Sunteți pe pagina 1din 24

LLP ERASMUS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME PROGRAM DE NV ARE PE TOT PARCURSUL VIE II


Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 49577-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1

RI PARTICIPANTE
rile membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria rile candidate la integrare n UE (dup ncheierea acordurilor cu Comisia European ): Turcia, Macedonia, Croa ia rile EFTA / EEA (dup ncheierea acordurilor bilaterale): Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elve ia

Republica Moldova, Ucraina

Structura programului
COMENIUS nv mnt preuniversitar ERASMUS nv mnt universitar LEONARDO DA VINCI Formare profesional GRUNDTVIG Educa ia adul ilor PROGRAM TRANSVERSAL PROGRAMUL JEAN MONNET

Activit i principale n Erasmus


Mobilitatea persoanelor Programe Intensive Erasmus organizate pe baz multilateral Proiecte multilaterale Re ele multilaterale

CARTA UNIVERSITAR ERASMUS (EUROPEAN UNIVERSITY CHARTER)


49577-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1

Este documentul de baz pentru orice universitate care dore te s participe la programul Erasmus; Cuprinde activit ile pe care universitatea le poate desf ura n cadrul programului Erasmus; Este aprobat de c tre Comisia European ; Exist 2 tipuri: Standard EUC Extins EUCX- permite realizarea mobilit ilor de plasament pentru studen i Pentru aprobarea Cartei, universit ile trebuie s elibereze o Declara ie de Politic European (EPS-European Policy Statement) prin care s stabileasc planul cooper rii n cadrul Erasmus i activit ile pe care dore te s le realizeze.

Activit i care pot fi realizate n cadrul Cartei Universitare Erasmus


Mobilit i studen i Plasamente studen i Mobilit i personal didactic pentru predare in institu ii de nv mnt superior Formarea personalului didactic si nedidactic in institu ii de nv mnt superior si ntreprinderi Programe Intensive Cursuri intensive de limb (EILC) Organizarea mobilit ilor Dezvoltarea programelor de studiu Cooperare ntre universit i i ntreprinderi Modernizarea nv mntului superior Campusuri virtuale Re ele Tematice M suri Complementare

MOBILIT

I ERASMUS PENTRU STUDEN I

Obiective: S ajute studen ii s beneficieze educa ional, lingvistic i cultural din experien a studierii n alte ri europene; S promoveze cooperarea ntre institu ii i mbog irea mediului educa ional al institu iilor gazd ; S contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri califica i, cu deschidere i cu experien interna ional , ca viitori speciali ti; S faciliteze transferul de credite i recunoa terea perioadelor de studiu petrecute n str in tate, utiliznd ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Selec ia studen ilor Erasmus


Selec ia studen ilor Erasmus se face la nivelul facult ilor, pe baza rezultatelor la nv tur , a bunei cunoa teri a limbii rii n care se vor desf ura cursurile la universitatea gazd , precum i a altor criterii stabilite de fiecare facultate n parte; Studen ii pot beneficia de o mobilitate Erasmus de acela i tip, cu sau f r burs , o singur dat n via (dac studentul a beneficiat de o mobilitate de studiu, poate beneficia a doua oar de o mobilitate de plasament i invers); Programul LLP Erasmus este un program de cofinan are, deci este important de re inut c suplimentul de burs Erasmus acoper doar o parte din cheltuielile impuse de perioada de studii n str in tate;

CRITERII GENERALE DE SELEC IE A STUDEN ILOR ERASMUS


s fie cet ean al unei ri participante la program; s fie nscris ntr-un program de studii la Universitatea tefan cel Mare (licen /zi, masterat/zi, doctorat). Candida ii din R.Moldova i Ucraina trebuie s fie inmatricula i la nv mnt de zi; la momentul nceperii stagiului, s fie absolvent al primului an de studiu (numai pentru licen ) pentru stagiile de plasament aceast condi ie nu se aplic ; s aib rezultate profesionale bune; s fie bun cunosc tor al limbii rii pentru care solicit bursa (s promoveze testul de limb cu rezultate bune sau s prezinte un

atestat de competen lingvistic );

s nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus de acela i fel (cei care au beneficiat de un stagiu de studiu, pot beneficia de un stagiu de plasament i invers); s prezinte o scrisoare de inten ie; s prezinte un curriculum vitae - model Europass; s ndeplineasc orice alte criterii impuse de comisia de selec ie din facultatea de care apar ine.

LISTA DOCUMENTELOR care trebuie incluse n dosarul studentului Erasmus cerere de nscriere la concursul de selec ie a studen ilor Erasmus; adeverin student / masterand / doctorand; scrisoare de inten ie (se vor trece toate datele de contact: tel., e-mail); curriculum vitae-model Europass (se vor trece toate datele de contact: tel., e-mail) ; copie dup cartea de identitate; atestat de competen lingvistic sau testul de limb (limba rii pentru care solicit bursa sau o limb de circula ie interna ional care se utilizeaz la universitatea gazd ); alte documente solicitate de comisia de selec ie.

ETAPELE DESF

UR RII UNEI MOBILIT ERASMUS

Dac ai fost selectat ca student Erasmus, iat ce ai de f cut:


I. nainte de plecarea n str in tate
 participi la instruirea studen ilor Erasmus, organizat de Departamentul de Rela ii Interna ionale i Programe Comunitare (DRIPC) al universit ii. Data i locul desf ur rii sunt anun ate la afi ierul departamentului (corp E, cam. E010, parter), precum i prin intermediul coordonatorilor Erasmus de la facult i; contactezi DRIPC al universit ii noastre pentru a consulta materialele existente privind universitatea la care mergi. Accesezi site-ul universit ii gazd pentru a vedea informa iile legate de cursuri, condi ii de cazare, formularele de aplica ie etc.;

Aten ie: Respectati termenele limit de trimitere a documentelor, fixate de universit ile gazd .

completezi documentele solicitate de universitatea gazd . Acestea sunt: 1. Application form (formularul de nscriere); 2.Accomodation form (formular pentru cazare) 3. Learning agreement (contractul de studiu) - pentru stagiile de studiu sau 4. Training Agreement (contractul de plasament) - pentru stagiile de plasament. Acesta este nso it de Quality Agreement, document standard care cuprinde rolul i responsabilit ile p r ilor implicate n plasament

cu sprijinul coordonatorului Erasmus de la facultate i al DRIPC, trimi i (prin email, po t sau fax) documentele de mai sus la universitatea gazd i solici i:  o scrisoare de acceptare Solici i, de asemenea, informa ii privind cazarea.

 contractul de studiu / plasament semnat si stampilat de universitatea partener .

dup ce ai primit documentele men ionate n paragraful precedent (contractul de studiu / plasament semnat i scrisoarea de acceptare), te prezin i cu acestea la DRIPC unde prime ti formularele care trebuie completate n vederea ntocmirii contractului financiar;

 

completezi formularele, ata ezi la acestea o copie a scrisorii de acceptare i le depui la DRIPC; DRIPC i elibereaz urm toarele documente: atestatul Erasmus ; dispozi ia Rectorului de plecare n str in tate; contractul financiar - documentul se ncheie ntre tine i USV i prevede drepturile i obliga iile fiec rei p r i, cuantumul bursei Erasmus i modalitatea de plat ; actul de garantare a mobilit ii Erasmus este un document prin care o persoan desemnat de tine, care realizeaz venituri, i asum r spunderea de a returna suma primit de tine n cazul n care nu- i ndepline te obliga iile din contract. Pentru intocmirea actului de garantare, trebuie sa aduci urmatoarele documente: - copie dupa buletinul garantului; - adeverinta de venit lunar al garantului. Nota: Studen ii din R.Moldova i Ucraina trebuie s desemneze ca i garant numai persoane cu domiciliul stabil n Romnia. Acestea trebuie s dea o declara ie la Notariat, prin care se angajeaz s restituie bursa Erasmus primit de student, n cazul n care acesta nu- i ndepline te obliga iile asumate prin contract.

i faci un card n EURO la Banca Transilvania. i recomand m cu t rie ca atunci cnd deschizi contul s desemnezi o persoana mputernicita pe cont. Astfel te vei proteja de eventualele evenimente nedorite precum pierderea cardului sau blocarea banilor n cont pe perioada ct lipse ti din ar ; comunici coordonatele bancare la serviciul Contabilitate , corp F, et.2 (dna. Maria MIRONESCU) ; mergi la Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate pentru eliberarea cardului european de s n tate ; Aten ie: acesta este valabil 6 luni de la data eliber rii. dup semnarea contractului financiar, depunerea la DRIPC a contractului de studiu / plasament semnat de cele 3 p r i implicate i virarea fondurilor de c tre A.N.P.C.D.E.F.P. c tre Universitatea tefan cel Mare, grantul Erasmus va fi virat n contul t u;

 

Plata grantului Erasmus


 Suma alocat va fi virat n 2 tran e, a a cum universitatea o prime te din partea A.N.P.C.D.E.F.P.  Tran a I aprox. 80% - nainte de plecarea n str in tate, dac sunt ndeplinite condi iile de mai sus;  Tran a a II a - aprox. 20 % - la ntoarcerea din str in tate, pe baza raportului de activitate individual si a documentelor eliberate de universitatea gazda;

nainte de plecarea n mobilitate, este bine s ai cu tine mai multe fotografii tip pa aport pentru diferite acte care vor fi necesare la destina ie, precum i copii xerox ale actelor eliberate de Universitatea tefan cel Mare.

II. n timpul efectu rii mobilit ii


Studen ii care sunt bursieri la USV vor primi bursa MECTS i pe perioada stagiului n str in tate. La facult ile unde bursele sunt revizuite dup primul semestru studen ii pleca i pentru 1 an universitar vor trimite la USV rezultatele ob inute dup prima sesiune; Studen ii Erasmus nu pot beneficia, pe perioada stagiului, de alte burse, aloca ii, de orice alt natur , din partea Comisiei Europene, prin intermediul altui program; ii permanent leg tura, prin e-mail, cu coordonatorul Erasmus de la facultate i cu DRIPC, pentru l murirea oric rei neclarit i i pentru evitarea problemelor legate de documentele care trebuie aduse la efectuarea decontului. Coordonatele de contact le vei g si n contractul financiar; Completezi fi a de date Europass pe care o vei primi prin e-mail de la DRIPC i o returnezi acestuia. Vei primi apoi, tot prin e- mail, documentul Europass. Solici i completarea, semnarea i tampilarea acestuia de c tre universitatea gazd . Vei aduce documentul la DRIPC, la ntoarcerea din str in tate, impreuna cu celelalte documente mentionate in contractul financiar, la capitolul Raportarea;

 

la sfr itul perioadei de mobilitate, solici i atestatul de perioad la Biroul de Rela ii Interna ionale al universit ii partenere; el trebuie s con in perioada petrecut n acea universitate n calitate de student Erasmus, precum i semn tura persoanei care l-a eliberat i tampila institu iei; Atestatul de perioada este un document tipizat, pe care il vei primi la plecare de la DRIPC; nu te ntorci mai devreme de finalizarea perioadei men ionate n contractul financiar semnat nainte de plecare. ntreruperea stagiului se poate face numai n caz de for major dovedit cu acte. n acest caz, DRIPC supune cazul t u n discu ia Biroului Senatului i apoi trimite dosarul t u, cu actele doveditoare la A.N.P.C.D.E.F.P., care va analiza cazul i va decide suma pe care trebuie s-o returnezi. Dac se aprob cazul de for major vei returna numai partea din contribu ia Erasmus corespunz toare perioadei neefectuate. Este important de re inut c aprobarea cazului de for major si stabilirea sumei pe care trebuie s-o rambursezi este facuta de Agen ia Na ional i nu de c tre Universitatea Stefan cel Mare Suceava.

Prelungirea stagiului Erasmus


Dac e ti n stagiu n primul semestru, ai posibilitatea de a- i prelungi stagiul i n semestrul 2, dar asta nu nseamn c vei primi i finan are Erasmus; aceasta se poate acorda numai n limita fondurilor disponibile; Trimi i cererea de prelungire (adresat domnului Rector) la Departamentul de Rela ii Interna ionale , prin fax sau e-mail, pn cel trziu 31 ianuarie; men ionezi perioada exact pentru care dore ti s prelunge ti stagiul (din ziua imediat urm toare termin rii primei perioade); men ionezi, de asemenea c ai resurse financiare pentru ntre inere pe perioada de prelungire; Universitatea din Suceava va trimite universit ii gazd aprobarea scris pentru pentru prelungirea stagiului t u; Mergi la Biroul de Rela ii Interna ionale din universitatea gazd i solici i s ne trimit , prin fax sau e-mail, acceptul acesteia de prelungire a stagiului t u,

I i faci i trimi i la Departamentul de Rela ii Interna ionale un nou learning agreement (training agreement) pentru perioada de prelungire; acesta este obligatoriu, chiar dac nu prime ti grant Erasmus pe perioada de prelungire; n cazul aprob rii, Departamentul de Rela ii Interna ionale va returna learning agreement-ul (training agreement-ul) semnat institu iei gazd

III. La ntoarcerea din mobilitate:


 Te prezin i la DRIPC n maxim 5 zile de la intrarea n ar , cu documentele specificate la cap. Raportarea din contractul financiar, i anume: contractul de studiu (Learning agreement )/ Contractul de plasament (Training agreement) n original, semnat i tampilat de cele 3 p r i implicate: student, Universitatea tefan cel Mare i universitatea / ntreprinderea gazd ; foaia matricol (transcript of records) eliberat de universitatea gazd (n cazul mobilit ilor de studiu); Aten ie: disciplinele din foaia matricol trebuie s fie acelea i cu cele din Learning Agreement transcript of work, un document eliberat de universitatea gazd n care se men ioneaz , detaliat, rezultatele ob inute n stagiul de plasament, calificative etc. (n cazul mobilit ilor de plasament); atestatul de perioad ( anexa 6)- prin acesta se confirm respectarea perioadei de mobilitate angajat prin contractul financiar semnat cu Universitatea tefan cel Mare. Este un document tipizat pe care-l primesti de la DRIPC, la plecare; raportul individual de activitate un document tipizat, pe care-l prime ti de la DRIPC i pe care trebuie s -l completezi; declara ia de cofinan are i evitare a dublei finan ri. Prin aceasta studentul Erasmus declar pe propria r spundere c , n perioada stagiului, nu a beneficiat de alte granturi din partea Comisiei Europene ; documentul Europass- completat, semnat i tampilat de universitatea gazd i o fotografie de tip pa aport; 5 fotografii reprezentative cu tine, din timpul stagiului n str in tate. Acestea vor fi trimise pe suport electronic, prin e-mail i pe hrtie.

Aten ie!
Nerespectarea integral a perioadei de studiu / plasament atrage dup sine returnarea ntregului grant primit.

Pentru finalizarea cu succes a stagiului Erasmus, ramai n comunicare permanent cu noi. Date de contact: Carmen-Gabriela SOCIU - Coordonator Institu ional Erasmus Laura BLAJ- Responsabil Europass Adresa: Universitatea tefan cel Mare Suceava Departamentul de Rela ii Interna ionale i Programe Comunitare Str. Universit ii, nr. 13, Suceava 720229 Tel.: +40230520316 sau + 40 230 216147, int. 523 Fax.: + 40 230 520316 E-mail: relint@usv.ro Website: www.relint.usv.ro

SUCCES!