătuirea cu responsabilitate a exerciţiilor din manuale. în vederea găsirii răspunsului corespunzător la o serie de probleme ce se întâlnesc în practică. desenarea semnului convenţional şi apoi identificarea pe hartă. a unei deprinderi" (I. ţinând seama de vârstă şi de capacitatea de înţelegere a elevilor. Cerghit. . a face un lucru de mai multe ori în vederea dobândirii unei îndemânări. stabilesc relaţii de cauzalitate între fenomenele vizionate. Exerciţiile motrice sunt cele care conduc spre formarea de priceperi şi deprinderi în care predominantă este componenta motrică cum sunt: mărimea aparatelor. Exerciţiul este o metodă care face parte din grupajul metodelor algoritmice deoarece presupune respectarea riguroasă a unor prescripţii (reguli. 1980). elevii reiau imaginile vizionate. Poate fi folosită la lecţiile din clasă în cabinetul sau sala specializată. cu orizontul local. Desfăşurarea exerciţiilor de geografie în ciclul primar au un rol însemnat şi constă în următoarele: a) contribuie la însuşirea de către elevi a cunoştinţelor în contact cu unele date şi probleme din realitate. cât şi în excursii (aplicaţiile practice). b) înţelegerea de către toţi învăţătorii a locului şi rolului exerciţiilor în ansamblul muncii didactice. eliminarea situaţiilor de abordare fugitivă sau formală a discutării exerciţiilor. Exerciţiile geografice sunt prezentate elevilor sub formă de întrebări. pe terenul geografic. ci. se vor scrie pe tablă ideile sistematizate paralel cu localizarea pe hartă a elementelor şi fenomenelor observate. test geografic. noţiunea de râu). operaţii). probleme etc. începând de la cele mai simple. observarea în natură.41 După proiecţia filmului se vor face analize şi suprinderea ideilor esenţiale. a altor cărţi şi a hărţilor şi până la probleme de rezolvat cuprinse în manuale sau formulate de învăţător. Nu se poate forma o reprezentare sau o noţiune doar printr-o simplă explicare verbală (de ex. a efectua un exerciţiu înseamnă "a executa o acţiune în mod repetat şi conştient. privind folosirea de către elevi a manualului. ca şi a celor elaborate de fiecare învăţător. b) asigură fixarea şi consolidarea cunoştinţelor predate elevilor. sunt de două categorii: motrice şi operaţionale (I. Nicola. conduce spre o finalitate prestabilită. Pe plan mintal. ea trebuie folosită la toate clasele. Nicola. Apoi. c) calitatea exerciţiilor din manual. prin exerciţii repetate de observare a unor imagini. indicarea lor spre rezolvarea şi urmărirea exigentă de către învăţător la fiecare lecţie. Exerciţiile. Astfel. Exerciţiul şi algoritmizarea Exerciţiul constituie o metodă didactică fundamentală care se bazează pe acţiuni motrice sau intelectuale ce se repetă relativ identic cu scopul automatizării unor modalităţi sau tehnici de lucru de natură motrică (manuală) sau mintală (I. instrumentelor.. precum şi înţelegerea utilităţii geografiei în ansamblul lor. principii. începând cu clasa a III-a. 1996). Exerciţiile operaţionale sunt acele exerciţii care contribuie la formarea operaţiilor intelectuale. Formarea deprinderilor motrice sau intelectuale. chestionar. 1996). Metoda exerciţiilor Această metodă vizează accentuarea caracterului practic aplicativ al procesului de învăţământ. în funcţie de conţinutul lor. uneltelor etc. . există numeroase feluri de exerciţii.

3.de exprimare concretă (desen. prin repetare şi transfer a tehnicilor de execuţie.de creaţie (descrieri şi compuneri geografice). Elevii trebuie să-şi fixeze în plan mintal componentele şi succesiunea operaţiilor. Metodologia învăţării prin exerciţii semidirijate. . elaborarea algoritmilor şi aplicarea lor pentru rezolvarea cerinţelor obiectivelor propuse în lecţie (I. după Maria Eliza Dulamă (1996). Ne deplasăm în alt loc unde linia orizontului are o altă perspectivă mai îndepărtată. concomitent cu formarea capacităţilor operaţionale corespunzătoare. . 2. cu precizie şi claritate. Aşezaţi-vă cu faţa în direcţia nordului.. Se disting în cadrul acestei metode două niveluri complementare. notiţe).de bază (de fixare şi consolidare).de exprimare abstractă (lectură. semidirijate (semi-algoritmizate) şi exerciţii libere sau autodirijate.de asociaţie. 1996). 4. Dacă.de evaluare şi verificare. în dreapta răsăritul. făcând-o mai uşoară. Enumeraţi obiectele care au apărut şi obiectele care au dispărut de la orizont pe parcursul deplasării noastre. pentru a se evita o învăţare mecanică. . Întindeţi o mână lateral. 5. Identificaţi forma liniei orizontului. se explică şi se demonstrează concret modul de rezolvare a unui model în mod corect. . respectiv cu determinarea riguroasă a operaţiilor de efectuat şi a succesiunilor specifice). se predau informaţiile noi. astfel: a) după forma de organizare a rezolvării există exerciţii individuale. . Metoda algoritmizării constă în elaborarea şi aplicarea unor scheme. 4. 6. în vederea rezolvării unor probleme tipice şi a asimilării pe această bază a cunoştinţelor. confuză. exerciţii de observare a orizontului şi a liniei orizontului: 1.de observare şi analiză. De exemplu. de echipă şi frontale. . acestea se mai pot grupa.aplicative. Observaţi în zare locul unde cerul ni se pare că se uneşte cu suprafaţa pământului (cu obiectele de pe pământ). Elevii trebuie să rezolve exerciţiile pas cu pas. 2. Sau se pot exemplifica exerciţii de orientare cu ajutorul busolei. apare o învăţare defectuoasă. precizează că în timpul lecţiei. dar şi dobândirea unor procedee cu caracter în forme noi. Urmăriţi modul de funcţionare a busolei. Enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului în direcţia. se stimulează atenţia. . 3.42 Adăugând şi alte criterii de ordonare a exerciţiilor.operatorii (de mânuire). în stânga apusul). 5. iar reînvăţarea sau dezvăţarea este mai dificilă decât o învăţare corectă. . modelul iniţial de rezolvare a unui exerciţiu este greşit. se comunică elevilor obiectivele operaţionale cerute în efectuarea exerciţiilor. Rotiţi busola spre stânga sau spre dreapta până când nordul de pe cadran ajunge în dreapta acului negru. Observaţi componenţa busolei. . se actualizează cunoştinţele necesare rezolvării. . Nicola.corective. . c) după funcţiile îndeplinite există exerciţii: . 6. b) după gradul de intervenţie al învăţătorului există exerciţii dirijate (de tip algoritmizat. să exerseze operaţiile conştient pentru a putea să utilizeze mai departe cunoştinţele şi deprinderile însuşite în situaţii noi. Indicaţi punctele cardinale în raport de indicaţia busolei şi de poziţia corpului (în faţă este nordul. . 1. în spate sudul.. Identificaţi şi enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului.de iniţiere (introductive sau de acordare).. de orientare). constituite dintr-o succesiune de secvenţe sau operaţii. deci.recapitulative. Prin exerciţii se asigură însuşirea cunoştinţelor.

Se pot folosi: harta mută a judeţului sau a patriei. "Loto geografic". totodată..43 . "Călătorii imaginare pe hartă". forme de relief. a interesului pentru lărgirea culturii geografice. "Oraşul nostru". Expoziţia se organizează pe diferite teme: "Comuna noastră". Se dau sarcini elevilor pentru consultarea bibliografiei (învăţarea unor poezii. Pe peretele din faţa vitrinei se pot afişa: fotomontaje cu vederi color din peisajul românesc. geografi etc. "Rebus geografic". recitatori. Jocurile se pot organiza individual sau pe grupe de elevi. Jocul didactic folosit în predarea şi învăţarea geografiei Ca metodă activă de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor. Seratele geografice Seratele. completează pregătirea elevilor şi le sporesc interesul pentru geografie. Elevii sunt obligaţi să denumească râuri. dezvoltă dragostea pentru frumuseţile patriei. "Lanţul geografic". Serata geografică se planifică de către învăţător încă de la începutul semestrului cu fixarea datei. locul de defăşurare şi programul de prezentare. selecţionarea soliştilor de muzică populară sau uşoară etc).: calcar din Padiş. elevi ai altor clase etc. Sunt invitaţi şi alţi factori: solişti vocali. jocurile geografice constituie una din activităţile instructiv-educative în afară de clasă şi chiar în timpul predării unor noţiuni geografice. studiul costumelor naţionale din zona respectivă. Materialele colectate se pun în vitrină însoţite de notiţă explicativă (de ex. etc. a dicţionarului geografic şi a altor cărţi . "Scrierea denumirilor geografice". Expoziţiile geografice Cu elevii clasei a IV-a se pot organiza expoziţii geografice. la cercetarea geografică.). Metode bazate pe utilizarea textului scris Folosirea manualului. de către elevi. de la câmpie. În funcţie de cunoştinţele elevilor se vor acorda punctaje. ajutând. a temei şi bibliografiei corespunzătoare. "Pe cărările patriei noastre" etc. "Filatelia". desigur. . De exemplu. jocul "Lanţul geografic" este simplu şi uşor de realizat. Pentru pregătirea acestor activităţi. granit (granodiorit) din Pietroasa etc. bauxită din Munţii Pădurea Craiului. localităţi etc. însoţit de cadrul festiv adecvat. din Delta Dunării. Reuşita jocurilor geografice presupune. de pe litoralul Mării Negre etc. să caracterizeze aceste obiective geografice citind şi interpretând harta. scriitori. părinţi. întâlniri cu invitaţi: arheologi. ape curgătoare. secţiuni transversale prin relief etc. Elevii grupei câştigătoare vor prima nota (calificativ) maximă. învăţătorul trebuie să colaboreze cu profesorii de la alte discipline: istorie şi de limba română. "Din ce direcţie bate vântul?". sub formă de concurs. formaţii de dansuri populare. Fiecare exponat trebuie să fie însoţit şi de explicaţia necesară. Manifestarea trebuie să aibă un caracter cultural-artistic. din depresiuni. asigură o atmosferă plăcută etc. tabele. a gândirii şi imaginaţiei. istorici. menţionăm: "Harta de contur". jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ. Jocul didactic asigură lărgirea orizontului geografic. ape. de la munte. prin al căror conţinut. pe învăţător în cunoaşterea capacităţii elevilor.). tehnica jocului: se alege tema (munţi. pot cuprinde concursuri (gen: "Cine ştie câştigă". Se pot afişa şi alte materiale: scheme. cunoaşterea din timp. Jocurile geografice pe hartă sunt reprezentate prin excursiile imaginare pe harta judeţului şi a ţării.). . Se va indica un itinerariu pe care se vor nominaliza câteva oraşe. Prin latura lor instructivă. munţi. Elevii trebuie să descrie. "Concursuri de ghicitori". dotat cu premii. precum şi a regulamentului jocului. colecţionarea unor legende. care se pot organiza şi cu elevii clasei a III-a. harta în bucăţele etc. localităţi după tema aleasă. Dintre jocurile ce se pot organiza cu elevii. "Loto geografic" etc. Astfel de jocuri se folosesc mai cu seamă în cadrul activităţilor cercului de geografie şi în excursii.

scrierea clară. sau înrudite cu geografia (descrieri. inclusiv de predarea ei ca obiect de învăţământ în şcoală. în special pentru elevii ciclului primar: . Conţinutul de idei. . Activitatea dirijată presupune citirea textului pe secvenţe. Metoda de lucru cu harta Harta reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de învăţământ legat de specificul geografiei. îngrijită. . semne convenţionale care uşurează munca învăţătorului şi elevului. denumirile proprii după ce au fost explicate în prealabil. Este metoda care se foloseşte pe toate treptele învăţământului în forme diferite. Aceste caiete se verifică periodic. constituie un sistem de acţiuni prin care se urmăreşte formarea priceperilor şi deprinderilor necesare în vederea utilizării corecte şi eficiente a manualelor şi a altor cărţi ca surse de informare. sau de pe planşă. elevii continuă această metodă după modelul făcut în clasă. note de călătorie.). graficilor şi a hărţilor cu semnele convenţionale corespunzătoare al căror conţinut completează textul scris. Deprinderea de scriere sistematică şi schematizată se formează la elevii mici odată cu activitatea învăţătorului care utilizează tabla oferindu-le în fiecare oră modalităţi diverse de întocmire a conţinuturilor schematice de lecţii cu utilizarea cretei colorate. corectă şi fără prescurtări (care ar putea crea confuzii). definiţiile. La fel se dau indicaţii cum să se folosească dicţionarul. . . a ilustraţiilor. conducând la însuşirea celor predate în clasă într-un procent ridicat. Utilizarea tablei impune mai multe cerinţe.spaţiul tablei să fie proporţionat în aşa fel încât paralel cu conţinutul scris (de ex. să-i corespundă desenul explicativ (în partea dreaptă). când se face fixarea cunoştinţelor învăţate. Folosirea tablei la lecţiile de geografie Tabla constituie unul din mijloacele indispensabile procesului de învăţământ la toate nivelele. a simbolurilor. elevii percep lecţia în întregime. în funcţie de particularităţile de vârstă şi de sursele de informare utilizate. a desenelor. toate acestea. . Munca cu manualul este de două feluri: dirijată şi independentă.44 Lucrul cu manualul. legende. Paralel cu învăţătorul. să exprime realitatea obiectului din natură. ilustraţii etc. cu harta.scrierea expresivă. se realizează fixarea cunoştinţelor. . reportaje etc. .desenul explicativ trebuie să fie clar. explicarea acestuia şi redactarea schiţei pe tablă cu ideile principale. după planul scris pe tablă asociat cu desenul explicativ de pe tablă. sugestiv. Elevului i se cer sarcini de lucru pe materialul gata pregătit după care construieşte răspunsuri. lecturile geografice etc. simplu. alte cărţi. schiţele sau desenele care explică şi completează lecţia redactată pe tablă reprezintă un model de organizare a caietului de notiţe al elevului. curiozităţi geografice.. întregul conţinut să rămână până la sfârşitul lecţiei. În prezent au apărut o serie de caiete didactice care însoţesc manualul. cursivă.se mai scriu pe tablă. hărţi mute. nuanţată a titlului lecţiei. scris în partea stângă).succesiunea logică a ideilor izvorâte din lecţia care alcătuiesc planul de idei. având o suită de desene. Prin schema conţinutului de idei de pe tablă. pot face unele legături mai rapide între secvenţele lecţiei pentru realizarea obiectivelor operaţionale. Rolul acestei metode constă în acţiunea cadrului didactic de a-i introduce pe elevi în tehnica folosirii textului scris. elevii îşi notează în caiete conţinutul scris pe tablă. . în cea independentă. grafice. clară. noţiunile mai abstracte. pentru completarea planului de studiu. diagrame.este recomandat (la clasa a III-a şi a IV-a) ca tabla să nu se şteargă în timpul predării lecţiei. . îl completează. Se crează mare economie de timp pentru învăţător şi pentru elevi. dicţionarul şi alte cărţi cu conţinut geografic.

simboluri geometrice.. termocentralele de la Rovinari şi Turceni sunt amplasate în apropierea bazinului carbonifer Motru-Rovinari etc. Harta murală trebuie totdeauna raportată la hărţile din manual şi atlas. suprafaţă. plop. mai jos. de deal şi podiş. de ordin logic.45 Harta geografică este o reprezentare grafică. o imagine simultană şi sugestivă a conţinutului geografic. sau o activitate didactică desfăşurată în clasă. Legăturile de ordin topografic sunt cele mai simple şi se referă la reprezentarea pe hartă a elementelor geografice care sunt redate şi intuitiv.aşezările (oraşe. răchită se află de-a lungul apelor curgătoare. amplasat la "poarta" Deltei Dunării etc. După identificarea pe hartă a elementelor solicitate. Trebuie formată deprinderea la elevi de a localiza pe hartă. Tulcea este port la Dunăre. iar cu ajutorul lor. De ex. Elevii trebuie învăţaţi să identifice tipul hărţii. a evoluţiei în timp a elementelor şi fenomenelor geografice. cerute de o anumită lecţie. să se identifice elementele şi fenomenele geografice reprezentate pe hartă. respectând o poziţie favorabilă observării de elevi. Trebuie să dirijăm atenţia elevilor spre observarea şi stabilirea legăturilor între diferite obiecte şi fenomene geografice care sunt de două feluri: de ordin topografic şi. oferă posibilitatea de a le descrie după caracteristicile lor: altitudine. sau mai concret. în loc de: mai sus. Harta constituie principalul mijloc de informare. haşuri. Într-un text geografic. a întinderii şi repartiţiei spaţiale. . datorită pantei mari şi rocilor dure. ca privite de la înălţime. legături simple între două obiecte: oraşul Arad este situat pe malul Mureşului în vestul ţării. cercetare. adică de la izvor către vărsare. ori în teren. să localizeze pe hartă elementele din conţinutul lecţiei. Harta constituie cel mai important material didactic utilizat în predarea-învăţarea geografiei. mai la dreapta etc. relaţia dintre formele de relief şi etajele de vegetaţie. se aşează în stânga hărţii iar localizările vor fi făcute cu ajutorul unui indicator. micşorată la scară convenţională şi generalizată a suprafeţei terestre pe un plan pe care este redată repartiţia spaţială a diferitelor elemente naturale şi social-economice de pe un anumit teritoriu sau de pe întreaga planetă. de munte). A citi harta înseamnă a cunoaşte mai întâi semnele convenţionale. Citirea şi interpretarea hărţii sunt laturi ale aceluiaşi proces şi numai luate împreună. respectiv. mai la sud. densitate.indicarea corectă a râurilor. . să descifreze legenda.. . grad de fragmentare. să citească şi să interpreteze harta. lungime. cunoaştere. la est etc. Legăturile de ordin logic indică relaţiile de interdependenţă. această etajare este dată şi de etajele climatice care sunt influenţate tot de dispunerea treptelor de relief (climat de câmpie. ca de pildă: zăvoaiele formate din salcie. Utilizarea hărţii în activitatea didactică. A interpreta harta înseamnă a înţelege relaţiile dintre obiectele şi fenomenele reprezentate pe hartă prin semnele convenţionale şi a le explica potrivit cerinţelor obiectivelor operaţionale din lecţia dată. sau în excursii şcolare. conduc la o cunoaştere a conţinutului hărţii. cifre. izolinii etc. de reciprocitate care există între diverse fenomene fizico-geografice sau economico-geografice. litere.localizarea elementelor se face după punctele cardinale: mai la nord. expunere şi instruire geografică. pe când harta oferă dintr-o singură privire. tot harta. în orizontul local. în sensul direcţiei de curgere a râului. Obiectele şi fenomenele din natură sunt reprezentate pe hartă prin semne convenţionale în plan. Alte cerinţe de lucru cu harta sunt: . Harta redă elementele din natură în mod convenţional şi intuitiv cu ajutorul semnelor convenţionale care pot fi de mai multe tipuri: culori. descrierea şi explicarea elementelor şi fenomenelor geografice se face în mod succesiv conform evoluţiei lor. cursurile repezi şi cu cascade ale râurilor şi defileele acestora se formează în zona de munte. sate) se vor indica după semnul convenţional şi nu unde este scrisă denumirea care ocupă o suprafaţă mai mare. orientare în teren.

Pe folie învăţătorul poate desena din timp obiecte geografice. în principal. psihrometrul şi higrometrul. scheme. ca loc de organizare a procesului de învăţământ.să se axeze într-o măsură însemnată pe elementele şi fenomenele geografice din orizontul local şi apropiat. mai ales la lecţiile de fixare şi consolidare. Cabinetul sau sala specializată trebuie să conţină hărţi. Terenul se poate realiza în mai multe sectoare. seratele se pot organiza aici etc. Sectorul de hidrologie marină cuprinde macheta bazinului Mării Negre şi macheta unui bazin oceanic. cum ar fi: platforma meteorologică. scheme şi chiar întrebări. sectorul de hidrologie marină. inclusiv cele ce sunt mai greu accesibile în realitatea înconjurătoare. analiza şi experimentarea unei arii cât mai largi de fenomene şi procese din natură. gnomon. terenul geografic trebuie să îndeplinească următoarele sarcini metodico-didactice: . termometru de maximă (gradat de la -30 la +50 oC).46 Procedeele de lucru cu harta sunt numeroase şi diferite: utilizarea ilustraţiilor. Platforma geomorfologică cuprinde. planşe. pe Dunăre sau râuri etc. roza vânturilor. unde se pot studia. cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. apoi harta mută. O condiţie esenţială pentru eficienţă este localizarea celor observate pe diapozitive. Cabinetul de geografie sau sala specializată Principala funcţie a cabinetului o constituie funcţia didactică. . . . . diferite fenomene. Pentru a-şi îndeplini utilitatea ştiinţifică. indicatorul meridianului şi paralelei locului etc. eclimetrul. diagrame şi grafice comparativ şi chiar schema lecţiei. heliograf. Platforma meteorologică trebuie să cuprindă: termometre obişnuite. retroproiector. reduse la scară. Diapozitivele întrunesc atât avantajul tablourilor. un teren pentru modelare naturală.să permită observarea. chiar calculator. eventual. Folosirea terenului geografic în predarea geografiei are multiple aspecte metodicodidactice şi ştiinţifice pozitive în însuşirea activă şi temeinică de către elevi a cun geografice. sectorul orizontului local. În cabinet se pot organiza numeroase activităţi atât în cadrul orelor propriu-zise. termometre pentru măsurarea temperaturii solului. barometrul aneroid.să contribuie la formarea unui sistem de priceperi şi deprinderi de cercetare ştiinţifică şi investigaţie independentă la elevi. sectorul de geomorfologie. gradate de la +55o la o -35 C. călătorii imaginare (pe drumuri. activităţi independente. aparate de proiecţie (epidiascol. . cât şi pe acelea ale fotografiilor. hărţi executate de elevi etc. alte materiale ajutătoare. tablouri în culori sau alb-negru. harta în bucăţele. girueta şi anemometrul. etc. astfel încât fenomenele însuşite la ora de clasă să-şi găsească o corespondenţă cât mai bună în realitatea din orizontul local sau în fenomenele studiate pe terenul geografic. cu un bazin hidrografic (care foloseşte şi studiilor de hidrologie) şi. Terenul geografic Fiecare şcoală trebuie să aibă un teren geografic din care nu trebuie să lipsească platforma meteorologică. unde elevii sunt mobilizaţi să răspundă la ele. aspectomat). o mică bibliotecă de specialitate. deoarece pot fi văzute de întreaga clasă. termometrul de minimă cu alcool (gradat de la -45 la +45oC). Retroproiectorul şi diascolul pot fi folosite la toate tipurile de lecţii şi în oricare din momentele lecţiei. o ladă cu nisip. sectorul pentru măsurarea mărimilor. Diapozitivele şi foliile geografice Retroproiectorul este un aparat care ne prezintă pe ecran: fotografii. La clasă se pot utiliza hărţile din manual şi din atlasul şcolar. etc.să se coreleze şi să se acopere un număr cât mai mare de lecţii pe parcursul claselor IIIVIII. ceas solar. pluviometrul. pe căi ferate.). Punctul astronomic cuprinde: o serie de dotări şi aparatură. educativă şi formativă. dintre care menţionăm: indicatorul stelei polare. fiindcă pot fi arătate în număr mare. higrometrul cu fir de păr.

vizite. mijloacele de învăţământ. utilizarea mijloacelor de învăţământ. la colţul viu. elaborarea compunerilor şi a altor lucrări scrise şi practice. obiective industriale etc. formele de lucru pot fi grupate astfel: . Sectorul orizontului local este format din planurile machetă ale şcolii. pe calea unei activităţi intenţionate. lecţia este definită ca unitate didactică fundamentală. fiecare lecţie purtând numele acestui obiectiv (M. cercurile pe materii.lecţia de formare de priceperi şi deprinderi cu variantele: clasică. învăţarea prin recenzare. modelul Gagné. concursuri etc. lucrări practice la colţul naturii şi la punctul geografic.activităţi individuale (munca independentă. utilizarea mijloacelor de învăţământ. munca în grup. Formele de lucru pot fi: . mod de organizare).) (M. TIPURI FUNDAMENTALE DE LECŢII Drept criteriu în stabilirea tipurilor de lecţii este considerat obiectivul fundamental urmărit. prin excursii. observaţiile în natură. activităţi independente. . într-un timp determinat.forme de organizare a activităţii instructiv-educative extraclasă (activităţi de club. cu autoreglare. strategie. vizionarea de spectacole etc. prin muncă independentă. vizionări de spectacole etc. organizare). evaluare. activitatea în cabinete şi laboratoare. . Robu. complexitatea conţinutului.47 Sectorul de apreciere a mărimilor poate cuprinde următoarele: stâlpi pentru aprecierea diferitelor dimensiuni verticale. constituind principala formă de activitate a relaţiei învăţător-elev. Ionescu. vizite. efectuarea temelor. dobândirea inductivă. combinarea mai multor etape. În acest ansamblu al formelor de lucru. de cercuri. studiul individual. sistematice.). . în atelier. rezolvarea de probleme şi exerciţii. Chiş. Privită ca o sinteză a elementelor sistemului de instruire şi educare (obiective. studiul manualului. strategiile de lucru de care dispune învăţătorul. teme pentru acasă.activităţi frontale (lecţia. Există mai multe definiţii ale lecţiei în funcţie de anumite criterii (conţinut. Didactica generală precizează următoarele tipuri şi variante de lecţii . efectuarea unor desene şi scheme. Ionescu. localităţii. lecţie introductivă. nivelul de pregătire al elevilor. Prin intermediul lecţiei se asigură predarea-învăţarea sistematică a conţinutului unei discipline şi realizarea obiectivelor acesteia. hidrografia. 1992). Activitatea va fi dirijată în vederea formării priceperilor şi deprinderilor de lucru cu reprezentările la scară şi de aplicare a cunoştinţelor pe tot parcursul şcolarităţii. meditaţiile şi consultaţiile. lecţia. pe lot. . studiul în bibliotecă etc. dar şi factorii variabili care determină variantele fiecărui tip de lecţie. Ionescu. FORME DE ORGA ŞI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE -LECŢIA Pentru realizarea integrală şi eficientă a procesului instructiv-educativ este necesar un sistem cât mai cuprinzător al formelor sale de desfăşurare. conţinut. vizita. o formă a procesului de învăţământ prin intermediul căreia o cantitate de informaţii este percepută activ de elevi. 1992). modelul Gagné. în cabinet. turism. timp. învăţarea independentă. varianta alternarea predării cu fixarea. V. I. excursii. După locul de desfăşurare.2. provocând în sfera bio-psihică a acestora o modifică în sensul formării dorite (M.lecţia combinată cu variantele: lecţie introductivă în capitol.).).forme de organizare a ativităţii instructiv-educative în şcoală (în clasă şi în afara ei). . locul lecţiei în sistem etc. studiul individual. munca în laborator.lecţia de dobândire cu variantele: clasică. excursia. varianta clasică. detaliile reliefului. Factorii variabili: obiectul de învăţământ. 1995). învăţarea prin expunere. activitatea în cabinete sau sala specializată. Dar operaţia de clasificare a lecţiilor impune luarea în considerare atât a factorului constant (obiectivul fundamental-cel care determină tipul lecţiei). căi de comunicaţie. drumeţii. lectura suplimentară. 6. dezvoltarea temei acasă. lecţia are un rol important. utilizarea manualului.

metodele şi formele de evaluare adecvate. a modalităţilor de evaluare a rezultatelor obţinute. structură. prin fişe sau exerciţii. sinteză. . el fiind informativ. subcapitolelor. . alteori corespunde celor trei dimensiuni ale procesului de învăţare.. îmbrăcând forma idealului educaţional. rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. să localizeze. înţelegere. În studii şi articole de multe ori scopul este adesea asimilat cu obiectivul "central". d) Stabilirea activităţilor de predare-învăţare prin care se urmăreşte în mod deosebit activitatea de învăţare a elevilor. de scopul didactic fundamental. exerciţiile. un fel de "algoritm". de comparare. Proiectarea activităţii didactice include un ansamblu de operaţii de elaborare anticipată a obiectivelor. 6. c) Organizarea şi pregătirea conţinutului instructiv-educativ presupune delimitarea şi ordonarea capitolelor. să explice. obiective operaţionale au un caracter concret şi sunt realizabile în situaţii specifice de învăţare. temele şi lucrările pratice. prezentate în programele şcolare. strategiilor de predare-învăţare. aplicare. se selectează şi se ordonează ideile. evaluare). formativ (dezvoltarea capacităţilor de observare. vizite. formativ. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE Proiectarea-conţinut. educativ. în această etapă se precizează tipurile de învăţare. cele de interacţiune didactică. Aceste etape sintetizate sunt: a) Precizarea obiectivelor educaţionale Literatura de specialitate oferă mai multe orientări cu privire la finalităţile educaţiei.48 . algoritm. se observă clasele de obiective cognitive (cunoaştere.lecţia de recapitulare şi sistematizare cu variantele: clasică. utilizarea mijloacelor de învăţământ. e) Modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute prin care se stabilesc conţinuturile probelor de evaluare. Obiectivele generale cuprind domenii şi tipuri de schimbări în concordanţă cu finalităţile învăţământului în general şi ale unui ciclu în special). timpul de instruire. de concretizare. verificare orală sau prin calculator. temelor. etape. Obiective psiho-motorii: să folosească corect instrumentele de lucru (şablon. educativ (stimularea dorinţei de a cunoaşte şi de a aprecia frumuseţile naturale ale ţării noastre). prin lucrări practice. nivelul de pregătire al elevilor. se stabilesc elementele esenţiale. de analiză. Carpaţii Meridionali-aşezare. de generalizare. TIPURI ŞI FORME DE ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE În funcţie de sarcina didactică dominantă. lucrări scrise sau combinate. Obiectivele afective. curiozitate pentru aflarea noutăţilor. limite.lecţii de achiziţionare de noi informaţii. potenţialul lor de dezvoltare. analiză. să participe pe tot parcursul lecţiei. . precum şi a relaţiilor dintre acestea. Aceste tipuri de lecţii sunt considerate ca modele orientative care pot fi modificate şi nu ca tipare rigide în desfăşurarea lecţiei. scopurile şi obiectivele educaţionale. Obiectivele operaţionale sunt: să descrie. Realizarea proiectării didactice conţine mai multe grupe de procese şi operaţii. excursii. obiective specifice diferitelor obiecte de învăţământ. timpul de parcurgere (pentru proiectarea anuală). "fundamental". pentru activitatea independentă.lecţii de repetare şi sistematizare a cunoştinţelor.lecţia de verificare şi evaluare cu variantele: clasică. teme practice. teste docimologice. grupe). strategiile didactice specifice. se definesc patru tipuri de lecţii: . Scopul lecţiilor poate fi: informativ (dobândirea unui sistem de cunoştinţe despre ce trebuie învăţat: ex. să argumenteze. să elaboreze o compunere etc. la ierarhizarea şi structurarea lor.3. în raport cu obiectivele operaţionale. să exemplifice. de citire şi interpetare a hărţii. culori) pentru realizarea de hărţi. b) Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic presupune cunoaşterea condiţiilor didactico-materiale. se organizează conţinutul pe sisteme de lecţii. lecţia sinteză sau schemă. atitudinale: să manifeste interes. noţiunile fundamentale (pentru proiectarea fiecărei lecţii). înălţime.

Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers. . În sensul celor precizate distingem patru activităţi independente: a) Activitate independentă.lecţii de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare. . Mihăilescu a afirmat: "Orizontul local este unitatea de măsură a tuturor fenomenelor geografice. pentru verificarea şi evaluarea rezultatelor şcolare. b) Activitatea independentă.".1. oraş sau împrejurimi. precum şi depistarea eventualelor "lipsuri" în cunoaştere sau învăţare a celor predate la clasă. . desenarea pe caiet a planului unor obiecte. ci şi de formele şi metodele folosite în cadrul acestei activităţi. menită pregătirii elevilor pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe. c) Munca independentă pentru consolidarea cunoştinţelor.citirea unor lecturi geografice în vederea povestirii lor. a căror funcţie principală este îmbogăţirea experienţei elevilor cu noi informaţii şi cu noi cunoştinţe. Vâlsan afirma despre orizontul local: "orizontul local este cea dintâi patrie a copilului. menţionăm: .întocmirea planului clasei şi al şcolii. al satului sau oraşului. priceperilor şi deprinderilor. pentru consolidarea acestora.întocmirea de albume cu vederi din ţară şi din oraşul natal. cu reducerea corespunzătoare a dimensiunilor. cu privire la orizontul şi linia orizontului.lecţii de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre ale ţării".să răspundă în scris. în vederea cunoaşterii efectelor activităţilor desfăşurate pentru perfecţionarea procesului instructiveducativ. . Se realizează stări afective. din Europa etc.49 . . întregului proces de învăţare. cu prezentarea momentelor mai importante. de obiectivele urmărite. constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare. vizita geografică. la intuiesc la "faţa locului" însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. pentru a se convinge de exactitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevii. date la elevi. la întrebările de pe tablă sau de pe fişele de lucru. Orizontul local constituie "laboratorul geografic" cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. Geograful V. . centralizarea informaţiilor dobândite până în momentul respectiv şi de ridicare la niveluri mai înalte de abstractizare şi generalizare. ACTIVITĂŢI DIDACTICE EXTRAŞCOLARE Aceste activităţi cuprind: orizontul local.descrierea unor excursii făcute cu elevii în sat. 8. să fie controlată de învăţător. trăiri emoţionale şi sentiment de ataşament ale copiilor faţă de locurile natale. de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor. Achiziţionarea de noi cunoştinţe se realizează prin: a) Munca independentă pregătitoare pentru predarea de noi cunoştinţe. d) Activităţi independente. pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în timp.. b) Munca independentă pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi formarea priceperilor şi deprinderilor noi. c) Activităţi independente.. respectiv omul şi activitatea sa.fixarea punctelor cardinale pe caiet sau pe maculator. Dintre multitudinea de teme (subiecte) ce pot fi date ca muncă independentă. Important este ca efectuarea acestor lucrări independente. corectitudinea însuşirii acestora. al casei părinteşti. în vederea antrenării elevilor la repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Aceste activităţi sunt menite să furnizeze informaţii necesare "reglării" şi "ameliorării" activităţii didactice. ORIZONTUL LOCAL-LABORATOR NATURAL DE APLICAŢII PRACTICE Orizontul local cuprinde o suprafaţă sau unitatea teritorială din preajma unei localităţi rurale sau urbane unde elementele cadrului geografic natural se îmbină cu componentele social-economice. Conţinutul activităţii independente poate fi variat şi depinde nu numai de scopul lecţiei. . excursia geografică etc. drumeţia. Marele geograf G.

cu scopul de a consolida şi fixa cunoştinţele. studiu ecologic al mediului înconjurător etc. fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei excursii. conţinutul corect. fie în localitatea natală. vizita. o instituţie. De ex. ape. Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţiile copiilor asupra comportamentelor mediului înconjurător.stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite. Se vor face observaţii în mod comparativ pentru a se scoate în evidenţă trăsăturile comune.încheierea prin evaluarea şi valorificarea cunoştinţelor acumulate. învăţătorul trebuie să parcurgă aceleaşi etape: . precum şi alegerea perioadei de desfăşurare. Realizarea acestor activităţi didactice trebuie să respecte etapele următoare: . . Aceste reprezentări geografice se pot realiza şi în cadrul activităţilor didactice extraşcolare cum sunt: drumeţia. . ce se organizează înainte sau la începutul unor teme sau capitole şi urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor. de a aplica în practică cele învăţate în lecţii.desfăşurarea vizitei propuse. o rezervaţie naturală etc.proiectarea şi selectarea itinerariului de parcurs. . . aşezările omeneşti. drumeţia finală ce se organizează după încheierea predării unei teme sau capitol.3. Anterior deplasării cu elevii la locul vizitei. elemente ale vremii şi climei. munte. . . excursia. câmp deschis) pentru ca prin exerciţiu comparativ să definească noţiunea de orizont în mod corect şi convingător. făcându-i să urmărească cu interes poziţia.vizitarea în prealabil de către învăţător în unitatea care va fi vizitată pentru a se comunica data şi ora sosirii grupului. Drumeţia este categorisită astfel: drumeţie introductivă (sau preliminară).. monument istoric. Aplicaţiile practice se pot realiza la fiecare temă: formele de relief. dar şi cele diferite care definesc elementele geografice. de a ilustra şi exemplifica în mod concret achiziţiile teoretice. VIZITA GEOGRAFICĂ Constituie o acţiune cu caracter instructiv-educativ de deplasare pentru a cunoaşte la faţa locului o localitate.documentarea asupra locului vizitei. legăturile cauzale dintre ele. drumeţia organizată în vederea comunicării sau dobândirii de noi cunoştinţe ce asigură condiţiile necesare efectuării unor lecţii cu acest scop.colaborarea cu administraţia unităţii de vizitat pentru desemnarea unor persoane competente care să îndeplinească rolul de ghid.precizarea obiectivelor. mijloace de orientare în spaţiu) impune deplasarea cu elevii în orizontul local din preajma şcolii pentru a se realiza imaginea. pentru a observa cu atenţie exponatele unui muzeu. 8. observaţiile vor urmări linia orizontului atât într-un loc jos cu vizibilitate limitată. linia orizontului. cât şi într-un loc mai înalt cu deschidere largă (deal. . pentru formarea noţiunii de orizont.desfăşurarea activităţii.50 Odată cu primele reprezentări şi noţiuni geografice cuprinse în capitolul "Noţiuni de orientare" (orizontul. pe jos care se desfăşoară în orizontul local.documentarea prealabilă. Drumeţiile ca şi vizitele şi excursiile se organizează cu răspundere după planificare tematică. numărul de elevi şi vârsta acestora şi a scopului urmărit. concret şi durabil al noţiunilor respective. trezirea interesului lor faţă de conţinutul sau fondul de probleme ce urmează a fi studiate. . Vizita se organizează. . plante şi animale. DRUMEŢIA Drumeţia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată pe distanţe mici. .evaluarea rezultatelor vizitei. . punctele cardinale. precizându-se foarte clar şi concret scopul propus. evoluţia şi diversitatea sau specificul acestora. priceperile şi deprinderile.

pedagogice: . 1993). Prin lecţiile-excursie se asigură stimularea dorinţei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente. chestionarea orală. se face prin examinări orale.funcţia de predicţie (prognosticare). modelarea din plastilină. ce contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie a elevilor. probele scrise. Organizarea excursiei geografice necesită trei etape: Prima etapă constă în pregătirea teoretică a excursiei. . de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele urmărite. 1994): . În condiţiile grupării claselor I-a şi a III-a este ideală din următoarele motive: . . evaluarea continuă sau formativă (care cuprinde următoarele modalităţi: observarea. se face legătura dintre teorie şi practică.T. teste de cunoştinţe. cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare (I. la şcoală. ca de exemplu exerciţii de completare a textelor lacunare. a hărţilor mute. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN Activitatea instructiv-educativă se organizează simultan cu două şi/sau mai multe clase. După indicaţia pedagogică. Jinga. unde nu există altă situaţie. etapa a doua este desfăşurarea excursiei şcolare iar etapa a treia constă în evaluarea excursiei în clasă. Ca metode de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare enumerăm: observaţia curentă. completarea tabelelor etc. în şcolile unde nr. FUNCŢIILE VERIFICĂRII ŞI ALE EVALUĂRII Sinteza funcţiilor fundamentale ale verificării şi evaluării (I. chestionarea orală.). ciclu de învăţământ. b) excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic.clarifică şi consolidează cunoştinţele acumulate care sunt sistematizate. evaluarea prin probe scrise. dar şi în orientarea profesională a acestora pentru viitor.funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. Din punct de vedere didactic. evaluarea sumativă sau cumulativă (de la sfârşitul unui capitol sau de perioadă şcolară-semestru. 9. de stimulare ("întăriri pozitive".). a interesului pentru studiul geografiei ţării şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. Funcţiile specifice. de motivare. an.pentru elevi. toate clasele intră în simultaneitate.4. recomandarea este să fie grupate clasele a I-a cu a III-a şi a IIa cu a IV-a. apreciat ca o probă complexă dar se utilizează şi probe scrise.oferă un feed back operativ Evaluarea cuprinde următoarele forme: evaluarea iniţială (la începutul unui program de instruire. forma des folosită este testul docimologic. .funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. probe practice etc. Radu. EXCURSIA GEOGRAFICĂ Este cunoscută importanţa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor geografice. Evaluarea este definită ca un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate. în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse excursiile pot fi: a) excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic.. probe practice ca realizarea unor mulaje.1. elevilor este mic. EVALUAREA A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina în ce măsură au fost realizate obiectivele procesului instructiv-educativ şi eficienţa strategiilor didactice folosite. probe scrise sau practice). 8. autoevaluare etc. realizarea de machete etc. dictări şi compuneri geografice. evaluarea prin probe practice. .51 Vizitele geografice folosite ca lecţii au o mare importanţă în instruirea şi educarea elevilor. c) excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanţă şi timp). evaluarea are efecte pozitive. excursiile pot fi: preliminare şi finale.

iar la cealaltă alt tip de lecţie. . iar la cealaltă se consolidează sau se recapitulează cunoştinţele învăţate anterior. care nu are formate deprinderile de muncă independentă. . din partea învăţătorului pentru a se adapta în regimul şcolar.52 gruparea unei clase mici cu o clasă mare dă posibilitatea învăţătorului să afecteze mai mult timp muncii directe cu clasa mică.lecţii de formare de priceperi şi deprinderi (consolidare) sau de recapitulare la ambele clase.lecţii în care la o clasă are loc dobândire de cunoştinţe. elevii au nevoie de mai mult sprijin.un alt avantaj este continuitatea la aceleaşi clase a învăţătorului. În special la clasa I-a. .lecţii în care la o clasă se învaţă cunoştinţe noi. - . în primul semestru. Tipurile de lecţii în condiţiile activităţii simultane: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->