Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Vest Timi oara Facultatea de Sociologie i Psihologie Sec ia de Asisten Social An univ.

2011-2012, semestrul I Referent: Martin Fabiola gr.B, An III

Descrierea institu iei Centrul pentru sprijinirea integr rii familiale i profesionale a tinerilor Timi oara
Centrul pentru sprijinirea integr rii familiale i profesionale a tinerilor Timi oara (CSIFPT) este o institu ie specializat de tip reziden ial din cadrul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Timi . Aceasta asigur preg tirea integr rii socio-profesionale a tinerilor beneficiari. CSIFPT func ioneaz n baza legii 272/2004. Grupul int al CSIFPT Timi oara l constituie tinerii pentru care s-a luat, n baza legii, m suri de protective social , care au fost separate de familii n interesul superior al acestora, i c r ra li s-a identificat nevoi nesatisf cute privind dezvoltarea deprinderilor de via independent. Beneficiarii centrului sunt 40 de tineri cu vrste ntre 14-25 ani (pn la 26 ani). Ace tia sunt grupa n apartamente de cte 5-8 persoane. Tinerii pot proveni de la asisten i maternali profesioni ti, din alte centre din jude , sau pot di alte categorii de tineri care ndeplinesc condi iile de eligibilitate convenite la nfiin area institu iei. Tinerii pot beneficia de serviciile centrului n urma unor hot rri ale C.P.C. Timi , dac exist acordul p rin ilor, prin Sentin Judec toreasc n lipsa acordului p rin ilor, prin raport avizat favorabil de c tre conducerea DGASPC Timi ,pentru tinerii din alte centre, sau prin Conven ie de Colaborare n cazul tinerilor proveni i de la ONG-uri sau din alte jude e. Scopul institu iei este acela de a oferi tinerilor beneficiari condi ii optime de cre tere i dezvoltare , psiho-fizice, de formare profesional exprimate ale acestora. i adaptare la mediul social deschis, de integrare socio-profesional , n conformitate cu resursele, capacit ile i dorin ele liber

Obiectivul fundamental al centrului este asigurarea pentru tinerii beneficiari a asisten ei de specialitate n vederea trecerii la statutul de persoan adult autonom . Organigrama cuprinde 1 ef centru, 1 contabil, 1 administrator, 9 educatori specializa i respectiv instructori educa ie, 2 buc t rese, 1 femeie de servici i 1 asistent social din aparatul DGASPC Timi (responsabil de caz). Deciziile sunt luate de c tre eful de centru, acesta reprezint institu ia n rela iile cu autorit ile, institu iile publice, cu personae fizice i juridice din ar i str in tate, sau DGASPC Timi , atunci cnd are ns rcinare expres din partea conducerii acesteia n acest sens. n CSIFPT Timi oara sunt ocroti i tinerii majori dar i minori care sunt ndrept i i la drepturile nscrise la Conven ia ONU privind drepturie copilului, dat fiind statutul de beneficiar al sistemului rezide ial de protective social .