Sunteți pe pagina 1din 6

Agroturismul concept i defini ie.

Scurt istoric
Turismul rural este o activitate de dat recent . De c iva ani, acesta se practic fie spontan, fie organizat. Uneori unii l practic chiar incon tient, din cauza c turismul rural nu are o defini ie clar i complet . n fapt, acesta ntrune te toate activit ile turistice care se desf oar n mediul rural.1 ntr-o alt defini ie, turismul rural cuprinde desf urarea activit ilor turistice n afara ora elor, litoralurilor, a sta iunilor balneoclimatice sau a celor montane. 2 Turismul rural mai este i o form de valorificare a resurselor natural locale, i a dot rilor echipamentelor turistice ca pensiunile sau fermele agroturistice. n acela i timp, agroturismul este o form specific a turismului rural. Acesta const n folosirea caselor i gospod riilor r ne ti drept locuri de cazare i de servire a meselor. Analiza conceptului de turism rural ne conduce la tratarea acestuia ca o entitate complex. Pentru cunoa terea acestei entit i este necesar descompunerea i explicitarea ei n laturi componente, care n esen , toate graviteaz n jurul activit ilor din cadrul gospod riilor r ne ti. Din punctual de vedere al spa iului de cazare i al asigur rii materiale, agroturismul este o activitate capabil s valorifice gospod ria i casa r neasc care este special preg tit i amenajat pentru primirea de oaspe i. Din punctul de vedere al activit ilor care graviteaz n jurul gospod riei r ne ti agroturismul constituie un conglomerate de bunuri i servicii pe care le poate oferi gospod ria r neasc , spre consumul persoanelor care vin n mediul rural spre a- i petrece vacan ele.

Agroturismul are o serie de tr s turi care l fac mai accesibil comparative cu turismul clasic i care l diferen iaz de acesta, ca de exemplu: Ofer popula iei cu venituri mai mici posibilitatea de odihn i reconfortare, de petrecere a timpului liber Nu necesit investi ii foarte mari pentru amenaj ri de infrastructur i dot ri turistice Se evit marile aglomer ri turistice de pe litoral sau din sta iunile balneare etc.

n turismul rural i mai ales n agroturism sunt esen iale trei cmponente: teritoriul, produsele turistice i oamenii. Folosite con tient i profesionalist acestea fac din agroturism un factor veritabil de dezvoltare rural i o surs de utilizare a for ei de munc . Din punctul de vedere al ob inerii profitului, agroturismul este o alternativ de contribuire la economia local . Acesta valorific cadrul natural, i for a de munc aflat n acest mediu. Veniturile ob inute din agroturism au un caracter complementar, gospod ria sau ferma agricol realiznd masivul veniturilor din ocupa iile cu caracter agricol. Scurt istoric: Pionier n domeniul agroturismului a fost Elve ia, care n anul 1840 a intrat ntr-o prim faz a aventurii agroturistice. Dup relat rile unei tinere exploratoare britanice, Alpii elve ieni au fost invada i de un num r crescnd de vizitatori engezi care veneau s vad o lume mirific a vacilor care pasc pe p uni, n susurul torentelor de ap ale mun ilor, i s tr iasc
1 2

Gl van, Vasile, Agroturism. Ecoturism , Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, p.12 Ibidem, p.7

al turi de oameni care le pot oferi condi ii atractive.3Pn n prezent aceast ar nregistreaz un success incontestabil n domeniul agroturismului, acesta reprezentnd o surs de venituri dintre cele mai importante ale economiei sale. n Fran a au existat mai multe condi ii care au determinat apari ia i dezvoltarea agroturismului. ntre acestea este i amploarea pe care a luat-o n aceast ar cea de-a doua re edin a familiei aceasta traducndu-se prin admira ia general a casei de la ar . Ca i alte ri, Fran a pune problema stop rii prin intermediul agroturismulu a exodului rural c tre centrele urbane, iar pentru aceasta trebuie s fie create noi locuri de munc i s fie asigurat un nivel corespunz tor al serviciilor. Din 1970-1975, un num r considerabil de francezi care nainte i petreceau vacan ele practicnd turismul clasic au nceput s - i petreac vacan a la rudele sau amicii de la ar . n Slovacia, n anul 1992 Ministerul Agriculturii a ntocmit programul pentru dezvoltare a turismului rural sub titulatura Conceptul dezvolt rii turismului rural, care include toate cele 13 regiuni ale Slovaciei. n anul 1994, n mediul rural au fost asigurate 5678 locuri de munc . Trebuie notat c Slovacia are o suprafa de 49.000 km p tra i i o popula ie de numai 3,5 milioane locuitori.4 La nivelul UE, n anul 1990 a fost creat Federa ia European pentru Cazarea Turistic la Locuitori n Spa iul Rural (EUROGTES) care reune te 22 de asocia ii na ionale i regionale din 14 ri europene. Scopul EUROGTES este de a men ine modul de via n spa iul rural European, de a oferi o alternativ turismului de mas , i de a stabili o leg tur ntre spa iul rural i cel urban. n Romnia, prin identificarea i promovarea unor a ez ri rurale, s-a reu it catalogarea unor regiuni ca sate turistice, crescnd astfel premisele dezvolt rii oficiale a agroturismului. Cu mici excep ii aceast activitate s-a stins, pn n 1989, ca rezultat al interdic iei generale a caz rilor cet enilor str ini. Dup decembrie 1989 s-a dezvoltat conceptul de turism rural cu cazare n pensiuni agroturistice, pensiuni turistice i alte structuri de primire rural . Printre primele gospod rii nscrise n sistemul turismului rural au fost cele din zona Moeciu-Bran-Ruc r, meleagurile Brsei, Dornelor, Maramure ului, mprejurimile Sibiului, Clujului etc.5

Mitrache, tefan, Agroturism. Turism rural , editura FaxPress, Bucure ti, 1996, p. 9 Ibidem, p.11 5 Gl van, Vasile, Agroturism. Ecoturism , editura Alma Mater, Sibiu, 2002, p.49
4

Satele turistice din Romnia


Satele turistice sunt a ez ri rurale pitore ti bine constituite, situate ntr-un mediu nepoluat, p str toare de tradi ii i cu un bogat trecut istoric, care n afara func iilor politico-administrative, sociale, economice i culturale proprii, ndeplinesc, sezonier, sau n cursul anului i func ia de primire i g zduire a turi tilor pentru petrecerea unui sejur cu durat nedefinit .6 n Romnia exist o diversitate a satelor turistice. Stabilirea acestor tipuri i identificarea specificului fiec rei localit i ne permite s grup m satele n cteva tipuri fundamentale, n vederea promov rii n fiecare localitate a celor mai adecvate forme de turism n func ie att de principalele caracteristici geografice, sociale i economice, ct i de principalele motiva ii i op iuni ale categoriilor de turi ti care frecventeaz localitatea respectiv . Astfel, deosebim o serie de tipuri de sate, poten iale puncte de atrac ie a turi tilor: Sate turistice etnografic-folclorice (Bogdan Vod , Sibiel, Vama). n aceast categorie ncadr m satele cu un puternic iz na ional, stil rustic, n care predomin portul popular, muzica i mncarea tradi ional romneasc . Asemenea sate ofer turi tilor posibilitatea de a mnca din tacmuri specifice farfurii i str chini din ceramic , linguri de lemn etc. Din p cate ns , p strarea i perpetuarea folclorului i a etnografiei n formele sale originale se afl n declin devenind puncte tot mai dezolate pe harta etnografic a rii. Sate turistice de crea ie artizanal i artistic (Tismana, Marga). Rostul acestui tip de agroturism const n vinderea pieselor artizanale, att de c utate de turi tii str ini. Acesta este i o form de turism cultural a c rui scop este l rgirea cuno tin elor despre alte locuri i oameni, despre nivelul lor de via .7Aceste sate ofer posibilitatea unui turism de sejur, n cadrul c ruia, n atelierele special amenajate i sub ndrumarea unor me teri populari turi tii s-a putea ini ia n art i tehnici arhaice populare: icoane pe sticl , sculptura n lemn i piatr etc. Deocamdat , ns , n aceste regiuni se practic doar turismul de circula ie unele din ele fiind incluse pe diverse itinerare turistice na ionale. Sate turistice climaterice i peisagistice (Fundata, irnea, Lere ti). Caracteristica predominant a acestor sate este cadrul natural i pozi ia geografic izolat de marile i aglomeratele centre urbane. Scopurile turismului deseori se bazeaz pe o imagine conving toare a locului n reclamele care se fac.8 Satele de deal i de munte, cu casele r spndite pe v i i pe coline, la o oarecare distan una fa de alta, cu paji ti, fne ee i livezi, satisfac motiva ia fundamental de rentoarcere la natur a unui num r mare de turi ti. Acestea sunt doar cteva tipuri de sate turistice de care dispune Romnia. Printre altele, trebuie men ionate i satele turistice pesc re ti, satele turistice viti-pomicole, satele turistice pastorale, sau pentru practicarea sporturilor.

Mitrache, tefan, Agroturism. Turism rural , editura FaxPress, Bucure ti, 1996, p.11 Cosmescu, Ioan, Economia turismului. Principii i mecanisme , editura ULBS, Sibiu, 1998, p.103 8 Cosmescu, Ioan, Economia turismului. Principii i mecanisme , editura ULBS, Sibiu, 1998, p.79
7

n spa iul rural romnesc, cazarea turistic se poate face att n satele ranilor, ct i n alte structuri de primire precum hanuri s te ti, minihoteluri rurale, cabane, campinguri sau case de oaspe i. Acestea trebuie nregistrate la Registrul Camerei de Comer Jude ean sau Or enesc.9 Se ntlnesc situa ii cnd n gr dina sau pe mo ia fermierului se amenajeaz campinguri sau terenuri pentru caravaning. De men ionat n acest caz sunt satele Bran i Moeciu, Avrig, Gura Rului, Dorna Candreni, Vama sau Vatra Moldovi ei.10 Printre condi iile minime pe car trebuie s le ntruneasc o localitate pentru a deveni sat turistic sunt de men ionat: Amplasarea ntr-un cadru natural atr g tor; Accesibilitatea u oar pe c i rutiere; Infrastructura general ; Prezen a unor tradi ii i valori etnofolclorice; Existen a unor resurse turistice bogate; Existen a unor gospod rii cu un nivel de confort;

10

Gl van, Vasile, Agroturism. Ecoturism , editura Alma Mater, Sibiu, 2002, p.53 Idem

Agroturismul o ans pentru economia local 11


n prezent asist m la un imens val de urbanizare, n cadrul c ruia popula ia rural migreaz n mediul urban. Cea mai mare parte a economiei na ionale este concentrat n ora e sau n jurul acestora, angajnd n sfera sa majoritatea popula iei Romniei. Cu toate acestea, satul r mne a fi celula primordial a societ ii, p str tor al tradi iilor i valorilor str mo e ti. Acesta necesit valorificat, mai ales n situa ia Romniei, unde poten ialul sferei rurale este enorm. Dup cte am v zut, n Romnia exist sate ce dispun de condi ii natural bune pentru practicarea turismului, i care beneficiaz de un cadru pitoresc, cu case i gospod rii confortabile i gazde ospitaliere. Aceste zone sunt ns slab valorificate agroturismul reprezentnd o ans real pentru economia local . Acesta creeaz principalele motiva ii n antrenarea i dezvoltarea unor initiative, a unor activit i tradi ionale care mult vreme au fost neglijate. Gospodarul este astfel motivat s amenajeze exteriorul i interiorul gospod riei, n scopul ob inerii de venituri, s investeasc n propria gospod rie. Acesta va intra n competi ie, i va fi obligat s ridice calitatea serviciilor i a produselor proprii pentru a fi solicitat. ranul ce posed o gospod rie agroturistic este mai prosper dect ceilal i, ca urmare el fiind dispus s investeasc n scopul cre terii nivelului s u de trai i n scopul prosper rii ntregii comunit i rurale al c rui membru este. Ca urmare a circula iei turistice se vor dezvolta i activit ile economice pe plan local. Indirect vom asista la cre terea locurilor de munc n spatial rural, aceasta pentru c noii angaja i nu vor lucra numai n activitatea turistic , ci vor fi ncadra i i n activitatea productiv sau n servicii. Circula ia permanent a turi tilor va face necesar i mbun t irea infrastructurii locale. Practicarea agroturismului are i efecte de natur cultural : cre terea nivelului de cultur al locuitorilor din zona rural respective, l rgirea orizontului de cunoa tere al acestora i schimbul de cuno tin e ntre cei doi parteneri care intr n aceast rela ie: gazda i turistul. Agroturismul este un pachet de servicii socio-culturale, sportive i activit i specific mediului geographic, puse la dispozi ia turistului, urmnd ca acestea s se desf oare n condi iile unor investi ii minimale i de conservare a naturii. Climatul i peisajele, etnografia i folclorul, ceramica, fondul piscicol i vinicol existente n mediul rural, fac ca Romnia s dispun de multiple posibilit i pentru dezvoltarea agroturismului.

11

Mitrache, tefan, Agroturism. Turism rural , editura FaxPress, Bucure ti, 1996, p. 28

BIBLIOGRAFIE

y Cosmescu Ioan Economia turismului. Principii i mecanisme, editura ULB, Sibiu, 1998 y Gl van Vasile Agroturism. Ecoturism, editura Alma Mater, Sibiu, 2002 y Mitrache, tefan, Agroturism. Turism rural, editura FaxPress, Bucure ti, 1996

S-ar putea să vă placă și