Sunteți pe pagina 1din 21

Apr 17

Legea nr.192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator


Parlamentul Romniei Lege nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator Publicat in MOF nr. 441 - 22/05/2006 ___________ Text actualizat la data de 25.11.2010. Actul include modific rile din urm toarele acte: - Legea nr. 370/2009 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 03/12/2009. - Ordonan a nr. 13/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2010. - Legea nr. 202/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26/10/2010. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - (1) Medierea reprezint o modalitate de solu ionare a conflictelor pe cale amiabil , cu ajutorul unei ter e persoane specializate n calitate de mediator, n condi ii de neutralitate, impar ialitate, confiden ialitate i avnd liberul consim mnt al p r ilor. ___________ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (2) Medierea se bazeaz pe ncrederea pe care p r ile o acord mediatorului, ca persoan apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine pentru solu ionarea conflictului, prin ob inerea unei solu ii reciproc convenabile, eficiente i durabile. Art. 2. - (1) Dac legea nu prevede altfel, p r ile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere n mod voluntar, inclusiv dup declan area unui proces n fa a instan elor competente, convenind s solu ioneze pe aceast cale orice conflicte n materie civil , comercial , de familie, n materie penal , precum i n alte materii, n condi iile prev zute de prezenta lege. (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i conflictelor din domeniul protec iei consumatorilor, n cazul n care consumatorul invoc existen a unui prejudiciu ca urmare a achizi ion rii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespect rii clauzelor contractuale ori a garan iilor acordate, a existen ei unor clauze abuzive cuprinse n contractele ncheiate ntre consumatori i agen ii economici ori a nc lc rii altor drepturi prev zute de legisla ia na ional sau a Uniunii Europene n domeniul protec iei consumatorilor. (3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a- i solu iona disputele prin

mediere att n afara, ct i n cadrul procedurilor obligatorii de solu ionare amiabil a conflictelor prev zute de lege. (4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum i orice alte drepturi de care p r ile, potrivit legii, nu pot dispune prin conven ie sau prin orice alt mod admis de lege. (5) n orice conven ie ce prive te drepturi asupra c rora p r ile pot dispune, acestea pot introduce o clauz de mediere, a c rei validitate este independent de validitatea contractului din care face parte. Art. 3. - Activitatea de mediere se nf ptuie te n mod egal pentru toate persoanele, f r deosebire de ras , culoare, na ionalitate, origine etnic , limb , religie, sex, opinie, apartenen politic , avere sau origine social . Art. 4. - (1) Medierea reprezint o activitate de interes public. (2) n exercitarea atribu iilor sale, mediatorul nu are putere de decizie n privin a con inutului n elegerii la care vor ajunge p r ile, dar le poate ndruma s verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59. Art. 5. - (1) Medierea poate avea loc ntre dou sau mai multe p r i. (2) P r ile au dreptul s i aleag n mod liber mediatorul. (3) Medierea se poate realiza de c tre unul sau mai mul i mediatori. Art. 6. - Organele judiciare i arbitrale, precum i alte autorit i cu atribu ii jurisdic ionale informeaz p r ile asupra posibilit ii i a avantajelor folosirii procedurii medierii i le ndrum s recurg la aceast cale pentru solu ionarea conflictelor dintre ele. ___________ Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 03.03.2010. CAPITOLUL II Profesia de mediator SEC IUNEA 1 Dobndirea, suspendarea i ncetarea calit ii de mediator Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care ndepline te urm toarele condi ii: a) are capacitate deplin de exerci iu; b) are studii superioare; c) are o vechime n munc de cel pu in 3 ani; ___________ Litera c) a fost modificat prin punctul 3. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. d) este apt , din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activit i; e) se bucur de o bun reputa ie i nu a fost condamnat definitiv pentru s vr irea unei infrac iuni inten ionate, de natur s aduc atingere prestigiului profesiei; f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, n condi iile legii, sau un program postuniversitar de nivel master n domeniu, acreditate conform legii i avizate de Consiliul de mediere; ___________

Litera f) a fost modificat prin punctul 3. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. g) a fost autorizat ca mediator, n condi iile prezentei legi. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 8. - (1) Persoanele care ndeplinesc condi iile prev zute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de c tre Consiliul de mediere, dup achitarea taxei de autorizare, al c rei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prev zut la art. 17 alin. (2). (2) Cet enii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spa iului Economic European sau ai Confedera iei Elve iene, posesori ai unui document de calificare n profesia de mediator, ob inut n unul dintre aceste state, dobndesc, n contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie n Romnia, dup recunoa terea acestor documente de c tre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoa terea diplomelor i calific rilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modific rile i complet rile ulterioare. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. (3) Documentele de calificare ob inute n profesia de mediator n alt stat dect Romnia ori ntr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spa iului Economic European sau n Confedera ia Elve ian de c tre persoanele prev zute la alin. (2) se recunosc n condi iile prev zute la alin. (5), care se aplic n mod corespunz tor. Dac abilit ile i cuno tin ele nu corespund cerin elor de calificare prev zute de legea romn , Consiliul de mediere ia n considerare i experien a profesional dobndit de solicitant i i poate cere s dovedeasc faptul c ndepline te toate aceste cerin e. ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. (4) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic i cet enilor romni, posesori ai documentelor de calificare n profesia de mediator, ob inute ntr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spa iului Economic European sau n Confedera ia Elve ian , dup caz, ntr-un stat ter . ___________ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. (5) Cet eanul unui stat ter , care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor n str in tate sau care a dobndit calitatea de mediator n str in tate i dore te s desf oare activitate de mediere cu caracter permanent n Romnia, dobnde te acces la profesie n urm toarele condi ii: a) prezint titlul de studii, nso it de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educa iei i Cercet rii; b) prezint con inutul programei de formare parcurse, inclusiv durata preg tirii i, dup caz, documentele care atest dobndirea calit ii de mediator. Consiliul de mediere evalueaz

con inutul programei de formare prezentate, inclusiv durata preg tirii, comparnd cuno tin ele i abilit ile atestate de aceste documente cu cerin ele stabilite conform legii romne, i hot r te, dac este cazul, accesul n profesie. Condi iile de echivalare ori compensare a calific rii, n situa ia n care cuno tin ele i abilit ile atestate nu corespund cerin elor de calificare prev zute de legea romn , vor fi stabilite prin regulamentul prev zut la art. 17 alin. (2). (6) Mediatorul str in poate desf ura n Romnia activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prest rii de servicii, n baza documentului care atest c exercit legal aceast profesie n statul de origine sau de provenien , fiind exceptat de la cerin ele de autorizare i de nscriere prev zute n lege, avnd ns obliga ia n tiin rii, n scris, a Consiliului de mediere cu privire la desf urarea acestei activit i. (7) Cet enii altor state ale Uniunii Europene, ale Spa iului Economic European sau ai Confedera iei Elve iene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, ob inut n unul dintre aceste state sau n Romnia, dobndesc calitatea de mediator n Romnia, n condi iile prev zute la alin. (2)-(6). ___________ Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. (8) Cet enii prev zu i la alin. (7), care au dobndit calitatea de mediator n Romnia, pot desf ura activitatea de mediere cu caracter permanent n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spa iului Economic European, dac n aceste state dobndirea acestei calit i nu este reglementat , n baza documentului care atest c exercit legal aceast profesie n Romnia. ___________ Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 4. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (9) Pentru mediatorii autoriza i n condi iile art. 7 i 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atest dobndirea competen elor profesionale ca mediator este eliberat de c tre Consiliul de mediere n condi iile stabilite de standardele de formare n domeniul medierii. ___________ Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 4. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (10) n cazul n care este necesar verificarea documentelor depuse n vederea autoriz rii, aceasta se poate realiza i prin Sistemul de informare n cadrul pie ei interne, n condi iile legii. ___________ Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. Art. 81. - (1) Autoriza ia se elibereaz solicitantului n cel mult 30 de zile calendaristice de la data constat rii ndeplinirii de c tre acesta a tuturor condi iilor stabilite de lege i de regulamentul prev zut la art. 17 alin. (2). (2) Termenul poate fi prelungit o singur dat , pentru o perioad de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse ini ial nu este afectat de aceast prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum i durata acestei prelungiri se

motiveaz n mod corespunz tor i se notific solicitantului nainte de expirarea termenului ini ial. (3) n cazul n care solicitantul nu ndepline te condi iile prev zute de prezenta lege sau cererea formulat de acesta nu este nso it de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunic persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dup caz, necesitatea complet rii dovezilor impuse de lege. (4) Hot rrea de refuz, respectiv de retragere a autoriza iei de mediator poate fi atacat la instan a judec toreasc competent , n conformitate cu procedura prev zut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. ___________ Art. 81. a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. Art. 9. - (1) Formarea profesional a mediatorilor se asigur prin cursuri de formare profesional organizate de c tre furnizorii de formare i de c tre institu iile de nv mnt superior acreditate. (2) Cursurile i programele de formare profesional a mediatorilor vor fi autorizate de c tre Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesional n domeniu, elaborate de c tre acesta. (3) Structura cursului de formare profesional va fi ntocmit conform prevederilor privind formarea adul ilor. ___________ Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (4) Consiliul de mediere va emite documentele care atest competen a profesional a mediatorilor. ___________ Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. ___________ Art. 9. a fost modificat prin punctul 5. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 10. - Institu iile i celelalte persoane juridice care desf oar , conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se nscriu de c tre Consiliul de mediere pe o list , care va fi pus la dispozi ie celor interesa i la sediul s u, al instan elor judec tore ti i al autorit ilor administra iei publice locale, precum i la sediul Ministerului Justi iei i pe pagina de Internet a acestuia. Art. 11. - (1) Consiliul de mediere are dreptul s verifice modul de organizare i desf urare a cursurilor i de aplicare a standardelor de formare ini ial i continu i poate solicita, dac este cazul, retragerea autoriza iei, potrivit standardelor de formare n domeniul medierii i procedurilor elaborate de c tre Consiliul de mediere. ___________ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (2) Retragerea autoriza iei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordat atrage radierea de pe lista prev zut la art. 10. Art. 12. - (1) Mediatorii autoriza i sunt nscri i n Tabloul mediatorilor, ntocmit de Consiliul de mediere i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2) n tabloul prev zut la alin. (1) se men ioneaz urm toarele date: a) numele i prenumele mediatorului; b) sediul profesional; c) preg tirea de baz a mediatorului, institu iile la care s-a format i titlurile cu care le-a absolvit; d) domeniul medierii n care acesta este specializat; e) durata experien ei practice n activitatea de mediere; f) limba str in n care este capabil s desf oare medierea; g) calitatea de membru al unei asocia ii profesionale n domeniul medierii, precum i, dup caz, al altor organiza ii; h) existen a unei cauze de suspendare. (3) Consiliul de mediere are obliga ia s actualizeze periodic i cel pu in o dat pe an Tabloul mediatorilor i s l pun la dispozi ie celor interesa i la sediul s u, al instan elor judec tore ti, al autorit ilor administra iei publice locale, precum i la sediul Ministerului Justi iei i pe pagina de Internet a acestuia. (4) Profesia de mediator se exercit numai de c tre persoana care a dobndit calitatea de mediator autorizat, n condi iile prezentei legi. ___________ Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (5) Exercitarea profesiei de mediator de c tre persoane care nu au dobndit calitatea de mediator autorizat, n condi iile prezentei legi, constituie infrac iune i se sanc ioneaz potrivit legii penale. ___________ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 7. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 13. - Exercitarea profesiei de mediator este compatibil cu orice alt activitate sau profesie, cu excep ia incompatibilit ilor prev zute prin legi speciale. Art. 14. - (1) Exercitarea calit ii de mediator se suspend : a) n cazul unei incompatibilit i prev zute de lege; n acest caz, mediatorul este obligat s ncuno tin eze, n termen de 3 zile, Consiliul de mediere, n leg tur cu aceast incompatibilitate; b) la cerere, f cut n scris de c tre mediator; c) ca sanc iune disciplinar , n condi iile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c). (2) Exercitarea calit ii de mediator se suspend de drept, n cazul n care mpotriva mediatorului s-a luat m sura arest rii preventive, pn la solu ionarea procesului penal, potrivit legii. Art. 15. - Calitatea de mediator nceteaz : a) la cerere, prin renun are f cut n scris de c tre mediator; b) prin deces; c) n cazul n care nu mai ndepline te condi iile prev zute la art. 7 lit. a) i d); d) ca sanc iune disciplinar , n condi iile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d); e) n cazul condamn rii definitive pentru s vr irea cu inten ie a unei infrac iuni, care l face nedemn de a mai exercita aceast profesie. Art. 16. - (1) Suspendarea, precum i ncetarea calit ii de mediator se dispun sau, dup caz, se constat de c tre Consiliul de mediere. (2) n caz de ncetare a calit ii de mediator, numele acestuia se radiaz din tabloul mediatorilor.

Art. 161. - n ceea ce prive te procedurile i formalit ile de autorizare, precum i exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completeaz cu dispozi iile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia. ___________ Art. 161. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. SEC IUNEA a 2-a Consiliul de mediere Art. 17. - (1) n vederea organiz rii activit ii de mediere se nfiin eaz Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridic , de interes public, cu sediul n municipiul Bucure ti. (2) Consiliul de mediere se organizeaz i func ioneaz potrivit prevederilor prezentei legi, precum i ale regulamentului s u de organizare i func ionare. (3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari i 3 membri suplean i, ale i prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autoriza i, n condi iile prev zute n Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului de mediere. ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani. ___________ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oric ruia dintre membrii acestuia se poate face la ini iativa unei p trimi din num rul mediatorilor autoriza i, decizia fiind adoptat cu o majoritate de jum tate plus unu din num rul mediatorilor autoriza i. ___________ Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 9. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (5) Situa iile n care calitatea de membru al Consiliului de mediere nceteaz n timpul exercit rii mandatului, precum i procedura revoc rii sunt stabilite prin regulamentul prev zut la alin. (2). (6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autoriza i care ndeplinesc condi iile stabilite prin Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului de mediere. ___________ Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 10. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (7) Consiliul de mediere i exercit mandatul pn la preluarea mandatului de c tre noul consiliu de mediere.

___________ Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 10. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 18. - (1) Consiliul de mediere va alege un pre edinte i un vicepre edinte i va desemna dintre membrii s i o comisie cu activitate permanent , care preg te te lucr rile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an. (2) n structura Consiliului de mediere func ioneaz un secretariat tehnic, alc tuit dintr-un num r de persoane stabilit prin organigram i aprobat de Consiliul de mediere. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (3) Structura i atribu iile comisiei prev zute la alin. (1) i ale secretariatului tehnic prev zut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prev zut la art. 17 alin. (2). (4) Pentru activitatea depus , membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemniza ie lunar , n condi iile stabilite prin regulamentul prev zut la art. 17 alin. (2). Art. 19. - (1) Consiliul de mediere se ntrune te lunar sau ori de cte ori este necesar, la convocarea pre edintelui. (2) edin ele Consiliului de mediere sunt publice, cu excep ia cazului n care membrii s i hot r sc altfel. (3) Abrogat prin punctul 12. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (4) n exercitarea atribu iilor sale, Consiliul de mediere adopt hot rri cu votul majorit ii membrilor care l compun. ___________ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (5) La lucr rile Consiliului de mediere pot fi invitate s participe persoane din orice alte institu ii sau organisme profesionale, a c ror consultare este necesar pentru luarea m surilor sau pentru adoptarea hot rrilor Consiliului de mediere. Art. 20. - Consiliul de mediere are urm toarele atribu ii principale: a) promoveaz activitatea de mediere i reprezint interesele mediatorilor autoriza i n scopul asigur rii calit ii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi; ___________ Litera a) a fost modificat prin punctul 14. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. b) elaboreaz standardele de formare n domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici interna ionale n materie; c) autorizeaz programele de formare profesional ini ial i continu , precum i pe cele de specializare a mediatorilor; ___________ Litera c) a fost modificat prin punctul 14. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. d) ntocme te i actualizeaz lista furnizorilor de formare profesional care au ob inut

autorizarea; ___________ Litera d) a fost modificat prin punctul 14. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. e) autorizeaz mediatorii, n condi iile prev zute de prezenta lege i de procedura stabilit prin Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului de mediere; ___________ Litera e) a fost modificat prin punctul 14. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. e1) coopereaz , prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pie ei interne, cu autorit ile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spa iului Economic European i din Confedera ia Elve ian , n vederea asigur rii controlului mediatorilor i a serviciilor pe care ace tia le presteaz , n conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 49/2009; ___________ Litera e1) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonan a nr. 13/2010 ncepnd cu 02.02.2010. f) ntocme te i actualizeaz tabloul mediatorilor autoriza i; g) ine eviden a birourilor mediatorilor autoriza i; h) supravegheaz respectarea standardelor de formare n domeniul medierii; i) elibereaz documentele care atest calificarea profesional a mediatorilor; ___________ Litera i) a fost modificat prin punctul 14. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. j) adopt Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor autoriza i, precum i normele de r spundere disciplinar a acestora; k) ia m suri pentru respectarea prevederilor con inute de Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor autoriza i i aplic normele privind r spunderea disciplinar a acestora; l) face propuneri pentru completarea sau, dup caz, corelarea legisla iei privind medierea; m) adopt regulamentul privind organizarea i func ionarea sa; m1) organizeaz alegerea urm torului consiliu de mediere, n condi iile prev zute de lege; ___________ Litera m1) a fost introdus prin punctul 15. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. n) ndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege. ___________ Litera n) a fost modificat prin punctul 16. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 21. - Consiliul de mediere i acoper cheltuielile de organizare i func ionare din venituri proprii, dup cum urmeaz : a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor; b) dona ii, sponsoriz ri, finan ri i alte surse de venit, dobndite n condi iile legii; c) ncas ri din vnzarea publica iilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanc iuni disciplinare; e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament. CAPITOLUL III Organizarea i exercitarea activit ii mediatorilor Art. 22. - (1) Mediatorii i pot desf ura activitatea n cadrul unei societ i civile profesionale, al unui birou n care pot func iona unul sau mai mul i mediatori asocia i, cu personalul auxiliar corespunz tor, sau n cadrul unei organiza ii neguvernamentale, cu respectarea condi iilor prev zute de lege. (2) Mediatorul sau mediatorii asocia i, titulari ai unui birou, pot angaja traduc tori, juri ti, alt personal de specialitate, precum i personal administrativ i de serviciu necesar activit ii de mediere. (3) n exercitarea profesiei, mediatorii autoriza i pot fi angaja i cu contract individual de munc numai n cadrul formelor prev zute la art. 22 alin. (1). ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 17. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 23. - n desf urarea activit ii sale, mediatorul autorizat este obligat s in arhiv i registre proprii, precum i o eviden financiar-contabil . Art. 24. - Mediatorii se constituie n asocia ii profesionale locale i na ionale, avnd drept scop reprezentarea intereselor profesionale i protejarea statutului lor, i pot adera la asocia ii profesionale interna ionale n condi iile legii. ___________ Art. 24. a fost modificat prin punctul 18. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. CAPITOLUL IV Drepturile i obliga iile mediatorului SEC IUNEA 1 Drepturile mediatorului Art. 25. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activit ii sale, cu respectarea principiului confiden ialit ii. Condi iile n care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament. Art. 26. - (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu p r ile, precum i la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere. (2) Onorariul trebuie s fie rezonabil i s in cont de natura i de obiectul conflictului. (3) Pentru activitatea de informare i consiliere a p r ilor cu privire la procedura medierii i avantajele acesteia, ndeplinit potrivit legii anterior ncheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

___________ Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Legea nr. 202/2010 ncepnd cu 25.11.2010. Art. 27. - Fiecare mediator are dreptul s aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozi iilor i principiilor statuate n prezenta lege. (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avnd obliga ia de a ndruma p r ile n vederea alegerii unui alt mediator. ___________ Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 19. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 28. - (1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil. (2) Perchezi ia sediului profesional al mediatorului poate fi dispus numai de judec tor i se efectueaz de procuror sau de organul de cercetare penal , n condi iile prev zute de Codul de procedur penal . SEC IUNEA a 2-a Obliga iile mediatorului Art. 29. - (1) Mediatorul are obliga ia s dea orice explica ii p r ilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea s n eleag scopul, limitele i efectele medierii, n special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului. (2) Mediatorul trebuie s asigure ca medierea s se realizeze cu respectarea libert ii, demnit ii i a vie ii private a p r ilor. Art. 30. - (1) Mediatorul are ndatorirea s depun toate diligen ele pentru ca p r ile s ajung la un acord reciproc convenabil, ntr-un termen rezonabil. (2) Mediatorul trebuie s conduc procesul de mediere n mod nep rtinitor i s asigure un permanent echilibru ntre p r i. Art. 31. - Mediatorul are obliga ia s refuze preluarea unui caz, dac are cuno tin despre orice mprejurare ce l-ar mpiedica s fie neutru i impar ial, precum i n cazul n care constat c drepturile n discu ie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2. Art. 32. - Mediatorul este obligat s p streze confiden ialitatea informa iilor de care ia cuno tin n cursul activit ii sale de mediere, precum i cu privire la documentele ntocmite sau care i-au fost predate de c tre p r i pe parcursul medierii, chiar i dup ncetarea func iei sale. Art. 33. - (1) Mediatorul este obligat s respecte normele de deontologie i s r spund , cu respectarea dispozi iilor art. 32, cererilor formulate de autorit ile judiciare. (2) Mediatorul este obligat s comunice Consiliului de mediere orice modificare a condi iilor, care face necesar actualizarea men iunilor prev zute la art. 12 alin. (2). Art. 34. - Mediatorul are obliga ia de a- i mbun t i permanent cuno tin ele teoretice i tehnicile de mediere, urmnd n acest scop cursuri de formare continu , n condi iile stabilite de Consiliul de mediere. Art. 35. - Mediatorul este obligat s restituie nscrisurile ce i-au fost ncredin ate de p r i pe parcursul procedurii de mediere. Art. 36. - Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre p r i ntr-o procedur judiciar ori arbitral avnd ca obiect conflictul supus medierii. Art. 37. - (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor n leg tur cu faptele sau cu actele de

care a luat cuno tin n cadrul procedurii de mediere. n cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai n cazul n care are dezlegarea prealabil , expres i scris a p r ilor i, dac este cazul, a celorlalte persoane interesate. (2) Calitatea de martor are ntietate fa de aceea de mediator, cu privire la faptele i mprejur rile pe care le-a cunoscut nainte de a fi devenit mediator n acel caz. (3) n toate cazurile, dup ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desf ura activitatea de mediere n cauza respectiv . SEC IUNEA a 3-a R spunderea mediatorului Art. 38. - R spunderea disciplinar a mediatorului intervine pentru urm toarele abateri: a) nc lcarea obliga iei de confiden ialitate, impar ialitate i neutralitate; b) refuzul de a r spunde cererilor formulate de autorit ile judiciare, n cazurile prev zute de lege; c) refuzul de a restitui nscrisurile ncredin ate de p r ile aflate n conflict; d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre p r i ntr-o procedur judiciar sau arbitral avnd ca obiect conflictul supus medierii; e) s vr irea altor fapte care aduc atingere probit ii profesionale. Art. 39. - (1) Sanc iunile disciplinare se aplic n raport cu gravitatea abaterii i constau n: a) observa ie scris ; b) amend de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON); c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durat de la o lun la 6 luni; d) ncetarea calit ii de mediator. (2) Limitele amenzii prev zute la alin. (1) lit. b) se actualizeaz periodic de c tre Consiliul de mediere, n func ie de rata infla iei. Art. 40. - (1) Orice persoan interesat poate sesiza Consiliul de mediere, n scris i sub semn tur , n leg tur cu s vr irea unei abateri dintre cele prev zute la art. 38. (2) Cercetarea abaterii se efectueaz n termen de cel mult 60 de zile de la data nregistr rii sesiz rii, de c tre o comisie de disciplin alc tuit dintr-un membru al Consiliului de mediere i 2 reprezentan i ai mediatorilor, desemna i prin tragere la sor i din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplin sunt numi i prin hot rre a Consiliului de mediere. Invitarea celui n cauz n vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este ndrept it s ia cuno tin de con inutul dosarului i s i formuleze ap rarea. n caz de neprezentare, se va ncheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care s reias faptul c mediatorul a fost invitat i nu s-a prezentat la termenul stabilit. (3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanc ionare sau de neaplicare a unei sanc iuni disciplinare se nainteaz Consiliului de mediere, care hot r te, n termen de 30 de zile, cu privire la r spunderea disciplinar a mediatorului. Art. 41. - (1) Hot rrea Consiliului de mediere de aplicare a sanc iunilor prev zute la art. 39 alin. (1) poate fi atacat la instan a de contencios administrativ competent , n termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. (2) Ac iunea exercitat potrivit alin. (1) suspend executarea hot rrii atacate. (3) Hot rrea de aplicare a amenzii prev zute la art. 39 alin. (1) lit. b), r mas definitiv potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi n termen de 30 de zile de la data r mnerii definitive a hot rrii de sanc ionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, pn la achitarea sumei. Art. 42. - R spunderea civil a mediatorului poate fi angajat , n condi iile legii civile, pentru

cauzarea de prejudicii, prin nc lcarea obliga iilor sale profesionale. CAPITOLUL V Procedura de mediere SEC IUNEA 1 Procedura prealabil ncheierii contractului de mediere Art. 43. - (1) P r ile aflate n conflict se pot prezenta mpreun la mediator. n cazul n care se prezint numai una dintre p r i, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte p r i invita ia scris , n vederea inform rii i accept rii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invita ia se transmite prin orice mijloace care asigur confirmarea primirii textului. Partea solicitant va furniza mediatorului datele necesare contact rii celeilalte p r i. ___________ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (2) n cazul imposibilit ii de prezentare a vreuneia dintre p r ile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nou dat n vederea inform rii i accept rii medierii. n cazul accept rii medierii, p r ile n disput i mediatorul vor semna contractul de mediere. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 20. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (21) n procesele i cererile n materie civil i comercial , nainte de introducerea cererii de chemare n judecat , p r ile pot ncerca solu ionarea litigiului prin mediere. ___________ Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 21. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (3) Dac una dintre p r i refuz , n scris, n mod explicit, medierea ori nu r spunde invita iei men ionate la alin. (1) ori nu se prezint de dou ori la rnd la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consider neacceptat . ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 22. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (4) Mediatorul poate face i alte demersuri legale pe care le consider necesare pentru invitarea p r ilor la mediere, cu respectarea dispozi iilor prezentei legi. Art. 44. - (1) Este interzis desf urarea edin elor de mediere nainte de ncheierea contractului de mediere. (2) Contractul de mediere se ncheie ntre mediator, pe de o parte, i p r ile aflate n conflict, pe de alt parte.

___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. SEC IUNEA A 2-a Contractul de mediere Art. 45. - Contractul de mediere trebuie s cuprind , sub sanc iunea anul rii, urm toarele clauze: a) identitatea p r ilor aflate n conflict sau, dup caz, a reprezentan ilor lor; b) men ionarea tipului sau a obiectului conflictului; ___________ Litera b) a fost modificat prin punctul 24. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. c) declara ia p r ilor c au fost informate de c tre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia i regulile aplicabile; ___________ Litera c) a fost modificat prin punctul 24. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. d) obliga ia mediatorului de a p stra confiden ialitatea i decizia p r ilor privind p strarea confiden ialit ii, dup caz; ___________ Litera d) a fost modificat prin punctul 24. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. e) angajamentul p r ilor aflate n conflict de a respecta regulile aplicabile medierii; f) obliga ia p r ilor aflate n conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului i cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul p r ilor, precum i modalit ile de avansare i de plat a acestor sume, inclusiv n caz de renun are la mediere sau de e uare a procedurii, precum i propor ia care va fi suportat de c tre p r i, inndu-se cont, dac este cazul, de situa ia lor social . Dac nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de c tre p r i n mod egal; g) n elegerea p r ilor privind limba n care urmeaz s se desf oare medierea. h) num rul de exemplare n care va fi redactat acordul n cazul n care acesta va fi n forma scris , corespunz tor num rului p r ilor semnatare ale contractului de mediere; ___________ Litera h) a fost introdus prin punctul 25. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. i) obliga ia p r ilor de a semna procesul-verbal ntocmit de c tre mediator, indiferent de modul n care se va ncheia medierea. ___________ Litera i) a fost introdus prin punctul 25. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. ___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 24. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 46. - (1) n contractul de mediere pot fi prev zute i alte clauze, n condi iile legii. (2) Sub sanc iunea nulit ii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice. (3) Dac , pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprev zute, efectuate n interesul p r ilor i cu acordul acestora, se va ncheia o anex la contractul de mediere. Art. 47. - (1) Contractul de mediere se ncheie n form scris , sub sanc iunea nulit ii absolute. Acesta se semneaz de c tre p r ile aflate n conflict i de mediator i se ntocme te n attea exemplare originale c i semnatari sunt. (2) P r ile aflate n conflict pot da procur special unei alte persoane, n condi iile legii, pentru a ncheia contractul de mediere. Art. 48. - Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obliga ia p r ilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului. Art. 49. - Termenul de prescrip ie a dreptului la ac iune pentru dreptul litigios supus medierii se suspend ncepnd cu data semn rii contractului de mediere, pn la nchiderea procedurii de mediere n oricare dintre modurile prev zute de prezenta lege. SEC IUNEA a 3-a Desf urarea medierii Art. 50. - (1) Medierea se bazeaz pe cooperarea p r ilor i utilizarea, de c tre mediator, a unor metode i tehnici specifice, bazate pe comunicare i negociere. (2) Metodele i tehnicile utilizate de c tre mediator trebuie s serveasc exclusiv intereselor legitime i obiectivelor urm rite de p r ile aflate n conflict. (3) Mediatorul nu poate impune p r ilor o solu ie cu privire la conflictul supus medierii. Art. 51. - Medierea are loc, de regul , la sediul mediatorului. Dac este cazul, medierea se poate desf ura i n alte locuri convenite de mediator i de p r ile aflate n conflict. Art. 52. - (1) P r ile aflate n conflict au dreptul s fie asistate de avocat sau de alte persoane, n condi iile stabilite de comun acord. (2) n cursul medierii p r ile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozi ie, n condi iile legii. Art. 53. - Sus inerile f cute pe parcursul medierii de c tre p r ile aflate n conflict, de persoanele prev zute la art. 52 i la art. 55 alin. (1), precum i de c tre mediator au caracter confiden ial fa de ter i i nu pot fi folosite ca probe n cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excep ia cazului n care p r ile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage aten ia persoanelor care particip la mediere n condi iile art. 52 asupra obliga iei de p strare a confiden ialit ii i le va putea solicita semnarea unui acord de confiden ialitate. Art. 54. - (1) Dac , pe parcursul medierii, apare o situa ie de natur s afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impar ialitatea mediatorului, acesta este obligat s o aduc la cuno tin a p r ilor, care vor decide asupra men inerii sau denun rii contractului de mediere. (2) Mediatorul are dreptul s nchid procedura de mediere, procednd potrivit dispozi iilor art. 56, care se aplic n mod corespunz tor. n aceast situa ie mediatorul este obligat s restituie onorariul, n parte, n condi iile stabilite prin contractul de mediere. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu

06.12.2009. Art. 55. - (1) n cazul n care conflictul supus medierii prezint aspecte dificile sau controversate de natur juridic ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul p r ilor, poate s solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. (2) Atunci cnd solicit punctul de vedere al unui specialist din afara biroului s u, mediatorul va eviden ia doar problemele controversate, f r a dezv lui identitatea p r ilor. SEC IUNEA a 4-a nchiderea procedurii de mediere Art. 56. - (1) Procedura de mediere se nchide, dup caz: a) prin ncheierea unei n elegeri ntre p r i n urma solu ion rii conflictului; b) prin constatarea de c tre mediator a e u rii medierii; c) prin depunerea contractului de mediere de c tre una dintre p r i. (2) n cazul n care p r ile au ncheiat numai o n elegere par ial , precum i n cazurile prev zute la alin. (1) lit. b) i c), orice parte se poate adresa instan ei judec tore ti sau arbitrale competente. Art. 57. - La nchiderea procedurii de mediere, n oricare dintre cazurile prev zute la art. 56 alin. (1), mediatorul va ntocmi un proces-verbal care se semneaz de c tre p r i, personal sau prin reprezentant, i de mediator. P r ile primesc cte un exemplar original al procesuluiverbal. Art. 58. - (1) Cnd p r ile aflate n conflict au ajuns la o n elegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consim ite de acestea i care are valoarea unui nscris sub semn tur privat . De regul , acordul este redactat de c tre mediator, cu excep ia situa iilor n care p r ile i mediatorul convin altfel. ___________ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (2) n elegerea p r ilor nu trebuie s cuprind prevederi care aduc atingere legii i ordinii publice, dispozi iile art. 2 fiind aplicabile. (3) n elegerea p r ilor poate fi afectat , n condi iile legii, de termene i condi ii. (4) n cazul n care conflictul mediat vizeaz transferul dreptului de proprietate privat privind bunurile imobile, p r ile vor prezenta acordul redactat de c tre mediator notarului public sau instan ei de judecat pentru ndeplinirea condi iilor de fond i de form impuse de lege, sub sanc iunea nulit ii absolute. ___________ Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 28. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (5) Obliga ia prev zut la alin. (4) se aplic n toate situa iile n care legea impune, sub sanc iunea nulit ii, ndeplinirea unor condi ii de fond i de form . ___________ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 28. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009.

(6) n cazul n care legea impune ndeplinirea condi iilor de publicitate, notarul public sau instan a de judecat va solicita nscrierea contractului autentificat, respectiv a hot rrii judec tore ti n Cartea Funciar . ___________ Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 28. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 59. - n elegerea p r ilor poate fi supus autentific rii notarului public ori, dup caz, ncuviin rii instan ei de judecat , n condi iile prev zute la art. 63. ___________ Art. 59. a fost modificat prin punctul 29. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 60. - (1) n orice faz a procedurii de mediere, oricare dintre p r ile aflate n conflict are dreptul de a denun a contractul de mediere, ncuno tin nd, n scris, cealalt parte i mediatorul. (2) Mediatorul ia act de denun area unilateral a contractului de mediere i, n cel mult 48 de ore de la data primirii ncuno tin rii, ntocme te un proces-verbal de nchidere a procedurii de mediere. (3) Dac una dintre p r ile aflate n conflict nu se mai prezint la mediere, f r a denun a contractul de mediere n condi iile alin. (1), mediatorul este obligat s fac toate demersurile necesare pentru a stabili inten ia real a p r ii respective i, dup caz, va continua sau va nchide procedura de mediere. SEC IUNEA a 5-a Medierea n cazul unui litigiu civil pe rolul instan elor de judecat Art. 61. - (1) n cazul n care conflictul a fost dedus judec ii, solu ionarea acestuia prin mediere poate avea loc din ini iativa p r ilor ori la recomandarea instan ei, acceptat de p r i, cu privire la drepturi asupra c rora p r ile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solu ionarea n tot sau n parte a litigiului. (2) La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, n toate cazurile, s informeze n scris instan a de judecat dac p r ile au ajuns sau nu la o n elegere n urma procesului de mediere. Art. 62. - (1) Pentru desf urarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de c tre instan ele judec tore ti sau arbitrale va fi suspendat la cererea p r ilor, n condi iile prev zute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedur civil . (2) Cursul termenului perim rii este suspendat pe durata desf ur rii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semn rii contractului de mediere. (3) Cererea de repunere pe rol este scutit de taxa judiciar de timbru. Art. 63. - (1) n cazul n care conflictul a fost solu ionat pe calea medierii, instan a va pronun a, la cererea p r ilor, o hot rre, potrivit dispozi iilor art. 271 din Codul de procedur civil . (2) Odat cu pronun area hot rrii, instan a va dispune, la cererea p r ii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, pl tit pentru nvestirea acesteia. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 30. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu

06.12.2009. (3) Hot rrea de expedient pronun at conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu. ___________ Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 31. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. CAPITOLUL VI Dispozi ii speciale privind medierea unor conflicte SEC IUNEA 1 Dispozi ii speciale privind conflictele de familie Art. 64. - (1) Pot fi rezolvate prin mediere nen elegerile dintre so i privind continuarea c s toriei, exerci iul drepturilor p rinte ti, stabilirea domiciliului copiilor, contribu ia p rin ilor la ntre inerea copiilor, precum i orice alte nen elegeri care apar n raporturile dintre so i cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. (2) n elegerea so ilor cu privire la desfacerea c s toriei i la rezolvarea aspectelor accesorii divor ului se depune de c tre p r i la instan a competent s pronun e divor ul. Art. 65. - Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii s nu contravin interesului superior al copilului, va ncuraja p rin ii s se concentreze n primul rnd asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilit ii p rinte ti, separa ia n fapt sau divor ul s nu impieteze asupra cre terii i dezvolt rii acestuia. Art. 66. - (1) nainte de ncheierea contractului de mediere sau, dup caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligen ele pentru a verifica dac ntre p r i exist o rela ie abuziv ori violent , iar efectele unei astfel de situa ii sunt de natur s influen eze medierea i va decide dac , n asemenea circumstan e, solu ionarea prin mediere este potrivit . Dispozi iile art. 54 sunt aplicabile n mod corespunz tor. (2) Dac , n cursul medierii, mediatorul ia cuno tin de existen a unor fapte ce pun n pericol cre terea sau dezvoltarea normal a copilului ori prejudiciaz grav interesul superior al acestuia, este obligat s sesizeze autoritatea competent . SEC IUNEA a 2-a Dispozi ii speciale privind medierea n cauzele penale Art. 67. - (1) Dispozi iile din prezenta lege se aplic n mod corespunz tor i n cauzele penale care privesc infrac iuni pentru care, potrivit legii, retragerea plngerii prealabile sau mp carea p r ilor nl tur r spunderea penal . (2) Nici persoana v t mat i nici f ptuitorul nu pot fi constrn i s accepte procedura medierii. Art. 68. - (1) n cauzele penale medierea trebuie s se desf oare astfel nct s fie garantat dreptul fiec rei p r i la asisten juridic i, dac este cazul, la serviciile unui interpret.

Procesul-verbal ntocmit potrivit prezentei legi, prin care se nchide procedura medierii, trebuie s arate dac p r ile au beneficiat de asisten a unui avocat i de serviciile unui interpret ori, dup caz, s men ioneze faptul c au renun at expres la acestea. (2) n cazul minorilor, garan iile prev zute de lege pentru desf urarea procesului penal trebuie asigurate, n mod corespunz tor, i n cadrul procedurii de mediere. Art. 69. - (1) n cazul n care procedura de mediere se desf oar naintea nceperii procesului penal i aceasta se nchide prin mp carea p r ilor, persoana v t mat nu mai poate sesiza, pentru aceea i fapt , organul de urm rire penal sau, dup caz, instan a de judecat . (2) Dac procedura de mediere a fost declan at n termenul prev zut de lege pentru introducerea plngerii prealabile, acest termen se suspend pe durata desf ur rii medierii. Dac p r ile aflate n conflict nu s-au mp cat, persoana v t mat poate introduce plngerea prealabil n acela i termen, care i va relua cursul de la data ntocmirii procesului-verbal de nchidere a procedurii de mediere, socotindu-se i timpul scurs nainte de suspendare. Art. 70. - (1) n cazul n care medierea se desf oar dup nceperea procesului penal, urm rirea penal sau, dup caz, judecata se suspend , n temeiul prezent rii de c tre p r i a contractului de mediere. (2) Suspendarea dureaz pn cnd procedura medierii se nchide prin oricare dintre modurile prev zute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semn rii contractului de mediere. (3) Mediatorul are obliga ia s comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de nchidere a procedurii de mediere. (4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dup primirea procesului-verbal prin care se constat c p r ile nu s-au mp cat, sau, dac acesta nu se comunic , la expirarea termenului prev zut la alin. (2). (5) Pentru solu ionarea cauzelor penale n baza acordului ncheiat ca rezultat al medierii, p r ile sunt obligate s depun la organul judiciar forma autentic a acordului sau s se prezinte n fa a organului judiciar pentru a se lua act de voin a acestora. ___________ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 32. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. (6) Dispozi iile art. 61 alin. (2) se aplic n mod corespunz tor n cazul n care medierea este recomandat de c tre organele judiciare. ___________ Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 32. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. CAPITOLUL VII Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 71. - (1) n termen de 4 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, se nfiin eaz Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea i func ionarea sa, precum i standardele de formare n domeniul medierii, ce vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) n vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemna i de comun acord de c tre organiza iile legal constituite din domeniul medierii, avndu-se n vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activit ii organiza iei n acest domeniu

conform prevederilor statutului, num rul de membri specializa i, precum i preg tirea i experien a practic n mediere ale reprezentan ilor acestor organiza ii. (3) Pentru organizarea i func ionarea primului consiliu de mediere, n primul an de la nceperea activit ii se aloc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justi iei, fondurile aferente urm toarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de ntre inere i func ionare; b) salariile secretariatului tehnic al acestuia. (4) Dup expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finan area sa se asigur n condi iile art. 21. Art. 72. - (1) n termen de o lun de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Regulamentului privind organizarea i func ionarea Consiliului de mediere, ncepe procedura de autorizare a mediatorilor. (2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea n vigoare a prezentei legi, urmeaz un curs de formare a mediatorilor n ar ori n str in tate, dac ndeplinesc condi iile prev zute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, n condi iile prezentei legi, avnd obliga ia prezent rii documentelor care atest programa de formare parcurs . Consiliul de mediere va decide autorizarea dup evaluarea con inutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei preg tirii. Dispozi iile art. 8 alin. (5) se aplic n mod corespunz tor. Art. 73. - (1) Dispozi iile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile n termen de o lun de la data ntocmirii tabloului mediatorilor autoriza i. (2) Dispozi iile prezentei legi se aplic i n medierea conflictelor de drepturi de care p r ile pot dispune din cadrul conflictelor de munc . ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 33. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Art. 74. - (1) Institu iile i celelalte persoane juridice care, la data intr rii n vigoare a prezentei legi, au n derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza n conformitate cu reglement rile n vigoare la momentul nceperii cursurilor. (2) Acordarea avizului prev zut la art. 9 de c tre Consiliul de mediere devine aplicabil de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a standardelor de formare n domeniul medierii. Art. 75. - Avoca ii, notarii publici i consilierii juridici care dobndesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desf ura activitatea de mediere n cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde i exercit activitatea. ___________ Art. 75. a fost modificat prin punctul 34. din Legea nr. 370/2009 ncepnd cu 06.12.2009. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia Romniei, republicat . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU