Sunteți pe pagina 1din 1

JUVENTUS ~L URM{RE+TE

PE GABI TAMA+
Dinamovistul ar putea ajunge
coechipier cu Del Piero P15 »

DIRECTOR FONDATOR SERIE NOU{ PETRE MIHAI B{CANU www.romanialibera.ro NR. 5660 MAR|I, 14 OCTOMBRIE 2008 20 PAGINI 1 LEU

NU PIERDE
OFERTELE SPECIALE
„ROM}NIA LIBER{“!
PROPRIETARII DE TERENURI SUNT NEMUL|UMI|I AT}T DE PRE|UL
OFERIT, C}T +I DE LIPSA DE INFORMARE DIN PARTEA AUTORIT{|ILOR
Iliescu, salvat
» Ziarul „ROM}NIA LIBER{“
de Parchetul
» Suplimentul „VFM“ =i
DVD-ul „Nume de cod:
Mercury“ `mpreun[
cu ziarul –
1 leu

6,9 lei
Ruleta exproprierilor General
pe traseul Autostr[zii
» Atlas geografic„America =i Ondine Ghergu\ dosarul mineriadei, `n baza c[-
Australia“ `mpreun[ cu ziarul – redactor rora fostul pre=edinte al \[rii a
14,9 lei fost pus sub `nvinuire de c[tre
ion iliescu a primit oficial procurorii militari coordona\i
ne`nceperea urm[ririi penale de generalul magistrat Dan
» EVENIMENT

Bucure=ti-Bra=ov
(NUP) `n dosarul mineriadei Voinea. Magistra\ii militari
Parlamentarii din 13 iunie 1990, dup[ cum l-au acuzat pe Ion Iliescu de
a anun\at „Rom]nia liber[“ omor deosebit de grav
vor doctorate `nc[ din data de 5 decembrie deoarece `n ziua de 13 iunie
f[r[ calitate 2007. Atunci, informa\ia pu- 1990 a coordonat =i ordonat
Toate universit[\ile de stat blicat[ de ziarul nostru a fost reprimarea trec[torilor de pe
=i particulare acreditate vor negat[ de c[tre conducerea str[zile Capitalei. Atunci au
putea s[ organizeze, f[r[ Parchetului General, iar con- fost `mpu=cate mortal patru
nici un control al calit[\ii, firmarea oficial[ a venit abia persoane, iar altele au fost
masterate =i doctorate pe ieri. r[nite. ~n ultima perioad[ –
band[ rulant[, dac[ pre=e- Anul trecut, dup[ ce Curtea preg[titoare pentru solu\ia
dintele Traian B[sescu nu Constitu\ional[ a decis ca Ion NUP –, Kovesi a trecut la
va retrimite `n Parlament Iliescu s[ fie cercetat doar de atacuri dure la adresa
legea care permite „aceast[ c[tre magistra\ii civili, procu- generalului Voinea, cer]nd
abera\ie“, avertizeaz[ fostul rorul general Laura Codru\a anchetarea acestuia pe motiv
ministru al Educa\iei, Kovesi d[dea asigur[ri c[ nu c[ a `nc[lcat legea atunci c]nd
Mircea Miclea. P3 »» vor fi distruse probele din l-a pus sub `nvinuire pe Ion
Iliescu. Acuza\iile au culminat
» NOI +I LUMEA ieri cu anun\ul c[ nu exist[
Prim[ pentru » Magistra\ii militari probe pentru ca Ion Iliescu s[
l-au acuzat pe Ion Iliescu fie pus sub `nvinuire. Surse
Mandelson de omor deosebit de grav judiciare sus\in c[ `n dosarul
Dup[ dezv[luirile privind deoarece `n ziua de 13 „Ion Iliescu – mineriad[“ au
leg[turile sale cu „regele iunie 1990 a coordonat =i lucrat procurori care p]n[ `n
aluminiului“, oligarhul rus ordonat reprimarea 1997 au `ngropat dosarul la
Oleg Deripaska, noul trec[torilor de pe str[zile Parchetul Tribunalului
ministru britanic al Capitalei. Bucure=ti. P2 »»
Comer\ului, Peter
Mandelson, este `n centrul
z
unui nou scandal. P11 »»

» EDITORIAL
Na\ionalizarea lui
Cristian
Voiculescu ar putea
C]mpeanu
costa 100 miliarde $
foto andrei dumitru

redactor

Andrei Luca Popescu blocarea instan\elor interne,


dar =i bombardarea CEDO cu
Banii `n lumea redactor
un val de procese din partea
Pentru construc\ia viitoarei Autostr[zi Bucure=ti-Bra=ov va fi nevoie de exproprierea a circa 2.500 de proprietari, o mic[ parte dintre acestea fiind deja f[cute
post-orice

M
odificarea fo=tilor proprietari. P]n[
legii privind acum, Rom]nia are de pl[tit
`n lumea noastr[ acuzat[
Romulus Cristea Bucure=ti-Moara Vl[siei-Ploie=ti, `ntr-o diminea\[ cu proprietatea priere din zvonuri =i nu poate retrocedarea desp[gubiri `n valoare de 13
adesea de meschin[rie =i
redactor o parte din localnicii care nu au `njum[t[\it[ =i cu utilaje ce face altceva dec]t s[ a=tepte. ~n imobilelor milioane de euro, `n procese
„materialism“, nimic nu pare
acceptat de la bun `nceput lucrau de zor la turnarea unor schimb, avoca\ii care s-au ocupat na\ionalizate sub comunism, care au vizat, `n mare parte,
mai `ndep[rtat de ideea de
proprietarii terenurilor care desp[gubirea acordat[ de stat se funda\ii, de=i el refuzase expro- de exproprieri afirm[ c[ proce- o coproduc\ie propus[ de `nc[lcarea dreptului la
moral[ public[ dec]t banii.
urmeaz[ s[ fie expropriate pentru pl]ng de sumele mici acordate `n prierea. durile s-au f[cut conform legii, conservatorii lui Dan Voicu- proprietate. Noua lege ar
Tabloul l[comiei globale –
construc\ia Autostr[zii Bucure=ti- raport cu pre\ul pie\ei, iar al\ii Un alt localnic din comuna Moa- iar proprietarii au fost `n=tiin\a\i lescu =i adoptat[ cu sprijinul putea dubla sau tripla
despre care afl[m de la mari
Bra=ov sunt nemul\umi\i de refuz[ pur =i simplu, din prin- ra Vl[siei, a c[rui cas[ urmeaz[ s[ personal sau prin scrisori cu PSD, ar putea pune bugetul aceast[ cifr[. ~n tot acest
voci ale eticii contemporane
pre\ul pl[tit drept desp[gubire cipiu, ideea exproprierii. Cu toate fie demolat[, iar terenul – ex- confirmare la primire. de stat sub asediu. Nota de timp, PNL =i PD-L au f[cut
c[ este cauza crizei financiare
pentru teren, dar =i de atitudinea acestea, lucr[rile la autostrad[ au propriat pentru a face loc vii- Pentru construc\ia Autostr[zii plat[ ar putea echivala cu un concurs cu iz electoral:
ce ar trebui s[ aduc[ sf]r=itul
autorit[\ilor, pe care le acuz[ de `nceput chiar =i pe terenurile toarei autostr[zi, spune c[ p]n[ Bucure=ti-Bra=ov va fi nevoie de peste 70% din PIB: `n jur de care blocheaz[ primul
capitalismului =i pie\ei libere
lips[ de transparen\[. De-a lungul nemul\umi\ilor. +tefan Nicolae `n prezent nu a primit nici o exproprierea a circa 2.500 de 100 de miliarde de dolari. O aceast[ lege la Curtea
– sau priveli=tea sordid[ a
localit[\ilor aflate pe por\iunea din +tef[ne=tii de Jos s-a trezit `n=tiin\are oficial[, =tie de expro- proprietari. P13 »» alt[ consecin\[ ar putea fi Constitu\ional[. P3 »»
subculturii `mbog[\i\ilor de
tranzi\ie de pe la noi pare s[
`ndrept[\easc[ opinia c[ `ntre
bani =i etic[ exist[ un conflict
ireconciliabil. P2 »»
B[ncile rom]ne=ti sunt ~N EDI|IA Salariile =efilor
de agen\ie,
OBIECTE +I RE|ETE DE COFET{RIE, UNICATE ~N |AR{
VREMEA
DE AZI reduse de Guvern
printre cele mai solide Salariul =efilor de agen\ii =i Muzeul bomboanelor, la Arad
Ziua 24oC Milan Kundera, autorit[\i va fi stabilit la
cer variabil 18oC Mugur Is[rescu sus\ine c[ BNR descurajeaz[ acuzat c[ a f[cut nivelul maxim al salariului Dan Gheorghe
o
specula\iile =i zvonurile periculoase. poli\ie politic[ unui secretar de stat. S-a redactor
Noaptea 12 C
Autorul bestsellerului „Insu- stabilit c[ un secretar de stat
cer variabil 3oC
portabila u=ur[tate a fiin\ei“, sau orice alt[ persoan[ la arad a existat una dintre
Marius P`rloiu nici capitalul, nici liniile de Milan Kundera, a f[cut în poate s[ fac[ parte din cel cele mai puternice bresle ale
redactor creditare `n valoare de 23 mi- 1950 un denun\ la poli\ia poli- mult un CA al unei societ[\i cofetarilor din Rom]nia. Tradi-
PRE| 1 LEU liarde euro. Is[rescu a l[sat s[ tic[ cehoslovac[ `mpotriva la care statul este ac\ionar \ia ap[rut[ din anul 1800 s-a
b[ncile rom]ne=ti au bani, se `n\eleag[ c[ banca cen- pilotului Miroslav Dvorácek, sau al unei autorit[\i publi- rupt brutal `n anii na\ionaliz[-
sunt extrem de solide, au fost tral[ descurajeaz[ at]t asal- ceea ce a dus la o condamna- ce. În cadrul societ[\ilor rii comuniste, c]nd laboratoa-
obligate s[ fie prudente, turile speculative asupra mo- re de 22 de ani de închisoare comerciale cu capital de stat rele mae=trilor cofetari au fost
spune Mugur Is[rescu, guver- nedei na\ionale, c]t =i zvo- a acestuia, noteaz[ revista salarizarea se va face în desfiin\ate. Bomboanele =i foto florin e=anu
PRE| 6,9 LEI
natorul BNR, care a l[sat s[ nurile periculoase. El a l[- Respeckt `ntr-un amplu ma- func\ie de performan\[. În pr[jiturile f[cute la Arad erau » Ioan Gui calitate. Ioan Gui este un disci-
se `n\eleag[ c[ singura pri- murit chestiunea zvonurilor terial publicat în edi\ia de ceea ce prive=te agen\iile =i preferate de capetele `ncoro- a deschis `n pol al mae=trilor de alt[dat[,
mejdie a sistemului financiar privind a=a-numitele pro- ieri. Potrivit autorilor arti- autorit[\ile aflate în nate ale Europei. Cofetarii ro- propria lui cas[ care a reu=it, `n ultimii 30 de
ar putea fi instalarea artifi- bleme ale B[ncii Transilva- colului din presa ceh[, Mi- coordonarea Guvernului, m]ni de\ineau un portofoliu un Muzeu al ani, s[ adune c[r\i vechi cu
PRE| 14,9 LEI cial[ a unui sentiment de pa- nia, care a fost victima unui lan Kundera (79 de ani) a salarizarea nu va mai fi impresionant de re\ete p[s- Cofet[riei, `n re\ete, dar =i majoritatea echi-
nic[. El a explicat c[ b[ncile atac informatic similar cu cel avut `ntotdeauna grij[ s[-=i stabilit[ prin negocieri în trate cu sfin\enie, iar `n plus care a recreat o pamentelor folosite de cofe-
str[ine care au opera\iuni `n din 2000 lansat `mpotriva acopere trecutul. interiorul institu\iei, ci pe foloseau ma=ini speciale pen- lume demult tarii ar[deni cu peste 100 de
Rom]nia nu `=i pot retrage BCR. P7 »» pagina 19 baza unei grile.  tru ob\inerea unor produse de pierdut[. ani `n urm[. P20 »»