NOTĂ INFORMATIVĂ

pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 Prezenta Strategie descrie situaţia curentă în domeniu, defineşte problemele, stabileşte obiectivele şi măsurile necesare de a fi întreprinse, etapele de implementare, precum şi aspectele legate de impactul implementării acesteia. Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securităţii alimentare a ţării, deoarece laptele şi produsele lactate sunt produse social importante şi sunt un element indispensabil în raţiile alimentare ale populaţiei, inclusiv în alimentaţia copiilor şi bătrînilor, precum şi păturilor social vulnerabile. O analiză amplă a sectorului de producere şi procesare a laptelui în Republica Moldova denotă următoarele: - efectivele de vaci mulgătoare sunt în permanentă descreştere; - 97% din efectivele de vaci se întreţin în gospodăriile individuale a populaţiei rurale (pe la casele ţăranilor); - s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării; - laptele produs în gospodăriile individuale este o producţie sezonieră şi de calitate inferioară, ce face dificilă asigurarea capacităţilor de prelucrare cu materie primă toamna şi iarna, precum şi fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei calitative şi competitive; - capacităţile întreprinderilor de procesarare a laptelui sunt utilizate în medie la 22,6%. Situaţia poate fi ameliorată prin trecerea treptată a efectivelor de taurine de la casele cetăţenilor în extravilan, revitalizarea şi modernizarea fermelor existente şi construcţia de noi capacităţi. Fermele zootehnice vor fi dotate cu echipament şi utilaj modern, ce va permite obţinerea producţiei de lapte calitative. Va fi posibilă implementarea tehnologiilor performante de întreţinere, nutriţie şi exploatare a animalelor, care de rînd cu ameliorarea genetică şi crearea unei baze furajere suficiente va conduce la sporirea productivităţii taurinelor, majorarea volumelor de producere a laptelui şi asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă. De rînd cu trecerea efectivelor de taurine la fermele situate în extravilan vor fi implementate măsuri de ameliorare genetică prin metodele însămînţărilor artificiale şi transferului de embrioni, crearea unei reţele de ferme de prăsilă cu un şeptel de vaci nu mai mic de 25% din efectivul total, conform normelor zootehnice, ce va permite asigurarea fermelor de producere a laptelui cu animale autohtone de reproducţie cu un potenţial înalt de productivitate. Deasemenea, Strategia prevede crearea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate, asocierea fermelor de producere a laptelui în bază de contracte de
1

lungă durată cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje. Revitalizarea fermelor existente şi construcţia fermelor noi va conduce la crearea de noi locuri de muncă, majorarea veniturilor crescătorilor de animale, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori, preţuri rezonabile pentru consumatori şi promovarea stilului rural de viaţă, specific mediului rural. Modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui va permite diversificarea asortimentului de produse lactate şi asigurarea consumatorilor cu producţie competitivă şi calitativă de origine autohtonă. La aceste întreprinderi se vor implementa sistemele de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. Pentru implementarea Strategiei vor fi atrase credite bancare, resursele financiare ale investitorilor locali şi străini, donatorilor, procesatorilor, precum şi mijloace financiare din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte este elaborată în conformitate cu Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23.03.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 46-52, art.212).

Viceministru

Ştefan GHITOROAGĂ

Ex. I. Bizuţchi, 210062

2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE Nr.____ din______________ 2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 (se anexează). 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează: Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministrul Finanţelor Vasile Bumacov Veaceslav Negruţa

3

Proiect

Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 I. INTRODUCERE Ridicarea nivelului de trai al populaţiei întotdeauna a fost asociată cu îmbunătăţirea alimentaţiei lui. Laptele este unicul produs care este fabricat de însăşi natura special pentru alimentaţie. Cu toate acestea, laptele este un produs perisabil şi depăşirea acestei particularităţi se face posibilă prin fabricarea unei varietăţi de produse lactate. Îmbunătăţirea bunăstării şi a nivelului de trai conduce la sporirea necesităţii şi creşterea cererii pe piaţă. Pentru a satisface cererea este necesară sporirea volumului de producere, îmbunătăţirea calităţii produselor lactate, perfecţionarea asortimentului de produse şi tehnologiilor de producere şi prelucrare a laptelui. Perfectarea asortimentului şi programului de producere este un factor important a creşterii economice în subdiviziunea lapte a complexului agroalimentar. Sectorul de lapte în Republica Moldova este un sector strategic. Condiţiile climaterice ale ţării şi solurile fertile sunt favorabile pentru creşterea taurinelor de lapte, iar amplasarea geografică este avantajoasă pentru comerţul cu produse lactate cu ţările din estul şi vestul Europei, precum şi cu statele din Asia Mijlocie şi ţările arabe. Sectorul de lapte este un sector important pentru majoritatea ţărilor şi i se acordă o atenţie deosebită dezvoltării lui, fapt ce conduce la majorarea volumelor de producere a laptelui. Astfel, producerea globală a laptelui a fost notificată în anul 2008 la 693 milioane tone şi a crescut pînă la 710 mln tone în 2009. Conform estimărilor FAO producerea laptelui în 2011 va atinge cifra de 724 mln tone, înregistrînd o creştere cu 2% faţă de anul 2009. O mare parte a creşterii va fi reprezentată de ţările în curs de dezvoltare, în special Argentina, Brazilia, China şi India, acest sector va avansa deasemenea şi în ţările dezvoltate în frunte cu UE, Noua Zeelandă şi SUA. Întîietatea în lume la producerea laptelui, după datele statistice FAO în 2008, este deţinută de SUA – 86,2 mln tone, urmată de India – 44,1 mln tone, China – 35,9 mln tone şi Federaţia Rusă – 32,1 mln tone. Producereaea anuală în ţările vecine Republicii Moldova în anul 2008 a fost: Ucraina – 11,5 mln tone, România – 5,5 mln tone. Ultimi ani în Federaţia Rusă a scăzut considerabil efectivul de animale (conform datelor statistice FAO în anul 2008 au fost înregistrate 8,5 mln vaci mulgătoare) însă producţia anuala a laptelui a sporit dat fiid faptul că productivitatea la o vacă a crescut în medie pînă la 3,5 t./an, deoarece vacile cu randament scăzut de productivitate sunt înlocuite cu vaci cu randament superior, importate din Olanda, Germania şi Estonia. Producţia de lapte este una dintre principalele activităţi agricole din UE. În 2008, un milion de agricultori au produs 150 de milioane de tone de lapte, în valoare de peste 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezinta 14% din valoarea productiei agricole a UE. Peste 60% din carnea de vita produsa in UE provine de la septelurile
4

Producţia laptelui joacă un rol foarte important în menţinerea structurii economice si sociale a zonelor defavorizate. . să se investească în viitorul lor ca producatori de lapte. 60% din fermele de lapte din UE se gasesc în zone defavorizate. în vederea creşterii cererii de piaţă.utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. a indicilor economici de producere a laptelui şi cărnii de bovină.asigurarea pieţei interne şi posibilităţilor existente de export cu lapte şi produse lactate în asortiment de calitate înaltă şi la preţuri accesibile pentru consumatori. Este nevoie de mai multă cercetare şi inovare la nivelul producerii şi procesării pentru a se dezvolta noi produse. a productivităţii lor (3735 kg la o vacă) şi a producţiei globale de lapte (1511 mii tone) şi carne de bovină (159. joacă un rol major în conservarea şi dezvoltarea peisajului şi a mediului. Daca se doreşte menţinerea şi dezvoltarea producţiei de lapte ca un sector viabil în Republica Moldova. Producţia de lapte este una dintre activităţile cele mai potrivite pentru a menţine familiile de agricultori în zonele defavorizate şi. UE produce 27% din productia mondială de lapte.protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă. În următorii ani din cauza reformelor agrare nereuşite s-a produs o retrogradare a tuturor ramurilor agriculturii. de asemenea. specific mediului rural. care le asigură agricultorilor un venit rezonabil. Stabilitatea preţurilor la poarta fermei. conform normelor fiziologice şi în perspectivă – conform normelor FAO.1. inclusiv a sectorului de creştere taurinelor. Este esenţial să se aloce mult mai multe resurse zootehniei.de vaci de lapte.1 mii tone). care să le permită sa ducă o viaţă normala şi. Conform datelor Federatiei Internationale a Producatorilor de Lapte (IDF). asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. producătorii de lapte trebuie sa obţină un venit echitabil. ca rezultat al unor preţuri scăzute. Ar fi o greşeală majoră ca Republica Moldova să devină dependentă de importuri de produse lactate aşa cum s-a întamplat. II. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. Ramura de creştere a taurinelor Creşterea taurinelor în Republica Moldova a avut cel mai înalt grad de dezvoltare în perioada anilor înainte de reformare (1989-1990). 5 . De fapt. precum şi cercetării şi inovării la nivelul fermelor pentru a se permite dezvoltarea unei industrii mai eficiente. a ponderii acestui sector în tot produsul agricol global. prevenirii bolilor la animale. împreuna cu creşterea bovinelor şi ovinelor. achiziţia. DESCRIEREA SITUAŢIEI 2. Scopurile elaborării Strategiei sectorului de lapte sînt: . inclusiv vaci – 402 mii capete).asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment. . . În aceşti ani s-au înregistrat indicii superiori ai efectivului de taurine (1112 mii capete. este benefică pentru agricultori şi consumatori.

Privatizarea pământului şi divizarea terenurilor în sute de mii de parcele mici – cote a proprietarilor de pământ.6 2800 659 232 169 18.3%.2 ori. au condiţionat apariţia unei situaţii de criză în ramura creşterii taurinelor. În aceeaşi perioadă s-a redus şi efectivul vacilor. În tabelul 2 sunt prezentaţi indicii de bază care caracterizează evoluţia principalilor criterii din ramura creşterii taurinelor în ultimii 20 de ani. Numărul total de taurine s-a micşorat de 5. Producţia anuală de lapte a vacilor a scăzut în aceeaşi perioadă de 2. b) deţinătorii de taurine din gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile cetăţenilor care practică producerea laptelui şi a cărnii de taurină nu dispun de capital pentru înfiinţarea unor noi exploataţii cu tehnologii intensive (performante) de producere a produselor animaliere.1 % comparativ cu anul 2000 şi 19. Tabelul 1 Creşterea taurinelor în Republica Moldova în gospodăriile de toate categoriile 1990 Efectivul de bovine la începutul anului. kg Producţia anuală a laptelui. Spre regret. mii tone Producţia medie de lapte pe o vacă/an.6 3435 554 La începutul anului 2010 în gospodăriile de toate categoriile efectivul de bovine constituia 216 mii capete. mii capete Creşterea anuală a vitelor (în masă vie).7 ori şi creşterea animalelor în masă vie – de 7. Principalele cauze care au dus la retrogradarea ramurii sunt următoarele: a) gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispun de terenuri mici de pământ. la 56 şi 38.4% faţă de anul 1990. mii capete inclusiv vaci mulgătoare. pînă în prezent se prelungeşte reducerea efectivului de taurine.8 2043 762 2000 423 275 26. scumpirea resurselor energetice. inclusiv al vacilor – de 2. nu se realizează acţiuni concrete şi efective pentru creşterea productivităţii animalelor şi a producţiei globale de lapte şi carne de taurină.4 3011 510 2009 218 160 20.5 3316 539 2010 216 154 19.9 3735 1511 1995 751 367 53. sacrificarea neargumentată a tineretului taurin la o vârstă timpurie. sau numai 51.6 ori. ceea ce nu permite înfiinţarea unor ferme de creştere a taurinelor înalt productive şi implementarea tehnologiilor intensive de producere a laptelui şi cărnii de taurină.6 2039 574 Anul 2005 2008 331 231 26.7 ori. lipsa deplină a subvenţionării producerii laptelui şi cărnii. mii tone 1112 402 151. dispariţia fermelor de prăsilă. respectiv. Pentru o ţară ca Republica Moldova în care creşterea taurinelor este o ramură tradiţională şi cu o istorie bogată la producerea laptelui pe scară largă. 6 . reducerile drastice a efectivelor de taurine şi volumelor de producere a laptelui în ultimii 20 de ani reprezintă o mare pierdere economică. a bazei furajere şi materiale a creşterii taurinelor concomitent cu lipsa investiţiilor pentru crearea fermelor noi. etc.

Din motivele menţionate şi alte cauze similare numai în întreprinderile agricole din 1995 şi până în 2004 producerea cărnii de taurină a devenit nerentabilă.9 mii junci de la 18 luni şi mai mari. e) reducerea la cea mai joasă cotă a taurinelor de prăsilă. inclusiv 154. 2. f) existenţa unui mare decalaj între preţul de cost al laptelui şi cărnii şi cel de achiziţionare a materiei prime de către întreprinderile industriei alimentare. necesare pentru realizarea potenţialului productiv de lapte şi carne al taurinelor. în pofida reducerii efectivelor de animale cu 8. Numai pe parcursul ultimilor 5 ani în ţară au fost lichidate din diferite pricini mai mult de 25 ferme mari cu un efectiv de peste 6 mii vaci.8 mii vaci (2. Sturzăuca din Glodeni.4 mii vaci şi 26. declinul în ramură nu va fi depăşit. Chişinău. În anul 1990 în Moldova activau cca 1150 de ferme de producere a laptelui. În anul 2010.6 mii deţinători individuali de animale (cîte 1 – 2 vaci în gospodărie). 7 .). Eficacitatea activităţii de ameliorare în continuu a producţiei animalelor poate fi obţinută dacă efectivul taurinelor de prăsilă va constitui nu mai puţin de 30 % din numărul total de animale. Din totalul de 154.c) reducerea considerabilă a suprafeţelor culturilor furajere şi respectiv a producerii furajelor.4 mii vaci numai 3. Corlăteni din Rîşcani. inclusiv şi de prăsilă. La situaţia de la data de 01. şi. La acest capitol situaţia nu este mai bună nici în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi a cetăţenilor.3% (400 capete) sunt întreţinute în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri).9 mii vaci (97.01. Celelalte 149. cum ar fi fermele de la Ţarigard din raionul Drochia. d) în perioada posprivatizaţională a scăzut potenţialul genetic al producţiei de lapte şi carne al raselor de taurine omologate în ţară şi lipsa materialului genetic modern .2011 în toate categoriile de gospodării din ţară se întreţineau 216 mii capete bovine de rase pentru lapte şi lapte-carne (rasele Bălţată cu negru tip Moldovenesc. ca urmare. La momentul actual această situaţie este ieşită de sub control şi dacă nu vor fi luate măsuri urgente.6%. etc.5%) se întreţin la fermele zootehnice de producere a laptelui din cadrul gospodăriilor agricole de diverse forme de proprietate şi doar 0. Actualmente taurinele de prăsilă au o pondere mai mică de 1% din efectivul animalelor existente. Stăuceni din mun. iar din 2003 aceeaşi situaţie este şi cu laptele. Balasineşti din Briceni. datorită susţinerii de către stat a activităţilor de ameliorare a sporit productivitatea vacilor. Bovinele sunt întreţinute în 94 ferme zootehnice de producere a laptelui şi 144. Roşie Estoniană şi în ultimii 2 ani Holshtein şi Simmental).5% faţă de anul 2008. volumele totale de producere a laptelui de vacă au sporit cu 8. Producerea laptelui – materie primă Efectivele de animale şi producţia de lapte.2%) se întreţin în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (figura 1).2.

2% În anul 2010 în total pe ţară s-a produs 554.2 0. 0.5 155.3 4.50% 97. mii cap.8 mii capete în anul 2008 pînă la 154.8 0.0 0.5% gospodării individuale 97. procurării junincilor de rase performante din import.9 0.1 mii tone).8 0.: Total 168.3 154.11 97.5 493.20% fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) 0.9 3435 100 2. kg 16.9 3011 538.1 mii tone lapte de vacă.0 0.14%) la fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) şi 576.4 mii capete în anul 2010).1 14.14 97.37%) la fermele întreprinderilor agricole.8 160.% 2008 2009 2010 100 3.5 149.49%) în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (tabelul 2).3 96.5 0.4 mii tone (97.8 162.79 0.4 100 2.8 538.4 inclusiv la: Întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual 5.9 Producerea laptelui de vacă.30% 2.Figura 1 Apartenenţa efectivelor de vaci după tipurile de gospodării 0.1 100 100 2. Tabelul 2 Structura ramurii de creştere a taurinelor de lapte Efectiv 2008 2009 2010 Efectivele de vaci la finele anului.1 0. inclusiv 14 mii tone (2.8 mii tone (0.2 3316 554.7 522.1 97. 9 16.5 0. mii tone: Total 510.37 0.5 mii tone pînă la 554.49 100 În pofida reducerii efectivelor de vaci (de la 168.0 100 100 2. modernizării fermelor 8 .1 0.5 inclusiv la: întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual Productivitatea medie la o vacă.3 96.8 4.30% ferme de lapte ale о ntreprinderilor agricole 2. an de an sporeşte productivitatea animalelor (de la 3011 kg în anul 2008 pînă la 3435 kg în anul 2010) şi volumul de producere a laptelui (de la 510. Sporirea productivităţii vacilor se datorează măsurilor întreprinse de ameliorare genetică prin metoda însămînţării artificiale.4 Specificare Ponderea.5 96.9 100 2.

Conform estimărilor. că o mare parte din efectivele de taurine din sectorul individual sunt întreţinute de păturile social vulnerabile ale populaţiei rurale şi producţia de lapte în prezent este unica lor sursă de venit. preţurile de achiziţie fiind în creştere. 37. Cca 80 la sută din efectivele de vaci sunt întreţinute de persoanele pensionate. . tăuraşii şi viţelele firmelor de colectare şi îngrăşare a bovinelor pentru exportul lor în ţările arabe. Toate lucrările se execută manual. cît şi la pieţele agricole din oraşele şi localităţile rurale ale ţării. În perioada reformelor în agricultură. pe la casele sătenilor.şi implementării tehnologiilor progresive de întreţinere. 43. . ceea ce va permite utilizarea tehnologiilor moderne de întreţinere. Cca 90% din numărul bovinelor exportate au fost colectate din sectorul individual. Ca urmare a întreţinerii a cîte o vacă în gospodărie: . În acest context accentul se pune pe crearea fermelor de bovine în extravilanul localităţilor. 10036 capete cu greutatea între 160 – 300 kg şi 161 capete cu greutatea între 80 şi 160 kg.nu este posibilă utilizarea tehnicii şi utilajului la procesele tehnologice de întreţinere. Diminuarea efectivelor de vaci în gospodăriile cetăţenilor se datoreză secetei din anul 2007 şi preţurilor mici de achiziţie a laptelui din anii 2007 – 2009.s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării. .2% din producţia de lapte. Amplasarea animalelor pe la casele cetăţenilor în localităţile rurale creează probleme în vederea poluării mediului. Iarna există un deficit de materie primă.8% se prelucrează în condiţiile casnice. deţinătorii individuali de vaci utilizează în gospodărie pentru consumul propriu cca 13. Siria şi Liban) 18636 capete de bovine vii. nu se pune în discuţie lichidarea acestui sector de producere a laptelui. 1409 capete bovine cu greutatea de peste 300 kg. Deţinătorii individuali de vaci. faţă de 24 de vaci în anul 2007 şi 30 de vaci în anul 2003. precum şi la colectarea laptelui pentru asigurarea întreprinderilor de procesare cu materie primă. Astfel. În ultimii 2 ani deţinătorii de taurine comercializează vacile.laptele produs în gospodăriile individuale este de calitate inferioară şi face dificilă fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei competitive. situate în extravilan. nutriţie şi exploatare a animalelor. Primăvara şi vara întreprinderile de procesare au surplus de lapte şi respectiv preţurile de achiziţie diminuează. pregătire a furajelor şi nutriţie a bovinelor. a fost transferat în sectorul individual. din care 7000 capete vaci.nu se respectă nici o tehnologie de întreţinere şi nutriţie a animalelor. ca urmare. Din 11636 capete tineret de bovine cca 5800 capete sunt viţele. numai în anul 2010 din Republica Moldova s-au exportat în ţările arabe (Libia.6% din producţia de lapte se comercializează atît la oficiile de colectare a laptelui pentru procesare la întreprinderile de prelucrare. nutriţie şi exploatare a animalelor şi. 9 . luînd în consideraţie faptul. sporirea esenţială a productivităţii acestora. Totodată. Producţia de lapte la producătorii individuali este sezonieră. În anul 2010 la 100 de gospodării din localităţile rurale revin numai 19 vaci. 98% din efectivul de bovine din fermele zootehnice ale gospodăriilor agricole.

organizează şi desfăşoară activitatea de ameliorare la fermele de prăsilă în conformitate cu planurile de selecţie şi de împerecheri a taurinelor. 3.Fermele zootehnice de producere a laptelui din posesia întreprinderilor agricole de diverse forme de proprietate.materie primă. După reformele din agricultură şi implementarea Programului . inclusiv 4. inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). 5. precum şi de exploatare a animalelor. sau cu 60%. În legătură cu aceasta: . Prin urmare. Efectivele de vaci s-au redus de la 402 mii capete în anul 1990 pînă la 154. . acestea fiind uzate moral şi fizic. şi Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.la fermele zootehnice nu s-a investit nimic.2 13. . în care se întreţineau 10. În componenţa Centrului Republican activează 31 de centre teritoriale cu 840 oficii locale.2011 în ţară existau 94 ferme zootehnice. 2. Pe parcursul 10 . inclusiv 14 ferme în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). animale. fermele zootehnice se situează pe o treaptă ierarhic superioară faţă de gospodăriile individuale ale cetăţenilor. . La situaţia din 01.8 36. prin intermediul specialiştilor centrelor teritoriale. Tabelul 3 Nr.9 4. cărnii şi produselor din carne.majorarea costurilor la resursele energetice.8 mii capete bovine. de reproducţie şi ameliorare genetică.3 100 La fermele zootehnice este posibilă aplicarea tehnologiilor moderne de întreţinere. Centrul Republican. Ameliorarea genetică a efectivelor de taurine este efectuată de către Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor". 4. de nutriţie şi preparare a nutreţurilor. furaje. TOTAL: Clasificarea fermelor după numărul de vaci (conform situaţiei de la data de 01. tehnică şi utilaje au majorat preţul de cost al laptelui şi cărnii de bovină.01.Pămînt” fermele zootehnice au fost incluse în cote valorice a foştilor membri ai colectivelor acestora.o mare parte a fermelor zootehnice au fost demolate.8 15. Ele sînt compuse din încăperi. punînd sub pericol securitatea alimentară a ţării. creînd motiv pentru importul excesiv al laptelui şi produselor lactate.2011) Numărul de vaci Numărul de ferme 05 – 20 28 21 – 50 34 51 – 100 13 101 – 200 15 201 şi mai multe 4 94 % 29. diminuarea efectivelor de animale şi volumelor de producţie.01.. utilaj tehnologic şi amenajări. constitue un sistem integru cu destinaţia producerii laptelui . fără intervenţia statului acest declin nu poate fi oprit.preţurile mici de achiziţie a laptelui şi a cărnii conduc la falimentarea deţinătorilor de bovine.d/o 1.4 mii capete în anul 2010.2 mii vaci (tabelul 3). Din punct de vedere tehnologic şi importanţa în producerea laptelui –materie primă.

consultanţă agenţilor economici. 11 . din care 10-12 capete din rasele de lapte. care ca rezultat va facilita implementarea COPL. este necesar ca în cadrul Centrului Republican să fie iniţiate următoarele activităţi: . unde anual să fie întreţinuţi 20 de tauri reproducători. Asigurarea ştiinţifică în sectorul zootehnic din republică este efectuată de către Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. mamele cărora au deţinut o productivitate de 10-16 mii litri de lapte pe lactaţie. . În conformitate cu planurile de rotaţie a liniilor de tauri. Centrul Republican de Ameliorare şi Reproducţie a Animalelor. vor servi ca bază pentru evaluarea calităţilor de prăsilă a acestora. spermogramei etc. vor evalua şi efectua o analiză amplă a resurselor genetice taurine existente în ţară şi vor elabora un program cu propuneri concrete de ameliorare şi utilizare a acestora. Cercetătorii acordă suport ştiinţific. indicii fiziologici. este repartizat şi materialul seminal congelat destinat însămînţării artificiale a taurinelor. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) efectiează reciclarea cadrelor de nivel regional şi local din sectorul zootehnic în scopul perfecţionării cunoştinţelor în aplicarea tehnologiilor performante de creştere. Odată cu desfăşurarea traselor de alimentare a oficiilor locale cu azot lichid. Analiza şi monitorizarea rezultatelor contorlului oficial al producţiei de lapte şi bonitării taurinelor. în comun cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. testarea acestora după producţia proprie. Pregătirea cadrelor pentru sectorul zootehnic este efectuată de instituţiile de învăţămînt cu profila agrar. Este necesară procurarea echipamentului tehnologic pentru laboratorul de apreciere a indicilor calitativi ai laptelui. exploatare şi reproducţie a animalelor.iniţierea bazei informaţionale de date zootehnice. obţinut de la tauri reproducători. . care ulterior va fi supus testării după calitatea descendenţei şi utilizării în reţeaua de reproducţie a taurinelor. În cadrul Institutului se efectuează lucrări de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine in cadrul raselor omologate în ţară. planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie în cirezi şi ca rezultat sporirea progresului genetic taurin. De la aceşti tauri va fi obţinut material seminal.reluarea activităţii Eleverului taurin.anului la aceste ferme este organizată aprecierea producţiei individuale de lapte la vaci şi bonitarea tuturor taurinelor reproducătoare. În scopul extinderii arealului animalelor de prăsilă. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. se efectuează selectarea tăuraşilor destinaţi pentru creştere şi reproducţie. organizează şi desfăşoară seminare raionale şi republicane pe diverse probleme ce ţin de tehnologia creşterii şi exploatării taurinelor. la oficiile locale este desfăşurată activitatea de reproducţie a taurinelor prin metoda însămînţării artificiale. La banca genetică a Centrului Republican este păstrat un volum de peste 7 mln doze de material seminal congelat.iniţierea controlului oficial al producţiei de lapte (COPL) a taurinelor la agenţii economici indiferent de forma de proprietate.

1 mii tone lapte în anul 2010. . Problemele principale cu care se confruntă producătorii din ramura de creştere a taurinelor sunt: . stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului antreprenorilor la cunoştinţe.9 mln lei. în ansamblu pe ţară. Măsurile întreprinse au contribuit la sporirea eficienţei selecţiei şi reproducţiei în ramura de creştere a bovinelor.concurenţa neloială creată pe piaţa internă de importul laptelui şi produselor lactate. reconstruite şi modernizate – 5 ferme vechi.lipsa mijloacelor financiare circulante. . Estonia şi Austria. Pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii încadrate în activităţile economice cu profil agricol. sau cu 58. modernizate parţial – 42 ferme. 40 lei/kg la procurarea junincilor gestante şi la un nivel de 51. .a sporit nivelul de asigurare a populaţiei cu lapte în raport cu normele FAO de la 47.3% cheltuielile deţinătorilor de animale la însămînţarea artificială a vacilor.3 % în anul 2010.deţinătorii de animale au procurat 993 juninci gestante înalt productive. activează cu succes Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici IFAD şi Programul Naţional RISP. sunt importate la preţuri mai joase decît preţul de cost al producţiei autohtone.a crescut ponderea însămînţărilor artificiale la bovine.volumul producţiei zootehnice globale. productivitatea medie de lapte a cresut de la 2871 kg în 2007 pînă la 3435 kg per vacă în 2010.au fost create 4 ferme moderne noi.baza materială şi infrastructura învechită a fermelor şi complexelor zootehnice ce determină tehnologii depăşite şi calitate proastă a produsului finit şi productivitate scăzută a muncii. de la 29.6 %. şi anume: . inclusiv 480 capete din Germania. care fiind subvenţionate în străinătate. . În scopul stimulării atragerii investiţiilor în crearea şi modernizarea fermelor zootehnice pentru producerea laptelui. statul subvenţionează 40% din costul utilajului tehnologic procurat.7 %. Olanda.4% în anul 2007 pînă la 62. cu suportul Uniunii Europene. . . tehnologii moderne şi finanţare în Republica Moldova. La 7 ferme se utilizează tehnologia de întreţinere a vacilor la stabulaţie liberă şi mulsul vacilor în sălile de muls.7% în anul 2005 pînă la 56.Atragerea investiţiilor.au fost atrase investiţii capitale ale deţinătorilor de ferme zootehnice de creştere a taurinelor în construcţia şi reconstrucţia acestora în valoare de 230 mln lei. 12 . sau cu 26. .a crescut volumul de lapte colectat prin intermediul oficiilor locale pentru prestarea serviciilor zooveterinare.9% în anul 2010. În perioada anilor 2008 – 2010. datorită stimulării atragerii investiţiilor în sectorul zootehnic: . 2 ferme sunt integrate cu întreprinderile de procesare a laptelui. Volumul de producere a laptelui s-a majorat de la 506 mii tone în anul 2007 pînă la 554. la întreprinderile cumpărătorilor de animale de prăsilă constituie 29. inclusiv 5 ferme ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri). de la 150 mii tone în anul 2005 pînă la 238 mii t în anul 2010.

2. În medie pe ultimii 3 ani (2008 – 2010). obţinute în condiţii de casă. Datorită preţurilor mici de achiziţie. În raioanele din zona de nord. . cea mai mare cantitate se achiziţionează în perioada martie – septembrie.5 lei. în care se întreţin 73.. brînză de vaci).preţul costisitor al utilajelor tehnologice.riscul major al investiţiilor din cauza instabilităţii preţurilor de achiziţie a producţiei zootehnice. 2.înaccesul producătorilor produselor zootehnice la credite ieftine. Toate oficiile de colectare sunt dotate cu instrumentariu pentru aprecierea calităţii şi frigidere pentru răcirea şi păstrarea laptelui. Preţul de cost al produselor lactate autohtone fiind unul sporit favorizează importul acestora la compartimentul competitivitate. ce de asemenea duce la sporirea cheltuielilor de transport şi respectiv majorarea preţului de cost la produsele finite. iar de la deţinătorii individuali de vaci – prin intermediul oficiilor (punctelor) de colectare.5 mii cap.7%) laptele este colectat de 462 oficii. 13 . Achiziţia şi procesarea materiei prime Fabricile de prelucrare a laptelui colectează centralizat materia primă (laptele) de la fermele zootehnice în direct. în zona de centru – 67 oficii şi în raioanele din zona de sud – 80 de unităţi. Unele întreprinderi (SA „JLC”. maşinilor. Preţul de achiziţie a laptelui variază în dependenţă de anotimp.rentabilitatea extrem de mică şi ca rezultat pierderile economice ce provoacă falimentul producătorilor în zootehnie. care în marea majoritate aparţin întreprinderilor de prelucrare iar 58 din ele fiind proprietatea intermediarilor. Utilajul şi tehnologiile învechite sporesc consumul de energie şi întru diminuarea cheltuielilor este necesară reutilarea întreprinderilor de procesare a laptelui. Dat fiind faptul. Totodată.7 lei pînă la 4. că producţia de lapte în sectorul individual. întreprindere de procesare cît şi statutul punctului de colectare şi variază de la 1. acestea fiind compensate în mărime de 15% din import. a resurselor genetice de prăsilă şi lipsa sau deficitul acestora la noi în ţară.6%. 609 la număr. Neutilizarea la maxim a capacităţilor de prelucrare şi echipamentul învechit generează pierderi mari de producere. SA „Incomlac” şi SA „Fabrica de brînzeturi din Soroca”) au iniţiat procedura de reutilare şi în perspectivă implementarea HACCP-lui şi ISO 22000. Producţia autohtonă nu acoperă necesităţile de consum intern.4 mii tone lapte – materie primă. vaci (47. principalul furnizor de lapte-materie primă. Insuficienţa materiei prime impune colectarea laptelui de la distanţe mari. . tot mai mulţi deţinători individuale de vaci comercializează la pieţele agricole din localităţile ţării laptele şi produsele lactate (smîntînă. principalele întreprinderi de procesare au aciziţionat de la fermele zootehnice şi oficiile de colectare a laptelui 128. din insuficienţa materiei prime capacităţile întreprinderilor de prelucrare a laptelui sunt utilizate în medie la 22. poartă un caracter sezonier. .

Consumul de lapte În ultimii ani.6 538. a cunoscut o crestere continuă.3. Tabelul 4 Producerea.0 kg pe cap de locuitor faţă de 155. conform datelor statistice. recalculate în lapte Consumul de lapte.0 A n i i 2009 2010 574.7 9.5%.0 214 298 84.5 641.7 180.4 2011 pronostic 620 580 13 60 667 9. Această creştere s-a redus în perioada anilor 2008-2010 la 1% pe an. kg kg kg % % 14 2008 543. ajungand în anul 2010 la un nivel de 180. consumul de lapte şi produse lactate în Republica Moldova pe cap de locuitor a crescut semnificativ. consumul mediu de lactate anual este 180 kg pe persoană (figura 2).9 13. În prezent în ţară.8 3572. importul şi consumul de lapte Specificare Volumul total de producere a laptelui inclusiv: lapte de vacă Exportul produselor lactate.8 3567.8 6.0 kg înregistrat în anul 2008.9 56.7 591. exportul . recalculate în lapte cu grăsimea 3.6 62.2 602.5 21.0 60. s-au cu 15% mai mic faţă de necesarul asigurării consumului fiziologic calculat (214 kg/ cap de locuitor) pentru Republica Moldova.0 3560 187.2. Figura 2 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 2008 2009 2010 producerea consumul Figura 2 demonstrează că consumul de lapte si produse lactate.7 155.0 41.4 52. Din anul 2000. în statele europene consumul global de produse lactate a crescut în medie cu 2.4 510.9 .5% în fiecare an.4 214 298 87.9 5.0 553.9 214 298 78.4 3563.5 168. recalculate în lapte Importul produselor lactate.5 32. total Ponderea importului produselor lactate în volumul total al consumului de lapte Numărul populaţiei Consumul de lapte pe cap de locuitor Normele fiziologice privind consumul de lapte pe cap de locuitor Normele FAO privind consumul de lapte pe cap de locuitor Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele fiziologice Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele FAO Unitate de măsură mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone % mii pers.1 60. însă este net inferior nivelului din ţările Uniunii Europene.1 10.0 214 298 72.2 554.

8 67.7 2010 65220. tone Consumul pe cap de locuitor. neconcentrate.5 62434. În perioada anilor 2008 – 2010 a crescut nivelul de consum al laptelui de la 72. fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” denotă o uşoară creştere 15 .4 590.6. au crescut de la 32 mii tone în anul 2008 pînă la 60.4 945.1 18.0 756.1 A n i i 2008 2009 66879. kg Raportul producere/consum.4% în anul 2010.6 kg etc.5 kg.7 98.7 0.5 61602.4% faţă de normele FAO.6. tone Consumul.8% în anul 2008 pînă la 9.4 kg. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0401 Specificare Producerea.5. smîntînă . tone Importul.164 kg.4 kg. fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 5 Producerea.6 98.5%). tone Total.7.5 kg pe zi.7 809. % 2007 55558.9 17.9 15. Analiza situaţiei privind consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifată 0401 „Lapte şi smîntînă.5 98.0 50.5 56148. tone Stocuri la finele anului.4 18. Laptele şi produsele lactate sunt unele din cele mai necesare surse de proteină de origine animală. Figura 3 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0401 „Lapte şi smîntînă. unt . importul.Diferenţa din raportul producere/consum este asigurată de importul de produse lactate.5 mii tone în anul 2010 (tabelul 4).9 66183. cu o valoare biologică importantă.9 67748.9 135.1% în anul 2010 faţă de normele fiziologice şi.5 Consumul produselor lactate este calculat reieşind din voulmele: de producere + import – stoc – export şi este prezentată în tabelele 5 – 9 şi figurile 3 – 8. Producţia autohtonă de produse lactate nu acoperă necesităţile de consum intern. brînză proaspătă de vaci . brînzeturi . Ponderea importului în volumul total de consum al producţiei de lapte a crescut de la 5. tone Exportul.0 56013.9 66234.. de la 52% pînă la 60.6 67823.4% în anul 2008 pînă la 84. respectiv. recalculate în lapte cu grăsimea de bază (3. total pe ţară. recalculate în lapte integral cca 450 kg sau cca 1. Ţinînd cont de calităţile biologice şi nutritive ale laptelui sunt recomandate următoarele cantităţi anuale de produse lactate pe cap de locuitor: produse acidolactice şi lapte .6 99.7 62366. neconcentrate.1 74. aceasta fiind compensată în mărime de 15 – 30% cu produse din import. care.

9 1085. totodată prevalînd producerea cu 1. Raportul producere/consum la producţia de lapte şi smîntînă neconcentrate constitue 98. tone Consumul.8 74. care demonstrează o descreştere a consumului. tone Total. tabelul 5). total pe ţară.1 3621. produsele lactate fabricate în ţară cu îndulcitori nu pot concura cu cele din import. % 2007 2676.9 4047. ceea ce denotă orientarea de producere a produselor lactate pe tipuri de sortimente la întreprinderile de prelucrare a laptelui în dependenţă de cererea pe piaţă.0 2013.8 4816.8 kg pe cap de locuitor.2 2857.5% faţă de anul 2007). consumul acestor produse în anul 2010 a constituit doar 0.5 – 99. tone Importul.6 0. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” (figura 4.8 42.8 2149.1 0.7 2010 1216.3 1.8 1.5 3490.0 1821. Figura 4 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte.5% acoperire din import (figura 3. tone Exportul. kg Raportul producere/consum. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 6 Producerea.8 ori mai mare faţă de volumele de lapte şi smîntînă concentrate. Cu alte cuvinte. (în anul 2010 a scăzut cu 45.sau cu adaos de zahăr şi îndulcitori. Totodată. O situaţie inversă întîlnim la sortimentele de produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte. tone Consumul pe cap de locuitor.comparativ cu anul 2007.8 1326.0 75.6 16 .0 A n i i 2008 2009 2693. tabelul 6).0 1317.0 2140.3 66. respectiv în anul 2010 cererea a fost completată cu 75% produse din import. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0402 Specificare Producerea. importul.9 4706.0 3365. În anul 2010 importul acestor produse este de 1.8 498.1 % şi o uşoară creştere a producerii de 3% va da posibilitate întreprinderilor de procesare să exporteze această producţie (cu condiţia competitivităţii acesteea după calitate şi preţ). tone Stocuri la finele anului.9 2226.9 2730.

8 89. kg Raportul producere/consum.4 231.3 122. tone Consumul pe cap de locuitor.5 1.2 1.8 497.5 3666.7 61. tabelul 7) practic a rămas neschimbat însă producerea a crescut cu 22% în 2010 comparativ cu 2007.0 114 Situaţia produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” (figura 6 şi tabelul 8) denotă o uşoară creştere atît consumul cît şi producerea însă prevalează totuşi consumul şi insuficienţa producerii cu 39% este acoperită cu produsele din import. e remarcabil faptul că exportul prevalează importul la acest capitol cu 40%.7 1.7 4458. paste lactate pentru tartine” (figura 5.9 3819. 17 . total pe ţară. Figura 5 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte. tone Consumul. tone Stocuri la finele anului.4 4835. sau doar 18% din normele FAO. paste lactate pentru tartine” 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 7 Producerea. % 2007 3387.2 116.9 593. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0405 Specificare Producerea.8 388. Consumul de unt pe cap de locuitor în anul 2010 a constituit doar 1 kg.Consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte.2 462.0 329. importul.3 4849.1 713.9 4277.3 2010 4165.0 3712.0 1.6 3641. tone Importul.0 93 A n i i 2008 2009 4337.3 351. tone Total.5 3738.3 422. tone Exportul.

3 2. total pe ţară. tone Total. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate. tabelul 9) sunt în uşoară creştere. nuci sau cacao” (figura 7. (cu 10 la sută comparativ cu anul 2007) satisfacerea cererii la acest capitol este acoperită cu produsele din import (în anul 2010 cu 13%).7 9733. tone Consumul. lapte prins şi smîntînă.8 2824.7 73. sau aromatizate.4 2.5 79.6 10470. tone Stocuri la finele anului. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi).6 463. tone Importul.4 70 A n i i 2008 2009 6783.9 9318.9 9216.6 2. tone Exportul. sau cu adaos de fructe.1 8819. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0406 Specificare Producerea. importul.8 8633. chiar concentrate.7 6267. kg Raportul producere/consum.2 2039.Figura 6 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 8 Producerea. tone Consumul pe cap de locuitor.8 Producerea cît şi consumul în anul 2010 a produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru. Figura 7 18 .9 88.6 18.2 35.7 629.2 2. % 2007 6059.0 530.1 206.3 8645.5 8569. iaurt.3 2421.1 71 2010 7181.8 2573.6 393.

tone Stocuri la finele anului. tone Total.4 24464. reconstrucţia şi modernizarea capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de procesare existente. la procurarea şi importul junincilor cu un potenţial înalt de productivitate.4 91 A n i i 2008 2009 23934. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE Pentru realizarea deplină a pezentei Strategii şi asigurarea securităţii alimentare cu lapte şi produse lactate. . utilajelor tehnologice pentru modernizarea fermelor zootehnice de creştere a bovinelor şi întreprinderilor de procesare a laptelui.4 2966.4 21.3 11. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare.de stimulare a atragerii investiţiilor prin subvenţionarea în mărime de 50% a dobînzii la creditele bancare.Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru. chiar concentrate. iaurt. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate.este necesară implicarea Guvernului prin aplicarea politicilor: .7 89 89 2010 25593 3395. total pe ţară.6 28998. sau aromatizate.9 27534.4 2533. importul.8 7. tone Importul.5 3070. tone Exportul. reconstrucţiei şi modernizării capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de 19 .4 26924.5 48.1 26384. kg Raportul producere/consum. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi).3 28988.1 89 II. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0403 Specificare Producerea. tone Consumul. tone Consumul pe cap de locuitor. obţinute pentru construcţia şi utilarea fermelor noi de creştere a bovinelor.8 25. lapte prins şi smîntînă. nuci sau cacao” 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consum ul Tabelul 9 Producerea.3 27538.8 1.de subvenţionare a construcţiei şi utilării fermelor noi de creştere a bovinelor. sau cu adaos de fructe.4 26900.1 8.9 26386 7.5 7. preparare şi distribuire a furajelor. % 2007 23851.

conform normelor fiziologice şi normelor FAO. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE Reieşind din spectrul destul de diversificat de influenţă preconizată asupra dezvoltării în continuare a sectorului de producere a laptelui şi întru realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta Strategie. . utilajelor tehnologice şi tehnicii şi agregatelor pentru recoltarea culturilor furajere şi prepararea nutreţurilor. Reutilarea întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de calitate HACCP şi ISO 22000. achiziţia. Obiective specifice: 1. 4.leasing-ul animalelor de prăsilă. procurării şi importului junincilor cu un potenţial înalt de productivitate.3 mii capete în anul 2027. Utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare. 2. inclusiv de familie. 1 mii tone în anul 2010 pînă la 1018 mii tone în anul 2027. Construcţia fermelor noi de lapte de diverse capacităţi. 3. Sporirea productivităţii medii pe ţară a vacilor de la 3445 kg în anul 2010 pînă la 6272 kg în anul 2027 şi la fermele zootehnice de la 3015 kg în anul 2010 pînă la 7000 kg în anul 2027. 2. III. Asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment. IV. 5. Majorarea volumelor de producere a laptelui de vacă de la 554. asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. 6. Redirecţionarea efectivelor de bovine din curţile sătenilor în ferme situate în extravilan şi majorarea efectivelor de vaci în fermele de producere a laptelui de la 5300 de capete în anul 2010 pînă la 112. şi modernizarea celor existente. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE 20 . se evidenţiază următoarele obiective generale şi specifice: Obiective generale: 1. completarea lor cu animale cu un potenţial înalt de productivitate (către anul 2027 nu mai puţin de 450 de ferme). 3.procesare existente. preparare şi distribuire a furajelor. Cooperarea şi integrarea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare sub forme de asociaţii sau ferme afiliate (către anul 2027 nu mai puţin de 20 de ferme afiliate şi 5 asociaţii). specific mediului rural. Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă.

precum şi cel de garantare a preţurilor de achiziţie şi a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă. ● ameliorarea genetică a efectivelor de animale. precum şi procurării furajelor pentru nutriţia acestora. producerea. cu un potenţial înalt de productivitate. inclusiv din import.subvenţionarea procurării taurilor cu un potenţial genetic înalt pentru completarea Eleverului. ● elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor de ferme-model de producere a laptelui de diverse capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere. achiziţie şi prelucrare a laptelui . de politică fiscală la atragerea investiţiilor în dezvoltarea sectorului de producere şi procesare a laptelui. în care rolul procesatorilor urmează a fi atît acel de investitor direct la organizarea fermelor. ● atragerea investitorilor locali şi străini la crearea fermelor noi de bovine. .crearea şi ţinerea la ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” a registrului genealogic şi bazei de date a animalelor de prăsilă. de reproducere prin metodele de însămînţare artificială şi transferului de embrioni la taurinele reproducătoare. ● crearea fermelor de lapte integrate cu întreprinderile de prelucrare. nutriţie şi exploatare a vacilor.implementarea tehnologiilor performante de colectare a materialului seminal şi embrionilor. colectarea şi procesarea laptelui .Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesară realizarea măsurilor următoare: ● elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a actelor legislative şi normative ce ţin de promovarea politicii statului în domeniile de producere. ● perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în vederea elaborării şi promovării unei politici fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea investiţiilor.materie primă. . ● elaborarea şi aprobarea Regulamentului Eleverului taurin. 21 . reconstrucţia şi reutilarea capacităţilor existente de producere a laptelui. . prin: . amplasate în extravilanul localităţilor. obţinute din însămînţări artificiale cu comercializarea ulterioară sectorului individual pentru reproducere. . reconstrucţiei şi modernizării fermelor şi întreprinderilor de procesare existente. ● construcţia în afara localităţilor a fermelor de bovine moderne de diverse capacităţi. reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente şi procurarea animalelor. .crearea fermelor de creştere a viţelelor de la fermele zootehnice de bovine şi de la populaţie.implementarea controlului oficial al producţiei de lapte şi subvenţionarea întreţinerii animalelor înalt productive (cu productivitatea mai mare de 10 mii kg pe lactaţie). inclusiv de peste hotarele ţării.stimularea procurării junincilor gestante cu un potenţial înalt de productivitate. restituirea datoriilor la modernizarea fermelor zootehnice de creştere a taurinelor. ● subvenţionarea construcţiei şi utilării fermelor noi.materie primă.

. . V. preţuri rezonabile pentru consumatori. .integrarea procesatorilor cu producătorii de lapte şi garantarea de către procesatori a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă.sprijinirea veniturilor crescătorilor de bovine va contribui la stabilizarea şi înbunătăţirea situaţiei economice a acestora şi a statului. ● implementarea Programului acţiunilor strategice de supraveghere. Impactul asupra mediului: 22 . creşterea producţiei de lapte. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI A COSTURILOR (FINANCIARE ŞI NONFINANCIARE) AFERENTE IMPLEMENTĂRII Estimarea impactului Impactul economic: . profilaxie şi combatere a bolilor transmisibile de la animale la om şi protecţia mediului de lungă durată.sprijinul financiar se adresează crescătorilor de bovine. capabile să asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial înalt de productivitate.● crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru creşterea taurinelor de diferite rase. Impactul social: . de producere a laptelui şi la întreprinderile de procesare a sistemelor de calitate (HACCP şi ISO 22000). în special a ramurii creşterii bovinelor.majorarea veniturilor crescătorilor de animale.asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori. a valorificării resurselor vegetale şi a creşterii numărului de exploataţii viabile şi eficiente. .dezvoltarea sectorului zootehnic. ● efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor. ● asocierea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje. în vederea creşterii cantitative şi calitative a produselor animaliere. . alocarea optimă a resurselor.îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei sortimentale a produselor. ● modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui cu utilizarea tehnologiilor economisitoare de energie şi lărgirea asortimentului de produse lactate. ● implementarea la fermele reproducătoare (de prăsilă). .promovarea progresului tehnic.

23 . cu impact minor asupra condiţiilor de protecţie a mediului. fondarea unei ferme noi şi popularea ei cu animale se estimează la cca 13. eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale. Costul construcţiei unei ferme noi cu capacitatea de 100 de vaci – 7. . Costul utilajului tehnologic pentru ferma de 100 de vaci – 2.asistenţă directă din partea statului prin alocări bugetare pentru subvenţionarea parţială a activităţilor de creare şi modernizare a fermelor şi întreprinderilor de procesare.valorificarea integrală. Identificarea provenienţei resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea ramurii: . Pentru modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui vor fi necesare investiţii în valoare de 90 mln lei.5 mln lei În total. Costul reconstrucţiei unei ferme cu capacitatea de 100 de vaci – 5 mln lei. procurarea animalelor de prăsilă. ameliorarea genetică a efectivelor de animale şi asistenţa indirectă prin scutiri de impozite şi taxe la aceste activităţi. Estimarea costurilor Costul unei juninci cu un potenţial înalt de productivitate.dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor se desfăşoară în extravilanul localităţilor cu respectarea măsurilor de biosecuritate. Pentru revitalizarea ramurii de creştere a bovinelor într-o perioadă de 15 ani (2012 – 2027) sunt necesare mijloace financiare în valoare de 7. procurate din import – 30 mii lei.5 mln lei. .creditele bancare.05 mlrd lei.mijloacele proprii ale potenţialilor investitori locali şi externi.atragerea finanţărilor externe sub formă de credite şi granturi de la organismele internaţionale şi organizaţiile specializate. precum şi a resurselor furajere de către specia bovine.creditele oferite de procesatori..0 mln lei. . . din care 705 mln lei vor constitui investiţiile private ale deţinătorilor de feme zootehnice. .

• Produsele procesate din lapte vor deveni competitive atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă. Ameninţări (Threats) • Voinţa politică. tergiversează pătrunderea produselor lactate pe pieţele internaţionale. precum şi o armonizare coerentă a legislaţiei naţionale cu cea a UE. • Mediu atractiv juridic şi comercial. • Intensificarea eforturilor de elaborare şi implementare a unor politici în sectorul zootehnic. • Progresul lent de tranziţie de la sistemul de standarde bazat pe GOST-uri la unul bazat pe standardele internaţionale. • Nivel redus de abilităţi tehnice (şcolarizarea). • Producţia sezonieră de lapte şi ineficienţele legate de achiziţia laptelui prin intermediul punctelor de colectare. • Insuficienţa mijloacelor financiare de a implementa reforma în sectorul zootehnic. • Disponibilitatea de a produce mai mult. • Inaccesul producătorilor autohtoni la credite ieftine. • Existenţa asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. • Utilizarea insuficientă a capacităţii de procesare. • Prezenţa instituţiilor de cercetări ştiinţifice în domeniul zootehnic. capabil să reglementeze activitatea economică a investitorilor şi organizaţiilor internaţionale. 24 . • Strategii inadecvate de marketing. • Implementarea sistemului de management al calităţii. • Insuficienţa fondurilor pentru modernizarea şi dotarea întreprinderilor de procesare a laptelui.ANALIZA SWOT Puncte tari (Strengths) • Este iniţiat procesul de armonizare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul zootehniei. • Posibilităţi de export în ţările CSI. care permit o aproximare explicită de cele mai bune practici europene. • Cea mai mare cantitate de lapte este produspă în sectorul individual. • Forţa de muncă comparativ ieftină. • Existenţa întreprinderilor ce dispun de capacităţi de procesare a laptelui. • Activitatea ineficientă a Asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. • Invazia produselor lactate de import ce sunt de o calitate joasă şi preţ redus. • soluri fertile şi condiţii climaterice favorabile pentru creşterea culturilor furajere pentru nutriţia taurinelor. Oportunităţi (Opportunities) • Intensificarea relaţiilor cu UE. • Îmbunătăţirea climatului investiţional pentru investitori. datorită procedurilor anevoioase de avizare de către alte autorităţi ale administraţiei publice. • Tergiversări în aprobarea cadrului legislativ şi normativ. Puncte slabe (Weaknesses) • Tehnologiile tradiţionale de prelucrare a laptelui nu permit fabricarea unor produse competitive.

inclusiv 763 mii tone la fermele de lapte de diverse capacităţi şi 206 mii tone la deţinătorii individuali de vaci.3 mii capete în anul 2010 pînă la 109 mii capete în anul 2027 (figura 9). întreţinere şi nutriţie a bovinelor şi sporirii productivităţii animalelor. ameliorării fondului lor genetic şi implementării în continuare a tehnologiilor progresive de ameliorare. reproducere. 25 . inclusiv celor de familie cu o capacitate de 10 – 50 de vaci. .majorării efectivelor de vaci la fermele de lapte de la 5. inclusiv la fermele zootehnice de producere a laptelui de la 3015 kg pînă la 7000 kg (figura 10).VI. În perspectivă se prevede majorarea producerii laptelui către anul 2027 pînă la 969 mii tone (figura 8). REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE PROGRES În perioada anilor 2012 – 2027 sectorul de producere a laptelui urmeză a fi restructurat calitativ prin formarea fermelor affiliate întreprinderilor de procesare şi asociaţiilor şi cooperativelor producătorilor de lapte în componenţa producătorilor de materie primă şi procesatorilor.sporirii productivităţii vacilor de la 3445 kg de lapte la o vacă în anul 2010 pînă la 6095 kg în anul 2027. În perioada menţionată se prevede susţinerea în continuare a deţinătorilor de bovine de lapte prin subvenţionarea creării şi modernizării fermelor de bovine situate în extravilan. Volumul respectiv de lapte va fi obţinut datorită: .

1 538.5 17.2 2012 560 542.Figura 8 Prognoza producerii de lapte în Republica Moldova (în anii 2011-2027) mii tone 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Producerea globală În sectorul individual În sectorul asociat (ferme) 2010 2012 2017 2022 2027 Anii Producerea globală Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 554.9 15.5 2017 630 494 136 2022 753 370 383 2027 969 206 763 Figura 9 26 .

Prognoza efectivelor de vaci în Republica Moldova (în anii 2011-2027) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Efectivul de vaci din sectorul individual. capete 2010 154400 149100 5300 2012 150000 145000 5000 2017 155000 123500 31500 2022 155800 90000 65800 2027 159000 50000 109000 Figura 10 Prognoza productivităţii medii a vacilor 27 . capete Efectivul de vaci din sectorul individual. cap Efectivul de vaci din ferme mici. capete Anii Efectivul total de vaci. mijlocii şi mari. capete Efectivul de vaci din ferme mici. mijlocii şi mari. capete Efectivul total de vaci.

(în anii 2010-2027). kg 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) Productivitatea medie pe ţară Anii Productivitatea medie pe ţară Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 3435 3449 3015 2012 3741 3737 3500 2017 4064 4000 5040 2022 4705 4111 5820 2027 6095 4120 7000 28 .

Fiecare etapă va include măsuri de implementare a tehnologiilor avansate la producerea şi procesarea laptelui.numărul fermelor de bovine va atinge cifra de 450 unităţi.fondarea a 150 de ferme de bovine.crearea la Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor a Registrului genealogic şi Sistemului naţional de control oficial al producţiei de lapte (COPL). .implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000 . . . ETAPELE DE IMPLEMENTARE Implementarea Strategiei se va efectua în 3 etape. .va continua construcţia fermelor noi de bovine şi modernizarea celor existente. inclusiv 20 mii capete din import.în anul 2022 efectivele de vaci vor constitui 155. . . Totodată: ● etapa I (2012 – 2017) va cuprinde acţiunile următoare: . . la care vor fi întreţinute 109 mii vaci cu productivitatea medie nu mai mică de 7000 kg de lapte. pentru completarea fermelor noi create şi celor existente.lărgirea reţelei de ferme de prăsilă.către anul 2017 va spori productivitatea animalelor pînă la 4064 kg şi volumele de producere pînă la 630 mii tone. către anul 2027: . inclusiv celor de familie. inclusiv 30 de mii de capete din import. 29 .elaborarea şi armonizarea la cerinţele UE a actelor legislative şi normative în domeniu.vor fi fondate 150 ferme de bovine. .necesităţile întreprinderilor de procesare vor fi asigurate integral cu materie primă autohtonă.procurarea a 50000 de junci cu un potenţial înalt de productivitate. conform normelor de nutriţie a animalelor.VII.atragerea investiţiilor la crearea fermelor de taurine de diverse capacităţi. În afară de aceasta: . . . Totodată.vor fi procurate 50 mii de junci. .8 mii capete cu productivitatea medie 4705 kg şi volumele de producere a laptelui – 753 mii tone. ● etapa III (2023 – 2027) include va fi finalizată modernizarea fermelor zootehnice şi întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. .crearea bazei furajere trainice pentru asigurarea ramurii cu furaje.va continua modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui. ● etapa II (2018 – 2022) va include fondarea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate şi asociate şi implementarea controlului oficial al producţiei de lapte.

PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va monitoriza permanent situaţia în sectorul de lapte şi anual. 30 . pînă la 1 aprilie.VIII. va raporta Guvernului mersul implementării prezentei Strategii în anul precedent.

d/o 1 1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în Ministerul Agriculturii şi vederea elaborării şi promovării unei politici Industriei Alimentare. producerea.materie primă Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Ministerul Agriculturii şi Agriculturii şi Industriei Alimentare a Industriei Alimentare Regulamentului Eleverului Taurin Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Instituţia Publică Institutul Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor Ştiinţifico-Practic de de ferme-model de producere a laptelui de diverse Biotehnologii în Zootehnie şi capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere. Denumirea acţiunii 2 Instituţia responsabilă Termenul de realizare 4 2011.PLANUL de acţiuni privind Implementarea Strategiei dezvoltării sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 . colectarea şi procesarea Ministerul Finanţelor laptelui . achiziţie. Cadrul legislativ şi normativ Elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a Ministerul Agriculturii şi actelor legislative şi normative ce ţin de Industriei Alimentare promovarea politicii statului în domeniile de producere.2012 Costul. 3. 3 I.2027 Nr. mln lei 5 - 2. nutriţie şi Medicină Veteterinară exploatare a vacilor 31 Sursele de finanţare 6 Nu se preconizează 2012 - Nu se preconizează 2012 2012 - Nu se preconizează Nu se preconizează - . investiţiilor.materie primă. fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea Ministerul Economiei. prelucrare şi comercializare a laptelui . 4.

amplasate în extravilan. 9 .2027 - 2012 . prioritate se va acorda Consiliile Raionale. lapte şi carne de întreprinderile de procesare şi întreprinderile bovine. deţinătorilor de terenuri agricoli – nu mai puţin de Întreprinderile de procesare 1 ha la o vacă. Asocierea fermelor de producere a laptelui în Consiliul pe filiera de produs bază de contracte de lungă durată cu „Bovine.2027 - Nu se preconizează 2012 -2027 - Nu se preconizează . Crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru Ministerul Agriculturii şi creşterea taurinelor de diferite rase. Atragerea investitorilor locali şi străini la crearea Ministerul Agriculturii şi fermelor noi de bovine. Crearea bazei furajere trainice prin mărirea Deţinătorii de ferme pentru suprafeţelor de culturi furajere (consolidarea producerea laptelui terenurilor). utilizarea îngrăşămintelor organice. implementarea tehnologiilor moderne de producere şi preparare a nutreţurilor 1 0 . piei şi produse agricole producătoare de furaje procesate” 32 1 2 4 2012 .3 II. inclusiv din import. capabile să Industriei Alimentare asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial genetic înalt 7 . de producere a laptelui. Acţiuni organizatorice 5 . capacităţi Întreprinderile de procesare 8 .2027 - Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează 2012 . cu Ministerul Afacerilor Externe şi un potenţial înalt de productivitate Integrării Europene 6 . La selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare. reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente Ministerul Economiei. şi procurarea animalelor. Industriei Alimentare.2027 5 - 6 Nu se preconizează 2012 . zootehnice de producere a laptelui de diverse Consiliile Raionale. Selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare.2027 - 2012 .

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 33 - Nu se preconizează - Nu se preconizează - Nu se preconizează . Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală. Neadmiterea exportului tineretului taurin la o vîrstă timpurie 1 11. Efectuarea unei analize profunde a situţiei privind resursele genetice autohtone cu prezentarea unui plan concret de acţiuni pentru ameliorarea acestora Ministerul Agriculturii şi 2012 . 3 Deţinătorii de bovine Deţinătorii de bovine 4 2012 .2027 2012 . Deţinătorii de ferme Ministerul Agriculturii şi 2012 . nutriţie şi exploatare a animalelor Majorarea efectivelor taurinelor de prăsilă pînă la 25% din numărul total de animale 15.2027 5 - 6 Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează - 14. Întreprinderile de procesare.2027 Industriei Alimentare. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de 2012 Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Neadmiterea de către deţinătorii de bovine a sacrificării tineretului taurin la o vîrstă timpurie 13. Firmele exportatoare Ministerul Agriculturii şi 2012 . Consiliile Raionale. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor.2027 Industriei Alimentare.2 Utilizarea tehnicii şi utilajului agricol la procesele tehnologice de întreţinere. Creşterea productivităţii animalelor prin implementarea tehnologiilor performante de întreţinere. 16.2027 Industriei Alimentare. pregătire a furajelor şi nutriţiei bovinelor 1 2 .

20. Acordarea suportului ştiinţific şi consultanţelor deţinătorilor de animale la implementarea tehnologiilor performante de întreţinere. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. selectarea vacilormame de tauri pentru completarea Eleverului cu tăuraşi cu un potenţial genetic înalt. 3 Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 2015. nutriţie şi exploatare a animalelor Pregătirea şi reciclarea cadrelor pentru sectorul de producere a laptelui 19. 2 Evaluarea calităţilor de prăsilă a taurinelor. Efectuarea lucrărilor de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine.2027 - Nu se preconizează 2012 .2027 - Nu se preconizează 2012 . planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie a cirezii în scopul sporirii progresului genetic 18.1 17. 2022 5 - 6 Nu se preconizează 2012 . Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) 34 4 2012. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor.2027 - Nu se preconizează .

Proiecte. prin producerea laptelui construcţia şi reconstrucţia fermelor de bovine în extravilanul localităţilor 2 5 .1 2 2 1 .2027 5 - 6 Nu se preconizează Consiliul pe filiera de produs „Bovine.2027 - 2012-2027 - Nu se preconizează 35 . Efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală 2012 . rentabile atît pentru deţinătorii de vaci. Donatori externi. Granturi Nu se preconizează 2 4 . Credite. piei şi produse procesate”.2027 - Nu se preconizează 2 3 . cît şi pentru întreprinderile de procesare 3 Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 4 2012 .2027 200. Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 2012 . Implementarea la fermele de taurine cu un efectiv de 300 de capete şi mai multe a tehnologiilor de regenerare a gunoiului de grajd în gaze şi energie electrică 2012 . Majorarea volumelor de producere a laptelui la fermele zootehnice pentru asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă 2 2 .0 Surse proprii. Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului Deţinătorii de ferme pentru rural de viaţă. Întreprinderile de procesare a laptelui Uniunea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu (Ministerul Mediului). lapte şi carne de bovine. Asigurarea achiziţiei de lapte la preţuri optime. specific mediului rural.

5 29. Credite.125 6 Proiectul FAO Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Procurarea junincilor de prăsilă 2012-2017 750 36 . Credite. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic 2012-2017 187. Fondul de subvenţionare Surse proprii. Fondul de subvenţionare Surse proprii. 27.5 2. Credite. 3 Implementarea Strategiei Etapa I (2012 – 2017) Crearea şi utilarea cu echipament a laboratorului Centrul Republican pentru pentru controlul oficial al producţiei de lapte Ameliorarea şi Reproducţia (COPL) a taurinelor Animalelor Restituirea datoriilor la reconstrucţia şi Agenţia pentru Intervenţii şi modernizarea fermelor zootehnice de producere a Plăţi în Agricultură laptelui Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi Agenţii economic. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 28. Donatori externi.5 30. 2012-2017 562.1 26. Donatori externi. Donatori externi. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2 4 2012 2012 5 3.

Donatori externi.5 34. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2018 – 2022) Agenţii economic. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. 32. transferului de embrioni. Credite.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 750 37 . Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic. Donatori externi.1 31. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 437. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2012-2027 5 50. efectuarea însămînţărilor artificiale. Credite. Credite. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Donatori externi. Fondul de subvenţionare 2018-2022 1312 33. Procurarea junincilor de prăsilă Agenţii economic. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii.

1 35. efectuarea însămînţărilor artificiale. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 500. Credite. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2023-2027 38. Donatori externi. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2018-2022 5 50. Donatori externi. 36.0 Surse proprii. Donatori externi. transferului de embrioni. Credite. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2023 – 2027) Agenţii economic. Fondul de subvenţionare 1 1 0 0 . Credite. Procurarea junincilor de prăsilă 2023-2027 Surse proprii. colectarea materialului seminal.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 2023-2027 1500.0 37. 0 Surse proprii. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 38 .

colectarea materialului seminal. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin.1 39. efectuarea însămînţărilor artificiale.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 39 . controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor 4 2023-2027 5 50. transferului de embrioni.

lei 4250 127.2. 10 75. lei 4000 120.0 14 35.0 3. lei 4250 127. d/o 1.5 buc. 2013 costul mln. lei 4250 127.0 14 105.1875 - 220. Total costul mlrd.5 buc.0 11 82. lei 2500 0. lei) Total 2012 costul mln. lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj (costul 1 ferme . 2017 costul mln.0 - 230.Anexa 3 Costul cheltuielilor la prima etapă de implementare 2012-2017 Nr. 2016 costul mln.0 14 35.0 11 27.750 0 buc.5 12 30.5 - 267.5 mln.5 mln.5 buc. lei 4000 120.5 12 90.0 - 247.0 14 35. 2015 costul mln.0 buc.5625 2.5 - 267.5 - 267.7. 2014 costul mln.5 buc.5 - 1. Măsura Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme . 75 0.0 75 0.0 14 105.5 40 .0 buc. 10 25. lei 4250 127.0 14 105.

lei 135. 25000 Total costul mlrd.0 175 0. lei 165.0 buc. lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2.0 35 262.5 - 500. lei/ 1 fermă) Total. d/o 1.5 38 95. 4500 2018 costul mln.0 - 462.312 3.0 35 240. mlrd.0 - 2.0 175 1. 4750 2019 costul mln. 5500 2022 costul mln. lei 142.0 buc.0 40 300. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme/100 capete 7.0 35 87. 30 225. Măsura buc.5 buc.5 - 565.5 38 285. 5250 2021 costul mln.Anexa 4 Costul cheltuielilor la etapa a a doua de implementare 2018-2022 Nr.0 32 80. lei 150.5 mln.0 - 537.5 mln. lei 0. 30 75.4375 - 435.5 buc. 5000 2020 costul mln.5 41 . lei 157.0 40 100.0 buc.750 2.

0 40 100.0 buc. Lei 210. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme la 100 vaci – 7.0 buc.1 2. Lei 210.0 40 300.0 3.Anexa 5 Costul cheltuielilor la etapa a treia de implementare 2023-2027 Nr. Lei 210. Lei 1.5 mln. Lei/ ferme 100 capete) Total. Măsura buc. Lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2.0 40 300. 35000 Total costul mlrd. 7000 2025 costul mln.1 42 .0 - 610. Lei 7000 2023 costul mln.0 40 100. 40 100.0 40 300. d/o 1. 7000 2024 costul mln.5 - 610.0 200 1. mlrd.0 200 0.0 40 300.5 3. 40 300.5 mln. 7000 2026 costul mln.0 buc.0 buc.0 buc. Lei 210. Lei 210.0 - 610.0 - 610. 7000 2027 costul mln.0 40 100.0 40 100.0 - 610.

0 37.0 10.0 18. 0.16 11.17 84. mln.13 178.5 93.75 34.75 5.0 600.75 43 .0 4.69 Statul Lei mld €/euro mln.1875 35.5 1. mln. 3.75 46.Anexa 6 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare a strategiei sectorului de lapte 2012-2017 Nr. 75.06 4. 84.7 225. 300.0 75.17 168.0 4. mln. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.75 5. 300. 75.0 18.4 18.9 2. €/euro Mldr.15 11. mln. d/o 1.13 543. mln.7 0.72 4.15 11.0 14.55 4.75 Donatorii Lei mld €/euro mln. 178.69 Procesatori Lei mld €/euro mln.28 1.5625 0.75 75.75 Total Lei mld.4 18.28 1.

75.8 175. mln. mldr.6 10. mln. 2.9 82.2 44 .75 12.88 524.3 2.73 Procesatori lei mld €/euro mln.72 868.3 2.88 393. 300.72 315.0 32.3 998.6 175.55 19. mln. 315.69 196.0 24. 300.9 Donatorii lei mld €/euro mln.3 4.5 156.9 Total lei mld. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.73 Statul lei mld €/euro mln.312 0.75 12.0 4.8 43.8 10.8 43.75 1. d/o 1.0 27. 46.55 19.0 1. 0.8 62.69 196. 75.0 4.0 1.4375 €/euro mln.6 54.5 2. 3. mln.Anexa 7 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare 2018-2022 Nr.

27.75 Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea fermelor Alte cheltuieli Total 2. 225. Măsura Producători lei mld €/euro mln.1 193.8 45 .9 Statul lei mld mln.0 50.0 200.0 14. mln.5 0.5 3. 440. d/o 1.1 1. mldr.0 37.1 38.0 200.0 50. 4. 110. 3.1 3. 1. mln.24 77.13 1. mln. 68.5 1.1 €/euro mln.0 28.Anexa 8 Repartizarea cheltuielilor pe perioada de implementare a strategiei 2023-2027 Nr.5 440.5 Donatorii lei mld €/euro mln. 440.0 14.5 12. 110.0 €/euro mln.8 31.09 68.0 6.13 450.9 Procesatori lei mld €/euro mln.13 225.1 12.5 24.1 3.0 27.0 6.25 38.5 Total lei mld.5 93.5 24.

55 159. Alte cheltuieli.125 70.3 fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (costul 1 ferme – 2.5 mld. reutilarea întreprinderii de procesare ş. mln.6 46 . Procurarea 85000 2. lei € (euro). lei) 3. = 30000 lei) 2.9 fermelor (costul 1 ferme – 7.375 210. Dotarea 450 1. ISO 22000. Construcţia 450 3.05 440.Anexa 9 Total cheltuieli pe perioada implementării strategiei sectorului de lapte în RM pentru anii 2012-2027 N Măsura Bucăţi Costul d/o mlrd. Total 7.4 materialului de prăsilă (costul 1 buc. 1.a. inclusiv implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP. lei) 4.5 mld.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful