Sunteți pe pagina 1din 2

6.

Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului conditiile in care se poate construi pe un anumit amplasament si care sunt avizele si acordurile pe care trebuie sa le obtina in vederea emiterii autorizatiei de construire. Informatii generale despre certificatul de urbanism:
y

y y y

Certificatul de Urbanism se emite n vederea autoriz rii execut rii lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiin area construc iilor ori a altor amenaj ri, precum i pentru: a. concesionarea de terenuri b. adjudecarea prin licita ie a proiect rii lucr rilor publice n faza de Studiu de fezabilitate c. cereri n justi ie i opera iuni notariale privind circula ia imobiliar care au ca obiect mp r eli ori comas ri de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau mp r eal respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate n scopul realiz rii lucr rilor de construc ii d. constituirea unei servitu i de trecere cu privire la un imobil Pentru aceea i parcel (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitan i, indiferent de calitatea acestora n raport cu proprietatea asupra parcelei. n aceast situa ie certificatele de urbanism urmeaz a avea acela i con inut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic i tehnic al imobilului) pentru to i solicitan ii Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoan fizic sau juridic interesat s cunoasc informa ii cu privire la un imobil teren i/sau construc ii Pentru emiterea certificatului de urbanism, nu este necesar ca solicitantul s de in un titlu asupra imobilului, actul avnd un caracter de informare. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Continutul documentatiei tehnice pentru autorizare constructie (D.T.A.C.) Se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate respectand prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Con inutul documentatiei: 1. Memoriu tehnic general 2. Arhitectur : o memoriu tehnic de arhitectur o plan de situa ie o plan de ncadrare n zon o planurile tuturor nivelurilor

plan nvelitoare cel pu in o sec iune caracteristic fa ade (principala, posterioara, lateral stanga, lateral dreapta) detaliu imprejmuire 3. Rezistenta: o memoriu tehnic de structura o plan fundatie o detalii fundatie 4. Instalatii (sanitare,termice, electrice): o memorii tehnice de specialitate (termice, sanitare, electrice) o planuri instalatii pentru fiecare nivel 5. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism
o o o o

Conform legii, avizele/acordurile nominalizate in certifictul de urbanism se ob in de c tre solicitant. Contra cost, acestea pot fi obtinute de catre biroul nostru de proiectare. Conform legislatiei in vigoare D.T.A.C. este un extras din Proiectul tehnic. D.T.A.C. este strict intocmita pentru obtinerea autorizatiei de constructie. Investitorul mpreun cu executantul au obliga ia de a executa lucr rile autorizate numai n baza proiectului tehnic .

Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie


1. 2. 3. 4. 5. 6. Certificat de urbanism (eliberat de prim ria pe raza careieia va fi amplasata constructia) Ridicare topografica Studiu geotehnic Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie) Documentatia tehnica pentru autorizare constructie (D.T.A.C.) semnata si stampilata in original (doua exemplare) 7. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism 8. Acte de proprietate (contract de vnzare cump rare, mo tenire, dona ie, etc) 9. Pentru constructii deja existente se solicit Expertiza tehnic 10. Dovada de luare n eviden a proiectului la Ordinul Arhitec ilor din Romnia n situa ia n care, o dat cu autoriza ia de construire/desfiin are se solicit i autorizarea organiz rii execut rii lucr rilor, n documenta ie se vor prezenta i piesele scrise i desenate ale documentatiei tehnice de organizare a execu iei lucr rilor (D.T.O.E.) precum i avizele specifice acestuia (aviz circula ie, aviz pentru ocuparea temporar a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.)