Sunteți pe pagina 1din 54

INTRODUCERE

Producerea energiei electrice reprezint un sector important n economia fiec rei ri, pe plan mondial acest sector avndo pondere important n rela iile economice dintre state. n ultima perioad de timp se pune accent pe dezvoltarea unor tehnologii eficiente pentru producerea energiei electrice dar i pe reducerea impactului pe care l are asupra mediului nconjur tor fiecare produc tor. Tot mai mult cerin ele de mediu impun restric ii asupra func ion rii centralelor, astfel nct prin modul de exploatare s fie asigura i parametrii impu i de normativele de mediu. Din aceste considerente, alegerea tipului de tehnologie devine foarte dificil , costisitoare de cele mai multe ori i previziunile legate de modificarea normelor de mediu trebuie s fie supuse unor analize atente. Toate aceste condi ion ri au ca efect nregistrarea unor costuri suplimentare i nr ut irea eficien ei energetice pentru grupurile termo. n ultimii 10 ani pia a de energie din Europa a avut o dezvoltare rapid , au ap rut noi mecanisme care impun atingerea unor obiective pentru toate sectoarele sistemului energetic, ct i pentru participan ii care se afl n aceasta : produc tori, furnizori, consumatori, operatori de sistem, etc. n cadrul noilor reglement ri se prevede promovarea unor produc ii din surse regenerabile, reducerea unor emisii, n special a gazelor cu efect de ser , precum i a modelelor de acordare pentru scheme bonus sau penalit i celor care nu respect cerin ele Directivelor Europene. Pentru cazul particular al produc torilor termo toate aceste impuneri au determinat o schimbare a modului de operare pentru centrale n sensul c func ionarea acestora n regim de baz i la sarcini constante nu- i mai g e te suport n pia a actual de energie. Dac pn la deschiderea pie ei de energie din Romnia produc torii aveau un singur el i anume asigurarea unor produc ii cu tehnologii eficiente i sigure, dup aceea produc torii au fost nevoi i s acorde o aten ie deosebit parametrilor de mediu i de func ionare n cadrul unui sistem care cere asigurarea unor servicii. Astfel, centralele termo au trebuit s ndeplineasc cerin ele impuse de func ionare n
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 1

cadrul UCTE i s furnizeze toate serviciile de care are nevoie operatorul de sistem. De asemenea,produc torii i-au creat compartimente proprii pentru accesul n pia a de energie pentru a reu i s - i asigure veniturile n condi iile concuren iale existente. innd cont de restric iile si obligativitatea ndeplinirii unor m suri impuse produc torilor termo i n special centralelor pe c rbune, teza i propune s abordeze unele din problemele legate de func ionarea centralelor, de necesitatea monitoriz rii i diagnozei echipamentelor. Aceste cteva probleme sunt tratate lund n considerare cre terea eficien ei economice i corelarea func ion rii grupurilor termo n condi iile actuale ale pie ei de energie. Teza este structurat n apte capitole, bibliografie i anexe. n capitolul 1, pentru a putea n elege mai u or capitolele urm toare din tez , este prezentat cea mai mare termocentral pe c rbune din ar , accentul punndu-se pe principalele echipamente i activit ile de baz ale acesteia. Prezentarea este realizat sintetic i i propune s familiarizeze cititorul cu unele p r i specifice unei centrale pe c rbune, cu m rimea i complexitatea instala iilor precum i cu problemele ce trebuie solu ionate astfel nct func ionarea centralei s fie asigurat pentru urm torii 15 ani. Capitolul 2 este dedicat principiilor de func ionare economic i a modului de nc rcare i dispecerizare dintr-un sistem energetic. Au fost prezentate cteva dintre scenariile de nc rcare a grupurilor termo i hidro i modul n care poate fi aleas varianta optim de nc rcare pentru aceste grupuri n condi iile acoperirii curbei de sarcin . n capitolul 3 este analizat eficien a energetic pentru grupurile termoenergetice prin utilizarea ac ion rilor cu tura ie variabil pentru turboma inile aferente acestor grupuri : pompe, ventilatoare, benzi transportoare. De asemenea este prezentat solu ia cu convertizor static de frecven pentru ac ionarea sistemelor cu tura ie variabil . Capitolul 4 supune aten iei un studiu de caz privind cre terea eficien ei energetice pentru grupul convertizor static de frecven motor- pompe de condensat de la termocentrala Turceni. n acest capitol sunt prezentate : circuitul de condensat, bilan urile energetice, analiza eficien ei acestei metode de ac ionare.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 2

Capitolul 5 prezint modul de monitorizare i diagnoz pentru generatoarele grupurilor energetice de 330 MW. n cadrul capitolului sunt descrise dou activita i de monitorizare i diagnoz fiecare generator avnd sistem diferit de excita ie : excita ie cu generator auxiliar i excita ie static . Cele dou sisteme au fost analizate separat, pentru fiecare fiind descrise echipamentele de monitorizare, nregistr rile parametrilor m sura i i prelucrarea acestora astfel nct diagnoza s poat fi realizat cu ajutorul unor programe specializate. n capitolul 6 se prezint pia a de energie electric din Romnia, modul de evolu ie al acestei pie e i care au fost principalele restructur ri aferente sectorului energetic din Europa i Romnia. Totodat au fost eviden iate obiectivele prev zute n Directivele EC i reglement rile care permit func ionarea pie ei de energie precum i formarea unei pie e comune la nivel paneuropean. n cadrul capitolului sunt descrise elementele pie ei de energie, respectiv, pia a reglementat i pia a concuren ial , precum i modul n care termocentrala Turceni func ioneaz n aceste pie e. Capitolul 7 este dedicat concluziilor legate de subiectele tratate n aceast lucrare. Aceste concluzii expuse succint au rolul de a sintetiza principalele probleme supuse analizei i de a indica posibile direc ii viitoare de cercetare. Tot n acest capitol au fost eviden iate principalele contribu ii ale autorului.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 3

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERAL ELECTROCENTRALA TURCENI


CTE Turceni este conceput ca o central electric de baz a Sistemului Energetic Na ional, ce produce energie electric utiliznd combustibili fosili. Centrala termoelectric este un transformator de energie de cele mai mari propor ii. Ea prime te energia latent legat chimic a combustibililor fosili i o transform mai nti n c ldura con inut de un gaz. Apoi aceast c ldur este cedat mediului de lucru propriu-zis (apa), care cu acest prilej i modific starea sa de agregare (abur). Energia mediului de lucru este transformat de turbina cu abur n energie mecanic , iar aceasta este apoi transformat de generator n energie electric . Centrala termoelectric Turceni este situat n jude ul Gorj, ntr-o regiune de cmpie, la circa 16 km de Filia i, ntre comuna Turceni i rul Jiu. Instala ia propriu-zis de producere a energiei electrice cu echipamentele i gospod riile necesare se desf oar pe malul stng al rului Jiu, aval de confluen a cu rul Jilt, la o distan de circa 1,5 km de localitatea Turcenii de Sus. Acest amplasament a fost determinat de existen a exploat rilor de c rbune la o distan relativ apropriat (20 -70 km). Gospod ria de p cur se afl n partea de vest a incintei centralei electrice i ocup o suprafa de circa 10 000 m2. Cele apte turnuri de r cire sunt repartizate n dou zone (ntruna trei i n cealalt patru turnuri) spre frontul fix al cl dirii principale. Sta iile de tratare chimic a apei sunt amplasate la frontul fix al cl dirii principale. Sta iile electrice de tip exterior sunt amplasate n fa a s lii turbo-agregatelor. 1.1 PRINCIPALELE ACTIVIT I Centrala termoelectric este str b tut de urm toarele fluxuri de energie i mas :
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 4

combustibil-cenu , aer-gaze de ardere, ap -abur, ap de r cire i electric. Instala iile care compun CTE Turceni n vederea producerii de energie electric sunt urm toarele: cazane de abur cu instala iile anexe; turbina de abur cu instala iile anexe; instala ii de conducte; instala iile electrice i de automatizare; instala iile hidrotehnice; instala ia de tratare chimic a apei; instala ia de aer comprimat; gospod riile de combustibili; depozitele de zgur i cenu . Descrierea procesului de producere a energiei electrice Centrala termoelectric Turceni este conceput ca o central electric de baz a Sistemului Energetic Na ional. Regimul de func ionare al centralei electrice este de 24 ore/zi, 7 zile/s pt mn ,365 zile/an. Pentru desf urarea activit ilor n cadrul SC Complexul Energetic Turceni SA se folosesc n principal urm toarele: - instala ii mari de ardere: IMA 1, format din blocurile energetice nr. 1 i 2, fiecare cu o putere termic de 789 MWt, blocul nr.1 va functiona 20 000 ore in perioada 20082015; blocul nr. 2 este retras din exploatare din anul 1998 i conform HCA nr. 2/27.02.2008 este propus pentru valorificare; IMA 2, format din blocurile energetice nr. 3 i 4, fiecare cu o putere termic de 789 MWt; IMA 3, format din blocurile energetice nr. 5 i 6, fiecare cu o putere termic de 789 MWt; IMA 4, format din blocul energetic nr. 7, cu o putere termic de 789 MWt, care va func iona 20.000 de ore n perioada 20082015. - depozitul de zgur i cenu nr. 1, Valea Ceplea; - depozitul de zgur i cenu nr. 2, de rezerv i avarie.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 5

CTE Turceni este o central electric cu o schem tehnologic de producere a energiei electrice de tip bloc. Blocurile energetice nr. 1 7 sunt prev zute fiecare cu urm toarele echipamente: - un cazan de abur de 1035 t/h, 192/48,5 bar, 540/540C; - o turbin de abur de 330 MW, 180,4 bar, 535/535C; - un generator electric de 330 MW / 388 MVA, 24 kV, 50 Hz; - un transformator electric de 400 MVA, 24/400 kV. n prezent situa ia blocurilor energetice de 330 MW din CTE Turceni este urm toarea: - blocul energetic nr. 4 a fost reabilitat i modernizat prin Programul A3, desf urat n perioada 1995 aprilie 2002. - blocul energetic nr. 5 a fost reabilitat i modernizat prin Programul A3, si a fost pus in functiune in aprilie 2006; - blocurile energetice nr. 3 i 6 urmeaz s fie reabilitate i modernizate n perioada 2012 2018.

Fig. Schema flux tehnologic

CAPITOLUL 2 MODUL DE DETERMINARE PENTRU FUNC IONAREA ECONOMIC A UNOR GRUPURI DISPECERIZABILE
2.1.FUNC IONAREA ECONOMIC A SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Func ionarea economic , f cndu-se referire la generare i transmisie, poate include dou categorii:
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 6

- una care se ocup de costul minim de producere al energiei numit dispecerizarea economic ; - una care se ocup de minimizarea pierderilor de energie transportat c tre sarcini. Pentru orice condi ii de nc rcare specificate, dispecerizarea economic determin puterea debitat de fiecare central ( i fiecare unitate generatoare dintr-o central ) care duce la minimizarea costului total al combustibilului necesar acoperirii sarcinii din sistem. Astfel, dispecerizarea economic se concentreaz asupra coordon rii costurilor de produc ie la nivelul tuturor centralelor care func ioneaz n sistem, fiind scopul central al proiectului de fa . Problema dispeceriz rii economice, ca i cea a pierderilor minime de putere pot fi rezolvate cu ajutorul unui program de calcul al circula iei optim de putere (OPF). Determinarea circula iei optime de putere poate fi privit ca o variant a algoritmului conven ional de calcul al circula iei de putere Newton-Raphson, n cadrul c ruia anumi i parametri care pot fi controla i sunt modifica i n mod automat pentru a satisface restric iile din re ea, urm rindu-se minimizarea unei anumite func ii obiectiv [5],[10]. 2.2. PRINCIPII DE DISPECERIZARE A PUTERII CENTRALELOR TERMOELECTRICE Optimizarea repartiz rii puterilor ntre centralele electrice vizeaz satisfacerea cererii de energie electric la cel mai sc zut pre posibil n condi iile respect rii restric iilor tehnice i de mediu. Modificarea permanent a sarcinii sistemului duce la necesitatea modific rii continue a nc rc rii centralelor, ceea ce este numai par ial posibil. Pe de alt parte i structura parcului de centrale n func iune are un caracter dinamic, deoarece n func ie de condi iile concrete i innd cont de costurile suplimentare legate de pornirea i oprirea grupurilor (cnd sectorul electricita ii este deschis la concuren i men inerea n func ionare a grupurilor pentru a asigura rezerva turnant atrage costuri), se decid pornirile i opririle acestora. Repartizarea puterii pe centralele din sistem presupune ntrunirea a dou condi ii:

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 7

1. n orice moment, puterea instalat trebuie s o dep easc pe cea produs . 2. Cunoa terea costurilor de produc ie, respectiv pre urilor pentru ntregul parc de produc ie. 2.2.1. DETERMINAREA NC RC RII OPTIME A CENTRALELOR CU NEGLIJAREA PIERDERILOR n versiunea de baz , pentru a evita calculul circula iei de puteri, optimizarea nc rc rii centralelor (OIC) opereaz cu anumite simplific ri: 1. Pierderile de putere se consider neglijabile ; 2. Varia iile amplitudinilor tensiunilor i circula ia de putere reactiv se ignor . Neglijnd pierderile i circula ia de reactiv, singura restric ie care trebuie satisf cut de solu ia ecua iei (2) este ca produc ia total = consumul global. A adar localizarea diferitelor sarcini nu are nici o importan , singura dat necesar fiind consumul total. Un interes deosebit l prezint no iunea de costul marginal al combustibililului, determinat de pantele caracteristicilor intrareie ire ale celor dou unit i. Dac se exprim ordonatele curbei intrare ie ire n USD/h, considernd: C i = intrarea la unitatea i [USD/h]

Pgi = ie irea la unitatea i [MW]


atunci costul marginal al combustibilului din unitate n USD/MWh este dCi dPgi , n timp ce costul mediu al combustibilui n acelea i unit i este C i Pgi . Astfel, pentru o caracteristic intrare-ie ire a unit ii i p tratic se poate scrie:

Ci ! Pi , definit:

ai 2 Pgi bi Pgi ci 2 dC i ! ai Pgi bi dPgi

[USD/h]

Unitatea are un cost incremental al combustibilului notat cu

Pi !

[USD/MWh]
Pagin 8

Rezumat Tez de Doctorat

cu ai , bi i ci sunt constante.

Costul incremental de

Aproximarea liniar Costul incremental real

Puterea la borne [MW]

Fig.: Costul incremental de combustibil n func ie de puterea la borne

2.2.2. DETERMINAREA NC RC RII OPTIME A CENTRALELOR CU CONSIDERAREA PIERDERILOR Considerarea pierderilor schimb condi iile de bilan al puterilor. Se consider de exemplu un sistem cu K unit i generatoare, pentru care:

C ! C1 C 2 . C K ! C i
i !1

unde C este func ia care permite determinarea costului total al ntregului combustibil utilizat n sistem, fiind dat de suma costurilor combustibilului din unit ile individuale C1 , C 2 , - , C K . ntreaga energie consumat exprimat n MW din re ea de la toate unit ile este suma

Pg 1 Pg 2 . PgK ! Pgi
i !1

unde Pg 1 , Pg 2 , - , PgK sunt puterile debitate de unit ile generatoare n sistem. Costul total al combustibilului C din sistem este o func ie dependent de puterile debitate ale tuturor centralelor din sistem.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 9

Ecua ia restric iilor impuse n vederea minimiz rii func iei obiectiv C este dat de bilan ul puterilor n sistem scris sub forma:

p PC Pgi ! 0
i !1

unde

PC ! iN 1 Pc, i !

este puterea total

consumat , iar

reprezint pierderile de putere n sistem. Se urm re te determinarea minimului func iei obiectiv C minim pentru o sarcin constant n sistem PC , n condi iile respect rii bilan ului de puteri, aplicnd metoda multiplicatorilor lui Lagrange, n prezen a restric iilor:
m Pgi ! PC p i !1 (min) e P e P (max) , i ! 1- m P gi gi gi

unde p reprezint pierderile de putere totale n sistem. Noua func ie de cost F include n expresia sa costul total i restric iile impuse problemei, rezultnd:
K F ! C1 C 2 . C K P p PC Pgi i !1

F este adesea numit func ia lui Lagrange i iar parametrul P , multiplicator Lagrange. Acesta reprezint costul incremental de combustibil care caracterizeaz efectiv sistemul cnd sunt considerate pierderile de putere pe elementele de transmisie. 2.2.3. METODA ITERA IILOR Metoda itera iilor este o alternativ la cea din sec iunea anterioar . Stabilirea nc rc rii centralelor, f r considerarea pierderilor nu este util dect ca etap intermediar , de vreme ce neglijarea pierderilor este o aproximare prea grosier . Cnd se consider pierderile, ca fiind singura abordare de interes n practic , metoda itera iilor este superioar precedenteia.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 10

METODA ITERA IILOR LAMBDA N CAZUL F R PIERDERI Dac dependen a de puteri a costurilor/pre urilor marginale este de tip liniar, atunci pentru o nc rcare optimal , cnd toate costurile/pierderile sunt egale cu dependen a invers :

dC Pgi (P ) ! i (P ) dPgi
2.3. SCENARII DE OPTIMIZARE A NC RC RII GRUPURILOR I CENTRALELOR TERMOELECTRICE N CADRUL UNUI SISTEM ELECTROENERGETIC 2.3.1.DISTRIBUIREA PUTERII NTRE UNIT CENTRALE ILE UNEI

1

Cunoscnd principiul dispeceriz rii economice care guverneaz distribuirea sarcinii ntre unit i n interiorul unei singure centrale sau ntre mai multe centrale din sistem, se consider de exemplu c puterea total a unei anumite centrale este furnizat de dou unit i i c mp r irea sarcinii ntre aceste unit i se face astfel nct costul incremental de combustibil al uneia este mai mare dect al celeilalte unit i. Reducnd sarcina la unitatea cu costul mai crescut, va rezulta o sc dere mai mare a costului dect dac s-ar m ri sarcina n aceea i m sur la unitatea cu costul mai sc zut. Acela i ra ionament se poate aplica unei centrale cu mai mult de dou unit i. Astfel, pentru repartizarea economic a sarcinii ntre unit ile din interiorul unei centrale, criteriul este acela c toate unit ile trebuie s func ioneze cu costuri incrementale de combustibil egale. Un grafic al dispeceriz rii economice pentru alocarea sarcinilor pentru fiecare unitate dintr-o central poate fi preg tit dup cum urmeaz : 1. Se consider diferite valori ale puterii la borne; 2. Se calculeaz costul incremental de combustibil corespunz tor unei centrale;
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 11

3. Se nlocuie te lui pentru Pi n ecua ia costului incremental de combustibil al fiec rei unit i pentru a calcula puterea generat la bornele acesteia. O caracteristic = f (sarcina unit ii) permite determinarea valorii lui pentru care fiecare unitate ar trebui s func ioneze pentru o anumit sarcin total a centralei. Pentru o central cu dou unit i care func ioneaz cu sarcina repartizat economic, valoarea ce caracterizeaz centrala este egal cu Pi a fiec rei unit i, astfel c :

P!

dC1 ! a1 Pg 1 b1 , dPg1

P!

dC 2 ! a 2 Pg 2 b2 dPg 2

PC , Pmin i , Pmax i , ai , bi

P!

n b P i c i !1 ai

PC=PC -Pgi

a
i !1

1
i

Afi eaz Pgi

Pgi !

P bi ai

Pgi=P gi,max

Pgi=Pgi,m

Pi<Pgi,min Pgi,min<Pgi<Pgi,max

Afi eaz Pgi

STOP

Fig. : Schema bloc a nc rc rii optime a centralelor cu neglijarea pierderilor


Pagin 12

Rezumat Tez de Doctorat

2.3.2.DISTRIBUIREA PUTERII NTRE CENTRALELE UNUI SISTEM Cnd se vorbe te despre reparti ia economic a puterii ntre centrale trebuie s se in seama de pierderile pe componentele de sistem. Chiar n condi iile n care costul incremental al combustibilului dintr-o central ar putea fi mai mic dect cel al unei alte centrale pentru o anumit reparti ie a puterii ntre centrale, centrala cu un cost incremental inferior poate fi pozi ionat mult mai departe de centrul de sarcin [9],[15],[22]. Este necesar considerarea pierderilor pe elementele de sistem n stabilirea puterilor la bornele centralelor din sistem pentru ob inerea economiei maxime pentru o sarcin dat . CONSIDERAREA CENTRALELOR HIDROELECTRICE Modelele de optimizare a nc rc rii centralelor sunt fundamentate pe costuri propor ionale cu puterea, ceea ce este propriu centralelor termoelectrice. Deoarece n sistemele reale centralele hidroelectrice au o importan vital (costuri mici i mai ales timpi de pornire i nc rcare redu i) neglijarea acestora la stabilirea optimiz rii nc rc rii centralelor ar fi cu totul nerealist . Din perspectiva optimiz rii nc rc rii centralelor, particularizarea centralelor hidroelectrice const n aceea c au costuri practic independente de puterea de ie ire. De aceea, criteriul costului marginal, intens exploatat anterior, nu li se poate aplica. O ipotez destul de uzual este aceea c n puterea de ie ire poate fi exprimat ca o func ie cu variabile separate: 2.4.

PH ! ] ( H ) J ( D)
De cea mai mare importan n optimizarea inc rc rii centralelor sunt centralele hidroelectrice de putere mare. 2.5. PROGRAME I REZULTATE PRIVIND OPTIMIZAREA NC RC RII CENTRALELOR

OBIECTUL ANALIZEI Algoritmul prezentat anterior pentru optimizarea reparti iei economice a puterii ntre centrale este aplicat n cazul unui sistem
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 13

test 6 noduri Ward&Hale vezi figura de mai jos cu caracteristicile func ionale date n tabelul urm tor.
No d 1 Generat or G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 G2-5 G2-6 G2-7 G2-8 Sn [MVA] 190 190 62 62 235 235 235 58.8 Un [kV] 15.75 15.75 10.5 10.5 15.75 15.75 15.75 10.5 In [kA] 6.97 6.97 3.41 3.41 8.63 8.63 8.63 3.25 cos 0.9 0.9 0.9 0.9 0.85 0.85 0.85 0.85 Pn [MW] 171 171 55 55 199 199 199 50

Fig.: Configura ia sistemului studiat

SCOPUL ANALIZEI Se urm re te determinarea reparti iei optime a puterilor active ntre grupurile i centralele sistemului test Word&Hale, pe perioada unei zile pentru care o evolu ie a necesarului de sarcin este precizat n figura de mai jos.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 14

P [u.r.]

P4 P3 P2 P1 0
T[h]

12

18 21 24

Fig.: Graficul de sarcin n sistem pentru o zi de referin

SCENARII DE CALCUL N IPOTEZA NEGLIJ RII PIERDERILOR Exist mai multe posibilit i de acoperire a graficului de sarcin . Se vor considera diferite cazuri de utilizare a grupurilor n ziua de vrf, f r a epuiza toate variantele posibile. Varianta 1: Se consider toate cele 8 grupuri permanent n func iune i nc rcate conform principiului reparti iei optime. Varianta 2: Conectarea i deconectarea grupurilor n concordan cu cererea din graficul de sarcin , n succesiunea invers a costului mediu al energiei produse. Programul diferit de dispecerizare rezultat determin i diferen e ntre costurile totale (1220.087[u.m./zi] vs. 1016.481[u.m./zi]), n cazul al doilea acestea fiind majorate datorit func ion rii cu prec dere a grupurilor 1,1 i 1,7, grupul 1,3 i 2,8 fiind scoase din func iune pe tot parcursul zilei studiate. 2.6. CONCLUZII Programul de pornire-oprire a grupurilor este puternic influen at de cheltuielile de pornire-oprire ale grupurilor. n cazul considerat, deoarece aceste cheltuieli s-au considerat de valoare relativ mic a rezultat mai economic al doilea scenariu
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 15

(1181.47 u.m. vs. 1220.087 u.m.) care prevede conectareadeconectarea grupurilor n concordan cu modificarea sarcinii. Acest rezultat nu este general ns , depinznd de caracteristicile particulare n discu ie. Metodologia prezentat permite ob inerea solu iei optime pentru diverse cazuri ale caracteristicilor de cheltuieli. Poate fi aplicat pentru analiza unui num r mai mare de scenarii de repartizare a puterii ntre grupurile sistemului, care urm resc att minimizarea cheltuielilor de producere, ct i ndeplinirea unor criterii de siguran referitoare la ansamblul sistemului studiat.

CAPITOLUL 3 CRE TEREA EFICIEN EI ENERGETICE A GRUPURILOR TERMOENERGETICE PRIN UTILIZAREA AC ION RII CU TURA IE VARIABIL A TURBOMA INILOR
Echipamentele care necesit realizarea unor viteze de antrenare variabile sau pentru care posibilitatea asigur rii acestor viteze variabile conduce la mbun t irea condi iilor de func ionare sau la cre terea randamentului utiliz rii energiei sunt destul de ntlnite n mediul industrial. Analiznd poten ialul de economisire a energiei electrice, aplica iile cu poten ialul cel mai ridicat sunt n ac ion rile pompelor, ventilatoarelor i sistemelor de benzi transportoare. 3.1. APLICA IILE N INSTALA IILE DE POMPARE I VENTILARE Utilizarea ac ion rilor cu tura ie variabil a pompelor din punctele termice i din sta iile de pompare prezint urm toarele avantaje incontestabile: cre terea fiabilit ii instala iilor de pompare prin eliminarea elementelor de reglare care produc sarcini hidraulice (lovituri de berbec, efect de cavita ie);

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 16

eliminarea pornirilor bru te care solicit partea electric i partea mecanic a instala iei; asigurarea unui reglaj fin i continuu al debitului; reducerea puterilor electrice de ac ionare i a pierderilor pe re elele electrice; durate reduse de recuperare a investi iilor, din economia de energie; curen i de pornire mai mici; puterea consumat de transformator este mai mic (la nc c ri sc zute). 3.2. EFICIEN A FUNC ION RII POMPELOR CENTRIFUGE LA DEBIT VARIABIL

3.2.1 AJUSTAREA ROTORULUI POMPEI, PENTRU A PRODUCE PRESIUNEA I/SAU DEBITUL De obicei, ajustarea rotorului reduce eficien a unei pompe ns , att timp ct reducerea dimensiunilor rotorului nu este prea mare, sc derea eficien ei este moderat , de i puterea absorbit se reduce substan ial. Ajustarea rotorului reduce att presiunea, ct i debitul. n unele sisteme, presiunea pompei este important doar ca mod de producere a curgerii, astfel nct debitul este caracteristica principal . n alte sisteme, presiunea n sine este caracteristica principal . Calculul reducerii diametrului, cnd se dore te ajustarea rotorului pompei, trebuie s fie un calcul exact, deoarece aceast valoare afecteaz att debitul i presiunea, ct i energia consumat , conform rela iilor de similitudine : 3 2 5 Q 2 D2 p 2 D2 P D ! ! ; ; 2 ! 2 Q1 D1 p1 D1 P1 D1 Noul diametru al rotorului pompei utiliznd rela iile de mai sus Dfinal = Dini ial

p2 p1

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 17

3.2.2 STRANGULAREA REFUL RII POMPEI Dac o pomp furnizeaz un debit mai mare dect este necesar sistemului se poate economisi energie cu un efort minim, montnd un ventil de reglaj pe circuitul de refulare al pompei. De multe ori ns , c derea de presiune suplimentar pe acest ventil, datorat rezisten ei sale hidraulice, conduce la o valoare a puterii disipate mai mare dect valoarea puterii compensate prin mic orarea debitului. 3.2.3 REGL RI BAZATE PE MODIFICAREA CARACTERISTICII TURBOMA INII Aceste regl ri se realizeaz pe seama modific rii caracteristicii turboma inii H(Q) n timp ce caracteristica re elei de transport Hr(Q) r mne neschimbat . Ele se realizeaz prin mijloace complexe (ac ion ri electrice reglabile sau diferite mecanisme reglabile) dar, n schimb, sunt nso ite de pierderi energetice foarte mici i ca urmare asigur instala iilor de transport randamente globale considerabil mai ridicate i implicit un consum de energie electric considerabil mai redus. Indicii de calitate ai metodei de reglare a vitezei. Principalii indici care definesc calitatea reglajului de vitez sunt: Domeniul de reglare a vitezei. Acesta se noteaz cu (n i este definit ca raportul dintre viteza minim nmin i cea maxim nmax care pot fi ob inute prin metoda de reglare considerat . Astfel, se poate scrie: (n ! nmin nmax

Considerndu-se viteza minim ca vitez de baz , care se ia egal cu unitatea, domeniul de reglare se poate exprima sub form de rapoarte de tipul 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; etc. Coeficientul de reglare a vitezei. Acest coeficient se noteaz cu krv i este definit ca raportul ntre diferen a nn-nmin i viteza nominal nn.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 18

k rv !

nn n min nn

n vederea stabilirii unei rela ii de calcul pentru coeficientul de reglare a vitezei n func ie de n l imea de ridicare, n figura urm toare s-a reprezentat grafic diagrama Q-H pentru cteva valori ale vitezei de rota ie.

Fig. Diagrama pentru deducerea coeficientului de reglare a vitezei

3.3. ASPECTE CRITICE LA CONSUMATORI Principalele avantaje ale acestora sunt u urin a montajului i exploat rii, performan ele tehnice ridicate (plaja de reglaj al vitezei de la 0 la 100%, precizia reglajului, comportare bun n regimuri tranzitorii), reducerea sensibil a costurilor de ntre inere i rentabilitatea economic . Singurul punct slab eviden iat de o parte a utilizatorilor se refer la sensibilitatea sistemelor electronice la golurile de tensiune. naintea deciziei de a utiliza un sistem de reglaj al vitezei ac ion rilor bazat pe echipamente electronice trebuie verificat compatibilitatea sistemului de reglaj cu celelalte echipamente mecanice i electrice. Astfel, trebuie verificate patru aspecte: -efectele sistemului electronic asupra motorului electric;
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 19

-integrarea echipamentului electronic n sistemul de reglaj al mecanismului antrenat; -sensibilitatea echipamentului electronic la defectele din sistemul electric de alimentare (n special reduceri ale tensiunii i ntreruperi de scurt durat ); -perturbarea re elei electrice cu armonici superioare datorate func ion rii echipamentelor electronice de modificare a vitezei motorului. Compatibilitatea cu motorul Este important s se verifice dac motorul electric de antrenare poate func iona pentru toat plaja de varia ie a vitezei prev zut f r a suferi o nc lzire excesiv care poate conduce la reducerea duratei de via a acestuia. Trebuie verificat dac sistemele de ventila ie i de ungere ale acestora, care sunt concepute pentru a func iona n regim nominal, i vor ndeplini func iile i la vitez redus . n plus, sistemele electronice vor alimenta motoarele cu un sistem de curen i cu un grad de distorsionare armonic important , ceea ce produce o cre tere a pierderilor prin efect Joule i a pierderilor n fier, deci la o sc dere a randamentului ansamblului motor variator de vitez la sarcin redus i la o supranc lzire a motorului. Efectele regimurilor anormale ale sistemului de alimentare Marea majoritate a variatoarelor de vitez de pe pia suport sc deri ale tensiunii de alimentare de 15% f r a modifica puterea transmis motorului. Nivelul de imunitate al variatoarelor electronice de vitez la armonicile din re eaua de alimentare sunt precizate n norme european EN 61800-3. Cu toate acestea este posibil ca prezen a curen ilor armonici ap ru i n urma sc derii tensiunii s perturbe func ionarea invertorului. Un aspect specific este reprezentat de faptul c invertorul este el nsu i un generator de armonici de curent care se propag n re eaua intern a utilizatorului sau n re eaua de distribu ie.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 20

3.4. INFLUEN A RANDAMENTELOR CONVERTORULUI STATIC DE FRECVEN I MOTORULUI ANTRENAT ASUPRA LIMITEI DE EFICIEN ENERGETIC LA FOLOSIREA AC ION RILOR CU TURA IE VARIABIL Randamentul global al agregatului de pompare cu tura ie variabil va fi egal cu produsul randamentelor pompei (LP), motorului (L1C i convertizorului LC L GC ! L PL MCL C Puterea electric absorbit n cazul ac ion rii cu tura ie variabil n punctul nominal are valoarea: Pel ! KQH P ! L GC L PL MCL C

i va fi mai mare dect cea absorbit de motorul alimentat direct de la re ea, adic : KQH P Pel ! ! L GR L PL MC n cazul unei regl ri prin laminare n conducta de refulare, randamentul total al instala iei va fi: L A ! PA KQ1 H A H ! ! L PL M A Pel KQ1 H 1 H1 L PL M
1 1

n cazul utiliz rii convertizorului static de frecven , randamentul instala iei va fi: L AC ! KQ1 H A PA ! ! L P L ML C KQ1 H A PelC L PL MCLC
1 1

Pe baza ipotezei admise, c randamentul pompei este acela i, att la laminare ct i la func ionarea cu tura ie variabil , domeniul
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 21

optim din punct de vedere energetic pentru introducerea ac ion rii cu tura ie variabil se va ob ine din condi ia: LAC>LA H A LC L MC H1 LM Introducerea ac ion rii cu tura ie variabil la pompe va fi cu att mai avantajoas , cu ct valoarea presiunii statice din curba caracteristicii instala iei este mai mic . 3.5. ALGORITMI DE CALCUL A SISTEMELOR DE AC IONARE CU TURA IE VARIABIL A POMPELOR Evolu ia din domeniul tehnicii numerice i electronicii de putere a f cut posibil realizarea unor sisteme complexe care includ convertizoare statice de putere i echipamente numerice (calculatoare industriale, automate programabile sau microcontrolere) care permit realizarea unor caracteristici de func ionare particulare. DETERMINAREA FORMEI ANALITICE A CARACTERISTICII POMPEI LA TURA IE NOMINAL Caracteristica unei pompe la tura ie constant reprezentat printr-o rela ie de dependen p tratic [4]: H(Q)=A+BQ+CQ2 Particulariznd pentru Q=0, din curba pompei rezult A ! H Q !0 ; Ceilal i coeficien i pot fi determina i aplicnd metoda erorii p tratice minime prin citirea mai multor puncte de pe caracteristica H(Q) a pompei: Metoda urm re te minimizarea func iei: poate fi

F ( B, C ) ! H i A BQi CQi2
i !1

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 22

DETERMINAREA FORMEI ANALITICE A CARACTERISTICII POMPEI LA O TURA IE OARECARE Dac se ine cont de tura ie, caracteristica devine H(n,Q)=an2+bnQ+cQ2 Avnd n vedere c , n rela ia coeficien i A,B,C au fost calcula i corespunz tor tura iei nominale nn , se pune rela ia sub forma:

H!

A 2 B n nQ cQ 2 2 n n

i, prin identificare pentru tura ia nominal , rezult :

a!

B A ; b! ; c!C 2 nn nn

DETERMINAREA FORMEI ANALITICE A CARACTERISTICII RE ELEI DE REFULARE Forma general a caracteristicii unei re ele hidraulice este [4] H r (Q) ! H S RQ 2 unde: HS n l imea static (care include diferen a de n l ime dintre capetele re elei i diferen a de presiune ntre admisie i refulare), ?mA; R constant care depinde de caracteristicile geometrice ale re elei. Constanta R se determin din condi ia ca, n punctul de func ionare, sarcina re elei s fie egal cu diferen a de presiune la capetele re elei.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 23

RANDAMENTUL GLOBAL AL INSTALA IEI

RH
M K P

CSF
Fig. Schema instala iei de pompare

Randamentul global al instala iei de pompare va fi:

L ! L CSFL M L KL PL RH
n general, motorul este ales astfel nct s se adapteze pompei, f cnd posibil cuplajul direct dintre aceste elemente, astfel nct se poate considera L K ! 1 Randamentul re elei hidraulice poate fi determinat ca: HS L RH ! H S RQ 2 METODE DE REGLARE A INSTALA IEI DE POMPARE n func ie de specificul instala iei de pompare, pot fi luate n considerare mai multe metode de reglare. Considernd o instala ie de pompare n cadrul c reia sunt considerate ca variabile nivelul din rezervorul de aspira ie i presiunea de aspira ie, nivelul din rezervorul de refulare i presiunea de refulare, debitul de lichid pompat P
r

Zr

Pa

Q Za

Fig. M rimi variabile n instala ia de pompare


Rezumat Tez de Doctorat Pagin 24

n anumite aplica ii se dore te realizarea unor caracteristici artificiale pentru pomp , de forme particulare. Astfel, pot fi realizate caracteristici liniare sau parabolice (inversate).

H(Q),n=n1 H(Q),n=n2 H(Q),n=n3

Q
Fig. Curbe artificiale liniare sau parabolice

CAPITOLUL 4 PROGRAM PENTRU ANALIZA EFICIEN EI UTILIZ RII AC ION RILOR CU TURA IE VARIABIL LA POMPE
A fost realizat un program realizat n aplica ia Matlab (Matrix Laboratory) care permite determinarea reduceri consumurilor energetice, costurilor i duratelor de recuperare a investi iilor n cazul utiliz rii ac ion ri cu tura ie variabil a pompelor centrigfuge. Pentru realizarea analizei energetice sunt necesare urm toarele informa ii: a. Caracteristica pompei la tura ie nominal H(Q). b. Caracteristica randamentului pompei Lp(Q). c. Debitul maxim al pompei (cu ventilul complet deschis). d. Presiunile n punctele de aspira ie i refulare. e. Diferen a de cot ntre aspira ie i refulare . f. Caracteristica randamentului motorului Lm(P).
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 25

g. Caracteristica randamentului convertizorului static de frecven (CSF) LCSF(P). h. Debitul mediu Qmed sau curba clasat de func ionare T(Q) (num rul anual de ore de func ionare la debitul Q). i. Tura ia nominal nn. A. Analiza consumului energetic la tura ie nominal a. Pentru debitul la care se face analiza Qmed din curba pompei se determin n l imea de pompare Hmed=H(Qmed). b. Se determin puterea transmis lichidului: Pp=HmedQmedKg c. Din curba randamentului pompei se determin randamentul Lmed= Lp(Qmed) corespunz tor debitului Qmed. d. Se determin puterea mecanic consumat de pomp Pmp=Pp/Lmed. e. Din curba randamentului motorului se determin randamentul motorului Lmot=Lm(Pmp) pentru sarcina Pmp. f. Se determin puterea electric consumat de motor Pel=Pmp/Lmot. B. Analiza consumului energetic la ac ionarea cu tura ie variabil a. Pentru debitul maxim care poate fi realizat n re ea cu ventilul complet deschis Qmax din curba pompei se determin n l imea de pompare pentru debitul maxim Hmax=H(Qmax). b. Se determin rezisten a hidraulic a re elei cu ventilul complet deschis:
R! H max H s Q2 max

c. Se determin n l imea de pompare pe care trebuie s o asigure pompa la debitul Qmed: 2 H tv ! H s RQmed (dac Htv este negativ se consider Htv=0 sau Htv=NPSH). d. Se determin puterea transmis lichidului: Pptv=HtvQmedKg
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 26

e. Se determin rezisten a hidraulic corespunz toare caracteristicii care permite determinarea randamentului: H Rid ! 2tv Qmed f. Se determin coeficien ii a,b,c din caracteristica pompei la tura ia nominal : H (Q ) ! aQ 2 bQ c g. Se determin coeficien ii A, B, C din caracteristica pompei la tura ie variabil :
H(Q, n ) ! AQ 2 BnQ Cn 2

astfel: A ! a; B !

b c ; C! 2 nn nn

(nn tura ia nominal ). h. Se determin debitul Qid corespunz tor punctului de intersec ie dintre caracteristica H(Q) a pompei i caracteristica re elei RidQ2 prin rezolvarea ecua iei (cu necunoscuta Qid):
2 2 aQ id bQ id c ! R id Q id

i. n acest punct se determin randamentul pompei Lmedtv= Lp(Qid) pe caracteristica randamentului pompei corespunz toare tura iei nominale. j.Se determin puterea mecanic consumat de pomp Pmptv=Pp/Lmedtv. k. Din curba randamentului motorului se determin randamentul motorului la puterea Pmptv Lmottv=Ldm(Pmptv) innd cont de sc derea randamentului datorit aliment rii acestuia prin CSF (valori tipice ale reducerii randamentului nominal 2z3%). l.Se determin puterea electric consumat de motor Pmot=Pmptv/Lmottv. m.Din curba randamentului CSF se determin randamentul acestuia (incluznd randamentele transformatoarelor n cazul utiliz rii unor motoare MT) Lconv=LCSF(Pmot).
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 27

n.Se determin puterea electric consumat de CSF PelCSF=Pmot/Lconv. C. Calculul reducerii costurilor de exploatare pentru ac ionarea cu tura ie variabil : Reducerea costurilor cu energia electric consumat : (Cel= (Pel- PelCSF)TCe T durata anual de func ionare Ce Costul unitar al energiei electrice (RON/kWh) Reducerea costurilor anuale cu mentenan a poate fi determinat n felul urm tor: a. Folosind debitul mediu Qmed i n l imea necesar a fi asigurat de pomp Htv i coeficien ii A, B, C (determina i la analiza consumului energetic la tura ie variabil ) se rezolv ecua ia de gradul doi: Htv=AQ2med+BQmedn+Cn2 (necunoscut tura ia n) p strnd solu ia pozitiv . b. Se determin cheltuielile cu mentenan a:
C ment tv ! C ment n nn

Cment costurile cu mentenan a la tura ie nominal . c. Se determin reducerea costurilor de mentenan : (Cment= Cment - Cment tv Programul are o interfa principal care permite utilizatorului, deschiderea unor ferestre prin care se pot introduce datele necesare pentru realizarea analizei energetice i economice, salvarea parametrilor pe disc sau efectuarea calculelor.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 28

Fig. Interfa a principal a programului

4.1 STUDIU DE CAZ: ANALIZA EFICIEN EI ENERGETICE A GRUPULUI CONVERTIZOR STATIC DE FRECVEN -MOTOR-POMPE CONDENS DE LA C.E. TURCENI 4.1.1 DESCRIEREA CIRCUITULUI DE CONDENS DE BAZ Circuitul de condens de baz este format din leg turile func ionale existente ntre echipamentele prev zute func ional n schema turboagregatului, ntre condensator i degazor. Pompele de condens de baz asigur extragerea condensului din rezervorul condensatorului, circula ia acestuia prin diferite schimb toare de c ldur , men inerea nivelului n rezervorul de ap de alimentare (degazor). 4.1.2 BILAN UL ENERGETIC REAL Pentru calculul bilan ului energetic al pompelor de condens de baz , aferente TA4 Turceni, se consider schema simplificat din figura urm toare.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 29

U
1 PA
1

R E1
(PRE1

M
2 PA
2
1

K1
3 Pa
m2

P1
4 5 (Pp 4 Pp 6 (Pp
2

(PM1

(PK 3

RE2
(PRE2

M2
(PM2

K2
(PK
2

PA
P1

(P12

P2

PA
2

PA
M2

Pa
m2

PA
P2

Pp (P22 deg 7

Fig. Conturul de bilan al instala iei pompelor de condens de baz

S-au folosit urm toarele nota ii: PA energia orar activ absorbit din re ea (n punctele 1 i 1); PAM - energia orar activ absorbit de motor (n punctele 2 i 2); PaM - energia orar la arborele motorului electric (n punctele 3 i 3); PAP - energia orar transmis pompei (n punctele 4 i 4); Pp1 = PU1 - energia orar util a pompei 1 (n punctul 5); Pp2 = PU2 - energia orar util a pompei 2 (n punctul 6); (PRE pierderile orare de energie n cablul electric de alimentare; (PM - pierderile orare de energie n motorul electric de antrenare a pompei; (PK - pierderile orare de energie n cuplajul motor pomp ; (Pp pierderile orare de energie n pomp ; (P1-2 pierderile orare de energie pe re eaua dintre cele dou pompe; (P2-deg pierderi pe re eaua de refulare i pe ventilul de reglaj al debitului; Pu puterea util . Conturul de bilan trece prin punctele 1-5, 1-6, 5-6-7.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 30

Ecua iile bilan ului energetic orar, n acest contur sunt urm toarele:

PA1 ! (PRE 1 (PM 1 (Pk 1 (Pp1 PU 1 PA 2 ! (PRE 2 (PM 2 (Pk 2 (Pp 2 PU 2 PU 1 PU 2 ! (P12 (Pref PU
TABELUL M RIMI M SURATE I VALORILE LOR
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. M rimea Debitul masic degazor Debit masic pompe Presiune aspira ie pomp Tr. I Presiune refulare pomp Tr. I Presiune aspira ie pomp Tr. II Presiune refulare pomp Tr. II Presiune n degazor Tensiunea de alimentare (tr. I i II) Curent motor alimentare pomp Tr. I Puterea absorbit motor alimentare pomp Tr. I Factor de putere motor alimentare pomp Tr. I Rezisten a ohmic echivalent a motorului alimentare pomp Tr. I Curent motor alimentare pomp Tr. II Putere absorbit motor alimentare pomp Tr. II Factor de putere motor alimentare pomp Tr. II Rezisten a ohmic echivalent a motorului de alimentare pomp Tr. II Material cabluri alimentare Sec iune cablu alimentare Lungime cablu alimentare motor Tr. I Lungime cablu alimentare motor Tr. II Valoare 800 876 0,53* 8,4* 5,5* 24,8* 7,9* 6000 37,8 293,1 0,75 1,17 84,3 726 0,84 0,37 UM t/h t/h bar bar bar bar bar V A kW ; A kW ;

Aluminiu 185 mm2 80 m 100 m

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 31

PA = 100% PU = 21,3 % 7(P =78,7 % (PRE = 0,05 % (Pk = 2,7% (PM = 6,3 %

(Pp= 25,9 %

(Prec= 5,15 %

PU = 21,3 %

(Pre =38,7 %

Fig. Diagrama Sankey a bilan ului energetic real

4.1.3 ANALIZA EFICIEN EI AC ION RII POMPELOR CU TURA IE VARIABIL Pentru a putea compara eficien a energetic a celor trei variante corespunz toare debitului de 800t/h, se poate utiliza tabelul urm tor.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 32

TABELUL ANALIZ COMPARATIV A CONSUMURILOR ENERGETICE


Retehnologizare Ac ionare cu tura ie variabil Reglaj cu ventil Motor PII 6 kV [kWh/h] 879,4 216,7 128,2 40,5 485,1 662,7 1,1 [%] 100 24,6 14,6 4,6 55,2 75,4 24,6 [kWh/h] 478,6 216,7 99,9 39,4 101,7 261,7 0,62 [%] 100 45,3 20,9 8,2 21,2 54,7 45,3

Denumire component

Valoare actual [kWh/h] 1019,1 216,7 263,8 64 447,2 802,4 1,27 [%] 100 21,3 25,9 6,3 43,9 78,7 21,3

Total energie absorbit din re ea Energie util Pierderi n pompe Pierderi n motoare Pierderi n re ea Total pierderi Randament net Consum specific [kWh/m3]

Dup cum se observ , utilizarea ac ion rii cu tura ie variabil a pompei treapta a II-a prin alimentarea motorului asincron cu frecven variabil de la un convertizor static de frecven reduce mult consumul specific de energie electric . Toate componentele pierderilor scad n valori absolute, cea mai mare reducere nregistrndu-se pentru pierderile n re eaua hidraulic (cu circa 80%). Pentru validarea modelului care a permis ntocmirea bilan urilor de proiect i optimizat, dup nlocuirea echipamentelor au fost realizate m sur tori care au permis modelarea unui regim de func ionare complex (reglaj combinat cu ventil, recirculare condens i tura ie variabil ), valorile fiind prezentate n tabelul urm tor. Dup cum se poate observa erorile sunt foarte reduse pentru m rimile hidraulice i acceptabile pentru energii. Pentru reducerea la minim a consumului specific se recomand func ionarea permanent cu ventilul de reglaj dintre pompa treapta a doua i degazor complet deschis i asigurarea nchiderii complete a ventilului de pe recirculare.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 33

TABELUL REZULTATE VALIDARE MODEL


Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Parametrul Debitul masic degazor Debit masic pompe Presiune aspira ie pomp Tr. I Presiune refulare pomp Tr. I Presiune dup diafragm Presiune aspira ie pomp Tr. II Presiune refulare pomp Tr. II Presiune n degazor Tura ie motor Tr II Putere motor Tr I Putere CSF Consum specific UM t/h t/h bar bar bar bar bar bar rot/min kW kW kWh/m3 Valoarea m surat 830 0,53 8,4 6,9 5 16,2 8,8 1205 272,4 426,8 0,84 Valoare model 830* 958 0,53* 8,403 6,926 5,03 16,203 8,8* 1205,7 277,1 430,6 0,85 Eroare [%] 0 0 0,03 0,4 0,6 0,02 0 0,06 1,7 0,9 1,2

* Valori impuse

4.1.4 CALCULUL DURATEI DE RECUPERARE A INVESTI IEI Analiza tehnico-economic privind eficien a introducerii ac ion rii cu tura ie variabil prin convertizor static de frecven se face pe baza criteriului duratei de recuperare a investi iei din economiile anuale de energie electric : tr=

CI [ani] Pmed

unde: CI cheltuielile de investi ii [lei]; Pmed profitul mediu anual [lei/an]. La evaluarea economiei anuale de energie electric se determin , pentru agregatul respectiv, caracteristicile puterii absorbite n func ie de debit, n variantele de reglaj cu ventil sau recirculare (a) i prin varia ia tura iei prin convertizor (b):

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 34

Fig. Caracteristica de putere a unei pompe la reglarea cu ventil de recirculare (a) i prin varia ia tura iei prin convertizor (b)

n practic trebuie inut cont c prin retehnologizare se vor reduce costurile de mentenan . Costurile cu mentenan a preventiv ale sistemelor existente se ridic la 318.000 lei/an. n cazul utiliz rii sistemelor de ac ionare cu tura ie variabil , datorit reducerii uzurii pompelor treapta a II-a (prin func ionare la o tura ie mult redus n raport cu tura ia nominal ), innd cont c uzura mecanic este propor ional cu p tratul tura iei, se estimeaz o reducere a costurilor de mentenan preventiv pentru pompa treapta a II-a cu 90.000 lei/an. n aceste condi ii, durata de recuperare a investi iei suplimentare este: 1.125.000 tr ! ! 1,79 ani 538.675 90.000

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 35

CAPITOLUL 5 MONITORIZAREA SI DIAGNOZA GENERATOARELOR AFERENTE GRUPURILOR ENERGETICE DE 330 MW


5.1. MONITORIZAREA SI DIAGNOZA GENERATORULUI SINCRON DE 330 MW DE LA GRUPUL ENERGETIC CU GENERATOR AUXILIAR 5.1.1.CARACTERISTICI GENERALE ALE ECHIPAMENTULUI DE ACHIZI II DE DATE In vederea monitoriz rii generatorului sincron de 330 MW de la grupul energetic nr. 7 i pentru a putea determina unii dintre parametrii de calitate ai energiei elctrice, s-a conceput un echipament de achizi ie de date portabil modular, format din dou sisteme de achizi ie de date independente, sincronizate ntre ele [19]. Din punct de vedere constructiv, conceperea modular a echipamentului permite realizarea unei familii de sisteme de m surare i achizi ii de date portabile si fixe. Prin conceperea sa modular sistemul asigur : - achizi ia a 9/16 intr ri analogice i 16/32 intr ri digitale prin intermediul circuitelor de condi ionare a semnalelor analogice compatibile cu m rimile electrice furnizate de sistemele electroenergetice; - varianta portabila va dispune suplimentar de 2 ie iri analogice i 8 ie iri digitale pentru simulari, calibrari, verificari; - func ionarea autonom , fiind prev zut cu un sistem de afi are ce poate func iona i n mod grafic (vizualizare form de und ). - stocarea nevolatil a unui num r finit de nregistr ri; - conectarea pe linie serial la un sistem de calcul compatibil PC pentru nc rcarea datelor nregistr rilor ce prezint interes. 5.1.2. MONITORIZAREA DIFERITELOR COMPONENTE ALE GENERATORULUI SINCRON DE 330 MW CU GENERATOR AUXILIAR Cu ajutorul sistemului de achizi ii de date realizat s-au nregistrat m rimile de natur electric .
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 36

Fig. Inregistari ale m rimilor de excita ie (tensiunile i curen ii de la bornele generatorului auxiliar) i a m rimilor de la ie irea redresorului complet comandat cu tiristoare

MONITORIZAREA GENERATORULUI SINCRON DE 330 MW

Fig. Tensiunile de faz m surate

Fig Curen ii de faz m sura i

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 37

Prelucrarea numeric a tensiunilor i curen ilor de la bornele generatorului sincron de 330 MW Pe baza nregistr rilor realizate s-a trecut la descompunerea n armonici a tensiunilor i curen ilor, utiliznd transformata Fourier rapid (FFT), n care s-a folosit un algoritm de descompunere pn la armonica 40. Acest fapt a permis s se poat desprinde concluzii relevantedespre m rimile nregistrate.
TABELUL PARAMETRII DE CALITATE AI TENSIUNILOR FAZELOR
Parametru Valoarea efectiv [V] Factorul de vrf Factorul de form Coeficientul de distorsiune (distorsiunea armonic total a tensiunii) Faza 1 14125 1,38 1,08 4,59 Faza 2 13571 1,39 1,08 3,81 Faza 3 14048 1,39 1,08 5,34

TABELUL PARAMETRII DE CALITATE AI CUREN


Parametru Valoarea efectiv [A] Factorul de vrf Factorul de form Coeficientul de distorsiune (distorsiunea armonic total a curentului) Faza 1 5075,90 1,41 1,09 2,65

ILOR FAZELOR Faza 2 4882,80 1,42 1,09 2,55 Faza 3 5186,80 1,42 1,09 2,63

MONITORIZAREA GENERATORULUI SINCRON AUXILIAR Pentru generatorul sincron auxiliar formele de und prelucrate sunt prezentate mai jos pentru tensiunile de faz m surate si pentru curen ii de faz m sura i.

Fig. Tensiunile de faz m surate pentru generatorul


Rezumat Tez de Doctorat Pagin 38

Fig.. Curen ii de faz m sura i pentru generatorul i n acest caz, pe baza nregistr rilor realizate, s-a trecut la descompunerea n armonici a tensiunilor i curen ilor, utiliznd transformata Fourier rapid (FFT), n care s-a folosit un algoritm de descompunere pn la armonica 40. Acest fapt a permis s se poat desprinde concluzii relevante despre m rimile nregistrate. MONITORIZAREA REDRESORULUI COMPLET COMANDAT CU TIRISTOARE

nregistrarea i prelucrarea numeric a tensiunii i curentului dup redresorul complet comandat cu tiristoare Formele de und ale tensiunii i curentului ondulat dup redresorul complet comandat cu tiristoare au fost nregistrate cu cel de-al doilea sistem de achizi ii de date. Formele de und au fost apoi prelucrate pentru a putea fi transferate la un PC i ulterior s-a putut aplica descompunerea n serie Fourier.
CONCLUZII PRIVIND INFLUEN A REGIMURILOR NESINUSOIDALE ASUPRA GENERATORULUI

La grupul energetic cu excitatrice apari ia unui scurcircuit ntre unele spire ale nf ur rii rotorice de la generatorul principal de 330 MW a determinat un regim nesimetric la func ionarea acestuia.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 39

5.2. MONITORIZAREA SI DIAGNOZA GENERATORULUI SINCRON CU EXCITA IE STATIC DE 330 MW DE LA GRUPUL ENERGETIC NR. 5

Fig. Schema electric echivalent a sursei de energie monitorizate mone

5.2.1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ACHIZI IE DE DATE PENTRU MONITORIZARE Sistemul de monitorizare este constituit dintr-un sistem complex de achizi ie de date. Structura sa este format din echipamente, care pot func iona att de sine-st t tor (caz n care achizi ia se poate face pe 8 canale analogice) ct i conjugat - ntr-un sistem de maxim 3 echipamente plus un echipament de sincronizare a achizi iei datelor . Intreaga structur este prezentat schematic[18].

Fig.. Structura sistemului complex de monitorizare


Rezumat Tez de Doctorat Pagin 40

MONITORIZAREA GENERATORULUI PRINCIPAL DE 330 MW

nregistrarea tensiunilor i curen ilor de la bornele generatorului sincron de 330 MW nregistr rile realizate cu echipamentul complex de achizi ie de date pentru tensiunile trifazate de la bornele generatorului de 330 MW sunt prezentate n Fig. (a) iar curen ii debita i de generator sunt prezenta i n Fig. (b).

Fig. Formele de und ale tensiunilor de la bornele generatorului sincron de 330 MW (a) i curen ii debita i de generator (b)

Fig. Armonicile semnificative ale tensiunilor fazelor de la bornele generatorului sincron de 330 MW

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 41

Fig. Armonicile semnificative ale curen ilor fazelor debita i de generatorul sincron de 330 MW

MONITORIZAREA TRANSFORMATORULUI PENTRU ALIMENTAREA EXCITA IEI

nregistrarea tensiunilor i curen ilor din primarul transformatorului pentru alimentarea excita iei

Fig. Formele de und ale curen ilor absorbi i de transformatorul pentru alimentarea excita iei

Prelucrarea numeric a tensiunilor i curen ilor din primarul transformatorului pentru alimentarea excita iei Pe baza nregistr rilor realizate s-a trecut la descompunerea n armonici a tensiunilor i curen ilor, utiliznd transformata Fourier rapid (FFT), n care s-a folosit un algoritm de descompunere pn la armonica 104.

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 42

Fig. Armonicile semnificative ale curen ilor fazelor din primarul transformatorului pentru alimentarea excita iei

5.2.2. CONCLUZII PRIVIND FUNC IONAREA GENERATORULUI SINCRON CU EXCITA IE STATIC DE 330 MW DE LA GRUPUL ENERGETIC NR. 5 Curen ii nregistra i la generator (curen ii stea generator i borne generator) prezint la descompunerea armonic factori de distorsiune redu i. Trebuie ns remarcat aici c distorsiunea armonic total este diferit pentru curen ii de faz ai generatorului, ceea ce arat o oarecare nesimetrie (prezen a unor armonici de ordin 2 pe faza a treia importante). Aceste armonici de curent nu sunt datorate generatorului sincron, ci sistemului i redresorului comandat cu tiristoare. Distorsiunile armonice totale sunt mai mari pentru tensiunile din secundarul transformatoarelor de tensiune cu raportul de transformare 100/3 V (33,4 V), ceea ce arat pe de o parte o distorsiune armonic nsemnat la bornele generatorului (n jur de 8%!) i chiar mai mare (pentru secundarele de 100/3 V de aproximativ 11%). Aceste armonici de tensiune nsemnate i pot avea cauza n sistemul energetic sau n interiorul grupului energetic (datorit efectelor produse n interiorul acestui sistem de redresorul comandat cu tiristoare).

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 43

CAPITOLUL 6 FUNCTIONAREA GRUPURILOR DE 330 MW IN PIATA DE ENERGIE ELECTRICA


6.1.DEREGLEMENTAREA / REREGLEMENTAREA SECTORULUI ENERGIEI ELECTRICE n conceptia Consiliului Europei, restructurarea sectorului electricitatii are la baza separarea activitatilor din sector: producere, transport si distributie etc. Directiva 96/921/EC [8] defineste trei tipuri de separare, si anume: - separarea completa / prin lege; - separarea functionala / manageriala - separarea contabila. Raportul pe anul 2006 al ERGEG (European Regulators' Group for Electricity and Gas) referitor la crearea pietei comune europene de electricitate a scos n evidenta o serie de probleme ce stau n calea realizarii acestui obiectiv: - un grad insuficient de armonizare al regulilor de piata pentru statele UE, pietele de energie ramnnd n continuare predominant nationale; - mentinerea integrarii pe verticala a productiei, transportului si distributiei n multe piete nationale; - insuficienta capacitatilor de interconexiune ntre statele vecine; - piete de echilibrare incompatibile; - lipsa transparentei privind informatiile de piata; - nencrederea participantilor la piata n mecanismele de formare a preturilor; - coordonare insuficienta ntre operatorii de transport si sistem. n Romnia, primele demersuri legate de restructurarea sectorului energetic au fost facute o data cu nfiintarea Autoritatii Nationale de Reglementare n domeniul Energiei (A.N.R.E.) n 1998, care a initiat pregatirea cadrului legal pentru transformarea acestui sector. n anul 1998, din fosta Regie Nationala de Electricitate (RENEL) se separa C.N. Nuclearelectrica si se formeaza Compania Nationala de Electricitate (CONEL), structura care ngloba n cadrul unui
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 44

monopol cuintegrare pe verticala restul entitatilor ce intra n componenta sistemului energetic national. Doi ani mai trziu, n 2000, se produce dezagregarea CONEL, din care se desprind viitorii actori ai pietei de energie electrica, separati dupa natura activitatii: - Producatorii Hidroelectrica, Termoelectrica si o serie de producatori independenti, precum si Nuclearelectrica, existenta deja ca entitate de sine statatoare; - Operatorul de transport si dispecer Transelectrica ; - Operatorii de distributie Electrica, cu cele 8 filiale A.N.R.E. delimiteaza cadrul general de functionare a pietei de energie electrica, care se deschide la data de 15 august 2000, fiind administrata de Operatorul Comercial (OPCOM), care functioneaza n cadrul Transelectrica . A.N.R.E. concepe si legifereaza principalele reglementariale sectorului energetice, cum sunt: Codul comercial (1999), Regulamentul de Programare si Dispecerizare (1999), Codul Tehnic al Retelei de Transport (2000), Codul Tehnic al Retelei de Distributie (2000), Codul Tehnic de Masurare (2002) si Regulamentul de Furnizare (2004). Simultan, are loc licentierea furnizorilor de energie electrica, al caror principal rol este acela de a asigura componenta comerciala a legaturii ntre producatori si consumatori. 6.2. PIETE CONCURENTIALE DE ENERGIE ELECTRICA Pe piata de energie electrica din Romnia tranzactiile cu energie electrica ntre diferitiiparticipanti la piata se desfasoara pe doua tipuri de piete: - Piata reglementata, care functioneaza pe baza contractelor reglementate (cantitati si preturi stabilite de reglementator, n speta A.N.R.E) si - Piata concurentiala, care functioneaza dupa principiul cererii si ofertei, pe baza legislatiei elaborate de A.N.R.E. La rndul ei, piata concurentiala are alte componente, si anume: 1. Piata angro, pe care energia electrica este achizitionata de furnizori de laproducatori sau de la alti furnizori, n vederea
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 45

revnzarii sau consumului propriu, precum si de operatorii de retea n vederea acoperirii consumului propriu tehnologic. 2. Piata cu amanuntul, pe care energia electrica este achizitionata de consumatorii finali sau agregatorii acestora, n vederea consumului propriu. Piata certificatelor verzi, care asigura tranzactionarea certificatelor verzi n cadrul sistemului de cote obligatorii pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile. Conform ultimei variante a Codului comercial elaborat de A.N.R.E., Ordin 25/2004, piata angro de energie electrica are urmatoarele componente specifice: - Piata contractelor bilaterale - Piata pentru ziua urmatoare - Piata de echilibrare - Piata serviciilor de sistem tehnologice 6.2.1.PIETE CENTRALIZATE DE TIP SPOT PIATA CENTRALIZATA PENTRU ZIUA URMATOARE (PZU) Piata pentru Ziua Urmatoare [25], numita uneori si piata spot, reprezinta cadrulorganizat n care au loc tranzactii cu energie electrica, profilate pe intervale de tranzactionare (1 ora), pentru ziua urmatoare, numita zi de livrare. Deoarece tranzactiile se desfasoara separat pentru fiecare interval de tranzactionare, PZU contine 24 de piete independente,corespunzatoare livrarii de energie electrica la o putere constanta de-a lungul intervalului de tranzactionare respectiv. PIATA INTRAZILNICA Pia a Intra-zilnic de energie electric (PI) este o component a pie ei angro de energie electric pe care se realizeaz tranzac ii orare ferme cu energie electric activ cu livrare n ziua urm toare zilei de tranzac ionare.
6.2.2.PIATA DE ECHILIBRARE (PE) Piata de echilibrare (PE) este una din componentele pietei angro de energie electrica,organizata de Operatorul de Transport si de Sistem n scopul colectarii ofertelor de livrare a energiei de echilibrare introduse sau extrase din sistem de participantii la acest tip de piata si a le utiliza pentru asigurarea sigurantei si stabilitatii n
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 46

functionare a SEN si pentru a rezolva eventualele restrictii de retea care se pot manifesta. La rndul sau, energia de echilibrare este definita ca reprezentnd cantitatea de energie ce poate fi pusa la dispozitia Operatorului de Transport si de Sistem de o unitate dispecerizabila sau de un consumator dispecerizabil n intervalul de dispecerizare considerat. Prin intrarea pe PE, fiecare participant si asuma responsabilitatile financiare pentru dezechilibrele fizice pe care le creeaza prin abateri ntre productia programata si cea realizata sau ntre schimburile programate si cele realizate. Elementul central n asumarea acestor responsabilitati financiare este Partea Responsabila cu Echilibrarea (PRE). 6.2.3.PIATA SERVICIILOR DE SISTEM TEHNOLOGICE (PSST) n categoria serviciilor de sistem tehnologice care cad sub incidenta acestei piete intra urmatoarele tipuri de servicii: - rezerva de reglaj secundar si tertiar; - puterea reactiva pentru reglarea tensiunii; - alte servicii de sistem tehnologice definite de Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport - energie electrica pentru acoperirea pierderilor tehnice n retelele electrice. 6.3.CONCLUZII ncepnd din anul 2003 termocentrala Turceni a func ionat dup regulile impuse de pia a de energie, fapt ce a determinat ca grupurile s fie folosite n corelare cu contractele ncheiate de societate i asigurnd serviciile de sistem impuse de OTS. Astfel, criteriul de baz ales pentru func ionarea centralei este cel comercial corelat apoi cu criteriul de eficien energetic pentru fiecare grup. Functionarea la sarcina medie de 250 260 MW are drept consecinta o crestere a consumului de combustibil de 56 % deci a costurilor variabile cu aceleasi procente. Rezultatul net este mult mai mare si acopera toate costurile suplimentare de combustibil in orice situatie de functionare.
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 47

Mai trebuie relevat ca imbinarea considerentelor tehnice cu cele comerciale si cautarea unui optim fata de situatia economica si deci cererea de energie au dus la mentinerea unei cote de piata a Complexului Energetic Turceni relativ constanta in ultimii ani, conform tabelului 6.3:
TABELUL COTA DE PIATA A PRINCIPALILOR PRODUCATORI DE ENERGIE ELECTRICA

2008 SC Hidroelectrica SN Nuclearelectrica CE Turceni 28,3 % 17,5 % 12,1 %

2009 29 % 21 % 11 %

2010 36 % 19 % 10 %

2011 30,9 % 18,8 % 12,4 %

cu toate ca principalii concurenti SC Hidroelectrica SA si SN Nuclearelectrica SA au tehnologii ce le permit practicarea unor preturi de vinzare mult mai mici.

CAPITOLUL 7 CONCLUZII FINALE SI CONTRIBU II PERSONALE


Prezenta teza de doctorat i-a propus s analizeze func ionarea eficient a grupurilor 330 MW n condi iile n care pia a de energie electric impune limit ri n ceea ce prive te sarcina grupurilor, perioada de func ionare i varia iile de putere pe care trebuie s le realizeze acestea, astfel nct exploatarea lor s fie sigur i economic .

Eficien a grupurilor n aceste condi ii era dictat de men inerea unor parametrii de exploatare ct mai apropia i de valorile proiectate. Odat cu apari ia pie ei de energie n Romnia, aceast strategie a fost schimbat i modul de utilizare a grupurilor termoenergetice a fost dictat de criteriul comercial, care determin timpul de func ionare, sarcinile grupurilor i asigurarea serviciilor de sistem. Interconectarea Sistemului Energetic Romnesc cu cel european a introdus noi condi ii de func ionare pentru grupurile termoenergetice, care trebuie s furnizeze servicii de sistem. Din anul 2003 aceste grupuri au varia iicuprinse ntre 60100 % din
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 48

puterea nominal i func ionarea lor trebuie s asigure furnizarea energiei contractate ct i serviciile de sistem : reglajul primar si secundar, rezervele de putere solicitate de operatorul de sistem. n condi iile date regimul de func ionare nu mai este cel de baz i este unul n care sarcina variaz n mod continuu, urm rind curba de sarcin a sistemului. Astfel, exploatarea grupurilor trebuie s in cont de latura comercial care maximizeaz veniturile ct i de performan ele tehnice ale acestora. innd cont c varia iile de sarcin conduc la majorarea consumurilor specifice cu valori cuprinse ntre 010 %, varia iile de pre pe diferite intervale orare n pia a de energie pentru fiecare MWh vndut variaz frecvent n domeniul 0200 % iar efectuarea serviciilor de sistem poate majora substan ial plata MWh livrat, putem concluziona urm toarele: - grupul trebuie s aib disponibilitate foarte mare ; - echipamentele grupurilor s permit realizarea unor viteze mari de varia ie a sarcinii; - grupul s aib o eficien energetic ridicat . Se poate preciza n mod clar c primele dou cerin e asigur ob inerea unor venituri mari pe baza unor cheltuieli aproape constante, deci o maximizare a profitului iar condi ia de eficien energetic ridicat ajut foarte mult n momentele n care cererea de energie este mic si pre urile de vnzare sunt mici. n situa ii de acest gen, costurile de producere a energiei vor fi mici i astfel exist posibilitatea func ion rii f r pierderi pentru societ i Pentru a avea o disponibilitate ridicat a grupurilor este necesar a se nlocui punctele slabe, ac iune care trebuie s aib ca obiectiv atingerea unor performan e superioare att din punct de vedere al eficien ei energetice ct i al cre terii fiabilit ii. n capitolele nr.3 i 4 s-a prezentat modul cum se poate realiza acest lucru pentru un sistem de pompare din circuitul de condensat de baz . Acest sistem s-a realizat n premier n Sistemul Energetic Romnesc i a condus la mic orarea pierderilor din acest circuit, cu rezultate economice foarte bune. Utilizare ac ion rilor cu tura ie variabil a pompelor i ventilatoarelor reprezint o metod cu poten ial ridicat n ceea ce
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 49

prive te realizarea unor importante reduceri a consumurilor energetice. Din analiza func ion rii generatoarelor existente n cadrul termocentralei Turceni s-a constatat c persist cteva probleme legate de apari ia unui regim nesimetric care afecteaz i alte elemente ale turboagregatului iar la un alt generator prev zut cu excita ie static a fost sesizat un regim deformant care genereaz defec iuni n transformatoarele de m sur de la bornele generatorului. Din aceste considerente au fost realizate dou sisteme de monitorizare, care au permis nregistrarea m rimilor i pe baza c rora s-au analizat i prelucrat numeric toate intr rile din sistem. Pe baza acestor analize a fost posibil realizarea diagnozei care a demonstrat existen a unui regim deformant ce a fost generat de redresorul comandat din circuitul de excita ie. Toate aceste metode dovedesc necesitatea extinderii monitoriz rii n special pentru echipamentele importante ale grupurilor, efectul pe termen lung fiind o func ionare sigur si performant a unit ilor de producere a energiei electrice. CONTRIBU II PERSONALE Prin elaborare acestei teze de doctorat, autorul consider c a adus cteva contribu ii: - Sintetizarea cerin elor impuse sistemelor de ac ionare cu tura ie variabil a pompelor i ventilatoarelor ; - Prezentarea unor algoritmi de conducere cu automat programabil a convertizorului static de frecven pentru alimentarea motorului de ac ionare al pompei sau ventilatorului - Determinarea parametrilor modelului caracteristicilor n l imii de pompare i puterii consumate de pompa treapta I n func ie de debit la tura ie nominal (1000 rot/min) pe baza datelor furnizate de produc tor ; - Adaptarea parametrilor modelului pompei treapta I pentru tura ia de func ionare (952 rot/min) ; - Elaborarea unui model pentru n l imea de pompare a pompei treapta a II-a n func ie de debit i de tura ie pentru antrenarea acesteia la tura ie variabil ;
Rezumat Tez de Doctorat Pagin 50

- Stabilirea metodei de determinare a randamentului de func ionare a pompei treapta a II-a la tura ie variabil corespunz tor cu regimul de lucru; - Determinarea parametrilor re elei hidraulice a circuitului de pompare a condensului la CE Turceni ; - Analiza energetic a circuitului de condens principal existent la CE Turceni ; - ntocmirea bilan ului de proiect pentru retehnologizarea circuitului de condens aferent grupurilor termoenergetice de 330 MW pentru reglajul prin ventil i combinat (ventil i recirculare) - Analiza energetic a ac ion rii cu tura ie variabil a pompei de condenstreapta a II-a ; - Analiza economic i determinarea duratei de recuperare a investi iei ; - Algoritmul de repartizarea a puterii optime ntre grupurile centralelor termoelectrice ntr-un sistem energetic pentru diverse ipoteze de func ionare ; - Realizarea faptului c este necesar o nregistrare simultan a m rimilor de la generatorul principal, de la generatorul auxiliar i de la redresorul complet comandat cu tiristoare. Pentru aceasta am stabilit necesitatea simultaneit ii nregistr rilor a 14 m rimi de natur electromagnetic pentru grupul energetic nr.7 - Concluziile desprinse din nregistrarea, prelucrarea i analiza m rimilor electromagnetice de la redresorul complet comandat cu tiristoare de la grupul nr.7 i interpretarea rezultatelor ob inute ; - Stabilirea num rului de m rimi ce urmeaz a fi monitorizate i n consecin stabilirea punctelor de m sur i a locului n care se realizeaz m sur torile. Pentru aceasta am stabilit realizarea a 3 sisteme de achizi ii de date care s nregistreze simultan tensiunile i curen ii din 24 puncte de m sur ; - Stabilirea parametrilor ce urmeaz a fi monitoriza i i a modului de prezentate a rezultatelor; - nregistrarea, prezentarea grafic , prelucrarea i diagnoza pentru generatorul principal de 330 MW de la grupul energetic nr. 5 .

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 51

REPERE BIBLIOGRAFICE (LISTA SELECTIVA)


Abu-Hashim, R., Grady M., Test systems for harmonics modeling and simulation, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume 14, Issue 2, April 1999, pp. 579 587; [2] Aeloiza, E.C., Enjeti, P.N., Palma, L., A power quality transformer for feeding critical loads, in Proceedings of IEEE Transmission and Distribution Conference and Exposition 2003, vol. 1, pp.1-5; [3] Bonal, J., Entranement vitesse variable des machines compression des fluides,art. D.5300-1, Edition Technique de lingnieur [4] Bonal, J., Entranement vitesse variable au pompage centrifuge, art. D.5301 1,Edition Technique de lingnieur [5] Crisan, O., Sisteme electroenergetice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 [6] *** Codul comercial al pietei angro de energie electrica; aprobat prin Ordinul ANRE 25/2004 [7] Czarnecki, L. S., Comments on active power flow and energy accounts in electrical systems with nonsinusoidal waveforms and asymmetry, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 3, pp. 1244-1250, Jul. 1996; [8] *** Directive 96/921 EC of the European Parliament and of Concil concerning common rules for the internal market in electicity, Dec 1997 [9] Emanuel, A. E., Summary of IEE standard 1459: Definitions for measurement of electric power quantities under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced or unbalanced conditions, IEEE Transactions on Industrial Applications, vol. 40, no. 3, pp. 869-876, May/Jun. 2004; [10] Grainger, J.J., Stevenso, W.D., Power System Analysis, McGraw-Hill Companies, 1994 [11] Grainger, J.J., Stevenso, W.D., Power System Analysis, McGraw-Hill Companies, 1994 [1]

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 52

[12] *** IEC 61800-2 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Part 2: General Requirements - Rating Specifications for Low Voltage Adjustable Frequency a.c. Power Drive Systems, 1998 [13] *** IEC 61800-3 Entranement lectriques de puissance vitesse variable Partie 3 Exigences CEM et mthodes dessais spcifiques, 2004 [14] *** IEC 61000-3-12 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and 75 A per phase, 2004 [15] Manescu, L. G., Sisteme electroenergetice, Editura Universitaria, Craiova, 2002 [16] McEachern, A., Grady, W. M. and Moncrief, W. A., An evaluation of Some Proposed Rate Structures, IEEE Trans. Power Delivery, vol. 10, pp. 474-482, Oct. 2001; [17] Nicolae, P. M. , Calitatea energiei electrice n sisteme electroenergetice de putere limitat , (Ed. Tehnic ), Bucuresti, 1998; [18] Nicolae, P.M., Motocu, M., Vladut, G., and Constantinescu, C., Integrated System for the Monitoring and Diagnosis Used to Provide an Optimum Operation of the Internal Network of a Power Source, in Proceedings of IEEE Intern. Conf. on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2010, vol. 2, pp.117-123 [19] Nicolae, P.M., Vl du , G., Mandache, L., New Strategies for Waveforms Analysis Using FFT, 2008 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, May 22-25, 2008, Cluj- Napoca, Romania; [20] Nicolae, P. M., Motocu M., Nicolae, I. D., St nescu, D. G., Improvement of Operation Safeness and Efficiency for a Power Group through the Modernization of 400 kV Electric Stations, Acta Electrotehnica, vol. 51, no. 3, 2010, pag. 203206; [21] Nicolae, P.M., Nicolae, I.D., Motocu, M., Behavior of a Fully Controlled Rectifier from a Power Group, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPERezumat Tez de Doctorat Pagin 53

[22]

[23] [24] [25] [26]

PEMC 2010, page(s): 8, Issue Date: 6-8 Sept. 2010, Ohrid, Republic of Macedonia Ongsakul, W., Chayakulkheeree, K., Coordinated Fuzzy Constrained Optimal Power Dispatch for Bilateral Contract, Balancing Electricity and Ancillary Services Markets, IEEE Transaction on Power System, vol.21, no.2, May, 2006, pp.593-604 Puscasu, S. and Marcovici, J., M rimi i regimuri electrice nesinusoidale, Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 74; Simula, A., Masini i actionari electrice cu turatie variabila, Cluj Napoca, 1998 *** Site-ul OPCOM, Proceduri tranzanctionare produse ugulea, A., Factorul de putere n regim deformant i nesimetric, Energetica, no. 9/86, p.407-414;

Rezumat Tez de Doctorat

Pagin 54