Sunteți pe pagina 1din 4

Licen a de ntreprinz tor.

Prevederi generale Licen a de ntreprinz tor este un act oficial, eliberat de autoritatea public pentru licen iere, ce atest dreptul titularului de licen de a desf ura ntr-o anumit perioad genul de activitate indicat n ea, cu respectarea obligatorie a unor condi ii. Licen a demonstreaz c titularul ei ntrune te toate condi iile i are toate capacit ile necesare pentru producerea de m rfuri i prestarea de servicii de calitate sau, altfel spus, ntrune te toate condi iile prev zute de lege pentru a practica activitatea de ntreprinz tor. Organul de stat mputernicit cu autorizarea celor mai multe activit i este Camera de Licen iere a Republicii Moldova. n afar de Camera de Licen iere a Republicii Moldova, sunt abilitate cu eliberarea licen elor pentru anumite genuri de activitate i Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare, Agen ia Na ional pentru Reglementare n Energetic , Agen ia Na ional pentru Reglementare n Telecomunica ii i Informatic , Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justi iei, autorit ile administra iei publice locale. Drept de a solicita licen l au ntreprinz torii, adic persoanele fizice nregistrate ca ntreprinz tori individuali la Camera nregistr rii de Stat i persoanele juridice cu scop lucrativ. La cererea de eliberare a licen ei urmeaz a fi anexate un ir de acte care atest dreptul solicitantului la exercitarea activit ii de ntreprinz tor. Examinarea cererii de eliberare a licen ei i a actelor anexate la ea trebuie s se fac n decurs de 15 zile lucr toare de la naintarea acesteia. Solicitantul este informat despre decizie n termen de 3 zile de la adoptarea acesteia. Cererea privind eliberarea licen ei poate fi respins numai dac actele prezentate con in date neautentice i dac solicitantul nu ntrune te condi iile de licen iere. Solicitantul este obligat s pl teasc tax pentru licen numai n cazul n care Camera de Licen iere a Republicii Moldova a emis decizia de eliberare a licen ei. Taxa se pl te te n cel mult 30 zile de la data inform rii solicitantului despre decizie. M rimea taxei variaz n dependen de licen . Importan a juridic a licen ei const n dreptul pe care ea l acord ntreprinz torului de a activa pe pia a respectiv . Licen a l rge te considerabil capacitatea civil a titularului, oferindu-i posibilitatea de a desf ura i genul de activitate indicat n ea. Licen a este personal i nu poate fi transmis altor persoane. nc lcarea acestei interdic ii are ca efect retragerea licen ei. Cu toate acestea, n anumite situa ii, licen a poate trece c tre succesorii de drepturi a de in torului licen ei (n cazul persoanelor juridice). Licen a se elibereaz pentru un termen de 5 ani. Exist cazuri cnd licen a se elibereaz pentru un termen de 1 an (pentru importul i comercializarea produc iei alcoolice i din tutun), 3 ani (pentru fabricarea i comercializarea produc iei alcoolice i a berii), i 25 de ani (pentru fabricarea, importul, transportul i distribuirea energiei electrice i a gazelor naturale). Licen a este valabil de la data eliber rii i pn la data expir rii ei. Ac iunea licen ei nceteaz n caz de suspendare, anulare, retragere sau de expirare. Licen a devine nevalabil i n caz de deces (persoana fizic ) sau de lichidare (persoana juridic ) a titularului. Concurenta loiala are loc in conditiile respectarii de catre concurenti a normelor si mijloacelor considerate corecte si recunoscute ca atare prin reglementarile in vigoare din fiecare tara. Concurenta neloiala este orice fapt sau act contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala. Acest tip de concurenta este reglementat prin diverse tratate internationale. Eviden a contabil este un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, nregistrare, generalizare a elementelor contabile (active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri,

rezultate financiare) i de raportare financiar prin reflectarea documentar , integral tuturor faptelor economice ale ntreprinderii. Particularit ile eviden ei contabile snt:
y y y

i nentrerupt a

perfectarea documentar a tuturor opera iunilor economice; continuitatea eviden ei, adic informa ia se nregistreaz permanent, f r ntreruperi; caracterul complet al eviden ei care se asigur prin nregistrarea tuturor faptelor f r excep ie, ce au loc n activitatea ntreprinderii;

aplicarea metodelor specifice de prelucrare a datelor (contul, dubla nregistrare, bilan ul etc.) Sistemul contabil prevede divizarea contabilit ii n: contabilitate financiar ; contabilitate de gestiune (managerial ). Contabilitatea financiar se ine n conformitate cu prevederile S.N.C. i Planului de conturi, aprobate n modul stabilit de Guvern, fiind n a a mod reglementat . Organizarea contabilit ii financiare conform principiilor i regulilor stabilite n mod legislativ nseamn c statul apar interesele creditorilor, investitorilor i a altor utilizatori de informa ie n vederea respect rii regulilor unice pentru to i utilizatorii de informa ii n vederea ntocmirii rapoartelor financiare. Contabilitatea de gestiune este organizat n scopul ob inerii unei informa ii, necesare conducerii ntreprinderii, indiferent de metodele i regulile contabile utilizate la ob inerea acestei informa ii. Ea se refer la contabilitatea consumurilor, calcularea costurilor, calcularea rentabilit ii produselor fabricate .a. Contabilitatea fiscal n Republica Moldova nu se ine separat cum se face n SUA, Marea Britanie i alte ri ce utilizeaz modelul anglo-saxon. Particularit ile contabilit ii fiscale n Republica Moldova constau n urm toarea. Indicatorii (n special rezultatul financiar-profitul (pierderea) pn la impozitare) se ob in n contabilitatea financiar , care snt delimitate de prevederile standardelor na ionale de contabilitate. Ace ti indicatori se corecteaz , reie ind din prevederile Codului fiscal. A a dar venitul impozabil va fi stabilit prin corectarea rezultatului financiar contabil cu m rimea diferen elor (pozitive sau negative) provenite din nepotrivirea eviden ei fiscale i financiare.

y y

Dac s analiz m rela iile economice a Republicii Moldova cu alte ri, putem spune c ele sunt bazate pe schimbul de marf i produse alimentare. Moldova are rela ii economice cu multe ri, dar partenerii cei mai mari sunt rile din cadrul C.S.I. a a ca Rusia, Ucraina, Belarus cu care Moldova are cele mai strnse rela ii economice, apoi urmeaz a a ri ca Armenia, Georgia, Uzbekistan, Tadjikistan .a.m.d. Exporul produselor alimentare poate fi realizat pe mai multe c i: aerian , feroviar , autovehicol , pe ap . Republica Moldova export cel mai des cu autovehicole de tonaj mare i prin calea feroviar . Pentru efectuarea unei tranzactii comercial externe (export sau import) sunt necesare un sir de acte. Acestea sunt: Certificat fito-sanitar Certificat de conformitate Certificat de origine a marfii Contractul de vnzare-cump rare Declaratia vamala Documentele de transport Polita de asigurare Certificat de calitate Invoice (Factur Fiscal

Exporturile Republicii Moldova au crescut n 2010 mai rapid dect importurile i au atins maxime istorice n noiembrie
14.01.2011 10:30

Este pentru prima dat dup anul 2001, cnd ritmul de cre tere a livr rilor de m rfuri moldovene ti pe pie ele externe a fost mai nalt dect cel al importurilor, dup ce n 2009 exporturile au fost afectate mult mai pu in dect importurile. Aceast evolu ie a comer ului exterior ar putea fi un prim semnal de schimbare a paradigmei de dezvoltare a economiei na ionale", sunt de p rere unii exper i, n timp ce al ii cred c este o tendin temporar generat de conjunctura pie ei. Dar i unii i al ii sunt de acord c aceste statistici sunt un semn cert c economia iese din criz , iar cererea cre te. Mai nti de toate, trebuie notat cre terea foarte puternic a exportului de cereale i preparate de baz , ceea ce arat c existnd o cerere sporit pe pia a interna ional a existat i un deficit de astfel de produse, n special n Federa ia Rus , Ucraina i mai pu in n statele din regiune membre ale Uniunii Europene", men ioneaz expertul. Viorel Chivriga spune c n acela i timp a crescut destul de puternic exportul de legume i fructe. Dup animozit ile care au existat n vara anului 2010 la exportul de produse vegetale n Federa ia Rus , dup 11 luni era deja o cre tere de 25,6% fa de perioada similar a anului 2009". n ceea ce prive te cre terea cu peste 78% a exportului de tutun brut i prelucrat, apreciatul analist constat c n anul 2010 au crescut suprafe ele cultivate cu aceast cultur , a crescut produc ia i n mod normal au urcat i exporturile, n condi iile n care exist o cerere constant pe pia a regional ". Grupul de m rfuri din categoria materiale brute necomestibile", care au nregistrat o cre tere de 61,8% i are i el originea n sectorul agroindustrial". Pre urile la semin e i fructe oleaginoase pe pia a interna ional , care s-au stabilizat n luna noiembrie, au influen at decisiv cre terea exporturilor din Republica Moldova i majorarea pre urilor pe intern, afirm Viorel

Chivriga. El subliniaz ns c la celelalte grupuri de m rfuri cre terile au fost mai pu in semnificative, chiar destul de mici, ca, de exemplu, exporturile de mbr c minte, nc l minte, ma ini i aparate electrice. Ritmurile de cre tere a comer ului exterior, n opinia expertului, nu numai c se vor men ine, dar vor fi i mai Dosar: Potrivit datelor Biroului Na ional de Statistic , n lunile octombrie-noiembrie 2010 au fost nregistrate maxime istorice ale exporturilor moldovene ti, care n noiembrie au ajuns la un record absolut de 204,8 milioane de dolari. Exper ii sunt de p rere c i n luna decembrie aceast tendin de cre tere puternic a exporturilor se va men ine, ca urmare volumul exporturilor per total ar putea s revin la nivelul dinaintea crizei. n lunile septembrie-noiembrie 2010, exporturile au crescut cu 41,0-48,0%, n timp ce importurile s-au majorat cu 20,6%-23,1%. Republica Moldova a exportat n unsprezece luni m rfuri n valoare de 1395,5 milioane de dolari SUA, iar exper ii i autorit ile nu exclud c pe totalul anului va fi atins nivelul dinaintea crizei, respectiv 2008, cnd pe pie ele externe au fost livrate m rfuri n sum de 1591 milioane de dolari sau va fi nregistrat o cifr comparabil cu aceasta. Potrivit BNS, ponderea rilor membre ale Uniunii Europene n total exporturi a fost, dup 11 luni 2010, de 47,6%, cota CSI - 39,7%, altor ri revenindu-le 12,7%. Primele cinci pie ele de desfacere a produselor moldovene ti sunt Federa ia Rus , Romnia, Italia, Ucraina i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord.