Sunteți pe pagina 1din 39

LEGE Nr.

346 din 14 iulie 2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii Text n vigoare ncepnd cu data de 30 noiembrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 27 noiembrie 2009. Act de baz #B: Legea nr. 346/2004 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004 #M2: Ordonan a Guvernului nr. 94/2004 #M3: Legea nr. 218/2005 #M4: Ordonan a Guvernului nr. 27/2006 #M5: Legea nr. 175/2006 #M6: Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 139/2007 #M7: Legea nr. 175/2009 #M8: Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2009 #M9: Legea nr. 329/2009 #M10: Legea nr. 368/2009 Modific rile i complet rile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n fa a fiec rei modific ri sau complet ri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv , n forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTE: 1. n textul actualizat, toate sumele exprimate anterior n lei vechi au fost transformate n lei noi. 2. Nu sunt incluse n textul actualizat modific rile efectuate prin art. 3 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2009 (#M8), cu modific rile ulterioare. Reproducem mai jos aceste prevederi. #M10

"(2) n cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, denumirea <<Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie>> se nlocuie te cu sintagma <<autoritatea administra iei publice centrale cu atribu ii n domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii>>." #B Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. 1 Dispozi ii generale ART. 1 Prezenta lege reglementeaz m suri destinate cre rii cadrului favorabil nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii. #M5 ART. 2 n sensul prezentei legi, prin ntreprindere se n elege orice form de organizare a unei activit i economice i autorizat potrivit legilor n vigoare s fac acte i fapte de comer , n scopul ob inerii de profit, n condi ii de concuren , respectiv: societ i comerciale, societ i cooperative, persoane fizice care desf oar activit i economice n mod independent i asocia ii familiale autorizate potrivit dispozi iilor legale n vigoare. #B ART. 3 (1) ntreprinderile mici i mijlocii sunt definite ca fiind acele ntreprinderi care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a) au un num r mediu anual de salaria i mai mic de 250; #M4 b) realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau de in active totale care nu dep esc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situa ii financiare aprobate. Prin active totale se n elege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans. c) *** Abrogat (2) *** Abrogat (3) *** Abrogat (4) *** Abrogat #B

(5) Plafonul cifrei de afaceri prev zut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, n func ie de evolu ia indicatorilor macroeconomici, prin hot rre a Guvernului. #M5 ART. 4 (1) ntreprinderile mici i mijlocii se clasific , n func ie de num rul mediu anual de salaria i i de cifra de afaceri anual net sau de activele totale pe care le de in, n urm toarele categorii: #M4 a) microntreprinderi - au pn la 9 salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau de in active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei; b) ntreprinderi mici - au ntre 10 i 49 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau de in active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei; c) ntreprinderi mijlocii - au ntre 50 i 249 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau de in active totale care nu dep esc echivalentul n lei a 43 milioane euro. #B (2) Termenii microntreprindere, ntreprindere mic i ntreprindere mijlocie, precum i termenul derivat ntreprinderi mici i mijlocii vor fi utiliza i n toate reglement rile, statisticile i alte documente oficiale emise de c tre autorit i sau institu ii publice. #M4 ART. 4^1 n func ie de rela ia lor cu alte ntreprinderi, raportat la capitalul sau la drepturile de vot de inute ori la dreptul de a exercita o influen dominant , pot exista 3 tipuri de ntreprinderi: a) ntreprinderi autonome; b) ntreprinderi partenere; c) ntreprinderi legate. #M4 ART. 4^2 (1) O ntreprindere autonom este orice ntreprindere care nu este clasificat ca ntreprindere legat sau ca ntreprindere partener , n sensul acestei legi. (2) O ntreprindere este autonom dac de ine mai pu in de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) n una ori n mai multe ntreprinderi sau dac una ori mai multe ntreprinderi nu de in mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale ntreprinderii n cauz . (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), o ntreprindere este considerat autonom , neavnd, prin urmare, nici o ntreprindere partener , chiar dac acest prag de 25% este atins sau dep it de c tre urm toarele categorii de investitori, cu

condi ia ca ace ti investitori s nu fie lega i, n sensul art. 4^4, individual sau n comun, de ntreprinderea n cauz : #M5 a) societ i publice de investi ii, societ i de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaz , conform declara iei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investi ii n capital de risc (business angels) i care investesc fonduri proprii n societ i necotate la burs , cu condi ia ca investi ia total a acestor investitori n aceea i ntreprindere s nu dep easc echivalentul n lei a 1.250.000 euro; #M4 b) universit i sau centre de cercetare f r scop lucrativ; c) investitori institu ionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regional ; #M5 d) autorit i ale administra iei publice locale, respectiv prim riile. #M4 ART. 4^3 ntreprinderile partenere sunt toate ntreprinderile care nu sunt clasificate ca ntreprinderi legate i ntre care exist urm toarea rela ie: ntreprinderea (din amonte) de ine, individual sau n comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte ntreprinderi (din aval). #M4 ART. 4^4 (1) ntreprinderile legate sunt ntreprinderile ntre care exist oricare dintre urm toarele raporturi: a) o ntreprindere de ine majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau ale asocia ilor celeilalte ntreprinderi; b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administra ie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte ntreprinderi; c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra celeilalte ntreprinderi, n temeiul unui contract ncheiat cu aceast ntreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o ntreprindere este ac ionar sau asociat a celeilalte ntreprinderi i de ine singur , n baza unui acord cu al i ac ionari ori asocia i ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor ntreprinderii respective. (2) Se prezum c nu exist o influen dominant dac investitorii prev zu i la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implica i direct sau indirect n conducerea ntreprinderii

respective, f r ca drepturile pe care le de in n calitatea lor de ac ionar sau asociat s fie prejudiciate. (3) Sunt considerate ntreprinderi legate i ntreprinderile ntre care exist oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor ntreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prev zu i la alin. (3) al art. 4^2. (4) ntreprinderile ntre care exist oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care ac ioneaz de comun acord, sunt, de asemenea, considerate ntreprinderi legate, dac i desf oar activitatea sau o parte din activitate pe aceea i pia relevant ori pe pie e adiacente. (5) O pia adiacent , n sensul prezentei legi, este acea pia a unui produs sau a unui serviciu situat direct n amonte ori n aval pe pia a n cauz . #M4 ART. 4^5 Cu excep ia cazurilor prev zute la alin. (3) al art. 4^2, o ntreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, n comun ori cu titlu individual, de c tre una sau mai multe organisme ori colectivit i publice. #B ART. 5 (1) Num rul mediu de salaria i corespunde num rului mediu de persoane angajate n ntreprindere n cursul anului, determinat pe baz lunar . (2) Num rul mediu de salaria i reprezint media aritmetic simpl rezultat din suma efectivelor zilnice de salaria i din luna respectiv - inclusiv zilele de repaus s pt mnal i s rb torile legale -, mp r it la num rul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus s pt mnal sau s rb toare legal se vor lua n calcul efectivele de salaria i din ziua lucr toare precedent , cu excep ia persoanelor al c ror contract individual de munc a ncetat n acea zi. #M5 (3) n efectivele zilnice de salaria i avute n vedere la calcularea num rului mediu anual de salaria i se includ salaria ii angaja i pe durat nedeterminat , salaria ii temporari care lucreaz n baza unui contract de punere la dispozi ie ncheiat ntre ntreprindere i un agent de munc temporar , pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desf oar o activitate permanent n ntreprindere i care beneficiaz de avantaje financiare oferite de ntreprindere. #B (4) Salaria ii cu program de lucru corespunz tor unei frac iuni de norm vor fi inclu i n num rul mediu, propor ional cu timpul de lucru prev zut n contractul individual de munc cu timp par ial. #M4

(5) La calcularea num rului mediu anual de salaria i nu se vor avea n vedere salaria ii al c ror contract individual de munc este suspendat pentru perioada luat n calcul, conform prevederilor legale, i ucenicii i elevii sau studen ii care urmeaz o form de preg tire profesional pe baz de contract de ucenicie sau de formare profesional . #M5 (6) Nu vor fi introduse/introdu i n num rul mediu anual de salaria i salariatele/salaria ii aflate/afla i n concediu de maternitate sau parental. #M4 (7) Num rul mediu anual de salaria i se determin pe baza Registrului general de eviden a salaria ilor, ntocmit i completat conform prevederilor legale n vigoare. #M5 ART. 6 (1) Datele utilizate pentru calculul num rului mediu anual de salaria i, cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate n situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent, aprobate de adunarea general a ac ionarilor sau asocia ilor. #M4 (2) Dac la data ntocmirii situa iilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele stabilite la art. 3 i 4, aceasta nu i va pierde calitatea de ntreprindere mic , mijlocie sau microntreprindere dect dac dep irea acestor plafoane se produce n dou exerci ii financiare consecutive. (3) n cazul unei ntreprinderi nou-nfiin ate, ale c rei situa ii financiare nu au fost aprobate, n condi iile legii, datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin n cursul exerci iului financiar i se declar pe propria r spundere de c tre reprezentantul/reprezentan ii ntreprinderii n cauz . #M5 (4) n calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea ad ugat i alte taxe indirecte. #M4 (5) n cazul unei ntreprinderi autonome, datele, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, vor fi stabilite exclusiv pe baza situa iilor financiare anuale ale ntreprinderii respective. (6) Datele, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, ale unei ntreprinderi partenere sau legate cu o alt ntreprindere se vor stabili pe baza situa iilor financiare anuale i a altor date ale ntreprinderii ori, dac exist , pe baza situa iilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus , care se vor cumula cu datele oric rei ntreprinderi partenere a ntreprinderii n cauz , situat imediat n

amonte sau n aval de aceasta, propor ional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente). (7) Datele prev zute la alin. (6) se vor cumula n propor ie de 100% cu datele oric rei ntreprinderi care este legat direct sau indirect de ntreprinderea n cauz , dac datele nu sunt deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate. (8) Datele ntreprinderilor partenere ale ntreprinderii n cauz trebuie s provin din situa iile financiare anuale proprii i din celelalte date consolidate, dac acestea exist . La acestea se adaug 100% din datele ntreprinderilor legate de aceste ntreprinderi partenere, cu excep ia cazului n care aceste date au fost deja incluse prin consolidare. (9) Datele ntreprinderilor cu care ntreprinderea respectiv este legat trebuie s provin din situa iile financiare anuale proprii i din celelalte date consolidate, dac acestea exist . La acestea se adaug , n mod propor ional, datele oric rei ntreprinderi partenere a acestor ntreprinderi legate, situat imediat n amonte sau n aval de acestea, cu excep ia cazului n care au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate, ntr-o propor ie cel pu in egal cu procentul definit la alin. (6). (10) Atunci cnd n eviden ele consolidate nu sunt incluse informa ii cu privire la num rul mediu anual de salaria i al unei ntreprinderi, cifrele privind num rul mediu anual de salaria i se calculeaz prin cumularea propor ional a datelor aferente ntreprinderilor partenere i a datelor aferente ntreprinderilor cu care ntreprinderea respectiv este legat . #M4 ART. 7 ncadrarea n plafoanele referitoare la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se stabilesc pe baza unei declara ii pe propria r spundere a reprezentantului/reprezentan ilor legal/legali al/ai ntreprinderii interesate n ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, conform modelului prev zut n anexele nr. 1 i 2 care fac parte integrant din prezenta lege. #M5 ART. 8 (1) Controlul respect rii prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea num rului mediu anual de salaria i se exercit de Inspec ia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de eviden a salaria ilor i a eviden elor proprii. (2) Controlul respect rii prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale i a activelor totale se exercit de Ministerul Finan elor Publice, pe baza situa iilor financiare anuale. (3) n cazul descoperirii unor neconcordan e ntre declara ia pe propria r spundere i situa ia real , organele de control ncheie procese-verbale de constatare a faptelor care ncalc dispozi iile legale, n condi iile legii, i sesizeaz

organele de urm rire penal competente atunci cnd exist indiciile s vr irii unei infrac iuni. #B CAP. 2 Crearea unui cadru favorabil nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii SEC IUNEA 1 Proceduri administrative ART. 9 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, autorit ile administra iei publice locale i camerele de comer i industrie, n cadrul competen ei lor, au obliga ia s elaboreze politici i s asigure m suri i ac iuni menite s contribuie la protec ia ntreprinderilor mici i mijlocii n raporturile lor cu statul, n special prin simplificarea procedurilor administrative i prin prevenirea cre terii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora fa de reglement rile n vigoare. (2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de ini iatori, nainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii. (3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii este un organism consultativ, f r personalitate juridic , care se nfiin eaz i func ioneaz sub coordonarea Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie i din care fac parte membrii desemna i de asocia iile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul ntreprinderilor mici i mijlocii i membre n Consiliul Economic i Social, cadre universitare, cercet tori, economi ti i reprezentan i ai institu iilor ini iatoare ale actelor normative respective. (4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise institu iei ini iatoare, nso ite de analize cost-beneficiu i compara ii cu op iunea de nonreglementare. (5) Regulamentul de organizare i func ionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii se aprob prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie.

(6) Regulamentul de organizare i func ionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii se aprob prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, n termen de dou luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi. ART. 10 Sub sanc iunea nulit ii absolute, sunt interzise orice ac iuni sau acte avnd ca obiect ori putnd avea ca efect discriminarea n defavoarea ntreprinderilor mici i mijlocii sau a ntreprinderilor nou-nfiin ate, pe criterii de m rime ori vechime. SEC IUNEA a 2-a Accesul la servicii publice i la active apar innd regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale i societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat ART. 11 (1) Guvernul, organele de specialitate ale administra iei publice centrale, autorit ile na ionale de reglementare i autorit ile locale sunt obligate s adopte m suri concrete n vederea facilit rii accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la re elele i serviciile de utilit i publice necesare activit ii acestora, f r a distorsiona competi ia liber de pe pia . (2) n vederea realiz rii obiectivului prev zut la alin. (1), autorit ile publice competente au obliga ia ca n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi s elaboreze i s promoveze proiecte de acte normative con innd m suri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la re elele i serviciile de utilit i publice, pe care le va prezenta spre analiz Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra ntreprinderilor mici i mijlocii. (3) M surile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la re elele i serviciile de utilit i publice, dup caz, vor viza n principal: a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul ntreprinderilor mici i mijlocii la re elele de utilit i publice; b) simplificarea i unificarea documenta iilor solicitate ntreprinderilor mici i mijlocii n vederea ob inerii avizelor sau acordurilor finale necesare racord rii i accesului la re elele de utilit i publice; c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare i al tarifelor ce pot fi percepute ntreprinderilor mici i mijlocii pentru elaborarea documenta iilor i executarea lucr rii de bran are-racordare a acestora la re elele de utilit i publice; d) reglementarea posibilit ii achit rii n mod e alonat a acestor taxe sau tarife de c tre ntreprinderile mici i mijlocii;

e) reducerea sau renun area la garan iile solicitate i la modalit ile de plat anticipat pentru consumurile de utilit i i servicii publice furnizate ntreprinderilor mici i mijlocii; f) elaborarea i implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la re elele i serviciile de utilit i publice, cu respectarea legisla iei n vigoare n materia ajutorului de stat. ART. 12 (1) ntreprinderile mici i mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale i societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozi iilor legale privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, precum i a drepturilor contractuale ale creditorilor ale c ror crean e sunt garantate cu ipotec , gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra c rora este instituit sechestru asigur tor, n urm toarele condi ii: a) ntreprinderile mici i mijlocii au acces prioritar la nchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale i societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat, n condi iile art. 13, cu respectarea dispozi iilor legale n vigoare; b) activele disponibile utilizate de ntreprinderile mici i mijlocii n baza contractului de nchiriere, a contractului de loca ie de gestiune sau a contractului de asociere n participa iune, ncheiate cu regiile autonome, societ ile/companiile na ionale, precum i cu societ ile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vndute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pre ul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare ntocmit de un expert acceptat de p r i, dup deducerea investi iilor efectuate n activ de c tre locatar/asociat. n cazul contractelor de loca ie de gestiune i asociere n participa iune, asociatul/locatarul, ntreprindere mic sau mijlocie, poate solicita i ncheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauz irevocabil de vnzare, n acelea i condi ii. n cazul depunerii unei solicit ri exprese privind cump rarea activului sau ncheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauz irevocabil de vnzare de c tre beneficiarii prezentelor dispozi ii, care utilizau activul n baza unui contract de nchiriere, cu cel pu in 60 de zile nainte de expirarea contractului de nchiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de nchiriere cu o perioad considerat de p r i suficient pentru rezolvarea formalit ilor legate de ncheierea contractului de vnzarecump rare, respectiv leasing imobiliar cu clauz irevocabil de vnzare; c) contractul de nchiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat n contract de leasing cu clauz irevocabil de vnzare la pre ul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare ntocmit de un expert acceptat de p r i; d) ntreprinderile mici i mijlocii au drept de preferin la cump rarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale, precum i ale

societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate n vecin tatea imediat a activelor pe care le de in n proprietate. Dreptul de preferin se poate exercita prin depunerea unei solicit ri n acest sens, n termen de 30 de zile calendaristice de la data nscrierii activului pe listele cuprinznd activele disponibile prev zute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sanc iunea nulit ii absolute, transferul, n orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, f r acordarea dreptului de preferin ; e) ntreprinderile mici i mijlocii au prioritate la cump rarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale, precum i ale societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat. n termen de 30 de zile de la primirea unei solicit ri n acest sens, regiile autonome, societ ile/companiile na ionale, precum i societ ile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o prim licita ie deschis cu strigare doar pentru ntreprinderile mici i mijlocii. Oferta de vnzare va specifica faptul c este adresat doar ntreprinderilor mici i mijlocii. Prevederile privind vnzarea de active cuprinse n Hot rrea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ ilor comerciale, cu modific rile i complet rile ulterioare, i a Legii nr. 137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii se vor aplica n mod corespunz tor. n situa ia neadjudec rii licita iei, se poate organiza o alt licita ie, cu acces liber, conform reglement rilor n vigoare. (2) Regiile autonome, societ ile/companiile na ionale, precum i societ ile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, n termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de c tre ntreprinderile mici i mijlocii, s ncheie contractele de vnzare-cump rare prev zute la alin. (1) lit. b) i d), contractele de leasing cu clauz irevocabil de vnzare prev zute la alin. (1) lit. b) i c) sau s asigure accesul prioritar la nchirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, n condi iile alin. (1) lit. a). (3) Vnzarea de active, n condi iile alin. (1), se poate face i cu plata n rate e alonate pe o perioad de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20% . ART. 13 (1) n contextul prezentei legi, prin active se n elege unit i de produc ie, subunit i, sec ii, spa ii comerciale, spa ii de cazare ori alte bunuri de acela i gen din patrimoniul unei regii autonome, societ i/companii na ionale, precum i al unei societ i comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate s func ioneze independent. (2) n n elesul prezentei legi, se consider active disponibile activele care ndeplinesc oricare dintre urm toarele condi ii:

a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societ ile/companiile na ionale sau de societ ile comerciale cu capital majoritar de stat care le de in pentru o perioad de cel pu in 3 luni; b) se afl n conservare pentru o perioad mai mare de un an; c) activele nchise opera ional, numai n cazul prev zut la art. 12 alin. (1) lit. e). (3) Desf urarea procedurii de vnzare a activelor nchise opera ional este supus prevederilor prezentei legi n situa ia n care o solicitare privind cump rarea activului din partea unei ntreprinderi mici i mijlocii este f cut n interiorul termenului prev zut de art. 32^6 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ ilor comerciale, aprobat prin Legea nr. 44/1998, cu modific rile i complet rile ulterioare. (4) Regiile autonome, societ ile/companiile na ionale, precum i societ ile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate s stabileasc i s ntocmeasc liste cuprinznd activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comer i industrie jude ene i a municipiului Bucure ti, la organiza iile patronale, asocia iile profesionale prin Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie. (5) Listele cuprinznd activele disponibile au caracter public i vor fi afi ate la sediile camerelor de comer i industrie jude ene i a municipiului Bucure ti, ale organiza iilor patronale i asocia iilor profesionale, precum i pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anun a prin intermediul presei locale unde este afi at lista cuprinznd activele disponibile. (6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului i ministerele de resort vor transmite lunar Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie situa ia activelor utilizate de ntreprinderile mici i mijlocii, respectiv a contractelor de vnzare-cump rare, nchiriere, leasing i concesiune, ncheiate n condi iile prezentei legi. (7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu excep ia situa iilor n care au fost dep ite termenele prev zute la art. 12 alin. (1) lit. e) i alin. (2), n oricare dintre urm toarele cazuri: a) declan area procedurii de administrare special n perioada de privatizare; b) declan area procedurii de dizolvare voluntar i lichidare; c) declan area procedurii reorganiz rii judiciare i falimentului. ART. 14 (1) Adun rile generale i consiliile de administra ie ale regiilor autonome, societ ilor/companiilor na ionale, precum i ale societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hot rri privind vnzarea, nchirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate n situa ia prev zut la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabil a Autorit ii pentru Valorificarea Activelor Statului,

ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale sau autorit ilor publice locale, dup caz. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale sau autorit ile publice locale, dup caz, au obliga ia s urm reasc derularea valorific rii activelor potrivit art. 12 alin. (1). ART. 15 (1) De la prevederile art. 12 i 13 sunt exceptate mijloacele fixe i activele componente ale patrimoniului apar innd aeroporturilor, sta iilor de cale ferat , porturilor i Companiei Na ionale de Autostr zi i Drumuri Na ionale din Romnia - S.A. (2) Sunt exceptate de la obliga iile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) i e) institu iile de nv mnt de stat i institutele na ionale de cercetare-dezvoltare. SEC IUNEA a 3-a Accesul prioritar la achizi iile publice de produse, lucr ri i servicii ART. 16 (1) Guvernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i autorit ile publice locale trebuie s ncurajeze cre terea ponderii ntreprinderilor mici i mijlocii n valoarea contractelor de achizi ii publice de bunuri materiale, lucr ri i servicii, urm rind ca aceast pondere s ating un nivel comparabil cu contribu ia acestora la realizarea produsului intern brut. (2) ntreprinderile mici i mijlocii beneficiaz de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garan ia pentru participare i de garan ia de bun execu ie, cerute n achizi iile publice de produse, lucr ri i servicii. #M4 (3) ntreprinderile mici i mijlocii pot beneficia de asisten tehnic pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate n domeniul achizi iilor publice. #B (4) ntreprinderile mici i mijlocii beneficiaz de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legisla ia n domeniu. (5) ntreprinderile mici i mijlocii beneficiaz de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate n sistem electronic de c tre ofertan i. SEC IUNEA a 4-a

Servicii de informare, asisten mijlocii

i consultan acordate ntreprinderilor mici i

ART. 17 (1) n scopul desf ur rii i dezvolt rii activit ii lor, ntreprinderile mici i mijlocii beneficiaz de servicii de informare, asisten , consultan , dezvoltare tehnologic i inovare n domeniile financiar-bancar, management i marketing. (2) Guvernul, autorit ile administra iei publice locale, camerele de comer i industrie, organiza iile patronale ale ntreprinderilor mici i mijlocii sprijin nfiin area i dezvoltarea de centre i organiza ii ce ofer servicii de informare, consultan , consiliere i instruire pentru ntreprinderile mici i mijlocii, prin: a) acordarea de sprijin n leg tur cu activit ile de informare, consultan , consiliere i instruire destinate ntreprinderilor mici i mijlocii; b) identificarea de surse de finan are a unor programe i ac iuni destinate facilit rii accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la serviciile de informare, consultan , consiliere, instruire, oferite de aceste centre i organiza ii, precum i extinderii sferei de servicii oferite de acestea ntreprinderilor mici i mijlocii. SEC IUNEA a 5-a Stimularea activit ii de cercetare-dezvoltare i inovare desf urate de ntreprinderile mici i mijlocii ART. 18 (1) Guvernul promoveaz , sus ine, stimuleaz i dezvolt activitatea de cercetare-dezvoltare i inovare desf urat de ntreprinderi mici i mijlocii, scop n care: a) adopt m suri n vederea cre rii condi iilor favorabile organiz rii i desf ur rii de activit i de cercetare-dezvoltare i inovare de c tre ntreprinderi mici i mijlocii; b) elaboreaz politici i emite reglement ri pentru crearea n economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorb ia i valorificarea rezultatelor activit ii de cercetare-dezvoltare i inovare desf urate de ntreprinderi mici i mijlocii; c) adopt m suri pentru facilitarea procesului de valorificare i absorb ie a rezultatelor activit ii de inovare, precum i a transferului tehnologic la nivelul ntreprinderilor mici i mijlocii; d) asigur mbun t irea accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la informa ii tiin ifice i tehnologice de specialitate, n condi iile legii, i promoveaz nfiin area de incubatoare de afaceri, parcuri tiin ifice i tehnologice i de alte infrastructuri asem n toare;

e) asigur , n condi iile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit c tre ntreprinderile mici i mijlocii, la propunerea Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie. (2) Ministerul Educa iei i Cercet rii, n calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sus ine activitatea de cercetare-dezvoltare desf urat de ntreprinderile mici i mijlocii, prin: a) stabilirea ca obiectiv prioritar, n cadrul Strategiei na ionale de cercetaredezvoltare i inovare, a promov rii i dezvolt rii activit ii de cercetare-dezvoltare i inovare desf urate de ntreprinderi mici i mijlocii; b) includerea n Planul na ional de cercetare-dezvoltare i inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare i inovare destinate ntreprinderilor mici i mijlocii; c) promovarea de propuneri de m suri destinate facilit rii accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la programele prev zute n Planul na ional de cercetare-dezvoltare i inovare; d) finan area cu prioritate, din sumele prev zute n bugetul propriu pentru realizarea politicilor n domeniul cercet rii i stimul rii inov rii, a programelor prev zute n Planul na ional de cercetare-dezvoltare i inovare destinate ntreprinderilor mici i mijlocii; asigurarea contract rii cu prioritate a tematicii solicitate de ntreprinderile mici i mijlocii, de c tre unit ile i institu iile din sistemul na ional de cercetare-dezvoltare; e) finan area cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediat , solicitate de ntreprinderile mici i mijlocii din sectorul industrial; f) organizarea de conferin e cu participare interna ional , la care ntreprinderile mici i mijlocii care desf oar activit i de cercetare-dezvoltare s participe cu lucr ri tiin ifice, n vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse n programele na ionale anuale; g) asigurarea de surse de finan are pentru programe de cercetare-dezvoltare i inovare desf urate de ntreprinderi mici i mijlocii, n vederea dezvolt rii activit ilor de cercetare-dezvoltare i inovare ale acestora. SEC IUNEA a 6-a Formarea profesional ART. 19 (1) Guvernul i autorit ile publice locale asigur , prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum i prin programe sus inute de organisme na ionale i interna ionale sau alte surse finan area integral ori par ial a unor programe de formare profesional destinate ntreprinderilor mici i mijlocii.

(2) Programele de formare profesional prev zute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul: a) Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc ; b) institu iilor de nv mnt de stat i particular, acreditate potrivit legii; c) furnizorilor de formare profesional autoriza i, conform legii, s desf oare activit i de formare profesional . SEC IUNEA a 7-a Transferul ntreprinderilor mici i mijlocii ART. 20 (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor i practicilor comerciale, pentru men inerea locurilor de munc i stimularea activit ilor economice, se instituie transferul ntreprinderilor mici i mijlocii. (2) Transferul ntreprinderilor mici i mijlocii, n sensul prezentei legi, nseamn transmiterea ntreprinderii, fondului de comer c tre ter e persoane, n scopul asigur rii continu rii existen ei i activit ii comerciale a ntreprinderii, de regul n cadrul aceleia i familii, cu titlu gratuit. (3) Sunt membrii de familie, n sensul alin. (1), so ul, so ia i copiii acestora. (4) Prin excep ie, facilit ile privind transferul ntreprinderilor mici i mijlocii c tre ter i, persoane fizice sau c tre alt ntreprindere se aplic n condi iile prev zute de lege, doar n cazurile n care exist o imposibilitate de transmitere a afacerii n cadrul aceleia i familii. ART. 21 (1) n scopul sprijinirii transferului, Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie va elabora un program multianual, prin care se vor sus ine integral cheltuielile cu privire la urm toarele taxe i tarife: a) taxele i tarifele pentru opera iunile de nscriere a modific rilor efectuate de c tre Oficiul Na ional al Registrului Comer ului prin oficiile registrului comer ului de pe lng tribunale, pentru nregistrarea transferului ntreprinderii mici i mijlocii, precum i tarifele pentru serviciile de asisten prestate de oficiile registrului comer ului, pentru modific rile necesare punerii n aplicare a transferului ntreprinderii; b) taxele pentru publicarea, n extras, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, a ncheierii de modificare ca rezultat al transferului ntreprinderii, pronun at de judec torul-delegat la oficiul registrului comer ului de pe lng tribunal; c) taxele de timbru pentru activitatea notarial , aferente actelor, n cazul c rora este prev zut obligativitatea ncheierii acestora n form autentic , necesare oper rii transferului ntreprinderii;

d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a ntreprinderii, fondului de comer , n scopul asigur rii transferului ntreprinderilor mici i mijlocii. (2) Programul prev zut la alin. (1) va fi finan at prin bugetul Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie. ART. 22 (1) Pentru a beneficia de facilit ile prev zute la art. 21 alin. (1) trebuie s fie ndeplinite cumulativ urm toarele: a) condi iile privind transferul ntreprinderilor mici i mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a ntreprinderii, fondului de comer n cadrul aceleia i familii sau, dup caz, condi iile pentru transferul ntreprinderilor mici i mijlocii c tre ter i; b) s se asigure men inerea n func iune a ntreprinderii, cu continuarea ideilor i practicilor comerciale i men inerea locurilor de munc pe o perioad de minimum 3 ani de la data transferului. (2) Facilit ile prev zute de prezenta lege pentru transferul ntreprinderilor mici i mijlocii se acord o singur dat n cursul unui an fiscal. (3) n cazul n care n perioada de pn la 3 ani de la transferul ntreprinderilor mici i mijlocii intervine ncetarea activit ii societ ii comerciale datorat unei culpe grave a persoanelor c rora li s-a ncredin at conducerea societ ii comerciale sau s vr irii unor infrac iuni de c tre acestea ori o reducere mai mare de 50% a num rului de personal al ntreprinderii, societatea comercial are obliga ia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21. ART. 23 (1) Transferul de afaceri n cazul persoanelor fizice i asocia iilor familiale care desf oar activit i economice n mod independent se realizeaz n cadrul aceleia i familii, n baza declara iei pe propria r spundere a titularului autoriza iei i a cesionarului, n cazul ced rii afacerii, cu titlu gratuit, n timpul vie ii titularului autoriza iei i n baza declara iei cesionarului, n cazul decesului acestuia. (2) Prin excep ie, n cazurile n care exist o imposibilitate de transmitere n cadrul aceleia i familii, n scopul asigur rii continuit ii activit ilor economice tradi ionale, este posibil transferul c tre ter i, n baza declara iei pe propria r spundere a titularului autoriza iei sau cesionarului acestuia, dup caz, i a ter ului care va continua activitatea economic autorizat a se desf ura n mod independent. (3) Pentru persoanele i asocia iile familiale care desf oar activit i economice n mod independent, n scopul stimul rii transferului, n cadrul programului prev zut la art. 21 se vor sus ine integral cheltuielile cu privire la urm toarele taxe i tarife: a) taxele pentru nregistrarea de c tre primari a modific rilor autoriza iei emise pentru desf urarea de activit i economice n mod independent, constnd n

nlocuirea titularului autoriza iei cu cesionarul, n baza declara iilor prev zute la alin. (1) i (2); b) taxele i tarifele pentru opera iunile de nregistrare a modific rilor autoriza iei respective, efectuate de Oficiul Na ional al Registrului Comer ului prin oficiile registrului comer ului de pe lng tribunale, tarifele pentru opera iunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comer ului, precum i tarifele pentru serviciile de asisten prestate de oficiile registrului comer ului. (4) Facilit ile prev zute la alin. (3) se aplic n cazul transferului, cu condi ia continu rii desf ur rii n mod independent a activit ii economice autorizate, pentru o perioad de minimum 3 ani de la data oper rii transferului. (5) n cazul n care n perioada de pn la 3 ani intervine ncetarea activit ii autorizate din culpa grav a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asocia iei familiale ori datorit s vr irii unor infrac iuni de c tre aceste persoane, persoana fizic autorizat sau, dup caz, asocia ia familial are obliga ia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3). ART. 24 Transferul n cazul persoanelor fizice i asocia iilor familiale care desf oar activit i economice n mod independent se realizeaz n condi iile legii. CAP. 3 Programe de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii ART. 25 (1) Guvernul aprob anual programe de ncurajare i de stimulare a nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii pe baza programelor elaborate de Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, cu consultarea organiza iilor de reprezentare a intereselor ntreprinderilor mici i mijlocii. (2) La nivelul unit ilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii se elaboreaz pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii i a prevederilor Planului na ional de dezvoltare i se aprob de c tre autorit ile administra iei publice locale, corespunz tor atribu iilor acestora, finan ndu-se din bugetele proprii i/sau din surse atrase. Autorit ile administra iei publice locale sunt obligate s comunice Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie programele de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii, elaborate i aprobate la nivelul acestora. (3) Guvernul, organele de specialitate ale administra iei publice centrale i autorit ile locale acord sprijin ntreprinderilor mici i mijlocii prin:

a) facilitarea accesului la finan are a ntreprinderilor mici i mijlocii prin elaborarea i implementarea de instrumente i scheme financiare de tipul: - aloca ii financiare nerambursabile, acordate ntreprinz torilor la nfiin area ntreprinderilor mici i mijlocii, n vederea complet rii capitalului necesar pentru ini ierea afacerii; - ajutoare financiare nerambursabile, acordate ntreprinderilor mici i mijlocii pentru realizarea investi iilor n sectorul productiv i servicii; - constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investi ii i capital de risc n sprijinul ntreprinderilor mici i mijlocii; - scheme de creditare cu dobnd redus ; - alte scheme i instrumente financiare; b) mbun t irea accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la finan are, prin acordarea de sprijin financiar i asisten pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finan are, asigurarea fundamentelor informa ionale necesare n vederea elabor rii de proiecte viabile de c tre ntreprinz tori; c) promovarea investi iilor str ine la nivelul ntreprinderilor mici i mijlocii; d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinan area i utilizarea eficient a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene i a altor donatori interni i interna ionali, amplificarea particip rii ntreprinderilor mici i mijlocii romne ti la programe comunitare pe baza principiului transparen ei i mbun t irea ofertei de servicii pentru ntreprinderile mici i mijlocii n vederea cre terii performan elor acestora n afaceri; e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultan , consiliere i asisten tehnic pentru poten ialii ntreprinz tori care ini iaz o afacere, pentru ntreprinderile nou-nfiin ate i pentru ntreprinderile mici i mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora; f) mbun t irea accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la informa ii despre pia i servicii de marketing, financiare i informatice; g) elaborarea i publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative i alte lucr ri necesare desf ur rii activit ii ntreprinderilor mici i mijlocii; h) facilitarea promov rii produselor i serviciilor ntreprinderilor mici i mijlocii pe pia a intern i extern , inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de pia , realizarea de materiale informative, de reclam i publicitate, participarea la trguri, expozi ii i la alte asemenea tipuri de manifest ri, n ar sau n str in tate; i) dezvoltarea cooper rii interne i interna ionale i stimularea cre rii parteneriatelor de afaceri n domenii de interes pentru ntreprinderile mici i mijlocii; j) sprijinirea i stimularea activit ii de cercetare-dezvoltare, inovare i transfer tehnologic;

k) stimularea accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la comer ul electronic, prin sprijinirea acestora n consolidarea capacit ii lor tehnologice informa ionale, n scopul promov rii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice; l) sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii pentru mbun t irea calit ii produselor i serviciilor i pentru introducerea sistemelor de standardizare i certificare a calit ii conform normelor Uniunii Europene; m) sprijinirea centrelor de consultan i management al informa iilor, a organiza iilor de reprezentare a ntreprinderilor mici i mijlocii i a organiza iilor nfiin ate n scopul sprijinirii dezvolt rii sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel regional i na ional, prin cre terea poten ialului lor institu ional, material i uman, n vederea diversific rii, specializ rii i perfec ion rii activit ilor pe care acestea le desf oar , pentru mbun t irea climatului de afaceri, stimularea cre rii de noi ntreprinderi mici i mijlocii i sprijinirea dezvolt rii acestora; n) alte obiective i m suri cuprinse n programele aprobate de Guvern. (4) n vederea dezbaterii situa iei sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii se nfiin eaz Comitetul consultativ pentru dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, alc tuit din reprezentan i ai Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, reprezentan i din partea camerelor de comer i industrie, ai patronatelor ntreprinderilor mici i mijlocii, ai organiza iilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i ai autorit ilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ n aprobarea programelor i a m surilor de stimulare a nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii. (5) Secretariatul acestui comitet va func iona n cadrul Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie i va fi finan at din bugetul alocat acesteia. (6) Regulamentul de organizare i func ionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii se aprob prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie. ART. 26*) (1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloc fonduri n valoare de 0,2% din PIB pentru finan area programelor de dezvoltare i a m surilor de sprijinire a nfiin rii de noi ntreprinderi i de sus inere a dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel na ional i local, prev zute n Strategia guvernamental pentru sus inerea dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, pentru perioada 2004 - 2008. (2) Sumele alocate pentru sprijinirea nfiin rii de ntreprinderi i sus inerea dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii vor fi eviden iate i urm rite n mod distinct n bugetul de stat i n bugetele locale. (3) Programele de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii, finan ate de la bugetul de stat prin intermediul Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i

Mijlocii i Coopera ie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organiza iilor ori institu iilor de drept privat. Selectarea organiza iilor sau institu iilor de drept privat se face cu respectarea reglement rilor n vigoare privind achizi iile publice. ntre c tig torul desemnat conform procedurii de achizi ie public i Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie se ncheie un contract de prest ri de servicii n baza c ruia se va trece la derularea programului respectiv. (4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii, serviciilor de conducere a programelor i cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare i control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiec rui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis. #M2 (5) *** Abrogat #CIN *) Conform art. I i art. II din Legea nr. 175/2009 (#M7), ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 346/2004 se modific i va avea urm torul cuprins: #M7 "ART. 26 (1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloc fonduri n valoare de 0,4% din PIB pentru finan area programelor de dezvoltare i a m surilor de sprijinire a nfiin rii de noi ntreprinderi i de sus inere a dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel na ional i local, prev zute n Strategia guvernamental pentru sus inerea dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, pentru perioada 2009 2013." #M2 ART. 26^1*) (1) Din sumele ce se aloc anual prin bugetul de stat n baza art. 26 alin. (1), o parte reprezint sprijinul pentru ntreprinderile mici i mijlocii, care se stabile te n corelare cu investi iile efectuate de acestea n active de natura celor prev zute la art. 24 alin. (6) lit. b) i alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu aceast destina ie se stabilesc n limita sumelor pl tite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, ncepnd cu exerci iul financiar al anului 2005, cu respectarea condi iilor prev zute de lege. (2) n anul 2005 ntreprinderile mici i mijlocii pot beneficia de drepturile prev zute la alineatul precedent, pentru activele achizi ionate dup data de 1 octombrie 2004, puse n func iune pn la finele anului respectiv, cu condi ia s nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerat .

(3) De prevederile alin. (1) beneficiaz contribuabilii care nu aplic regimul de amortizare accelerat prev zut de Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare. (4) Prevederile alin. (1) se aplic n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al ma inilor, uneltelor i instala iilor, precum i computerelor i echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, n sensul c nu au fost anterior utilizate. (5) Contribuabilii care beneficiaz de prevederile alin. (1) au obliga ia de a p stra n patrimoniu activele respective cel pu in o perioad egal cu jum tate din durata lor normal de utilizare. n cazul nerespect rii acestei condi ii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie i se datoreaz pentru acestea dobnzi de la data primirii sumelor respective. #CIN *) Reproducem mai jos prevederile art. 19^2 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile ulterioare: #M9 "(11) Contribuabilii care aplic prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare." #M6 ART. 26^2 (1) Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investi iilor n sectorul produc ie i servicii, prev zute la art. 25 alin. (3) lit. a), se deruleaz prin intermediul organiza iilor ori institu iilor de drept privat. (2) Organiza iile ori institu iile de drept privat se selec ioneaz cu respectarea reglement rilor n vigoare privind achizi iile publice. (3) Organiza iile ori institu iile publice de drept privat selec ionate au calitatea de agen ii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a c ror derulare ncheie contracte cu Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale, denumit n continuare MIMMCTPL. (4) Sumele neutilizate la finele fiec rui an, angajate de MIMMCTPL cu agen iile de implementare i eviden iate n conturile acestora, se reporteaz n anul urm tor i se utilizeaz pentru acoperirea obliga iilor care decurg din contractele de credit ncheiate ntre agen iile de implementare i beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, n limitele sumelor prev zute n contractele ncheiate ntre MIMMCTPL i agen iile de implementare. #B ART. 27

Facilit ile de natura ajutorului de stat, prev zute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale n domeniul ajutorului de stat, dup autorizarea acestora de Consiliul Concuren ei. CAP. 4 Fondul na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii #M4 ART. 28 (1) n vederea mbun t irii accesului ntreprinderilor mici i mijlocii la finan are, func ioneaz Fondul na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii, nfiin at prin hot rre a Guvernului ca institu ie cu capital de risc, n conformitate cu legisla ia n vigoare, care poate nfiin a filiale sau unit i teritoriale f r personalitate juridic . (2) n scopul sustenabilit ii re elei teritoriale, Fondul na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii cogaranteaz i supravegheaz activitatea filialelor. (3) Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, n calitate de ac ionar majoritar al Fondului na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii, aprob anual, prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, politica de risc a fondului. #M5 (4) La capitalul social al Fondului Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii pot participa numai autorit ile publice i institu iile financiare interne i interna ionale. (5) La capitalul social al filialelor Fondului Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii pot participa numai autorit ile publice i institu iile financiare interne i interna ionale. #B ART. 29 Fondul na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii func ioneaz sub forma societ ilor comerciale pe ac iuni, n condi iile Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. ART. 30 (1) Capitalul social al Fondului na ional de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii, stabilit la nfiin are, este de 5.000.000 lei, avnd ca surs de alocare bugetul de stat.

(2) Capitalul social de 5.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioad de 5 ani de la nfiin are, cu 0,4% din veniturile bugetare. CAP. 5 Coordonarea politicilor i a programelor de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii ART. 31 (1) Guvernul asigur coordonarea politicilor i a m surilor de ncurajare i de stimulare a ntreprinderilor mici i mijlocii, monitorizarea i evaluarea acestora, prin Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, reprezentat la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi nfiin ate prin hot rre a Guvernului, n termen de 3 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi. (2) Prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie se stabilesc atribu iile i se aprob Regulamentul de organizare i func ionare al oficiilor teritoriale. (3) Oficiile teritoriale ale Agen iei Na ionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie vor alc tui o baz de date cu ntreprinderile mici i mijlocii din jude ul n care i desf oar activitatea, care cuprinde i prezentarea detaliat a obiectului de activitate al fiec reia. #M5 (4) n vederea constituirii bazei de date prev zute la alin. (3), Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie i Oficiul Na ional al Registrului Comer ului vor ncheia un protocol de colaborare avnd ca obiect schimbul de informa ii cu titlu gratuit privind ntreprinderile mici i mijlocii nregistrate. #M4 ART. 32 Pn la data de 31 octombrie a fiec rui an, Guvernul, prin Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, prezint Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii, modul n care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ i cel institu ional corespund necesit ilor ntreprinderilor mici i mijlocii, politicile de ncurajare i de stimulare a ntreprinderilor mici i mijlocii adoptate i stadiul aplic rii acestora, m surile concrete luate n aplicarea acestora i efectele constatate. Raportul anual trebuie s fie nso it de programele de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii, care urmeaz a fi ntreprinse n anul calendaristic urm tor, n vederea aprob rii de c tre Parlament a fondurilor ce se estimeaz a fi prev zute n legea bugetului de stat pentru anul urm tor.

#B CAP. 6 Sanc iuni ART. 33 (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte, dac nu sunt s vr ite n astfel de condi ii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infrac iuni: a) nerespectarea de c tre regiile autonome, societ ile/companiile na ionale, societ ile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de c tre autorit ile contractante, a obliga iilor prev zute la art. 12 alin. (2) i art. 14; b) nerespectarea obliga iilor prev zute la alin. (4), (6) i (7) ale art. 13. (2) Contraven iile prev zute la alin. (1) se sanc ioneaz cu amend , dup cum urmeaz : a) de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru contraven iile prev zute la alin. (1) lit. a); b) de la 12.000 lei la 24.000 lei, pentru contraven iile prev zute la alin. (1) lit. b). (3) Cuantumul amenzilor prev zute la alin. (2) poate fi actualizat prin hot rre a Guvernului n func ie de evolu ia indicelui infla iei. (4) Constatarea contraven iilor prev zute la alin. (1) i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre personalul de control mputernicit n acest scop de Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie. (5) Dispozi iile prezentei legi referitoare la contraven ii se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile ulterioare, cu excep ia prevederilor art. 28. (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile ulterioare, aplicarea sanc iunii amenzii pentru s vr irea contraven iilor prev zute la alin. (1) se prescrie n termen de 2 ani de la data s vr irii faptei. CAP. 7 Dispozi ii finale ART. 34 La data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 133/1999 privind stimularea ntreprinz torilor priva i pentru nfiin area i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modific rile i complet rile ulterioare.

#CIN NOTE: 1. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonan a Guvernului nr. 27/2006 (#M4). #M4 "ART. II Prezenta ordonan transpune n legisla ia na ional Recomandarea 2003/361/CE privind defini ia microntreprinderilor, ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003, p. 0036 - 0041, i par ial Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declara ie a informa iilor referitoare la ncadrarea unei ntreprinderi n categoria de ntreprinderi mici i mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, respectiv modelul declara iei <<Informa ii privind calificarea ca ntreprindere mic i mijlocie>>, anexa la declara ie <<Calculul pentru ntreprinderile legate sau partenere>>, anexa A i anexa B." #CIN 2. Reproducem mai jos prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2009 (#M8), cu modific rile ulterioare: #M10 "ART. 3 (1) Pentru sus inerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii se suplimenteaz n anul 2010 cu suma total de 223.000.000 lei, divizat n 4 tran e trimestriale." #M4 ANEXA 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
DECLARA IE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ______________________________________________________________________ ______ Adresa sediului social ______________________________________________________________________ ______

Cod unic de nregistrare ______________________________________________________________________ ______ Numele i func ia ______________________________________________________________________ ______ (pre edintele consiliului de administra ie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indica i, dup caz, tipul ntreprinderii: _ |_| ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situa ia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declara ia, f r anexa nr. 2. _ |_| ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie _ |_| ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1) ______________________________________________________________________ ________ | Exerci iul financiar de referin *2) | |_____________________________________________________________________ _________| | Num rul mediu anual | Cifra de afaceri anual net | Active totale | | de salaria i | (mii lei/mii euro) | (mii lei/mii euro) | |_____________________|______________________________|________________ _________| | | | | |_____________________|______________________________|________________ _________| | | | | |_____________________|______________________________|________________ _________|

_ Important: Preciza i dac , fa de exerci iul |_| financiar anterior, datele financiare au |_| caz se va nregistrat modific ri care determin va ata a o ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt referitoare la categorie (respectiv microntreprindere, financiar ntreprindere mic , mijlocie sau mare).

Nu Da (n acest completa declara ie exerci iul anterior) i se

Semn tura _________________________________________________________________ (numele i func ia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria r spundere c datele din aceast din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii ........................... Semn tura ................................. declara ie i

------------*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege. *2) Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerci iu financiar raportate n situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. n cazul ntreprinderilor nou nfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria r spundere. #M4 ANEXA 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil. CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate Sec iunile care trebuie incluse, dup caz: - sec iunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel pu in o ntreprindere partener (precum i orice fi e adi ionale); - sec iunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel pu in o ntreprindere (precum i orice fi e adi ionale).

Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate


______________________________________________________________________ ________ | Perioada de referin | |_____________________________________________________________________ _________| | |Num rul mediu| Cifra de afaceri| Total active | | |anual de | anual net (mii| (mii lei/mii euro)| | |salaria i | lei/mii euro) | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| |1. Datele*1) | | | | |ntreprinderii | | | | |solicitante sau din | | | | |situa iile financiare | | | | |anuale consolidate (se vor| | | | |introduce datele din | | | | |tabelul B1 din sec iunea | | | | |B*2)) | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| |2. Datele cumulate*1) n | | | | |mod propor ional ale | | | | |tuturor ntreprinderilor | | | | |partenere, dac este cazul| | | | |(se vor introduce datele | | | | |din sec iunea A) | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________|

|3. Datele cumulate ale | | | | |tuturor ntreprinderilor | | | | |legate*1) (dac exist ) - | | | | |dac nu au fost deja | | | | |incluse prin consolidare | | | | |la pct. 1 din acest tabel | | | | |(se vor introduce datele | | | | |din tabelul B2 din | | | | |sec iunea B) | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| | TOTAL | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________|

*1) Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerci iu financiar raportate n situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. n cazul ntreprinderilor nou nfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria r spundere. *2) Datele ntreprinderii, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, sunt determinate pe baza situa iilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situa iilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situa iilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus . Datele incluse n sec iunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1.
FI A DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ______________________________________________________________________ ______ Adresa sediului social

______________________________________________________________________ ______ Codul unic de nregistrare ______________________________________________________________________ ______ Numele, prenumele i func ia ______________________________________________________________________ ______ pre edintelui consiliului de administra ie, directorului general sau echivalent 2. Date referitoare la ntreprinderea legat ______________________________________________________________________ ________ | Perioada de referin | |_____________________________________________________________________ _________| | |Num rul mediu| Cifra de afaceri| Active totale | | |anual de | anual net (mii| (mii lei/mii euro)| | |salaria i*3) | lei/mii euro) | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| | Total | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________|

NOT : Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist . La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener , dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va ad uga "fi a ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. 3. Calculul propor ional

a) Indica i exact propor ia de inut *4) de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul c reia se stabile te leg tura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi : __________________________________________________________________ ________ __________________________________________________________________ ________ __________________________________________________________________ ________ Indica i, de asemenea, propor ia de inut de ntreprinderea partener , la care se refer aceast fi , din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat ) __________________________________________________________________ ________ __________________________________________________________________ ________ b) Introduce i n tabelul de mai jos rezultatul calculului propor ional ob inut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat - A.2
______________________________________________________________________ ________ | Procent |Num rul mediu| Cifra de afaceri| Active totale*5) | | |anual de | anual net (mii| (mii lei/mii euro)| | |salaria i | lei/mii euro) | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| | Valoare rezultat n urma| | | | | aplic rii celui mai mare | | | | | procent la datele | | | |

| introduse n tabelul de | | | | | la pct. 1. | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________|

Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1. -----------*3) n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot de inute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat propor ia de inut de fiecare ntreprindere legat n aceea i ntreprindere partener . *5) Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans. Sec iunea A ntreprinderi partenere Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fi a de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oric rei ntreprinderi legate, ale c rei date nu au fost nc incluse n situa iile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. 1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1
______________________________________________________________________ ________ | ntreprinderea partener - Date de identificare |Num rul |Cifra de|Active | |___________________________________________________|mediu |afaceri |totale | |Numele sau |Adresa |Cod unic de |Numele i |anual de |anual |(mii |

|denumirea |sediului|nregistrare|prenumele |salaria i|net |lei/mii| |ntreprinderii|social | |pre edintelui | |(mii |euro) | | | | |consiliului de| |lei/mii | | | | | |administra ie,| |euro) | | | | | |director | | | | | | | |general sau | | | | | | | |echivalent | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |1. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |2. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |3. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |4. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |5. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |6. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |7. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |8. | | | | | | | |______________|________|____________|______________|_________|_______ _|_______| |Total | | | | |___________________________________________________|_________|_______ _|_______|

NOT : Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor ional efectuat pe baza "fi ei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener . Datele introduse n sec iunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situa iile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist , la care se adaug n propor ie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener , n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, ad uga i "fi e privind leg tura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate. Sec iunea B NTREPRINDERI LEGATE 1. Determinarea situa iei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii:
_ |_| Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situa ii financiare anuale consolidate sau este inclus n situa iile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1). _ |_| Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocme te/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus /incluse n situa iile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situa iile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod propor ional datele oric rei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare*6). -----------*6) Defini ia ntreprinderii legate din prezenta lege.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situa iile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
___________________________________________________ |Num rul mediu| Cifra de afaceri| Active totale | |anual de | anual net (mii| (mii lei/mii euro)| |salaria i*7) | lei/mii euro) | | __________________________|_____________|_________________|___________ ________| | Total | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| *7) n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. Datele introduse n sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate". ______________________________________________________________________ ________ | Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare | |_____________________________________________________________________ _________| |ntreprinderea legat | Adresa sediului|Cod unic de | Numele i prenumele | |(denumire/date de | social |nregistrare| pre edintelui consiliului| |identificare) | | | de administra ie, | | | | | director general sau | | | | | echivalent | |_____________________|________________|____________|_________________ _________| | A. | | | |

|_____________________|________________|____________|_________________ _________| | B. | | | | |_____________________|________________|____________|_________________ _________| | C. | | | | |_____________________|________________|____________|_________________ _________| | D. | | | | |_____________________|________________|____________|_________________ _________| | E. | | | | |_____________________|________________|____________|_________________ _________|

NOT : ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situa iile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie ad ugate la sec iunea A. Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind leg tura dintre ntreprinderi" i se vor ad uga datele din situa iile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
______________________________________________________________________ ________ | ntreprinderea | Num rul mediu | Cifra de afaceri | Active totale | | num rul: | anual de salaria i | anual net | (mii lei/mii euro)| | | | (mii lei/mii euro) | | |________________|____________________|____________________|__________ _________| | 1.*) | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________|

| 2.*) | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________| | 3.*) | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________| | 4.*) | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________| | 5.*) | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________| | Total | | | | |________________|____________________|____________________|__________ _________|

*) Ata a i cte o "fi ntreprindere.

privind leg tura dintre ntreprinderi" pentru fiecare

NOT Datele rezultate n sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate).
FI A privind leg tura dintre ntreprinderi nr. ......... din tabelul B2, sec iunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situa iile financiare anuale consolidate) 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ______________________________________________________________________ ______ Adresa sediului social ______________________________________________________________________ ______ Codul unic de nregistrare ______________________________________________________________________ ______ Numele, prenumele i func ia

______________________________________________________________________ ______ pre edintelui consiliului de administra ie, directorului general sau echivalent 2. Date referitoare la ntreprindere ______________________________________________________________________ ________ | Perioada de referin | |_____________________________________________________________________ _________| | |Num rul mediu| Cifra de afaceri| Active totale | | |anual de | anual net (mii| (mii lei/mii euro)| | |salaria i*7) | lei/mii euro) | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________| | Total | | | | |__________________________|_____________|_________________|__________ _________|

*7) n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul mediu anual de salaria i, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. Datele trebuie introduse n tabelul B2 din sec iunea B. NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situa iile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod propor ional datele oric rei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant . Datele aferente acestora i "fi a de parteneriat" trebuie introduse n sec iunea A. #B ---------------