P. 1
53068325 Stabilitatea Financiara Pt Teza

53068325 Stabilitatea Financiara Pt Teza

|Views: 102|Likes:

More info:

Published by: Paula-Victoria Fellner on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

1 STABILITATEA FINANCIARĂ Cuprins INTRODUCERE

I. INTRODUCERE..................................................................................................................................1 1.1 Definirea conceptului de „stabilitate financiară”...............................................................................4 1.2 Fragilitatea financiară şi vulnerabilitatea externă .............................................................................8 Definirea cadrului stabilităţii financiare urmăreşte crearea unui referenţial coerent pentru analiza următoarelor probleme subdiacente: ......................................................................................................11 3.1. Globalizarea fluxurilor financiare...................................................................................................36 IV. ANALIZA ŞI EVALUAREA STABILITĂŢII FINANCIARE......................................................50 Tab. nr. 7: Criteriile de clasificare a băncilor în funcţie de indicatorii de analizã a celor 4 componente cuantificabile CAPL................................................................................................................................88

I. INTRODUCERE Având în vedere profundele transformări pe care le-au suferit sistemele financiare sub acţiunea puternicei mişcări de inovare tehnologică, liberalizare şi globalizare care a avut loc în ultimele decenii, realizarea stabilităţii financiare constituie una din noile provocări cărora trebuie să le facă faţă economiile contemporane. Într-adevăr, la acest început de mileniu III, capitalurile circulă instantaneu şi în forme tot mai sofisticate pe pieţe din ce în ce mai integrate la nivel mondial. Pe termen lung, această evoluţie favorizează alocarea cu eficienţă sporită a resurselor mondiale de capital, permiţând adaptarea rapidă a modalităţilor de finanţare la nevoile economiei reale, datorită, în principal, capacităţii de inovare a industriei financiare; însă, în faţa acestei reactivităţi şi eficacităţi sporite, sfera financiară nu este scutită de tensiuni şi mişcări destabilizatoare, generatoare de riscuri atât pentru actorii propriu-zişi ai sistemului financiar, cât şi pentru economie în ansamblul său. Conceptul de „stabilitate financiară” este unul complex. O definiţie posibilă ar fi situaţia în care diversele componente ale sistemului financiar - pieţele de capitaluri, infrastructurile de plăţi, de decontare a tranzacţiilor cu titluri, de compensare, instituţiile financiare etc. - funcţionează fără zguduiri şi blocaje, manifestând fiecare o mare rezistenţă la diverse pericole potenţiale. Însă, este mai util şi, poate, mai firesc, ca noţiunea de „stabilitatea finaciară” să se definească „a contrario”, ca stare a sistemului financiar în care nu apar perturbaţii sistemice: formarea unor bule financiare sau explozia unor asemenea bule, volatilitatea excesivă a preţurilor titlurilor, reducerea anormală a lichidităţii pe anumite segmente de piaţă, intreruperi în fincţionarea sistemelor de plăţi, creşterea sau limitarea excesivă a creditului,

2 falimente ale instituţiilor finaciare etc. Toate aceste fenomene pot provoca distorsiuni grave în alocarea acestei resurse rare care este capitalul, perturbând constelaţia de semnale pe care agenţii economici îşi bazează deciziile: preţuri artificiale, evaluări eronate ale profitabilităţii, divizări deformate de riscuri, prime de risc insuficiente sau excesive etc. Având în vedere fenomenele financiare care se manifestă în economia mondială în ultimele decenii, unii autori consideră că un risc de instabilitate financiară sporit este preţul ce trebuie plătit pentru a beneficia de efectele, de altfel, benefice, ale modernizării tehnologice, liberalizării şi interconectării pieţelor financiare internaţionale. Este o ipoteză care în prezent se află în curs de verificare prin numeroase investigaţii de factură empirică. Însă, indiferent de rezultatul acestor studii, este indubitabil că o acţiune metodică de prevenire a riscului de instabilitate financiară este mai necesară ca niciodată într-o lume caracterizată printr-o interdependenţă generalizată şi, deci, printr-o mai mare posibilitate de contagiune şi de răspândire a crizelor la nivel mondial. Aceasta necesită o analiză riguroasă a tuturor elementelor care constituie cadrul natural al sistemului financiar mondial inovaţiile financiare, principiile de funcţionare a pieţelor, codurile de bună conduită şi de bună practică, regulile prudenţiale, soliditatea instituţiilor etc. - prin prisma efectelor lor asupra stabilităţii finaciare. Asigurarea stabilităţii financiare constituie o preocupare naturală, iar în ultimul timp una devenită prioritară, pentru bancile centrale, care se află în fruntea sistemelor financiare naţionale. Într-adevăr, având responsabilitatea asigurării stabilităţii preţurilor, băncile centrale contribuie la stabilitatea financiară; reciproc, un mediu financiar stabil facilitează realizarea stabilităţii preţurilor. Băncile centrale veghează, de asemenea, la buna funcţionare şi la fluiditatea circuitelor de finanţare şi de plăţi, acesta fiind sensul major al sarcinii lor de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi de supraveghere a sistemelor de plăţi şi decontări. În fine, în cazul în care este necesară contracararea consecinţelor sistemice ale unui eventual blocaj pe piaţa interbancară sau în circuitele de plăţi, băncile centrale pot interveni ca creditori de ultimă instanţă în monedă primară. În exercitarea funcţiilor lor, băncile centrale participă astfel activ la conceperea şi adoptarea reglemetărilor şi pârghiilor de natură să menţină şi să întărească stabilitatea financiară. Ele realizează, de asemenea, monitorizarea atentă a evoluţiilor financiare prin prismă atât conjuncturală, cât şi structurală, încercând să detecteze factorii de risc subdiacenţii. Această monitorizare permanentă urmăreşte îndeosebi identificarea mecanismelor şi interacţiunilor susceptibile să alimenteze dinamici destabilizatoare în sânul sferei financiare, precum şi evaluarea rezistenţei şi eventualelor vulnerabilităţi ale diverselor sale comopnente. Într-un mediu financiar mondializat şi din ce în ce mai complex, aprecierea şi promovarea stabilităţii financiare necesită o strânsă cooperare - la nivel naţional şi internaţional - între diverse autorităţi de supraveghere: ministere şi agenţii guvernamentale, bănci centrale, autorităţi de reglementare şi de supraveghere. Ele presupun, de asemenea, menţinerea unui dialog direct cu actorii comunităţii financiare. În acest scop, o serie de bănci centrale, printre care şi BNR, au decis să publice periodic „Rapoarte” asupra stabilităţii financiare.

3 Obiectivul acestei lucrări este să prezinte şi să dezvolte problemele fundamentale ale stabilităţii finaciare. Concepută sub forma unei sinteze a principalelelor cunoştinţe existente în literatură şi a rezultatelor propriilor cercetări ale autorilor, lucrarea îşi propune să ofere o bază de reflecţie şi de dialog cu teoreticienii, practicienii şi analiştii sectorului financiar. Capitolul I prezintă conţinutul conceptului de „stabilitate financiară”, premisele acestei stări şi laturile analizei fenomenelor care conduc la apariţa şi perturbarea sa. În capitolul II, se analizează rolul băncii centrale în asigurarea stabilităţii financiare. Capitolul III tratează implicaţiile pe care liberalizarea fluxurilor de capital le are asupra stabilităţii financiare a economiilor contemporane, iar capitolul IV se ocupă de metodele de aniză şi evaluare a stabilităţii financiare. Lucrarea de faţă a fost elaborată în cadrul unui grant de cercetare alocat Universităţii de Vest Timişoar, constituind forma de prezentare a rezultatelor obţinute în primele etape ale cercetării respective.1

1

- Stabilitatea sectorului financiar în România, cod CNCSIS 554/2006

În aceiaşi manieră per a contrario. relevarea notelor acestuia pornind adesea de la noţiunea opusă: „instabilitate financiară”. Crockett defineşte „stabilitatea finaciară” ca „absenţă a instabilităţii”. 7). p. Pe aceiaşi line de gândire.8). 2003. apărută sub egida Bundesbank-ului. ca de exemplu. divizare şi gestionare a riscurilor financiare funcţionează suficient de bine pentru a contribui la creşterea performanţei economice”. A.(Wellink. J. p. aceasta defineşte „stabilitatea financiară”. de a aloca eficient resursele financiare în economie şi de a identifica şi gestiona eficient riscurile” (BNR. STABILITATEA FINANCIARĂ ÎN CONDIŢIILE ECONOMIILOR CONTEMPORANE 1. se spune că „termenul de stabilitate financiară reflectă starea în care sistemul financiar funcţionează în mod eficient. 1999. mai precis ca fiind „situaţia în care performanţa economică nu este afectată în mod potenţial de fluctuaţia preţurilor activelor sau de incapacitatea instituţiilor financiare de a-şi îndeplini obligaţiile” (Crockett. vom conchide că „stabilitatea financiară este acea stare în care mecanismele economice de formare a preţurilor. p. F. unii autori. 34). Generalizând. p. 2002. Conform unei alte explicaţii oficiale (Banca Olandei). „un sistem financiar stabil este capabil să aloce în mod eficient resursele şi să absoarbă şocurile. p. de criză sau de modificări structurale profunde” (Deutsche Bundesbank. fiind în măsură să aloce eficient resursele.82): . Chant consideră că „instabilitatea financiară se referă la condiţiile de pe pieţele financiare. care afectează sau ameninţă să afecteze performanţele economice prin impactul pe care îl au asupra sistemului finaciar” (Chant. 2004. Astfel. 2003. de evaluare. 2006.1 Definirea conceptului de „stabilitate financiară” Literatura şi practica economică nu au ajuns încă la un punct de vedere comun cu privire la conţinutul conceptului de „stabilitate financiară”. 2006. 1997. 8). Într-o lucrare oficială. chiar şi în situaţii de şoc. p. în sens larg. 2).1-2). (Isărescu. În ceea ce priveşte BNR. Mai precis. evitând ca acestea să aibă un efect distructiv asupra economiei reale sau al altor sisteme financiare”. să disipeze riscurile şi să asigure lichidarea datoriilor. guvernatorul BNR arată că „stabilitate financiară este situaţia în care sistemul financiar este capabil să atragă şi să plaseze fonduri băneşti în mod eficient şi să reziste la şocuri fără a aduce prejudicii economiei reale”. De asemenea. „ca acea caracteristică a sistemului financiar de a face faţă şocurilor sistemice pe o bază durabilă şi fără perturbări majore. „stabilitatea financiară” este starea în care se află sistemul financiar atunci când este capabil să îndeplinească simultan următoarele trei funcţii esenţiale (Schinasi. în primul său „Raport asupra stabilităţii financiare”. 7). p.4 I. Mishkin consideră că „instabilitatea financiară apare atunci când şocurile din sistemul financiar interferează cu fluxul informaţional în aşa mod încât sistemul financiar nu mai este capabil să-şi îndeplinească funcţiile şi să canalizeze resursele spre destinaţiile cele mai productive” (Mishkin. p.

În sfera conceptului de „stabilitate financiară”.intermedierea intertemporală (dinamică).absorbţia şocurilor pe care le suferă sau generază economia reală şi financiară. „stabilitatea financiară” apare ca o trăsătură a sistemului financiar ce reflectă capacitatea acestuia de a determina o alocare eficientă în spaţiu şi timp .. ceea ce permite proceselor economice să se deruleze cu o anumită eficacitate şi să se reechilibreze treptat. dacă îndeplineşte două cerinţe fundamentale: . Bucureşti. „stabilitatea” nu înseamnă imuabilitate. Georgescu-Roegen. Legea entropiei şi procesul economic. Conform acestei abordări. „stabilitatea” se manifestă prin faptul că procesele economico-financiare esenţiale (economisire-investire. „Stabilitatea financiară” este o caracteristică dinamică. caracteristica respectivă rezultă dintr-o anumită configuraţie a elementelor constitutive ale sistemului financiar. Ca urmare. orice dezechilibru în funcţionarea uneia sau alteia dintre aceste verigi subminează funcţionarea tuturor celorlalte. însă face aceasta în anumite limite. anticiparea şi gestionarea cu relativă rigoare a riscurilor implicate de acest proces. sistemul financiar se caracterizează printr-o permanentă schimbare calitativă. acumularea avuţiei şi creşterea economică) se desfăşoară „normal”.a resurselor şi de a evalua.1) este capabil să conducă la îmbunătăţirea performanţelor economice. astfel definit. cât şi a economiei în ansamblul său. Prin prisma acestor definiţii.Georgescu-Roegen N. . transformarea activelor în lichidităţi şi. diviza şi gestiona riscul financiar prin mecanisme autocorecţionale proprii. . În mod concret. un sistem financiar este stabil. deoarece starea sistemului financiar se modifică în timp: ea se degradează din cauza diverselor şocuri pe care le suferă elementele componente. care sunt alcătuite dintr-o multitudine de elemente interconectate şi în 1 . la fel ca alte sectoare ale economiei. în final. „stabilitatea financiară” apare ca o proprietate a sistemului financiar care îi permite să-şi îndeplinească în mod adecvat rolul de alocare a resurselor şi a riscurilor. Iar pentru ca toate aceste procese să poată avea loc. sistemul continuă totuşi să existe şi să funcţioneze în parametrii rezonabili. instituţiile financiare şi infrastructura aferentă acestora. Această mişcare perpetuă este cea care face ca „stabilitatea” să fie o trăsătură relativă. inspirate de cunoscuta lucrare a lui N. îndeplinindu-şi principalele obiective şi funcţiuni. Caracterul dinamic al stabilităţii financiare provine din faptul că. de mobilizare a economiilor. . Astfel. plasarea depozitelor sub formă de credite.5 . de finanţare a dezvoltării şi creşterii economice. 1996. de stimulare a creării averilor şi. eficientă şi lipsită de şocuri a resurselor financiare (transferul fondurilor de la cei care le deţin la cei care le utilizează). intră pieţele financiare. aşadar. „Legea entropiei şi procesul economic”1 şi pe care. Editura Expert.evaluarea. În mod concret. o numim „abordarea entropică”. Conceptul de „stabilitate dinamică” reflectă. în cadrul cărora rămâne identic cu sine însuşi. ordine care se schimbă însă tot timpul. un sistem financiar „stabil” evoluează.2) permite eliminarea dezechilibrelor determinate de factorii endogeni sau de evenimente adverse şi neanticipate. Ca urmare a multiplelor legături existente între aceste elemente. însă sistemul ca atare tinde totuşi în permanenţă să se refacă sub acţiunea unor mecanisme autoreglatoare specifice. ci o stare care permite dezvoltarea atât a sistemului financiar ca atare. complexitatea proceselor financiare. . în ultimă instanţă. de aceea.

dacă presupune externalităţi pozitive pe care piaţa nu le poate internaliza”. 2000. Nordhaus. . după care „un bun este <public>. ceea ce înseamnă că bunul respectiv îndeplineşte criteriul non-exclusivităţii. ea generează 1 . 2004. teoriei anticipaţiilor1 etc.. dacă are două caracteristici tehnice. 55-56). pe care piaţa ca atare nu le reflectă şi nu le poate reflecta. instituţii. În pofida terminologiei lor diferite. stabilitatea sistemului financiar determină reducerea costurilor de informare şi de tranzacţionare pentru toţi actorii scenei economice. foarte răspândite în literatura economică actuală. Editura Universităţii de Vest Timişoara. noţiunea de „stabilitate financiară” este destul de vagă şi intuitivă. un bun „public” crează interdependenţe avantajoase între agenţii economici.d. Samuelson. (Samuelson. ceea ce înseamnă că stabilitatea ca bun satisface criteriul non-rivalităţii.m.a. teoriei jocurilor. fără ca cineva să poată fi exclus de la acest avantaj.m. Cu alte cuvinte. la fel ca alte noţiuni economice. tratând-o cu ajutorul aparatului conceptual şi analitic al teoriei probabilităţilor. urmărirea consecventă a asigurării stabilităţii este importantă. în care termenul de „bun public” („bun colectiv”. Într-adevăr. învederează caracterul dinamic al „stabilităţii finaciare”. evoluează într-un mod imprevizibil ş. care nu poate fi „internalizată” de agenţii economici. definită într-una din modalităţile de mai sus. Din punct de vedere practic. p. Rezultă că prin prisma noţiunii de “externalitate”. În ştiinţa economică modernă. Ca urmare. se poate spune că „stabilitatea finaciară” are o “productivitate socială” mai mare decât suma utilităţilor individuale pe care le obţin indivizii care operează într-un asemenea mediu stabil. infrastructură).6 evoluţie (pieţe. cu cât aceasta este utilizat de cât mai mulţi alţi indivizi. poate fi aplicată şi stării desemnate prin termenul de „stabilitate finaciară”. efectele respective sunt considerate „externalităţi”. deoarece această stare exercită un mare număr de efecte benefice asupra ansamblului vieţii economice şi sociale. De asemenea. chiar dacă este furnizat unuia singur (criteriul non-rivalităţii) şi de a nu fi posibilă excluderea vreunui individ de la folosinţa sa (criteriul non-exclusivităţii)”.d. multitudinea sa de determinante (endogene şi exogene). fiecare individ beneficiază cu atât mai mult de serviciile unui sistem finaciar stabil. căci bunul „colectiv” în accepţiunea lui Samuelson nu este altceva decât expresia unei „externalităţi pozitive”. un sistem financiar stabil care aparţine unui singur individ nu prezintă nici un interes. a se vedea: Cerna S. cele două definiţii sunt echivalente. suferă schimbări calitative. unii economişti încearcă să îi sporescă precizia. De aceea. îşi modifică în timp forma şi conţinutul. Asemenea abordări. Prima este cea dată de P. Pe de altă parte.a. un sistem finaciar stabil poate fi utilizat de oricine. Teoria anticipaţiilor raţionale şi credibilitatea politicii monetare. Noţiunea de bun „public”. dimpotrivă. „bun de consum colectiv”) are două definiţii. şi anume de a fi la dispoziţia tuturor membrilor unei colectivităţi. În literatură. A doua definiţie se întemeiază pe amintita noţiune de „externalitate”: „un bun este <public>.Pentru o prezentare a teoriei anticipaţiilor raţionale şi a diverselor sale aplicaţii. noţiunea de „externalitate” a fost fundamentată de teoria bunurilor publice. natura stohastică a unora dintre variabilele care o descriu ş.

satisface mai bine cerinţele logicii formale: stabilitatea finaciară este acea trăsătură a sistemului financiar. instituţiile şi infrastructura (componente endogene). Monitorizarea şi analiza situaţiei Mediul Pieţele Instituţii financiare Infrastructura financiară macroeconomic financiare EVALUAREA SITUAŢIEI Prevenire Măsuri de remediere Rezolvare STABILITATE A . există posibilitatea apariţiei unor vulnerabilităţi (fragilităţi) de natură să genereze „instabilitate financiară”. lipsa de lichiditate. respectiv de mediul economic (sursă exogenă de vulnerabilităţi) în care funcţionează sistemul financiar. Vulnerabilităţile care ar putea să apară şi care ar putea periclita „stabilitatea financiară” ţin de cele trei componente de bază ale sistemului financiar: piaţa.7 “externalităţi pozitive” de informare şi de tranzacţionare. Cu alte cuvinte. (fig. în sensul că sunt internalizate de instituţiile financiare. deci. ele devin „riscuri sistemice”. aceste externalităţi negative sunt rezultatul unei perioade de stabilitate financiară sau sunt apărute în urma funcţionării normale a sistemului financiar. În măsura în care vulnerabilităţile existente nu sunt eliminate prin mecanisme sau măsuri corectoare adecvate. din riscuri pur şi simplu. care constă în capacitatea acestuia de absorbi dezechilibrele finaciare care apar în mod endogen sau din cauza unor evenimente exogene. propunem următoarea definiţie a noţiunii de „stabilitate financiară”. riscurile cu care se confruntă sistemul financiar se răspândesc. Implicaţia este că în cazul în care sistemul financiar nu îndeplineşte aceste cerinţe. care le transformă astfel într-o sursă inerentă de instabilitate. „externalităţile” aferente stabilităţii financiare sunt clasificate în două categorii: pozitive şi negative. Externalităţile pozitive sunt cele care induc o creştere a bunăstării (ca rezultat al unei alocări eficiente a resurselor). evaluarea necorespunzătoare a activelor financiare. astfel. se poate. care. însă asigurarea stabilităţii face necesară corectarea lor. insolvabilitatea unei categorii semnificative de debitori etc. enunţând în mod clar „genul proxim” şi „diferenţa specifică”. atingerea performanţelor economice. ai căror beneficiari nu pot fi identificaţi în mod strict. 1). semnificative şi neanticipate. nr.) au caracter endogen. Indiferent de definiţia utilizată. amplificându-se şi punând în pericol întregul sistem social-economic. În literatură. spune că „stabilitatea” îndeplineşte criteriile definitorii ale unui bun public. externalităţile negative sunt cele care determină reducerea bunăstării economice generale. facilitând. Se consideră că o serie de externalităţi negative (concentrarea riscului de credit. Cu alte cuvinte. Pe baza celor arătate.

se caracterizează prin informaţii incomplete (asimetrice). cele mai cunoscute riscuri de acest gen fiind riscul de algere greşită a partenerului şi riscul de preţ (în speţă. şocuri petroliere. riscurile fiind aici specifice fiecărei modalităţi şi fiecărui instrument de plată. de insolvablitate şi de variaţie a cursului de schimb (riscul valutar). p. (a)) Riscurile tradiţionale cu care se confruntă instituţiile financiare sunt cele de nerambursare a creditului.8 Fig. Nici în cazul . În cazul pieţelor de capital. riscurile se pot manifesta şi la nivel microeconomic. În concluzie. Vulnerabilităţile rezultate din infrastructură ţin de modalitatea de derulare a plăţilor. de aceea. prin natura lor. aceste genuri de riscuri sunt mult mai mari decât pe alte pieţe. riscurile pot să apară din cauza perturbaţiilor macroeconomice. riscurile respective au implicaţii contabile şi juridice diferite. 1. Un exemplu în acest sens este acumularea de dezechilibre cauzate de imperfecţiunile pieţei. Ca urmare. 2005. prin amintitul proces de propagare şi multiplicare a efectelor. mai departe. aceste aşezăminte se pot expune la riscuri operaţionale. riscul variaţiilor ratei dobânzii). Însă. 106. fluxurile financiare din economie este considerat vehicolul prin care instabilitatea se transmite de la o verigă a sistemului financiar la alta. nr. de inovaţii tehnologice. generate. riscurile aferente sistemelor de plăţi au „efect de domino”. în general. de exemplu. În plus. întregul sistem financiar şi întreaga economie. Înseamnă că „stabilitatea financiară” nu înseamnă neapărat absenţa crizelor. cât mai degrabă prevenirea apariţiei dezechilibrelor care ar putea afecta integritatea sistemul financiar şi. de lipsă de lichiditate. instabilitate politică etc. Prin prisma criteriului nivelului la care se manifestă fenomenele financiare. Astfel. A doua mare sursă de vulnerabilităţi este reprezentată de piaţă ca atare. mai departe. blocarea procesele economice reale. Evaluarea gradului de stabilitate financiară (Schinasi. 1. sistemul financiar este susceptibil să împiedice derularea proceselor economice normale şi obţinerea performanţelor dorite într-o manieră endogenă. falimentul unei companii cu pondere însemnată în ansamblul operaţiunilor unei anumite bănci poate afecta întregul sistem bancar şi. chiar şi în absenţa unor şocuri exogene. producând pierderi însemnate şi degenerând adesea în adevărate crize sistemice.2 Fragilitatea financiară şi vulnerabilitatea externă Conceptul de „stabilitate financiară” face parte dintr-o familie în care alţi membri sunt noţiunile de „fragilitatea financiară” şi „vulnerabilitate externă”. deoarece afectează un mare număr de instituţii. De regulă. legale şi reputaţionale. modul de efectuare a plăţilor şi. care.

Se pare totuşi că termenul de „fragilitate” are în vedere. formele lor de manifestare se aseamănă. în timp ce noţiunea de „vulnerabilitate externă” este pusă în legătură cu riscul de apariţie a unei crize valutare (adică în relaţiile cu exteriorul). Astfel. în timp ce „vulnerabilitatea externă” ţine de evoluţia cursului de schimb a monedei statului respectiv. Un alt autor. „fragilitatea” (financiară/ externă) este considerată a fi starea opusă celei de „stabilitate” (financiară/ externă). noţiunea de „fragilitate financiară” este asociată riscului de apariţie a unei crize financiare interne. Astfel. Crizele respective au afectat în principal ţările în curs de dezvoltare (Mexic. Eichengreen. ţările din Asia. Explicaţia rezidă în faptul că. De exemplu. de autorul citat. Aceasta. 2002). D. 2002). deci. Invers. 2003). după cum am arătat. inclusiv a celor finaciar/valutare este redusă. O altă consecinţă este tendinţa de suprapunere parţială a celor două noţiuni . de obicei. chiar şi în cazul în care se fac asemenea nuanţări. Unii autori fac totuşi o anumită delimitare între noţiunile amintite. s-au manifestat concomitent. . dar şi în celelalte sectoare ale economiei.„fragilitate financiară” şi „vulnerabilitate externă” -. Însă. suficient de numeroase pentru a permite generalizări. o stare a economiei în care probabilitatea de apariţie a crizelor. care. însă au fost prezente uneori şi în ţările dezvoltate (de exemplu. iar numărul de falimente în sectorul bancar. se constată că. aceasta din urmă fiind. iar ca urmare nu există o delimitare netă a sferelor noţiunilor respective. cu riscul apariţiei unor crize valutare (sau ale balanţei de plăţi). se presupune că între „fragilitatea sistemului financiar” şi „vulnerabilitatea externă” a unei economii există numeroase interdependenţe. creşte” (Tsomocs. au avut loc crize financiare şi valutare. Gabrisch defineşte „fragilitatea financiară” ca fiind „o combinaţie multiplicatoare între vulnerabilitatea sistemului financiar (bancar) şi vulnerabilitatea cursului valutar”. H. în literatură se subliniază adesea că. „vulnerabilitatea externă” este asociată. Spre deoasebire de aceasta. De cele mai multe ori. termenii de „fragilitate” şi „vulnerabilitate” sunt utilizaţi frecvent ca sinonimi. situaţia financiară internă a unei ţări. în contextul mişcării libere a capitalurilor. inclusiv în plan terminologic. iar efectele lor se potenţează reciproc. defineşte „fragilitatea financiară” într-un sens mai restrâns. von Hagen şi Wyplosz. se consideră că „fragilitatea financiară” se referă la vulnerabilitatea sistemului financiar intern al unei ţări. o consecinţă în plan terminologic a fost apariţia expresiei „crize gemene” (twin crises). pe când termenul de „vulnerabilitate” este utilizat mai ales cu referire la situaţia externă. Tsomocs. Rusia. Ca urmare. Aceste crize au fost.9 acestora din urmă nu există însă definiţii riguroase. (Gabrisch. alegerea unui regim de curs valutar şi a unei anumite politici valutare trebuie să ţină cont de necesitatea asigurării stabilităţii financiare şi. referindu-se exclusiv la sistemul bancar: „fragilitatea financiară este situaţia în care profitabilitatea sectorului bancar scade. să nu expună sectorul financiar la riscuri excesive şi nejustificate. deci. ambele fiind considerate ca desemnând o stare a economiei în care riscul de apariţie a unei crize este ridicat. deoarece cele două stări de lucruri au numeroase cauze comune. în anii ’90. soliditatea sectorului financiar este un element esenţial al sustenabilităţii unui anumit regim de curs valutar (Begg. Astfel. în literatură. de cele mai multe ori. Argentina). Halpern. în întreaga lume. experienţa trăită în 1992 de ţările participante la SME). Cu alte cuvinte.

. de asemenea.existenţa unei scheme de asigurare a depozitelor. care este folosită pentru construirea unor „sisteme de avertizare timpurie” (early warning systems) (Eichengreen. . situaţie care poate fi agravată însă de unii factori care afectează încrederea publicului. în literatură au apărut o serie de lucrări care îşi propun cuantificarea „fragilităţii financiare” şi „vulnerabilităţii externe” şi. în prezent. Tsomocs. Rose.volatilitatea cursului de schimb.calitatea supravegherii bancare. Potivit studiilor respective.deteriorarea situaţiei balanţei de plăţi. au apărut numeroase lucrări care au învederat pe larg diverse cauze potenţiale şi mecanisme de transmitere a stărilor de „fragilitate” şi „vulnerabilitate”. . ca urmare a menţionatelor crize din anii ‘90. . numeroşi economişti au încercat să construiască modele care să semnalizeze apropierea unei crize financiare sau/şi valutare.standardele şi codurile de bună practică. Dintre aceste cauze. în general. Recent. . 2002) . etc. . este mai uşor să previi apariţia unui fenomen negativ. 2002). . 1996. există un mare număr de studii cu caracter specific.reducerea ratei de creştere economică. Studiile repective au evidenţiat. etc. decât să tratezi consecinţele acestuia. 2003) . Gosh. de asimetria informaţiilor şi de o serie de factori instituţionali (FMI. Bussière.creşterea bruscă a numărului şi valorii tranzacţiilor desfăşurate pe pieţele financiare. Frantzscher. s-au concentrat asupra cauzelor acestor fenomene.creşterea ratei inflaţiei. . În fine.deteriorarea raportului de schimb (terms of trade). fiind cunoscut faptul că. . amintim următoarele: . uneori. (Schardax.cadrul legal. Gosh. Frantzscher. apărute la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90. Velasco.expansiunea excesivă a creditului. 2003.Wyplosz. 2002) La acestea. şi anume analiza „post factum” a unei crize care a avut deja loc. .b) abordarea bazată pe răspunsuri calitative. există două modalităţi esenţiale de abordare a „fragilităţii financiare” şi „vulnerabilităţii externe” a unei ţări: . calcularea probabilităţii apariţiei unei crize. 2000). în scopul identificării cauzelor acesteia şi tragerii învăţămintelor care se impun.reducerea competitivităţii mărfurilor exportate. se poate adăuga o a treia modalitate de tratare. Astfel. . În perioada 1996-1998. Ca urmare a acestei mişcări de idei. care analizează exclusiv „fragilitatea sectorului financiar”.existenţa unor instrumente adecvate de control valutar. respectiv exclusiv „vulnerabilitatea externă” (Chang.10 Primele lucrări referitoare la „fragilitatea financiară” şi „vulnerabilitatea externă”. „fragilitatea financiară” apare ca urmare a deteriorării variabilelor fundamentale din economie. rolul unor factori calitativi în asigurarea stabilităţii finaciare: .creşterea bruscă a preţurilor unor active (price bubbles). .a) abordarea bazată pe semnale (signal-approach) (Bussière. 2000.

adică stabilitatea sistemului financiar al unei ţări în ansamblul său. 1 A se vedea & 4. pe de altă parte.gradul de transparenţă. În cadrul acestui proces. aceste „Rapoarte” acordă atenţie deosebită legăturilor dintre soliditatea sistemului financiar şi a operaţiunilor sale. 2004. şi rezultatele macroeconomice.gradul de lichiditate a sistemului. .PESF. Obiectivul PESF este identificarea vulnerabilităţilor potenţiale ale sectorului financiar. care au lansat. p. indiferent că sunt de origine internă sau externă.calitatea managementului. se utilizează diverşi indicatori de soliditate (vulnerabilitate) financiară.conceperea politicilor preventive şi de remediere încă înainte de apariţia instabilităţii.identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor potenţiale. Conceptul fundamental utilizat în literatură în abordarea acestor probleme este cel de „transmisie a şocurilor” (Schinasi. etc. să reducă probabilitatea şi gravitatea crizelor financiare etc.aplicarea măsurilor de remediere a consecinţelor instabilităţii în cazul în care măsurile preventive au eşuat.11 Aceste ample eforturi ale cercetărilor de a găsi o cale de prevenire a crizelor sunt sprijinite instituţional de FMI şi Banca Mondială.3 Cadrul stabilităţii financiare Definirea cadrului stabilităţii financiare urmăreşte crearea unui referenţial coerent pentru analiza următoarelor probleme subdiacente: . . decât pe soluţionarea acestora. p. propunând politici menite să permită sistemului financiar supus evaluării să reziste la şocuri.cadrul instituţional şi juridic pentru gestionarea crizelor şi recuperarea creditelor. PESF permite degajarea unor evaluări ale modului în care ţările membre respectă diverse norme financiare universal valabile. Pentru analiza şi identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor sectorului financiarbancar. Ca urmare. în anul 1999.3 . „Rapoartele de evaluare” sunt adesea date publicităţii. 1. nu a unor instituţii financiare izolate. (Goodhart C. În modul acesta. Rapoartele întocmite în cadrul PESF sunt concepute pentru a evalua „stabilitatea sistemică”. Totodată. . deci. . Cu acordul ţărilor interesate. precum şi diverse teste de rezistenţă macrofinanciară1. 98). Alte elemente structurale ale stabilităţii financiare examinate prin acest program sunt: . care se înscriu. 2004. . Programul pune accent mai mult pe prevenirea şi atenuarea crizelor.existenţa obligaţiei de auditare. munca cercetărilor este facilitată prin eliminarea (sau cel puţin atenuarea) unei dificultăţi majore: lipsa datelor necesare analizelor ştiinţifice. şi ajutarea autorităţilor naţionale să elaboreze şi să aplice acele măsuri de remediere care se impun. pe de o parte. într-un cadru instituţional şi macroprudenţial mai vast. .8). un vast „Program de Evaluare a Sistemului Financiar” .. programul identifică căile de dezvoltare a sectorului financiar al ţărilor participante şi a întăririi arhitecturii sistemului financiar internaţional. Prin prisma acestui concept.

12 stabilirea cadrului stabilităţii financiare are în vedere faptul că sistemul financiar este parte componentă a sistemului economic, social şi politic dintr-o ţară, fiind influenţat de evoluţiile acestora şi exercitând, la rândul său, o influenţă considerabilă asupra societăţii în ansamblu. De aceea, proiectarea şi realizarea cadrului stabilităţii financiare trebuie să ţină seama de elementele de vulnerabilitate ce ar putea să apară în cadrul tuturor acestor verigi, precum şi feed back-urile cauzale aferente. De asemenea, având în vedere că stabilitatea financiară are un caracter dinamic, cadrul acesteia trebuie să aibă acelaşi caracter. Cadrul stabilităţii finaciare poate fi reprezentat schematic ca în fig. nr. 2:

SISTEMUL FINANCIAR - Instituţii - Pieţe - Infrastructură Riscuri exogene Riscuri endogene

ECONOMIA REALĂ

PREVENIRE REMEDIERE REZOLVARE Fig. nr. 2: Factorii care afectează performanţele sistemului financiar (Schinasi, 2004, p. 103) După cum se observă din figura de mai sus, sistemul finaciar este un subsistem al sistemului economic, social şi politic. Ca urmare, el are numeroase conexiuni cu economia reală şi cu politicile duse de autorităţi. Punctul firesc de pornire în definirea şi operaţionalizarea cadrului stabilităţii financiare este analiza riscurilor şi vulnerabilităţilor sistemului financiar. Această analiză trebuie să se facă într-o manieră comprehensivă, care să examineze toţi factorii care influenţează funcţionarea sistemului financiar - economia în ansamblu, pieţele financiare, instituţiile financiare şi infrastructura financiară - şi să identifice toate vulnerabilităţile existente. De asemenea, această analiză trebuie să indice politicile corectoare adecvate. În continuare, este necesară crearea unui sistem de culegere a informaţiilor despre starea macroeconomică, care ar putea genera riscuri exogene şi implementarea unor proceduri de monitorizare a sistemului financiar - ca purtător de riscuri endogene. În mod practic, aceaste sarcini se realizează în principal prin activitatea de supraveghere.

13 În fine, la acestea se adaugă procesul complex şi dificil de creare sau reformare a celorlalte componente ale sistemului financiar: instituţii, pieţe, infrastructură, mecanisme de legătură cu economia reală şi cu politicile duse de autorităţi etc. Referitor la principalele surse de riscuri pentru stabilitatea financiară, într-o prezentare sintetică, acestea sunt următoarele:

Tab. nr. 1. Sursele de riscuri pentru stabilitatea finaciară Surse endogene Surse exogene Riscuri de natură instituţională • Riscuri financiare Riscuri de credit Riscuri de piaţă Riscuri de lichiditate Riscuri aferente ratei dobânzii Riscuri valutare • Risc operaţional Turbulenţe macroeconomice • Risc ţinând de tenhologia • Riscuri ţinând de mediul informaţională economic • Risc legal şi de integritate • Dezechilibre în politicile • Risc reputaţional economice • Risc ţinând de strategia de afaceri • Risc ţinând de concentrarea expunerilor • Risc ţinând de adecvarea capitalului Riscuri ale pieţei • Risc de alegere greşită a partenerului • Risc de evaluare necorespunzătoare a preţurilor activelor • Risc de retragere a fondurilor Riscuri de credit Riscuri de lichiditate Riscuri incidentale • Risc de contagiune • Dezastre naturale Riscuri provenite din infrastructură • Evenimente politice • Riscuri ţinând de sistemul de plăţi, • Falimente în masă decontări şi compensaţii • Fragilităţi ale infrastructurii Legale Reglementative

14 Audit Supraveghere • Pierderea încrederii • Efecte de domino Scopul fundamental al analizei acestor surse de risc este stabilirea impactului pe care vulnerabilităţile apărute ca urmare a factorilor respectivi îl au asupra întregului sistem financiar. Exemplul cel mai des utilizat pentru a ilustra ideea că orice risc apărut într-una dintre componente se poate răspândi cu rapiditate în întreg sistemul financiar este cel al falimentului unei companii nefinanciare. Într-adevăr, un asemenea eveniment poate provoca falimentul băncii care deserveşte intreprinderea respectivă, ceea ce, prin neachitarea datoriilor interbancare, afectează, la rândul său, alte verigi ale sistemului financiar. Este evident că lista surselor de riscuri prezentată în tab. nr. 1 nu este exhaustivă. Ca urmare, ea trebuie actualizată în permanenţă în funcţie de evoluţiile recente ale sistemului financiar. De exemplu, este de presupus că globalizarea, liberalizarea şi integrarea sistemelor financiare care au loc în ultimele decenii au modificat natura riscului sistemic, făcând necesară, de aceea, utilizarea unui set de indicatori îmbunătăţit pentru a cuantifica riscul respectiv. Cu toate acestea, tabloul sinoptic de mai sus învederează că analiza stabilităţii financiare corespunde, într-o anumită măsură, analizei macroprudenţiale, ai cărei indicatori-standard sunt următorii: - datele bilanţiere care reflectă poziţiile financiare ale principalelor sectoare economice (gospodării şi firme); - ratele de tip datorie netă/venituri; - diverse măsuri ale riscului de alegere greşită a partenerului (inclusiv diferenţele dintre dobânzile active şi pasive); - diverse măsuri ale lichidităţii şi ale altor calităţi ale activelor (maturitate, negociabilitate, siguranţă etc., inclusiv creditele neperformante); - poziţiile valutare deschise; - expunerile diverselor sectoare, cu atenţie specială acordată indicatorilor care reflectă concentrarea expunerilor. De fapt, majoritatea indicatorilor menţionaţi sunt indicatori microprudenţiali, însă aceştia pot fi colectaţi şi agregaţi la nivel macroeconomic. Pentru analiza întregului sector financiar, la indicatorii de mai sus se adaugă setul de indicatori care permite monitorizarea condiţiilor de pe principalele pieţe: piaţa interbancară, piaţa pe care se efectuează tranzacţiile swap, repo reverse, bursa de valori, piaţa derivativelor etc. Acest din urmă set de indicatori este în mare măsură standardizat de către FMI şi Banca Mondială.1 Principalii indicatori de acest gen sunt următorii: - indicatori ai lichidităţii pieţei; - anticipaţiile privind evoluţia preţului titlurilor (reflectate de preţurile derivativelor (contracte futures, forward etc.);
1

- Financial Soundness Indicators: Core and Encouraged, IMF, World Bank, 2003.

reglementarea asigurării depozitelor. cu ajutorul cărora se pot anticipa tensiunile la care sunt expuse instituţiile finaciare. supervizarea on site a activităţii instituţiilor financiare. Dificultatea proiectării. Principalele instrumente susceptibile a fi utilizate în cadrul amintitelor politici de prevenire. rolul principal revine indicatorilor de avertizare timpurie. cadru legal etc. . etc. Modul de utilizare a instrumentelor amintite depinde de caracteristicile concrete ale sistemului financiar şi ale procesului de intermediere financiară dint-o anumită ţară.recâştigarea încrederii în sistemul financiar prin transparenţă decizională şi comunicare permanentă cu publicul. elaborarea normelor interne. implementării şi utilizării acestor instrumente provine din faptul că estimarea vulnerabilităţilor şi riscurilor se bazează pe previziuni despre . pentru a păstra capacitatea acestuia de a sprijini dezvoltarea economică. în primul rând. Marea Britanie). În alte ţări (majoritatea ţărilor europene). măsurile de remediere vor viza cu precădere îmbunătăţirea modului de funcţionare a mecanismelor diverselor segmente ale pieţei de capitaluri.implementarea mecanismelor de autoreglare a sistemului finaciar.incertitudinea şi riscul (reflectate de datele istorice privind volatilitatea preţurilor titlurilor). analiza surselor de dezechilibru indică politicile necesare pentru prevenirea. măsurile respective sunt de două tipuri: . mobilizarea şi plasarea resurselor financiare existente în societate se realizează în principal prin sistemul bancar. Ca umare. perfecţionarea sistemului legal şi judiciar. etc.reglementarea funcţiei de creditor de ultimă instanţă.instituirea sistemului de reglementare şi supraveghere a instituţiilor financiare. În al doilea rând. instrumentele amintite trebuie calibrate în funcţie de caracteristicile concrete ale sistemului bancar (număr de bănci.promovarea unor politici macroeconomice adecvate. .). măsurile de acest gen au mai ales rolul de a întări stabilitatea financiară sau de a elimina dezechilibrele. a reglementărilor şi procedurilor de supraveghere. remediere şi înlăturare a consecinţelor vulnerabilităţilor sunt următoarele: . Asfel.15 . . în faptul că rezultatele obţinute în modul acesta pot contribui semnificativ la înţelegerea modului în care se realizează (sau nu se realizează) stabilitatea financiară. garantarea depozitelor. etc. Importanţa analizei surselor de dezechilibru şi a mecanismelor prin care acestea pot fi amplificate rezidă. În principiu.).b) măsuri menite să restabilească încrederea în sistemul financiar (comunicate oficiale cu rolul de a face cunoscute instituţiile vulnerabile. în unele ţări (SUA. .reformarea justiţiei. conceperea şi aplicare unor politici macroeconomice adecvate. deci. precum şi diverse segmente ale pieţei de capitaluri. Din acest punct de vedere. mărime. remedierea şi înlăturarea consecinţelor crizelor. acordarea de credite de ultimă instanţă pentru prevenirea sau depăşire unor şocuri conjuncturale. . .sustenabilitatea preţurilor titlurilor. Ca urmare. . Instrumentele menţionate sunt utilizate atât pentru a menţine în funcţiune sistemul financiar şi. cât şi pentru a remedia sau înlătura consecinţele crizelor.a) măsuri de natură discreţionară (adoptarea unor acte normative de disciplinare a pieţei.).crearea mecanismelor de disciplinare a activităţii financiare specifice pieţei. . intermedierea finaciară se realizează în principal prin tranzacţiile efectuate pe pieţele financiare. .

funcţia de creditor de ultimă instanţă a băncii centrale a apărut ca un mijloc de garantare a lichidităţii şi solvabilităţii sistemice. . dacă banca centrală nu şi-ar fi asumat acest rol. Deşi aceste cercetări sunt în continuare deschise. iar clienţii ar fi suferit importante pierderi în urma nerecuperării integrale a depozitelor.funcţia de împrumutător în ultimă instanţă. sarcinile care revin în acest domeniu băncii centrale sunt destul de controvesate în doctrină. în general. dat fiind caracterul relativ al conceptului de „stabilitate financiară”. Această funcţie a fost completată prin rolul băncii centrale de autoritate de elaborare şi aplicare a reglementărilor prudenţiale. de fapt. Se consideră totuşi că există unele funcţii ale băncii centrale care pot contribui la realizarea stabilităţii financiare. iar. Se observă că este vorba despre funcţii tradiţionale ale băncii centrale. faptul că sistemul finaciar se află la un moment dat în echilibru nu exclude în sine apariţia unor şocuri şi crize. însă gradul relativ ridicat al volatilităţii preţurilor activelor financiare fac ca aceste economii să fie mai expuse la şocuri şi vulnerabilităţi. II. nu ar fi avut cine să o facă. Şi. în general.garantarea depozitelor. o eficienţă economică mai mare. Cu toate acestea. concluzia care se poate deja desprinde din ele este că sistemele financiare orientate spre piaţă au. care au apărut tocmai prin implicarea treptată a acestei instituţii în asigurarea stabilităţii financiare.reglementarea şi supravegherea sectorului bancar. Utilitatea acestor funcţii este însă discutabilă.unor mari cereri de retragere a depozitelor.cu rezervele şi activele lor obişnuite . deoarece însăşi banca centrală se confruntă aici cu o problemă de informare asimetrică. Dezbaterile care se defăşoară în prezent în literatură se concentrează în principal asupra eficienţei şi performanţelor acestor instrumente. din punct de vedere istoric. . Într-adevăr.16 evenimente care încă nu s-au produs. în multe cazuri. de acord că un rol important în asigurarea stabilităţii financiare revine băncii centrale. Rezultă că. ROLUL BĂNCII CENTRALE ÎN ASIGURAREA STABILITĂŢII FINANCIARE Economiştii contemporani sunt. activităţile financiare pot fi restricţionate în aşa fel încât să se limiteze propagarea şocurilor şi perturbaţiilor. pentru descriere unor asmenea evenimente se folosesc adesea conjecturi. ca urmare. Căci. care a trebuit să îndeplinească o funcţie de reglementare şi de refinanţare a băncilor de rangul doi aflate în situaţia de a nu putea face faţă . mărimi stohastice etc. prin adoptarea unor reglementări şi alte măsuri specifice. Într-adevăr. De asemenea. Aceste funcţii sunt următoarele: .gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi. instabilitatea inerentă sistemului bancar comercial a impus controlul său de către banca centrală. aceste pierderi nu au putut fi evitate. Or. Iar stipularea acestor atribuţii în textele legale este şi ea destul de imprecisă. banca centrală nu dispune de toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă o bancă comercială este insovabilă sau dacă are doar probleme de lipsă temporară de lichiditate. deşi. funcţii neliniare. iar riscul falimentului instituţiilor financiare să fie eliminat. . . chiar şi prin implicarea băncii centrale.

În fine. 2 . au devenit bănci centrale . de atracţia pentru inflaţie şi pentru expansiunea creditului. ideea de a crea organisme de supraveghere separate de banca centrală. criza bancară. cum ar fi. intensificarea procesului de inovare etc. dimpotrivă. se creează un mediu economic nou. decât dacă se bazează pe mecanisme de transmisie previzibile. stabilitatea preţurilor – obiectiv final al politicii monetare .2 La această evoluţie istorică a funcţiilor băncii centrale. în literatură se învederează că instabilitatea financiară şi. 2002. p. globalizarea.n. Human Action: A Treatise on Economics. 49-61). necesită implicarea băncii centrale. (Hoggarth G. deşi nu suficientă. 1984.. Dintre aceste noi atribuţii.constituie o condiţie necesară. în virtututea acestui fapt.n. 1966. Cu toate acestea. (Mises L. P. pot avea costuri macroeconomice importante. Guvernele au fost ghidate. ceea ce presupune un mediu financiar suficient de stabil. care scrie următoarele: „Ideea că guvernele s-au amestecat în activitatea bancară pentru a limita emisiunea de instrumente fiduciare şi de a împiedica expansiunea creditului este un mit.. În noile condiţii. de asemenea. San Francisco. Fox&Wilkes.. menţionăm monitorizarea preţurilor activelor financiare şi supravegherea conglomeratelor financiare (Patat J.1 Cu toate acestea.La ora actuală. von Mises. De aici. în literatură a fost formulată recent şi ceea ce se numeşte „ipoteza new environment”. Principala cauză a acestui interes deosebit al băncilor centrale moderne pentru asigurarea stabilităţii financiare este faptul că politica monetară nu poate fi pe deplin eficace. ceea ce. p. Această defragmentare a pieţelor de capitaluri dă naştere unor noi provocări pentru banca centrală.. în particular. Reciproc. există şi la ora actuală numeroşi autori care consideră că unicul obiectiv al băncii centrale trebuie să fie stabilitatea preţurilor şi că între obiectivul 1 . 825855). care să impună băncilor comerciale reguli prudenţiale riguroase. care fac să se intensifice foarte mult legăturile dintre sectorul bancar şi alte două sectoare importante ale sistemului financiar (asigurările şi piaţa financiară). Din această cauză. care implică în şi mai mare măsură banca centrală în problema asigurării stabilităţii finaciare.17 nu are altă soluţie decât fie să ajute toate băncile. fie să nu ajute nici una.). dereglementarea. în care stabilitatea financiară nu mai este cu nimic garantată (Isărescu. se adaugă unele fenomene recente.Această idee este strălucit argumentată şi exprimată de L.. Reis R. p. odată cu stabilizarea inflaţiei la niveluri reduse. 548). unii economişti susţin chiar că banca centrală ar trebui să se ocupe în primul rând de asigurarea stabilităţii financiare şi numai în al doilea rând de elaborarea şi aplicarea politicii monetare (Volcker. 2000. determinând-o să îşi asume noi sarcini şi funcţiuni. 10). p. sau pentru că erau dornice să obţină o sursă de venit pentru trezorerie”. Saporta V. este indubitabil că stabilitatea sistemului bancar trebuie asigurată mai presus de orice altceva. deoarece doreau să lărgescă limitele pe care le impune piaţa neobstrucţionată expansiunii creditului.. regulile prudenţiale cele mai cunoscute pe plan european sunt cele definite prin „Acordul Basel II” . 2006. 441). după care. Ele au privilegiat anumite bănci (care. Referitor la relaţia dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară. pentru asigurarea stabilităţii financiare. existenţa funcţiilor amintite apare ca nejustificată. p.

cu toate cǎ realizarea celei dintâi nu implicǎ neapǎrat asigurarea celei din urmă. p. Relaţia dintre stabilitatea financiară şi stabilitatea preţurilor poate fi reprezentată schematic astfel: Eliberarea politicii monetare de obiectivele conflictuale Stabilitatea financiară Stabilitatea preţurilor Echilibru macroeconomic Fig. Vredin. într-o lucrare elaborată împreună cu D. Tsomocos şi D. el acceptă compatibilitatea celor două obiective. o politicǎ monetarǎ care are ca obiectiv stabilitatea preţurilor. principalele raţiuni pentru care o bancă centrală modernă trebuie să joace un un rol esenţial în asigurarea stabilităţii financiare pot fi detaliate astfel: 3 . În ceea ce ne priveşte. 2004). 3: Legătura dintre stabilitatea financiară şi stabilitatea preţurilor (Isărescu. Goodhart. Căci. cât şi a celui şi de stabilitate a sectorului financiar. 20003. De aici se naşte amintita complementaritate între stabilitate preţurilor şi stabilitate financiară. În lucrările conscrate problematicii cadrului stabilităţii financiare şi rolului băncilor centrale. 2002). Or. 1982. Goodhart are poziţii diferite în legătură cu acest subiect. În lucrările ce elogiază crearea FSA în Anglia. un obiectiv explicit pentru băncile centrale moderne. Tsomocos. Schwartz A. Watson.. Sunirand în 2004. 10) Cu ajutorul acestei scheme. 2006. o criză a sectorului bancar poate afecta direct stabilitatea monetară. din cauza nevoii pe care o crează de a injecta lichidităţi suplimentare în sistemul bancar. Laffargue. numeroase fapte mai vechi sau mai noi arată că crizele bancare au fost provocate adesea de situaţia macroeconomică nefavorabilă conjugată cu politicile macroeconomice greşite duse de autorităţi. nr. Astfel. 1986. Goodhart. (Kindleberger. de regulă. această incompatibilitate iărăşi nu mai apare. 2001). Într-adevăr. Deşi stabilitatea financiară nu constituie.18 respectiv şi stabilitatea financiară există incompatibilitate (Mishkin. subscriem la ideea că între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară există complementaritate. diminuează acest pericol. . Adevărul este că băncile centrale dispun de o serie de instrumente care le permit să acţioneze pentru îndeplinirea atât a obiectivului de stabilitate a preţurilor. Sunirand. Iar un argument puternic în sprijinul acestei poziţii este şi el de ordin istoric. C. 1997. instabilitatea financiară sistemicǎ poate anula performanţele acestora în atingerea obiectivului lor final major: stabilitatea preţurilor (Feldman. autorul avansează însă ideea incompatibilităţii acestor obiectve – cel puţin pe termen scurt. Molin.De fapt. Jacobson.

or. ceea ce . . însă. Într-adevăr.garantarea depozitelor. operaţiunile respective pot fi folosite în toate fazele procesului de asigurare a stabilităţii finaciare (prevenire. Sunirand.operaţiunile open market. banca centrală are dificultăţi în reglarea lichidităţiilor din economie în funcţie de obiectivele politicii sale monetare. prin însăşi caracteristicile sale tehnice. înlăturare a consecinţelor). în măsura în care este vorba despre injectarea de lichidităţi. .gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi. deci.banca centrală este singurul emitent al monedei „primare”.19 . pe de altă parte.reglementarea şi supravegherea prudenţială. După cum se ştie. Tsomocos. p. . remediere. remedierea şi înlăturarea consecinţelor crizelor financiare sunt următoarele: . 2000. 2.banca centrală este instituţia care răspunde de buna funcţionarea a sistemului naţional de plăţi. . Schinasi. care constituie mijlocul legal (final) de plată. aceste operaţiuni constituie principalul instrument de politică monetară utilizat de băncile centrale moderne. 2004).stabilitatea monetară şi stabilitatea financiară sunt strâns legate: una din cauzele frecvente ale crizelor financiare este creşterea excesivă a ofertei de monedă (Schwartz. . Implicaţia este că exercitarea de către banca centrală a funcţiei de supraveghere prudenţială este esenţială nu numai pentru asigurarea stabilităţii financiare. . în cazul în care sistemul bancar nu funcţionează.sistemul bancar este principala componentă instituţională a mecanismului prin care se transmit efectele exercitate de politica monetară asupra economiei reale. în cazul în care atingerea ţintei privind inflaţia necesită absorbţia de lichidităţi. 2. aceasta permite salvarea de la faliment a marilor bănci şi. .exercitarea funcţiei de creditor de ultimă instanţă. 1986. deoarece. operaţiunile open market au ca efect absorbţia sau injectarea de lichidităţi în sistemul bancar.1.1 Operaţiunile open market Un instrument important prin care banca centrală îşi îndeplineşte rolul natural care îi revine în asigurarea stabilităţii financiare este reprezentat de operaţiunile open market. 105-108 ). sistemul de plăţi constituie principalul vector de transmitere şi amplificare a riscului sistemic. instrumentul respectiv este susceptibil de a da naştere la amintitul conflict între obiectivul stabilităţii preţurilor cel al stabilităţii financiare (Prati. ci şi pentru asigurarea stabilităţii monetare.1 Instrumentele stabilizatoare ale băncii centrale Principalele instrumente prin care banca centrală poate acţiona la ora actuală pentru prevenirea. Goodhart. după caz (Cerna. împiedicarea amintitului fenomen de contagiune. Utilizarea acestui instrument în scopul asigurării stabilităţii finaciare nu este însă scutită de critici. 1999). iar unele mari bănci au probleme de lichiditate. sterilizarea lichidităţilor sporeşte riscul sistemic. Într-adevăr. Or.

În ultimul timp.difuzarea pe scară largă a informaţiilor financiare. Ca urmare.instituirea regulilor de funcţionare a diverselor pieţe de capital şi impunerea disciplinei specifice acestor pieţe. Utilizarea acestui instrument se recomandă pentru prevenirea crizelor (Schinasi. 140-142). 2001. reglementarea şi supravegherea prudenţială a sectorului bancar constituie un instrument tradiţional aflat la dispoziţia băncii centrale. aceasta nu înseamnă negarea importanţei reglementării capitalului minim din alte puncte de vedere (garanţiile oferite terţilor. Căci. (Boot.asigurarea transparenţei pieţei. 2005 (a). nu să îl impună sub ameninţarea sancţiunii. excesul de reglementare poate afecta performanţele şi stabilitatea întregului sistem finaciar (Mishkin. este necesară reglementarea şi a lichidităţii minime. nu numai a capitalului minim. 2001). responsabilizarea acţionariatului în ceea ce priveşte asumarea de riscuri etc. care. 1997. de regulă. În modul acesta. Davis. se constată proliferarea practicii reglementării indirecte. Principala problemă care se pune în legătură cu opera de legiferare a activităţii sistemului bancar este că încorsetarea prin reglementări poate determina reducerea profitabilităţii băncilor şi diminuarea procesului de inovare financiară.crearea unor stimulente pentru instituţiile financiare de a-şi crea propriile sisteme de management şi control al riscului. în literatură se exprimă şi părerea că. 2000. etc. prin prisma stabilităţii financiare. mai importantă decât capitalul este lichiditatea sistemului. care revine. . 2. Reglementarea directă este acea formă de reglementare care indică în mod imperativ comportamentul prescris băncilor comerciale. După cum am mai menţionat. p. Reglemetarea indirectă încearcă să inducă tipul de comportament dorit. Deoarece aici ne ocupăm exclusiv de rolul băncii centrale în asigurarea stabilităţii financiare. se disting două forme de reglementare: directă şi indirectă (Boot. în situaţii de criză. într-adevăr. unii autori suţin că. 2000. aşadar. Cu alte cuvinte.reglementarea şi supravegherea prudenţială a sectorului bancar. fiind permisivă. monitorizarea pieţelor de capital. 2004).2 Reglementarea şi supravegherea prudenţială Principalele mijloace care pot fi utilizate de autorităţi pentru prevenirea crizelor sunt: . Tsomocos . reglementarea indirectă nu distorsionează libera concurenţă. de o formă de reglementare prohibitivǎ şi sancţionatoare. reglementarea indirectă este mai permisivă. este mai potrivită în raport cu caracteristicile generale ale economiilor de piaţă liberale contemporane. În literatură. Goodhart. acestei instituţii. Este vorba. . Goodhart. în continuare vom trata problema reglementării şi supravegherii sistemului bancar. . . Sunirand P. Deşi stabilirea nivelului capitalului minim poate fi considerată una din cele mai importante forme de reglementare a activităţii bancare.1.). Unul din elementele care constituie în mod normal obiect al reglementărilor este capitalul social minim al băncilor. Evident.20 pune banca centrală în faţa unei grave dileme: a opta între instabilitatea monetară şi instabilitatea finaciară. Sinclair..

Astfel definit. 2) (Borio. 2003. Conform autorilor citaţi. poate contribui la atenuarea vulnerabilităţilor şi riscurilor.. unii autori fac distincţie între supravegherea macroeconomică şi supravegherea microeconomică. (Crockett.şi macroprudenţială a supravegherii Perspectiva Perspectiva macroprudenţială microprudenţială Obiectiv imediat Limitarea Limitarea dezechilibrelor dezechilibrelor grave ale instituţiilor individuale sistemului financiar Obiectiv final Evitarea costurilor Protecţia consumatorilor cauzate de scǎderea PIB (investitori/deponenţi) Modele de risc Endogene (parţial) Exogene Corelare şi Important Irelevant expunere comunǎ a instituţiilor Calibrarea In termeni de In termeni de riscuri ale controlului prudenţial turbulenţe grave ale instituţiilor individuale sistemului (top-down) (bottom-up) Această concepţie multidimensională cu privire la funcţia de supraveghere este împărtăşită în prezent de majoritatea băncilor centrale. White. în sensul că se consideră că o bună reglementare. O prezentare comparativă a celor două dimensiuni ale supravegherii prudenţiale se poate face astfel (tab. efecte benefice asupra stabilităţii finaciare. Tordjman. Spre deosebire de aceasta. ceea ce se realizează în principal prin limitarea riscului sistemic. 2005. În termenii teoriei selecţiei portofoliului optim. 2003): Tab. pe când abordarea microprudenţială conferă importanţă egală şi independentă fiecărui titlu din portofoliu.21 D. Având în vedere că factorii de care depinde stabilitatea financiară sunt atât macroeconomici. deoarece este în concordanţă cu . Ca urmare. 2: Perspectiva micro. inclusiv cele ce apar ca efect al riscului moral indus de politicile practicate. nr. Allen. Rezultă că perspectiva macroprudenţială se referă la riscurile de faliment în lanţ. s-ar putea spune că perspectiva macroprudenţială se referă la performanţa globală a portofoliului. acordând o atenţie deosebită acelor caracteristici ale unei anumite instituţii financiare de care depinde importanţa sa pentru economie. alte rezultate ale analizelor efectuate la nivelul individual al unei anumite instituţii financiare privite izolat sunt considerate ca fiind mai puţin relevante. 2006). Caruana. acest din urmă obiectiv este cel mai bun mijloc de protejare a deponenţilor. însoţită de o supraveghere eficientă şi de un management corect al riscurilor. Wood. având. obiectivul macroprudenţial constă în limitarea costurilor economice ale dezechilibrelor financiare. Obiectivul microprudenţial constă în limitarea posibilităţii de falimentare a instituţiilor individuale. Concluzia care se desprinde din lucrările citate este totuşi nuanţată. perspectiva microprudenţială se bazează pe premisa că fiecare instituţie financiară are caracteristicile sale individuale. 2004. 2000. care nu sunt neaparat identice cu cele relevate de analizele macroeconomice. 2004. deci. Borio. 2006). cât şi microeconomici. nr.

2004. în anumite condiţii.stabilitatea preţurilor – şi că există.. Ca urmare. se pune problema compatibilităţii dintre funcţia de supraveghere şi alte funcţii ale băncii centrale. (BNR. 2004. 539560). p. p. 2007. în cazul BCE. iar reglementările naţionale se dovedesc a fi adecvate. din moment ce nu există distorsiuni. s-a încercat contruirea unui cadru de reglementare unificat prin armonizarea şi recunoaşterea reciprocă a reglementărilor naţionale (Smaghi. De Haan. aratând limpede că exercitarea acestei funcţii de către banca centrală favorizează implementarea deciziilor de politică monetară. 2000). cât şi la creşterea eficacităţii politicii monetare (Peek J. 2001): a) activităţi de protecţie a investitorilor (inclusiv informarea clienţilor). Din motivele deja arătate.Se remarcă utilizarea termenului de „analiză”. nu de „supraveghere”. Sunirand. o incompatibilitate între obiectivul reducerii inflaţiei şi funcţia de supraveghere.activitatea bancară se desfăsoară cu precădere la nivel naţional. unii autori susţin că îmbinarea la nivelul băncii centrale a atribuţiilor de politică monetară cu cele de supraveghere prudenţială contribuie atât la reducerea numărului falimentelor bancare (Goodhart C. BCE fiind preocupată de stabilitatea sistemelor financiare ale ţărilor membre doar în măsura în care aceasta condiţionează atingerea obiectivului său de politică monetară (stabilitatea preţurilor). Abordarea macroprudenţială necesită un grad înalt de coordonare între autorităţile de reglementare şi supraveghere. după care funcţia respectivă implică următoarele trei categorii de sarcini (BCE. 52). Schoenmaker D.22 caracterul complex şi dinamic al stabilităţii financiare. . deci. pot fi încredinţate amândouă băncii centrale. Oosterloo. iar reducerea inflaţiei întăreşte stabilitatea financiară.1995. Argumentele în acest sens sunt cele conţinute în lucrările deja citate şi asupra cărora nu mai revenim.autorităţile naţionale sunt mai bine poziţionate pentru evaluarea riscurilor. În ceea ce ne priveşte.. (Goodhart.. vizând în principal protecţia deponenţilor) c) analiza macroprudenţialǎ1 – ansamblul de activităţi menite sǎ determine expunerea la riscul sistemic şi sǎ identifice ameninţările potenţiale. Vom aduga doar că experienţa României confimă valabilitatea acestor argumente. 1999. . Discuţiile care au loc în literatură în legătură cu acest subiect urmează logica amintitei dezbateri cu privire la relaţia dintre stabilitatea financiară şi stabilitatea preţurilor. 1 . de exemplu. suntem de părere că cele două obiective sunt complementare şi că. Ca urmare. 2004)). Acest aspect este relevant în special în cazul în care responsabilităţile în materie de reglementare şi supraveghere a diverselor categorii de instituţii finaciare sunt încredinţate mai multor autorităţi. Pricipalele argumente în favoarea acestei formule sunt următoarele: . În UE. în această zonă. Tsomocos. . în unele ţări. Mercs.un cadru de reglementare la nivel naţional impune ca şi supravegherea să se desfăşoare la acelaşi nivel. p. sistemul a funcţionat corespunzător. funcţia de reglementare şi supraveghere a fost conferite altor autorităţi decât banca centrală. 629-653). alţi autori consideră însă că banca centrală trebuie să aibă un singur obiectiv . Ea se regăseşte. În fine. . reglementarea şi supravegherea activităţii bancare se desfăşoară la nivel naţional. Astfel.până în prezent. b) supraveghere microprudenţialǎ (controlul solidităţii fiecărei instituţii financiare.

ceea ce poate pune în pericol întregul sistem finaciar. Wood. În fine. Garcia Herrero A. De asemenea. De altfel. cele care urmează să intre în Euroland. alături de condiţiile macroeconomice şi de stabilitatea instituţiilor financiare şi a pieţelor.. 2000. faptul că în UE reglementarea şi supravegherea prudenţială se realizează în principal la nivel naţional impune o strânsă colaborare. se pune problema armonizării sistemelor de plăţi naţionale cu sistemele de plăţi europene. o criză financiară este declanşată tocmai de teama că nu se vor mai putea procura mijloace de plată. prin modul de funcţionare a sistemelor de plăţi. indiferent de costul acestora. (Patat. care reprezintă adesea contrapartida acestor decontări.. 2003). se subliniază că amplificarea tranzacţiilor financiare şi legăturile din ce în ce mai strânse dintre instituţiile financiare care opereză pe diverse pieţe financiare au dus la o creştere considerabilă a volumului plăţilor. procedurile de monitorizare a modului de funcţionare a sistemelor respective constituie.. deci. bi.23 Pe de altă parte. Vredin A. dificultăţile unei bănci se propagă şi se amplifică.3 Gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi O altă modalitate tradiţională de acţiune a băncii centrale pentru asigurarea stabilităţii financiare este gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi şi decontări. iar aceasta în principal în cazul băncilor care formează nucleul sistemului naţional de plăţi. 2003). 2005).1. nu există prea multe controverse cu privire la importanţa pe care această atribuţie a băncii centrale o are pentru stabilitatea sistemului financiar. Jacobson T. însă. (Allen.. 2003.în mod direct sau indirect . printre care şi România. Gallego S. în particular. la blocarea întregului sistem financiar naţional sau chiar la posibilitatea extinderii efectului de domino la nivel internaţional (Schinasi. probabil. respectiv. Ideea implicării băncii centrale în acest domeniu este larg acceptată în literatură şi. în literatură s-a pus problema dacă aceste evoluţii au contribuit cu adevărat la diminuarea riscului sistemic.aproape toate formele de risc sistemic. Cuadro L.. după unii autori. în ceea ce priveşte ţările membre UEM. Riscurile micro. prin intermediul sistemului de plăţi. ducând la blocaj în lanţ şi. Sistemele de decontări şi plăţi concentrează . De aceea. susceptibile să conjuge riscurile micro. 2001. decontărilor şi al operaţiunilor colaterale. În această concepţie. aceste efecte se pot amplifica exponenţial. În aceste .şi macroeconomice într-un fel de contagiune în spirală. punctul de vedere dominant în prezent în literatură este că sistemele de efectuare a plăţilor şi. De asemenea.. În acest cadru. Molin J. având în vedere progresele care s-au produs în acest domeniu prin adoptarea sistemelor de decontare brută în timp real. Tradiţional. riscul sistemic a fost conceput ca fiind posibilitatea ca problemele apărute la o bancă să creeze probleme la alte bănci.şi multilaterală. aceste mecanisme sunt unanim considerate a fi principalele vehicole de formare şi răspândire a riscului sistemic. între autorităţile de resort din ţările membre. Se discută însă dacă banca centrală este cea mai potrivită instituţie care să gestioneze tehnic sistemele de plăţi.şi macroeconomice sunt cunoscute la nivel individual şi adesea sunt realmente ţinute sub control. 2. unul din pilonii esenţiali ai stabilităţii financiare. Khiaonarong.

o distorsionare a concurenţei.24 condiţii. care intervine în cazul în care. Însă. Căci. În modul acesta. unii autori. 2003). cele create de instituţiile private. în scopul încurajării utilizării unor sisteme de plăţi. e) garantarea funcţionării neîntrerupte a sistemului de plăţi şi decontări. după cum am menţionat. Aceste operaţiuni de lichidare finală se realizează în monedă primară (monedă centrală). (Khiaonarong. care acordă creditele intraday necesare pentru continuitatea operaţiunilor. Cu toate acestea. În ultima vreme. sistemele de plaţi şi caracteristicile lor de securitate au devenit un vector major al stabilităţii financiare la scară mondială. Rezultă că beneficiile potenţiale ale intervenţiilor băncii centrale în sistemul de plăţi trebuie comparate cu costurile determinate de riscul moral indus de acţiunile respective. de implicarea largă a băncilor centrale în asigurarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi aferente. unii autori consideră că promovarea de către banca centrală a unui sistem de plăţi sigur determină. Legat de aceasta. în literatură se exprimă şi părerea că sistemele de decontare brută pot constitui un factor de creştere a riscului sistemic. De aceea. RTGS elimină riscul ca. autorii citaţi învederează următoarele sarcini specifice ale acesteia: a) supravegherea de ansamblu a sistemului. Cu toate acestea. perfecţionarea tehnologiei a făcut posibilă înlocuirea pe scară largă a sistemelor de decontare netă cu sisteme de decontare brută în timp real (RTGS1). . de fapt. apare şi o altă problemă. deşi sistemul respectiv nu este neaparat şi cel mai eficient. De aceea. printrun transfer rapid între conturile băncilor comerciale deschise la banca centrală. şi anume „subvenţionarea” sistemului. c) operare directă a plăţilor. intervenţiile asupra sistemelor de plăţi pot produce risc moral. 2005 (b)). Analizând rolul pe care banca centrală îl are în materie de sisteme de plăţi. banca centrală suportă total sau parţial costurile generate de funcţionarea acestora. Spre deosebire de sistemele brute. d) acoperirea riscului de credit şi de lichiditate prin transformarea creditului intraday în credit overnight. (Schinasi. consideră că existenţa unui RTGS constituie o caracteristică inerentă unei infrastructuri financiare puternice. printre altele. sistemele nete se caracterizează prin efectuarea de plăţi doar pentru lichidarea soldurilor finale ale fiecărei zile. este indubitabil că dezvoltarea sistemelor financiare moderne a fost susţinută. dezvoltarea instituţiilor şi pieţelor financiare depinde de eficienţa şi siguranţa cu care se transferă fondurile. Acestea din urmă permit efectuarea plăţilor în mod cvasi-instantaneu. b) asigurarea informarii corecte a participanţilor. 1 . cum ar fi.Real Time Gross Settlement. la fel ca mai toate acţiunile băncii centrale în materie de stabilitate financiară. pe parcursul unei singure zile de lucru. Iar această eficienţă şi siguranţă trebuie comparate cu eficienţa şi siguranţa care se pot obţine prin alte sisteme de plăţi şi decontări alternative. Un avantaj important al sistemele de decontare pe bază brută este că permit o utilizare mai bună a disciplinei de piaţă. o bancă să devină insolvabilă.

reglementarea şi supravegherea prudenţială. a bunei funcţionări a pieţei şi. ci şi în remedierea consecinţelor acestora. industria bancară. riscul de primitor se transformă în risc de prim plătitor. care are de încasat anumite sume. care presupune interconectarea RTGS naţionale prin tehnologia SWIFT2. 2000). fără a fi primit însă efectiv sumele respective. Al doilea tip de risc constă în faptul că un participant. 2.25 Sistemele de decontare pe bază netă se caracterizează prin existenţa a două genuri de riscuri: riscul de „prim plătitor” (first payer risk) şi riscul de „primitor” (receiver risk) (Robin.4 Garantarea depozitelor Garantarea depozitelor deţinute la bănci constituie o modalitate de implicarea a băncii centrale nu numai în prevenirea crizelor. Acest fapt reprezintă o garanţie a eficacităţii politicii monetare. care efectuează prima plată. un mijloc de protecţie împotriva riscului izbucnirii unor crize sistemice (Patat. eventual. în final. să nu primească suma echivalentă de la ceilalţi parteneri.funcţia de creditor de ultimă instanţă şi . Pricipalele componente ale „plasei” sunt următoarele elemente: .Sistemul SWIFT acţionează ca agent de procesare. Conceptul de „garantare a depozitelor” este foarte simplu: o anumită entitate (guvern. Primul tip de riscuri constă în posibilitatea ca un participant. . În anumite condiţii. total sau parţial.Trans-European Real Time Gross Settlement Express Transfer System. . banca centrală etc. îşi îndeplineşte pe parcursul zilei obligaţiile care îi revin. Aceasta poate fi definită ca fiind „ansamblul instituţiilor şi regulilor care măresc capacitatea sistemului financiar de a face faţă unor şocuri sistemice”.regimul falimentului bancar. care s-au manifestat în toate sistemele de plăţi tradiţionale. ceea ce învederează contribuţia majoră a sistemelor de tip RTGS la asigurarea stabilităţii financiare. . În literatură.garantarea depozitelor. aceste active finaciare în eventualitatea unui faliment bancar. 2006).) garantează valoarea depozitelor constituite de deponenţi la bănci (şi. La scară europeană. (Bichi. garantarea depozitelor este considerată o componentă a ceea ce se numeşte „plasa de siguranţă” (safety net). . 1 2 . În fine. Aceste standarde se concretizează prin caracteristicile tehnice ale sistemului TARGET1. 1999). în cadrul UEM a fost adoptate aşa-numitele „standarde Lamfalussy” privind prevenirea riscului de neefectuare a plăţilor.1. este de notat că în vederea asigurării stabilităţii finaciare. Aceste genuri de riscuri. dobânda aferentă) prin angajamentul de a restitui. au fost eliminate prin introducerea decontării în timp real. interconexiunea între RTGS naţionale permite instituţiilor care participă la gigantica piaţă monetară din zona euro să fie mereu irigate cu lichidităţile necesare în condiţiile unor dobânzi identice. asigurând reţeaua şi facilităţile de transmitere a datelor.

Asfel.sfera sa de cuprindere.26 Referitor la garantarea depozitelor. (Tordjman. cum ar fi: . După părerea noastră. de obicei. . analizând schemele de garantare a depozitelor în ţările UE (25). nr. De aceea. principalele obiective ale garantării depozitelor sunt promovarea stabilităţii sectorului bancar şi protejarea deponenţilor.redistribuirea costurilor falimentelor bancare.promovarea concurenţei în sistemul bancar prin diminuarea avantajelor de care se bucură unele bănci ca urmare a mărimii sau a statutului lor legal. dintre care amintim următoarele: . constituite prin contribuţii prealabile ale instituţiilor de credit. În foarte rare cazuri. Goodhart. 2004). 2006): Tab. După cum arată numeroase . 2000. de comunitatea bancară sau de un organism la care participă ambele categorii de instituţii. (Allen. Unii autori susţin însă că tocmai garantarea depozitelor este factorul care determină conducătorii băncilor să-şi asume riscuri mai mari şi să nu-şi dezvolte propriile metode de gestionare a riscurilor. La acestea. . (Boot. De asemenea. . banca centrală (împreună cu alte instituţii ale statului) trebuie sǎ contribuie la crearea şi funcţionarea „plasei de siguranţă”. în literatură se arată că garantarea depozitelor determină augmentarea riscului moral. . (Crockett. Morrison. Rochet. prin distoriunile pe care le crează lipsa încrederii şi riscul moral. 2006). .facilitarea ieşirii din sistem a băncilor cu probleme etc.necesitatea unei asemenea practici. 3: Scheme de garantare a depozitelor Operatorii schemei Modul de finanţare a schemei Bănci centrale: 5/25 Ex-ante: 19/25 Asociaţii ale băncilor: 3/25 Ex-post: 3/25 Autorităţi de supraveghere: 1/25 Model mixt: 3/25 Fonduri de garantare a depozitelor: 16/25 După cum se observă din tabelul de mai sus. garantarea depozitelor este realizată de o agenţie publică. De regulă. 2004. 2002. se adaugă alte obiective secundare. se constată următoarea situaţie (Bichi. Necesitatea implementării unei formule de garantarea a depozitelor este explicată. schemele de garantare a depozitelor sunt gestionate direct de către banca centrală. 2001). în literatură se discută mai multe probleme. În acest cadru. precum şi prin posibilitatea apariţiei fenomenului de panică bancară.încurajarea economisirii şi a creşterii economice. 2004). unii autori consideră că cea mai eficientă formă de protecţie a deponenţilor este discplina impusă de piaţă şi că garantarea oficială a depozitelor trebuie limitată la depozitele monetare (depozite la vedere). formula cea mai des întâlnită în ţările membre UE este cea a „fondurilor de garantare a depozitelor”. deoarece piaţa singură nu poate face faţă fenomenelor de panică bancară. Wood.eficienţa diverselor scheme de garantare.

prin care deponenţii sunt protejaţi împotriva pierderilor suportate ca urmare a scăderii bruşte a preţurilor activelor pe care le deţin. 2005). . determină masive cereri de retragere a depozitelor. dereglementării. de şocuri exogene. Unii autori consideră că prevederile Directivei 94/19/EC privind armonizarea schemelor de garantare a depozitelor au fost în linii mari respectate.protecţia deponenţilor. (Mishkin. particularităţile pe care le pot avea schemele naţionale de garantare. prin operaţiunile de piaţă pe care le efectuează.promovarea competiţiei pe piaţa financiară europeană. este necesară revizuirea acestui cadru. impunând intervenţia conştientă şi responsabilă a autorităţilor. crizele de acest gen sunt declanşate de lipsa de încredere a deponenţilor. reprezentat de Directiva 94/19/EC. prin amploarea şi violenţa lor. modul de efectuare a plăţilor şi compensărilor. se confruntă cu probleme de lichiditate. nivelul minim şi categoriile de depozite garantate. cu consecinţe devastatoare asupra economiei. deţinerea de monedă primară (legală) apare în ochii tuturor ca singura alternativă la neîncrederea generalizată şi la inexistenţa unor căi normale de procurare a lichidităţilor. 1989). 2. asimetrii informaţionale etc. 2000). condiţiile de activare a schemelor de garantare. informarea deponenţilor etc. Într-adevăr. În materie de garantare a depozitelor. 1997). .5 Funcţia de creditor de ultimă instanţă Un element-cheie al acţiunii de prevenire şi soluţionare crizelor bancare şi financiare este îndeplinirea de către banca centrală a funcţiei de creditor de ultimă instanţă.introducerea protecţiei depozitelor ca un complement indispensabil pentru sistemul de supraveghere a instituţiilor de credit.imediat şi final . regimul depozitelor la filialele băncilor din ţările terţe. .1. există un cadru european. indiferent dacă aceasta este sau nu justificată. precum şi prin creditele pe care le acordă în mod direct instituţiilor care. (Bruni. asemenea fenomene transced capacitatea normală de autoreglare a pieţei. . ceea ce duce la creşterea puternică a cererii de monedă primară din partea băncilor comerciale. (Gulde. Garantarea depozitelor este o formǎ a acestei intervenţii salvatoare. inovării şi celorlate fenomene care se manifestă la ora actuală pe pieţele de capitaluri internaţionale. de simplul zvon public sau de „isteria colectivă” (Kindleberger. Obiectivele acestei reglementări comunitare sunt: . chiar şi de la cele solvabile.al acestei forme de lichiditate superioară care este moneda primară. fenomenele de acest gen pot fi declanşate de factori complet iraţionali. deşi sunt solvabile..27 exemple istorice. Căci.promovarea stabilităţii sistemului bancar. în buna funcţionare a mecanismelor pieţei. în general. care determină deponenţii sǎ-şi retragă depozitele de la bănci. Alţi analişti susţin însă că. De Boissieu. prin prisma globalizării. Or. Wolf. Banca centrală este furnizorul . . provocând crize financiare grave. ori dacă este determinată de examinarea riguroasă a situaţiei financiare a băncii.minima armonizare a politicilor de protecţie a depozitelor în cadrul UE. Această pierdere a încrederii în relaţiile de parteneriat şi. Ca urmare a existenţei sale în fundal. Conţinutul Directivei 94/19/EC priveşte principiile pe care trebuie să le îndeplinească instituţiile de garantare.

28 participanţii la piaţă pot fi convinşi că, în caz de izbucnire a unei crize, fie că mecanismele autocorectoare ale pieţei vor continua să funcţioneze, fie, dacă nu, banca centrală va interveni pentru a permite desfăşurarea tranzacţiilor până în momentul în care încrederea va fi restaurată, iar mecanismele autocorectoare vor porni din nou. Astfel, având capacitatea - iar în multe ţări obligaţia - de a menţine în funcţiune pieţele, prin ajutarea instituţiilor care au probleme temporare de lichiditate, banca centrală este un element vital al rezolvării crizelor bancare şi financiare. Funcţia de creditor de ultimă instanţă reprezintă şi ea una din modalităţile tradiţionale de implicare a băncii centrale în materie de stabilitate financiară. Necesitatea unei asemenea funcţii provine din pericolele potenţiale pe care o bancă falimentară le poate crea pentru sectorul financiar şi pentru economia reală, într-un context în care pericolele respective nu pot fi eliminate din cauza ineficienţei asimetriei informaţionale. În mod practic, intervenţiile în calitate de creditor de ultimă instanţă constă în acordarea, cu titlu excepţional şi în situaţii de criză particulare, de credite pe termen scurt băncilor comerciale confruntate cu importante probleme de lichiditate. Lichiditatea băncilor este, deci, punctul esenţial al chestiunilor referitoare la funcţia de creditor de ultimă instanţă. Cu toate acestea, funcţia respectivă constituie cea mai ambiguă dintre funcţiile băncile centrale, deoarece nu este exercitată cu regularitate, iar transparenţa cadrului în care acţionează un creditor de ultimă instanţă este redusă. Pe de altă parte, injecţia temporară de lichidităţi, efectuată în timpul crizei, are implicaţii asupra capacităţii băncii centrale de a-şi atinge obiectivele monetare. De aceea, pomparea de lichidităţi trebuie să înceteze imediat ce încrederea a fost restaurată. Poziţiile clasice cu privire la intervenţiile în calitate de creditor de ultimă instanţă au fost enunţate încă în sec. XIX în lucrările lui H.Thornton (1802)1şi W. Bagehot (1873)2. Interpretarea ideilor acestora a dat naştere la mai multe curente de gândire distincte, a căror coexistenţă arată că nici până în zilele noastre nu s-a găsit un consens cu privire la modalităţile de intervenţie optimă şi eficace. (Bordo, 1999). Principiul clasic „Thornton-Bagehot” porneşte de la scenariul unui blocaj al pieţei interbancare, intervenit din cauza asimetriei informaţiilor cu privire la solvabilitatea băncilor. Astfel, în condiţii de asimetrie informaţională, faptul că, în urma unui şoc defavorabil asupra lichidităţii sale, o bancă este dispusă să plătească dobânzi ridicate pentru împrumuturile pe care le angajează poate fi interpretat ca semn al unui pericol de faliment sporit. În acest caz, celelalte bănci se vor abţine să acorde credite băncii respective, iar ca urmare piaţa nu va reuşi să se autoprotejeze împotriva şocurilor reprezentate de lipsa de lichiditate înregistrată de diverse bănci, ceea ce impune intervenţia băncii centrale. Principiile acestei intervenţii, formulate încă de Bagehot, sunt următoarele: - creditorul de ultimă instanţă trebuie să acorde credite instituţiilor financiare nelichide, însă solvabile;

1

- Thornton H., An Enquiry into the Nature and Effects of Paper Credite of Great Britain, A. Kelley, New York, Reprint, 1978. 2 - Bagehot W., Lombard Street, P. Kegan, 14th ed., London, 1873.

29 - dobânzile percepute trebuie să fie penalizatoare, pentru a evita situaţia în care instituţia beneficiară ar folosi fondurile respective pentru a-şi finanţa operaţiunile de creditare; - creditorul trebuie să pretindă garanţii suficiente ; - această politică de creditor de ultimă instanţă trebuie anunţată public ex ante şi într-o manieră credibilă. Cu toate acestea, posibilitatea blocajului unei întregi pieţe este pusă sub semnul întrebării de unii autori, cum ar fi, adepţii abordarii numite „Free Banking”, după care piaţa interbancară este în măsură să protejeeze singură sistemul bancar de fenomenele de panică. (Selgin, 1988, 1999). Potrivit celui de-al treilea punct de vedere, acordarea unor credite speciale băncilor aflate în dificultate pur şi simplu nu este necesară. Căci, operaţiunile open market, realizate în mod curent de banca centrală pentru asigurarea lichidităţii întregii pieţe, sunt suficiente pentru asigurarea stabilităţii sistemului financiar. (Goodfriend, King, 1988). În fine, conform celui de-al patrulea punct de vedere, este imposibil să se facă distincţie netă între lipsa de lichiditate şi insolvabilitate, iar aceasta mai ales din perspectivă ex ante. În consecinţă, dacă este necesar, banca centrală trebuie să acorde credite speciale, deşi băncile pot fi tentate în modul acesta să adopte un comportament mai riscant, ceea ce generează probleme de risc de abuz (moral hazard). (Goodhart, 1987,1995). Un argument suplimentar convingător în favoarea ideii necesităţii unei strategii de intervenţii sistematice în favoarea instituţiilor financiare de importanţă sistemică este eventualitatea apariţiei fenomenului de contagiune. (Solow, 1982). Rezultă că deşi în doctrină şi practică se admite că sunt necesare intervenţii efective excepţionale ale băncii centrale în calitate de creditor de ultimă instanţă, anumite aspecte punctuale ale acestui tip de operaţiuni arată că unele dificultăţi inerente (frontiera imprecisă între lipsă de lichiditate şi insovabilitate, riscul moral) nu au fost încă depăşită. La urma urmelor, decizia de a acorda un credit special în scopul asigurării stabilităţii financiare depinde de aprecierile cu privire la costul social aferent falimentelor bancare, fenomenelor de panică şi efectelor de contagiune. Datele de observaţie arată că mecanismele de creditare de ultimă instanţă au contribuit în multe cazuri (Miron, 1986 ; Eichengreen, Portes, 1986; Bordo, 1990) sau ar fi putut contribui la evitarea unor asemenea fenomene de panică. (Friedman et Schwartz, 1963). Faptele învederează, de asemenea, costurile ridicate ale efectele de contagiune, confirmând, astfel, utilitatea pe care o au, în general, intervenţiile de sprijinire a instituţiilor financiare în dificultate. (Aharony, Swary, 1983 ; Herring, Vankudre, 1987; Saunders, 1987). Contribuţiile recente analizează condiţiile în care intervenţiile în calitate de creditor de ultimă instanţă pot asigura stabilitatea macroeconomică şi financiară. (Aglietta, De Boissieu, 1999; Schoenmaker, 2000; Antinolfi, Huybens, Keister, 2001; Marini, 2002; Goodhart, 2004; Rochet, 2004; Allen, Wood, 2006). Totuşi, aceste lucrări se concentrează asupra economiilor emergente, limitându-se la dimensiunea internaţională a funcţiei de creditor de ultimă instanţă. (Chang et Velasco, 2000).

30 În unele ţări, au fost intreprinse recent ample reforme ale instituţiei băncii entrale, ceea a ridicat, printre altele, unele probleme noi referitoare la exercitarea funcţiei de creditor de ultimă instanţă în ţările respective. Este vorba, în principal, despre următoarele două subiecte specifice, dar cu puternic impact pe plan internaţional: - relaţia dintre Banca Angliei şi „UK Financial Services Authority”, care este autoritatea relativ nouă şi exclusivă de reglementare şi supraveghere în Marea Britanie; - implicaţiile recentei legi a activităţii bancare din SUA (Gramm-Leach-Bliley Act), care a atribuit „Sistemului Rezervelor Federale” sarcina reglementării şi supervizării conglomeratelor financiare. O altă problemă de aceiaşi avengură este cea a rolului BCE în asigurarea stabilităţii financiare în zona euro. Referitor la aceasta, principala concluzie care se desprinde din literatură este că deşi există unele argumente în favoarea centralizării funcţiei de creditor de ultimă instanţă la nivel european (intensificarea fenomenelor de contagiune ca urmare a proliferării conglomeratelor financiare, faptul că exercitarea acestei funcţii la nivel naţional poate afecta atingerea obiectivelor politicii monetare ale BCE etc.), deocamdată, BCE are doar rolul de a coordona acţiunile de salvare întreprinse la nivel naţional. (Prati, Schinasi, 1999; Bruni F., De Boissieu C., 2000; Eijffinger, 2001; Gulde, Wolf, 2004). 2.2 Implicaţii ale intrării în UE Din cele arătate în paragraful anterior, rezultă că o temă majoră în cercetarea economică actuală este rolul care revine BCE în elaborarea şi aplicarea politicilor prudenţiale în zona euro şi în UE, precum şi implicaţiile absenţei unei instituţii comunitare care să îşi asume ansamblul acestor sarcini. (Aglietta M., 2000; Aglietta M., Scialom L., Sessin T., 2000, p. 59-84; Begg D., De Grauwe P., Giavazzi F., Uhlig H.,Wyplosz C., 1998; Lanoo K., 1999; Plihon D., 2000, p. 17-32; Prati A., Schinasi G.J., 1999). Într-adevăr, deşi tratatul de la Maastricht prevede că – pe lângă elaborarea şi aplicarea politicii monetare - unul din obiectivele fundamentale ale “Sistemului European de Bănci Centrale” (SEBC) este asigurarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi, el menţionează doar că “SEBC contribuie la buna conduită a politicilor duse de autorităţile competente în ceea ce priveşte controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar” (art.105.5) şi că “BCE trebuie consultată cu privire la orice proiect de reglementare comunitară sau naţională care intră in domeniul său de competenţă” (art. 105.4), inclusiv, deci, la cele din domeniul menţionat de art. 105.4. Rezultă că, în conformitate cu aquis-ul comunitar, instituţiile europene joacă un rol esenţial în elaborarea reglementărilor prudenţiale, însă sarcina exercitării controlului prudenţial şi asigurării stabilităţii financiare revine în principal autorităţilor naţionale. În acest cadru, o problemă importantă care se pune pentru ţările recent intrate în UE, printre care şi România, este cea a implicaţiilor pe care participarea la SEBC şi, în perspectivă, la Eurosistem, le are asupra riscului sistemic, manifestat la nivelul de ansamblu al economiilor în cauză. De asemenea, în cazul acestor ţări, este necesară identificarea mijloacelor suplimentare de gestionare a unei eventuale crize sistemice pe care băncile centrale respective le dobândesc prin intrarea lor în SEBC şi, respectiv, în Eurosistem.

a fost pus în funcţiune sistemul TARGET.. Hartmann P. EURO 1 este un sistem de decontări zilnice pe baze nete. prin prisma protecţiei împotriva riscului sistemic şi a sarcinilor financiare care revin participanţilor. ci tarifate la minut).1. devine practic egal cu zero. care ţin de cele trei componente de bază ale sistemului finaciar: infrastructura. riscul ca cele dintâi să nu dispună la sfârşitul zilei de lichidităţile necesare şi.1 Tranzacţiile realizate prin sistemul TARGET sunt: . investigaţiile referitoare la rolul BCE se desfăşoară la toate aceste patru nivele. cea utilizată în cadrul FEDWIRE. Paralel. tipurile de garanţii sunt definite într-o manieră foarte largă: valoarea totală a garanţiilor susceptibile a fi constituite se apropie de suma de 5. deci.. După cum am arătat. integral garantate. în lucrările referitoare la stabilitatea financiară se identifică trei categorii de vulnerabilităţi endogene. să efectueze viramente în euro în cadrul UE.decontările operaţiunilor privind plăţi de valori ridicate ale clienţilor băncilor comerciale. deci. La acestea. băncile centrale naţionale (BCN) din UE au lansat un program de reducere a riscurilor prin crearea unor sisteme de decontare brută în timp real. pieţele şi instituţiile. Stehm J. aprecia că prin interconectarea sistemelor de plăţi naţionale ale ţărilor membre UE cu TARGET. care ţin de caracteristicile mediului macroeconomic. Se poate. o problemă care se pune totuşi pentru ţările nou intrate în UE este dacă această modalitate de asigurare a lichidităţilor necesare pentru absorbţia soldurilor rămase la sfârşitul zilei este optimă. la care se adaugă mecanismul de plăţi al BCE. . 2000). compatibil cu sistemul TARGET. Eurosistemul pune la dispoziţia agenţilor economici un sistem de decontare ce permite o comunicare eficace între pieţele financiare din zona euro.H.31 După cum am arătat în &1. transformându-l într-un sistem transfronatlier (EURO 1). “Asociaţia Bancară Europeană” (ABE) a perfecţionat sistemul său de cliring multilateral în ecu. (Furfine C.decontările financiare dintre băncile comerciale. să trebuiască să se declare în stare de faliment. . dintre care cca.operaţiunile dintre BCE şi băncile centrale ale statelor membre.. Această garanţie permite eliminarea cvasi-completă a riscului sistemic din cadrul TARGET: riscul sistemic rezidual corespunde exclusiv defecţiunilor tehnice.700 miliarde euro. 832-848). unde creditele de acest tip nu sunt garantate. la începutul anului 1999. RTGS. care nu pot fi niciodată total eliminate. în 1 . Căci. La ora actuală. acesta este alcătuit din cele 27 de sisteme TARGET ale ţărilor membre UE.. efectuate ca urmare a tranzacţiilor realizate pe piaţa monetară. se adaugă vulnerabilităţile exogene.. În acest context. Pentru lichidarea decontărilor efectuate în cursul zilei. toate interconectate. . Aceste tipuri de vulnerabilităţi se regăsesc şi în cazul UE (De Bandt O. SEBC acordă participanţilor la TARGET credite pe termene foarte scurte (intraday. la fel ca TARGET. sistemul de plăţi al FED. Or. 1998. este cert că pot exista şi alte soluţii (de ex. în scopul asigurării unicităţii nivelui ratelor dobânzii practicate în ţările membre ale UEM. în cadrul pieţei europene unice. în prezent. De aceea. precum şi prin facilitarea plăţilor transfrontaliere. Paralel cu crearea TARGET. pe descoperit de cont (overdraft).BNR a pus în funcţiune un sistem electronic de plăţi. În modul acesta. din punctul de vedere al ţărilor respective. p. 33% reprezintă garanţii bancare. precum şi unei eventuale insuficienţe a garanţiilor pe care le poate constitui un participant. capabil. overnight). în anul 2005.

Schinasi G. inclusiv. în situaţia în care tipologia garanţiilor ar fi insuficientă. fixarea unei ore-limită devansate pentru accesarea acestor credite şi perceperea unei dobânzi penalizatoare. Conform amintitelor “standarde Lamfalussy”. precum şi cea a consecinţelor care decurg de aici pentru ţările nou intrate în UE. în modul acesta. ECB.) Faptul că. menit să asigure decontarea finală de la sfârşitul zilei. precum şi marile instituţii europene. o consecinţă probabilă a intrării în perspectivă a ţărilor central şi est-europene în UEM este creşterea gradului de integrare a pieţei financiare şi a celorlalte pieţe de capitaluri din ţările repective (asigurări de bunuri şi persoane. s-a arătat însă mai sus că apariţia acestei situaţii nu este posibilă. asigurări sociale etc. în cazul falimentului unuia dintre participanţi.. prezintă interes şi următoarea problemă: TARGET este deschis tuturor ţărilor membre UE. Acest depozit. care. o problemă care se pune este cea a tendinţelor care se manifestă la nivel european în ceea ce priveşte transferurile realizate prin cele două sisteme – TARGET şi EURO 1 –. Deoarece.. o atenţie deosebită este acordată transferurilor transfrontaliere şi de mare valoare. Beau D. Ducher J. 1999. Din punctul de vedere al ţărilor intrate recent în UE. menite să reducă riscul sistemic: pe de o parte. două genuri de riscuri. teoretic. a priori. la care participă băncile membre ABE. remunerat. Al doilea risc se poate concretiza în situaţia în care participanţii se dovedesc incapabili să ramburseze creditele intraday. evident. (Prati A. trebuie să contribuie. nu poate fi acceptat. la un depozit la vedere. în schimbul unor garanţii. Eurosistemul furnizează participanţilor la sistemul TARGET lichiditatea necesară la sfârşitul zilei operative crează. celor care nu participă la zona euro (pre-in). 1999. de tip “descoperit” (overdraft): moneda primară creată de BCE pe parcursul zilei nu este desfinţată la sfârşitul zilei. BCE este “pusă în în faţa unui fapt împlinit”. are loc transformarea creditelor intraday în credite overnight. Mijloacele prin care se realizează acest lucru sunt: limitarea globală a creditelor intraday de tip overdraft pe care BCN din ţările pre-in le pot acorda participanţilor la propriul sistem TARGET. însă este prevăzut cu un mecanism de natură să împiedice ca amintita transformare a naturii creditelor să se producă şi de către participanţii din ţările respective.). transformarea amintită este sancţionată prin perceperea unor dobânzi majorate. omogenizarea modalităţilor de gestionare a datoriei publice şi lărgirea bazei de colectare a resurselor .F. 1999. Rezultă că există unele modalităţi prin care se limitează furnizarea de lichidităţi necesare funcţionrii sistemelor naţionale de plăţi şi că acestea sunt mai drastice în cazul ţărilor pre-in. augmentând nivelul bazei monetare existente la sfârşitul zilei. p. iar pe de altă parte. 65-76. aceasta ar echivala cu antrenarea unei emisiuni de euro de către ţări care nu sunt membre ale zonei euro. ceea ce. deci. Primul este cel de “gripare” a sistemului. este deţinut de ABE la BCE. sunt cele mai susceptibile a produce riscuri sistemice..32 monedă primară (disponibilităţi în cont la BCE). dar sunt totodată şi cele mai capabile să realizeze integrarea pieţelor financiare. etc. fiecare participant trebuie să respecte o anumită limită în ceea ce priveşte debitul şi creditul multilateral – adică faţă de toţi ceilalţi participanţi –..J. cu o anumită sumă. În aceste condiţii. În condiţiile existenţei unui asemenea sistem de plăţi european. Căci. În literatură. în valoare totală de 1 miliard de euro. în acest caz. care îndeplineşte rolul de operator al sistemului EURO 1. fiecare participant este supus unei duble obligaţii.

ceea ce va determina reducerea considerabilă a riscului sistemic al pieţelor de capitaluri din aceste ţări. asigurările sociale etc.d. 2004. etc.G. 2006).). perfecţionare tehnicilor de tranzacţionare. intrarea efectivă în această organizaţie etc. Jiang. dezvoltarea pieţelor financiare pe care tranzacţiile sunt libelate în euro a impus şi până acum ca Eurosistem-ul să ia în considerare în activitatea sa de reglare a lichidităţii inclusiv aceste pieţe. Bernanke B. p. stabilizarea macroeconomică. Calvo-Gonzalez. (Doyle. Gertler M. Schuknecht. 787-807. Cecchetti S. Totuşi. dezvoltarea tranzacţiilor transfrontaliere şi operaţiunile de open market ale Eurosistemului. 2004. însă se poate constata încă de pe acum că există unii factori care favorizează convergenţa şi la acest din urmă nivel: multiplicarea legăturilor dintre sistemele de tranzacţii cu titluri din ţările respective şi sistemele de tranzacţii cu titluri ale ţărilor din zona euro. perspectiva de a deveni membru UE. dispariţia posibilităţii izbucnirii unor crize valutare.. ceea ce va avea ca efect alinierea ratelor dobânzilor interbancare practicate în ţările central şi est-europene la rata EONIA (Euro Overnight Index Average). 2005. este evident că aceste orientări vor avea implicaţii inclusiv asupra activităţii băncilor centrale din ţările pre-in. Afonso. Bursa de valori şi celelalte pieţe de capitaluri (asigurările de bunuri şi persoane. (Mc Cauley R. Lenain..33 de investiţii. 93-108).m.. Or. 1997. 2000.a. (Artus P. Nerlich.. Tanzi. ş.. 2000). 2000. Thimann. ceea ce va contribui la creşterea taliei şi lichidităţii acestor pieţe. creşterea lichidităţii ş. Mehl. Eurosistemul dispune de structurile necesare pentru urmărirea indicatorilor care reflectă evoluţiilor de pe pieţele financiare (volumul tranzacţiilor. IMF. White W. Este de presupus că îndeplinirea criteriilor de convergenţă stabilite de tratatul de la Maastricht va spori atractivitatea pieţelor de capitaluri din regiune pentru investitorii instituţionali străini (fonduri de pensii. Arratibel.a. În ceea ce priveşte supravegherea pieţelor financiare. 2001. Von Thadden E.. volatilitatea cursurilor. se poate presupune că integrarea se va produce cel mai rapid la nivelul acestei pieţe. cum ar fi: supunerea economiei la rigorile politicii monetare unice. problema care se pune aici pentru băncile centrale din ţările pre-in este simplă şi nu necesită discuţii prea ample: participarea prin reprezentanţii lor în comitetele şi grupurile de lucru/task-force-uri respective. principalii factori care au contribuit la această ameliorare fiind: reformele structurale şi instituţionale. Angeloni.). societăţi de asigurare etc. mai încet. Mongelli. După părerea noastră. De aici. De altfel. ia aceasta ca urmare a acţiunii unor noi factori. instaurarea unei mai bune discipline bugetare. Lucrările care se ocupă de evoluţiile economice din ţările central şi est-europene arată că în ultimul timp mediul economic din aceste ţări s-a îmbunătăţit. primele de risc şi de lichiditate. 2001. care implică utilizarea tehnicii tranzacţiilor bazate pe cesiunea temporară de titluri (reverse operation).L. Rawdanowicz. Este de presupus că îmbunătăţirea mediului economic din ţările central şi esteuropene va continua. etc.. probabil. Flad.R. Kuijs. Backé. interogaţiile recente din literatură cu privire la rolul preţurilor (cursurilor) activelor financiare în politica monetară şi la măsura în care băncile centrale trebuie să se implice în stabilizarea pieţelor financiare.. precum şi .) se vor integra. p. 2006. deoarece TARGET a contribuit deja foarte mult la unificarea pieţei monetare (98% din operaţiuni reprezintă transferuri interbancare).

De aceea. După părerea noastră. consecinţele asupra credibilităţii băncii centrale. în monedă naţională. susţinută în principal de procesul de restructurare şi de privatizare. se pune problema efectelor susceptibile a fi exercitate asupra economiilor acestor ţări de instrumentele politicii monetare unice a Eurosistemului.diversificarea portofoliului produselor bancare oferite clienţilor. cât şi stabilitatea financiară. riscul moral pe care îl crează aceste intervenţii pe piaţa respectivă. Independent de aceast aspect instituţional.. cum ar fi: relaţia dintre obiectivul stabilităţii preţurilor (cursurilor) activelor finaciare. pe de o parte. cu mare încărcătură de semnificaţii teoretice şi practice. o politică activă de ţintire a preţurilor activelor financiare poate provoca fluctuaţii mult mai ample ale acestora decât o politică monetară preventivă şi activă de îmbunătăţire a anticipaţiilor privind inflaţia. sistemul său bancar se caracterizează chiar şi în prezent printro serie de trăsături care reflectă creşterea gradului său de stabilitate. rămân deocamdată deschise. cum au fost cele din septembrie 2001 (nevoile de lichidităţi au fost satisfăcute promt şi fără tensiuni asupra dobânzilor. Gertler M. ci pentru că distorsiunile acestora din urmă pot afecta atât stabilitatea preţurilor fluxurilor de bunuri şi servicii. Legat de aceste chestiuni strategice. pe de altă parte. însă aceasta nu pentru a integra în mod direct preţurile activelor financiare în conduita politicii lor monetare. facilităţile de credit şi politica de open market. Cecchetti. (Bernanke B. toate aceste probleme. . . eficacitatea intervenţiilor băncii centrale pe piaţa financiară. libelate.consolidarea semnificativă. Dintre acestea. iar apoi aceste lichidităţi au fost resorbite în câteva zile.. deocamdată. În al doilea rând. băncile centrale trebuie să se preocupe şi după intrarea ţărilor respective în UE de disfuncţionalităţile pieţei financiare şi ale celorlalte pieţe de capitaluri autohtone. care vor acţiona şi asupra ţărilor în cauză în perioada de după adoptarea de către aceastea a euro: rezervele obligatorii. Fapt cert este că aceste instrumente şi-au dovedit eficacitatea în timpul unor evenimente grave. iarăşi fără să se perturbe piaţa monetară) şi că nu există nici un motiv să creadă că lucrurile vor sta altfel în cazul ţărilor nou intrate. în literatură există şi poziţia că. există mai multe alte dimensiuni strategice ale problemei. Importanţa sporită a pieţelor financiare impune ca obiectivul principal al băncilor centrale moderne – stabilitatea preţurilor – să fie extins astfel încât să includă preţurile activelor financiare. O problemă mult mai complicată este cea a instrumentelor de politică monetară care pot fi utilizate de băncile centrale din aceste ţări în faza pre-in pentru a dezamorsa tensiunile de pe piaţa financiară şi de pe celelalte pieţe de capitaluri autohne. iar ca urmare o asemenea extindere ar necesita modificarea statutului băncilor centrale membre ale SEBC şi Eurosistemului. 2000). etc. amintim următoarele: . Deocamdată. tensiuni care se pot repercuta asupra volumului lichidităţii bancare. Tratatul de la Maastricht nu conţine nici o prevedere cu privire la preţul activelor financiare. În cazul României. 2000. şi obiectivul stabilităţii preţurilor bunurilor şi serviciilor. în anumite condiţii.34 reorganizarea compartimentelor lor de specialitate astfel încât să cuprindă şi un serviciu de “supraveghere a pieţelor”.

de către BCN sau organisme grefate pe acestea. este necesară menţinerea acestor sarcini la nivelul BNR încă multă vreme de aici încolo. pe termen lung. . Această situaţie se întâlneşte şi în România. poate duce la creşterea dependenţei băncilor româneşti de băncile străine şi. va avea. În aceste condiţii. în general. accesul pe pieţele financiare profunde şi lichide . În aceste condiţii. este necesară totuşi aprofundarea analizei complementarităţii care există între responsabilităţile de politică monetară. am arătat că poziţia dominantă în literatură. care a fost deja liberalizată în mare măsură prin fenomenele amintite şi va fi liberalizată şi mai mult prin extinderea pe teritoriul statului român a pieţei europeane unice a serviciilor finaciare. dezvoltarea operaţiunilor transfrontaliere de gestionare a trezoreriei băncilor. şi 2) funcţia de creditor de ultimă instanţă. considerată adecvată în raport cu realităţile economice actuale. deoarece permite utilizarea eficace a unor informaţii care nu pot fi obţinute decât de la bănci (Padoa-Schioppa T. este că îmbinarea la nivelul băncii centrale a atribuţiilor de politică monetară cu cele de supraveghere prudenţială contribuie atât la reducerea numărului falimentelor bancare. În ceea ce priveşte atribuţiile de creditor de ultimă instanţă. pe care ne situăm şi noi. în majoritatea ţărilor. reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit. BNR are ca principală atribuţie autorizarea. în ţările central şi est-europene. Oricum. Aceasta. deşi însoţită de o reducere durabilă a riscului sistemic în materie de plăţi. la un potenţial risc de contagiune cu un fenomen de criză bancară apărut la nivel european. care sunt foarte solide. 1999). în cazul României. ceea ce este important mai ales pentru controlul grupurilor transnaţionale şi conglomeratelor. deoarece modalităţile de furnizare de lichidităţi existente în cadrul TARGET. un impact contradictoriu asupra stabilităţii bancare în România şi. s-a insituit deja o cooperare bi. potrivit legii sale de organizare şi funcţionare.şi multilaterală (prin intermediul “Comitetului de supraveghere bancară” al SEBC) între între autorităţile de supraveghere din diverse ţări. caracterizate prin activităţi transfrontaliere limitate (Lanoo K.îmbunătăţirea cadrului normativ. se poate afirma că intrarea în UEM. În plus. chiar dacă acestea se efectuează mai ales cu băncile-mamă. în general. Însă. se poate aprecia că participarea în perspectivă a României la ERM II şi la Euroland nu va modifica prea mult situaţia actuală. Aceasta.35 . Referitor la primul element. se poate aprecia că intrarea României în UEM va cataliza acţiunea forţelor pieţei. îndeosebi în ceea ce priveşte implementarea cerinţelor “Acordului Basel II”. 1999). De asemenea. cât şi la creşterea eficacităţii politicii monetare. caracterizată prin absenţa cvsi-totală a recursurilor băncilor comerciale româneşti la banca centrală.situarea la nivele confortabile a indicatorilor de eficienţă şi de prudenţă a activităţii bancare. Formula respectivă este. pe de altă parte. deci. şi cele de supraveghere prudenţială.. După părerea noastră. pe de altă parte.. am arătat că în UE supravegherea se realizează în prezent la nivel naţional şi. Pe termen mai lung. este posibil ca intensificarea concurenţei să determine reducerea semnificativă a costului intermedierii finaciare. Capacitatea Eurosistemului de a face faţă unei crize sistemice apărute la nivelul sectorului bancar se manifestă pe cele două planuri deja discutate: 1) dispozitivul instituţional de supraveghere. în particular a celor de cuantificare a riscului de credit. pe de o parte. unde.

STABILITATEA FINANCIARĂ ŞI LIBERALIZAREA FLUXURILOR DE CAPITAL 3. În esenţă. care cuprinde toate laturile vieţi economice. ea defineşte un set de procese care cuprind aproape tot globul sau operează pretutindeni în lume. globalizarea “constă în integrarea mai puternică a ţărilor şi a locuitorilor acestora ca urmare a reducerii semnificative a costurilor de transport şi comunicare şi a eliminării barierelor artificiale din calea circulaţiei bunurilor. însăşi apartenenţa BNR la SEBC. servicii. care acţionează simultan şi intercolerat la nivel internaţional. factorii amintiţi acţionează şi la nivel regional. McGrew şi P. Pe de altă parte. tehnologie şi capital.1.de care are nevoie. În fine. 2003). ameninţând să se transforme într-un risc sistemic.a. (Stiglitz. deschiderea economiilor naţionale spre exterior ş. tehnici. Stiglitz. consacrate rolului statelor naţionale în era globalizării.d. serviciilor. Europa Occidentală şi Asia.36 existente la nivel european. În mare măsură. ea . Globalizarea are două trăsături distincte: sfera de acţiune (întinderea) şi intensitatea (adâncimea). la nivel internaţional. cunoştinţelor şi a oamenilor”. globalizarea (mondializarea) constituie un proces generat de competiţia şi concurenţa dintre principalii poli ai puterii economice internaţionale. La baza acestui proces se află o serie de factori economici. extinderea mecanismelor pieţei. la nivel naţional.. producând o tendinţă de concentrare a activităţii economice în trei mari regiuni geografice: America de Nord. fapt ce conferă acestui concept o conotaţie spaţială.m. Globalizarea fluxurilor financiare Globalizarea constituie trăsătura dominantă a economiei mondiale contemporane. Globalizarea reprezintă procesul prin care evenimentele. III.puternice şi coordonate . Astfel. dacă totuşi asemenea evenimente se vor produce. Însă. reducerea sau înlăturarea barierelor naţionale care stau în calea circulaţiei internaţionale de bunuri.. aceasta este “multiplicarea legăturilor şi interconexiunilor dintre statele şi societăţile care fac parte în prezent din sistemul mondial. iar apoi la Eurosistem va conferi acesteia mijloacele de răspuns . După J. principalii factori care acţionează în direcţia globalizării sunt noile tehnologii performante. factorii de genul celor amintiţi determină dezvoltarea sectorului privat. deciziile şi activităţile desfăşurate într-o parte a lumii au consecinţe semnificative pentru indivizi şi comunităţi situate la mari distanţe una de alta. regional şi naţional. capitalurilor. sociali-politici etc. Pe de o parte. multiplicarea fondurilor de garantare a depozitelor etc. dezvoltarea sectorului serviciilor. Potrivit unei cunoscute lucrări publicate de A. vor face ca situaţiile în care o bancă romînească solvabilă să poată deveni nelichidă să fie extrem de rare. Lewis. expansiunea ramurilor industriale moderne.

integrarea pe orizontală (specializare pe produs) şi verticală a activităţii economice. . 2002. 1993). Dintr-un punct de vedere strict economic şi financiar.de dezvoltare a internaţionalizării economiei. Principalele efecte ale globalizării sunt: -1) creşterea numărului acordurilor internaţionale având ca obiect interesele comunităţii mondiale. Lewis. La rândul său. Pe baza lucrărilor citate. cu efecte favorabile asupra nivelului producţiei. apariţia tendinţei de a obţine noi resurse economice (umane şi naturale). pozitiv şi de lungă durată . Lucrările consacrate procesului globalizării învederează că acesta prezintă două două etape distincte: . adică făcând abstracţie de trăsăturile sociale.este un proces ireversibil care a cuprins teritorii şi naţiuni.3). precum şi printr-o difuzare mai largă a tehnologiei. interconectare sau interdependenţă între statele şi societăţile care alcătuiesc comunitatea mondială. culturale etc. se poate afirma că globalizarea ..mişcarea capitalului.2) creşterea volumului investiţiilor directe şi constituirea de alianţe strategice între marile companii. globalizarea poate fi definită ca fiind “întărirea şi lărgirea legăturilor dintre economiile naţionale pe piaţa mondială a bunurilor.3) elaborarea de strategii conforme evoluţiei pieţei globale (bazate pe competitivitate şi dezvoltare durabilă). . . Prin prisma acestei definiţii. alături de extinderea legăturilor.real.2) etapa liberalizării schimburilor economice internaţionale şi unificarea cadrului legislativ. . .2). de mondializare a schimburilor şi interdependenţelor economice dintre economiile naţionale şi statele lumii contemporane. 2001. serviciilor şi mai ales a capitalurilor”. p. crearea de mari grupuri dominante în sfera industriei. care a început în anii '80 ai secolului trecut şi continuă şi în prezent.politică. care a început după terminarea primului război mondial. apariţia . procesul istoric de globalizare desfăşurat pe tot parcursul secolului XX a dus la dezvoltarea comerţului exterior.37 presupune intensificarea nivelurilor de interacţiune. economică sau culturală . Prin urmare.comerţul internaţional. prin liberalizarea şi accelerarea fluxurilor internaţionale de capital. are loc şi o adâncire a proceselor globale” (McGrew.1) etapa acumulării capitalului. se poate spune că globalizarea economică reprezintă stadiul în care a ajuns procesul . politice.industrializarea şi schimbările induse de aceasta. Banca Mondială defineşte globalizarea ca fiind “libertatea şi capacitatea indivizilor şi a firmelor de a iniţia tranzacţii economice contractuale cu rezidenţi ai altor ţări” (Kolodko. Principalii factori care au determinat intrarea omenirii în acest stadiu de dezvoltare economică sunt: . care defineşte acest proces ca fiind “creşterea interdependenţei economice a ţărilor din întreaga lume prin creşterea volumului şi varietăţii tranzacţiilor transfrontaliere cu bunuri şi servicii. O definiţie oficială a globalizării este cea a FMI. Astfel. ale procesului. p.” (Sahai.migrarea populaţiei. .

deceniul următor a cunoscut un întreg şir de crize financiare şi valutare. acest proces creează noi provocări pentru toate ţările lumii.2. a lirei italiene şi a escudo-ului portughez. ceea ce a evidenţiat fragilitatea situaţiei financiare a unei ţări ce mizează pe finanţari pe termen scurt (speculative) ale deficitului bugetar.. la speculaţii şi dezechilibre multiple. 2006. Astfel. care au dus la ieşirea din “tunel” a lirei sterline. continuă cu putere şi în noi forme la început de mileniu III. sfârşitul anilor ’60. A doua etapă a procesului de globalizare a economiei mondiale. 28-29). care concentrează cea mai mare parte a capitalului mondial. la apariţia unui comportament de turmă (herd behavior). care a început la mijlocul anilor '80 ai secolului trecut şi a căpătat noi valenţe şi susţinători în anii '90 ai acestui secol. p. Perioada post-belică cuprinde trei faze distincte: o fază imediat următoare terminării războiului. a urmat prăbuşirea peso-ului mexican. dacă anii ‘80 au fost marcaţi doar de căderea bursei din Tokio şi a celei din New York (1987). . crizele ce s-au succedat rapid în ultimii ani – impun însă o examinare mai profundă a evoluţiei recente a sistemului financiar internaţional. nu atât prin extinderea la scară mondială a interdependenţelor economice reale. o augmentare a ponderii capitalului privat în finanţarea deficitelor balanţelor de plăţi ale ţărilor în curs de dezvoltare. Într-adevăr. realizată pe fundalul dezvoltării pieţelor financiare cu informaţii insuficiente.38 investiţiilor internaţionale etc. în acest cadru. liberalizarea circulaţiei capitalului. deoarece globalizarea economică oferă avantaje imediate multiple economiilor dezvoltate. Însă. urmată de liberalizarea acestor mişcări. Aceste evoluţii relevă în mod semnificativ mutaţiile care s-au produs în ultimul timp în modul de funcţionare a economiilor contemporane. mecanismul european al cursurilor de schimb (ERM) – precursor al UEM— a fost supus unor puternice tensiuni. deşi are de înfruntat numeroase mentalităţi regionaliste şi naţionaliste. perioada interbelică s-a caracterizat prin impunerea de către marile puteri ale epocii şi. după liberalismul secolului al XIX-lea. a unor severe restricţii în calea circulaţiei internaţionale a capitalurilor şi a comerţului exterior. anii ’80. când au fost adoptate o serie de măsuri de liberalizare a mişcărilor de capital. 3. Alte fenomene – cum ar fi. după exemplul lor. Aceasta. Vulnerabilităţi produse de liberalizarea mişcărilor de capitaluri Impunerea unor restricţii asupra mişcărilor de capital. iar un mare număr de ţări impun din nou restricţii în calea fluxurilor de capital. cât prin liberalizarea mişcărilor de capital. Prin prisma crizelor care au marcat evoluţiile economice din ultimele două decenii. Astfel. apare ca un factor care a contribuit la creşterea instabilităţii financiare a lumii. În toamna anului 1994. Donath. care toate au determinat extinderea tranzacţiilor financiare la nivel mondial şi interconectarea strânsă a pieţelor finaciare. de majoritatea ţărilor lumii. a constituit un fenomen constant în istoria economică. când orientarea iarăşi se schimbă în direcţia contrară (Cerna. are loc însă o creştere fără precedent a volumului mişcărilor de capital şi. când această tendinţă se inversează. În ultimele două decenii. la începutul anilor ’90.

au avut în epocă politici bugetare foarte prudente. 3) buna funcţionare a unui sistem financiar solid. care a avut ca efect recesiunea economică prelungită a unor ţări care au înregistrat anterior lungi perioade caracterizate prin rate înalte de creştere economică. a baht-ului tailandez. De asemenea. în toamna anului 1997. s-a remarcat că liberalizarea contului de capital poate să conducă la creşterea concentrării capitalului şi a întăririi poziţiei pe piaţă a unor firme. a ilustrat convingător periculozitatea contagiunii financiare nu numai în zona respectivă. 2) absenţa marilor dezechilibre structurale. care a fost declanşată de prăbuşirea.inflaţia să fie ţinută sub control. Şi cu toate acestea. Una din concluziile importante care se desprinde din studiul evenimentelor evocate este că o ţară care doreşte să liberalizeze mişcările de capital trebuie să îndeplinească anumite condiţii. a izbucnit marea criză financiară din Asia de Sud Est. la reuniunea anuală a organismelor monetare şi financiare internaţionale de la Hong Kong (1997). sistemele financiare naţionale (locale). În esenţă.39 La doar câţiva ani. cauzele crizelor au fost localizate în sectorul privat şi în supraexpunerea acestuia prin angajarea de împrumuturi bancare pe termen scurt. într-un cadru operaţional şi reglementativ verificat. Încă mai important din punctul de vedere al temei acestei lucrări. O consecinţă a crizei asiatice a fost adoptarea de către un mare număr de economşti a ideii că. cursul de schimb să fie stabilizat. o economie emergentă nu ar trebui să liberalizeze contul de capital. iar finanţarea acestora se face cu intrări de capital pe termen scurt. Evenimentele menţionate mai sus relevă volatilitatea sporită a fluxurilor financiare internaţionale şi incertitudinea mărită cu care se confruntă. directorul general al FMI a făcut oficialilor din ţările participante recomandarea de a accelera liberalizarea contului de capital. inclusiv pe cele din America Latină. măsura amintită poate produce creşterea instabilităţii economice. criza rusească a impus intervenţia “Sistemului Rezervelor Federale” al SUA pentru prevenirea contaminării sistemului bancar american (şi nu numai) ca urmare a crizei unui important fond speculativ (hedge-fund). În cazul lor. dacă nu sunt îndeplinite anumite condiţii fundamentale. În ceea ce priveşte regulile de bază pe care trebuie să le respecte o ţară care intenţionează să liberalizeze complet contul de capital. ci şi în spaţiul mondial. aceste condiţii se reduc la următoarele trei: 1) existenţa unui cadru macroeconomic propice creşterii durabile. acestea pot fi formulate sintetic astfel: . . Această criză. O criză financiară de proporţii a cunoscut în anul 1998 Rusia. Este de remarcat că ţările asiatice. care se produce mai ales atunci când perioadele de entuziasm şi dezvoltare accelerată sunt urmate de crize puternice şi de stagnare. spre deosebire de cele din America Latină. iar credibilitate economică externă să fie suficient de mare. De asemenea. din această cauză. De asemenea. criza respectivă a evidenţiat dezavantajele practicării de cursuri de schimb fixe în situaţii în care deficitele de cont curent sunt importante. care a stopat plata cupoanelor la obligaţiunile de stat plasate pe piaţa internă. Această criză a afectat alte pieţe financiare.

iar apoi liberalizarea mişcărilor de capital. este eclatant faptul că mişcările libere de capital caracterizează mai ales ţările dezvoltate. De aceea. literatura recomandă ţărilor în curs de dezvoltare aplicarea unor măsuri selective de control al mişcărilor de capital. fie de condiţii structurale. politica de curs de schimb. care beneficiază de instituţii solide. . inspirate mai ales de modelul chilian. De asemenea.să existe un sistem informaţional şi statistic eficient. obiectivele menţionate pot fi atinse cu ajutorul mai multor instrumente. Termenul de “mediu” înseamnă aici instituţiile existente în interiorul economiei respective. această prevedere este de natură să favorizeze investiţiile pe termen lung în detrimentul plasamentelor pe termen scurt. recomandă acestora din urmă să fie prudente în deschiderea (liberalizarea) contului de capital şi a pieţelor financiare.sistemul financiar să fie suficient de dezvoltat şi să se aplice reguli prudenţiale eficiente. În acest context. precum şi deschiderea funcţională a acestei economii faţă de lumea exterioară.40 . se mai recomandă instituirea unor controale asupra ieşirilor bruste şi masive de capital. . este vorba în principal de a da un semnal credibil. dintre care amintim: politica monetară (controlul agregatelor monetare. în literatură se vorbeşte chiar despre o asimetrie. Într-o economie de piaţă şi într-o societate liberă. . Ţările în curs de dezvoltare. deci. chiar dacă astfel de controale nu ar ajunge să fie aplicate vreodată. taxele vamale etc. în timp ce gradul de deschidere funcţională se concretizează prin libertatea de circulaţie a factorilor de productie (forţa de muncă şi capital). poate fi amintită instituirea obligativităţii constituirii unor rezerve neremunerate pe termen scurt pentru orice intrare de capital.. În legătură cu aceasta. . instituţiile determină gradul şi formele intervenţiei statului în economie. numeroşi teoreticieni. taxa de rescont etc. a tranzacţiilor de cont curent. se recomandă ca mai întâi să aibă loc liberalizarea fluxurilor comerciale şi. rata rezervelor obligatorii. politica fiscală. mai ales dacă banca centrală urmăreşte o anumită ţintă privind nivelul cursului de schimb. Astfel. cu instituţii neperformante. în general. ceea ce depinde de mediul în care politicile respective se proiectează şi se aplică.gradul de îndatorare externă (publică şi privată) să nu fie excesiv. Având în vedere că aceste ţări trebuie să fie în măsură să prevină atacurile speculative împotriva monedei lor naţionale. Într-o economie deschisă. cu instituţii slabe.). în sensul că în cazul ţărilor slab dezvoltate. dimensiunea sectorului public şi a asistenţei sociale etc. inclusiv de sisteme financiar-bancare puternice.deficitul bugetar şi angajamentele extra-bugetare ale statului să se încadreze în limite rezonabile. În judecarea pertinenţei diverselor combinaţii de politică macroeconomică intervine însă şi starea concretă a economiei. sunt prin definiţie vulnerabile şi incapabile să facă faţă unor mişcări de capital de mare amplitidine şi volatilitate. . Combinaţia de instrumente de politică economică (policy-mix) trebuie să ţină seama de eficacitatea comparativă a fiecăruia dintre instrumentele menţionate. controlul mişcărilor de capital. principalele obiective ale politicii economice sunt stabilitatea preţurilor şi creşterea economică. Dintre măsurile de acest gen. care depinde fie de factori conjuncturali.să existe o politică suficient de puternică de promovare a concurenţei.

Însă. se manifestă şi un alt fenomen. Aceasta este ceea ce în literatură se numeşte “trinitatea imposibilă” (triada incompatibilităţilor). pe de altă parte. În aceste condiţii. Căci. Într-adevăr. curs de schimb fix şi o politică monetară autonomă. Este vorba despre faptul că persistenţa aprecierii în termeni reali a monedelor naţionale ale ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est poate atrage − dacă ratele dobânzilor interne nu sunt menţinute la niveluri relativ scăzute − intrări excesive de capital. se poate practica un curs de schimb fix şi totodată un regim liberal pentru a mişcările de capital. intrările şi ieşirile de capital subminează efortul de control al lichidităţiilor şi împiedică folosirea ratei dobânzii ca instrument de politică monetară. Pe de altă parte. cât şi experienţa practică arată că nu pot exista în acelaşi timp mişcări de capital libere. autorităţile trebuie să promoveze rate ale dobânzilor care să fie suficient de înalte pentru a asigura un echilibru între economisirea internă şi investiţii. pentru a reduce în modul acesta mobilitatea ieşirilor de capital în ajunul izbucnirii unei crize. care urmăresc valorificarea diferenţialului de dobândă. fie prea scăzute conduc la creşterea inflaţiei şi majorarea deficitului de cont curent. care îşi leagă moneda naţională de moneda altui stat).41 În sfârşit. dacă şi numai dacă mişcările de capital sunt restricţionate. politica monetară este eficace. În cazul ţărilor foste comuniste. dacă – pentru a reduce inflaţia – se adoptă un curs de schimb fix. În mod schematic. unii autori preconizează limitarea gradului de penetrare a capitalului străin în sectorul bancar. cunoscut sub denumirea de “dilema Tošovský”. un curs de schimb fluctuant permite menţinerea autonomiei politicii monetare şi prezervarea unui grad ridicat de libertate pentru mişcările de capital. în cazul unei ţări mici. “cercul vicios” . în caz contrar. Se subliniază totuşi că este necesar ca politica de sprijinire a concurenţei să fie suficient de puternică pentru a preveni formarea unor monopoluri autohtone puternice (oligarhii naţionale). dilema politicii monetare constă în faptul că rate ale dobânzii fie prea ridicate. Referitor la modul în care autorităţile pot atinge ţintele de inflaţie şi de creştere economică. de exemplu. Dacă se renunţă la autonomia politicii monetare (asa cum se întâmplă. trebuie arătat că atât analiza teoretică.

42 Dobânzi interne mari: diferenţial de dobândă mare Creşterea dobânzii de politică monetară Intrări de capital Sterilizarea intervenţiei: asorbţia lichidităţii suplimentare Presiuni de apreciere a monedei naţionale Presiuni inflaţioniste Intervenţii pe piaţa cumpărare de valută .

2006.3. 5: Fig. nr. 4: “Cercul vicios” al politicii monetare (Isărescu.43 Fig. Beneficii şi riscuri aferente liberalizării mişcărilor de capitaluri . generează un conflict potenţial între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea finaciară.5: Vulnerabilităţile pentru stabilitatea preţurilor şi stabilitatea finaciară induse de intrările de capital (Isărescu. fiind susceptibile. p. deschiderea economiilor contemporane. să provoace atât inflaţie. nr. de aceea. 3. 2006. determinată de procesul globalizării economice. Intrările masive de capitaluri agravează vulnerabilităţile şi dezechilibrele macroeconomice existente în economiile-gazdă. nr. 14) În ceea ce priveşte vulnerabilităţile pentru stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară induse de intrările de capital. cât şi instabilitate finaciară. 15) După cum rezultă din figura de mai sus. acestea pot fi prezentate ca în fig. p.

). Deţinătorii de capital obţin. 1996. Cu toate acestea. Grilli. capitalul străin finanţează creşterea economică şi eradicarea sărăciei.Wyplosz. . Eichengreen. Principalele avantaje ale influxurilor de capital sunt următoarele: . Antzoulatos. la creşterea bunăstării sociale. astfel. capitalul trebuie să se poată deplasa liber din zonele în care există abundenţă de capital. (eds. .se crează noi locuri de muncă. De Gregorio.44 Fundamentare teoretică a analizei în termeni cost-beneficiu a mişcărilor libere de capitaluri se găseşte încă lucrarea lui I. astfel. procesul este benefic şi pentru ţara-gazdă. 1996. Edwards. Mussa 1998. contribuind. iar „mâna invizibilă” direcţionează resursele către cele mai productive utilizări.utilizarea capitalului şi asimilarea unor tehnici superioare de producţie şi management determină creşterea productivităţii muncii.în general. că după liberalizarea contului de capital. liberalizarea mişcărilor de capitaluri impune mai multă disciplină pe pieţele interne de capital. iar randamentul marginal este ridicat. prin efectuarea unui arbitraj între diverse pieţe. În măsura în care intrările de capital străin nu substituie complet economiile interne. Calvo. Valdes. care a înregistrat pe parcursul anilor ’90 rate de creştere (foarte) mari. problema avantajelor şi dezavantajelor liberalizării mişcărilor de capitaluri constituie obiectul a numeroase studii. de asemenea. Montiel. spre regiunile în care se înregistrează o penurie de capital. însă. în pofida ratei scăzute de economisire. care evidenţiază pe larg principalele aspecte şi implicaţii ale acestei măsuri. ceea ce demonstrează eficienţa pieţelor de capital americane în materie de alocarea a resurselor. 1998. Hochreiter. iar randamentul marginal este scăzut. .1 În acest context.prin apariţia unor niveluri de referinţă pentru diferite preţuri şi prin creşterea competitiei în sectorul bancar. Grilli. . avantajul diminuării riscurilor.statul colectează la dispoziţia sa mai multe venituri (inclusiv venituri din privatizare). 1996. În realitate. O ilustrare empirică relevantă a acestei demonstraţii este cazul SUA. Goldstein. care explică modul în care buna funcţionare şi dezvoltarea pieţei de capital determină îmbunătăţirea alocării resurselor. de asemenea. Milesi-Ferretti. 2000). 1994. . liberalizarea mişcărilor de capital pare a fi asociată cu puternice crize finaciare. Teoria modernă a investiţiilor de portofoliu evidenţiază. economiile contemporane sunt destul de diferite de modelul ideal dedus din postulatul pieţei perfecte. Baza teoretică a acestor cercetări este economia neoclasică. chiar dacă se face abstracţie de 1 -Ciclurile avânt-prăbuşire” (boom-bust cycles) determinate de intrările de capital se caracterizează printr-o creştere iniţială puternică a investiţiilor şi preţurilor activelor. Bakker. 1995. Astfel. randamente superioare. urmată de ieşiri masive de capital şi recesiune. care se produce ca urmare a creşterii diversificării plasamentelor pe care o permite o piaţă globală capitalului. 1996. unele ţări au cunoscut aşa-numite “cicluri avânt-prăbuşire” (boombust cycles). fiind în măsură în modul acesta să ofere populaţiei mai multe bunuri publice (infrastructura. S-a observat. (Alesina. întitulată: “The Stock Market Crash and After”(1930). conform căreia toate pieţele sunt pieţe perfecte. 1996. Rodrick. Rose. Fischer. Milesi-Ferretti. De aceea. servicii de sănatate şi educatie). în multe cazuri. Eichengreen.

în cazul ţărilor cu acelaşi grad de dezvoltare. naţionaliste şi religioase. au înregistrat intrări de capital mai mari. care însă nu permit degajarea unei concluzii definitive. în economiile emergente există o serie de distorsiuni în alocarea resurselor. iar ca urmare unele studii empirice au încercat să identifice efectul agregat al acestui fenomen la nivelul diverselor grupe de ţări. Aceasta nu ridică probleme majore în sine. şocurile petroliere etc. Prin aceasta. libera circulaţie a capitalului conduce. liberalizarea tranzacţiilor finaciare cu străinătatea să aibă consecinţe negative. această teză a fost supusă la numeroase verificări empirice. au redus controalele asupra capitalului. de gradul de liberalizare al mişcărilor de capital (intervenţiile autorităţilor. care. Un astfel de studiu este cel elaborat de D.piaţa bunurilor din ţara-gazdă este dominată uneori de structuri de monopol. iar înlăturarea unora dintre acestea prin liberalizarea fluxurilor de capital cu exteriorul nu duce neaparat la creşterea bunăstării. amintim următorii: . în literatură. Teza că beneficiile liberalizării mişcărilor de capitaluri depăşesc costurile asociate acesteia presupune că între gradul de deschidere a contului de capital şi rata creşterii economice există o legătură în ambele sensuri.corupţia şi comportamentul prădalnic al elitelor (rent-seekers) impun mari costuri sectorului productiv. Totuşi.45 asimetria informaţională. B. Mussa. a căror amploare depinde. nu o simplă programare calendaristică. De asemenea. limitând eficacitatea intrărilor de capital.statul intervine în libera alocare a resurselor prin intermediul politicii sale industriale şi comerciale.1998). dacă statul-gazdă este suficient de puternic pentru a monitoriza şi sancţiona eventualele abuzuri generate de poziţia dominantă pe piaţă.). trebuie avute în vedere consecinţele unor şocuri adverse majore. Eichengreen. . etc. Este adevărat că se constată că ţările care. . ca de exemplu. în cazul economiilor emergente care îşi elimină restricţiile referitoare la mişcările de capital. După cum arată unii autori. firmele locale ajung în proprietatea rezidenţilor din ţările dezvoltate. investiţiile şi nivelul de educaţie. în anii ’80. În plus. dacă.piaţa muncii este adesea rigidă şi controlată de sindicate. este considerată a fi principala cauză care limitează valabilitatea postulatului pieţelor perfecte. de natură internă sau externă. Dintre factorii care afectează mecanismele pieţei. demonstraţia empirică a existenţei unei relaţii pozitive directe între creşterea producţiei şi deschiderea contului de capital este neconcludentă. cel puţin nu înainte ca şi alte distorsiuni să fie înlăturate. nu scapă de subt control . în general. ori dacă mişcările extremiste. la rândul său. se constată că există numeroşi alţi factori care perturbă buna funcţionare a pieţei. de regulă. deocamdată. (Eichengreen. este de remarcat că. . care utilizează o ecuaţie standard a creşterii economice (ale cărei variabile sunt: venitul iniţial pe cap de locuitor. înţelegem elaborarea unei strategii în care măsurile de eliminare a unor restricţii să fie legate de îndeplinirea unor condiţii macroeconomice şi structurale corespunzătoare. Ca urmare. Efectele liberalizării mişcărilor de capitaluri diferă mult de la o ţară în curs de dezvoltare la alta. Fricţiunile de acest gen fac ca efectele pozitive ale liberalizării mişcărilor de capitaluri să nu se manifeste sau mai rău. la crearea de firme multinaţionale deţinute şi administrate de rezidenţi ai ţărilor respective. . Rodrik. efectuate mai ales pe cazul economiilor emergente. Această observaţie fundamentală învederează necesitatea eşalonării adecvate a deciziilor de liberalizare.

însă un stăpân prost”. însă au un impact modest asupra intrărilor de investiţii străine directe. Turcia (2000). însoţită de fuga capitalului (intrările nete de capital s-au transformat în ieşiri nete). din cauza naturii lor specifice. pe de altă parte. provenite din faptul că se bazează pe informaţii imperfecte. fiind urmată de colapsul imediat al monedelor şi burselor locale si de o recesiune de durată. investitorii sunt raţionali şi capabili să aprecieze corect valoarea actualizată a proiectelor lor investiţii. aceste forme de control sunt eficiente în a bloca ieşirile de capital. Totuşi. Într-adevăr. Thailanda. dezvoltate şi în curs de devoltare. Analizând datele referitoare la 100 de ţări. Căci. pe de lată parte. Korea şi Malaysia (1996. pe de o parte. 2002). Analizând contribuţia liberalizării mişcărilor de capitaluri la creşterea PIB/locuitor şi la creşterea productivităţii totale a factorilor de producţie pe grupe de ţări (dezvoltate şi în curs de dezvoltare). invers. De asemenea. autorul ajunge la concluzia că. în ţările cu PIB/locuitor (foarte) scăzut. efectul liberalizării mişcărilor de capitaluri poate să fie negativ. în anii 90. Argentina (2001). ei subliniază faptul că diverse forme de control asupra fluxurilor de capitaluri par să fie complementare barierelor comerciale. autorii acestui studiu ajung la concluzia că între nivelul de dezvoltare economică (PIB/locuitor) şi deschiderea contului de capital există o relaţie pozitivă. iar ca urmare ei îşi plasează capitalurile în cele mai bune afaceri. (Musa. (Edwards. 1999). Crizele valutare şi financiare din aceste ţări au învederat volatilitatea extremă a intenţiilor investitorilor. După cum s-a spus. În fine. Această remarcă subliniază un risc major care trebuie avut în vedere. pe de o parte. este cel elaborat în anul 1999 sub egida FMI. şi dezvoltarea economică. într-o lume perfectă. după cum se arată într-o binecunoscută lucrare teoretică. nu se poate evidenţia nici o relaţie statistic semnificativă între deschiderea contului de capital şi ratele de creştere ale producţiei. Edison. Rusia (1998). care reprezintă o trasătură pronunţată a pieţelor financiare contemporane. unii autori arată că efectul liberalizii mişcărilor de capitaluri asupra creşterii economice este cu atât mai puternic cu cât gradul de dezvoltare economică a ţării respective este mai ridicat. Cu toate eforturile depuse pentru întărirea sistemelor financiare şi diminuarea vulnerabilităţilor induse de mişcările masive de capitaluri. trecerea de la un optimism absolut la cel mai negru pesimism s-a petrecut în numai câteva zile. atunci se poate recomanda eliminarea restricţiilor privind intrările de capitaluri. Dacă intrările de capital sunt asociate unor proiecte investiţionale importante. criza asiatică a făcut să devină evident pentru oricine că fluxurile internaţionale de capitaluri sunt „un servitor bun. pieţele financiare pot fi extrem de instabile. 2001. Pe baza analizei unui eşantion de 41 de ţări. şi nivelul scăzut de eficienţă şi gradul redus de dezvoltare a sectorului financiar. Indonezia. 1997). s-a produs o înrăutăţire dramatică a a evoluţiei multor economii emergente: Mexic (1994). pentru perioada 19751989. lucrările recente arată că existenţa unor informaţii imperfecte. autorii arată că se poate stabili o legătură între controalele asupra capitalului şi cursului de schimb. (Rodrick.46 măsurat prin numărul anilor de şcoală) şi un indice al gradului de liberalizare construit de specialiştii FMI. pot constitui fundalul pe care apar şi se dezvoltă „boom-ul” preţurilor activelor financiare. Filipine. Un prestigios studiu empiric al corelaţiei dintre gradul de liberalizare a mişcărilor de capitaluri. . Bulgaria (1997). 1998). Mai mult. „comportamentul de turmă” şi supra-reacţiile de toate tipurile.

fie ea şi SUA. În ceea ce îi priveşte. pot fi excesive. investitorii internaţionali au refuzat să „rostogolească” (reeşaloneze) datoria. unele dintre aceste firme şi bănci au dat faliment. pentru a se opune deprecierii monedei naţionale. creşterea continuă a ratelor dobânzii deteriorează poziţia debitorilor. iar intreprinderile şi-au redus investiţiile. a fost totuşi destul de persistentă. iar moneda acelei ţări poate deveni supraapreciată din cauze exclusiv externe Se confirmă astfel că. 2 . că intrările de capital întro anumită ţară.de a-şi onora datoria. guvern. după care au urmat imediat retrageri masive de capital. . agravând şi mai mult criza. USD. cele mai mari cinci ţări asiatice au înregistrat intrări nete de capital de 66 mld. astfel. Ca urmare. De exemplu.Dacă.1 În modul acesta. legate de fluxurile oficiale de capital. asteptările pesimiste iniţiale. Totodată. deci.47 comportamentul eratic în evoluţia preţului activelor se manifestă.intreprindere. banca centrală poate vinde valută. După cum am mai menţionat. care. este adevărat. Iar acest fapt demonstrează că piaţa creditului nu funcţionează corespunzător. aceleaşi ţări au cunoscut ieşiri nete de capital de 20 mld. înrăutăţirea situaţiei financiare a băncilor şi intreprinderilor. decizia de a acorda un credit se bazează pe aprecierea subiectivă a creditorului cu privire la capacitatea debitorului . sectorul privat (firme şi bănci) din economiile emergente se poate împrumuta în nume propriu pe pieţele internaţionale de capitaluri.băncile şi intreprinderile . deprecierea monedei locale a determinat creşterea datoriei şi reducerea valorii nete a activelor libelate în moneda respectivă şi. USD. Dacă investitorii se aşteaptă ca debitorii să întâmpine dificultăţi în rambursarea împrumuturilor. care să compenseze acest risc. ei vor cere o primă suplimentară. Este un exemplu semnificativ. contul curent a trecut de la deficit la surplus. În aceste condiţii. care a durat mai bine de doi ani.2 Concluzia care se desprinde din cele arătate este că într-o astfel de criză. logica crizelor care se autoalimentează se poate repeta. ca urmare a dezvoltării pieţelor interne de capitaluri şi liberalizării mişcărilor de capitaluri. 1 . Însă. s-a trecut de la o creştere economică îndelungată la o recesiune severă. în functie de mediul social-economic în care operează. chiar şi economia americană a fost antrenată într-o direcţie descendentă. care arată.banca centrală are puţine posibilităţi de contrabalansare. Însă. La ora actuală. în 1996. probabil. însă aceasta nu datorită creşterii exporturilor. ponderea creditelor neperformante în regiune a crescut de la 15% la 35%. confruntaţi cu scăderea profitabilităţii. în 1997. mai ales în timpul „boom-urilor”. în general. Explicaţia este că numeroase bănci şi firme aveau un înalt grad de îndatorare în valută. validând. deşi nu foarte accentuată. crizele care au lovit ţările în curs de dezvoltare în anii ’80 au fost preponderent crize ale datoriei publice. Desigur. băncile şi-au restrâns creditele. în timp ce activele lor erau denominate în moneda locală. ci din cauza scăderii importurilor.În urma crizei asiatice. provocată de înrăutăţirea situaţiei financiare a principalilor agenţi economici . în aprilie 2001. persoană fizică . însă canalul de transmitere a undei de şoc este întrucâtva diferit. În consecinţă. „bubble”ul tehnologic „s-a spart”. De exemplu. doar ex post. se ştie că „bubble”-ul tehnologic din SUA a apărut şi s-a dezvoltat în urma inovaţiilor tehnice reale şi a câştigurilor de productivitate aduse de Internet şi de noua tehnologie de comunicaţii. când. ceea ce a avut efecte negative asupra cererii agregate şi creşterii economice. semnalul crizei asiatice din 1996-1997 a fost deprecierea bruscă a monedelor ţărilor respective (începând cu baht-ul thailandez).

liberalizarea mişcărilor de capitaluri crează o tendinţă de apreciere a monedei naţionale. în condiţiile relansării proiectului de unificare monetară europeană. probabil. care oferă un mijloc temporar de protecţie împotriva retragerilor bruşte de capital de către nerezidenţi. (Wyplosz. Însă. . În această perioadă. Şi chiar dacă fluctuaţiile respective nu sunt suficient de puternice pentru a fi interpretate ca o criză în sine. ţările europene au liberalizat mişcările de capital mai ales în perioada aniilor ’80 – ’90. banca centrală poate interveni şi prin creşterea ratelor dobânzii. Teza că tendinţa de eliminare a restricţiilor privind mişcările de capitaluri a provocat instabilitate finaciară a dobândit în ultimul timp un anumit suport empiric. Teoretic. făcută pe un eşantion de 8 ţări dezvoltate şi 19 ţări în curs de dezvoltare în perioada 1977-1999. Wyplosz. de exemplu. propunerea de a se înfiinţa un „Fond Monetar Asiatic”. Potrivit acestui autor. ceea ce nu este deloc în concordanţă cu spiritul vremii. în baza căruia au fost 1 . statele membre CEE au eliminat majoritatea formelor de control valutar (Anglia – 1979. alimentând criza. De aceea. Detragiache. în viziunea sa. Wyplosz identifică o legătură semnificativă între gradul de liberalizare a mişcărilor de capitaluri şi evoluţia cursului monedei naţionale. Belgia – 1990). trebuie ca rezervele sale valutare să existe şi să fie suficiente. În cazul ţărilor asiatice şi. care să acţioneze mai eficient decât FMI în timpul unei crize în regiune. în situaţii de ieşiri masive de capitaluri. Obiectivul comun al asigurării libertăţii mişcărilor capitalurilor a fost consolidat apoi prin prevederile “Tratatului de la Maastricht” (1991). creşterea ratelor dobânzii ar deteriora şi mai mult situaţia financiară a firmelor îndatorate masiv. pentru aceasta. singura soluţie rămasă în astfel de situaţii este reintroducerea diverselor forme de control a mişcărilor de capitaluri. care este globalizarea. Olanda – 1983. ele pot sta la originea unei adevarate crize. Demirguc-Kunt. 2001). 1998). însă provoacă totodată fluctuaţii în jurul acestei tendinţe. care. al oricărei alte ţări care nu este o supraputere. C. rezervele au fost insuficiente în raport cu uriaşul volum al capitalurilor care au părăsit regiunea după declanşarea crizei.De aici. o astfel de soluţie riscă să nu poată fi aplicată. (Eichengreen. Însă. într-o situaţie de prăbuşire a creditului. impunerea de restricţii privind tranzacţiile financiare cu străinătatea poate oferi ţării respective un răgaz (soluţie – tampon) pentru a ajusta variabilele macroeconomice fundamentale în concordanţă cu anticipaţiile şi a restabili încrederea investitorilor. Rose. Astfel. măsurile respective ar constitui un regretabil regres al libertăţii în sensul său cel mai profund. RFG – 1984. * ** După cum am mai menţionat.1 Şi trebuie spus că riscul inversării fluxurilor de capital este cu atât mai mare cu cât o ţară se bazează mai mult pe capitalul străin (retractil) pentru a-şi finanţa dezvoltarea economică. într-o analiză recentă. Franţa – 1990. este un bun indicator bun instabilităţii financiare. care constituie o modalitate de restabilire a atractivităţii activelor interne. prin modificarea politicii fiscale sau prin accelerarea reformelor structurale. pe baza progreselor semnificative realizate anterior în realizarea pieţei unice. 1996. Însă. Într-adevăr.48 prelevând-o din rezervele sale.

iar efectul final pe care acest proces de importanţă cu adevărat istorică îl exercită asupra economiei româneşti să fie unul benefic. Irlanda – 1993).49 abrogate practic toate restricţiile care mai existau în acest domeniu. Grecia – 1993. În modul acesta. România a îndeplinit angajamentele şi cerinţele pe care şi le-a asumat prin negocierile privind capitolul numit “libera circulaţie a capitalurilor” şi se aşteaptă să poată implementa acquis-ul comunitar care va exista în acest domeniu la data intrării în zona euro. De aceea. aquis-ul comunitar în acest domeniu este constituit de Directiva 88/361/CEE. care prevede obligaţia statelor membre ale UEM de a elimina restricţiile din legislaţia naţională cu privire la mişcările de capitaluri dintre ele. în cadrul procesului de pregătire a intrării în UE. respectiv dintre aceste ţări şi ţările terţe (cu câteva excepţii). este de aşteptat ca avantajele liberalizării fluxurilor de capital să depăşească riscurile. Liberalizarea mişcărilor de capital s-a produs în concordanţă cu criteriile de aderare la UE. La ora actuală. inclusiv de către ţările cu venit mediu (Spania – 1993. precum şi adoptarea reglementărilor comunitare în această materie. . Romînia a liberalizat complet mişcările de capitaluri în septembrie 2006. definite ele însele pe baza unei fundamentări teoretice foarte solide şi a unei experienţe practice încununate de succes. Portugalia – 1993.

la riscuri operaţionale. perturbaţiile exogene sunt dificil de influenţat. Principalele riscuri generate de diversele segmente ale pieţei de capitaluri (piaţa . lichiditate. De aceea. principala categorie de instituţii financiare este reprezentată de băncile comerciale. După cum rezultă din fig. de regulă. unele dintre aceste riscuri şi vulnerabilităţi apar şi se dezvoltă în mod endogen în raport cu sistemul financiar.1. principalul element al analizei şi monitorizării stabilităţii financiare în ţările respective este evaluarea soliditităţii sectorului bancar. 1 din &1. Într-o serie de ţări. companii de asigurări. de regulă. la nivelul instituţiilor financiare. pe când altele se nasc în mod exogen. Sectorul financiar cuprinde şi în ţările respective pieţe bursiere. însă ponderea acestora în volumul total al activelor sectorului financiar este mică. rata dobânzii şi poziţia valutară. case de economii. Spre deosebire de acestea. La început. a cărui mărime variază foarte mult şi într-un mod impredictibil. scăderea capitalului social reduce capacitatea instituţiilor financiare de a absorbi şocurile. nr. influenţate de autorităţi. În general. În mod tradiţional.1 Sarcinile analizei şi evaluarii stabilităţii financiare Analiza stabilităţii financiare presupune urmărirea permanentă a riscurilor şi vulnerabilităţilor potenţiale. dar ulterior se repecurtează asupra altor părţi ale sistemului financiar. de asemenea. ANALIZA ŞI EVALUAREA STABILITĂŢII FINANCIARE 4. acestea din urmă sunt doar preluate. Or. Astfel. adică în activitatea economică.companii de investiţii financiare. indiferent dacă acestea se situează acestea în interiorul sistemului financiar sau în afara acestuia.50 IV. de piaţă. în economia reală. În aceste condiţii. mai ales în curs de dezvoltare. legale şi reputaţionale. probabilitatea de apariţie şi amploarea dezechilibrelor endogene pot fi. căci acţiunea de corecţie respectivă se exercită prin politicile macroeconomice duse de autorităţi. Experienţa arată că iniţial vulnerabilităţile sistemului financiar apar şi se dezvoltă. Diversele surse de riscuri tind să aibă implicaţii diferite în planul politicilor de prevenire. Există însă şi cazuri când mai multe instituţii sunt afectate simultan. problemele apar la o singură instituţie. deoarece sunt expuse la riscuri asemănătoare. riscurile financiare ţin de procesul de creditare. supraveghere şi managementul adecvat al crizelor. remediere şi înlăturare a urmărilor crizelor. cooperative de credit. precum şi alte tipuri de instituţii financiare . -. transmise şi amplificate de sistemul financiar. efectele politicilor macroeconomice se manifestă doar după un anumit anumit interval de timp (lag). case de brokeraj etc. fonduri de investiţii. Instituţiile financiare sunt expuse. În fine. În aceste ţări. deşi gradul de bancarizare este redus. A doua sursă endogenă de riscuri este reprezentată de piaţa de capitaluri. politicile de acest gen pot fi considerate cel mult încercări de diminuare a impactului perturbaţiilor exogene şi de menţinere a capacităţii acestuia de a absorbi şocurile şi de a păstra în siguranţă informaţiile vitale. prin modul de reglementare. băncile domină sectorul financiar prin prisma criteriului cifrei de afaceri şi al volumului activelor deţinute. strategiile de afaceri care presupun concentrarea expunerilor fac ca instituţiile financiare să devină sensibile la evoluţiile adverse din anumite ramuri sau sectoare ale economiei.

este injecţia rapidă de lichidităţi. au fost garantarea depozitelor şi crearea facilităţilor legate de funcţia băncii centrale de creditor de ultimă instanţă. Analiza şi evaluarea stabilităţii financiare trebuie să acopere toate aceste surse de riscuri şi vulnerabilităţi. piaţa financiară etc. pentru prevenirea apariţiei unei crize la nivelul sectorului financiar. fenomenele de panică etc. de asemenea. incedii etc. soluţiile pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţiile financiare individuale şi. creşte rolul şi importanţa relativă a aşa-ziselor „plase de siguranţă” (safety nets). pierderea generală a încrederii. greve. Alte exemple de perturbaţii exogene sunt introducerea sau înăsprirea restricţiilor comerciale. Unii factori de acest gen sunt de natură macroeconomică (şocurile produse de preţul petrolului. În ultima perioadă. Todotată. se constată augmentarea volumului operaţiunilor efectuate de instituţiile financiare pe aceste pieţe şi. care. cel mai des utilizat. În fine. inovaţiile tehnologice. Exemplele cele mai cunoscute de riscuri transmise prin sistemul de plăţi sunt falimentele în lanţ. alţii ţin de politica economică dusă de autorităţi (în particular. a unor dezastre naturale (cutremure. iar alţii ţin de diverse evenimente microeconomice (de exemplu. Se învederează astfel că însăşi posibilitatea implementării diverselor instrumente de asigurare a stabilităţii depinde de evoluţia istorică a sistemului financiar. creşterea gradului lor de expunere faţă de alţi participanţi.). pieţe şi infrastructură) şi ale tuturor . care slăbeşte încrederea în piaţă şi creează dezechilibre care afectează întregul sistem financiar). restrictivă. de aceea. Toate acestea arată că vulnerabilităţile de acest gen sunt susceptibile să afecteze direct o mare parte a sistemului financiar.51 interbancară. orientarea politicii monetare şi a celei fiscale: expansivă. A treia sursă de riscuri şi vulnerabilităţi este reprezentată de infrastructura financiară. inundaţii. atacuri teroriste). În mod tradiţional. pieţele respective sunt vulnerabile la riscul de retragere a fondurilor de către investitorii străini şi la riscul de contagiune. însă sistemul de plăţi preia. toate acestea învederează orientarea mai puternică spre piaţă a sistemelor financiare contemporane. ceea ce face ca riscurile legate de piaţă să devină tot mai relevante pentru stabilitatea financiară. neutrală). la rândul lor. 2003). falimentul unei mari companii. De fapt. Alte exemple sunt slăbiciunile apărute în modul acesta în sistemul reglementativ şi în sistemul de audit. ceea ce presupune monitorizarea sistematică a tuturor părţilor componente ale sistemului financiar (instituţii. (White. o serie de riscuri şi vulnerabilităţi au caracter exogen.. Deoarece amintita tendinţă de orientare către piaţă face ca riscurile legate de mecanismele pieţei să afecteze în mod rapid o mare parte a sistemului financiar. piaţa creditului. a cărei principală componentă este sistemul de plăţi.) sunt riscul de insolvabilitate a clienţilor şi riscul de evaluare necorespunzătoare a preţurilor activelor financiare. deci. deci. manifestaţii. transmite şi amplifică perturbaţiile prin fenomenul cunoscut sub denumirea de „blocaj în lanţ”. în sensul că îşi au originea în afara sistemului financiar. tensiunile politice etc.). instrumentul considerat în ultimul timp cel mai adecvat şi. De asemenea. Or. provoacă riscuri şi vulnerabilităţi specifice la nivelul instituţiilor şi al pieţelor. decontări şi compensaţii. se observă creşterea volumului tranzacţiilor financiare efectuate de corporaţiile nefinanciare şi de sectorul gospodăriilor populaţiei. producerea unor evenimente politice (războaie. riscurile şi vulnerabilităţile respective sunt localizate în activitatea instituţiilor participante la sistem.

securizarea creditelor bancare etc. sector public. facilităţi care.52 sectoarelor economiei reale (intreprinderi. investitorii pot recurge la anumite forme de protecţie. o altă distincţie relevantă este cea după criteriul razei de acţiune iniţiale şi a eventualului impact asupra sistemului financiar în ansamblu.1 Fenomenele şi tendinţele menţionate în capitolele anterioare (creşterea complexităţii. integrare) determină creşterea numărului şi importanţei legăturilor intersectoriale. accentuarea orientării către piaţă a sistemelor financiare şi implementarea unor noi instrumente de management al riscurilor (operaţiuni de tip hedging. liberalizarea. beneficiile sistemice ale acestei divizări mai accentuate a riscurilor pot fi anhilate. garantarea depozitelor sau diversificarea expunerilor. În ceea ce le priveşte. care are aceleaşi consecinţe. . De asemenea. ceea ce sporeşte importanţa abordării comprehensive a sistemului financiar în anasmblul său. de creşterea vulnerabilităţii la şocurile suferite de ansamblul sistemului. Or. ori faţă de soarta unor instituţii nebancare sau investitori individuali. ceea ce duce la blocajul operaţional al sistemului de plăţi şi. Totodată. În primul caz. În cazul al doilea. dereglementare. gospodăriile populaţiei). reduc riscul de contagiune şi de criză sistemică. deci. căci creşterea expunerii 1 . După cum am mai menţionat. Din acest punct de vedere. cedarea riscurilor aferente creditului. Exemplul cel mai cunoscut este cel al falimentului unei bănci. asemenea forme de protecţie nu există sau sunt prohibitive prin prisma costului pe care îl implică. există două cazuri extreme. la punerea sub semnul întrebării a cadrului legal. globalizare. atenuarea tradiţionalului efect de domino al riscurilor sistemice. a sistemului de supraveghere. Al doilea caz extrem este cel al falimentelor simultane. iar apoi se răspândeşte la scara întregului sistem financiar. Primul este cel în care tensiunea financiară apare iniţial la nivel microeconomic. instituţiile bancare devin mai puţin dependente de evenimentele de pe anumite pieţe. pe de altă parte. integrarea şi globalizarea sistemelor financiare determină modificarea naturii riscului sistemic. În particular. analiza trebuie să ţină seama de legăturile inter-sectoriale şi transfrontaliere. Un eveniment similar este falimentul unei mari companii nefinanciare. ceea ce face necesară utilizarea unui set de indicatori mai cuprinzător şi mai comprehensiv pentru sesizarea apariţiei acestuia. într-o anumită măsură. care afectează imediat o mare parte a economiei. ceea ce conferă un rol sporit intervenţiile oficiale pentru reducerea impactului evenimentelor de acest gen. mai departe. care afectează alte componente ale sistemului financiar prin neachitarea datoriilor băncii respective faţă de alte bănci. Alături de clasificarea surselor de riscuri în endogene şi exogene. prin fenomenele de panică etc. dacă există în economia respectivă. falimentul unei mari companii poate crea probleme instituţiilor financiare cu care aceasta lucrează. diminuarea dependenţelor de falimentele bancare individuale şi. De exemplu. ceea ce la face.Exemplul este inspirat de cazul cunoscutei companii „Enron”. instituţiile financiare sunt mult mai expuse la influenţele pieţei şi la fenomenele de contagiune decât alte sectoare. deoarece dezechilibrele apărute în aceste planuri se combină cu fragilităţile produse de alte cauze. să îşi asume noi tipuri de riscuri. cum ar fi.) determină reducerea riscurilor legate de concentrarea expunerilor. a procedurilor auditare etc.

Acestea sunt anumite procese. Analiza stabilităţii finaciare corespunde într-o anumită măsură la ceea ce tradiţional se numeşte „macro-analiză prudenţială”. Lowe. blocaje create de problemele de hardware. preţurile activelor nefinanciare etc. După cum am mai menţionat. inflaţia. aceştia sunt indicatori prudenţiali microeconomici. anticipaţiile cu privire la preţuri (reflectate de cursurile la termen. balanţa de plăţi. inclusiv modul de rezolvare de către sistemul de plăţi a incidentelor: erori.. Bazate pe experienţa trecutului. se analizează aspectele infrastructurale cuprinse în cadrul legal şi reglementativ şi în procedurile de audit şi de supraveghere. Hilbers. creşterea economică. sustenabilitatea preţurilor activelor (reflectate de talia şi profunzimea pieţei. gradul de incertitudine şi de risc specifice diverselor pieţe (reflectate de volatilitatea istorică şi previzionată a cursurilor titlurilor). piaţa obligaţiunilor. primele plătite în cazul operaţiunilor opţionale şi al altor tipuri de derivative etc. cu accent pe problema capacităţii de reacţie în situaţii de criză financiară. 2000). trebuie să se ţină seama nu numai de mărimea. diverse forme de măsurare a riscului de insolvabilitate a clienţilor. de asemenea. cursurile practicate în contractele „futures”. inclusiv de pe piaţa interbancară. (Borio. cum ar fi. Leone.). o serie de studii demonstrează că creşterea ponderii creditului în PIB constituie un important simptom premergător al unei explozii a preţurilor activelor şi al unei crize financiare. Indicatorii-standard ai acestei analize sunt datele bilanţiere care reflectă poziţiile financiare sectoriale (corporaţii şi gospodării). rapoartele între datoria netă şi venituri. care sunt apoi agregaţi la nivel macroeconomic. acumularea de dezechilibre este indicată de evoluţia unor variabile macroeconomice. care sintetizează informaţiile şi datele necesare pentru identificarea instituţiilor financiare riscante şi a riscurilor cu care se confruntă instituţiile respective. De exemplu. Pentru acoperirea întregului sistem financiar. (Sahajwala. Van den Berg. 2000). indicatori etc. rate ale lichidităţii şi calităţii activelor (inclusiv creditele neperformante). observarea unor oscilaţii repetate ale ratei dobânzii indică o viitoare ajustare puternică a preţurilor activelor financiare. 2002). piaţa acţiunilor. alte instituţii şi în general sistemul financiar.). ci şi de dispersia agregatelor respective. setul de indicatori utilizat trebuie să reflecte. de randamente etc. În fine. de deviaţiile cursurilor observate faţă de evoluţiile indicate de modelele teoretice şi empirice. Informaţii relevante . iar aceasta îndeosebi atunci când se combină cu creşterea puternică a investiţiilor. modele. O sursă importantă de informaţii este reprezentată de sistemele de avertizare timpurie. De asemenea. piaţa derivativelor etc. Compilaţia de bază a acestor variabile este reprezentată de amintitul set de indicatori conceput de specialiştii FMI: „Core and Encouraged Set of Finacial Soundness Indicators”. investiţiile. căderea reţelelor etc. expunerile sectoriale şi gradul de concentrare a acestora etc. poziţiile valutare deschise. condiţiile de pe diverse pieţe. sistemele de avertizare timpurie conţin o serie de variabile care reflectă apariţia unor tensiuni financiare. Gill. se utilizează indicatorii care reflectă buna funcţionare a infrastructurii financiare. (Evans. clienţii acestora. Indicatorii de acest sunt coeficienţii prin care se măsoară gradul de lichiditate al diverselor pieţe.53 totale faţă de pieţele imternaţionale de capital implică o influenţă simultană mai puternică a evenimentelor adverse care se produc pe diverse pieţe. proceduri. În mod complementar. software sau de conectare. Tot aşa. De aceea.

În acest context. Printre factorii de natură să amortizeze şocurile se numără existenţa şi funcţionarea schemelor de garantare a depozitelor. evaluarea stabilităţii financiare este complicată de neliniarităţile care caracterizează numeroase legături existente în acest domeniu. (Blasche. Astfel. După cum vom arăta pe larg în cele ce urmează. a „plaselor de siguranţă” (safety nets). Jones. După cum am arătat în cap. 2003). ceea ce face imposibilă formularea de legităţi şi predicţii. În fine. 4. analiza stabilităţii financiare necesită examinarea nu numai a perturbaţiilor potenţiale. fluxuri de capital.1 Indicatori propuşi în literatură Indicatorii utilizaţi în diverse lucrări pentru analiza şi evaluarea stabilităţii financiare sunt foarte numeroşi şi diverşi. utilizarea instrumentului respectiv necesită existenţa unor date şi modele empirice adecvate. într-o lucrare de sinteză pe această temă. se recenzează nu mai puţin de 105 indicatori. al sectorului bancar sau al întregului sistem financiar. dar care se pot repeta. Însă. care să fie apoi coroborate şi sintetizate într-o viziune de ansamblu asupra unei realităţi complexe şi dinamice. ci şi a măsurii în care acestea vor fi absorbite de către sistemul financiar. care reflectă evoluţiile şi tendinţele unor importanţi factori determinanţi ai stabilităţii financiare. conceperea instrumentelor analitice necesare pentru investigarea problematicii stabilităţii financiare se află încă într-o fază incipientă. Spre deosebire de alte domenii ale ştiinţei şi practicii economice. cât şi de efectele pe care instituţiile financiare le exercită una asupra alteia şi asupra economiei reale. această repetare este neregulată. 2001). este necesar să se ţină seama inclusiv de dispersia variabilelor şi de probabilitatea producerii simultane a evenimentelor. de asemenea. (Persson. şi anume (Kaminsky. Lizondo. Provocarea cu care se confruntă aici ştiinţa şi practica economică este elaborarea unor tehnici de tip „stress-test”.contul de capital: rezerve internaţionale. indicatorii pieţei financiare. 1998): 1) Sectorul extern: . Majnoni. a sistemelor de rezervă (back-up) etc. în condiţii extreme. investiţii străine directe.54 conţin. grupaţi în 6 categorii. care să ţină seama atât de influenţele pe care le suferă sectorul financiar. diferenţialul ratei dobânzii faţă de principalele pieţe internaţionale. fluxuri de capital pe termen scurt. acest instrument poate fi aplicat la nivelul unei instituţii financiare individuale.I. Peria. este ceea în literatura de circulaţie internaţională se numeşte „stress-test” şi care în limba română sar putea traduce prin „test de rezistenţă la presiunea speculativă”. inclusiv cele ale teoriei şi politicii monetare şi financiare. . De aceea. un important instrument care permite formarea unei imagini asupra rezistenţei economiei (părţi a acesteia). precum şi de necesitatea concentrării atenţiei asupra unor evenimente excepţionale. Blavarg.2. Analiza şi evaluarea stabilităţii sistemului financiar presupune căutarea permanentă a unor metode de monitorizare şi apreciere a sustenabilităţii evoluţiilor care manifestă în planul instituţiilor şi pieţelor financiare. iar pentru aceasta sunt necesare numeroase analize separate şi parţiale. Însă. Reinhart.2 Indicatori utilizaţi în analiza şi evaluarea stabilităţii financiare 4.

La indicatorii menţionaţi. variaţia multiplicatorului monetar. Japonia). rata dobânzii. preluarea prin forţă a puterii politice. rata inflaţiei. în esenţă. variaţia preţurilor stocurilor. exporturi. schimbarea ministrului de finanţe. indicii de preţuri din străinătate (din principalele economii – SUA. consum guvernamental. poziţia cursului de schimb în cadrul benzii de variaţie (dacă există). se adaugă cei care evidenţiază efectele de contagiune. rata şomajului.4 se prezintă situaţia comparativă a indicatorilor utilizaţi de o serie de autori contemporani cunoscuţi pentru contribuţiile lor la studiul problematicii stabilităţii. rata reală a dobânzii. distorsiunile existente în cazul cursurilor de schimb multiple. economisire. existenţa unor crize bancare şi a unor crize valutare în trecut. 2) Sectorul financiar: . nr. Într-adevăr. structura datoriei externe. H. serviciul datoriei externe. . datoria externă pe termen scurt. de perspectivele de victorie sau înfrângere în alegeri. având în vedere că un sistem financiar dezvoltat şi sofisticat poate face faţă cu mai multă uşurinţă la şocuri. randamentul titlurilor financiare. 5) Variabile instituţionale şi structurale: gradul de deschidere a economiei. credit guvernamental. raportul dintre M2 şi rezervele internaţionale.datoria externă: datoria publică externă. finanţări externe nerambursabile. Wyplosz arată în lucrarea deja citată că. datoria externă totală. Begg. diferenţa dintre cursul de schimb de pe piaţa oficială şi cel de pe piaţa neoficială. De Grauwe. Giavazzi. indicatorii consideraţi. vulnerabilitatea unui sector financiar subdezvoltat este mai ridicată decât vulnerabilitatea unui sector financiar matur şi dezvoltat. în general. cursul de schimb pe pieţele neoficiale. În tab. aceştia se referă la: gradul de dezvoltare a sectorului financiar. eficienţa reglementărilor . P. rata de ocupare mâinii de lucru. producţia industrială. raporturi de schimb ale comerţului exterior (terms of trade). cât şi indicatori care arată dezvoltarea sectorului financiar. Altfel spus. 6) Variabile politice: perturbaţii produse de apropierea alegerilor.alte variabile financiare: împrumuturi primite de instituţiile bancare de la banca centrală. . După cum se observă din acest tabel. . importuri. indicatorii de prudenţialitate bancară).contul curent: cursul de schimb real. diferenţa dintre cererea şi oferta de monedă. 4) Finanţele publice: deficit bugetar. investiţii. gradul de liberalizare financiară. salarii.variabile internaţionale: rata creşterii economice. cursul de schimb central (pivot). preţurile la export. restricţii privind mişcările de capital. Uhlig şi C. concentrarea comerţului exterior. relevanţi pentru analiza şi evaluarea stabilităţii financiare sunt atât indicatori care reflectă vulnerabilitatea sectorului financiar (în principal. durata regimurilor de curs valutar fix.55 . modificarea orientării politice a guvernului. sintetizând factorii care determină probabilitatea apariţiei unor crize financiare. marja bancară (diferenţa dintre rata activă şi rata pasivă bancară). de gradul de instabilitate politică etc. PIB.gradul de liberalizare financiară: creşterea creditului. soldul balanţei comerciale. 3) Sectorul economiei reale: rata de creştere economică. pentru niveluri comparabile ale indicatorilor de prudenţialitate bancară. UE. soldul contului curent. rata de creştere a agregatelor monetare. D. de schimbarea guvernului. F.

Frantzscher (2002) (2002) Schardax (2002) Brouwer. Schardax. Nr. Chai. Tsakalotos (2003) √ √ • • • • • • • • • Sistem bancar Active bancare totale (% din PIB) Ponderea activelor deţinute de băncile de stat în totalul activelor bancare Ponderea activelor deţinute de investitorii străini în totalul activelor bancare Gradul de concentrare a sistemului bancar Numărul instituţiilor financiare corelaţia dintre pasivele libelate în valută şi activele în valută Rata de adecvare a capitalului – rata de solvabilitate Dinamica creditului acordat de banca centrală băncilor comerciale Profitabilitatea instituţiilor √ • • √ √ √ • √ • • • . van Elkan. von Hagen şi Wyplosz. Mulder (1999) Krkosha (2000) Corker. Halpern. de Haas. (Begg. Eichengreen. Iakova (2000) FMI (2000. Zhou (2002) Brüggemann. supravegherea bancară şi gradul de implicare a statului în economie. Wyplosz Kaminsky. 4. von Hagen. Summer (2001) BCE (2002) von Hagen. Lizondo. 2000a. Linne (2002) Indicatori Bussière. Halpern. 2001) Johnston. Eichengreen. Ki viet(2002) Gabrisch (2002) Komulainen. Tab. Schumacher (2000) Reininger. Lukkarila (2003) Gibson. 2002). Indicatori ai sistemului financiar (2002)Begg.56 prudenţiale. Beaumont. Reinhart (1998) Bussière.

57 bancare Credit Expansiunea creditului intern (lending-boom) Creditul intern (% din PIB) Credit intern neguvernamental (%din PIB) Creditul intern guvernamental (% din PIB). ca măsură a gradului în care statul recurge la sistemul bancar pentru finanţare Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor bancare Ponderea creditelor în valută în totalul creditelor bancare Gradul de concentrare a creditelor bancare Ponderea creditelor pe termen scurt în total credite bancare Depozite bancare Depozite bancare (% din PIB) Raportul dintre rezerve bancare şi depozite bancare Ponderea depozitelor la vedere în totalul depozitelor bancare Raportul dintre credite şi depozite bancare dinamica depozitelor bancare Pieţe financiare Capitalizarea bursieră (a pieţei de acţiuni şi de obligaţiuni) (%din PIB) Lichiditatea pieţei de acţiuni. măsurată prin raportul dintre indicatorul care exprimă viteza de rotaţie a lichidităţilor de pe piaţa bursieră şi volumul capitalurilor rulate pe piaţa bursiere Indici bursieri Rata dobânzii rata reală a dobânzii Diferenţialul ratei dobânzii faţă de pieţele internaţionale Rata dobânzii pe pieţele √ √ √ √ • • • √ √ √ • • √ √ • √ √ • • • √ √ √ • • • • • • • • • • • • √ • √ √ √ • • • √ • • √ √ • √ • • √ • √ √ • √ • • • √ • • √ • √ √ • • √ √ • √ • • .

Stabilitatea managerială ( S ). următoarele şase elemente: .58 internaţionale Volatilitatea ratei dobânzii Raportul dintre rata activă şi rata pasivă a dobânzilor bancare Evoluţii monetare Rata de creştere a masei monetare Nivelul şi volatilitatea ratei inflaţiei Gradul de monetizare a economiei. în cazul în care acestea apar) Regimul de curs valutar Gradul de liberalizare financiară Rating-ul de ţară Legislaţie inadecvată sau defectuos implementată • • √ • √ • • • • • • √ √ • • √ • • • √ √ √ • • √ √ • • • √ • • √ • √ • √ • √ √ • • √ • • √ • √ √ √ √ • • • • • √ √ • • • √ • • √ √ • • • • • • √ • • • • √ √ √ • • Se observă că indicatorii de prudenţialitate bancară.Calitatea capitalului propriu ( C ).Câştig şi profitabilitate ( P ).Adecvarea capitalului net ( A ). . . măsurat prin raportul dintre M2 şi PIB Raportul dintre depozite bancare şi M2 Multiplicatorul monetar Finanţe publice Deficitul bugetar (% din PIB) Datoria publică (% din PIB) Evoluţii în economia reală Rata de creştere economică Variaţia producţiei industriale Rata şomajului Rata de investire internă nivelul arieratelor în economie Ponderea sectorului privat în PIB Ponderea subvenţiilor bugetare în PIB Aspecte instituţionale şi structurale Existenţa unui acord cu FMI (reduce amploarea crizelor. propuşi de diverşi autori. de regulă. se referă la situaţia fiecărei bănci în parte şi vizează. . .

2006). în care se prezintă un set de bază de indicatori (alcătuit din 15 indicatori privind gradul de adecvare a capitalului. Se observă că acestă structură de indicatori (ACRAMCLS) este asemănătoare cu cea aferentă sistemului bancar (ACSCLS). (Das. pentru caracterizarea activităţii instituţiilor financiare nebancare. De exemplu. . Tab.59 . până la data respectivă. aceşti indicatori sunt: . .Adecvarea ratelor actuariale ( A ). instituţiile financiare nebancare. . 2000).Calitatea capitalului propriu ( C ). Indicatorii care măsoară elementele respective la nivelul întregului sistem bancar. calitatea activelor.Lichiditate şi sensibilitate la risc ( LS ). Tot aşa. (IMF.Calitatea şi stabilitatea managementului (M) . cercetările economiştilor acestei instituţii nu duseseră încă la un consens cu privire la un set de bază de indicatori macroprudenţiali. sectorul non-financiar şi piaţa imobiliară). lichiditatea şi sensibilitatea la riscurile de piaţă). În prezent. se utilizează anumiţi indicatori specifici. calculul tuturor acestor indicatori se face conform „Ghidului” publicat de FMI în 2006. 5: Indicatori de interes general ai stabilităţii sectorului asigurărilor 1 . Podpiera. FMI a publicat o nouă lucrare (Financial Soundness Indicators).Reasigurare ( R ). lichiditatea pieţei. .Adecvarea capitalului net ( A ). Davies. World Bank. nr. în literatură se propune şi un set de indicatori specifici domeniului asigurărilor. permit evaluarea sănătăţii şi stabilităţii sistemului bancar în anasamblul său. 2003). ceea ce arată că.Denumirea a fost propusă de FMI într-o lucrare apărută în anul 2000. . (IMF. 2003). precum şi un set recomandat de indicatori (care cuprinde 26 de indicatori privind instituţiile de atragere a depozitelor.Profitabilitatea ( P ). (IMF. în cazul unei societăţi de asigurare. . De aceea. veniturile şi profitabilitatea.Lichiditatea şi sensibilitatea la risc ( LS ). În 2001. cunoscuţi sub denumirea de „indicatori macroprudenţiali” („macroprudential indicators”)1.

asigurări de viaţă). ţinând . generale X X X X X Asig. de asemenea. seturi de indicatori propuşi pentru fiecare dintre subsectoarele de activitate de mai sus (asigurări de bunuri. de viaţă X X X X X X X Reasigurare şi actuariat X X Managementul stabilităţii Câştiguri şi profitabilitate X X X X X X X X X X X X X Lichiditate Sensibilitate la risc X X X X X Există.60 Categorie Adecvarea capitalului net Calitatea capitalului propriu Indicator Prima netă/Capital net Capital net/Total capital propriu Capital net/Rezerve tehnice (Piaţa imobiliară + capital propriu + debitori)/ Total capital propriu Taxe/(Prima brută + recuperările la reasigurare) Capital propriu/Total active Împrumuturi neacordate/ Totalul brut al împrumuturilor Rata de risc (Prime nete/Prime brute) Rezerve tehnice nete/Media cererilor de despăgubire acoperite în ultimii 3 ani Rezerve tehnice nete/Media primelor subscrise în ultimii 3 ani Prime brute/Număr de angajaţi Capital propriu pe angajat (Total capital propriu/Număr de angajaţi) Rata daunei (daune nete/prime nete) Rata cheltuielilor (cheltuieli/primă netă) Rata combinată = rata daunei + rata de cheltuieli Revizuiri ale rezervelor tehnice/rezerve tehnice Venituri din investiţii/primă netă Venituri din investiţii/capital propriu de investiţii Rentabilitatea capitalului propriu (RCP) Lichiditatea capitalului propriu/obligaţiuni curente Poziţia de deschidere a cursului de schimb/capital net Durabilitatea capitalului propriu şi al obligaţiunilor Asig.

rata capitalului cu potenţial ridicat de risc. piaţa obligaţiunilor. care constă.1. . 2006). expuneri derivate. practica a confirmat mai ales următoarele: . World Bank. Principalii indicatori care caracterizează aceste pieţe sunt: lichiditatea. în identificarea. evaluarea şi supravegherea punctelor tari şi slabe ale sistemului financiar. indicii bursieri şi volatilitatea acestora etc. procentajul de afacere ale concernelor (prime+cerere)/total capital) etc. în scopul întăririi stabilităţii financiare şi limitării consecinţelor unei eventuale prăbuşiri a sistemului financiar.4 se observă că majoritatea autorilor propun completarea indicatorilor referitori la instituţii şi sectoarele financiare cu indicatori care reflectă situaţia şi evoluţia principalelor componente ale pieţei de capital: piaţa monetară (interbancară). . Dintre aceşti indicatori specifici. din tab.sistemul de indicatori elaborat de FMI (Financial Soundness Indicators). piaţa acţiunilor. valori ale expunerii grupului (datorii ale concernului/total capitalului propriu. precum şi anumite indicii cu privire la vulnerabilităţile care pot să apară. În fine. nr. sistemul de indicatori elaborat de FMI este cunoscut sub denumirea oficială de „Indicatori ai sănătăţii financiare” („Financial Soundness Indicators”). amintim următorii: distribuţia pe sectoare şi geografică a investiţiilor şi afacerilor asigurate. după cum am arătat. 4.sistemele de avertizare timpurie (Early Warning Systems). Dintre numeroasele sisteme de indicatori propuse în literatură. . ISF Stress teste Date macroeconomice Analiza macroprudenţială Date privind . Locul. (IMF. piaţa derivativelo etc. profunzimea.alte metode cantitative de anliză şi evaluare a stabilităţii financiare. indicatori ai pieţei (piaţă/valoare. Acest sistem a fost conceput astfel încât să servească pentru efectuarea analizei macroprudenţiale. nr. piaţa titlurilor de stat.2. 2003. preţ/câştig şi preţ/primă brută). rolul şi importanţa „Indicatorilor sănătăţii financiare” (IFS) în analiza macroprudenţială sunt redate schematic în fig. IMF.2 Sistemul de indicatori elaborat de FMI (Financial Soundness Indicators) După cum am mai menţionat. Importanţa acestor trei sisteme de indicatori constă în aceea că oferă un tablou cuprinzător al situaţei financiare a unei anumite economii.61 cont de caracteristicile lor specifice.testele de răspuns ale sistemului financiar la factorii de presiune speculativă (stress-tests). talia.

6: Indicatorii sănătăţii financiare (ISF) Indicatori de bază Instituţii care atrag depozite Adecvarea capitalului Capital/Activele care prezintă un anumit risc Capital/Activele care prezintă un grad ridicat de risc Calitatea activelor Credite neperformante/Volumul (brut) al creditelor acordate Credite neperformante (valoare netă neprovizioanată)/capital Distribuţia sectoriala a creditelor/Total credite Venituri şi profitabilitate Rentabilitatea activelor (ROA) Rentabilitatea capitalului (ROE) Marja de dobânzi/Venitul brut Cheltuieli (altele decât cu dobânda)/Venit brut Lichiditate Active lichide/Total active Active lichide/Total datorii pe termen scurt Sensibilitate la riscurile Poziţia valutară deschisă (netă)/Capital . nr. În coroborare cu alte elemente ale analizei macroprudenţiale (stress-teste. ISF sunt proiectaţi astfel încât să reflecte situaţia instituţiilor financiare. 6: Componentele analizei macroprudenţiale După cum se observă din fig. a intreprinderilor şi a celorlalţi parteneri ai acestora.). indicatorii respectivi permit caracterizarea sănătăţii şi stabilităţii întregului sistem financiar. nr. informaţii calitative şi structurale etc. ISF utilizaţi de FMI sunt redaţi în tab.62 pieţele Informaţii calitative Informaţii structurale Fig.. nr. precum şi conjunctura pieţelor pe care îşi desfăşoară activitatea instituţiile respective. informaţii privind pieţele şi modul de percepere a acestora. 6: Tab. de mai sus.

În cazul unor ţări poate fi mai relevantă lichiditatea bancară sau lichiditatea pieţei valutare. execuţia bugetului de stat etc. . din bilanţurile consolidate la nivelul grupurilor. bilanţul agregat al societăţilor nefinanciare. 1 . balanţa de plăţi. bilanţul consolidat al sectorului bancar.63 aferente pieţei Indicatori recomandaţi Instituţii care atrag depozite Alte instituţii financiare Sectorul intreprinderilor nefinanciare Gospodăriile populaţiei Lichiditatea pieţei1 Capital/Active Expuneril mari/Capital Volumul creditelor acordate pe regiuni/Total credite Active financiare sub formă de derivative/ Capital Veniturile comerciale/Total venit Cheltuielile cu personalul/Total cheltuieli de funcţionare Diferenţa dintre dobânda activă şi pasivă Diferenţa dintre dobânda interbancară maximă şi minimă Depozite atrase de la clienţi/Total credite (mai puţin cele interbancare) Credite în valută/Total credite Datorii în valută/Total datorii Poziţia deschisă (netă) a portofoliului de obligaţiuni/Capital Capitalul propriu/Capitalul sistemului financiar Capital propriu/PIB Datorii/Capital propriu Rentabilitatea capitalului propriu Expunerea la riscul valutar Datoriile populaţiei/PIB Dobânzi şi rate de rambursat ale populaţiei/Veniturile populaţiei Gradul mediu de dispersie a primei de emisiune a titlurilor pe piaţa financiară Numărul mediu de rotaţii al lichidităţilor de pe piaţa financiară Preţurile de pe piaţa imobiliară Creditele imobiliare/Total credite Creditele imobiliare contractate de firme/Total credite Piaţa imobiliară Datele necesare pentru calculul indicatorilor menţionaţi se obţin din bilanţul băncii centrale. rapoartele burselor de valori.

2004). decalajele faţă de membri mai vechi ai UE fiind încă foarte mari. deoarece aceste elemente sunt condiţii impuse pentru intrarea în UE. (Evjen. Cu toate acestea. care ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a României economiei (creşterea excesivă a salariilor. piaţa obligaţiunilor.1 . „testele de rezistenţă reprezintă tehnici utilizate de către societăţile financiare pentru a măsura potenţialele lor vulnerabilităţi în faţa riscurilor”. numărul sucursalelor băncilor străine. Nordal. mai toate componentele sistemelor financiare din ţările respective sunt subdezvoltate. Morka. De asemenea. piaţa derivativelor etc. stabilitatea fiscală precară. problemele financiare cu care s-a confruntat în acea epocă constituind o adevărată criză financiară. vulnerabilitatea financiară s-a diminuat. în general. efectuată pentru a observa efectul anumitor şocuri asupra economiei. 2006). disponibilitatea redusă a datelor).64 Indicatorii de tip ISF pot fi completaţi printr-o serie de date care reflectă condiţiile concrete dintr-o anumită ţară. La momentul aparţiei raportului.2 O modalitate importantă de utilizare a IFS este reprezentată de „Rapoartele de ţară” (Country Reports). 1 2 . mărimea relativă a diverselor categorii de instituţii financiare nebancare.3 Teste de rezistenţă a sistemului financiar la factorii de presiune (stresstests) Un test de rezistenţă la presiune a sistemului financiar este o analiză „cum ar fi dacă” (what-if). 2003). IFS pot fi completaţi cu indicatorii care reflectă situaţia şi evoluţia principalelor componente ale pieţei de capital: piaţa monetară (interbancară). piaţa acţiunilor. soliditatea redusă a sistemului bancar. deşi continuă să existe anumite probleme structurale. Asia de Sud-Est.A se vedea &4. repartizarea acestora după criteriul formei de proprietate.Idem . în care se analizează pe larg vulnerabilităţile financiare şi externe ale unei ţări în tranziţie. că în ultimul timp în ţările respective are loc întărirea sistemului de supraveghere bancară. Ulterior.1 În fine. În acest document. 4. elaborate şi publicate periodic de FMI. piaţa titlurilor de stat. Majoritatea acestor „Rapoarte” se referă la ţări din America Latină. se arată că în perioada septembrie 1998–iunie 1999 economia românească a fost foarte vulnerabilă. Conform unei alte definiţii. (Cihak. Europa Centrală şi de Est etc. Lund. gradul de dezvoltare a pieţelor de capital şi a sistemelor de plăţi etc. Un exemplu de asemenea „Raport”. În ceea ce priveşte „Rapoartele” privind ţările din Europa Centrală şi de Est. acestea arată. dezvoltarea pieţelor financiare şi liberalizarea aproape completă a mişcărilor de capital. experţii FMI considerau că vulnerabilitatea financiară şi externă a economiei româneşti este destul de redusă. Svendsen. ponderea în total active a diverselor categorii de instituţii care atrag depozite). este cel dedicat României (FMI. indicatorii respectivi pot fi completaţi prin informaţii referitoare la instituţiile financiare privite în mod individual. cum ar fi: stuctura sistemului financiar (numărul instituţiilor care atrag depozite.2.

nr. Astfel. gradul de lichiditate al acestora din urmă etc. rezervele şi provizioanele instituţiilor care atrag depozite. Spre deosebire de aceasta. iar modelul este calibrat în aşa mod încât să reflecte structura sistemului financiar avut în vedere. fiecare categorie de instrumente contribuie în felul său la creşterea corectitudinii analizei şi la sporirea eficacităţii supravegerii prudenţiale. cum ar fi. Cu toate acestea.). Testele de rezistenţă sunt susceptibile să arate sensibilitatea IFS la schimbările instituţionale sau legislative care apar. această constatare sugerează că trebuie utilizate teste de rezistenţă susceptibile să evidenţieze efectele şocurilor produse de variaţiile cursului de schimb. 2003). Locul testelor de rezistenţă la presiune în cadrul analizei macroprudenţiale este prezentat în fig. 2003). rezultatele testelor de rezistenţă pot învedera necesitatea modificării pragului unor indicatori din setul IFS. Tipul de şoc este ales astfel încât să reprezinte un anumit gen de risc. pentru a spori calitatea analizei stabilităţii finaciare. în modul acesta. De exemplu. pentru care colectarea datelor necesare în vederea calculului IFS corespunzători este tehnic foarte dificilă. în unele lucrări recente se încearcă definire unor relaţii-standard (benchmark) între valorile numerice ale rezultatelor diverselor tipuri de teste şi nivelurile anumitor indicatori din setul IFS. După cum sugerează această figură. Astfel. testele relevă vulnerabilităţile existente în domeniile care nu sunt reflectate de IFS din lipsa datelor. . De aceea. Analiza efectuată cu ajutorul IFS permite identificarea vulnerabilităţilor sistemului şi. Whitley. din cauza imposibilităţii cuantificării aspectelor respective sau din alte motive. Totuşi. indică tipul de test care trebuie folosit pentru a verifica rezistenţa acestuia în faţa unor şocuri viitoare. cum ar fi: nivelul minim al capitalului instituţiilor financiare.2. Ele urmăresc evaluarea impactului şocurilor potenţiale asupra sănătăţii sistemului financiar prin utilizarea unui anumit model al sistemului respectiv. ISF sunt concepute pentru a reflecta condiţiile actuale ale sistemului financiar.6 din & 4. Avantajele utilizării complementarităţii dintre testele de rezistenţă şi IFS sunt mari mai ales în materie de riscuri aferente pieţei (riscul de alegere greşită a partenerului. dacă nivelul şi evoluţia IFS relevă că sectorul bancar sau cel al corporaţiilor au o importantă poziţie valutară deschisă.65 Metodele de acest gen au atât o latură macroeconomică. De exemplu. riscul aferent ratei dobânzii sau riscul valutar. testele sunt instrumente concepute pentru analiza sistemului financiar în perspectivă previzională (forward-looking). riscul de evaluare necorespunzătoare a preţurilor activelor. (. Reciproc. deşi testele şi IFS sunt instrumente diferite. (Hoggarth. în sensul că încearcă să evalueze impactul unor posibile evenimente macroeconomice a căror producere este incertă. În fine. cât şi una microeconomică. Este vorba în principal de indicatorii care reflectă capacitatea sistemului de a absorbi şocurile. testele de răspuns se utilizează împreună cu IFS.2. ele au roluri complementare în cadrul analizei macroprudenţiale. având în vedere progresul considerabi realizat în ultimul timp de ştiinţa economică în modelarea şi testarea acestui tip de evenimente. (IMF. riscul de retragere a fondurilor etc. ele pot să indice măsura în care modificările intervenite în clasificarea creditelor sau în regulile de provizionare necesită revizuirea nivelului ratei de adecvare a capitalului prevăzut de IFS. posibilitatea utilizării unor teste de rezistenţă este deosebit de atractivă în cazul unor riscuri.

Totuşi. În concluzie. instrumentele respective duc la rezultate diferite. nu o reproduc. care. în teorie şi în practică. În acest tip de teste. care sunt de dată mai recentă. metoda şi modelele utilizate. există mai multe criterii de clasificare a testelor: implicarea sau nu a sectorului bancar comerrcial. după cum am arătat. asupra implicaţiilor intervenţiilor autorităţilor.. sub alte aspecte au semnificaţie aparte. 2006). De aceea. Astfel după criteriul nivelului la care se aplică. cum ar fi. cât şi în mod separat. aria de acoperire etc. De aceea. 2006). testele se împart în: a) Teste macrofinanciare (system-wide stress-tests). contagiunii interbancare şi a luării în considerare a instituţiilor financiare nebancare. nu sunt luate în calcul. testele efectuate de misiunile FMI (FSAP) au avut în vedere sensibilitatea faţă de un singur factor de risc sau faţă de valori istorice extreme ale diverşilor factori de dezechilibru. testele de rezistenţă şi IFS sunt strâns legate. testele de acest gen furnizează rezultate aproximative. În aceste condiţii. . O altă limită a metodologiilor respective provine din faptul că posibilitatea producerii unui anumit şoc nu este cunoscută cu precizie. Testele din prima categorie au drept scop evaluarea stabilităţii întregului sistem financiar.66 Cu toate acestea. riscul operaţional. riscul legat de calitatea activelor din portofoliile instituţiilor financiare individuale etc. (Cihak. ele se utilizează atât în mod integrat. riscul legat de calitatea infrastructurii juridice. riscurile individuale. deşi complemenatare în unele privinţe. care. că testele nu joacă un rol hotărâtor în discuţiile despre starea de sănătate a sistemului financiar. de exemplu. Însă. orice test de rezistenţă la factorii de presiune trebuie să fie adaptat la caracteristicile sistemului financiar şi la necesităţile unei anumite ţări. Riscul de contagiune şi efectele de gradul doi nu sunt incluse. deoarece se bazează pe aceleaşi surse de date şi pe aceleaşi metode de agregare şi consolidare. rezultatele testelor nu pot fi extrapolate sau utilizate în afara contextului în care s-a realizat exerciţiul respectiv. de regulă. În prezent. La început. nu a instituţiilor finaciare individuale. unele teste efectuate de misiunile FMI ţin seama de anumite efecte de contagiune bancară. în teste. Experienţa arată. De aceea. b) Teste efectuate de instituţiile individuale (micro stress-tests). analiza se concentrează asupra scenariilor alternative de evoluţie a economiei. Or. Ele au o arie de aplicare mai largă. care « imită » realitatea. se bazează pe date şi măsurători ale condiţiilor actuale din sistemul financiar şi din economia avută în vedere. (Cihak. aşa cum există un „ghid” internaţional pentru calcularea IFS. utilizează tehnici diverse (din cauza complexităţii calculelor) şi ţin seama de riscul de contagiune. Implicaţia este că rezultatele testelor nu pot fi considerate în nici un sens echivalente cu IFS. trebuie subliniat că testele de rezistenţă şi IFS au roluri diferite în analiza macroprudenţială şi că aceste comparabilităţi şi complementarităţi sunt limitate. nu există un îndreptar „standard” pentru desfăşurarea unui test. Testele depind de judecăţile cu privire la amploarea şocurilor şi de ipotezele pe care se bazează modelele utilizate. În literatură. Ele au însă un rol important în formarea consensului cu privire la pericolele cu care acesta se confruntă şi la măsurile care se impun pentru diminuarea efectelor potenţiale şi reducerea costurilor şocurilor. pentru a servi acestui scop.

De aceea. 2004). De aceea. Modele macroeconomice utilizate în cadrul acestei abordări sunt. din cauza faptului că fiecare instituţie utilizează metode diferite de modelare. Din păcate. 2006): a) Abordarea „picewise” sau bilanţieră: în linii mari. cei cuprinşi în ISF. în cadrul acestei mari grupe. o relaţie directă între fundamentalele macroeconomice şi unii indicatori de risc. riscurile individuale sunt foarte rar analizate. utilizând serii temporare sau eşantioane. testele respective au tendinţa de a subestima lichiditatea pieţei. (Jones. Prin transpunerea acestei metodologii la scară macroeconomică şi includerea fundamentalelor macroeconomice în VAR. majoritatea exerciţiilor de acest gen se realizează asupra portofoliului agregat al sectorului bancar. După criteriul metodologiei utilizate. (Sorge. există trei mari categorii de macro-teste: 1) Macroteste inspirate de metodele utilizate de instituţiile individuale în cadrul micro-testelor. O altă limită este că agregarea rezultatelor testelor efectuate de bănci în mod individual prezintă dificultăţi de comparare şi interpretare. o problemă care apare este imposibilitatea agregării rezultatelor referitoare la diverse portofolii. accesul mediului academic sau sectorului privat la rezultatele obţiunute cu ajutorul modelelor macroeconometrice este redus. 2000). la rândul lor. cu ajutorul unor modele econometrice şi a unor date istorice. În cazul aplicării metodei VAR la nivelul instituţiilor individuale. se încearcă dezvoltarea metodei respective ca macro-test de rezistenţă a sistemului financiar. (Johston. cum ar fi. 2004. O alternativă pentru acestea din urmă este utilizarea modelelor VAR (Vector Autoregressive Models). . asociată cu metoda VAR (Value-at-risk): urmăreşte estimarea probabilităţii condiţionate de distribuţie a pierderilor caracteristice unui anumit mediu economic simulat. unii autori delimitează anumite subgrupe (Sorge. . b) Abordarea integrată.Modele care analizează vulnerabilitatea sectorului bancar la modificările intervenite în fundamentalele macroeconomice. Sorge. Modelele structurale de acest tip sunt adesea utilizate de băncile centrale în deciziilor lor de politică monetară. Metoda VAR este utilizată adesea la nivel microeconomic pentru cuantificarea sensivităţii unui anumit portofoliu la diverse genuri de riscuri.Modele care estimează o ecuaţie (relaţie) în formă redusă (reduced-form). O limită a acestui tip de teste este faptul că în cazul în care instituţiile individuale îşi reduc expunerile în acelaşi timp. Testele de stabilitate financiară se concentrează asupra implicaţiilor ample ale şocurilor macroeconomice. Hilbers. Schumacher. O posibilitate de depăşire a acestei limite este aplicarea unui test comun la un portofoliu agregat la scara întregului sector bancar. scopul unui test de rezistenţă sistemic fiind identificarea vulnerabilităţilor comune. Această abordare a fost adoptată de unii autori care încearcă să stabilească. Virolainen.67 Testele din a doua categorie urmăresc identificarea vulnerabilităţilor cu care se confruntă diverse instituţii financiare individuale. Slack. încearcă să determine sensivitatea bilanţurilor bancare faţă de modificarea fundamentalelor macroeconomice. în condiţiile unei schimbări structurale în întreaga economie sau ale unei schimbări intersectoriale. de două feluri: . 2004). Chai.

care reprezintă efectele acţiunii altor factori de risc.1 . în timp ce celelalte variabile rămân nemodificate (caeteris paribus). Modelele utilizate sunt. care influenţează. aceste exerciţii pot fi grupate în trei mari categorii: . încearcă să identifice reacţiile unui anumit portofoliu la schimbările ce au loc în cadrul variabilelor macroeconomice importante. (Krenn. statistical feedback). excepţionale.a) Analize de senzitivitate: constă în explicarea directă a modificărilor intervenite în situaţiile financiare (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) recente ale instituţiilor financiare individuale (De Bandt. 2006). Worrell. tranziţiilor Stresstest asupra nivelului RWA .68 Acest tip de exerciţiu are loc în patru etape (Küçüközmen. Acest tip de analize. modelele utilizate de băncile centrale pentru evaluarea impactului modificării unei variabile macroeconomice asupra celorlalte). Al doilea pas îl constituie descrierea evoluţiei variabilelor macroeconomice cu ajutorul modelelor temporale (time-series models). Testele de acest gen presupun o modificare a anumitor variabile exogene. În etapa finală. de regulă. Cea de-a treia etapă presupune construirea unui model de corelaţii. în a doua perioadă. o depreciere bruscă a cursului de schimb). rata falimentelor este asociată cu evoluţia variabilelor macroeconomice reprezentative. În funcţie de metodologia utilizată. dar plauzibile. sunt simulate noi valori pentru variabilele macroeconomice şi pentru rata medie a falimentelor. o modificare a preţului mondial al petrolului va avea repercusiuni asupra consumului şi investiţiilor într-o anumită ţară. Oung . Scenarii Distribuţie marginală Stress -test asupra nivelui capitalului Variabilele economice Stres-test asupra Model asupra cărora indicatorului de macroeconomic se aplică solvabilitate şocul 1 Simulări . influenţând în modul acesta caracteristicile şi performanţele întregului sector financiar. Yüksel. 7 (Thoraval. modele dinamice (de exemplu. însă nu ţin seama de efectele de gradul doi. De exemplu. după care este generată legea de distribuţie a pierderilor aferente portofoliului deţinut de sectorul bancar. Schema de desfăşurare a unui test bazat pe scenarii macroeconomice este redată în fig. Ele pornesc de la ipoteza că anumite variabile importante se modifică brusc ( de exemplu. 2006). În cadrul primei etape. 2) Macroteste inspirate de misiunile FMI (FSAP). nr. 2004).b) Teste bazate pe scenarii: încearcă să determine capacitatea sistemului financiar de a face faţă unor şocuri. valoarea altor variabile macroeconomice. numite şi „teste ale factorilor de risc” (risk factor tests). 2004. care sunt Matricea influenţaţi de factorii de risc consideraţi iniţial. cu tot ceea ce implică aceasta în planul stabilităţii financiare. 2006).Unii autori fac distincţie între efectele directe exercitate de factorii de risc şi efectele indirecte (indirect stress.

nr. iar dacă şocurile sunt identificate la nivelul bilanţurilor individuale ale băncilor. Noţiunile de “bottom-up” şi “top-down” se referă la locul unde sunt efectuate testele (autorităţile de supraveghere sau instituţiile financiare). o abordare de tip “top-down” este una în care testele sunt efectuate la nivel central. Astfel. abordarea “bottom-up” constă în efectuarea testelor asupra bilanţurilor individuale şi agregarea la scară macroeconomică a rezultatelor obţinute în modul acesta. macrotestele se împart în: macroteste bazate pe metoda “bottom-up” şi macroteste bazate pe metoda “top-down”. dar pe baza unor scenarii şi informaţii furnizate de autorităţile centrale. Dintre testele de acest gen. etc. este vorba despre o analiză pe date agregate. Dacă se are în vedere situaţia financiară agregată a sectorului bancar. este vorba despre o abordare “bottom-up” centralizată. care afectează instituţiile financiare din cauza expunerilor lor reciproce. amintim: testele de autocorelare ale falimentelor bancare. la care subscriem.c) Teste de contagiune: urmăresc evidenţierea mecanismelor de transmitere la scara întregului sistem financiar a şocurilor produse de expunerile individuale. la o primă vedere. testele care evidenţiază efectul zvonurilor asupra participanţilor la diverse pieţe. iar dacă testele sunt efectuate de fiecare instituţie financiară în parte. . 2) După modul în care sunt efectuate. în această accepţiune. O altă posibilitate de definire a celor două abordări. fără contribuţia sectorului privat. M. per a contrario. aceasta pare cea mai simplă clasificare. În al doilea rând. este vorba despre o analiză bank-bybank. autorul citat consideră că abordarea “top-down” constă în efectuarea de către autorităţile centrale a unui stress-test asupra bilanţului agregat al sectorului bancar. Cu alte cuvinte. ele reflectă amintita deosebire între macro stress-tests şi micro stress-tests. testele care analizează scăderea duratei de viaţă a unei instituţii ca urmare a fenomenelor de panică. Cihak face distincţie între cele două abordări în funcţie de datele analizate. (Cihak. este vorba despre metoda “bottom-up” descentralizată. Există mai multe mecanisme de contagiune. dacă testele sunt efectuate de către băncile centrale. în literatură există opinii diferite cu privire la conţinutul şi la valabilitatea delimitării între cele două metode. Deşi. 7 : Modelarea macroeconomică a unui scenariu de stress . la direcţia fluxului de informaţii (de la nivel central către instituţiile individuale sau invers) şi la datele ce sunt analizate (date individuale sau agregate). 2007). Astfel. De exemplu. ţine seama nu numai de locul unde sunt efectuate testele.69 Fig. ci şi de orientarea fluxului informaţiilor.

Subliniem că abordarea „bottom-up”. există posibilitatea de a lua în calcul riscul de contagiune între instituţiile din sistem. transmis de autoritatea de reglementare. De exemplu. nu reflectă riscurile şi calitatea portofoliului curent al băncilor. În primul caz. iar autoritatea centrală nu este implicată. Abordările de tip „top-down” şi „bottom-up” sunt ambele utilizate în cadrul macrotestelor. (Cihak. dar se estompează riscul sistemic interior sectorului bancar. iar fluxul de informaţii este orientat de la nivelul fiecărei instituţii în parte către nivelul central. 2007). după cum am arătat.70 În cazul abordării “top-down”. dar apar unele probleme de interpretare a rezultatelor. 2006). iar fluxul de informaţii este orientat de la banca centrală către fiecare instituţie bancară (financiară). Totuşi. după care are loc centralizarea rezultatelor. probabil. se consideră că legătura dintre variabilele macroeconomice şi provizioanele bancare. În primul caz. Din cauza dificultăţilor de comparare a rezultatelor obţinute prin diverse metode utilizate de instituţiile individuale. iar apoi rezultatele testelor şi impactul şocurilor asupra fiecărui bilanţ în parte sunt agregate pentru a se obţine situaţia de ansamblu a sistemului. Abordare „top-down” are avantajul că presupune aplicarea unei metodologii consecvente pentru toate băncile. aceasta pare a fi o metodă hibridă. Dezavantajul abordării „top-down” este că aplicarea testelor de rezistenţă doar asupra datelor agregate nu ţine seama de concentrarea expunerilor la nivel individual şi nici de riscul de contagiune dintre instituţii. Fluxul informaţiilor are loc de la nivel central către nivelul fiecărei instituţii financiare. dar responsabilităţile autorităţilor de reglementare şi supraveghere sunt diferite în cele două cazuri. În cazul al doilea (teste efectuate asupra bilanţului consolidat al sectorului bancar). din cauză că abordarea “top-down” utilizează şi ea date bank-by-bank. După unii autori. Ca urmare. prezentă în cazul macro-testelor. În cazul metodei “bottom-up”. iar abordarea „bottom-up” a fost utilizată de către Banca Naţională a Austriei şi de Bundesbank. Într-adevăr. Rezultatele sunt utilizate de către autorităţi pentru luarea deciziilor cu privire la nivelul de adecvare al capitalului aferent fiecărei bănci în parte. (Cihak. De asemnea. scenariile sunt stabilite la nivel central. scopul este evalurea impactului şocurilor asupra instituţiilor individuale. rezultatele testelor sunt agregate de către autoritatea de supraveghere. abordarea „top-down” a fost utilizată de Banca Angliei şi de Banca Norvegiei. Abordarea „bottom-up” se caracterizează. nu trebuie confundată cu micro-testele efectuate de instituţiile individuale înseşi. prin faptul că băncile individuale efectuează teste de rezistenţă la factorii de risc în conformitate cu un scenariu comun. În cazul al doilea. se evită problema agregării rezultatelor. instituţiile individuale nu participă la efectuarea testelor. nu este luat în considerare riscul de faliment al unei instituţii individuale. după ce autorităţile au obţinut datele de care au nevoie cu privire la portofoliile individuale ale băncilor. prima metodă pare a fi mai adecvată. testele pot fi aplicate asupra bilanţurilor individuale sau asupra unui portofoliu reprezentativ al sistemului bancar consolidat. Confuzia se produce. efectuarea unui exerciţiu „bottom-up” . dar este indubitabil că este o metodă eficace. care aici este evidenţiată cu ajutorul datelor istorice. iar scopul băncii centrale este evalurea stabilităţii sistemului bancar ca întreg.

rezultatetele unor modele macroeconomice. Leagă variabilele macroeconomice i) macroeconomice publicarea rezultatelor. cum ar fi. După cum este de aşteptat. nevoia injectării de capital) . cursul de schimb). Ele pot să fie foarte diferite de la un tip de test la altul. există macroteste aplicate numai asupra sectorului bancar şi macroteste aplicate asupra mai multor sectoare financiare. nu este deloc surprinzător că un mare număr de bănci centrale se limitează la utilizarea exclusiv a abordării „topdown”.71 (element-cheie al evaluărilor FMI) poate fi însă costisitoare pentru instituţiile individuale. (Bunn. 3) În funcţie de aria de acoperirea a stress-test-elor. cee ce este explicabil. De asemenea. având în vedere că în multe ţări. Principalele etape pe care le presupune efectuarea unui test de rezistenţă la presiune a sistemului financiar sunt următoarele:1 a) evaluarea situaţiei actuale a sistemului financiar şi identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor care pot apare. impactul şocurilor este diferit în acest din urmă caz. de exemplu. (Evjen. întreprinderilor sau băncilor. într-o primă fază. 2004). În fine. Lund. c) alegerea variabilelor. rata schematic. g) alegerea şi verificarea programelor informatice. Unele teste utilizează. se notează că abordarea „bottom-up” nu este suficient de flexibilă pentru testarea implicaţiilor diferitelor ipoteze cu privire la modalităţile de răspuns la şoc în cazul gospodăriilor. de calitatea activelor bancare În mod dobânzii. De aceea. 4) Teste care utilizează modele macroeconomice pentru calibrarea şocurilor şi teste care nu utilizează asemenea modele. Rezultatele obţinute cu ajutorul acestor modele sunt folosite pentru a realiza o previzionare a pierderilor comparativ cu provizioanele constituite. mai ales emergente. căci un şoc poate avea două efecte distincte asupra solvabilităţii societăţilor de asigurări: modificarea instantanee a valorii activelor şi modificarea treptată a randamentului activelor (return on assets-ROA).8: Implementarea datelor bilanţiere ale băncilor Transpune şocurile în date financiare (bank-by-bank) 1 Feedbac . Svendsen.Etapele prezentate constituie etape generale. Există însă şi teste care nu utilizează modele macroeconomice. b) stabilirea ariei de aplicare a testului. Aceste pierderi sunt estimate separat pentru cazul relaţiilor băncilor cu intreprinderile şi pentru cazul relaţiilor cu gospodăriile populaţiei. Morka. (Worrell. se consideră că este dificilă înţelegerea semnificaţiei rezultatele individuale şi formarea pe baza lor a unei imagini de ansamblu. modelul utilizat de banca centrală pentru analiza inflaţiei şi elaborarea politicii sale monetare. sectorul bancar are ponderea cea mai mare în cadrul sistemului financiar. Şocuri şocuri. bank-by-bank) prezentate în fig. Nordal. k Impact (de exemplu. 2004). nr. f) calibrarea modelelor. etapele care trebuie parcurse pentru efectuarea unui test sunt (ideal. interpretarea şi (de exemplu : PIB. Modele macroeconomice Modele satelit h)Leagă şocurile externe de variabilele conceperea scenariilor. Majoritatea testelor se aplică numai asupra sectorului bancar. d) identificarea factorilor care pot produce externe e) scrierea ecuaţiilor modelelor. 2005). Există însă şi teste care au fost efectuate asupra sectorului asigurărilor – în Franţa.

În linii mari. . De asemenea. aceste teste au luat în considerare şapte grupuri bancare (reprezentânt 80% din totalul activelor bancare la nivelul anului 2003) şi 26 de companii de asigurări de viaţă (79% din pasivul sectorului de asigurări). alte instituţii financiare) . variablelele cu care se lucrează sunt următoarele: gradul de capitalizare (rata de adecvare a capitalului. De regulă. de tipul modelelor utilizate. cât şi sectorul asigurărilor. 2004). stabilirea numărului instituţiilor de credit avute în vedere (toate instituţiile de credit existente în ţara respectivă sau numai cele de importanţă sistemică). rata de solvabilitate).a. în amintitele stress-teste efectuate de misiunile FMI în colaborare cu Banca Franţei au fost cuprinse atât sistemul bancar.1.m. nr. de scopurile urmărite ş. în Franţa. între aceste două sectoare există puternice interdependenţe. bănci şi societăţi de asigurare. această etapă se desfăşoară în maniera descrisă în & 4. (Cihak. nu şi a sucursalelor) etc. De exemplu. dar este evident că în acestă privinţă opţiunile depind în mod hotărâtor de datele disponibile. venitul net din dobânzi. Se constată însă că în multe studii sunt luate în considerare toate băncile existente în sistem. Regula generală este includerea în test a tuturor instituţiilor care au relevanţă sistemică. deoarece. cum ar fi: precizarea tipului de instituţii financiare care sunt luate în considerare (bănci.72 Fig. definirea manierei în care sunt luate în considerare instituţiile cu capital străin (o soluţie tipică este luarea în calcul doar a filialelor băncilor străine. 8: Schema unui test de rezistenţă la şocuri a) Evaluarea situaţiei actuale a sistemului financiar şi identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor care pot apare constituie în mod firesc prima etapă a oricărui stresstest. b) Stabilirea ariei de aplicare a testului presupune rezolvarea mai ales a unor probleme practice. în această etapă are loc identificarea canalelor prin care se transmite impactul şocurilor asupra economiei. c) Alegerea variabilelor utilizate pentru măsurarea şocurilor depinde de datele disponibile.d. profitabilitatea. Astfel.

(Evjen. însă. Astfel. Rychtarik. în prima etapă. în cadrul căruia banca centrală poate ţine seama de necesitatea stimulării creşterii economice. Peria. În practică. Pe de altă parte. are avantajul că reduce riscul de apariţie a unui posibil conflict între obiectivul stabilităţii preţurilor şi cel al stabilităţii financiare. în literatură există şi unele încercări de extindere a amintitei perioade de referinţă. 2004. . probabilităţile de nerambursare a diverselor tipuri de credite. K. are loc determinarea legii de distribuţie a fiecărui factor de risc. Morka. precum şi de diferenţa dintre rata actuală a inflaţiei şi nivelul-ţintă al ratei inflaţiei. (Cifuentes. 2007). d) Identificarea factorilor care pot produce şocuri se realizează având în vedere sursele de riscuri prezentate în tab. Majnoni. 2004. se presupune că politica monetară respectă „regula Taylor”. iar în a doua etapă are loc identificarea interdependenţelor dintre factorii de risc individuali. . Svendsen au analizat şocurile provenite din partea cererii şi a creşterii salariilor. (Cihak. A. Nguyen. creditele neperformante etc. Analiza unui număr mare de factori de presiune sporeşte capacitatea predictivă a testelor.riscurile comerciale (riscul aferent ratei dobânzii şi riscul valutar). 2004. cu ajutorul testelor de rezistenţă sunt: . De aceea. K. .73 pierderile din creditare. luarea în considerare a unui orizont de timp mai lung ar permite băncilor să efectueze ajustările necesare pentru reducerea pierderilor. în modele se includ variabilele macroeconomice şi acei ISF asupra cărora se exercită şocurile. de obicei. se 1 . 2006).riscul de nerambursare a creditului (Blasche. Svendsen. indicatorii de lichiditate.1 În aceste condiţii. Pentru o mai bună evaluare a şocurilor posibile şi a legăturii dintre factorii de risc. Nordal şi I. Jones. Odată cu alegerea variabilelor. Majnoni. Jones. în studiul citat. 2001). şocurile pot avea un impact pe termen mult mai lung.riscurile legate de variaţia preţurilor acţiunilor.riscul de lipsă de lichiditate (Cifuentes et al. Ferrucci. Evjen. nr. se soluţionează. Alte tipuri de riscuri evidenţiate. în timp ce alţii produc şocuri multiple. Degryse. Lund. care se exercită asupra pierderilor suferite de bănci din procesul de creditare.„Regula Taylor” este o regulă de politică monetară modernă. şi problema alegerii orizontului de timp. Pe lângă variabilele amintite. Nordal. De regulă. care permit evaluarea impactului şocurilor. însă măreşte totodată complexitatea calcului. Astfel. se includ datele bilanţiere ale instituţiilor luate în considerare: pentru fiecare instituţie individuală (bank-by-bank data) sau la bilanţul agregat al instituţiilor de credit (agregates data). Dintr-un alt punct de vedere. de obicei.1 din &1. Peria. De asemenea. 2004). aceştia pot fi modelaţi statistic.riscul de contagiune (Sorge. concluzia autorilor este că un regim de „ţintire suplă a inflaţiei” (flexible inflation targeting). . Virolainen. 2004). Küçüközmen. perioda de timp de referinţă pentru scenariile de acest gen este un an de zile. Jurca .1. 2006).Yüksel. Shin. 2004). trebuie ţinut seama de faptul că unii factori de risc produc şocuri simple. (Blasche. Lund. 2006. 2001. . (Sorge. Morka. în condiţiile diverselor reacţii ale politicii monetare. care presupune că banca centrală modifică rata dobânzii în funcţie de diferenţa reală dintre PIB real şi PIB potenţial. Chivakul. S. De asemnea. De exemplu.

e) Scrierea ecuaţiilor modelelor porneşte de la descrierea comportamentului agenţilor economici relevanţi (producători. de băncile centrale pentru previzionarea inflaţiei şi fundamentarea politicii monetare. au o lungă tradiţie în ştiinţa economică. După cum se arată în literatură. . . aceşti parametrii exprimă relaţii deduse din analiza motivaţiilor fundamentale ale agenţilor economici şi din constrângeri tehnologice. 2006): . de natură să permită reflectarea fluctuaţiilor ciclice ale economiei.să exprime caracterul imperfect al pieţelor. instituţii financiare. deoarece modelele macroeconomice utilizate. sunt considerate modele calculatorii (computable general equilibrum models). care se agregă apoi în relaţii macroeconomice sintetice.să reflecte eterogenitate agenţilor economici. .să descrie condiţiilor macroeconomice şi microeconomice.să permită formularea de previziuni. principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un model construit pentru analiza stabilităţii financiare sunt (Bardsen. . . se constată că tipurile de modelele cel mai des folosite sunt următoarele: . Ca urmare.să poată fi utilizat în practică. modelele respective permit evidenţierea legăturii dintre variabilele macroeconomice şi impactul pe care un anumit şoc îl are asupra variabilelor respective. Lindquist. Caracteristica esenţială şi avantajul major al modelelor de acest tip este că parametrii lor derivă din fundamente microeconomice riguroase. sunt mai stabile decât relaţiile globale observabile între agregatele macroeconomice.74 constată că testele care cuprind mai multe scenarii au o capacitate de predicţie mai mare decât testele de senzivitate. Având în vedere aceste cerinţe. importatori. deci. .să evidenţieze rolul băncilor şi al volumului lichidităţilor existente în economie. elemente care sunt mai puţin supuse fluctuaţiilor şi.). Tsomocos.Modele dinamice agregative (Dynamic Aggregative Estimated) (DAE): au fost modelele cele mai utilizate în macroeconomie înainte de apariţia teoriei anticipaţiilor raţionale. .Modele stohastice de echilibru general dinamic (Dynamic Stochastic General Equilibrum) (DSGE): descriu echilibrul general al procesului de repartiţie şi al . . modernizarea lor permite luarea în considerare a anticipaţiilor raţionale. asupra variabilelor care exprimă calitatea activelor). distribuitori. autorităţi etc. exportatori. care să reflecte procesul de transmitere a efectelor pe care modificările variabilelor macroeconomice le exercită asupra variabilelor sectorului financiar (în particular.să reflecte falimentele instituţiilor financiare şi fenomenul de contagiune. .să permită utilizarea datelor reale. mai ales în teoria comerţului internaţional. Totuşi. este necesară utilizarea unor modele-satelit.Modele de echilibru general dinamic (Dynamic General Equilibrium) (DGE): sunt modelele utilizate. Mai precis. consumatori. de către băncile centrale nu includ variabilele aferente sectorului financiar. Se folosesc încă de băncile centrale pentru fundamentarea deciziilor lor de politică monetară. de regulă. .Modele de echilibru general (General Equilibrum) (GE): sunt modele teoretice. de obicei.

În literatură. g) Alegerea şi verificarea programelor informatice depinde de scopul testului. care arată că se pot utiliza o pluralitate de metode: estimări statistice. care determină o scădere a PIB real cu 0. . ajustări iterative ale parametrilor pentru a reproduce proprietăţile statistice (în special corelaţii şi covariaţii) ale seriilor empirice de date etc. . . se pot elabora scenariile pe baza cărora se lucrează. Scenariile respective pot fi însă diferite în funcţie de situaţia sectorului financiar analizat. se arată că majoritatea testelor sunt efectuate cu ajutorului programului Excel sau E-Views.75 preţurilor într-un univers economic în care agenţii încearcă să-şi maximizeze în mod dinamic funcţiile obiectiv. scenariile au fost următoarele: o scădere cumulativă cu 20% a exporturilor franceze. deoarece.Modele de echilibru general cu orizont finit (Finite Horizon General Equilibrum): tratează apariţia fragilităţii finaciare ca un fenomen de echilibru. restricţiile sunt impuse asupra distribuţiei rezidurilor. în funcţie de modelul şi scenariul ales. h) Conceperea scenariilor se face în funcţie de scop. deteriorarea calităţii creditelor acordate sectorului privat echivalentă cu încadrarea într-un ratind inferior etc. .Vectori de autoregresie (Vecteur Autoregressions) (VAR) şi vectori structurali de autoregresie (Structural VAR) (SVAR): sunt modele care au fost create în anii ’80 ai secolului trecut pentru a depăşi problema numeroaselor restricţii pe care le cuprind alte tipuri de modele.2%. conjugată cu creşterea inflaţiei . o creştere cu 50% a preţului petrolului însoţită de un răspuns anti-inflaţionist din partea politicii monetare . studii econometrice. impactul este diferit. într-un test prezentat de FMI. sunt foarte răspândite. (Lei.Modele ale ciclului real al afacerilor (Real Business Cycle) (RBC): se caracterizează printr-un orizont infinit şi prin fundamente microeconomice foarte solide. analiza factorilor de risc poate avea în vedere un singur factor de risc (teste de senzitivitate) sau poate combina factorii susceptibili să producă şocuri în cadrul unor scenarii “multivariate”. sunt modele care ţin seama de anticipaţiile agenţilor economici. combinată cu o recesiune globală. În varianta restrânsă (SVAR). iar scopul urmărit este identificarea şocurilor şi a mecanismelor lor de transmisie. Misiunile FMI (FSAP) au conceput scenarii care sunt utilizate apoi de instituţiile financiare (abordarea bottom-up). După cum am arătat. de tipul testului. Aceste scenarii sunt următoarele: creşterea cu 150 de puncte procentuale a ratei directoare a dobânzii. de bazele de date disponibile etc. în prezent. de proprietăţile modelului. o depreciere susţinută a dolarului faţă de euro de 32%. de soft-ul ales etc. În acest scop. 2005). evaluări empirice informale. Modelele şi scenariile sunt calibrate în funcţie de riscurile analizate. f) Calibrarea modelelor urmăreşte determinarea valorilor parametrilor acestora în condiţiile concrete ale economiei avute în vedere. care a fost aplicat asupra sistemului financiar francez. se poate folosi experienţa comună existentă în acest domeniu. În funcţie de soft şi de tipul de test. De exemplu. creşterea cu 50 de puncte procentuale a ratei dobânzii la obligaţiunile cu scadenţă de 10 ani. o creştere cu 50% a preţului petrolului. de datele existente.

). Există mai multe modalităţi de calibrare a scenariilor şi modelelor (Cihak. scenariile utilizate iau în considerare adesea inclusiv modificările unor variabile definite la nivel internaţional. . o depreciere neanticipată cu 15% a cursului de schimb al lieri sterline. s-au folosit următoarele scenarii: reducerea cu 35% a preţurilor acţiunilor în Anglia şi la nivel mondial. . Instrumentele principale folosite în acest scop sunt tot diversele tipuri de modele econometrice. crahul bursier din SUA din 2000 etc. scenariile au fost : o reducere cu 100 puncte procentuale a ratei dobânzii la toate categoriile de obligaţiuni . Într-un stress-test efectuat asupra sectorului bancar din Anglia. 2006): 1) scenarii istorice: reiau episoade istorice de crize financiare (de exemplu. 2004): . Aceste previziuni sunt comunicate apoi băncilor comerciale pentru ca acestea din urmă să le includă în propriile lor teste (metoda bottom-up). predicţii care sunt efectuate cu ajutorul a diverse modele macroeconomice. i) Interpretarea şi publicarea rezultatelor se realizează cel mai adesea prin „Rapoartele de stabilitate financiară” elaborate de băncile centrale.abordarea „practică” (practical approach): ia în considerare datele istorice extreme. O altă posibilitate este ca previziunile respective să fie utilizate de înseşi autorităţile care le-au formulat pentru efectuarea unor teste la nivelul acestora (metoda top-down). Un element important al derulării etapei conceperii scenariilor este luarea în considerare a efectelor de gradul doi (second round effects) pe care şocurile le exercită asupra altor variabile economice. în cele din urmă. există două mari categorii de scenarii (Chivakul. 2003). Conform unei alte clasificări. punctul de pornire este reprezentat de previziunile autorităţilor cu privire la evoluţia viitoare a variabilelor macroeconomice. o scădere a preţurilor din sectorul imobiliar francez cu 30% sau o scădere cu 30% a preţurilor acţiunilor în urma unui dezastru natural asemănător celui care a avut loc în Franţa în 1999. 2) scenarii ipotetice. (Hoggarth şi Whitley. o creştere neanticipată cu 1. . ceea ce afectează veniturile şi serviciul datoriei sectorului gospodăriilor populaţiei.76 Pentru stress-test-ul efectuat asupra sectorului asigurărilor din aceiaşi ţară. In cazul scenariilor macroeconomice. În cazul testelor efectuate de FMI. Numărul băncilor centrale care elaborează şi publică asemenea „Rapoarte” a crescut în ultimul timp. reducerea cu 12% a preţurilor imobilelor şi a preţurilor proprietăţilor comerciale. un alt exemplu este scenariul bazat pe iopteza că are loc o recesiune cauzată de o reducere a creşterii economice la nivel mondial şi însoţită de o creştere a ratei dobânzii.abordarea „prag” (threshold approach): îşi propune să determine nivelul începând de la care creşterea creditelor îndoielnice face ca o bancă din sistem să devină insolvabilă. cel bazat pe presupunerea că în perioada curentă economia se caracterizează printr-o creştere economică susţinută şi printr-o rată a dobânzii redusă.5 puncte a veniturilor medii şi.abordarea „scenariu pesimist” (worst case approach): este un scenariu plauzibil care are în vedere factorii de risc ce minimizează valoarea unui anumit portofoliu. criza asiatică din 1997. ceea ce duce la o explozie a creditului şi la o creştere importantă a preţurilor activelor. cum ar fi.

. De aceea. În aceste condiţii.în majoritatea cazurilor. imaginea de ansamblu privind soliditatea sistemului este denaturată. Pentru ilustrarea modului de concepere şi realizare a unui „Raport privind stabilitatea finaciară”. (Boss. pieţe.în aproape toate cazurile.majoritatea testelor prezintă rezultate şi estimări pozitive. Testele de rezistenţă sunt metode care au propriile lor limite. rezultatele testelor de măsurare a 1 . .de obicei. rezultatele unor asemenea analize şi că. . Alături de celelalte două publicaţii esenţiale ale Băncii Naţionale a României – „Raportul anual” şi „Raportul asupra inflaţiei” –. această constatare se poate explica prin faptul că. sectorul public şi mediul extern. se analizează riscul de credit şi mai puţin alte genuri de riscuri. testele utilizează date bilanţiere aferente băncilor individuale (bankby-bank data). de obicei.77 Trebuie însă menţionat că există şi instituţii care. BNR Raport asupra stabilităţii financiare 2006. conform metodologiilor respective. Cuvânt înainte.metodologia trebuie să ţină seama de datele disponibile. o altă explicaţie ar fi că ţările care întâmpină dificultăţi nu publică. lucrurile nu stau în realitate aşa. Wegschaider. interesul pentru aplicarea unui test de rezistenţă a fost declanşat de către misiunile de tip FSAP ale FMI. pot fi consultate cele două documente de acest gen publicate până în prezent de BNR. Hermanek.folosirea unor date detaliate este esenţială pentru obţinerea unor rezultate precise. publicarea acestora ar putea amplifica vulnerabilitatea sistemului. Este greu de spus a priori dacă prin publicarea acestor rezultate băncile centrale contribuie cu adevărat la creşterea gradului de stabilitate a sistemului. 2004). localizate în relaţiile sale cu economia. se constată că testele prezentate în „Rapoartele de stabilitate financiară” ale băncilor centrale prezintă câteva caracteristici comune (Cihak.o mare parte a testelor sunt simple analize de senzitivitate . . „Raportul asupra stabilităţii financiare” completează informaţia publică privind activităţile de bază ale băncii. nu publică rezultatele pe care le obţin. Or. De exemplu. Cihak formulează următoarele recomandări generale (tips) (Cihak.1 Într-o amplă prezentare a modului de implementare a unui model de stress-test utilizat în mod curent de misiunile FMI pentru analiza solidităţii sistemelor financiare a ţărilor membre. nu se poate nega că atunci când rezultatele indică un nivel considerabil de risc. .. perioada actuală este relativ liniştită din punct de vedere al vulnerabilităţilor. (BNR. Astfel. Schwaiger. M. se poate afirma că tocmai pentru că în aceste documente oficiale anumite riscuri nu sunt analizate. la nivel mondial.testele includ majoritatea instituţiilor din sectorul bancar .Isărescu M. deşi efectuează acest tip de analize. căci nu toate elementele patrimoniale sunt evaluate în permanenţă la valoarea lor de piaţă. pierderile se calculează pornind de la premisa că acestea apar imediat după aplicarea scenariului. Acestea prezintă caracteristicile sistemului financiar (instituţii. 2006): . 2007). autorităţile evită publicarea unor rezultate slabe. Pe de altă parte. infrastructură) şi cauzele care ar putea să afecteze robusteţea acestuia. 7. . în general. . 2005): . p. Krenn. 2006.

orice analiză a stabilităţii finaciare îşi propune să identifice băncile fragile. Deoarece EWS au o realmente o anumită capacitate predictivă.. Pattillo. c) combinarea diverselor metode.4 Sisteme de avertizare timpurie Un sistem de avertizare timpurie (Early Warning System) este un ansamblu de procese. În fine. după cum am arătat. EWS sunt utilizate penru capacitatea lor de a previziona apariţia unei crize. autorul concepe un proces de evaluare internă (on-site) a modelelor proprii ale băncilor şi un proces extern (off-site). însă rezultatele respective sunt relevante pentru analiza vulnerabilităţilor sistemului financiar (Berg. 2006). dar totuşi mică parte a metodologiei de evaluare a vulnerabilităţilor financiare. Orizontul de timp avut în vedere de sectorul privat este mai scurt. . Hilbers. Pentru construirea unui sistem de avertizare timpurie. modelele interne şi şocurile specifice fiecărei bănci. De asemenea. se folosesc mai multe metode. aceste metode sunt folosite de multe bănci de investiţii. modele. ca de exemplu. 4. care. (Abiad. (Lutton. De obicei. permiţând previzionarea apariţiei unei crize într-o anumită perioadă de timp situată în viitor. metodologiile de tip stress-test disponibile nu permit vizualizarea tuturor reacţiilor la şocuri ale unui sistem financiar dinamic şi nici a modificărilor rapide ale poziţiilor bilanţiere (Worell. De fapt. utilizarea lor în practică rămâne limitată. Unii autori. 2004). 2004). EWS reprezintă o necesară. Majoritatea studiilor folosesc EWS pentru a analiza vulnerabilităţile sistemice şi pentru a verifica posibilitatea apariţiei unei crize. procedee. T. Pentru sintetizarea informaţiilor şi a datelor. 2006). actualul orizont de timp standard de un an de zile trebuie extins. alte instituţii şi în general sistemul financiar. Un alt motiv al utilizării lor concomitente este posibilitate folosirii rezultatelor unei metode pentru creşterea preciziei rezultatelor obţinute prin celelalte. Deşi literatura privind previzionarea crizelor financiare cu ajutorul EWS este foarte bogată. (Lutton. financiare şi valutare. cu stress-test-ele. 2004). după părerea noastră. O asemenea abordare se confundă. fiind utilă efectuarea unor comparaţii cu rezultatele obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare a vulnerabilităţilor. De fapt. dintre care cele mai importante sunt: a) metoda semnalelor (signal-based approach). clienţii acestora. de asemenea. (Jones. Lutton. Acest instrument poate fi folosit pentru previzionarea tuturor genurilor de crize: bancare. din numeroase motive. b) metoda bazată pe modele de tip logit/probit (limited dependent variable). iar ipotezele sunt puţin diferite. propun diverse EWS ca tehnici susceptibile a fi utilizate de autorităţile de reglementare şi supraveghere pentru identificarea băncilor celor mai expuse la riscuri. indicatori etc. 2003). O mare parte din studiile efectuate până acum testează aceste metode prin compararea rezultatelor. Borensztein.78 rezistenţei la riscuri şi vulnerabilităţi nu constituie o măsură precisă a pierderilor pe care le poate înregistra economia. care care sintetizează informaţiile şi datele necesare pentru identificarea instituţiilor financiare riscante şi a riscurilor cu care se confruntă instituţiile respective. au ca obiect. Slack.

apărută în 1998. rata dobânzii creşte puternic pentru a preveni ieşirile de capitaluri. Astfel. se defineşte „indicatorul de presiune speculativă în cazul crizelor valutare”. Kaminsky. Bussières şi M. se consideră că semnalul indică o criză iminentă. se construieşte în special în cazul crizelor valutare. majoritatea studiilor care utilizează diverse metode în calitate de EWS îşi raportează rezultatele la cele obţinute cu ajutorul „metodei KLR”. o pondere mai mare este atribuită variabilelor cu o volatilitate scăzută. După părerea acestora. Autorii respectivi . a variaţiei ratei dobânzii. care a consacrat-o sub denumirea de „metoda KLR”. 1998). Fratzcher. (Krkoska. Eichengreen în anul 1995. ca de exemplu.definirea unui prag prin minimizarea unei funcţii de cost. . iar rezervele valutare scad foarte mult din cauza intervenţiilor băncii centrale pentru apărarea monedei. r . . atunci un comportament al acestor variabile asemănător cu cel observat în timpul crizelor care s-au produs în trecut poate fi considerat un semnal pentru crizele viitoare. şi a variaţiei rezervelor valutare (mai puţin aur şi valute neconvertibile). S. M. Dezvoltarea ulterioară a metodei s-a realizat în principal prin utilizarea unor noi indicatori. Lizondo. Rose Wyplosz. A) Indicatorul de presiune speculativă. dacă indicatorii respectivi depăşesc un anumit prag. Unii autori. 2006). O criză valutară se defineşte ca o perioadă în care moneda se depreciază puternic. indicator care nu fusese testat anterior. Reinhart. (Kaminsky. Metoda semnalelor de alertă precoce este o abordare neparametrică. Această metodă transformă fiecare indicator într-un semnal binar: dacă indicatorul depăşeşte un anumit prag. ponderile (w) reprezintă precizări cu privire la modul de acţiune a fiecărei variabile. Această metodă analizează comportamentul diverselor variabile înainte şi în timpul crizelor. folosesc noţiunea de „indicator de presiune a pieţei valutare” (currency crisis exchange market pressure indicator). faptul este considerat un semnal de avertizare. definit anterior. (Bussières. De aceea. Fratzcher. ponderile sunt standardizate: w1= w2 = w3 = 1. 2000). e . L. 1996). I ps . Pornind de aici. Reinhart. Astfel.a) Metoda semnalelor (signal-based approach): constă în monitorizarea unui set de indicatori a căror evoluţie este susceptibilă să anticipeze apariţia unei crize. De exemplu.calculul unui indice de presiune (pentru crizele valutare). Dacă evoluţia variabilelor poate fi exprimată cantitativ. I ps ca o medie ponderată a volatilităţii cursului de schimb. R : I ps = w1 ⋅ ∆e + w2 ⋅ ∆r + w3 ⋅ ∆R (1) În unele lucrări. Krkoska a evaluat vulnerabilităţile macroeconomice care se manifestă în ţările din Europa Centrală şi a testat un nou indicator: ecartul dintre deficitul contului curent şi investiţiile străine directe. (Eichengreen. Această metodă este una din primele metode utilizate pentru construirea unor EWS. Lizondo şi C. CC.calculul unui indice de criză. însă a cunsocut un veritabil succes printr-o lucrare a lui G. Ea a fost elaborată de B.79 . Analiza comportă mai multe etape: .

în mod mecanic. . t ( n. . este necesară transformarea variabilei C actuale într-o variabilă previzională Yi . n σn .t care este definită după cum urmează: i . pentru k =1. el a determinat ponderile celor două variabile în indexul total. determinată pe baza observaţiilor anterioare. Vlaar. bazat pe n observaţii. 2000). etc. Bussières şi M. care a luat în considerare rata lunară de depreciere a monedei şi rata lunară de variaţie a rezervelor valutare. De exemplu. se defineşte astfel: 2 1. a perioadelor de criză în eşantion. dacă I ps i > I psi + 2σ I psi C i . Un autor cu contribuţii importante la fundamentarea noţiunii de „indicator de criză” şi clarificarea rolului acestei variabile în modele este P. indicatorul de criză valutară pentru ţara i .. se consideră că. în celelalte cazuri.testul statistic pentru centila „q”. Fratzcher.t = (3) 0. într-o perioadă de volatilitate excesivă.. q ) . Cu ajutorul unui model empiric. 12 şi CC i .t 1.2. 2006). cât şi acelor care nu au reuşit. ceea ce elimină necesitatea includerii. modelul poate semnala apariţia unei crize în următoarele 12 luni.face posibilă definirea unei variabile continue. discutat anterior. Pragul (threshold) este nivelul care minimizează raportul dintre numărul de crize nesemnalate şi de numărul de alarme false. (Bussières. q ) ⋅ σn (4) unde: µ .t = C (2) 0.t .permite luarea în considerare a severităţii crizei.permite delimitarea variabilelor care determină severitatea crizei de cele care influenţează doar probabilitatea apariţiei sale.t =1 Yi .80 consideră că avantajul acestui indicator rezidă în faptul că permite reflectarea atât a atacurilor speculative care au reuşit.. I ps .dispersia indicatorului.media eşantionului. Cu alte cuvinte. C i . Astfel. C) Funcţia de cost şi pragul (threshold) se stabileşte pe baza observaţiilor empirice anterioare. Acest index se aseamănă cu indicele de presiune. (Vlaar. indicele de presiune depăşeşte un anumit prag. Fratzcher. în celelalte cazuri După cum demonstrează M. C Pentru a estima apariţia unei crize. Avantajele acestei metode sunt: . B) Indicatorul de criză se defineşte ca un indicator care depăşeşte un anumit C nivel.. stabilit cu ajutorul observaţiilor anterioare: I ps > µn + t ( n. este vorba despre un nivel .

Dezavantajele metodei sunt însă mai multe. Lapteacru.raportul dintre numărul cazurilor în care au fost semnalizate crize care B +D Pentru a determina pragul începând de la care un eveniment poate fi considerat criză. S. (Berg. . 1998). Toate aceste studii arată că metoda semnalelor este frecvent utilizată pentru identificarea factorilor determinanţi ai crizelor. Iz. Berg.nu ţine seama de interdependenţele dintre indicatori. şi anume (Schardax. Milesi-Ferretti şi C. Rata zgomotelor (noise-to-ratio). ca de exemplu.raportul dintre numărul semnaleleor de criză corecte şi numărul A +C B . . Lizondo şi C.permite doar cu greutate aplicarea unor metode statistice standard. (Răcaru. dar creşte probabilitatea ca unele dintre acestea să fie false. unii autori. Milesi-Ferretti. atunci indicatorul transmite mai multe semnale. Lizondo şi C. I. S. asupra căreia vom reveni. acesta este considerat fals. Kaminsky. A. 2004. Dacă semnalul nu este urmat de o criză. creşterea orizontului de timp şi a pragului de probabilitate determină creşterea numărului de crize nesemnalate. este definită asfel: B Iz = B + D A A+C (5) unde: nu au avut loc şi numărul perioadelor fără crize (numărul semnalelor false/numărul semnalelor posibile).81 care reflectă un compromis între cazurile de previzionare a unor crize care nu au avut loc şi cazurile de previzionare a unor crize care au existat realmente. 2006). Borensztein E. A . Krznar. (Kaminsky. Lizondo. acesta este analizat în mod individual. Dacă acest prag este la un nivel scăzut. Borensztein. . se consideră că semnalul este bun. Pattillo. bazată pe principalii indicatori ai crizei valutare.presupune existenţa unei relaţii funcţionale specifice între variabilele dependente şi variabilele explicative.Krznar etc. Kaminsky. perioadelor de criză (probabilitatea condiţionată de apariţie a unei crize). O abordare alternativă. iar acest semnal este urmat de apariţia unei crize în următoarele 12 luni. dacă indicatorul emite un semnal în perioada analizată. Copaciu. G. Pentru a determina capacitatea unui indicator de a emite un semnale bune şi de a nu emite semnale false.. 2004).. utilizează metoda probabilităţilor condiţionate. Pe de altă parte. De exemplu. Reinhart propun utilizarea metodei filtrării pentru a separa semnalul util din combinaţia „semnal-zgomot”. într-o lucrare apărută recent sub egida BNR. G. Reinhart. E. Reinhart. Pattillo. este cea propusă de G. dar reduce numărul de alarme false. Principalul avantaj al acestei metode este că pentru a determina capacitatea predictivă a unui anumit indicator. 2002): .

care indică apariţia unei crize. în momentul t.82 ... T.N. Xi. Krkoska etc.t . de exemplu. Principalele elemente ale unui model logit binominal. Pentru fiecare ţară şi fiecare perioadă (lună).t ) = e β ' X i . se calculează pe baza unor variabile explicative. Y.…. majoritatea studiilor încep cu metoda semnalelelor. pot fi prezentate astfel: Fie N ţări. Spre deosebire de modelul logit binominal. se construieşte o matrice a observaţiilor. Y.2. Yi. se observă variabila liniar dependentă.….variabila fictivă (dummy) a crizei bancare. O altă posibilitate.t ) .. t=1. dacă există k=1. Karim. reprezentate de indicatorii economici şi financiari. de M. În acest caz. Prima este excluderea directă a observaţiilor referitoare la perioadele postcriză. de E.vectorul variabilelor explicative.2. pe de altă parte.12.t .vectorul coeficienţilor. de dimensiuni KN ×T . i=1.t+k=1 .t. probabilitatea ca o variabilă fictivă (dummy) bancară. Bussières şi M.t = 1) = F ( βX i .t 1 + eβ (7) unde: Yi. care are următoarele proprietăţi Y = 1.T.b) Metoda bazată pe modelele de tip logit/probit binomiale şi multinomiale: constă în utilizarea unui model econometric de tip logit/probit (limited dependent variable). pe de o parte. β. utilizată de exemplu. şi un vector de n variabile explicative. Fratzcher. „indicatorul de criză”. este utilizarea unui model logit multinomial. 2007). care permite estimarea efectului indicatorilor X asupra probabilităţii de producere a crizei. iar apoi utilizează metoda bazată pe modelele de tip logit/probit binomiale şi multinomiale. Pentru eliminarea acestor abateri. Karim. pentru ţara i.2.. în modelul logit multinomial abaterile de după momentul crizei sunt eliminate. Davis şi D.funcţia de distribuţie logistică cumulativă. X. există două posibilităţi. K. care sunt observate mai multe perioade. care are următoarele valori: 1. cu probabilitatea P(Y = 0 ) =1 − P (6) În continure. este este pus în legătură cu un număr de variabile. în care variabila dependentă. A doua constă într-o abordare care ia în considerare o variabilă dependentă discretă. F ( βX i . utilizat. I. P. (Davis. estimată pe baza datelor şi parametrilor disponibili la momentul respectiv: P(Yi . care permite stabilirea unei legaturi între probabilitatea de apariţie sau de neapariţie a unei crize bancare.t ' X i . După cum am menţionat deja. Pentru aceasta. pentru CCi.. să ia la un moment dat valoarea 1 (apariţia unei crize) este dată de o funcţie de distribuţie logistică cumulativă. independente. cu probabilitatea P (Y =1) = P 0.

calcularea unui „indicator de presiune a pieţei valutare”: acesta permite definirea perioadei de criză. .ponderea creditului neguvernamental în PIB. iar apoi au efectuat o analiză de tip logit multinomial pe un eşantion de 21 economii emergente. care începe în momentul declanşării crizei şi se sfârşeşte la începutul perioadei de normalitate (linişte) (Yi.=1). conform căreia indicatorii care prezintă o valoare mică a raportului respectiv au o mai bună capacitate predictivă.investiţii de portofoliu/PIB.t. variabilele cu impact semnificativ asupra predictibilităţii crizelor sunt: . . . dacă există k=0. cât şi cu date referitoare la alte ţări (out-of-sample). . principalele lor concluzii fiind următoarele: 1) Conform primei metode. .. indicatorii-semnal care necesită o monitorizare atentă sunt: . . Alegerea indicatorilor s-a făcut cu ajutorul metodei noise-tosignals. datoria publică/PIB. în celelalte cazuri.t. în modul acesta. Bussières şi M. investiţii străine directe /PIB. Autorii români citaţi au ajuns şi ei la rezultate mai bune folosind metoda logit multinomial. . Fratzcher ajung la concluzia că cel din urmă este superior. Etapele aplicării unui model logit multinomial sunt următoarele (Răcaru. la început.. Lapteacru. ci şi momentele de vulnerabilitate externă în care măsurile luate de autoritatea monetară sau situaţia externă favorabilă a ţării au făcut posibilă evitarea unei crize valutare. .ponderea deficitului de cont curent în PIB. 2006): . M. un EWS. Comparând modelul logit binomial cu modelul logit multinomial şi testând ambele modele atât cu datele referitoare la eşantionul de ţări avut în vedere (in-the-sample). . pentru CCi.t = 2. datoria privată/PIB.determinarea pragului optim pentru semnalul crizei.t.83 Yi .p.t-k=1 0.1. (8) În exemplul cu care lucrează autorii. incluzând nu doar atacurile reuşite asupra unei monede (forţarea băncii centrale de renunţare la regimul fix). aceştia au testat metoda semnalelor şi metoda logit binomial.calcularea „indicatorului de criză” care caracterizează un model logit multinomial. Astfel. Copaciu.estimarea econometrică a modelului.=0). o perioadă post-criză (redresare).calcularea unui „indicator de criză valutară”. autorii au aplicat toate metodele amintite pe cazul României. şi mai multe perioade de normalitate (Yi.. . După ce au construit.=2).M2/rezerve valutare.indicatorii datoriei: datoria pe termen scurt/datoria pe termen lung. datoria totală/PIB.ponderea deficitului bugetar în PIB. .indicatorii fluxurilor de capital: investiţii străine directe/datoria totală. există o perioadă de pre-criză de 12 luni înainte de începutul crizei (Yi.cursul de schimb (supra-aprecierea cursului efectiv real). 2) Conform celei de a doua metode.

permite testarea utilităţii conceptului de „prag”. nivel comparabil cu cel al altor ţări din Europa Centrală şi de Est în acea perioadă. 2000. 9). existenţa restricţiilor de acest gen poate crea şi dezavantaje. (Berg.ponderea deficitului de cont curent în PIB. Autorii menţionaţi au mai testat un model liniar şi un model piecewise liniar (funcţie step).centila variabilei x. dar lipsa acestora nu reprezintă elemente care să ducă la apariţia unei crize. dacă are loc o criză în următoarele 24 de luni. apud. pentru fiecare indicator. care au ajuns aproape la aceleaşi rezultate. dacă centila este mai mare decât pragul T şi I=0. Berg şi C. Lapteacru. După ce fac acest exerciţiu.84 . Reinhart. pe de o parte. în celelalte cazuri. însă au constat că modelul prezentat anterior are performanţe mai bune în afara perioadei de eşantionare (out-of-sample). Pentru a evidenţia relaţia dintre variabilele explicative şi probabilitatea apariţiei crizei.M2/rezerve. . .supra-aprecierea monedei naţionale (calculată ca abatere a cursului real efectiv faţă de un trend liniar). Vincze. 2006. . . . p(x) . S. . a existat o probabilitate de criză în decembrie 2004 de 1. ei au modificat însă eşantionul şi perioada (24 luni) şi au adoptat un model probit. 4) În cazul României. de altfel. Pattillo. spre exemplu limitarea creşterii economice. În anul 2005. . Având în vedere că nu există prea multe studii de acest gen. p. din cauza defictului contului curent şi expansiunii creditului. pe de altă parte – lucru observat. Pattillo. 1999).ţine seama de corelaţiile dintre diverse variabile. Kaminsky. Eşantionul de 20 de ţări. perioada de referinţă şi modelul (KLR). I=1.permite agregarea variabilelor predictive într-un indicator compozit. se estimează o ecuaţie de forma: P( C = 1) = f [ 0 + α 1 ⋅ p( x ) + α 2 ⋅ I + α ⋅3 I ⋅ p( x ) − T ] (9) unde: C24=1. Răcaru. probabilitatea de criză a fost mai mare. au fost preluate şi de A. un grad redus de disciplină pe pieţele financiare (Arvai. chiar mai mult. meritul tinerilor specialişti BNR care au elaborat lucrarea citată este cu atât mai mare.ritmul de creştere a exporturilor. Ulterior. Explicaţia rezidă în faptul că existenţa măsurilor de control al mişcărilor de capital este utilă în caz de criză. Acest din urmă model are. după părerea autorilor citaţi. . ei testează o progresie probit bivariantă cu ajutorul unui eşantion de date.ritmul de creştere a creditului neguvernamental (exprimat ca procent în PIB). utilizate de G.7%. autorii folosesc o funcţie-gradient (step – function). În modul acesta. Lizondo şi C.permite testarea puterii de semnificaţie a variabilelor statistice. şi de alte studii. următoarele avantaje în comparaţie cu modelul KLR : . Copaciu. şi probabilitatea apariţiei unei crize financiare. 3) Nu s-a găsit o legătură evidentă între fluxurile de capital (investiţii străine directe şi investiţii de portofoliu).

2002). ajunge la concluzia că. în general. (de ex. Metoda prin care variabila-indicator este transformată în variabilă fictivă (dummy) este utilizată şi de alţi autori. de asemenea. acest autor stabileşte o regresie probit între variabila fictivă (dummy) a crizei şi fiecare variabilă explicativă. ci identificarea ţărilor care vor fi afectate în cazul în care criza va apare într-o ţară anume. Vlaar. (Vlaar. datorită actualelor posibilităţi sporite de previzionare şi progresului general al modelelor econometrice.pot fi reperate imediat şi pot fi incluse rapid în model informaţiile oferite de o nouă variabilă. Vlaar. dintre care amintim următoarele: . autorul prezintă rezultatele modelului probit cu variabilele luate în considerare. Dezavantajele sunt însă mai multe: metoda nu oferă o scară de notare (scoring) continuă şi nu permite distincţia clară între variabile atunci când numărul este mare. aplicându-l pe cazul Croaţiei. un asemenea exerciţiu este în prezent posibil chiar şi pentru o singură ţară. Un model probit a fost utilizat. iar variabila care exprimă probabilitatea apariţiei crizei este mai uşor de interpretat.probabilitatea de apariţie a crizei poate fi pusă în legătură cu variabile exogene continue. . Modelele mixte respective nu urmăresc previzionarea momentului crizei. (Schardax. 2007): . . prin luarea în considerare a deprecierii monedei şi reducerea rezervelor valutare) pentru întreaga perioadă în care pieţele internaţionale se află în situaţie de turbulenţă. (Krznar. acest exerciţiu poate fi realizat cu ajutorul unor ecuaţii de regresie scrise în secţiune tranversală (cross-section). de asemenea. Krznar. 2002). . Mai mult. . îmbunătăţind apoi aceste rezultate prin combinarea celor două metode.evaluarea EWS prin prisma utilizării de către decidenţi. După identificarea variabilelor semnificative cu ajutorul abordării pe baza semnalelor. Aceste rezultate au fost confirmate prin două teste: „testul PT” şi „testul QPS”. de F. .stabilirea eşantionului. care. În continuare.capacitatea predictivă a modelului este mai mare. Schardax pentru a identifica crizele valutare din ţările central şi est-europene. următoarele etape (Fuertes. După cum demonstrează autorul. 2004). Kalotychou.85 Modelul probit a fost utilizat. Faţă de metoda semnalelor. . rezultatele privind o singură ţară permit o mai bună comparare cu modelele teoretice şi pot contribui la ameliorarea acestora din urmă. 1 . cum ar fi. Ideea este de a defini un „indicator de contagiune a crizei” (de exemplu.. cel utilizat de P. regresiile de tip logit şi probit au mai multe avantaje.alegerea variabilelor. Deosebirile între ţări în ceea ce priveşte amploarea crizei sunt explicate prin variabilele care caracterizează situaţia economică concretă a ţării respective în momentul declanşării crizei. Autorii citaţi compară rezultatele unui model logit multinomial cu cele obţinute printr-o metodă recursivă de tip arbore (tree) (K-clustering)1. de I. c) Combinarea diverselor metode conduce la o altă categorie de modele. 2002). Construirea unui EWS presupune.tratarea econometrică.Avantajul acestei metode este natura sa neparametrică (nu este necesară efectuarea de estimări).

Rezultă că metoda bazată pe semnale poate fi combinată şi cu metoda vectorului autoregresiv. Krkoska este un model VAR standard în care sunt incluşi o serie de indicatori macroeconomici (Krkoska. a doua . Adecvarea capitalului Calitatea acţionariatului RATING 1 . autorul formulează mai multe restricţii.profitabilitate . De exemplu. crize provocate de fragilităţile economice etc. autorul testează. de fapt. . crize ale balanţei de plăţi. care caracterizează situaţia şi activitatea financiară a unei bănci. Elementele monitorizate sunt următoarele (fig.management . .Documentaţia necesară pentru prezentarea acestui sistem a fost pusă la dispoziţia autorilor de către Direcţia de supraveghere a BNR.A. 2006). .M. Lutton „sisteme de avertizare timpurie folosite de autorităţile de reglementare şi supraveghere pentru identificarea băncilor expuse la riscuri”. cu ajutorul celei de-a doua metode. Kaminsky. 4): .1 Acesta poate fi încadrat în categoria numită de T. „CAAMPL” se bazează pe analiza şi evaluarea a şase elemente. Modul de combinarea a datelor referitoare la aceste elemente este redat în fig. De aceea. autorul identifică crizele cu ajutorul primei metode. Pentru a estima parametrii modelului.86 În manieră asemănătoare procedează G. În fine. creşterea ratei dobânzii la nivel internaţional este asociată cu crizele intempestive (sudden – stop crises). ţinând cont de legislaţia şi reglementările bancare în vigoare în România. 9. . (Kaminsky. iar a treia . . care se justifică prin lipsa unor date.calitatea activelor-A. * ** Un exemplu interesant de EWS utilizat realmente în practică este cel elaborat de specialiştii BNR.L. iar apoi.influenţa cursului de schimb real.adecvarea capitalului . .calitatea acţionariatului . în concepţia sa. modelul empiric testat de L.P. cunoscut sub denumoirea de „Sistem de rating bancar şi de avertizare timpurie – CAAMPL”. care combină metoda bazată pe semnale cu analiza bazată pe o regresie de tip arbore (regression – tree). 2000). (Regulatory EWS). nr. mai multe ecuaţii individuale: prima ecuaţie reflectă acţiunea „indicatorului de presiune speculativă”.lichiditate . clasifică aceste crize în mai multe tipuri: crize valutare. nr. În modul acesta. (Lutton. 2006).C.efectul creşterii producţiei industriale.

astfel încât 1 reprezintă cel mai performant nivel. Baza de date necesare pentru calcul indicatorilor ce definesc cele patru componente o reprezintă raportările financiar-contabile şi prudenţiale şi transmise lunar de bănci. nr. informaţiile primite de la autorităţile de supraveghere din străinătate. care contribuie în mod direct la stabilirea profilului de risc al băncilor. pentru care sunt stabilite cinci intervale şi cinci ratinguri corespunzătoare acestora.M. iar 5 cel mai scăzut. Patru din cele şase componente (C – adecvarea capitalului. a politicilor şi strategiilor de dezvoltare. rapoartele auditorilor independenţi etc. A – calitatea activelor. se determină ratingul compus. se stabileşte un rating compus pentru întregul sistem bancar.lichiditate) sunt analizate în funcţie de o gamă de indicatori. Ratingurile aferente componentelor CAAMPL sunt periodic actualizate în urma acţiunilor de inspecţie efectuaate de BNR la sediul băncilor.A şi managementul . Pe baza evaluării celor şase componente specifice de performanţă (CAAMPL). Celelalte două componente (calitatea acţionariatului . Astfel. Intervalele valorice respective au fost stabilite pornind de la standardele internaţionale în materie şi de la condiţiile specifice sistemului bancar românesc. În cazul în care cel puţin una dintre componente a fost evaluată în rating 5. pentru fiecare componentă CAAMPL şi în final un rating compus şi un scor final ce reprezintă punctajul total acordat indicatorilor ce definesc elementele CAAMPL. . precum şi la aprecierea conformanţei cu cerinţele prudenţiale) se apreciază pe baza datelor culese de inspectorii BNR în timpul acţiunilor de inspectie on site pe care le efectuează. P – profitabilitate şi L .87 COMPUS Management Calitatea activelor Lichiditate Profitabilitate Fig. ce presupune acordarea unui punctaj de la 1 la 5. ratingul compus atribuit băncii nu va putea fi unul superior (1 sau 2). 9: Componentele sistemului de rating bancar şi de avertizare timpurie – CAAMPL Fiecare din cele şase componente sunt evaluate pe o scară de valori cuprinsă între 1 şi 5. fiecare bancă primeşte câte un rating pentru fiecare indicator de analiză. baza de date proprii a acesteia. Ponderea semnificativă în decizia clasificării băncii într-unul din cele cinci ratinguri compuse o are ratingul aferent managementului. Pe baza datelor agregate ale indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară. la care se adaugă rapoartele „on site” ale autorităţii de supraveghere.

7. Rata capitalului propriu > 6% (gradul de autonomie financiară.5.9% ponderate în funcţie de risc) 8 . în funcţie de volumul activelor lor. 1. Indicator (formula) Interval bine capitalizată adecvat capitalizată subcapitalizată subcapitalizată semnificativ subcapitalizată major bine capitalizată adecvat capitalizată subcapitalizată subcapitalizată semnificativ subcapitalizată major bine capitalizată Rating 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Adecvarea capitalului (C) Raport de solvabilitate 1 ( > > 15% 12%) (fonduri proprii / active 12 . . băncile sunt încadrate în trei grupe: . Raport de solvabilitate 2 ( > 8%) (capital propriu /active ponderate în funcţie de risc) > 10% 8 .cr t. gradul de utilizare a capitalului propriu.9% < 4% 3.14.grupa II: între 4. Indicatorii folosiţi pentru evaluarea fiecărei componente CAAMPL sunt: Tab. gearing ratio-n.9% adecvat capitalizată subcapitalizată subcapitalizată 2 3 4 . o gamă de indicatori care sunt analizaţi în funcţie de trend.n.grupa I: bănci cu o pondere a activelor fiecăreia în totalul activelor bancare mai mare sau egal cu 5%.9% 4 .7.9. au fost stabiliţi. .88 Pentru aprecierea cât mai exactă a riscurilor pe care le incumbă activitatea unei bănci.2.9% 2 .11.) ( > 5%) (capital propriu / total active 4 .5. În acest context. de media pe sistem şi de cea a grupei în care banca monitorizată este încadrată. pe lângă cei 18 indicatori utilizaţi în deteminarea ratingurilor aferente celor patru componente cuantificabile CAPL.9% la valoarea netă) 3 .99% şi 1%.9% 5 .9% < 5% 2. nr. I.grupa III: cu o pondere a activelor sub 1%. 7: Criteriile de clasificare a băncilor în funcţie de indicatorii de analizã a celor 4 componente cuantificabile CAPL Nr.9% 6 .3.

Alte condiţii 2 3 4 5 . banca primind in consecinta un rating cel mult egal cu cel acordat componentei mentionate. componenta de adecvare a capitalului nu va putea fi evaluată într-un rating superior celui acordat indicatorului menţionat.cr t.0% 80 –99. În cazul în care ratingul atribuit raportului de solvabilitate 1 este 4.9% 50 – 79. Indicator (formula) Interval < 2% 4. Capital propriu/ Capital social (>100%) > 150% 150 -100.89 Nr. Totodata ratingul compus atribuit bancii se va modifica corespunzãtor. In cazul in care cel putin una dintre componente a fost semnificativ subcapitalizată major Rating 5 1 2 3 4 5 1 5.9% < 50% Nu este în pericol de a nu se încadra în prevederile vreunei reglementări care să vizeze menţinerea unui nivel specific al capitalului.

cr t.1 30% > 30% < 5% 1 2 Rating 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 2.6% 6.8% 3. Total credite restante + îndoielnice/Total portofoliu credite (valoare netă) 3 4 5 1 4.1 .4% 4. Calitatea activelor (A) Rata generală de risc (active din bilanţ si din afara bilanţului ponderate în funcţie de risc /active din bilanţ si din afara bilanţului la valoare contabila) < (media pe sistem sau “grup banci” . Indicator (formula) Interval evaluată în rating 5.1 . .30% din media pe sistem sau “grup banci”) > (media pe sistem sau “grup banci” .30% din media pe sistem sau “grup banci”) < (media pe sistem sau “grup banci” .1 20% 20.90 Nr.“îndoielnic” şi “pierdere”/Totalcredite si dobânzi clasificate) >8% < 5% 5.1 .10% din media pe sistem sau “grup banci”) < (media pe sistem sau “grup banci” +10% din media pe sistem sau “grup banci”) > (media pe sistem sau “grup banci” +10% din media pe sistem sau “grup banci”) < (media pe sistem sau “grup banci” +30% din media pe sistem sau “grup banci”) > (media pe sistem sau “grup banci” +30% din media pe sistem sau “grup banci”) < 2% 2. II. 1. ratingul compus nu va putea fi superior cifrei "3".1 10% 10.10% din media pe sistem sau “grup banci”) > (media pe sistem sau “grup banci” . Rata riscului de credit 2 expunere neajustată (Credite şi dobânzi clasificate în substandard”.

9% 5 .1 4% 4.1 -50% > 50% < 2% 2. “indoielnic” si “pierdere” expunere ajustată.79.1 30% 30. plasamentelor interbancare şi a dobânzilor corespunzatoare acestora clasificate în “substandard”.9% 1 2 3 .9% < 20% Rating 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5.89. Creanţe restante şi îndoielnice nete < n% Capitaluri proprii (patrimoniul net) (Cri < n% Cp) 7. Gradul de acoperire cu provizioane (inclusiv rezerva pentru riscuri bancare) a expunerii ponderate în funcţie de risc aferente creditelor bancare şi nebancare.1 6% 6. “îndoielnic” şi “pierdere”) Rata de acoperire a creditelor şi plasamentelor neperformante (fonduri proprii – credite bancare şi > 8% 7 . “îndoielnic” şi “pierdere” (rezerve pentru riscuri bancare + provizioane aferente creditelor şi plasamentelor/expunere ajustată a creditelor şi plasamentelor clasificate în “substandard”.1 15% 15.9% 60 .6.1 8% >8% Cri < 30% Cp si Cp > 0 30% Cp < Cri < 50% Cp si Cp > 0 50% Cp < Cri < 70% Cp si Cp > 0 70% Cp < Cri < 100% Cp si Cp > 0 Cri > Cp sau Cp < 0 > 90% 80 . a plasamentelor interbancare şi a dobanzilor aferente acestora clasificate in “substandard”.9% 20 -59. Indicator (formula) Ponderea creditelor bancare si nebancare. în capitaluri proprii si provizioane Creante restante + îndoielnice / Total active (valoare netă) Interval 5.cr t.91 Nr. 8.7. 6.

Profitabilitate (P) ROA (profit net / total activ la valoare netă) 2.1 . 1. Lichiditate (L) .9% < 4% > 150% 125 .9% 4 . Rata rentabilităţii activităţii de bază (venituri curente .150% 115 124. plasamente interbancare şi dobânzi aferente clasificate în “îndoielnic” şi “pierdere” expunere ajustată) /Total activ (valoare netă) Credite acordate clientelei / Total activ (valoare brută) Interval 2 .5. Credite acordate clientelei / Surse atrase si împrumutate (valoare bruta) < 50% 50.55% 55.60% 60.9% < 100% > 120% 110 -120% 100 -110% 90 -100% <90% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 III.9% < 0.9% 100 114.75% > 75 % > 5% 4 . Indicator (formula) nebancare.7.3. Indicele de creştere a capitalurilor proprii în termeni reali (în funcţie de inflaţie) IV.65% 65.92 Nr.1 .10.cr t.9% 0.9% 3 . ROE (profit net / capitaluri proprii) 3.1 .venituri din provizioane) / (cheltuieli curente .70% 70.4.65% > 65 % < 60% 60.1 .9% 6 .6 .cheltuieli cu provizioanele) 4.1 .2.9% < 2% Rating 4 5 9. 10.1 .6 > 11% 8 .4.

Credite acordate clientelei (valoare brută) / depozite atrase de la clienţi 30% < 85% 85 – 104.35% 34.50 (lichiditate efectivă/ lichiditate 1. de către consiliul de administraţie şi conducerea executivă a băncii. complexitatea şi categoria de risc sunt satisfăcătoare.30% 2. Deficienţele existente sunt minore şi pot fi eliminate cu uşurinţă. apar numai dificultăţi moderate din categoria acelora pe care consiliul de administraţie şi conducerea executivă pot şi doresc să le corecteze. Aceste instituţii bancare sunt capabile să facă faţă dificultăţilor reale care apar şi sunt rezistente la influenţele din afara sistemului bancar. Definirea celor cinci ratinguri compuse este următoarea: 1) Rating compus 1: Băncile clasificate în această grupă sunt viabile sub toate aspectele şi au. cele cinci componente evaluate la nivelul (rating) ”1” sau ”2”.9% 105 – 114. Ele operează în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare şi prezintă cele mai ridicate performanţe şi cele mai bune practici de administrare a riscului în funcţie de mărimea instituţiei.9 .80 . .80 > 45% 45 . în analiză sunt utilizaţi şi alţi indicatori sau rate de creştere.9% 115 – 125% > 125% 5 1 2 3 4 5 Indicator de lichiditate > 1. 2) Rating compus 2: Băncile din această grupă au o structură de bază sănătoasă.00 .40% 39. Indicator (formula) Interval Rating 1 2 3 4 5 1 2 3 4 < 3. la care se urmareşte trendul sau evoluţia lor comparativ cu media pe sistem sau grupa de bănci din care face parte banca avută în vedere. 1.9 .19 0.99 < 0.93 Nr. În general. Lichiditate imediată (disponibilitaţi şi depozite la bănci (valoare netă) + titluri de stat libere de gaj / surse atrase si împrumutate) NOTĂ: În afara indicatorilor prezentaţi mai sus. în cursul activităţii curente. complexitatea şi categoria de risc. În acest caz.cr t.0.49 necesară) 1.1.20 . Sursa: Direcţia supraveghere BNR. practicile managementului riscurilor în funcţie de mărimea instituţiei. Aceste instituţii sunt stabile şi capabile să depăşească dificultăţile provenite din fluctuaţiile pieţei şi se conformează în mod normal legilor şi reglementărilor în vigoare. în general.1.

În general. necorespunzătoare în raport cu dimensiunea instituţiei. Declinul lor este posibil dacă problemele sau deficienţele nu se rezolvă la timp şi în mod satisfăcător. Volumul şi gravitatea problemelor existente depăşesc capacitatea sau dorinţa conducerii băncii de a le controla şi remedia. este necesară o supraveghere atentă. este absolut necesară supravegherea lor atentă şi continuă. prin comparaţie cu băncile cu indice compus ”1” şi ”2”. aceste instituţii sunt mai puţin capabile să reziste la fluctuaţiile pieţei. 5) Rating compus 5: Băncile din această grupă prezintă cele mai nesatisfăcătoare şi riscante practici sau condiţii. fără a fi fost rezolvate în mod satisfăcător de către executiv sau consiliul de administraţie. De aceea. există probleme financiare şi manageriale serioase. Practicile de administrare a riscurilor în funcţie de mărimea instituţiei. iar ca urmare. complexitatea şi categoria de risc pot fi nesatisfăcătoare. dat fiind potenţialul general şi capacitatea financiară a acestora. în general. Mai mult. instituţiile din această grupă sunt incapabile să reziste fluctuaţiilor de piaţă. Echipa de conducere a băncii demonstrează că are capacitatea şi dorinţa de a remedia dificultăţile în mod eficient şi la timp. complexitatea şi tipul de risc. au o performanţă critic deficitară. la acţiuni decisive pentru remedierea problemelor. necesită cea mai mare vigilenţă din partea autorirăţii de supraveghere. este posibil ca aceste instituţii să nu respecte legile şi reglementările în vigoare. Problemele care apar se încadrează de la categoria „deficienţe severe” la categoria „aspecte critice”. În general. dată fiind vulnerabilitatea crescută a acestora la influenţele externe. Practicile manageriale sunt. De aceea. care se combină adesea cu practici complet inadecvate de administrare a riscurilor. În aceste cazuri. în general. în cele mai multe cazuri. 3) Rating compus 3: Băncile clasificate în această grupă necesită o anumită atenţie din partea organelor de supraveghere cu privire la una sau mai multe din cele cinci componente menţionate. deşi declinul lor nu pare probabil. iar declinul lor este foarte probabil. este imperios necesară o susţinere financiară externă sau de altă formă. complexitatea şi categoria de risc. nu apar probleme deosebite de supraveghere. Pentru a menţine în funcţiune aceste instituţii. preocuparea organelor de supraveghere este una de rutină. iar nerespectarea legilor şi reglementărilor în vigoare este o regulă de conduită caracteristică.94 În aceste cazuri. Aceste bănci cer mai mult decât o supraveghere de rutină. având în vedere mărimea instituţiei. care conduc la performanţe nesatisfăcătoare. Aceste instituţii prezintă o combinaţie de deficienţe care pot oscila între moderat şi sever. ceea ce poate conduce. prin practici ori condiţii nesigure şi riscante. Băncile din această grupă constituie un risc maxim pentru fondul de asigurare a depozitelor. 4) Rating compus 4: Băncile clasificate în această grupă se caracterizează. Băncile din această grupă reprezintă un risc pentru fondul de asigurare a depozitelor. Pe baza anlizelor efectuate cu ajutorul acestui instrument. Ca urmare. în documentele oficiale ale BNR se apreciază că dezvoltarea sectorului bancar s-a realizat într-o . pentru sistemul de plăţi şi chiar pentru întregul sector bancar.

O altă direcţie de aprofundare este aplicarea tehnicii EWS la cazul sectorului privat.clasificarea elementelor unei mulţimi pe grupuri. Aceste metode permit: . Moore. (Gunther. În plus. Faptul că majoritatea studiilor dau rezultate bune doar în estimări in-the-sample ridică un semn de întrebare cu privire la capacitatea predictivă a acestor modele. riscul de nerambursare a creditului şi riscurile comerciale trebuie luate în considerare împreună. 2004). care sunt considerate a avea un mare risc de nerambursare. trebuie avut în vedere că acest risc de nerambursare poate fi preluat parţial de alte instituţii ale sistemului prin procesul de divizare a riscurilor (de exemplu. . EWS sunt instrumente care au o capacitate ridicată de previzionare a unei crize şi de identificare a băncilor celor mai expuse la riscuri.investigarea deoasebirilor dintre grupuri. prin asigurarea şi reasigurarea creditelor). Autorii citaţi ajung la concluzia că în acest tip de exerciţiu sunt foarte importante datele utilizate şi că acestea trebuie mereu actualizate. . analiza discriminantă poate fi de definită ca o metodă statistică utilizată pentru stabilirea variabilelor discriminante care caracterizează două sau mai multe grupuri (populaţii.evaluarea importanţei relative a unei variabile independente în clasificarea unor variabile dependente. . Dacă media şi dispersia acestei variabile sunt semnificativ diferite pentru diverse grupuri. Însă. Borensztein. Din punct de vedere formal. ceea ce contribuie la asigurarea stabilităţii sistemului financiar. dezvoltarea tehnicilor şi metodelor EWS nu are nici un rost. . În cazul crizelor bancare.eliminarea variabilelor care nu sunt importante pentru caracterizarea grupurilor. 2007 (b). (BNR .95 manieră prudentă. Problema clasică este de a şti dacă două sau mai multe grupuri diferă semnificativ între ele prin media. indicatorul cel mai reprezentativ în cadrul EWS este „volumul creditelor restante şi îndoielnice”. Dacă rezultatele sunt distorsionate sau factorii de decizie nu ţin seama de ele. 36 ). p. clase). 4. Cu toate acestea.determinarea unei fracţiuni din variabila dependentă care se explică printr-o anumită variabilă independentă dată.5 Alte metode cantitative utilizate pentru analiza stabilităţii financiare Alte metode cantitative care se utilizează în literatură pentru analiza şi evaluarea stabilităţii financiare sunt analiza discriminantă şi analiza discriminantă multiplă. instrumentele respective nu ţin deloc seama de faptul că crizele sunt fenomene a căror previzionare se autorealizează. atunci variabila respectivă discriminează grupurile (acestea nu sunt omogene). respectiv dispersia unei variabile. . (Berg. * ** În concluzie. utilizând în acest scop o ecuaţie discriminantă. 2003). Pattillo. Perfecţionarea acestor instrumente trebuie să se concentreze asupra estimaţiilor out-of-sample.

În literatură. anlizând acelaşi grup de ţări. O clasă particulară a acestor modele sunt modelele de analiză discriminantă multiplă. analiza discriminantă se aplică asupra indicatorilor financiari pentru a crea un model care permite previzionarea crizelor viitoare de solvabilitate ale intreprinderilor din diverse domenii. . (Worrell. cu un anumit număr de indicatori financiari. b . .profituri nete. care. realizând o grupare a informaţiilor disponibile în două categorii: perioade de fragilitate bancară şi perioade normale. + an X n + b (10) unde: D . identificarea cu precizie a ISF care semnalează un dezastru financiar. Worrell D.credite acordate sectorului construcţiilor/credite totale. de asemenea. pe de o parte. 2001). Aceiaşi metodă a fost folosită de Polius şi Sahely. .aplicare unui test de omogenitate generală (teste Lambda Neyman-Pearson). se apreciază că estimarea probabilităţii falimentelor bancare cu ajutorul unui model care permite conexarea cauzelor acestor evenimente cu factorii macroeconomici constituie un pas important în perfecţionarea tehnicilor de gestionare a riscurilor aferente creditului. .96 În cazul în care grupurile sunt omogene. ajung la concluzia că principalele variabile explicative sunt: . Xi .active îndoielnice/credite totale. În materia stabilităţii financiare. .. De exemplu. Metoda respectivă permite. se poate construi o relaţie liniară între o variabilă non-metrică dependentă şi două sau mai multe categorii sau combinaţii liniare de variabile metrice independente: D = a1 X 1 + a2 X 2 + .coeficienţi. care permite verificare reprezentativităţii modelului ca parte a unui întreg.credite guvernamentale/credite totale.variabilele independente (funcţii discriminante).credite acordate sectorului turistic/credite totale. . Polius-Mounsey au analizat cu ajutorul acestei metode sistemele bancare ale ţărilor din regiunea Caraibelor. (Worrell. Cherebin şi T.constantă. D. .credite imobiliare/credite totale. .active lichide ale economiei (depozite bancare totale+pasive bancare lichide). Analiza discriminantă are două mari etape: . Cherebin. 2004). . pentru a vedea dacă media şi. respectiv dispersia lor sunt foarte diferite în raport cu cele ale grupului şi utilizarea acestor variabile pentru clasificarea variabilelor dependente. 2005). care pun în legătură falimentele bancare.. înainte de plata impozitelor/valoarea medie a activelor băncilor (average assets =beginning assets + ending assets).investiţii străine directe (nete) /PIB. ai . Polius-Mounsey..evaluarea variabilelor individuale independente.funcţia discriminantă. D. (Cihak. pe de altă parte. .credite intern/credite totale.

varianţă egală în cadrul grupului). evaluarea avantajelor nete ale diverselor forme de protecţie (safety nets) etc. ci mai multe metode complementare. ceea ce permite cunoaşterea capacităţii sistemului de a face faţă şocurilor. testele de rezistenţă la presiunile speculative (stress-tests) sunt complemente pentru alte abordări care contribuie la evaluarea stabilităţii sectorului financiar. însă au la bază observaţii şi date istorice. aceasta nu poate lua în considerare întregul sistem financiar. analiza ISF. Prelucrarea datelor utilizate în analiza discriminantă se face. o metodă robustă. Totuşi. Pe de altă parte. dintre care menţionăm următoarele: . de regulă. nu este posibilă construirea unui model unic care să reflecte toţi factorii respectivi. ele prezintă şi anumite limite. ipoteza distribuţiei normale a variabilei independente. .modelele respective sunt focalizate asupra sectorului intreprinderilor.legătura dintre datele referitoare la intreprinderi şi expunerile băncilor sunt dificil de evidenţiat. La rândul lor. O alternativă modernă la analiza discriminantă este regresia de tip logit. analiza indicatorilor-standard de prudenţialitate. . însă se bazează pe ipoteze şi restricţii care nu corespund întotdeauna realităţii. cu ajutorul programului SPSS (Statistical Package for Social Sciences). analiza idicatorilor bazaţi pe piaţă (market-based). * ** Concluzia care se desprinde din prezentarea problemelor pe care le ridică analiza şi evaluarea stabilităţii financiare este că nu există o singură metodă susceptibilă a fi utilizată în acest scop. EWS oferă informaţii relevante cu privire la probabilitatea de apariţie a crizelor. De aceea.slabă reprezentativitate statistică. Modelele macroeconomice de echilibru sunt foarte complexe. iar aceştia au o acţiune complexă. De exemplu. . sunt necesare serioase adaptări (mai ales în ceea ce priveşte luarea în considerare a variabilelor macroeconomice). . capacitatea lor de avertizare cu privire la viitoarele perioade de instabilitate provocată de noi evenimente este limitată.97 Aceste modele au un potenţial important pentru analiza riscului de nerambursare a creditelor. cum ar fi. grupurile trebuie să fie omogene. coliniaritatea. iar coeficienţii de regresie sunt uşor de interpretat. O simplă trecere în revistă a acestor indicatori nu aduce multe informaţii cu privire la stabilitatea sistemului financiar. având în vedere că aceasta din urmă nu trebuie să ţină seama de atât de multe ipoteze (de exemplu. tehnica respectivă constituie. Indicatorii de soliditate (indicatorii macroprudenţiali) şi indicatorii macroeconomici sunt utilizaţi mai mult în modelele EWS şi în testele de rezistenţă (stress-tests). după cum am arătat.pentru utilizarea acestor modele în testele de rezistenţă (stress-tests). În ceea ce priveşte analiza discriminantă. Deoarece analiza şi evaluarea stabilităţii financiare presupune identificarea unui mare număr de factori de risc. însă integrarea lor în modelele respective le conferă sens. ceea ce nu permite reflectarea impactului şocurilor. În conformitate cu cerinţele acestei metode.

.98 În fine. Este de aşteptat ca viitoarele cercetări să se concentreze asupra modalităţii de utilizare a macro-testelor de rezistenţă ca instrumente operaţionale de includere a considerentelor de stabilitate financiară în deciziile de politică monetară. respectiv realizarea de comparaţii între diferite perioade. Considerăm că un asemenea indicator compus poate fi realmente construit şi că un punct de plecare în această direcţie este constituit de conţinutul lucrării de faţă. care să constituie un complement pentru tehnicile cantitative de analiză prezentate în acest capitol. Acest indicator ar permite efectuarea de comparaţii între gradele de stabilitate ai diverselor ţări. care să dea o imagine de ansamblu asupra sănătăţii sistemului financiar. Un aspect care nu a fost abordat până acum în literatură şi care preocupă autorii acestei lucrări este construirea unui „indicator de stabilitate agregat”. testele individuale sunt laborioase. dar luate împreună pot forma un cadru exhaustiv.

că beneficiile sociale nete ale finanţelor reprezintă o sumă a beneficiilor individuale nete. remedierea sau rezolvarea situaţiilor de dezechilibru. Date fiind vulnerabilităţile manifestate pe pieţele financiare în ultimele decenii. Motivele care stau la baza acestui interes rezidă în faptul că finanţele moderne sunt formate dintr-o multitudine de contracte publice şi private prin care părţile urmăresc să obţină beneficii exclusive. Cadrul analitic de evaluare a gradului de stabilitate financiară cuprinde componentele sistemului. iar o trăsătură indispensabilă a unui asemenea sistem este stabilitatea. permiţând evaluarea riscurilor financiare şi absorbţia şocurilor. stabilitatea financiară a devenit o temă de studiu deosebit de importantă deopotrivă pentru instituţiile financiare şi cercetători. economiştii şi cercetătorii au încercat definirea stabilităţii prin opusul său. de evaluare. care prin intermediul fluxurilor de capital tot mai intense se pot propaga cu rapiditate contribuind la creşterea fragilităţii pieţelor. beneficiile nete ale societăţii depind într-o măsură covârşitoare de eficacitatea sistemului financiar care devine astfel un preţios bun public. motiv pentru care autorii prezentului material propun o definire a stabilităţii. Cum atingerea stabilităţii este un proces dinamic. măsurile de natură politică pot ţinti prevenirea. pieţele şi infrastructura.e. divizare şi gestionare a riscurilor financiare funcţionează suficient de bine pentru a contribui la creşterea performanţei economice. dezechilibre care conduc la o evaluare greşită a activelor financiare. iar eficacitatea acţiunilor private depinde de convenţiile şi conţinutul politicilor publice promovate în societate. Definiţia pe care o propunem ca bază de discuţie pentru analizele ulterioare este aceea că stabilitatea financiară reprezintă starea în care mecanismele economice de formare a preţurilor. totuşi. creşterea artificială a preţurilor activelor (price bubbles). respectiv instituţiile financiare. În funcţie de rezultatele analizei. În aceste condiţii. rezultă că starea obişnuită a sistemelor financiare este cea de instabilitate. Ca atare. astfel încât sistemul financiar să rămână în limitele de stabilitate acceptate. stabilitatea financiară a devenit un obiectiv cheie al politicilor publice. Considerăm. numeroasele crize financiare cu care s-au confruntat pieţele financiare. Interesul deosebit manifestat faţă de subiect rezultă din faptul că starea de stabilitate a sistemelor financiare stimulează alocarea eficientă a resurselor. Rezultă aşadar. instabilitate. Un asemenea demers cade în atribuţiile .99 CONCLUZII În condiţiile globalizării fluxurilor financiare şi a gradului de integrare tot mai ridicat al pieţelor financiare. fapt ilustrat şi de fenomenele de volatilitate şi turbulenţe ale pieţelor. pornind de la opiniile exprimate în literatură. fără a ajunge la o concluzie unanimă referitoare la conţinutul său. că analiza stării pieţelor constitutive ale sistemului financiar ar trebui să pornească de la o definiţie directă a stabilităţii. i.

singură. indicatori şi modele. Evoluţiile recente în planul globalizării financiare au determinat adoptarea unor norme şi măsuri cu largă aplicabilitate. Ca atare. care indubitabil au adus o contribuţie importantă la perfecţionarea tehnicilor de analiză a potenţialului de risc al sistemelor financiare. Dificultatea unui asemenea demers rezidă în faptul că apariţia crizelor nu se poate prevedea cu precizie din cauza procesului de contagiune şi non liniarităţilor în acumularea tensiunilor şi a transmiterii acestora asupra economieie reale. Acest lucru este explicabil prin tendinţa de integrare tot mai mare a pieţelor ele devenind din ce în ce mai interdependente cu implicaţii asupra modului de organizare a activităţii de supraveghere. În continuarea cercetării. Eforturile vor fi concentrate asupra perfecţionării instrumentelor empirice (metodologoce şi analitice) şi elaborarea unui set de indicatori cu putere mare de previzionare. iar evoluţiile reale ale pieţelor vor imprima. băncilor centrale le revine rolul primordial în asigurarea stabilităţii. Ţinând cont de faptul că disciplina pieţei. până în momentul rezolvării acestor limite. cu siguranţă. O asemenea abordare în perspectivă este necesară pentru a identifica acumularea tensiunilor şi blocarea mecanismelor de transmitere pe alte segmente ale sistemului. Demersul este unul ambiţios. nu asigură prevenirea riscurilor sistemice. Cu toate că au fost puse la punct o serie de tehnici de tiplul stress testing. prezentul material doreşte să se constituie într-un instrument util în interpretarea vulnerabilităţilor şi riscurilor financiare şi transpunerea lor în instrumente de politică economică şi financiară. Din acest motiv. ele sunt totuşi limitate în ceea ce priveşte posibilităţile de modelare a interacţiunilor economico financiare ca şi a incertitudinilor în estimarea potenţialelor costuri. ne propunem relevarea cât mai amplă a efectelor reciproce dintre stabilitatea financiară şi economia reală şi modul în care deciziile politice influenţează această interacţiune. Analiza stării de stabilitate a sistemelor financiare presupune adoptarea unor instrumente care să permită cuantificarea vulnerabilităţilor care ar putea conduce la crize financiare şi nu numai a celor care se manifestă în prezent. În viitor. tendinţa de modificare a structurilor financiare va continua. tendinţa cercetării. cuprinse în coduri de conduită internaţionale. . scop în care utilizează preponderent instrumente indirecte de intervenţie. introduce o serie de plase de siguranţă şi implementează măsuri de supraveghere a sistemului financiar. cum ar fi Acordul de la Basel (în ceea ce priveşte tratamentul riscurilor şi supravegherea activităţii financiare) şi Standardele Lamfalussy în materie de plăţi. iar pieţele din ce în ce mai complexe şi mai integrate vor determina modificarea naturii riscurilor financiare.100 băncilor centrale şi/sau a instituţiilor de supraveghere iar instrumentele şi strategia folosită trebuie să aibă o dimensiune sistemică concentrându-se mai degrabă asupra întregului şi nu asupra fiecărei componente individual. cea mai bună posibilitate de evaluare a stabilităţii financiare este o abordare eclectică utilizând surse multiple.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->