Sunteți pe pagina 1din 1

MICHEL PLATINI VINE

AZI ~N ROM}NIA
14
Pre=edintele UEFA inspecteaz[
lucr[rile de la Stadionul Na\ional P18 »

DIRECTOR FONDATOR SERIE NOU{ PETRE MIHAI B{CANU www.romanialibera.ro NR. 5686 JOI, 13 NOIEMBRIE 2008 24 PAGINI 1 LEU

CONSIDERAT{ C}NDVA CEA MAI EXCLUSIVIST{ ZON{ DIN BUCURE+TI,


NU PIERDE
OFERTELE SPECIALE
„ROM}NIA LIBER{“! STRADA IANCU NICOLAE ESTE TAPETAT{ CU ANUN|URI DE V}NZARE
Monica Macovei
» Ziarul „ROM}NIA LIBER{“
a fost desemnat[
Cartierul de lux
1 leu
» Suplimentul „VFM“ =i

„femeia Europei“
DVD-ul „Suflet s[lbatic“
`mpreun[ cu ziarul –
6,9 lei
» Atlas geografic „Atlasul
lumii“ `mpreun[ cu ziarul – Camelia Popa niciodat[ o personalitate care

din Pipera,
14,9 lei redactor s[ lupte împotriva corup\iei
în baza principiilor
» ALEGERI 2008 monica macovei, fost democratice la fel ca Monica
Strategii ministru al Justi\iei, a fost Macovei“, a spus Hans Gert
desemnat[ `n acest an Poettering. Monica Macovei,
pe bani pu\ini „Femeia Europei“, de un în prezent consultant special
Partidele politice accept[ cu

scos la mezat
juriu format din al premierului Republicii
greu s[ vorbeasc[ despre
europarlamentari =i jurnali=ti. Macedonia pe probleme de
solu\iile privind efectele
Premiul i-a fost decernat de combatere a corup\iei =i
crizei financiare interna\io-
pre=edintele Parlamentului expert al Comisiei Europene
nale <n Rom]nia. Campania
European, Hans Gert în domeniul preg[tirii
electoral[ a trecut sub t[cere
Poettering. La decernarea personalului de specialitate
ideea de „austeritate“, care
premiului, Poettering a spus din \[rile candidate în
este pe cale s[ devin[ fapt
c[ este mândru de Monica domeniul reformei sistemului
dup[ alegeri. „Rom]nia li-
Macovei, apreciind-o pentru juridic, a fost desemnat[
ber[“ a aflat care sunt punc-
curajul demonstrat în timpul candidata României pentru
tele-cheie din programele
mandatului ei de ministru al acest premiu, pe 16 iunie, de
partidelor ce pot ajuta sau
Justi\iei în lupta împotriva un juriu format din 25 de
pot fr]na economia
corup\iei. „Nu am v[zut reprezentan\i ai societ[\ii
rom]neasc[. P21-24 »»
civile =i jurnali=ti români. ~n
timpul mandatului s[u de
» POLITIC{ » Premiul „Femeia ministru al Justi\iei (2004-
Blocarea Europei“ se desf[=oar[ 2007), Monica Macovei a fost
sub patronajul Asocia\iei apreciat[ la Bruxelles pentru
major[rii lefurilor, Interna\ionale pentru fermitatea reformelor pe care
neconstitu\ional[ Promovarea Femeilor le-a ini\iat =i pentru seriozi-
Curtea Constitu\ional[ a de- Europene =i a fost fondat tatea cu care =i-a respectat
clarat ieri neconstitu\ional[ în 1987 cu sprijinul moral termenele de `ndeplinire a
ordonan\a de urgen\[ =i financiar al Comisiei unor m[suri vitale pentru
privind am]narea aplic[rii Europene. Rom]nia. P3 »»
major[rii cu 50% a salariilor
profesorilor. Purt[torul de
cuv]nt al Guvernului a pre-
cizat c[ ordonan\a privind
cre=terile salariale ale profe-
T[riceanu injecteaz[
sorilor cu p]n[ la 28% r[m]-
ne `ns[ `n vigoare. P7 »» z dou[ miliarde
» EDITORIAL de euro `n economie
foto alexandra radu

Silviu Pop oamenii, firmele rom]ne=ti =i


Sabina
redactor sistemul bancar. Se va investi
Fati
`n zonele economice
=ef

G
uvernul a elabo- esen\iale“, a spus premierul
departament
rat un plan de C[lin Popescu T[riceanu.
„Anul trecut, metrul p[trat construit se vindea cu 2.000 de euro; acum se cer 1.200-1.400 de euro =i nici a=a nu se vinde“, sus\ine =eful unei agen\ii imobiliare
criz[ prin care Pentru `nceput, premierul
aloc[ minimum propune alocarea a dou[
Scenariu de salvare Romulus Cristea Voluntari, pare scoas[ la mezat. segmentul imobiliar din Rom]nia. investitorilor =i cump[r[torilor `n zece miliarde euro `n miliarde de euro pentru
a pre=edintelui
redactor Dou[ din trei case au gardurile ~n zona reziden\ial[ Pipera, volu- aceast[ zon[ a sc[zut `n ultima urm[torii patru ani pentru sus\inerea IMM-urilor,
traian b[sescu `ncearc[ acoperite de afi=e postate de parti- mul v]nz[rilor este mai sc[zut cu perioad[, pre\urile de prezentare ale sus\inerea economiei. Planul, agriculturii =i locuin\elor,
s[-i `nt[r]te pe politicieni cu situat la nord de capital[ =i culari, zidurile au =i ele anun\uri 30-40% fa\[ de perioada similar[ a propriet[\ilor fiind nerealiste `n care urm[re=te recomand[- sum[ care ar putea spulbera
dou[ s[pt[m]ni `nainte de considerat p]n[ `n urm[ cu un an- publicitare, iar totul a ajuns s[ anului trecut, iar principalele moti- foarte multe dintre situa\ii. Dintr-un rile FMI, aloc[ fonduri \inta de deficit fiscal pentru
alegeri, enervat poate de doi ca fiind una din cele mai semene cu un uria= panou de afi=aj ve sunt zvonistica, explozia nejusti- cartier care atr[gea `n special cum- suplimentare pentru 2009. Planul de criz[
senza\ia de blat pe care a exclusiviste zone reziden\iale, al unei agen\ii imobiliare. ficat[ a pre\urilor pe anumite por- p[r[tori dintre oamenii boga\i, sus\inerea firmelor mici =i r[spunde cererilor oamenilor
sim\it-o =i la scrutinul cartierul Iancu Nicolae este acum Fenomenul este explicat de anali=ti \iuni =i infrastructura `nc[ incapa- acum zona devine una mixt[, cu mijlocii =i a agriculturii =i de afaceri =i bancherilor care
parlamentar. Transformarea `mp[nat de anun\uri de v]nzare- ca fiind, `n principal, efectul crizei bil[ s[ sus\in[ `ntr-un mod rezo- vile ce cost[ peste 1,5 milioane face din consumul public au solicitat ca =i Rom]nia s[
jocului pasiv `n r[zboi elec- cump[rare de locuin\e. Strada financiare manifestate la nivel nabil proiectele demarate `n zon[ euro, dar =i apartamente de motorul economiei. „Planul ia m[suri de protec\ie
toral se am]n[ `ns[ fiindc[ Erou Iancu Nicolae, din Pipera- interna\ional =i care a afectat =i sau alte proiecte noi. Interesul 150.000- 200.000 euro. P5 »» e construit pe trei priorit[\i: `mpotriva crizei. P9 »»
at]t oamenii pre=edintelui,
c]t =i adversarii s[i s-au
dovedit adesea doar
combinagii de conjunctur[
sau vanito=i de duzin[. P2 »» Un de\inut a c]=tigat ~N EDI|IA Desp[gubiri de
20.000 de euro
RELANSAREA UNOR MESERII DISP{RUTE
DE AZI pentru familiile
VREMEA
procesul contra Rom]niei poli\i=tilor C[ru\e v]ndute pe Internet
o Plaja Sulina, Familiile poli\i=tilor dece-
Ziua 15 C
cer variabil 7oC
El a reclamat la CEDO faptul c[ poli\i=tii m[rul discordiei da\i `n misiuni vor primi Dan Gheorghe
Plaja Sulina reprezint[ un desp[gubiri de 20.000 de redactor
l-au anchetat prin tortur[. motiv de disput[ `ntre fos- euro, conform unei ordo-
Noaptea 7oC
tul =i actualul guvernator nan\e de urgen\[ aprobate vechile me=te=uguri au
cer variabil -9oC
Tatiana Dabija de o bar[ suspendat[, \inut a=a ai Administra\iei Deltei ieri de Guvern. Aceasta mai devenit azi afaceri de succes,
redactor =i lovit toat[ ziua, se arat[ `n Dun[rii. Paul Cononov `l prevede c[ poli\i=tii vor `n condi\iile `n care exist[
PRE| 1 LEU decizia Cur\ii de la Strasbourg. acuz[ pe Mihaiu c[ ar servi `ncasa `ntre 6000 =i 10000 cereri de obiecte de artizanat
statul rom]n este obligat, Lupa=cu se afl[ `n Peniten- interesele dezvoltatorilor de euro dac[ vor fi r[ni\i `n de la pensiuni =i restaurante,
printr-o decizie definitiv[ a ciarul Br[ila, unde `=i isp[=e=te imobiliari care vor s[ timpul misiunilor =i vor dar =i din partea celor care
CEDO, s[ pl[teasc[ 7.000 de condamnarea de 19 ani pen- construiasc[ pe plaj[. beneficia de asisten\[ =i-au construit case de va-
euro unui de\inut din peniten- tru c[ a b[tut o v]nz[toare ca- pagina 4 juridic[ gratuit[ `n cazuri can\[. Ovidiu Baciu, un t]n[r foto andrei dumitru
PRE| 6,9 LEI
ciarul Br[ila. Ion Lupa=cu (49 re, dup[ c]teva luni, a murit bine `ntemeiate. de 23 de ani din ~ntorsura Bu- » Un t]n[r din O alt[ afacere de acela=i fel
de ani) s-a pl]ns c[ a fost tor- din cauza leziunilor. Cei trei Primele cazuri Personalului deta=at `n z[ului s-a apucat de restaura- ~ntorsura Bu- este bazat[ pe `mpleti-turile
turat prin metoda „rotisor“ de poli\i=ti, acum pensionari, au de grip[ cadrul structurilor rea c[ru\elor. Cump[r[ ase- z[ului c]=tig[ din frunze de porumb. Ghizela
trei poli\i=ti `n timpul anchetei sc[pat de o eventual[ r[spun- Centrul Na\ional de Refe- sindicale ale poli\i=tilor i se menea vechituri de la \[rani, bani buni din Barabas, din comuna mure-
PRE| 14,9 LEI de acum 11 ani, premerg[toa- dere penal[: fapta lor, „cer- rin\[ pentru Grip[ a va recunoa=te vechimea `n apoi le revinde, dup[ ce le-a v]nzarea de =ean[ Chendu, face `ntr-un an
re condamn[rii sale. A fost le- cetare abuziv[“, s-a prescris, detectat trei tulpini de serviciu, drepturile pentru f[cut ca noi. ~n doi ani a v]n- c[ru\e artiza- sute de co=uri =i covora=e, pe
gat de m]ini =i de picioare cu spune directorul APADOR-CH, virus gripal de tip A. calculul pensiei r[m]n]nd dut 30 de atelaje, majoritatea nale pentru care le vinde fie turi=tilor, fie
c[tu=e, at]rnat cu capul `n jos Diana H[tneanu. P2 »» pagina 3 neschimbate.  comenzilor venind pe Internet. pensiuni. pensiunilor. P20 »»