Sunteți pe pagina 1din 14

Istoria administratiei publice Test de autoevaluare nr.

1
01. Factorii politici care au impulsionat formarea statului geto-dac au fost reprezenta i de: a) aristocra ia tribal ; b) masa r zboinicilor; c) puterea regal . 02. Factorii interni care au contribuit la formarea statului geto-dac au fost: a) factorii economici; b) factorii sociali; c) factorii politici. 03. Printre factorii culturali care au condus la formarea statului geto-dac s-au aflat: a) existen a unei limbi comune; b) existen a unei con tiin e de neam; c) existen a unei religii comune. 04. Elementele care au intrat n alc tuirea structurii institu ionale a statului lui Burebista au fost: a) institu iile regelui i viceregelui; b) cancelaria i dreg torii cu titluri aulice; c) organele administrative locale impuse de rege. 05. Argumentele istorice aduse n sprijinul afirma iei c st pnirea lui Burebista a avut caracter statal sunt: a) existen a unei puteri politice institu ionalizate; b) asumarea de c tre Burebista a titlului regal; c) existen a unui teritoriu propriu. 06. n cadrul statului lui Burebista, popula iile cucerite: a) au fost organizate dup modelul uniunilor de triburi dacice; b) i-au p strat formele administrative proprii; c) au fost organizate ntr-o structur administrativ centralizat , controlat de rege. 07. Dependen a popula iilor cucerite fa de statul lui Burebista s-a materializat prin: a) plata unui tribut; b) supunerea politicii externe fa de cea a statului geto-dac; c) furnizarea de trupe n caz de r zboi. 08. n cadrul structurii centrale a statului geto-dac, marele preot de inea pozi ia: a) de cel dinti prieten; b) vicerege; c) prim sfetnic. 09. Existen a unui teritoriu propriu al statului geto-dac este demonstrat de: a) caracterul quasi-or enesc al civiliza iei geto-dace din interiorul arcului carpatic; b) expedi iile de cucerire ntreprinse de Burebista; c) informa iile oferite de istoricii Strabon i Iordanes. 10. Rolul ierarhiei clericale n organizarea statului geto-dac a fost de: a) fundamentare din punct de vedere teologic a noii organiz ri politice; b) supraveghere a modului n care erau respectate legile; c) asigurare a func ion rii cancelariei regale.

Test de autoevaluare nr. 2


01. Provinciile senatoriale romane aveau urm toarele caracteristici: a) dispuneau de cte o singur legiune; b) erau conduse de membri ai ordinului senatorial; c) se aflau dispuse de obicei n interiorul Imperiului. 02. n timpul domniei mp ratului Traian, provincia Dacia cuprindea urm toarele teritorii: a) Transilvania propriu-zis ; b) Oltenia vestic ; c) Banatul n ntregime; 03. n timpul domniei mp ratului Traian, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei i estul Olteniei intrau n componen a: a) provinciei Dacia; b) provinciei Moesia Inferior; c) provinciei Moesia Superior. 04. n timpul domniei mp ratului Hadrian, sudul Moldovei i partea estic a Munteniei: a) au fost integrate n provincia Moesia Inferior; b) au fost integrate n provincia Daciei Inferior; c) au fost p r site. 05. Conform mp r irii administrative introduse de mp ratul Hadrian: a) provinciile Dacia Porolissensis i Dacia Inferior nu dispuneau de legiuni, fiind administrate de guvernatori de rang ecvestru; b) provinciile Dacia Porolissensis i Dacia Inferior dispuneau de legiuni, fiind administrate de guvernatori de rang senatorial; c) provinciile Dacia Porolissensis i Dacia Inferior dispuneau de legiuni, fiind administrate de guvernatori de rang ecvestru. 06. n organizarea administra iei urbane romane, Consiliul Decurionilor avea urm toarele caracteristici: a) era un organ colectiv de conducere, format din circa 30-50 de persoane; b) emitea hot rri cu caracter obligatoriu pentru organele executive ale administra iei urbane; c) membrii s i i transmiteau pozi ia n mod ereditar. 07. n organizarea administra iei urbane romane, Consiliul Decurionilor avea urm toarele atribu ii de natur fiscal : a) ncasarea contribu iilor impuse ora ului de c tre autorit ile imperiale; b) perceperea la timp a impozitelor ordinare datorate de c tre cet eni; c) revizuirea i completarea listei cu membrii Ordinului Decurionilor. 08. n organizarea administra iei urbane romane, magistra ii aveau urm toarele caracteristici: a) erau ale i pe o perioad de 5 ani; b) r spundeau de ntreaga conducere executiv a treburilor or ene ti; c) duceau la ndeplinire hot rrile Consiliului Decurionilor. 09. Alc tuirea bugetului n cadrul administra iei locale romane revenea: a) Consiliului Decurionilor; b) duumvirilor ale i n cel de-al cincilea an; c) questorilor. 10. Guvernatorul provinciei Dacia Superior: a) avea dreptul de a emite legi (edicte) aplicabile doar ntre grani ele provinciei sale;

b) nu avea dreptul de a legifera; c) avea dreptul de a emite legi (edicte) aplicabile n toate cele trei Dacii.

Test de autoevaluare nr. 3


01. Consecin ele economice ale retragerii romane din Dacia au fost: a) pr bu irea comer ului; b) dispari ia circula iei monetare; c) ncetarea activit ilor miniere. 02. Retragerea roman din Dacia a nsemnat: a) retragerea ntregii armate, a ntregii administra ii, precum i a unei p r i din popula ia civil ; b) retragerea ntregii armate, a ntregii administra ii, precum i a ntregii popula ii civile; c). retragerea unei p r i a armatei, a ntregii administra ii, precum i a ntregii popula ii civile. 03. Ob tea s teasc autohton reprezenta, n cursul secolelor IV-VIII, o comunitate de oameni : a) cu statute sociale diferite (nobili, oameni liberi, sclavi); b) cu o organizare social economic proprie; c) cu un teritoriu propriu. 04. n cadrul ob tilor autohtone din secolele IV-XIV, propriet ile funciare: a) erau distribuite anual n cadrul comunit ii de c tre organele de conducere ale ob tii; b) erau distribuite anual n cadrul comunit ii de c tre de in torii puterii politice (migratori); c) se transmiteau ereditar. 05. Tr s turile fundamentale ale cnezilor i juzilor n cursul secolelor VIII-XIV au fost urm toarele: a) ini ial, erau ale i pe baza unor criterii de eficien stabilite n interiorul ob tii, pentru ca, ulterior, ace tia s transforme pozi ia de inut ntr-un statut social transmisibil ereditar; b) reprezentau elita social autohton recunoscut de migratori, alc tuit din urma ii fo tilor cet eni romani de rang senatorial care de inuser pozi ii nalte n administra ia provinciei Dacia; c) reprezentau persoane care trebuiau s asigure punerea n aplicare a principalelor obliga ii care reveneau ob tilor locale n raport cu migratorii. 06. Forma iunile politice prestatale de tipul voievodatelor sau rilor ntruneau urm toarele caracteristici: a) reprezentau reunirea sub o singur conducere a mai multor ob ti i uniuni de ob ti; b) posedau fortifica ii din lemn i p mnt; c) erau conduse de o elit social i militar format din conduc torii ob tilor i ai uniunilor de ob ti, care, prin consens, adoptau hot rri n toate domeniile importante de interes comun. 07. Conducerea forma iunilor prestatale de tipul voievodatelor i rilor revenea: a) unor voievozi, jupani sau duci ale i n cadrul uniunii de ob ti; b) unor voievozi, jupani sau duci care i transmiteau ereditar puterea; c) unei elite sociale i militare formate din conduc torii ale i ai ob tilor i ai uniunilor de ob ti, care participau al turi de cnezi i voievozi la luarea deciziilor. 08. Voievodatul lui Litovoi s-a constituit: a) pe valea Jiului; b) pe valea Arge ului; c) n Banat. 09. Voievodatul lui Seneslau s-a constituit: a) pe valea Jiului; b) pe valea Arge ului;

c) n Banat. 10. Voievodul Drago a condus Moldova: a) n calitate de dreg tor al statului maghiar; b) n calitate de voievod ales al cnezilor din Moldova; c) n calitate de Domn ereditar al Moldovei.

Test de autoevaluare nr. 4


01. Titlul de Mare Voievod purtat de domnii romni pe parcursul secolelor XIV-XVII indica: a) originea militar a puterii monarhului i prerogativele militare ale institu iei; b) calitatea de st pn absolut al rii; c) originea divin a puterii domne ti. 02. Concep ia teocratic , potrivit c reia Domnul exercita puterea n virtutea voin ei lui Dumnezeu, era reflectat n secolele XIV-XVII de urm toarele caracteristici ale institu iei domne ti: a) practicarea virtu ilor imperiale: filantropia, generozitatea, cump tarea, justi ia; b) prezen a unor atribu iilor pe care Domnul le de inea n sfera dreptului bisericesc, atribu ii pe care ns le exercita n acord cu conduc torii Bisericii; c) prezen a nvestiturii laice. 03. Pn la jum tatea secolului al XVI-lea, succesiunea la tron n conformitate cu: a) principiul electiv; b) principiul ereditar; c) principiul ereditar-electiv. rile Romne se f cea n

04. n calitate de de in tor al dreptului de st pnire superioar asupra teritoriului rii (dominum eminens), Domnul putea exercita n secolele XIV-XVII urm toarele ac iuni: a) confisca satele i mo iile celor care nc lcau contractul de vasalitate (hiclenie); b) confirma sau nt rea dreptul de st pnire asupra p mntului exercitat de c tre orice supus; c) exercita controlul asupra tuturor transferurilor de st pnire funciar din ar . 05. n secolele XIV-XVII, exercitarea de c tre Domnie a prerogativelor sale judec tore ti se f cea astfel: a) Domnul judeca ntotdeauna mpreun cu Sfatul domnesc, ns decizia final i apar inea n exclusivitate Domnului; b) Domnul judeca de regul mpreun cu Sfatul domnesc (existnd i spe e pe care le putea judeca singur), ns decizia final i apar inea n exclusivitate Domnului; c) Domnul judeca de regul mpreun cu Sfatul domnesc (existnd i spe e pe care le putea judeca singur), ns decizia final era adoptat numai cu acordul Sfatului domnesc . 06. n procesul de adoptare a deciziilor importante n materie de organizare a vie ii biserice ti (mutarea centrelor episcopale autohtone, nfiin area de noi episcopii etc), puteau fi angrenate urm toarelor institu ii centrale ale rilor Romne: a) Domnul i Sfatul domnesc ; b) Domnul i Adun rile de St ri; c) Domnul, Sfatul domnesc i Adun rile de st ri. 07. n cadrul Adun rilor de st ri din ara Romneasc trgove ii: a) erau reprezenta i ntotdeauna; b) nu erau reprezenta i niciodat ; c) erau reprezenta i foarte rar. i Moldova din secolele XIV-XVII,

08. Dreg torii care, prin prisma atribu iilor specifice, de ineau dreptul de a pronun a pedeapsa capital n secolele XIV-XVII, erau: a) marele ban i mare vornic n ara Romneasc ; b) marele ban n ara Romneasc i marele vornic n Moldova; c) marele vornic i vornicii de poart n Moldova. 09. n secolele XIV-XVII, p strarea marelui sigiliu al rii, redactarea documentelor domne ti i supravegherea activit ilor din cancelaria domneasc erau prerogative specifice: a) marelui logof t; b) marelui postelnic; c) marelui u ar. 10. n secolele XIV-XVII, n categoria marilor dreg tori de stat cu atribu ii militare intrau: a) marele portar, marele comis, marele clucer; b) marele sp tar, marele arma , marele serdar; c) marele sp tar, marele arma , marele ag .

Test de autoevaluare nr. 5


01. Titlul de Domn purtat de domnii romni n cursul secolelor XIV-XVII indica: a) originea militar a puterii monarhului i prerogativele militare ale institu iei; b) calitatea de st pn absolut al rii; c) originea divin a puterii domne ti. 02. n secolele XIV-XVII, puterea Domnului n rile Romne avea urm toarele caracteristici: a) era indivizibil i netransmisibil ; b) se exercita n absen a oric rui organ de control; c) era de caracter despotic. 03. n a doua jum tate a secolului al XVI-lea i n cursul secolului al XVII-lea desemnarea titularilor pentru tronurile rilor Romne se f cea astfel: a) Domnii erau ale i pe via de c tre boieri i confirma i de Poarta Otoman ; b) Domnii erau numi i pe via de c tre Poart ; c) Domnii erau ale i de c tre boieri i confirma i periodic de c tre Poarta Otoman . 04. Pe parcursul secolelor XV-XVII, prerogativele judec tore ti ale Domnului n raport cu puterea suzeran (Imperiul Otoman), au avut urm toarele caracteristici: a) Domnul mp r ea dreptatea n numele Sultanului; b) hot rrile judec tore ti adoptate puteau fi atacate cu recurs n fa a judec torilor otomani; c) n exercitarea prerogativelor judec tore ti, Domnul se ghida dup legile autohtone 05. Pe parcursul secolelor XIV-XVII, prerogativele domnilor romni n raport cu institu ia Bisericii au vizat urm toarele aspecte: a) stabilirea dogmei oficiale a Bisericii; b) nfiin area de mitropolii, episcopii, m n stiri sau mutarea re edin elor acestora; c) reglementarea activit ii cultelor str ine aflate n ar . 06. Atribu iile judiciare ale Sfatului domnesc pe parcursul secolelor XIV-XVII pot fi caracterizate astfel: a) Sfatul domnesc reprezenta o instan de judecat n sine, aflat pe o treapt ierarhic inferioar fa de instan a suprem reprezentat de scaunul de judecat al Domnului; b) Sfatul domnesc nu reprezenta o instan de judecat n sine, membrii s i asistndu-l pe Domn n exercitarea prerogativelor judiciare i avnd drept de vot n luarea hot rrii; c) Sfatul domnesc nu reprezenta o instan de judecat n sine, membrii s i asistndu-l pe Domn n exercitarea prerogativelor judiciare, f r a avea drept de vot n luarea hot rrii, care revenea

exclusiv Domnului. 07. Pe parcursul secolele XIV-XVII, printre caracteristicile institu iei Adun rilor de st ri autohtone se reg sesc: a) ca regul , func ionarea institu iei are un caracter consultativ, ns sunt cunoscute i cazuri n care hot rrile sale au fost impuse Domnului, chiar dac acesta nu era de acord cu acestea; b) convocarea Adun rilor de st ri are un caracter regulat, fiind convocate periodic; c) Adun rile de st ri din rile romne reprezentau ntregul teritoriu al rii, neexistnd Adun ri de St ri provinciale. 08. n atribu iile generale comune tuturor marilor dreg tori din secolele XIV-XVII, intrau: a) purtarea soliilor peste hotare; b) numirea i demiterea egumenilor m n stirilor nenchinate. c) conducerea unei p r i a armatei sau chiar a ntregii armate. 09. n secolele XV-XVII, singurul dreg tor care avea dreptul de interven ie n chestiunile privitoare la st pnirea p mntului (nt rirea sau reconfirmarea drepturilor de st pnire), drept care revenea doar Domnului, era: a) marele logof t; b) marele ban; c) marele vornic. 10. n secolele XIV-XVII, n categoria marilor dreg tori afla i n serviciul Domnului sau al cur ii domne ti intrau: a) marele paharnic, marele stolnic, marele clucer; b) marele postelnic, marele portar, v taful de aprozi;

Test de autoevaluare nr. 6


01. n ara Romneasc , organizarea jude elor ca unit i administrativ-teritoriale s-a f cut: a) de regul pe amplasamentele vechilor forma iuni politice prestatale; b) n func ie de a ezarea geografic a trgurilor i a fortifica iilor; c) pe v ile principalelor ruri din ar . 02. n Moldova, organizarea inuturilor ca unit i administrativ-teritoriale s-a f cut: a) de regul pe amplasamentele vechilor forma iuni politice prestatale; b) n func ie de a ezarea geografic a trgurilor i a fortifica iilor; c) pe v ile principalelor ruri din ar . 03. Pe parcursul secolelor XIV-XVII, atribu iile judec tore ti ale dreg torilor afla i n fruntea jude elor/ inuturilor au fost: a) judecarea tuturor pricinilor din unitatea de care r spundeau, avnd dreptul de pronun are a pedepsei capitale; b) executarea judec ilor m runte (pagube produse de vitele de pripas, certuri, b t i, furturi etc.); c) efectuarea de anchete penale sau n materie de proprietate (acestea din urm numai la cererea Domnului). 04. Repartizarea birului ntre locuitorii ora elor medievale romne ti din secolele XIV-XVII, revenea: a) jude ului sau oltuzului i sfatului prgarilor; b) vornicului de trg; c) dreg torului aflat n fruntea unit ii administrativ teritoriale de care apar inea ora ul. 5. ncasarea birului de la locuitorii ora elor medievale romne ti din secolele XIV-XVII, revenea: a) jude ului sau oltuzului i sfatului prgarilor; b) vornicului de trg i aparatului s u executiv;

c) dreg torului aflat n fruntea unit ii administrativ teritoriale de care apar inea ora ul. 06. Autonomia trgurilor i ora elor din rile romne, n secolele XIV-XVII, s-a materializat prin: a) existen a unor norme de drept proprii, distincte de cele ale rii; b) prezen a unui aparat de dreg torii proprii, care asigura independen a actului administrativ n raport cu administra ia central ; c) existen a unui aparat administrativ propriu, format din dreg tori ale i de trgove i, n paralel cu prezen a unui reprezentant al puterii centrale. 07. n secolele XIV-XVII, strngerea veniturilor datorate de or eni Domniei (birul, dijmele, taxele vamale pe circula ia m rfurilor, taxele pe utilizarea morilor domne ti) revenea: a) jude ului sau oltuzului i sfatului prgarilor; b) vornicului de trg i aparatului s u executiv; c) dreg torului din fruntea jude ului/ inutului i aparatului s u executiv. 08. n Moldova secolelor XIV-XVII, dreptul de a-i judeca pe ranii din satele de ocol revenea: a) oltuzului i sfatului prgarilor din trgul pe lng care func iona ocolul respectiv; b) vornicului de trg, pentru pricinile m runte; c) marelui vornic, pentru cazurile penale grave (crim , r pire, tlh rie etc).
49

09. Satele boiere ti i m n stire ti care, n secolele XIV-XVII, se bucurau de scutiri de d ri i de imunit i judiciare, aveau urm torul statut administrativ: a) beneficiau de independen administrativ n raport cu statul (Domnia) i st pnii (boieri sau m n stiri), ntreaga administra ie exercitndu-se n favoarea locuitorilor; b) beneficiau de autonomie administrativ n raport cu statul (Domnia), ntreaga administra ie exercitndu-se n favoarea st pnului (boier sau m n stire); c) beneficiau de autonomie administrativ n raport st pnul, ntreaga administra ie exercitnduse n favoarea statului (Domniei). 10. Organele de conducere ale satelor libere (de mo neni i r ze i) de ineau urm toarele atribute juridice: a) dreptul de a participa al turi de justi ia domneasc la judecarea pricinilor penale i civile care vizau pe membrii ob tii (prin institu ia martorilor jur tori); b) dreptul de a asista ca martor i ca instan de autentificare n raport cu toate actele care aveau efecte juridice asupra patrimoniului ob tii; c) dreptul de a dispune, prin vnzare sau dona ie, de p r i din patrimoniul ob tii.

Test de autoevaluare nr. 7


01. n secolul al XVIII-lea, Sfatul de ob te era o institu ie: a) permanent cu rol executiv; b) permanent cu rol consultativ; c) care se ntrunea doar atunci cnd era convocat . 02. n secolul al XVII-lea, Divanul domnesc era o institu ie care reprezenta: a) o sec iune a Sfatului domnesc cu atribu ii judec tore ti; b) o institu ie diferit de Sfatul domnesc cu atribu ii judec tore ti; c) o alt denumire dat Sfatului de ob te. 03. Consecin ele introducerii sistemului vnz rii func iilor n secolul fanariot au fost: a) instabilitatea func iilor din administra ia public ; b) institu ionalizarea abuzurilor n administra ia public ; c) nfiin area de noi dreg torii care s poat fi scoase la vnzare.

04. Sursele de limitare a puterii domne ti n cursul secolului fanariot au fost: a) dreptul sultanului otoman de a schimba pe titularul tronului; b) Sfatul domnesc ; c) Sfatul de ob te. 05. Principalele componente ale reformei administrative introduse de Constantin Mavrocordat n rile Romne au fost: a) nfiin area cancelariei ispr vnice ti i a condicilor de eviden a activit ii administrativjudec tore ti; b) nfiin area institu iei ispravnicului; c) introducere salariz rii func ionarilor. 06. Noile func ii interne pe care i le-a asumat statul n epoca fanariot au fost: a) p strarea ordinii interne i mp r irea drept ii; b) p strarea ordinii interne i perceperea impozitelor; c) asistarea material a s racilor i protejarea s n t ii popula iei. 07. Ispravnicii epocii fanariote aveau urm toarele caracteristici: a) proveneau din rndurile fo tilor dreg tori centrali; b) strngeau d rile cuvenite domniei; c) scoteau pe locuitorii jude ului/ inutului la muncile datorate domniei. 08. n epoca fanariot , v tafii de plai aveau urm toarele caracteristici: a) erau numi i de c tre Domn; b) erau ale i de c tre locuitorii satelor de pl ie i; c) erau numi i de c tre ispravnicii jude elor de la munte. 09. Donarea ora elor de c tre domnii fanario i a avut drept consecin e: a) pierderea de c tre or eni a dreptului de folosin asupra hotarelor ora elor; b) pierderea de c tre or eni a dreptului de proprietate asupra vetrelor ora elor; c) pierderea de c tre or eni a libert ii personale. 10. n epoca fanariot , dreptul de judecat a fost exercitat n ora e de c tre: a) c pitani de jude , prc labi, staro ti i vornici de trg, n prima jum tate a secolului al XVIIIlea; b) ispravnici, dup reforma lui Constantin Mavrocordat; c) jude / oltuz i prgari, pe ntreg parcursul secolului al XVIII-lea.

Test de autoevaluare nr. 8


01. Conven ia ruso-turc de la Akkerman din anul 1826 stipula: a) declararea comer ului practicat de Principatele Romne ca fiind liber sub rezerva aprovizion rii Por ii Otomane; b) numirea domnilor de c tre Imperiul Otoman pe o perioad de apte ani; c) alegerea domnilor de c tre Divan, cu acordul puterii suzerane i al celei protectoare, pe o perioad de apte ani; 02. Regulamentele Organice au avut caracter constitu ional ntruct: a) au introdus n Principate acelea i institu ii i acelea i principii de guvernare; b) con in reglement ri referitoare la modul de organizare i exercitarea puterii n stat; c) au a ezat boierimea la conducerea Principatelor Romne. 03. Conform Regulamentelor Organice, Domnul era: a) numit de c tre Imperiul Otoman, cu acordul Imperiului arist; b) numit de c tre Imperiul Otoman, f r acordul Imperiului arist; c) ales pe plan intern de c tre reprezentan ii rii.

04. Transformarea dreg torilor centrali n mini tri s-a produs n: a) epoca fanariot , prin introducerea salariz rii func ionarilor statului; b) n epoca regulamentar , prin eliminarea competen elor judec tore ti; c) n epoca unirii, prin nzestrarea lor cu responsabilitate politic . 05. n conformitate cu Regulamentele Organice, Secretariatul de Stat: a) asigura comunicarea n interiorul executivului; b) asigura comunicarea cu administra ia local ; c) ntocmea statisticile oficiale necesare actului de guvernare. 06. Ministerul Drept ii avea n epoca regulamentar urm toarele atribu ii: a) supraveghea activitatea instan elor de judecat pentru a vedea dac acestea dau sentin e n conformitate cu legile existente; b) func iona ca o instan de contencios administrativ; c) nainta Domnului propunerile pentru numirile judec torilor. 07. n epoca regulamentar , ispravnicii: a) erau ale i de Domn, dintr-un num r de doi candida i propu i pentru fiecare jude / inut de ministrul de interne; b) erau ale i de Domn dintr-un num r de doi candida i propu i pentru fiecare jude / inut de Adunarea Ob teasc ; c) erau ale i de Domn dintr-un num r de doi candida i propu i pentru fiecare jude / inut de Sfatul Administrativ. 08. Statutul func ionarului public din epoca regulamentar prevedea c : a) func ionarul poate proveni din clasele sociale inferioare i poate fi nnobilat; b) func ionarul public trebuie s provin numai din rndurile boierimii; c) func ionarul poate proveni din orice clas social , dar nu poate fi nnobilat. 09. n domeniul administra iei publice, programele revolu ionarilor pa opti ti au urm rit: a) desfiin area rangurilor boiere ti care nu i g seau corespondent n slujbe efective; b) limitarea veniturilor func ionarilor la cele procurate de salarii i eliminarea veniturilor paralele; c) introducerea unei stabilit i reale n func ii pentru func ionarilor publici, prin condi ionarea demiterii acestora de existen a unei culpe dovedite n justi ie. 10. Potrivit Conven iei ruso-turce de la Balta-Liman, domnii Principatelor Romne: a) erau numi i pe via de c tre Imperiul Otoman cu acordul Imperiului arist; b) erau numi i pe apte ani de c tre Imperiul Otoman cu acordul Imperiului arist; c) erau ale i de c tre locuitorii Principatelor prin intermediul reprezentan ilor acestora.

Test de autoevaluare nr. 9


01. Prevederile tratatului ruso-turc de la Adrianopol din 1829 stipulau: a) numirea pe via a domnitorilor celor dou Principate din rndul boierilor p mnteni; b) restituirea teritoriilor care fuseser ocupate de turci la nordul Dun rii (raialele Turnu, Giurgiu i Br ila); c) renun area de c tre Imperiul Otoman la preten iile de aprovizionare cu produse de orice fel i recunoa terea libert ii absolute a comer ului rilor Romne. 02. Regulamentele Organice au avut caracter unitar ntruct: a) au introdus n Principate acelea i institu ii i acelea i principii de guvernare; b) con in reglement ri referitoare la modul de organizare i exercitarea puterii n stat; c) au a ezat boierimea la conducerea Principatelor Romne. 03. Potrivit Regulamentelor Organice, puterea executiv apar inea: a) exclusiv Domnului;

b) Domnului i Guvernului; c) exclusiv Guvernului. 04. R spunderea mini trilor n epoca regulamentar era atras n fa a: a) Domnului; b) Adun rii Ob te ti Ordinare; c) naltului Divan.05. n epoca regulamentar , n atribu iile Ministerului de Interne intrau: a) coordonarea i supravegherea activit ii administra iei locale b) supravegherea st rii sanitare a popula iei i administrarea carantinelor; c) ncasarea d rilor. 06. n epoca regulamentar , hot rrile adoptate de Sfatul Administrativ: a) erau puse n aplicare numai dup aprobarea prealabil a Domnului; b) erau puse n aplicare imediat, f r a fi nevoie de aprobarea Domnului; c) erau puse n aplicare dup aprobarea lor n Adunarea Ob teasc . 7. n Moldova epocii regulamentare, privighetorii de ocoale erau: a) erau ale i de Domn, dintr-un num r de doi candida i propu i pentru fiecare inut de ministrul de interne; b) erau ale i de ispravnici i de vorniceii satelor din inut, urmnd ca cel ales s fie confirmat n func ie de c tre Domn; c) erau ale i de Domn dintr-un num r de doi candida i propu i pentru fiecare inut de Sfatul Administrativ. 08. Administrarea finan elor comunit ilor urbane n perioada Regulamentelor Organice: a) apar inea or enilor, care i asigurau controlul asupra modului n care erau cheltui i banii prin intermediul unui organism propriu; b) apar inea or enilor, dar controlul asupra modului n care erau cheltui i banii revenea autorit ilor centrale, reprezentate prin ispravnicul de inut/jude ; c) apar inea n totalitate autorit ilor centrale, reprezentate prin ispravnicul de inut/jude . 09. Revendic rile maximaliste din programele revolu ionarilor pa opti ti prevedeau n domeniul reform rii administra iei: a) cre terea gradului de autonomie a sfaturilor or ene ti; b) recunoa terea din partea statului a unui drept al comunit ilor locale de a- i gestiona propriile probleme; c) respectarea prevederii regulamentare potrivit c reia locuitorii subdiviziunilor administrativ teritoriale (plasele) au dreptul s i aleag pe dreg torii de la nivelul acestora. 10. Dup aplicare Conven iei ruso-turce de la Balta Liman, puterea legislativ a fost exercitat : a) exclusiv de c tre Domn; b) de c tre Domn i de c tre Adunarea Ob teasc ; c) exclusiv de c tre Adunarea Ob teasc .

Test de autoevaluare nr. 10


01. Conven ia de la Paris din 1858: a) a nlocuit protectoratul rusesc cu garan ia colectiv a marilor puteri europene; b) a confirmat protectoratul rusesc i suzeranitatea otoman ; c) a recunoscut independen a Principatelor Romne. 02. Printre propunerile cu caracter constitu ional pe care le-au naintat Adun rile Ad-hoc Comisei Europene n anul 1857 s-au reg sit: a) separarea clar a puterii legislative de cea executiv ; b) asigurarea independen ei puterii judec tore ti n raport cu puterea executiv ; c) introducerea responsabilit ii politice i juridice a mini trilor 03. Propunerile naintate de Adun rile Ad-hoc Comisie europene n materia administra iei locale au fost: a) introducerea autonomiei jude ene;

b) introducerea autonomiei comunale; c) introducerea autonomiei municipale. 04. n conformitate cu textul Conven iei de la Paris, mini trii erau responsabili: a) politic, n fa a Domnului; b) politic, n fa a Adun rii Elective; c) juridic, n fa a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. 05. n conformitate cu textul Conven iei de la Paris, Comisia Central de la Foc ani: a) avea drept de ini iativ legislativ n domeniul legilor de interes comun pentru cele dou Principate; b) avea drept de ini iativ legislativ n domeniul legilor de interes special; c) exercita dreptul de control asupra constitu ionalit ii legilor. 06. Potrivit Legii Comunale din 31 martie 1864, ntocmirea bugetului revenea: a) Primarului; b) Consiliului Comunal; c) Delega iei Permanente. 07. Potrivit Legii Consiliilor Jude ene din 2 aprilie 1864, prefectul era: a) exclusiv ef al administra iei comunale; b) exclusiv reprezentant al Guvernului; c) att ef al administra iei comunale, ct i reprezentant al Guvernului. 08. Potrivit Legii Consiliilor Jude ene din 2 aprilie 1864, n atribu iile prefectului intra: a) controlarea activit ii tuturor organelor administrative din jude ;
87

b) men inerea lini tii i ordinii publice; c) ntocmirea bugetului jude ului. 09. Conform Legii Consiliilor Jude ene din 2 aprilie 1864, n atribu iile subprefectului intra: a) verificarea finan elor comunale. b) punerea n aplicare a hot rrilor Consiliului Jude ean la nivel comunal c) asigurarea serviciului de stare civil . 10. Tutela administrativ introdus prin reformele lui Al. I. Cuza consta din dreptul administra iei centrale sau al reprezentan ilor s i din teritoriu: a) de a aproba sau a respinge actele organelor administra iei publice locale; b) de a suspenda sau de a revoca din func ii pe primari; c) de a dizolva Consiliile Comunale i Consiliile Jude ene.

Test de autoevaluare nr. 11


01. Conform Constitu iei din 1866, suveranitatea na ional apar inea: a) poporului; b) monarhului; c) Parlamentului. 02. Sistemul de guvern mnt introdus de Constitu ia din 1866 reprezenta: a) o monarhie absolutist ; b) o monarhie constitu ional parlamentar ; c) o monarhie de st ri. 03. Conform Constitu iei din 1866, puterea executiv : a) apar inea Domnului, dar o exercitau mini trii; b) apar inea mini trilor, dar o exercita Domnul; c) apar inea Domnului, cel care o i exercita. 04. Conceptul de guvernare se refer la: a) aplicarea prevederilor constitu ionale referitoare la raporturile puterii executive cu legislativul; b) direc ionarea intereselor generale ale statului n interior i n exterior; c) punerea n aplicare a legilor de interes general i a actelor de guvern mnt. 05. n sistemul de guvernare care a func ionat ntre anii 1866-1923, rolul Consiliului de Mini tri era acela de a-i pune pe mini tri n situa ia de a delibera i de a se pune de acord n ceea ce

prive te: a) direc ia general imprimat ntregii administra ii; b) modul de gestionare a problemelor pe care le aveau de rezolvat n comun mai multe ministere; c) modul de gestionare a problemelor care ineau de fiecare minister. 06. n Vechiul Regat al Romniei, primul ministru: a) prezida edin ele Consiliului de mini tri; b) coordona activitatea ministerelor; c) reprezenta Cabinetul n fa a Parlamentului. 07. n practica constitu ional inaugurat odat cu Constitu ia din 1866, dac f r titular, atunci: a) pn la numirea unui nou titular, atribu iile ministrului erau preluate de c b) pn la numirea unui nou titular, atribu iile ministrului erau preluate de c func ionar din ministerul respectiv; c) pn la numirea unui nou titular, atribu iile ministrului erau preluate de c 08. n Vechiul Regat al Romniei, organizarea ministerelor s-a f cut: a) pe baza textului constitu ional; b) prin legi speciale i cutume; c) printr-o lege unitar . 09. Influen ele nefaste ale politicianismului asupra administra iei publice locale au fost: a) implicarea sistematic a structurilor administrative locale n jocurile electorale cu scopul de a ob ine majoritatea parlamentar pentru partidul aflat la guvernare; b) nc lcarea principiului descentraliz rii administrative; c) mpiedicarea realiz rii intereselor comunit ilor locale de c tre autorit ile centrale i de c tre reprezentan ii lor n plan local. 10. n perioada 1866-1923, statutul func ionarilor din administra ia comunal : a) a fost nereglementat pn n anul 1894; ncepnd cu acest an li s-a aplicat statutul func ionarilor publici din administra ia central i desconcentrat ; b) a fost nereglementat pn n anul 1894; ncepnd cu acest an li s-a aplicat statutul func ionarilor publici din administra ia central i desconcentrat a Ministerului de Interne; c) a fost nereglementat. un minister r mnea tre monarh; tre un nalt tre un alt ministru.

Test de autoevaluare nr. 12


01. Dup realizarea Marii Uniri, unificarea legisla iei administrative era necesar : a) pentru a conferi substan prevederii constitu ionale potrivit c reia Romnia era de stat unitar; b) pentru a conferi substan prevederii constitu ionale potrivit c reia Romnia stat na ional; c) pentru a conferi substan prevederii constitu ionale potrivit c reia Romnia stat suveran. 02. n perioada interbelic , organizarea ministerelor: a) a r mas nereglementat ; b) a fost reglementat neuniform prin legi specifice i cutume; c) a fost reglementat neuniform prin legi specifice i cutume pn n anul 1929; dup aceast dat a fost reglementat uniform prin intermediul unei legi. 03. Func ia de Pre edinte al Consiliului de Mini tri a fost consacrat constitu ional prin: a) textul fundamental din 1866; b) textul fundamental din 1923; c) textul fundamental din 1938. 04. n perioada 1929-1931, Prefectul reprezenta: a) numai interesele generale ale statului la nivel jude ean;

b) numai interesele comunit ii locale jude ene; c) att interesele generale ale statului la nivel jude ean, ct i interesele comunit ii locale jude ene. 05. n perioada interbelic , consiliile jude ene: a) puteau fi dizolvate prin Decret Regal, pe baza unui raport motivat al Ministerului de Interne; b) puteau fi dizolvate prin ordin al Ministerului de Interne; c) nu puteau fi dizolvate. 06. n perioada interbelic , aveau caracter deliberativ urm toarele organe ale administra iei publice locale: a) Consiliul Jude ean; b) Consiliul Comunal; c) Consiliul de Prefectur . 07. n perioada interbelic , Pretorul reprezenta: a) interesele Guvernului la nivelul comunelor din plasa pe care o avea n responsabilitate; b) interesele locuitorilor din plasa pe care o avea n responsabilitate; c) att interesele guvernului la nivelul comunelor din plasa pe care o avea n responsabilitate, ct i interesele locuitorilor din plasa respectiv . 08. Potrivit Legii administrative din 1925, primarii comunelor rurale: a) erau numi i de administra ia central ; b) erau numi i de administra ia jude ean ; c) erau ale i de c tre membrii Consiliului Comunal. 09. n perioada interbelic , atribu iile Delega iei Consiliului Jude ean au fost: a) deliberative; b) de inspec ie i control; c) consultative. 10. Conform Legii pentru Statutul func ionarilor publici din anul 1922, stabilitatea func ionarului public nsemna: a) c func ionarul nu putea fi mutat dect n interes de serviciu bine motivat, conform unei proceduri speciale; b) c func ionarul nu putea fi pedepsit dect cu respectarea prevederilor de procedur disciplinar ; c) c transferul func ionarului public putea fi f cut n orice func ie, dac exista un interes de serviciu bine motivat.

Test de autoevaluare nr. 13


01. Conform Constitu iei din 1938, puterea executiv : a) apar inea Regelui, dar o exercitau mini trii; b) apar inea mini trilor, dar o exercita Regele; c) apar inea Regelui, cel care o i exercita. 02. n cadrul regimului constitu ional introdus n anul 1938: a) mini trii erau responsabili din punct de vedere politic n fa a Parlamentului, iar din punct de vedere juridic n fa a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) mini trii erau responsabili din punct de vedere politic n fa a Regelui, iar din punct de vedere juridic n fa a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) mini trii erau responsabili din punct de vedere politic i juridic n fa a Regelui. 03. n cadrul regimului constitu ional introdus n anul 1938, direc ia politic care guverna activitatea fiec rui minister era stabilit de c tre:

a) ministrul de resort: b) primul ministru; c) Rege. 04. Potrivit Legii administrative din 14 august 1938, mandatele consilierilor de drept de la nivelul consiliilor comunale i de inut: a) erau limitate la 6 ani; b) erau nelimitate; c) erau permanente, att timp ct persoanele respective de ineau func ia care conferea calitatea de consilier local de drept. 05. Potrivit Legii administrative din 14 august 1938, Rezidentul regal reprezenta: a) numai interesele generale ale statului la nivel provincial; b) numai interesele comunit ii locale provinciale; c) att interesele generale ale statului la nivel provincial, ct i interesele comunit ii locale provinciale. 06. Potrivit Legii administrative din 14 august 1938, Consiliile inutale aveau atribu ii: a) deliberative; b) executive; c) consultative. 07. Generalul Ion Antonescu a guvernat prin intermediul decretelor-lege: a) care erau supuse Regelui spre promulgare, f r aprobarea Parlamentului; b) care erau supuse Parlamentului spre aprobare i Regelui spre promulgare; c) care nu erau supuse nici Parlamentului spre aprobare, nici Regelui spre promulgare. 08. n cadrul regimului antonescian, numirea i revocarea din func ie a mini trilor revenea: a) Regelui; b) Conduc torului Statului; c) Parlamentului. 09. n cadrul regimului antonescian, direc ia politic care guverna activitatea fiec rui minister era stabilit de c tre: a) ministrul de resort: b) Conduc torul Statului; c) Rege. 10. n timpul regimului antonescian, primarii erau: a) erau ale i de c tre consilierii comunali; b) erau ale i prin vot universal de c tre locuitorii comunei; c) erau desemna i de c tre reprezentan ii puterii centrale.