Sunteți pe pagina 1din 45

Explica ii preliminare ale Legii nr.

202/2010 privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii proceselor n domeniul penal

Judec tor Mihail Udroiu

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

CUPRINS
1. Considera ii introductive ................................................................................................................................................................ 4 Fa de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative i avnd n vedere termenul de 30 de zile (termen legal de drept public) calculat pe zile calendaristice de la data public rii Legii nr. 202/2010 n Monitorul Oficial (26 octombrie 2010), mica reform a intrat n vigoare pe data de 25 octombrie 2010, ora 0,00................ 4 2. Competen a instan elor i a parchetelor potrivit micii reforme...................................................................................................... 5 2.1. Competen a judec toriei i a parchetului de pe lng judec torie .............................................................................................. 5 2.2. Competen a tribunalului i a parchetului de pe lng tribunal ................................................................................................... 8 2.2.1 Competen a material a tribunalului ................................................................................................................................... 8 2.2.2. Competen a func ional a tribunalului ............................................................................................................................... 8 2.3. Competen a cur ii de apel i a parchetului de pe lng curtea de apel ........................................................................................ 9 2.3.1 Competen a personal a cur ii de apel................................................................................................................................. 9 2.3.2. Competen a func ional a cur ii de apel ........................................................................................................................... 11 2.4. Modific ri de competen n justi ia militar .......................................................................................................................... 12 3. Modific ri cu privire la organizarea i competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ..................................................................... 12 3.1. Completul de 5 judec tori ...................................................................................................................................................... 12 3.2. Competen a personal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ...................................................................................................... 13 3.3. Recursul n interesul legii ...................................................................................................................................................... 14 4. Reguli procedurale n caz de desfiin are sau de casare cu trimitere spre rejudecare ........................................................................ 17 5. Prorogarea de competen ............................................................................................................................................................ 17 5.1. Conexitatea i indivizibilitatea ............................................................................................................................................... 17 5.2. Chestiunile prejudiciale ......................................................................................................................................................... 17 5.3. Str mutarea ........................................................................................................................................................................... 18 5.4. Trimiterea cauzei la un alt parchet ......................................................................................................................................... 18 6. Ac iunea penal i ac iunea civil ................................................................................................................................................. 20 6.1. Acordul de mediere - impediment la punerea n mi care sau la exercitarea ac iunii penale ...................................................... 20 6.2. Tranzac ia, medierea i recunoa terea preten iilor civile ......................................................................................................... 21 7. Modific ri referitoare la faza de urm rire penal ........................................................................................................................... 21 7.1. Sesizarea organelor judiciare ................................................................................................................................................. 22 7.2. Nenceperea urm ririi penale ................................................................................................................................................. 23 7.2.1. Nenceperea urm ririi penale n cazul lipsei de pericol social concret al faptei ................................................................. 23 7.2.2. Dispunerea nenceperii urm ririi penale. Motivare. Comunicare. ..................................................................................... 23 7.3. Clasarea ................................................................................................................................................................................ 24 7.4. Supravegherea urm ririi penale.............................................................................................................................................. 24 7.5. ncetarea de drept a m surii arest rii preventive n caz de scoatere de urm rire penal sau de ncetare a urm ririi penale ......... 25 7.6.Liberarea provizorie n cursul urm ririi penale ........................................................................................................................ 26 7.7. Prezentarea materialului de urm rire penal ........................................................................................................................... 26 7.8. M suri de natur a contribui la desf urarea cu celeritate a urm ririi penale. ........................................................................... 27 7.9. Alte modific ri legislative referitoare la urm rire penal . ....................................................................................................... 28 8. Plngerea mpotriva actelor i m surilor de urm rire penal .......................................................................................................... 29 8.1. Inadmisibilitatea unei noi plngeri pe cale ierarhic ............................................................................................................... 29 8.2. Eliminarea c ilor de atac mpotriva hot rrilor pronun ate n temeiul art. 2781 C.proc.pen. ..................................................... 30 8.3. Trimiterea pe cale administrativ a plngerilor gre it ndreptate.............................................................................................. 31 9. Modific ri cu privire la faza de judecat . ...................................................................................................................................... 31 9.1. Citarea p r ilor la judecat ..................................................................................................................................................... 31 9.2. Procedura simplificat a judec ii n cazul recunoa terii vinov iei ......................................................................................... 32 9.3. Modific ri referitoare la etapa procesual a apelului ............................................................................................................... 36 9.4. Modific ri referitoare la etapa procesual a recursului ............................................................................................................ 37 9.4.1. Hot rri supuse recursului ............................................................................................................................................... 37 9.4.2. Noi cazuri de casare..................................................................................................................................................... 37 9.4.3. Preciz ri cu privire la caracterul devolutiv al recursului ................................................................................................... 38 9.5. M suri de natur a contribui la desf urarea cu celeritate a judec ii . ..................................................................................... 39 10. Revizuirea .................................................................................................................................................................................. 40 11. Competen a solu ion rii cererii de ntrerupere a execut rii pedepsei ............................................................................................ 41
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

2
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

12. Inadmisibilitatea contesta iei la executare ................................................................................................................................... 41 13. Rejudecarea cauzei dup extr darea/predarea condamnatului judecat n lips .............................................................................. 42 14. Modific ri survenite cu privire la art. 18 1 alin. (2) i (3) C.pen. ................................................................................................... 42 15. Art. 74 1 C.pen., atenuarea f r denumire marginal ................................................................................................................. 42 16. mp carea p r ilor n cazul v t m rii corporale din culp prev zut de art. 184 alin. (2) C.pen. respectiv art. 184 alin. (2) i (4) C.pen. .............................................................................................................................................................................................. 45

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

3
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

1. Considera ii introductive Legea nr. 202/2010 privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii proceselor 1 reprezint una dintre principalele modific ri legislative intervenit n materie penal n ultimul deceniu, al turi de Legea nr. 281/2003, respectiv Legea nr. 356/2006 i Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2006. Spre deosebire de celelalte acte normative, Legea nr. 202/2010 intervine n spa iul legislativ romnesc att n scopul asigur rii celerit ii procedurilor penale ct i n vederea preg tirii implement rii noilor coduri, unele dintre reglement rile cuprinse n viitoarea codificare reg sindu-se n aceast lege. n acest sens n expunerea de motive la aceast lege s-a ar tat c : dintre disfunc ionalit ile majore ale justi iei din Romnia, cel mai aspru criticat a fost lipsa de celeritate n solu ionarea cauzelor. ntruct procedurile judiciare se dovedesc deseori greoaie, formaliste, costisitoare i de lung durat , s-a con tientizat faptul c eficacitatea administr rii actului de justi ie const n mare m sur i n celeritatea cu care drepturile i obliga iile consfin ite prin hot rri judec tore ti intr n circuitul juridic, asigurndu-se astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judec ii. Prin reformarea codurilor de procedur () s-a urm rit, ca obiectiv esen ial, crearea n materia procedurilor judiciare a unui cadru legislativ modern care s r spund pe deplin imperativelor func ion rii unei justi ii moderne, adaptate a tept rilor sociale, precum i necesit ii cre terii calit ii acestui serviciu public. innd ns seama de termenul preconizat pentru intrarea n vigoare a noilor coduri de procedur (1 octombrie 2011), se impune instituirea unor norme procedurale cu efecte imediate n preg tirea implement rii codurilor i n acord cu solu iile legislative consacrate de acestea de natur s faciliteze eficientizarea procedurilor judiciare i solu ionarea cu celeritate a proceselor. Prin raportare la obiectivele urm rite, Legea nr. 202/2010 a fost denumit de ini iatorul ei, Ministerul Justi iei, nc din faza dezbaterilor publice, mica reform pentru a o delimita de marea reform a legisla iei penale i procesual penale care urmeaz a avea loc prin intrarea n vigoare a noilor coduri. De i, potrivit declara iilor ini iale ale ini iatorului, legea urm rea numai degrevarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, prin modificarea competen elor ce revin acestei instan e, precum i prin flexibilizarea i eficientizarea institu iei recursului n interesul legii, forma adoptat de Parlament scoate n eviden o palet extrem de larg de modific ri legislative. Fa de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative i avnd n vedere termenul de 30 de zile (termen legal de drept public) calculat pe zile calendaristice de la data public rii Legii nr. 202/2010 n Monitorul Oficial (26 octombrie 2010), mica reform a intrat n vigoare pe data de 25 octombrie 2010, ora 0,00.

Publicat n Monitorul Oficial oficial al Romniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

4
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

2. Competen a instan elor i a parchetelor potrivit micii reforme Modific rile legislative operate prin mica reform n materia competen ei privesc n principal competen a material , personal i func ional , prorogarea de competen n caz de conexitate sau indivizibilitate sau de str mutare, respectiv trimiterea cauzei la un alt parchet. 2.1. Competen a judec toriei i a parchetului de pe lng judec torie Judec toria are plenitudinea de competen material judecnd n prim instan toate infrac iunile, cu excep ia celor date prin lege n competen a altor instan e. Prin Legea nr. 202/2010, judec toria dobnde te competen a material de a judeca infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , care anterior erau n competen a material a tribunalului. n mod corelativ, a fost abrogat art. 145 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, potrivit c ruia competen a n prim instan a infrac iunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial revenea tribunalului. De asemenea, infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, iese din sfera de competen material a judec toriei trecnd n competen a material a tribunalului. n mod corelativ, parchetele de pe lng aceste instan e vor avea competen a de a efectua urm rirea penal pentru aceste infrac iuni. Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, vom distinge n leg tur cu aplicarea n timp a noii legii urm toarele ipoteze: i) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng judec torie a efectuat doar acte premerg toare cu privire la infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, acestea vor putea fi continuate numai de c tre parchetul de pe lng tribunal; n acest scop parchetul de pe lng judec torie va dispune declinarea acestor cauze la parchetele de pe lng tribunal; - parchetul de pe lng tribunal este singurul competent s dispun nceperea/nenceperea urm ririi penale cu privire la infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005 dup data intr rii n vigoare a micii reforme; plngerea mpotriva solu iei de nencepere a urm ririi penale dispus de procuror dup data intr rii n vigoare a Legii nr. 202/2010 poate fi formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la tribunal; ii) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng tribunal a efectuat doar acte premerg toare pentru infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , acestea vor fi continuate de c tre parchetul de pe lng judec torie; n acest scop parchetul de pe lng tribunal va dispune declinarea acestor cauze la parchetele de pe lng judec torie; - parchetul de pe lng judec torie este singurul competent s dispun nceperea/nenceperea urm ririi penale pentru infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , dup intrarea n vigoare a Legii nr. 202/2010; plngerea mpotriva solu iei de nencepere a urm ririi penale, dispus de procuror dup data intr rii n vigoare a micii reforme, poate fi formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la judec torie; iii) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng judec torie ncepuse urm rirea penal pentru infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, cauza r mne n competen a acestuia pentru efectuarea urm ririi
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

5
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

penale, evitndu-se astfel mutarea dosarelor de la parchetele de pe lng judec torii la cele de pe lng tribunale; - dac procurorul din parchetul de pe lng judec torie dispune, n aceste cauze, trimiterea n judecat a inculpatului, va trebui s sesizeze tribunalul, care este instan a competent potrivit normelor n vigoare la momentul emiterii rechizitoriului; - astfel, este prev zut , cu caracter temporar, o situa ie derogatorie de la dispozi iile art. 209 alin. (4) C.proc.pen., potrivit c rora este competent s efectueze urm rirea penal , i s exercite supravegherea asupra activit ii de cercetare penal procurorul de la parchetul corespunz tor instan ei care, potrivit legii, judec n prim instan cauza; prin urmare, sesizarea tribunalului de c tre parchetul de pe lng judec torie, nu va putea ridica nicio discu ie sub aspectul existen ei unui caz de nulitate absolut ca urmare a nelegalei sesiz ri; - n situa ia n care procurorul din parchetul de pe lng judec torie dispune scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale cu privire la pentru infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275-278 C.proc.pen., la prim - procurorul parchetului de pe lng judec torie; n cazul n care acesta respinge plngerea formulat sau nu se pronun asupra acesteia n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la tribunal; n cazul n care tribunalul admite plngerea poate re ine cauza spre judecare, sau poate trimite cauza n vederea redeschiderii urm ririi penale parchetului de pe lng tribunal; iv) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng tribunal ncepuse urm rirea penal pentru infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , cauza r mne n competen a acestuia pentru efectuarea urm ririi penale, evitndu-se astfel mutarea dosarelor de la parchetele de pe lng tribunale la cele de pe lng judec torii; - dac procurorul din parchetul de pe lng tribunal dispune, n aceste cauze, trimiterea n judecat a inculpatului, va trebuie s sesizeze judec toria, care este instan a competent potrivit normelor n vigoare la momentul emiterii rechizitoriului; - n situa ia n care procurorul din parchetul de pe lng tribunal dispune scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale pentru infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275-278 C.proc.pen., la prim - procurorul parchetului de pe lng tribunal; n cazul n care acesta respinge plngerea formulat sau nu se pronun asupra acesteia n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la judec torie; n cazul n care judec toria admite plngerea poate re ine cauza spre judecare, sau poate trimite cauza n vederea redeschiderii urm ririi penale parchetului de pe lng judec torie; v) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng judec torie a dispus nenceperea urm riri penale, scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale cu privire la infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, iar imediat dup dispunerea solu iei de c tre procuror a intrat n vigoare mica reform , mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275-278 C.proc.pen., la prim - procurorul parchetului de pe lng judec torie; n cazul n care acesta respinge plngerea formulat sau nu se pronun asupra acesteia n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la tribunal;
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

6
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

vi) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme parchetul de pe lng tribunal a dispus nenceperea urm riri penale, scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale cu privire infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , iar imediat dup dispunerea solu iei de c tre procuror a intrat n vigoare mica reform , mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275-278 C.proc.pen. la prim - procurorul parchetului de pe lng tribunal; n cazul n care acesta respinge plngerea formulat sau nu se pronun asupra acesteia n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere, n temeiul art. 2781 C.proc.pen., la judec torie; vii) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme judec toria a fost sesizat cu o cauz n care inculpatul este acuzat de s vr irea infrac iunii de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, va continua judecarea cauzei, evitndu-se astfel declinarea competen ei judec rii cauzelor de la judec torii la tribunale; sentin a pronun at de judec torie este supus apelului la tribunal, iar decizia pronun at n apel este supus recursului la curtea de apel; Cererile de ncuviin are a perchezi iei domiciliare sau a intercept rii comunica iilor vor fi adresate de procuror instan ei competente potrivit regulilor de mai sus.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

7
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

2.2. Competen a tribunalului i a parchetului de pe lng tribunal 2.2.1 Competen a material a tribunalului

Prin Legea nr. 202/2010 tribunalul dobnde te competen a material de a judeca infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 9 din Legea nr. 241/2005, care anterior era n competen a material a judec toriei. De asemenea, infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial ies din sfera de competen material a tribunalului trecnd n competen a material a judec toriei. n mod corelativ, parchetele de pe lng aceste instan e vor avea competen a de a efectua urm rirea penal pentru aceste infrac iuni. n ceea ce prive te aplicarea n timp a dispozi iilor referitoare la competen a material a tribunalului a se vedea explica iile de la pct. 2.1. 2.2.2. Competen a func ional a tribunalului

Prin modific rile aduse Codului de procedur penal prin mica reform , tribunalul va avea competen a func ional de a judeca numai n prim instan i n recurs. Astfel, potrivit Legii nr. 202/2010 tribunalul nu mai are competen func ional de a judeca n apel, sentin ele pronun ate n prim instan de judec torie fiind supuse numai recursului. Ca instan de recurs, tribunalul judec numai recursurile formulate mpotriva:

1) sentin elor pronun ate de judec torii privind infrac iunile pentru care punerea n mi care a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei v t mate(de pild , v t marea corporal , amenin area, violul n forma de baz , violarea de domiciliu n forma de baz ); 2) hot rrilor penale pronun ate de judec torii n materia m surilor preventive (spre exemplu, ncheierile prin care s-a dispus luarea, prelungirea, revocarea, ncetarea de drept a arest rii preventive, ncheierile prin care s-a dispus nlocuirea m surii arest rii preventive cu obligarea de a nu p r si localitatea sau ara);

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

8
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

3) hot rrilor penale pronun ate de judec torii n materia liber rii provizorii (de exemplu, ncheierile prin care s-a dispus luarea ori revocarea liber rii provizorii sub control judiciar ori pe cau iune); 4) hot rrilor penale pronun ate de judec torii n materia m surilor asigur torii (de pild , ncheierile prin care s-a dispus n cursul judec ii luarea sau revocarea sechestrului asigurator); 5) hot rrilor penale pronun ate de judec torii n materia execut rii hot rrilor penale (spre exemplu, sentin ele pronun ate cu privire la o contesta ie la executare, ntreruperea execut rii pedepsei, contopirea pedepselor etc) sau a reabilit rii; Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, vom distinge n leg tur cu aplicarea n timp a noii legii urm toarele ipoteze: i) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme tribunalul a fost sesizat cu o cauz n care inculpatul este acuzat de s vr irea unei infrac iuni la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , va continua judecarea cauzei, evitndu-se astfel declinarea competen ei judec rii cauzelor de la tribunale la judec torii; sentin a pronun at este supus apelului la curtea de apel, iar decizia pronun at n apel este supus recursului la nalta Curte de Casa ie i Justi ie; ii) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme judec toria a fost sesizat cu o cauz n care inculpatul este acuzat de s vr irea unei infrac iuni pentru care ac iunea penal se pune n mi care din oficiu, sentin a pronun at de aceast instan dup intrarea n vigoare a legii noi este supus apelului la tribunal, iar decizia din apel poate fi atacat cu recurs la curtea de apel; astfel, tribunalul p streaz pentru cauzele cu care judec toria a fost sesizat nainte de intrarea n vigoare a micii reforme, competen a func ional de a judeca apelul; iii) sentin ele pronun ate de judec torie nainte de intrarea n vigoare a Legii nr. 202/2010 r mn supuse c ilor de atac, motivelor i termenelor prev zute de legea n vigoare la data sesiz rii instan ei (astfel, ar trebui interpretat expresia a nceput procesul folosit de art. XXIV alin. 1 din Legea nr. 202/2010). i n acest caz tribunalul p streaz competen a func ional de a judeca apelul. 2.3. Competen a cur ii de apel i a parchetului de pe lng curtea de apel 2.3.1 Competen a personal a cur ii de apel n vederea degrev rii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie al c rei rol era supranc rcat, n special de cauzele avnd ca obiect solu ionarea plngerilor mpotriva solu iilor de neurm rire sau netrimitere n judecat dispuse cu privire la persoanele a c ror calitate atr gea competen a instan ei supreme, mica reform a operat modific ri n ceea ce prive te competen a personal a cur ilor de apel i a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Prin Legea nr. 202/2010, o serie de infrac iuni au trecut din competen a personal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n competen a personal a cur ii de apel, dup cum urmeaz : i) infrac iunile s vr ite de efii cultelor religioase organizate n condi iile legii i de ceilal i membri ai naltului cler, care au cel pu in rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

9
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

ii) infrac iunile s vr ite de magistra ii asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judec torii de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, precum i de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e; iii) infrac iunile s vr ite de membrii Cur ii de Conturi, de pre edintele Consiliului Legislativ i de Avocatul Poporului. Aceast modificare legislativ nu urmeaz logica competen ei personale prev zut n Noul Cod de procedur penal 2, avnd mai degrab scopul unei degrev ri temporare a activit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n vederea nt ririi rolului acesteia de instan de casa ie i de unificare a practicii. Atribuirea cur ilor de apel a competen ei personale cu privire la unele infrac iuni (de exemplu, cele s vr ite de judec torii de la cur ile de apel i de procurorii de pe lng aceste instan e) poate conduce n practic la ivirea unor situa ii de incompatibilitate. n aceste ipoteze, procurorul care trebuie s dispun o solu ie ntr-un dosar penal, sau judec torul nvestit s judece, de pild , o plngere formulat mpotriva unei solu ii de netrimitere n judecat dispus cu privire la un coleg, dac apreciaz c impar ialitatea personal este tirbit datorit mprejur rilor cauzei, trebuie s formuleze cerere de ab inere. Totu i, trebuie remarcat c practica naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care a avut competen a personal de a judeca infrac iunile s vr ite de c tre judec torii instan ei supreme sau de procurorii din parchetul de pe lng aceast instan , nu a scos n eviden pn n prezent existen a unor situa ii n care activitatea de judecat s fie perturbat pe motiv de incompatibilitate. O particularitate prezint infrac iunile s vr ite de judec torii militari de la Curtea Militar de Apel sau de procurorii militari de pe lng aceast instan , n privin a c rora competen a de judecat apar ine cur ilor de apel (civile), iar nu Cur ii Militare de Apel (care va avea n continuare competen personal numai cu privire la infrac iunile s vr ite de judec torii militari de la tribunalul militar sau tribunalul militar teritorial, precum i cu privire la procurorii militari de la parchetele de pe lng aceste instan e). Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, vom distinge n leg tur cu aplicarea n timp a noii legii urm toarele ipoteze: i) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie a efectuat doar acte premerg toare pentru infrac iunile s vr ite de persoanele enumerate mai sus acestea vor fi continuate de c tre parchetul de pe lng curtea de apel, care are competen a personal s dispun nceperea/nenceperea urm ririi penale pentru infrac iunile s vr ite de aceste persoane; plngerea mpotriva solu iei de nencepere a urm ririi penale dispus dup data intr rii n vigoare a micii reforme poate fi formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la curtea de apel; ii) n cazul n care la data intr rii n vigoare a micii reforme Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ncepuse urm rirea penal mpotriva persoanelor enumerate mai sus, cauza r mne n competen a acestuia pentru efectuarea urm ririi penale, evitndu-se astfel mutarea dosarelor ntre parchete;

2 Potrivit art. 40 alin. 1 din Legea nr. 135/2010 nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n prim instan infrac iunile s vr ite de Pre edintele Romniei, senatori i deputa i, de membrii Guvernului ori de persoanele asimilate acestora, de judec torii care i desf oar activitatea n cadrul instan elor interna ionale, de europarlamentari, de judec torii i magistra ii-asisten i de la Curtea Constitu ional , de judec torii i magistra ii-asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judec torii de la cur ile de apel i curtea militar de apel, de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e, de mare ali, amirali, generali, precum i de persoanele care au gradul profesional asimilat generalilor i mare alilor.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

10
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

- dac procurorul din Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune, n aceste cauze, trimiterea n judecat a inculpatului, va trebuie s sesizeze curtea de apel, care este instan a competent potrivit normelor n vigoare la momentul emiterii rechizitoriului; - n situa ia n care procurorul din Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune, n aceste cauze, scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale, mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275278 C.proc.pen. la procurorul- ef de sec ie din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie (pentru actele procurorilor din acest parchet); cnd solu ia de netrimitere n judecat a fost dispus de procurorul- ef de sec ie al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, plngerea se solu ioneaz de procurorul ierarhic superior acestuia; n cazul n care plngerea este respins sau nu este solu ionat n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere n temeiul art. 2781 C.proc.pen. la curtea de apel; n cazul n care curtea de apel admite plngerea, poate re ine cauza spre judecare, sau poate trimite cauza n vederea redeschiderii urm ririi penale parchetului de pe lng curtea de apel; iii) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie a dispus nenceperea urm riri penale, scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale cu privire infrac iunile s vr ite de persoanele enumerate mai sus, iar imediat dup dispunerea solu iei de c tre procuror a intrat n vigoare mica reform , mpotriva solu iei de netrimitere n judecat poate fi formulat plngere, potrivit art. 275-278 C.proc.pen., la procurorul- ef de sec ie din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie (respectiv la procurorul ierarhic superior procurorului- ef sec ie, dac solu ia a fost dispus de acesta din urm ; n cazul n care acesta respinge plngerea formulat sau nu se pronun asupra acesteia n termen de 20 de zile de la data nregistr rii, se poate formula plngere, n temeiul art. 2781 C.proc.pen., la curtea de apel; iv) n cazul n care nainte de intrarea n vigoare a micii reforme nalta Curte de Casa ie i Justi ie a fost sesizat cu o cauz n care inculpatul are vreuna dintre calit ile enumerate mai sus, va continua judecarea cauzei; sentin a pronun at este supus recursului la completul de 5 judec tori; Cererile de ncuviin are a perchezi iei domiciliare sau a intercept rii comunica iilor vor fi adresate de procuror instan ei competente potrivit regulilor de mai sus. 2.3.2. Competen a func ional a cur ii de apel

Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut competen a cur ii de apel, ca instan de recurs, de a judeca recursurile mpotriva hot rrilor penale pronun ate de judec torii n prim instan , cu excep ia celor date n competen a tribunalului enumerate mai sus (de pild , infrac iunile pentru care ac iunea penal se pune n mi care la plngerea prealabil a persoanei v t mate date n competen a personal a tribunalului). Astfel, mpotriva sentin elor pronun ate de judec torie cu privire la infrac iunile pentru care ac iunea penal se pune n mi care din oficiu, se exercit numai calea de atac a recursului (nu apelul), care este dat n competen a cur ii de apel. n aceste situa ii recursul este integral devolutiv nefiind limitat analiza instan ei de control judiciar numai la cazurile de casare.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

11
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010 aceast competen func ional se va aplica numai cu privire la sentin ele pronun ate n cauzele n care judec toria a fost sesizat cu judecarea unei infrac iuni pentru care ac iunea penal se pune n mi care din oficiu, dup intrarea n vigoare a micii reforme. n situa ia n care sesizarea judec toriei este anterioar intr rii n vigoare a micii reforme, sentin ele pronun ate cu privire la infrac iunile pentru care ac iunea penal se pune n mi care din oficiu sunt supuse apelului care va fi judecat de tribunal, decizia din apel fiind supus recursului la curtea de apel.

2.4. Modific ri de competen

n justi ia militar

n mod similar cu dispozi iile referitoare la competen a material i func ional a instan elor civile a fost modificat i competen a n cadrul justi iei militare. Astfel, tribunalul militar teritorial, ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva sentin elor pronun ate de tribunalele militare privind infrac iunile pentru care punerea n mi care a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei v t mate, precum i recursurile mpotriva hot rrilor penale pronun ate de tribunalul militar n materia m surilor preventive, a liber rii provizorii sau a m surilor asigur torii, a hot rrilor penale pronun ate de tribunalul militar n materia execut rii hot rrilor penale sau a reabilit rii, precum i n alte cazuri anume prev zute de lege. Curtea Militar de Apel, ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hot rrilor penale pronun ate de tribunalul militar n prim instan , cu excep ia celor date n competen a tribunalului militar teritorial, precum i n alte cazuri anume prev zute de lege. Modalitatea de aplicare n timp a noilor reguli de competen din domeniul instan elor i parchetelor militare este similar cu cea prezentat pentru instan ele i parchetele civile. 3. Modific ri cu privire la organizarea i competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie 3.1. Completul de 5 judec tori Prin Legea nr. 202/2010 a fost desfiin at Completul de 9 judec tori (micul plen), care prin unicitatea sa i modalitatea de desemnare a judec torilor, nu asigura respectarea principiilor specializ rii i repartiz rii aleatorii a cauzelor. n locul Completului de 9 judec tori prin mica reform au fost nfiin ate la nalta Curte de Casa ie i Justi ie 4 complete de 5 judec tori, care au n competen : i) solu ionarea recursurilor i cererilor n cauzele judecate n prim instan de Sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; ii) judecata altor cauze date n competen a lor prin lege, precum i ca instan disciplinar . Procesele n curs de judecat la completul de 9 judec tori la data intr rii n vigoare a micii reforme vor continua s fie judecate de acest complet.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

12
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Dintre cele 4 complete de 5 judec tori nfiin ate, dou complete judec numai n materie penal . Potrivit Legii nr. 202/2010, la nceputul fiec rui an, n materie penal se stabilesc dou complete de 5 judec tori formate numai din judec tori din cadrul Sec iei penale a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, asigurndu-se, astfel, principiul specializ rii magistra ilor care intr n compunerea completului. Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie aprob compunerea completelor de 5 judec tori. Judec torii care fac parte din aceste complete sunt desemna i de pre edintele sau, n lipsa acestuia, de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Schimbarea membrilor completelor se face, n mod excep ional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Cauzele se repartizeaz aleatoriu n sistem informatizat la cele dou complete de 5 judec tori. Completul de 5 judec tori este prezidat de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. n lipsa acestora, completul poate fi prezidat de un pre edinte de sec ie desemnat n acest scop de pre edintele sau, n lipsa acestuia, de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. n vederea asigur rii solu ion rii cu celeritatea a recursurilor care sunt judecate de completul de 5 judec tori, precum i n scopul descuraj rii formul rii n mod abuziv de recursuri inadmisibile pentru a se ob ine tergiversarea solu ion rii cauzei, s-a prev zut c examinarea admisibilit ii recursului se face de completul de 5 judec tori n camera de consiliu, f r citarea p r ilor. n cazul n care constat c cererea de recurs este formulat mpotriva unei hot rri care nu este supus niciunei c i de atac, a unei ncheieri care nu se atac dect odat cu fondul, a unei hot rri pronun ate n recurs sau n contesta ie n anulare, completul de 5 judec tori dispune, prin ncheiere definitiv , respingerea cererii ca inadmisibil . Urmare a acestei modific ri n structura organizatoric a instan ei supreme, Legea nr. 202/2010 a prev zut c n termen de 15 zile de la data intr rii n vigoare a legii se va modifica n mod corespunz tor Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. 3.2. Competen a personal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Urmare a reducerii competen ei personale a instan ei supreme operate prin Legea nr. 202/2010, nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n prim instan potrivit competen ei personale infrac iunile s vr ite de: senatori, deputa i, europarlamentari, membrii Guvernului, Pre edintele Romniei (pentru nalt tr dare), judec torii Cur ii Constitu ionale, mare ali, amirali, generali, chestori, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judec torii de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie precum i de procurorii de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Sentin a pronun at n prim instan poate fi atacat cu recurs la completul de 5 judec tori.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

13
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

3.3. Recursul n interesul legii Potrivit Legii nr. 202/2010 Sec iile Unite ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, nu vor mai solu iona recursurile n interesul legii. Astfel, mica reform , prelund reglementarea din Noul Cod de procedur penal (art. 471474 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal 3), prevede c recursul n
n noul Cod de procedur penal reglementarea recursului n interesul legii este urm toarea: Art. 471 Cererea de recurs n interesul legii (1) Pentru a se asigura interpretarea i aplicarea unitar a legii de c tre toate instan ele judec tore ti, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, din oficiu sau la cererea ministrului justi iei, colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau colegiile de conducere ale cur ilor de apel au ndatorirea s cear naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s se pronun e asupra chestiunilor de drept care au fost solu ionate diferit de instan ele judec tore ti. (2) Cererea trebuie s cuprind solu iile diferite date problemei de drept i motivarea acestora, jurispruden a Cur ii Constitu ionale, a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a Drepturilor Omului sau, dup caz, a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, opiniile exprimate n doctrin relevante n domeniu, precum i solu ia ce se propune a fi pronun at n recursul n interesul legii. (3) Cererea de recurs n interesul legii trebuie s fie nso it , sub sanc iunea respingerii ca inadmisibil , de copii ale hot rrilor judec tore ti definitive din care rezult c problemele de drept care formeaz obiectul judec ii au fost solu ionate n mod diferit de instan ele judec tore ti. Art. 472 Condi iile de admisibilitate Recursul n interesul legii este admisibil numai dac se face dovada c problemele de drept care formeaz obiectul judec ii au fost solu ionate n mod diferit prin hot rri judec tore ti definitive, care se anexeaz la cerere. Art. 473 Judecarea recursului n interesul legii (1) Recursul n interesul legii se judec de un complet format din pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pre edin ii de sec ii din cadrul acesteia, un num r de 14 judec tori din sec ia n a c rei competen intr chestiunea de drept care a fost solu ionat diferit de instan ele judec tore ti, precum i cte 2 judec tori din cadrul celorlalte sec ii. Pre edintele completului este pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) n cazul n care chestiunea de drept prezint interes pentru dou sau mai multe sec ii, pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie stabile te sec iile din care provin cei 20 de judec tori. (3) Dup sesizarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pre edintele acesteia va lua m surile necesare pentru desemnarea aleatorie a judec torilor din cadrul sec iei n a c rei competen intr chestiunea de drept care a fost solu ionat diferit de instan ele judec tore ti, precum i a judec torilor din celelalte sec ii ce intr n alc tuirea completului prev zut la alin. (1). (4) La primirea cererii, pre edintele completului va desemna un judec tor din cadrul sec iei n a c rei competen intr chestiunea de drept care a fost solu ionat diferit de instan ele judec tore ti, pentru a ntocmi un raport asupra recursului n interesul legii. n cazul n care chestiunea de drept prezint interes pentru dou sau mai multe sec ii, pre edintele completului va desemna 3 judec tori din cadrul acestor sec ii pentru ntocmirea raportului. Raportorii nu sunt incompatibili. (5) n vederea ntocmirii raportului, pre edintele completului poate solicita unor speciali ti recunoscu i opinia scris asupra chestiunilor de drept solu ionate diferit. (6) Raportul va cuprinde solu iile diferite date problemei de drept i argumentele pe care se fundamenteaz , jurispruden a relevant a Cur ii Constitu ionale, a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i opinia speciali tilor consulta i, dac este cazul, precum i doctrina n materie. Totodat , judec torul sau, dup caz, judec torii raportori vor ntocmi i vor motiva proiectul solu iei ce se propune a fi dat recursului n interesul legii. (7) edin a completului se convoac de pre edintele acestuia, cu cel pu in 20 de zile nainte de desf urarea acesteia. Odat cu convocarea, fiecare judec tor va primi o copie a raportului i a solu iei propuse. (8) La edin particip to i judec torii completului. Dac exist motive obiective, ace tia vor fi nlocui i, cu respectarea regulilor prev zute la alin. (3). (9) Recursul n interesul legii se sus ine n fa a completului, dup caz, de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau de procurorul desemnat de acesta, de judec torul desemnat de colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, respectiv al cur ii de apel. (10) Recursul n interesul legii se judec n cel mult 3 luni de la data sesiz rii instan ei, iar solu ia se adopt cu cel pu in dou treimi din num rul judec torilor completului. Nu se admit ab ineri de la vot. Art. 474 Con inutul hot rrii i efectele ei (1) Asupra cererii de recurs n interesul legii completul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se pronun prin decizie. (2) Decizia se pronun numai n interesul legii i nu are efecte asupra hot rrilor judec tore ti examinate i nici cu privire la situa ia p r ilor din acele procese.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro
3

14
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

interesul legii se judec de un complet format din 25 de judec tori dup cum urmeaz : i) pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau, n lipsa acestuia, din vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; ii) pre edin ii de sec ii din cadrul acesteia; iii) un num r de 14 judec tori din sec ia penal ; iv) cte 2 judec tori din cadrul celorlalte sec ii. Pre edintele completului este pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. n cazul n care problema de drept prezint interes pentru dou sau mai multe sec ii4, pre edintele sau, n lipsa acestuia, vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie stabile te sec iile din care provin cei 20 de judec tori. Mica reform extinde i sfera persoanelor care au calitatea procesual activ de a sesiza nalta Curte de Casa ie i Justi ie pentru a se pronun a n recurs n interesul legii. Pe lng procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, direct, sau ministrul justi iei, prin intermediul procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, i colegiile de conducere ale cur ilor de apel, vor avea calitate procesual activ i colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i Avocatul Poporului. Pierd ns calitatea procesual activ colegiile de conducere ale parchetelor de pe cur ile de apel. Consider m c aceste colegii trebuie s aib n continuare rol activ n domeniul unific rii
(3) Decizia se motiveaz n termen de cel mult 30 de zile de la pronun are i se public n cel mult 15 zile de la motivare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Dezlegarea dat problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan e de la data public rii deciziei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 475 Obiectul sesiz rii Dac , n cursul judec ii, un complet de judecat al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al cur ii de apel sau al tribunalului, nvestit cu solu ionarea cauzei n ultim instan , constat c o problem de drept de care depinde solu ionarea cauzei respective a fost dezlegat diferit n practica instan elor, va putea solicita Sec iei penale a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s pronun e o hot rre prealabil prin care s dea rezolvare problemei de drept cu care a fost sesizat . Art. 476 Procedura de judecat (1) Sesizarea Sec iei penale a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se face, din oficiu sau la cererea p r ilor, dup dezbateri contradictorii i dac sunt ndeplinite condi iile prev zute la art. 475, prin ncheiere, care nu este supus niciunei c i de atac. Cererea p r ilor trebuie s fie nso it , sub sanc iunea respingerii ca inadmisibil , de prezentarea dezleg rilor diferite n practica instan elor ale problemei de drept sesizate. (2) Prin aceea i ncheiere se poate suspenda judecarea cauzei pn la pronun area hot rrii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. n cazul n care inculpatul se afl n arest la domiciliu sau este arestat preventiv, se aplic n mod corespunz tor prevederile art. 208 pe toat durata suspend rii. (3) La primirea sesiz rii, pre edintele sec iei va desemna un judec tor pentru a ntocmi un raport asupra problemei de drept supuse judec ii. Dispozi iile art. 473 alin. (5)(8) se aplic n mod corespunz tor. (4) Raportul va fi comunicat p r ilor, care, n termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune, n scris, prin avocat, concluzii privind problema de drept supus judec ii. (5) Sesizarea se judec f r citarea p r ilor n cel mult 3 luni de la data nvestirii sec iei, iar solu ia se adopt cu jum tate plus unu din num rul judec torilor prezen i. Nu se admit ab ineri de la vot. Art. 477 Con inutul i efectele hot rrii (1) Asupra sesiz rii sec ia se pronun prin decizie, numai cu privire la problema de drept supus dezleg rii. (2) Dispozi iile art. 474 alin. (3) se aplic n mod corespunz tor. (3) Dezlegarea dat problemelor de drept este obligatorie pentru instan e, inclusiv n cauza n leg tur cu care s-a ridicat problema de drept, de la data public rii deciziei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
4 A se vedea, de pild , I.C.C.I., Sec iile Unite, decizia nr. 1/2004, (www.legalis.ro ) prin care s-a stabilit c Instan a penal nvestit cu judecarea ac iunii penale n cazul infrac iunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp i de v t mare corporal din culp s vr ite de un conduc tor auto, a fost nvestit s judece ac iunea civil , al turat celei penale, prin constituirea persoanei v t mate ca parte civil , att cu privire la preten iile formulate n leg tur cu decesul victimei sau cu v t m rile corporale suferite, ct i cu privire la preten iile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleia i fapte.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

15
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

practicii judiciare i s sesizeze Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie problemele de drept care au generat solu ii contradictorii ale instan elor din raza lor de competen . Dup sesizarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pre edintele acesteia sau, dup caz, vicepre edintele va lua m surile necesare pentru desemnarea aleatorie a judec torilor care intr n compunerea completului. Pentru solu ionarea recursului n interesul legii este obligatorie ntocmirea unui raport de c tre judec torul din cadrul sec iei penale desemnat de pre edintele completului care va solu iona recursul. n cazul n care problema de drept prezint interes pentru dou sau mai multe sec ii, pre edintele completului va desemna cte un judec tor din cadrul acestor sec ii pentru ntocmirea raportului. Judec torii raportori nu sunt incompatibili s participe la judecata recursului n interesul legii. n vederea ntocmirii raportului, pre edintele completului poate solicita unor speciali ti recunoscu i opinia scris asupra problemelor de drept solu ionate diferit. Raportul va trebui s cuprind : solu iile diferite date problemei de drept i argumentele pe care se fundamenteaz , jurispruden a relevant a Cur ii Constitu ionale, a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i opinia speciali tilor consulta i, dac este cazul, precum i doctrina n materie. Totodat , judec torul sau, dup caz, judec torii raportori va/vor ntocmi proiectul solu iei ce se propune a fi dat recursului n interesul legii. edin a completului se convoac de pre edintele acestuia cu cel pu in 20 de zile nainte de desf urarea acesteia. Odat cu convocarea, fiecare judec tor va primi o copie a raportului i a solu iei propuse. La edin particip to i judec torii completului. Recursul n interesul legii se sus ine n fa a completului, dup caz, de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau de procurorul desemnat de acesta, de judec torul desemnat de colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, respectiv al cur ii de apel. De i legea nu prevede expres, consider m c o copie a raportului ar trebui nmnat i procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau procurorului desemnat de acesta pentru a participa la solu ionarea recursului n interesul legii. Completul nvestit cu recursul n interesul legii se pronun asupra acestuia prin decizie n cel mult 3 luni de la data sesiz rii. Decizia se adopt cu cel pu in dou treimi din num rul judec torilor completului, nefiind posibil ab inerea de la vot a membrilor completului. Decizia se pronun numai n interesul legii i nu are efecte asupra hot rrilor judec tore ti examinate i nici cu privire la situa ia p r ilor din acele procese. Decizia se motiveaz n termen de cel mult 30 de zile de la pronun are i se public n cel mult 15 zile de la motivare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Dezlegarea dat problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan e de la data public rii deciziei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Prin noua reglementare a recursului n interesul legii este creat o modalitatea mai rapid i mai specializat de solu ionare a chestiunilor de drept care au generat solu ii diferite n jurispruden , n vederea asigur rii cu celeritate a unei practici unitare i mbun t irii, astfel, a calit ii actului de justi ie. Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, noua reglementare a recursului n interesul legii se aplic numai sesiz rilor formulate dup intrarea n vigoare a micii reforme. Sesiz rile pentru pronun area unei decizii n recurs n interesul legii nregistrate la nalta Curte de Casa ie i Justi ie nainte de intrarea n vigoare a Legii nr. 212/2010 vor fi solu ionate n continuare de Sec iile Unite ale instan ei supreme.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

16
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

4. Reguli procedurale n caz de desfiin are sau de casare cu trimitere spre rejudecare n cazul n care instan a de apel dispune desfiin area sentin ei i trimiterea cauzei spre rejudecare, respectiv cnd instan a de recurs caseaz att sentin a, ct i decizia i trimite cauza spre rejudecare, instan a competent s rejudece cauza se va stabili potrivit competen ei materiale din mica reform . Sentin a pronun at n urma rejudec rii va fi spus c ilor de atac prev zute de Legea nr. 202/2010. De exemplu, n cazul n care nalta Curte de Casa ie i Justi ie caseaz att sentin a tribunalului, ct i decizia cur ii de apel cu privire la infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial , va trimite cauza spre rejudecare la judec torie. Sentin a judec toriei este supus recursului la curtea de apel. n situa ia n care curtea de apel sau nalta Curte de Casa ie i Justi ie admite recursul i trimite cauza spre rejudecare n apel, decizia instan ei de apel va putea fi din nou atacat cu recurs. 5. Prorogarea de competen Presupune extinderea competen ei materiale sau teritoriale a unui organ de urm rire penal ori a unei instan e de judecat , n cazurile strict i limitativ prev zute de lege, i asupra unei cauze penale cu care a fost legal sesizat , dar care nu intr n competen a sa obi nuit ; prorogarea de competen poate avea loc n cazul: conexit ii, indivizibilit ii, chestiunilor prealabile/prejudiciale, schimb rii ncadr rii juridice sau a calific rii faptei. 5.1. Conexitatea i indivizibilitatea Legea nr. 202/2010 prevede c n caz de indivizibilitate sau conexitate ntre infrac iuni pentru care competen a apar ine Direc iei Na ionale Anticorup ie i Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, competen a de a efectua urm rirea penal n cauza reunit apar ine organului de urm rire penal specializat mai nti sesizat. n situa ia n care procurorul n fa a c ruia se afl cauzele reunite a dispus disjungerea, cauza se va trimite parchetului competent potrivit regulilor de drept comun. 5.2. Chestiunile prejudiciale Chestiunile prejudiciale sunt chestiuni extrapenale (de pild , drept civil, drept administrativ etc) de a c ror solu ionare depinde rezolvarea unei cauze penale, dar care urmeaz a fi rezolvate cu prec dere de o alt instan dect instan a penal la care se afl pendinte cauza. O astfel de chestiune este excep ia de nelegalitate prev zut n materia actelor administrative unilaterale unde art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ stipuleaz c legalitatea unui asemenea act poate fi cercetat oricnd n cadrul unui proces, pe cale de excep ie, din oficiu sau la cererea p r ii interesate. n acest caz, instan a penal , constatnd c de actul administrativ depinde solu ionarea litigiului pe fond, va sesiza prin ncheiere motivat instan a de contencios administrativ competent . Prin mica reform a fost modificat alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 554/2004, fiind nl turat posibilitatea suspend rii judec rii cauzei penale n cazul n care n fa a instan ei penale se
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

17
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

invoc o excep ie de nelegalitate a unui act administrativ de a c rei solu ionare depinde rezolvarea unei cauze penale. Odat cu modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legiuitorul trebuia s prevad i posibilitatea formul rii unei cererii de revizuire n cazul n care pn la solu ionarea excep iei de nelegalitate, instan a penal s-a pronun at n cauz iar hot rrea a r mas definitiv (de pild , n acest sens, urmare a nl tur rii posibilit ii suspend rii judec ii n cazul sesiz rii Cur ii Constitu ionale prin Legea nr. 177/2010 a fost introdus un nou caz de revizuire art. 4082 C.proc.pen.). Pn la interven ia unei astfel de modific ri legislative consider m c hot rrea instan ei de contencios administrativ, r mas irevocabil dup data r mnerii definitive a hot rrii penale care s-a ntemeiat pe actul administrativ declarat nelegal de instan a de contencios, trebuie s fie considerat o mprejurare nou necunoscut instan ei la momentul judec rii cauzei i, n m sura n care conduce la pronun area unei hot rri diametral opuse, s constituie temei pentru formularea unei cereri de revizuire, potrivit art. 394 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. 5.3. Str mutarea Legea nr. 202/2010 a modificat art. 60 C.proc.pen. privind solu ionarea cererii de str mutare, transpunnd integral dispozi iile art. 74 din Noul Cod de procedur penal 5. Urmare a acestei modific ri nalta Curte de Casa ie i Justi ie va solu iona cererea de str mutare prin sentin motivat (iar nu prin ncheiere) care nu este supus niciunei c i de atac. Desemnarea instan ei la care urmeaz a se str muta cauza nu mai este l sat la latitudinea instan ei supreme fiind determinat precis de legiuitor dup cum urmeaz : i) una dintre instan ele din circumscrip ia aceleia i cur i de apel sau din circumscrip ia unei cur i de apel nvecinate acesteia; ii) str mutarea judec rii cauzei de la o curte de apel se face la una dintre cur ile de apel dintr-o circumscrip ie nvecinat . n acest fel, se asigur , pe de o parte, previzibilitatea solu iilor n materie de str mutare, iar pe de alt parte, existen a unor costuri reduse pentru participan ii n procesul penal n leg tur cu participarea la desf urarea procedurilor. 5.4. Trimiterea cauzei la un alt parchet Prin noul art. 2171 C.proc.pen. au fost transpuse n legisla ia procesual actual dispozi iile art. 326 din Noul Cod de procedur penal 6, care reglementeaz n fapt o
Potrivit art. 74 din Legea nr. 135/2010 : (1) nalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz cererea de str mutare prin sentin . (2) n cazul n care g se te cererea ntemeiat , nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune str mutarea judec rii cauzei la una dintre instan ele din circumscrip ia aceleia i cur i de apel sau din circumscrip ia unei cur i de apel nvecinate acesteia. Str mutarea judec rii cauzei de la o curte de apel se face la una dintre cur ile de apel dintr-o circumscrip ie nvecinat . (3) nalta Curte de Casa ie i Justi ie hot r te n ce m sur se men in actele ndeplinite n fa a instan ei, precum i cele ndeplinite de judec torul de camer preliminar de la care s-a str mutat cauza. (4) Instan a de la care a fost str mutat cauza, precum i instan a la care s-a str mutat cauza vor fi n tiin ate de ndat despre admiterea cererii de str mutare. (5) Dac instan a de la care a fost str mutat cauza a procedat ntre timp la judecarea cauzei, hot rrea pronun at este desfiin at prin efectul admiterii cererii de str mutare. (6) Sentin a prev zut la alin. (1) nu este supus niciunei c i de atac.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro
5

18
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

str mutare a efectu rii urm ririi penale, ce se poate dispune cnd exist o suspiciune rezonabil c activitatea de urm rire penal este afectat din cauza mprejur rilor cauzei sau calit ii p r ilor ori cnd exist pericolul de tulburare a ordinii publice. Pentru a se dispune trimiterea cauzei la un alt parchet este necesar s se constate c to i procurorii din cadrul unui parchet, nu doar cel c ruia i s-a repartizat cauza, nu pot efectua n mod obiectiv sau eficient activitatea de urm rire penal . Competen a de a dispune trimiterea cauzei la un alt parchet egal n grad, din alt circumscrip ie teritorial apar ine procurorului general de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la cererea p r ilor sau din oficiu (n acest ultim caz se poate re ine c nsu i procurorul care efectueaz /supravegheaz urm rirea penal poate ntocmi un referat prin care s informeze Procurorul General cu privire la necesitatea trimiterii cauzei la un alt parchet, de pild pe motiv de pericol de tulburare a ordinii publice). Spre deosebire de Noul Cod de procedur penal , art. 2171 C.proc.pen. nu mai face trimitere la aplicarea n mod corespunz tor a dispozi iilor din materia str mut rii referitoare la procedura de informare, de ncuno tin are a p r ilor, soarta actelor efectuate n cauz de parchetul de la care se str mut urm rirea penal , determinarea legal a parchetului la care se trimite cauza. Rezolu ia prin care Procurorul general de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune cu privire la trimiterea cauzei la un alt parchet trebuie temeinic motivat , n vederea nl tur rii oric rei suspiciuni cu privire la o interven ie nejustificat a procurorului ierarhic superior n activitatea de urm rire penal a procurorilor ierarhic inferiori. n situa ia n care se dispune trimiterea cauzei la un alt parchet, instan a competent teritorial s judece cauza n ipoteza dispunerii unei solu ii de trimitere n judecat este: 1) instan a pe lng care func ioneaz parchetul la care a fost trimis cauza i care a efectuat urm rire penal dac : A) n cazul infrac iunilor s vr ite de persoane fizice n circumscrip ia teritorial a instan ei se afl : i) locul unde s-a s vr it infrac iunea (forum delicti comissi); ii) locul unde a fost prins infractorul (forum deprehensionis); iii) locul unde locuie te n fapt infractorul (forum domicilii); iv) locul unde locuie te n fapt persoana v t mat (forum domicilii victimae); B) n cazul infrac iunilor s vr ite de persoane juridice n circumscrip ia teritorial a instan ei se afl : i) locul unde a fost s vr it infrac iunea; ii) locul unde se afl sediul persoanei juridice; iii) locul unde locuie te persoana v t mat sau unde aceasta i are sediul. Aceea i instan va fi competent teritorial s solu ioneze i eventuale plngeri mpotriva solu iilor de scoatere sau ncetare a urm ririi penale. 2) instan a corespunz toare unit ii de parchet de la care a fost luat dosarul (competen a originar ), dac niciunul dintre locurile enumerate mai sus nu se afl n circumscrip ia teritorial a instan ei pe lng care func ioneaz parchetul la care a fost trimis cauza. Dup finalizarea urm ririi penale de c tre parchetul la care a fost trimis cauza va fi sesizat instan a competent teritorial, nainte de trimiterea cauzei (de exemplu, dac Procurorul General dispune trimiterea cauzei de la Parchetul de pe lng Judec toria Trgu-Mure la parchetul de pe lng Judec toria Bra ov n vederea efectu rii urm ririi penale, acest din urm parchet va sesiza Judec toria Trgu - Mure , n vederea judec rii cauzei, iar nu Judec toria Bra ov). Aceea i instan va fi

6 Potrivit art. 326 din Legea nr. 135/2010: Cnd exist o suspiciune rezonabil c activitatea de urm rire penal este afectat din cauza mprejur rilor cauzei sau calit ii p r ilor ori exist pericolul de tulburare a ordinii publice, procurorul general de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la cererea p r ilor, a unui subiect procesual principal sau din oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal n grad, dispozi iile art. 73 i 74 fiind aplicabile n mod corespunz tor.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

19
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

competent teritorial s solu ioneze i eventuale plngeri mpotriva solu iilor de scoatere sau de ncetare a urm ririi penale. Procurorul care efectueaz sau supravegheaz urm rirea penal poate cere naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s desemneze o instan egal n grad cu cea c reia i-ar reveni competen a s judece cauza n prim instan , care s fie sesizat n cazul n care se va emite rechizitoriul (de pild , s solicite s fie desemnat instan a pe lng care func ioneaz parchetul la care a fost a fost trimis cauza, din care face parte procurorul care emite rechizitoriul). 6. Ac iunea penal i ac iunea civil

6.1. Acordul de mediere - impediment la punerea n mi care sau la exercitarea ac iunii penale Legea nr. 202/2010 prevede un nou impediment la punerea n mi care sau exercitarea ac iunii penale constnd n ncheierea unui acord de mediere cu privire la latura penal a cauzei, n cazul infrac iunilor pentru care retragerea plngerii sau mp carea p r ilor nl tur r spunderea penal 7. Acest caz presupune ca p r ile s fi finalizat procedura de mediere prin ncheierea unui acord n care s fi fost tran ate toate aspectele privind conflictul de drept penal dintre acestea. Potrivit art. 58 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, acordul de mediere n care se consemneaz n elegerea p r ilor nu trebuie s cuprind prevederi care aduc atingere legii i ordinii publice; tot astfel, procedura medierii trebuie s se fi desf urat cu garantarea dreptului fiec rei p r i la asisten juridic i la interpret (procesul-verbal prin care se nchide procedura medierii, trebuie s arate dac p r ile au beneficiat de asisten a unui avocat i de serviciile unui interpret ori, dup caz, s men ioneze faptul c au renun at expres la acestea), iar n cazul minorilor trebuie respectate garan iile prev zute n procedura special penal . n situa ia n care procedura de mediere se desf oar naintea nceperii procesului penal i aceasta se nchide prin mp carea p r ilor consemnat ntr-un acord de mediere , persoana v t mat nu mai poate sesiza, pentru aceea i fapt , organul de urm rire penal (autoritate de lucru mediat), chiar dac ar mai fi nc n termenul legal de formulare a plngerii prealabile. Dac procedura de mediere a fost declan at n termenul prev zut de lege pentru introducerea plngerii prealabile, acest termen se suspend pe durata desf ur rii medierii. n situa ia n care p r ile nu ncheie un acord de mediere, persoana v t mat poate introduce plngerea prealabil n acela i termen, care i va relua cursul de la data ntocmirii procesuluiverbal de nchidere a procedurii de mediere, socotindu-se i timpul scurs nainte de suspendare. n situa ia n care acordul de mediere este ncheiat n mod legal pe parcursul actelor premerg toare, procurorul va dispune nenceperea urm ririi penale.

De exemplu, este posibil medierea cu privire la urm toarele infrac iuni: lovirea sau alte violen e (art. 180 C.pen.); v t marea corporal (art. 181 C.pen..,); v t marea corporal din culp (art. 184 alin. 1-4 C.pen.); violarea de domiciliu (art. 192 alin. 1 C.pen.); violarea secretului coresponden ei (art. 195 C.pen.); divulgarea secretului profesional (art. 196 C.pen.); violul (art. 197 alin. 1 C.pen.); seduc ia (art. 199 C.pen.,); furtul pedepsit la plngerea prealabil (art. 210 C.pen.); abuzul de ncredere (art. 213 C.pen.); gestiunea frauduloas (art. 214 alin. 1 C.pen.); distrugerea (art. 217 alin. 1C.pen.); tulburarea de posesie (art. 220 C.pen.); abandonul de familie (art. 305 C.pen.); nerespectarea m surilor privind ncredin area minorului (art. 307 C.pen.); tulburarea de folosin (art. 320 C.pen.).
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

20
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

n cazul n care procedura medierii se desf oar dup nceperea urm ririi penale (mediere procesual ), urm rirea penal , sau judecata se suspend pe o perioad de maximum 3 luni. Dac , n acest interval de timp, p r ile nu au ajuns la o n elegere i nu au semnat acordul de mediere, urm rirea penal , respectiv judecata se reiau. Dac acordul de mediere este ncheiat n cursul urm ririi penale, procurorul va dispune ncetarea urm ririi penale. n cazul n care acordul de mediere este ncheiat n faza de judecat , instan a va dispune ncetarea procesului penal. 6.2. Tranzac ia, medierea i recunoa terea preten iilor civile Prin Legea nr. 202/2010 a fost introdus art. 161 C.proc.pen. , care transpune n actualul cod prevederile art. 23 din Legea nr. 135/2010 (Noul Cod de procedur penal )8. Potrivit art. 161 C.proc.pen., n cursul procesului penal, cu privire la preten iile civile, inculpatul, partea civil i partea responsabil civilmente pot ncheia o tranzac ie sau un acord de mediere cu privire la latura civil a cauzei. Consider m c nu exist niciun impediment, ca o asemenea tranzac ie s fie ncheiat i de nvinuit, nu numai de inculpat. n aceast situa ie, dac au fost respectate dispozi iile legale de ncheiere a acestor n elegeri, instan a va lua act de ncheierea tranzac iei sau a acordului de mediere, f cnd referire la con inutul acestora n minuta hot rrii pronun ate. n cazul n care tranzac ia sau acordul de mediere cu privire la latura civil a cauzei intervin n cursul urm ririi penale, procurorul trebuie s fac referire la acestea n rechizitoriu. Recunoa terea total sau par ial de c tre inculpat a preten iilor p r ii civile se poate face numai, cu acordul p r ii responsabile civilmente. n acest caz instan a va obliga inculpatul la plata desp gubirilor n m sura recunoa terii, f r a fi necesar administrarea de noi probe. Cu privire la preten iile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe. 7. Modific ri referitoare la faza de urm rire penal Cre terea semnificativ a num rului de dosare nregistrate la parchete (spre exemplu, n anul 2009, num rul dosarelor de solu ionat a fost de 1.356.939, n cre tere cu 13,7% fa de 1.193.614 n anul 2008) a justificat interven ia legislativ punctual prin Legea nr. 202/2010 n scopul evit rii unui blocaj n sistemul judiciar. n acest sens, modific rile referitoare la faza de urm rire penal au ca scop asigurarea eficien ei investiga iilor din faza actelor premerg toare, n situa iile n care nu este oportun nceperea urm ririi penale, asigurarea flexibilit ii i a eficacit ii actelor procurorului prin care se dispune nenceperea urm ririi penale, n vederea limit rii supranc rc rii activit ii parchetelor, armonizarea dispozi iilor legale referitoare la prezentarea materialului de urm rire penal i asigurarea unui cadru legislativ eficient n cazurile n care sunt ntmpinate dificult i practice la prezentarea materialului de urm rire penal .
8 Potrivit art. 23 din Legea nr. 135/2010 intitulat Tranzac ia, medierea i recunoa terea preten iilor civile: (1) n cursul procesului penal, cu privire la preten iile civile, inculpatul, partea civil i partea responsabil civilmente pot ncheia o tranzac ie sau un acord de mediere, potrivit legii. (2) Inculpatul, cu acordul p r ii responsabile civilmente, poate recunoa te, n tot sau n parte, preten iile p r ii civile. (3) n cazul recunoa terii preten iilor civile, instan a oblig la desp gubiri n m sura recunoa terii. Cu privire la preten iile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

21
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

7.1. Sesizarea organelor judiciare Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c plngerea i denun ul trebuie s cuprind n mod obligatoriu pe lng numele, prenumele, calitatea, i domiciliul peti ionarului, descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii, indicarea f ptuitorului dac este cunoscut i a mijloacelor de prob i codul numeric personal n cazul persoanelor fizice. n cazul n care plngerea este ndreptat la organul de urm rire penal competent i nu cuprinde elementele de mai sus, se restituie peti ionarului pe cale administrativ , cu indicarea elementelor care lipsesc9; o asemenea posibilitate nu este prev zut , n mod inexplicabil de legiuitor10, n cazul denun ului, alin. (4) al art. 223 C.proc.pen. f cnd trimitere numai la art. 222 alin. (9) C.proc.pen., nu i la alin. (8) al acestui articol (denun ul nu poate fi restituit pe cale administrativ ). Organele judiciare au posibilitatea de a se sesiza din oficiu n leg tur cu faptele sau mprejur rile care rezult din plngerea sau denun ul formulate cu nerespectarea dispozi iilor legale. n vederea asigur rii celerit ii procedurilor, s-a prev zut c plngerea sau denun ul gre it ndreptate la instan a de judecat se trimite pe cale administrativ organului de urm rire penal competent. n cazul n care plngerea sau denun ul este depus la organul de urm rire penal necompetent material sau teritorial, este necesar declinarea de competen , iar nu trimiterea administrativ , c tre organul de urm rire penal competent. Men ionarea codului numeric personal n plngere sau denun poate contribui la eficientizarea execut rii silite a cheltuielilor judiciare de c tre stat. De asemenea, identificarea persoanei fizice care a formulat plngerea n bazele de date privind eviden a informatizat a persoanei nu se poate face numai prin raportare la nume, prenume, sau domiciliu/re edin , fiind necesare i alte date care sunt implicit cuprinse n codul numeric personal (de pild , data na terii). n vederea transpunerii standardelor europene n materia protec iei victimelor 11 unor infrac iuni, mica reform a stipulat c n situa ia n care plngerea este ntocmit de c tre o persoan care locuie te pe teritoriul Romniei, cet ean romn, str in sau persoan f r cet enie, prin care se sesizeaz s vr irea unei infrac iuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat s primeasc plngerea i s o transmit organului
9

10 11

n acest sens sunt i dispozi iile art. 289 alin. (9) din Legea nr. 135/2010. Potrivit art. 290 alin. 2 din noul cod de procedur penal , inclusiv denun ul poate fi restituit pe cale administrativ .

Potrivit art. 11 din Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor n cadrul procedurilor penale (2001/220/JAI) intitulat victimele rezidente n alt stat membru (1) Fiecare stat membru se asigur c autorit ile sale competente sunt n m sur s adopte m surile corespunz toare pentru a atenua dificult ile care apar atunci cnd victima i are re edin a n alt stat dect cel n care a fost s vr it infrac iunea, n special n ceea ce prive te desf urarea procedurii. n acest scop, autorit ile trebuie, n special, s fie n m sur s : - poat hot r ca victima s aib posibilitatea s fac o declara ie imediat dup s vr irea infrac iunii ; - recurg ct mai mult posibil la dispozi iile privind videoconferin ele i teleconferin ele prev zute la articolele 10 i 11 din Conven ia privind asisten a judiciar reciproc n materie penal ntre statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 [3] n scopul audierii victimelor rezidente n str in tate. (2) Fiecare stat membru se asigur c victima unei infrac iuni ntr-un stat membru, altul dect cel n care aceasta are re edin a, poate depune o plngere la autorit ile competente din ara de re edin , n cazul n care nu a putut s o fac n statul n care a fost s vr it infrac iunea sau, n cazul unei infrac iuni grave, n cazul n care aceasta nu a dorit s o fac . Autoritatea competent la care a fost depus plngerea, n m sura n care nu i exercit ea ns i competen a n acest sens, o transmite de ndat autorit ii competente pe teritoriul c reia a fost s vr it infrac iunea. Aceast plngere este tratat n conformitate cu dreptul intern al statului unde a fost s vr it infrac iunea.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

22
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

competent din ara pe teritoriul c reia a fost comis infrac iunea. Regulile privind cooperarea judiciar n materie penal se aplic n mod corespunz tor. Plngerea prealabil se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului. Potrivit Legii nr. 202/2010, n scopul asigur rii celerit ii procedurilor, n cazul n care plngerea prealabil a fost gre it ndreptat la instan a de judecat se trimite pe cale administrativ organului de urm rire penal competent, fiind considerat valabil , dac a fost introdus n termen la organul necompetent. n cazul n care plngerea prealabil este depus la organul de urm rire penal necompetent material sau teritorial, este necesar declinarea de competen , iar nu trimiterea administrativ , c tre organul de urm rire penal competent; plngerea prealabil este considerat valabil , dac a fost introdus n termen la organul necompetent. 7.2. Nenceperea urm ririi penale 7.2.1. Nenceperea urm ririi penale n cazul lipsei de pericol social concret al faptei Prin Legea nr. 202/2010 se acord posibilitatea procurorului de a dispune nenceperea urm ririi penale i n cazul n care constat din actele premerg toare c fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni [art. 10 alin. (1) lit. b1) C.proc.pen.]. Urmare a modific rii alin. (2) i (3) ale art. 181 C.pen., nenceperea urm ririi penale pentru lipsa pericolului social se poate dispune de procuror, din oficiu sau la propunerea organelor de cercetare penal , prin ordonan : i) in rem, n situa ia n care f ptuitorul nu este cunoscut, ns fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni; ii) in personam, cnd este cunoscut f ptuitorul iar fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni. n acest caz, aplicarea unei sanc iuni administrative f ptuitorului nu este obligatorie. Consider m c fa de natura solu iei pronun ate de procuror i de lipsa garan iilor procedurale ale unei ap r ri efective pentru f ptuitor, aplicarea sanc iunii amenzii administrative ar trebui s fie evitat [ar fi preferabil ca amenda administrativ s fie dispus numai n cazul solu iilor de scoatere de sub urm rire penal ntemeiate pe dispozi iile art. 10 alin. (1) lit. b1 ) C.proc.pen.]. mpotriva ordonan ei procurorului prin care s-a dispus nenceperea urm ririi penale pe motiv c fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni, se poate formula plngere n temeiul art. 275 - art. 278 C.proc.pen. la procurorul ierarhic superior; n cazul n care acesta respinge plngerea sau nu se pronun asupra ei n termen de 20 de zile de la nregistrare, se poate formula plngere la instan n temeiul art. 2781 C.proc.pen. 7.2.2. Dispunerea nenceperii urm ririi penale. Motivare. Comunicare. Procurorul din oficiu ori n urma analizei propunerii organului de cercetare penal de a nu se ncepe urm rirea penal poate dispune prin rezolu ie (ordonan n cazul lipsei pericolului social), nenceperea urm ririi penale, n cazul n care constat existen a unui impediment la punerea n mi care a ac iunii penale dintre cele prev zute de art. 10 C.proc.pen. (anterior modific rilor survenite prin Legea nr. 202/2010 procurorul trebuia s confirme prin rezolu ie propunerea de nencepere a urm ririi penale). Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c motivarea rezolu iei/ordonan ei este facultativ sau poate cuprinde doar argumente suplimentare n situa ia n care procurorul i nsu e te
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

23
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

argumentele cuprinse n propunerea organului de cercetare penal . n cazul n care procurorul apreciaz c trebuie s motiveze personal actul (de pild , n situa ia n care procurorul este de acord cu solu ia de nencepere a urm ririi penale, dar nu i cu temeiul sau motivarea din propunerea organelor de cercetare penal ), rezolu ia/ordonan a prin care se dispune nenceperea urm ririi penale trebuie s cuprind : data, numele, func ia, parchetul din care face parte procurorul; referirea la modalitatea de sesizare, la actele premerg toare i la informa iile ob inute n urma efectu rii acestora; prezentarea pe scurt a situa iei de fapt; ncadrarea juridic ; constatarea ntrunirii condi iei negative prev zute de art. 10 C.proc.pen.; temeiul de drept [art. 228 alin. (6) C.proc.pen.]; dispozi ia de nencepere a urm ririi penale; indicarea persoanei f ptuitorului cu toate datele de identificare. Cnd s-a dispus nenceperea urm ririi penale, indiferent de temeiul de drept al solu iei, cheltuielile judiciare sunt suportate de stat. Ca excep ie, va fi obligat la cheltuieli judiciare persoana care a f cut sesizarea n cazul n care i-a exercitat abuziv acest drept, caz n care procurorul are obliga ia de a motiva aceast dispozi ie [pentru a se dispune obligarea petentului la cheltuieli judiciare, nu este necesar s fi fost constatat n prealabil, abaterea judiciar prev zut de art. 198 alin. (4) litera k) C.proc.pen.]. Copie de pe rezolu ia/ordonan a prin care se dispune nenceperea urm ririi penale i de pe propunerea organului de cercetare penal (n cazul n care procurorul nu a motivat personal rezolu ia sau a adus numai argumente suplimentare celor care se reg sesc n referatul organului de cercetare penal ) se comunic persoanei care a f cut sesizarea, precum i, dup caz, persoanei fa de care s-au efectuat acte premerg toare. Dac procurorul a redactat rezolu ia/ordonan a prin care s-a dispus nenceperea urm ririi penale, se va comunica numai acest act, nu i copie de pe propunerea organelor de cercetare penal . 7.3. Clasarea n cazul n care urm rirea penal a fost nceput in rem, nu exist nvinuit n cauz (n ciuda diligen elor depuse de organele de urm rire penal , f ptuitorul nu a putut fi descoperit) i se constat c fapta nu prezint pericolul social al unei infrac iuni, procurorul dispune, prin ordonan , clasarea, iar nu scoaterea de sub urm rire penal . 7.4. Supravegherea urm ririi penale Prin mica reform organele de cercetare penal dobndesc competen a de efectuare a actelor de cercetare penal cu privire la infrac iunea de sp lare a banilor, care anterior era n competen a de urm rire obligatorie a procurorului. ntruct prin mica reform nu s-au operat modific ri i cu privire la Legea nr. 508/2004 privind nfiin area, organizarea i func ionarea n cadrul Ministerului Public a Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism (DIICOT), pentru infrac iunile de sp larea a banilor care sunt n competen a DIICOT, urm rirea penal se va efectua n continuare n mod obligatoriu de c tre procuror. Legea nr. 202/2010 nu a operat modific ri n ceea ce prive te Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sanc ionarea sp l rii banilor, precum i pentru instituirea unor m suri de prevenire i combatere a finan rii actelor de terorism, pentru a permite organelor de cercetare penal s primeasc sesiz ri de la Oficiul Na ional de Prevenire i Combatere a Sp l rii Banilor atunci
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

24
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

cnd se constat existen a unor indicii temeinice de sp lare a banilor. De asemenea, nu a fost modificat nici Ordonan a de urgen nr. 99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea capitalului pentru ca n situa ia existen ei unor indicii temeinice de sp lare a banilor secretul bancar i secretul profesional s nu fie opozabil organelor de cercetare penal . De asemenea, organele de cercetare penal dobndesc competen a de efectuare a actelor de cercetare penal cu privire la infrac iunile privind protec ia muncii, care anterior era n competen a de urm rire obligatorie a procurorului. Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, vom distinge n leg tur cu aplicarea n timp a noii legii urm toarele ipoteze: i) n situa ia n care urm rirea penal a fost nceput anterior intr rii n vigoare a micii reforme, procurorul are obliga ia de efectua urm rire penal pentru infrac iunile privind protec ia muncii, respectiv pentru infrac iunea de sp lare a banilor (urm rire penal proprie); ii) n situa ia n care urm rirea penal a fost nceput dup data intr rii n vigoare a micii reforme, procurorul va supraveghea efectuarea urm ririi penale de c tre organele de cercetare penal pentru infrac iunile privind protec ia muncii, respectiv pentru infrac iunea de sp lare a banilor (supravegherea urm ririi penale); 7.5. ncetarea de drept a m surii arest rii preventive n caz de scoatere de urm rire penal sau de ncetare a urm ririi penale Art. 140 alin. (1) lit. b) C.proc.pen. prevedea c m sura arest rii preventive nceteaz de drept n caz de scoatere de sub urm rire penal sau de ncetare a urm ririi penale. nainte de intrarea n vigoare a micii reforme, art. 243 alin. (3) C.proc.pen., respectiv art. 249 raportat la art. 243 alin. (3) C.proc.pen., prevedea c dac se descopereau impedimente la exercitarea ac iunii penale prev zute de art. 10 C.proc.pen. ntr-o cauz n care exist un nvinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuia s se pronun e asupra ncet rii urm ririi penale sau scoaterii de sub urm rire penal n aceea i zi n care a primit propunerea de la organul de cercetare penal . Dac procurorul dispunea ncetarea urm ririi penale sau scoaterea de sub urm rire penal , constatnd ndeplinite n cauz condi iile ar tate mai sus, trebuia s solicite de ndat instan ei revocarea m surii arest rii preventive, ntocmind n acest sens un referat n care trebuia men ionat impedimentul prev zut de art. 10 C.proc.pen. n termen de 24 de ore de la primirea de la procuror a dosarului, instan a trebuia s dispun , prin ncheiere, revocarea m surii arest rii preventive i punerea de ndat n libertate a nvinuitului sau inculpatului. Aceste dispozi ii legale ridicau mari probleme sub aspectul temeiului de drept al priv rii de libertate a persoanei mpotriva c reia nu mai este formulat nicio acuza ie penal , n perioada cuprins ntre momentul dispunerii solu iei de netrimitere n judecat de c tre procuror i cea a punerii sale efective n libertate. n aceast interval de timp, persoana care nu mai avea calitate de nvinuit sau inculpat, ca urmare a dispunerii de c tre procuror a solu iei de netrimitere n judecat , datorit constat rii existen ei unui impediment la exercitarea ac iunii penale, era privat de libertate n lipsa vreunui temei de drept intern, fiind astfel nc lcate exigen ele art. 5 parag. 1 din Conven ia european . n vederea evit rii unei priv ri nelegale de libertate prin Legea nr. 202/2010 a fost modificat art. 140 alin. (3) C.proc. pen. astfel c procurorul, din oficiu sau n urma inform rii organului de cercetare penal , are obliga ia, potrivit competen elor prev zute de lege, s constate ncetarea de drept a m surii preventive trimi nd, n vederea punerii de ndat n libertate a celui
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

25
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

re inut sau arestat, administra iei locului de de inere o copie de pe ordonan prin care s-a dispus scoaterea de sub urm rire penal sau ncetarea urm ririi penale ori un extras cuprinznd urm toarele men iuni: datele necesare pentru identificarea nvinuitului sau inculpatului, num rul mandatului de arestare, num rul i data ordonan ei, precum i temeiul legal al liber rii. n mod corelativ a fost modificat art. 243 alin. (3) C.proc. pen. prev zndu-se c : Atunci cnd cazul de ncetare a urm ririi penale prive te un nvinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie s se pronun e asupra ncet rii urm ririi penale n aceea i zi n care a primit propunerea de ncetare de la organul de cercetare penal . Dac procurorul a dispus ncetarea urm ririi penale, m sura arest rii preventive nceteaz de drept, nvinuitul sau inculpatul fiind pus de ndat n libertate., respectiv art. 245 alin. (3) C.proc.pen. potrivit c ruia n cazul n care ncetarea urm ririi penale prive te un nvinuit sau inculpat arestat, n ordonan se va face men iune i cu privire la constatarea ncet rii de drept a m surii arest rii preventive.. Aceste dispozi ii legale se aplic n mod corespunz tor i n cazul n care se dispune scoaterea de sub urm rire penal . 7.6.Liberarea provizorie n cursul urm ririi penale n vederea evit rii cre rii unei practici neunitare la nivelul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie (unde n lipsa unei dispozi ii exprese completul care judec cauza n prim instan este format din trei judec tori), Legea nr. 202/2010 a prev zut c n cursul urm ririi penale, cererea de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cau iune se solu ioneaz de un singur judec tor, indiferent de natura cauzei. 7.7. Prezentarea materialului de urm rire penal

Prezentarea materialului de urm rire penal este actul procesual ce const n chemarea nvinuitului sau a inculpatului n fa a organului de urm rire penal i informarea lui cu privire la probele administrate, precum i la ncadrarea juridic a faptei s vr ite, asigurndu-i-se totodat posibilitatea efectiv de a lua cuno tin nemijlocit de acestea; reprezint o garan ie a dreptului la ap rare n faza de urm rire penal fiind necesar prezen a personal a nvinuitului sau inculpatului. Potrivit Legii nr. 202/2010, procurorul poate dispune trimiterea n judecat nvinuitului/inculpatului f r prezentarea materialului de urm rire penal dac : a

i) nvinuitul/inculpatul sau ap r torul s u a lipsit n mod nejustificat la chemarea organului de urm rire penal (inclusiv n situa ia n care lipsa nejustificat este determinat de sustragerea nvinuitul/inculpatului de la urm rirea penal ); ii) nvinuitul/inculpatul sau ap r torul s u refuz n mod nejustificat s ia cuno tin materialul de urm rire penal ; de

iii) nvinuitul/inculpatul este disp rut (nu este necesar declararea dispari iei pe cale judec toreasc ); dac pn la naintarea dosarului la procuror nvinuitul/inculpatul se prezint , este prins ori adus, se procedeaz la prezentarea materialului de urm rire penal ;

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

26
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

7.8. M suri de natur a contribui la desf urarea cu celeritate a urm ririi penale. Legea nr. 202/2010 cuprinde i alte m suri ce pot contribui la accelerarea solu ion rii cauzelor penale, dintre care enumer m: i) urm rirea penal poate fi efectuat cu caracter de continuitate i n situa ia n care nvinuitul sau inculpatul este supus unor m suri preventive sau procesuale; legea prevede c n situa iile n care, n cursul urm ririi penale, dosarul cauzei este solicitat n acela i timp (nu este necesar ca cererile s fie simultane, ci ca mai multe instan e s solicite n acela i interval de timp acela i dosar de urm rire penal ) de instan e diferite, ca urmare a unor cereri formulate de c tre p r i (de pild , n cazul n care mai multe p r i formuleaz cereri de revocare, nlocuire sau ncetare a m surii arest rii preventive ce formeaz fiecare obiectul unui dosar, iar aceste dosare sunt repartizate unor complete diferite), procurorul nainteaz numai copii numerotate i certificate de grefa parchetului de pe toate actele dosarului. Organul de urm rire penal p streaz originalul actelor dosarului, n vederea continu rii urm ririi penale. n cazurile n care procurorul formuleaz n cursul urm ririi penale propuneri sau cereri care sunt n competen a de solu ionare a judec torului (de exemplu, propunere de arestare preventiv , de prelungire a arest rii preventive, de ncuviin are a intercept rii i nregistr rii comunica iilor, a accesului la un sistem informatic, a perchezi iei domiciliare etc), procurorul sau organul de cercetare penal va nainta originalul dosarului, p strnd copii de pe toate actele dosarului, n vederea continu rii urm ririi penale (art. 205 alin. 2 C.proc.pen., nemodificat prin Legea nr. 202/2010). ii) accesul la bazele electronice de date; n vederea realiz rii procedurii de citare, a comunic rii actelor de procedur sau a aducerii cu mandat la desf urarea procedurilor, procurorul are drept de acces direct la bazele electronice de date de inute de organele administra iei de stat (de pild , Registrul Comer ului, Ministerul Finan elor Publice, Administra ia Na ional a Penitenciarelor, Serviciul de Eviden Informatizat a Persoanei, Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar etc). Pentru ca aceast m sur s fie eficient a fost prev zut obliga ia organelor administra iei publice care de in baze electronice de date de a colabora cu procurorul, n vederea asigur rii accesului direct al acestuia la informa iile existente n bazele electronice de date. n acela i scop a fost prev zut obliga ia Ministerul Public de a ncheia protocoale de colaborare cu autorit ile i institu iile publice care de in baze electronice de date, pentru ca la momentul intr rii n vigoare a micii reforme procurorii s aib acces la bazele electronice de date. iii) posibilitatea organelor de urm rire penal de a dispune aducerea prin constrngerea n temeiul unui mandat de aducere i a martorului; iv) ancheta social n cazul expertizei psihiatrice a minorului. n vederea ntocmirii expertizei psihiatrice a minorului pentru a se stabili dac acesta a ac ionat sau nu cu discern mnt, autoritatea tutelar n a c rei raz teritorial domiciliaz minorul are obliga ia s efectueze ancheta social la cererea unit ii sanitare de specialitate care efectueaz expertiza. Aceast dispozi ie are rolul de a nl tura blocajele existente n prezent n practic , ca urmare a refuzului serviciilor de autoritate tutelar din cadrul prim riilor de a colabora cu Institutul Na ional de Medicin Legal , care n vederea efectu rii unei expertize medico-legale psihiatrice nu are nevoie dect de realizarea unei anchete sociale, iar nu a unui referat de evaluare de c tre Serviciile de Proba iune. v) posibilitatea procurorului de a desemna un reprezentant comun, avocat din oficiu, n cauzele cu un num r mare de p r i v t mate, civile sau responsabile civilmente.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

27
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Legea nr. 202/2010 a prev zut c n cazul n care un num r mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civil , acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care p r ile civile nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desf urare a procesului penal, procurorul poate desemna, prin rezolu ie motivat , un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele, n vederea efectu rii cu celeritate a urm ririi penale. Rezolu ia trebuie s fie comunicat p r ilor civile, care au obliga ia de a ncuno tin a procurorul dac sunt de acord sau refuz s fie reprezenta i prin avocatul desemnat din oficiu. n situa ia n care p r ile civile c rora li s-a comunicat de c tre procuror faptul c sunt reprezentate de un avocat din oficiu, nu ncuno tin eaz parchetul cu privire la acordul sau dezacordul lor referitor la reprezentarea prin avocat n cadrul procesului penal, se va prezuma c accepta aceast reprezentare. Dac p r ile civile ncuno tin eaz pe procuror despre faptul c nu sunt de acord s fie reprezentate, citarea acestora precum i comunicarea actelor de procedur se va face individual. n situa ia n care prin fapta penal s-au adus v t m ri unui num r mare de p r i v t mate, constituite sau nu p r i civile, care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care p r ile v t mate nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desf urare a procesului penal, procurorul poate desemna, prin rezolu ie motivat , un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Legea nr. 202/2010 nu prevede n cazul p r ilor v t mate, care nu sunt constituite p r i civile, obliga ia de a de a ncuno tin a procurorul dac sunt de acord sau refuz s fie reprezentan i prin avocatul desemnat din oficiu. Pentru identitate de ra iune, consider m c i n cazul p r ilor v t mate este necesar ca rezolu ia procurorului prin care a fost desemnat un reprezentant comun s fie comunicat , iar n cazul n care acestea nu i manifest dezacordul cu privire reprezentarea lor prin intermediul avocatului din oficiu se va prezuma c accepta aceast reprezentare. Tot astfel, dac p r ile v t mate ncuno tin eaz pe procuror despre faptul c nu sunt de acord s fie reprezentate, citarea acestora precum i comunicarea actelor de procedur se va face individual. Dovada mandatului se face prin depunerea delega iei de avocat din oficiu. Avocatul din oficiu trebuie s fac demersuri pentru a lua leg tura cu persoanele reprezentate, i s ncuno tin eze organele de urm rire penal despre aceasta. Toate actele de procedur comunicate avocatului din oficiu, reprezentant al p r ii v t mate sau civile, sau de care avocatul a luat cuno tin sunt prezumate a fi cunoscute de persoanele reprezentate. vi) posibilitatea aplic rii unei amenzi judiciare p r ii v t mate sau p r ii responsabile civilmente care lipse te nejustificat de la chemarea organului de urm rire penal , n cazul n care acesta din urm a apreciat c prezen a acestor p r i este necesar pentru buna desf urare a urm ririi penale 7.9. Alte modific ri legislative referitoare la urm rire penal .

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

28
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

i) n scopul corel rii dispozi iilor legale referitoare la prezentarea a materialului de urm rire penal 12, s-a fost modificat art. 251 C.poc.pen. prev zndu-se c : Despre aducerea la ndeplinire a dispozi iilor prev zute la art. 250 organul de urm rire penal (nu organul de cercetare penal ) ntocme te proces-verbal, n care consemneaz i declara iile, cererile i r spunsurile inculpatului. ii) potrivit art. 916 C.proc.pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, Mijloacele de prob prev zute n prezenta sec iune (s.n. intercept rile i nregistr rile audio sau video) pot fi supuse expertizei la cererea procurorului, a p r ilor sau din oficiu." - astfel, a fost l rgit cadrul expertizelor care se pot efectua cu privire la intercept rile i nregistr rile comunica ilor prev zndu-se posibilitatea ca pe lng expertiza tehnic (referitoare la mijloacele tehnice folosite pentru efectuarea supravegherii tehnice) s fie efectuat i expertiza criminalistic a vocii i vorbirii. 8. Plngerea mpotriva actelor i m surilor de urm rire penal

8.1. Inadmisibilitatea unei noi plngeri pe cale ierarhic n cursul urm ririi penale p r ile sau orice persoan fizic sau juridic al c rei interes legitim a fost v t mat sau este susceptibil de a fi v t mat printr-un act al organelor de urm rire penal pot formula plngere mpotriva acestuia. Dac plngerea vizeaz actele efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozi iilor date de acesta, competen a de solu ionare apar ine prim-procurorului parchetului (pentru actele procurorilor din subordinea sa), procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel (pentru actele procurorilor din cadrul cur ii de apel), ori procurorului- ef de sec ie din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie (pentru actele procurorilor din acest parchet); cnd m surile sau actele sunt ale prim procurorului ori ale Procurorului General al Parchetului de pe lng Curtea de Apel sau ale procurorului- ef de sec ie al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori au fost efectuate sau luate pe baza dispozi iilor date de c tre ace tia plngerea se solu ioneaz de procurorul ierarhic superior. Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c n situa ia n care procurorul ierarhic superior respinge plngerea formulat mpotriva unui act sau unei m suri de urm rire penal care nu con ine o solu ie de neurm rire sau de netrimitere n judecat , rezolu ia/ordonan a acestuia nu mai poate fi atacat pe cale ierarhic . O plngere formulat mpotriva solu iei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior va fi respins ca inadmisibil . Alineatul (21) al art. 278, introdus prin mica reform , nu se refer la cazurile n care plngerea vizeaz o solu ie de neurm rire sau de netrimitere n judecat , iar procurorul ierarhic superior a respins plngerea. n aceast ipotez persoana v t mat , precum i orice alte persoane ale c ror interese legitime sunt afectate se pot adresa cu plngere instan ei de judecat n temeiul art. 2781 C.proc.pen. n acest sens n jurispruden s-a ar tat c mpotriva solu iilor de netrimitere n judecat se poate formula, n condi iile art. 278 C.proc.pen., o singur plngere la procurorul
12 Prin decizia nr.24/1999 Curtea Constitu ional ar tat c : () procurorul, primind dosarul, nainte de a dispune trimiterea n judecat , are obliga ia, iar nu latitudinea, de a-l chema pe nvinuit spre a-i prezenta materialul de urm rire penal , chiar dac acesta i-a fost adus la cuno tin de c tre organul de cercetare penal , urmnd a se aplica n mod corespunz tor dispozi iile art.250-254 din Codul de procedur penal .

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

29
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

ierarhic superior, iar dac aceasta este respins , persoana nemul umit se poate adresa numai instan ei de judecat , i nu procurorului ierarhic superior celui care a respins aceast plngere (I.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 833 din 8 februarie 2006, www.legalis.ro) De asemenea, prin art. 278 alin. (21) C.proc.pen. nu este afectat dezlegarea n drept dat de nalta Curte de Casa ie i Justi ie n recurs n interesul legii prin decizia nr. 1/2009, potrivit c reia: Organul judiciar competent s solu ioneze plngerea mpotriva rezolu iei sau ordonan ei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezolu ia sau ordonan a procurorului de netrimitere n judecat i s-a dat aceea i ori alt solu ie de netrimitere n judecat , pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior. Numai n situa ia n care, la rndul s u, procurorul ierarhic superior, astfel sesizat, a respins plngerea i a men inut solu ia prim-procurorului sau nu a solu ionat plngerea n termenul legal prev zut la art. 277 din Codul de procedur penal , persoana v t mat , precum i orice alte persoane ale c ror interese legitime sunt afectate se pot adresa cu plngere instan ei de judecat .. Aceast solu ie pronun at n aplicarea dispozi iilor art. 278 alin. (2) i (3) i ale art. 2781 alin. (1) i (2) teza a IIa C.proc.pen. i p streaz valabilitatea. 8.2. Eliminarea c ilor de atac mpotriva hot rrilor pronun ate n temeiul art. 2781 C.proc.pen. Instan a sesizat cu o plngere formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen. poate dispune una dintre urm toarele solu ii: i) respinge, prin sentin , plngerea ca tardiv , inadmisibil sau nefondat ; ii) ia act, prin sentin , de retragerea plngerii formulate; iii) admite, prin sentin , plngerea, desfiin eaz rezolu ia, ordonan a ori dispozi ia de netrimitere n judecat din rechizitoriu atacat i trimite cauza procurorului n vederea nceperii sau a redeschiderii urm ririi penale; iv) admite, prin sentin , plngerea, desfiin eaz actul atacat i schimb temeiul solu iei de netrimitere n judecat sau neurm rire re inut de procuror cu un alt temei prev zut de art. 10 C.proc.pen.; v) admite plngerea, desfiin eaz actul de netrimitere n judecat atacat i cnd probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei re ine cauza spre judecare; n aceast situa ie instan a se pronun prin ncheiere; Potrivit Legii nr. 202/2010 hot rrile pronun ate de judec tor sunt definitive. Prin urmare, att sentin ele pronun ate potrivit art. 2781 alin. (8) lit. a) i b) C.proc.pen., dar i ncheierea13 pronun at potrivit art. 2781 alin. (8) lit. c) C.proc.pen., nu sunt supuse niciunei c ii de atac. Fa de dispozi iile art. XXIV din Legea nr. 202/2010, vom distinge n leg tur cu aplicarea n timp a noii legii urm toarele ipoteze: i) n situa ia n care instan a a fost sesizat cu o plngere formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen., nainte de intrarea n vigoare a micii reforme, sentin ele pronun ate potrivit art. 2781 alin. (8) lit. a) i b) C.proc.pen., sunt supuse recursului, chiar dac au fost pronun ate dup intrarea n vigoare a legii noi;

13 ncheierea pronun at ca urmare a admiterii plngerii i re inerii cauzei spre judecare nu poate fi atacat nici separat, i nici odat cu fondul.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

30
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

- n situa ia n care instan a de control judiciar admite recursul i trimite cauza spre rejudecare, sentin ele pronun ate dup rejudecare sunt definitive. ii) dac instan a a fost sesizat cu o plngere formulat n temeiul art. 2781 C.proc.pen., dup intrarea n vigoare a micii reforme, sentin ele pronun ate potrivit art. 2781 alin. (8) lit. a) i b) C.proc.pen., sunt definitive.

8.3. Trimiterea pe cale administrativ a plngerilor gre it ndreptate. n vederea asigur rii celerit ii procedurilor, instan a n fa a c reia a fost depus o plngere mpotriva unei solu ii de neurm rire sau de netrimitere n judecat , f r ca petentul s fi parcurs anterior procedura intern , va dispune trimiterea pe cale administrativ a plngerii n vederea solu ion rii de procurorul ierarhic superior. n situa ia n care plngerea mpotriva unei solu ii de neurm rire sau de netrimitere n judecat a fost depus la o instan de judecat necompetent , va fi dispus declinarea de competen . 9. Modific ri cu privire la faza de judecat .

9.1. Citarea p r ilor la judecat Judecata poate avea loc numai dac p r ile sunt legal citate i procedura este ndeplinit . Potrivit Legii nr. 202/2010 n cazul n care este lips de procedur sau un viciu al procedurii de citare, nf i area p r ii nelegal citat n instan , n persoan sau prin reprezentant (n cazul persoanelor juridice), ori prin avocat ales sau avocat din oficiu (dac acesta din urm a luat leg tura cu partea reprezentat ), acoper orice nelegalitate survenit n procedura de citare. Este prev zut astfel, un caz de acoperire a nulit ii relative referitoare la procedura de citare prin prezentarea p r ii n instan , personal sau prin reprezentan i. Luarea n cuno tin a termenului de judecat este procedura prin care unii subiec i procesuali sunt informa i despre termenul de judecat fixat, nemaifiind necesar citarea lor; p r ile prezente personal la un termen de judecat iau n cuno tin noul termen, nemaifiind citate pentru termenele ulterioare, chiar dac ar lipsi la vreunul din aceste termene; tot astfel, prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c i n situa ia n care partea, persoan fizic sau juridic , este reprezentat la un termen de judecat prin avocat ales, prin avocat din oficiu care a luat leg tur cu partea reprezentat , ori n cazul n care se prezint la termenul de judecat un alt reprezentant al p r ii, persoan juridic , se consider c are termen n cuno tin ; de asemenea are termen n cuno tin , partea c reia, personal, prin reprezentant sau ap r tor ales sau prin func ionarul sau persoana ns rcinat cu primirea coresponden ei, i s-a nmnat n mod legal cita ia pentru un termen de judecat . n scopul desf ur rii cu celeritate a procedurilor penale, prin Legea nr. 202/2010 a fost reglementat o procedur flexibil de preschimbare a termenului. Astfel, completul nvestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea p r ilor, s preschimbe termenul luat n cuno tin cu respectarea principiului continuit ii completului n situa ia n care din motive obiective instan a nu i poate desf ura activitatea de judecat la termenul fixat ori n vederea solu ion rii cu celeritate a cauzei. Preschimbarea termenului se dispune prin rezolu ia
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

31
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

judec torului, n camera de consiliu i f r citarea p r ilor. P r ile vor fi citate de ndat pentru noul termen fixat. 9.2. Procedura simplificat a judec ii n cazul recunoa terii vinov iei Art. 6 parag. 3 lit. d) din Conven ia european garanteaz acuzatului dreptul s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuz rii i s ob in citarea i audierea martorilor ap r rii n acelea i condi ii ca i martorii acuz rii. Acest drept are caracter relativ, acuzatul putnd s renun e la exercitarea sa n fa a unei instan e independente i impar iale, i s aleag s fie judecat n baza probelor administrate n faza de urm rire penal . n acest sens Curtea de la Strasbourg a ar tat c acuzatul are posibilitatea de a renun a la dreptul garantat de art. 6 parag. 3 lit. d) din Conven ia european i, pe cale de consecin , nu poate pretinde c i-a fost nc lcat acest drept, n cazul n care instan a i ntemeiaz hot rrea de condamnare pe declara ia dat n cursul urm ririi penale de un martor (inclusiv anonim), la a c rui audiere acuzatul a renun at 14. Majoritatea statelor europene au prev zut n dreptul intern elemente de justi ie negociat 15 (de exemplu, n Fran a procedura denumit la comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite, sau n Italia procedura patteggiamneto), sau procedurii simplificate de tipul pledoariilor de vinov ie (de pild , procedurile anglo-saxone plea guilty sau plea barganing16). Procedura simplificat a judec rii n cazul recunoa terii vinov iei, introdus prin Legea nr. 202/201017, reprezint de fapt o procedur abreviat ce are la baz o pledoarie de vinov ie i poate fi aplicat dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii:

A se vedea CEDO, hot rrea din 28 august 1991, n cauza Brandstetter contra Austriei, parag. 49. n doctrin s-a ar tat c prin justi ie negociat se n elege acea procedur prin care se permite p r ilor s intervin , ntr-o m sur mai restrns sau mai extins , fie ntr-o form pozitiv , care implic o acceptare, fie ntr-o manier negativ , care presupune lipsa unui refuz, n cadrul procedurilor penale, putnd s influen eze prin demersul lor deznod mntul acestor proceduri. Posibilitatea conferit inculpatului de a refuza sau de a accepta anumite propuneri, privit izolat, nu este de natur a conferi un caracter negociat procedurilor. Accentul cade pe posibilitatea p r ilor de a supune discu iilor aspecte ce in de desf urarea procedurilor penale, avnd puterea ca, prin concesii reciproce, s influen eze m car par ial con inutul acestor propuneri, ajungndu-se n final la pronun area unei hot rri care s reprezinte rezultatul negocierilor.(a se vedea J. Pradel, Procedure penale, Edition Cujas, 10e dition, Paris, 2000, p. 236 i urm., F. Tulkens, M. Van der Kerchove, La justice pnale: justice impose, justice participative, justice consensuelle ou justice ngocie? n, Ph. Gerard, Ph. Ost, M. Van der Kerchove , Droit Negocie, droit impose?, F.U.S.L, Bruxelles, 1999, p. 124 i urm., F. Tulkens, Negociated justice, n M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, p. 663 i urm.) 16 n sistemul de drept anglo-saxon (care a stat la baza tuturor reglement rilor din dreptul continental n materia justi iei negociate) obiectul negocierii l poate constitui pedeapsa n procedura sentence barganing, existnd un acord vertical care se impune judec torului n stabilirea pedepsei, ori chiar nvinuirea procedura charge barganing, cnd se realizeaz un acord orizontal ntre persoana acuzat i procuror, acesta din urm putnd fie s renun e la acuza ii, fie s modifice nvinuirea. 17 Reglementarea procedurii judec ii n cazul recunoa terii vinov ie reprezint transpunerea n procedura penal actual a dispozi iilor art. 374 din noul cod de procedur penal potrivit c ruia: (1) Pn la nceperea cercet rii judec tore ti, inculpatul poate declara, personal sau prin nscris autentic, c recunoa te s vr irea faptelor re inute n actul de sesizare a instan ei i solicit ca judecata s se fac n baza probelor administrate n faza de urm rire penal .
15

14

(2) Judecata poate avea loc numai n baza probelor administrate n faza de urm rire penal doar atunci cnd inculpatul declar c recunoa te n totalitate faptele re inute n actul de sesizare a instan ei i nu solicit administrarea de probe. (3) La termenul de judecat , cnd cauza se afl n stare de judecat , instan a l ntreab pe inculpat dac solicit ca judecata s aib loc n baza probelor administrate n faza de urm rire penal i acord cuvntul procurorului, celorlalte p r i i persoanei v t mate asupra cererii formulate. (4) Instan a de judecat admite cererea atunci cnd, din probele administrate, rezult c faptele inculpatului sunt stabilite i sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse i procedeaz la audierea inculpatului, potrivit art. 378. (5) n caz de admitere a cererii, pre edintele explic persoanei v t mate c se poate constitui parte civil i ntreab partea civil i partea responsabil civilmente dac propun administrarea de probe. Instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile, potrivit
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

32
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

i) instan a s fie competent s judece cauza i legal sesizat ; - pentru a putea s se pronun e cu privire la vinov ia inculpatului n temeiul acestei procedurii simplificate actul de sesizare a instan ei trebuie s fi fost legal ntocmit, iar instan a s fie competent s judece cauza i s fi fost legal sesizat ; - instan a sau p r ile pot s invoce orice nelegalitate care atrage nulitatea absolut a urm ririi penale i, pe cale de consecin , restituirea cauzei la parchet, chiar dac inculpatul a ales s urmeze procedura simplificat . ii) inculpatul s nu fie acuzat de s vr irea unei infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa deten iunii pe via ; - procedura simplificat se aplic numai cauzelor avnd ca obiect infrac iuni cu privire la care legea prevede numai pedeapsa amenzii, pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii, sau numai pedeapsa nchisorii; - potrivit art. 1411 C.pen. prin pedeapsa prev zut de lege se n elege pedeapsa prev zut n textul de lege care incrimineaz fapta s vr it n forma consumat , f r luarea n considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei; - nu prezint importan dac pedeapsa deten iunii pe via este pedeapsa unic sau este prev zut de lege alternativ cu pedeapsa nchisorii; - n cazul n care inculpatul este acuzat de s vr irea mai multor infrac iuni concurente este necesar ca pentru niciuna dintre acestea legea s nu prevad pedeapsa deten iunii pe via ; iii) inculpatul s fi declarat personal sau prin nscris autentic nainte de citirea actului de sesizare a instan ei c recunoa te s vr irea faptelor re inute n rechizitoriu; - inculpatul trebuie s declare nainte de nceperea cercet rii judec tore ti c recunoa te n totalitate fapta/ele re inute n actul de sesizare a instan ei i c nu solicit administrarea de probe, cu excep ia nscrisurilor n circumstan iere pe care le poate administra la acel termen de judecat ; - n cazul n care inculpatul recunoa te numai o parte dintre faptele re inute n rechizitoriu, procedura simplificat nu este aplicabil ; - n situa ia n care n cauz sunt mai mul i inculpa i i numai unul/unii dintre ace tia recunosc toate faptele re inute n sarcina lor prin rechizitoriu, instan a va proceda potrivit regulilor procedurii simplificate pentru ace tia, dispunnd, prin ncheiere, disjungerea cauzei pentru ceilal i inculpa i, n cazul n care disjungerea este posibil ; inculpa ii condamna i ca urmare a pledoariei de vinov ie, pot fi audia i ca martori n cauza disjuns cu privire la ceilal i inculpa i; judec torul care a pronun at solu ia de condamnare a inculpatului/ilor potrivit procedurii simplificate, se poate afla ntr-o situa ie de incompatibilitate de a judeca cauza disjuns cu privire la ceilal i participan i la s vr irea infrac iunii. - recunoa terea faptelor poate fi f cut i de inculpatul minor, cu respectarea dispozi iilor din cadrul procedurii speciale referitoare la persoanele citate s participe la judecat ;
art. 26, dac pentru solu ionarea acesteia este necesar administrarea de probe, prin care s-ar prelungi n mod nejustificat solu ionarea ac iunii penale. (6) n caz de admitere a cererii, dispozi iile art. 386 i 391395 se aplic n mod corespunz tor. (7) Instan a va pronun a condamnarea inculpatului, care beneficiaz de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps prev zute de lege n cazul pedepsei nchisorii i de reducerea cu o p trime a limitelor de pedeaps prev zute de lege n cazul pedepsei amenzii. Dispozi iile alin. (1)(6) nu se aplic n cazul n care ac iunea penal vizeaz o infrac iune care se pedepse te cu deten ie pe via . (8) n caz de respingere a cererii, instan a procedeaz potrivit art. 376407.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

33
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

- inculpatul nu este obligat s recunoasc i ncadrarea juridic a faptei/faptelor astfel cum a/au fost re inut /re inute n actul de sesizare putnd solicita schimbarea ncadr rii juridice a acestora, n condi iile art. 334 C.proc.pen.; - aceast procedur simplificat poate fi aplicat numai cu privire la cauzele penale n care nu a fost citit actul de sesizare, normele de procedur fiind de imediat aplicare18; n cazul n care a fost nceput cercetarea judec toreasc la momentul intr rii n vigoare a micii reforme, inculpatul nu mai poate beneficia de efectele procedurii simplificate. iv) inculpatul trebuie s solicite ca judecata s se fac n baza probelor administrate n faza de urm rire penal ; - dreptul de a solicita audierea de martori n procedur public i contradictorie n fa a unei instan e impar iale i independente garantat de art. 6 parag. 3 lit. d) din Conven ia european este un drept relativ la care acuzatul poate renun a; - inculpatul trebuie s declare nainte de nceperea cercet rii judec tore ti c n elege s se judece pe baza probelor administrate n cursul urm ririi penale pe care i le nsu e te i c nu solicit administrarea de probe, cu excep ia nscrisurilor n circumstan iere pe care le poate administra la acel termen de judecat ; - chiar dac inculpatul solicit s fie judecat n baza tuturor probelor administrate n cursul urm ririi penale, instan a poate aprecia c prin modul n care au fost administrate unele probe a fost nc lcat principiul legalit ii sau loialit ii n administrarea probelor, ori drepturile i libert ile fundamentale garantate de Conven ia european (de pild , se re ine utilizarea torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante pe parcursul audierilor), aducndu-se astfel atingere semnificativ i substan ial caracterului echitabil al procesului penal; tot ca urmare a acestor nc lc ri ale dispozi iilor legale se poate ridica un dubiu serios cu privire la fiabilitatea probelor (aptitudinea unei probe de a fi credibil ) administrate n cursul urm ririi penale; n toate aceste ipoteze, instan a poate, chiar i n cadrul acestei proceduri simplificate, s dispun excluderea

18 n procesul penal, sub aspect procedural, este aplicabil numai principiul imediatei aplic ri a legii de procedur , ce presupune c aceasta se aplic tuturor actelor efectuate n activitatea procesual , n perioada de timp n care este n vigoare, indiferent de data s vr irii infrac iunii pentru care se formuleaz acuza ia penal i de data nceperii procesului penal (nainte sau dup intrarea legii de procedur n vigoare). A adar, n materia legilor de procedur este aplicabil principiul tempus regit actum, neavnd aplicabilitate principiul mitior lex. n doctrina romn (Tr. Pop, Drept procesual penal, vol. I, Tipografia Na ional S.A., Cluj, 1946, p. 210) s-a ar tat, n mod ntemeiat, c : Din principiul aplic rii imediate a legii procesual penale rezult c aceasta este numai activ i niciodat extraactiv ; adic nu se va aplica n trecut, la acte i la raporturi trecute; nu mai poate avea eficien asupra unui act procesual efectuat anterior intr rii ei n vigoare; nu mai poate atinge valabilitatea acestuia; ceea ce s-a f cut sub imperiul legii anterioare nu se mai poate desface prin legea nou ; actele procesuale efectuate sub legea veche, dup normele acesteia, i p streaz valabilitatea lor originar , i deci i toate efectele legale; prin urmare legea procesual nu este retroactiv ; i nu este nici ultraactiv , fiindc nu se mai poate aplica proceselor sau actelor ce intervin sau continu dup ie irea ei din vigoare, c ci acestora li se aplic imediat legea nou , excep ie putnd fi numai legea care modific competen a unei instan e f r a desfiin a ns i instan a. Tot astfel, profesorul I. Tanoviceanu a ar tat (I. Tanoviceanu, Tratat de Drept i Procedur Penal , vol. I, Tipografia Curierul Judiciar, Bucure ti, 1924, p. 290-291) c : obiectul legilor de procedur nu l formeaz desigur infrac iunea, a a c este f r interes momentul comiterii sale; obiectul normelor de procedur este alc tuit din acel complex de acte inerente desf ur rii ac iunii represive. Toate aceste acte ns nu pot fi efectuate dect conform cu legea din momentul n care ele au loc, nct nu se poate concepe ca un act de procedur s se produc sub imperiul unei legi i totu i s se zic c aceast lege este retroactiv fa de el. Aceast eroare nu este posibil dect dac raport m actul de procedur nu la momentul n care el se efectueaz , ci la momentul la care s-a comis infrac iunea n a c rei ac iune represiv se cuprinde acest act de procedur . Este, deci, profund gre it a se spune c o lege de procedur este retroactiv (s.n.) fa de un act de procedur , efectuat dup intrarea n vigoare a acestei legi, numai pentru simplul motiv c acel act se raporteaz la o infrac iune comis anterior. (...) a adar nu exist lege de procedur care s se aplice unor acte efectuate nainte de intrarea ei n vigoare. Toate legile de procedur se aplic numai la actele ce se vor produce sub imperiul lor i ca atare nu se poate vorbi de retroactivitatea legilor de procedur penal .

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

34
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

probelor nelegal sau neloial administrate, avnd n vedere calitatea de garant al respect rii dreptului la un proces echitabil; - n cazul n care se dispune excluderea unor probe, instan a trebuie s ntrebe din nou pe inculpat dac n elege s apeleze n continuare la procedura simplificat , prin raportare numai la probele legal administrate n cursul urm ririi penale. n situa ia n care sunt ndeplinite condi iile de mai sus, instan a dup ce atrage aten ia inculpatului prezent la judecat asupra tuturor consecin elor ce decurg din alegerea procedurii simplificate, d citire actului de sesizare, procedeaz la ascultarea inculpatului sub aspectul recunoa terii faptelor descrise n rechizitoriu i nsu irii probelor administrate n cursul urm ririi penale. Aceast ascultare a inculpatului cu privire la recunoa terea vinov iei, nu are natura juridic a unui mijloc de prob (nefiind deci aplicabile prevederile art. 69- 74 C.proc.pen.), ci reprezint o activitate procesual obligatorie n vederea stabilirii cadrului procesual, fiind plasat n momentul chestiunilor prealabile admiterii cererii de judecare potrivit procedurii prev zute de art. 3201 C.proc.pen.. Caracterul obligatoriu al acestei activit i procesuale este corelativ dreptului inculpatului de a opta pentru procedura simplificat . Dup ascultarea inculpatului, instan a admite cererea de judecare de judecare potrivit procedurii prev zute de art. 3201 C.proc.pen. Dup acest moment inculpatul nu mai poate renun a pe parcursul procesului penal asupra op iunii sale de a fi judecat potrivit procedurii simplificate (n cazurile n care legiuitorul a dorit s prevad o asemenea posibilitatea de revenire a prev zut-o n mod expres: de pild , renun area la apel/recurs). Dup deschiderea procedurii simplificate, instan a poate ncuviin a inculpatului numai administrarea probei cu nscrisuri n circumstan iere, iar apoi acord cuvntul n dezbateri, procurorului i p r ilor, potrivit regulilor generale de desf urare a dezbaterilor. Procedura simplificat se poate desf ura i n lipsa inculpatului, dac sunt ndeplinite condi iile men ionate mai sus, in ipoteza n care recunoa terea s-a f cut n baza unui nscris autentic. n aceast situa ie, audierea inculpatului nu mai este necesar . Dac pentru solu ionarea ac iunii civile se impune administrarea de probe n fa a instan ei, se va dispune, prin ncheiere, disjungerea acesteia; cnd disjungerea nu este posibil (de pild , n cazul infrac iunilor contra patrimoniului cnd stabilirea ntinderii prejudiciului este esen ial i pentru solu ionarea ac iunii penale), instan a va proceda la administrarea de probe cu celeritate numai sub aspectul ac iunii civile; Instan a poate respinge cererea de judecare potrivit procedurii simplificate atunci cnd, din probele administrate n cursul urm ririi penale, nu rezult c faptele inculpatului sunt stabilite dincolo de orice dubiu rezonabil i nu sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse. n cazul n care instan a, cu ocazia deliber rii nu este l murit asupra mprejur rilor de fapt ale cauzei nu va dispune achitarea, ci repunerea cauzei pe rol, caz n care procesul va urma regulile procedurii de drept comun. Inculpatul care recunoa te s vr irea unei infrac iuni i solicit s fie judecat potrivit procedurii simplificate beneficiaz de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps prev zute de lege, n cazul pedepsei nchisorii, i de reducerea cu o p trime a limitelor de pedeaps prev zute de lege, n cazul pedepsei amenzii (cauz legal de reducere a pedepsei). n situa ia n care instan a re ine i circumstan e atenuante legale sau judiciare prev zute de art. 73-741 C.pen. n favoarea inculpatului, aplicarea efectelor circumstan elor atenuante se face prin raportarea la limitele pedepsei nchisorii reduse ca urmare a aplic rii procedurii prev zute de art. 3201 alin. (7) C. proc.pen.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

35
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Dac minorul a s vr it o tentativ la o infrac iune i opteaz pentru procedura simplificat a recunoa terii vinov iei, limitele pedepsei de la care se va aplica reducerea prev zut de art. 3201 alin. (7) C. proc.pen. sunt cele prev zute pentru tentativ la infrac iunea respectiv , reduse apoi la jum tate. n cazul n care inculpatul beneficiaz i de cauza legal de reducere a pedepsei prev zut de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri19, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane20, respectiv de cea prev zut de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protec ia martorilor21, limitele pedepsei la care se va aplica reducerea prev zut de art. 3201 alin. (7) C. proc.pen. sunt cele, reduse ca urmare a aplic rii celorlalte cauze de reducere. Consider m c inculpatul trebuie s beneficieze de cauza legal de reducere a pedepsei prev zut de art. 3201 alin. (7) C. proc.pen. i n cazul n care de i acesta a optat pentru judecarea potrivit procedurii simplificate, instan a a respins cererea i a aplicat regulile de drept comun cu privire la judecat , iar dup deliberare a constatat din ansamblul materialului probator c faptele descrise n rechizitoriu i recunoscute de inculpat sunt probate dincolo de orice dubiu rezonabil. mpotriva hot rrii de condamnare pronun ate n urma procedurii simplificate, inculpatul poate formula apel/recurs, numai sub aspectul ncadr rii juridice i al individualiz rii pedepsei, neputnd renun a la op iunea de a fi judecat potrivit procedurii simplificate. n cazul n care inculpa ii care nu au recunoscut s vr irea infrac iunii i cu privire la care judecata a fost disjuns , sunt achita i printr-o hot rre definitiv , este incident cazul de revizuire prev zut de art. 394 alin. (1) lit. e) C.proc. pen., toate hot rrile care nu se pot reconcilia fiind supuse revizuirii. 9.3. Modific ri referitoare la etapa procesual a apelului

Urmare a modific rilor legislative operate prin Legea sentin ele pronun ate de tribunal/tribunalul militar teritorial achitarea sau ncetarea procesului penal, i/sau prin care precum i ncheierile date n cursul judec ii n prim instan

nr. 202/2010 sunt supuse apelului: prin care s-a dispus condamnarea, a fost solu ionat ac iunea civil , de c tre tribunal.

Nu pot fi atacate cu apel: i) sentin ele pronun ate de judec torii/tribunalele militare; ii) sentin ele pronun ate de tribunale cu privire la infrac iunile pentru care punerea n mi care a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei v t mate; iii) sentin ele pronun ate de Cur ile de apel sau de nalta Curte de Casa ie i Justi ie; iv) sentin ele de deznvestire (de exemplu, cele prin care se dispune restituirea cauzei la parchet, sau declinarea de competen ); v) sentin ele pronun ate n materia execut rii pedepselor (de pild , cererile privind ntreruperea
19

Potrivit art. 16 din Legea nr. 143/2000: Persoana care a comis una dintre infrac iunile prev zute la art. 210, iar n timpul urm ririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la r spundere penal a altor persoane care au s vr it infrac iuni legate de droguri beneficiaz de reducerea la jum tate a limitelor pedepsei prev zute de lege. Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 : Persoana care a comis una dintre infrac iunile prev zute de prezenta lege, iar n timpul urm ririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la r spundere penal a altor persoane care au s vr it infrac iuni prev zute de prezenta lege beneficiaz de reducerea la jum tate a limitelor pedepsei prev zute de lege.
21 Potrivit art. 19 din Legea nr. 682/2002: Persoana care are calitatea de martor, n sensul art. 2 lit. a) pct. 1 i 2, i care a comis o infrac iune grav , iar naintea sau n timpul urm ririi penale ori al judec ii denun sau faciliteaz identificarea i tragerea la r spundere penal a altor persoane care au s vr it astfel de infrac iuni beneficiaz de reducerea la jum tate a limitelor pedepsei prev zute de lege. 20

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

36
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

execut rii pedepsei, contesta iile la executare etc.) sau cele privind cererile de reabilitare; vi) ncheierile dispuse de prima instan pentru care legea prevede n mod expres c pot fi atacate separat cu recurs (spre exemplu, ncheierile pronun ate n materia arest rii preventive), sau cele care nu pot fi atacate cu nicio cale de atac (de exemplu, ncheierea prin care a fost admis cererea de recuzare). Prin Legea nr. 202/2010 a fost completat art. 366 alin. (1) C.proc.pen. cu o prevedere cu caracter de recomandare potrivit c reia cererea de apel trebuie s cuprind : numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea i domiciliul, re edin a sau locuin a declarantului, s indice hot rrea apelat i num rul dosarului n care a fost pronun at i s fie semnat de persoana care face apel. 9.4. Modific ri referitoare la etapa procesual a recursului 9.4.1. Hot rri supuse recursului

Potrivit modific rilor operate prin Legea nr. 202/2010 sunt supuse recursului urm toarele hot rri: i) deciziile pronun ate de instan ele de apel (curtea de apel) precum i ncheierile date n cursul judec ii n apel; ii) sentin ele pronun ate n prim instan , n cazurile n care legea prevede recursul ca singura cale ordinar de atac (de exemplu, sentin ele de deznvestire, sentin ele pronun ate de judec torii/tribunale militare, sentin ele pronun ate de tribunal care au ca obiect infrac iunile pentru care punerea n mi care a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei v t mate; sentin ele pronun ate n materia execut rii hot rrilor penale ori a reabilit rii etc.); iii) ncheierile cu privire la care legea prevede c pot fi atacate separat cu recurs (de pild , ncheierile prin care se dispune, n cursul urm ririi penale ori al judec rii n prim instan sau apel, luarea, revocarea, nlocuirea, ncetarea de drept sau prelungirea unei m suri preventive, ncheierea prin care s-a confirmat m sura de siguran a intern rii medicale, ncheierile prin care se dispune suspendarea judec ii etc.).

9.4.2. Noi cazuri de casare A. Art. 3899 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen. 12. cnd nu sunt ntrunite elementele constitutive ale unei infrac iuni sau cnd instan a a pronun at o hot rre de condamnare pentru o alt fapt dect cea pentru care condamnatul a fost trimis n judecat , cu excep ia cazurilor prev zute n art. 334337; Introducerea acestui caz de casare prin Legea nr. 202/2010 reprezint o consecin a deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 694/2010 prin care instan a de contencios constitu ional a apreciat c : prin eliminarea posibilit ii de a contesta pe calea recursului o hot rre
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

37
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

judec toreasc atunci cnd nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infrac iunii, nchide p r ii interesate calea valorific rii efective a dreptului nc lcat, sens n care dispozi iile art.I pct.184 din Legea nr.356/2006 n ce prive te partea referitoare la modificarea dispozi iilor art.385 alin.(1) 9 pct.12 din Codul de procedur penal contravin dispozi iilor constitu ionale ale art.21 i ale art.20 raportate la art.13 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale.

B. Art. 3899 alin. 1 pct. 172 C.proc.pen. : 172. cnd hot rrea este contrar legii sau cnd prin hot rre s-a f cut o gre it aplicare a legii Acest caz de casare este identic cu cel prev zut de art. 3899 alin. (1) pct. 171 C.proc.pen., care a fost abrogat prin art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal . Prin decizia Cur ii Constitu ionale nr. 783 din 12 mai 2009 - publicat n Monitorul Oficial nr. 404 din 15 iunie 2009 a fost admis excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2009. Urmare a acestei decizii instan ele au apreciat c acest caz de casare este din nou n vigoare22. Spre deosebire, de art. 3899 alin. (1) pct. 171 C.proc.pen., noul caz de casare prev zut de art. 3899 alin. (1) pct. 172 C.proc.pen. poate fi invocat de instan , din oficiu, cnd a influen at asupra hot rrii n defavoarea inculpatului. 9.4.3. Preciz ri cu privire la caracterul devolutiv al recursului Potrivit Legii nr. 202/2010 recursul declarat mpotriva unor hot rri care, n baza legii, nu pot fi atacate cu apel (sentin ele pronun ate de judec torie, de curtea de apel sau de nalta Curte de Casa ie i Justi ie, sau cele pronun ate de tribunale pentru infrac iuni la care ac iunea penal se pune n mi care la plngerea prealabil a persoanei v t mate), nu este limitat la cazurile de casare mai sus men ionate, instan a fiind obligat ca n afara temeiurilor invocate i a cererilor formulate de recurent, s examineze legalitatea i temeinicia hot rrii pronun ate n vederea nl tur rii erorilor de fapt sau de drept; n aceste cauze, instan a de recurs poate administra probe noi sau readministra probele n situa ia n care consider necesar pentru asigurarea dreptului p r ilor la un proces echitabil.

Curtea Constitu ional a motivat c abrogarea art. 3859 alin. (1) pct. 171 C. proc. pen., prin dispozi iile declarate neconstitu ionale, ncalc dispozi iile constitu ionale ale art. 21 privind accesul liber la justi ie, precum i ale art. 20 din Constitu ie referitoare la tratatele interna ionale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil i ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale. A a fiind, critica formulat de inculpa i prin referirea la cazul de casare prev zut n art. 3859 alin. (1) pct. 171 C. proc. pen. devine actual i posibil . (I.C.C.J., Sec ia penal , decizia nr. 2461 din 26 iunie 2009, www.legalis.ro)

22

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

38
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

9.5. M suri de natur a contribui la desf urarea cu celeritate a judec ii . - Legea nr. 202/2010 cuprinde i alte m suri ce pot contribui la accelerarea judec rii cauzelor penale, dintre care enumer m: i) accesul la bazele electronice de date; n vederea realiz rii procedurii de citare, a comunic rii actelor de procedur sau a aducerii cu mandat la desf urarea procedurilor, instan a de judecat are drept de acces direct la bazele electronice de date de inute de organele administra iei de stat (de pild , Registrul Comer ului, Ministerul Finan elor Publice, Administra ia Na ional a Penitenciarelor, Serviciul de Eviden Informatizat a Persoanei, Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar etc). Pentru ca aceast m sur s fie eficient a fost prev zut obliga ia organelor administra iei publice care de in baze electronice de date de a colabora cu instan a de judecat , n vederea asigur rii accesului direct al acesteia la informa iile existente n bazele electronice de date. n acela i scop a fost prev zut obliga ia Ministerului Justi iei de a ncheia protocoale de colaborare cu autorit ile i institu iile publice care de in baze electronice de date, pentru ca la momentul intr rii n vigoare a micii reforme procurorii s aib acces la bazele electronice de date. ii) posibilitatea instan elor de judecat de a dispune aducerea prin constrngerea n temeiul unui mandat de aducere i a martorului; iii) posibilitatea instan ei de judecat de a desemna un reprezentant comun, avocat din oficiu, n cauzele cu un num r mare de p r i v t mate, civile sau responsabile civilmente. Legea nr. 202/2010 a prev zut c n cazul n care un num r mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civil , acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care p r ile civile nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desf urare a procesului penal, instan a poate desemna, prin ncheiere motivat , un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele, n vederea efectu rii cu celeritate a urm ririi penale. ncheierea trebuie s fie comunicat p r ilor civile, care au obliga ia de a ncuno tin a instan a dac sunt de acord sau refuz s fie reprezenta i prin avocatul desemnat din oficiu. n situa ia n care p r ile civile c rora li s-a comunicat de c tre instan faptul c sunt reprezentate de un avocat din oficiu, nu ncuno tin eaz organul jurisdic ional cu privire la acordul sau dezacordul lor referitor la reprezentarea prin avocat n cadrul procesului penal, se va prezuma c accepta aceast reprezentare. Dac p r ile civile ncuno tin eaz instan a despre faptul c nu sunt de acord s fie reprezentate, citarea acestora precum i comunicarea actelor de procedur se va face individual. n situa ia n care prin fapta penal s-au adus v t m ri unui num r mare de p r i v t mate, constituite sau nu p r i civile, care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care p r ile v t mate nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desf urare a procesului penal, instan a poate desemna, prin ncheiere motivat , un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Legea nr. 202/2010 nu prevede n cazul p r ilor v t mate, care nu sunt constituite p r i civile, obliga ia de a ncuno tin a instan a dac sunt de acord sau refuz s fie reprezenta i prin avocatul desemnat din oficiu. Pentru identitate de ra iune, consider m c i n cazul p r ilor v t mate este necesar ca ncheierea instan ei prin care a fost desemnat un reprezentant comun s
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

39
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

fie comunicat , iar n cazul n care acestea nu i manifest dezacordul cu privire la reprezentarea lor prin intermediul avocatului din oficiu se va prezuma c accept aceast reprezentare. Tot astfel, dac p r ile v t mate ncuno tin eaz instan a despre faptul c nu sunt de acord s fie reprezentate, citarea acestora precum i comunicarea actelor de procedur se va face individual. Desemnarea unui avocat din oficiu, reprezentant comun al p r ilor v t mate/civile, trebuie efectuat pentru fiecare etap procesual a fazei judeca ii (prim instan , apel, recurs) Dovada mandatului se face prin depunerea delega iei de avocat din oficiu. Avocatul din oficiu trebuie s fac demersuri pentru a lua leg tura cu persoanele reprezentate, i s ncuno tin eze instan a despre aceasta. Toate actele de procedur comunicate avocatului din oficiu, reprezentant al p r ii v t mate sau civile, sau de care avocatul a luat cuno tin sunt prezumate a fi cunoscute de persoanele reprezentate. iii) posibilitatea aplic rii unei amenzi judiciare p r ii v t mate sau p r ii responsabile civilmente care lipse te nejustificat de la chemarea instan ei de judecat , n cazul n care aceasta din urm a apreciat c prezen a acestor p r i este necesar pentru buna desf urare a judec ii.

10. Revizuirea Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c cererea de revizuire adresat direct instan ei se trimite pe cale administrativ procurorului competent, n vederea asigur rii celerit ii procedurilor penale (anterior trimiterea se realiza prin sentin atacabil cu recurs, ceea ce conducea la prelungirea nejustificat a procedurii); n cazul n care cererea de revizuire a fost adresat parchetului necompetent, se va dispune declinarea pentru efectuarea actelor de cercetare prealabil c tre parchetul competent. De asemenea, au fost operate modific ri cu privire la analiza admisibilit ii n principiu a cererii de revizuire. Astfel, urmare a modific rilor aduse Codului de procedur penal prin Legea nr. 202/2010 primul stadiu, admisibilitatea n principiu, presupune o procedur necontradictorie23 n care instan a examineaz , n camera de consiliu f r citarea p r ilor i f r participarea procurorului urm toarele aspecte: i) dac sunt invocate motive de revizuire cu respectarea prevederilor art. 394 C.proc.pen.24; ii) dac hot rrea atacat este o hot rre definitiv prin care a fost solu ionat fondul cauzei; iii) dac cererea de revizuire a fost introdus n termenul prev zut de art. 398 alin. (2) C.proc.pen. i de c tre una dintre persoanele prev zute de art. 396 alin. (1) i (2) C.proc.pen. n limitele calit ii lor procedurale; iv) dac motivele i probele n baza c rora este formulat cererea nu au mai f cut obiectul unei cereri de revizuire anterioare, respins definitiv;
n acela i sens sunt i dispozi iile art. 459 din Legea nr. 135/2010. Cererea de revizuire care se ntemeiaz pe alte motive dect cazurile prev zute de art. 394 din Codul de procedur penal , este inadmisibil (I.C.C.J., Sec iile Unite, decizia nr. LX/2007, www.scj.ro).
24 23

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

40
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

v) dac din probele strnse n cursul cercet rii efectuate de procuror rezult date suficiente pentru admiterea n principiu; n baza celor constatate, instan a poate dispune, prin ncheiere, admiterea n principiu a cererii de revizuire sau, prin sentin , respingerea acesteia; ncheierile prin care se dispune admiterea n principiu pot fi atacate numai odat cu fondul; sentin a prin care s-a respins cererea de revizuire este supus acelora i c i de atac ca i hot rrile la care se refer revizuirea (dac hot rrea a c rei revizuire se cere putea fi atacat cu apel, atunci i sentin a prin care se respinge cererea de revizuire n faza analizei admisibilit ii n principiu este supus , de asemenea, apelului. n acest caz, hot rrea ce s-ar pronun a n apel este susceptibil de recurs; dac hot rrea a c rei revizuire se cere putea fi atacat cu recurs, atunci i sentin a prin care se respinge cererea de revizuire n faza analizei admisibilit ii n principiu este supus numai recursului). Dup respingerea prin hot rre definitiv ca inadmisibil sau nentemeiat a unei cereri de revizuire cererile ulterioare sunt inadmisibile dac exist identitate de persoan , de temei legal, de motive i ap r ri cu cea judecat definitiv ini ial25. 11. Competen a solu ion rii cererii de ntrerupere a execut rii pedepsei Potrivit modific rilor introduse prin Legea nr. 202/2010, cnd persoana condamnat se afl n stare de de inere sau execut pedeapsa la locul de munc , instan a competent s dispun asupra ntreruperii execut rii pedepsei este numai instan a n a c rei raz teritorial se afl locul de de inere sau, dup caz, unitatea unde se execut pedeapsa la locul de munc , corespunz toare n grad instan ei de executare. n cazul n care persoana condamnat se afl n stare de libertate n urma unei ntreruperi anterioare a execut rii pedepsei, instan a competent s dispun asupra ntreruperii execut rii pedepsei este numai instan a de executare. Cererea de ntrerupere a execut rii pedepsei adresat unei instan e necompetente material sau teritorial se trimite pe cale administrativ instan ei competente (n aceste cazuri nu se va dispune declinarea de competen ). 12. Inadmisibilitatea contesta iei la executare Prin Legea nr. 202/2010 s-a prev zut c , dup r mnerea definitiv a unei hot rri pronun ate cu privire la o contesta ie la executare, cererile ulterioare sunt inadmisibile dac exist identitate de persoan , de temei legal, de motive i de ap r ri, opernd autoritatea de lucru judecat a primei hot rri26. Regulile generale referitoare la procedura la instan a de executare, prev zute de art. 460 C.proc.pen., se aplic n mod corespunz tor.

25 A fost astfel consacrat n plan legislativ solu ia pronun at de nalta Curte de Casa ie i Justi ie n recurs n interesul legii prin decizia nr. 36/2009. 26 A fost astfel consacrat n plan legislativ solu ia pronun at de nalta Curte de Casa ie i Justi ie n recurs n interesul legii prin decizia nr. 36/2009.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

41
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

13. Rejudecarea cauzei dup extr darea/predarea condamnatului judecat n lips Dup aderarea Romniei la U.E., dispozi iile Titlului III din Legea nr. 302/2004, care transpun n dreptul intern Decizia-cadru a Consiliului U.E. nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre ale U.E., 27 au nlocuit dispozi iile cu privire la extr dare n rela iile cu statele membre U.E.28 Prin urmare, a fost necesar acoperirea acestei lacune legislative, art. 5221 C.proc.pen. garantnd rejudecarea cauzelor la cererea persoanelor extr date pe baza conven iilor multilaterale, a tratatelor bilaterale sau pe baz de reciprocitate, ct i persoanelor predate pe baza mandatului european de arestare29, care au fost judecate i condamnate definitiv n lips de c tre instan ele romne. Totodat a fost prev zut posibilitatea instan ei de a dispune, motivat, suspendarea, n tot sau n parte, a execut rii hot rrii definitive prin care s-a dispus condamnarea petentului n urma unei judec i in absentia. De asemenea, instan a poate lua oricare dintre m surile preventive, dac sunt ntrunite condi iile legale. 14. Modific ri survenite cu privire la art. 181 alin. (2) i (3) C.pen. n ceea ce prive te alin. (2) al art. 181 C.pen. s-a operat o completare, dup cum urmeaz : La stabilirea n concret a gradului de pericol social se ine seama de modul i mijloacele de s vr ire a faptei, de scopul urm rit, de mprejur rile n care fapta a fost comis , de urmarea produs sau care s-ar fi putut produce i de persoana i conduita f ptuitorului, dac este cunoscut.. Aceast modificare era necesar pentru a se oferi procurorului posibilitatea de a dispune nenceperea urm ririi penale in rem, n situa ia n care fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni, ns f ptuitorul nu este cunoscut. Este necesar ca organele de urm rire penal s aib n vedere criterii unitare de apreciere a gradului de pericol social concret al faptei, pentru a evita situa iile de aplicare discre ionar a noii reglement ri. Prin modificarea alin. (3) al art. 181 C.pen. aplicarea unei sanc iuni administrative a devenit facultativ . Astfel, procurorul sau instan a trebuie s aprecieze n func ie de particularit ile cauzei dac aplicarea unei sanc iuni administrative f ptuitorului cunoscut, nvinuitului sau inculpatului este necesar i propor ional cu scopul urm rit, n situa ia n care fapta nu prezint pericolul social concret al unei infrac iuni. 15. Art. 741 C.pen., atenuarea f r denumire marginal

Decizia-cadru este disponibil pe site-ul www.just.ro. Sunt exceptate totu i statele membre pe teritoriul c rora se afl persoana urm rit care au formulat declara ii n sensul neaplic rii Deciziei-cadru a Consiliului U.E. din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre ale U.E. pentru fapte s vr ite nainte de o anumit dat . 29 Potrivit art. 5 din decizia-cadru privind garan iile pe care trebuie s le ofere statul membru emitent n cazuri speciale, executarea mandatului european de arestare de c tre autoritatea judiciar de executare poate fi condi ionat , prin dispozi iile dreptului statului membru de executare, de existen a posibilit ii rejudec rii cauzei dup predare n vederea execut rii pedepsei: mandatul european de arestare a fost emis n scopul execut rii unei pedepse sau a unei m suri de siguran pronun ate printr-o decizie dat n absen a uneia dintre p r i i n cazul n care persoana n cauz nu a fost citat personal i nici informat n alt mod despre data i locul audierii care a dus la decizia dat n absen , predarea poate fi supus condi iei ca autoritatea judiciar emitent s dea asigur ri considerate suficiente pentru a garanta persoanei care face obiectul mandatului european de arestare c va avea posibilitatea s solicite o nou procedur de judecat n statul membru emitent i s fie prezent la judecat .
28

27

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

42
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Art. 741 a fost introdus n Codul penal, de c tre Camera Deputa ilor (camera decizional ). Modelul urmat de legiuitor este cel prev zut de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, potrivit c ruia: (1) n cazul s vr irii unei infrac iuni de evaziune fiscal prev zute de prezenta lege, dac n cursul urm ririi penale sau al judec ii, pn la primul termen de judecat , nvinuitul ori inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prev zute de lege pentru fapta s vr it se reduc la jum tate. Dac prejudiciul cauzat i recuperat n acelea i condi ii este de pn la 100.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, se poate aplica pedeapsa cu amend . Dac prejudiciul cauzat i recuperat n acelea i condi ii este de pn la 50.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, se aplic o sanc iune administrativ , care se nregistreaz n cazierul judiciar. (2) Dispozi iile prev zute la alin. (1) nu se aplic dac f ptuitorul a mai s vr it o infrac iune prev zut de prezenta lege ntr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1). Institu iile de drept penal cuprinse n art. 741 C.pen. se pot aplica numai cu privire la una dintre urm toarele infrac iuni prev zute de Codul penal: gestiune frauduloas (art. 214 C.pen.), n el ciune (art. 215 C.pen.), delapidare (art. 2151 C.pen.), abuz n serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 C.pen., inclusiv cnd aceast infrac iune este s vr it n form calificat potrivit art. 2481 C.pen.), abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen., inclusiv cnd aceast infrac iune este s vr it n form calificat potrivit art. 2481 C.pen.), neglijen a n serviciu (art. 249 C.pen.). Tot astfel vor fi avute n vedere infrac iunile economice prev zute n legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagub ; de i legiuitorul folose te o no iune cu un grad ridicat de imprevizibilitate respectiv infrac iuni economice, credem c n interpretarea acestei no iuni trebuie avute n vedere infrac iunile al c ror obiect juridic l constituie rela iile sociale referitoare la buna desf urare a activit ilor n circuitul economic-financiar, i n a c ror tipicitate obiectiv intr producerea unui prejudiciu (de pild , unele dintre infrac iunile prev zute de Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, sau de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat). Nu intr n domeniul de aplicare a acestui articol infrac iunile prev zute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, infrac iunile economice prev zute de Codul penal, sau infrac iunile la care prejudiciul nu poate fi evaluat (de pild , cele din domeniul concuren ei) n cazul s vr irii uneia dintre infrac iunile care intr n domeniul de aplicare al art. 741 C.pen., vom distinge ntre urm toarele situa ii: i) dac prejudiciul este mai mare de 50. 000 euro, n echivalentul monedei na ionale, iar nainte de nceperea urm ririi penale, n cursul urm ririi penale sau pn la solu ionarea cauzei n prim instan , infractorul (f ptuitor, nvinuit sau inculpat) acoper integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei nchisorii prev zute de lege pentru fapta s vr it se reduc la jum tate (cauz legal de reducere a pedepsei); - nu poate beneficia de aceast cauz de reducere a pedepsei inculpatul care a s vr it o tentativ la una dintre infrac iunile enumerate mai sus, ntruct n aceast ipotez nu este ndeplinit condi ia producerii unui prejudiciu; - tot astfel, nu beneficiaz de aceast cauz legal de reducere a pedepselor nici inculpatul care a achitat doar par ial prejudiciul; avnd n vedere aceste limit ri ale accesului la institu ii de drept penal (cauze de reducere a pedepsei, respectiv circumstan e atenuante sau cauze de nepedepsire, n celelalte ipoteze) pe considerente de drept extrapenal, se pot ridica discu ii n leg tur cu
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

43
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

compatibilitatea art. 741 C.pen. cu exigen ele constitu ionale, avnd n vedere considerentele instan ei de contencios constitu ional cu privire la neconstitu ionalitatea art. 81 alin. (4) C.pen30. - n situa ia n care inculpatul a fost trimis n judecat pentru mai multe infrac iuni prin care s-a produs un prejudiciu, pe care l acoper integral, dispozi iile art. 741 alin. (1) C.pen. se vor aplica numai cu privire la infrac iunile enumerate mai sus; - n cazul participa iei penale va beneficia de cauza de reducere a pedepsei doar nvinuitul/inculpatul care repar efectiv paguba n mod voluntar; n situa ia n care to i nvinui ii/inculpa ii au contribuit la repararea pagubei, n cazul r spunderii civile solidare, indiferent de propor ia n care au contribuit, cauza de nepedepsire se va aplica tuturor. - al turi de aceast cauz de reducere a pedepsei se poate re ine n favoarea nvinuitului sau inculpatului i o circumstan atenuant legal sau judiciar , sau pot fi aplicat i reducerea limitelor de pedeaps prev zut de art. 3201 C.proc.pen. ii) dac prejudiciul cauzat este de peste 50.000, dar nu mai mult de 100.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, iar nainte de nceperea urm ririi penale, n cursul urm ririi penale sau pn la solu ionarea cauzei n prim instan , infractorul (f ptuitor, nvinuit sau inculpat) acoper integral prejudiciul cauzat, poate fi condamnat fie la pedeapsa nchisorii ale c rei limite sunt reduse la jum tate, fie la pedeapsa amenzii penale. (circumstan atenuant legal personal ). Determinarea limitelor speciale ale amenzii penale se realizeaz potrivit art. 63 C.pen. prin raportare la limitele pedepsei nchisorii reduse la jum tate (nu la cele prev zute de norma de incriminare) - nu poate beneficia de aceast cauz de reducere a pedepsei inculpatul care a s vr it o tentativ la una dintre infrac iunile enumerate mai sus, ntruct n aceast ipotez nu este ndeplinit condi ia producerii unui prejudiciu; tot astfel nu beneficiaz de aceast cauz legal de reducere a pedepselor nici inculpatul care a achitat doar par ial prejudiciul; - n situa ia n care inculpatul a fost trimis n judecat pentru mai multe infrac iuni prin care s-a produs un prejudiciu, pe care l acoper integral, dispozi iile art. 741 alin. (2) teza I C.pen. se vor aplica numai cu privire la infrac iunile enumerate mai sus; - n cazul participa iei penale va beneficia de efectele acestei circumstan e atenuante personale doar nvinuitul/inculpatul care repar efectiv paguba n mod voluntar; n situa ia n care to i nvinui ii/inculpa ii au contribuit la repararea pagubei, n cazul r spunderii civile solidare, indiferent de propor ia n care au contribuit, circumstan a atenuant se va aplica tuturor. - al turi de aceast circumstan atenuant se poate re ine n favoarea nvinuitului sau inculpatului i o alt circumstan atenuant legal sau judiciar , sau pot fi aplicat i reducerea
Prin decizia nr. 463/1997, Curtea Constitu ional a ar tat c : dispozi iile art.81 alin.4 din Codul penal, condi ionnd luarea unei m suri de politic penal cu grave consecin e, cum este suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei de solu ionarea unei probleme de drept extrapenal, creeaz un regim de discriminare ntre cet eni i vine n contradic ie cu prevederile art.4 alin.(2) i ale art.16 din Constitu ie. Accesul inculpatului la unele m suri de politic penal neprivative de libertate, la care el este ndrept it din punctul de vedere al politicii penale i al dreptului penal, nu-i poate fi interzis pe criterii str ine justi iei penale, cum ar fi acoperirea integral a prejudiciului. Inculpatul care nu are posibilitatea obiectiv de acoperire a prejudiciului naintea pronun rii hot rrii de condamnare nu poate avea acces la condamnarea cu suspendarea execut rii pedepsei. Aceast reglementare legal determin o discriminare pe criteriul averii. Repararea prejudiciului cauzat persoanei v t mate prin infrac iune i care constituie obiectul ac iunii civile, al turate ac iunii penale n cadrul procesului penal, se nf ptuie te pe baza regulilor de drept civil i nu poate influen a r spunderea penal a autorului prejudiciului. Nerepararea prejudiciului nu condi ioneaz r spunderea penal dect dac se dovede te reaua-credin a f ptuitorului. Astfel, nendeplinirea obliga iilor civile stabilite prin hot rrea judec toreasc de condamnare nu poate duce la revocarea suspend rii execut rii pedepsei, dac cel condamnat dovede te c nu a avut putin a de a ndeplini acele obliga ii (art.84 din Codul penal). De asemenea, neachitarea, n acelea i condi ii, a cheltuielilor de judecat i a desp gubirilor civile nu constituie un impediment n ob inerea reabilit rii judec tore ti [art.137 lit.d) din Codul penal]. Pe lng discriminarea pe criteriul averii, pe care o creeaz dispozi ia legal atacat , constrngerea inculpatului de a repara un prejudiciu pe care nu l-a creat ori nu l-a produs n m sura pretins de persoana v t mat , ca pre al accesului la o m sur de politic penal , la care este ndrept it, este contrar i principiului consacrat n Constitu ie i n conven ii interna ionale, i anume dreptul la un proces echitabil care s -i asigure posibilitatea de a dovedi n mod exact ntinderea drepturilor i obliga iilor n cazul conflictului adus n justi ie.
Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro
30

44
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

limitelor de pedeaps prev zut de art. 3201 C.proc.pen.; n ipoteza re inerii i a altor circumstan e atenuante, va opera o singur atenuare a pedepsei, potrivit regimului cel mai favorabil (cel prev zut de art. 76 C.pen.). iii) dac prejudiciul cauzat este de pn la 50.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, iar nainte de nceperea urm ririi penale, n cursul urm ririi penale sau pn la solu ionarea cauzei n prim instan , infractorul (f ptuitor, nvinuit sau inculpat) acoper integral prejudiciul cauzat, va opera cauza de nepedepsire prev zut de art. 741 alin. (2) teza a II-a C.pen. n aceast situa ie procurorul va dispune nenceperea urm ririi penale, sau ncetarea urm ririi penale, iar instan a ncetarea procesului penal. Totodat legiuitorul a prev zut i obliga ia procurorul sau a instan ei de a dispune aplicarea unei sanc iuni administrativ , care se nregistreaz n cazierul judiciar. Chiar dac sunt ndeplinite condi iile enumerate mai sus, cauza de reducere a pedepselor/circumstan a atenuant legal /cauza de nepedepsire nu va fi aplicabil dac f ptuitorul a mai s vr it o infrac iune dintre cele enumerate mai sus ntr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de efectele art. 741 C.pen. 16. mp carea p r ilor n cazul v t m rii corporale din culp prev zut de art. 184 alin. (2) C.pen., respectiv art. 184 alin. (2) i (4) C.pen. Legea nr. 202/2010 a prev zut posibilitatea mp c rii p r ilor n cazul s vr irii infrac iunii de v t marea corporal din culp n forma prev zut de art. 184 alin. (2) C.pen ( cnd urmarea v t m rii integrit ii corporale const n producerea unor leziuni traumatice care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau a vreuneia din urm toarele consecin e: pierderea unui sim sau organ, ncetarea func ion rii acestora, o infirmitate permanent fizic ori psihic , slu irea, avortul ori punerea n primejdie a vie ii persoanei), respectiv cea prev zut de art. 184 alin. (2) i (4) C.pen. (cnd v t mare corporal a fost s vr it din culp , ca urmare a nerespect rii dispozi iilor legale sau a m surilor de prevedere pentru exercitarea unor profesii sau meserii ori pentru ndeplinirea unei anumite activit i, i a avut ca repercusiuni producerea unor leziuni traumatice care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau pierderea unui sim sau organ, ncetarea func ion rii acestora, o infirmitate permanent fizic ori psihic , slu irea, avortul ori punerea n primejdie a vie ii persoanei.). Pentru aceste forme ale infrac iunii de v t mare corporal din culp , ac iunea penal se pune n mi care sau se exercit din oficiu, ns poate interveni mp carea p r ilor sau ncheierea unui acord de mediere.

Institutul Na ional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34 www.inm-lex.ro

45
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185