Sunteți pe pagina 1din 28

1.

Dezvoltarea economic

i impactul asupra mediului (9)

Procesele industriale i activitatea economic sunt strns legate de mediul prin ceea ce este cunoscut sub denumirea de balan a de materiale. In conformitate cu legile termodinamice, a conserv rii masei i energiei, materia prim , energia consumat pentru prelucrarea ei, care au fost preluate din cadrul mediul ambiant trebuie s reapar n alt parte i sub o alt form n cadrul sistemului economic. Practic prelucrarea materiilor prime i a materialelor trebuie s aib urm ri att sub form de produse finite, precum i sub form de de euri, care pot fi solide, gazoase sau lichide. Aceste de euri n func ie de toxicitate lor, pot afecta mai mult sau mai pu in mediul ambiant. Problema care se pune n prezent i care trebuie pus Pentru prima dat i n viitor este de a g si i problema i solu iile tehnologice cele mai adecvate pentru reducerea emisiilor poluante. problema consumurilor energetice industriale, dar de eurilor industriale au fost ridicate n cadrul Organiza iei pentru Cooperare Economic

Dezvoltare ( O.E.C.D ) ncepnd cu anul 1970. Pentru a analiza din punct de vedere al impactului asupra mediului un proces tehnologic i pentru a-l compara cu altul, Organiza ia pentru Cooperare Economic exprim  industrial . Ace ti indicatori variaz de la o ar la alta i depind de nivelul tehnologic al proceselor industriale, de gradul de mecanizare i automatizare, de nivelul de preg tire profesional , dar i de nivelul de cultur i de sim civic al popula iei. Cresterea substan ial a pre ului energiei, n special dup anii 1980 - 1982 a avut ca efect intensificarea cercet rilor privind reducerea consumurilor energetice. In acest perioad s-au f cut eforturi deosebite pentru proiectarea de ma ini i instala ii mai u oare, cu consumuri de materii prime ct mai reduse, pentru realizarea de noi tehnologii mici consumatoare de energie, s-au f cut studii pentru cre terea fiabilit ii i a calit ii produselor, s-a trecut la recuperarea intensiv a resurselor energetice primare i secundare, s-a trecut la proiectarea de utilaje ce func ioneaz cu consumuri energetice reduse. Un exemplu tipic n acest sens este industria autovehiculelor rutiere, unde s-au f cut eforturi pentru sc derea greut ii autovehiculelor, pentru i Dezvoltare a introdus n prima faza doi indicatori, care de fapt i calitatea procesului tehnologic : energia primar consumat n raport cu produsul intern brut (P.I.B.) ; cantitatea de de euri industriale i menajere raportat la produc ia

reducerea consumurilor de combustibili a motoarelor, f r ns s afecteze confortul i puterea motoarelor. Reducerea consumurilor pe unitate de produs brut este avantajoas pentru mediu, deoarece consumurile de materiale i de energie sunt direct legate de volumul emisiilor poluante, precum i de protejarea resurselor de materii prime i de energie. Se cunoa te c fenomenele de ardere sunt n totdeauna nso ite de eliminarea n atmosfer a unor oxizi de sulf, de carbon, de azot, care afecteaz mediul ambiant, dar i c procesele industriale sunt generatoare de reziduri industriale n cea mai mare parte toxice pentru mediu. In perioada actual , dar i n viitor eforturile cercet torilor trebuie s fie concentrate spre g sirea de noi tehnologii ce utilizeaz materii prime ce se g sesc din abunden pe p mnt, tehnologii mici consumatoare de materiale i energie i n acela i timp tehnologii ce produc cantit i foarte mici de emisii poluante i de de euri. Trebuie remarcat faptul c , ast zi calitatea unui proces tehnologic, calitatea unei instala ii sau a unui agent economic se apreciaz nu numai n func ie de productivitate, calitate sau profit ci i n func ie de efectele pe care le produce asupra mediului. Reglement rile interna ionale, standardul interna ional ISO 14000, precum i legisla ia intern solicit luarea unor m suri privind reducerea polu rii i protejarea mediului. In acest sens Inspectoratul pentru Protec ia Mediului are un rol deosebit, practic fiind institu ia ce are rolul de a supraveghea calitatea mediului, de a certifica prin acordarea Avizului de Mediu, c agentul economic respectiv se ncadreaza din punct de vedere al emisiilor poluante n normele legale, precum i de a atrage aten ia agen ilor economici sau chiar de a le ntrerupe activitatea n cazul n care emisiile poluante ale acestora dep esc limitele legale. O problema deosebit de important n etapa actual este problema ambalajelor i a recicl rii produselor scoase din uz. Din acest punct de vedere putem eviden ia legisla ia american care prevede ca la realizarea unui proiect indiferent de natura lui, trebuiesc prev zute capitole separate privind modul de ambalare, modul de reciclare a ambalajelor, precum i modul de recuperare a componentelor i de reciclare a componentelor instala iei proiectate. In finalul proiectului trebuie s se precizeze concret impactul asupra mediului al produsului i al procesului tehnologic. Toate aceste ac iuni ce trebuiesc realizate se ncadreaz n conceptul dezvolt rii durabile.

Gre elile trecutului datorate n principal idei cre terii economice rapide cu orice pre , chiar i f r a ine seama de efectele produse asupra mediului au dus n dese rnduri la catastrofe ecologice foarte greu de remediat. Distrugerea mediului ambiant este considerat de foarte mul i oameni ca o parte a pre ului pe care trebuie s -l pl tim pentru a ob ine un nivel de trai ct mai ridicat. Ca s dau numai un exemplu elocvent n acest sens, m voi referii doar la defri area p durilor pentru a ob ine lemnul pentru construc ii, hrtie, sau pentru foc. In aceast direc ie rile slab dezvoltate nu trebuie s urmeze gre elile rilor dezvoltate, pentru c acestea de in resurse financiare nsemnate cu care pot finan a programe de mp durire, programe pentru refacerea mediului deteriorat, etc. De aceea este de preferat o dezvoltare economic mai lent , dar cu asigurarea unei bune protec ii a mediului. Intrebarea care se poate pune ast zi este: cum pot preocup rile din domeniul protec iei mediului s se integreze n cre terea economic dorit de to i. Rezolvarea acestei probleme poate consta n ac iuni dinamice de informare a opiniei publice, de acordare a unor stimulente pentru ac iuni privind protec ia mediului, prin diverse taxe pentru refacerea mediului, precum i prin amenzi. Totu i se remarc dou probleme importante care trebuie s pun pe gnduri pe to i factorii de decizie: n primul rnd asigurarea certitudinii privind nivelului calitativ al mediului pentru genera iile viitoare n al doilea rnd dezvoltarea industriei ecologice care s sprijine efortul de imbun t ire a calit ii mediului.

2.Principalele concepte privind Dezvoltarea durabil -Definire i con inut (29)


Acest nou concept Dezvoltare Durabil are mai multe defini ii, dintre care cea mai uzual este: acea dezvoltare care asigur La nivelul unei necesit ile prezentului f r a compromite

ansele genera iilor viitoare de a i satisface propriile nevoi. ri conceptul Dezvoltare Durabil este definit ca fiind capacitatea i rii respective de a realiza la nivel na ional un echilibru ntre dezvoltarea economico social de prosperitate economic i social a genera iilor viitoare. conceptul sugereaz optimizarea profiturilor

mediu, innd seama de resursele naturale, condi iile sociale n perspectiva asigur rii condi iilor Sub aspectul activit ilor industriale dezvoltarea genera iilor viitoare. Acest concept a ap rut ca urmare a faptului c n prezent lumea se confrunt cu mari probleme generate de insuficien a resurselor, de modul de reparti ia continente, de faptul c o mare parte a popula ie este dezavantajat acestor resurse pe i sufer de s r cie. Peste un

economice i sociale pentru genera ia actual , dar f r a pune n pericol sub acest aspect

miliarde de oameni, mai ales din rile s race i n curs de dezvoltare nu au acces la ap potabil de calitate, peste 1,7 miliarde de oameni nu au acces la un sistem sanitar, peste 2,2 milioane adul i, dar mai ales copii, mor din cauza unor boli generate de lipsa hranei, a lipsei de ap potabil sau lipsei de asisten a sanitar corespunz toare. Dac nu se iar m suri urgente i eficiente perspectivele genera iilor viitoare nu sunt roze. Se estimeaz c n anul 2025 circa jum tate din popula ia globului se va confrunta cu lipsa apei potabile, mai ales c popula ia globului cre te cu 90 de milioane de oameni pe an, iar cre terea natalit ii este preponderent n rile n curs de dezvoltare, care nu dispun de surse financiare ca s fac fa acestei situa ii. Pentru prima dat n lume acest concept a fost exprimat de c tre cercet torul L. Brown n preajma anilor 1980, cnd a i publicat o carte intitulat Building a Sustainable Society. Ideile expuse n aceast carte au fost continuate i n cartea Problemele Globale ale Omenirii, scris de acela i autor. Cartea a fost publicat i n Romnia n anul 1999 de c tre Editura Tehnic . Ideile exprimate n prima carte au fost repede preluate de foarte mul i cercet tori i economi ti de frunte. Sub aceste presiuni ale oamenilor de tiin a, Organiza ia Na iunilor Unite a acceptat ca document oficial n anul 1987 i de altfel a publicat sub egida ONU, cartea Viitorul Nostru Comun ( Our Common Future) scris de un de un grup de politicieni i oameni de tiin a

ce au format a a numita Comisie Brundtlant, care se constituie un ndrumar pentru dezvoltarea economic viitoare. Conceptul de dezvoltare durabila poate fi definit n mod concret cel pu in prin patru obiective majore ale conceptului: Realizarea de programe de stimulare a dezvolt rii personalit ii popula iei prin educa ie, prin etic sociala, prin dezvoltarea capacit ii de crea ie practic , prin stimularea creativit ii intelectuale etc;  mediului; Prezervarea capitalului natural prin reducerea consumurilor materiale i de energie, prin reciclarea materialelor i utilizarea unor resurse regenerabile de energie. Problemele sunt grave, iar politicienii sunt pu i n fa a unei mari provoc ri. Ei trebuie s reconcilieze nevoile i aspira iile unei popula ii mereu n cre tere cu resursele limitate oferite de mediul natural. Din acest punct de vedere se deta eaz urm toarele mari probleme cu care se confrunt omenirea i care trebuiesc rezolvate n mod echitabil n cel mai scurt timp: Produc ia alimentar . Cre terea popula ie are implicit ca efect i o cre tere a consumului de alimente. Se prevede c dac se men ine acest ritm de cre tere a popula ie n circa 40 de ani se va dubla consumul de alimente. In prezent ritmul de cre tere al produc ie alimentare este cuprins ntre 1,6 i 2% , dar n viitor este foarte greu s se men in acest ritm de cre tere va produc iei de alimente. Exist dou direc ii de ac iune n aceast direc ie i anume, intensificarea cre terii produc iei agricole prin aplicarea unor tehnologii eficiente sau cre terea suprafe ei de teren cultivate; Cre terea rapid a popula iei. Ritmul ridicat de cre tere a popula iei coroborat cu satisfacerea nevoilor sociale creeaz o presiune asupra ecosistemului i a a destul de fragil. Se impune o intensificare a educa iei popula ie n sensul reducerii ritmului de cre tere a popula ie, fapt deosebit de dificil ca urmare a lipsei de educa ie, dar i a unor concepte religioase greu de dep it; Urbanizarea i poluarea. Statisticile indic ca peste 90% din procentul de cre tere anuala a popula ie se nregistreaz n mediul urban, fapt ce ridic probleme deosebit de Formarea unei con tiin e universale - ecologice i sociale bazate pe respectul fa a Implementarea i respectarea unor norme legislative universale privind dreptul de natur , pe prevenirea polu rii mediului, pe cre terea calit ii vie ii tuturora;

grave privind extinderea infrastructurii urbane, precum i n domeniul controlului i reducerii polu rii. Intr-o serie de mari comunit i urbane, cum sunt: Bangkok, Mexico City, Sao Paulo, Bombey, etc aerul, apa poluat i de eurile sunt mari probleme pentru comunitatea local . Comunitatea interna ionala a devenit con tient de aceste grave probleme. Ele au fost dezb tute n cadrul Conferin ei Na iunilor Unite privind Mediul i Dezvoltarea din iunie 1992 de la Rio de Janeiro, precum i la Conferin a ONU de la Johannesburg din 2002 , fapt ce a contribuit la con tientizarea opiniei publice. Mesajul care s-a desprins la aceste conferin e a fost: F r o gestionare mau bun a mediului nconjur tor dezvoltarea va fi subminata, iar f r o

dezvoltare accelerat a arilor s race, politicile prind problematica protec iei mediului la nivel global vor e ua.

3.Direc ii de cercetare ale dezvolt rii Durabile (31)


Dup apari ia cestui concept s-a depus o munc intens pentru ca acest concept s devin opera ional. De fapt acest lucru a constituit principala tema a raportului Dezvolt rii Mondiale prezentat n anul 1992 de c tre Banca Mondial . In cadrul acestui raport s-au deprins trei punte de vedere a unor grupuri profesionale i anume:  Grupul economi tilor, ale c ror tendin este de a maximiza bun starea n condi iile constrngerilor impuse de stocul de capital existent i de tehnologiile disponibile; Grupul ecologi tilor, care pun accentul pe p strarea integrit ii subsistemelor ecologice considerate vitale pentru supravie uirea ecosistemului global. Un grup mai moderat consider c exist posibilitatea adaptabilit ii dinamice a unor ecosisteme naturale, care constituie suportul vie ii, n anumite condi ii de protec ie; Grupul sociologilor, care pun accentul pe fiin ele umane ale c ror modele de organizare solu iilor viabile pentru atingerea unei dezvolt ri sociale sunt cele mai importante pentru g sirea i proiecte de dezvoltare. Aceste trei grupuri sunt totu i de acord n principiu cu punctul de vedere a fiec rui grup, dar nu abordeaz problema n ansamblu i n interac iune. De i s-a ncercat crearea unor grupuri de lucru formate din speciali ti din cele trei grupuri nu s-a a reu it realizarea unor documente unitare i coerente n care partenerii s fie egali i nu au fost abordate i alte probleme cum ar fi managementul resurselor naturale ale globului, problematica coeziunii sociale, identitatea cultural i religioas , integritatea ecosistemelor naturale. In general problemele nerezolvate privesc cel pu in patru mari direc ii :

durabile. Ei atrag aten ia asupra faptului c factorul social este vital pentru implementarea unor programe

Evaluarea reala a situa iei prezente;  Luarea unor decizii majore n condi ii de incertitudini; Stabilire unei politici globale i aplicate institu ional de fiecare stat; Crearea unor condi ii de sustenabilitate i echitate social .

Toate aceste probleme ridicate i nerezolvate pn n prezent impun abordarea unor direc ii de cercetare majore. Probabil c punctul de plecare ar fi recunoa terea faptului c activit ile economice i sociale de pn acum au generat efecte negative asupra mediului, lucru greu de realizat la nivel global. Spre exemplu este greu de estimat i cuantificat efectul pozitiv la nivel social, dar i negativ asupra mediului datorat defri rilor pentru ob inerea de noi suprafe e agricole, care s satisfac cerin e pentru alimente. Acela i lucru se poate afirma i n ceea ce prive te desec rile innd seama de distrugerea ireversibil unui ecosistem umed. Dac i evaluarea ast zi a mediului este dificil , atunci i evaluarea viitorului este cel pu in la fel de dificil . Inc nu s-a g sit r spunsul la ntreb ri de genul : Cum ar trebui evaluat impactul activit ilor economice i sociale pe termen lung ? Fiecare din grupul de mai sus a aplicat un alt principiu i au pus alt gen de ntreb ri, spre exemplu:   Grupul economi tilor au aplicat rate de actualizare a costurilor i beneficiilor pentru Grupul ecologi tilor i sociologilor au argumentat c este gre it s evalu m bun starea Grupul ecologi tilor au ridicat problema gradului de incertitudine a perspectivelor Grupul sociologilor a ridicat problema priorit ilor, care din urm toare probleme este mai genera iile viitoare; oamenilor nen scu i, naintea evalu rii propriei bun st ri; viitoare, innd seama de o serie de calcule empirice i date statistice relative; prioritar : protec ia mediului n raport cu s n tatea, educa ia sau planning-ul familial, conservarea mediului sau asigurarea alimentelor pentru popula ie etc. Aceste ntreb ri legitime i normale pot sugera direc iile de cercetare pentru a putea pune pe baze tiin ifice conceptul de dezvoltare durabil i de a putea reduce gradul de incertitudine n ceea ce prive te viitorul. Aceste direc ii de cercetare pot fi urm toarele: timp; Stabilirea eficien ei utiliz rii resurselor , ce depinde de condi iile tehnice mo tenite, tehnologiile actuale i viitoare, condi iile economice i de mediu; Stabilirea nivelului resurselor naturale globale. Este vorba att ne resursele neregenerabile ct i resursele regenerabile, pentru a se putea aprecia durata de asigurare al acestora n

Stabilirea nevoilor sau trebuin elor umane

i m

refer la cerin ele materiale,

economice, sociale, spirituale, de mediu ecologic. Este cu alte cuvinte vorba de necesit ile de consum ale popula ie i ale produc iei, care impun desf urarea unor activit i economice. Stabilirea gradului de degradare al mediului. Se cunoa te c activit ile antropice au produs efecte negative i n multe cazuri ireversibile asupra mediului. Cercet rile trebuiesc ndreptate spre cunoa terea acestor efecte gravitatea loc, m surile ce pot luate pentru diminuarea efectelor, precum i costurile pentru refacerea ecologic a mediului degradat; Stabilirea nivelului de educa ie a popula iei n raport cu problemele majore privind recunoa tem c exist mari diferen e de cultur i educa ie i este dificil s mediul i problemele impuse de conceptul de dezvoltare durabil . Trebuie s implement m acest concept f r a implica toat popula ia globului, iar acest lucru nu se poate realiza f r cunoa terea profund a specificului fiec rei etnii, culturii sale tradi ionale etc. Cunoa terea ecosistemelor naturale i a efectelor asupra acestora a activit ilor umane. Se cunoa te c implicarea activit ilor umane n ecosisteme f r a le cunoa te modul de organizare, f r a cunoa te efectele asupra lan ului trofic poate avea repercursiuni majore i ireversibile.

4.Abord ri n dezvoltarea durabil (33)


Politice pentru dezvoltarea durabil a mediului se pot nscrie pe dou direc iii de ac iune i anume: y Promovarea cre terii economice i gestiunea ecologic a amediului, ac iuni ce includ eliminarea subven iilor la utilizarea resurselor, clarificarea dreptului de proprietate, accelerarea procesului de instruire i educa ie a popula iei; y Stoparea procesului de alterare a mediului nconjur tor prin legi, sanc iuni i stimulente. Studiile ntreprinse n domeniul stimul rii respect rii acestui concept, au relevat faptul c instrumentele administrative bazate pe criterii de pia , precum i cele care genereaz obliga ii financiare pentru cei ce polueaz sunt mult mai eficiente, dect a stabilii restric ii cantitative sau contingent ri de materiale sau de produse fabricate. n multe ri inten iile de implementare a conceptului de Dezvoltare Durabil au e uat prin faptul c nu a existat capacitatea institu ional de coordonare i urm rire a implement rii conceptului. Trebuie remarcat faptul c Banca Mondial ofer asisten tehnic pentru sprijinirea statelor n consolidarea capacit ii institu ionale pentru urm rirea implement rii conceptului. Ceea ce nu se tie sau nu se vrea s se tie este faptul c n toate rile lumii, componenta social este la fel de important , dac nu mai important dect componenta social sau economic .

Abordarea ecologic a conceptului de Dezvoltare Durabil sau a a numita eco-dezvoltarea, trebuie ca n mod direct s asigure protec ia biosferei, respectiv a biodiversit ii i a desf ur rii normale a fenomenelor i ciclurilor bio-geo-chimice. Din ce n ce mai mult se implic organiza iile ecologice n procesele de adoptare a unor decizii economice cu implica ii asupra mediului. Acest lucru este foarte important pentru c ace tia au o perspectiv de ansamblu i pe o durat mare de timp putnd stopa ac iunile ce au impacturi majore asupra mediului i astfel se poate proteja biodiversitatea i se consolideaz dezvoltarea eco-social n concordan cu conceptul de Dezvoltare Durabil . Din nefericire investitorii de ast zi, doritori de profituri mari, catalogheaz ecologi ti ca persoane nerelevante ce se opun dezvolt rii economice, dar n ultimii ani ca urmare a aplic rii legisla iei privind impactul activit ilor economice asupra mediului i a dezbaterilor publice privind aprobarea desf ur rii unor activit i cu impact major asupra mediului, ecologi tii au nceput s - i impun punctul de vedere i de multe ori au reu it s sisteze derularea unor activit i economice ce pot pune n pericol biodiversitatea. Dac pn spre sfr itul secolului trecut nu se discuta prea intens de problema epuiz rii unor resurse, ast zi din ce n ce mai mult se pune aceast problema, n principal n domeniul energetic, al resurselor de energie fosil , c rbune, petrol i gaz. A a cu am mai afirmat resursele naturale erau considerate bunuri inepuizabile i putea prevedea n aceste condi ii o dezvoltare economic nelimitat pe baza resurselor. Ast zi ns , cnd se cunosc n mare parte volumul resurselor i a implica or activit ilor economice asupra mediului se poate discuta de patru probleme fundamentale ale protec iei mediulu i anume:  atmosfer , ap Activitatea economic uman este un subsistem care opereaz ntr-un mediu considerat i cu care se interfereaz permanent; rile Pe m sur ce activitatea uman se extinde iar popula ia cre te nencetat, mai ales n finit i pe care l influen eaz

s race, se utilizeaz din ce n ce mai multe resurse naturale, fapt ce genereaz mai multe emisii n i sol i se produc cantit i tot mai mari de de euri care ncep s se apropie de limitele de Sunt dese cazurile n care activit ile economice au f cut schimb ri majore n mediu, suportabilitate ale ecosistemului; schimb ri cu efecte pe termen lung, ca de exemplu defri area p durilor, desecarea unor lacuri, capt ri de ruri i care au ca efect de ertificarea unor zone ntinse, erodarea solului, inunda ii etc; de ser Producerea de cantit i masive de dioxid de carbon, gaz cu un puternic poten ial de efect i care a avut ca rezultat o nc lzire global a p mntului i de aici toate efectele ce decurg,

secet , topirea calotelor glaciare, de ertificarea p mntului, tornade, inunda ii etc.

Economia mediului, ca domeniu relativ nou de studiu caut ast zi solu ii pentru stabilirea unor criterii de mediu i sociale n luarea unor decizii economice. Abordarea economic a conceptului de Dezvoltare Durabil poate s ajute la apropierea concepului de via a economico-social n luarea unor decizii importante. Economia mediului, ca domeniu de studiu, nu este nou . De-a lungul ultimelor decenii principiile economice existente au fost construite i extinse pornind n principal de la evaluarea impactului activit ii economice asupra mediului i a biodiversit ii.mai recent, mai ales n cazul n cazul acestor viitoarelor activit i economice asupra mediului i a biodiversit ii. Dezvoltarea economic durabil (sustenabil ) este interpretat ast zi ca ca fiind un proces de men inere a bun st rii proiectate pe un termen nedefinit n viitor. Economi tii au introdus un nou concept i anume optimalitatea economic definit ca maximizarea valorii prezente a consumului. Acest concept este antagonic cu cel al dezvolt rii durabile sau sustenabile. Mai mult unii economi ti consider c aplicarea conceptului de optimalitate economic este sinonim cu non-sustenabilitatea. De aceea ast zi se ncearc conbinarea optimalitatea cu sustenabilitatea, c utndu-se rezolvarea dorin ei de profit maxim cu orice pre cu conceptul de protec ie a mediului, n deosebi a resurselor neregenerabile. Bun starea economic deriv din venituri i din mediu, care ndepline te mai multe func ii, contribuind i la produc ie i deci i la ob inerea de venituri, deci n mod concret la asigurarea bun st rii. Venitul este asigurat de c tre stocul de capital, ce cuprinde capitalul produs, capitalul uman, capitalul natural i capitalul social. Capitalul natural ndepline te i func ia de mediu, care creeaz bun stare n mod direct. Pentru ca bun starea economic s nu se reduc , stocul de capital care o genereaz trebuie men inut. Aceasta implic necesitatea ca, pentru sustenabilitatea economic , diferen a dintre investi iile brute i deprecierea capitalului s fie pozitiv . Abordarea sociologic   a Concepului de Dezvoltare Durabil este de dat mai recent . Dezvoltarea social durabil nseamn evitarea unor probleme majore, cum ar fi: tensiuni generale de discrepan ele majore ntre boga i i s raci; divizarea societ ii pe criterii de cultur ; divizarea societ ii pe criterii etnice; nererspectarea sistematic a drepturilor omului. rilor n curs de dezvoltare. ine seama de impactul ri luarea unor decizii majore privind dezvoltarea economic

Toate aceste a a cum a demonstrat istoria sunt surse de comflicte, uneori chiar violende i nu de multe ori au fost generatoare de r zboaie.

n acest context, nu este de loc de neglijat sloganul s punem omul n prin plan n cadrul programelor de investi ii orientate spre o dezvoltare durabil i echitabil pentru to i.

5. Activitatea de exploatare a resurselor (38)


P mntul s-a modificat continuu de la formare i pn n prezent, fie ca urmare a unor mi c ri ale p mntului, cutremure, tsunami, incendii mari, dar i ca urmare a activit ii omului. Dac analiz m marile lucr ri cum sunt: canalul Suez, canalul Panama, marile lacuri de acumulare, marile exploat ri miniere, mai ales cele de suprafa , ne d m seama c p mntul a suferit modific ri esen iale la suprafa . Se pare c totu i omenirea nu pare deocamdat c sufer de pe urma consumului de minerale, i de energie fosile de la suprafa a crustei p mntului, totu i se observ zone epuizate de z c minte, zone de ertice, etc. Resursele au devenit o problem priopritar popula iei globului. Cu ct popula ia globului cre te cu att se arde mai mult combustibil, se folosesc mai multe minerale. Termenul de resurse ale P mntului a fost folosit de regul pentru a descrie n general materialele geologice necesare societ ii. constant , n parte i datorit cre terii

Resursele p mntului sunt definite ca fiind cantitatea dintr-un anumit material, de regul , de natur geologic ce se g se te n scoar a terestr i care sunt necesare societ ii. Trebuie ns s facem distinc ia ntre termenul de resurse i termenul de rezerve. Rezervele sunt cantitatea dintr-un material dat care a fost estimat c ar putea fi utilizat n condi ii economice i cu tehnologia actual . Prezicerea perioadei pentru care o resurs va mai dura este o sarcin dificil , necesitnd estim ri corecte asupra rezervelor disponibile i a ritmurilor de consum. Dup unii cercet tori rezervele reprezint estimarea cea mai conservatoare a ct r mne de folosit dintr-un anumit material fie c ornamental . R mne de discutat i problema z c mintelor g site prin diverse prospec iuni geologice, dar care n prezent nu pot fi exploatate n condi ii economice, acestea se numesc resurse subeconomice sau resurse condi ionate: este material util, combustibilul fosil sau roc

Unele z c minte pot fi exploatabile cu tehnologia existent dar con inutul n material util este att de sc zut nct exploatarea lor nu se poate face la un pre profitabil. Exist exploatate, dar se cunoa te destul de bine cantitatea z c mntului. Exist a) i resurse nc nedescoperite. Acestea se mpart n dou mari grupe: Z c minte ipotetice, care se consider c ar trebui s existe n anumite zone i situa ia cnd au fost descoperite z c minte utile, dar n condi iile actuale de tehnologie nc nu pot fi

n care s-au g sit deja resurse similare. b) neexplorate. Preciz m n final faptul c o serie de companii miniere sau state, prefer s nu fac publice estim rile lor pentru a nu influen a pre ul pe pia a liber . Resurse speculative care se etimeaz a fi n zonele descoperite n zone nc

6. Romnia i problemele ecoindustriei (50)


O pia a mediului nconjur tor de mici propor ii a existat n Romnia, dar dup anul 1989 s-a redus foarte mult ca urmare a sist rii procesului investi ional. La nivel macroeconomic nu se poate vorbii de o reorganizare a ansamblului pie ei protec iei mediului, de amplificare a acesteia, de cadrare n fluxul european de bunuri i servicii tipice acestei pie e, att timp ct procesul economic involuiaz . ct o infrastructur exist . Inexisten a ntreprinderilor care s prelucreze eficient de eurile face inoperant o burs a de eurilor (dup modelul accidental i al unora din pia a protec iei mediului. Cadrul legislativ - esen ial pentru dimensiunile pie ei mediului nconjur tor - nu a contat n Romnia n ultimii 5 ani. Pe acest fundal s-a putut dezvolta o pia subteran a mediului nconjur tor: import de de euri toxice i periculoase, export de bunuri ncadrate ca de euri (pentru avantaje economice personale) cum ar fi nave maritime, materiant rulant, cherestea, anvelope etc., export de materiale deficitare cum ar fi: fier vechi, ciment, c r mizi etc. rile vecine Romniei) care s stimuleze n schimb, organizarea unei pie e a de eurilor (inclusiv colectarea i valorificarea acestora) este oportun cu att mai mult cu

Cadrul organizatoric existent pn n anul 1990 i care func iona satisf c tor a fost perfec ionat ulterior, dar nu suficient: categorii ntregi de resurse secundare se pierd, iar colectarea, sortarea, valorificarea, reciclarea subproduselor, a de eurilor provenite de la popula ie se face sporadic, iar formele privatizate n acest domeniu nu sunt sprijinite de stat i mai mult sunt ignorate. La nivel microeconomic, oportunit ile sunt interesante chiar n aceast perioad de tranzi ie, de rea ezare economic . Se au n vedere urm toarele considerente: s - i pun ntreprinderile a c ror func ionare se situiaz n limitele eficien ei economice pot la punct instala iile de tratare a factorilor poluan i emi i n cadrul proceselor n scopul cre terii ratei de profit, urmare a presiunilor concuren ei, unele unit i

tehnologice. Este vorba de acele instala ii care au fost prev zute n proiecte i nefinalizate; economice vor trebui s - i valorifice subprodusele de proces, s - i reanalizeze tehnologiile existente prin prisma tehnologiilor nepoluante; ntreprinderile cu situa ii economice precare pot antrena n circuitul productiv resurse recuperabile: metale, hrtie, carton, sticl , textile uzate, mase plastice, uleiuri, solven i folosi i, etc., sau pot s - i creeze re ele proprii de colectare a de urilor; ntreprinderile cu situa ie financiar bun , pot s fac investi ii n tehnologii i echipamente ecologice astfel ca ele fie n situa ia de a putea p trunde rapid pe pia a de mediu la momentul oportun. O perspectiv interesant este ca marile unit i industriale s - i infiin eze mici unit i satelit care s func ioneze pe baza subproduselor sau a de eurilor recuperate de la marea unitate. Deasemenea micile unit i pot fi specializate i pe colectarea i prelucrarea unor de euri ce pot constitui materii prime pentru unitatea de baz . n acest mod s-ar amplifica poten ialul resurselor, activitatea economic i-ar mbun t ii de indicatorii i s-ar proteja mediul nconjur tor. n acest mod ar ap rea noi locuri de munc pentru personalul disponibilizat i n acela i timp s-ar schimba optica personalului muncitor fa problemele de protec ie a mediului. Referitor la aceste unit i satelit, fostele unit i de cercetare-proiectare departamentale sar putea implica n procesul de proiectare de asemenea unit i satelit, care s prelucreze de euri tehnologice. Aceste unit i ar avea dou scopuri: n primul rnd ar proteja mediul de pericolul de eurilor industriale i n al doilea rnd ar furniza materii prime unit ii de baz .

Obligativitatea unit ilor de produc ie de a primii spre tratare i valorificare produsele proprii, dup ncheierea ciclului lor de via (practic ce se r spnde te tot mai mult n Europa occidental ) ar obliga ntreprinderile - indiferent de forma de proprietate s g seasc solu ii de valorificare a acestora cu efecte imediate pentru pia a ecoindustriei. La nivelul administra iei locale, a prim riilor i prefecturilor se ridic probleme din partea popula ieie pentru asigurarea unor cantit i normale de ap potabil de calitate, pentru tratarea corespunz toare a apelor uzate, pentru alegerea celor mai eficiente metode de tratare i prelucrare a gunoaielor menajere. Se remarc presiunea organiza iilor neguvernamentale cu profil ecologic asupra factorilor economici din teritorii, dar i asupra prim riilor privind neregulile depistate n domeniul protec iei mediului (devers rii de substan e toxice n ape curg toare sau lacuri, depozit ri de gunoaie n locuri neamenajate, diverse emisii poluante, etc.). i n sfr it, ca oportunit i pentru ecoindustrie i economia mediului nconjur tor, trebuie amintite i marile capacit i industriale disponibile din cadrul industriei construc iilor de ma ini, chimic nv i petrochimic , electrotehnic , poten ialul din domeniul cercet rii i proiect rii, al mntului superior i faptul c va fi o necesitate obligatorie alinierea unit ilor productive Trecerea de la tehnologiile poluante la cele mai pu in poluante ca prim etap n drumul spre tehnologii curate este un proces dificil, complicat dar obligatoriu de urmat. Sunt tehnologii (hard technologies) poluante sau puternic poluante i care nu au nc alternative ecologice (metalurgia feroase i neferoase, produse chimice anorganice, ngr minte chimice, extrac ia minereurilor, arderea combustilor fosili, etc.), dar n cazul acestora se poate intervenii prin m suri de reducere a gradului de poluare al diverselor emisii prin filtrare, tratare, recuperare, etc. Tehnologiile curate i n special, biotehnologiile sunt scumpe, apeleaz la tehnici de vrf i se amplaseaz , cu prec dere, n rile dezvoltate. Efortul de cercetare-dezvoltare corespunz tor promov rii i sus inerii acestor tehnologii nepoluante sau mai pu in poluante este foarte mare, neputnd fi sus inut dect de mari companii (de tipul transna ionalelor) sau de guverne cu putere economic semnificativ . Unele preocup ri au existat i continu s existe i n economia Romniei (extrac ia secundar a i eiului cu ajutorul bacteriilor, valorificarea spirulinei din culturi, proteine sintetice pe baz de hidrocarburi petroliere, utilizarea feromonilor n combaterea insectelor, etc.), dar sunt

ce suprave uiesc tranzi iei la parametrii de performan ai pie ei europene.

preocup ri izolate nu sunt sprijinite de stat sau de Ministerul Mediului i ca urmare nu au rezultate economice i ecologice semnificative. Se poate concluziona c exist oportunit i pentru dezvoltarea ecoindustrial n Romnia, facilit ile existente trebuind a fi valorificate n interesul ntregii economii na ionale, dar, n primul rnd, al produc torilor de tehnologii i utilaje ecologice. Tehnologiile curate presupun o abordare diferen iat , decalajele mari dintre preocup rile i realiz rile din Romnia i cele similare din rile dezvoltate impun concentrarea eforturilor asupra a ceea ce s-a nceput, definitivarea i valorificarea acestora.

7. Tehnologii de reciclare a de eurilor (65)


Clasificarea tehnologiilor de reciclare a de eurilor se poate face n func ie de categoria din care fac parte aceste de euri dup cum urmeaz :  tehnologii de reciclare a de eurilor destinate valorific rii energetice; tehnologii de reciclare a de eurilor destinate valorific rii materiale; tehnologii de neutralizare i distrugere a de eurilor restante;

Tehnologii de reciclare a de eurilor destinate valorific rii energetice. Arderea de eurilor n vederea recuper rii energiei termice. La arderea de eurilor trebuie dezb tute dou aspecte:  calitatea de eurilor; tehnologia de ardere.

Pentru definirea calit ii de eurilor menajere i a celor din industria alimentar sunt de stabilit urm toarele caracteristici de ardere:  umiditatea total ; puterea calorific inferioar ; con inutul de cenu .

Valorile umidit ii i puterii calorifice a de eurilor menajere i din industria alimentar le situeaz n rndul combustibililor solizi s raci, cu umiditate mare i putere calorific sc zut , motiv pentru care tehnicile de ardere deriv de celelalte. O alt caracteristici:  analiza tehnic elementar puterea calorific i compozi ia chimic ; i consisten a; categorie de de euri care se supun procesului de ardere sunt de eurile industriale combustibile. La arderea acestora, din punct de vedere termotehnic, sunt importante urm toarele

alte propriet i fizico-chimice (vscozitatea, temperatura de aprindere i autoaprindere).

De obicei, toate aceste date se ob in prin determin ri de laborator asupra de eurilor industriale n cauz , servind astfel ca date sigure pentru proiectarea, att a agregatelor de prelucrare - camer de ardere, cazan recuperator - ct i pentru alc tuirea unei scheme tehnologice corecte. Aceste instala ii de ardere a de eurilor elibereaz n timpul combustiei c ldura preluat de c tre recuperatoare sau generatoare (cazane recuperatoare sau cazane de abur n func ie de cantitatea de c ldur i temperatura dezvoltat ). Gazele reziduale care ies din recuperatoare sau generatoarele de abur sunt trecute prin instala ii de epurare pentru a nu polua mediul nconjur tor. Piroliza de eurilor urmat de prelucrarea gazelor ob inute. Piroliza sau semicarburarea este un procedeu foarte cunoscut i const din descompunerea termic a de eurilor cu con inut de car-bon, n absen a oxigenului atmosferic, pentru a se ob ine un gaz combustibil. Transformarea are loc cu nc lzire din exterior, ntr-o atmosfer unde arderea nu este posibil . Se cunosc n prezent dou procedee de piroliz a de eurilor cu con inut de carbon care poart denumirea de Kiener i respectiv Purox. Primul utilizeaz un tambur cu un mic unghi de nclinare, ca-re se rote te n jurul axei sale longitudinale. Gazele de combustie, provenite de la un arz tor cu gaze sau p cur , nc lzesc ni te aripioare speciale prev zute pe peretele interior al tamburului. De eurile m run ite alimenteaz continuu acest tambur unde sunt nc lzite, amestecate i transportate de c tre aripioarele interioare, astfel c n absen a aerului i la temperaturi de 450-500oC se semicarbonizeaz . Gazele de semicarbonizare ajung ntr-un convertor de cracare unde sunt supuse la o temperatur de cracare de 1100 - 1200oC. Hidrocarburile cu greutate molecular mare se transform n metan i hidrogen i o mic parte n monoxid i bioxid de carbon. Dup r cirea i epurarea gazelor, acestea sunt colectate ntr-un rezervor de gaze. Aceste gaze pot alimenta arz toarele unor motoare sau turbine cu gaze ce ac ioneaz un genera-tor de curent electric. Puterea calorific a gazelor ob inute este de 1000 - 2000 Kcal/m3.

La procedeul Purox, de eurile m run ite se introduc pe la partea de sus a unui reactor n timp ce pe la partea de jos se insufl oxigen n loc de aer. De eurile parcurg convertorul (reactorul) de piroliz de sus n jos, n contracurent cu gazele fierbin i ascendente, pe urm toarele zone: zona de uscare (nc lzire); zona de piroliz i zona de ardere sau topire. Gazul combustibil este produs n zona de piroliz . Acest gaz trece prin zona de nc lzire unde este r cit la cca. 200oC, iar n continuare este filtrat electrostatic. Utilizarea cea mai eficient a gazului Purox este la nlocuirea gazelor de combustie clasice la cazane i cuptoare. Tratarea biologic a de eurilor n vederea ob inerii bioenergiei. Cea mai eficient metod de tratare biologic a de euri-lor este n prezent cea biotermic , prin care se valorific de eurile menajere, cele din agricultur (vegetale sau animale) i cele industriale organice. De i veche, aplicat n unele nc din antichitate cu succes, s-a extins destul de repede i intr-o serie de s-a utilizat n special la fermele zootehnice, pentru reziduurile animaliere. Aceast metod folose te camerele biotermice de tip Beccari, de forma unei l zi obi nuite de gunoi, n care nc rcarea de euri-lor se face treptat, pe sec iuni, astfel ca s existe o reparti ie uniform a temperaturii de 60oC n toate punctele ei. Astfel de ca-mere se realizeaz n subsol, unde se poate men ine un regim termic ct mai constant. Rolul principal al acestor camere este de a preg ti ngr calitate superioar pentru culturile de zarzavat. Aceste camere pot fi realizate i n gospod rii particulare sau prin asocierea mai multor gospod rii. Astfel de instala ii care conduc la dezinfectarea reziduurilor pe m sur ce se colecteaz , pot produce c ldur (ca rezultat al fermenta iei de eurilor) pentru nc lzirea unei sau mai multor camere de locuit sau nc peri pentru animale. O alt aplica ie practic a camerei biotermice o constituie sera biotermic , compu-s de sera propriu-zis i cteva camere bitermice. Sera este nc lzit cu ajutorul c ldurii degajate din aceste camere biotermice Un alt procedeu de tratare biologic a de eurilor este fermentarea anaerob a de eurilor cu con inut de elemente organice. Acesta este procedeul de ob inere a biogazului recunoscut mult timp sub denumirea de "gaz de balt " deoarece el se produce n na-tur pe fundul b l ilor i poate fi recunoscut sub forma bulelor de gaz care ies la suprafa a b l ilor. Se mai produce n natur prin fermentarea gunoaielor, cnd poart denumirea de "gaz de gunoi". Metoda valorific rii de eurilor privind extragerea biogazului sau a gazului metan din acestea este aplicat pe scar larg n multe state. n ara noastr exist instala ii de biogaz n gospod rii individuale i pu ine forte pu ine instala ii mari construi-te la ferme zootehnice care se folosesc doar pentru gazeificarea reziduurilor animaliere. mintele de ri ri din Europa. n ara noastr

Instala iile de biogaz con in pe lng camerele biotermice de tip Beccari, captatoare de gaz care au rolul de a capta i depozita n rezervoare gazul produs prin fermenta ia anaerob a substan elor organice con inute de de euri.

8.Organizarea spa iului geografic i amenajarea teritoriului (71) Definirea no iunii de spa iu geografic;
Spa iul din punct de vedere filozofic , reprezint forma obiectiv materiei. Dimensiunea spa ial a existen ei umane este vital posibilitatea mobilit ii i a experien ei. Datorit acestui fapt spa iul de ine un rol important n segmentul conceptual al multor tiin e, care ncearc s -l stuieze, s -l descrie i s -l modeleze. Spa iul poate fi analizat din mai multe puncte de vedere, cum ar fi:   spa iul economic, care analizeaz fluxurile vizibile i invizibile de materiale, produse, spa iul abstract- matematic, supus unor legi universale; sap iul mistic-religios; spa iul arhitectural etc. i original a Terei, respectiv func ia biotic . Este o pre uri, costuri, profituri i pierderi; i universal a existen ei n aparen [ ntruct spa iul ne ofer

Spa iul geografic poate fi analizat ca un spa iu particular, de mare complexitate i dinamism, n care se realizeaz func ia cea mai semnificativ sistemul solar, spa iul cosmic etc. Spa iul geografic poate fi considerat un rezultat al suprapunerii unor spa ii specializate i care, la anumite niveluri se ordoneaz n sisteme. Spa iile specializate sunt:   spa ii naturale: mun ii, dealuri, cmpii; spa ii sub aspect vegetal: p duri, stepe, de ert ; spa ii sub aspect economic: spa ii de munc , de comer etc; spa ii sociale: locuin e, spitale, unit i de cultur etc. realitate obiectiv care se raporteaz la un sistem de unit i taxonomice superioare: spa iul terestru,

Spa iul poate fi analizat i din punct de vedere al dimensiunii, formei, a limitelor existen ei sau aconstrngerilor. n concluzie spa iul geografic trebuie analizat cel pu in din dou laturi primordiale i anume:  spa iul geografic natural; spa iul gerografic antropizat, umanizat.

Organizarea spa iului geografic i amenajarea teritoriului


Organizarea spa iului geografic este o preocupare foarte veche a omenirii. Astfel nc din anul 1874 n Suedia a fost publicat Legea asupra construc iei ora elor, iar n anul 1909 n Anglia s-a publicat Document de palnificare a ora ului. Romnia a abordat aceast tem a organiz rii geografice a ora elor nc din anul 1929, a ap rut conceptul supraurbanism. n anul 1974 a ap rut Legea sistematiz rii localit ilor urbane i rurare, care prevedea sistematizarea ora elor i satelor, a jude elor i n general a ntreg teritori al Romniei. Prin sistematizare trebuia s se asigure restrngerea perimetrelor construibile ale localit ilor la strictul necesar i folosirea optim a p mntului. Termenul de organizare spa ial geografic a ap[rut mult mai trziu abia cnd s-a n eles c exist o interdependen ntre organizare economic , social i cea spa ial . Amenajarea teritoriului n forma ei cea mai simpl reprezint ansamblul ac iunilor de preg tire a unui teritoriu pri executarea unor lucr ri de echipare, asanare, nivelare, palntare, defri are, desalinizare, terasare a unor zone, cu scopul de a se utiliza eficient rersursele din zon corespunz tor unor func ii i destina ii precis stabilite pe baza unor studii tiin ifice. Amenajarea geografic a teritoriului implic realizarea unor modific semnificative n corela ie cu sistemele naturale, forma de relief, m rimea zonei. Prin aceste amenaj ri stabilite se dore te crearea unor spa ii cu o mai mare eterogenitate dect n cazul ini ial. Efectele scontate ar fi:   pozitive:  economice, prin expoatarea unor resurse locale cu un minim de investi ii; sociale, asigurarea unor locuri de munc sigure i pe termen lung; ecologic, rerspectiv impact nesemnificativ asupra mediul. diferen ierea regiunilor sau a spa iilor; divizarea produc iei i a investi iilor n spa iul amenajat; divizarea costurilor de mediu; restrngerea ca spa iu a activit ilor economice; solu ionarea unor probleme sociale.

Aceste amenaj ri ar trebui n opinia speciali tilor, s conduc n final la urm toarele efecte

Planul de amenajare teritorial


Planurile i programele de amenajare regional trebuie s in seaman de limitele frontierelor statale, de rela iile interstatale, de limitele frontierelor administrative. Planul de amenajare al teritoriului se elaboreaz n conformitate cu legisla ia Romniei i trebuie s in seama de urm toarele aspecte: 
    

cadrul natural principalele forme e relief;


re eaua hidrografic ; resursele solului i a subsolului; poten ialul agricol al zonei; poten ialul economic al zonei; popula ia, media de vrst , gradul de preg tire; resursele de for de munc i calificarea ei; structuira popula iei; infrastructura zonei; protec ia mediului.

Planul de amenajare a teritoriului se realizeaz pe diferite nivele. Aceste palnuri trebuiesc corelate. Astfel avem:    Plan de amenajare teritorial la nivel na ional (P.A.T.N.) Plan de amenajare teritorial la nivel jude ean (P.A.T.J.) Plan de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) Plan de amenajare a teritoriului interor nesc i intercomunal (P.A.T.I.); Plan de amenajare a teritoriului comunal (P.A.T.C.); Plan de amenajare a teritoriului or enesc (P.A.T.O.); Plan de amenajare a teritoriului municipal (P.A.T.M.);

Dezvoltarea durabil

i amenajarea teritoriului

Dezvoltarea durabil aduce nu att o schimbare a patrimoniului teoretic i a metodologiei de abordare aproblemelor dezvolt rii unor teritorii, ct o restructurare a ierarhiei valorice i a parametrilor func ionali, o reevaluare a priorit ilor i a ponderii unor procese i fenomene. Abordarea problemelor la etapa actual se pune dup urm toarea ordine:  Estetic ; Ecologic ;

Economic .

Dezvoltarea durabil trebuie s acorde o deosebit aten ie gestion rii teritoriului considerat, n ansamblu pe baza faptului c acesta este un sistem complex al mediului, plecnd de la o evaluarea a acestuia. Principalele implica ii ale conceptului de dezvoltare durabil asupra amenaj rii teritoriului poate fi concluzionate astfel:  diferite etape;  Adordarea multi i interdisciplinar a problemelor foarte complexe; Consultarea permanent a popula iei care este implicat n program. O nou optic de integrarea problemelor mediului natural n obiectivelediferitelor niveluri de planificare; Globalizarea pe de o parte i interdependen a, respectiv abordare sistemic a problemelor Accentuarea caracterului de continuitate a procesului i analiza evalu rii stadiului n n corelare cu mediul natural;

9. Abordarea regional a conceptului de dezvoltare durabil la nivel european (74) Conceptul dezvolt rii regionale echilibrate;
Premisa c orice activitate fie economic fie social are un suport ntr-un teritoriu bine precizat n care se dezvolt i un anume spa iu cu care se interfereaz i se influen eaz reciproc permite ca teritoriu s fie conceput ca un agent al dezvolt rii durabile. De i n ultimele decenii dezvoltarea unei zone sau regiuni n general a fost identificat cu cre etrea economic , neglijndu-se aspectele de mediu i cele sociale, abia dup anii1970 n Romnia a nceput s se discute despre o abordare teritorial a conceptului de dezvoltare, prin aplicarea unor programe de dezvoltare regional . Ast zi teritoriu nu mai este analizat ca un spa iu matematic, rigid neutru, ci este privit ca un agent al schmb rii socio-economice. Dezvoltarea teritorial pote fi definit ca un proces de cre tere intern schimb ri structurale care s duc la cre terea standardului de via acest caz trebuie s se in seama de particularit ile comunit ii, ;i de dimensiunile socio-culturale. Reducerea diferen elor calitativre ale nivelului de trai, inegalit ile dintre regiuni, cap t ast zi multe valen e, ncepnd de la cele economicve i mtermionn cu cele socio-culturale. In prezent obiectivul principal al politicii de dezvoltare socio-economic trebuie s fie reducerea decalajelor, a diferen ierilor teritoriale, realizarea unui relativ echilibru ntre nivelurile de dezvoltare i de n interiorul comunit ii respective. In

economic

i social a diferitelor zone dintr-un teritoariu na ional. n cazul n care nu se respect acest

principiu se poate ajunge la mari dezechilibre, migr ri de popula ie sau ac iuni separatiste.

Abordarea regional european;

a conceptului de dezvoltare durabil

la nivel

Amenajarea teritorial pe baza conceptului de dezvoltare durabil i poate afirma rezultatele pozitive la nivel european, precum i la g sirea unor soli ii globale ce dep esc de multe ori cadrul na ional. Este vorba de exemplu de autostr zi, de gazoducte, de linii de nalt tensiune, de canale navigabile, etc. n conformitate cu documentele Raportului Brundtdland al Na iunilor Unite resursele actuale pentru genera iile viitoare, ci i o dezvoltare spa ial echilibrat . Se pare c sub presiunea organiza iilor ecologiste, Uniunea European va evolua treptat de la o Uniune Economic la o Uniune de Mediu, iar n viitorul nu prea ndep rtat spre o Uniune care s integreze dimensiunea social , salvnd totodat diversitatea regional . n prezent speciali tii spun c Europa i ndreapt tot mai mult aten ia spre o dezvoltare durabil de pregnant duce la instabilitate i nesiguran din punct de vedere economic i social. Aten ia sporit acordat de c tre conducerea Uniunii Europene a problemelor politicii regionale porne te de la aprecierea c amenajarea teritoriului constituie un instrument important n cristalizarea identit ii europene. Politica regional a devenit o politic cheie a Uniunii Europene n actualul context de extindere a construc iei europene. Realizarae n Europa a unei uniuni economice i monetare de succes impune cu prec dere dezvoltarea fiec rui stat membru, altfel poate ap[]rea riscul s fie favorizate economiiloe statelor puternice ;i ca urmare ar cre te i mai mult decalajele ntre statele europene. Speciali tii n domeniu prognozeraz c regiunile tind s devin colectivit i publice de nivel intermediar pentru a r spunde nevoilor de teritorializare a anumitor politici comunitare i de a putea astfel asigura baza unei convergen e institu ionale a statelor membre a Uniunii Europene. n anul 1988 Parlamentul European a aprobat o Rezolu ie care vizeaz tocmai aceste aspecte. Se precizeaz n acest document c Statele Membre s - i regionalizeze structurile interne, pe baza unor principii prev zute n Cartea Comunitar a Regionaliz rii. i echilibrat a Europei, ntruct prezen a unor dezechilibre de natur socio-economic , n unele zone destul conceptul de Dezvoltare Durabil cuprinde nu numai o dezvoltare economic care s respecte mediul i s protejeze

Pentru a stimula statele membre n acest demers al regionaliz rii, Comunitatea European sprijin cu fonduri structurale euroregiunile avnd ca obiectiv primordial realizarea coeziunii economic-sociale. Idea de baz a acestui concept de regionalizare este crearea regiunilor ca spaiu sau nivel teritorial de punere n practic a politicii regionale i a programeor corespunz toare acestora i deci ca o condi ie a acesului la resurse.

Dezvoltarea regional n Romnia


Romnia se situeaz n zona central European Danubian i Adriatic . Pozi ia

geografic a Romniei, precum i caractertisticile fizico-geografice au f cut ca Romnia s fie n permanen la interferen a unor influen e sociale i culturale importante.
n acest context adordarea conceptului de dezvoltare durabil a Romniei trebuie s sub aspect economic ci i sub aspect social i istoric. Din punct de vedere legislativ, n baza legii 151/1998 s-au constituit, prin asociere liber consim it a jude elor i a municipiului Bucure ti, 8 Regiuni de Dezvoltare. mp r irea teritorial a Romniei n regiuni se bazeaz pe documentele prev zute n Cartea verde a Devzolt rii Regionale publicat n anul 1997 sub egida Guvernului Romniei i a Comisiei Europene, fiind finan at printr-un program PHARE. n aceast carte se precizeaz clar c mp r irea teritorial a Romniei n jude e nu reprezint un cadru adecvat pentru implementarea unei politici regionale performante. n aceast carte se propunea mp r irea teritorial a Romniei n 8 Regiuni Limitele acestor regiuni au fost stabilite pe anumite criterii de eficien activit i economice complementare, etc. Aceste Regiuni sunt urm toarele: Regiunea Nord-Est, cuprinde vechea regiune istoric a Moldovei, cuprinde jude ele: Boto ani, Suceava, Ia i, Neam , Bac u i Vaslui. Caracteristica principal a acestei regiuni sunt: discrepan e ca nivel i poten ial de dezvoltare ntre zonele din vest mai dezvoltate economi i social i cele din est mult r mase n urm ; Regiunea Sud-Est, se remarc prin prezen a unor repere unice n Romnia, cum ar fi Delta Dun rii. Cuprinde jude ele: Vrancea, Gala i, Buz u, Br ila, Tulcea i Constan a. Se remarc n economicp-social , in seama de

spa iul european i tradi iile istorice. De aceea abordarea regionaliz rii Romniei nu trebuie f cut numai

respectiv re ele de comunicare, acces u or n componentele Regiunii, similitudinea social-cultural ,

aceast regiune prezen a a 4 Zone Libere din totalul de 6 existente n Romnia. Aceast zon se remarc prin discontinuit i n teritoriu i prin gradul de poluare a Daltei Dun rii; Regiunea Sud Muntenia, cuprinde jude ele Arge , Dmbovi a, Prahova, C l ra i, Ialomi a, Giurgiu i Teleorman. Caracteristica principal a acestei regiuni este discrepan a mare dintre jude ele din zona de nord comparativ cu cele din sudul regiunii. Acest lucru a cauzat o migrare masiv a popula iei din sudul rediunii spre zonele de nord mai dezvoltate economic; Regiunea Sud-Vest Oltenia, se remarc prin resursele de c rbune, construc ii de ma ini i industria chimic . Cuprinde jude ele: Olt, Vlcea, Dolj, Mehedin i, Gorj. Peste 52% din popula ie este implicat n agricultur . n general nivelul de trai este sc zut; Regiunea Vest, se remarc prin multiculturalitate, este plurietnic i multiconfesional. Cuprinde jude ele: Timi oara, Cara Severin, Hunedoara i Arad. Ca specific se remarc faptul c aceast regiune a f cut mult timp parte din Imperiul Austro-Ungar, cunoscnd o dezvoltare economic semnificativ . Jude ele de grani au o mai mare prosperitate dect cele din interior; Regiune Nord-Vest, se remarc prin discrepan ele majore n dezvoltarea lor economic ntre cele din vest, Cluj, Bihor, Satu mare i cele din interior. Regiunea cuprinde urm toarele jude e: Cluj, Bistri a- N s ud, S laj, Bihor i Satu-Mare. n aceste jude e se remarc un fenomem interersant i anume migrarea popula iei din zona or eneasc n zonele limitrofe ora elor;

 Regiunea Centru, Zona se remarc prin faptul c este plasat la intersec ia principalelor rute de transport i c de ine o mare varietate peisagistic . Cuprinde jude ele: Bra ov, Sibiu, TrguMure , Alba, Covasna i Hargita. Din punct de vedere etnic n jude ele vestice ale regiunii avem o concentra ie semnificativ a etniei magheare. Regiunea Bucure ti Ilfov, are ca specific cea mai mare densitate a polula iei, n acela i neomogen . De remarcat este faptul , c popula i aangrenat n activit i agricole ste nesemnificativ , este regiunea cea mai dezvoltat economic i prognoza pe termen mediu este c va evolua pozitiv, m rinduce decalajul economic fa de celelalte regiuni. Avndu-se n vedere cele prezentate mai sus obiectivele principale ale imlement rii conceptului de Dezvoltare Durabil n Romnia sunt: Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvolt rii echilibrate a tuturor regiunilor, pentru reducerea decalajului existent; Corelarea politicii sectoriale guvernamentale la nivelul tuturor regiunilor prin valorificare aresursdelor locale i regionale i a poten ialului uman; Stimularea cooper rii interregionale, interne i interna ionalen scopul realiz rii de proiecte comune.

n prezent se lucreaz la o alt mp r ire teritoarial a Romniei pe regiuni mai mari . Se discut de 8 10 sau 12 regiuni mari. Acest fapt ar putea asigura o mai mare posibilitate de dezvoltare regional a zonelor i accesarea unor sume de la comunitatea european pentru dezvoltarea regiunilor.

10. Concep ii interna ionale privind conceptul de Produc ie mai Curat (82)

Pe plan interna ional acest concept este considerat ca fiind un rezultat al implement rii conceptului de Dezvoltare Durabile i este o responsabilitate colectiva pentru ac iuni majore de protejare a mediului. La nivel global se insist c implementarea Produc iei Mai Curat trebuie s includ i adoptarea unei productii durabile i a unor obiceiuri de consum mbunat ite. Productia mai curata, precum i alte strategii de prevenire a polu rii mediului cum sunt: Ecoeficien a, Productivitatea Verde i Prevenirea Polu rii sunt op iunile de preferat n aceast etap .. Acestea necesita elaborarea, sus inerea i implementarea de m suri corespunzatoare. Productia mai curata este conceput de sanatate, siguran ca pe o continu aplicare a unei strategii preventive, integrate, asupra proceselor, produselor i serviciilor n scopul ob inerii de beneficii economice, sociale, i de mediu. Ca urmare comunitatea interna ional recomand luarea urm toarelor m suri pentru o dezvoltare durabil prin produc ie mai curat : ncurajatra implement rii productiei durabile i a practicilor de consum prin rela iile cu toate partile interesate. Construirea ne noi capacit i prin elaborarea i organizarea de programe de con tientizare, educare i instruire n cadrul organiza iilor; ncurajarea incorporarii principiilor i a conceptelor privind dezvoltarea durabil n programele de invatamant i la toate nivelurile. ncurajarea integrarea strategiilor de prevenire, la toate nivelurile organizatiei, in cadrul sistemelor de management de mediu; prin utilizarea unor instrumente cum sunt evaluarea performan ei de mediu, contabilitatea de mediu i evalu rile pentru impactul asupra mediului, ciclul de via i produc ia mai curat ; Crearea de solutii inovatoare prin promovarea schimb rii priorit ii n cadrul politicilor i activit ilor de cercetare i dezvoltare de la strategii la capatul conductei la strategii de prevenire, prin sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii care sunt eficiente din punctul de vedere al mediului si indeplinesc cerintele consumatorului. Diseminarea experien ei acumulate prin sus inerea dialogului privind implementarea strategiilor preventive i informarea p r ilor interesate externe n legatura cu avantajele acestora; Ac ionam n mod continuu pentru adoptarea Productiei Mai Curate prin stabilirea de scopuri ndrazne e i prin raportarea regulat a progresului inregistrat prin sistemele de management realizate; ncurajarea investitiilor i contributiilor financiare noi si suplimentare n solu ii tehnologice de prevenire i promovare a cooperarii i transferului ntre ri al tehnologiilor care s protejeze mediul;

 Intensificarte cooperarii si cu al i parteneri i p r i interesate n sus inerea acestui concept i analizarea succesului punerii ei n aplicare.

9.6. Evaluarea stadiului P.M.C.


Pentru a putea s implement m acest concept al Produc iei Mai Curate nse impune urmarea unor anumi i pa i n mod obligatoriu. Pentru ob inerea n final a unui proiect pu ii sunt urm toari: 1 PREGATIREA PROIECTULUI j Ob inerea sprijinului managementului de vrf j Comunicarea politicii de mediu 2 EVALUAREA PRELIMINAR j Analiza intr rilor i ie irilor n toat firma j Stabilirea priorit ilor j Selec ia orient rii proiectului 3 PLANIFICAREA I ORGANIZAREA PROIECTULUI j Stabilirea echipei de conducere i de lucru j Preg tirea proiectului - Stabilirea obiectivelor - Identificarea barierelor - Stabilirea termenelor
Continuar ea programu lu PMC

4 FAZA DE ANALIZA j Culegerea de date privind fluxul de materiale

j Monitorizarea detaliat a fluxurilor de materiale alese j Stabilirea indicatorilor 5 FAZA DE GENERARE A OP IUNILOR j Propunerea op iunilor posibile j Selectarea op iunilor de analizat 6 ANALIZA DE FEZABILITATE j Evaluarea tehnic a op iunilor j Evaluarea economic j Alegerea m surilor pentru implementare 7 FAZA DE IMPLEMENTARE j Propunerea i aprobarea m surilor planului de implementare j Implementarea m surilor ce nu necesit investi ii j Ob inerea mijloacelor financiare pentru m surile de investi ii 8 EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

9.7. Prevenirea polu rii


Pe Prevenirea Polu rii sau pe scurt PP este ac iunea de eliminare sau minimizare a gener rii polu rii la sursa de producere. Practicile PP i propun deci s stopeze/minimizeze poluarea generat de procesul de fabrica ie utilizat. Deoarece activitatea de produc ie cost polu rii trebuie sa aduc bani, n mod logic ac iunea de prevenire a i beneficii economice. Aceasta nu nseman n mod obligatoriu ca orice

activitate de PP n domeniul schiumb rii de tehnologie aduce cu ea banii necesari retehnologizarii. O veche zical spune ca dac vezi o bancnota de un dolar pe jos, probabil te vei apleca s-o culegi, nu ns i dac trebuie s - i rupi spatele pentru aceasta. Dintre realiz rile posibile n domeniul reducerii polu rii mediului, putem da urm toarele exemple:

1. Reciclarea apei de sp lare la o linie de mbuteliere a b uturilor. In acest caz un flux poluant (apa de sp lare) este reutilizata n proces acela i timp i cea uzat i prin aceasta este redus cantitatea total de ap proasp[t i n i evacuata de catre unitate spre sta ia de epurare.. Economille financiare

realizate se refer la costuri de tratare a apei uzate mai mici (n instala ii de pre-epurare sau la o sta ie municipala de epurare), economii la utilizarea apei potabile, ca materie prima precum i la utilizarea unor cantitati mai mici de agen i de sp lare. 2. Trecerea unei centrale termice de la utilizarea c rbunelui la gaz natural. In cazul utiliz rii

c rbunelui acesta genereaz poluarea aerului ntr-un mod intens. (hidrocarburi nearse, pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf, CO2 i mercur). Prin contrast arderea gazului genereaz cantit i mai scazute de NOx si CO2 ( i eventual al i poluan i depinznd de compozi ia exact a gazului utilizat). Prin acesta tehnologie nlocuim utilizarea c rbunelui este mai pu in poluant i emiisile de poluan i n atmosfera asocia i acestei Beneficiile tehnologii, ins trebuie s investim n noua tehnologie. Noua tehnologie este una curat deoarece i tehnologia este mentionat ca fiind tehnologia verde. economice se refera la costuri mai reduse de operare i ntre inere, precum i costuri mai reduse la aceea i cantitate de energie produs deoarece considernd procesul n ansamblu gazul natural este mai economic i mai eficient dect carbunele. De altfel spus Prevenirea Polu rii este orice activitate (prin) care:  Este redus cantitatea de substan e periculoase, poluan i, contaminan i, care sunt generate ca de euri sau sunt evacuate n mediu nainte de a fi reciclate tratate i depozitate final; Reduce riscurile pentru sanatatea public sau a mediului, asociate unor elimin ri de Reduce sau elimin producerea poluan ilor printr-o eficient crescut n utilizarea astfel de substan e, poluan i sau contaminan i; materiilor prime sau prin protec ia resurselor naturale prin conservarea lor.