Sunteți pe pagina 1din 52

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

INSTITU II ADMINISTRATIVE N STATELE UNIUNII EUROPENE

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Sistemele administrative europene, n europene, ndeplinirea sarcinilor care le revin n contextul execut rii legii i al asigur rii execut rii n concret al legii, se caracterizeaz prin existen a a dou tipuri de structuri din punct de vedere teritorial: 1. Administra ia (guvernarea ) central 2. Administra ia (guvernarea ) local


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Sarcinile centrale sunt conferite, fie ministerelor, fie organismelor administrative specializate. Sarcinile locale sunt ndeplinite, att de institu iile subordonate ierarhic organelor centrale sau de administra ii specializate, ct i de organe descentralizate autonome.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Pentru implementarea structurilor locale sunt necesare dou condi ii: 1. ac iunile administrative care se exercit pe ansamblul teritoriului trebuie s fie omogene, pentru a nu pune n pericol, unitatea na ional ; n acela i timp, existen a aspira iilor proprii, caracteristice anumitor teritorii, nu este necunoscut administra iei, ea trebuie s se adapteze la diversitatea structurilor pe care le coordoneaz ; 2. descentralizarea administra iilor teritoriale, pornind de la caracterul divers al revendic rilor acestora. De regul , organele locale nu opteaz , n mod absolut, fie pentru unitate, fie pentru diversitate. Ele se str duiesc s combine n diferite propor ii, cele dou principii extreme, luate n considerare de c tre orice sistem administrativ.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n statele federale puterea de decizie s-a stransferat n seama organelor locale. n statele centralizate structurile administrative au fost reconsiderate, deoarece centralizarea excesiv i autonomia absolut conduc la o lips de comunicare ntre organele de decizie na ionale i cele locale.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Constituirea unui sistem administrativ suprana ional Construc ia administrativ actual a Europei este rezultatul unui proces ndelungat de evolu ie i de negocieri care s-au finalizat prin semnarea n s1957 a Tratatului de la Roma; acesta a reprezentat actul de na tere a Comunit ii Economice Europene i totodat a unui sistem administrativ suprana ional, care s-a m rit sconsiderabil (de la 6 state semnatare la 25 n prezent).

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Sistemul administrativ al Uniunii Europene este format dintr-un complex de institu ii dintrsuprana ionale, care urm re te s promoveze pe teritoriile rilor membre ac iuni concertate la nivel guvernamental, dar n acela i timp, s menajeze suveranitatea politic i economic a statelor respective.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n plan administrativ, scopul Uniunii Europene const n: promovarea progresului economico-social echilibrat i economicodurabil, prin crearea unui spa iu f r frontiere interioare i prin nt rirea coeziunii economice i sociale; afirmarea propriei identit i pe scena interna ional , prin punerea n aplicare a unei politici de ap rare i de securitate comune, pentru toate rile membre; ap rarea drepturilor i intereselor cet enilor statelor membre, prin instaurarea unei cet enii a Uniunii ; dezvoltarea unei strnse cooper ri n domeniile justi iei i afacerilor interne

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Uniunea European dispune de un cadru institu ional unic care asigur coeren a i continuitatea ac iunilor n scopul realiz rii obiectivelor propuse, conservnd i dezvoltnd avu ia comunitar . Uniunea respect identitatea na ional a statelor membre ale c ror sisteme de guvernare sunt fondate pe principii democratice.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Organizarea administrativ a Uniunii Europene este conceput astfel nct s sprijine derularea urm toarelor ac iuni: iuni: realizarea unei politici comune n domeniul comer ului, agriculturii, transporturilor i protec iei mediului; eliminarea ntre statele membre a taxelor vamale i a restric iilor cantitative la intrarea i ie irea m rfurilor; asigurarea liberei circula ii a persoanelor, capitalurilor i m rfurilor; ocrotirea s n t ii i instituirea unei politici sociale comune.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n vederea realiz rii obiectivelor propuse, Uniunea European a creat, n baza tratatului, cinci institu ii principale comune, care au atribu ii specifice i anume: Parlamentul European; Consiliul Europei; Comisia Europei; Curtea de Justi ie; Curtea de Conturi.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Parlamentul European este format din reprezentan ii statelor membre i particip la procesul de adoptare a legilor comunitare.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Consiliul Europei este format din cte un membru din fiecare guvern al statelor Uniunii (de regul primul-ministru). primulPre edin ia la Consiliul Europei se exercit prin rota ie, pe o durat de 6 luni. Consiliul este asistat de un secretariat general, aflat sub conducerea unui secretar general.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Comisia Europei cuprinde 17 membri ale i n func ie de competen a lor general , avnd statut de independen n activitatea lor. Ei ac ioneaz n interesul general al Comunit ii i nu accept instruc iuni de la nici un guvern sau organism

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Curtea de Justi ie este format din 13 judec tori i se ntrune te n edin , dac un stat membru sau o institu ie comunitar care este parte, cere acest lucru. Curtea de Justi ie este un tribunal ns rcinat s cunoasc i s rezolve anumite categorii de recurs stabilite prin lege. Membrii acestui tribunal sunt ale i dintre persoanele care ofer garan ii de independen i posed capacitate de exerci iu a func iilor jurisdic ionale. n cazul n care un stat membru nu i-a respectat iobliga iile ce-i revin prin legile comunitare, Curtea de ceJusti ie va lua m suri, emi nd o hot rre judec toreasc fa de care acesta trebuie s se supun . Curtea de Justi ie controleaz legalitatea actelor adoptate de c tre Parlament, Consiliu i Comisie.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Curtea de Conturi este format din 12 membri i asigur controlul conturilor. Membrii s i sunt numi i de c tre Consiliu pentru o perioad de 6 ani i i exercit func iile n deplin independen , n interesul general al Comunit ii. Curtea de conturi examineaz conturile de venituri i de cheltuieli ale Comunit ii, precum i ale organismelor create de Comunitate. Ea furnizeaz Parlamentului i Consiliului o declara ie de siguran asupra legalit ii i regularit ii opera iunilor efectuate.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

 

Structurile etatice n statele membre ale Uniunii Europene[1] Europene[1] [1]Danielle [1]Danielle Bossaert Civil Services in the Europe of Fifteen: Trends and New Developments , copyright European Institute of Public Administration, the Administration, Netherlands, 2001.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n fiecare dintre statele membre, exist cel pu in unul, dar cel mai adesea dou sau trei niveluri administrative sub guvernarea central . n toate statele membre exist guverne locale, n general sub forma municipalit ilor sau a comunelor. n ceea ce prive te nivelurile administrative situate ntre nivelul central i nivelul local, poate fi f cut o distinc ie ntre: 1.un nivel regional de guvernare care exercit n anumite state competen e legislative, 2. un nivel provincial de guvernare (sau (sau department, county) county) 3. o form de guvernare municipal .


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Statele membre ale UE pot fi subdivizate n state federale sau cvasifederale, n state unitare descentralizate i n state unitare.

Statele federale ale UE sunt Belgia, Germania i Austria. n Belgia i Austria. Austria legisla ia produs de regiuni comunit i i de landuri nu este secundar n raport cu legisla ia produs de guvernul federal.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n Germania exist no iunea de ierarhie ntre legisla ia produs de land i legisla ia federal .

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Spania poate fi descris ca fiind un stat cvasifederal chiar dac ea r mne un stat unitar conform Constitu iei spaniole. Aceasta recunoa te i garanteaz dreptul la autoguvernare al na ionalit ilor i regiunilor care compun regatul. n practic , comunit ile autonome au un mare grad de independen . n caz de conflict ntre legile statului i cele ale comunit ilor locale, tot timpul primele prevaleaz n fa a celorlalte.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Italia este un stat dificil de situat n clasificarea structurilor etatice. Ea nu este nici un stat federal, nici un stat descentralizat. Particularitatea sa vine din existen a a cinci regiuni cu statut definit ca i din crearea a 15 regiuni speciale n 1970. Cele cinci regiuni speciale au un statut definit ntr-o legisla ie ntrspecial cu rang constitu ional. Puterea legislativ a regiunilor ordinare este mult mai limitat i mult mai supus unui control strict din partea Guvernului.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Statele unitare descentralizate ale UE sunt Fran a, rile Scandinave i Olanda. Olanda.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Dintre aceste state, Fran a are patru niveluri administrative, n afara Guvernului central este vorba de regiuni, departamente i comune. Olanda, Danemarca i Suedia au trei niveluri administrative, iar Finlanda doar dou .

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Danemarca i Suedia au dou sisteme de comitate care constituie nivelul administrativ intermediar i al municipalit ilor. n aceste dou ri, comitatele au responsabilit i n sectorul public de s n tate. n Finlanda, municipalit ile constituie cel de-al doilea Finlanda, denivel i cel mai important. Cu toate acestea, mai multe forme de cooperare intermunicipal au stabilit de facto un nivel intermediar de administra ie ( i nu de guvernare) ntre administra ia central i administra ia local . Olanda este subdivizat n provincii i municipalit i.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Statele unitare ale UE sunt Grecia, Irlanda, Luxemburg i Portugalia. n Portugalia. aceste ri, administra ia central este de departe nivelul de guvernare cel mai puternic.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Nu exist dect dou niveluri de guvernare n Irlanda, n Luxemburg i n Portugalia (n Irlanda, afar de ceea ce se refer la cele dou regiuni autonome Azore i Madre). n Portugalia, un referendum organizat n 1998 pentru stabilirea de regiuni administrative cu competen e executive nu a primit acordul popula iei. n Grecia, sunt trei niveluri administrative. n Grecia, 1994, prefecturile au fost transformate n guverne autonome prefecturale bazate pe principiul democra iei.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Marea Britanie reprezint un caz special. De mult timp, ea este un stat unitar n care toate competen ele legislative revin la Westminster. Totu i, o schimbare radical s-a produs de scurnd. Procesul de delegare a responsabilit ilor c tre ara Galilor i Sco ia a antrenat crearea unei Adun ri galeze i a unui Parlament sco ian care exercit competen e legislative. Acest proces, conjugat cu stabilirea Adun rii Irlandei de Nord i a Comitetului s u executiv de mini trii a modificat caracterul unitar al Regatului Unit al Marii Britanii .

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Cadrul general privind structura i func ionarea Guvernului n statele UE

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Guvernul este, n lumea modern componenta cea mai reprezentativ a oric rui sistem administrativ public. La rndul s u, structura administra iei centrale n rile vest-europene vestcuprinde trei categorii de organe: ministere, care sunt organizate numai n subordinea Guvernului; autorit i administrative autonome fa de Guvern; alte organe centrale care pot fi organizate, fie n subordinea Guvernului, fie n subordinea unui minister.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Elementul fundamental al aparatului administrativ central este a adar Guvernul, indiferent dac avem de-a face cu state decentralizate (Fran a, Marea Britanie, Luxembourg, Irlanda, Grecia) sau federa ii (Germania). Consiliul de Mini tri sau Guvernul, ca organ de sine st t tor, este o crea ie a vremurilor moderne, el a ap rut odat cu primele Constitu ii i implicit cu Dreptul administrativ propriu-zis. propriu-

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n terminologia consacrat de doctrina administrativ occidental , Guvernul are sarcina de a realiza politica na iunii; el este ini iatorul, modelatorul i executantul m surilor de politic social , de redresare economic , de men inere sub control a infla iei i de stabilizare economic etc. El r spunde de ordinea public , de ap rarea na ional , sau de raporturile statului respectiv cu alte state.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Din punctul de vedere al modului n care este reglementat rolul Guvernului n mecanismul politic i statal, Constitu iile diferitelor ri, eviden iaz dou situa ii mai pregnante, i anume:[1] anume:[1] [1] Iorgovan, A. p.126 Drept administrativ.;

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

 

1) Constitu ii care fac o calificare expres , uneori mergndumergndu-se pn la rigoarea unei defini ii, dar ntre care se disting: - Constitu ii care stabilesc un rol trihotomic (politic, legislativ i administrativ), ca n cazul Spaniei i Portugaliei; - Constitu ii care stabilesc un rol dihotomic (politic i administrativ), ca n cazul Fran ei; - Constitu ii care stabilesc un rol exclusiv politic (ex. Olanda, Grecia) sau un rol exclusiv administrativ (ex. Austria, Norvegia). Este ns de observat c chiar i n ri ca Fran a, Guvernul ndepline te i un rol legislativ, dar acest rol nu este prev zut expres n textul Constitu iei.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

2) Constitu ii care nu fac o calificare expres , rolul Guvernului fiind determinat n urma interpret rii sistematice a Constitu iei.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

n ceea ce prive te modul cum este consacrat rolul politic al Guvernului, se pot ntlni alte dou situa ii: a) Constitu ii care dau dreptul Guvernului de a stabili exclusiv liniile politice na ionale pe plan intern i extern, iar execu ia este supus controlului parlamentar (ex. Fran a, Germania, Grecia etc.); b) Constitu ii care dau dreptul Guvernului numai de a conduce politica general a rii, n limita unor linii stabilite de Parlament, de regul , cu prilejul votului de investitur (ex. Finlanda, Portugalia, Spania) sau (dup caz), de eful statului (ex. Norvegia).

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Ca regul general , structura administra iei centrale se supune unor principii de specializare, care se afl la baza func ion rii ministerelor, n calitate de entit i principale ale guvernelor.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Din punct de vedere tehnic, structura organizatoric a unui guvern poate fi de trei tipuri:[1] tipuri:[1] 1) Structura geografic . n aceast situa ie, mini trii pot avea o competen definit prin intermediul unei arii geografice i ca atare ei se ocup de toate afacerile publice relative la o regiune dat . Acest sistem prezint avantajul de a trata problemele particulare ale unei por iuni dintr-un teritoriu, dar cu toat aceast dintrindividualizare, nu contribuie la accentuarea autonomiei regiunii n cauz .


[1] Debbasch, Ch. Science administrative. Administration publique; Prcis Dalloz; Paris; 1976; p.145

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

2) Structurarea vertical , care presupune c delimitarea atribu iilor ntre ministere se poate efectua pe vertical . n acest caz, fiecare ministru are competen a de a coordona toate problemele legate de un sector/grup de sectoare al afacerilor de stat (nv mnt, agricultur , externe). Acest tip de structur este practicat n mod curent, deoarece permite o specializare tehnic a ministerelor, indispensabil mai ales n epoca modern .

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

3) Structurarea orizontal , n care fiecare ministru are competen a de a trata una sau mai multe probleme comune tuturor sectoarelor de activitate ale statului. Dac unui ministru i se atribuie domeniul investi iilor, el va fi competent pentru toate tipurile de investi ii efectuate de stat, mergnd de la ntreprinderi publice, pn la s n tate sau nv mnt. ntrep trunderea pe orizontal cel mai des ntlnit este cea dintre ministerul Finan elor i alte ministere economice. Structura orizontal faciliteaz coordonarea atribu iunilor (afacerilor), dar este dificil generalizarea sa, ntruct n epoca modern , este indispensabil o anumit specializare tehnic a ministerelor.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Din punct de vedere juridic, s-a conturat principiul c acele Guverne care sunt formate din PrimPrim-Ministru i membri, deci f r un nivel ierarhic intermediar, se numesc Guverne cu structur simpl (uniorganic ); iar cele care con in o atare ierarhizare se numesc Guverne cu structur ierarhic (biorganic ). Majoritatea Constitu iilor reglementeaz o structur simpl (ex. Italia, Suedia, Danemarca); unele constitu ii reglementeaz expres structura ierarhic (ex. Austria, Spania, Grecia).

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2
 

nvestitura Guvernului n ri cu regim parlamentar[1] parlamentar[1] Regimul parlamentar este promovat n mai multe ri cum sunt: Germania, Italia, Grecia etc.

Germania Stat federal Astfel, n condi iile Constitu iei Germaniei, Cancelarul Federal este ales de Parlament (Bundestag), la propunerea Pre edintelui Republicii federale. Odat investit, Cancelarul propune numirea mini trilor federali de c tre Pre edintele Republicii, revocarea acestora din func ie f cndu-se n mod cndusimilar. La intrarea n func ie, Cancelarul i mini trii federali depun n fa a BundestagBundestag-ului jur mntul de credin , identic cu cel al Pre edintelui Republicii. Parlamentul federal al Germaniei are o structur bicameral fiind alc tuit din Bundestag i Bundesrat.


[1] A se vedea Onofrei M., Sisteme administrative comparate, Univ. Al.I.Cuza Ia i, 2002

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2 Italia Republic


Potrivit Constitu iei Italiei, Pre edintele Republicii nume te Pre edintele Consiliului de Mini tri, iar la propunerea acestuia, pe mini tri. Guvernul trebuie s ob in ncrederea ambelor Camere ale Parlamentului, Italia fiind unul dintre pu inele state unitare cu Parlament bicameral. Cu toate acestea, este posibil ca Guvernul s fie investit i n ipoteza votului contrar al unei Camere; dar un asemenea Guvern are pu ine anse s supravie uiasc , fiind de presupus c acea Camer i va bloca orice ini iativ legislativ . Tocmai de aceea, Pre edintele Consiliului de Mini tri, ca i partidul / partidele din spatele lor, depun mari eforturi pentru a ob ine votul de nvestitur n fiecare Camer . Uneori, acest fapt este posibil datorit votului acordat de senatorii pe via ,[1] numi i de Pre edintele Republicii. ,[1] [1] Pre edintele Italiei poate numi 5 senatori pe via dintre cet enii care au merite pentru patrie prin actele lor sau prin realiz rile lor excep ionale. Acest grup are acum rolul de reglator politic n procedura de investire a Guvernului (dup A. Iorgovan, op. cit. p.138).

 

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Grecia Republic Constitu ia Greciei d dreptul Pre edintelui Republicii s numeasc Primul-Ministru, iar la propunerea acestuia, Primulnume te i revoc ceilal i membri ai Guvernului i secretarii de stat. Pre edintele Republicii nume te ca PrimPrim-Ministru pe eful partidului care dispune n Camera Deputa ilor de majoritate absolut . Dac nici un partid nu dispune de aceast majoritate, Pre edintele Republicii d o misiune exploratorie efului de partid care are majoritatea relativ , n scopul analiz rii posibilit ilor de formare a unui Guvern, care s ob in votul de ncredere al Camerei.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Investitura guvernului n ri cu monarhie constitu ional
Monarhia constitu ional este aplicat ntrntr-o serie de ri ca: Marea Britanie, Belgia, Olanda, Spania etc.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Marea Britanie Monarhie constitu ional Astfel, potrivit uzan elor constitu ionale britanice, liderul partidului care a c tigat alegerile pentru Camera Comunelor devine automat PrimulPrimul-Ministru, actul de numire al Reginei avnd un caracter pur protocolar. Datorit sistemului politic englez, alegerile sunt c tigate, fie de Partidul conservator, fie de Partidul laburist, astfel c , problema unui vot de ncredere este lipsit de sens. De aici nu trebuie n eles c , Primul-Ministru nu vine n fa a Camerei Comunelor s - i prezinte PrimulProgramul de guvernare, dar aceast opera ie ine exclusiv de politic i de etica guvern rii, nu de procedurile parlamentare, n sens strict juridic. Sistemul nu exclude controlul exercitat permanent de c tre Parlament asupra Guvernului, existnd practica prezent rii s pt mnale a PrimuluiPrimului-Ministru n fa a Camerei Comunelor.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

BelgiaMonarhie constitu ional n Belgia, formarea Guvernului este un drept exclusiv al suveranului.


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

OlandaMonarhie constitu ional n Olanda, Primul-Ministru, precum i ceilal i Primulmembri sunt numi i prin decret regal, contrasemnat chiar de Primul-Ministru, Primulfapt care constituie o inadverten juridic .


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

 

Spania Monarhie constitu ional n Spania, formula de nvestitur a Guvernului se men ine n limitele parlamentarismului clasic i cunoa te trei etape: propunerea candidatului la postul de Pre edinte al Consiliului de Mini tri; prezentarea de c tre candidat a programului politic de guvernare n fa a Congresului Deputa ilor i solicitarea votului s u de ncredere; numirea Pre edintelui Consiliului de Mini tri i a membrilor Guvernului.

MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2

Investitura guvernului n (Fran a, Portugalia)

ri cu regim semi-preziden ial semi-

Fran aRepublic Constitu ia Fran ei leag nvestitura Guvernului exclusiv de voin a Pre edintelui Republicii. n practic , ns , Pre edintele Republicii este influen at de configura ia politic a Parlamentului, mai exact a Adun rii Na ionale, care are rol de Camer Politic . Fran a, ncepnd cu anul 1986, a trecut prin situa ii de coabitare politic , cum este i n prezent, n cadrul c rora, un Pre edinte socialist a fost nevoit, fa de majoritatea parlamentar , s numeasc un Prim-Ministru de Primcentrucentru-dreapta. Astfel, problema votului de investitur apare numai atunci cnd partidul care formeaz Guvernul de ine majoritatea absolut n Adunarea Na ional .


MASTER AN I : MANAGEMENTUL N ADMINISTRA IA PUBLIC DIN RILE UNIUNII EUROPENE DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT CURS 2 

Portugalia Republic

n Portugalia, Primul-Ministru este numit de Pre edinte, dup Primulascultarea partidelor din Adunarea Republicii i innd seama de rezultatele alegerilor. Programul Guvernului este supus aprecierii Parlamentului printr-o declara ie a Primului-Ministru. Dezbaterea printrPrimuluiparlamentar asupra acestui program, nu poate s dep easc trei zile i pn la ncheierea ei, orice grup parlamentar poate propune respingerea programului, iar guvernul, la rndul s u, poate cere vot de ncredere. Durata mandatului Guvernului, ntr-un regim parlamentar, este dat de ntrdurata mandatului Parlamentului; iar ntr-un regim preziden ial de ntrdurata mandatului Pre edintelui. n realitate, durata mandatului Guvernului este dat de durata majorit ii parlamentare. Via a politic mondial ne ofer constant exemple de alegeri anticipate, ca urmare a dizolv rii Parlamentului.