Sunteți pe pagina 1din 48

"Generalitati" -> "Glosar"

GLOSAR SI DEFINITII
ACRONIME SI ABREVIERI

AAC ATC ETSO PE PRE PZU PIP NTC TRM OTS TTC

Capacitate Deja Alocat Capacitate Disponibil de Interconexiune Interna ional Asocia ia Operatorilor de Transport i Sistem din Europa Pia a de Echilibrare Parte Responsabil cu Echilibrarea Pia a pentru Ziua Urm toare Pre ul de nchidere a Pie ei Capacitate Net de Interconexiune Interna ional Marja de Siguran a Interconexiunii Interna ionale Operatorul de Transport i de Sistem Capacitate Total de Interconexiune Interna ional Sistem Electroenergetic National Operator de Decontare Operator de Masurare Operatorul Pie ei de Echilibrare

AAC ATC

Already Allocated Capacity Available Transfer Capacity

ETSO European Transmission and System Operators BM BRP DAM MCP NTC TRM TSO TTC MO NES AS MO BMO Balancing Market Balance Responsible Party Day-Ahead Market Market Clearing Price Net Transfer Capacity Transmission Reliability Margin Transmission System Operator Total Transmission Capacity Market Operator National Energy System Settlement Administrator Metering Operator Balancing Market Operator

OPEE Operatorul Pietei de Energie Electrica SEN OD OM OPE

UCTE Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice

UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity

DEFINITII DEFINITII
ACCES LA RETEA (ELECTRICA DE INTERES PUBLIC) Dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi in conditiile legii retelelel electrice de transport si distributie.

ACORD DE CONFIDENTIALITATE Document semnat in comun de TRANSELECTRICA si solicitantul de accces la retea in privinta obligatiilor reciproce pe care si le asuma fiecare de a respecta confidentialitatea unor date si informatii. ADECVANTA SEN (ADEQUACY) Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface in permanenta cererile de putere si energie ale consumatorilor, luand in considerare iesirile din functiune ale elementelor sistemului, atat cele programate cat si cele rezonabil de asteptat a se produce neprogramat. AUTOPRODUCATOR DE ENERGIE ELECTRICA (AUTO-PRODUCER) Persoana fizica sau juridical producatoare, in afara activitatilor de baza, a energieie electrica, inclusive a energiei termice in cogenerare necesare, in principal, consumului propriu. AUTORITATE COMPETENTA (COMPETENT AUTHORITY) Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ANRE AUTORIZATIE DE INFIINTARE Actul ethnic si juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane romane sau straine, acesteia i se acorda permisiunea de a infiinta sau a retehnologiza si pune in functiune capacitate de producere, transport sau distributie a energiei electrice. AVARIE (INCIDENT) Eveniment accidental care apare n instala iile de producere a energiei electrice, n re elele de transport i de distribu ie a energiei electrice cu tensiunile de peste 1 kV, care se manifest prin modificarea st rii anterioare a ansamblurilor func ionale, prin abateri ale parametrilor func ionali ai acestora n afara limitelor prev zute prin reglement ri sau contracte sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe central sau pe grupuri, indiferent de efectul evenimentului asupra consumatorilor i indiferent de momentul n care se produce. AVIZ DE AMPLASAMENT R spunsul scris al operatorului de re ea la cererea unui solicitant, n care se precizeaz punctul de vedere al acestuia fa de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RET Aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament care se emite de c tre Transelectrica, la cererea unui utilizator, asupra posibilit ilor i condi iilor de racordare la re eaua electric de transport, pentru satisfacerea cerin elor utilizatorului precizate la solicitarea avizului. BANCA DE DECONTARE (SETTLEMENT BANK) Banc agreata de OD la care participantul la Pia a Angro de Energie Electric i-a deschis contul de numerar, i care a acceptat s intre ntr-un acord prin care se oblig s execute notele de decontare transmise de OD, n limita soldului disponibil n contul participantului, f r acordul prealabil al acestuia. BANDA DISPONIBILA (AVAILABLE MARGIN) Cantitatea de energie electric corespunz toare Reglajului Secundar pe care o Unitate Dispecerizabil o poate pune la dispozi ia Operatorului de Transport i de Sistem, la comanda acestuia, pe durata unui Interval de Dispecerizare BANDA PRIMARA DE REGLAJ AL TENSIUNII

Zona din diagrama de func ionare P-Q a unui grup generator sincron n care energia reactiv produs /absorbit nu se pl te te. BANDA SECUNDARA DE REGLAJ AL TENSIUNII Zonele din diagrama de func ionare P-Q a unui grup generator sincron n care producerea/absorb ia energiei reactive se face cu costuri suplimentare i solicit ri mari ale acestuia i n care se pl te te energia reactiv produs /absorbit . BAZA DE DATE MASURATE (METERING DATA BASE) Baz de date constituit de fiecare Operator de M surare, care cuprinde Valorile M surate ale tuturor Punctelor de M surare din Zona de Licen corespunz toare. CAPACITATE ALOCATA (ALLOCATED CAPACITY) Capacitatea de Import sau Export care a fost alocat unui Titular de Licen conform sec iunii 9 (Codului Comercial) CAPACITATE DEJA ALOCATA AAC (ALREADY ALLOCATED CAPACITY) Capacitatea de Import sau Export care a fost alocat anterior unui Titular de Licen utilizat de acesta dar nu este

CAPACITATEA DE TRANSPORT A RET Valoarea maxim a puterii aparente care poate fi vehiculat prin RET n condi ii de siguran i stabilitate n func ionare i cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate. CAPACITATE DISPONIBILA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA ATC (AVAILABLE TRANSFER CAPACITY) Cantitatea din Capacitatea Net de Interconexiune Interna ional -NTC care mai este nc disponibil pentru tranzac ii comerciale, respectiv diferen a pozitiv dintre Capacitatea Net de Interconexiune Interna ional i Capacitatea Deja Alocat CAPACITATE NETA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA NTC (NET TRANSFER CAPACITY) Diferen a pozitiv dintre Capacitatea Total de Interconexiune Interna ional TTC i Marja de Siguran a Interconexiunii Interna ionale TRM CAPACITATEA TOTALA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA TTC (TOTAL TRANMISSION CAPACITY) Programul maxim de schimb ntre dou zone, care permite compatibilitatea cu standardele de siguran n func ionare aplicabile n fiecare dintre aceste zone, dac ar fi cunoscute perfect configura iile re elei, produc iei i consumului. CARACTERISTICI TEHNICE (STANDING TECHNICAL DATA) Parametrii tehnici care sunt inregistra i la Operatorul de Transport i de Sistem, n concordan cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, pentru a permite programarea i dispecerizarea Unit ilor Dispecerizabile i a Consumurilor Dispecerizabile CERTIFICATE VERDE (GREEN CERTIFICATE) Document ce atest o cantitate de 1 MWh de energie electric produs din surse regenerabile de energie. Certificatul Verde se poate tranzac iona distinct de cantitatea de energie electric asociat acestuia, pe o pia bilateral sau centralizat

CENTRALA ELECTRICA Ansamblu de instala ii, construc ii i echipamente care are ca scop producerea energiei electrice. CENTRU DE DISPECER Structura organizatoric care este investit cu atributele autorit ii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente i instala ii din SEN CERERE DE RACORDARE Document prin care se solicit accesul la re eaua electric COGENERARE Producerea combinat a energiei electrice i termice. COD COMERCIAL (COMMERCIAL CODE) Colec ie de documente care reglementeaz participarea si rela iile comerciale pe pia a angro de energie electric COD DE IDENTIFICARE AL PARTII RESPONSABILE DE ECHILIBRARE (BRP IDENTIFICATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rei P r i Responsabile cu Echilibrarea de Operatorul de Transport i de Sistem COD DE IDENTIFICARE PE PIATA DE ECHILIBRARE (BM IDENTIFIOCATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rui Participant la Pia a de Echilibrare de Operatorul Pie ei de Echilibrare COD DE IDENTIFICARE PE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM IDENTIFICATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rui Participant la PZU de Operatorul Pie ei de Energie Electric COD DE MASURARE A ENERGIEI ELECTRICE (MEASUREMENT REGULATIONS) Reglementare tehnic dincadrul legisla iei specifice sectorului energiei electrice care stabile te obligativitatea i principiile de m surare a energiei electrice schimbate ntre instala ii ale persoanelor juridice sau fizice care desf oar activit i de producere, transport, distribu ie, furnizare sau utilizare CODUL TEHNIC AL RETELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION CODE) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la Pia a de Energie Electric , pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i ntre inerea Re elelor Electrice de Distribu ie CODUL TEHNIC AL RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT (GRID CODE) Act normativ care face parte din sistemul de reglement ri specific transportului energiei electrice i conducerii prin dispecer a SEN. COMANDA OPERATIONALA A SEN Component a conducerii prin dispecer a SEN, care const n comanda exercitat ierarhizat, n timp real de c tre un centru de dispecer i toate centrele de dispecer subordonate, referitoare la ac iunile i emiterea avizului tehnic de racordare.

asupra echipamentelor i instala iilor din SEN n scopul coordon rii acestora i men inerii SEN n stare normal de func ionare

CONDUCEREA PRIN DISPECER Activitatea tehnic specific sectorului energiei electrice, care este efectuat de unit i specializate ce au rela ii de autoritate asupra participan ilor la pia a energiei electrice, n scopul exploat rii coordonate a instala iilor i echipamentelor componente ale SEN care necesit o comand unitar CONFIRMAREA DE TRANZACTIE (TRADE CONFIRMATION) Document emis de Operatorul Pie ei de Energie Electric sau de Operatorul de Transport i de Sistem, dup caz, care confirm o Tranzac ie CONGESTII (RESTRICTII DE RETEA) Situa iile de func ionare n care transportul energiei ntre dou noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguran n func ionare a SEN, fiind necesar abaterea de la ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile. CONSUM NET (NET CONSUMPTION) Energia pe care un Consumator de Energie Electric o preia din Sistemul Electroenergetic Na ional CONSUM PROPRIU TEHNOLOGIC Integrala n func ie de timp, pe un interval determinat a diferen ei ntre puterea activ total la intrarea i respectiv la ie irea dintr-o re ea, dintr-o parte de re ea sau dintr-un element de re ea. CONSUMATOR CAPTIV (NON ELIGIBLE CONSUMERS) Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul CONSUMATOR DISPECERIZABIL (DISPATCHABLE CONSUMERS) Consumator cu locuri de consum nregistrate cu Consum Dispecerizabil CONSUM DISPECERIZABIL (DISPATCHABLE LOAD) Loc de consum la care puterea consumat poate fi modificat la cererea Operatorului de Transport i de Sistem CONSUMATOR ELIGIBIL DE ENERGIE ELECTRICA (ELIGIBLE CONSUMER) Consumatorul care poate s aleag furnizorul i s contracteze direct cu acesta energia necesar , avnd acces la re elele electrice de transport i/sau de distribu ie CONSUMATOR DE ENERGIE ELECTRICA (CONSUMER) Persoan fizic sau juridic ce cump r sau consum energie electric pentru consumul propriu i, eventual, pentru un subconsumator racordat la instala iile sale CONTINGENTA SIMPLA Ie irea din func iune a unui singur element (linie, transformator, autotransformator, grup generator) din SEN, n condi iile func ion rii corecte a echipamentelor de comuta ie, protec ie i

automatizare din SEN. CONT CENTRAL PENTRU CONGESTII (CENTRAL BALANCING ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru pl ile aferente managementului congestiilor interne i redistribuirii venitului suplimentar provenit din fragmentarea pie ei CONT CENTRAL DE ECHILIBRARE (CENTRAL BALANCING ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru decontarea Tranzac iilor ncheiate n Pia a de Echilibrare, a Dezechilibrelor, a Dezechilibrelor de la Notificare i pentru pl ile aferente redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului CONT CENTRAL AL PIETEI PENTRU ZIUA URMATOARE (CENTRAL DAM ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru decontarea Tranzac iilor ncheiate pe Pia a pentru Ziua Urm toare, pentru pl ile datorate Operatorului Pie ei de Energie Electric i pentru pl ile corespunz toare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare aferente Produc iilor Prioritare CONT DE DECONTARE PENTRU DEZECHILIBRARE DE LA NOTIFICARE (INFORMATION IMBALANCE CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Produc tor de Energie Electric ce exploateaz una sau mai multe Unit i Dispecerizabile, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor de la Notificare CONT DE DECONTARE PENTRU ECHILIBRARE (BALANCING CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PE, pentru a fi folosit la decontarea Tranzac iilor ncheiate pe Pia a de Echilibrare i pentru Rezerve CONT DE DECONTARE PENTRU PARTI RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Parte Responsabil cu Echilibrarea, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor i pentru redistribuirea venitului suplimentar provenit din fragmentarea pie ei, costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului i a costurilor sau veniturilor suplimentare aferente produc iilor prioritare CONT DE DECONTARE AL PIETEI (MARKET CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PZU, pentru a fi folosit la decontarea Tranzac iior ncheiate pe Pia a pentru Ziua Urm toare CONTESTATIE n tiin are prin care un agent economic semnaleaz un diferend pe pia a angro de energie electric CONTRACT DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION AGREEMENT) Contract ncheiat ntre un Distribuitor i un Titular de Licen pentru prestarea, de c tre Distribuitor, a serviciului de distribu ie a Energiei Electrice CONTRACT DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE (TRANSMISSION AGREEMENT)

Contract ncheiat ntre Operatorul de Transport i de Sistem i un Titular de Licen , pentru asigurarea de c tre Operatorul de Transport i de Sistem, a serviciului de transport al Energiei Electrice prin Re eaua Electric de Transport i a serviciilor de sistem

CONVENTIE DE ASUMARE A RESPONSABILITATII ECHILIBRARE (BALANCE RESPONSIBILITY AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul de Transport i de Sistem, care prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul de Transport i de Sistem i o Parte Responsabil cu Echilibrarea; aceasta se semneaz de Operatorul de Transport i de Sistem i de Titularul de Licen care solicit s fie nregistrat ca Parte Responsabil cu Echilibrarea CONVENTIE DE PARTICIPARE LA PIATA DE ECHILIBRARE (BALANCING MARKET AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul Pie ei de Echilibrare care prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul Pie ei de Echilibrare i fiecare Participant la Pia a de Echilibrare; aceasta se semneaz de Operatorul Pie ei de Echilibrare i de fiecare Participant la Pia a de Echilibrare CONVENTIE DE PARTICIPARE LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul Pie ei de Energie Electric , ce prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul Pie ei de Energie Electric i fiecare Participant la PZU; aceasta se semneaz de Operatorul Pie ei de Energie Electric i de fiecare Participant la PZU COSTURI DE PORNIRE (START-UP COSTS) Costurile necesare pentru Pornirea unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup cum este cazul CRESTERE DE PUTERE (UPWARD REGULATION) Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui deficit de produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional prin cre terea produc iei Unit ilor Dispecerizabile sau reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil CRITERIUL (N-1) Regula conform c reia, dup defectarea unui singur element de re ea (cum ar fi: o linie electric , un transformator, un grup generator sau n unele cazuri o bar de sta ie electric ), elementele r mase n func iune trebuie s poat face fa schimb rilor circula iilor de curen i n re ea provocate de aceast singur defectare. Criteriul este satisfacut dac o contingen simpl nu are ca efect:  ntreruperi n alimentarea consumatorilor de energie electric ;

trecerea ntr-un regim sta ionar de func ionare n care exist dep iri ale limitelor admisibile ale curentului (stabilite pentru durat nedeterminat i, respectiv, pe durat limitat de timp) i tensiunii care au drept consecin deterior ri de echipamente; trecerea ntr-un regim sta ionar de func ionare n care valorile tensiunii nu se ncadreaz n benzile admisibile; dep iri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit n noduri;

pierderea stabilit ii SEN; declan area altor echipamente din RET, cu excep ia celor care declan eaz prin automatiz ri prev zute special mpotriva extinderii unei avarii n situa ia respectiv ; pierderea caracterului unitar al SEN

CRITERIUL DE STABILITATE STATICA Criteriu de dimensionare i verificare constnd n respectarea puterilor maxime admisibile n sec iunile SEN astfel nct s fie asigurat o rezerv normat de stabilitate static de: 1. krez=20% din puterea limit de stabilitate static pentru fiecare sec iune, n schema cu N elemente n func iune; 2. krez=8% din puterea limit de stabilitate static pentru fiecare sec iune, n cazul unei contingen e simple, lund n considerare i puterea fluctuant . Puterea maxim admisibil calculeaz cu formula: (P max adm) n sec iune care asigur o anumit rezerv de stabilitate static se
The image part with relationship ID rId5 was not found in the file.

unde: -Plimit este puterea limit de stabilitate static n sec iune; -krez este procentul normat de rezerv (8% sau 20%) de stabilitate static n sec iune. -Pf este puterea fluctuant DECLARATIE DE DISPONIBILITATE (AVAILABILITY) Document transmis Operatorului de Transport i de Sistem conform prevederilor sec iunii 6, specificnd disponibilitatea Unit ilor Dispecerizabile ale respectivului Produc tor n [s pt mna] calendaristic urm toare DEZECHILIBRU (IMBALANCE) Diferen a dintre valorile planificate i cele realizate pentru produc ia, consumul i schimburile aferente unei P r i Responsabile cu Echilibrarea, unei Unit i de Produc ie sau Sistemului Electroenergetic Na ional n totalitate, dup caz DEZECHILIBRU DE LA NOTIFICARE (INFORMATION IMBALANCE) O m sur a diferen ei dintre produc ia planificat i cea realizat pentru o anumit Unitate Dispecerizabil precum i a timpului cu care acest dezechilibru a fost notificat n avans c tre Operatorul de Transport i de Sistem DEZECHILIBRUL PARTII RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP IMBALANCE) Diferen a dintre Pozi ia Net Contractual i Pozi ia Net M surat a unei P r i Responsabile cu

Echilibrarea DEZECHILIBRUL SISTEMULUI (SYSTEM IMBALANCE) Dezechilibrul agregat la nivelul Sistemului Electroenergetic Na ional DISPOZITIE DE DISPECER (DISPATCH INSTRUCTION) Comand dat de Operatorul de Transport i de Sistem, n conformitate cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, c tre Unit ile Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau operatori ai Re elelor Electrice de Distribu ie, pentru men inerea parametrilor norma i ai Sistemului Electroenergetic Na ional, incluznd utilizarea Serviciilor de Sistem DISTRIBUTIE Transmiterea energiei electrice, prin re elele de distribu ie, de la RET sau de la produc tori c tre instala iile consumatorilor de energie electric . DURATA MEDIE DE INTRERUPERE Timpul mediu al ntreruperii aliment rii cu energie electric calculat pe o baz multianual . ECHIPAMENT DE CONTORIZARE PE INTERVAL (INTERVAL METER) Echipament de m surare capabil s m soare precum i s stocheze i s transmit valorile m surate ale cantit ilor de energie activ i reactiv transportate, livrate ntr-un Punct de M surare, n fiecare Interval de Dispecerizare ENERGIE DISPONIBILA PENTRU ECHILIBRARE (AVAILABLE BALANCING CAPACITY) Cantitatea de Energie de Echilibrare ce poate fi pus la dispozi ia Operatorului de Transport i de Sistem de o Unitate Dispecerizabil sau de un Consum Dispecerizabil n Intervalul de Dispecerizare ENERGIE DE ECHILIBRARE (BALANCING ENERGY) Cantitate de energie electric corespunz toare Reglajului Secundar, Ter iar Rapid i Ter iar Lent EXPORT Livrarea fizic sau comercial de Energie Electric din Sistemul Electroenergetic Na ional n alte ri FUNCTIONARE IN PARALEL (FUNCTIONARE IN SINCRONISM) Stare de func ionare a unui ansamblu de grupuri generatoare interconectate printr-o re ea, caracterizat prin faptul c tensiunile electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron FURNIZOR (SUPPLIER) Persoan juridic , titular a unei Licen e de furnizare, care asigur alimentarea cu energie electric a unuia sau mai multor consumatori, n baza unui contract de furnizare FURNIZOR IMPLICIT (FRANCHISE SUPPLIER) Furnizor care are dreptul i responsabilitatea furniz rii energiei electrice pentru Consumatorii Captivi, n concordan cu Licen a de inut

FURNIZOR SS-T CALIFICAT Persoan juridic ce furnizeaz unul sau mai multe tipuri de servicii de sistem tehnologice, calificat n acest sens de c tre Transelectrica GRUP (GENERATOR) Ansamblu de ma ini rotative destinat s transforme energia de alt form n energie electric GRUP DISPECERIZABIL Grup generator care poate fi programat pe pia a angro i a c rui putere se ncadreaz n urm toarele categorii:

grupuri generatoare hidroenergetice cu putere mai mare de 10 MW, grupuri generatoare termoenergetice cu putere mai mare de 20 MW.

IMPORT Livrarea fizic sau comercial de Energie Electric din alte Na ional

ri n Sistemul Electroenergetic

INDICATOR MINUTE SISTEM (MS) Parametru de performan al serviciului de transport care estimeaz durata medie de ntrerupere anual prin raportare la vrful de consum anual:
The image part with relationship ID rId6 was not found in the file.

[minute sistem] unde: EN este energia nelivrat [MWh/an] consumatorilor din cauza incidentelor produse n RET; PV este vrful anual de consum [MW]. INDICATOR DE SEVERITATE (IS) Parametru de performan al serviciului de transport care estimeaz , pe baza timpului mediu de ntrerupere (TMI) pe an, durata medie a unei ntreruperi a serviciului de transport:
The image part with relationship ID rId7 was not found in the file.

[minute/ntrerupere] unde: NI este num rul de incidente produse n RET, nsotite de ntreruperi n alimentare la consumatori, pe an. INTERCONEXIUNE (INTERCONNECTION) Echipament (de exemplulinie sau transformator) prin care se conecteaz dou arii de reglaj sau dou sisteme electroenergetice INTERVAL DE DISPECERIZARE (DISPATCH INTERVAL) Perioad de o (1) or , pentru care fiecare Produc tor de Energie Electric ce de ine Unit i Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau Parte Responsabil cu Echilibrarea, dup caz,trebuie s transmit Notific ri Fizice conform prevederilor sec iunii 6 INTERVAL DE NOTIFICARE A DEZECHILIBRULUI (IMBALANCE NOTICE TIME)

Timpul n minute, cu care un Produc tor de Energie Electric transmite n avans la Operatorul de Transport i de Sistem un anun despre un Dezechilibru de la Notificare INTERVAL DE TRANZACTIONARE (TRADING INTERVAL) Perioad de o (1) or , pentru care o Tranzac ie individual poate fi ncheiat pe Pia a pentru Ziua Urm toare LICENTA (LICENSE) Actul tehnic i juridic emis de autoritatea competent , prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, romne sau str ine, acesteia i se acord permisiunea de exploatare comercial a unor capacit i energetice din sectorul energiei electrice i al energiei termice produs n cogenerare sau de a presta servicii necesare func ion rii coordonate a SEN, respectiv pie ei de energie electric LIVRARI CONTRACTUALE (CONTRACTED DELIVERY) Cantitatea de energie electric ce se consider ca fiind livrat de la sau c tre o Parte Responsabil cu Echilibrarea conform ultimei Notific ri Fizice Aprobate a respectivei P r i Responsabile cu Echilibrarea, incluznd Schimburile Bloc, Exporturile, Importurile i Tranzac iile angajate pe Pia a pentru Ziua Urm toare sau pe Pia a de Echilibrare LIVRARI MASURATE (METERED DELIVERIES) Livr rile de Energie Electric ce sunt m surate ntr-un Punct de Racordare dintre Sistemul Electroenergetic Na ional i un Produc tor sau un Consumator, dup caz, sau ntr-un Punct de Racordare unde Re eaua Electric a unui Operator de Re ea este racordat cu Re eaua Electric a altui Operator de Re ea, precum i Pierderile Tehnice n Re ele Electrice MARJA DE SIGURANTA A INTERCONECSIUNII INTERNATIONALE TRM (TRANSMISSION RELIABILITY MARGIN) Rezerva de siguran care ia n considera ie incertitudinile asupra valorii calculate a Capacit ii Totale de Interconexiune Interna ional

MENTINERE IN REZERVA CALDA (STAND UP) M surile care trebuie luate pentru men inerea unei Unit i Dispecerizabile, dupa ce a fost pornit sau desincronizat , ntr-o stare care s permit sincronizarea imediat cu Sistemul Electroenergetic Na ional la comanda Operatorului de Transport i de Sistem MENTENANTA Ansamblul tuturor ac iunilor tehnice i organizatorice care se execut asupra structurilor, instala iilor (sisteme), ansambluri, echipamente i componente pentru men inerea sau restabilirea func iei pentru care au fost proiectate NORME Standarde, coduri, regulamente, reglement ri, instruc iuni, prescrip ii energetice, hot rri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale. NOTA DE DECONTARE (SETTLEMENT STATEMENT) Not de regularizare ntocmit de Operatorul de Decontare, n care sunt nregistrate toate valorile

ce trebuie s fie debitate sau creditate n contul de decontare al unui De in tor de Cont conform prevederilor sec iunii 12 NOTA LUNARA DE REGULARIZARE PE PIATA DE ECHILIBRARE (MONTHLY BALANCING MARKET STATEMENT) Not de regularizare lunar ntocmit de Operatorul de Transport i de Sistem, pentru fiecare Participant la Pia a de Echilibrare, care sintetizeaz livr rile contractuale i realizate de Energie de Echilibrare ale Participan ilor la Pia a de Echilibrare, Unit ilor Dispecerizabile sau Consumurilor Dispecerizabile, dup caz, pe Pia a de Echilibrare n fiecare lun calendaristic NOTA DE REGULARIZARE A CONTULUI (STATEMENT OF ACCOUNT) Not de regularizare transmis de Operatorul de Decontare fiec rui De in tor de Cont, pentru conturile de decontare i pentru conturile n numerar NOTIFICARE FIZICA (PHYSICAL NOTIFICATION) Document care stabile te programul de func ionare al produc iei nete, schimburilor i consumului de Energie Electric n Sistemul Electroenergetic Na ional, precum i al Exporturilor sau Importurilor, conform tranzac iilor bilaterale pe care participan ii la pia le-au ncheiat NOTIFICARE FIZICA APROBATA (APPROVED PHYSICAL NOTIFICATION) Notificarea Fizic aprobat de Operatorul de Transport i de Sistem

NOTIFICARE FIZICA A PARTII RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP PHYSICAL NOTIFICATION) Notificare Fizic transmis de o Parte Responsabil cu Echilibrarea, care stabileste programul de func ionare al producerii, schimburilor i consumului de energie electric precum i pentru Importurile i Exporturile participan ilor la pia , pentru care Partea Responsabil cu Echilibrarea i-a asumat Responsabilitatea Echilibr rii OBIECTIV ENERGETIC Ansamblu al instala iilor, construc iilor i echipamentul aferent, care este proiectat s produc /s consume, s transporte i/sau s distribuie energia electric OFERTA (OFFER) n cazul Pie ei pentru Ziua Urm toare, este o Ofert de Cump rare sau o Ofert de Vnzare, dup caz; n cazul Pie ei de Echilibrare, este o Ofert Zilnic sau o Ofert Fix , dup caz OFERTA DE CUMPARARE (BUY OFFER) Oferta transmis de un Participant la Pia a pentru Ziua Urm toarede a cump ra Energie Electric de pe Pia a pentru Ziua Urm toare OFERTA FIXA (STANDING OFFER) Ofert transmis de un Participant la Pia a de Echilibrare pentru o Unitate Dispecerizabil sau unConsum Dispecerizabil, dup cum este cazul, care a fost calificat pentru Reglaj Ter iar Lent n concordan cu Codul Re elei de Transport; fiecare Ofert Fix cuprinde o Ofert Fix pentru Pornire i o Ofert Fix pentru Men inere n Rezerv Cald aferente respectivei Unit i Dispecerizabile sau Consum

Dispecerizabil OFERTA VALIDATA (VALIDATED OFFER) Oferta validata de Operatorul Pie ei de Energie Electric sau de Operatorul Pie ei de Echilibrare, dup caz OFERTA DE VANZARE (SELL OFFER) Ofert transmis de un Participant la Pia a pentru Ziua Urm toare de a vinde Energie Electric pe Pia a pentru Ziua Urm toare OFERTA ZILNICA (DAILY OFFER) Ofert pentru Cre tere de Putere i/sau pentru Reducere de Putere pe Pia a de Echilibrare transmis de un Participant la Pia a de Echilibrare OPERATOR DE DECONTARE OD (SETTLEMENT ADMINISTRATOR) Departament distinct organizat n cadrul S.C. Opcom S.A. pentru realizarea func iilor de decontare care i-au fost atribuite prin prezentul Cod Comercial

OPERATOR DE MASURARE (METERING OPERATOR) Agent economic care instaleaz , ntre ine, administreaz i opereaz un sistem de m surare a energiei electrice. Agen ii economici desemna i ca operatori de m surare sunt:
- Operatorul de Transport i de Sistem, pentru asigurarea m sur rilor pe pia a angro;

- Produc tori, pentru asigurarea m sur rilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrarile n re eaua de distribu ie; - Operatorul de distribu ie, pentru asigurarea m sur rilor pe pia a cu am nuntul. OPERATORUL PIETEI DE ECHILIBRARE OPE (BALANCING MARKET OPERATOR) Operator de pia care asigur nregistrarea Participan ilor la Pia a de Echilibrare precum i colectarea i verificarea formal a Ofertelor pe Pia a de Echilibrare Operatorul Pie ei de Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA OPEE (MARKET OPERATOR) Persoan juridic ce asigur tranzac ionarea cantit ilor de energie pe pia a de energie electric care determin pre urile pe Pia a pentru Ziua Urm toare, ndeplinind func iile prev zute de prezentulCod Comercial Operatorul Pie ei de Energie Electric este S.C. Opcom S.A. OPERATOR DE RETEA (NETWORK OPERATOR) Operatorul de Transport i de Sistem sau un Distribuitor, dup caz OPERATOR DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUITOR) Persoan juridic , titular a unei licen e de distribu ie, care de ine, exploateaz , ntre ine, modernizeaz i dezvolt re eaua electric de distribu ie OPERATORUL DE TRANSPORT SI SISTEM OTS (TRANSMISSION OPERATOR) Persoan juridic , titular de licen pentru transportul energiei electrice i servicii de sistem Operatorul de Transport i de Sistem este C.N. Transelectrica S.A. ORA DE INCHIDERE A PIETEI DE ECHILIBRARE (BM CLOSING TIME) Ora pn la care ofertele pe Pia a de Echilibrare pot fi transmise Operatorului Pie ei de i

Echilibrare, aceasta fiind ora 17:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare ORA DE INCHIDERE A PIETEI PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM CLOSING TIME) Ora pn la care Ofertele pe Pia a pentru Ziua Urm toare pot fi transmise Operatorului Pie ei de Energie Electric , aceasta fiind ora 11:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare

ORA DE TRANSMITERE (SUBMISSION TIME) Ora la care o Ofert sau o Notificare Fizic , dup caz, a intrat n Sistemul de Tranzac ionare corespunz tor sau n Sistemul de Programare, a a cum a fost nregistrat prin marca de timp ORA DE TRANSMITERE A PROGRAMLUI (SCHEDULE SUBMISSION TIME) Ora pn la care o Notificare Fizic poate fi transmis Operatorului de Transport i de Sistem, aceasta fiind ora 15:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare ORDINEA DE MERIT PE PIATA DE ECHILIBRARE (MERIT ORDER) Ordonarea Perechilor Pre -Cantitate din Ofertele Zilnice Validate, stabilit i utilizat de Operatorul de Transport i de Sistem pentru determinarea Perechilor Pre -Cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea Energiei de Echilibrare ORDIN DE INVESTIRE A CENTRELOR DE DISPECER CU ATRIBUTELE AUTORITATII DE CONDUCERE PRIN DISPECER ASUPRA INSTALATIILOR (ORDIN DE INVESTIRE) Documentul prin care se stabile te autoritatea de conducere prin dispecer asupra instala iilor i modul de exercitare a acesteia ORE DE TRANZACTIONARE (TRADING HOURS) Intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00 al fiec rei Zile de Tranzac ionare PARAMETRI NORMALI DE FUNCTIONARE A SEN Parametri care respect valorile limit urm toare: - tensiuni: n benzile admisibile - curen i: sub valorile maxime admisibile de durat prin elementele re elei; frecven a: 49,95 - 50.05 Hz. PARTE RESPONSABILA CU ECHILIBRAREA (BALANCE RESPONSIBLE PARTY) Titular de Licen care a fost nregistrat de Operatorul de Transport i de Sistem ca Parte Responsabil cu Echilibrarea conform prevederilor sectiunii 10 (Cdul Comercial); o Parte Responsabil cu Echilibrarea i poate asuma, de asemenea, Responsabilitatea Echilibr rii pentru al i Titulari de Licen PARTICIPANT LA LICITATII (AUCTION PARTICIPANT) Titular de Licen , nregistrat de Operatorul de Transport i de Sistem ca participant la licita iile pentru capacit ile de interconexiune interna ional conform prevederilor sec iunii 9 (Codul Comercial) PARTICIPANT LA PIATA DE ECHILIBRARE (BALANCING MARKET PARTICIPANT) Titular de Licen care a fost nregistrat ca un participant la Pia a de Echilibrare de Operatorul Pie ei de Echilibrare, conform prevederilor sec iunii 7 (Codul Comercial) PARTICIPANT LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (TRADING PARTICIPANT) Titular de Licen care a fost nregistrat ca participant la Pia a pentru Ziua Urm toare de

Operatorul Pie ei de Energie Electric conform prevederilor sec iunii 5 (Codul Comercial) PERECHE PRET CANTITATE (PRICE QUANTITY PAIR) O combina ie ntre un pre i o cantitate, indicnd pre ul la care un ofertant inten ioneaz s vnd sau s cumpere, dup caz, o cantitate de Energie Electric ce nu va dep i cantitatea specificat ; acest pre poate reprezenta de asemenea un pre minim sau maxim PERIOADA DE ACHIZITIE (AUCTION PERIOD) O perioad definit de Operatorul de Transport i de Sistem pentru achizi ionarea Serviciilor de Sistem Tehnologice sau a Pierderilor Tehnice n Re ele Electrice conform prevederilor sec iunii 8 (Codul Comercial) PERIOADA DE LICITATIE (AUCTION PERIOD) Perioad definit de Operatorul de Transport i de Sistem pentru alocarea prin licita ie a capacit ilor de interconexiune interna ional conform prevederilor sec iunii 9 (Codul Comercial) PERIOADA DE PORNIRE (START UP TIME) Timpul necesar pentru ini ierea i realizarea Pornirii unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup caz PIATA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA (WHOLESALE ELECTRICITY MARKET) Cadru organizat n care energia electric este achizi ionat de furnizori de la produc tori sau de la al i furnizori, n vederea revnz rii sau consumului propriu, precum i de operatorii de re ea n vederea acoperirii consumului propriu tehnologic. PIATA CENTRALIZATA Cadru de desf urare a tranzac iilor cu energie electric ntre diver i agen i economici, intermediate de o contraparte central , pe baza unor reguli specifice. PIATA DE ECHILIBRARE PE (BALANCING MARKET) Pia a centralizat organizat si administrat de Operatorul de Transport i de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participan ii la Pia a de Echilibrare, i a le utiliza pentru a asigura siguran a i stabilitatea n func ionare a Sistemului Electroenergetic Na ional i pentru a rezolva Restric iile de Re ea

PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PZU (sinonim PIATA SPOT) (DAY AHEAD MARKET) Pia a centralizat pentru vnzarea i cump rarea Energiei Electrice n Ziua de Livrare care urmeaz imediat dup Ziua de Tranzac ionare PIEDERI TEHNICE IN RETELELE ELECTRICE (NETWORK LOSSES) Integrala n func ie de timp, pe un interval determinat, a diferen ei ntre puterea activ total la intrarea i respectiv la ie irea dintr-o Re ea Electric PERTURBATIE MAJORA Scurtcircuite, declan ri de linii, unit i de transformare sau grupuri generatoare care determin abateri semnificative ale parametrilor de func ionare ai SEN

PLANIFICARE OPERATIONALA Activitate constnd n planificarea de c tre Transelectrica a schemei normale de func ionare pentru RET i re eaua de 110kV din autoritatea s de decizie, a schemei de func ionare pe diferite orizonturi de timp (lunar, anual etc.) i n analiza siguran ei n func ionare a SEN PLANUL DE APARARE A SEN IMPOTRIVA PERTURBATIILOR MAJORE Documentul con innd m suri tehnice i organizatorice, cu rol de a mpiedica extinderea avariilor n SEN i de a limita consecin ele acestora PLANUL DE RESTAURARE A FUNCTIONARII SEN DUPA RAMANEREA PARTIALA SAU TOTALA FARA TENSIUNA (PLANUL DE RESTAURARE A FUNCTIONARII SEN) Documentul con innd toate m surile tehnice i organizatorice ce se iau n vederea revenirii la starea normal de func ionare dup un colaps al SEN sau al unei zone a SEN PORNIRE (START - UP) Toate m surile care trebuie luate pentru preg tirea unei Unit i Dispecerizabile pentru a fi sincronizat cu Sistemul Electroenergetic Na ional sau pentru reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil POZITIE NETA CONTRACTUALA (NET CONTRACTUAL POSITION) Diferen a net dintre Livr rile Contactuale pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea le-a livrat i Livr rile Contractuale care i-au fost livrate respectivei P r i Responsabile cu Echilibrarea ntr-un Interval de Dispecerizare POZITIE NETA MASURATA (NET METERED POSITION) n cazul unei P r i Responsabile cu Echilibrarea care nu este un Operator de Re ea, este diferen a dintre Consumul Net agregat pentru to i Consumatorii de Energie Electric pentru care respectiva PRE i-a asumat Responsabilitatea Echilibr rii i Produc ia Net agregat pentru to i Produc torii de Energie Electric pentru care respectiva PRE i-a asumat responsabilitatea Echilibr rii; n cazul unei P r i Responsabile cu Echilibrarea care este un Operator de Re ea, Pozi ia Net M surat include Pierderile Tehnice n Re ele Electrice precum i energia electric livrat c tre sau primit de la al i Operatori de Re ea PRETUL PENTRU DEFICIT DE ENERGIE (IMBALANCE DEFICIT PRICE) Pre ul unitar pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea trebuie s l pl teasc Operatorului de Transport i de Sistem pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor sec iunii 12 (Codul Comercial) PRETUL DE INCHIDERE A PIETEI PIP (MARKET CLEARING PRICE) Pre ul la care sunt ncheiate Tranzac iile pe Pia a pentru Ziua Urm toare ntr-o anumit Zon de Tranzac ionare, pe un anumit Interval de Tranzac ionare PRETUL PENTRU EXCEDENT DE ENERGIE (IMBALANCE SURPLUS PRICE) Pre ul unitar pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea trebuie s l primeasc de la Operatorul de Transport i de Sistem pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor sec iunii 12 (Codul Comercial) PROBABILITATEA DE NEACOPERIRE A SARCINII Probabilitatea de neacoperire a vrfului de consum n sistemul electroenergetic, cu puterea

disponibil existent , calculat pentru o perioad de un an PRODUCATOR (DE ENERGIE ELECTRICA) (PRODUCER) Persoan fizic sau juridic , titular de licen , avnd ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv n cogenerare. PRODUCTIE NETA (NET PRODUCTION) Energia Electric ce este livrat de o Unitate de Produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional PROGRAMARE OPERATIONALA Activitate constnd n programarea pe un orizont de timp de cel mult o s pt mn , de c tre Transelectrica, a schemei de func ionare a RET i a re elei de 110kV din autoritatea s de decizie i a modului de echilibrare a balan ei produc ie consum PUNCT DE DE LIMITARE Loc n care instala iile utilizatorului RET se delimiteaz ca proprietate de instala iile Transelectrica / operatorului de re ea.

PUNCT DE MASURARE Punct al unei re ele electrice unde se afl

instalat grupul de m surare a energiei electrice

PUNCT DE RACORDARE (CONNECTION POINT) Punctul fizic din re eaua electric la care se racordeaz un utilizator. PUTERE PROGRAMATA Puterea activ prev zut a fi produs pentru acoperirea consumului prognozat PUTERE DISPONIBILA Puterea activ maxim brut , de durat , pe care un grup generator o poate da, cu respectarea condi iilor de siguran mecanic i electric PUTERE INSTALATA Puterea activ nominal indicat n documenta ia tehnic a fabricii constructoare, care este nscris pe pl cu a indicatoare sau care este indicat de fabricant. PUTERE IN AVARIE Valoarea medie multianual , la nivel SEN, a puterii indisponibile datorita retragerilor neprogramate ale grupurilor PUTERE FLUCTUANTA
The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

Se calculeaz cu formula , unde: -Pc este puterea consumat n zona cu cel mai mic consum de o parte sau alta a sec iunii PUTEREA LIMITATA DE STABILITATE STATICA INTR-O SECTIUNE A SEN (Plimita) [MW] Puterea activ maxim transferabil printr-o sec iune a SEN pentru care se p streaz stabilitatea static .

PUTERE MAXIMA ADMISIBILA (Pmax adm) Puterea activ maxim transferabil printr-o sec iune a SEN pentru care sunt respectate rezervele de stabilitate static normate PUTERE NETA Puterea activ pe care un grup o poate injecta n reteaua electric . Se obtine prin sc derea din puterea disponibil a consumului necesar pentru serviciile proprii ale grupului

PUTERE NEUTRALIZABILA Parte din puterea instalat care nu poate fi produs la un moment dat datorit : lipsei energiei primare, unor limit ri temporare, lipsei capacit ii de evacuare, produc iei n cogenerare, insuficientei dimension ri a sistemelor de r cire, unor restric ii ecologice etc. PUTERE REACTIVA PENTRU REGLAREA TENSIUNII (VOLTAGE AND REACTIVE POWER CONTROL) M suri de gestionare a puterii reactive pentru reglerea tensiunii n sistem ntre anumite limite n diverse noduri ale Re elei, conform prevederilor din Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport PUTERE IN REPARATIE Puterea total , la nivel SEN, a grupurilor retrase programat pentru lucr ri de mentenan REDUCERE DE PUTERE (DOWNWARD REGULATION) Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui excedent de produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional prin reducerea produc iei unei Unit i Dispecerizabile sau cre terea consumului unei centrale de acumulare prin pompare care este nregistrat drept Consum Dispecerizabil REGISTRU DISPECER (DISPATCH LOG) Registru n care Operatorul de Transport i de Sistem nregistreaz Dispozi iile de Dispecer emise conform Codului Tehnic al Re elei Electrice de Transport REGISTRU DE MASURA (METERING REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de fiecare Operator de M surare, care con ine datele tehnice, administrative i fizice relevante pentru fiecare Punct de M surare din Zona de Licen corespunz toare, conform prevederilor Codului de M surare a Energiei Electrice REGISTRU PENTRU PARTI RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de Operatorul de Transport i de Sistem care con ine informa ii specifice despre P r ile Responsabile cu Echilibrarea nregistrate REGISTRU DE SERVICII DE SISTEM (SYSTEM SERVICE REGISTER) Registru ntocmit i actulizat de fiecare Operator de Re ea care con ine Informa ii specifice despre Utilizatorii de Re ea Electric nregistra i REGISTRU DE TRANZACTIONARE (TRADING REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de Operatorul Pie ei de Energie Electric care con ine informa ii despre Participan ii la PZU nregistra i

REGLAJ NECESAR (REQUIRED REGULATION) Cantitatea de Energie de Echilibrare pe care Operatorul de Transport i de Sistem are nevoie sa o selecteze ntr-un anumit moment conform prevederilor sec iunii 7 (Codul comercial) REGLAJ PRIMAR (REGLAJUL FRECVENTEI, REGLAJUL PRIMAR AL FRECVENTEI) Reglarea automat i rapid (timp<30sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub ac iunea regulatoarelor de vitez proprii, n scopul men inerii echilibrului dintre produc ie i consum la o frecven apropiat de valoarea de consemn, asigurnd securitatea re elei pe principiul solidarit ii partenerilor de productie REGLAJUL SECUNDAR (REGLAJUL FRECVENTA PUTERE ) Reglarea automat i centralizat a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, n scopul readucerii frecven ei i soldului SEN la valorile de consemn n cel mult 15 minute REGLAJ TERTIAR LENT Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoaren scopul refacerii rezervei de reglej ter iar rapid n condi iile prev zute de Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport REGLAJ TERTIAR RAPID Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoaren scopul refacerii rezervei de reglaj secundar n condi iile prev zute de Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport RESPONSABILITATEA ECHILIBRARII (BALANCE RESPONSIBILITY) Responsabilitatea fiec rui Titular de Licen , fa de Operatorul de Transport i de Sistem, pentru men inerea echilibrului ntre valorile realizate i contractate ale produc iei, consumului i schimburilor de energie electric proprii, dup caz RESTRICTIE DE RETEA (SINONIM CONGESTIE) Situa ia de func ionare n care transportul energiei ntre dou noduri sau zone de sistemconduce la nerespectarea parametrilor de siguran n func ionare a SEN, fiind necesar abaterea de la programul de func ionare al unit ilor de producere rezultat n urma notific rilor fizice RETEA (ELECTRICA) Ansamblu de linii, inclusiv elementele de sus inere i de protec ie a acestora, sta iile electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele. Re eaua electric poate fi re ea de transport sau re ea de distribu ie RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION) Re eaua electric cu tensiunea de linie nominal pn la 110 kV inclusiv RETEA ELECTRICA DE TRANSPORT (DISTRIBUTION NETWORK) Re eaua electric de interes na ional i strategic cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV REZERVA NECESARA (REQUIRED MARGIN) Cantitatea de Energie de Echilibrare care trebuie s fie disponibil n timpul fiec rui Interval de Dispecerizare a a cum este determinat de Operatorul de Transport i de Sistem conform prevederilor sectiunii 7 (Codul Comercial) REZERVA DE REGLAJ PRIMAR (PRIMARY RESERVE)

Rezerva de putere care, la abaterea frecven ei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizat automat n 30 de secunde i poate r mne n func iune pe durat de minim 15 minute REZERVA DE REGLAJ SECUNDAR (SECONDARY RESERVE) Rezerva de putere care, la abaterea frecven ei i/sau soldului puterii de schimb de la valoarea de consemn, poate fi mobilizat automat ntr-un interval de maxim 15 minute REZERVA TERTIARA LENTA (SLOW TERTIARY RESERVE) Rezerva de putere asigurat de grupuri generatoare care au timp de pornire i preluare a sarcinii mai mic de 7 ore REZERVA TERTIARA RAPIDA (FAST TERTIARY REZERVE) Rezerva de putere asigurat de grupuri generatoare care snt calificate pentru a realiza sincronizarea i nc rcarea sarcinii n maximum 15 minute REZERVA Disponibilitatea garantat pentru anumite Servicii de Sistem, incluznd Reglajul Secundar i Ter iar, pe care Operatorul de Transport i de Sistem a contractat-o conform prevederilor sec iunii 8 (Codul Comercial) SACADA Sistem informatic de monitorizare, comand i achizi ie de date a unui proces tehnologic/instala ie.

SACLA DE PRET (PRICE SCALA) Intervalul ntre zero i cel mai mare pre n care trebuie s se situeze pre ul unei Oferte transmis pe Pia a pentru Ziua Urm toare sau pe Pia a deEchilibrare, dup caz; Scale de Pre diferite pot fi stabilite pentru Pia a pentru Ziua Urm toare i pentru diferite tipuri de Energie de Echilibrare SCHEMA DE FUNCTIONARE Schema electric de conexiuni a echipamentelor i aparatajului primar dintr-o instala ie, re ea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protec iilor prin relee i automatiz rile de sistem aferente SCHEMA NORMALA DE FUNCTIONARE Schema de func ionare aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioad de timp determinat SCHIMB BLOC Schimb de Energie Electric ntre dou P r i Responsabile cu Echilibrarea SECTIUNE (A SEN) Totalitatea liniilor care leag dou zone ale SEN SECURITATEA SEN Capacitatea SEN de a face fa unor perturba ii bru te cum ar fi scurtcircuitele sau pierderii neprev zute ale unor elemente ale sistemului. SERVICII DE SISTEM Servicii asigurate utilizatorilor re elei de c tre OTS pentru men inerea nivelului de siguran func ionare a SEN, precum i a calit ii energiei electrice conform normelor n

SERVICII DE SISTEM FUNCTIONALE (SS-T) Servicii de sistem asigurate de Transelectrica, care exprim activitatea curent a TSO. Au o natur de monopol. SERVICII DE SISTEM TEHNOLOGICE (SS-T) Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regul de c tre produc tori, la solicitarea Transelectrica. Reprezint resurse care in general se achizi ioneaz de c tre Transelectrica de pe o pia natur concuren ial SERVICIUL DE TRANSFORMARE SI/SAU CONEXIUNE Asigurarea modific rii nivelului de tensiune i/sau transmiterii unei cantit i de energie electric pentru beneficiar, prin elementele componente ale sta iei apar innd prestatorului SERVICIUL DE TRANSPORT Serviciul asigurat de Transelectrica care const n asigurarea transmiterii unei cantit i de energie electric ntre dou sau mai multe puncte ale re elei de transport cu respectarea parametrilor de calitate. SERVICIUL PUBLIC (DE TRANSPORT) Activitate prin care titularul de licen are obliga ia de a asigura accesul reglementat la re eaua electric de transport n condi ii nediscriminatorii pentru to i participan ii la pia a energiei electrice precum i pentru alti consumatori racorda i direct SIGURANTA IN FUNCTIONARE A SEN Performan a sistemului electroenergetic de a asigura livrarea energiei electrice la consumatori n limitele normelor acceptate i n cantitatea dorit . Siguran a la nivelul transportului poate fi cuantificat prin frecven a, durata, probabilitatea i magnitudinea unor efecte negative asupra furnizarii / transportului / produc iei energiei electrice. Siguran a SEN poate fi caracterizat lund n considerare dou aspecte de baz i de func ionalitate ale unui sistem electroenergetic: -adecvan a i -securitatea SISTEMUL ELECTROENERGETIC Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate, prin care se realizeaz producerea, transportul, conducerea opera ional , distribu ia, furnizarea i utilizarea energiei electrice SISTEMUL ELECTROENERGETIC NATIONAL SEN Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional. SEN constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participan ii la pia a de energie electric . SISTEMUL PIETEI DE ECHILIBRARE Sistem informaticstabilit i men inut de Operatorul de Transport i de Sistem, care este folosit de asemenea i de Operatorul Pie ei de Echilibrare n scopul administr rii Pie ei de Echilibrare SITEMUL DE PROGRAMARE Sistem informatic stabilit i men inut de Operatorul de Transport i de Sistem n scopul primirii, verific rii i prelucr rii Notific rilor Fizice SISTEMUL DE TRANZACTIONARE

de

Sistem informatic stabilit i men inut de Operatorul Pie ei de Energie Electric n scopul administr rii Pie ei pentru Ziua Urm toare SOCIETATE DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUITOR) Persoan juridic ce de ine Licen a de a exploata o Re ea Electric de Distribu ie, acordat de Autoritatea Competent SOLICITANT Persoana juridic , actual sau poten ial utilizator RET, care solicit un Aviz tehnic de racordare la re eaua electric de transport. STABILITATE SATATICA (STABILITATE LA PERTURBATII MICI) Capacitate a unui sistem electroenergetic de a ajunge ntr-o stare de regim permanent, identic cu regimul ini ial sau foarte aproape de acesta, n urma unei perturba ii mici oarecare STABILITATE TRANZITORIE Capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de func ionare sincron , dup una sau mai multe perturba ii majore STARE CRITICA Regim permanent n care instala ia electric sau sistemul electroenergetic func ioneaz cu parametrii n afara limitelor normale STARE NORMALA DE FUNCTIONARE Stare de func ionare care ndepline te urm toarele criterii: - parametrii de func ionare sunt parametri normali de func ionare; - este stare sigur de func ionare STARE PERTURBATA DE FUNCTIONARE Orice stare diferit de starea normal de func ionare. STARE SIGURA DE FUNCTIONARE Stare de func ionare n care sunt satisf cute criteriul de siguran i condi iile de stabilitate tranzitorie

(N-1), criteriul de stabilitate static

STATISMUL (UNUI GRUP GENERATOR) Raportul dintre abaterea cvasista ionar relativ de frecven din re ea i varia ia relativ de putere a grupului ca urmare a ac iunii regulatorului de vitez . Acest parametru este ajustabil la nivelul regulatorului TELECOMANDA Ac ionarea de la distan unei sta ii/centrale a aparatelor de comuta ie i reglaj din alt loc dect camera de comand a

TELECONDUCEREA Monitorizarea i telecomanda unei sta ii/centrale electrice f r personal TIMPUL MEDIU DE INTRERUPERE (TM) Parametru de performan care se calculeaz n felul urm tor:

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

[minute/an] unde EN este energia nelivrat datorit ntreruperilor serviciului de transport [MWh/an], iar EC este consumul anual net pentru sistemul electroenergetic (f r consumul propriu tehnologic) [MWh/an]. TITULAR DE LICENTA Persoan juridic de in toare a unei licen e acordate de autoritatea competent TRANZACTIE Conven ie legal ferm ncheiat ntre dou p r i pentru livrarea de Energie Electric de Sistem Tehnologice n concordan cu prezentul Cod Comercial i/sau Servicii

UNITATE DISPECERIZABILA Unitate de Produc ie care a fost nregistrat ca Unitate Dispecerizabil n conformitate cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport UNITATE HIDROENERGETICA Unitate de Produc ie care se bazeaz pe utilizarea energiei hidro, incluznd centralele pe firul apei, centralele n cascad cu baraj (cu acumulare) i centralele de acumulare prin pompare UNITATE NEDISPECERIZABILA Unitate de Produc ie care nu este Unitate Dispecerizabil UNITATE DE PRODUCTIE Un singur ansamblu de ma ini rotative destinat s transforme energia de alt form n energie electric UTILIZATOR DE RETEA ELECTRICA Produc tor, operator de transport i de sistem, operator de distribu ie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv VALOARE MASURATA Cantitatea de Energie Electric m surat sau considerat ca fiind m surat pe parcursul unui Interval de Dispecerizare VAOARE MASURATA APROBATA Valoare M surat care a fost aprobat conform prevederilor sec iunii 11 (Codul Comercial) VARF DE CONSUM (VARF DE SARCINA) Valoare maxim a sarcinii nregistrat ntr-o perioad de timp VITEZA DE VARIATIE A SARCINII Viteza de nc rcare sau de desc rcare a unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup caz, a a cum este nregistrat conform Codului Tehnic al Re elei Electrice de Transport ca parte a Caracteristicilor Tehnice ZI FINANCIARA Zi n care b ncile comerciale sunt deschise pentru opera iuni financiare ZI DE LIVRARE

Ziua calendaristic imediat urm toare unei Zile de Tranzac ionare ZI LUCRATOARE Zi calendaristic , cu excep ia smbetei, duminicii i a oric rei zile declarate s rb toare legal n Romnia ZI NELUCRATOARE Ziua de smb t , de duminic ZI DE TRANZACTIONARE Orice Zi calendaristic ZONA FURNIZORULUI IMPLICIT Zona de Re ea pentru care este valabil Licen a acordat de Autoritatea Competent Furnizorului implicit ZONA (DE SISTEM) Parte semnificativ a unui sistem electroenergetic format dintr-un ansamblu de linii i sta ii electrice grupate n concordan cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, opera ional .a.) ZONA DE LICENTA Zona de Re ea pentru care este valabil Licen a Operatorului de Transport i de Sistem sau a unui Distribuitor, dup caz ZONA NATIONALA DE TRANZACTIONARE Acea parte a Sistemului Electroenergetic Na ional la care sunt conecta i Consumatorii de Energie Electric i Produc torii de Energie Electric din Romnia ZONA DE TRANZACTIONARE Parte a Sistemului Electroenergetic Na ional, pentru care pot fi transmise Oferte separate pe Pia a pentru Ziua Urm toare ZONA DE TRANZACTIONARE DE FRONTIERA Toate Zonele de Tranzac ionare care sunt diferite de Zona Na ional de Tranzac ionare i oricare zi declarat s rb toare legal n Romnia

"Generalitati" -> "Glosar"

GLOSAR SI DEFINITII
ACRONIME SI ABREVIERI

AAC ATC ETSO PE PRE PZU PIP NTC TRM OTS TTC

Capacitate Deja Alocat Capacitate Disponibil de Interconexiune Interna ional Asocia ia Operatorilor de Transport i Sistem din Europa Pia a de Echilibrare Parte Responsabil cu Echilibrarea Pia a pentru Ziua Urm toare Pre ul de nchidere a Pie ei Capacitate Net de Interconexiune Interna ional Marja de Siguran a Interconexiunii Interna ionale Operatorul de Transport i de Sistem Capacitate Total de Interconexiune Interna ional Sistem Electroenergetic National Operator de Decontare Operator de Masurare Operatorul Pie ei de Echilibrare

AAC ATC

Already Allocated Capacity Available Transfer Capacity

ETSO European Transmission and System Operators BM BRP DAM MCP NTC TRM TSO TTC MO NES AS MO BMO Balancing Market Balance Responsible Party Day-Ahead Market Market Clearing Price Net Transfer Capacity Transmission Reliability Margin Transmission System Operator Total Transmission Capacity Market Operator National Energy System Settlement Administrator Metering Operator Balancing Market Operator

OPEE Operatorul Pietei de Energie Electrica SEN OD OM OPE

UCTE Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice

UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity

DEFINITII DEFINITII
ACCES LA RETEA (ELECTRICA DE INTERES PUBLIC) Dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi in conditiile legii retelelel electrice de transport si distributie. ACORD DE CONFIDENTIALITATE

Document semnat in comun de TRANSELECTRICA si solicitantul de accces la retea in privinta obligatiilor reciproce pe care si le asuma fiecare de a respecta confidentialitatea unor date si informatii. ADECVANTA SEN (ADEQUACY) Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface in permanenta cererile de putere si energie ale consumatorilor, luand in considerare iesirile din functiune ale elementelor sistemului, atat cele programate cat si cele rezonabil de asteptat a se produce neprogramat. AUTOPRODUCATOR DE ENERGIE ELECTRICA (AUTO-PRODUCER) Persoana fizica sau juridical producatoare, in afara activitatilor de baza, a energieie electrica, inclusive a energiei termice in cogenerare necesare, in principal, consumului propriu. AUTORITATE COMPETENTA (COMPETENT AUTHORITY) Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ANRE AUTORIZATIE DE INFIINTARE Actul ethnic si juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane romane sau straine, acesteia i se acorda permisiunea de a infiinta sau a retehnologiza si pune in functiune capacitate de producere, transport sau distributie a energiei electrice. AVARIE (INCIDENT) Eveniment accidental care apare n instala iile de producere a energiei electrice, n re elele de transport i de distribu ie a energiei electrice cu tensiunile de peste 1 kV, care se manifest prin modificarea st rii anterioare a ansamblurilor func ionale, prin abateri ale parametrilor func ionali ai acestora n afara limitelor prev zute prin reglement ri sau contracte sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe central sau pe grupuri, indiferent de efectul evenimentului asupra consumatorilor i indiferent de momentul n care se produce. AVIZ DE AMPLASAMENT R spunsul scris al operatorului de re ea la cererea unui solicitant, n care se precizeaz punctul de vedere al acestuia fa de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RET Aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament care se emite de c tre Transelectrica, la cererea unui utilizator, asupra posibilit ilor i condi iilor de racordare la re eaua electric de transport, pentru satisfacerea cerin elor utilizatorului precizate la solicitarea avizului. BANCA DE DECONTARE (SETTLEMENT BANK) Banc agreata de OD la care participantul la Pia a Angro de Energie Electric i-a deschis contul de numerar, i care a acceptat s intre ntr-un acord prin care se oblig s execute notele de decontare transmise de OD, n limita soldului disponibil n contul participantului, f r acordul prealabil al acestuia. BANDA DISPONIBILA (AVAILABLE MARGIN) Cantitatea de energie electric corespunz toare Reglajului Secundar pe care o Unitate Dispecerizabil o poate pune la dispozi ia Operatorului de Transport i de Sistem, la comanda acestuia, pe durata unui Interval de Dispecerizare BANDA PRIMARA DE REGLAJ AL TENSIUNII Zona din diagrama de func ionare P-Q a unui grup generator sincron n care energia reactiv

produs /absorbit nu se pl te te. BANDA SECUNDARA DE REGLAJ AL TENSIUNII Zonele din diagrama de func ionare P-Q a unui grup generator sincron n care producerea/absorb ia energiei reactive se face cu costuri suplimentare i solicit ri mari ale acestuia i n care se pl te te energia reactiv produs /absorbit . BAZA DE DATE MASURATE (METERING DATA BASE) Baz de date constituit de fiecare Operator de M surare, care cuprinde Valorile M surate ale tuturor Punctelor de M surare din Zona de Licen corespunz toare. CAPACITATE ALOCATA (ALLOCATED CAPACITY) Capacitatea de Import sau Export care a fost alocat unui Titular de Licen conform sec iunii 9 (Codului Comercial) CAPACITATE DEJA ALOCATA AAC (ALREADY ALLOCATED CAPACITY) Capacitatea de Import sau Export care a fost alocat anterior unui Titular de Licen utilizat de acesta dar nu este

CAPACITATEA DE TRANSPORT A RET Valoarea maxim a puterii aparente care poate fi vehiculat prin RET n condi ii de siguran i stabilitate n func ionare i cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate. CAPACITATE DISPONIBILA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA ATC (AVAILABLE TRANSFER CAPACITY) Cantitatea din Capacitatea Net de Interconexiune Interna ional -NTC care mai este nc disponibil pentru tranzac ii comerciale, respectiv diferen a pozitiv dintre Capacitatea Net de Interconexiune Interna ional i Capacitatea Deja Alocat CAPACITATE NETA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA NTC (NET TRANSFER CAPACITY) Diferen a pozitiv dintre Capacitatea Total de Interconexiune Interna ional TTC i Marja de Siguran a Interconexiunii Interna ionale TRM CAPACITATEA TOTALA DE INTERCONEXIUNE INTERNATIONALA TTC (TOTAL TRANMISSION CAPACITY) Programul maxim de schimb ntre dou zone, care permite compatibilitatea cu standardele de siguran n func ionare aplicabile n fiecare dintre aceste zone, dac ar fi cunoscute perfect configura iile re elei, produc iei i consumului. CARACTERISTICI TEHNICE (STANDING TECHNICAL DATA) Parametrii tehnici care sunt inregistra i la Operatorul de Transport i de Sistem, n concordan cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, pentru a permite programarea i dispecerizarea Unit ilor Dispecerizabile i a Consumurilor Dispecerizabile CERTIFICATE VERDE (GREEN CERTIFICATE) Document ce atest o cantitate de 1 MWh de energie electric produs din surse regenerabile de energie. Certificatul Verde se poate tranzac iona distinct de cantitatea de energie electric asociat acestuia, pe o pia bilateral sau centralizat

CENTRALA ELECTRICA Ansamblu de instala ii, construc ii i echipamente care are ca scop producerea energiei electrice. CENTRU DE DISPECER Structura organizatoric care este investit cu atributele autorit ii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente i instala ii din SEN CERERE DE RACORDARE Document prin care se solicit accesul la re eaua electric COGENERARE Producerea combinat a energiei electrice i termice. COD COMERCIAL (COMMERCIAL CODE) Colec ie de documente care reglementeaz participarea si rela iile comerciale pe pia a angro de energie electric COD DE IDENTIFICARE AL PARTII RESPONSABILE DE ECHILIBRARE (BRP IDENTIFICATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rei P r i Responsabile cu Echilibrarea de Operatorul de Transport i de Sistem COD DE IDENTIFICARE PE PIATA DE ECHILIBRARE (BM IDENTIFIOCATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rui Participant la Pia a de Echilibrare de Operatorul Pie ei de Echilibrare COD DE IDENTIFICARE PE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM IDENTIFICATION CODE) Cod alfanumeric alocat fiec rui Participant la PZU de Operatorul Pie ei de Energie Electric COD DE MASURARE A ENERGIEI ELECTRICE (MEASUREMENT REGULATIONS) Reglementare tehnic dincadrul legisla iei specifice sectorului energiei electrice care stabile te obligativitatea i principiile de m surare a energiei electrice schimbate ntre instala ii ale persoanelor juridice sau fizice care desf oar activit i de producere, transport, distribu ie, furnizare sau utilizare CODUL TEHNIC AL RETELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION CODE) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la Pia a de Energie Electric , pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i ntre inerea Re elelor Electrice de Distribu ie CODUL TEHNIC AL RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT (GRID CODE) Act normativ care face parte din sistemul de reglement ri specific transportului energiei electrice i conducerii prin dispecer a SEN. COMANDA OPERATIONALA A SEN Component a conducerii prin dispecer a SEN, care const n comanda exercitat ierarhizat, n timp real de c tre un centru de dispecer i toate centrele de dispecer subordonate, referitoare la ac iunile asupra echipamentelor i instala iilor din SEN n scopul coordon rii acestora i men inerii SEN n stare i emiterea avizului tehnic de racordare.

normal de func ionare

CONDUCEREA PRIN DISPECER Activitatea tehnic specific sectorului energiei electrice, care este efectuat de unit i specializate ce au rela ii de autoritate asupra participan ilor la pia a energiei electrice, n scopul exploat rii coordonate a instala iilor i echipamentelor componente ale SEN care necesit o comand unitar CONFIRMAREA DE TRANZACTIE (TRADE CONFIRMATION) Document emis de Operatorul Pie ei de Energie Electric sau de Operatorul de Transport i de Sistem, dup caz, care confirm o Tranzac ie CONGESTII (RESTRICTII DE RETEA) Situa iile de func ionare n care transportul energiei ntre dou noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguran n func ionare a SEN, fiind necesar abaterea de la ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile. CONSUM NET (NET CONSUMPTION) Energia pe care un Consumator de Energie Electric o preia din Sistemul Electroenergetic Na ional CONSUM PROPRIU TEHNOLOGIC Integrala n func ie de timp, pe un interval determinat a diferen ei ntre puterea activ total la intrarea i respectiv la ie irea dintr-o re ea, dintr-o parte de re ea sau dintr-un element de re ea. CONSUMATOR CAPTIV (NON ELIGIBLE CONSUMERS) Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul CONSUMATOR DISPECERIZABIL (DISPATCHABLE CONSUMERS) Consumator cu locuri de consum nregistrate cu Consum Dispecerizabil CONSUM DISPECERIZABIL (DISPATCHABLE LOAD) Loc de consum la care puterea consumat poate fi modificat la cererea Operatorului de Transport i de Sistem CONSUMATOR ELIGIBIL DE ENERGIE ELECTRICA (ELIGIBLE CONSUMER) Consumatorul care poate s aleag furnizorul i s contracteze direct cu acesta energia necesar , avnd acces la re elele electrice de transport i/sau de distribu ie CONSUMATOR DE ENERGIE ELECTRICA (CONSUMER) Persoan fizic sau juridic ce cump r sau consum energie electric pentru consumul propriu i, eventual, pentru un subconsumator racordat la instala iile sale CONTINGENTA SIMPLA Ie irea din func iune a unui singur element (linie, transformator, autotransformator, grup generator) din SEN, n condi iile func ion rii corecte a echipamentelor de comuta ie, protec ie i automatizare din SEN.

CONT CENTRAL PENTRU CONGESTII (CENTRAL BALANCING ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru pl ile aferente managementului congestiilor interne i redistribuirii venitului suplimentar provenit din fragmentarea pie ei CONT CENTRAL DE ECHILIBRARE (CENTRAL BALANCING ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru decontarea Tranzac iilor ncheiate n Pia a de Echilibrare, a Dezechilibrelor, a Dezechilibrelor de la Notificare i pentru pl ile aferente redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului CONT CENTRAL AL PIETEI PENTRU ZIUA URMATOARE (CENTRAL DAM ACCOUNT) Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o banc de pe teritoriul Romniei pentru decontarea Tranzac iilor ncheiate pe Pia a pentru Ziua Urm toare, pentru pl ile datorate Operatorului Pie ei de Energie Electric i pentru pl ile corespunz toare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare aferente Produc iilor Prioritare CONT DE DECONTARE PENTRU DEZECHILIBRARE DE LA NOTIFICARE (INFORMATION IMBALANCE CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Produc tor de Energie Electric ce exploateaz una sau mai multe Unit i Dispecerizabile, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor de la Notificare CONT DE DECONTARE PENTRU ECHILIBRARE (BALANCING CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PE, pentru a fi folosit la decontarea Tranzac iilor ncheiate pe Pia a de Echilibrare i pentru Rezerve CONT DE DECONTARE PENTRU PARTI RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Parte Responsabil cu Echilibrarea, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor i pentru redistribuirea venitului suplimentar provenit din fragmentarea pie ei, costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului i a costurilor sau veniturilor suplimentare aferente produc iilor prioritare CONT DE DECONTARE AL PIETEI (MARKET CLEARING ACCOUNT) Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PZU, pentru a fi folosit la decontarea Tranzac iior ncheiate pe Pia a pentru Ziua Urm toare CONTESTATIE n tiin are prin care un agent economic semnaleaz un diferend pe pia a angro de energie electric CONTRACT DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION AGREEMENT) Contract ncheiat ntre un Distribuitor i un Titular de Licen pentru prestarea, de c tre Distribuitor, a serviciului de distribu ie a Energiei Electrice CONTRACT DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE (TRANSMISSION AGREEMENT) Contract ncheiat ntre Operatorul de Transport i de Sistem i un Titular de Licen , pentru

asigurarea de c tre Operatorul de Transport i de Sistem, a serviciului de transport al Energiei Electrice prin Re eaua Electric de Transport i a serviciilor de sistem

CONVENTIE DE ASUMARE A RESPONSABILITATII ECHILIBRARE (BALANCE RESPONSIBILITY AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul de Transport i de Sistem, care prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul de Transport i de Sistem i o Parte Responsabil cu Echilibrarea; aceasta se semneaz de Operatorul de Transport i de Sistem i de Titularul de Licen care solicit s fie nregistrat ca Parte Responsabil cu Echilibrarea CONVENTIE DE PARTICIPARE LA PIATA DE ECHILIBRARE (BALANCING MARKET AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul Pie ei de Echilibrare care prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul Pie ei de Echilibrare i fiecare Participant la Pia a de Echilibrare; aceasta se semneaz de Operatorul Pie ei de Echilibrare i de fiecare Participant la Pia a de Echilibrare CONVENTIE DE PARTICIPARE LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM AGREEMENT) Conven ie standardizat stabilit de Operatorul Pie ei de Energie Electric , ce prevede drepturile i responsabilit ile reciproce dintre Operatorul Pie ei de Energie Electric i fiecare Participant la PZU; aceasta se semneaz de Operatorul Pie ei de Energie Electric i de fiecare Participant la PZU COSTURI DE PORNIRE (START-UP COSTS) Costurile necesare pentru Pornirea unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup cum este cazul CRESTERE DE PUTERE (UPWARD REGULATION) Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui deficit de produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional prin cre terea produc iei Unit ilor Dispecerizabile sau reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil CRITERIUL (N-1) Regula conform c reia, dup defectarea unui singur element de re ea (cum ar fi: o linie electric , un transformator, un grup generator sau n unele cazuri o bar de sta ie electric ), elementele r mase n func iune trebuie s poat face fa schimb rilor circula iilor de curen i n re ea provocate de aceast singur defectare. Criteriul este satisfacut dac o contingen simpl nu are ca efect:  ntreruperi n alimentarea consumatorilor de energie electric ;

trecerea ntr-un regim sta ionar de func ionare n care exist dep iri ale limitelor admisibile ale curentului (stabilite pentru durat nedeterminat i, respectiv, pe durat limitat de timp) i tensiunii care au drept consecin deterior ri de echipamente; trecerea ntr-un regim sta ionar de func ionare n care valorile tensiunii nu se ncadreaz n benzile admisibile; dep iri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit n noduri; pierderea stabilit ii SEN;

declan area altor echipamente din RET, cu excep ia celor care declan eaz prin automatiz ri prev zute special mpotriva extinderii unei avarii n situa ia respectiv ; pierderea caracterului unitar al SEN

CRITERIUL DE STABILITATE STATICA Criteriu de dimensionare i verificare constnd n respectarea puterilor maxime admisibile n sec iunile SEN astfel nct s fie asigurat o rezerv normat de stabilitate static de: 1. krez=20% din puterea limit de stabilitate static pentru fiecare sec iune, n schema cu N elemente n func iune; 2. krez=8% din puterea limit de stabilitate static pentru fiecare sec iune, n cazul unei contingen e simple, lund n considerare i puterea fluctuant . Puterea maxim admisibil calculeaz cu formula: (P max adm) n sec iune care asigur o anumit rezerv de stabilitate static se
The image part with relationship ID rId5 was not found in the file.

unde: -Plimit este puterea limit de stabilitate static n sec iune; -krez este procentul normat de rezerv (8% sau 20%) de stabilitate static n sec iune. -Pf este puterea fluctuant DECLARATIE DE DISPONIBILITATE (AVAILABILITY) Document transmis Operatorului de Transport i de Sistem conform prevederilor sec iunii 6, specificnd disponibilitatea Unit ilor Dispecerizabile ale respectivului Produc tor n [s pt mna] calendaristic urm toare DEZECHILIBRU (IMBALANCE) Diferen a dintre valorile planificate i cele realizate pentru produc ia, consumul i schimburile aferente unei P r i Responsabile cu Echilibrarea, unei Unit i de Produc ie sau Sistemului Electroenergetic Na ional n totalitate, dup caz DEZECHILIBRU DE LA NOTIFICARE (INFORMATION IMBALANCE) O m sur a diferen ei dintre produc ia planificat i cea realizat pentru o anumit Unitate Dispecerizabil precum i a timpului cu care acest dezechilibru a fost notificat n avans c tre Operatorul de Transport i de Sistem DEZECHILIBRUL PARTII RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP IMBALANCE) Diferen a dintre Pozi ia Net Contractual i Pozi ia Net M surat a unei P r i Responsabile cu Echilibrarea

DEZECHILIBRUL SISTEMULUI (SYSTEM IMBALANCE) Dezechilibrul agregat la nivelul Sistemului Electroenergetic Na ional DISPOZITIE DE DISPECER (DISPATCH INSTRUCTION) Comand dat de Operatorul de Transport i de Sistem, n conformitate cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, c tre Unit ile Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau operatori ai Re elelor Electrice de Distribu ie, pentru men inerea parametrilor norma i ai Sistemului Electroenergetic Na ional, incluznd utilizarea Serviciilor de Sistem DISTRIBUTIE Transmiterea energiei electrice, prin re elele de distribu ie, de la RET sau de la produc tori c tre instala iile consumatorilor de energie electric . DURATA MEDIE DE INTRERUPERE Timpul mediu al ntreruperii aliment rii cu energie electric calculat pe o baz multianual . ECHIPAMENT DE CONTORIZARE PE INTERVAL (INTERVAL METER) Echipament de m surare capabil s m soare precum i s stocheze i s transmit valorile m surate ale cantit ilor de energie activ i reactiv transportate, livrate ntr-un Punct de M surare, n fiecare Interval de Dispecerizare ENERGIE DISPONIBILA PENTRU ECHILIBRARE (AVAILABLE BALANCING CAPACITY) Cantitatea de Energie de Echilibrare ce poate fi pus la dispozi ia Operatorului de Transport i de Sistem de o Unitate Dispecerizabil sau de un Consum Dispecerizabil n Intervalul de Dispecerizare ENERGIE DE ECHILIBRARE (BALANCING ENERGY) Cantitate de energie electric corespunz toare Reglajului Secundar, Ter iar Rapid i Ter iar Lent EXPORT Livrarea fizic sau comercial de Energie Electric din Sistemul Electroenergetic Na ional n alte ri FUNCTIONARE IN PARALEL (FUNCTIONARE IN SINCRONISM) Stare de func ionare a unui ansamblu de grupuri generatoare interconectate printr-o re ea, caracterizat prin faptul c tensiunile electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron FURNIZOR (SUPPLIER) Persoan juridic , titular a unei Licen e de furnizare, care asigur alimentarea cu energie electric a unuia sau mai multor consumatori, n baza unui contract de furnizare FURNIZOR IMPLICIT (FRANCHISE SUPPLIER) Furnizor care are dreptul i responsabilitatea furniz rii energiei electrice pentru Consumatorii Captivi, n concordan cu Licen a de inut FURNIZOR SS-T CALIFICAT

Persoan juridic ce furnizeaz unul sau mai multe tipuri de servicii de sistem tehnologice, calificat n acest sens de c tre Transelectrica GRUP (GENERATOR) Ansamblu de ma ini rotative destinat s transforme energia de alt form n energie electric GRUP DISPECERIZABIL Grup generator care poate fi programat pe pia a angro i a c rui putere se ncadreaz n urm toarele categorii:

grupuri generatoare hidroenergetice cu putere mai mare de 10 MW, grupuri generatoare termoenergetice cu putere mai mare de 20 MW.

IMPORT Livrarea fizic sau comercial de Energie Electric din alte Na ional

ri n Sistemul Electroenergetic

INDICATOR MINUTE SISTEM (MS) Parametru de performan al serviciului de transport care estimeaz durata medie de ntrerupere anual prin raportare la vrful de consum anual:
The image part with relationship ID rId6 was not found in the file.

[minute sistem] unde: EN este energia nelivrat [MWh/an] consumatorilor din cauza incidentelor produse n RET; PV este vrful anual de consum [MW]. INDICATOR DE SEVERITATE (IS) Parametru de performan al serviciului de transport care estimeaz , pe baza timpului mediu de ntrerupere (TMI) pe an, durata medie a unei ntreruperi a serviciului de transport:
The image part with relationship ID rId7 was not found in the file.

[minute/ntrerupere] unde: NI este num rul de incidente produse n RET, nsotite de ntreruperi n alimentare la consumatori, pe an. INTERCONEXIUNE (INTERCONNECTION) Echipament (de exemplulinie sau transformator) prin care se conecteaz dou arii de reglaj sau dou sisteme electroenergetice INTERVAL DE DISPECERIZARE (DISPATCH INTERVAL) Perioad de o (1) or , pentru care fiecare Produc tor de Energie Electric ce de ine Unit i Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau Parte Responsabil cu Echilibrarea, dup caz,trebuie s transmit Notific ri Fizice conform prevederilor sec iunii 6 INTERVAL DE NOTIFICARE A DEZECHILIBRULUI (IMBALANCE NOTICE TIME) Timpul n minute, cu care un Produc tor de Energie Electric transmite n avans la Operatorul de

Transport i de Sistem un anun despre un Dezechilibru de la Notificare INTERVAL DE TRANZACTIONARE (TRADING INTERVAL) Perioad de o (1) or , pentru care o Tranzac ie individual poate fi ncheiat pe Pia a pentru Ziua Urm toare LICENTA (LICENSE) Actul tehnic i juridic emis de autoritatea competent , prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, romne sau str ine, acesteia i se acord permisiunea de exploatare comercial a unor capacit i energetice din sectorul energiei electrice i al energiei termice produs n cogenerare sau de a presta servicii necesare func ion rii coordonate a SEN, respectiv pie ei de energie electric LIVRARI CONTRACTUALE (CONTRACTED DELIVERY) Cantitatea de energie electric ce se consider ca fiind livrat de la sau c tre o Parte Responsabil cu Echilibrarea conform ultimei Notific ri Fizice Aprobate a respectivei P r i Responsabile cu Echilibrarea, incluznd Schimburile Bloc, Exporturile, Importurile i Tranzac iile angajate pe Pia a pentru Ziua Urm toare sau pe Pia a de Echilibrare LIVRARI MASURATE (METERED DELIVERIES) Livr rile de Energie Electric ce sunt m surate ntr-un Punct de Racordare dintre Sistemul Electroenergetic Na ional i un Produc tor sau un Consumator, dup caz, sau ntr-un Punct de Racordare unde Re eaua Electric a unui Operator de Re ea este racordat cu Re eaua Electric a altui Operator de Re ea, precum i Pierderile Tehnice n Re ele Electrice MARJA DE SIGURANTA A INTERCONECSIUNII INTERNATIONALE TRM (TRANSMISSION RELIABILITY MARGIN) Rezerva de siguran care ia n considera ie incertitudinile asupra valorii calculate a Capacit ii Totale de Interconexiune Interna ional

MENTINERE IN REZERVA CALDA (STAND UP) M surile care trebuie luate pentru men inerea unei Unit i Dispecerizabile, dupa ce a fost pornit sau desincronizat , ntr-o stare care s permit sincronizarea imediat cu Sistemul Electroenergetic Na ional la comanda Operatorului de Transport i de Sistem MENTENANTA Ansamblul tuturor ac iunilor tehnice i organizatorice care se execut asupra structurilor, instala iilor (sisteme), ansambluri, echipamente i componente pentru men inerea sau restabilirea func iei pentru care au fost proiectate NORME Standarde, coduri, regulamente, reglement ri, instruc iuni, prescrip ii energetice, hot rri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale. NOTA DE DECONTARE (SETTLEMENT STATEMENT) Not de regularizare ntocmit de Operatorul de Decontare, n care sunt nregistrate toate valorile ce trebuie s fie debitate sau creditate n contul de decontare al unui De in tor de Cont conform

prevederilor sec iunii 12 NOTA LUNARA DE REGULARIZARE PE PIATA DE ECHILIBRARE (MONTHLY BALANCING MARKET STATEMENT) Not de regularizare lunar ntocmit de Operatorul de Transport i de Sistem, pentru fiecare Participant la Pia a de Echilibrare, care sintetizeaz livr rile contractuale i realizate de Energie de Echilibrare ale Participan ilor la Pia a de Echilibrare, Unit ilor Dispecerizabile sau Consumurilor Dispecerizabile, dup caz, pe Pia a de Echilibrare n fiecare lun calendaristic NOTA DE REGULARIZARE A CONTULUI (STATEMENT OF ACCOUNT) Not de regularizare transmis de Operatorul de Decontare fiec rui De in tor de Cont, pentru conturile de decontare i pentru conturile n numerar NOTIFICARE FIZICA (PHYSICAL NOTIFICATION) Document care stabile te programul de func ionare al produc iei nete, schimburilor i consumului de Energie Electric n Sistemul Electroenergetic Na ional, precum i al Exporturilor sau Importurilor, conform tranzac iilor bilaterale pe care participan ii la pia le-au ncheiat NOTIFICARE FIZICA APROBATA (APPROVED PHYSICAL NOTIFICATION) Notificarea Fizic aprobat de Operatorul de Transport i de Sistem

NOTIFICARE FIZICA A PARTII RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP PHYSICAL NOTIFICATION) Notificare Fizic transmis de o Parte Responsabil cu Echilibrarea, care stabileste programul de func ionare al producerii, schimburilor i consumului de energie electric precum i pentru Importurile i Exporturile participan ilor la pia , pentru care Partea Responsabil cu Echilibrarea i-a asumat Responsabilitatea Echilibr rii OBIECTIV ENERGETIC Ansamblu al instala iilor, construc iilor i echipamentul aferent, care este proiectat s produc /s consume, s transporte i/sau s distribuie energia electric OFERTA (OFFER) n cazul Pie ei pentru Ziua Urm toare, este o Ofert de Cump rare sau o Ofert de Vnzare, dup caz; n cazul Pie ei de Echilibrare, este o Ofert Zilnic sau o Ofert Fix , dup caz OFERTA DE CUMPARARE (BUY OFFER) Oferta transmis de un Participant la Pia a pentru Ziua Urm toarede a cump ra Energie Electric de pe Pia a pentru Ziua Urm toare OFERTA FIXA (STANDING OFFER) Ofert transmis de un Participant la Pia a de Echilibrare pentru o Unitate Dispecerizabil sau unConsum Dispecerizabil, dup cum este cazul, care a fost calificat pentru Reglaj Ter iar Lent n concordan cu Codul Re elei de Transport; fiecare Ofert Fix cuprinde o Ofert Fix pentru Pornire i o Ofert Fix pentru Men inere n Rezerv Cald aferente respectivei Unit i Dispecerizabile sau Consum Dispecerizabil

OFERTA VALIDATA (VALIDATED OFFER) Oferta validata de Operatorul Pie ei de Energie Electric sau de Operatorul Pie ei de Echilibrare, dup caz OFERTA DE VANZARE (SELL OFFER) Ofert transmis de un Participant la Pia a pentru Ziua Urm toare de a vinde Energie Electric pe Pia a pentru Ziua Urm toare OFERTA ZILNICA (DAILY OFFER) Ofert pentru Cre tere de Putere i/sau pentru Reducere de Putere pe Pia a de Echilibrare transmis de un Participant la Pia a de Echilibrare OPERATOR DE DECONTARE OD (SETTLEMENT ADMINISTRATOR) Departament distinct organizat n cadrul S.C. Opcom S.A. pentru realizarea func iilor de decontare care i-au fost atribuite prin prezentul Cod Comercial

OPERATOR DE MASURARE (METERING OPERATOR) Agent economic care instaleaz , ntre ine, administreaz i opereaz un sistem de m surare a energiei electrice. Agen ii economici desemna i ca operatori de m surare sunt:
- Operatorul de Transport i de Sistem, pentru asigurarea m sur rilor pe pia a angro;

- Produc tori, pentru asigurarea m sur rilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrarile n re eaua de distribu ie; - Operatorul de distribu ie, pentru asigurarea m sur rilor pe pia a cu am nuntul. OPERATORUL PIETEI DE ECHILIBRARE OPE (BALANCING MARKET OPERATOR) Operator de pia care asigur nregistrarea Participan ilor la Pia a de Echilibrare precum i colectarea i verificarea formal a Ofertelor pe Pia a de Echilibrare Operatorul Pie ei de Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA OPEE (MARKET OPERATOR) Persoan juridic ce asigur tranzac ionarea cantit ilor de energie pe pia a de energie electric care determin pre urile pe Pia a pentru Ziua Urm toare, ndeplinind func iile prev zute de prezentulCod Comercial Operatorul Pie ei de Energie Electric este S.C. Opcom S.A. OPERATOR DE RETEA (NETWORK OPERATOR) Operatorul de Transport i de Sistem sau un Distribuitor, dup caz OPERATOR DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUITOR) Persoan juridic , titular a unei licen e de distribu ie, care de ine, exploateaz , ntre ine, modernizeaz i dezvolt re eaua electric de distribu ie OPERATORUL DE TRANSPORT SI SISTEM OTS (TRANSMISSION OPERATOR) Persoan juridic , titular de licen pentru transportul energiei electrice i servicii de sistem Operatorul de Transport i de Sistem este C.N. Transelectrica S.A. ORA DE INCHIDERE A PIETEI DE ECHILIBRARE (BM CLOSING TIME) Ora pn la care ofertele pe Pia a de Echilibrare pot fi transmise Operatorului Pie ei de Echilibrare, aceasta fiind ora 17:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare i

ORA DE INCHIDERE A PIETEI PENTRU ZIUA URMATOARE (DAM CLOSING TIME) Ora pn la care Ofertele pe Pia a pentru Ziua Urm toare pot fi transmise Operatorului Pie ei de Energie Electric , aceasta fiind ora 11:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare

ORA DE TRANSMITERE (SUBMISSION TIME) Ora la care o Ofert sau o Notificare Fizic , dup caz, a intrat n Sistemul de Tranzac ionare corespunz tor sau n Sistemul de Programare, a a cum a fost nregistrat prin marca de timp ORA DE TRANSMITERE A PROGRAMLUI (SCHEDULE SUBMISSION TIME) Ora pn la care o Notificare Fizic poate fi transmis Operatorului de Transport i de Sistem, aceasta fiind ora 15:00 n Ziua de Tranzac ionare care precede Ziua de Livrare ORDINEA DE MERIT PE PIATA DE ECHILIBRARE (MERIT ORDER) Ordonarea Perechilor Pre -Cantitate din Ofertele Zilnice Validate, stabilit i utilizat de Operatorul de Transport i de Sistem pentru determinarea Perechilor Pre -Cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea Energiei de Echilibrare ORDIN DE INVESTIRE A CENTRELOR DE DISPECER CU ATRIBUTELE AUTORITATII DE CONDUCERE PRIN DISPECER ASUPRA INSTALATIILOR (ORDIN DE INVESTIRE) Documentul prin care se stabile te autoritatea de conducere prin dispecer asupra instala iilor i modul de exercitare a acesteia ORE DE TRANZACTIONARE (TRADING HOURS) Intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00 al fiec rei Zile de Tranzac ionare PARAMETRI NORMALI DE FUNCTIONARE A SEN Parametri care respect valorile limit urm toare: - tensiuni: n benzile admisibile - curen i: sub valorile maxime admisibile de durat prin elementele re elei; frecven a: 49,95 - 50.05 Hz. PARTE RESPONSABILA CU ECHILIBRAREA (BALANCE RESPONSIBLE PARTY) Titular de Licen care a fost nregistrat de Operatorul de Transport i de Sistem ca Parte Responsabil cu Echilibrarea conform prevederilor sectiunii 10 (Cdul Comercial); o Parte Responsabil cu Echilibrarea i poate asuma, de asemenea, Responsabilitatea Echilibr rii pentru al i Titulari de Licen PARTICIPANT LA LICITATII (AUCTION PARTICIPANT) Titular de Licen , nregistrat de Operatorul de Transport i de Sistem ca participant la licita iile pentru capacit ile de interconexiune interna ional conform prevederilor sec iunii 9 (Codul Comercial) PARTICIPANT LA PIATA DE ECHILIBRARE (BALANCING MARKET PARTICIPANT) Titular de Licen care a fost nregistrat ca un participant la Pia a de Echilibrare de Operatorul Pie ei de Echilibrare, conform prevederilor sec iunii 7 (Codul Comercial) PARTICIPANT LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE (TRADING PARTICIPANT) Titular de Licen care a fost nregistrat ca participant la Pia a pentru Ziua Urm toare de Operatorul Pie ei de Energie Electric conform prevederilor sec iunii 5 (Codul Comercial)

PERECHE PRET CANTITATE (PRICE QUANTITY PAIR) O combina ie ntre un pre i o cantitate, indicnd pre ul la care un ofertant inten ioneaz s vnd sau s cumpere, dup caz, o cantitate de Energie Electric ce nu va dep i cantitatea specificat ; acest pre poate reprezenta de asemenea un pre minim sau maxim PERIOADA DE ACHIZITIE (AUCTION PERIOD) O perioad definit de Operatorul de Transport i de Sistem pentru achizi ionarea Serviciilor de Sistem Tehnologice sau a Pierderilor Tehnice n Re ele Electrice conform prevederilor sec iunii 8 (Codul Comercial) PERIOADA DE LICITATIE (AUCTION PERIOD) Perioad definit de Operatorul de Transport i de Sistem pentru alocarea prin licita ie a capacit ilor de interconexiune interna ional conform prevederilor sec iunii 9 (Codul Comercial) PERIOADA DE PORNIRE (START UP TIME) Timpul necesar pentru ini ierea i realizarea Pornirii unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup caz PIATA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA (WHOLESALE ELECTRICITY MARKET) Cadru organizat n care energia electric este achizi ionat de furnizori de la produc tori sau de la al i furnizori, n vederea revnz rii sau consumului propriu, precum i de operatorii de re ea n vederea acoperirii consumului propriu tehnologic. PIATA CENTRALIZATA Cadru de desf urare a tranzac iilor cu energie electric ntre diver i agen i economici, intermediate de o contraparte central , pe baza unor reguli specifice. PIATA DE ECHILIBRARE PE (BALANCING MARKET) Pia a centralizat organizat si administrat de Operatorul de Transport i de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participan ii la Pia a de Echilibrare, i a le utiliza pentru a asigura siguran a i stabilitatea n func ionare a Sistemului Electroenergetic Na ional i pentru a rezolva Restric iile de Re ea

PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PZU (sinonim PIATA SPOT) (DAY AHEAD MARKET) Pia a centralizat pentru vnzarea i cump rarea Energiei Electrice n Ziua de Livrare care urmeaz imediat dup Ziua de Tranzac ionare PIEDERI TEHNICE IN RETELELE ELECTRICE (NETWORK LOSSES) Integrala n func ie de timp, pe un interval determinat, a diferen ei ntre puterea activ total la intrarea i respectiv la ie irea dintr-o Re ea Electric PERTURBATIE MAJORA Scurtcircuite, declan ri de linii, unit i de transformare sau grupuri generatoare care determin abateri semnificative ale parametrilor de func ionare ai SEN PLANIFICARE OPERATIONALA

Activitate constnd n planificarea de c tre Transelectrica a schemei normale de func ionare pentru RET i re eaua de 110kV din autoritatea s de decizie, a schemei de func ionare pe diferite orizonturi de timp (lunar, anual etc.) i n analiza siguran ei n func ionare a SEN PLANUL DE APARARE A SEN IMPOTRIVA PERTURBATIILOR MAJORE Documentul con innd m suri tehnice i organizatorice, cu rol de a mpiedica extinderea avariilor n SEN i de a limita consecin ele acestora PLANUL DE RESTAURARE A FUNCTIONARII SEN DUPA RAMANEREA PARTIALA SAU TOTALA FARA TENSIUNA (PLANUL DE RESTAURARE A FUNCTIONARII SEN) Documentul con innd toate m surile tehnice i organizatorice ce se iau n vederea revenirii la starea normal de func ionare dup un colaps al SEN sau al unei zone a SEN PORNIRE (START - UP) Toate m surile care trebuie luate pentru preg tirea unei Unit i Dispecerizabile pentru a fi sincronizat cu Sistemul Electroenergetic Na ional sau pentru reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil POZITIE NETA CONTRACTUALA (NET CONTRACTUAL POSITION) Diferen a net dintre Livr rile Contactuale pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea le-a livrat i Livr rile Contractuale care i-au fost livrate respectivei P r i Responsabile cu Echilibrarea ntr-un Interval de Dispecerizare POZITIE NETA MASURATA (NET METERED POSITION) n cazul unei P r i Responsabile cu Echilibrarea care nu este un Operator de Re ea, este diferen a dintre Consumul Net agregat pentru to i Consumatorii de Energie Electric pentru care respectiva PRE i-a asumat Responsabilitatea Echilibr rii i Produc ia Net agregat pentru to i Produc torii de Energie Electric pentru care respectiva PRE i-a asumat responsabilitatea Echilibr rii; n cazul unei P r i Responsabile cu Echilibrarea care este un Operator de Re ea, Pozi ia Net M surat include Pierderile Tehnice n Re ele Electrice precum i energia electric livrat c tre sau primit de la al i Operatori de Re ea PRETUL PENTRU DEFICIT DE ENERGIE (IMBALANCE DEFICIT PRICE) Pre ul unitar pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea trebuie s l pl teasc Operatorului de Transport i de Sistem pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor sec iunii 12 (Codul Comercial) PRETUL DE INCHIDERE A PIETEI PIP (MARKET CLEARING PRICE) Pre ul la care sunt ncheiate Tranzac iile pe Pia a pentru Ziua Urm toare ntr-o anumit Zon de Tranzac ionare, pe un anumit Interval de Tranzac ionare PRETUL PENTRU EXCEDENT DE ENERGIE (IMBALANCE SURPLUS PRICE) Pre ul unitar pe care o Parte Responsabil cu Echilibrarea trebuie s l primeasc de la Operatorul de Transport i de Sistem pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor sec iunii 12 (Codul Comercial) PROBABILITATEA DE NEACOPERIRE A SARCINII Probabilitatea de neacoperire a vrfului de consum n sistemul electroenergetic, cu puterea disponibil existent , calculat pentru o perioad de un an

PRODUCATOR (DE ENERGIE ELECTRICA) (PRODUCER) Persoan fizic sau juridic , titular de licen , avnd ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv n cogenerare. PRODUCTIE NETA (NET PRODUCTION) Energia Electric ce este livrat de o Unitate de Produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional PROGRAMARE OPERATIONALA Activitate constnd n programarea pe un orizont de timp de cel mult o s pt mn , de c tre Transelectrica, a schemei de func ionare a RET i a re elei de 110kV din autoritatea s de decizie i a modului de echilibrare a balan ei produc ie consum PUNCT DE DE LIMITARE Loc n care instala iile utilizatorului RET se delimiteaz ca proprietate de instala iile Transelectrica / operatorului de re ea.

PUNCT DE MASURARE Punct al unei re ele electrice unde se afl

instalat grupul de m surare a energiei electrice

PUNCT DE RACORDARE (CONNECTION POINT) Punctul fizic din re eaua electric la care se racordeaz un utilizator. PUTERE PROGRAMATA Puterea activ prev zut a fi produs pentru acoperirea consumului prognozat PUTERE DISPONIBILA Puterea activ maxim brut , de durat , pe care un grup generator o poate da, cu respectarea condi iilor de siguran mecanic i electric PUTERE INSTALATA Puterea activ nominal indicat n documenta ia tehnic a fabricii constructoare, care este nscris pe pl cu a indicatoare sau care este indicat de fabricant. PUTERE IN AVARIE Valoarea medie multianual , la nivel SEN, a puterii indisponibile datorita retragerilor neprogramate ale grupurilor PUTERE FLUCTUANTA
The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

Se calculeaz cu formula , unde: -Pc este puterea consumat n zona cu cel mai mic consum de o parte sau alta a sec iunii PUTEREA LIMITATA DE STABILITATE STATICA INTR-O SECTIUNE A SEN (Plimita) [MW] Puterea activ maxim transferabil printr-o sec iune a SEN pentru care se p streaz stabilitatea static . PUTERE MAXIMA ADMISIBILA (Pmax adm)

Puterea activ maxim transferabil printr-o sec iune a SEN pentru care sunt respectate rezervele de stabilitate static normate PUTERE NETA Puterea activ pe care un grup o poate injecta n reteaua electric . Se obtine prin sc derea din puterea disponibil a consumului necesar pentru serviciile proprii ale grupului

PUTERE NEUTRALIZABILA Parte din puterea instalat care nu poate fi produs la un moment dat datorit : lipsei energiei primare, unor limit ri temporare, lipsei capacit ii de evacuare, produc iei n cogenerare, insuficientei dimension ri a sistemelor de r cire, unor restric ii ecologice etc. PUTERE REACTIVA PENTRU REGLAREA TENSIUNII (VOLTAGE AND REACTIVE POWER CONTROL) M suri de gestionare a puterii reactive pentru reglerea tensiunii n sistem ntre anumite limite n diverse noduri ale Re elei, conform prevederilor din Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport PUTERE IN REPARATIE Puterea total , la nivel SEN, a grupurilor retrase programat pentru lucr ri de mentenan REDUCERE DE PUTERE (DOWNWARD REGULATION) Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui excedent de produc ie n Sistemul Electroenergetic Na ional prin reducerea produc iei unei Unit i Dispecerizabile sau cre terea consumului unei centrale de acumulare prin pompare care este nregistrat drept Consum Dispecerizabil REGISTRU DISPECER (DISPATCH LOG) Registru n care Operatorul de Transport i de Sistem nregistreaz Dispozi iile de Dispecer emise conform Codului Tehnic al Re elei Electrice de Transport REGISTRU DE MASURA (METERING REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de fiecare Operator de M surare, care con ine datele tehnice, administrative i fizice relevante pentru fiecare Punct de M surare din Zona de Licen corespunz toare, conform prevederilor Codului de M surare a Energiei Electrice REGISTRU PENTRU PARTI RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (BRP REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de Operatorul de Transport i de Sistem care con ine informa ii specifice despre P r ile Responsabile cu Echilibrarea nregistrate REGISTRU DE SERVICII DE SISTEM (SYSTEM SERVICE REGISTER) Registru ntocmit i actulizat de fiecare Operator de Re ea care con ine Informa ii specifice despre Utilizatorii de Re ea Electric nregistra i REGISTRU DE TRANZACTIONARE (TRADING REGISTER) Registru ntocmit i actualizat de Operatorul Pie ei de Energie Electric care con ine informa ii despre Participan ii la PZU nregistra i REGLAJ NECESAR (REQUIRED REGULATION)

Cantitatea de Energie de Echilibrare pe care Operatorul de Transport i de Sistem are nevoie sa o selecteze ntr-un anumit moment conform prevederilor sec iunii 7 (Codul comercial) REGLAJ PRIMAR (REGLAJUL FRECVENTEI, REGLAJUL PRIMAR AL FRECVENTEI) Reglarea automat i rapid (timp<30sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub ac iunea regulatoarelor de vitez proprii, n scopul men inerii echilibrului dintre produc ie i consum la o frecven apropiat de valoarea de consemn, asigurnd securitatea re elei pe principiul solidarit ii partenerilor de productie REGLAJUL SECUNDAR (REGLAJUL FRECVENTA PUTERE ) Reglarea automat i centralizat a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, n scopul readucerii frecven ei i soldului SEN la valorile de consemn n cel mult 15 minute REGLAJ TERTIAR LENT Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoaren scopul refacerii rezervei de reglej ter iar rapid n condi iile prev zute de Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport REGLAJ TERTIAR RAPID Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoaren scopul refacerii rezervei de reglaj secundar n condi iile prev zute de Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport RESPONSABILITATEA ECHILIBRARII (BALANCE RESPONSIBILITY) Responsabilitatea fiec rui Titular de Licen , fa de Operatorul de Transport i de Sistem, pentru men inerea echilibrului ntre valorile realizate i contractate ale produc iei, consumului i schimburilor de energie electric proprii, dup caz RESTRICTIE DE RETEA (SINONIM CONGESTIE) Situa ia de func ionare n care transportul energiei ntre dou noduri sau zone de sistemconduce la nerespectarea parametrilor de siguran n func ionare a SEN, fiind necesar abaterea de la programul de func ionare al unit ilor de producere rezultat n urma notific rilor fizice RETEA (ELECTRICA) Ansamblu de linii, inclusiv elementele de sus inere i de protec ie a acestora, sta iile electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele. Re eaua electric poate fi re ea de transport sau re ea de distribu ie RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTION) Re eaua electric cu tensiunea de linie nominal pn la 110 kV inclusiv RETEA ELECTRICA DE TRANSPORT (DISTRIBUTION NETWORK) Re eaua electric de interes na ional i strategic cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV REZERVA NECESARA (REQUIRED MARGIN) Cantitatea de Energie de Echilibrare care trebuie s fie disponibil n timpul fiec rui Interval de Dispecerizare a a cum este determinat de Operatorul de Transport i de Sistem conform prevederilor sectiunii 7 (Codul Comercial) REZERVA DE REGLAJ PRIMAR (PRIMARY RESERVE) Rezerva de putere care, la abaterea frecven ei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizat

automat n 30 de secunde i poate r mne n func iune pe durat de minim 15 minute REZERVA DE REGLAJ SECUNDAR (SECONDARY RESERVE) Rezerva de putere care, la abaterea frecven ei i/sau soldului puterii de schimb de la valoarea de consemn, poate fi mobilizat automat ntr-un interval de maxim 15 minute REZERVA TERTIARA LENTA (SLOW TERTIARY RESERVE) Rezerva de putere asigurat de grupuri generatoare care au timp de pornire i preluare a sarcinii mai mic de 7 ore REZERVA TERTIARA RAPIDA (FAST TERTIARY REZERVE) Rezerva de putere asigurat de grupuri generatoare care snt calificate pentru a realiza sincronizarea i nc rcarea sarcinii n maximum 15 minute REZERVA Disponibilitatea garantat pentru anumite Servicii de Sistem, incluznd Reglajul Secundar i Ter iar, pe care Operatorul de Transport i de Sistem a contractat-o conform prevederilor sec iunii 8 (Codul Comercial) SACADA Sistem informatic de monitorizare, comand i achizi ie de date a unui proces tehnologic/instala ie.

SACLA DE PRET (PRICE SCALA) Intervalul ntre zero i cel mai mare pre n care trebuie s se situeze pre ul unei Oferte transmis pe Pia a pentru Ziua Urm toare sau pe Pia a deEchilibrare, dup caz; Scale de Pre diferite pot fi stabilite pentru Pia a pentru Ziua Urm toare i pentru diferite tipuri de Energie de Echilibrare SCHEMA DE FUNCTIONARE Schema electric de conexiuni a echipamentelor i aparatajului primar dintr-o instala ie, re ea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protec iilor prin relee i automatiz rile de sistem aferente SCHEMA NORMALA DE FUNCTIONARE Schema de func ionare aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioad de timp determinat SCHIMB BLOC Schimb de Energie Electric ntre dou P r i Responsabile cu Echilibrarea SECTIUNE (A SEN) Totalitatea liniilor care leag dou zone ale SEN SECURITATEA SEN Capacitatea SEN de a face fa unor perturba ii bru te cum ar fi scurtcircuitele sau pierderii neprev zute ale unor elemente ale sistemului. SERVICII DE SISTEM Servicii asigurate utilizatorilor re elei de c tre OTS pentru men inerea nivelului de siguran func ionare a SEN, precum i a calit ii energiei electrice conform normelor n

SERVICII DE SISTEM FUNCTIONALE (SS-T) Servicii de sistem asigurate de Transelectrica, care exprim activitatea curent a TSO. Au o natur de monopol. SERVICII DE SISTEM TEHNOLOGICE (SS-T) Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regul de c tre produc tori, la solicitarea Transelectrica. Reprezint resurse care in general se achizi ioneaz de c tre Transelectrica de pe o pia natur concuren ial SERVICIUL DE TRANSFORMARE SI/SAU CONEXIUNE Asigurarea modific rii nivelului de tensiune i/sau transmiterii unei cantit i de energie electric pentru beneficiar, prin elementele componente ale sta iei apar innd prestatorului SERVICIUL DE TRANSPORT Serviciul asigurat de Transelectrica care const n asigurarea transmiterii unei cantit i de energie electric ntre dou sau mai multe puncte ale re elei de transport cu respectarea parametrilor de calitate. SERVICIUL PUBLIC (DE TRANSPORT) Activitate prin care titularul de licen are obliga ia de a asigura accesul reglementat la re eaua electric de transport n condi ii nediscriminatorii pentru to i participan ii la pia a energiei electrice precum i pentru alti consumatori racorda i direct SIGURANTA IN FUNCTIONARE A SEN Performan a sistemului electroenergetic de a asigura livrarea energiei electrice la consumatori n limitele normelor acceptate i n cantitatea dorit . Siguran a la nivelul transportului poate fi cuantificat prin frecven a, durata, probabilitatea i magnitudinea unor efecte negative asupra furnizarii / transportului / produc iei energiei electrice. Siguran a SEN poate fi caracterizat lund n considerare dou aspecte de baz i de func ionalitate ale unui sistem electroenergetic: -adecvan a i -securitatea SISTEMUL ELECTROENERGETIC Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate, prin care se realizeaz producerea, transportul, conducerea opera ional , distribu ia, furnizarea i utilizarea energiei electrice SISTEMUL ELECTROENERGETIC NATIONAL SEN Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional. SEN constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participan ii la pia a de energie electric . SISTEMUL PIETEI DE ECHILIBRARE Sistem informaticstabilit i men inut de Operatorul de Transport i de Sistem, care este folosit de asemenea i de Operatorul Pie ei de Echilibrare n scopul administr rii Pie ei de Echilibrare SITEMUL DE PROGRAMARE Sistem informatic stabilit i men inut de Operatorul de Transport i de Sistem n scopul primirii, verific rii i prelucr rii Notific rilor Fizice SISTEMUL DE TRANZACTIONARE Sistem informatic stabilit i men inut de Operatorul Pie ei de Energie Electric n scopul

de

administr rii Pie ei pentru Ziua Urm toare SOCIETATE DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUITOR) Persoan juridic ce de ine Licen a de a exploata o Re ea Electric de Distribu ie, acordat de Autoritatea Competent SOLICITANT Persoana juridic , actual sau poten ial utilizator RET, care solicit un Aviz tehnic de racordare la re eaua electric de transport. STABILITATE SATATICA (STABILITATE LA PERTURBATII MICI) Capacitate a unui sistem electroenergetic de a ajunge ntr-o stare de regim permanent, identic cu regimul ini ial sau foarte aproape de acesta, n urma unei perturba ii mici oarecare STABILITATE TRANZITORIE Capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de func ionare sincron , dup una sau mai multe perturba ii majore STARE CRITICA Regim permanent n care instala ia electric sau sistemul electroenergetic func ioneaz cu parametrii n afara limitelor normale STARE NORMALA DE FUNCTIONARE Stare de func ionare care ndepline te urm toarele criterii: - parametrii de func ionare sunt parametri normali de func ionare; - este stare sigur de func ionare STARE PERTURBATA DE FUNCTIONARE Orice stare diferit de starea normal de func ionare. STARE SIGURA DE FUNCTIONARE Stare de func ionare n care sunt satisf cute criteriul de siguran i condi iile de stabilitate tranzitorie

(N-1), criteriul de stabilitate static

STATISMUL (UNUI GRUP GENERATOR) Raportul dintre abaterea cvasista ionar relativ de frecven din re ea i varia ia relativ de putere a grupului ca urmare a ac iunii regulatorului de vitez . Acest parametru este ajustabil la nivelul regulatorului TELECOMANDA Ac ionarea de la distan unei sta ii/centrale a aparatelor de comuta ie i reglaj din alt loc dect camera de comand a

TELECONDUCEREA Monitorizarea i telecomanda unei sta ii/centrale electrice f r personal TIMPUL MEDIU DE INTRERUPERE (TM) Parametru de performan care se calculeaz n felul urm tor:
The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

[minute/an]

unde EN este energia nelivrat datorit ntreruperilor serviciului de transport [MWh/an], iar EC este consumul anual net pentru sistemul electroenergetic (f r consumul propriu tehnologic) [MWh/an]. TITULAR DE LICENTA Persoan juridic de in toare a unei licen e acordate de autoritatea competent TRANZACTIE Conven ie legal ferm ncheiat ntre dou p r i pentru livrarea de Energie Electric de Sistem Tehnologice n concordan cu prezentul Cod Comercial i/sau Servicii

UNITATE DISPECERIZABILA Unitate de Produc ie care a fost nregistrat ca Unitate Dispecerizabil n conformitate cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport UNITATE HIDROENERGETICA Unitate de Produc ie care se bazeaz pe utilizarea energiei hidro, incluznd centralele pe firul apei, centralele n cascad cu baraj (cu acumulare) i centralele de acumulare prin pompare UNITATE NEDISPECERIZABILA Unitate de Produc ie care nu este Unitate Dispecerizabil UNITATE DE PRODUCTIE Un singur ansamblu de ma ini rotative destinat s transforme energia de alt form n energie electric UTILIZATOR DE RETEA ELECTRICA Produc tor, operator de transport i de sistem, operator de distribu ie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv VALOARE MASURATA Cantitatea de Energie Electric m surat sau considerat ca fiind m surat pe parcursul unui Interval de Dispecerizare VAOARE MASURATA APROBATA Valoare M surat care a fost aprobat conform prevederilor sec iunii 11 (Codul Comercial) VARF DE CONSUM (VARF DE SARCINA) Valoare maxim a sarcinii nregistrat ntr-o perioad de timp VITEZA DE VARIATIE A SARCINII Viteza de nc rcare sau de desc rcare a unei Unit i Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, dup caz, a a cum este nregistrat conform Codului Tehnic al Re elei Electrice de Transport ca parte a Caracteristicilor Tehnice ZI FINANCIARA Zi n care b ncile comerciale sunt deschise pentru opera iuni financiare ZI DE LIVRARE Ziua calendaristic imediat urm toare unei Zile de Tranzac ionare

ZI LUCRATOARE Zi calendaristic , cu excep ia smbetei, duminicii i a oric rei zile declarate s rb toare legal n Romnia ZI NELUCRATOARE Ziua de smb t , de duminic ZI DE TRANZACTIONARE Orice Zi calendaristic ZONA FURNIZORULUI IMPLICIT Zona de Re ea pentru care este valabil Licen a acordat de Autoritatea Competent Furnizorului implicit ZONA (DE SISTEM) Parte semnificativ a unui sistem electroenergetic format dintr-un ansamblu de linii i sta ii electrice grupate n concordan cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, opera ional .a.) ZONA DE LICENTA Zona de Re ea pentru care este valabil Licen a Operatorului de Transport i de Sistem sau a unui Distribuitor, dup caz ZONA NATIONALA DE TRANZACTIONARE Acea parte a Sistemului Electroenergetic Na ional la care sunt conecta i Consumatorii de Energie Electric i Produc torii de Energie Electric din Romnia ZONA DE TRANZACTIONARE Parte a Sistemului Electroenergetic Na ional, pentru care pot fi transmise Oferte separate pe Pia a pentru Ziua Urm toare ZONA DE TRANZACTIONARE DE FRONTIERA Toate Zonele de Tranzac ionare care sunt diferite de Zona Na ional de Tranzac ionare i oricare zi declarat s rb toare legal n Romnia