Sunteți pe pagina 1din 10

De la cntarea n comun la cnt re ul de stran .

Cntarea este o nsu ire specific fiin ei omene ti i comun oamenilor din toate timpurile i locurile. Este arta cea mai expresiv i cea mai plin de nrurire asupra sufletului omenesc. Prin cntare omul i exprim sentimentele de bucurie, de durere, dar i dorurile, avnturile i idealurile lui. Nu este de mirare, dac muzica a fost pus i ea, ca n toate celelalte arte, n serviciul sentimentului religios i al cultului. n temple, n sinagogi, n biserici, n loca uri de adunare i de rug ciune, orice nume ar purta ele, oamenii au l udat i cntat pe Dumnezeu sub forma psalmilor, a imnelor religioase i a cnt rilor de orice fel. Locul important ocupat de cntare n cadrul slujbelor Bisericii Ortodoxe este un fapt constatat de majoritatea celor care cunosc cultul ortodox. Cntarea este unul dintre elementele cele mai importante ale slujbelor ortodoxe, ea f cnd parte dintre formele generale de exprimare a cultului. Chiar la o privire de ansamblu, se observ c , n mod normal nu exist slujb ortodox f r cntare, c r ile de slujb i de cnt ri ca: Octoihul, Mineiele, Triodul, Penticostarul, ca i Ceaslovul, Liturghierul, Molitfelnicul etc. aducnd i ele o m rturie direct n aceast privin . Cultul Ortodox folose te o bogat i variat colec ie de cnt ri i imne sacre, dintre care unele de origine biblic , psalmii i majoritatea cnt rilor nchinate Maicii Domnului, iar altele i cele mai numeroase alc tuite de diferi i imnografi i melozi cre tini, din sec. IV. n concep ia cre tin , prin darul cnt rii religioase, omul se aseam n cu ngerii i cu sfin ii care au l udat nencetat pe Dumnezeu. Sf. Scriptur ne ofera multe argumente n sensul acesta, ca de exemplu n Vechiul Testament la Isaia 6, 3: i strigau unul c tre altul zicnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt, este Domnul Savaot, plin este cerul i p mntul de slava Lui sau n Noul Testament la Luca II, 13: i deodat s-a v zut, mpreun cu ngerul, mul ime de oaste ngereasc l udnd pe Dumnezeu i zicnd: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe p mnt pace, ntre oameni bun voire! n cult, cntarea - dup textul ei - este o rug ciune, mai ales o rug ciune de laud i de m rire [...]. Leg tura strans , nedesp r it , ntre cntare i slujb a f cut ca, uneori, slujba ns i s fie numit slujb cntat sau pur i simplu cntare Lund n calcul toate aspectele teologice ale cnt rii religioase, intervine o ntrebare care ne fr mnt mai ales ast zi: au i credincio ii dreptul de a cnta n timpul actului liturgic al turi de clerici i cnt re i? Este justificat din punct de vedere canonic participarea credincio ilor la cnt rile timpul slujbelor? Exist temeiuri pentru a vorbi de o cntare n comun n cultul Bisericii Ortodoxe? Sfntul Evanghelist Matei aminte te c la Cina cea de Tain s-au cntat psalmi din Vechiul Testament pentru c dup cin , Mntuitorul nsu i, nso it de Sfin ii Apostoli, iese din gr dina Ghetsimani cntnd psalmi: i dup ce au cntat laude, au ie it la Muntele M slinilor(Matei 26,30). Aceasta poate fi considerat ca o indica ie sau o recomandare - o instituire ar fi probabil prea mult spus - n sensul folosirii cnt rii n cultul cre tin. Sfin ii Apostoli, la frngerea pinii au ntrebuin at i ei cntarea psalmilor dup exemplul Mntuitorului la Cin : i erau ntotdeauna n templu l udnd i binecuvntnd pe Dumnezeu (Lc. 24, 53) i mai mult:Erau n toate zilele a teptnd cu un cuget n templu i frngnd pine prin case, primind hrana cu bucurie i cu bun tatea inimii l udnd pe Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2,46-47).

Sf. Ap. Pavel ndeamn adesea pe primii cre tini la ntrebuin area cnt rilor religioase n adun rile de cult ct i nafar de ele. n epistola c tre Evrei 13,15 scrie:Prin El(Hristos), a adar, s aducem lui Dumnezeu totdeauna jertf de laud , adic roada buzelor care m rturisec numele Lui sau Umpe i-v de de Duhul vorbind ntre voi n psalmi, n imne i cnt ri duhovnice ti ...(5, 18-20). n ndemnurile c tre corinteni Sf. Ap. Pavel spune: Atunci ce voi face? M voi ruga cu duhul, dar m voi ruga i cu mintea; voi cnta cu duhul, dar voi cnta i cu mintea( I Corinteni 14, 15). Pe coloseni i ndeamn :... Cnta i n inimile voastre lui Dumnezeu, mul umindu-I, n psalmi, n laude i cnt ri duhovnice ti.( Col 3, 16). Precum se vede Sf. Ap Pavel mparte cnt rile religioase n trei categorii: psalmii biblici, cu a c ror cntare primii cre tini eru obi nui i; imne sau cnt ri de laud , de inspira ie nou ; cnt ri biserice ti aflate n Sf. Scripur , nafar de psalmi, ca de exemplu: doxologia Slav ntru cei de sus ...(Luca 2,14), cntarea nchinat Maicii Domnului: M re te suflete al meu pe Domnul ...(Luca 1, 46) sau cntarea dreptului Simeon Acum sloboze te pe robul T u st pne ..(Luca 2, 29) .a. Tot la fel ca Sf. Ap Pavel i Sf. Ap Iacov ndeamn pe cre tinii primelor veacuri: Este cineva dintre voi n sup rarea ? S se roage. Este cineva cu inim bun ? S cnte psalmi ...(Iacov 5, 13). Prin aceste exemple scripturistice vedem originea apostolic a cnt rii rostit de grupuri de cre tini sau individual i putem sus ine cu t rie c oricine particip la slujbele din cadrul cultului divin se poate implica n ritualul cnt rilor liturgice. Referindu-ne la aspectul istoric al muzicii primelor veacuri cre tine descoperim f r multe dovezi - c nceputurile cnt rii biserice ti sunt legate de intonarea psalmilor din sinagoga iudaic . Cum era aceast cntare este greu de spus din lipsa dovezilor, dar putem spune cu certitudine c melodia psalmilor cnta i de Mntuitorul mpreun cu ucenicii S i, era cea de la sinagoga iudaic . Referirea la tradi ia inton rii acestor cntece caracteristice poporului lui Israel, ne semnalez existen a unui repertoriu imens care, chiar dac nu sa p strat n exprimarea muzical autentic , este sugestiv evocat n scrierile Vechiului Testament. Cert este c n Biseric primar cntarea a fost cultivat pentru consolidarea unit ii cre tine, ca mijloc eficace de ap rare a dreptei credin e n controversele doctrinare i de r spndire a cre tinismului, fiind tot timpul ns o form important de exprimare a iubirii lui Dumnezeu i ador rii Lui. Din punctul de vedere al felului interpret rii avem dovezi certe pentru cntarea n comun, ncepnd cu primele secole cre tine, cum ne ncredin eaz Tertulian: fiecare poate cnta lui Dumnezeu din Sfnta Scriptur , sau din propria lui imagina ie, iar Sfntul Ioan Gur de Aur spune: din vechime to i se adunau i cntau dulce mpreun ; aceasta facem i noi: femei, b rba i, b trni i tineri, se deosebesc prin vrst , nu ns dup felul cnt rii, c ci spiritul cnt rii armoniznd vocea fiec ruia, rezult din toate o melodie. Ne-au r mas o seam de referiri la muzica primelor veacuri n nsemn rile Sfntului Vasile cel Mare, Sfntul Niceta de Remesiana, care insist asupra esteticii interpret rii, intrnd n am nunte de tehnic vocal - Isidor de Sevilla, Sfntul Ignatie Teoforul, Nichifor Calist .a.

Rnduiala Sfintei Lirtughii n primele 3-4 secole, a a cum ne-o descriu cele mai vechi m rturii i documente liturgice care au ajuns pn la noi se nf i eaz ca un continuu dialog sau schimb de r spunsuri ntre episcop sau preot i diacon pe de o parte i credincio i, de alt parte. Toate rug ciunile sau molitfele, pe care preotul le cite te ast zi n tain , erau rostite n ntregime cu glas tare, ca i ecteniile, iar credincio ii, care le ascultau cu aten ia cuvenit , se asociau to i, cu un singur glas, prin r spunsuri care de altfel erau scurte i pu ine la num r, fie confirmnd sfr itul rug ciunilor prin Amin, fie dnd urmare ndemnului la rug ciune, cu formula Doamne miluie te sau D Doamne, dup fiecare aliniat al ecteniilor. La nceput, adic prin secolele III-IV, nu existau cnt re i biserice ti n n elesul de azi. Toat lumea din biserici cnta la liturghie. Dezvoltarea tipicului Sfintei Liturghii prin ad ugarea succesiv a unor noi piese, imne, rituri i ceremonii a generat cre terea rolului cnt re ului i nt rirea statutului acestuia de coordonator, dirijor, dar i solist; formularul liturgic c p tnd n ochii poporului un aspect tot mai complicat, mai ornamentat, a determinat ca rug ciunile care pn atunci erau rostite de preotul slujitor cu voce tare n ntregime, s fie citite n tain , n timp ce credincio ii sau cnt re ii execut imnele cele noi, introduse n cult. Numai sfr itul acestor rug ciuni, adic ecfonisele ( i binen eles i ecteniile), precum i rug ciunea final a amvonului, au fcut excep ie de la aceast regul , r mnnd s fie rostite mai departe cu glas tare, pentru a orienta cntarea poporului. Secolul IV a avut un rol definitoriu n formarea gndirii cre tine, a cultului bisericesc i de r spndire a cnt rii biserice ti. Sfin ii P rin i ai Bisericii au fost n acela i timp i p rin i ai preocupa i de cntare din cadrul cultului, fiind compozitori ai imnelor i cnt rilor din Biseric . Amintim doar pe Sfntul Ignatie Teoforul, episcop al Antiohiei (+107), Sfntul Iustin Martirul i Filozoful (+165), Clement Alexandrinul (+220), Sfntul Efrem Sirul (+379), Sfntul Atanasie cel Mare (+374), Sfntul Grigorie de Nazianz (+381), Sfntul Niceta de Remesiana (+414), Sfntul Ioan Damaschinul (+749) .a. Ace tia pentru a atrage aten ia c slujbele bisericesti nu au doar un caracter decorativ n compozi iile lor au subliniat adesea caracterul teologic, n sensul dogmatic, al cnt rii liturgice ortodoxe. Evolu ia cnt rii prin inroducearea noilor realiz ri ale poeziei imnografice n cult, tropare, condace, canoane, etc. i mai ales n urma sistematiz rii cnt rilor noi prin gruparea lor pe cele opt moduri de cntare, ehuri sau glasuri, cntarea devine din ce n ce mai complicat i mai greu de nv at, de aceea n Sinodul de la Laodiceea (367), prin canonul 15, se hot r te c numai anumite persoane s se ocupe de cntarea bisericeasc : Nu se cuvine ca afar de cnt re ii canonici care au voie s se urce la amvon i de acolo s cnte, al ii s nve e n Biseric . Studii istorice, liturgice i canonice aprofundate au observat c indica ia referitoare la cnt re i n acest canon nu trebuie interpretat neap rat ca i oprind cntarea n comun a credincio lor, ci mai mult n sensul ndrum rii de c tre cnt re a execut rii cnt rii credincio ior n calitate de speciali ti sau cunosc tori ai tehnicii muzicale a timpului. De asemenea, se cere o preg tire moral special a cnt re ilor care erau coliturghisitori cu preotul. Se pare c n Biserica din Africa, instalarea cnt re ilor se

fcea de episcop prin urm toarele cuvinte: Vezi ca ceea ce cn i din gur s crezi i n inim , i ce crezi n inim , s confirmi i n fapte). De acum n Biserc muzica merge pe un drum al dezvolt rii i perfec ion rii ca i evolu ie. Se cere din punct de vedere tehnic-interpretativ, calitate i o excu ie a cnt rilor dup anumite reguli. Canonul 75 al Sinodului al VI-lea ecumenic, ne indic conduita cnt re ilor n Biseric ct i maniera de interpretare a cnt rilor biserice ti, ar tnd c trebuie s se cnte f r strig te netocmite sau silind firea spre r cnire [...], ci cu mult luare aminte. Canonul se refer i la con inutul adecvat cnt rilor i anume cele care Bisericii [...] sunt potivite [...] [ i] cuviincioase. De asemenea, este reliefat dimensiunea moral duhovniceasc i mistic a cnt rii atunci cnd se arat cum cu mult luare aminte i smerenie, s [se] aduc cnt ri lui Dumnezeu cel ce vegheaz asupra celor ascunse .Colec iile de canoane ale Bisericii Ortodoxe cuprind mai multe reglement ri cu referire direct la cntarea bisericeasc . ntre canoanele p strate n Tradi ia Bisericii am amintit i canonul 15 al Sinodului al cincilea local, de la Laodiceea, care recomand ca n Biseric s cnte numai cnt re ii canonici. ntr-o interpretare ngust , canonul pare s indice doar pe cnt re ii ce ar putea fi numi i profesioni ti sau ca avnd un statut special n Biseric datorit preg tirii lor muzicale deosebite. Din acest motiv, mai ales atunci cnd, spre exemplu, n Biserica Ortodox Romn s-a pus n discu ie problema cnt rii n comun, s-a c utat o interpretare ct mai autentic a acestui canon, n sensul unei corelari cu ntreaga Tradi ie a cnt rii n Biserica Cre tin , mai ales c unora cntarea n comun le ap rea ca fiind rezultatul unei influen e str ine de spiritul adev ratei Ortodoxii. mprejur rile vitrege n care s-a desf urat via a religioas a popoarelor ortodoxe dup c derea lor succesiv sub jugul robiei turce ti, stingheresc i reduce din ce n ce mai mult participarea credincio ilor la Sf. Liturghie. Mai ales n Biserica romneasc , participarea activ a credincio ilor la cntarea bisericeasc nu a mai fost posibil dup introducerea n cult a limbii slave vechi, pe care credincio ii nu o cuno teau,de aceea rolul cnt re ului bisericesc devine din ce n ce mai important. Biserica noastr este una dintre pu inele Biserici n care muzica de cult se exprim n dimensiuni artistice distincte, f r a se exclude una pe cealalt ; cnt rii de origine bizantin i se va al tura, la nceputul secolului al XIX-lea, muzica n manier coral , venit la nceput pe filier ruseasc i occidental . Fenomenul n sine, ce propunea o diversitate stilistic , nu a dorit niciodat s se transforme ntr-o rivalitate, de i cntarea coral a generat un entuziasm general i chiar sus inerea politic n momentele n care se afirma timid i prin influien e str ine. Vechea muzic bizantin , p strat n manuscrise din cele mai variate ca structur i con inut, a devenit obiect de cercetare sistematic pe la mijlocul secolului al XIX-lea, cnd au fost ini iate primele ncerc ri de stabilire a unei baze teoretice n descifrarea vechii nota ii muzicale neumatice(nota ie muzical f r portative). Dac inem seam de evolu ia acestei nota ii vom avea n vedere a dou mari perioade: muzica veche bizantin , cunoscut n manuscrisele care con ineau vechea sistim (pn la nceputul secolului al XIX-lea ) i muzica chrysantic , oficializat de Patriarhia din Constantinopol la anul 1814, cunoscut sub denumirea de noua sistim care se practic i ast zi n biserica ortodox . Cel mai stabil i mai viguros sistem muzical practicat n nota ia veche este cel al lui Ioan Cucuzel.

n acest sistem i-au notat cnt rile i primii compozitori romni din secolele al XV-lea i al XVI- lea, Evstatie Protopsaltul, Dome ian Vlahul, Theodosie Zotica, reprezentan i ai colii de la Putna; tot n acest sistem de nota ie, n anul 1713, apar i primele cnt ri religioase cu texte literare n limba romn , n opera lui Filotei Ieromonahul, Psaltichie romneasc lucrare ap rut n timpul lui Constantin Brncoveanul i al p storiei lui Antim Ivireanul. Acesta este nceputul cnt rilor religioase n limba romn prin traducerea i adaptarea textelor romne ti la melodiile clasicilor muzicii bizantine. La nceputul secolului al XIX-lea, n anul 1814, n urma unui edict al Patriahului de la Constantinopol, sistemul de nota ie cucuzelian a fost scos din uz i nlocuit cu un sistem nou. Biserica noastr accept sistima cea nou , chrysantic , stabilit de cei trei reformatori: Chrysant de Madit, mitropolit de Prusa, Grigorie Protopsaltul i Hurmouz Hartofilax. n ara noastr noua sitem a muzicii biserice ti a fost adus de Petre Efesiu n 1816, care a deschis o coal de muzic la Biserica Sfntul Nicolae elari din Bucure ti. El a avut ca elevi pe Macarie Ieromonahul i Anton Pann, dou personalit i care au deschis drumul primelor tip rituri n limba romn a unor c r i de muzic . Cntarea psaltic chrysantic , att de specific ortodoxiei, a fost statornicit i des vr it de Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, tefanache Popescu, Ioan Popescu-Pas rea i de mul i al ii. coala de muzic psaltic romneasc a devenit autonom i s-a dezvoltat numai n limba patriei, cum se exprima Macarie Ieromonahul. Toate oficiile liturgice au nceput s beneficieze de cnt ri trebuincioase, astfel nct nu mai era necesar ca psal ii s apeleze la un repertoriu str in, iar prin decretul din 1863 al lui Alexandru Ioan Cuza, s-a statornicit definitiv ca n toate mn stirile i bisericile de mir, cultul cel atotputernic s se serbeze numai n limba romn . ntr-o perioada critic n privin a particip rii enoia ilor la slujbele religioase pentru Biserica Ortodox Romn anul 1950 a nsemnat un nou impuls menit s revigoreze cntarea bisericeasc . Sf. Sinod prezidat de P.F. Iustinian a dispus generalizarea cnt rii omofone n toate bisericile ortodoxe din Romnia. C iva ani mai trziu, n anul 1967, se nuan eaz aceast dispozi ie, acceptndu-se specificul local n cntare, mai cu seam n zonele din Banat i Ardeal. Cntarea n Biseric se ordonez pe dou direc ii: omofon (monodic ) penru popor, i coral n centrele or ene ti i catedrale. Mul umit unei tradi ii ce d inuie mai mult n mediul s tesc, dar pe alocuri i n ora e, numeroase sunt bisericile n care credincio ii cnt odat cu strana.

Cnt re ul bisericesc ast zi


n societatea romneasc a mileniului trei via a spiritual i cultural c p t valori noi, cel mai adesea confuze. Spiritul modern al vremii na te genera ii de pseudoprofesioni ti, de oameni afla i n c utarea mplinirii materiale i fal i purt tori de virtu ii. Bucuria pe care a dat-o momentul Revolu iei din `89, prin libertatea credin ei i a exprim rii propriei voin e, a fost n eleas n mod gre it o alt explica ie nu este pentru aceasta, altfel nu am sim i cu to ii o stare de criz spiritual n care omul contemporan se arat a fi bolnav de greutatea propriei existen e.

Cnt re ul bisericesc sau interpretul bisericesc reprezint o categorie social rar abordat n lucr rile de specialitate, n tratatele de istorie a muzicii biserice ti. Ast zi sistemul educa ional nu acord aten ie acestei voca ii, nu o ridic la un nivel de apreciere pozitiv pentru a-i conferi m car statutul de meserie. A defini omul-interpret sau cnt re ul de muzic bisericeasc nu este o sarcin u oar , aceasta pentru c ar trebui s g sim atributele fiin ei umane, crea ie unic , nzestrat de Dumnezeu cu voca ia de a sluji, de a sl vi, de a cnta i a crea, de a interpreta. Nu vom defini omul, ci statutul s u n societate. Pentru a g si r spunsuri trebuie s c ut m la faptele exterioare ale acelui individ al societ ii noastre, dincolo de ceea ce a creat Dumnezeu i a lucrat omul n a se (auto)forma, trebuie s ne ndrept m aten ia asupra omului ncadrat n sistemul bisericesc, angajat al unei parohii cu statutul de dasc l sau cnt re bisericesc. Un astfel de angajat este, de obicei, un absolvent al unei coli de muzic , fie seminar pentru nivelul liceal, fie licen iat al nivelului universitar (teologie sau conservator). Cnt re ul bisericesc, nainte de a avea un statut clar, certificat de absolvirea unei coli din cadrul sistemului educa ional romnesc, este la nceput un ucenic de stran . Cntarea bisericeasc se nva , cel mai adesea, din participarea la slujbele biserice ti, apoi prin apropierea de stran , interpretarea unor cnt ri simple, pn la dobndirea competen ei de a cnta (uzitnd de abilit ile de solist i dirijor) toate cnt rile slujbelor din cadrul bisericii. Aceste etape presupun, dar nu n mod obligatoriu, urmarea unor studii pentru a certifica statutul profesionist al cnt re ului bisericesc. Muzica interpretat la stran reprezint o muzic aparte, cu semnifica iile specifice unui mesaj religios. Ea nu reprezint o simpl art , ci este rug ciune, a adar comunicare cu Dumnezeu. De aici reiese importan a pe care trebuie s o acord m, n subiectul nostru, muzicii biserice ti i mai ales celui care o interpreteaz . i cu alte cuvinte, nu ne-am putea da seama de toate semnifica iile muzicii, fie ea religioas sau laic , dac nu ar exista interpretul care, transformnd mesajul compozi ional din portative n realitate sonor vie, l face cunoscut ascult torului. n muzic rolul interpretului, al cnt re ului, este decisiv, iar lucrul acesta este strns legat de realizarea sonor a viziunii notate de compozitor, de maniera profesionalist a recept rii i a interpret rii semnelor muzicale. Misiunea interpretului poate s par una simpl : de reproducere a ceea ce st scris n note sau semne muzicale, cnt re ul bisericesc devenind astfel un executant. ns , cntarea religioas nu este, ca la alte confesiuni cre tine, o art a sunetului, ci accentul este pus mai mult ca oricnd pe mesajul transmis, pe modul de a comunica cu Dumnezeu. A adar, cnt re ul bisericesc nu este un artist, ci un om de voca ie, cu o chemare spre a sluji, spre a face o leg tur ntre popor i Dumnezeu, a a cum preotul sluje te la altar. Cnt re ul bisericesc devine, astfel, o porta voce, un canal de transmitere a mesajului mul imii.Interpretarea presupune talent, exerci iu i d ruire. O simpl cntare, f r a transmite emo ia i starea celui care o interpreteaz , devine stearp i goal .

Receptarea mesajului religios al textului cntat este o alt prioritate pentru creionarea portretului cnt re ului bisericesc. Nu este suficient valoarea artistic , m iestria, dac lipse te n elegerea, filtrarea prin inim a textului i transformarea cnt rii n rug ciune. Statutul profesionalist al cnt re ului bisericesc depinde n mare m sur de caracterul autodidact (autoformare) i de adaptarea (formarea continu ) acestuia. Lucrul acesta presupune ni te pa i corec i, n care identific m cteva cerin e indispensabile:
y y y y y

Dezvoltarea sim ului melodic; Dezvoltarea sim ului ritmic; Deprinderi de solfegiere; Dezvoltarea sim ului armonic i polifonic; Deprinderi de a descoperi i a folosi elemente de expresie.

Planul acesta teoretic este respectat de acel cnt re bisericesc motivat de o voca ie, de o chemare prin care interpretul i n elege cu adev rat statutul s u n biseric . ns lucrurile stau n incertitudine. tim cu to ii c , de fapt, cnt re ul bisericesc are ast zi un statut confuz. Exist cteva probleme cu care se confrunt interpretul bisericesc n parohie (la locul de munc al acestuia). Vom ncerca s structur m, n mod schematic, prezentnd cteva argumente pertinente pentru fiecare n parte. 1. viabilitatea postului (nu ntotdeauna dasc lul sau cnt re ul bisericesc este angajat al unei parohii, din motive financiare, postul neavnd viabilitate, iar n aceste condi ii se creeaz i se accept situa ii de compromis prin care interpretul bisericesc accept plata n func ie de serviciile realizate, uneori f r a avea carte de munc . Aceast situa ie duce la lipsa de interes i de motiva ie din partea absolven ilor n a se preg ti i a deveni speciali ti n muzic bisericeasc , munca lor nefiind remunerat ); 2. inconvenientul geografic al postului (exist parohii retrase din punct de vedere geografic, angaja ii trebuind s fac naveta sau s se stabileasc n astfel de locuri, iar n condi iile n care viabilitatea postului men ionat mai sus prezint o situa ie precar a locului de munc cnt re ul bisericesc este nevoit s renun e la aceast sarcin sau s o accepte, n condi iile unui compromis, nefiind el capabil s ridice muzica bisericeasc la valoarea ei); 3. discrepan e mari ntre posturile parohiilor de la ora e i cele de la sate (lucru care face ca un angajat din mediu rural s lucreze f r a i se pl ti munca, spre deosebire de un angajat din mediul urban care beneficiaz de carte de munc i de plata muncii realizate); 4. lipsa preg tirii profesionale (cauzat fie de lipsa de motiva ie a cnt re ului bisericesc, fie ea financiar sau nu, sau cauzat de sistemul educa ional contemporan,

bazat ast zi de accentul pus pe teorie i mai pu in pe practic sau chiar pe desfiin area/transformarea unui nv mnt voca ional); 5. relatia preot slujitor- cnt re care uneori a fost deficitar din cauze social-financiare

Pornind dinspre aceste argumente n elegem c exist dou situa ii aproape limit n care se afl cnt re ul bisericesc: una pozitiv , cea n care angajatul se afl pe un post bun, cu carte de munc i cu servicii onorabile pentru a- i ntre ine familia, i una negativ n care interpretul bisericesc accept statutul s u ca pe o situa ie de compromis, n care locul de munc devine fie un second job sau un timp liber petrecut cu pasiune din care nu rezult dect satisfac ia de a cnta, de a aduce slav lui Dumnezeu. Pu ini cnt re i de muzic bisericeasc i n eleg cu adev rat voca ia. Lucrul nu este valabil doar acestei categorii sociale, ci l identific m n oricare alt bran , n orice alt meserie, cu att mai mult n cele care presupun chemare spre a sluji, spre a jertfi. ntr-un curent secularizat, ntr-o societate aproape mediocr , cnt re ul i asum rolul personajului fabulei n care greierele i plnge soarta, c utnd ajutor. ns , dincolo de atmosfera negativ care planeaz asupra viitorului, interpretul bisericesc trebuie s g seasc for e pentru a supravie ui. Aten ia sa trebuie s fie ndreptat spre ce i cum cnt i nu asupra a ce c tig prin cnt, spre emo ia tr it prin rostirea cuvntului divin . n loc de concluzii, a vedea c teva solu ii care, n timp, ar putea duce rea ezarea rolului cnt re ului bisericesc n Biseric : depistarea de timpuriu a unor copii cu talent muzical care frecventeaz biserica i purtarea de grij deosebit din partea preotului dar si a celorlal i cnt re i biserice ti reorganizarea colilor de cnt re i biserice ti dup criterii care s aib ca finalitate preg tirea teoretic -practic dar i moral-duhovniceasc a viitorilor dasc li reintroducerea probei eliminatorii la muzic la examenul de admitere la Facult ile de Teologie Ortodox . Acest lucru ar fi posibil,cred, printr-o decizie a Sf. Sinod. organizarea n cadrul Protoierilor ale unor sedin e trimestriale cu participarea exclusiv a cnt re ilor biserice ti n care s fie discutate problemele lor organizarea n cadrul Centrelor Eparhiale sau al Facult ilor de Teologie Ortodox de cursuri de ndrumare a cnt re ilor biserice ti revizuirea din partea preotului(acolo unde este cazul) a rela iei cu cnt re ul de stran acordndu-i cinstea cuvenit . ntre cei doi cred c trebuie s existe o rela ie de respect , colegialitate i de prietenie

BIBLIOGRAFIE

Biblia sau Sfnta Scriptur , Editura Institutului Biblic Bucure ti, 1988

i de Misiune al B.O.R.

y y y

Liturghier Editura Institutului Biblic i de Misiune al B.O.R. Bucure ti, 1980 Pr. Prof. Dr. Ene Brani te, Liturgica general , Editura Dun rii de jos, Gala i, 2002 Pr.Vasile Gr jdian, Teologia cnt rii liturgice n Biserica Ortodox ; aspecte de identitate a cnt rii liturgice ortodoxe ,Sibiu; Editura Universit ii "Lucian Blaga",

2000
y

Sebastian Barbu-Bucur, Cntarea de cult n Sfnta Scriptur

i Sfnta Scriptur

n cnt rile Bisericii, Studii Teologice, seria a II-a, anul X, nr 5, sept.-oct 1988
y

Arhid. Pr. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note i comentarii, Sibiu, 2005 Titus Moisescu, Muzica bizantin Romne, Bucure ti, 1955 n evul mediu romnesc, Editura Academiei

Mihail Gr. Poslu nicul, Istoria musicei la Romni, Editura Cartea romnesc , Bucure ti, 1928, Sebastian Barbu Bucur, Cultura muzical de tradi ie bizantin pe teritoriul

Romniei n sec. al XVIII- lea i nceput sec. al XIX-lea i aportul original al culturii autohtone, Editura muzical, Bucure ti 1989;
y

Pr. Prof. Dr. Dumitru St niloae, Cntarea liturgic comun , mijloc de nt rire a unit ii n dreapta credin

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAcI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX DUMITRU ST NILOAIE

LUCRARE DE SEMINAR Situa ia cnt re ului bisericesc n Biserica Ortodox Romn

NDRUM TOR Pr prof. Barnea Alex ndrel MASTERAND Pr. Martiniuc Mircea an I