NOTĂ INFORMATIVĂ

pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 Prezenta Strategie descrie situaţia curentă în domeniu, defineşte problemele, stabileşte obiectivele şi măsurile necesare de a fi întreprinse, etapele de implementare, precum şi aspectele legate de impactul implementării acesteia. Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securităţii alimentare a ţării, deoarece laptele şi produsele lactate sunt produse social importante şi sunt un element indispensabil în raţiile alimentare ale populaţiei, inclusiv în alimentaţia copiilor şi bătrînilor, precum şi păturilor social vulnerabile. O analiză amplă a sectorului de producere şi procesare a laptelui în Republica Moldova denotă următoarele: - efectivele de vaci mulgătoare sunt în permanentă descreştere; - 97% din efectivele de vaci se întreţin în gospodăriile individuale a populaţiei rurale (pe la casele ţăranilor); - s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării; - laptele produs în gospodăriile individuale este o producţie sezonieră şi de calitate inferioară, ce face dificilă asigurarea capacităţilor de prelucrare cu materie primă toamna şi iarna, precum şi fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei calitative şi competitive; - capacităţile întreprinderilor de procesarare a laptelui sunt utilizate în medie la 22,6%. Situaţia poate fi ameliorată prin trecerea treptată a efectivelor de taurine de la casele cetăţenilor în extravilan, revitalizarea şi modernizarea fermelor existente şi construcţia de noi capacităţi. Fermele zootehnice vor fi dotate cu echipament şi utilaj modern, ce va permite obţinerea producţiei de lapte calitative. Va fi posibilă implementarea tehnologiilor performante de întreţinere, nutriţie şi exploatare a animalelor, care de rînd cu ameliorarea genetică şi crearea unei baze furajere suficiente va conduce la sporirea productivităţii taurinelor, majorarea volumelor de producere a laptelui şi asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă. De rînd cu trecerea efectivelor de taurine la fermele situate în extravilan vor fi implementate măsuri de ameliorare genetică prin metodele însămînţărilor artificiale şi transferului de embrioni, crearea unei reţele de ferme de prăsilă cu un şeptel de vaci nu mai mic de 25% din efectivul total, conform normelor zootehnice, ce va permite asigurarea fermelor de producere a laptelui cu animale autohtone de reproducţie cu un potenţial înalt de productivitate. Deasemenea, Strategia prevede crearea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate, asocierea fermelor de producere a laptelui în bază de contracte de
1

lungă durată cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje. Revitalizarea fermelor existente şi construcţia fermelor noi va conduce la crearea de noi locuri de muncă, majorarea veniturilor crescătorilor de animale, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori, preţuri rezonabile pentru consumatori şi promovarea stilului rural de viaţă, specific mediului rural. Modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui va permite diversificarea asortimentului de produse lactate şi asigurarea consumatorilor cu producţie competitivă şi calitativă de origine autohtonă. La aceste întreprinderi se vor implementa sistemele de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. Pentru implementarea Strategiei vor fi atrase credite bancare, resursele financiare ale investitorilor locali şi străini, donatorilor, procesatorilor, precum şi mijloace financiare din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte este elaborată în conformitate cu Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23.03.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 46-52, art.212).

Viceministru

Ştefan GHITOROAGĂ

Ex. I. Bizuţchi, 210062

2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE Nr.____ din______________ 2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 (se anexează). 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează: Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministrul Finanţelor Vasile Bumacov Veaceslav Negruţa

3

Proiect

Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 I. INTRODUCERE Ridicarea nivelului de trai al populaţiei întotdeauna a fost asociată cu îmbunătăţirea alimentaţiei lui. Laptele este unicul produs care este fabricat de însăşi natura special pentru alimentaţie. Cu toate acestea, laptele este un produs perisabil şi depăşirea acestei particularităţi se face posibilă prin fabricarea unei varietăţi de produse lactate. Îmbunătăţirea bunăstării şi a nivelului de trai conduce la sporirea necesităţii şi creşterea cererii pe piaţă. Pentru a satisface cererea este necesară sporirea volumului de producere, îmbunătăţirea calităţii produselor lactate, perfecţionarea asortimentului de produse şi tehnologiilor de producere şi prelucrare a laptelui. Perfectarea asortimentului şi programului de producere este un factor important a creşterii economice în subdiviziunea lapte a complexului agroalimentar. Sectorul de lapte în Republica Moldova este un sector strategic. Condiţiile climaterice ale ţării şi solurile fertile sunt favorabile pentru creşterea taurinelor de lapte, iar amplasarea geografică este avantajoasă pentru comerţul cu produse lactate cu ţările din estul şi vestul Europei, precum şi cu statele din Asia Mijlocie şi ţările arabe. Sectorul de lapte este un sector important pentru majoritatea ţărilor şi i se acordă o atenţie deosebită dezvoltării lui, fapt ce conduce la majorarea volumelor de producere a laptelui. Astfel, producerea globală a laptelui a fost notificată în anul 2008 la 693 milioane tone şi a crescut pînă la 710 mln tone în 2009. Conform estimărilor FAO producerea laptelui în 2011 va atinge cifra de 724 mln tone, înregistrînd o creştere cu 2% faţă de anul 2009. O mare parte a creşterii va fi reprezentată de ţările în curs de dezvoltare, în special Argentina, Brazilia, China şi India, acest sector va avansa deasemenea şi în ţările dezvoltate în frunte cu UE, Noua Zeelandă şi SUA. Întîietatea în lume la producerea laptelui, după datele statistice FAO în 2008, este deţinută de SUA – 86,2 mln tone, urmată de India – 44,1 mln tone, China – 35,9 mln tone şi Federaţia Rusă – 32,1 mln tone. Producereaea anuală în ţările vecine Republicii Moldova în anul 2008 a fost: Ucraina – 11,5 mln tone, România – 5,5 mln tone. Ultimi ani în Federaţia Rusă a scăzut considerabil efectivul de animale (conform datelor statistice FAO în anul 2008 au fost înregistrate 8,5 mln vaci mulgătoare) însă producţia anuala a laptelui a sporit dat fiid faptul că productivitatea la o vacă a crescut în medie pînă la 3,5 t./an, deoarece vacile cu randament scăzut de productivitate sunt înlocuite cu vaci cu randament superior, importate din Olanda, Germania şi Estonia. Producţia de lapte este una dintre principalele activităţi agricole din UE. În 2008, un milion de agricultori au produs 150 de milioane de tone de lapte, în valoare de peste 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezinta 14% din valoarea productiei agricole a UE. Peste 60% din carnea de vita produsa in UE provine de la septelurile
4

asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment.de vaci de lapte.1. Conform datelor Federatiei Internationale a Producatorilor de Lapte (IDF). . Este nevoie de mai multă cercetare şi inovare la nivelul producerii şi procesării pentru a se dezvolta noi produse. 5 . Ar fi o greşeală majoră ca Republica Moldova să devină dependentă de importuri de produse lactate aşa cum s-a întamplat.1 mii tone). achiziţia. este benefică pentru agricultori şi consumatori. de asemenea. inclusiv vaci – 402 mii capete). De fapt. prevenirii bolilor la animale. a ponderii acestui sector în tot produsul agricol global. care să le permită sa ducă o viaţă normala şi. UE produce 27% din productia mondială de lapte. care le asigură agricultorilor un venit rezonabil. Daca se doreşte menţinerea şi dezvoltarea producţiei de lapte ca un sector viabil în Republica Moldova. Este esenţial să se aloce mult mai multe resurse zootehniei. inclusiv a sectorului de creştere taurinelor. precum şi cercetării şi inovării la nivelul fermelor pentru a se permite dezvoltarea unei industrii mai eficiente.protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă.asigurarea pieţei interne şi posibilităţilor existente de export cu lapte şi produse lactate în asortiment de calitate înaltă şi la preţuri accesibile pentru consumatori. Ramura de creştere a taurinelor Creşterea taurinelor în Republica Moldova a avut cel mai înalt grad de dezvoltare în perioada anilor înainte de reformare (1989-1990). Producţia laptelui joacă un rol foarte important în menţinerea structurii economice si sociale a zonelor defavorizate. să se investească în viitorul lor ca producatori de lapte. 60% din fermele de lapte din UE se gasesc în zone defavorizate. . În următorii ani din cauza reformelor agrare nereuşite s-a produs o retrogradare a tuturor ramurilor agriculturii. producătorii de lapte trebuie sa obţină un venit echitabil. conform normelor fiziologice şi în perspectivă – conform normelor FAO. specific mediului rural. a indicilor economici de producere a laptelui şi cărnii de bovină. împreuna cu creşterea bovinelor şi ovinelor. a productivităţii lor (3735 kg la o vacă) şi a producţiei globale de lapte (1511 mii tone) şi carne de bovină (159. DESCRIEREA SITUAŢIEI 2. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. II. În aceşti ani s-au înregistrat indicii superiori ai efectivului de taurine (1112 mii capete. Stabilitatea preţurilor la poarta fermei. Producţia de lapte este una dintre activităţile cele mai potrivite pentru a menţine familiile de agricultori în zonele defavorizate şi.utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. . ca rezultat al unor preţuri scăzute. joacă un rol major în conservarea şi dezvoltarea peisajului şi a mediului. asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. Scopurile elaborării Strategiei sectorului de lapte sînt: . în vederea creşterii cererii de piaţă.

mii tone 1112 402 151. lipsa deplină a subvenţionării producerii laptelui şi cărnii.Privatizarea pământului şi divizarea terenurilor în sute de mii de parcele mici – cote a proprietarilor de pământ. Numărul total de taurine s-a micşorat de 5. nu se realizează acţiuni concrete şi efective pentru creşterea productivităţii animalelor şi a producţiei globale de lapte şi carne de taurină. În tabelul 2 sunt prezentaţi indicii de bază care caracterizează evoluţia principalilor criterii din ramura creşterii taurinelor în ultimii 20 de ani.6 ori.7 ori şi creşterea animalelor în masă vie – de 7.6 3435 554 La începutul anului 2010 în gospodăriile de toate categoriile efectivul de bovine constituia 216 mii capete. Tabelul 1 Creşterea taurinelor în Republica Moldova în gospodăriile de toate categoriile 1990 Efectivul de bovine la începutul anului. Principalele cauze care au dus la retrogradarea ramurii sunt următoarele: a) gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispun de terenuri mici de pământ.6 2800 659 232 169 18. pînă în prezent se prelungeşte reducerea efectivului de taurine. sau numai 51. reducerile drastice a efectivelor de taurine şi volumelor de producere a laptelui în ultimii 20 de ani reprezintă o mare pierdere economică. mii capete inclusiv vaci mulgătoare. mii tone Producţia medie de lapte pe o vacă/an. kg Producţia anuală a laptelui. 6 .9 3735 1511 1995 751 367 53. la 56 şi 38.3%.7 ori.4 3011 510 2009 218 160 20. inclusiv al vacilor – de 2. ceea ce nu permite înfiinţarea unor ferme de creştere a taurinelor înalt productive şi implementarea tehnologiilor intensive de producere a laptelui şi cărnii de taurină.6 2039 574 Anul 2005 2008 331 231 26. Producţia anuală de lapte a vacilor a scăzut în aceeaşi perioadă de 2.2 ori.4% faţă de anul 1990.5 3316 539 2010 216 154 19. dispariţia fermelor de prăsilă. În aceeaşi perioadă s-a redus şi efectivul vacilor. sacrificarea neargumentată a tineretului taurin la o vârstă timpurie. mii capete Creşterea anuală a vitelor (în masă vie). etc. Pentru o ţară ca Republica Moldova în care creşterea taurinelor este o ramură tradiţională şi cu o istorie bogată la producerea laptelui pe scară largă. respectiv. b) deţinătorii de taurine din gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile cetăţenilor care practică producerea laptelui şi a cărnii de taurină nu dispun de capital pentru înfiinţarea unor noi exploataţii cu tehnologii intensive (performante) de producere a produselor animaliere.1 % comparativ cu anul 2000 şi 19. a bazei furajere şi materiale a creşterii taurinelor concomitent cu lipsa investiţiilor pentru crearea fermelor noi. Spre regret. au condiţionat apariţia unei situaţii de criză în ramura creşterii taurinelor.8 2043 762 2000 423 275 26. scumpirea resurselor energetice.

Roşie Estoniană şi în ultimii 2 ani Holshtein şi Simmental). iar din 2003 aceeaşi situaţie este şi cu laptele.c) reducerea considerabilă a suprafeţelor culturilor furajere şi respectiv a producerii furajelor.4 mii vaci numai 3. inclusiv 154. volumele totale de producere a laptelui de vacă au sporit cu 8.9 mii junci de la 18 luni şi mai mari. şi.). 7 . Celelalte 149. d) în perioada posprivatizaţională a scăzut potenţialul genetic al producţiei de lapte şi carne al raselor de taurine omologate în ţară şi lipsa materialului genetic modern . Stăuceni din mun. Numai pe parcursul ultimilor 5 ani în ţară au fost lichidate din diferite pricini mai mult de 25 ferme mari cu un efectiv de peste 6 mii vaci. Actualmente taurinele de prăsilă au o pondere mai mică de 1% din efectivul animalelor existente.6 mii deţinători individuali de animale (cîte 1 – 2 vaci în gospodărie). Corlăteni din Rîşcani. La situaţia de la data de 01.3% (400 capete) sunt întreţinute în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri).6%. În anul 1990 în Moldova activau cca 1150 de ferme de producere a laptelui. Din totalul de 154.8 mii vaci (2. În anul 2010. în pofida reducerii efectivelor de animale cu 8. Producerea laptelui – materie primă Efectivele de animale şi producţia de lapte. f) existenţa unui mare decalaj între preţul de cost al laptelui şi cărnii şi cel de achiziţionare a materiei prime de către întreprinderile industriei alimentare.2%) se întreţin în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (figura 1). etc.5%) se întreţin la fermele zootehnice de producere a laptelui din cadrul gospodăriilor agricole de diverse forme de proprietate şi doar 0. cum ar fi fermele de la Ţarigard din raionul Drochia. e) reducerea la cea mai joasă cotă a taurinelor de prăsilă. La momentul actual această situaţie este ieşită de sub control şi dacă nu vor fi luate măsuri urgente. Balasineşti din Briceni. Din motivele menţionate şi alte cauze similare numai în întreprinderile agricole din 1995 şi până în 2004 producerea cărnii de taurină a devenit nerentabilă. ca urmare. inclusiv şi de prăsilă. datorită susţinerii de către stat a activităţilor de ameliorare a sporit productivitatea vacilor. Chişinău.9 mii vaci (97. Eficacitatea activităţii de ameliorare în continuu a producţiei animalelor poate fi obţinută dacă efectivul taurinelor de prăsilă va constitui nu mai puţin de 30 % din numărul total de animale.01. La acest capitol situaţia nu este mai bună nici în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi a cetăţenilor. declinul în ramură nu va fi depăşit. 2.5% faţă de anul 2008. Sturzăuca din Glodeni. Bovinele sunt întreţinute în 94 ferme zootehnice de producere a laptelui şi 144.4 mii vaci şi 26.2. necesare pentru realizarea potenţialului productiv de lapte şi carne al taurinelor.2011 în toate categoriile de gospodării din ţară se întreţineau 216 mii capete bovine de rase pentru lapte şi lapte-carne (rasele Bălţată cu negru tip Moldovenesc.

30% 2.1 0. Tabelul 2 Structura ramurii de creştere a taurinelor de lapte Efectiv 2008 2009 2010 Efectivele de vaci la finele anului.9 Producerea laptelui de vacă.9 3435 100 2.2% În anul 2010 în total pe ţară s-a produs 554.14%) la fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) şi 576.3 96.: Total 168.1 97.1 0.0 0.2 0.5 96.3 154.2 3316 554.5 inclusiv la: întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual Productivitatea medie la o vacă.4 inclusiv la: Întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual 5. kg 16.0 0.37 0.49 100 În pofida reducerii efectivelor de vaci (de la 168. mii tone: Total 510. Sporirea productivităţii vacilor se datorează măsurilor întreprinse de ameliorare genetică prin metoda însămînţării artificiale.8 4.0 100 100 2.9 0.1 14.20% fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) 0. modernizării fermelor 8 .5 155.8 0.1 mii tone lapte de vacă. mii cap. 0.4 Specificare Ponderea.79 0.8 mii capete în anul 2008 pînă la 154.11 97.8 160.5 0.5 149.9 100 2.4 100 2.30% ferme de lapte ale о ntreprinderilor agricole 2. procurării junincilor de rase performante din import. inclusiv 14 mii tone (2.% 2008 2009 2010 100 3.4 mii capete în anul 2010).14 97.9 3011 538.5 493.1 100 100 2.4 mii tone (97. an de an sporeşte productivitatea animalelor (de la 3011 kg în anul 2008 pînă la 3435 kg în anul 2010) şi volumul de producere a laptelui (de la 510.1 mii tone).8 0.8 162. 9 16.49%) în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (tabelul 2).8 538.5% gospodării individuale 97.Figura 1 Apartenenţa efectivelor de vaci după tipurile de gospodării 0.5 0.50% 97.3 4.5 mii tone pînă la 554.8 mii tone (0.7 522.3 96.37%) la fermele întreprinderilor agricole.

Iarna există un deficit de materie primă. În perioada reformelor în agricultură. luînd în consideraţie faptul. deţinătorii individuali de vaci utilizează în gospodărie pentru consumul propriu cca 13. Toate lucrările se execută manual. preţurile de achiziţie fiind în creştere.2% din producţia de lapte.nu este posibilă utilizarea tehnicii şi utilajului la procesele tehnologice de întreţinere. 37. Din 11636 capete tineret de bovine cca 5800 capete sunt viţele. pe la casele sătenilor.6% din producţia de lapte se comercializează atît la oficiile de colectare a laptelui pentru procesare la întreprinderile de prelucrare. 1409 capete bovine cu greutatea de peste 300 kg. sporirea esenţială a productivităţii acestora. Conform estimărilor. faţă de 24 de vaci în anul 2007 şi 30 de vaci în anul 2003. nu se pune în discuţie lichidarea acestui sector de producere a laptelui. numai în anul 2010 din Republica Moldova s-au exportat în ţările arabe (Libia. precum şi la colectarea laptelui pentru asigurarea întreprinderilor de procesare cu materie primă. nutriţie şi exploatare a animalelor şi. ca urmare. În ultimii 2 ani deţinătorii de taurine comercializează vacile. Totodată. . cît şi la pieţele agricole din oraşele şi localităţile rurale ale ţării. nutriţie şi exploatare a animalelor.laptele produs în gospodăriile individuale este de calitate inferioară şi face dificilă fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei competitive. Astfel. Deţinătorii individuali de vaci. că o mare parte din efectivele de taurine din sectorul individual sunt întreţinute de păturile social vulnerabile ale populaţiei rurale şi producţia de lapte în prezent este unica lor sursă de venit. . Cca 90% din numărul bovinelor exportate au fost colectate din sectorul individual. 43. a fost transferat în sectorul individual.s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării. 9 . 10036 capete cu greutatea între 160 – 300 kg şi 161 capete cu greutatea între 80 şi 160 kg. Amplasarea animalelor pe la casele cetăţenilor în localităţile rurale creează probleme în vederea poluării mediului. ceea ce va permite utilizarea tehnologiilor moderne de întreţinere.8% se prelucrează în condiţiile casnice. din care 7000 capete vaci. Diminuarea efectivelor de vaci în gospodăriile cetăţenilor se datoreză secetei din anul 2007 şi preţurilor mici de achiziţie a laptelui din anii 2007 – 2009. Siria şi Liban) 18636 capete de bovine vii. Cca 80 la sută din efectivele de vaci sunt întreţinute de persoanele pensionate. În acest context accentul se pune pe crearea fermelor de bovine în extravilanul localităţilor. pregătire a furajelor şi nutriţie a bovinelor.şi implementării tehnologiilor progresive de întreţinere. Primăvara şi vara întreprinderile de procesare au surplus de lapte şi respectiv preţurile de achiziţie diminuează. În anul 2010 la 100 de gospodării din localităţile rurale revin numai 19 vaci. Ca urmare a întreţinerii a cîte o vacă în gospodărie: .nu se respectă nici o tehnologie de întreţinere şi nutriţie a animalelor. Producţia de lapte la producătorii individuali este sezonieră. . 98% din efectivul de bovine din fermele zootehnice ale gospodăriilor agricole. situate în extravilan. tăuraşii şi viţelele firmelor de colectare şi îngrăşare a bovinelor pentru exportul lor în ţările arabe.

tehnică şi utilaje au majorat preţul de cost al laptelui şi cărnii de bovină. inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermieri).Fermele zootehnice de producere a laptelui din posesia întreprinderilor agricole de diverse forme de proprietate. Efectivele de vaci s-au redus de la 402 mii capete în anul 1990 pînă la 154. 3. precum şi de exploatare a animalelor. prin intermediul specialiştilor centrelor teritoriale.o mare parte a fermelor zootehnice au fost demolate. cărnii şi produselor din carne. utilaj tehnologic şi amenajări. punînd sub pericol securitatea alimentară a ţării. şi Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. în care se întreţineau 10.2 mii vaci (tabelul 3).. animale.3 100 La fermele zootehnice este posibilă aplicarea tehnologiilor moderne de întreţinere. . inclusiv 4. În componenţa Centrului Republican activează 31 de centre teritoriale cu 840 oficii locale. de reproducţie şi ameliorare genetică. inclusiv 14 ferme în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). Prin urmare. de nutriţie şi preparare a nutreţurilor. Pe parcursul 10 .materie primă. sau cu 60%. După reformele din agricultură şi implementarea Programului .majorarea costurilor la resursele energetice. . diminuarea efectivelor de animale şi volumelor de producţie. .8 15. acestea fiind uzate moral şi fizic. Ameliorarea genetică a efectivelor de taurine este efectuată de către Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor". furaje.4 mii capete în anul 2010. constitue un sistem integru cu destinaţia producerii laptelui . Ele sînt compuse din încăperi. 4. 2. Din punct de vedere tehnologic şi importanţa în producerea laptelui –materie primă.2011 în ţară existau 94 ferme zootehnice.9 4.preţurile mici de achiziţie a laptelui şi a cărnii conduc la falimentarea deţinătorilor de bovine.2011) Numărul de vaci Numărul de ferme 05 – 20 28 21 – 50 34 51 – 100 13 101 – 200 15 201 şi mai multe 4 94 % 29. TOTAL: Clasificarea fermelor după numărul de vaci (conform situaţiei de la data de 01. 5.8 36.d/o 1.la fermele zootehnice nu s-a investit nimic.2 13.01. creînd motiv pentru importul excesiv al laptelui şi produselor lactate.01. fără intervenţia statului acest declin nu poate fi oprit. organizează şi desfăşoară activitatea de ameliorare la fermele de prăsilă în conformitate cu planurile de selecţie şi de împerecheri a taurinelor.Pămînt” fermele zootehnice au fost incluse în cote valorice a foştilor membri ai colectivelor acestora. Tabelul 3 Nr. La situaţia din 01. În legătură cu aceasta: . Centrul Republican.8 mii capete bovine. fermele zootehnice se situează pe o treaptă ierarhic superioară faţă de gospodăriile individuale ale cetăţenilor.

este repartizat şi materialul seminal congelat destinat însămînţării artificiale a taurinelor.iniţierea controlului oficial al producţiei de lapte (COPL) a taurinelor la agenţii economici indiferent de forma de proprietate. care ca rezultat va facilita implementarea COPL. .reluarea activităţii Eleverului taurin.iniţierea bazei informaţionale de date zootehnice. se efectuează selectarea tăuraşilor destinaţi pentru creştere şi reproducţie. indicii fiziologici. Centrul Republican de Ameliorare şi Reproducţie a Animalelor. În scopul extinderii arealului animalelor de prăsilă. 11 . la oficiile locale este desfăşurată activitatea de reproducţie a taurinelor prin metoda însămînţării artificiale. vor evalua şi efectua o analiză amplă a resurselor genetice taurine existente în ţară şi vor elabora un program cu propuneri concrete de ameliorare şi utilizare a acestora. De la aceşti tauri va fi obţinut material seminal. La banca genetică a Centrului Republican este păstrat un volum de peste 7 mln doze de material seminal congelat. spermogramei etc. . În conformitate cu planurile de rotaţie a liniilor de tauri. exploatare şi reproducţie a animalelor. Asigurarea ştiinţifică în sectorul zootehnic din republică este efectuată de către Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. vor servi ca bază pentru evaluarea calităţilor de prăsilă a acestora. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) efectiează reciclarea cadrelor de nivel regional şi local din sectorul zootehnic în scopul perfecţionării cunoştinţelor în aplicarea tehnologiilor performante de creştere.anului la aceste ferme este organizată aprecierea producţiei individuale de lapte la vaci şi bonitarea tuturor taurinelor reproducătoare. Pregătirea cadrelor pentru sectorul zootehnic este efectuată de instituţiile de învăţămînt cu profila agrar. mamele cărora au deţinut o productivitate de 10-16 mii litri de lapte pe lactaţie. este necesar ca în cadrul Centrului Republican să fie iniţiate următoarele activităţi: . obţinut de la tauri reproducători. care ulterior va fi supus testării după calitatea descendenţei şi utilizării în reţeaua de reproducţie a taurinelor. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. unde anual să fie întreţinuţi 20 de tauri reproducători. organizează şi desfăşoară seminare raionale şi republicane pe diverse probleme ce ţin de tehnologia creşterii şi exploatării taurinelor. Analiza şi monitorizarea rezultatelor contorlului oficial al producţiei de lapte şi bonitării taurinelor. În cadrul Institutului se efectuează lucrări de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine in cadrul raselor omologate în ţară. din care 10-12 capete din rasele de lapte. Odată cu desfăşurarea traselor de alimentare a oficiilor locale cu azot lichid. testarea acestora după producţia proprie. în comun cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie în cirezi şi ca rezultat sporirea progresului genetic taurin. consultanţă agenţilor economici. Cercetătorii acordă suport ştiinţific. Este necesară procurarea echipamentului tehnologic pentru laboratorul de apreciere a indicilor calitativi ai laptelui.

lipsa mijloacelor financiare circulante.a crescut ponderea însămînţărilor artificiale la bovine. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului antreprenorilor la cunoştinţe.9 mln lei. 12 .3% cheltuielile deţinătorilor de animale la însămînţarea artificială a vacilor. . sunt importate la preţuri mai joase decît preţul de cost al producţiei autohtone.a sporit nivelul de asigurare a populaţiei cu lapte în raport cu normele FAO de la 47. Volumul de producere a laptelui s-a majorat de la 506 mii tone în anul 2007 pînă la 554. . de la 29. sau cu 26.au fost atrase investiţii capitale ale deţinătorilor de ferme zootehnice de creştere a taurinelor în construcţia şi reconstrucţia acestora în valoare de 230 mln lei. şi anume: .baza materială şi infrastructura învechită a fermelor şi complexelor zootehnice ce determină tehnologii depăşite şi calitate proastă a produsului finit şi productivitate scăzută a muncii.volumul producţiei zootehnice globale.concurenţa neloială creată pe piaţa internă de importul laptelui şi produselor lactate. . inclusiv 5 ferme ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri). statul subvenţionează 40% din costul utilajului tehnologic procurat. În scopul stimulării atragerii investiţiilor în crearea şi modernizarea fermelor zootehnice pentru producerea laptelui.7% în anul 2005 pînă la 56. . Estonia şi Austria. 2 ferme sunt integrate cu întreprinderile de procesare a laptelui.a crescut volumul de lapte colectat prin intermediul oficiilor locale pentru prestarea serviciilor zooveterinare. . Pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii încadrate în activităţile economice cu profil agricol.4% în anul 2007 pînă la 62. sau cu 58.7 %. 40 lei/kg la procurarea junincilor gestante şi la un nivel de 51. reconstruite şi modernizate – 5 ferme vechi. . cu suportul Uniunii Europene. Olanda. în ansamblu pe ţară. Măsurile întreprinse au contribuit la sporirea eficienţei selecţiei şi reproducţiei în ramura de creştere a bovinelor. Problemele principale cu care se confruntă producătorii din ramura de creştere a taurinelor sunt: .9% în anul 2010. la întreprinderile cumpărătorilor de animale de prăsilă constituie 29. activează cu succes Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici IFAD şi Programul Naţional RISP.au fost create 4 ferme moderne noi.1 mii tone lapte în anul 2010. de la 150 mii tone în anul 2005 pînă la 238 mii t în anul 2010. În perioada anilor 2008 – 2010.3 % în anul 2010.Atragerea investiţiilor. datorită stimulării atragerii investiţiilor în sectorul zootehnic: .6 %. La 7 ferme se utilizează tehnologia de întreţinere a vacilor la stabulaţie liberă şi mulsul vacilor în sălile de muls. inclusiv 480 capete din Germania. tehnologii moderne şi finanţare în Republica Moldova. . productivitatea medie de lapte a cresut de la 2871 kg în 2007 pînă la 3435 kg per vacă în 2010.deţinătorii de animale au procurat 993 juninci gestante înalt productive. modernizate parţial – 42 ferme. care fiind subvenţionate în străinătate.

înaccesul producătorilor produselor zootehnice la credite ieftine. .. Dat fiind faptul.5 mii cap. În medie pe ultimii 3 ani (2008 – 2010). Preţul de achiziţie a laptelui variază în dependenţă de anotimp. în care se întreţin 73. întreprindere de procesare cît şi statutul punctului de colectare şi variază de la 1. din insuficienţa materiei prime capacităţile întreprinderilor de prelucrare a laptelui sunt utilizate în medie la 22. În raioanele din zona de nord.riscul major al investiţiilor din cauza instabilităţii preţurilor de achiziţie a producţiei zootehnice. în zona de centru – 67 oficii şi în raioanele din zona de sud – 80 de unităţi. obţinute în condiţii de casă. principalele întreprinderi de procesare au aciziţionat de la fermele zootehnice şi oficiile de colectare a laptelui 128. vaci (47. maşinilor. acestea fiind compensate în mărime de 15% din import. iar de la deţinătorii individuali de vaci – prin intermediul oficiilor (punctelor) de colectare. . 2. principalul furnizor de lapte-materie primă.7%) laptele este colectat de 462 oficii.2.rentabilitatea extrem de mică şi ca rezultat pierderile economice ce provoacă falimentul producătorilor în zootehnie. Utilajul şi tehnologiile învechite sporesc consumul de energie şi întru diminuarea cheltuielilor este necesară reutilarea întreprinderilor de procesare a laptelui. Toate oficiile de colectare sunt dotate cu instrumentariu pentru aprecierea calităţii şi frigidere pentru răcirea şi păstrarea laptelui. poartă un caracter sezonier. a resurselor genetice de prăsilă şi lipsa sau deficitul acestora la noi în ţară. 13 . Preţul de cost al produselor lactate autohtone fiind unul sporit favorizează importul acestora la compartimentul competitivitate. Achiziţia şi procesarea materiei prime Fabricile de prelucrare a laptelui colectează centralizat materia primă (laptele) de la fermele zootehnice în direct. SA „Incomlac” şi SA „Fabrica de brînzeturi din Soroca”) au iniţiat procedura de reutilare şi în perspectivă implementarea HACCP-lui şi ISO 22000.6%. că producţia de lapte în sectorul individual. Datorită preţurilor mici de achiziţie. cea mai mare cantitate se achiziţionează în perioada martie – septembrie. Neutilizarea la maxim a capacităţilor de prelucrare şi echipamentul învechit generează pierderi mari de producere.5 lei. tot mai mulţi deţinători individuale de vaci comercializează la pieţele agricole din localităţile ţării laptele şi produsele lactate (smîntînă. Producţia autohtonă nu acoperă necesităţile de consum intern. brînză de vaci). Totodată. Insuficienţa materiei prime impune colectarea laptelui de la distanţe mari. Unele întreprinderi (SA „JLC”. . ce de asemenea duce la sporirea cheltuielilor de transport şi respectiv majorarea preţului de cost la produsele finite.7 lei pînă la 4.preţul costisitor al utilajelor tehnologice.4 mii tone lapte – materie primă. care în marea majoritate aparţin întreprinderilor de prelucrare iar 58 din ele fiind proprietatea intermediarilor. 609 la număr.

9 56. exportul .9 13.0 214 298 84. recalculate în lapte cu grăsimea 3.5 641. conform datelor statistice.0 kg pe cap de locuitor faţă de 155.8 6.9 .4 2011 pronostic 620 580 13 60 667 9. în statele europene consumul global de produse lactate a crescut în medie cu 2. s-au cu 15% mai mic faţă de necesarul asigurării consumului fiziologic calculat (214 kg/ cap de locuitor) pentru Republica Moldova.7 180. În prezent în ţară.4 3563. Tabelul 4 Producerea. recalculate în lapte Consumul de lapte. însă este net inferior nivelului din ţările Uniunii Europene. Din anul 2000. a cunoscut o crestere continuă.9 214 298 78.0 60.5% în fiecare an.5 168. recalculate în lapte Importul produselor lactate.0 214 298 72.7 9.4 52.0 A n i i 2009 2010 574.3. total Ponderea importului produselor lactate în volumul total al consumului de lapte Numărul populaţiei Consumul de lapte pe cap de locuitor Normele fiziologice privind consumul de lapte pe cap de locuitor Normele FAO privind consumul de lapte pe cap de locuitor Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele fiziologice Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele FAO Unitate de măsură mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone % mii pers. consumul mediu de lactate anual este 180 kg pe persoană (figura 2).0 553.0 41. importul şi consumul de lapte Specificare Volumul total de producere a laptelui inclusiv: lapte de vacă Exportul produselor lactate.5 32. Figura 2 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 2008 2009 2010 producerea consumul Figura 2 demonstrează că consumul de lapte si produse lactate. consumul de lapte şi produse lactate în Republica Moldova pe cap de locuitor a crescut semnificativ. kg kg kg % % 14 2008 543.2 602.0 3560 187.4 510.1 60. Consumul de lapte În ultimii ani.2 554.9 5.8 3567.5 21.8 3572.1 10. Această creştere s-a redus în perioada anilor 2008-2010 la 1% pe an. ajungand în anul 2010 la un nivel de 180.5%.6 62.4 214 298 87.2.0 kg înregistrat în anul 2008.6 538.7 591.7 155.

5 56148.7.6.4% în anul 2008 pînă la 84.9 17.9 66183.8% în anul 2008 pînă la 9. care.4 590.7 62366.7 98. Ponderea importului în volumul total de consum al producţiei de lapte a crescut de la 5. fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 5 Producerea.0 50.5%). brînzeturi .8 67. de la 52% pînă la 60. Ţinînd cont de calităţile biologice şi nutritive ale laptelui sunt recomandate următoarele cantităţi anuale de produse lactate pe cap de locuitor: produse acidolactice şi lapte . exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0401 Specificare Producerea. Producţia autohtonă de produse lactate nu acoperă necesităţile de consum intern.Diferenţa din raportul producere/consum este asigurată de importul de produse lactate. importul.9 15. În perioada anilor 2008 – 2010 a crescut nivelul de consum al laptelui de la 72. au crescut de la 32 mii tone în anul 2008 pînă la 60.5 kg pe zi.6. unt .7 809.5 61602.1 74.5 Consumul produselor lactate este calculat reieşind din voulmele: de producere + import – stoc – export şi este prezentată în tabelele 5 – 9 şi figurile 3 – 8. tone Consumul. kg Raportul producere/consum. respectiv.4 945.0 756.7 2010 65220. tone Importul.5.5 98.9 135.1% în anul 2010 faţă de normele fiziologice şi.6 kg etc.5 kg. cu o valoare biologică importantă. neconcentrate.9 66234.4 kg. Figura 3 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0401 „Lapte şi smîntînă. tone Total.1 A n i i 2008 2009 66879. % 2007 55558.5 62434.4 18. Laptele şi produsele lactate sunt unele din cele mai necesare surse de proteină de origine animală.4 kg. tone Stocuri la finele anului. tone Exportul.164 kg. neconcentrate.4% faţă de normele FAO.5 mii tone în anul 2010 (tabelul 4). tone Consumul pe cap de locuitor. brînză proaspătă de vaci . aceasta fiind compensată în mărime de 15 – 30% cu produse din import..4% în anul 2010. recalculate în lapte integral cca 450 kg sau cca 1. fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” denotă o uşoară creştere 15 . recalculate în lapte cu grăsimea de bază (3. Analiza situaţiei privind consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifată 0401 „Lapte şi smîntînă.9 67748. total pe ţară. smîntînă .1 18.6 99.6 98.0 56013.7 0.6 67823.

tabelul 5). Raportul producere/consum la producţia de lapte şi smîntînă neconcentrate constitue 98.1 0. Figura 4 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte. (în anul 2010 a scăzut cu 45.5% acoperire din import (figura 3.7 2010 1216. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” (figura 4.9 2226.0 1317.6 16 .2 2857.8 kg pe cap de locuitor. tone Consumul.6 0.9 2730.8 ori mai mare faţă de volumele de lapte şi smîntînă concentrate. kg Raportul producere/consum. consumul acestor produse în anul 2010 a constituit doar 0. care demonstrează o descreştere a consumului.8 1326. tone Exportul.9 4047.0 2140. tabelul 6). Cu alte cuvinte.9 1085.5 – 99. tone Importul.sau cu adaos de zahăr şi îndulcitori.5% faţă de anul 2007). respectiv în anul 2010 cererea a fost completată cu 75% produse din import. tone Total.8 42. tone Stocuri la finele anului. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 6 Producerea. O situaţie inversă întîlnim la sortimentele de produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte.8 2149.5 3490.8 498.8 4816. totodată prevalînd producerea cu 1.3 66.0 3365. % 2007 2676. În anul 2010 importul acestor produse este de 1. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0402 Specificare Producerea. Totodată. ceea ce denotă orientarea de producere a produselor lactate pe tipuri de sortimente la întreprinderile de prelucrare a laptelui în dependenţă de cererea pe piaţă.9 4706.0 A n i i 2008 2009 2693. importul.0 2013.0 1821.8 74.3 1. total pe ţară.8 1.0 75.comparativ cu anul 2007.1 3621.1 % şi o uşoară creştere a producerii de 3% va da posibilitate întreprinderilor de procesare să exporteze această producţie (cu condiţia competitivităţii acesteea după calitate şi preţ). tone Consumul pe cap de locuitor. produsele lactate fabricate în ţară cu îndulcitori nu pot concura cu cele din import.

2 1. tone Total.2 116. paste lactate pentru tartine” (figura 5.9 4277. Figura 5 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte.9 3819.0 1.5 3738.3 4849. % 2007 3387. sau doar 18% din normele FAO. Consumul de unt pe cap de locuitor în anul 2010 a constituit doar 1 kg. total pe ţară.5 3666.0 3712.3 351. tone Consumul. tone Consumul pe cap de locuitor. tone Stocuri la finele anului.7 4458.Consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte.6 3641.7 61.2 462. 17 . kg Raportul producere/consum. importul. e remarcabil faptul că exportul prevalează importul la acest capitol cu 40%.8 497.8 89.3 122. tone Exportul. paste lactate pentru tartine” 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 7 Producerea.5 1.0 93 A n i i 2008 2009 4337.1 713.4 231.0 329.4 4835.8 388.7 1. tabelul 7) practic a rămas neschimbat însă producerea a crescut cu 22% în 2010 comparativ cu 2007.9 593.0 114 Situaţia produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” (figura 6 şi tabelul 8) denotă o uşoară creştere atît consumul cît şi producerea însă prevalează totuşi consumul şi insuficienţa producerii cu 39% este acoperită cu produsele din import.3 422. tone Importul.3 2010 4165. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0405 Specificare Producerea.

6 393.1 206.8 2824.4 2. chiar concentrate.9 9216. importul. tone Stocuri la finele anului.2 2039. tabelul 9) sunt în uşoară creştere.2 35.9 88.1 8819. lapte prins şi smîntînă. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate. (cu 10 la sută comparativ cu anul 2007) satisfacerea cererii la acest capitol este acoperită cu produsele din import (în anul 2010 cu 13%).7 9733.8 8633. tone Consumul. % 2007 6059. tone Importul.2 2. sau cu adaos de fructe.0 530.8 2573. tone Exportul.3 2421.6 10470.7 73. iaurt.6 18.5 79.7 6267.4 70 A n i i 2008 2009 6783.9 9318. kg Raportul producere/consum.1 71 2010 7181.Figura 6 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 8 Producerea. Figura 7 18 .6 463.6 2. tone Consumul pe cap de locuitor.7 629. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi).8 Producerea cît şi consumul în anul 2010 a produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru. tone Total. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0406 Specificare Producerea. total pe ţară.5 8569. sau aromatizate.3 8645.3 2. nuci sau cacao” (figura 7.

7 89 89 2010 25593 3395. tone Stocuri la finele anului. importul.1 89 II. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0403 Specificare Producerea.3 28988. sau aromatizate. utilajelor tehnologice pentru modernizarea fermelor zootehnice de creştere a bovinelor şi întreprinderilor de procesare a laptelui. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate. reconstrucţia şi modernizarea capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de procesare existente.4 26924.1 8.de stimulare a atragerii investiţiilor prin subvenţionarea în mărime de 50% a dobînzii la creditele bancare. tone Consumul.3 11. reconstrucţiei şi modernizării capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de 19 .1 26384. tone Consumul pe cap de locuitor. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE Pentru realizarea deplină a pezentei Strategii şi asigurarea securităţii alimentare cu lapte şi produse lactate.5 3070. la procurarea şi importul junincilor cu un potenţial înalt de productivitate.4 21. tone Total. sau cu adaos de fructe. nuci sau cacao” 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consum ul Tabelul 9 Producerea.9 26386 7.8 7. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare. .Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi).3 27538. kg Raportul producere/consum.8 1.8 25.4 2533.4 24464.6 28998.este necesară implicarea Guvernului prin aplicarea politicilor: . lapte prins şi smîntînă.4 2966.4 26900. obţinute pentru construcţia şi utilarea fermelor noi de creştere a bovinelor.4 91 A n i i 2008 2009 23934.9 27534.5 7. chiar concentrate. preparare şi distribuire a furajelor.de subvenţionare a construcţiei şi utilării fermelor noi de creştere a bovinelor. tone Exportul.5 48. % 2007 23851. tone Importul. iaurt. total pe ţară.

conform normelor fiziologice şi normelor FAO. 2. Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă. se evidenţiază următoarele obiective generale şi specifice: Obiective generale: 1. Utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE 20 . IV. 2. 5. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE Reieşind din spectrul destul de diversificat de influenţă preconizată asupra dezvoltării în continuare a sectorului de producere a laptelui şi întru realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta Strategie. specific mediului rural. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. 3. preparare şi distribuire a furajelor. Asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment.3 mii capete în anul 2027. inclusiv de familie. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare. Majorarea volumelor de producere a laptelui de vacă de la 554. Construcţia fermelor noi de lapte de diverse capacităţi. asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. 4. 1 mii tone în anul 2010 pînă la 1018 mii tone în anul 2027.leasing-ul animalelor de prăsilă. şi modernizarea celor existente. Cooperarea şi integrarea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare sub forme de asociaţii sau ferme afiliate (către anul 2027 nu mai puţin de 20 de ferme afiliate şi 5 asociaţii). Sporirea productivităţii medii pe ţară a vacilor de la 3445 kg în anul 2010 pînă la 6272 kg în anul 2027 şi la fermele zootehnice de la 3015 kg în anul 2010 pînă la 7000 kg în anul 2027.procesare existente. completarea lor cu animale cu un potenţial înalt de productivitate (către anul 2027 nu mai puţin de 450 de ferme). Reutilarea întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de calitate HACCP şi ISO 22000. 3. Obiective specifice: 1. 6. Redirecţionarea efectivelor de bovine din curţile sătenilor în ferme situate în extravilan şi majorarea efectivelor de vaci în fermele de producere a laptelui de la 5300 de capete în anul 2010 pînă la 112. procurării şi importului junincilor cu un potenţial înalt de productivitate. utilajelor tehnologice şi tehnicii şi agregatelor pentru recoltarea culturilor furajere şi prepararea nutreţurilor. achiziţia. . III.

● crearea fermelor de lapte integrate cu întreprinderile de prelucrare. obţinute din însămînţări artificiale cu comercializarea ulterioară sectorului individual pentru reproducere. . precum şi procurării furajelor pentru nutriţia acestora. ● elaborarea şi aprobarea Regulamentului Eleverului taurin. . inclusiv de peste hotarele ţării. ● atragerea investitorilor locali şi străini la crearea fermelor noi de bovine.materie primă. ● subvenţionarea construcţiei şi utilării fermelor noi.crearea fermelor de creştere a viţelelor de la fermele zootehnice de bovine şi de la populaţie. 21 .stimularea procurării junincilor gestante cu un potenţial înalt de productivitate. restituirea datoriilor la modernizarea fermelor zootehnice de creştere a taurinelor. . reconstrucţia şi reutilarea capacităţilor existente de producere a laptelui. .crearea şi ţinerea la ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” a registrului genealogic şi bazei de date a animalelor de prăsilă. de politică fiscală la atragerea investiţiilor în dezvoltarea sectorului de producere şi procesare a laptelui. inclusiv din import. de reproducere prin metodele de însămînţare artificială şi transferului de embrioni la taurinele reproducătoare.implementarea controlului oficial al producţiei de lapte şi subvenţionarea întreţinerii animalelor înalt productive (cu productivitatea mai mare de 10 mii kg pe lactaţie). .implementarea tehnologiilor performante de colectare a materialului seminal şi embrionilor. ● construcţia în afara localităţilor a fermelor de bovine moderne de diverse capacităţi. colectarea şi procesarea laptelui . producerea.Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesară realizarea măsurilor următoare: ● elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a actelor legislative şi normative ce ţin de promovarea politicii statului în domeniile de producere. reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente şi procurarea animalelor. ● elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor de ferme-model de producere a laptelui de diverse capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere. ● ameliorarea genetică a efectivelor de animale. nutriţie şi exploatare a vacilor. cu un potenţial înalt de productivitate.subvenţionarea procurării taurilor cu un potenţial genetic înalt pentru completarea Eleverului. achiziţie şi prelucrare a laptelui . amplasate în extravilanul localităţilor. în care rolul procesatorilor urmează a fi atît acel de investitor direct la organizarea fermelor. reconstrucţiei şi modernizării fermelor şi întreprinderilor de procesare existente. precum şi cel de garantare a preţurilor de achiziţie şi a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă. prin: .materie primă. ● perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în vederea elaborării şi promovării unei politici fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea investiţiilor.

a valorificării resurselor vegetale şi a creşterii numărului de exploataţii viabile şi eficiente. în vederea creşterii cantitative şi calitative a produselor animaliere.sprijinirea veniturilor crescătorilor de bovine va contribui la stabilizarea şi înbunătăţirea situaţiei economice a acestora şi a statului. alocarea optimă a resurselor. ● implementarea la fermele reproducătoare (de prăsilă).majorarea veniturilor crescătorilor de animale. în special a ramurii creşterii bovinelor.● crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru creşterea taurinelor de diferite rase.dezvoltarea sectorului zootehnic. ● modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui cu utilizarea tehnologiilor economisitoare de energie şi lărgirea asortimentului de produse lactate. V. creşterea producţiei de lapte. ● implementarea Programului acţiunilor strategice de supraveghere. ● efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor.sprijinul financiar se adresează crescătorilor de bovine. ● asocierea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje.asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori. .integrarea procesatorilor cu producătorii de lapte şi garantarea de către procesatori a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă.îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei sortimentale a produselor. . Impactul asupra mediului: 22 . profilaxie şi combatere a bolilor transmisibile de la animale la om şi protecţia mediului de lungă durată. . . preţuri rezonabile pentru consumatori. capabile să asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial înalt de productivitate. Impactul social: . . de producere a laptelui şi la întreprinderile de procesare a sistemelor de calitate (HACCP şi ISO 22000).promovarea progresului tehnic. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI A COSTURILOR (FINANCIARE ŞI NONFINANCIARE) AFERENTE IMPLEMENTĂRII Estimarea impactului Impactul economic: . .

ameliorarea genetică a efectivelor de animale şi asistenţa indirectă prin scutiri de impozite şi taxe la aceste activităţi. din care 705 mln lei vor constitui investiţiile private ale deţinătorilor de feme zootehnice. . Costul reconstrucţiei unei ferme cu capacitatea de 100 de vaci – 5 mln lei.5 mln lei În total. eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale.0 mln lei. . Pentru modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui vor fi necesare investiţii în valoare de 90 mln lei. Pentru revitalizarea ramurii de creştere a bovinelor într-o perioadă de 15 ani (2012 – 2027) sunt necesare mijloace financiare în valoare de 7.asistenţă directă din partea statului prin alocări bugetare pentru subvenţionarea parţială a activităţilor de creare şi modernizare a fermelor şi întreprinderilor de procesare. 23 . procurarea animalelor de prăsilă.creditele bancare.mijloacele proprii ale potenţialilor investitori locali şi externi.. Costul utilajului tehnologic pentru ferma de 100 de vaci – 2.atragerea finanţărilor externe sub formă de credite şi granturi de la organismele internaţionale şi organizaţiile specializate. Estimarea costurilor Costul unei juninci cu un potenţial înalt de productivitate.5 mln lei.valorificarea integrală.05 mlrd lei. precum şi a resurselor furajere de către specia bovine. fondarea unei ferme noi şi popularea ei cu animale se estimează la cca 13. cu impact minor asupra condiţiilor de protecţie a mediului. . . Identificarea provenienţei resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea ramurii: . Costul construcţiei unei ferme noi cu capacitatea de 100 de vaci – 7.creditele oferite de procesatori. .dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor se desfăşoară în extravilanul localităţilor cu respectarea măsurilor de biosecuritate. procurate din import – 30 mii lei.

Oportunităţi (Opportunities) • Intensificarea relaţiilor cu UE. • Cea mai mare cantitate de lapte este produspă în sectorul individual. • Insuficienţa mijloacelor financiare de a implementa reforma în sectorul zootehnic. • Insuficienţa fondurilor pentru modernizarea şi dotarea întreprinderilor de procesare a laptelui. • Produsele procesate din lapte vor deveni competitive atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă. • Forţa de muncă comparativ ieftină. • Disponibilitatea de a produce mai mult. • Implementarea sistemului de management al calităţii. • Îmbunătăţirea climatului investiţional pentru investitori. • Progresul lent de tranziţie de la sistemul de standarde bazat pe GOST-uri la unul bazat pe standardele internaţionale.ANALIZA SWOT Puncte tari (Strengths) • Este iniţiat procesul de armonizare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul zootehniei. • Tergiversări în aprobarea cadrului legislativ şi normativ. • Invazia produselor lactate de import ce sunt de o calitate joasă şi preţ redus. • soluri fertile şi condiţii climaterice favorabile pentru creşterea culturilor furajere pentru nutriţia taurinelor. • Intensificarea eforturilor de elaborare şi implementare a unor politici în sectorul zootehnic. • Existenţa întreprinderilor ce dispun de capacităţi de procesare a laptelui. Ameninţări (Threats) • Voinţa politică. precum şi o armonizare coerentă a legislaţiei naţionale cu cea a UE. care permit o aproximare explicită de cele mai bune practici europene. • Existenţa asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. Puncte slabe (Weaknesses) • Tehnologiile tradiţionale de prelucrare a laptelui nu permit fabricarea unor produse competitive. • Activitatea ineficientă a Asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. • Inaccesul producătorilor autohtoni la credite ieftine. • Nivel redus de abilităţi tehnice (şcolarizarea). • Utilizarea insuficientă a capacităţii de procesare. • Posibilităţi de export în ţările CSI. capabil să reglementeze activitatea economică a investitorilor şi organizaţiilor internaţionale. • Producţia sezonieră de lapte şi ineficienţele legate de achiziţia laptelui prin intermediul punctelor de colectare. • Mediu atractiv juridic şi comercial. • Prezenţa instituţiilor de cercetări ştiinţifice în domeniul zootehnic. • Strategii inadecvate de marketing. 24 . tergiversează pătrunderea produselor lactate pe pieţele internaţionale. datorită procedurilor anevoioase de avizare de către alte autorităţi ale administraţiei publice.

Volumul respectiv de lapte va fi obţinut datorită: .3 mii capete în anul 2010 pînă la 109 mii capete în anul 2027 (figura 9). reproducere. .VI.majorării efectivelor de vaci la fermele de lapte de la 5.sporirii productivităţii vacilor de la 3445 kg de lapte la o vacă în anul 2010 pînă la 6095 kg în anul 2027. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE PROGRES În perioada anilor 2012 – 2027 sectorul de producere a laptelui urmeză a fi restructurat calitativ prin formarea fermelor affiliate întreprinderilor de procesare şi asociaţiilor şi cooperativelor producătorilor de lapte în componenţa producătorilor de materie primă şi procesatorilor. ameliorării fondului lor genetic şi implementării în continuare a tehnologiilor progresive de ameliorare. În perioada menţionată se prevede susţinerea în continuare a deţinătorilor de bovine de lapte prin subvenţionarea creării şi modernizării fermelor de bovine situate în extravilan. 25 . întreţinere şi nutriţie a bovinelor şi sporirii productivităţii animalelor. inclusiv la fermele zootehnice de producere a laptelui de la 3015 kg pînă la 7000 kg (figura 10). În perspectivă se prevede majorarea producerii laptelui către anul 2027 pînă la 969 mii tone (figura 8). inclusiv 763 mii tone la fermele de lapte de diverse capacităţi şi 206 mii tone la deţinătorii individuali de vaci. inclusiv celor de familie cu o capacitate de 10 – 50 de vaci.

2 2012 560 542.5 2017 630 494 136 2022 753 370 383 2027 969 206 763 Figura 9 26 .5 17.9 15.Figura 8 Prognoza producerii de lapte în Republica Moldova (în anii 2011-2027) mii tone 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Producerea globală În sectorul individual În sectorul asociat (ferme) 2010 2012 2017 2022 2027 Anii Producerea globală Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 554.1 538.

capete Efectivul total de vaci. capete Efectivul de vaci din ferme mici. capete Anii Efectivul total de vaci. capete Efectivul de vaci din sectorul individual. mijlocii şi mari. capete 2010 154400 149100 5300 2012 150000 145000 5000 2017 155000 123500 31500 2022 155800 90000 65800 2027 159000 50000 109000 Figura 10 Prognoza productivităţii medii a vacilor 27 . cap Efectivul de vaci din ferme mici. mijlocii şi mari.Prognoza efectivelor de vaci în Republica Moldova (în anii 2011-2027) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Efectivul de vaci din sectorul individual.

kg 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) Productivitatea medie pe ţară Anii Productivitatea medie pe ţară Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 3435 3449 3015 2012 3741 3737 3500 2017 4064 4000 5040 2022 4705 4111 5820 2027 6095 4120 7000 28 .(în anii 2010-2027).

.VII. . .elaborarea şi armonizarea la cerinţele UE a actelor legislative şi normative în domeniu. conform normelor de nutriţie a animalelor. pentru completarea fermelor noi create şi celor existente. inclusiv celor de familie.în anul 2022 efectivele de vaci vor constitui 155. ● etapa II (2018 – 2022) va include fondarea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate şi asociate şi implementarea controlului oficial al producţiei de lapte.vor fi procurate 50 mii de junci.necesităţile întreprinderilor de procesare vor fi asigurate integral cu materie primă autohtonă. . inclusiv 20 mii capete din import. . În afară de aceasta: .lărgirea reţelei de ferme de prăsilă.implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000 . către anul 2027: .procurarea a 50000 de junci cu un potenţial înalt de productivitate.numărul fermelor de bovine va atinge cifra de 450 unităţi. . . . .atragerea investiţiilor la crearea fermelor de taurine de diverse capacităţi. ETAPELE DE IMPLEMENTARE Implementarea Strategiei se va efectua în 3 etape. .va continua modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui.8 mii capete cu productivitatea medie 4705 kg şi volumele de producere a laptelui – 753 mii tone. inclusiv 30 de mii de capete din import. 29 .către anul 2017 va spori productivitatea animalelor pînă la 4064 kg şi volumele de producere pînă la 630 mii tone. Totodată: ● etapa I (2012 – 2017) va cuprinde acţiunile următoare: .crearea la Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor a Registrului genealogic şi Sistemului naţional de control oficial al producţiei de lapte (COPL). . la care vor fi întreţinute 109 mii vaci cu productivitatea medie nu mai mică de 7000 kg de lapte. Totodată.vor fi fondate 150 ferme de bovine.fondarea a 150 de ferme de bovine.crearea bazei furajere trainice pentru asigurarea ramurii cu furaje. ● etapa III (2023 – 2027) include va fi finalizată modernizarea fermelor zootehnice şi întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. . Fiecare etapă va include măsuri de implementare a tehnologiilor avansate la producerea şi procesarea laptelui.va continua construcţia fermelor noi de bovine şi modernizarea celor existente.

VIII. va raporta Guvernului mersul implementării prezentei Strategii în anul precedent. 30 . PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va monitoriza permanent situaţia în sectorul de lapte şi anual. pînă la 1 aprilie.

3 I. fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea Ministerul Economiei. Cadrul legislativ şi normativ Elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a Ministerul Agriculturii şi actelor legislative şi normative ce ţin de Industriei Alimentare promovarea politicii statului în domeniile de producere. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în Ministerul Agriculturii şi vederea elaborării şi promovării unei politici Industriei Alimentare. nutriţie şi Medicină Veteterinară exploatare a vacilor 31 Sursele de finanţare 6 Nu se preconizează 2012 - Nu se preconizează 2012 2012 - Nu se preconizează Nu se preconizează - . Denumirea acţiunii 2 Instituţia responsabilă Termenul de realizare 4 2011. prelucrare şi comercializare a laptelui . 4.materie primă. producerea. achiziţie. d/o 1 1. mln lei 5 - 2.2012 Costul.2027 Nr. colectarea şi procesarea Ministerul Finanţelor laptelui .materie primă Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Ministerul Agriculturii şi Agriculturii şi Industriei Alimentare a Industriei Alimentare Regulamentului Eleverului Taurin Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Instituţia Publică Institutul Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor Ştiinţifico-Practic de de ferme-model de producere a laptelui de diverse Biotehnologii în Zootehnie şi capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere.PLANUL de acţiuni privind Implementarea Strategiei dezvoltării sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 . investiţiilor. 3.

şi procurarea animalelor.2027 - 2012 . Crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru Ministerul Agriculturii şi creşterea taurinelor de diferite rase. Crearea bazei furajere trainice prin mărirea Deţinătorii de ferme pentru suprafeţelor de culturi furajere (consolidarea producerea laptelui terenurilor). Selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare.2027 - 2012 . La selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare. capacităţi Întreprinderile de procesare 8 . zootehnice de producere a laptelui de diverse Consiliile Raionale. de producere a laptelui. lapte şi carne de întreprinderile de procesare şi întreprinderile bovine. piei şi produse agricole producătoare de furaje procesate” 32 1 2 4 2012 . 9 . Atragerea investitorilor locali şi străini la crearea Ministerul Agriculturii şi fermelor noi de bovine. Asocierea fermelor de producere a laptelui în Consiliul pe filiera de produs bază de contracte de lungă durată cu „Bovine. Industriei Alimentare.2027 - Nu se preconizează 2012 -2027 - Nu se preconizează .2027 5 - 6 Nu se preconizează 2012 . utilizarea îngrăşămintelor organice. amplasate în extravilan. capabile să Industriei Alimentare asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial genetic înalt 7 .3 II. prioritate se va acorda Consiliile Raionale. cu Ministerul Afacerilor Externe şi un potenţial înalt de productivitate Integrării Europene 6 .2027 - Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează 2012 . Acţiuni organizatorice 5 . implementarea tehnologiilor moderne de producere şi preparare a nutreţurilor 1 0 . deţinătorilor de terenuri agricoli – nu mai puţin de Întreprinderile de procesare 1 ha la o vacă. inclusiv din import. reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente Ministerul Economiei.

2027 Industriei Alimentare.2027 2012 . Creşterea productivităţii animalelor prin implementarea tehnologiilor performante de întreţinere. Neadmiterea exportului tineretului taurin la o vîrstă timpurie 1 11.2 Utilizarea tehnicii şi utilajului agricol la procesele tehnologice de întreţinere. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 33 - Nu se preconizează - Nu se preconizează - Nu se preconizează . Întreprinderile de procesare. 16. Neadmiterea de către deţinătorii de bovine a sacrificării tineretului taurin la o vîrstă timpurie 13. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.2027 5 - 6 Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează - 14. nutriţie şi exploatare a animalelor Majorarea efectivelor taurinelor de prăsilă pînă la 25% din numărul total de animale 15. Deţinătorii de ferme Ministerul Agriculturii şi 2012 .2027 Industriei Alimentare. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de 2012 Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Efectuarea unei analize profunde a situţiei privind resursele genetice autohtone cu prezentarea unui plan concret de acţiuni pentru ameliorarea acestora Ministerul Agriculturii şi 2012 . Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. 3 Deţinătorii de bovine Deţinătorii de bovine 4 2012 .2027 Industriei Alimentare. Consiliile Raionale. Firmele exportatoare Ministerul Agriculturii şi 2012 . pregătire a furajelor şi nutriţiei bovinelor 1 2 .

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) 34 4 2012.2027 - Nu se preconizează 2012 . Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. 2 Evaluarea calităţilor de prăsilă a taurinelor. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie a cirezii în scopul sporirii progresului genetic 18. nutriţie şi exploatare a animalelor Pregătirea şi reciclarea cadrelor pentru sectorul de producere a laptelui 19. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Acordarea suportului ştiinţific şi consultanţelor deţinătorilor de animale la implementarea tehnologiilor performante de întreţinere. Efectuarea lucrărilor de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine. 2015.1 17. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. 3 Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. 2022 5 - 6 Nu se preconizează 2012 .2027 - Nu se preconizează .2027 - Nu se preconizează 2012 . 20. selectarea vacilormame de tauri pentru completarea Eleverului cu tăuraşi cu un potenţial genetic înalt.

2027 - Nu se preconizează 2 3 .1 2 2 1 . prin producerea laptelui construcţia şi reconstrucţia fermelor de bovine în extravilanul localităţilor 2 5 . Donatori externi. Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului Deţinătorii de ferme pentru rural de viaţă. Asigurarea achiziţiei de lapte la preţuri optime.2027 200. Efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală 2012 . piei şi produse procesate”. Majorarea volumelor de producere a laptelui la fermele zootehnice pentru asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă 2 2 . Proiecte. lapte şi carne de bovine. Granturi Nu se preconizează 2 4 .2027 5 - 6 Nu se preconizează Consiliul pe filiera de produs „Bovine.0 Surse proprii. Întreprinderile de procesare a laptelui Uniunea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu (Ministerul Mediului). rentabile atît pentru deţinătorii de vaci. cît şi pentru întreprinderile de procesare 3 Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 4 2012 .2027 - 2012-2027 - Nu se preconizează 35 . Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 2012 . Credite. Implementarea la fermele de taurine cu un efectiv de 300 de capete şi mai multe a tehnologiilor de regenerare a gunoiului de grajd în gaze şi energie electrică 2012 . specific mediului rural.

5 2. Donatori externi. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2 4 2012 2012 5 3. Donatori externi. Procurarea junincilor de prăsilă 2012-2017 750 36 .125 6 Proiectul FAO Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic.5 29. Fondul de subvenţionare Surse proprii. Credite. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 28. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic.5 30. 27. 3 Implementarea Strategiei Etapa I (2012 – 2017) Crearea şi utilarea cu echipament a laboratorului Centrul Republican pentru pentru controlul oficial al producţiei de lapte Ameliorarea şi Reproducţia (COPL) a taurinelor Animalelor Restituirea datoriilor la reconstrucţia şi Agenţia pentru Intervenţii şi modernizarea fermelor zootehnice de producere a Plăţi în Agricultură laptelui Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi Agenţii economic. Credite. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic 2012-2017 187. Credite. Fondul de subvenţionare Surse proprii.1 26. Donatori externi. 2012-2017 562.

5 34. Donatori externi. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii.1 31. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2012-2027 5 50. Credite. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2018 – 2022) Agenţii economic. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 437. Donatori externi. Fondul de subvenţionare 2018-2022 1312 33. Credite. 32. Donatori externi. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 750 37 .0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. transferului de embrioni. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. efectuarea însămînţărilor artificiale. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic. Procurarea junincilor de prăsilă Agenţii economic. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. Credite.

Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. 36. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 38 . Credite. Procurarea junincilor de prăsilă 2023-2027 Surse proprii. efectuarea însămînţărilor artificiale.0 Surse proprii. 0 Surse proprii. Credite. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 500.0 37. Credite. colectarea materialului seminal.1 35. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2018-2022 5 50. Donatori externi. Fondul de subvenţionare 1 1 0 0 . Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2023-2027 38. Donatori externi. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2023 – 2027) Agenţii economic. transferului de embrioni. Donatori externi.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 2023-2027 1500.

1 39.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 39 . efectuarea însămînţărilor artificiale. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. transferului de embrioni. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor 4 2023-2027 5 50. colectarea materialului seminal.

0 - 230. 2013 costul mln.0 14 105. Total costul mlrd.0 14 105.0 11 27. 10 75.5 - 267. 2017 costul mln.7.750 0 buc.5625 2.5 - 267.5 - 1.2. lei 4000 120. d/o 1.5 buc. Măsura Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme .0 - 247.5 12 90.0 3.5 40 . lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj (costul 1 ferme .5 buc. lei 2500 0. lei 4000 120.5 buc.0 14 35. lei 4250 127. 10 25. lei) Total 2012 costul mln.5 buc.0 14 105. 2015 costul mln. lei 4250 127.Anexa 3 Costul cheltuielilor la prima etapă de implementare 2012-2017 Nr.0 14 35.5 - 267. 75 0. 2016 costul mln.0 buc.1875 - 220.5 12 30. lei 4250 127.0 11 82.0 75 0. lei 4250 127. 2014 costul mln.0 14 35.5 mln.0 buc.5 mln.

5 buc. lei 142. 5000 2020 costul mln.0 175 0.0 - 2.5 mln. 30 225. lei 165. 30 75. d/o 1.0 32 80. 5250 2021 costul mln. 5500 2022 costul mln.0 35 87.0 40 300.5 - 500.750 2. lei 157. lei/ 1 fermă) Total.4375 - 435.5 41 .0 - 462.0 - 537. mlrd.312 3. lei 150.0 buc. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme/100 capete 7.0 40 100.5 38 95. lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2.5 mln. 4500 2018 costul mln. lei 0.5 buc.0 35 262.5 38 285.0 175 1. lei 135. 25000 Total costul mlrd.5 - 565.0 buc. 4750 2019 costul mln.0 35 240. Măsura buc.Anexa 4 Costul cheltuielilor la etapa a a doua de implementare 2018-2022 Nr.0 buc.

0 buc. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme la 100 vaci – 7.0 40 100.0 - 610.1 42 . 7000 2025 costul mln. mlrd.0 - 610. 35000 Total costul mlrd.0 200 1. 40 100.0 40 300.0 buc. Lei 210. 7000 2026 costul mln. Lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2. Lei 210.0 40 100.0 40 100.0 - 610. Lei/ ferme 100 capete) Total. Lei 1.0 buc.0 200 0.0 3. Măsura buc. Lei 7000 2023 costul mln. d/o 1. 40 300. 7000 2027 costul mln. Lei 210.0 buc.1 2.0 40 300.Anexa 5 Costul cheltuielilor la etapa a treia de implementare 2023-2027 Nr. 7000 2024 costul mln.5 mln.0 40 100. Lei 210.0 40 300.0 40 300.0 buc.5 - 610.5 3.0 - 610. Lei 210.5 mln.

15 11. 75. 3.1875 35.69 Statul Lei mld €/euro mln.0 10.5 93.7 0.0 37.0 18. 0. 300.72 4. 300. mln.9 2. mln.5625 0. 178. mln.7 225. d/o 1. mln.15 11.75 75.75 Donatorii Lei mld €/euro mln.Anexa 6 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare a strategiei sectorului de lapte 2012-2017 Nr. €/euro Mldr. 84.55 4.69 Procesatori Lei mld €/euro mln.75 5.4 18.0 600. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.0 18.16 11.5 1.06 4.17 84.17 168.0 14.75 43 .75 Total Lei mld.0 75. 75.75 46. mln.75 5.28 1.75 34.0 4.13 178.0 4.28 1.13 543.4 18.

8 62. 75. 300. 75. mln.0 4.6 10.73 Procesatori lei mld €/euro mln.0 32.9 82.8 43.312 0. mldr.0 4.69 196.55 19.72 315.72 868.6 54. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.9 Total lei mld.8 10. 3. mln.73 Statul lei mld €/euro mln.0 1.75 12. 2. mln.88 524.Anexa 7 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare 2018-2022 Nr.3 2. 315.3 998.6 175.5 156.75 1.8 43.4375 €/euro mln.8 175.0 27.3 4.2 44 .5 2.55 19.3 2. mln.88 393. 300.0 24. d/o 1.69 196.9 Donatorii lei mld €/euro mln.75 12. 0.0 1. 46.

440.1 193.1 3. 27. Măsura Producători lei mld €/euro mln.0 14.Anexa 8 Repartizarea cheltuielilor pe perioada de implementare a strategiei 2023-2027 Nr.1 38.0 6. 225.09 68. mln. 110.5 0.5 1.9 Procesatori lei mld €/euro mln.0 200. mln.0 50.5 93.5 Total lei mld.0 27.9 Statul lei mld mln.0 50. 1.75 Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea fermelor Alte cheltuieli Total 2. 4. 110.5 24.1 12.1 3.13 450.5 440. 3.24 77.0 28.5 12. d/o 1.0 €/euro mln. 68.5 3. mldr.8 45 . 440.0 200.8 31.13 225.1 €/euro mln.0 6.0 14.0 37.13 1. mln.5 24.25 38.5 Donatorii lei mld €/euro mln.1 1.

lei) 4. 1.125 70. Dotarea 450 1.4 materialului de prăsilă (costul 1 buc. Total 7. ISO 22000.3 fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (costul 1 ferme – 2. Procurarea 85000 2.a. = 30000 lei) 2.5 mld. reutilarea întreprinderii de procesare ş.05 440. inclusiv implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP.375 210.55 159. mln.5 mld.6 46 . Construcţia 450 3.9 fermelor (costul 1 ferme – 7. lei € (euro). lei) 3. Alte cheltuieli.Anexa 9 Total cheltuieli pe perioada implementării strategiei sectorului de lapte în RM pentru anii 2012-2027 N Măsura Bucăţi Costul d/o mlrd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful