Sunteți pe pagina 1din 1

SORANA C}RSTEA, PRIMA

VICTORIE ~N CIRCUITUL WTA


Tenismana a c]=tigat
la Ta=kent openul
Uzbekistanului P18 »

DIRECTOR FONDATOR SERIE NOU{ PETRE MIHAI B{CANU www.romanialibera.ro NR. 5653 LUNI, 6 OCTOMBRIE 2008 20 PAGINI 1 LEU

CRIZA FINANCIAR{ INTERNA|IONAL{ A PARALIZAT ACTIVITATEA


NU PIERDE
OFERTELE SPECIALE
„ROM}NIA LIBER{“! A MII DE FIRME SPECIALIZATE ~N TRANZAC|IA CU CASE
C]=tiguri duble
» Ziarul „ROM}NIA LIBER{“
1 leu pentru veteranii
» Suplimentul „VFM“ =i
DVD-ul „O FEMEIE DREPT
R{SPLAT{“ `mpreun[
cu ziarul –
6,9 lei
» Atlas geografic„Africa“
Agen\iile imobiliare Parlamentului
Andreea Nicolae lat la un subterfugiu: au ope-

mici se afl[ `n
`mpreun[ cu ziarul – redactor rat modificarea `n normele
9,9 lei metodologice de aplicare a
inspira\i de magistra\i, Statutului senatorilor =i depu-
parlamentarii s-au gr[bit s[-=i ta\ilor! Sub potopul `ntreb[ri-
» POLITIC{ aleag[ o baz[ de calcul mai lor, au `ncercat ulterior s[ se
Consulii, „clien\i avantajoas[ pentru pensiile disculpe sau s[ conving[ c[ nu

pragul falimentului
speciale pe care =i le-au atri- =i-au m[rit deloc pensiile.
incompeten\i“ buit `n 2006, prin noul Statut Calculele indic[ `ns[ c[, prin
ai Guvernului al deputa\ilor =i senatorilor. ~n preferarea unei baze de calcul
Pre=edintele Traian B[sescu plin scandal al m[ririlor popu- mai avantajoase, „ale=ii“ se
i-a asigurat pe rom]nii din liste de pensii =i salarii, condu- aleg lunar cu o sum[ supli-
diaspora c[ se va face „o cu- cerile celor dou[ Camere au mentar[ cuprins[ `ntre 270 =i
r[\enie“ `n r]ndul consulilor preferat `ns[ s[ ia decizia `n 340 lei, `n func\ie de pozi\ia
dup[ alegerile parlamentare. secret, astfel c[ jurnali=tii =i ocupat[ `n ierarhia parlamen-
Afirma\iile =efului statului au chiar propriii colegi au aflat tar[. ~n plus, prin aceea=i
venit `n contextul `n care ro- de abia la publicarea `n Moni- decizie „ascuns[“ a Birourilor
m]nii din Austria i-au semna- torul Oficial. ~n loc s[ propun[ Permanente, s-a scos interdic-
lat c[ persoana desemnat[ schimbarea bazei de calcul \ia cumulului pensiei cu in-
consul nu vorbe=te nici o lim- printr-un proiect de lege, ceea demniza\ia de senator sau de-
b[ str[in[, iar rom]nii din ce ar fi `nsemnat dezbateri `n putat. ~n aceste condi\ii, cei
Polonia au criticat presta\ia plen =i, implicit, aten\ie din care au v]rsta de pensionare
fostului ambasador al Rom]- partea presei, „ale=ii“ au ape- =i vor reu=i s[ intre din nou `n
niei `n aceast[ \ar[. P5 »» Parlament vor putea avea
» Hot[r]rea adoptat[ f[r[ probleme =i pensie, =i
» NOI +I LUMEA recent este mult mai indemniza\ie, ceea ce se
important[ din perspec- traduce, `n cazul unui „ales“
Europa tiva dubl[rii veniturilor: au f[r[ func\ii `n comisii sau `n
relaxeaz[ Pactul acceptat cumulul indemni- conducerea Camerelor, dar
za\iilor cu pensiile. Ceea care are deja trei mandate,
de Stabilitate ce se traduce prin c]=tiguri printr-o sum[ de peste 12.000
Liderii celor patru state eu-
lunare foarte mari. lei pe lun[! P4 »»
ropene membre ale G8
(Fran\a, Germania, Italia,
Marea Britanie) au reco-
mandat „flexibilitate“ `n
UN PROIECT CONTROVERSAT
aplicarea Pactului de Sta-
bilitate, care limiteaz[
deficitul fiscal la 3%
Colosul energetic,
din PIB. P13 »» z
urgen\a Guvernului
» EDITORIAL
Dorin |imonea avertizeaz[ `ns[ c[ decizia, a
Dan Cristian redactor c[rei miz[ este preluarea
Turturic[ controlului Hidroelectrica de
Ca s[ mai poat[ rezista crizei, patronii agen\iilor imobiliare au fost nevoi\i fie s[ reduc[ din personal, fie s[ diversifice portofoliul de servicii oferite clien\ilor foto andrei dumitru

P
redactor-=ef e ultima sut[ de c[tre cercuri influente de
metri, Cabinetul interese, ar fi o nou[ aventur[
Romulus Cristea tatea s[ caute un partener mai personal, fie s[ diversifice portofoliul agen\ii imobiliare din Ia=i, a r[mas T[riceanu vrea s[ a Guvernului, care evit[ astfel
redactor puternic pentru a se asocia. Pia\a de servicii oferite clien\ilor. ~n Bucu- doar cu =ase angaja\i dintr-un total `nfiin\eze `n discu\iile din Parlament. Un
rom]neasc[ e paralizat[, spun ana- re=ti, `n perioada aprilie-august, nu- de 22 câ\i avea în primele luni ale regim de urgen\[ contro- colos energetic ar avea o
±50% dezam[gire mai mult de trei sferturi din li=tii. În sudul \[rii, de=i pre\urile meroase agen\ii imobiliare, `n special anului. „La începutul anului =i versata Companie Na\ional[ pozi\ie de monopol pe pia\a
`n condi\iile `n care micile firme rom]ne=ti de tranzac\ii apartamentelor vechi s-au redus cu cele mici, au fost nevoite s[-=i `nchid[ chiar în var[ a mers bini=or, dar de Energie. Guvernul are pe rom]neasc[, atr[g]nd
fo=tii votan\i ai Alian\ei D.A. imobiliare resimt din plin efectele 20%, lumea nu se gr[be=te deloc s[ por\ile, `n timp ce la Ia=i num[rul acum tranzac\iile sunt sub jum[- agenda de miercuri textul nemul\umirea Uniunii
vor \ine s[-=i exprime crizei financiare din marile pie\e ale cumpere. În vest, majoritatea agen- agen\iilor s-a redus la jum[tate. tate fa\[ de anul trecut“, a precizat propunerii de act normativ =i Europene, ar distruge pia\a
dezam[girea ocolind urnele lumii. ~n ultimele luni aproape 5.000 \iilor imobiliare s-au reorientat pe La Giurgiu, pe pia\[ func\ioneaz[ Pup[zan. Reprezentan\ii compa- singura problem[ este dac[ energiei OPCOM =i ar l[sa
de vot, este foarte posibil ca de firme mici de intermediere sunt tranzac\ii cu propriet[\i în Ungaria. doar dou[ agen\ii din =ase câte erau niilor imobiliare estimeaz[ c[ decizia va fi inclus[ `ntr-o domeniul f[r[ investi\ii,
viitorul Rom]niei pentru silite fie s[-=i suspendeze activitatea, În toate jude\ele, patronii agen\iilor anul trecut, în condi\iile în care perioada de criz[ va dura cel pu\in hot[râre de guvern sau `ntr-o avertizeaz[ Jean
urm[torii patru ani s[ fie fie s[ se declare `n faliment, în cel imobiliare, ca s[ poat[ rezista crizei, aproape c[ nu se mai fac tranzac\ii. =ase luni, iar mii de agen\ii vor ordonan\[ de urgen\[. Constantinescu, pre=edintele
hot[r]t de cei ce s-au mai bun caz r[mânându-le posibili- au fost nevoi\i fie s[ reduc[ din Grigore Pup[zan, patronul unei trage obloanele. P6 »» Speciali=ti din energie IRE. P11 »»
resemnat c[ nimic
fundamental nu se poate
schimba `n bine `n aceast[
\ar[. P2 »»
Rom]nii reduc media ~N EDI|IA Aproape 16%
din europeni,
PRIN EFORTURILE UNUI PREOT INIMOS
DE AZI
VREMEA
speran\ei de via\[ `n UE
amenin\a\i
de s[r[cie
Cutia milei salveaz[ Catedrala Cucuteni
Ziua 19oC +efii CNH, `n excursie Aproape 16% din cet[\enii
cer noros 8oC Persoanele care au acum 40-50 de ani nu la Las Vegas UE sunt amenin\a\i de riscul Gabriela Dobo=
Liderii Companiei Na\io- s[r[ciei, `n r]ndul copiilor redactor
Noaptea o
10 C vor ajunge s[ moar[ de „moarte bun[“. nale a Huilei Petro=ani au procentajul ridic]ndu-se la
cer noros 2oC
cheltuit sume mari pentru 19%. +omajul pe termen de vreo trei veacuri =i jum[-
Camelia Popa `n domeniul refacerii s[n[- excursii sterile peste hotare. lung continu[ s[ fie de 3%, tate, turla unei biserici zvelte
redactor t[\ii preciz]nd c[ „orice Ultima deplasare a directo- iar 15% din tineri abando- c]t o catedral[ \ine cerul Cucu-
PRE| 1 LEU m[sur[ aplicat[ `n acest rului general al CNH neaz[ =coala de timpuriu, se teniului. Clopotele i se t]nguie
rom]nia are cea mai mare domeniu poate avea doar Petro=ani, Daniel Surulescu, arat[ `ntr-un raport al Comi- printre pov]rni=uri gola=e =i
rat[ a mortalit[\ii din UE, efecte pe termen mediu =i a fost tocmai `n Las Vegas. siei Europene, `nso\it de re- abia r[zbat spre R[s[rit, `nspre
iar speciali=tii `n politici lung: ea este implementat[ pagina 3 comand[ri destinate orien- citadela bisericilor, Ia=i. Canta-
publice =i doctorii pun pe acum, iar efectele se v[d t[rii \[rilor UE `n elaborarea cuzinii au ridicat-o pe o spinare foto proimage
PRE| 6,9 LEI
seama lipsurilor din pe- abia peste 5-6 ani“. Boli Herta Müller, de strategii de combatere a `mp[durit[ de deal, aproape de » Pentru con- torit[\ilor. Biserica, despre care
rioada comunist[ aceast[ eradicate de mult[ vreme favorit[ la Nobel s[r[ciei. Recomand[rile un mal al Bahluiului. Un codru solidarea biseri- speciali=tii spun c[ ar `ntru-
statistic[ dramatic[. Secre- `n \[rile civilizate fac `nc[ Scriitoarea german[ de f[cute de CE se bazeaz[ pe de castani i-a \inut dos p]n[ cii, preotul Mi- chipa un splendid l[ca= al
tarul de stat `n Ministerul destule victime `n Ro- origine român[ Herta trei aspecte-cheie: sprijin c]nd l[ca=ul a fost `nconjurat hail Adeodatus barocului constantinopolitan,
PRE| 9,9 LEI S[n[t[\ii, doctorul Raed m]nia. De pild[, morta- Müller este favorit[ pentru adecvat privind venitul, de gospod[rii. Patru c]rciumi Ungureanu a st[ `n picioare datorit[ cutiei
Arafat, aminte=te `n plus c[ litatea cauzat[ de tu- c]=tigarea premiului Nobel pie\e ale muncii bazate pe au acum vad `n punctele cardi- f[cut =i un cre- milei, purtat[ de ici-colo de
Rom]nia nu a avut dup[ berculoz[ este de 7,8 la pentru Literatur[. integrare =i acces la servicii nale ale catedralei, iar a cincea dit bancar =i =i-a semeni cu mult[ dragoste de
Revolu\ie o strategie clar[ sut[. P3 »» pagina 17 de calitate.  a=teapt[ „binecuv]ntarea“ au- v]ndut ma=ina. Dumnezeu. P20 »»