Sunteți pe pagina 1din 24

GESTIUNEA DESEURILOR

CONCEPTUL PRIVIND GESTIONAREA DE EURILOR

GESTIUNEA DESEURILOR

CARACTERIZAREA SITUATIEI ACTUALE IN ROMANIA

cre terea cantit ilor de de euri la condi ii neschimbate pentru zonele de depozitare insuficien a echipamentului pentru colectare i transport infrastructur de valorificare nedezvoltat corespunz tor

GESTIUNEA DESEURILOR

SOLUTII TEHNICE

CONCEPTE

SITUATIE FINANCIARA PRECARA

Actiuni de colectare INVESTITIILE Procurare recipienti

GESTIUNEA DESEURILOR

Aderarea Romaniei la UE

Armonizarea cu Aquis-ul comunitar

Cresterea pretentiilor referitoare la tratarea si eliminarea deseurilor

Cadrul legislativ

GESTIUNEA DESEURILOR

OG 78/2000 privind regimul de eurilor (modificat uleiurilor uzate, modificat nr.441/2002,

i completat

prin Legea 426/2001), HG nr.662/2001 privind gestionarea i completat de Hot rrea Guvernului

Legea nr.451/2001 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care con in substan e periculoase HG nr.162/2002 privind depozitarea de eurilor HG nr.128/2002 privind incinerarea de eurilor HG nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor i de eurilor de ambalaje, rectificat n 11 aprilie 2002 (nr.349) etc.

GESTIUNEA DESEURILOR

Managementul integrat al de eurilor Obiectivul principal reducerea, ct mai mult, a cantitatatilor de resturi de ndep rtat, de a trata de eurile produse conform unor tehnici ecologice. M surile i metodele care se impun, pa ii individuali, ca i ordinea cronologic a lor sunt concretizate i expuse clar ntr-un concept integrat de management al de eurilor eurilor. i depozita

GESTIUNEA DESEURILOR

Necesitatea unui concept de gestionare a de eurilor

1. Legislatie - articolului 7 din Directiva UE asupra de eurilor (transpus n OG nr. 78/2000) se solicit elaborarea, de c tre autorit ile responsabile a unor planuri de management al de eurilor dreptul european, articolul14 al Directivei solutii diferentiate complexe UE privind gestionarea deseurilor de ambalaje 2. Pretentii crescute

GESTIUNEA DESEURILOR

Plan national Planurile regionale Planurile judetene Planurile locale (comunale, orasenesti, municipale)
Ierarhia elaborarii planului national de gestionare a deseurilor

GESTIUNEA DESEURILOR

Cele mai importante linii directoare Implementarea de m suri concrete pentru salubrizare Coordonarea de eurilor) Controlul prest rii serviciului de salubritate (elaborarea unor bilan uri asupra cantit ilor i materialelor, examinarea costurilor, mbun t irea obiectivelor de management al de eurilor) i ordonarea m surilor de salubrizare (alegerea unei forme legale potrivite pentru func ionarea managementului

GESTIUNEA DESEURILOR

Informarea i consilierea produc torilor de de euri n vederea

mic or rii cantit ilor de de euri generate, ncurajarea m surilor de valorificare Conceperea i emiterea unor prevederi locale (hot rri ale baz legal pentru realizarea ndep rt rii consiliului local, norme i regulamente) considerate ca fiind cea mai important de eurilor, (de exemplu reglementarea salubriz rii de eurilor, obliga ia de a avea recipiente pentru resturi i de a folosi sistemul de salubrizare, colectare i transport, taxe etc.) ca i formarea unei con tiin e n spiritul unei salubriz ri mai sigure i ecologice.

GESTIUNEA DESEURILOR

Salubrizarea de eurilor n regiuni trebuie stabilit

i coordonat

mpreun cu ora ele i localit ile din jur

solu ii regionale, cu aplicabilitate larg , de management

m suri cu aplicabilitate restrns

GESTIUNEA DESEURILOR

La adoptarea i implementarea conceptelor de management al de eurilor trebuie evitate - luarea deciziilor gresite - aplicarea deciziilor gresite - probleme de implementare a legislatiei - dificultati aparute in procesul de salubrizare

GESTIUNEA DESEURILOR

SCOPURI I CERIN E DE CON INUT - furnizeze o privire de ansamblu asupra situa iei gospod ririi de eurilor ntr-o regiune - trebuie s indice perspective i ac iuni necesare - sa con ina mai multe concepte mici, care se raporteaz domenii diferite la

GESTIUNEA DESEURILOR

Obiectivele generale Epuizarea tuturor posibilit ilor de evitare a form rii i reducere a cantit ilor de de euri Sortarea, colectarea i valorificarea de eurilor menajere, trebuie realizate cu respectarea punctelor de vedere ecologice economice Diminuarea presiunii asupra rampelor de depozitare prin folosirea metodei clasice de valorificare, compostarea, ca i prin pretratarea resturilor de depozitat i

GESTIUNEA DESEURILOR

Folosirea optim

a energiei, eliminarea corect

si controlul

eficient al materialelor periculoase Examinarea tuturor tipurilor de resturi de ndep rtat (gunoiul menajer, resturile industriale, de eurile din construc ii i demol ri) n vederea valorific rii lor Stabilirea conceptelor de management al de eurilor la nivel Siguran a maxim i a salubriz rii prin crearea unui sistem energetic , pentru depozitarea comunal regional i supraregional de asocia ii, pentru reciclarea resturilor, compostare valorificare controlat , ecologic a gunoiului r mas, imposibil de valorificat.

GESTIUNEA DESEURILOR

Regiune de salubrizare

Elaborarea conceptului de management integrat

Elaborarea planului/planurilor de management al deseurilor

dimensionarea necesita ilor de salubrizare pe o perioad de timp definit (10 ani)

GESTIUNEA DESEURILOR

M suri de infrastructura salubriz rii M suri manageriale M suri economico - organizatorice M suri financiare, inclusiv legate de taxe M suri n domeniul rela iilor publice / consilierii n leg tur cu

de eurile

GESTIUNEA DESEURILOR

Specificitatea regiunii

Problematic a de eurilor diferen iat

Rezolvare specific

GESTIUNEA DESEURILOR

Variante posibile de planificare a salubriz rii - Siguran a salubriz rii - Impactul asupra mediului

optimizare

- Cota de reducere a de eurilor i cantit ile de de euri r mase - Situa ia existenta pe pia a materialelor valorificabile - Rentabilitatea - Gradul de acceptare al popula iei - Efortul organizatoric

GESTIUNEA DESEURILOR

ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE IN REGIUNEA DE SALUBRIZARE

DEZVOLTARE/PROGNOZ

PRELUCRAREA OBIECTIVELOR

CONCEPT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR PLAN DE ACTIUNE

GESTIUNEA DESEURILOR

M rimea regiunii de salubrizare: - Num r, densitate, evolu ia popula iei - Num rul gospod riilor - Structura i dezvoltarea industriei - Plan de construc ii i folosin a suprafe elor - Infrastructura i capacit i de salubrizare
ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE IN REGIUNEA DE SALUBRIZARE

Sisteme, instala ii de valorificare, tratare, depozitare: - ntreprinderi private de ndep rtare i valorificare - Date despre de euri (tipuri, cantitate, compozi ie) - Date despre materiale valorificabile - Metode deja implementate pentru mpiedicare i valorificare - Structuri legale (ex. forme de organizare existente) - Structura taxelor/tarifelor de salubrizare, costuri Indicarea punctelor slabe

GESTIUNEA DESEURILOR

Estimarea cantit ii de resturi


DEZVOLTARE/P ROGNOZ

i materiale valorificabile

cu urm rirea eficientei instrumentelor i a strategiilor de ac iune n ncurajarea mpiedic rii formarii i valorific rii resturilor - Concepere de scenarii (pesimist, optimist, tendin e)

GESTIUNEA DESEURILOR

- Concretizarea obiectivelor prev zute n lege PVTE -Determinarea posibilit ii de mpiedicare a form rii de eurilor n industrie - Cre terea colect rii selective a diferitelor frac iuni din gunoiul menajer sau din de eurile periculoase
PRELUCRAREA OBIECTIVELOR

- Informarea adecvata a produc torilor de de euri, implementarea ofertelor de consiliere n domeniul de eurilor - Cre terea gradului de acceptare a produc torilor de de euri fa de colectarea selectiv - Cre terea particip rii cet enilor la colectarea selectiv - Definirea indicatorilor pentru m surarea obiectivelor (cote de reciclare, cote de colectare pe cap de locuitor pentru participarea la selectarea de eurilor, etc.).

GESTIUNEA DESEURILOR

Elaborarea diferitelor strategii: - Analiza concret i comparativ din punct de vedere al: cantit ii i calit ii materialelor valorificabile; costurilor; cererii de locuri de munc ; emisiilor; necesarului de
CONCEPT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR

suprafe e; reducerii de eurilor; cantit ilor de de euri tratate; cantit ilor de de euri depozitate; cantit i de material valorificabil. - Propunerea strategiei: Prezentarea m surilor organizatorice, financiare i legale (ex. rela iile publice/consilierea, struc-tura taxelor) - Planificarea n timp (plan de ac iune)