Sunteți pe pagina 1din 21

STRATEGIA PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL N SISTEMUL ADMINISTRA IEI PENITENCIARE PENTRU PERIOADA 2011-2015

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=resurseumane

INTRODUCERE

Prezentul document strategic reprezint fundamentarea direc iilor viitoare de ac iune n domeniul form rii profesionale ini iale i continue a ntregului personal din sistemul administra iei penitenciare, pentru orizontul de timp 2011-2015. n general, strategiile de formare sunt elaborate n contextul unui cadru institu ional deja existent pentru formare, adic al unui sistem de formare i al unor politici de resurse umane care s existe. Acest lucru permite strategiei s se concentreze pe nevoile de formare. Pornind de la viziunea speciali tilor n domeniul form rii profesionale asupra a ceea ce se a teapt a fi formarea profesional a personalului sistemului administra iei penitenciare n anul 2015, au fost identificate obiectivele strategice care, odat atinse, fac posibil transformarea viziunii n realitate. Obiectivele strategice sunt sus inute, la rndul lor, de obiectivele specifice i planul anual de activit i. Strategia este supus revizuirii la nceputul fiec rui an, n baza raportului anual de evaluare. Indicatorii de rezultate/rezultatele identifica i(e) sus in procesele de monitorizare, evaluare i revizuire a strategiei. Formarea profesional ini ial i continu , segment complex i multidimensional al managementului resurselor umane, a sus inut, ntr-o m sur nsemnat , ritmul i amploarea schimb rilor i a oferit solu ii pertinente pentru sprijinirea ndeplinirii sarcinilor de munc ale personalului, desf urarea fluent a proceselor de dezvoltare institu ional i nt rirea rolului de serviciu public al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. Inerent, s-a manifestat, ns , uzura general a sistemului de preg tire a personalului sub impactul unor factori intra i extra organiza ionali. Contracararea consecin elor pe care aceast realitate le relev impune adoptarea unei nnoiri decisive de viziune la nivelul concep iei de formare profesional ini ial i continu a personalului prin care s se asigure continuarea moderniz rii sale structurale i func ionale. Acest document urm re te dezvoltarea unui sistem de formare profesional continu , transparent i flexibil, care s r spund nevoii de personal a sistemului penitenciar romnesc. Prin aceast strategie se dore te o schimbare a mentalit ii n ceea ce prive te formarea profesional n sensul cre terii gradului de con tientizare cu privire la importan a form rii ini iale i continue, a gradului de motivare pentru l rgirea cuno tin elor i dezvoltarea competen elor. n acest document subliniem direc iile de ac iune pentru realizarea scopurilor propuse, unele adresndu-se ofertei de formare, iar altele cererii de formare.

MISIUNE
Misiunea sistemului de formare profesional este asigurarea preg tirii personalului din sistemul administra iei penitenciare, n vederea ndeplinirii responsabilit ilor profesionale, cu respectarea valorilor sociale i institu ionale.

VIZIUNE
Profesionalizarea personalului prin cre terea calit ii, eficacit ii i eficien ei activit ii de preg tire.

SCOP
Scopul nostru este s dezvolt m un sistem de preg tire care s r spund nevoilor de munc reale i de dezvoltare a aptitudinilor i competen elor profesionale ale personalului din sistemul administra iei penitenciare.

VALORI
Integritate Loialitate Respect m etica profesional noastre. i ne asum m rigorile muncii

Ne dedic m profesiei noastre i suntem con tien i c rolul nostru este esen ial pentru comunitate. R mnem fideli misiunii noastre de supraveghetori-educatori i avem credin a c putem contribui la dezvoltarea unei societ i sigure care s ncurajeze reintegrarea. Responsabilitatea, obiectivitatea, fermitatea, respectul, discre ia, calitatea muncii, sunt elementele esen iale ce definesc conduita noastr profesional . Credem n statul de drept i n puterea legii. Respect m i punem n aplicare normele ce reglementeaz domeniul nostru de activitate. n munca noastr respect m principiile de eficien i

Profesionalism

Respect fa

de lege

Orientare c tre rezultate

eficacitate i urm rim ca ac iunile noastre s aib impact pozitiv asupra comunit ii i persoanelor aflate n custodie. Orientare c tre individ Sus inem fiecare membru al organiza iei noastre s i dezvolte poten ialul profesional i s se bucure de realiz rile proprii al turi de noi. Punem pasiune n lucrul cu oamenii i ac ion m permanent pentru a asigura un echilibru ntre nevoile persoanelor aflate n custodie i rigorile mediului custodial.

PREMIZE
n sistemul penitenciar romnesc se impune adaptarea celor trei tipuri de organizare a form rii profesionale, din rile Uniunii Europene: centralizat (luarea deciziilor i stabilirea orient rilor strategice au loc la nivel central, dup care se transmit actorilor implica i n procesul de formare profesional ), descentralizat (se deleag competen ele fiec rui actor implicat n procesul de formare profesional ), semi-descentralizat (combin cele dou tipuri). Acest proces va ine cont de urm toarele: crearea unui corp profesionist n sistemul administra iei penitenciare. n prezent sistemul penitenciar din Romnia se confrunt cu insuficien a resurselor, impunndu-se crearea i dezvoltarea unui corp profesionist al personalului sistemului administra iei penitenciare. De asemenea, pentru asigurarea unui act de conducere performant, este necesar a fi dezvoltate capacit ile manageriale pentru personalul cu atribu ii de coordonare i conducere. y introducerea i utilizarea noilor metode de formare profesional Procesul de reform a sistemului penitenciar romnesc impune introducerea i utilizarea unor metode moderne de formare profesional , n concordan cu standardele interne i interna ionale. y adaptarea permanent a strategiei de formare profesional Strategia de formare profesional trebuie s aib un caracter pregnant de adaptabilitate i flexibilitate. y consultarea principalilor actori implica i n formarea profesional a personalului din sistemul administra iei penitenciare Pentru o ct mai eficient corelare ntre procesul de formare profesional i necesit ile i interesele reale ale beneficiarilor, direc i sau indirec i, este necesar consultarea acestora.

PRINCIPII
Strategia se bazeaz pe mai multe principii fundamentale care se bazeaz pe bunele practici recunoscute pe plan intern i interna ional n domeniul dezvolt rii resurselor umane i form rii profesionale din sistemul de ordine public i siguran na ional . Principala idee este c , formare profesional nu reprezint niciodat un scop n sine, obiectivul unui program de formare fiind facilitarea nv rii la cursan i pentru a le cre te competen a i performan a n ndeplinirea sarcinilor de serviciu. Eficacitatea form rii depinde de impactul pe care l are adic de m sura care spore te competen a cursan ilor la locul de munc , formarea i activitatea la locul de munc completndu-se reciproc. n elaborarea strategiei s-a inut seama de urm toarele principii : y Adaptare - o strategie care s r spund n permanen nevoilor de formare ale indivizilor, unit ilor penitenciare i, n general, schimb rilor produse n procesul de reform . y Transparen - o strategie transparent care trebuie s vizeze cunoa terea, de c tre beneficiari, a implica iilor care decurg din aceasta, responsabilizarea celor care urmeaz s o pun n practic i, nu n ultimul rnd, evaluarea transparent a costurilor i eficien ei form rii. y Actualizare periodic - o startegie care s repete, periodic, analizarea nevoilor de formare profesional . y Consultarea beneficiarilor - o strategie care s implice direct beneficiarii. y Unicitate - o strategie care s defineasc i s prioritizeze nevoile la nivel central pentru a se asigura coeren i unicitate. y Accesibilitate - o strategie care s asigure angaja ilor accesul la programe de formare, n raport cu nevoile specifice, cu preocup rile i propriile planuri legate de evolu ia n carier .

OBIECTIVE STRATEGICE
Strategia de formare profesional stabile te urm toarele obiective strategice, realizate prin direc ii de ac iune specifice i direc ii de ac iune transversale:

MANAGEMENT INSTITU IONAL PERFORMANT Administrarea eficient a sistemului penitenciar implic nu doar o viziune strategic a echipei de conducere a institu iei, ci i implementarea unui sistem decizional bazat pe ob inerea de feed-back din partea personalului n situa ia adopt rii de m suri cu impact major asupra sistemului. Acest lucru va conduce la performan i la atingerea obiectivelor, prin asocierea resurselor necesare realiz rii obiectivelor i alocarea ra ional a acestora. y

CRE TEREA NIVELULUI DE PROFESIONALISM AL PERSONALULUI

Cre terea nivelului de profesionalism reprezint obiectivul principal al activit ilor de formare ini ial i continu a personalului. Atingerea acestui obiectiv presupune formularea corect a premiselor i stabilirea adecvat a m surilor de implementare care s activeze poten ialul de modernizare a sistemului. Asigurarea profesionalismului nu este un obiectiv n sine i pentru sine, competen a ob inut prin preg tire genernd profesionalismul necesar personalului pentru a- i ndeplini cu mai mult competen atribu iile n serviciul institu iei i n beneficiul cet enilor. Din aceast perspectiv , subliniem faptul c formarea profesional constituie, n primul rnd, un interes major al institu iei.

CRE TEREA EFICIEN EI I EFICACIT II SISTEMULUI DE FORMARE PROFESIONAL A PERSONALULUI DIN SISTEMUL ADMINISTRA IEI PENITENCIARE PRINTR-UN MANAGEMENT ORIENTAT SPRE REZULTATE

Eficacitatea este indicatorul care pune n eviden m sura n care se ndeplinesc obiectivele organiza ionale, respectiv ale sistemului de formare profesional , impunndu-se o promovare sistematic a activit ii de formare care s vizeze ob inerea de personal mai calificat i asigurarea unor servicii de calitate superioar . Pentru a putea m sura eficien a unei activit i de formare, prin chiar efectele nemijlocite pe care le produce, este necesar s se pun n balan resursele folosite cu rezultatele ob inute. n aceea i linie de gndire, trebuie s se dobndeasc obi nuin a de a evalua i implica iile neefectu rii unor programe de preg tire profesional . Acestea pot nsemna att risip nejustificat de resurse, ct i nendeplinirea unor atribu ii i misiuni, servicii de o calitate mai redus , deficit de imagine, ori alt gen de pierderi care se r sfrng, nu doar colateral, ci i asupra ansamblului societ ii.

DIREC II DE AC IUNE
1. OBIECTIV STRATEGIC I: MANAGEMENT INSTITU IONAL PERFORMANT

1.1. Elaborarea i implementarea unui program anual transparent de identificare i dezvoltare a capacit ilor manageriale a angaja ilor din sistemul penitenciar care s asigure continuitatea managementului Termen: Ianuarie 2012

Rezultat: personal managerial preg tit

1.2. Elaborarea i implementarea politicilor de resurse umane i a procedurilor aferente, respectiv planificarea, recrutarea, integrarea, formarea, evaluarea, motivarea, gestionarea carierei i consilierea resurselor umane din sistemul administra iei penitenciare. Termen: Februarie 2012 Rezultat: sistem integrat de gestiune a resurselor umane

1.3. Promovarea Administra iei Na ionale a Penitenciarelor ca furnizor de preg tire profesional n anumite domenii care constituie ni e formative i reprezint oportunit i de specializare a institu iei noastre la nivel na ional i european Termen: Iunie 2013 Rezultat: Acreditarea ca furnizor de formare profesional proprii. a structurilor de preg tire

2. OBIECTIV STRATEGIC II: CRE TEREA NIVELULUI DE PROFESIONALISM AL PERSONALULUI

2.1. Adaptarea sistemului de formare profesional la nevoile reale din unit ile penitenciare Termen : Permanent Rezultat: Organizarea tuturor activit ilor de formare profesional reale identificate n raport cu nevoile

2.2. Extinderea sistemului de preg tire prin metode moderne de formare profesional Termen: Iulie 2013 Rezultat: Implementarea metodelor de preg tire moderne la nivelul tuturor unit ilor din sistemul administra iei penitenciare

2.3. Realizarea de studii, analize i statistici privind formare profesional Termen : Permanent

Rezultat: Evaluarea de c tre Administra ia Na ional a Penitenciarelor a form rii profesionale asigurate personalului i completarea curriculum-ului privind formarea profesional necesar atingerii standardelor de preg tire.

3. OBIECTIV STRATEGIC III: CRE TEREA EFICACIT SISTEMULUI DE FORMARE PROFESIONAL

II

I ASIGURAREA EFICIEN EI

3.1. Con tientizarea beneficiilor form rii profesionale pentru personal, institu ie i al i factori interesa i Termen : Permanent Rezultat: Sistem motiva ional atractiv

3.2. Asigurarea atractivit ii posturilor din sistemul form rii personalului Termen : Iunie 2012 Rezultat: Promovarea calit ii

3.3. Formare de formatori Termen : Iunie 2012 Rezultat: Preocuparea permanent fa de nevoile de formare

3.4. Modernizarea institu iilor de nv Termen:Decembrie 2012

mnt proprii.

Rezultat: Dezvoltarea i modernizarea structurilor proprii de preg tire

Obiectiv strategic I Management institu ional performant Obiective specifice 1. Elaborarea i implementarea unui program anual transparent de identificare i dezvoltare a capacit ilor manageriale a angaja ilor din sistemul penitenciar care s asigure continuitatea managementului ( EF BIROU EF SERVICIU) Activit i Termen Responsabil SFP CFSO Arad DEA Resurse Indicator rezultat de

1.1. Elaborarea i Septembrie implementarea unui program 2011 pilot de dezvoltare a capacit ilor manageriale pentru personalul cu atribu ii de coordonare i conducere.

1.2. Evaluarea programului pilot i elaborarea programului de dezvoltare a capacit ilor manageriale pentru personalul cu atribu ii de Octombrie 2011 coordonare i conducere. 1.3. Promovarea programului n rndul personalului din sistemul penitenciar. 1.4. Recrutarea selectarea candida ilor. i Noiembrie

SFP CFSO Arad DSDRP DEA DRS

Necesit Program elaborat resurse financiare Suport de curs buget ANP 45 cursan i din sectoarele siguran a de inerii, reintegrare, economico administrativ Nu necesit resurse Forma final a programului

Nu necesit resurse SFP Num r de canale de comunicare

2011 1.5. Derulare program.

CFSO Arad Nu necesit resurse

utilizate Num r candidaturi depuse de

Ianuarie 2012

Directori unit i

de Buget ANP Num r candida i selecta i

de

Februarie SFP 2012 CFSO Arad Decembrie 2015 Alte institu ii 2. Elaborarea i implementarea politicilor de resurse umane i a procedurilor aferente, respectiv planificarea, recrutarea, integrarea, formarea, evaluarea, motivarea, gestionarea carierei i consilierea resurselor umane din sistemul administra iei penitenciare. 2.1.Elaborarea Ghidului Decembrie carierei func ionarilor publici 2011 cu statut special din sistemul administra iei penitenciare. DMRU DCEAN CFSO Arad SNPAP Tg. Ocna Nu necesit resurse

Num r cursan i

de

Ghid elaborat

2.2. Aplicarea experimental a sistemului de creditare a Decembrie activit ilor de formare 2011 profesional continu , la

SFP Nu Directorul unit ii necesit regionale resurse Directorii Instruc iuni aplicare de

nivelul unei regiuni.

unit ilor Regiune

din

2.3.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ privind formarea profesional a personalului Februarie din sistemul administra iei 2012 penitenciare.

DMRU DCEAN Nu necesit resurse Proiect de modificare a cadrului legislativ SFP DEA Buget ANP Autorizare furnizor formare profesional ca de

3. Promovarea Administra iei Na ionale a Penitenciarelor ca furnizor de preg tire profesional n anumite domenii care constituie ni e formative i reprezint oportunit i de specializare a institu iei noastre la nivel na ional i european

3.1.Autorizarea ca furnizor Iunie 2013 de formare profesional a structurilor de preg tire proprii.

3.2.Elaborarea standardelor ocupa ionale pentru func iile specifice sistemului Decembrie administra iei penitenciare. 2012

Direc iile, serviciile compartimentele

Nu necesit i resurse

de specialitate din ANP Unit ile penitenciare 3.3. Creditarea CNFPA a cursurilor. SFP

Standardele ocupa ionale pentru func iile specifice sistemului administra iei penitenciare

DEA

3.4. Identificarea Dup iunie grupurilor int / poten iali 2013, ANP beneficiari. permanent

Buget ANP Num r de cursuri de formare acreditate CNFPA Nu necesit resurse

3.5. Diseminarea promovarea educa ionale.

i ofertei

Permanent Nu necesit resurse

Num r beneficiari cursurilor

de ai

ANP

Permanent

Num r de canale de comunicare utilizate Num r solicit ri de

Obiectiv strategic II Cre terea nivelului de profesionalism al personalului Obiective specifice Activit i Termen Responsabil Resurse Indicator de rezultat SFP Nu necesit resurse Ghid de identificare a nevoilor de preg tire a personalului

1. Adaptarea 1.1. Elaborarea i implementarea unui Iulie 2011 sistemului de formare Ghid de identificare a nevoilor de profesional la nevoile preg tire a personalului reale din unit ile penitenciare

1.2. Identificarea nevoilor de formare profesional reale. Noiembrie 2011

Directori unit i BRUFP unit i din

Nu necesit resurse

Nevoi de identificate

formare

1.3. Organizarea tuturor activit ilor de Directori formare profesional n raport cu Permanent unit i nevoile identificate BRUFP SFP

Nu necesit resurse

Cursuri de adaptate identificate

formare nevoilor

2. Extinderea sistemului de preg tire prin metode moderne de formare profesional

2.1. Asigurarea unei infrastructuri Iulie 2011 optime de func ionare a platformei eLearning n unit ile sistemului penitenciar.

Directori unit i DETI DEA

Buget ANP

Infrastructur IT

2.2. Extinderea sistemului de preg tire de tip e-Learning n toate unit ile din sistemul administra iei penitenciare. Decembrie 2011 2.3. Perfec ionarea sistemului de evaluare a form rii personalului din sistemul penitenciar, pentru ob inerea unui feed-back relevant asupra Iulie 2011 organiz rii i desf ur rii activit ilor de preg tire profesional .

SFP DETI DEA

Buget ANP

Platforme e-Learning n toate unit ile penitenciare

SFP Unit ile pilot

Nu necesit resurse

Set de evaluare

criterii

de

2.4. Introducerea n planurile de nv mnt a unit ilor proprii de formare a unui modul de tip eLearning. Buget ANP 2.5. Acreditarea Serviciului Formare Decembrie Profesional din ANP ca furnizor 2012 autorizat de formare profesional prin metoda e-Learning. SFP CFSO Arad SNPAP Tg. Planuri de nv mnt adaptate nevoilor de formare

Ocna 2.6. Dezvoltarea unui program pilot privind creare unui simulator virtual de Decembrie formare profesional . 2012

Buget ANP

Acreditare ca furnizor de formare

SFP DEA Buget ANP Program pilot dezvoltat

Iulie 2013

SFP DEA Direc iile de specialitate

3. Realizarea de studii, analize i statistici privind formare profesional

3.1. Evaluarea de c tre Administra ia Permanent SFP Nu Na ional a Penitenciarelor a form rii necesit CFSO Arad profesionale asigurate personalului resurse ncadrat din surs extern care a urmat SNPAP Tg. programe de formare specializat Ocna ncepnd cu anul 2004

Studii de specialitate

3.2. Evaluarea de c tre Administra ia Na ional a Penitenciarelor a form rii profesionale asigurate personalului ncadrat dup absolvirea unei institu ii de nv mnt din sistemul de ap rare,

Nu necesit

ordine public i siguran ncepnd cu anul 2004

na ional

Permanent SFP CFSO Arad SNPAP Ocna Tg.

resurse

Studii de specialitate

3.3. Completarea curriculumului privind formarea profesional necesar atingerii standardelor de preg tire.

Directorii Permanent unit ilor SFP CFSO Arad SNPAP Ocna Tg.

Nu necesit resurse Curriculum nevoilor de identificate adaptat formare

Obiectiv strategic III Cre terea eficacit ii i asigurarea eficien ei sistemului de formare profesional Obiective specifice 1. Con tientizarea beneficiilor form rii profesionale pentru personal, institu ie i al i factori interesa i Activit i Termen Responsabil SFP DCEAN Resurse Nu necesit resurse Indicator rezultat de

1.1. Delimitarea n cuprinsul actelor Permanent normative de reglementare a domeniului form rii ini iale i continue a responsabilit ilor principalilor actori implica i n procesul de formare profesional , inclusiv a efilor de grup 1.2. Dezvoltarea unui sistem motiva ional atractiv pentru acumularea creditelor educa ionale.

Proiecte de acte normative elaborate Fi ele de post adaptate

Permanent, Directori dup intrarea unit i n vigoare a penitenciare 1.3. Organizarea anual a unui noului ordin concurs na ional la preg tirea de SFP specialitate, pe corpuri profesionale (ofi eri i agen i) i domenii de activitate, etapizat la nivelul unit ilor penitenciare, unit ilor August 2011 regionale i sistemului penitenciar. Septembrie SFP 2011 Octombrie 2011 Direc iile de specialitate din ANP

Buget ANP Sistem motiva ional atractiv

Buget ANP Num r participan i, de pe

Directori unit i CFSO Arad SNPAP Ocna 2. Asigurarea atractivit ii posturilor din sistemul form rii personalului 2.1. Analiza implica iilor financiare Mai 2011 aferente particip rii personalului sistemului administra iei penitenciare la activit i de formare n scopul identific rii de solu ii care s elimine pierderile salariale Revizuirea procedurilor privind formarea ini ial i continu a personalului SFP Permanent 3. Formare formatori de 3.1. Organizarea, pe domenii de activitate, Iunie 2012 a cursurilor pentru personalul care va face parte din echipele de formatori BRUFP SFP CFSO Arad SNPAP Ocna 3.2. Organizarea cursurilor pe centre zonale i n unit ile de formare proprii Ori de cte ori SFP Buget ANP Tg. DMRU DCEAN DEA Comisie lucru de Tg.

categorii personal domenii activitate Rezultatele ob inute Nu necesit resurse Solu ii identificate Proceduri adaptate

de i de

Nu necesit resurse Buget ANP Num r personal specializat de

Num r

de

este necesar 4. Modernizarea institu iilor nv mnt proprii 4.1. Analiza situa iei existente la nivelul Iunie 2011 de institu iilor de nv mnt proprii

Formatorii CFSO Arad SNPAP Ocna Nu necesit Tg. resurse

cursuri realizate Raport cu privire la situa ia existent

4.2. Identificarea i implementarea unor metode i mijloace didactice moderne n Permanent procesul de nv mnt 4.3. Elaborarea educa ionale con inuturilor

CFSO Arad SNPAP Ocna Tg.

Buget ANP

Rezultate colare

CFSO Arad Permanent SNPAP Ocna Nu Tg. necesit resurse Con inuturi educa ionale adecvate

4.4. Asigurarea unor condi ii optime de colarizare, cazare i crearea spa iilor de agrement pentru elevi i cursan i 4.5. Realizarea unor parteneriate i schimburi de experien cu institu ii de formare profesional a personalului de Decembrie penitenciare/poli ie/structuri de ordine 2012 public i ap rare din ar i str in tate 4.6. Implicarea speciali tilor din

Direc ii de specialitate Buget ANP

CFSO Arad SNPAP Ocna DEA Tg.

Buget

Condi ii optime de colarizare i cazare

sistemul penitenciar n procesul didactic din unit ile de formare profesional Permanent

CFSO Arad SNPAP Ocna Tg.

ANP

Num r parteneriate ncheiate Directori unit i penitenciare Permanent CFSO Arad SNPAP Ocna Tg. Num r speciali ti implica i Buget ANP

de

Num r de ntlniri de lucru

de

MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE

Monitorizarea implement rii strategiei Prin monitorizare se urm re te atingerea rezultatelor previzionate. La nivelul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor: se face de c tre Serviciul Formare Profesional , pe baza rapoartelor transmise de c tre unit i. La nivelul Ministerului Justi iei: se face de c tre persoana n ale c rei atribu ii intr coordonarea direct a Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, pe baza rapoartelor transmise de c tre directorul general al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. Baza de raportare a atingerii rezultatelor o reprezint sistemul de indicatori. Calendarul de raportare este stabilit de c tre directorul general al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, la nivelul acestei institu ii, iar la nivelul Ministerului Justi iei, calendarul de raportare se stabile te de c tre coordonatorul direct al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. -

Evaluarea implement rii strategiei Prin evaluarea strategiei se urm re te impactul produs n urma punerii n aplicare a m surilor adoptate. M surarea impactului se face de c tre Unitatea de Management Public din cadrul Ministerului Justi iei pe baza sistemului de indicatori. Evaluarea se face la sfr itul fiec rui an i se concretizeaz n documentul Raportul anul de evaluare a implement rii strategiei de formare profesional a personalului sistemului penitenciar.

Revizuirea strategiei Prin revizuirea strategiei se urm re te adaptarea continu influen ele factorilor interni i externi. a ac iunilor a fi ntreprinse la

Revizuirea se face la nceputul fiec rui an, n baza raportului de evaluare. Strategia astfel revizuit reprezint fundamentul planului anual de activit i elaborat la nceputul anului urm tor. Directorul general al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor coordoneaz revizuire a strategiei. procesul de