Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG CURTEA DE APEL CLUJ

Cluj-Napoca, Pia a tefan cel Mare nr.1 cod 400133 Tel. 0264/431732 fax: 0264/431044 e-mail: pca_cluj@mpublic.ro Operator date cu caracter personal 2998

___________________________________________________________ Nr. 612/VI/1/2011 23 martie 2011 ANUN privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier Parchetul de pe lng Curtea de Apel Cluj organizeaz n perioada 1316 mai 2011, la sediul s u din Cluj-Napoca, Pia a tefan cel Mare nr. 1, jud. Cluj, concurs pentru ocuparea urm toarelor posturi vacante de grefier: 2 posturi de grefier cu studii medii sau superioare, pe perioad nedeterminat , la Parchetul de pe lng Judec toria Baia Mare, jud. Maramure ; - 1 post de grefier cu studii medii sau superioare, pe perioad nedeterminat , la Parchetul de pe lng Tribunalul Bistri a-N s ud, jud. Bistri a-N s ud; - 1 post de grefier cu studii medii sau superioare, pe perioad nedeterminat , la Parchetul de pe lng Judec toria Gherla, jud. Cluj. Concursul se va desf ura cu respectarea dispozi iilor Hot rrii nr. 126/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i desf urarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instan ele judec tore ti i la parchetele de pe lng acestea, modificat i completat prin Hot rrea nr. 634/2009 a Plenului C.S.M.. Tematica i bibliografia sunt aprobate prin Hot rrea nr. 138 din 10 martie 2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Anexa 4. La concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la unit ile de parchet men ionate au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc urm toarele condi ii: a) au cet enie romn , domiciliul n Romnia i capacitate deplin de exerci iu; b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal i se bucur de o bun reputa ie; c) cunosc limba romn ; d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea func iei;
1

e) au studii superioare juridice, studii medii sau studii superioare de alt specialitate; f) posed cuno tin e de operare pe calculator sau de dactilografiere. Dosarele de concurs se depun pn la data de 22 aprilie 2011, la grefa Parchetului de pe lng Curtea de Apel Cluj. La nscriere candida ii vor primi formularul cererii tipizate, precum i tematica i bibliografia aprobate pentru concursul la care particip . Dosarul de concurs va cuprinde urm toarele documente: a) cerere tipizat ; b) actul de identitate (copie); c) diploma de bacalaureat sau, dup caz, de studii superioare (copie); d) certificatul de cazier judiciar; e) certificatul de cazier fiscal; f) caracterizarea de la ultimul loc de munc sau, dup caz, caracterizarea de la unitatea de nv mnt absolvit ; g) datele rezultate din eviden a operativ a organelor judiciare; h) curriculum vitae; i) adeverin medical din care s rezulte c este apt pentru exercitarea func iei; j) chitan a de achitare a taxei de nscriere la concurs. Certificarea copiilor de pe actele prev zute la lit. b) i c) se face de c tre un membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea men iunii "Conform cu originalul." Taxa de nscriere la concurs este n cuantum de 150 lei. Examinarea candida ilor se face prin sus inerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cuno tin elor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum i a unei probe scrise la disciplinele procedur penal , procedur civil i organizare judiciar . Sus inerea probei practice va avea loc n data de 13 mai 2011, ora 11,00, la sediul Parchetului de pe lng Curtea de Apel Cluj. Sus inerea probei scrise va avea loc n data de 16 mai 2011, ora 11,00, la sediul Parchetului de pe lng Curtea de Apel Cluj. Tematica i bibliografia pentru concurs sunt afi ate la sediul Parchetului de pe lng Curtea de Apel Cluj i la sediile Parchetului de pe lng Judec toria Baia Mare, Parchetului de pe lng Tribunalul Bistri a-N s ud i Parchetului de pe lng Judec toria Gherla, precum i pe pagina de internet la Parchetului de pe lng Curtea de Apel Cluj. Comisia de organizare,

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIERI F R STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN PARCHETE Tematic -2011 PROCEDUR PENAL I. Partea general 1. Reguli de baz i ac iunile n procesul penal - Scopul i regulile de baz ale procesului penal; - Ac iunea penal i ac iunea civil n procesul penal. 2. Competen a - Felurile competen ei; - Incompatibilitatea. 3. M suri preventive i alte m suri procesuale - M surile preventive; - Alte m suri procesuale. 4. Acte procesuale i procedurale comune - Asisten a juridic i reprezentarea; - Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere; - Termenele; - Cheltuielile judiciare; - Nulit ile; - Amenda judiciar . II. Partea special 1. Urm rirea penal - Dispozi ii generale; - Competen a organelor de urm rire penal ; - Supravegherea exercitat de procuror n activitatea de urm rire penal ; - Efectuarea urm ririi penale; - Trimiterea n judecat ; - Reluarea urm ririi penale; - Plngerea mpotriva m surilor i actelor de urm rire penal ; - Procedura plngerii prealabile. 2. Judecata - Dispozi ii generale.

PROCEDUR CIVIL 1. Competen a instan elor judec tore ti - Competen a material a instan elor judec tore ti; - Competen a teritorial ; 2. Participan ii la procesul civil - P r ile (condi iile pentru a fi parte n proces, coparticiparea procesual , drepturile i ndatoririle procesuale ale p r ilor, participarea ter ilor la judecat , reprezentarea p r ilor n procesul civil); - Formele particip rii procurorului n procesul civil; 3. Dispozi ii generale de procedur - Actele de procedur (no iune i clasificare, condi ii generale pentru ndeplinirea actelor de procedur , citarea i comunicarea actelor de procedur , nulitatea actelor de procedur ); - Termenele procedurale (no iune i clasificare, durat , dec derea i repunerea n termen). ORGANIZARE JUDICIAR 1.Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare: TITLUL I. Dispozi ii generale; TITLUL III. Ministerul Public; TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instan elor i al parchetelor 2. Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe lng acestea, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare integral ; 3. Ordinul ministrului justi iei privind aprobarea Regulamentului de ordine interioar a parchetelor nr. 529/C/21.02.2007,publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 5.03.2007, cu modific rile i complet rile ulterioare: TITLUL I. Dispozi ii generale; TITLUL XI. Organizarea, func ionarea i atribu iile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor. 4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor (Hot rrea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005).

BIBLIOGRAFIE 1. Codul de procedur 2. Codul de procedur 3. Legea nr. 202/2010 proceselor, publicat 2010; penal , cu modific rile i complet rile ulterioare; civil , cu modific rile i complet rile ulterioare; privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie

4. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe lng acestea, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare; 5. Ordinul ministrului justi iei privind aprobarea Regulamentului de ordine interioar a parchetelor nr. 529/C/21.02.2007,publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 5.03.2007, cu modific rile i complet rile ulterioare. 6. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor (Hot rrea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005). De asemenea, n vederea preg tirii pentru concurs, candida ii vor putea consulta legisla ie i lucr ri de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii, etc.) actualizate, n raport cu modific rile legislative intrate n vigoare pn la data anun rii concursului.