PROBLEME DE GEOGRAFIA ROMÂNIEI, A EUROPEI ŞI A GLOBULUI CAP. I ORIZONTUL APROPIAT ŞI LOCAL 1.1.

Orizontul apropiat Orizont: parte a cerului şi a pământului până unde ajunge vederea noastră. Orizont apropiat: orizontul situat în apropierea noastră (casă, şcoală, localitate). 1.2. Cartierul. Localitatea Cartier: parte a unui oraş, deosebită de celelalte prin însuşiri proprii (aşezare geografică, componenţa populaţiei, anumite instituţii). Oraşele sunt aşezări omeneşti mai mari, împărţite în cartiere. Comuna este o formă de organizare administrativă cuprinzând unul sau mai multe sate. Instituţiile principale din localităţi: primărie, şcoala, grădiniţa, dispensar (policlinica), spital, poliţia, biserica etc. 1.3. Puncte cardinale Linia orizontului: linia de jur-împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul atinge pământul se numeşte linia orizontului. Punctele cardinale: N (nord, miazănoa), S (sud, miazăzi), V (vest, apus), E (est, răsărit). 1.3. Planul clasei, planul şcolii şi al locuinţei Se fac aceste planuri ţinând seama de dimensiuni, de formă, de puncte cardinale. La fel se fac planuri ale cartierului şi al localităţii. Se trece apoi la hartă, realizând reducerea (micşorare la scară). CAP. 2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI 2.1. Relieful - Carpaţii (Orientali, Meridionali, Occidentali); - Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici); - Podişurile (DCT, Mehedinţi, Moldovei, Getic, Dobrogei); - Dealurile (de Vest sau Banato-Crişane); - Câmpiile (de Vest sau Banato-Crişano-Someşene, Română); - Delta Dunării, - Platforma continentală a Mării Negre. 2.2. Clima - Vremea; - Clima (temperatura, precipitaţiile, vânturile). 2.3. Apele - Dunărea; - Apele interioare (Tisa, Someşul, Crişurile, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad, Prut); - Lacurile (de munte, de podişuri şi de dealuri, de câmpie, din Delta Dunării, de pe ţărmul Mării Negre, de acumulare); - Marea Neagră. 2.4. Vegetaţia, animalele, solurile - vegetaţia şi animalele de la munte: păduri de fag şi de răşinoase (brad, molid); jnepeni şi ierburi (păşuni alpine); veveriţa, ursul, cerbul carpatin, lupul, jderul, râsul, mistreţul, vulturi, capre negre. - vegetaţia şi animalele din zonele deluroase: stejarul, fagul; lupul, vulpea, viezurele, căprioara, păsări cântătoare; soluri brune. vegetaţia naturală a fost înlocuită cu pomi fructiferi, viţa de vie, cereale.

2

- vegetaţia şi animalele de câmpie: ierburi scunde, mici, păioase; şopârle, arici, bufniţe, şoareci; sol negru, fertil. - vegetaţia şi animalele din lunci şi Delta Dunării: sălcii, plopi, stuful, papura; păsări (egretă, lopătari, pelicani, cormoran), peşti. 2.5. Locuitorii şi aşezările omeneşti locuitorii: populaţia-21,7 mil. loc.; români, maghiari, rromi, germani, sârbi, ucraineni etc.; locuiesc în diferite părţi ale ţării, la sate şi la oraşe satul românesc: sat de munte (risipit), sat de deal şi de podiş (răsfirat), sat de câmpie (adunat); - în satele de câmpie, locuitorii se ocupă cu cultivarea cerealelor, a legumelor, creşterea animalelor; la deal cu pomicultura, viticultura, creşterea animalelor; la munte, creşterea animalelor (în primul rând ovine). oraşul: oraşe-cetăţi pe malul Mării Negre (Constanţa, Mangalia); daco-romane (Napoca: Cluj-Napoca; Apullum: Alba Iulia; Drobeta: Drobeta-Turnu Severin); - cele mai dezvoltate oraşe: Bucureşti, Galaţi, Brăila, Constanţa, Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj, Arad, Timişoara, Oradea etc.; - principalele oraşe: Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca 2.6. Principalele activităţi economice Activităţi agricole: - cultivarea plantelor: cereale (grâul, porumbul); plante industriale (plante uleioase: floarea-soarelui, soia; plante textile: inul, cânepa); legume, cartoful; pomi fructiferi, viţa-de-vie (podgorii: Cotnari, Panciu, Odobeşti, Valea Călugărească, Drăgăşani, pe Dealurile Târnavelor, Murfatlar, Niculiţel, etc. - creşterea animalelor: bovine, ovinele (oile), porcine, păsări, viermi de mătase, apicultura (albine). Activităţi industriale: Ramurile industriale (industria energetică, metalurgică, chimică, prelucrarea lemnului, materialelor de construcţie, industria uşoară - textilă, confecţii, pielărie şi încălţăminte -, alimentară) Industria energetică: petrolul (Subcarpaţi, Pod. Getic, Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dealurile de Vest, platforma Mării Negre), cu prelucrarea la: Ploieşti, Borzeşti, Piteşti, Năvodari; gazele naturale (gazul metan: Pod. Transilvaniei); Industria metalurgică: minereu de fier (Munţii Poiana Ruscă: Ghelari, Teliuc) cu centre siderurgice la Galaţi, Hunedoara, Reşiţa. Industria construcţiilor de maşini: locomotive, autocamioane, autobuze, autoturisme, tractoare şi maşini agricole, avioane etc., cu centrele: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Arad, Piteşti, Iaşi ş.a. Serviciile: Învăţământul, Cultura, Ocrotirea sănătăţii; Transporturile: feroviare, rutiere, navale (fluviale: Tulcea, Galaţi, Brăila şi Giurgiu; şi maritime: Constanţa), aeriene Comerţul (interior şi exterior) şi turismul (ţărmul Mării Negre, Valea Prahovei, Valea Oltului, mănăstirile din nordul Moldovei, Delta Dunării şi capitala).

MARILE UNITĂŢI GEOGRAFICE ALE ŢĂRII a) Munţii Carpaţi 1. Aşezare. Grupare

3

Munţii Carpaţi alcătuiesc un lanţ muntos şi constituie partea cea mai înaltă a reliefului ţării noastre. Pornind de la hotarul de nord, observăm înşiruirea munţilor spre sud, apoi spre vest, până la Dunăre. Această cunună se închide cu munţii din partea de vest. Ea înconjoară Depresiunea Colinară a Transilvaniei. După felul cum sunt aşezaţi faţă de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Munţii Carpaţi se împart în trei ramuri: - Carpaţii Orientali (Răsăriteni) se întind de la hotarul de nord, către sud, până la Valea Prahovei. - Carpaţii Meridionali (de Miazăzi) se întind de la Valea Prahovei, către vest, până la văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra. - Carpaţii Occidentali (de Apus) se întind de la Dunăre, către nord, până la văile râurilor Barcău şi Someş. 1. Formarea munţilor În cea mai mare parte, munţii din ţara noastră s-au format prin încreţirea şi înălţarea scoarţei Pământului. Aceasta s-a întâmplat cu milioane de ani în urmă şi a durat o perioadă lungă de timp. O parte din Carpaţi s-au format prin erupţii vulcanice. Carpaţii Orientali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Orientali se întind în estul Depresiunii Colinare a Transilvaniei, de la hotarul de nord al ţării până la Valea Prahovei. Ei constituie cea mai întinsă zonă muntoasă a ţării. Înălţimea lor este mijlocie (1 300-1 900 m), vârfurile depăşind rar 2 000 m. Carpaţii Orientali s-au format prin încreţirea scoarţei Pământului. În partea de vest, ei cuprind un şir de culmi vulcanice. 2. Grupe de munţi Carpaţii Orientali se împart în trei grupe. a. Grupa nordică ţine de la hotarul de nord, cu Ucraina, până la depresiunile Dornelor şi Câmpulung (Moldovenesc). Din această grupă, amintim munţii: Gutâiului, Maramureşului şi Rodnei. Cei mai înalţi sunt Munţii Rodnei, cu vârful Pietrosu (2 303 m). În partea de est sunt munţi mai puţin înalţi, Obcinele Bucovinei, unde se află vestitele mănăstiri Voroneţ şi Putna. b. Grupa centrală se desfăşoară în continuare, spre sud, până la Valea Oituzului. Aici se află munţii: Călimani (2 100 m), Bistriţei, Gurghiului, Harghitei. Din Munţii Hăşmaşu Mare izvorăsc râurile Olt şi Mureş. În sudul Munţilor Bistriţei se întinde falnic Ceahlăul, „piatra nestemată a Moldovei”, cum îl denumeşte Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei”. c. Grupa sudică (Carpaţii de Curburii) se întinde de la Valea Oituzului până la Valea Prahovei. Aici, Carpaţii îşi schimbă direcţia spre vest, se curbează. Dintre munţii acestei grupe, enumerăm Munţii Vrancei, Munţii Buzăului şi Munţii Ciucaş. În partea nordică a grupei se află Depresiunea Braşovului. 1. Trecători În Carpaţii Orient se află numeroase pasuri de trecere a munţi: Prislop, Bicaz, Oituz, Predeal 2. Bogăţii Carpaţii Orientali sunt acoperiţi cu păduri dese care adăpostesc: ursul, cerbul, râsul şi alte animale. Ei au păşuni spre vârfuri, iar în adâncuri adăpostesc cărbuni, diferite metale, piatră de construcţii, ape minerale şi alte bogăţii. Multe locuri sunt renumite zone turistice: Munţii Rodnei, Munţii Ceahlău, Cheile Bicazului, Obcinele Bucovinei ş.a. Carpaţii Meridionali 1. Aşezare. Înălţime

4

Carpaţii Meridionali sunt aşezaţi la sud de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, între Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Ei sunt cuprinşi între Valea Prahovei la est şi văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra la vest. Carpaţii Meridionali sunt formaţi din roci tari pe care apele şi vânturile le distrug mai greu. Sunt cei mai înalţi munţi din ţara noastră, unele vârfuri depăşind 2 500 m. 2. Grupe de munţi Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din patru grupe, despărţite de văile unor râuri. a. Grupa Munţilor Bucegi cuprinsă între Valea Prahovei şi Valea Dâmboviţei. b. Grupa Munţilor Făgăraşului cuprinsă între Valea Dâmboviţei şi Valea Oltului. c. Grupa Munţilor Parângului cuprinsă între Valea Oltului şi Valea Jiului. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu cuprinsă între Valea Jiului şi văile Timiş, Cerna, Bistra. 1. Caracteristici ale grupelor de munţi din Carpaţii Meridionali a. Grupa Munţilor Bucegi este formată din munţi cu pantele abrupte, stâncoase, la poale îmbrăcaţi în păduri, iar spre vârfuri sunt acoperiţi de ierburi mărunte şi pâlcuri de arbuşti pitici. Cel mai înalt vârf este Omu, având 2 505 m. Aici se găseşte o staţie meteorologică. Aspectul impunător, frumuseţile naturale, hotelurile şi cabanele din aceşti munţi atrag foarte mulţi turişti, făcând să fie printre cei mai vizitaţi munţi din ţară. b. Grupa Munţilor Făgăraşului este formată din munţi pe care apele n-au izbutit să-i străpungă în curmeziş. Cele mai înalte vârfuri sunt Moldoveanu (2 544 m) şi Negoiu, de 2 535 m. Acestea sunt şi cele mai înalte vârfuri din ţara noastră. Aici îşi au sălaşul caprele negre. Pe Argeş, la Vidraru, s-a construit o mare hidrocentrală. c. Grupa Munţilor Parângului este formată din mai mulţi munţi, dintre care cei mai înalţi sunt Munţii Parângului, care depăşesc 2 500 m. În Munţii Şureanu se află ruinele cetăţii dacice Sarmizegetusa. Pe râul Lotru este o altă hidrocentrală mare. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu este înconjurată de regiuni joase. În Munţii Retezatului se află Parcul Naţional Retezat, în care sunt ocrotite plante şi animale rare. Înălţimile lor sunt presărate cu numeroase lacuri. Între Munţii Parângului şi ai Retezatului se află Depresiunea Petroşani, străbătută de râul Jiu. 1. Trecătorile din Carpaţii Meridionali sunt: Turnu Roşu (Valea Oltului), Lainici Valea Jiului), Bran. 2. Bogăţii În subsolul Depresiunii Petroşani se găsesc zăcăminte de cărbune. Pădurile şi păşunile sunt o altă bogăţie. În depresiuni întâlnim livezi şi păşuni. Aceşti munţi au şi o mare importanţă turistică. Carpaţii Occidentali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Occidentali se află la vestul Depresiunii Colinare a Transilvaniei şi sunt cuprinşi între Dunăre, la sud, şi râurile Barcău şi Someş, la nord. Ei sunt mai puţin înalţi decât celelalte două ramuri ale Carpaţilor, având înălţimi ce trec cu puţin 1 800 m. 2. Grupele din care sunt alcătuiţi Carpaţii Occidentali Carpaţii Occidentali se împart în trei grupe: a. Grupa Munţilor Banatului, cuprinsă între Dunăre şi văile Timişului şi Cernei. b. Grupa Munţilor Poiana Ruscă, mărginită de Valea Mureşului, la nord, şi de cea a Bistrei, la sud. c. Grupa Munţilor Apuseni, cuprinsă între Valea Mureşului, la sud, şi văile Barcăului şi Someşului, la nord. 1. Caracteristici Mţii Banatului şi Poiana Ruscă au înălţimi mici şi sunt acoperiţi cu păduri de foioase. Dunărea a săpat în sudul Munţilor Banatului o vale adâncă şi îngustă, numită Defileul Dunării. Aici s-au construit hidrocentrala Porţile de Fier I şi un mare lac de acumulare. Munţii Poiana Ruscă ascund în adânc cele mai importante zăcăminte de fier şi marmură din ţara noastră.

5

Grupa Munţilor Apuseni are, în partea centrală, Munţii Bihorului, care ating înălţimi de peste 1 800 m. Culmile acestor munţi sunt uneori aproape netede, fiind acoperite păşuni. Unele roci au fost roase de apele curgătoare care au săpat văi înguste şi adânci, cum ar fi Cheile Turzii. Tot în aceşti munţi se află Peştera Scărişoara, care adăposteşte un gheţar subpământean, şi „Cetăţile Ponorului”- un frumos şirag de peşteri. 2. Bogăţii Carpaţii Occidentali au păduri întinse, iar în subsol ascund: cărbuni, aur şi multe alte bogăţii. b. Dealurile şi podişurile Dealurile sunt forme de relief cu înălţimi între 300 m şi 800-1 000 m, având pantele şi culmile mai domoale decât munţii. Zonele deluroase se întind ca un brâu în jurul Munţilor Carpaţi. Ele sunt reprezentate de Subcarpaţi (Dealurile şi depresiunile subcarpatice) şi de Dealurile de Vest. 1. Subcarpaţii sunt zone deluroase, întinse la poalele Carpaţilor Orientali şi Meridionali. După zona geografică în care se află, Subcarpaţii se împart în trei grupe: Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Getici. Dealurile subcarpatice s-au format prin încreţirea scoarţei, aşa cum s-au format şi munţii. Ele ating înălţimi între 400 şi 800 m, uneori depăşind aceste înălţimi. Aceste dealuri sunt separate de depresiuni. Depresiunile subcarpatice sunt locuri întinse, mai joase, înconjurate de dealuri. 2. Dealurile din partea de vest a Carpaţilor Occidentali se numesc Dealurile Vestice. Ele s-au format prin depunerea pietrişului şi a nisipurilor aduse de apele curgătoare, din munţi. Aceste dealuri au culmi domoale, rareori trecând de 300 m. Aici se întâlnesc podgorii, livezi cu pomi fructiferi şi chiar păduri, pe culmile mai înalte. 3. Bogăţiile Subcarpaţilor sunt reprezentate de păşunile situate pe culmile dealurilor, de păduri, în special de fag, de livezi şi vii. Podgoriile de pe Măgura Odobeştilor şi Valea Călugărească sunt renumite. În subsolul dealurilor subcarpatice se găsesc zăcăminte de cărbuni, petrol, gaze naturale, ape minerale şi sare. La Slănic-Prahova, Olăneşti, Călimăneşti sunt ape minerale, folosite în vindecarea unor boli. Podişurile 4. Înfăţişare. Grupe Podişurile sunt forme de relief întinse, ca nişte platouri aproape netede sau larg ondulate, mai înalte decât câmpiile şi separate de văi. Ele s-au format prin depunerea argilei, a nisipului şi a pietrişului. Principalele podişuri sunt: Podişul (Depresiunea) Transilvaniei în centrul ţării, Podişul Moldovei (în est), Podişul Getic (în sud), Podişul Dobrogei (în sud-est). 5. Podişul Transilvaniei, înconjurat de lanţul Munţilor Carpaţi, formează o mare depresiune în centrul ţării – Depresiunea Colinară a Transilvaniei. Are un aspect vălurit, cu înfăţişare de dealuri. În cuprinsul Podişul Transilvaniei, începând din partea de nord spre sud, se deosebesc: Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. 6. Podişul Moldovei, situat între râurile Siret şi Prut, este mai înalt în partea de nordvest şi mai jos spre sud. Este alcătuit din straturi de argilă, nisip, pietriş, calcar. Apele au săpat, pe suprafaţa lui, văi largi şi adânci, dându-i un aspect deluros. Pământul este bun pentru agricultură. Aici se află oraşele Iaşi, Suceava ş.a. 7. Podişul Getic este situat între Valea Dâmboviţei şi Dunăre. La sud se mărgineşte cu Câmpia Română, iar la nord cu Subcarpaţii Getici. Este mai înalt la nord (600 m) decât la sud (200-300 m). Podişul Getic este străbătut de râurile: Jiu, Olt, Argeş şi afluenţii lor. Locuitorii cultivă cereale, pomi fructiferi, viţa-de-vie; este renumită podgoria de la Drăgăşani. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol, gaze naturale şi cărbuni. 8. Podişul Dobrogei aduce un peisaj aparte în diversitatea podişurilor ţării. Este cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, iar către sud se continuă până la graniţa cu Bulgaria. El este format din două părţi: Masivul Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei de Sud.

Ploieşti. netede şi întinse. luncile sunt mai largi decât în zona de deal sau de munte. Craiova. fiind străbătut de o vale largă. Pentru a preveni degradarea acestor soluri.a. necesar pentru pavarea străzilor. de-a lungul Dunării. Brăila. cu înălţimi între câţiva metri şi 200300 m.6 Masivul Dobrogei de Nord are aspectul unor dealuri cu văi largi prin care curg domol râuri firave. Precipitaţiile sunt mai bogate decât în Câmpia Română. Aici se obţin recolte bogate de zarzavaturi şi de cereale. unde se află portul Constanţa şi o salbă de staţiuni de odihnă şi agrement. Podişul Dobrogei de Sud este mult mai neted. Ei au fost măcinaţi de ape. în drumul lor spre Dunăre. de o parte şi de alta a acestora. De aici se scoate granitul. este recunoscută pentru efectul benefic al apelor sale. Argeş. Câmpia Română este unitatea majoră de relief cu cele mai numeroase oraşe mari: Bucureşti. Timiş ş. iar vara este foarte călduroasă. În luncă se află bălţi şi lacuri cu peşte. îngheţ şi dezgheţ. Înfăţişare. ne face să înţelegem că Munţii Măcinului sunt rămăşiţele unor munţi cu o vechime mult mai mare decât cea a Carpaţilor. Zonele din partea vestică a Câmpiei Române au soluri nisipoase. Câmpia Română este situată în partea de sud a ţării. folosite în tratarea unor boli. Datorită rodniciei pământului. Câmpia Română. 2. Cele mai înalte culmi se întâlnesc în Munţii Măcinului (467 m). fiind verzi şi în timpul verilor cu arşiţă. Terenurile agricole sunt deosebit de roditoare. Câmpiile României sunt: Câmpia Română şi Câmpia de Vest. precum şi izvoare termale (cu apă caldă). Câmpia Română este numită şi „grânarul ţării”. Câmpiile 1. Râurile Jiu. Ialomiţa. Piteşti ş. Grupe Câmpiile sunt suprafeţe de teren. Datorită solurilor fertile şi recoltelor bogate. În partea sa estică se întinde litoralul Mării Negre. cerealele. Crişul Repede. oamenii le cultivă cu viţă-de-vie. sărată sau amară. Bărăganul este partea de câmpie cea mai netedă şi mai întinsă din întreaga ţară. vînturi. În Câmpia Română. a. locuitorii îşi asigură recolte bogate în aceste zone în care sunt puţine ploi. În Câmpia de Vest. constituind una dintre cele mai importante zone agricole ale ţării. Buzău. Lunca Dunării este cea mai întinsă dintre lunci. întinse de-a lungul râurilor. . Faptul că aceste culmi sunt formate din roci tari şi vechi. Aceste forme joase de relief sunt foarte potrivite pentru agricultură. Siret brăzdează. de lângă Oradea. de-a lungul căreia trece canalul Dunăre-Marea Neagră. Câmpia este străbătută de râurile Someş. b. Partea estică a Câmpiei Române se numeşte Câmpia Bărăganului. Studiu de caz: Luncile şi Delta Dunării Luncile sunt fâşii de pământ netede şi joase. Olt. Apele lor sunt folosite pentru irigarea suprafeţelor cultivate. În subsolul Câmpiei Române găsim petrol şi gaze naturale. Păşunile pentru vite sunt bogate. Crişul Negru. pe coaste se cultivă viţa-de-vie iar în văi. ea desfăşurându-se de la Drobeta-Turnu Severin până la Delta Dunării. cu vânturi puternice. aproape ca o câmpie. Cmpia de Vest este situată în vestul României. Crişul Alb. Unele culmi sunt acoperite cu păduri de stejar şi de tei. Aici se întâlnesc lacuri cu apă dulce. Mureş. iarna este mai blândă în sud şi mai aspră în nord. Folosind irigaţiile. 3. Galaţi. iarna este geroasă. Pădurile din lunci se numesc zăvoaie şi sunt alcătuite din sălcii şi plopi. numinduse de aceea şi Câmpia Dunării. a. aici sunt culivate mari suprafeţe de cereale. Lemnul acestor păduri se foloseşte în producerea celulozei sau pentru foc. În zona de câmpie.a. Staţiunea Băile Felix. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol şi gaze naturale.

cocorul. Delta Dunării este pământul cel mai nou al ţării. Municipiile sunt oraşele cele mai dezvoltate şi au număr mare de locuitori. scoici. oraşul Bucureşti devine capitala României. oraşul ajunge capitala Ţării Româneşti. o adevărată împărăţie a apelor. Cele mai multe diguri se găsesc în Balta Ialomiţei şi în Insula Mare a Brăilei. În anul 1862. care este împărţit în 6 sectoare. parcuri şi păduri în împrejurimi. Istoricul aşezării Pământul pe care se află astăzi marele oraş a fost locuit din timpuri străvechi. De mai multe ori. vulpi şi lupi. rutier şi aerian. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB 1. Azi. al Parlamentului şi al Guvernului. în Câmpia Română şi este străbătut de răurile Dâmboviţa şi Colentina. Tot în Bucureşti se găsesc cele mai multe instituţii de învăţământ. Organizarea administrativă Localitatea natală. şerpi de apă. aflată între cele trei braţe. Pe grindurile mai întinse cresc pâlcuri de păduri de sălcii. cea mai înaltă instituţie ştiinţifică a ţării. dintre care unul este reşedinţă de comună. a incendiilor. lebăda şi pelicanul. Ele se numesc grinduri. animalelor. 3. În Bucureşti există două aeroporturi: Otopeni (Henri Coandă) şi Băneasa. municipiul Bucureşti este un oraş modern. Sulina şi Sf. prăvălii. formate din depunerea aluviunilor. Judeţele sunt cele mai mari unităţi administrative. Aşezare Oraşul Bucureşti este aşezat în partea de sud a ţării. 3. Ţara noastră este alcătuită din 41 judeţe şi municipiul Bucureşti – capitala României (cu rol de judeţ). dar de fiecare dată s-a refăcut şi şi-a continuat viaţa. Delta Dunării a fost declarată rezervaţie naturală. Din loc în loc. oraşul a suferit distrugeri din cauza revărsărilor de apă. ateliere. grădini. păianjeni de apă. În ape trăiesc peşti (60 specii). broaşte. În Delta Dunării. posturi de radio şi televiziune. Oraşele sunt aşezări omeneşti mai dezvoltate din punct de vedere economic şi cu un număr mai mare de locuitori decât satele. a războiului şi a molimelor. teatre. 1. hanuri. 2. 4. pământul se clădeşte continuu datorită aluviunilor (nisip şi mâl) aduse de fluviu. Capitala are mai multe lacuri. Cel mai mare este Bucureşti. plopi şi stejari. Aici se aflau reşedinţa domnească. după Unirea Principatelor. apropiate ca aşezare. Aşezarea României în Europa . Aici se adăpostesc mistreţi. este un spaţiu mirific.7 Pentru împiedicarea revărsării apelor se construiesc diguri. Bucureşti – capitala României 1. Mai târziu s-au dezvoltat meşteşugurile şi comerţul şi aşezarea s-a mărit continuu. vulpea. iar pentru desecarea terenurilor s-au săpat canale de scurgere a apei. Alte animale: vidra. Ele sunt formate din mai multe comune şi oraşe. Îndeletnicirile primilor locuitori au fost păstoritul şi agricultura. Această imensă luncă. În secolul al XVII-lea. Fiecare judeţ se gospodăreşte singur. melci. alcătuite din unul sau mai multe sate care se gospodăresc împreună. raţa şi gâsca sălbatică. Academia Română. nurca. în special a păsărilor. Oraşul Bucureşti este cel mai mare centru industrial al ţării şi cel mai însemnat nod de transport: feroviar. muzee. Gheorghe. Cel mai important oraş din judeţ este declarat reşedinţă de judeţ. 2. deasupra apelor se văd ridicături de pământ înguste şi lungi. Comunele sunt unităţi administrativ-teritoriale. Sunt conduse de primari. universităţi. judeţul şi reşedinţa de judeţ. Dintre plante se remarcă stuful şi papura. monumente. Municipiul Bucureşti – capitala patriei Fiind capitala ţării. Delta s-a format acolo unde Dunărea este aproape de vărsarea în mare şi se desparte în trei braţe: Chilia. mistreţul. În Delta Dunării se găsesc păsări: lopătarul. în Bucureşti se află cele mai importante instituţii ale statului: sediul Preşedinţiei României. a plantelor.

petrol. Republica Moldova este teritoriul cuprins între Prut şi Nistru. Ţara noastră este situată aproape de mijlocul acestui continent. Alături de maghari (unguri). Ţările vecine. Câmpia este principala regiune agricolă a ţării. România face parte din continentul Europa. cartof. Capitala ţării este oraşul Budapesta. fiind cultivată cu cereale.. majoritatea fiind ucraineni. Populaţia ţării este de circa 9 milioane de loc. loc. Capitala este oraşul Kiev.. Populaţia este de aproape 10 milioane loc. sfeclă de zahăr. încălţăminte. Limba vorbită este româna (moldovenească). Limba vorbită este bulgara. când României. Religia majorităţii locuitorilor este catolică. numit şi Basarabia. Capitala este oraşul Sofia. Republica Moldova este pământ românesc. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine Ungaria. Ucraina se află în partea de nord şi de est (pe o porţiune). Religia este ortodoxă. porumbul. Bogăţiile subsolului (cărbune. dintre care 64% sunt români. Se află în partea de est (nord-est) a României. Populaţia numără 4 400 000 loc. Serbia se află în partea de sud-vest a ţării noastre. Drapelul naţional este tricolorul care are ca stemă capul de bour. Formele de relief se împart în două categorii: de câmpie.S. Din anul 1812 până în 1991. în Ungaria mai trăiesc români. fier. În Ucraina lanţul carpatic poartă numele de Carpaţii Păduroşi. germani şi rromi. Bulgarii sunt un popor slav. produse chimice. cupru.. Câmpia şi podişul ocupă cea mai mare parte a Ucrainei. Hidrocentralele Porţile de Fier I şi II sunt construite pe Dunăre.R. Din 1991. adevărate opere de artă. Munţii cuprind bogăţii de cărbune. gaze naturale) au contribuit la dezvoltarea industriei. Moldova exportă produse alimentare. români şi evrei. După aşezare. Este o ţară central-europeană. Împreună cu Bucovina de Nord. vite. legumele. sfecla de zahăr. Litoralul Peninsulei Crimeea este o zonă turistică foarte apreciată. floarea-soarelui. viile şi livezile. păsări. Aproape jumătate din teritoriul ţării este câmpie. Capitala este oraşul Belgrad. Agricultura Bulgariei este foarte dezvoltată. la care se adaugă ruşi. prin colaborare dintre România şi Serbia. 2. Ţara asigură cea mai mare parte din producţia mondială de ulei de trandafiri. textile. porci.S. cu regiunea din nordul braţului Chilia (aflate acum în Ucraina) şi cu Moldova din România au format din de-a lungul istoriei Principatul Moldovei. Este dezvoltată industria alimentară care prelucrează produsele agricole. în funcţie de evenimentele istorice internaţionale. Limba vorbită este sârba. Religia este ortodoxă. care sunt prelucrate în industrie. când U. la nord. zinc. Limba vorbită este ucraineană. Limba vorbită este maghiara. Se întinde pe ambele maluri ale Dunării. Europa – un continent al planetei . Se cresc oi. soia. legume şi viţă-de-vie. Capitala ţării este Chişinău. Bulgaria este străbătută de la est la vest de Munţii Balcani care împart ţara în două. Fluviul Dunărea traversează Ungaria. a devenit Republica Moldova. Religia este ortodoxă. Moldova a aparţinut când Rusiei. o regiune muntoasă în centru şi sud. Populaţia este de peste 52 mil. care cuprinde multe ţări printre care se află şi ţara noastră. Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de grâu din lume. folosit în industria cosmetică. Republica Moldova. legătura fiind asigurată de nouă poduri. Religia este ortodoxă. Oraşul Budapesta este o aşezare veche şi deosebit de frumoasă. Moldova este o ţară agrară. Principalele culturi sunt grâul.8 Continentul Europa este o mare întindere de uscat. fier. Bulgaria este cunoscută în toată lumea pentru cultura trandafirilor. industria chimică şi a materialelor de construcţie. România este o ţară carpatică. floarea-soarelui. situată la vest (nord-vest) de România. dunăreană şi pontică (are deschidere la Marea Neagră). Bulgaria se află în partea de sud a României.

9 Pe globul pământesc se găsesc continentele: Europa. prin modificarea graniţelor. . Suprafaţa apelor este de trei ori mai mare decât cea a uscatului. au dreptul să se bucure de tot ce le oferă planeta noastră. kmp). Asia. cum ar fi F. observăm că bătrânul continent este mărginit de Marea Mediterană. să colaboreze pentru un viitor comun. slaba asistenţă medicală. 1. loc. loc. Europa împreună cu continentul Asia formează o mare întindere de uscat numită şi Eurasia. Planeta Terra Suprafaţa totală a uscatului este de 148 328 100 kmp (rotunjit 149 mil. se fac împăduriri. La începutul mileniului III.5 mild. . În anul 1993 Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană. În prezent. În Europa se vorbesc 128 de limbi şi dialecte (graiuri locale). Studiu de caz 2.Europa ocupă locul al doilea. . Privind harta Europei. Populaţia numără aproape 800 mil. kmp).4 milioane kmp. se acordă asistenţă medicală şi ajutoare alimentare pentru populaţia săracă de către organizaţii internaţionale. Europa – caracteristici geografice Europa are o suprafaţă de 10. Oceanul Arctic (Îngheţat) şi continentul Asia. vom constata că Europa este aşezată în centrul jumătăţii nordice. de ajutare a populaţiei din zonele cu astfel de probleme. Cuprinde 45 ţări (state). în ceea ce priveşte numărul de locuitori. Uniunea Europeană În anul 1957. încălzirea globală etc.Europa este un continent cu o întindere mică în comparaţie cu celelalte continente. poluarea.Europa este un continent cu o mare putere economică. Monumente mai importante în descoperirea planetei Harta lumii s-a completat mult timp prin noi descoperiri geografice şi s-a modificat prin apariţia sau dispariţia unor state. Australia. Planeta Terra cuprinde mari suprafeţe de uscat care sunt continentele şi mari suprafeţe de apă care sunt mările şi oceanele. Dacă împărţim globul pământesc în două jumătăţi pe orizontală. Oceanul Atlantic. 1. mari navigatori temerari care au deschis epoca descoperirilor geografice şi a migrării europenilor pentru popularea noilor continente. în funcţie de evenimentele istorice. Terra – planeta oamenilor 1. America şi Australia. după Asia. . America de Nord. un grup de şase ţări europene dezvoltate au înfiinţat Comunitatea Economică Europeană. începând din secolul al XV-lea. Africa. european.O. Din Europa s-au avântat pe întinsul oceanelor. Ţările europene vor să trăiască în pace. aflându-se în centrul schimburilor comerciale cu toate continentele lumii. Populaţia planetei este de peste 6. Suprafaţa apei este de 361 741 000 kmp (rotunjit 362 mil. Europa este unul dintre cele şapte continente ale planetei.În continentul Europa este cuprinsă o mare parte din Rusia şi o mică parte din Turcia. Pe Terra locuiesc oameni care. România şi Bulgaria au aderat la U.A. sărăcia. să respecte libertatea şi identitatea tuturor popoarelor. Antarctida. America de Sud. lipsa educaţiei. sunt ocrotite plantele şi animalele pe cale de dispariţie. . planeta noastră se confruntă cu multe probleme: lipsa apei în unele regiuni ale Asiei şi Africii. deşi sunt de rase diferite. Oamenii iau măsuri de protejare a mediului înconjurător. Imnul Uniunii Europene este Odă bucuriei din Simfonia a IX-a a compozitorului Ludvig van Bethoven. aceasta cuprinde 27 de state şi constituie cea mai importantă organizaţie europeană. la data de 1 ianuarie 2007. (Fondul Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură).E. s-au construit canale de irigaţii. dar este bine populat.

Soarele. Deci. în anul 1487. să contribuie la formarea unei gândiri cauzale a acestora. la dezvoltarea spiritului de observaţie. Stelele sunt corpuri cereşti care au propria lumină şi căldură. Elevii ciclului primar au posibilitatea ca prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice din noile manuale. începând cu clasa a III-a. noul plan de învăţământ de la ciclul primar a suferit unele modificări în sensul că. Noul obiect ştiinţele naturii oferă elevilor multiple posibilităţi de a cunoaşte lumea vie. Venus. rolul şcolii este acela de a acţiona în direcţia însuşirii de către elevi a unor cunoştinţe ştiinţifice şi ecologice despre natură (componente. Pământul are un singur satelit: Luna. Astfel. Saturn. În centrul Sistemului Solar se află Soarele. dovedindu-se astfel că Pământul este rotund. portughezul Bartolemeo Diaz a atins Capul Bunei Speranţe (din sudul Africii). Soarele este de 1 300 000 de ori mai mare decât Pământul. se predau şi cunoştinţele legate de cunoaşterea mediului înconjurător. Neptun şi Pluto. Nansen a condus prima expediţie a navei Fram în Arctica. Sistemul Solar este o părticică din Calea Lactee (Calea Laptelui). la însuşirea unui sistem de priceperi şi deprinderi active. Terra – o planetă a Sistemului Solar Privind cerul în nopţile senine observăm o mulţime de stele. Portughezul Maggelan. scop principal al predării învăţării disciplinelor naturii şi Geografia României în ciclul primar În actuala legislaţie şcolară. în cadrul obiectului geografie la această formă de învăţământ. Soarele este o stea de mărime mijlocie. O importanţă deosebită în descoperirea zonelor cu gheţari veşnici au avut-o exploratorii Nansen şi Amundsen. Uranus. METODICA PREDĂRII GEOGRAFIEI ROMÂNIEI 1. procese). El are o forţă de atracţie foarte puternică care face să se rotească în jurul său celelalte planete ale Sistemului Solar: Mercur. nu s-au descoperit forme de viaţă pe nici o altă planetă a Sistemului Solar în afară de Terra. Rolul şcolii în educaţia ştiinţifică şi ecologică. Stăpâniţi de dorinţa de a descoperi şi a cunoaşte planeta. sprijiniţi de regii Spaniei şi ai Portugaliei. Cea mai mică planetă a Sistemului Solar este Mercur şi cea mai mare este Jupiter. schimbându-i-se denumirea în obiectul ştiinţele naturii. . precum şi la dezvoltarea afectivă. genovezul a cărui expediţie a fost finanţată de regii Spaniei. îmbarcat pe vasul Belgica şi-a adus o mare contribuţie la descoperirea vieţii plantelor şi animalelor din Antarctica. legitatea proceselor care acţionează în natură şi interferenţa dintre cadrul geografic al ţării noastre. Cristofor Columb. Miliarde de stele formează o galaxie. descoperind Lumea Nouă.10 Datorită bunei poziţii geografice. În jurul planetelor se rotesc sateliţii acestora. voluţională a fiecăru elev. Până în prezent. numită Calea Lactee. Soarele face parte din miliardele de stele care alcătuiesc galaxia noastră. Aşadar. care suferă în evoluţia sa în timp schimbări determinate de cauze naturale şi sociale. Cercetătorul român Emil Racoviţă. nouă planete şi sateliţii acestora alcătuiesc Sistemul Solar. interdependenţa dintre componentele naturii. fenomene. cauzele care le produc. dorind să ajungă în India a ajuns în America. Jupiter. Marte. aflat în serviciul regelui Spaniei. Miliarde de galaxii alcătuiesc Universul. a făcut timp de trei ani înconjurul lumii. au organizat marile expediţii care au dus la descoperirea Lumii Noi. Terra (Pământ).1. de a şti că natura este un organism viu ale cărei componente sunt într-o strânsă unitate şi intercondiţionare. Amundsen a atins Polul Sud. fenomenele naturale. navigatorii curajoşi. Soarele este însoţit de alte corpuri cereşti mai mici (planete) care se învârtesc în jurul său şi cărora le transmite lumină şi căldură. Spania şi Portugalia au devenit puteri maritime recunoscute. sarcinile metodicii acestui obiect de studiu s-au dublat.

să le aplice în practică. indicaţii metodologice privind transmiterea cunoştinţelor către elevi. Pedagogia generală (partea referitoare la didactică) pune la dispoziţia metodicii predării celor două obiecte de învăţământ. principiile sale. Sarcinile metodicii predării geografiei şi obiectivele educării şi instruirii prin geografie Reforma în învăţământul preuniversitar presupune racordarea direcţiilor de acţiune din conţinutul metodicii predării geografiei. O strânsă legătură se stabileşte între metodica şi logica de predare a materiei. Educatorul trebuie să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la însuşirea de către elevi a unor informaţii de bază din domeniul: ştiinţele naturii. pentru transmiterea cunoştinţelor şi pentru formarea la elevi a priceperilor şi deprinderilor practice. potrivit noului curriculum şcolar în geografie. ci trebuie să-şi subordoneze existenţa coordonatelor de început a primelor elemente de orientare în natură.11 Prin studiul celor două obiecte contopite se ajunge la educarea şi formarea unei conduite ecologice. generalizarea. Metodica predării geografiei nu se poate însă constitui ca ştiinţă numai pe baza acestor legături. care presupune acţiuni pentru conservarea. ocrotirea şi protecţia naturii. Motivaţia elaborării metodicii predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar Metoda cuprinde totalitatea metodelor şi procedeelor folosite în procesul de învăţământ. Pregătirea ştiinţifică a educatorului trebuie să fie la curent cu toate noutăţile ştiinţifice apărute pe plan mondial şi să fie corelate cu pregătirea psihopedagogică a elevilor din ciclul primar.). dar să şi opereze cu ele. O strânsă legătură are metodica predării geografiei cu psihologia pedagogică care-i oferă informaţii asupra legilor psihologice în conformitate cu asigurarea însuşirii cunoştinţelor de către elevi pe diferite trepte de vârstă. metodele şi procedeele de predare. gospodărirea. întocmirea programelor. ajungând ca elevii nu numai să le cunoască. Metodica predării geografiei cuprinde un sistem complex de metode şi procedee folosite de educator. Geografia trebuie să-i facă pe elevi să observe. istoriei etc. formele de organizare ale procesului de învăţământ. axate pe conţinutul ştiinţific deja descoperit. metodica are ca sarcină aflarea corelaţiilor dintre procesele logice ale studiului şi exerciţiile şi aplicaţiile practice privite ca instrumente de lucru (hărţi. Trebuie să facem distincţie între metodologia ştiinţei geografice şi între metodica specifică predării geografiei patriei în ciclul primar. cu busola şi alte aparate ce dovedesc elevilor din ciclul primar temeinicia fenomenelor geografice. să explice unele probleme ce-şi află corelaţii în procesul de predare a geografiei. Metodica predării geografiei este de fapt o ramură principală a didacticii aplicate care prezintă metodologia de predare a acestui obiect de învăţământ. Din practica pedagogică datele furnizate de psihologia pedagogică ajută clar metodica predării. de a le forma priceperi şi deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor meteorologice. să dezvăluie sensul geografic al obiectelor şi fenomenelor şi să tragă concluzii pentru activitatea practică. hidrologice. sau de protejare şi ameliorare a mediului geografic în care trăiesc. . geologiei. Scopul predării geografiei în şcoală este de a-i înarma pe elevi cu un sistem de cunoştinţe despre dinamica înfăţişării reliefului patriei. a cunoaşterii mediului înconjurător constituite global ca ştiinţe geografice. abstractizarea. este necesară cunoaşterea de către cadrele didactice a unei "anumite tehnologii didactice" cu care se ocupă metodica predării geografiei. Metodica predării geografiei se foloseşte acum de aceste date numai după ce le-a adaptat cerinţelor locale legate de specificul geografiei ca ştiinţă şi ca obiect de învăţământ. a manualelor etc. În raportul dintre metodică şi logică. cu harta.2. glob. Dar pentru realizarea acestor obiective. aceasta din urmă însuşându-şi anumite norme ale gândirii: analiza. busolă. ca de exemplu: formarea de reprezentări geografice a priceperilor şi deprinderilor de lucru cu manualul. sinteza.. 1. geografiei. planuri reduse la scară etc.

metodele şi procedeele care asigură însuşirea conştientă a cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor practice ţinând seama de particularităţile de vârstă şi de puterea de înţelegere a elevilor. . ghidul învăţătorului. modul de utilizare precum şi a modului de colecţionare. în funcţie de logica ştiinţei pedagogice. procurare etc. . instrumente de evaluare etc.aplicarea strategiilor în dezvoltarea gândirii şi limbajului geografic ştiinţific (fondul de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice geografice) şi a comunicării în general prin explicarea conceptelor. . document de referinţă. Realizarea deprinderilor de raportare corectă în spaţiu şi timp. Aceasta presupune precizarea conţinutului programelor şcolare. societate. Obiectivul fundamental al oricărei metodici şi prin urmare şi al metodicii predării geografiei poate fi formulat astfel: "să pornească de la problemele vieţii şi activităţii productive şi să se înscrie tot mai mult pe direcţia de dezvoltare actuală şi de perspectivă ale cercetării ştiinţifice ce vin în sprijinul diferitelor probleme practice şi educative privind pregătirea elevilor bine instruiţi". . Aceasta presupune .respectul şi aprecierea elevilor faţă de cadrul natural şi uman al României. şi procedeelor pedagogice generale şi specifice geografiei pentru dezvoltarea de capacităţi intelectuale şi competenţe (generale şi specifice) în vederea asimilării cunoştinţelor fundamentale dezvoltate prin geografie. Stabilirea scopului instructiv-educativ al învăţământului geografic preuniversitar în raport de noile cerinţe ale societăţii româneşti pe plan naţional şi internaţional putându-se realiza prin: . . izvorăsc din conţinutul "Cartei Internaţionale a educaţiei prin geografie" adoptată la Congresul Internaţional de Geografie de la Washington. manuale. În concordanţă cu manualul au fost realizate şi alte materiale-suport de sprijin în desfăşurarea procesului didactic cum sunt: caietul elevului. a structurilor. Cele trei grupe mari de obiective. toleranţă. cunoaştere.atitudinea pozitivă faţă de educaţie.integrarea mijloacelor de învăţământ necesare în accesibilizarea informaţiei din geografie. metodelor. . Obiectivele particulare pe care trebuie să la urmărească şi să le realizeze metodica predării geografiei sunt: a) să fixeze scopul instructiv-educativ al învăţării geografiei în şcoală. prin utilizarea corectă a limbii române. cuprinse şi în noile programe şcolare. atlasul geografic..aplicarea principiilor.ocrotirea mediului înconjurător. prin metodica predării geografiei se pot urmări principalele sarcini sau obiective care contribuie la realizarea procesului instructiv-educativ al disciplinelor respective: 1.respectul pentru diversitate. a particularităţilor psihice ale elevilor). În spiritul noii reforme sau curriculumului şcolar au apărut manualele alternative şi în domeniul geografiei pentru ciclul primar. 2.12 "Curriculum". succesiunilor interacţiunilor şi cauzalităţii stabilitate între componentele mediului geografic.dirijarea demersului metodic pentru înţelegerea elementelor şi fenomenelor geografice.selectarea informaţiei pertinente şi utile din volumul de cunoştinţe geografice (potrivit nivelului de înţelegere. lecturi geografice. civilizaţie. prin care se încearcă o "raţionalizare a procesului de predare-învăţare insituţionalizată prin optimizarea componentelor sale: programe. precum şi al fiecărei discipline geografice pe clase. cultură. . b) să stabilească şi să fundamenteze principiile. 1992. de interpretare şi prelucrare a datelor (plecând de la orizontul local şi apoi prin extindere la nivelul ţării). În acest sens. accesibilizarea şi transferul dintr-un sistem în altul pentru consolidarea elementelor de bază în învăţare. a volumului de cunoştinţe şi deprinderi geografice pe care să le posede elevii. 3. a sistemelor spaţiale. de orientare şi localizare a componentelor geografice. reprezintă un concept nou şi central al teoriei şi practicii educaţiei. confecţionare. să eşaloneze cunoştinţele în cadrul programelor şi capitolelor. Cultivarea de atitudini şi valori care se referă la: . obiective.

De aceea este necesar să se creeze condiţii ca elevii să observe cât mai mult în mod direct şi să cunoască atât natura cât şi viaţa oamenilor mai întâi în orizontul local şi apoi pe cuprinsul patriei. fiind folosită atât ca metodă independentă. Pentru aceasta se impune organizarea de activităţi cu conţinut practic în clasă. Deosebit de important este ca în procesul dobândirii cunoştinţelor să se urmărească formarea gândirii geografice la elevi. Studiul geografiei trebuie să fie legat de practică. În acest scop. Acest lucru se poate realiza dacă permanent în timpul predării se prezintă material didactic care localizează ceea ce se învaţă în spaţiu şi timp. adaptând însă aceste metode specificului geografiei ca obiect de învăţământ. Metodele de cercetare folosite de metodica predării geografiei a) reorganizarea conţinutului geografiei la clasele I-IV (prin plan de învăţământ.). . să arate deosebirile dintre un loc şi un altul (realizându-se deci descrierea cauzală şi comparativă) privind relieful. Această metodă ajută la depistarea experienţei pozitive obţinută de cadrele didactice. ancheta. care trebuie respectat cu consecvenţă. c) organizarea ştiinţifică a cercetării impune căutarea şi stabilirea unor metode care să permită desprinderea unor concluzii capabile să răspundă cerinţelor formulate mai sus. Orice cercetător care utilizează această metodă trebuie să se desfăşoare după un plan în prealabil stabilit. metodica predării geografiei trebuie să-şi orienteze cercetările spre trei izvoare principale: . ceea ce înseamnă că formarea deprinderilor de a lucra cu harta. în experimentele întreprinse se foloseşte cu succes observaţia. Cele mai frecvente metode folosite în studiul geografiei sunt: observaţia. efectuarea unor măsurători simple. . Prin studierea geografiei elevii acumulează o mare cantitate de cunoştinţe în legătură cu diversele fenomene care se petrec în natură şi societate. particularităţile demografice şi economice. trebuie să se înscrie între obiectivele care permanentizează rolul educatorului atât în predarea cunoştinţelor şi la verificarea acestora cât şi în organizarea şi desfăşurarea altor activităţi în clasă sau în afara clasei. solul. programe restructurate şi manuale noi). studiul documentelor şi experimentul pedagogic. în cabinetul de geografie. a) Observaţia.4. cât şi ca auxiliar al altor metode. Este cea mai răspândită metodă de cercetare.studierea şi generalizarea experienţei înaintate a predării geografiei în ţara noastră. În acest scop foloseşte aceleaşi metode de cercetare pe care le utilizează şi alte ştiinţe. citirea. 1. precum şi a experienţei înaintate din alte ţări. b) aplicarea în practica şcolară a noilor metode şi procedee de a transmite mai uşor cunoştinţele elevilor cu privire la geografia fizică şi economică a ţării noastre. Predarea întregului sistem de ştiinţe geografice în şcoală.studierea trecutului nostru în domeniul predării geografiei.13 căutarea şi indicarea regulilor după care se poate învăţa geografia. convorbirea. cercetarea orizonului local etc.. . trebuie astfel organizate încât elevii să primească treptat cunoştinţe clare despre geografia fizică şi economică a ţării noastre. Se impune deci o permanentă documentare ştiinţifică care să conducă la cunoaşterea a tot ce a fost valoros în trecut şi a ceea ce este nou în domeniul predării geografiei şi al disciplinei de specialitate. Metodica predării geografiei ca disciplină ce-şi află locul la contactul pedagogiei cu geografia. vegetaţia. Gândirea geografică şi expunerea cunoştinţelor acestui obiect de studiu este legată nemijlocit de hartă. începând cu elevii ciclului primar.cercetarea şi găsirea noului prin experimentarea unor metodologii particulare care apar în procesul predării geografiei. desenarea. respectiv interpretarea hărţilor. are ca sarcină principală studierea problemelor instructiv-educative ale predării geografiei în şcoală. Acţiunea educativă a materialului geografic creşte dacă elevii percep nemijlocit ceea ce li se comunică. clima. când se formează primele noţiuni geografice şi până la terminarea liceului. În acest scop este necesar să se acţioneze pentru formarea la elevi a unor priceperi şi deprinderi utile în viaţă. pe terenul geografic sau în natură (observarea şi analiza fenomenelor. De ex.

realizată nu de cercetător. Integral se face când se porneşte de la un studiu complet cu privire la predarea geografiei în ciclul primar. o observaţie indirectă. de interes imediat al învăţământului geografic şi să ajungă în acelaşi timp la soluţionarea unor probleme teoretice. . modifică fenomenele. Se pot cerceta: catalogul clasei. registre de inspecţie şcolară etc. elaborată în prealabil. În planul de cercetare se vor include şi probleme de control care vor fi date pentru verificarea rezultatelor obţinute în urma aplicării unor anumite procedee. De pildă. poate fi urmărit: rolul comparaţiei în înţelegerea şi însuşirea conştientă a cunoştinţelor geografice. În plan se precizează. Alteori. ci de alţi factori (cadre didactice.14 Planul se face pe o ramură de studiu integral sau selectiv. Observarea selectivă descompune procesul predării pe părţi componente: predare. schimbă condiţiile de desfăşurare a procesului de predare. Experimentul se organizează după o anumită ipoteză de lucru. Importanţa acestei metode constă în aceea că permite să se adune fapte. dar separat. la ansamblul lecţiei sau a activităţii care este studiată. d) Metoda experimentală este cea mai importantă metodă de cercetare fiind considerată ca bază a ştiinţei moderne. Astfel. se pot stabili obiectivele care urmează să fie cercetate. Precizarea scopului şi a ipotezei de lucru fixează cadrul general şi perspectiva cercetării. dar este un interviu. sau date care pot confirma concluziile la care ajunge o cercetare efectuată prin utilizarea altor metode de cercetare. Pare a fi o anchetă. iar selectiv se face asupra unui capitol. de pildă. Metoda anchetei se bazează pe metoda observaţiei. Planul de cercetare se prelucrează în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor la care va fi prezent şi profesorul de geografie şi se vor aduce îmbunătăţiri acestuia. După această analiză sumară a problemei trebuie să se precizeze scopul şi ipoteza cercetării care vor fi formulate în raport cu poziţia metodologică. c) Cercetarea documentelor şcolare. util mai ales în faza iniţială a cercetării când pe baza datelor obţinute. Toate problemele puse sub observare trebuie analizate şi prelucrate pe linia scopului care trebuie să realizeze şi să răspundă la întrebările planului. de asemenea. practicanţi din cadrul colegiilor pedagogice). Pentru verificarea ipotezei generale se stabilesc obiectivele cercetării care trebuie să fie înscrise în plan.. metodele şi procedeele de cercetare. cum a fost însuşit capitolul Orientarea prin deplasarea pe teren? Câţi dintre elevi n-au înţeles şi de ce? Care ar fi cauzele neînţelegerii? Ce lecturi trebuie citite pentru a-i convinge pe elevi care sunt mijloacele de orientare şi cum trebuie să ne orientăm în natură? Se poate organiza o cercetare axată pe geografia judeţului în care se observă modul de îmbinare. să se rezolve în lumina unor probleme concrete ale învăţământului (de ex. de corelare dintre noţiunile de geografie fizică şi geografie economică. asimilare de cunoştinţe. date care pot duce la organizarea unor cercetări. Această metodă poate fi îmbinată cu metoda convorbirii. de asemenea. formare de priceperi şi deprinderi practice etc. în raport cu importanţa lor. Planul cuprinde. elevi. părinţi. b) Ancheta. Experimentul introduce noul în practica şcolară. O cercetare experimentală în domeniul metodicii geografiei poate să propună rezolvarea unor sarcini practice. Observarea selectivă poate duce însă la concluzii practice eficiente numai în cazul în care problema cercetată este raportată la întreg. Se urmăreşte în procesul de învăţământ un singur aspect. metodica interpretării materialului adunat prin care se stabilesc modul în care vor fi analizate din punct de vedere cantitativ rezultatele obţinute prin cercetare în aşa fel încât să se stabilească în ce măsură rezultatele confirmă sau infirmă ipoteza stabilită iniţial. jurnalul de însemnări ale educatorului. la care se pot stabili ipoteze de lucru. pentru aplicarea căreia se cer organizate acţiuni şi pregătirea materialelor care să ajute la desfăşurarea experimentului. sau toate. desfăşurarea cercetării poate avea o cale inversă: plecând de la elucidarea unor probleme teoretice. fiind de altfel. Înseamnă toată documentarea în legătură cu o anumită problemă propusă spre cercetare. cum reuşim la clasa a IV-a să formăm la elevi reprezentări şi noţiuni geografice din cadrul geografiei fizice?).

desemnează tipuri de performanţă.elaborarea unor obiective centrale pe formarea de capacităţi. folosirea mijloacelor de învăţământ pentru fiecare lecţie. În noua programă a MEN (MEC) apărută relativ recent. b) Obiectivele specifice se adresează diferitelor discipline de învăţământ şi sunt caracteristice scopurilor fundamentale de realizare a conţinutului ştiinţific al obiectivului respectiv.).să identifice şi să folosească resurse din afara sălii de clasă. Operaţionalizarea obiectivelor se realizează prin desfăşurarea fiecărei lecţii. în crearea înţelegerii factorilor perturbatori şi stabilizatori ai mediului înconjurător şi a adaptării comportamentului de ocrotire a mediului înconjurător. afective şi psihomotorii. relief. precum şi libertatea acestora de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse.perceperea fenomenelor şi a proceselor din realitatea înconjurătoare prin contactul elevilor cu lumea vie (plante. familiar acestora. Scopurile şi finalităţile învăţământului primar indică domeniile şi tipurile de schimbări educative care sunt concordante cu precizările noii programe şcolare şi urmăresc dezvoltarea intelectuală şi educativă a elevilor. .15 CONŢINUTUL PROGRAMEI ANALITICE A GEOGRAFIEI ROMÂNIEI PENTRU CICLUL PRIMAR (ANTERIOR NOII PROGRAME. Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească. gândirea independentă a autorului de manuale. deprinderile şi experienţele colegilor. atitudinilor la elevi etc. Astfel. . Reforma învăţământului în ceea ce priveşte predarea ştiinţelor necesită o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte. se precizează în introducere: "Curriculum-ul de Ştiinţe pentru clasa a III-a şi a IV-a" a fost realizat pornind de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi învăţării ştiinţelor naturii la acest nivel de şcolaritate: trezirea curiozităţii ştiinţifice a copiilor şi înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul imediat. a) Obiectivele generale pot fi: cognitive. Dominantele curriculumului şcolar actual faţă de cel anterior sunt: . ci drept o cale de cunoaştere activă. prin observaţii şi acţiuni sau alte manifestări observabile şi măsurabile.să dezvolte curiozitatea elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare. a învăţătorului sau a profesorului. . aceasta înseamnă specificarea în mod concret a ceea ce trebuie să cunoască şi să facă prin muncă independentă elevilor la încheierea procesului de predare-învăţare. Cu alte cuvinte. animale) şi cea nevie (sol.să asigure elevilor materialul didactic necesar investiţiilor.să încurajeze elevii în a se autoevalua.dirijarea proceselor de observaţie spre ceea ce este esenţial. convingerilor. educatorul trebuie să formuleze corect obiectivele pentru fiecare temă şi subiect din programă: alegerea strategiei de predare a metodelor şi formelor de organizare în clasă şi în afara clasei. . din 2001) Se ştie că pedagogia recomandă obiectivele unui obiect de învăţământ în: obiective generale. observarea schimbărilor ce au loc în natură într-un timp îndelungat. c) Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea cunoştinţelor. .formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a surprinde realităţile. de fenomene şi de reguli care trebuie memorate.să dirijeze discuţiile dintre elevi în scopul descoperirii semnificaţiei unor fenomene ştiinţifice. . a rezultatelor aşteptate în urma unei instruiri asupra elevilor. prin acţiune directă. . cu accent pe formarea unei atitudini ecologice.să determine elevii să-şi asume responsabilităţi şi să fie cooperanţi. obiective operaţionale.să manifeste respect pentru ideile. . pentru anul şcolar 1998-1999. prin concepţie sau mod de redactare.. .înţelegerea. obiective specifice. interrelaţiile şi transformările din natură. . cei care predau ştiinţele ar urma: . formarea şi asimilarea unor noţiuni ştiinţifice precise. Educatorul trebuie să aibă în vedere realizarea acestor obiective care urmăresc: . La fiecare lecţie. derivate la rândul lor din obiectivele generale determinate de idealul educaţional. ape etc. a lumii înconjurătoare. deprinderilor. subsol.

3. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate Obiective de referinţă 2. transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre copruri. să perceapă şi să diferenţieze existenţa unor interacţiuni. măsurarea. . cunoscute de copii din viaţa de toate zilele.utilizarea unor obiecte de uz curent.) stării de mişcare şi .utilizarea şi integrarea informaţiei noi în ceea ce elevul ştie deja din experienţa personală. 4. Exemple de activităţi de învăţare Pe pacursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi: . .predominanţa conţinuturilor de tip formativ. 1.. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii.observarea unor materiale în scopul stabilirii caracteristicilor acestora. volum).2.16 . Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1. să folosească adecvat pentru a descoperi însuşirile corpurilor.1. Exemple de activităţi de învăţare .1. .completarea unor tabele sau a unor diagrame cu ajutorul cărora să se clasifice amestecuri. miros. transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre corpuri. . transparenţă. CURRICULUM LA CLASA A IV-A A. să identifice anumite transformări suferite de corpuri. materiale etc. etc. pâlnii. 1. greutate.menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate dezvoltării unor deprinderi cum ar fi: observarea. transformărilor fizice suferite de corpuri (deformare. Obiective cadru: 1. utilizarea informaţiei etc. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. 3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. rupere. evaporare. tracţiune. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate. să efectueze operaţii experimentale simple şi observaţii pentru a descoperi însuşirile corpurilor. 1.vizite. rigle etc. .). .2. maşinuţe. ardere. împingere).observarea în cadrul unor experimente a unor transformări suferite de corpuri (rupere. . bile.operaţii experimentale care să conducă la descoperirea însuşirilor fizice ale apei (formă.observarea unor desene care să evidenţieze rolul O2 în întreţinerea arderii. respingere. .).abordarea ştiinţei ca învăţare prin experimentare. 2. gust. după unul sau două criterii. după criterii simple. ruginire etc. . să observe şi să descrie în cuvinte simple materiale naturale şi prelucrate din mediul apropiat. Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii.4. deformare.demonstrarea modului de mânuire a instrumentelor (pahare.observarea unor desene şi experimente ilustrând interacţiuni în scopul diferenţierii tipurilor de forţe întâlnite (atracţie. . 2. valorificând terminologia ştiinţifică învăţată. să clarifice amestecuri şi materiale. excursii ca caracter didactic în scopul sesizării diferitelor tipuri de material. 2.

însuşirile aerului. . să efectueze măsurători ale distanţei şi duratei de deplasare pentru corpurile aflate în mişcare şi să le verifice prin repetare.. 4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII de repaus a unor corpuri. transformări fizice suferite de acelaşi corp.jocuri de rol. apei şi aerului. valorificând terminologia ştiinţifică a învăţării Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 3. . povestiri. necesare investigaţiei. cel care înregistrează activitatea desfăşurată de grup. să realizeze experimente pe teme date . dintr-un set dat. .1. transformările fizice ale apei.2.17 2. cel care va raporta întregii clase concluziile grupului. apartament.lucrul pe grupe. interacţiunilor dintre corpuri. viteza de mişcare.3. să-şi manifeste şi să-şi dezvolte ima. interacţiuni. folosirea ma-terialelor naturale.observarea rolului oxigenului în menţinerea arderii. Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 4.. însuşirile apei.prezentarea clară şi concisă folosind clasei anumite informaţii ştiinţifice aflate limbajul ştiinţific însuşit a unor emisiuni prin mass-media.măsurarea distanţei parcurse într-un timp dat de corpuri diferite. să prezinte rezultatele unui demers de . circuitul apei în natură.selectarea materialelor şi a ustensilelor selectând materialele şi ustensilele adecvate.plantarea şi îngrijirea plantelor din spaţiul verde al şcolii. rolul solului.organizarea datelor de tabele şi formularea de concluzii simple pe baza acestora. . rezervaţii naturale etc.formularea de întrebări care să genereze ipoteze verificabile experimental. . să redea în limbaj propriu în cadrul .3. să formuleze probleme simple în care sunt implicate date experimentale şi cunoştinţele anterioare. ziare.5.vizite la grădina zoologică. 2. în fiecare grup se stabilesc pentru a investiga o situaţie de natură următoarele roluri: cel care conduce discuţia ştiinţifică din mediul înconjurător. mişcarea corpurilor. dramatizări vizând ginaţia şi curiozitatea ştiinţifică. pe teme de ştiinţe. 3. interacţiuni între corpuri (acţiunea greutăţii asupra corpurilor). .îngrijirea unor animale. poluarea solului. . 2. antrenând întregul grup. parc. transparenţă).folosirea unor surse bibliografice. 3.completarea rezultatelor obţinute.1. .alcătuirea unor tabele în care să înregistreze de fiecare dată observaţiile şi măsurătorile efectuate. dicţionare etc.2. însuşirilor fizice ale aerului (formă. 4. mişcarea corpurilor. învăţaţi. B. cel care va cronometra timpul. radio-tv. . să-şi exprime atenţia faţă de mediu. 3. investigare folosind termenii ştiinţifici reviste. . să participe activ în cadrul unui grup . atlase. volum.4.investigaţii pe teme diferite folosind fişe de instrucţiuni sau desene: separarea unor amestecuri. . Dezvoltarea capacităţii de comunicare.

relativ simple şi accesibile vârstei şcolare mici. de a investiga şi de a înţelege. miros. gaze naturale. Fenomene chimice-ardere. sticlă. volum: forme de existenţă în natură.. studiul geografiei trebuie să depăşească. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare. filtrare. Aerul. respingere. refolosire. Sol-însuşiri: permeabilitate. lichid. 3. . viteza de mişcare. Amestecuri-însuşiri: solid. 2. Cu alte cuvinte. apei şi aerului. tracţiune. gaz. Se urmăreşte. Viteza de mişcare. apoi.surse şi modalităţi de prevenire.însuşiri: gaz. solubilitate. formă. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii. materiale de construcţie. hârtie. deformare. GEOGRAFIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Curriculum de clasa a IV-a îşi propune să-i familiarizeze pe elevi cu noţiuni elementare de geografie. Apa. Realizarea de experienţe folosind investigare a realităţii şi de experimentare instrumente familiare. Compararea unor funcţii şi stări ale corpurilor în funcţie de condiţiile de mediu. Interacţiuni-efectele acestora asupra corpurilor: modificarea stării de mişcare şi deformarea acestora. însuşiri. magnetizare. C. Materiale naturale şi prelucrate-sare. Interacţiuni. Efectuarea de experimente dirijate. ruginire etc.S3.18 1. greutate. Mişcarea corpurilor. precum şi importanţa prezentării unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate. S6. Standarde S1. Materiale naturale şi prelucrate. S4. gust. gaz. prin folosirea unor instrumente. Poluarea. Prezentarea rezultatelor unei investigaţiiexperimentat în mod simplu şi clar. Pornind de la elementele de geografie a orizontului local. minereuri. Aerul. S2. dizolvare. Descrirea însuşirilor şi caracteristicilor vieţuitoarelor şi fenomenelor naturale observate. Fenomene fizice şi chimice.Poluarea solului. solidificare. Tipuri de forţe: împingere. atracţie. 2. Apa. mase plastice. trezirea interesului acestuia de a cunoaşte direct. cărbune. mişcare. la un nivel elementar. 3. Mişcarea corpurilor-repaus. transparenţă. volum. faptul geografic imediat. acrire. pertinente pe baza informaţiilor extrase din datele experimentale. separarea amestecurilor: decantare. rol: suport şi sursă de hrană. circuitul apei în natură. Formularea de enunţuri ştiinţifice valorificând terminologia ştiinţifică învăţată. miros. Dezvoltarea capacităţii de comunicare S5. componenţă: oxigen şi dioxid de carbon. ori de câte ori este . formă. utilizări. frecare. norme de protecţie.însuşiri: solid. fertilitate. gust. culoare. transparenţă. Mutaţia esenţială propusă de prezentul curriculum şcolar este trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a copilului. căi de prevenire a efectelor negative ale fenomenelor chimice. Solul. fermentare. lichid. Fenomene fizice-deformare. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiectiv cadru: 1. petrol. Amestecuri. putrezire. evaporare etc. i se propune elevului descoperirea progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic românesc.

Din această perspectivă. Altfel spus. Acest spaţiu. ele pot fi grupate într-un anumit semestru.19 nevoie. (cu accent mai ales pe formarea deprinderilor de investigare. al continentului natal şi al lumii contemporane. Programa concretizează viziunea asupra existenţei individuale şi sociale în lumea contemporană. Obiectivele cadru sunt: 1. . de orientare etc.2. 2. din 2005) Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a îşi propune să contribuie la construirea orizontului de existenţă cotidiană a elevului (începând de la localitatea natală. Astfel. cadrul didactic poate decide cu privire la succesiunea cea mai adecvată a temelor. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei.activităţi de învăţare realizate exclusiv în . . . reprezintă orizontul-sursă al informaţiilor referitoare la viaţa cotidiană. Observarea.activităţi de învăţare realizate inclusiv în spaţiul clasei. la comunitate şi la societatea zilelor noastre.înţelegerea relevanţei geografiei pentru a cunoştinţelor de geografie. în alternanţă cu lecţiile de istorie sau.număr de ore fix pentru fiecare temă. până la nivelul planetei). capitol. . celălalt semestru fiind integral dedicat studierii istoriei. natura înconjurătoare fiind mediul cel mai potrivit de familiarizare a elevului cu faptul geografic. de la localitate la planetă. un rol foarte important îi revine şcolii în a-l ghida pe elev în formarea unei imagini obiective asupra raporturilor spaţiale şi temporale care caracterizează realitatea observabilă în mod direct sau imediat.4. Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător. să ofere acestuia libertate de alegere şi de organizare a unor activităţi de învăţare. CURRICULUM-UL CLASEI A IV-A (NOUA PROGRAMĂ. 3. cele aproximativ 17 ore alocate disciplinei pot fi desfăşurate de-a lungul întregului an. CURRICULUM-UL ANTERIOR . Curriculum şcolar de faţă este astfel conceput încât să nu îngrădească prin concepţie sau mod de redactare stilul cadrului didactic. 3. Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt următoarele: 3. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic. prezentul curriculum oferă .libertatea cadrului didactic de a alege numărul de ore. insuficient adaptată înţelegere a faptelor şi a fenomenelor cavârstei şi posibilităţilor de înţelegere ale racteristice mediului geografic înconjurător copiilor. spaţiul îngust al sălii de clasă. respectând condiţia parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii ale curriculum-ului. 3. În acest context. mijlocul naturii. dimpotrivă. atât în orizontul local şi apropiat. fiecare şcoală are libertatea de a repartiza orele alocate prin planul-cadru de învăţământ. considerate a fi cele mai adecvate atingeri ale obiectivelor propuse. descrierea şi relaţionarea elementelor de mediu geografic pe baza diverselor surse geografice. cât şi la nivelul ţării.activităţi de învăţare generate de obiectivele conţinuturi. acordând o atenţie specială păstrării logicii interne a disciplinei. CURRICULUM-UL ACTUAL . neproductiv materia. în funcţie de posibilităţile locale şi de interesele elevilor. bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care au loc simultan. prin contactul direct cu faptul studiat şi prin metoda "a învăţa prin experimentare". excesiv ştiinţific .3.). urmărite. după cum consideră necesar.activităţi de învăţare generate dinspre . Totodată. prin contactul direct cu detalii care supraîncărcau în mod fenomenul geografic.însuşirea de tip academic.centrarea pe formarea capacităţilor de informaţia factuală. cu accent pe viaţa de toate zilele. 4.centrarea pe conţinuturi teoretice şi pe .

utilizarea informaţiilor elementare din surse diferite de informare. Pentru dirijarea acestui demers de cunoaştere.raportarea realităţilor teritoriale mai restrânse la cele cu o întindere mai mare. de ex. fenomene şi procese specifice orizontului local.utilizarea informaţiei (directe şi indirecte).raportarea elementelor observate la suporturi cartografice simple. cu elemente esenţiale care reprezintă realităţi ale spaţiului geografic. . Europa. pot fi valorificate în mod prioritar. pentru atingerea obiectivelor de referinţă asumate prin planificarea anuală şi prin proiectarea unităţilor de învăţare. în relaţie cu obiectivele învăţării. pe de o parte. caracteristicile geografice generale ale României şi diferenţierile sale regionale (unde se pune din nou accent pe orizontul regional apropiat).dimensionarea conţinuturilor şi a informaţiei la elementele esenţiale. pot fi valorificate următoarele sugestii de aplicare: . Curriculumul permite o organizare flexibilă a instruirii. pe de altă parte. judeţ. a grupării conţinuturilor în concordanţă cu reperele majore ale contextului educaţional. Matematică. servind strict la realizarea acestora. la cele ale ţării. facilitează elevului un demers introductiv în geografie: de la localitatea natală la planetă. în mod direct sau mediat. structurat pe niveluri şi în sisteme succesive. din sursele mass-media. Programa oferă premisele pentru construirea unei reprezentări asupra realităţii înconjurătoare de la nivelul localităţii natale. Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a prezintă selectiv. şi experienţa proprie a elevilor (directă şi mediată de sursele de informare). asigurând trecerea gradată de la abordarea unor elemente. fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a elevului. . . evaluare orală).identificarea şi selectarea unor informaţii specifice. dar şi cu alte discipline ca. esenţializat.. În vederea optimizării procesului didactic propriu-zis. a unor termeni şi denumiri presupuse din perspectiva unei tradiţii. de către elev.realizarea unor exerciţii de raportare permanentă. Educaţie civică). . Conţinuturile prevăzute în cadrul programei nu au semnificaţie în sine. de la parte (orizontul apropiat şi local) la întregul în care se înscrie. a mediului geografic. . situarea României în continentul european şi în lume. învăţarea va fi axată pe o serie de activităţi ca: . regiune. strict necesare atingerii obiectivelor asumate.interpretarea unei informaţii cartografice minime şi intuitive. ordonate de la localitatea natală la planetă. . . ci numai în relaţie cu obiectivele învăţării. elementele de geografie a orizontului local. portofolii.utilizarea unor forme variate de evaluare care să permită identificarea corectă a performanţelor şcolare (texte scrise. .realizarea unei cortelaţii mai strânse cu obiectivele şi conţinuturile disciplinelor care fac parte din aceeaşi arie curriculară (Istorie. lumea contemporană). Noul curriculum de geografie dezvoltă sensibil dimensiunea socială a acestei discipline şi apelează la elemente. . Aceasta presupune şi valorificarea informaţiei specifice din mass-media (referitoare la orizontul apropiat. Astfel. . prin hărţi succesive simple. ţară. Ştiinţe ale naturii. ale continentului şi ale planetei ca întreg. utilizarea unor conţinuturi „în sine”.20 aparatul conceptual şi metodologic pentru descoperirea şi explorarea. prezenta formulă de construcţie a conţinuturilor. Un element important îl constituie posibilitatea realizării unei legături mai strânse între activităţile de învăţare şi conţinuturile ofertate.exersarea trecerii de la o scară la alta. care este complementară observării directe. prin treceri succesive de scară.observarea (liberă sau dirijată) a realităţii înconjurătoare. Limba şi literatura română. sintetic. sub raport educaţional. . ceea ce este cunoscut sub numele de „treceri succesive de scară”. până la dimensiunile planetei. nu poate duce la creşterea performanţelor şcolare.

pe harta judeţului. caiete de activitate independentă. la nivelul ţării.Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1. cu ajutorul unor repere (râuri. pe baza unor surse diferite Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . jurnale de călătorie. într-un geografic local.a elementelor din orizontul local şi apropiat. Pentru accesibilizarea învăţării. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei 4. să aprecieze în mod empiric distanţe accesibile direct 1. Relaţionarea elementelor geografice. .exerciţii de realizare a unor reprezentări al planetei. pe baza unor surse diferite 3. ţării.1. . Europei a unor itinerare / trasee imaginare care reunesc aceleaşi elemente spaţiale 2.3.exerciţii (pe teren) de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe accesibile. în diferite surse de informare (ex. apropiat. să utilizeze. mijloace elementare de la cartografice simple referitoare la ţară. ca un întreg.exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat. pe harta judeţului. alte repere observabile) în spaţiul apropiat. atlase.5. reprezentare a spaţiului (imediat. Obiective cadru 1. în situaţii diferite de ex. ..recunoaşterea şi localizarea.exerciţii dc recunoaştere a unor elemente geografic (de la localitate la planetă). fotografii. ghiduri. să utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale. să localizeze corect elemente ale spaţiului . să se situeze corect în spaţiul imediat. din cel local şi ţară.realizarea unor reprezentări simple cartografice ale orizontului local şi apropiat 1.întocmirea. diapozitive) etc a unor obiecte aparţinând spaţiului imediat 1.4. fişe. a ţării. Europei. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă activităţile: . filme documentare. fotografii. Europa. Relaţionarea elementelor geografice. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) 2. context dat a Europei. este necesară utilizarea unor suporturi educaţionale variate: hărţi. .2.exerciţii de localizare empirică. materiale didactice etc. al relief. al Europei. 1.exerciţii de localizare. la Glob (be baza utilizării semnelor local) convenţionale şi a scării de proporţie). a ţării. pe teren şi pe hartă. . pe harta judeţului. . orizontului local şi al ţării local şi apropiat. apropiat şi local imediat. forme de - construcţii) şi al punctelor cardinale. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.21 utilizarea unor exerciţii şi activităţi de învăţare care să stimuleze perceperea realităţii înconjurătoare (de la localitatea natală la planetă). .

2. 2. pe baza unui vocabular de sprijin. să elaboreze enunţuri explicative . să situeze anumite elemente grafice într-o ierarhie spaţială (de la localitate la planetă) 3. imagini etc) caracteristici ale realităţii înconjurătoare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă activităţile: . 3. cu ajutorul despre fenomene şi fapte observate în realitatea termenilor specifici. să descrie în enunţuri simple elemente . . .1.3. observate sau deja prelucrate simple) 2.exerciţii de descriere succintă a caracteristicilor unor fenomene şi fapte observate în realitatea înconjurătoare.4. Utilizarea adecvată a unor termeni limbajului specific geografiei Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 3.3.compararea succesivă a unor hărţi realizate la scări diferite. tabele. . . de la orizontul la apropiat la planetă) 2. 3. direct sau percepute mediat (redate în diferite moduri) 2.2. .completarea unor fişe de observare. .1. să înregistreze date specifice geografiei.formularea unor răspunsuri la întrebări. pe baza unor caracteristici date.identificarea de corespondenţe între elemente observate direct şi mediat.enumerarea. să compare elemente şi relaţii reprezentate la niveluri şi la scări diferite.exerciţii de observare nedirijată şi .22 La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 2.exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente 4. să descopere relaţii simple între diverse elemente din mediul înconjurător.5. a unui element observat înconjurătoare direct sau mediat. să construiască enunţuri simple şi dezvoltate . . grafice a datelor observate. să identifice în diferite surse de informare (texte. hărţi.prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare. să observe progresiv elemente din dirijată realitatea înconjurătoare 2. în fotografii şi pe hărţi. a unor elemente referitoare la realitatea înconjurătoare.exerciţii de notare (înregistrare). Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 4. folosind surse de informare diferite. sub diferite forme (fişe.6.exerciţii de descriere succintă.exerciţii de completare a unor enunţuri reprezentate pe suporturi catografice lacunare pornind de la un suport carto.explorarea mediului din orizontul local şi .exerciţii de grupare / de discriminare a unor elemente reprezentate la niveluri şi scări diferite. . referitoare la fenomene observate direct referitoare la fenomene observate. în texte.1.descrierea dirijată după o hartă simplă. să îşi exprime interesul pentru cunoaşterea . .

2. Unităţi majore de relief Clima. Orientarea în orizontul apropiat Planul clasei. De la orizontul local la ţară Treceri succesive de scară ilustrate pe hărţi 1. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ORIZONTULUI APROPIAT ŞI LOCAL . Uniunea Europeană . săptămâna. cartierul. Marile unităţi geografice ale ţării (prezentare generală): a) Carpaţii b) Dealurile şi podişurile c) Câmpiile d) Studiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi geografice . a reşedinţei de judeţ şi a judeţului Harta administrativă Bucureşti – capitala României 1.23 cunoaşterea mediului înconjurător. planul locuinţei. anotimpul. . România în Europa Ţările vecine. vegetaţia. luna.3. Caracteristici geografice generale Limitele şi vecinii Relieful (caracteristici generale şi trepte de relief). localitatea. să colaboreze cu cei din jur. .realizarea unui plan individual de observare a unor fenomene de degradare a mediului din zona de reşedinţă. apele. identificând diferite modalităţi de conservare şi de ocrotire a mediului înconjurător 4. .2. ziua. anul) în explicarea unor Modificări ale realităţii observate 1.3. Europa – un continent la nivelul planetei Caracteristici geografice generale.5. „Hărţi diferite ale orizontului local” .2. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine . al cartierului şi al localităţii .realizarea unor proiecte de grup. hidrografia. populaţia şi aşezările omeneşti ale ozizontului local Aplicaţii practice în orizontul local . în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viaţă apropiat. Punctele cardinale Harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta. Caracteristici geografice ale orizontului local Elemente generale despre relieful. Orizontul local Linia orizontului.1. Terra – planeta oamenilor Momente importante în descoperirea planetei Terra – o planetă a sistemului solar .jocuri de rol. Orizontul apropiat Sala de calsă. animalele şi solurile – aspecte generale Locuitorii şi aşezările omeneşti Principalele activităţi economice . ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI . CONŢINUTURI (introducere în geografie: de la localitatea natală la planetă) 1.4. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB . Organizarea administrativă Prezentarea localităţii natale.1.2. al şcolii. Repere de timp (ora. vegetaţia.1. inclusiv a consecinţelor intervenţiei omului (pozitive saun negative).1.

cerut de obiectul acţiunii şi de condiţiile stabilite. În elaborarea manualelor de Ştiinţe ale naturii şi a geografiei în ciclul primar. să interpreteze. să rezolve. Idealul educaţional. 3. 5. se stabileşte acţiunea sau operaţia pe baza conţinutului de predat. Descrierea unei realităţi pe baza unor imagini S.24 NOTĂ: temele marcate cu litere italice reprezintă curriculum la decizia şcolii. Pentru fiecare obiect de învăţământ noua programă prevede etapele progresive în derivarea obiectivelor operaţionale ce cuprind următoarele sarcini realizabile: 1. In cazul acesta elevul trebuie să definească. de la uşor la greu.1. . 2. să identifice. să demonstreze. autorii trebuie să aibă în vedere atingerea tuturor obiectivelor prevăzute de actuala programă de învăţământ. de la simplu la complex. . 6.să precizeze criteriul de evaluare standardizat. Realizarea obiectivelor operaţionale. Clasificarea elementelor observabile din realitatea înconjurătoare 2.comunicarea orală şi în scris. Scopurile urmărite de noua programă de învăţământ este ca toate obiectivele să se realizeze în diferite niveluri şi tipuri de şcolarizare. psihomotorii). să identifice. să rezolve în raport cu conţinutul instruirii. .4. Criteriile stabilesc un număr minim. Uilizarea termenilor de bază în contexte geografiei date Noua programă şcolară prevede în procesul operaţionalizării obiectivelor să parcurgă în linii generale mai multe etape. Utilizarea adecvată a limbajului specific S.5.să precizeze obiectul acţiunii: ce anume să ştie elevul la sfârşitul lecţiei: să definească. mediu şi maxim de răspunsuri pentru a se obţine un anumit număr de puncte în vederea evaluării corecte a fiecărui elev acordându-i-se calificativul meritat.3. Realizarea obiectivelor generale (cognitive.2.să poată să descrie condiţiile situaţiei didactice. Identificarea raporturilor dintre elemente baza unor surse diferite observabile şi reprezentarea lor pe suporturi cartografice simple S. învăţătorul trebuie să ţină seama de principiul accesibilităţii. formulându-se întrebări de evaluare pentru elevi în mod gradat. Ele devin obligatorii atunci când se optează pentru curriculum extins. Realizarea obiectivelor specifice diferitelor obiecte de învăţământ. Acestea urmăresc patru direcţii care vizează: . Astfel. Finalităţi (orientări strategice ale funcţionării sistemului de învăţământ). Identificarea unor relaţii elementare pe baza unor observaţii sau pe baza unor surse diferite 3. Identificarea elementelor observabile ale localitate la planetă) spaţiului geografic apropiat S. . . În elaborarea obiectivelor. Relaţionarea elementelor geografice pe S. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiectiv cadru Standard 1. Reprezentarea spaţiului geografic (de la S.6.cunoaşterea şi înţelegerea mediului înconjurător şi a fenomenelor de către elevi. afective. 4.

.să exploreze obiecte. textură). colecţii de casete audio şi video. inclusiv calculatorul). flexibilitate. .să-şi dezvolte aptitudini de investigare a mediului înconjurător. surprinzând varietatea formelor de viaţă. prin obiectivele de investigareexplorare. obiecte. . cum. . evenimente. . răcire). . . să reuşească în rândul elevilor următoarele: . stabilind relaţii de tip cauză-efect. Principiile didactice sunt norme care orientează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. animale după anumite caracteristici fizice.să stabilească relaţii între elementele mediului înconjurător.să poată descrie oral materiale.să perceapă procese ale lumii vii.1. . fenomene (două surse de lumină. albume. Prin obiectivele care urmăresc legătura dintre ştiinţa elevilor va trebui: . APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI GEOGRAFICE IN PREDARE-INVĂŢARE 4. Educatorul trebuie să urmărească prin obiectivele care vizează comunicarea. cărţi. îngijirea şi protejarea mediului. Printre principiile didactice recomandate de Pedogogia şcolară se enumeră: .să folosească surse de informare variate (reviste. .să clasifice elemente ale mediului înconjurător după criterii simple.să observe elementele componente ale mediului înconjurător. între acestea şi factorii de mediu. obiecte. constituind adevărate premise necesare în realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse de învăţător în activitatea sa cu elevii.să ştie să răspundă întrebărilor adresate de învăţător şi colegi. . Principiile didactice. plante. vieţuitoare din mediul înconjurător pe baza observaţiilor nemijlocite. încălzire.25 . plante.să fie încurajaţi să pună întrebări (de ce. .să descopere proprietăţi ale diverselor materiale în scopul stabilirii utilităţilor lor.să comunice informaţii folosind scheme.să recunoască materialele.să interpreteze date şi simboluri pentru extragerea informaţiei. să dezvolte capacitatea creatoare şi imaginaţia acestora. fenomene.să exprime descoperirile şi ideile proprii utilizând un vocabular adecvat. .să efectueze experienţe simple şi măsurători care să conducă la formarea unor observaţii şi aprecieri de verificare a ideilor. ce s-ar întâmpla dacă) în legătură cu cele observate.legătura dintre ştiinţă şi viaţă.să fie capabil să-şi însuşească termenii şi proprietăţile unor materiale (înfăţişări. procese la prima vedere. . elevii vor fi capabili să observe şi să înţeleagă următoarele: . masă.să compare perechi de obiecte.să distingă stadiile de dezvoltare a organismelor vii.investigare-explorarea noutăţilor ştiinţifice de către elevi. simboluri. plante. tabele. . . . animale.să-şi dezvolte capacitatea de conştientizare a rolului ştiinţei în viaţa cotidiană. Deci. acţionând pentru gestionarea. Prin studiul lecţiilor cuprinse în manualele care se vor elabora în următorii ani. .să sesizeze procese fizice simple (mişcarea unor obiecte). . schimbări în mediul înconjurător.să sesizeze impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător. . .să descrie în termeni familiari obiecte. animale. folosind modalităţi potrivite şi multiple. mişcarea a două jucării. .să distingă şi să descrie materiale.să perceapă realitatea înconjurătoare ca pe un mediu de viaţă. Învăţătorul trebuie să urmărească prin predarea lecţiilor de ştiinţe ale naturii şi geografie. elevii vor ajunge: . .

În lecţia următoare: "Hotarele şi vecinii României". cunoştinţele empirice ale elevilor se clarifică şi urmează o treaptă de înţelegere corectă a cunoştinţelor conducând la generalizări. la tema "Apele României" se pot realiza următoarele operaţii didactice cu caracter aplicativ şi activ prin care elevii pot dobândi noi informaţii prin propria lor experienţă şi analiză după cerinţele formulate de învăţător astfel: . vor da în final imaginea de ansamblu a mersului vremii în localitatea respectivă care poate caracteriza şi specificul climatic al regiunii. Un alt exemplu. vor opera corect între ele. desfăşurată pe baza hărţii geografice. la ştiinţele naturii şi la geografie. 4. abstractă. se poate realiza terenul geografic cu forme de relief. b) Realizarea unei activităţi practice cu materiale didactice care se bazează pe cunoştinţele teoretice sau operaţii intelectuale. chiar la primele lecţii de geografie la clasa a IV-a. elevii trebuie să aibă un suport perceptibil şi observabil după care să-şi formeze o reprezentare corectă. afluenţii principali (de dreapta şi de stânga). care se referă la întocmirea calendarului naturii pe o lună. durabilă a obiectelor şi fenomenelor din natură (ex.cunoscând semnele convenţionale ale formelor de relief. se vor prezenta sub formă simbolică. Se pot desprinde două direcţii principale prin care cunoştinţele teoretice se îmbină cu cele practice în procesul de învăţământ: a) Aplicarea cunoştinţelor asimilate în rezolvarea altor sarcini teoretice ca de ex. fenomene care se redau prin semne convenţionale consemnate zilnic. Astfel. . în cazul nostru. De ex.26 4. pe un anotimp sau pe un an.: la Geografia României. oraşele mari prin care trec şi locul de vărsare. comparaţia dintre foioase şi conifere. puteţi descoperi pe harta patriei râurile din vestul ţării cu afluenţii lor principali ? Precizaţi: denumirea râului. Elevul participă la descoperirea datelor de informare. o reuşită simbioză între procesele de analiză şi sinteză ce contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor. locul de izvor. conceptelor care îi vor servi ca bază pentru treapta următoare. De ex. învăţătorul trebuie să prezinte elevilor punctele cardinale.4.. iar pe plan mintal. Principiul participării conştiente şi active a elevilor. apoi cu busola în vederea stabilirii punctelor cardinale.). cele constatate de elevi sub dirijarea învăţătorului. 4. se aplică cunoştinţele învăţate la lecţiile despre temperatura aerului (cu observaţii după termometru). gradul de acoperire cu nori a cerului (nebulozitatea) etc. reţea hidrografică etc. Constituie un alt principiu de bază în învăţământul primar care tratează ideea că în învăţare.. Prin realizarea alternanţei între concret şi abstract cu participarea directă a elevului se asigură procesul de asimilare logică a cunoştinţelor. treptele mari de relief străbătute. Principiul legării teoriei cu practica. Principiul intuiţiei. ale râurilor. iar elevul este subiectul propriului proces de formare şi însuşire de noi cunoştinţe cu o singură condiţie: să fie participant activ la desfăşurarea lecţiei. de a-l forma pe elev să "citească" şi să interpreteze şi alte elemente de pe hartă. precipitaţiile atmosferice (modul de formare şi felul lor). schematică. Esenţa acestui principiu pleacă de la ideea că în învăţare trebuie să existe un proces activ de înţelegere şi asimilare a informaţiei. prilej cu care vor fi antrenaţi mai mulţi elevi iar ulterior. elevii îşi vor consolida noţiunile de puncte cardinale. în clasă. îşi formează scheme intelectuale de conturare a noţiunilor. ale oraşelor şi satelor. dintre deal şi munte etc.3. desfăşurate mai întâi în orizontul local din preajma şcolii unde se fac observaţiile asupra mersului aparent al Soarelui. sub îndrumarea învăţătorului..2. Aceste exerciţii de lucru cu harta au menirea de a înţelege cu uşurinţă mesajul lecţiei.. pe baza cunoaşterii factorilor de mediu care influenţează încolţirea seminţelor şi dezvoltarea plantelor se poate realiza "Colţul viu al naturii" la nivelul clasei sau laboratorului de biologie. Acest principiu didactic exprimă cerinţa de a îmbina însuşirile cunoştinţelor teoretice cu posibilitatea aplicării lor în practică în rezolvarea sarcinilor ulterioare şi a integrării în societate a elevilor. formarea vântului şi direcţia lui.

cu . de observare. De ex. a manualului după care se parcurge materia clasei respective şi nu în ultimul rând a structurii personalităţii elevului pe plan intelectual la fiecare vârstă şi nivel de învăţământ. precum şi încadrarea noilor cunoştinţe pe structuri anterioare. desenare etc. Respectarea acestui principiu impune consecinţă şi rigurozitate la toate disciplinele de învăţământ. de la elementele simple de bază. învăţate într-un mod temeinic deoarece ele constituie "primele cărămizi" ale alfabetului unei ştiinţe cu care se clădeşte în timp edificiul ei. pe baza însuşirii noţiunilor de bază (puncte cardinale. despre care s-a învăţat într-un alt capitol anterior al cadrului natural. ape. iar educatorul trebuie să asigure dozarea acestuia venind în sprijinul accesibilizării cunoştinţelor cu metode variate. De ex. eficiente şi ferme a primului fond de reprezentări şi noţiuni prevăzute în programa de Ştiinţe ale naturii şi Geografia României.şi interdisciplinare care au rolul pe de o parte de a consolida informaţia anterioară. Acest principiu pleacă de la ideea însuşirii operaţionale. relief. determină rămâneri în urmă. state. Structurarea înseamnă selectarea fondului de bază al noţiunilor. Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. faună) se poate face o sistematizare a acestora în caracterizarea geografică a orizontului local: satul. conceptelor cu care operează un obiect de învăţământ în jurul cărora se aplică altele noi în mod gradat potrivit nivelului de gândire al elevilor. permite o mare stabilitate în timp.6. a celor de conifere. structurării şi continuităţii. ape. în clasele mai mari. climă. drumeţiilor şi excursiilor. mai ales. pentru ca însuşirea cunoştinţelor să poată fi adecvată şi să dea rezultatele aşteptate. cu panta muntelui sau. sistematice între amplasarea cen-trelor de prelucrare în preajma pădurilor. vegetaţia şi fauna. dar nu agasantă. Acest mod de algoritm va servi ca suport pentru caracterizarea geografică a altor regiuni. ocupaţiile locuitorilor. Cerinţa de bază a acestui principiu constă în respectarea unor operaţii absolut necesare în învăţarea logică. 4. în afara unor deprinderi generale cum ar fi. şi de aici insuccesul şcolar.27 Exemple de legare a teoriei de practică pot continua şi la alte tipuri de lecţii desfăşurate sub forma vizitelor. De aici reiese continuitatea ca o cerinţă firească în sensul că asigură o ierarhizare şi structurare logică a cunoştinţelor. relief. Sistematizarea cunoştinţelor înseamnă ordonarea lor plecându-se de la concret la abstract. Cerinţa acestui principiu impune cadrului didactic o bună cunoaştere a conţinutului programei şcolare. orientare pe teren. aplicarea formării a numeroase izvoare de râuri în zona de munte în strânsă legătură cu precipitaţiile bogate.. Astfel. iar pe de altă parte. repartiţia pădurilor de stejar în zona dealurilor joase până în câmpie favorizate de un climat mai blând cu temperaturi mai ridicate şi precipitaţii mai scăzute. Aşadar. ci alegerea selectivă a elementelor de observare.: la predarea lecţiei "Industria de prelucrare a lemnului" se fac asocieri logice. 4. de interpretare. Aici educatorul poate face legături intra. priceperilor şi deprinderilor.. până la structuri complexe sintetice. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor.. o importanţă deosebită în învăţarea geografiei o are formarea deprinderilor de citire şi interpretare a hărţii cu ajutorul semnelor convenţionale şi a fondului de cunoştinţe respectiv. Cerinţele învăţării amplifică treptat efortul din partea elevului. de a clădi o nouă grupare de elemente (ex. deoarece nerealizarea sarcinilor învăţării despre unele informaţii. 4. duce la apariţia golurilor în cunoştinţele elevilor care. respectiv conţinutul acesteia.7. Repartiţia geografică a acestora este legată de mediul montan. se face potrivit principiului cauzalităţii. oraşul şi chiar judeţul ţinând seama de: aşezarea geografică.5. Însuşirea deprinderilor încă din ciclul primar presupune exersarea lor continuă. este de preferat să se insiste asupra ideilor de bază formative şi nu numai pe încărcătura de denumiri şi date care au şi ele rostul cuvenit. climă. În acelaşi timp trebuie urmărite şi însuşite principiile şi legile geografiei ca ştiinţă potrivit cărora se asigură o învăţare logică şi eficientă. acumulate. vegetaţie. măsurare. de exerciţiu care să stârnească interes elevilor în timpul lecţiilor. Principiul sistematizării.

la rândul său.4. hidrocentrala Porţile de Fier I se integrează în sistemul energetic naţional etc. elementele şi fenomenele geografice pentru explicarea cauzală a producerii sau desfăşurării lor. 4. şi strategii euristice. Tratarea individuală a elevilor porneşte de la premisa că trebuie luat în considerare specificul individualităţii fiecărui elev. repartiţia pădurilor de conifere în zona montană mai înaltă (la peste 1 000-1 200 m) este legată de condiţiile specifice impuse de altitudinea reliefului. ouă) sub impulsul necesităţii capitalei. Cercetările contemporane arată că regulile de mai sus pot uneori să alterneze în procesul de învăţământ în sensul că se poate pleca şi de la general spre particular. Legăturile cauzale demonstrează şi succesiunea în timp a elementelor şi fenomenelor ca decurgând din succesiunea cauză-efect.. 4. De ex. etc. de la concret la abstract. deal.. Acest principiu constă în căutarea constantă a legăturilor de cauzalitate dintre obiectele.8.. De ex. Se pot da şi alte numeroase exemple. Didactica tradiţională recomandă o serie de reguli cum ar fi: trecerea de la uşor la greu. are influenţă puternică asupra legăturilor cauzale ale faptului geografic respectiv. Acest principiu cere ca orice element sau fenomen geografic actual să fie analizat şi explicat prin baza tratării evolutive. deoarece manualele şcolare şi . sunt profilate pe cultura preorăşenească (legume. 4. Principiul repartiţiei în timp. Dar cea mai nouă formă de relief este Delta Dunării care continuă să se formeze şi astăzi. 4. Principiile geografice 4. Munţii Parângului fac parte din Carpaţii Meridionali şi se înscriu în trăsăturile generale ale acestora.3... el are anumite legături şi în context regional. Principiul integrării geografice constă în faptul că fiecare component geografic poate şi trebuie privit în contextul unui ansamblu de componente legate între ele în sisteme de ordine diferite de complexitate pentru a se asigura caracterul sintetic al geografiei.8. de la apropiat la depărtat în scopul accesibilizării cunoştinţelor în învăţământul primar. Principiul repartiţiei spaţiale precizează că orice element sau fenomen geografic are o anumită poziţie geografică în spaţiul care. în cadrul sistemului din care face parte elementul respectiv. în timp ce alte sate din partea centrală a Bărăganului cultivă dominant cerealele deoarece nu se resimte în aceeaşi măsură influenţa directă a marelui centru urban.8.28 mijloace de învăţământ intuitive.. satele din fostul sector agricol Ilfov (azi jud.. urmărindu-se formarea lui în timp sau integrarea în timp a faptelor geografice. Întrebările permanente în baza acestui principiu sunt: "de ce?" sau "cum se explică faptul că". Principiul actualizării cunoştinţelor constituie principiul predominant în predarea geografiei pe care trebuie să-l respecte fiecare cadru didactic. pentru o însuşire activă şi profundă a cunoştinţelor. sau Carpaţii sunt mai înalţi şi mai tineri decât Munţii Dobrogei pentru că s-au format într-o etapă mai recentă (orogeneza alpină). Munţii Dobrogei s-au format cu milioane de ani în urmă (orogeneza hercinică de la sfârşitul erei paleozoice). Chiar dacă un element geografic face parte dintr-un sistem mai vast. un factor esenţial în dispunerea şi caracteristicile peisajelor geografice.8. precizându-se locul şi funcţia lui în sistem. munte) regăsite de cele mai multe ori în orizontul local. De ex. constituie un suport informativ ştiinţific pe care se amplifică noile cerinţe de învăţare în caracterizarea acestora pe tot cuprinsul patriei. Integrarea trebuie făcută în primul rând. 4. De ex.8.1. iar în prezent au înălţimea unor dealuri datorită eroziunii lor de către factorii externi.5. învăţarea treptată a fondului de noţiuni despre formele de relief (câmpie. vaci de lapte. Principiul cauzalităţii. ca de exemplu: de ce pădurea de foioase îşi pierde frunzele toamna? De ce pleacă păsările călătoare din ţara noastră toamna şi sosesc primăvara? De ce au râurile aspectul razelor unui cerc? etc.2.8. Sau. sau de la abstract la concret. Ilfov).

climă. toate elementele fizicogeografice determină repartiţia populaţiei şi aşezărilor etc. calea care conduce la găsirea adevărului" (I. Redat schematic. Vâlsan spunea că: "lumea nu se prezintă sub formă de felii de plante. Exemplele pot fi numeroase. regimul hidrologic al râurilor şi inundaţiile..funcţia instrumentală se referă la uilizarea metodelor ca instrumente de instruire.funcţia cognitivă prin care metodele devin obiecte de cunoaştere şi achiziţii pentru elevi. Aşadar. angajează anumiţi participanţi. a muncii colective. Metode de învăţământ "Metoda este drumul. 4. recurge la anumite metode şi mijloace de realizare a acţiunii.8.. acest circuit praxiologic. elementele fizico-geografice (relief. ca o sinteză care este realitatea cu care vine în contact direct şi imediat copilul şi care are valoare practică în viaţă". De ex. învăţătorul şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare şi respectiv de învăţare. Predarea interdisciplinară dezvoltă capacităţile intelectuale de memorare logică. ţine seama de anumite norme (principii şi reguli). ca un mod general de a concepe şi realiza organizarea de ansamblu a activităţii de instrucţie şi de educaţie din şcoală. se încadrează într-o formă de organizare didactică. În sensul larg al cuvântului "metodele de învăţământ". ci.29 programele au o anumită stabilitate în timp. cu care lucrează un adevărat . 1976). poluarea râurilor etc. de roci. Ca teorie şi practică a metodelor aplicate în procesul de învăţământ. mai eficiente ce conduc spre un progres real în plan instructiv-educativ. sunt înţelese. fiecare lecţie găseşte ca punct de plecare o motivaţie: de ce o desfăşurăm? Definită prin obiectivele şi sarcinile ce le are de îndeplinit. METODE ŞI MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT UTILIZATE IN ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ LA OBIECTUL GEOGRAFIE 5. este călăuzită de ideea obţinerii eficacităţii şi eficienţei maxime. modificarea vegetaţiei prin activitatea omului. Cerghit. fiecare învăţător poate să facă din clasa de elevi. de animale. adeseori. "Sarcina perfecţionării metodelor nu poate fi lăsată doar pe seama cercetătorilor ştiinţifici propriu-zişi. afective şi volitive.1. In procesul de învăţământ metoda se realizează cu ajutorul procedeelor metodice. Geograful G. ca agenţi ai acţiunii (învăţător şi elevi). În procesul de învăţământ. chiar prin obiectul său de studiu-relaţiile de interacţiune dintre geosfere-privite în plan planetar sau regional are caracter interdisciplinar.. în echipe ori individual urmează un curs al desfăşurării prin o suită de secvenţe şi operaţii. metodologia didactică îl învaţă pe educator să-şi aleagă căile cele mai bune. în raport cu dinamica unor elemente şi fenomene geografice. pune în valoare pedagogică sau vehiculează un anumit conţinut. de ordin pedagogic (instructiv) de către I. . Funcţiile metodelor de învăţământ sunt: .. adică a unor rezultate (performanţe şcolare) ce urmează să fie supuse evaluării (în funcţie de obiectivele de la care s-a pornit). poate fi prezentat în felul următor: Obiective → participanţi → conţinut → metode şi mijloace de învăţământ → forme de desfăşurare a acţiunii → mod de desfăşurare → rezultatele obţinute → evaluare.funcţia formativă prin care metodele au implicaţii directe în exersarea capacităţilor intelectuale. Alte exemple: studiul echilibrelor naturale referitoare la fenomenul de eroziune a terenurilor provocat de agenţii externi. conducând la creşterea eficienţei procesului de învăţământ. actualizarea datelor de informare despre evoluţia numărului populaţiei într-o localitate sau judeţ etc. . ape) influenţează repartiţia plantelor şi animalelor.6. De ex. Principiul corelării cunoştinţelor şi al predării interdisciplinare subliniază necesitatea analizei relaţiilor dintre conţinutul geografiei şi a celorlalte obiecte de învăţământ în scopul reliefării unui element sau fenomen geografic şi de a sublinia sinteza componentelor mediului geografic. Cerghit. Astfel. raţionament.

lucrările experimentale cu caracter practic. hărţi. demonstraţia). televiziunea. planuri. Metode bazate pe acţiune: a) exerciţiul. demonstrarea şi realizarea materialului intuitiv: tablouri. Numai îmbinând în predare cuvântul viu (de ex. cu folosirea tablei. cu accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. fotografii. Prin urmare. de raportare a metodelor la cerinţele de ieri şi de astăzi ale învăţământului departajându-le în două mari grupe: a) metode vechi (tradiţionale. diapozitivelor. În predarea geografiei la clasele primare se folosesc metode şi procedee îmbinate armonios una cu alta. filmul etc. sau clasice-dogmatice ori didacticiste) care fac apel la comunicarea directă. grafice. a schiţelor etc. b) metoda descoperirii pe hartă şi în natură. c) metoda modelării. b) metoda algoritmizării. depozitare). Literatura de specialitate cunoaşte o diversitate a metodelor de învăţământ între care. c) folosirea tablei. albume tematice şi metodica utilizării lor (tehnica de colecţionare. munca . Se mai folosesc metode specifice ca: metoda lucrului cu harta şi cu globul. a graficelor. 3. expresie a celor mai recente inovaţii pedagogice. cu cel scris (lectura geografică. Cerghit). legile pedagogiei ale fenomenului învăţării etc. explicaţia. În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute în aşa fel încât să-l introducă pe elev cât mai mult în climatul activităţii de învăţare pe bază de descoperire ştiinţifică. c) explicaţia. Aceasta înseamnă că locul central în predarea noului material trebuie să-l ocupe metodele euristice. Metode bazate pe utilizarea textului scris: a) folosirea manualului şi dicţionarului. Metode expozitive: a) povestirea. clasare. realizarea unor machete. c) jocul didactic. d) metoda de lucru cu harta şi globul geografic.: expunerea orală a materialului nou este însoţită de demonstraţia şi observaţia independentă a elevilor. calculatorului etc. 6. Metode de explorare şi descoperire: a) metode de explorare nemijlocită cum sunt: observarea sistematică şi independentă a obiectelor şi fenomenelor geografice. redăm mai jos câteva dintre ele: 1. b) descrierea geografică. televiziunii. mijloacele moderne de învăţământ (audio-vizuale. c) comparaţia. Metode de explorare a realităţii geografice prin intermediul substitutelor acesteia: a) folosirea. utilizarea mulajelor. dealuri. Educatorul trebuie să fie preocupat de rezolvarea următoarelor probleme prin studiul geografiei patriei: a) ce predau elevilor şi cum expun în faţa acestora? b) ce obiective urmăresc să realizez prin predarea subiectului respectiv? c) ce metode şi procedee voi folosi în vederea însuşirii cu uşurinţă a noului material? d) ce material didactic ajutător pot să prezint în vederea însuşirii cunoştinţelor de geografie şi a formării priceperilor şi deprinderilor la elevi? Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare. ca de ex. televiziunii şi filmului didactic. Clasificarea metodelor de învăţământ O primă clasificare are în vedere un criteriu istoric. Metode conversative sau dialogate: a) conversaţia. cât şi de factorii subiectivi: personalitatea învăţătorului. a casetelor video. drumeţii). 5. a instrui şi educa pe copil în şcoală nu presupune să-i dăm adevărul nostru. aplicaţii practice pe teren (excursii. cu conversaţia sau dialogul. ci să-i dezvoltăm propria gândire. b) utilizarea proiecţiilor luminoase. psihologia elevului sau psihologia clasei privită ca grup de lucru. în curs de transformare şi ele.) atunci educatorul poate realiza un învăţământ modern care să răspundă cerinţelor tot mai mari pe care societatea noastră cu o economie de piaţă le ridică în faţa şcolii româneşti.2. dezvoltându-i imaginaţia până la gândirea noastră.. 2. materialul didactic etc. ci în funcţie de o serie de factori obiectivi cum sunt: logica internă a ştiinţei geografice. şi: b) metode noi sau moderne. podişuri şi câmpii cu ajutorul diafilmului. 4.). b) utilizarea lecturilor geografice. d) problematizarea.: povestirea.) şi introducând imaginea vizuală sub diferitele ei forme (zone geografice-munţi. b) discuţia colectivă.30 laborator de încercare şi descoperire a eficienţei diferitelor sale metode şi procedee de predare" (I. calculatorului. 5.

colecţie de fructe specifice arborilor de mai sus. . 5. Clasificarea tipologică a mijloacelor de învăţământ este următoarea (după Onoriu Dăneţ. Metode de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe a) Meode expozitive euristice Metodele expozitive euristice oferă informaţii. utilizate la lecţiile de geografie sunt: . diapozitive şi diafilme. mulaje. presa. Mijloacele de învăţământ şi funcţiile lor A apărut necesitatea practică de folosire a mijloacer de învăţământ demonstrative şi intuitive. elev-învăţător.ierbar cu specii de plante caracteristice (stepei.4. lupă.3.1. molid.busolă. planşe.radio-televiziune. Instrumente şi aparate Tipuri şi mijloace de învăţământ . pădurii de foioase. machete. hărţi (ale judeţului. salcie) şi rămurele cu frunze puse în ierbar..fragmente de trunchiuri de copaci (stejar. vizuale: . de conifere şi alpine). televizor. media) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de învăţământ utilizate sunt: . giruetă). 4. videocasetofon. prelegere şcolară şi povestirea descriptivă. bine conturate.să fie actuale şi suficient de mari. Europei şi harta Lumii). staţie meteorologică cu accesorii (termometru. radio-casetofon. APLICAREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE PREDAREA-ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI ÎN CICLUL PRIMAR INVĂŢĂMÂNT ÎN 5. Material grafic: . 2. reviste periodice. expresive. 3. 6. Naturalizări: . . convorbiri sau dialog învăţător-elev. cu redarea colorată pentru a fi bine observate şi de elevii care stau în spatele clasei. vegetaţie). fag. .colecţie de minerale şi roci. Maria Enache. Ecaterina Olănescu. 1984): Grupa mijloacelor de învăţământ 1. . 5.funcţia culturală. . . . microscop.funcţia motivaţională. ape.atlase geografice. ţării. Modele: . computer.. mape tematice ilustrative. Mijloace de comunicare în masă (mass.31 cu manualul (formarea deprinderilor de a citi şi extrage ideile principale din lecţia de geografie). Principalele funcţii ale mijloacelor de învăţământ. Mijloace şi echipamente tehnice audio.filme didactice.funcţia informativă.folii pentru retroproiector.să aibă un conţinut ştiinţific corect.globuri geografice. determină urmărirea conţinutului logic şi sugerează căile pentru a ajunge la adevăr. pluviometru. postere tematice (grafice şi ilustrative aplicate pe panouri cu caracter permanent în clasă). planşe în relief pentru studiul geografiei fizice (relief. Această metodă se desfăşoară sub diferite modalităţi: expunerea orală cursivă sau însoţită de explicaţii verbale.să fie clar şi concis executate reprezentând elementele principale ale obiectului sau fenomenului geografic (amănuntele inutile împiedică intuirea mai ales pentru şcolarul mic).

iar apoi dă explicaţiile corespunzătoare.selectarea volumului de informaţii şi sistematizarea lui în raport în primul rând. b) Expunerea sistematică constituie o metodă de bază în predarea geografiei pentru că ea asigură ordonarea logică a conţinutului ştiinţific al lecţiei. hărţi etc. prin tragere la sorţi. mai întâi se pleacă de la munţi şi apoi se explică originea podişurilor. de desenare şi localizarea munţilor pe conturul efectuat de elevi. a exerciţiilor de muncă independentă de a desena harta. Expunerea explicativă se poate prezenta sub două aspecte: 1. procedeul genetic.succesiunea şi claritatea ideilor. fie prin inducţie.. a câmpiilor. când învăţătorul prezintă la început noţiunile generale. Expunerea orală a învăţătorului este îmbinată cu alte metode: lucrul cu harta. Pentru a deveni instrument eficient în procesul învăţării. diferite aparate. deltei etc. Ex. dar să se respecte limbajul şi sensul ştiinţific. Expunerea şi explicaţia apelează la diferite procedee cum ar fi cel inductiv. a legăturilor cauzale dintre obiecte şi fenomene prin sublinierea genezei şi devenirii lor. adică să fie puse de acord cu unele cerinţe moderne de învăţământ: prin transformarea monologului în dialog. 2. o grupă de râuri ale ţării. c) Explicaţia este metoda prin care se urmăreşte lămurirea şi clarificarea unor noţiuni. De aceea. În cadrul expunerii orale învăţătorul expune în mod cursiv şi sistematic materia. de a citi harta. fie prin deducţie. harta. deductiv al comparaţiei şi analogiei. bogăţii. principalele grupe de dealuri şi depresiuni. ilustrate. ţinând seama de: denumirea râului principal şi a afluenţilor săi principali. exerciţiile geografice. La fel se explică formarea dealurilor. apelează la substitute ale realităţii: planşe. demonstraţia cu ajutorul materialului intuitiv etc. lecturi geografice.expunerea să nu depăşească 20 de minute şi. cum s-au format. Expunerea sistematică îmbracă diferite forme: explicarea conţinutului prin lămurirea şi clasificarea unor noţiuni. .32 Dacă metodele orale nu pot şi nu este necesar să fie înlăturate. lucrul cu manualul. Când învăţătorul începe expunerea prin comunicarea datelor geografice şi pe urmă dă explicaţiile necesare şi trage concluzii (de ex. procedeul analizei cauzale. povestirea şi lectura cu conţinut geografic. legi prin relevarea notelor esenţiale. a podişurilor. iar prin explicaţii arată cum trebuie folosit manualul. tablou. rolul cuvântului viu al învăţătorului se diminuează cantitativ în folosul dirijării elevilor spre descoperire. cum s-au format şi între ce alte forme de relief se află). precizia acestora şi corelaţia logică trebuie să se bazeze pe exemple corespunzătoare nivelului de înţelegere al elevilor. ea trebuie îmbinată cu utilizarea mijloacelor de învăţământ adecvate: ilustraţie. ca şi dobândirii de priceperi şi deprinderi de studiere independentă a materiei. Alt mod de expunere orală este acela. . descrierea. Oricare ar fi metoda expozitivă. hartă inclusiv mijloace audiovizuale. selectarea peisajelor geografice. . prin introducerea în cuprinsul lecţiei. Un exemplu de lucru pe grupe: fiecare din cele trei grupe va analiza. Deci. la lecţia "Dealurile subcarpatice şi Dealurile de Vest" se face o comparaţie între ele după schema: aşezare şi limite. lucrări de laborator etc. elevii devin participanţi activi la însuşirea propriilor lor cunoştinţe.: la tema "Munţii Carpaţi" s-a explicat modul de formare a munţilor prin încreţirea şi prin izbucnirea vulcanilor etc. după parcurgerea fiecărui obiectiv este necesar să se realizeze schema celor expuse pe tablă.: când predăm la clasa a IV-a podişurile. trezind în felul acesta interesul elevilor pentru studierea geografiei. De ex. diapozitive. cu vârsta şi nivelul de înţelegere al elevilor. înălţimea. paralel cu desfăşurarea lecţiei. ele pot şi trebuie să fie optimizate. folosirea tablei. de a analiza textele geografice. În acest fel. geografia care operează cu elemente şi fenomene geografice şi de la mari distanţe care nu pot fi percepute direct. principii. locul de unde izvorăşte. locul de vărsare. sublinierea notelor esenţiale. formele de relief pe care le străbate. vecini. planşe. prin permanent apel. expunerea sistematică şi explicaţia trebuie să respecte câteva cerinţe: .

să fie într-o succesiune logică. Captarea atenţiei elevilor pentru noua lecţie se poate face cu o povestire sau lectură.să fie clare. intuitive şi să stânească interesul pentru lecţie. In timpul povestirii se pot folosi lecturile geografice în diferite secvenţe ale lecţiei. problematizarea) a) Conversaţia este una dintre metodele active cea mai folosită în învăţământul primar. . la timp şi complet. . concludente şi să întregească povestirea la lecţie. A doua formă a conversaţiei este cea catehetică denumită şi conversaţie examinatoare (întrebare şi răspuns). fiind utilizată încă din antichitate (metoda socratică). prin comunicări verbale în scopul găsirii de noi adevăruri. . 5. curiozitatea. prin care se dirijează învăţarea.să dovedească înţelegerea fenomenelor. tensiunea necesară aflării răspunsului. în scopul dobândirii de noi cunoştinţe poartă denumirea de conversaţie euristică (sau "conversaţie socratică"). evenimente şi întâmplări îndepărtate în spaţiu şi timp. diapozitive etc. cu pauze psihologice în vorbire prin care să se înlăture monotonia şi să se trezească interesul elevilor. călătorii geografice etc.33 . dezvoltă atât memoria şi imaginaţia cât mai ales gândirea. Conversaţia reprezintă o convorbire sau un dialog între învăţător şi elev. . cunoaşterea faptelor. fără digresiuni şi paranteze inutile. Când metoda conversaţiei este utilizată în orientarea gândirii elevilor prin întrebări bine formulate.să fie date independent. să provoace starea de căutare.expresivitatea limbajului este o condiţie foarte necesară în timpul expunerii explicative. O cerinţă pe care trebuie s-o respecte învăţătorul în introducerea unor asemenea fragmente este aceea de a limita în timp durata citirii la 3-5 minute. .2. captivantă şi flexibilă.să fie astfel formulate încât să stimuleze gândirea. precise şi corecte din punct de vedere gramatical şi stilistic. dorinţa de a învăţa. lăsând timp să gândească la răspunsurile cerute. Pentru ca metoda conversaţiei să contribuie operaţional la realizarea obiectivelor urmărite.să nu sugereze sau să favorizeze răspunsuri monosilabice (da. imagini ilustrative. Metoda conversaţiei are o mare valoare formativă. peisaje geografice. Povestirea este însoţită de material intuitiv: hărţi.4. fenomene economice. fenomene ale naturii. d) Povestirea este o altă formă a expunerii cu caracter de naraţiune sau descriere prin care sunt prezentate fapte. se stimulează activitatea de cunoaştere făcând parte din categoria metodelor fundamentale ale învăţământului. didactica formulează o serie de cerinţe cu privire la întrebările formulate astfel: . . prin reproducerea cunoştinţelor învăţate în lecţiile anterioare. curgătoare. inclusiv în predarea geografiei la toate tipurile de lecţie. comparaţia.să fie cât mai variate şi eşalonate gradat. de a recepta mesajul. . Se recomandă o vorbire clară. să vizeze un singur răspuns şi să-l ajute pe elev să înţeleagă problema în ansamblul ei.. Prin această formă. Aceste fragmente trebuie alese din timp. învăţătorul constată volumul şi calitatea cunoştinţelor pe baza cărora poate trece la dobândirea altora din noua lecţie. Metode conversative sau dialogate (conversaţia. care au rolul să trezească imagini vii. a cauzelor şi legăturilor dintre ele şi să fie motivate. să fie cât mai sugestive.să fie adresate clasei întregi. pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. deoarece prin sistemul de interacţiuni angajat între învăţător şi elevi. folosită la verificarea cunoştinţelor. După specificul întrebărilor care solicită răspunsul se disting următoarele tipuri de conversaţie: .să fie formulate ţinând seama de gradul de pregătire şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. . fixarea acestora. . cu o anumită intonaţie. discuţia colectivă.să fie corecte ca fond şi să cuprindă răspunsul integral. nu).

Această conversaţie de început face ca multe probleme în cadrul lecţiei. Privită sub aspecul locului pe care-l ocupă în cadrul lecţiei. cum? Exemplu: care sunt formele de relief învăţate? Cum vă explicaţi formarea precipitaţiilor? etc.câte căi ferate principale străbat teritoriul României? .care este cel mai mare oraş al ţării. planşa cu conturul României pe care sunt trasate râurile principale de-a lungul cărora se desfăşoară magistratele feroviare. De ex. câmpiile. metoda conversaţiei ajută la continua repetare a materiei concomitent cu predarea unor probleme noi.34 a) Conversaţie ce se bazează pe întrebări închise şi care se caracterizează prin aceea că presupun un singur răspuns după întrebările: care?. Aceeaşi întrebare poate declanşa mai multe răspunsuri corecte din partea elevilor. d) Conversaţia în timpul predării noilor cunoştinţe. fie după o secvenţă a lecţiei. în predarea lecţiei "Câmpiile" la clasa a IV-a se pot utiliza următoarele întrebări: .ce factori geografici influenţează repartiţia căilor ferate în ţara noastră? . Conversaţia în cadrul predării noului material. să se poată clarifica prin discuţie cu elevii şi nu prin expunere. Ce pagube produc ele? c) Conversaţia introductivă prin care se urmăreşte reîmprospătarea cunoştinţelor învăţate în scopul predării noilor cunoştinţe. Conversaţia introductivă.enumeraţi şi localizaţi masivele muntoase importante! . deoarece ajută la cunoaşterea de către acesta a gradului de însuşire de către elevi a materialului predat.unde sunt aşezaţi Carpaţii Orientali? . Întrebările se bazează pe o parte din cunoştinţele lor şi pe folosirea mijloacelor de învăţământ cu ajutorul cărora se fac analize. ce?. cauzele şi relaţiile din cadrul lor.Definiţi câmpia! . Conversaţia constituie şi un bun mijloc de control la îndemâna învăţătorului. a stimulării interesului pentru lecţia nouă. de unde pleacă şi sosesc cele mai importante trenuri şi căi ferate? Se pun apoi şi întrebări asupra reţelei de căi ferate şi punctele cardinale spre care se îndreaptă etc. b) Conversaţia ce se bazează pe un lanţ de întrebări deschise. e) Conversaţia de fixare şi consolidare se foloseşte în mod curent la sfârşitul lecţiei. prin semnele convenţionale corespunzătoare sunt desenate căile ferate principale şi localităţile principale prin care trece reţeaua de căi ferate. Ea are menirea de a sublinia aspectele cele mai importante ale lecţiei. 2. de a le realiza în vederea unei întipăriri mai trainice în memorie. pentru a reaminti principalele probleme ale lecţiei precedente sau lecţiilor precedente. conversaţia poate fi de mai multe feluri: 1.de ce capitala este cel mai mare "nod" feroviar al ţării? etc.Ce importanţă economică au câmpiile? . Ce sunt animalele sălbatice? 2. delta. de a fixa prin repetare anumite cunoştinţe. se pot pune următoarele întrebări: .. comparaţii şi explicaţii asupra noilor cerinţe ale lecţiei. aici elevii au posibilitatea să aleagă răspunsurile din mai multe variante şi să-şi formuleze răspunsurile corecte. De pildă. Sau la lecţia "Carpaţii Orientali" se pot utiliza întrebări conversative de fixare ca: . la tema "Animalele sălbatice de câmpie": 1. Se foloseşte la comunicarea noilor cunoştinţe. Astfel. De exemplu. care au o legătură strânsă cu lecţia nouă. Apelând mereu la cunoştinţele elevilor. a mobilizării atenţiei. litoralul Mării Negre) şi. Precizaţi animalele sălbatice care trăiesc la câmpie? 3. tot legat de căile ferate ale României. treptele mari de relief ale patriei (munţii. fie după mai multe lecţii care tratează aceeaşi temă.Observaţi harta fizică a României şi precizaţi în ce parte a ţării se află câmpiile ţării? Conversaţia oferă posibilitatea învăţătorului de a antrena la lucru întreaga clasă şi de a cunoaşte mai bine pe fiecare elev.Cu ce culoare convenţională este reprezentată pe hartă câmpia? . Fiind toate materialele pregătite se pun întrebările: . dealurile şi podişurile. Pentru o bună reuşită este necesar ca în procesul predării să se utilizeze pe cât posibil problematizarea şi descoperirea. frontală care se face cu întreaga clasă. iar pe fundalul colorat. la lecţia "Căile ferate din România" se foloseşte harta fizică a României. Are rolul de a dirija observarea şi atenţia elevilor pentru a descoperi singuri o serie de elemente şi fenomene geografice.

care este importanţa Mării Negre pentru ţara noastră? . resurse solice şi subsolice. după criteriile: aşezarea geografică. de munte) şi vegetaţia din ţara noastră? .unde este aşezată România? . Punând în discuţie obiecte şi fenomene geografice necunoscute în comparaţie cu cele cunoscute. Criteriile utilizate pentru comparaţia formelor de relief sunt: înălţimea. se scot în evidenţă elementele esenţiale. ea contribuie la formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice constituind o operaţie de gândire. Astfel. . dar câmpiile? . Succesiunea de întrebări trebuie să cuprindă problemele esenţiale. eşantioanelor de roci. roci. numărul depresiunilor şi trecătorilor.ce formează Dunărea la vărsare? . puteţi enumera principalele elemente geografice prin care România este o ţară privilegiată faţă de alte ţări ale lumii? Conversaţia de recapitulare urmăreşte puterea de analiză şi sinteză a gândirii elevilor. pot fi: . se fac conexiuni intra. să evidenţieze legăturile dintre temele şi ideile între lecţii. întrebările trebuie să fie ordonate logic şi gradat.după scurta caracterizare făcută. rocile alcătuitoare. de deal şi podiş.priviţi harta patriei şi identificaţi principalele forme de relief! .. Prin ea se sistematizează cunoştinţe.cum s-au format dealurile. f) Conversaţia în timpul recapitulării se face la sfârşitul unui capitol cu scopul de a repeta şi aprofunda cunoştinţele. formativ şi informativ. prin comparaţie cu câmpia putem forma noţiunea de deal. a graficului. etajele climatice (de câmpie. importanţa economică.care este cea mai mare apă curgătoare din România? . Se pot efectua şi alte comparaţii.cum influenţează treptele de relief clima ţării noastre? . contribuind la sistematizarea. Metoda comparaţiei Comparaţia în predarea geografiei are o deosebită însemnătate deoarece cu ajutorul ei se stabilesc asemănări şi deosebiri care există între obiectele şi fenomenele geografice evidenţiindu-se trăsăturile specifice ale acestora. De ex. vegetaţia. În această comparaţie complexă se realizează o sinteză amplă a cunoştinţelor despre cele trei regiuni geografice. ca de ex.ce suprafaţă are ţara noastră? . cu ajutorul ilustraţiilor.. cu ajutorul cărora se fac relaţii cauzale. geneză. esenţializarea şi consolidarea informaţiilor unei regiuni geografice de referinţă a teritoriului ţării. geneza. altitudine. de determinare şi intercondiţionare pentru a evidenţia elementele esenţiale despre cadrul natural al patriei noastre şi importanţa sa social-economică şi strategică.şi interdisciplinare.. întrebările recapitulative la capitolul cadrul natural al ţării noastre. comparaţia între caracteristicile generale ale celor trei grupe ale Carpaţilor Româneşti.35 . Ea însoţeşte toate celelalte metode fiind considerată de cele mai multe ori un procedeu anexă al acestora prin care se rezolvă o serie de probleme instructiv-educative care se analizează în procesul învăţării geografiei. Conversaţia de tip recapitulare dă posibilitatea unui dialog activ. a hărţii etc.care sunt vecinii României? . se fac generalizări.ce importanţă au apele curgătoare? . grad de populare. capacitatea de integrare a mijloacelor de învăţământ (în special a hărţii). De ex.argumentaţi legăturile dintre varietatea formelor de relief şi resursele solului şi subsolului! .care sunt bogăţiile solice şi subsolice? etc. Se face comparaţie şi între Europa şi România.. iar prin comparaţie cu dealul se formează noţiunea de munte.cum s-au format Munţii Carpaţi? .cum este clima ţării noastre? .ce legătură există între treptele de relief. se clarifică anumite aspecte care interesează pe elevi şi să asigure consolidarea cunoştinţelor. elevii îşi formează reprezentări clare cu privire la acestea intuindu-le corect.recunoaşteţi după ilustratele prezentate tipurile de lacuri din România? .precizaţi câteva trăsături ale României! .

. canale. raţe şi gâşte sălbatice. iar Buzăul către nord-est. 1973). deductive sau inductive. Unii autori grupează situaţiile-problemă în mai multe categorii: . . a) Probleme de identificare.priviţi cu atenţie şi observaţi elementele care alcătuiesc acest tablou! Ce anume reprezintă ele? Cum le grupăm? Întrebările noastre. Prin acest sistem de comparaţie şi identificare contribuim la formarea unor reprezentări şi noţiuni durabile. în general. c) Probleme de construire.argumentaţi de ce Delta Dunării este "rezervaţie-biosferă mondială"? Educatorul trebuie să solicite din partea elevilor comparaţie pentru identificarea reală şi exactă a elementelor puse în discuţie şi explicarea formării lor. ori altor lacuri din ţară? .36 . harta patriei şi planşa cu harta deltei. două elemente principale: primul. se descrie acest ţinut în care unităţile de apă domină porţiunile de uscat. o ilustrată cu pădure de stejar în care se află animale sălbatice (mistreţul. o gândire intuitivă care se bazează pe fondul de cunoştinţe geografice la care se poate apela în formularea de concluzii analitice. veveriţa. Sau. inclusiv a le verifica şi explica" (T. a găsi soluţiile unor probleme. vegetaţia specifică este formată din "păduri" de stuf şi papură. b) Probleme de explicare şi demonstrare La lecţia: "Delta Dunării". şi al doilea. bălţi. forme de relief. Cerinţele problemei: . Cu alte cuvinte.probleme de identificare. solicită o identificare şi o clasificare a elementelor şi fenomenelor geografice din care se finalizează concluzii sub formă de generalizări (de pădurea de stejar se leagă domeniul de viaţă a unor anumite animale sălbatice). gârle.probleme de explicare şi demonstrare. a abilităţilor practice a elevilor. în special în ciclul primar. Căliman. . Se prezintă un tablou. se identifică în teren mai multe elemente componente ale mediului înconjurător. lucrul cu harta până la găsirea soluţiei-problemă. unele păsări) specific acestui etaj de vegetaţie. În urma vizitelor şi excursiilor de scurtă durată realizate în judeţul fiecărui învăţător cu elevii săi. lebede. analiză. vegetaţie de pădure şi pajişti.probleme de construire. Rezolvarea euristică a problemelor de geografie presupune în primul rând. în comparaţie cu Lunca Dunării? . căpriorul. pe baza unor lecturi geografice însoţite de imagini. . Foarte frecvent sunt utilizate.cum se explică mulţimea de unităţi acvatice în Deltă (braţe ale fluviului. comparare. sate şi oraşe. Toate activează gândirea elevilor de la observaţie. unde animalele sălbatice precum şi activitatea omului cu aşezările sale. cormorani şi colonii de pelicani etc. Problematizarea Problematizarea este "metoda didactică" de activizare prin care se solicită elevilor un susţinut şi complet efort intelectual pentru a descoperi singuri noi adevăruri. să explice elevii de ce râurile Argeş şi Ialomiţa când ajung în câmpie îşi schimbă direcţia către est. mlaştini). precum şi preponderenţa lor în aceea zonă geografică. sălcii şi răchite adăpostesc multe păsări de apă. Gradul de dificultate al problemei trebuie să corespundă cunoştinţelor şi nivelului de dezvoltare a gândirii. problematizarea constă în aplicarea unor procedee prin care se urmăreşte crearea situaţiilor-problemă care antrenează şi dirijează gândirea elevilor în activitatea de rezolvare a acestora. primele două categorii. lacuri. întrebarea care provoacă dificultatea de rezolvare pentru găsirea diferitelor soluţii. o scurtă informaţie de date constituind partea participativă a problemei prin care se pun elevii în temă. râuri şi lacuri. În orice situaţie problematică se disting. Elevii trebuie să dispună de informaţiile necesare înţelegerii situaţiei-problemă şi rezolvării ei. Întrebări-problemă pot fi numeroase.de ce pelicanii pref delta şi nu alte sectoare ale Dunării sau râurilor.

unde dezvoltarea gândirii se află în stadiile de început bazate pe operaţii concrete. stările de agregare ale apei şi transformarea acestor stări. totodată îmbină elementele practice (mânuirea unui instrument.. în vederea găsirii răspunsurilor. De ex. urmează redactarea compunerii potrivit impresiilor şi trăirilor emoţionale ale elevilor în acele acţiuni. ritmul de lucru este comun pentru toţi. cu cele teoretice (observaţia. . prin conversaţie se sintetizează sub formă de concluzii rezultatele experimentului. în sala de clasă sau pe terenul geografic. răspunzând la întrebările puse. După specificul şi finalitatea specifică se pot desfăşura în mai multe variante: .. prin care se găsesc o serie de rezolvări ale problemelor din mediul înconjurător. deci. prin care elevii sunt puşi în situaţia de a provoca şi experimenta fenomenele. cum este harta. de asociere. De ex. iar descoperirea impune o atitudine activă de căutare şi de găsire a diverselor alternative pentru găsirea soluţiei. Ele sunt posibile când fiecare elev posedă câte o trusă de experimente. realizaţi o compunere cu conţinut geografic. le suscită interesul pentru descoperirea adevărului. apelează la mijloacele de învăţământ specifice geografiei.. învăţătorul face instructajul elevilor prin indicarea principalelor etape ce urmează a fi parcurse. în efectuarea de către elevi sub supravegherea învăţătorului. care le orientează atenţia. . Această metodă constă. de prelucrare a acestora. compararea datelor şi ordonarea lor potrivit cerinţelor din planul indicat. cu ajutorul busolei se identifică pe teren punctele cardinale.4.lucrări pe grupe. grupele având sarcini diferite. observare etc.lucrările frontale la care toţi elevii efectuează concomitent aceeaşi experienţă. Lucrarea experimentală este o metodă de explorare directă a realităţii. a elementelor observate şi explicate cu acel prilej. Metoda descoperirii Această metodă se află în strânsă corelaţie cu metoda problematizării. Activitatea se desfăşoară cu ajutorul aparetelor.37 Alegeţi un traseu parcurs de activităţile extraşcolare şi după un plan dat.lucrări demonstrative care se desfăşoară de învăţător în faţa clasei cu scopul de a demonstra şi confirma adevărurile transmise în lecţie. hartă. 5. elevii observă ceea ce se produce şi notează rezultatele sub supravegherea învăţătorului. iar învăţătorul poate interveni cu recomandări şi precizări la fiecare în parte. aparat. Lucrările experimentale pot fi împărţite în trei categorii după modul de organizare (I. Situaţia dată provoacă frământări în rememorarea traseului. analiza. Nicola. manual etc. La vârsta şcolară mică. Metoda experimentului stimulează spiritul de observaţie al elevilor.lucrări experimentale aplicative care se efectuează de elevi în vederea urmăririi în practică a cunoştinţelor teoretice. inclusiv formarea deprinderii de lucru cu harta. Problematizarea pune accent pe declanşarea şi crearea unor situaţii-problemă de învăţare. are loc o reactualizare a cunoştinţelor însuşite anterior. . a unor experienţe cu scopul acumulării de informaţii ştiinţifice şi al observării adevărurilor transmise. pentru a cunoaşte în mod concret diferite manifestări ale lor. instrumentelor şi a altor materiale dinainte pregătite de către învăţător în cadrul laboraturului. mânuirea instrumentului de utilizare. se foloseşte cu precădere descoperirea de tip inductiv . sinteza) realizându-se unitatea între cele două laturi ale instruirii. Învăţătorul va face asocieri cu valorile temperaturilor la care se declanşează fiecare fenomen în parte. 1996): .). d) Lucrările experimentale.5. Această metodă de înv se poate realiza prin mai multe forme în raport de cerinţele didactice: a) Descoperirea de tip inductiv implică analiza în detaliu a unor date particulare care conduc la generalizări în descoperirea unor noţiuni. În prealabil. Paralel cu efectuarea operaţiilor indicate. în care fiecare elev foloseşte instrumente adecvate şi îndeplineşte o sarcină diferită de a celorlalţi. În final.lucrări individuale. Problematizarea solicită gândirea elevilor care dispun de eforturi proprii în găsirea soluţiei.

d) Descoperirea deductivă se realizează în procesul de învăţare. deoarece rezultatul descoperirii este întotdeauna o nouă achiziţie. Oricare ar fi formele de descoperire. de observaţie şi de clarificare a noţiunii respective (ex. iar învăţătorul supraveghează şi controlează acest proces. are caracter operaţional. "Ceea ce se obţine prin efort propriu nu se reduce la o simplă întipărire în memorie. ci. concret. oraşele mari prin care trece râul şi gura sa de vărsare. de munte. .: izvor. pe baza ilustraţiilor. deal. întrebări ajutătoare etc. iar elevii în caiete. se desenează pe tablă cu cretă colorată. mulajului. reguli. să compare aceste forme de relief. cât şi utilizarea pe scară . toate urmărind canalizarea preocupărilor spre cerinţa finală.38 b) Descoperirea în natură a unor elemente şi fenomene geografice sub dirijarea învăţătorului pentru a se urmări conţinutul unor noţiuni concrete de către elevi. însoţind celelalte metode de învăţământ. La tema "Formele de relief" se pun la dispoziţia elevilor mijloace concrete de învăţământ: planşă-poster cu ilustraţii despre câmpie. harta fizică reprezentând prin culori formele de relief menţionate. reprezentând apele curgătoare. În final.să descopere cele cinci vârfuri cu altitudinile marcate în subdiviziunile Carpaţilor şi să le noteze corespunzător. se cer: . râu.." Metode de explorare şi descoperire a) Observarea geografică constituie metoda esenţială în procesul de formare a reprezentărilor şi noţiunilor geografice. intuind cu uşurinţă elementele analizate pas cu pas. unităţile mari de relief străbătute. influenţează temperatura şi precipitaţiile. f) Descoperirea dirijată este cea în care învăţătorul conduce descoperirea elevilor prin sugestii. când elevul pleacă de la cazuri generale (definiţii. În etapa finală ei descoperă pe hartă prin exemplificarea unui râu.). la tema "Vegetaţia şi animalele din România". informaţii suplimentare. ce se bazează pe structuri logice. panta. la rândul lor. Se va cere elevilor să deseneze. planşei şi hărţii se reconstituie noţiunile descoperite în teren cu ajutorul simbolurilor sau semnelor convenţionale. afluenţii principali. să analizeze.). treptat. În lecţia bazată pe descoperire deductivă. De ex. munte precizându-le trăsăturile specifice observate.elevii să descopere după poziţia geografică în teritoriu. sub formă de hartă mută pe care sunt trecute apele care îi delimitează în grupele principale şi înălţimile de peste 2 500 m în cinci vârfuri. la adevăruri noi. e) Descoperirea independentă predomină activitatea elevilor în mod independent. dealuri şi munte. De exemplu. urmărindu-se o serie de caracteristici: înălţimea. care. se poate ajunge la generalizări şi definiţia noţiunii de forme de relief. dezvoltă interese şi aptitudini explorative şi experimentale etc.. învăţarea devine activă. harta Carpaţilor. vegetaţia naturală sau cultivată şi să le descopere pe fiecare în parte: câmpie. În clasă. caracteristicile fiecărui etaj în parte: de câmpie. legi etc. Deoarece elevii ciclului primar au o gândire dominant intuitivă se impune cu acuitate atât observarea directă în natură a elementelor şi fenomenelor geografice. însuşite anterior pentru a ajunge. cele trei mari subdiviziuni ale Carpaţilor şi să le noteze pe hartă. forme de relief diverse etc. de deal şi podiş. Noţiunea se consolidează şi prin alte operaţii executate de elevi: realizarea din plastilină colorată a diferitelor forme de relief sau modelarea acestora la lada cu nisip ori în terenul geografic amenajat. La tema "Apele curgătoare din România" se descoperă: locul de unde izvorăşte râul. pornind de la precizarea generală că acestea sunt răspândite sub formă de zone sau etaje după formele de relief argumentând. pe rând. un mulaj cu formele principale de relief. elevii trebuie să cunoască toate datele necesare. are un suport real. la judecăţi particulare. Această formă de descoperire ajută la întipărirea în minte pentru totdeauna a fenomenului sau elementului geografic respectiv. fondul de informaţie cu care să descopere apoi mai departe anumite noţiuni generale. principii. ulterior. se dă ca fişă de lucru. c) Descoperirea pe hartă.

După observaţiile directe în natură se prezintă termometrul cu ajutorul căruia se observă sistematic temperatura aerului şi se notează în "Calendarul naturii". cercetarea. tablouri. Calendarul naturii (care cuprinde temperatura aerului. ei pot exprima cunoştinţele dobândite printr-o suită de propoziţii logice: direcţia principalelor căi ferate şi răspândirea lor în interiorul şi exteriorul lanţului carpatic. Este necesar să se treacă de la modelele fizice şi grafice la cele logice.). Modelul prezintă intuitiv şi simplificat un obiect sau un fenomen complex. de aceea modelul este un valoros material intuitiv şi izvor de cunoştinţe. precipitaţii. când se percep elementele direct în natură (ex. direcţia vântului etc. Observaţii geografice complexe şi distincte se pot face şi în timpul excursiilor.) cu prilejul drumeţiilor sau excursiilor. schema sau planul de studiu.şi termocentrale. La o lecţie cunoştinţele se pot dobândi după un singur tip de model sau după mai multe tipuri de modele (ex. vulcani. de ridicare la un nivel superior de abstractizare. De aceea. Cele mai folosite modele în cadrul orelor de geografie sunt: .). elevii trec de la modelul grafic la cel logic şi astfel se educă flexibilitatea gândirii. elevii observă starea fenomenelor atmosferice: strălucirea Soarelui. la lecţia "Energia electrică". dacă sunt precipitaţii şi sub ce formă. învăţarea prin descoperire. În geografie cercetarea pe bază de model este necesară pentru că elevul nu are întotdeauna posibilităţi să cerceteze obiecte şi fenomene direct în natură. Aceleaşi observaţii se fac şi asupra celorlalte elemente ale atmosferei şi se fac corelaţii. al satului. nebulozitatea. Perioada de timp a observării poate fi mai lungă sau mai scurtă. Modelarea este strâns legată de alte metode folosite la lecţiile de geografie: problematizarea. Modelele au funcţii cognitive.modele grafice: semnele convenţionale. amplasarea termocentralelor aproape de bazinele carbonifere etc. o confluenţă. Modelarea este un procedeu care presupune studierea. . ilustrative şi demonstrative. desenul schematic. după ce elevii au studiat un model grafic (harta căilor ferate.: la "Relieful României"). sau poate fi indirectă. Stâna de Vale. de investigare şi cercetare pentru a înarma elevii cu instrumente de cunoaştere. pe bază de substitute (ex.modele fizice: globul geografic. diapozitive etc.39 largă a materialelor intuitive pe baza cărora se pot forma reprezentări corecte şi solide şi implicit noţiuni geografice. De ex. la Ştei. Observarea de comparare şi analiză este frecvent aplicată la foarte multe lecţii (ex. legătura dintre căile ferate din interiorul şi exteriorul lanţului carpatic) etc. . nu ştiu să observe. învăţătorul este acela care formează la elevi priceperea şi deprinderea de a observa.modelul logic.). De ex. când elevii au ocazia să vadă mai multe elemente şi complexe geografice. sinteze etc. pentru că numai astfel exersăm procesele de adâncire a cunoaşterii. Se poate vizita o staţie meteorologică din apropiere (în cazul zonei Beiuşului. forme de relief etc. Deci. filme. . Holod etc. dobândirea de cunoştinţe pe baza unor modele. ceea ce antrenează gândirea creatoare a elevului. planul clasei. cursul râului. văd obiectele şi fenomenele dar. ape curgătoare şi stătătoare. roci. Se pot face comparaţii cu alte regiuni privind clima.) va fi completat de către elevi. la capitolul "Noţiuni de meteorologie". sub dirijarea învăţătorului. Pe baza percepţiei directe.. Observarea poate fi organizată în grup sau individual. mulajele şi machetele care reprezintă forme de relief.: fotografii. harta. dacă bate vântul sau nu etc. dacă cerul este acoperit cu nori. adică exprimarea corectă a unui şir de propoziţii în ordine logică. în funcţie de obiectul observării. se compară raportul hidro.. cu ajutorul observaţiei elevii participă activ la procesul cunoaşterii. tipuri de ţărm.: un izvor. să sesizeze ceea ce au în comun şi ceea ce le deosebeşte.. Modelarea şi modelul în predarea geografiei Modelul şi modelarea este o direcţie metodologică de mare eficienţă în procesul de învăţământ pentru formarea la elevi a deprinderilor de autoinstruire. Copiii privesc lumea înconjurătoare. pe baza unui plan de studiu (tot model grafic). al şcolii. Observarea poate fi directă.

Cu cât elevul vine în contact direct cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. inundaţii. erupţia unui vulcan. serveşte pentru ridicarea diferitelor forme de relief. . în vederea acumulării de informaţii despre ele şi familiarizării cu executarea corectă a soluţiilor respective" (I. filmele cu trucaj au funcţii demonstrative. precum şi executarea sau producerea în faţa elevilor a unor acţiuni. în mişcarea lor naturală: valurile mării. procesele şi evenimentele în ordinea impusă de lecţie. mai bogate în conţinut. ca şi mulajele unor forme de relief. Nicola. Demonstrarea cu ajutorul filmului didactic oferă elevilor posibilitatea observării fenomenelor şi elementelor îndepărtate. fotografiilor. harta. simbolic. Cea mai mare eficienţă în învăţare. fenomene. Se va alege secvenţa de lecţie în care va fi proiectat filmul care nu trebuie să depăşească 15 minute. avalanşe etc.lada cu nisip. cercetării şi cunoaşterii realităţii. 1996). Metoda demonstraţiei a) Demonstraţia cu ajutorul obiectelor. adică la serviciul diferitelor materiale ilustrative şi mijloace demonstrative care sunt în măsură se redea cu mai multă sau mai puţină fidelitate ansamblul de obiecte şi de fenomene despre care elevii urmează să ia cunoştinţă. în special pentru elevii din învăţământul primar. a peşterii. b) Demonstraţia conţinutului lecţiilor cu ajutorul materialului intuitiv.: planul. Aceste mijloace pot fi utilizate în foarte multe lecţii de geografie fizică. permiţând studierea amănunţită a detaliilor deoarece sunt vizibile prin proiecţie pe ecran de toţi elevii din clasă. experienţe etc. În aceste condiţii a apărut necesitatea practică de folosire a mijloacelor de învăţământ demonstrativ şi intuitiv care să asigure baza perceptivă şi sugestivă pentru realizarea unor lecţii mai atractive. "Demonstraţia. diagramele servesc investigării. inaccesibile lor. În acest caz. a unei termocentrale. Ilustraţiile trebuie să fie reprezentative pentru fenomenenul studiat sau ilustrat de preferinţă în culori pentru a fi atractive şi să reflecte cât mai real elementele puse în discuţie. El nu trebuie să înlocuiască desenul din manual sau alte materiale mai eficiente. . grafic. Filmul-lecţie prezintă fenomenele. c) Demonstraţia prin desenul pe tablă. o are percepţia directă a obiectelor şi fenomenelor din mediul natural unde învăţătorul argumentează un adevăr sau altul dirijând observarea acestora. Învăţătorul nu poate totdeauna să efectueze lecţia pe baza unor realităţi naturale cu care elevii să ia cunoştinţă în mod nemijlocit.. mai mult sau mai puţin schematice ale acestora. La baza demonstraţiei se află întotdeauna o sursă. va recurge la substituentele realităţii. mijloace audiovizuale etc. e) Demonstraţia cu ajutorul diapozitivelor şi a diafilmelor constituie fidel o realitate din teren. ilustraţiilor tematice. Colecţia de vederi şi ilustraţii tematice pot fi grupate în colaje tematice şi planşe-poster din carton cu ilustrarea conţinutului lecţiei sau în albume tematice. Desenul geografic reprezintă imaginea grafică a cunoştinţelor geografice şi este utilizat pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor din conţinutul lecţiei şi poate fi executat în orice moment al lecţiei. ilustrează obiectele originale. fenomenelor şi proceselor în starea lor naturală.40 De ex. casete video. accesibilitatea pentru elevi. fie material ilustrativ. cursul apelor de munte.macheta tunelului. d) Demonstraţia cu ajutorul tablourilor. . un model intuitiv fie în stare naturală din mediul geografic înconjurător. ca metodă de învăţământ constă în utilizarea unor obiecte. mai vii. Metoda utilizării filmului didactic Metoda utilizării filmului didactic impune vizionarea sa dinainte. cu atât îşi va forma elevul reprezentări şi noţiuni mai clare şi mai precise cu semnificaţie ştiinţifică putând să opereze cu ele cu mai multă uşurinţă şi siguranţă. pentru a se analiza calitatea. consultarea listei cu filme. procese sau reproduceri.

41 După proiecţia filmului se vor face analize şi suprinderea ideilor esenţiale. desenarea semnului convenţional şi apoi identificarea pe hartă. ea trebuie folosită la toate clasele. conduce spre o finalitate prestabilită. test geografic. Formarea deprinderilor motrice sau intelectuale. Exerciţiile geografice sunt prezentate elevilor sub formă de întrebări. există numeroase feluri de exerciţii. este posibilă numai prin efectuarea repetată în mod conştient a unor acţiuni motrice sau intelectuale. 1996). prin exerciţii repetate de observare a unor imagini. . ca şi a celor elaborate de fiecare învăţător. ci. b) înţelegerea de către toţi învăţătorii a locului şi rolului exerciţiilor în ansamblul muncii didactice. Apoi. a face un lucru de mai multe ori în vederea dobândirii unei îndemânări. probleme etc.. în vederea găsirii răspunsului corespunzător la o serie de probleme ce se întâlnesc în practică. indicarea lor spre rezolvarea şi urmărirea exigentă de către învăţător la fiecare lecţie. începând cu clasa a III-a. sunt de două categorii: motrice şi operaţionale (I. Pe plan mintal. Metoda exerciţiilor Această metodă vizează accentuarea caracterului practic aplicativ al procesului de învăţământ. Exerciţiile. Metoda exerciţiilor are o sferă largă de aplicabilitate. Exerciţiile operaţionale sunt acele exerciţii care contribuie la formarea operaţiilor intelectuale. se vor scrie pe tablă ideile sistematizate paralel cu localizarea pe hartă a elementelor şi fenomenelor observate. chestionar. Exerciţiul este o metodă care face parte din grupajul metodelor algoritmice deoarece presupune respectarea riguroasă a unor prescripţii (reguli. 1980). cu orizontul local. stabilesc relaţii de cauzalitate între fenomenele vizionate. pe terenul geografic. a unei deprinderi" (I. . a efectua un exerciţiu înseamnă "a executa o acţiune în mod repetat şi conştient. privind folosirea de către elevi a manualului. Astfel. precum şi înţelegerea utilităţii geografiei în ansamblul lor. ţinând seama de vârstă şi de capacitatea de înţelegere a elevilor. a altor cărţi şi a hărţilor şi până la probleme de rezolvat cuprinse în manuale sau formulate de învăţător. Exerciţiul şi algoritmizarea Exerciţiul constituie o metodă didactică fundamentală care se bazează pe acţiuni motrice sau intelectuale ce se repetă relativ identic cu scopul automatizării unor modalităţi sau tehnici de lucru de natură motrică (manuală) sau mintală (I. c) calitatea exerciţiilor din manual. operaţii). Aşadar. elevii reiau imaginile vizionate. Desfăşurarea exerciţiilor de geografie în ciclul primar au un rol însemnat şi constă în următoarele: a) contribuie la însuşirea de către elevi a cunoştinţelor în contact cu unele date şi probleme din realitate. . în mod gradat. b) asigură fixarea şi consolidarea cunoştinţelor predate elevilor. Nu se poate forma o reprezentare sau o noţiune doar printr-o simplă explicare verbală (de ex. noţiunea de râu). Cerghit. instrumentelor. eliminarea situaţiilor de abordare fugitivă sau formală a discutării exerciţiilor. Metode bazate pe acţiune. Nicola. Valorificarea eficientă a acestei metode depinde de: a) alcătuirea cu responsabilitate a exerciţiilor din manuale. Poate fi folosită la lecţiile din clasă în cabinetul sau sala specializată. în funcţie de conţinutul lor. principii. 1996). uneltelor etc. Nicola. cât şi în excursii (aplicaţiile practice). observarea în natură. din practică. Exerciţiile motrice sunt cele care conduc spre formarea de priceperi şi deprinderi în care predominantă este componenta motrică cum sunt: mărimea aparatelor. începând de la cele mai simple. încât să solicite în mod complex gândirea elevilor. trebuie să fie de aşa natură concepute. c) favorizează dezvoltarea gândirii independente a elevilor de mobilizare a eforturilor proprii.

Prin exerciţii se asigură însuşirea cunoştinţelor. deci. 6. semidirijate (semi-algoritmizate) şi exerciţii libere sau autodirijate. 2. .de iniţiere (introductive sau de acordare). . Rotiţi busola spre stânga sau spre dreapta până când nordul de pe cadran ajunge în dreapta acului negru. 3. se actualizează cunoştinţele necesare rezolvării. 1. 1996).. b) după gradul de intervenţie al învăţătorului există exerciţii dirijate (de tip algoritmizat. modelul iniţial de rezolvare a unui exerciţiu este greşit. Indicaţi punctele cardinale în raport de indicaţia busolei şi de poziţia corpului (în faţă este nordul. concomitent cu formarea capacităţilor operaţionale corespunzătoare. Urmăriţi modul de funcţionare a busolei. făcând-o mai uşoară. Metodologia învăţării prin exerciţii semidirijate. Ne deplasăm în alt loc unde linia orizontului are o altă perspectivă mai îndepărtată. se predau informaţiile noi. .corective. se stimulează atenţia. în dreapta răsăritul. de echipă şi frontale. 4. . acestea se mai pot grupa. în spate sudul. să exerseze operaţiile conştient pentru a putea să utilizeze mai departe cunoştinţele şi deprinderile însuşite în situaţii noi. pentru a se evita o învăţare mecanică. respectiv cu determinarea riguroasă a operaţiilor de efectuat şi a succesiunilor specifice). se comunică elevilor obiectivele operaţionale cerute în efectuarea exerciţiilor. în vederea rezolvării unor probleme tipice şi a asimilării pe această bază a cunoştinţelor. De exemplu. . Enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului în direcţia. confuză.de observare şi analiză. exerciţii de observare a orizontului şi a liniei orizontului: 1. .de evaluare şi verificare. .de asociaţie. Identificaţi şi enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului. prin repetare şi transfer a tehnicilor de execuţie. Observaţi componenţa busolei. Se disting în cadrul acestei metode două niveluri complementare. notiţe). apare o învăţare defectuoasă. elaborarea algoritmilor şi aplicarea lor pentru rezolvarea cerinţelor obiectivelor propuse în lecţie (I.operatorii (de mânuire). . 5. 6. se explică şi se demonstrează concret modul de rezolvare a unui model în mod corect. c) după funcţiile îndeplinite există exerciţii: . 2.de exprimare concretă (desen. Dacă. . Elevii trebuie să-şi fixeze în plan mintal componentele şi succesiunea operaţiilor. 3.. Sau se pot exemplifica exerciţii de orientare cu ajutorul busolei. dar şi dobândirea unor procedee cu caracter în forme noi. Identificaţi forma liniei orizontului. cu precizie şi claritate. . Observaţi în zare locul unde cerul ni se pare că se uneşte cu suprafaţa pământului (cu obiectele de pe pământ). Nicola.42 Adăugând şi alte criterii de ordonare a exerciţiilor. 4. . Aşezaţi-vă cu faţa în direcţia nordului. precizează că în timpul lecţiei. de orientare). Metoda algoritmizării constă în elaborarea şi aplicarea unor scheme. 5.aplicative. constituite dintr-o succesiune de secvenţe sau operaţii. în stânga apusul).de creaţie (descrieri şi compuneri geografice). .de exprimare abstractă (lectură. Întindeţi o mână lateral. Enumeraţi obiectele care au apărut şi obiectele care au dispărut de la orizont pe parcursul deplasării noastre. astfel: a) după forma de organizare a rezolvării există exerciţii individuale..de bază (de fixare şi consolidare). iar reînvăţarea sau dezvăţarea este mai dificilă decât o învăţare corectă. Elevii trebuie să rezolve exerciţiile pas cu pas. după Maria Eliza Dulamă (1996).recapitulative.

tabele. localităţi după tema aleasă. recitatori. Elevii sunt obligaţi să denumească râuri. forme de relief. de la munte. Reuşita jocurilor geografice presupune. Pentru pregătirea acestor activităţi. a interesului pentru lărgirea culturii geografice. harta în bucăţele etc. a dicţionarului geografic şi a altor cărţi . de către elevi. cunoaşterea din timp. "Scrierea denumirilor geografice". din Delta Dunării. Dintre jocurile ce se pot organiza cu elevii. "Din ce direcţie bate vântul?". selecţionarea soliştilor de muzică populară sau uşoară etc). scriitori. "Oraşul nostru". locul de defăşurare şi programul de prezentare. Seratele geografice Seratele. Expoziţia se organizează pe diferite teme: "Comuna noastră". Metode bazate pe utilizarea textului scris Folosirea manualului. la cercetarea geografică. a gândirii şi imaginaţiei. "Pe cărările patriei noastre" etc. Sunt invitaţi şi alţi factori: solişti vocali. Fiecare exponat trebuie să fie însoţit şi de explicaţia necesară. "Rebus geografic". Elevii trebuie să descrie.). ape curgătoare. "Călătorii imaginare pe hartă". pot cuprinde concursuri (gen: "Cine ştie câştigă". colecţionarea unor legende. Materialele colectate se pun în vitrină însoţite de notiţă explicativă (de ex. bauxită din Munţii Pădurea Craiului. sub formă de concurs. Serata geografică se planifică de către învăţător încă de la începutul semestrului cu fixarea datei. De exemplu.. Se pot afişa şi alte materiale: scheme. localităţi etc. "Filatelia". totodată. etc.). "Loto geografic". pe învăţător în cunoaşterea capacităţii elevilor. În funcţie de cunoştinţele elevilor se vor acorda punctaje. asigură o atmosferă plăcută etc. Manifestarea trebuie să aibă un caracter cultural-artistic. granit (granodiorit) din Pietroasa etc. care se pot organiza şi cu elevii clasei a III-a. geografi etc. Expoziţiile geografice Cu elevii clasei a IV-a se pot organiza expoziţii geografice.). jocurile geografice constituie una din activităţile instructiv-educative în afară de clasă şi chiar în timpul predării unor noţiuni geografice. învăţătorul trebuie să colaboreze cu profesorii de la alte discipline: istorie şi de limba română. dezvoltă dragostea pentru frumuseţile patriei. completează pregătirea elevilor şi le sporesc interesul pentru geografie. jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ. Se pot folosi: harta mută a judeţului sau a patriei. Jocul didactic asigură lărgirea orizontului geografic. ajutând. de pe litoralul Mării Negre etc. a temei şi bibliografiei corespunzătoare. . părinţi. "Loto geografic" etc. formaţii de dansuri populare. Jocurile geografice pe hartă sunt reprezentate prin excursiile imaginare pe harta judeţului şi a ţării. Se dau sarcini elevilor pentru consultarea bibliografiei (învăţarea unor poezii. "Lanţul geografic". Prin latura lor instructivă. "Concursuri de ghicitori". Jocul didactic folosit în predarea şi învăţarea geografiei Ca metodă activă de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor. ape. Jocurile se pot organiza individual sau pe grupe de elevi. istorici.43 . secţiuni transversale prin relief etc. întâlniri cu invitaţi: arheologi. menţionăm: "Harta de contur".: calcar din Padiş. din depresiuni. Pe peretele din faţa vitrinei se pot afişa: fotomontaje cu vederi color din peisajul românesc. elevi ai altor clase etc. Astfel de jocuri se folosesc mai cu seamă în cadrul activităţilor cercului de geografie şi în excursii. . prin al căror conţinut. să caracterizeze aceste obiective geografice citind şi interpretând harta. jocul "Lanţul geografic" este simplu şi uşor de realizat. Elevii grupei câştigătoare vor prima nota (calificativ) maximă. studiul costumelor naţionale din zona respectivă. desigur. Se va indica un itinerariu pe care se vor nominaliza câteva oraşe. dotat cu premii. munţi. tehnica jocului: se alege tema (munţi. de la câmpie. precum şi a regulamentului jocului. însoţit de cadrul festiv adecvat.

a desenelor. cursivă. . . corectă şi fără prescurtări (care ar putea crea confuzii). schiţele sau desenele care explică şi completează lecţia redactată pe tablă reprezintă un model de organizare a caietului de notiţe al elevului. . Este metoda care se foloseşte pe toate treptele învăţământului în forme diferite. cu harta. a ilustraţiilor. simplu. inclusiv de predarea ei ca obiect de învăţământ în şcoală. se realizează fixarea cunoştinţelor. grafice. Se crează mare economie de timp pentru învăţător şi pentru elevi. Aceste caiete se verifică periodic. elevii îşi notează în caiete conţinutul scris pe tablă. toate acestea. Deprinderea de scriere sistematică şi schematizată se formează la elevii mici odată cu activitatea învăţătorului care utilizează tabla oferindu-le în fiecare oră modalităţi diverse de întocmire a conţinuturilor schematice de lecţii cu utilizarea cretei colorate.). hărţi mute. În prezent au apărut o serie de caiete didactice care însoţesc manualul. Utilizarea tablei impune mai multe cerinţe. ilustraţii etc. conducând la însuşirea celor predate în clasă într-un procent ridicat. clară. Metoda de lucru cu harta Harta reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de învăţământ legat de specificul geografiei. scris în partea stângă). Munca cu manualul este de două feluri: dirijată şi independentă.scrierea expresivă. pot face unele legături mai rapide între secvenţele lecţiei pentru realizarea obiectivelor operaţionale. lecturile geografice etc. Prin schema conţinutului de idei de pe tablă. pentru completarea planului de studiu. să-i corespundă desenul explicativ (în partea dreaptă).44 Lucrul cu manualul. îngrijită. curiozităţi geografice. sau înrudite cu geografia (descrieri. . . sau de pe planşă. după planul scris pe tablă asociat cu desenul explicativ de pe tablă.spaţiul tablei să fie proporţionat în aşa fel încât paralel cu conţinutul scris (de ex. legende. Folosirea tablei la lecţiile de geografie Tabla constituie unul din mijloacele indispensabile procesului de învăţământ la toate nivelele. definiţiile. să exprime realitatea obiectului din natură. Paralel cu învăţătorul. întregul conţinut să rămână până la sfârşitul lecţiei. în cea independentă.. . elevii continuă această metodă după modelul făcut în clasă. graficilor şi a hărţilor cu semnele convenţionale corespunzătoare al căror conţinut completează textul scris. note de călătorie. diagrame. alte cărţi. denumirile proprii după ce au fost explicate în prealabil. reportaje etc.succesiunea logică a ideilor izvorâte din lecţia care alcătuiesc planul de idei. constituie un sistem de acţiuni prin care se urmăreşte formarea priceperilor şi deprinderilor necesare în vederea utilizării corecte şi eficiente a manualelor şi a altor cărţi ca surse de informare. Rolul acestei metode constă în acţiunea cadrului didactic de a-i introduce pe elevi în tehnica folosirii textului scris. sugestiv. dicţionarul şi alte cărţi cu conţinut geografic. . semne convenţionale care uşurează munca învăţătorului şi elevului. când se face fixarea cunoştinţelor învăţate. în funcţie de particularităţile de vârstă şi de sursele de informare utilizate. Activitatea dirijată presupune citirea textului pe secvenţe. explicarea acestuia şi redactarea schiţei pe tablă cu ideile principale. în special pentru elevii ciclului primar: .se mai scriu pe tablă. Elevului i se cer sarcini de lucru pe materialul gata pregătit după care construieşte răspunsuri. .desenul explicativ trebuie să fie clar. având o suită de desene. .este recomandat (la clasa a III-a şi a IV-a) ca tabla să nu se şteargă în timpul predării lecţiei. noţiunile mai abstracte. îl completează.scrierea clară. La fel se dau indicaţii cum să se folosească dicţionarul. elevii percep lecţia în întregime. a simbolurilor. Conţinutul de idei. nuanţată a titlului lecţiei.

aşezările (oraşe. litere. densitate. Harta constituie principalul mijloc de informare. Trebuie formată deprinderea la elevi de a localiza pe hartă. Legăturile de ordin topografic sunt cele mai simple şi se referă la reprezentarea pe hartă a elementelor geografice care sunt redate şi intuitiv. se aşează în stânga hărţii iar localizările vor fi făcute cu ajutorul unui indicator. conduc la o cunoaştere a conţinutului hărţii. cursurile repezi şi cu cascade ale râurilor şi defileele acestora se formează în zona de munte. A citi harta înseamnă a cunoaşte mai întâi semnele convenţionale. să localizeze pe hartă elementele din conţinutul lecţiei. plop. A interpreta harta înseamnă a înţelege relaţiile dintre obiectele şi fenomenele reprezentate pe hartă prin semnele convenţionale şi a le explica potrivit cerinţelor obiectivelor operaţionale din lecţia dată. mai jos. Harta murală trebuie totdeauna raportată la hărţile din manual şi atlas. cunoaştere. simboluri geometrice. sau mai concret. Alte cerinţe de lucru cu harta sunt: .45 Harta geografică este o reprezentare grafică. ori în teren. Legăturile de ordin logic indică relaţiile de interdependenţă. orientare în teren. Citirea şi interpretarea hărţii sunt laturi ale aceluiaşi proces şi numai luate împreună. suprafaţă. o imagine simultană şi sugestivă a conţinutului geografic. pe când harta oferă dintr-o singură privire. de ordin logic. mai la sud.indicarea corectă a râurilor. ca privite de la înălţime. De ex. Obiectele şi fenomenele din natură sunt reprezentate pe hartă prin semne convenţionale în plan. oferă posibilitatea de a le descrie după caracteristicile lor: altitudine. . să descifreze legenda. răchită se află de-a lungul apelor curgătoare. Elevii trebuie învăţaţi să identifice tipul hărţii. relaţia dintre formele de relief şi etajele de vegetaţie. legături simple între două obiecte: oraşul Arad este situat pe malul Mureşului în vestul ţării. Trebuie să dirijăm atenţia elevilor spre observarea şi stabilirea legăturilor între diferite obiecte şi fenomene geografice care sunt de două feluri: de ordin topografic şi. această etajare este dată şi de etajele climatice care sunt influenţate tot de dispunerea treptelor de relief (climat de câmpie. în loc de: mai sus. la est etc. expunere şi instruire geografică. a evoluţiei în timp a elementelor şi fenomenelor geografice. sate) se vor indica după semnul convenţional şi nu unde este scrisă denumirea care ocupă o suprafaţă mai mare. de deal şi podiş. cerute de o anumită lecţie. lungime. iar cu ajutorul lor. respectiv. amplasat la "poarta" Deltei Dunării etc. adică de la izvor către vărsare. de munte). cifre.. Harta redă elementele din natură în mod convenţional şi intuitiv cu ajutorul semnelor convenţionale care pot fi de mai multe tipuri: culori. de reciprocitate care există între diverse fenomene fizico-geografice sau economico-geografice.. să se identifice elementele şi fenomenele geografice reprezentate pe hartă. cercetare. în orizontul local. Într-un text geografic. sau în excursii şcolare. a întinderii şi repartiţiei spaţiale. După identificarea pe hartă a elementelor solicitate. izolinii etc. . Tulcea este port la Dunăre. Harta constituie cel mai important material didactic utilizat în predarea-învăţarea geografiei. în sensul direcţiei de curgere a râului. ca de pildă: zăvoaiele formate din salcie. Utilizarea hărţii în activitatea didactică. datorită pantei mari şi rocilor dure. sau o activitate didactică desfăşurată în clasă. descrierea şi explicarea elementelor şi fenomenelor geografice se face în mod succesiv conform evoluţiei lor. grad de fragmentare. . să citească şi să interpreteze harta. mai la dreapta etc. tot harta. haşuri. termocentralele de la Rovinari şi Turceni sunt amplasate în apropierea bazinului carbonifer Motru-Rovinari etc.localizarea elementelor se face după punctele cardinale: mai la nord. respectând o poziţie favorabilă observării de elevi. micşorată la scară convenţională şi generalizată a suprafeţei terestre pe un plan pe care este redată repartiţia spaţială a diferitelor elemente naturale şi social-economice de pe un anumit teritoriu sau de pe întreaga planetă.

ceas solar. sectorul de geomorfologie.să se axeze într-o măsură însemnată pe elementele şi fenomenele geografice din orizontul local şi apropiat. apoi harta mută. pe căi ferate. cu un bazin hidrografic (care foloseşte şi studiilor de hidrologie) şi. Pe folie învăţătorul poate desena din timp obiecte geografice. o mică bibliotecă de specialitate. Retroproiectorul şi diascolul pot fi folosite la toate tipurile de lecţii şi în oricare din momentele lecţiei. gnomon. dintre care menţionăm: indicatorul stelei polare. un teren pentru modelare naturală. sectorul orizontului local. . eclimetrul. pe Dunăre sau râuri etc. termometrul de minimă cu alcool (gradat de la -45 la +45oC). în principal. terenul geografic trebuie să îndeplinească următoarele sarcini metodico-didactice: . .să se coreleze şi să se acopere un număr cât mai mare de lecţii pe parcursul claselor IIIVIII. Diapozitivele şi foliile geografice Retroproiectorul este un aparat care ne prezintă pe ecran: fotografii. sectorul de hidrologie marină. Sectorul de hidrologie marină cuprinde macheta bazinului Mării Negre şi macheta unui bazin oceanic. Terenul se poate realiza în mai multe sectoare. etc. Punctul astronomic cuprinde: o serie de dotări şi aparatură. aspectomat). higrometrul cu fir de păr. scheme. educativă şi formativă. Diapozitivele întrunesc atât avantajul tablourilor. alte materiale ajutătoare. Cabinetul de geografie sau sala specializată Principala funcţie a cabinetului o constituie funcţia didactică.46 Procedeele de lucru cu harta sunt numeroase şi diferite: utilizarea ilustraţiilor. planşe. În cabinet se pot organiza numeroase activităţi atât în cadrul orelor propriu-zise. inclusiv cele ce sunt mai greu accesibile în realitatea înconjurătoare. harta în bucăţele. psihrometrul şi higrometrul. termometru de maximă (gradat de la -30 la +50 oC). gradate de la +55o la o -35 C. .să permită observarea. pluviometrul. ca loc de organizare a procesului de învăţământ. girueta şi anemometrul. unde se pot studia. La clasă se pot utiliza hărţile din manual şi din atlasul şcolar. reduse la scară. analiza şi experimentarea unei arii cât mai largi de fenomene şi procese din natură. deoarece pot fi văzute de întreaga clasă. activităţi independente. fiindcă pot fi arătate în număr mare. Folosirea terenului geografic în predarea geografiei are multiple aspecte metodicodidactice şi ştiinţifice pozitive în însuşirea activă şi temeinică de către elevi a cun geografice. O condiţie esenţială pentru eficienţă este localizarea celor observate pe diapozitive. chiar calculator. unde elevii sunt mobilizaţi să răspundă la ele. hărţi executate de elevi etc. seratele se pot organiza aici etc. eventual. o ladă cu nisip. aparate de proiecţie (epidiascol. scheme şi chiar întrebări. indicatorul meridianului şi paralelei locului etc. roza vânturilor. cum ar fi: platforma meteorologică. termometre pentru măsurarea temperaturii solului. mai ales la lecţiile de fixare şi consolidare. retroproiector. heliograf. cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. diagrame şi grafice comparativ şi chiar schema lecţiei. sectorul pentru măsurarea mărimilor. Platforma meteorologică trebuie să cuprindă: termometre obişnuite. barometrul aneroid.). astfel încât fenomenele însuşite la ora de clasă să-şi găsească o corespondenţă cât mai bună în realitatea din orizontul local sau în fenomenele studiate pe terenul geografic. Terenul geografic Fiecare şcoală trebuie să aibă un teren geografic din care nu trebuie să lipsească platforma meteorologică. etc. cât şi pe acelea ale fotografiilor. diferite fenomene. Cabinetul sau sala specializată trebuie să conţină hărţi. . călătorii imaginare (pe drumuri.să contribuie la formarea unui sistem de priceperi şi deprinderi de cercetare ştiinţifică şi investigaţie independentă la elevi. Pentru a-şi îndeplini utilitatea ştiinţifică. . tablouri în culori sau alb-negru. Platforma geomorfologică cuprinde.

vizita. în cabinet. În acest ansamblu al formelor de lucru. evaluare.forme de organizare a activităţii instructiv-educative extraclasă (activităţi de club. vizionări de spectacole etc. Ionescu. studiul în bibliotecă etc. strategie. dobândirea inductivă. nivelul de pregătire al elevilor. o formă a procesului de învăţământ prin intermediul căreia o cantitate de informaţii este percepută activ de elevi. Chiş. învăţarea independentă. vizionarea de spectacole etc.). căi de comunicaţie. observaţiile în natură. munca în grup. vizite. strategiile de lucru de care dispune învăţătorul. drumeţii. dar şi factorii variabili care determină variantele fiecărui tip de lecţie.lecţia de formare de priceperi şi deprinderi cu variantele: clasică.). mijloacele de învăţământ. constituind principala formă de activitate a relaţiei învăţător-elev. 1992). dezvoltarea temei acasă. Prin intermediul lecţiei se asigură predarea-învăţarea sistematică a conţinutului unei discipline şi realizarea obiectivelor acesteia. . Dar operaţia de clasificare a lecţiilor impune luarea în considerare atât a factorului constant (obiectivul fundamental-cel care determină tipul lecţiei). I. formele de lucru pot fi grupate astfel: . TIPURI FUNDAMENTALE DE LECŢII Drept criteriu în stabilirea tipurilor de lecţii este considerat obiectivul fundamental urmărit. cu autoreglare. pe calea unei activităţi intenţionate. lucrări practice la colţul naturii şi la punctul geografic. efectuarea unor desene şi scheme. sistematice. lecţia este definită ca unitate didactică fundamentală. învăţarea prin expunere. utilizarea manualului. 6. într-un timp determinat. Ionescu. activitatea în cabinete sau sala specializată. prin muncă independentă. varianta alternarea predării cu fixarea. obiective industriale etc. Ionescu. Factorii variabili: obiectul de învăţământ. concursuri etc.2. la colţul viu. turism. activităţi independente. lecţia are un rol important. prin excursii.forme de organizare a ativităţii instructiv-educative în şcoală (în clasă şi în afara ei). Formele de lucru pot fi: . Sectorul orizontului local este format din planurile machetă ale şcolii. . . munca în laborator. teme pentru acasă. hidrografia. modelul Gagné. V.) (M. combinarea mai multor etape. timp. excursia. organizare).).47 Sectorul de apreciere a mărimilor poate cuprinde următoarele: stâlpi pentru aprecierea diferitelor dimensiuni verticale. în atelier. locul lecţiei în sistem etc.activităţi individuale (munca independentă. lecţie introductivă. Există mai multe definiţii ale lecţiei în funcţie de anumite criterii (conţinut. localităţii. FORME DE ORGA ŞI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE -LECŢIA Pentru realizarea integrală şi eficientă a procesului instructiv-educativ este necesar un sistem cât mai cuprinzător al formelor sale de desfăşurare. învăţarea prin recenzare. 1995). . modelul Gagné. utilizarea mijloacelor de învăţământ. complexitatea conţinutului. meditaţiile şi consultaţiile. vizite. 1992). Didactica generală precizează următoarele tipuri şi variante de lecţii . efectuarea temelor. varianta clasică. provocând în sfera bio-psihică a acestora o modifică în sensul formării dorite (M. Privită ca o sinteză a elementelor sistemului de instruire şi educare (obiective. conţinut. activitatea în cabinete şi laboratoare. Activitatea va fi dirijată în vederea formării priceperilor şi deprinderilor de lucru cu reprezentările la scară şi de aplicare a cunoştinţelor pe tot parcursul şcolarităţii. studiul individual. detaliile reliefului.activităţi frontale (lecţia. cercurile pe materii. studiul individual. lectura suplimentară. Robu. După locul de desfăşurare. fiecare lecţie purtând numele acestui obiectiv (M.lecţia de dobândire cu variantele: clasică. . utilizarea mijloacelor de învăţământ. rezolvarea de probleme şi exerciţii. elaborarea compunerilor şi a altor lucrări scrise şi practice. de cercuri. studiul manualului. pe lot. mod de organizare). lecţia. excursii.lecţia combinată cu variantele: lecţie introductivă în capitol.

Obiective psiho-motorii: să folosească corect instrumentele de lucru (şablon. etape. precum şi a relaţiilor dintre acestea. Obiectivele afective. curiozitate pentru aflarea noutăţilor. c) Organizarea şi pregătirea conţinutului instructiv-educativ presupune delimitarea şi ordonarea capitolelor. în această etapă se precizează tipurile de învăţare. se observă clasele de obiective cognitive (cunoaştere. verificare orală sau prin calculator. structură. . e) Modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute prin care se stabilesc conţinuturile probelor de evaluare.lecţii de repetare şi sistematizare a cunoştinţelor. pentru activitatea independentă. algoritm. educativ (stimularea dorinţei de a cunoaşte şi de a aprecia frumuseţile naturale ale ţării noastre). de generalizare. În studii şi articole de multe ori scopul este adesea asimilat cu obiectivul "central". limite. TIPURI ŞI FORME DE ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE În funcţie de sarcina didactică dominantă. strategiilor de predare-învăţare. de citire şi interpetare a hărţii. lecţia sinteză sau schemă. prin fişe sau exerciţii.48 . să explice. să elaboreze o compunere etc. obiective operaţionale au un caracter concret şi sunt realizabile în situaţii specifice de învăţare. înălţime. subcapitolelor. Realizarea proiectării didactice conţine mai multe grupe de procese şi operaţii. Aceste etape sintetizate sunt: a) Precizarea obiectivelor educaţionale Literatura de specialitate oferă mai multe orientări cu privire la finalităţile educaţiei. excursii. educativ.. evaluare). temele şi lucrările pratice. nivelul de pregătire al elevilor. prin lucrări practice. scopurile şi obiectivele educaţionale. un fel de "algoritm". de comparare. de scopul didactic fundamental. de concretizare. timpul de instruire. b) Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic presupune cunoaşterea condiţiilor didactico-materiale. teste docimologice. Obiectivele operaţionale sunt: să descrie. a modalităţilor de evaluare a rezultatelor obţinute. să participe pe tot parcursul lecţiei. lucrări scrise sau combinate. strategiile didactice specifice. culori) pentru realizarea de hărţi. Aceste tipuri de lecţii sunt considerate ca modele orientative care pot fi modificate şi nu ca tipare rigide în desfăşurarea lecţiei. utilizarea mijloacelor de învăţământ. Carpaţii Meridionali-aşezare. obiective specifice diferitelor obiecte de învăţământ. în raport cu obiectivele operaţionale. grupe). cele de interacţiune didactică. prezentate în programele şcolare. analiză. el fiind informativ. să argumenteze. atitudinale: să manifeste interes. se organizează conţinutul pe sisteme de lecţii.3. 6. timpul de parcurgere (pentru proiectarea anuală). noţiunile fundamentale (pentru proiectarea fiecărei lecţii). să localizeze. Proiectarea activităţii didactice include un ansamblu de operaţii de elaborare anticipată a obiectivelor. d) Stabilirea activităţilor de predare-învăţare prin care se urmăreşte în mod deosebit activitatea de învăţare a elevilor. Obiectivele generale cuprind domenii şi tipuri de schimbări în concordanţă cu finalităţile învăţământului în general şi ale unui ciclu în special).lecţia de verificare şi evaluare cu variantele: clasică. se selectează şi se ordonează ideile. se stabilesc elementele esenţiale. aplicare. metodele şi formele de evaluare adecvate. Scopul lecţiilor poate fi: informativ (dobândirea unui sistem de cunoştinţe despre ce trebuie învăţat: ex. teme practice. de analiză. înţelegere. potenţialul lor de dezvoltare. îmbrăcând forma idealului educaţional. la ierarhizarea şi structurarea lor. rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. sinteză. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE Proiectarea-conţinut. formativ. vizite. se definesc patru tipuri de lecţii: . exerciţiile.lecţia de recapitulare şi sistematizare cu variantele: clasică. alteori corespunde celor trei dimensiuni ale procesului de învăţare.lecţii de achiziţionare de noi informaţii. formativ (dezvoltarea capacităţilor de observare. . "fundamental". să exemplifice. . temelor.

centralizarea informaţiilor dobândite până în momentul respectiv şi de ridicare la niveluri mai înalte de abstractizare şi generalizare. . pentru a se convinge de exactitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevii.. la întrebările de pe tablă sau de pe fişele de lucru. b) Munca independentă pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi formarea priceperilor şi deprinderilor noi. . menită pregătirii elevilor pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe. pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în timp. constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare. . Marele geograf G.. să fie controlată de învăţător. Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers. ci şi de formele şi metodele folosite în cadrul acestei activităţi.întocmirea planului clasei şi al şcolii.49 . Se realizează stări afective. În sensul celor precizate distingem patru activităţi independente: a) Activitate independentă. pentru verificarea şi evaluarea rezultatelor şcolare. Conţinutul activităţii independente poate fi variat şi depinde nu numai de scopul lecţiei.descrierea unor excursii făcute cu elevii în sat. Dintre multitudinea de teme (subiecte) ce pot fi date ca muncă independentă. . la intuiesc la "faţa locului" însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. respectiv omul şi activitatea sa. din Europa etc. pentru consolidarea acestora. de obiectivele urmărite. 8. cu privire la orizontul şi linia orizontului. în vederea antrenării elevilor la repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor. priceperilor şi deprinderilor.lecţii de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare. întregului proces de învăţare. a căror funcţie principală este îmbogăţirea experienţei elevilor cu noi informaţii şi cu noi cunoştinţe. trăiri emoţionale şi sentiment de ataşament ale copiilor faţă de locurile natale. menţionăm: . al satului sau oraşului. al casei părinteşti. cu prezentarea momentelor mai importante. în vederea cunoaşterii efectelor activităţilor desfăşurate pentru perfecţionarea procesului instructiveducativ.să răspundă în scris. c) Activităţi independente. Geograful V. . Important este ca efectuarea acestor lucrări independente. drumeţia. ORIZONTUL LOCAL-LABORATOR NATURAL DE APLICAŢII PRACTICE Orizontul local cuprinde o suprafaţă sau unitatea teritorială din preajma unei localităţi rurale sau urbane unde elementele cadrului geografic natural se îmbină cu componentele social-economice. de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor.citirea unor lecturi geografice în vederea povestirii lor.". c) Munca independentă pentru consolidarea cunoştinţelor. .întocmirea de albume cu vederi din ţară şi din oraşul natal. b) Activitatea independentă. d) Activităţi independente. ACTIVITĂŢI DIDACTICE EXTRAŞCOLARE Aceste activităţi cuprind: orizontul local. precum şi depistarea eventualelor "lipsuri" în cunoaştere sau învăţare a celor predate la clasă. Achiziţionarea de noi cunoştinţe se realizează prin: a) Munca independentă pregătitoare pentru predarea de noi cunoştinţe. cu reducerea corespunzătoare a dimensiunilor. Aceste activităţi sunt menite să furnizeze informaţii necesare "reglării" şi "ameliorării" activităţii didactice. Mihăilescu a afirmat: "Orizontul local este unitatea de măsură a tuturor fenomenelor geografice.fixarea punctelor cardinale pe caiet sau pe maculator. date la elevi.lecţii de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre ale ţării". excursia geografică etc. Orizontul local constituie "laboratorul geografic" cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. Vâlsan afirma despre orizontul local: "orizontul local este cea dintâi patrie a copilului. oraş sau împrejurimi. vizita geografică. corectitudinea însuşirii acestora. . desenarea pe caiet a planului unor obiecte.1.

de a ilustra şi exemplifica în mod concret achiziţiile teoretice. Drumeţia este categorisită astfel: drumeţie introductivă (sau preliminară).colaborarea cu administraţia unităţii de vizitat pentru desemnarea unor persoane competente care să îndeplinească rolul de ghid. Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţiile copiilor asupra comportamentelor mediului înconjurător. DRUMEŢIA Drumeţia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată pe distanţe mici. punctele cardinale. precum şi alegerea perioadei de desfăşurare. priceperile şi deprinderile. studiu ecologic al mediului înconjurător etc. făcându-i să urmărească cu interes poziţia. excursia. concret şi durabil al noţiunilor respective. plante şi animale. legăturile cauzale dintre ele. . fie în localitatea natală. o rezervaţie naturală etc. . . Se vor face observaţii în mod comparativ pentru a se scoate în evidenţă trăsăturile comune. pentru formarea noţiunii de orizont.evaluarea rezultatelor vizitei. trezirea interesului lor faţă de conţinutul sau fondul de probleme ce urmează a fi studiate. . învăţătorul trebuie să parcurgă aceleaşi etape: . Aceste reprezentări geografice se pot realiza şi în cadrul activităţilor didactice extraşcolare cum sunt: drumeţia. elemente ale vremii şi climei. linia orizontului.stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite. munte.desfăşurarea vizitei propuse. vizita. mijloace de orientare în spaţiu) impune deplasarea cu elevii în orizontul local din preajma şcolii pentru a se realiza imaginea.documentarea prealabilă. dar şi cele diferite care definesc elementele geografice. . fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei excursii. pentru a observa cu atenţie exponatele unui muzeu. monument istoric. ce se organizează înainte sau la începutul unor teme sau capitole şi urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor. Realizarea acestor activităţi didactice trebuie să respecte etapele următoare: . cât şi într-un loc mai înalt cu deschidere largă (deal. evoluţia şi diversitatea sau specificul acestora.proiectarea şi selectarea itinerariului de parcurs.50 Odată cu primele reprezentări şi noţiuni geografice cuprinse în capitolul "Noţiuni de orientare" (orizontul.încheierea prin evaluarea şi valorificarea cunoştinţelor acumulate.. . ape. 8. . . observaţiile vor urmări linia orizontului atât într-un loc jos cu vizibilitate limitată. Aplicaţiile practice se pot realiza la fiecare temă: formele de relief. o instituţie.documentarea asupra locului vizitei. cu scopul de a consolida şi fixa cunoştinţele. . De ex.precizarea obiectivelor. Vizita se organizează. pe jos care se desfăşoară în orizontul local. de a aplica în practică cele învăţate în lecţii. aşezările omeneşti. conţinutul corect. VIZITA GEOGRAFICĂ Constituie o acţiune cu caracter instructiv-educativ de deplasare pentru a cunoaşte la faţa locului o localitate. drumeţia finală ce se organizează după încheierea predării unei teme sau capitol. Anterior deplasării cu elevii la locul vizitei. .3. câmp deschis) pentru ca prin exerciţiu comparativ să definească noţiunea de orizont în mod corect şi convingător.vizitarea în prealabil de către învăţător în unitatea care va fi vizitată pentru a se comunica data şi ora sosirii grupului. . drumeţia organizată în vederea comunicării sau dobândirii de noi cunoştinţe ce asigură condiţiile necesare efectuării unor lecţii cu acest scop. Drumeţiile ca şi vizitele şi excursiile se organizează cu răspundere după planificare tematică. precizându-se foarte clar şi concret scopul propus.desfăşurarea activităţii. numărul de elevi şi vârsta acestora şi a scopului urmărit.

1. probe practice ca realizarea unor mulaje. evaluarea sumativă sau cumulativă (de la sfârşitul unui capitol sau de perioadă şcolară-semestru. EXCURSIA GEOGRAFICĂ Este cunoscută importanţa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor geografice. 1993). ciclu de învăţământ. . . probe scrise sau practice).). modelarea din plastilină. Prin lecţiile-excursie se asigură stimularea dorinţei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente. în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse excursiile pot fi: a) excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic. an.funcţia de predicţie (prognosticare). EVALUAREA A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina în ce măsură au fost realizate obiectivele procesului instructiv-educativ şi eficienţa strategiilor didactice folosite. În condiţiile grupării claselor I-a şi a III-a este ideală din următoarele motive: . . se face prin examinări orale. se face legătura dintre teorie şi practică. 8. pedagogice: . evaluarea continuă sau formativă (care cuprinde următoarele modalităţi: observarea. c) excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanţă şi timp). de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele urmărite. b) excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic. forma des folosită este testul docimologic. elevilor este mic.T. de stimulare ("întăriri pozitive".oferă un feed back operativ Evaluarea cuprinde următoarele forme: evaluarea iniţială (la începutul unui program de instruire. evaluarea are efecte pozitive. ca de exemplu exerciţii de completare a textelor lacunare. ce contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie a elevilor. dar şi în orientarea profesională a acestora pentru viitor. Evaluarea este definită ca un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate. Din punct de vedere didactic. După indicaţia pedagogică. evaluarea prin probe scrise. recomandarea este să fie grupate clasele a I-a cu a III-a şi a IIa cu a IV-a. Jinga. 9. evaluarea prin probe practice. autoevaluare etc.funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. în şcolile unde nr. cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare (I. a interesului pentru studiul geografiei ţării şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. chestionarea orală. a hărţilor mute. chestionarea orală.pentru elevi. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN Activitatea instructiv-educativă se organizează simultan cu două şi/sau mai multe clase.funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. apreciat ca o probă complexă dar se utilizează şi probe scrise. dictări şi compuneri geografice. etapa a doua este desfăşurarea excursiei şcolare iar etapa a treia constă în evaluarea excursiei în clasă. de motivare. Organizarea excursiei geografice necesită trei etape: Prima etapă constă în pregătirea teoretică a excursiei.). teste de cunoştinţe. Funcţiile specifice. . completarea tabelelor etc. Radu.51 Vizitele geografice folosite ca lecţii au o mare importanţă în instruirea şi educarea elevilor. FUNCŢIILE VERIFICĂRII ŞI ALE EVALUĂRII Sinteza funcţiilor fundamentale ale verificării şi evaluării (I. realizarea de machete etc.clarifică şi consolidează cunoştinţele acumulate care sunt sistematizate. excursiile pot fi: preliminare şi finale. probele scrise.. 1994): . unde nu există altă situaţie. la şcoală.4. toate clasele intră în simultaneitate. Ca metode de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare enumerăm: observaţia curentă. probe practice etc.

În special la clasa I-a. care nu are formate deprinderile de muncă independentă. Tipurile de lecţii în condiţiile activităţii simultane: .lecţii în care la o clasă are loc dobândire de cunoştinţe. iar la cealaltă alt tip de lecţie.un alt avantaj este continuitatea la aceleaşi clase a învăţătorului. - . elevii au nevoie de mai mult sprijin. din partea învăţătorului pentru a se adapta în regimul şcolar. în primul semestru. .lecţii în care la o clasă se învaţă cunoştinţe noi.52 gruparea unei clase mici cu o clasă mare dă posibilitatea învăţătorului să afecteze mai mult timp muncii directe cu clasa mică.lecţii de formare de priceperi şi deprinderi (consolidare) sau de recapitulare la ambele clase. . iar la cealaltă se consolidează sau se recapitulează cunoştinţele învăţate anterior. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful