Sunteți pe pagina 1din 2

Potrivit Noului Cod civil, toate aceste persoane sunt considerate profesioni ti, deoarece exploateaz o ntreprindere .

Dispozi ia din Codul civil este completat prin Proiectul legii de aplicare care n art. 6 alin. (1) prevede c no iunea de profesionist include no iunile de comerciant, ntreprinz tor Or, prin abrogarea dispozi iilor din Codul comercial, n principal al art. 7, coroborat cu art. 3-6, i art. 56 C.com. nu mai exist definit no iunea de comerciant. Se p streaz n continuare raportul dintre genul proxim i diferen a specific . Dac orice comerciant este un profesionist, nu orice profesionist este comerciant. i, din acest punct de vedere, cadrul legislativ actual nu stabile te, n opinia noastr , diferen a specific respectiv activit ile de comer care, n mod firesc, ar trebui s -l particularizeze, s -l individualizeze pe comerciant i s -l deosebeasc de ceilal i profesioni ti, mai cu seam c activit ile de produc ie, comer sau prest ri de servicii pot fi realizate, n egal m sur , att de c tre comercian i, ct i de alte categorii de profesioni ti. n alt ordine de idei, reglementarea n mod expres a faptelor de comer avea semnifica ii i n determinarea regimului juridic aplicabil opera iunii juridice respective, tiut fiind c , n general, comer ul avnd anumite particularit i care impun reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun (solidaritatea debitorilor, curgerea de drept a dobnzilor, admisibilitatea anumitor probe specifice), reguli consacrate de Codul comercial n art. 42-46. Totodat , determinarea naturii juridice a faptelor de comer era important i n privin a stabilirii competen ei de solu ionare a litigiilor instan a civil sau cea comercial care, potrivit reglement rilor Noului Cod de procedur civil , nu mai prezint relevan . n prezent, prin unificarea dreptului privat i prin includerea n Codul civil a dispozi iilor din Codul comercial, acestea sunt aplicabile, n anumite condi ii, i altor profesioni ti i chiar neprofesioni ti.

Sintetiznd ideile exprimate rezult urm toarele: - comerciantul nu mai este definit potrivit activit ii pe care o desf oar , ci eventual, potrivit criteriului formal, procedural, respectiv ob inerea autoriza iilor prev zute de lege i nmatricularea n Registrul Comer ului, fie c este vorba despre o persoan fizic -comerciant care- i organizeaz activitatea sub forma persoanei fizice autorizate, ntreprinderii individuale sau a ntreprinderii familiale (conform O.U.G. nr. 44/2008), privind desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, fie c sunt societ i comerciale (Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare).

De altfel, potrivit concep iei subiective privind determinarea comercialit ii unui raport juridic, concep ie care este proprie legisla iei germane (art. 343 HGB) comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a subiectului participant. Dac raportul juridic se concretizeaz n acte sau fapte juridice f cute de o persoan care este comerciant, raportul juridic respectiv este calificat ca fiind un raport comercial. Calitatea de comerciant o au toate persoanele care exercit permanent o activitate comercial , cu titlu de profesie, sau care au numele ori firma nmatriculat n registrul comer ului. n privin a societ ilor comerciale, acestea sunt calificate astfel, deci sunt comercian i potrivit criteriului formal, care este considerat un criteriu modern, respectiv dac societatea se constituie ntr-una din formele de societ i comerciale prev zute de lege. - activit ile de produc ie, comer sau prest ri de servicii pot fi exercitate att de comercian i, ct i de al i profesioni ti, adic de persoanele care exploateaz o ntreprindere. Aceast concluzie rezult comparnd art. 3 alin. (3) din Noul Cod civil cu art. 6 alin. (2) din Proiectul Legii de aplicare a Noului Cod civil. Astfel, n art. 3 alin. (2) i (3) legiuitorul prevede: Profesionistul este cel care exploateaz o ntreprindere i constituie exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematic , de c tre una sau mai multe persoane, a unei activit i organizate ce const n producerea, administrarea ori nstr inarea de bunuri sau n prestarea de servicii, imdiferent dac are sau nu ca scop ob inerea de profit, texte de lege care se completeaz cu art. 6 alin. (2) din Legea de aplicare n care se dispune: n toate actele normative n vigoare, expresiile acte de comer sau fapte de comer se nlocuiesc cu expresia activit i de produc ie, comer sau prest ri de servicii dup caz. - n condi iile actualului cadru legislativ, materia comercial , care formeaz substan a dreptului comercial, ar putea fi redefinit n sensul cuprinderii activit ilor de produc ie, comer sau prest ri de servicii , la care se pot ad uga activit ile privind executarea de lucr ri, activit i concretizate n contracte: vnzare-cump rare, furnizare, report, antrepriz , societate, transport, mandat, agen ie, intermediere, depozit, asigurare, cont curent, contul bancar curent i alte contracte bancare etc. n scopul ob inerii unui profit, activit i desf urate n principal, de acea categorie de profesioni ti numi i comercian i. - activit ile, opera iunile desf urate de comercian i sunt reglementate, n principal, de Noul Cod civil, iar regimul juridic al comercian ilor este amenajat de legisla ia special , n principal de O.U.G. nr. 44/2008 privind desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale i de Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

S-ar putea să vă placă și