P. 1
IDEA #35 Pt Site Mic

IDEA #35 Pt Site Mic

|Views: 204|Likes:
Published by Riorio Rio

More info:

Published by: Riorio Rio on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

w

artæ + societate / arts + society #35, 2010 20 lei / 11 €, 14 USD

Dan Perjovschi Dan Perjovschi S.A., the Center for Visual Introspection, Bucharest, 31 March – 30 April 2010, photo credit: Arnold Estefan

On the cover: Øerban Savu: No Train Coming (2009) (detail), project for IDEA arts + society #35, 2010

Aspirafliile celor care ar vrea sæ izoleze arta de lumea socialæ sînt asemænætoare cu cele ale porumbelului lui Kant ce-øi imagina cæ, odatæ scæpat de forfla de frecare a aerului, ar putea zbura cu mult mai liber. Dacæ istoria ultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ de lumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. (Victor Burgin)
The aspirations of those who would isolate art from the social world are analogous to those of Kant’s dove which dreamed of how much freer its flight could be if only were released from the resistance of the air. If we are to learn any lesson from the history of the past fifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go. (Victor Burgin)

Cætælin Rulea and Alina Øerban by Daria Ghiu 103 Cînd atitudinile devin multitudini. Cætælin Rulea øi Alina Øerban realizat de X-RAYING THE LANDSCAPE OF OUR SUBZISTENCE: THE CENTER FOR VISUAL INTROSPECTION An Interview with Anca Benera. Interviu cu Donelle Woolford realizat de WHEN ATTITUDES BECOME MULTITUDES.arhiva 5 Trecutul scopic øi etica privirii. Arnold Estefan. MEMORY AND A BETTER FUTURE. An Interview with Donelle Woolford by Marcel Janco 109 Perspective în epoca flexibilizærii PERSPECTIVES IN THE ERA OF FLEXIBILITY Roland Schöny 116 La ræscrucea dintre artæ øi activism AT THE CROSSROADS OF ART AND ACTIVISM Joanne Richardson insert 122 Universitatea din Viena/Vienna University Academia de Arte Frumoase din Viena/Academy of Fine Arts Vienna: Revendicæri / DEMANDS . Interviu cu Matei Bejenaru realizat de WORK. memorie øi un viitor mai bun. Arnold Estefan. An Interview with Matei Bejenaru by Raluca Voinea 79 Peste tejghea OVER THE COUNTER Krisztina Szipôcs 90 O radiografie a peisajului în care subzistæm: Centrul de Introspecflie Vizualæ Interviu cu Anca Benera. O pledoarie pentru studiul istoric al percepfliei oculare THE SCOPIC PAST AND THE ETHICS OF THE GAZE: A PLEA FOR THE HISTORICAL STUDY OF OCULAR PERCEPTION Ivan Illich 17 De veghe asupra ochiului în epoca spectacolului GUARDING THE EYE IN THE AGE OF SHOW Ivan Illich 27 Difuzorul pe clopotniflæ øi minaret THE LOUDSPEAKER ON THE TOWER: BELFRY AND MINARET Ivan Illich galerie 34 Øerban Savu: Nu vine niciun tren NO TRAIN COMING scena 52 Recuperarea lui Lukács: intervenflii în arhiva unui filosof marxist RECLAIMING LUKÁCS: INTERVENTIONS IN THE ARCHIVE OF A MARXIST PHILOSOPHER Maja & Reuben Fowkes 59 Pentru o resubiectivare a Estului FOR A RESUBJECTIFICATION OF THE EAST Bogdan Ghiu 73 Muncæ.

+ (campus de luptæ.eu 146 Document de lucru adresat miøcærilor educaflionale din întreaga lume DISCUSSION PAPER TO EDUCATION MOVEMENTS WORLDWIDE www.org/about/alternative-summit 148 Ce este Congresul Educafliei Europene? WHAT IS THE EUROPEAN EDUCATION CONGRESS? www. APPEALS. CRISIS OF THE SOCIETY Bogdan Ghiu Edu-War in Progress. împotriva neoliberalizærii universitæflii) + (battle campus: against the neo-liberalization of the university) 125 Criza universitæflii. 2009–2010 MANIFESTOS.educationcongress.org 155 Valul Global de Acfliune pentru Educaflie GLOBAL WAVE OF ACTION FOR EDUCATION www.emancipating-education-for-all.org verso 157 Insurecflia ce vine THE COMING INSURRECTION Comitetul Invizibil/The Invisible Committee . WORK MANNERS AND WORK DOCUMENTS 2009–2010 141 Transformarea cunoaøterii în marfæ.org 147 Document de lucru pentru Summitul alternativelor Idei pentru o educaflie øi o societate diferite DISCUSSION INPUT PAPER FOR THE ALTERNATIVES SUMMIT: IDEAS FOR A DIFFERENT EDUCATION AND SOCIETY http://spring2010.emancipating-education-for-all.eu http://bolognaburns. Procesul Bologna – Strategia Lisabona THE COMMODIFICATION OF KNOWLEDGE: BOLOGNA PROCESS – LISBON STRATEGY Réseau Europe – reseau-europe.eu http://reseau-europe.eu 150 Declaraflie comunæ cu privire la Valul Global de Acfliune pentru Educaflie din toamna aceasta JOINT STATEMENT FOR THE GLOBAL WAVE OF ACTION FOR EDUCATION THIS FALL www.emancipating-education-for-all. apeluri. modalitæfli øi documente de lucru. criza societæflii CRISIS OF THE UNIVERSITY. Actualitatea øi istoria ei EDU-WAR IN PROGRESS: THE ACTUALITY AND ITS HISTORY 126 Lupte universitare la sfîrøitul pactului educaflional UNIVERSITY STRUGGLES AT THE END OF THE EDU-DEAL George Caffentzis 129 Renunflarea la scaræ: universitæflile în crizæ THROWING AWAY THE LADDER: THE UNIVERSITIES IN THE CRISIS George Caffentzis 136 Educaflia øi îngrædirea cunoaøterii în universitatea globalæ EDUCATION AND THE ENCLOSURE OF KNOWLEDGE IN THE GLOBAL UNIVERSITY Silvia Federici Manifeste.

færæ acordul scris al editorului.IDEA artæ + societate / IDEA arts + society Cluj.: 0264–431603. Difuzare / Distribution: Eurolibris SRL. Iaøi Libræriile Cærtureøti – Bucureøti. Cluj . 431661 Fax: 0264–431603 www. Romania. Cluj Comenzi øi abonamente / Orders and subscriptions: www. Textele publicate în aceastæ revistæ nu reflectæ neapærat punctul de vedere al redacfliei.ro Tel. 0264–431661 0264–594634 ISSN 1583–8293 Tipar / Printing: Idea Design & Print.: 0264–594634. issue #35. Cluj. a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituie o încælcare a legii copyrightului.ro e-mail: ideamagazine@gmail.ideamagazine. M.ideamagazine. #35. 2010 / Cluj. 12. 2010 Editatæ de / Edited by: IDEA Design & Print Cluj øi Fundaflia IDEA Str. Timiøoara Libræriile Gaudeamus Libræriile Humanitas Libræria Book Corner. TAMÁS Concepflie graficæ / Graphic design: TIMOTEI NÆDÆØAN Asistent design / Assistant designer: LENKE JANITSEK Asistenflæ redacflionalæ / Editorial assistant: IULIA POPOVICI Corector / Proof reading: VIRGIL LEON Web-site: CIPRIAN MUREØAN Revista apare cu sprijinul Administrafliei Fondului Cultural Naflional. Dorobanflilor. Toate articolele a cæror sursæ nu este menflionatæ constituie portofoliul revistei IDEA artæ + societate Cluj.com Redactori / Editors: BOGDAN GHIU CIPRIAN MUREØAN TIMOTEI NÆDÆØAN – redactor-øef / editor-in-chief ALEXANDRU POLGÁR ADRIAN T. Preluarea neautorizatæ. 400117 Cluj-Napoca Tel.ideaeditura.ro www. SÎRBU OVIDIU fiICHINDELEANU RALUCA VOINEA Colaboratori permanenfli / Peers: MARIUS BABIAS AMI BARAK AUREL CODOBAN DAN PERJOVSCHI G.

5 4. München. Francke. publicat în Le Perte des Sens.3 Spre surprinderea noastræ. cap. University of California Press. in Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Schwabe & Co. Johannes Kepler poate fi considerat pærintele fondator al interpretærii optice a væzului. „Licht. Lichtmetapher“. in David Michael Levin. critic al institufliilor occidentale ale educafliei. Articol scris de Ivan Illich în 1997. printre altele. in Lexikon des Mittelalters. care fac trimiteri la trecutul privirii. Basel. muncii. O. cîteva remarci preliminare. istoric. investigaflia noastræ istoricæ se desfæøoaræ sub specie boni. Viziere Înainte ca lumina semafoarelor sæ fie protejatæ de viziere. 151f. pp. Paris. faflæ de øapte pentru see øi øase pentru eye. øi Lee Hoinacki. 1959–1962. nu auzitæ“ [a maid should be seen and not heard]. „Passé scopique et éthique du regard. lui Sajay Samuel pentru medierea acordærii drepturilor de publicare. „cine era cel cætre care adepflii Sæi øi-au întors ultima privire?“ [Who was his to whom His followers turned their last gaze?] (Farrar. The Right to Useful Unemployment (1978). col. 1979. 1990. Göttingen. pp. quibus astronomiae pars optica traditur. dar nu vom pune accentul pe priviri exotice. 5 . Aceasta a fost îmbogæflitæ cu influenfle evreieøti. „Light as a Metaphor for Truth: At the Preliminary Stage of Philosophical Concept Formation“. Waldemar Deonna. 2. teologie øi culturæ. H. in Historisches Wörterbuch der Philosophie. 4. medicinei. pe de o parte. 23–27. În ce fel e eticæ aceastæ acfliune? Întrebarea a apærut ca urmare a necesitæflii de a apæra integritatea øi claritatea simflurilor noastre – experienfla noastræ senzorialæ – de intruziunile multimedia insistente din ciberspafliu. in Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis. pp. vom invoca trecutul pentru a verifica încrederea în carnea simflurilor noastre. Ad Vitellionem paralipomena. am vrea sæ exploræm posibilitæflile vederii din perspectiva binelui. Ræmînem în interiorul tradifliei occidentale. am descoperit un teritoriu necartografiat. 6. 5. 1939. ochiul inimii øi ochii minflii. vol. München. Editorii îi mulflumesc Valentinei Borremans øi. Vilém Flusser. 5. „Der Topos «Augen des Herzens» – Versuch einer Deutung durch die scholastische Erkenntnistheorie“. vom începe prin a enumera vizierele cu care ne protejæm împotriva distragerii. de cealaltæ. îi aparflin lui Valentina Borremans. 19. preot romano-catolic pînæ la sfîrøitul anilor 1960. ed. „Licht“. Am elaborat argumentul nostru în spafliul demarcat de tangentele altora. * Drepturile de autor pentru Ivan Illich. de exemplu. 2. Noi înøine1 am explorat istoria corpului experimentat (al femeii) în Occident. 282–290. despre formarea clasei muncitoare în Marea Britanie. fondator al Centrului de Documentare Interculturalæ (CIDOC) din Cuernavaca. energiei øi economiei. Am dori acum sæ conturæm domeniul unei istorii a privirii – der Blick. The Limits of Medicine (1975). Johannes Kepler. Exemplele oferite pentru toate cele patru cuvinte presupun cæ e vorba de un act uman øi cele mai multe implicæ un sens moral. pp. Conny Edlund. 5. Artemis Verlag. separînd frînturile øi reflexiile razelor de luminæ de percepflia efectivæ. Modernity and the Hegemony of Vision. Am grupat aceste scrieri în opt perspective. Descoperirile øi discufliile lor sînt atît de incitante. cu titlul original „The Scopic Past and the Ethics of the Gaze: A Plea for the Historical Study of Ocular Perception“. deconstrucflia conversafliei într-un proces de comunicare.S.6 Kepler IVAN ILLICH (1926–2002). am considerat cæ trebuie sæ opunem rezistenflæ împotriva disolufliei trecutului prin refrene postmoderne aparent sofisticate. Beck’sche Verlagbuchhandlung. Ca urmare. filosof øi educator. Existæ istorii despre mærirea øi decæderea Imperiului Roman. De exemplu: „dacæ felul cum aræfli ar putea ucide“ [if looks could kill]. Privirea [gaze] e definitæ ca „Actul de a te uita fix sau cu atenflie“. Toward a History of Needs (1978). Activitatea privirii – opsis –. Berkeley.4 În acest eseu ne limitæm la activitatea ochiului carnal. Pentru început. læsînd toate reflecfliile despre actul vederii pe seama „doctorilor“. Pentru o introducere în istoria luminii: Werner Beierwaltes. ed. din scrieri de istoria artei. musulmane sau persane în timpul elenismului. Ins Universum der technischen Bilder. cît øi reprezentærii sale (perspectiva). Cu mult mai dificilæ e sarcina de a ræmîne în afara umbrei acelor discipline optice care monopolizeazæ explicarea væzului. cum ar fi. 1. pp. „o slujnicæ trebuie væzutæ. vol. Tools for Conviviality (1973). ca øi cele ce urmeazæ: 1. 1980. 1965. (N. Berne. øi privire (opsis). 626–649. opsis. Hans Blumenberg. Vezi øi Gudrun Schleusener-Eichholz. S-a scris mult despre ochiul interior. „Auge“. ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (1988). In the Vineyard of the Text (1993). Ne abflinem de la studiul privirii sau al luminii ca metafore pentru adevær sau cogniflie. Fiind istorici. European Photography. „a închide ochii“ [to turn a blind eye]. tehnologie øi societate la Universitatea de Stat Pennsylvania øi autor. Privim doar dacæ ochii noøtri nu sînt distraøi de chestiuni colaterale fascinante. 5. În cele douæ tratate de opticæ pe care le-a scris. opusæ atît interpretærii luminii (optica). Artemis Verlag.) 1. Douæ bune contribuflii: Wolf Gewehr.4. 1952. Textul a fost scris dupæ discuflii cu Barbara Duden.arhiva Trecutul scopic øi etica privirii* O pledoarie pentru studiul istoric al percepfliei oculare Ivan Illich Dorim sæ consideræm activitatea perceptivæ ca subiect istoric. profesor în Programul de øtiinflæ. Autorii care s-au ocupat recent cu aøa-numita inevitabilitate media ne-au dat motive de a reflecta despre posibilitatea unei askesis (discipline) a privirii. München.. 1993. 46. Blasphemy: A Radical Critique of Our Technological Culture (1995). vol. Plaidoyer pour l’étude historique de la perception oculaire“. El distinge explicit între fenomene optice. Astfel vom fi pregætifli pentru a utiliza învæflæturile desprinse din literatura recentæ. Ca urmare. 3. le regard. al cærflilor Deschooling Society (1971). Mother Jerome. 1838). Fayard. 2004. fiecare fiind relevantæ într-un mod diferit pentru etica privirii istorice. 2. 1980. 1207–1209. Le Symbolisme de l’oeil. col. in Lexikon des Mittelalters. 1972. însæ ochiul unei persoane care cugetæ. Kepler analizeazæ doar primul fenomen. despre budincæ în Europa medievalæ. aceasta ar conduce la cultivarea eticæ a ochiului.2 Actul de a vedea are loc în mod diferit în epoci diferite. încît doar un control strict poate asigura concizia. Publicat iniflial în 1604. începînd din secolul XVII. Mexico. 3. Presupunem cæ privirea poate fi un act uman. Dicflionarul enciclopedic Oxford dedicæ mai mult de opt pagini (cu trei coloane pe fiecare paginæ) pentru look. Aici. vol. C. a ræmas marginalæ în scrierile istoricilor.B. 30–62. de asemenea. „Das Auge der Einfalt“. øtiinflæ.. mici scuturi de piele preveneau intimidarea cailor sensibili. øi Klaus Hedwig.

dar care poate fi reprezentat prin emblema unei sfere invizibile. ce reprezintæ zeul. Kohlhammer. citirea rapidæ. care se referæ la o entitate abstractæ: „Unul e Zeul. poetul Xenofan din Colofon. Aceastæ contemplare a începutului. Princeton. Napoli. Jean-Pierre Vernant. Libreria Scientifica Editrice. Sursa realitæflii nu mai e Helios. øi Alastair G. iar miturile vii au fost fixate în cærflile de istorie ale lui Herodot. Odatæ cu aceastæ nofliune apare øi primul monoteist. 1969. Bucureøti. Vezi øi Eric Alfred Havelock.8 Subiectul sæu este un anumit tip de privire în fafla imaginii: privirea reticentæ. arché.). Zeii au dispærut de la orizontul gînditorilor greci în acelaøi timp în care s-a ræspîndit „tehnologizarea“ cuvîntului. nici la minte asemenea muritorilor“. Lucræm la o istorie a opsis-ului fiindcæ dorim sæ cîøtigæm distanfla necesaræ pentru a explora condifliile unei priviri morale în zilele noastre.12 Peste încæ o sutæ de ani. ci focul. traducere de Mona Antohi. 1979. autorul împarte noua sa carte în trei pærfli.. înflepenitæ. Besançon vede în formarea conceptelor filosofice o transformare analoagæ din lumea gîndirii: filosofii ezitæ sæ priveascæ zeii. în aceastæ epocæ a comunicærii instantanee. toate forflele care se unesc øi se reabsorb unele pe celelalte. cînturile epice ale lui Sappho au fost încapsulate în poeme scrise. Vrem sæ evitæm tot ceea ce duce cætre o etologie tehnotropicæ a væzului care ar promova optimizarea recunoaøterii rapide. Fayard. Besançon îl urmeazæ aici pe Werner Jaeger. traducere de Zoe Petre øi Andrei Niculescu. de la romanticii germani la Kandinsky (m. care ocupæ mai mult de jumætate din carte. iar theoria e echivalatæ cu experienfla senzorialæ a unor spectatori la dansul øi miøcærile zeilor. Descoperind acest tip de privire. Concepflia lui Kepler despre retinæ ca un fel de pînzæ de picturæ øi despre væz ca urmærire a razelor implicæ o anumitæ paradigmæ øtiinflificæ. marcheazæ astfel începutul unui drum care duce în ultimæ instanflæ la neuroøtiinfla bazatæ pe procesarea informafliei øi analiza sistemelor. Pictorul rus pare sæ condamne la fel de violent ca împæratul bizantin Leon al III-lea imaginile ce reprezintæ invizibilul. devine o figuræ mai „realistæ“. În prima. Skepsisul reticent Alain Besançon a publicat în 1994 o carte foarte neobiønuitæ despre iconoclasm.. 1995]. Nimic din aceastæ criticæ a imaginii nu poate fi gæsit în Teogonia lui Hesiod (circa 800 î. 11. The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences. ce se întinde din Antichitate pînæ în prezent.H. Cunoscut pentru studiile sale de istorie culturalæ a Rusiei. Empedocle (490–430 î. Ideile înlocuiesc acum zeii. Rudolf Arnheim. a constituit subiectul acelor consideraflii normative. 46 [citat preluat din Filosofia greacæ pînæ la Platon. Iconoclasmul parcurge o istorie ce se întinde de la Anaximandru la Mondrian. W.7 Ne intereseazæ privirea care. care ne încurajeazæ sæ cultivæm cæutætura ochiului bun øi sæ o evitæm pe cea a ochiului ræu. I. el trage concluzia cæ iconoclasmul este esenflial pentru ceea ce este numit de obicei „Occident“. Cronly-Dillon øi Richard Langton Gregory. În a doua. A treia parte. Putem plasa pe acest fond istoric polemicile referitoare la internet øi ciberspafliu. a fost înlocuitæ abia douæ sute de ani mai tîrziu. o astfel de istorie are o puternicæ dimensiune eticæ. pentru a le interpreta øi îmbogæfli. pentru întîia datæ. se ocupæ cu arta modernæ. London. 1994). Princeton University Press. 1. 1982. Evident. Co. L’image interdite: Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme.11 Zeii sînt næscufli din Eros. În acelaøi timp. Bucureøti.10 În timp ce grecii au creat astfel sculptura clasicæ tîrzie – care i-a influenflat atît de puternic pe romani –. p. Die Theologie der frühen griechischen Denker. Gale. 1996]. Bucureøti. 1991. privirea asupra zeilor e transformatæ într-o idee. nici la chip. Antonio Farina. flintire concurenflialæ øi un consum mærit de imagini. 198]. Mith and Thought Among the Greeks. 1961. 9. criticul literar examineazæ miøcarea lollardicæ din secolele XIV–XV. 1982. Paris. nu mai e Venus. o carte ce nu intræ în nicio disciplinæ convenflionalæ. Ed. Walter J. El interpreteazæ indiferenfla lor pentru zei ca aniconism programatic. o sferæ perfect 8. 10. Amsterdam.) susfline cæ Dumnezeu e un spirit nobil dotat cu putere inimaginabilæ. London. Evolution of the Eye and Visual System. competentul specialist în Bizanfl vorbeøte despre Antichitate. odatæ cu Anaximandru.H. ca o formæ de ascetism al privirii. de meditaflii despre infinitul (apeiron) ce cuprinde toate posibilitæflile. p. 1994. Besançon stabileøte cæ existæ o istorie a iconoclasmului. statuia arhaicæ a zeului ca prezenflæ. øi astfel dobîndesc libertatea de a se concentra asupra entitæflilor abstracte. 5. Meridiane. antrenamentul detectivilor sau lunetiøtilor øi elaborarea de iconifle pop pentru ecrane de interfaflæ conduc doar la gimnasticæ ocularæ. Cercetærile de acest gen în recunoaøterea modelelor. Humanitas. 1991. între zei øi oameni cel mai mare. de-a lungul istoriei occidentale. Øtiinflificæ øi Enciclopedicæ. ci iubirea. Partea a 2-a.9 Astfel. Princeton–London. Macmillan. Routledge of Kegan Paul. Berkeley. University of California Press. Walter Ong a descris modul în care înregistrarea sonoræ fidelæ. Senofane di Colofone. Problema acesteia e controversa referitoare la reprezentarea divinitæflii. Stuttgart. ed. Vision in Vehicles: Conference on Vision in Vehicles. prin mijlocirea alfabetului. Alain Besançon. 12. 6 . ideea de „divinitate“. Methuen. Besançon îøi începe povestea cu iconofobia presocraticilor. a retezat cuvintele înaripate. etice. [în româneøte: Imaginea interzisæ: istoria intelectualæ a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky. Aceasta creeazæ o umbræ sub care discuflia despre væz ca act moral nu poate pærea decît absurdæ.7. 1983 [în româneøte: Mit øi gîndire în Grecia Anticæ. Abia atunci. Elsevier Science Publ. 1953. un skepsis reticent în fafla oricærei imagini. filosofii lor manifestau o atitudine faflæ de divinitæfli care e în contrast puternic cu modul în care apar zeii la Homer sau Hesiod. vezi John R. Orality and Literacy. Ong. redactoricoordonatori Adelina Piatkovski øi Ion Banu. Visual Thinking. Pentru o introducere.

de la Platon la Galenus. Heinemann. nu poate fi folositæ pentru interpretarea textelor clasice sau medievale în mod necritic“. calea continuæ cu Platon (vezi Timeu).. din fafla lui Helios. de privirea reticentæ øi angajamentul pentru devalorizarea imaginii. 1954–1959. privirea e proiecflia cærnii în lume. o razæ venitæ din soare. Paris. 17. în repaus pur. 1958. 1992. realizînd un portret al acestui efluviu sub forma unei figuri conice cu vîrful în pupilæ øi baza în obiectul cuprins de privire. Kuhn. «vedere binocularæ». Pentru tofli aceøti opticieni. Dupæ cum spune Xenofan. Titlul cærflii sale clarificæ intenflia sa: nu e vorba de optica clasicæ. traducere de Radu J. ceva care se amestecæ cu raza emisæ de ochi. Culoarea e conceputæ ca o calitate intrinsecæ a obiectului.arhiva rotundæ. The Structure of Scientific Revolutions. opsis: „Ceea ce conteazæ pentru un istoric al opticii e situarea acesteia într-o constelaflie a cunoaøterii dintr-o epocæ datæ . 18. nu e doar imposibilæ øi un sacrilegiu. essai de classification. Indiferent de øcoala de care aparflin opticienii antici. împotriva cæreia fuseseræ ridicate obiecflii chiar înaintea lui Thomas Kuhn14. confuzia privirii atunci cînd urmæreøte o pasære în zbor øi iluzia creatæ de picturi. [opticienii] înflelegeau un organ efemer. Simon. problemele ce apar în filosofia naturalæ a Antichitæflii nu au fost discutate decît în categoriile fizicii moderne. Chicago. øi în cele din urmæ pentru eticæ. 1988. Humanitas. Charles Mugler. Euclide et Ptolémée. Les intuitions atomistiques. deux stades de l’optique géométrique grecque. Le regard. Pierre Duhem. drept precursori ai opticienilor moderni. Werner Kutschmann. cæruia îi datoræm istoria standard a luminii20. Lumina însæøi e conceputæ ca efluviu din ochiul ceresc. Ed. Simon a evidenfliat adeziunea necriticæ la certitudini contemporane anistorice. potrivite øi onorabile a simflului vizual. e un organ care se trezeøte odatæ cu deschiderea pleoapelor. Paris. London. Hermann. Albert Lejeune. Odatæ cu Platon se încetæfleneøte un paradox care a dæinuit pînæ în zilele noastre: certitudinea cæ întreaga noastræ fiinflæ e în cæutarea unei viziuni a binelui suprem. Bogdan]. øtiinfla opticii putea fi înfleleasæ ca bazæ øi ghid pentru cultivarea unei activitæfli omeneøti. Publicatæ iniflial în italianæ în 1939. Le système du monde. ci razele ce îøi au originea în ochi. Pierre Duhem15. iubirea de înflelepciune. Pierre Duhem. ci de privire. seducflii øi distrageri ale razei vizuale sînt examinate fiindcæ ele constituie tot atîtea obstacole împotriva folosirii corecte. sînt puøi sub acuzare de Simon pentru violentarea subiectului lor de studiu. deøi vizualizarea binelui.“13 Gérard Simon încalcæ aceastæ convenflie. The Nature of Light: An historical survey. øi chiar Charles Mugler. raza vizualæ – acea ejaculare a simflului vizual – e ea însæøi organicæ. Simon susfline cæ „niciuna dintre nofliunile actuale de «razæ». J. Le regard. În acest mod. Éditions du Seuil. ediflia a doua. Vasco Ronchi. 1962 [în româneøte: Structura revolufliilor øtiinflifice. Dictionnaire historique de la terminologie géometrique des Grecs. adicæ dincolo de limitele pielii. pentru care lumea vizibilæ e doar o reflexie palidæ. Autorii antici studiazæ reflexia privirii în oglindæ. nici mæcar «obiect» øi «subiect». 14. Bibliothèque de l’Université. «imagine». 30 sept. Bucureøti. Conform lui Simon. 1999. 7 . ar ciopli divinitæfli bovine. îi consideræ pe aceøti autori. chiar în rîndul unor experfli eminenfli. realizator al edifliilor definitive Euclid øi Ptolemeu. Albert Lejeune. acolo unde væzul se prinde de obiectul sæu. l’être et l’apparence dans l’optique de l’antiquité. Vrin.18 Etologia væzului e un fenomen eminamente istorico-cultural. Bucureøti. Filosofia. ale mecanicii sau opticii. Øtiinflificæ øi Enciclopedicæ. nemulflumirea faflæ de exegeza predominantæ a autorilor greci e transformatæ într-o revizuire radicalæ øi competentæ a opticii clasice. astfel e arheologia privirii. 1970. Ei cad de acord cæ existæ ceva la suprafafla obiectului. 15. editor al unui dicflionar de 450 de pagini dedicat terminologiei greceøti pentru luminæ21. 20. Ræsturnînd istoria opticii. 1975. omul care priveøte øi relaflia acestuia cu domeniul a ceea ce e astfel vizibil“. Prin raza vizualæ. avînd de a face doar tangenflial cu lumina. 1969. Librairie C.19 Vasco Ronchi. De exemplu. de cætre un istoric al øtiinflei. dacæ boii ar avea mîini de sculptor. ce nu poate fi redus la procese neurologice puse în miøcare de stimuli electromagnetici. To Save the Phenomena: An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo. Ce anume? Culoarea. histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic. University of Chicago Press. în introducerea øi notele sale. University of Chicago Press. Louvain. Gaston Bachelard. Klincksieck. Paris. in Frankfurter Rundschau. Privirea care pipæie „Dupæ cum se vede. o umbræ coloratæ a ideilor. putem sæ dæm crezare concluziei sale cæ obiectul tratatelor optice de la Euclid. „Wissenschaft des Blickes: Eine Studie über die antike Optik von Gérard Simon“. care 13. Gérard Simon. obiectul øtiinflei antice a opticii este un efluviu al pupilei. Thomas S. Pe tofli opticienii Antichitæflii îi intereseazæ ceea ce se întîmplæ la baza conului vizual.16 Odatæ cu Simon. Gaston Bachelard. 16.17 Simon e un specialist recunoscut în clasicii greci. 1976.. 1948. «cîmp vizual». rezultæ cæ senzaflia poate avea loc în «extaz». øi un filosof poetic al øtiinflei. „Din exegeza textelor. Euclid are meritul de a fi conceput forma geometricæ a privirii umane. care e incitatæ øi împinsæ la suprafaflæ ca urmare a încælzirii sale sub privirea soarelui. Chicago. ci pur øi simplu în afara chestiunii. Paris. o razæ ce provine din ochi. 19. via Ptolemeu øi pînæ la cele din Evul Mediu nu este lumina. cu toflii susflin cæ privirea se întinde în afaræ øi se autoproiecteazæ printr-o erecflie organicæ a ochiului. Aceste capturi. 2. e de acum înainte legatæ de indiferenfla disciplinatæ. a divinitæflii. 21. Spre deosebire de studiile dinaintea sa. De aici. Filosoful aspiræ la atingerea unui adevær care se aflæ acolo unde ochiul nu bate. refracflia privirii atunci cînd atinge suprafafla apei.

Studiul dedicat lui libido videndi e proiectul de o viaflæ øi pasiunea unui cælugær dominican. amestecul cærnii cu lumea are loc pe obiectul însuøi. dar øi cu ochiul. astfel. E un eveniment cosmic. nu are loc în spafliul descris de axiomele topologiei cognitive a epocii moderne. stoici. Rezultatul potrivirii e o bætælie. ci ca simboluri ale invizibilului: divinitæfli sau forfle reprezentate de acestea. ca icoanæ folositæ în prac- 23. Ambivalenfla lor se datoreazæ specificului credinflei. acolo unde ochiul întîlneøte umbra coloratæ læsatæ de idei sau acolo unde pojghifla obiectelor. expunere. desprinsæ de soare. un rîu. existæ atîta vreme cît e actualizat de amestecul sæu cu culorile suscitate de lumina soarelui. era în mod egal Dumnezeu øi Om. un sumar e suficient pentru a deschide o intrare în istoria privirii. færæ a-øi pierde sau diminua din divinitate. oamenii vorbeau despre visibilia (în latinæ: imagini vizuale). din cældura înæbuøitoare a Romei. libido videndi. Éditions du Cerf. El a realizat o monografie a istoriei dorinflelor oculare. Speranfla creøtinæ se îndrepta cætre viziunea feflei lui Dumnezeu. Problema s-a conturat ca diferenflæ între emphasis øi un anumit artefact. La rue et l’image: espace publique et circulation d’images. Vechii autori vorbesc de raza vizualæ în termeni de deget ocular. Paris. François Böspflug. Cuvîntul lui Dumnezeu putea fi sesizat cu urechea. Simon. Problema i-a pærut acestuia atît de urgentæ. cerul øi pæmîntul. 8 .24 Autorul sæu e Benedict al XIV-lea.22. cæ istoria opsis-ului prezentatæ de Gérard Simon nu e uøor de asimilat. Pentru Aristotel. organ al sufletului. ori „pro-punere“. Böspflug comenteazæ o enciclicæ papalæ publicatæ în 1745. s-a închis în biblioteca din Vatican øi. profesor la Sorbona øi Strasbourg. Nu e de mirare. Reticenfla scopicæ tradiflionalæ în fafla unei imagini a fost ridicatæ la un nou nivel de discurs analitic. 1984. Nu vom aborda aici în detaliu istoria iconoclasmului. 3. sculpturile nu au mai fost privite ca zei. e cuprinsæ de privire. Cosmos vine din kosmein. Paris. care ar fi reprezentat Sfînta Treime. Iisus. la apogeul disputelor bizantine asupra iconoclasmului. Concepflia clasicæ a privirii nu a putut combate o provocare intelectualæ apærutæ în Antichitatea bizantinæ tîrzie. Presocraticii cultivaseræ indiferenfla pentru zei pentru a se concentra asupra conceptului de entitate. pentru complementaritæfli asimetrice mutual constitutive. fusese numit din cele mai vechi timpuri Imaginea Tatælui. în anul 726. sens). Acest simfl pentru proporflii ontice. De la cel de-al Doilea Conciliu de la Niceea (787). Bula poate fi cititæ ca sumar pentru o mie de ani de iconologie teologicæ. Pentru prima oaræ. cuvîntul grec pentru alinierea a douæ pærfli sau fefle: douæ armate. cele douæ pærfli se contopesc: privirea coloratæ de lume øi lumea coloratæ de privire. Dumnezeu.23 Cartea sa despre recrudescenfla tîrzie a iconoclasmului în mijlocul perioadei baroce e o bunæ introducere în aceastæ poveste. aøadar. Fiul Mariei. undeva dincolo de piele. prezentare. Noi nu avem cuvinte pentru acest tip de apariflie din exterior. În emphasis/expunere. aprinzînd privirea cu culoare. fructul potrivirii unor componente asimetrice. În Dieu dans l’art [Dumnezeu în artæ]. auzit øi væzut de oamenii obiønuifli. creøtinii øi-au exprimat astfel dorinfla de a venera emphasis-ul divin din icoanæ. E rezultatul unei complementaritæfli între privirea extrovertitæ. ochiul øi culorile. de cealaltæ. François Böspflug. a ræbufnit împotriva reprezentærii grafice a Sfîntului Duh sub forma unui triplet de tineri bærbafli. unul dintre puflinii intelectuali care au ocupat tronul papal în ultimele secole. maluri. începînd din Antichitatea tîrzie øi incluzînd o analizæ a afiøelor electorale ale lui Mitterand. urechea øi sunetul armonios. Ioan Damaschin. François Böspflug. reprezentarea pictorialæ a umanitæflii lui Cristos fusese acceptatæ. Éditions du Cerf. membru psihic impregnat de culorile prinse în actul de îmbinare perceptivæ. visibilia øi muzica. fusese atins. Øcolile filosofice diferæ în ceea ce priveøte locul întîlnirii. universul. Libido videndi [plæcerea væzului] În Evul Mediu. Sufletul locuieøte în corp. iar în Antichitate despre emphasis (în greacæ: apariflia unei suprafefle netede. sub conducerea eminentæ a Pærintelui Bisericii. 24. au devenit un obiect explicit de reflecflie filosoficæ.“22 Grecii nu ar fi putut concepe væzul færæ raportul asimetric dintre ochiul corporal øi obiectul iluminat. dar nu toate potenflialitæflile sale sînt circumscrise de acesta. Dieu dans l’art: Sollicitudini nostrae de Benoît XIV (1745) et l’affaire Crescence de Kaufbeuren. tîmplarul din Nazaret. întîlnirea are loc la mijloc de drum. Creøtinii au inifliat un tip nou de reticenflæ în fafla imaginii idolului. prezenfla comunæ a icoanelor în practica religioasæ creøtinæ a devenit dintr-odatæ o mare problemæ. Cu toate acestea. nu însæ øi asupra tezei cæ e „afaræ“. anume: icoana. une question d’éthique sociale. imaginea øi pofta ochiului. odatæ cu explozia disputei asupra iconoclasmului. pentru Platon øi. Le regard. øi culorile suscitate de strælucirea luminii pe un obiect. Cuvîntul lui Dumnezeu devenit carne. un eveniment contemporan cu Evul Mediu merovingian din Occident. 1990. pe de o parte. mai tîrziu. încît øi-a sacrificat vacanfla de varæ în munflii Albano.

de apariflia realitæflii invizibile reprezentate. al-Haytam era un matematician atît de faimos. însæ a dat naøtere øi pretenfliei de a face din tot ceea ce poate fi cunoscut un scop al vizualizærii. ed. Icoana e væzutæ øi interpretatæ ca lucru cu totul diferit de statuia lui Cezar sau Jupiter. Paris. ce se referea în primul rînd la privirea credinciosului. O tînæræ flærancæ din Swabia intrase într-o mænæstire din Kaufbeuern.25 Reprezentarea lui Dumnezeu-Tatæl ca patriarh bærbos apærea în cîteva picturi de altar occidentale øi fusese legitimatæ ca evidentæ metaforæ. cu a cærei frumusefle øi maiestate nu poate concura nicio imagine a Atotputernicului. Papa nu a reacflionat viguros doar împotriva unui motiv iconografic. Böspflug. În acel moment. Gudrun Schleusener-Eichholz. Nicée II. in David C. ori cea a Sfîntului Petru. Cea mai bunæ introducere este David C. Putem compara austeritatea unei icoane estice timpurii cu suculenfla unui nud de Velázquez. 29. Science in the Middle Ages. concepînd privirea ca un fel de dor de dincolo. University of Chicago Press. desigur. iar odatæ cælugæritæ. Vezi øi David C. el s-a flinut la distanflæ de curte øi øi-a creat un „instrument“ pentru studierea eclipsei solare pe care o prezisese.arhiva tica religioasæ ortodoxæ. 965–1039).28 Dupæ ce a dus la sfîrøit periplul sæu în iconologia normativæ a modernitæflii timpurii. în fiecare cæmin øi carte de rugæciuni. înlocuind-o cu o cruce simplæ. 2–4 Oct. încît sultanul i-a cerut sæ controleze Nilul. Conform legendei.) 28. ce a avut loc în 25 de sesiuni între 1545 øi 1563. simbolizatæ ocazional printr-un porumbel. Al-Haytam a observat cæ imaginea soarelui 25. 1978. pp. øi. explozia posttridentinæ27 a imaginilor baroce era la apogeu în regiunile catolice. c. Marele merit al lui Böspflug este cel de a fi adæugat o nouæ fafletæ a istoriei privirii: iconologia începe cu o teorie – o manieræ de a privi. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler.) 30. nu fusese niciodatæ înfæfliøatæ în carne umanæ. semn distinctiv asupra cæruia se poate fixa privirea. imaginea a devenit o nouæ prezenflæ. De asemenea. de la obiectul în timp la realitatea în eternitate. devastarea bisericilor din timpul Reformei. televiziune sau internet. fie cætre mæiestria fascinantæ a imaginii reprezentative. cetæflean al Alexandriei. Actes du Colloque International Nicée II tenu au Collège de France. 4. e aprinsæ de emphasis. exaltarea musulmanæ a sunetului Coranului. avusese viziunea „Iubirii Divine. prin implicaflie: scop. Lindberg. Cerf. 1976. Perioadæ dupæ Conciliul Ecumenic din Trento (în latinæ: Concilium Tridentinum) al Bisericii Catolice.1986. de la cea temporaræ øi muritoare la cea eternæ øi nemuritoare.30 Povestea începe cu alHaytam (în latinæ Alhazen. fusese înlocuitæ de gravura realistæ în cupru. În acest eveniment. Lossky. München. Dieu dans l’art. privirea credincioasæ ce cade asupra reprezentærii picturale a lui Cristos. Libido videndi poate duce în douæ direcflii: fie cætre necunoscutul de dincolo. 338–368. sub forma imaginii unui tînær bærbat. Aceastæ dorinflæ de a privi în eternitate a devenit o permanenflæ a gîndirii occidentale. care sînt menite sæ aducæ la prezenflæ maiestatea acestora. În 726. însæ væzul a suferit o inversiune majoræ. 2 vol. Cu ajutorul unei mici gæuri. icoana diferæ øi de pictura simplæ. iubirea mutualæ a Tatælui øi Fiului. ed. ikono-skepsis-ul grec. a produs pe peretele din spate al camerei întunecate o imagine a soarelui la care se putea uita færæ a fi orbit de luminæ. reticenfla privirii occidentale în fafla imaginii a ræmas constantæ. magazinele locale au produs în serie mii de tipærituri captivante cu aceastæ viziune. W. 9 . 1985. 27. Lindberg. De la lumen la luminæ În perioada de la Conciliul de la Niceea la cælugærifla din Kaufbeuern. ci øi împotriva noii inundæri tehnogenice a spafliului vizual cu reproduceri. Skopos: paznic. Realizînd futilitatea unui asemenea proiect. în lemn. Lindberg. împæratul Leon al III-lea a scos icoana lui Cristos din tympanum-ul de bronz al porflii palatului. Paris. ce sugereazæ o asemænare sau explicaflie. Confruntîndu-se cu aceastæ provocare. Încæ mai important e faptul cæ apæruse o nouæ tehnologie a tipæriturii: xilografia colfluroasæ. (N. de a avea experienfla unui skopos29 – care dezleagæ orizontul. Douze siècles d’images religieuses. Chicago. la fel ca øi ceilalfli doi opticieni impozanfli dinaintea sa. Icoana conduce astfel credinciosul pe drumul de la typos la prototypos al lui Cristos reînviat. Conform unui canon al Conciliului de la Niceea. Datoritæ acestor reproduceri ieftine. (N. Euclid øi Ptolemeu. François Böspflug øi N. Aceasta e inovaflia împotriva cæreia a obiectat papa. 1987. Fink. University of Chicago Press. ca reacflie împotriva Reformei. Iatæ ce a fæcut: a folosit un mormînt egiptean pe post de camera obscura. 1787–1987. tr. De atunci. Böspflug a lansat un colocviu internaflional pe tema unei noi interpretæri a evenimentelor ce avuseseræ loc în Bizanfl cu o mie de ani mai devreme. reticenfla filosoficæ de a acorda pondere de adevær unor simple reprezentæri. ci noua teorie despre privire pe care a formulat-o în urma acelui eveniment. Dar a treia persoanæ a Sfintei Treimi. tr. Sfîntul Duh. a mamei sale sau a unui sfînt. prin icoanæ. trei miøcæri diferite au ajuns la aceeaøi expresie: temerea Vechiului T estament pentru orice vizualizare a Cuvîntului lui Dumnezeu care atinge carnea øi inima credinciosului. decapitarea statuilor øi distrugerea imaginilor erau de mult trecute. niciun alt papæ nu s-a apropiat în sensul clasic de tradiflia iconofilæ øi nu a avut distanfla intelectualæ necesaræ pentru a pronunfla judecæfli similare despre fotografie. Icoana e conceputæ ca prag între douæ lumi incomensurabile. Contextul istoric e ciudat... 26. Ceea ce face din al-Haytam un revoluflionar nu e folosirea acestui instrument. „The Science of Optics“. Pærinflii Bisericii au formulat prima ontologie iconicæ.26 Aproape peste noapte. Chicago. la nordul lacului Constanfla.. prima mare teorie despre relaflia dintre privire øi imagine. din lumea morflii în lumea vieflii. Das Auge im Mittelalter. foarte fermecætor“.

33 De oculo morali. care e întotdeauna transformat într-o parabolæ moralæ. Mann Verlag. Analog cu raza vizualæ ce e nuanflatæ de culoare. øi nu ceea ce i se întîmplæ cuiva. aflat în eclipsæ parflialæ a ræmas în ochii sæi øi dupæ ce închisese pleoapele. J. 568–589. pînæ la al-Haytam. E. Noul regim scopic e reflectat øi în eticæ. fosforescent. Wolfgang Schöne a examinat problema ca tranziflie de la obiectul luminos la obiectul iluminat. in Frühmittelalterliche Studien. Gebr. în ciuda noii paradigme a væzului – pe care o îmbræfliøeazæ –. toate acestea s-au schimbat – nu dintr-odatæ. fiecare capitol despre scientia optica duce la un comentariu despre veghea ochiului. pp. – la sfîrøitul secolului XIII. Am fæcut observaflia cæ în Antichitate existaseræ deja înflelepfli ce susflineau cæ obiectele exsudæ ceea ce ochiul capteazæ: pojghifle sau emanaflii numite simulacra. 1954. a privirii. un fel de simulacru metafizic ce flîøneøte din obiectul cognifliei pentru a fi prins. Katherine H. fie prin vigilenflæ. Intro-specflia sa. Clark. øi Gudrun Schleusener-Eichholz. însæ implacabil. 33.31.31 Un alt rezultat al acestei inversiuni se observæ în felul cum e tratatæ lumina în picturæ. Ei încearcæ sæ conceapæ cogniflia ca rezultat al aøa-numitei multiplicatio specierum. Prin meditaflia sa asupra celor întîmplate atunci cînd øi-a închis ochii. 72. Smith. øi anume în corpul cristalin din spatele pupilei. reunesc apoi intelectul cu spiritul ce l-a proiectat în afaræ. într-o øtiinflæ despre razele de luminæ øi ceea ce fac ele: photo-logie. Pentru roadele filosofice ale recepfliei lui al-Haytam. 9. nu în interiorul ochiului. ei picteazæ obiectele astfel încît privitorul observæ în mod clar localizarea sursei – extrinsece – care lumineazæ obiectele. cu totul diferitæ de tipurile precedente ale cercetærii. pictorii învaflæ tehnica umbririi. Artiøtii picteazæ umbrele proiectate de obiecte. Pînæ la sfîrøitul secolului XIV. cogniflia e încæ modelatæ pe regimul scopic tradiflional. încorporat øi numit de subiectul cunoscætor. and the Foundations of Semantics. Vision and Certitude in the Age of Ockham: Optics. locul în care avea loc captura (numitæ percepflie) era afaræ. Unul dintre primii autori care l-a încorporat pe Alhazen într-un tratat în latinæ a fost decanul de medicinæ al Universitæflii din Paris din timpul lui Occam. El e cel care a plasat baza acestuia în ochi øi vîrful în obiect. pe Pierre îl interesa pregætirea preoflilor pentru Avignon. Diferite tipuri de vedere apar ca acte a cæror conduitæ poate fi formatæ. 1981. Imaginea corespunde transformærii privirii. Tachau. væzul.32 Atunci cînd contemplæm o miniaturæ sau un mozaic medieval. fie prin dobîndirea unor obiceiuri desfrînate. purtætoare de luminæ. 1250–1345. øi nu ca acel ceva cu care privirea se contopeøte atunci cînd iese înafaræ. „Optics for Preachers: the «De oculo morali» of Peter of Limoges“. Ceva mai tîrziu. Eigen-licht. Aceastæ stare de lucruri se schimbæ – nu atît de rapid ca în filosofie. Leiden. al-Haytam a inifliat inversarea teoriei clasice. Intelectul „activ“ abstrage aceste caracteristici universale din obiectul cognifliei. iar prin iluminarea obiectului îl forfleazæ pe acesta sæ îøi arate caracteristicile sale universale. Inversiunea væzului e reflectatæ foarte clar de schimbarea epistemologicæ a secolului XIII. 1978. 1988. Locul încorporærii sau in-formærii a fost mutat în interiorul ochiului. În mod surprinzætor. intelectul e informat „intenflionat“ de aceste caracteristici care. cînd curtea papalæ se afla la Orvieto øi în acelaøi moment cu tratatele de opticæ ale lui Johann Peckham øi Roger Bacon. pp. marele învæflat italian dominican. care pot fi bune sau rele din punct de vedere moral. Al-Haytam a transformat optica dintr-o øtiinflæ a opsis-ului. L. Obiectele nu proiecteazæ umbre. la apogeul gîndirii scolastice: – la Toma din Aquino. cæutætura sînt concepute ca activitæfli umane propriu-zise. Berlin. pp. Cu toate acestea. Dupæ traducerea operei sale în latinæ øi schimbarea numelui sæu în „Alhazen“. erau influenflafli deja de noul regim scopic preluat de la Alhazen. D. Epistemology.3. e ca øi cum intellectus agens ar fi soarele care „forfleazæ“ obiectele sæ îøi arate culorile. „Naturwissenschaft und Allegorese: Der «Tractatus de oculo morali» des Petrus von Limoges“. Lucrurile apar în propria lor luminæ. educaflie øi formare a virtuflii. 32. Brill. de la acfliunea de atingere a exteriorului la recepflionarea lucrurilor aduse de luminæ în interiorul ochiului. væzul a fost examinat øi perceput ca rezultat a ceea ce aduce lumina în ochi. 12. vezi Mark A. 258–309. Din acel moment. nu existæ umbrire øi nici o indicaflie a vreunei surse de luminæ care ar cauza toatæ aceastæ luminozitate. Über das Licht in der Malerei. Privirea. pp. nu cînd i-a deschis. „Getting the Big Picture in Perspectivist Optics“. Iese afaræ pentru a atinge obiectul. øi nu øtiinfla naturii. 10 . acestea sînt ceea ce face cineva. 20–81. Pentru Pierre. în special Roger Bacon øi William Occam. tratatul lui Pierre din Limoges. 1977. a apærut ca manuscris în jurul anului 1281. ceea ce vedem sînt culori care radiazæ: obiectele sînt entitæfli iluminate intrinsec. însæ la fel de implacabil. Intellectus agens se comportæ ca raza vizualæ a privirii clasice. l-a fæcut sæ întoarcæ pe dos construcflia conului vizual. Wolfgang Schöne. Majoritatea capitolelor sale încep cu un sumar al ceea ce „ne spun savanflii opticieni“. Sursa luminii a devenit mundanæ. el continuæ tradiflia opticii ca propedeuticæ a eticii. în propria lor strælucire. 329–343. prin reflecflie. Pictorul se limiteazæ la ceea ce aratæ øi lumineazæ o luminæ fixatæ (Zeigelicht). in Isis. in The Michigan Academician. marii învæflafli franciscani din Anglia. Astfel. Spre deosebire de aceøtia din urmæ.

Weigl. 36. expunînd mæruntaiele. lumen fidei øi illuminatio de pe paginæ nu erau doar discutate. însæ nu a instrumentat privirea. O persoanæ capabilæ sæ exercite lumen e o creaturæ cu totul diferitæ de cea care recepflioneazæ în mod pasiv lux. Datoritæ unui instrument. vederea stricatæ. Stuttgart. O carte micæ scrisæ de Engelhard Weigl e ghidul agreabil øi competent al noii epoci a percepfliei instrumentate.36 Acestea se bazau. Paul K. Instrumente der Neuzeit. Ele desprind ochiul de naturæ øi simuleazæ. în timpul secolului XVI. 37. Deøi accentul pe inventarea lentilelor e util pentru discutarea succesiunii paradigmelor øtiinflifice37. 1988. 35. cald øi rece. cît øi exaltarea privirii: în mod progresiv. nu prin imagini. Ochiul øi lumea. ce reflecta opoziflia calitæflilor fundamentale. susflinute de încrederea în øtiinflele naturale echipate cu tehnologii. 11 . 5. cæ apa de izvor e mai rece vara decît iarna. pe atunci evident. ochiul însuøi a fost degradat într-un dispozitiv pentru observare. termometrul. lumen intellectuale. Scalpelul øi bisturiul au deschis burta. London. Aceastæ experienflæ era cu totul diferitæ de unicul tip de luminæ pe care par sæ îl cunoascæ modernii. Lumen oculorum. ustensilele au întærit – nu. pusæ în serviciul øtiinflei. 1990. a abolit faptul (diferenfla). cunoaøtere øi arte. a devenit condiflia necesaræ pentru ca ochii credinflei sæ poatæ atinge pragul eternitæflii. Antrenamentul privirii. Icoana a orientat. au înarmat ochiul øi au transformat privirea. Autorul subliniazæ paralela dintre noile concepte de adevær øi realitate. observaflie. îl fac sæ vadæ ceea ce înainte nu putea fi cunoscut. øi nu al opsisului. Treptat. Metzler. Ochiul a pierdut conaturalitatea cu obiectele øi. øi nu al credinflei. Din cele mai vechi timpuri. xilografia øi apoi gravura au dat mæruntaielor însîngerate aparenfla de organe a cæror formæ s-a impus asupra privirii. Implicafliile asupra posibilitæflilor eticii sînt profunde. Ochiul nu avea nevoie de cîrje. ochii imaginii. pentru a garanta noua øtiinflæ“. e nouæ. Vederea a fost desprinsæ de sinestezie. 1610] datoritæ faptului cæ dobîndise o nouæ privire. ca urmare a învæflærii tehnicii de umbrire ca student al Academiei 34. a dobîndit supremaflie asupra celorlalte simfluri. Øtiinfla anatomiei a apærut din reticenflæ øi negarea ulterioaræ a regimului de imagini transmis de la Galenus prin texte. Verso. Un singur exemplu ajunge pentru a ilustra transformarea: concurenfla dintre teoriile ce încercau sæ explice faptul. adeværul nu mai era ceea ce væzuse ochiul. Ca urmare. 11. care erau considerate a fi irelevante în ceea ce priveøte adeværul. Engelhard Weigl. respectiv lumina ce intræ înæuntru: lumen øi lux. desenatorii au încetat sæ redea ceea ce „øtiau“ øi au început sæ vadæ în perspectivæ „naturalæ“. era nevoie de o anumitæ educaflie pentru a privi în typos. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit. icoana. Inventarea øi folosirea lentilelor. însæ nu putea fi niciodatæ inadecvatæ. Privirea putea fi impuræ. askesis. în ultimæ instanflæ. Cu toate acestea.35 Timp de douæ milenii. Instrumentarea privirii Din punct de vedere istoric. a cærei concluzie a fost numitæ de atunci temperaturæ. folosinfla sa se restrînge la studiul istoriei opticii.arhiva Douæ cuvinte latine diferite erau folosite pentru lumina ce iese în afaræ. Feyerabend. Das Auge im Mittelalter. privirea øi aparenfla (emphasis) se aflau într-o relaflie reciprocæ de proporflie naturalæ. instrumentele au scos privirea din vizibil. Folosirea acestui termen. øi nici nu ar fi putut sæ le utilizeze. filosofii greci vorbiseræ de o indiferenflæ pentru imagini. pe teoria unui antagonism elementar al anotimpurilor. Instrumente der Neuzeit. De o manieræ analoagæ. Rezultatul e atît degradarea. teoria lui Aristotel definise relaflia dintre epistemé øi techné. aceste desene au confirmat „perspectiva“ impusæ de autoritatea scrisæ a anatomiøtilor galeniøti. Aceste teorii au dominat discufliile pînæ în momentul în care un instrument de mæsurat. conceputæ ca proporflia dintre latura øi diagonala unui pætrat sau cincimea ce rezultæ din diviziunea unei corzi în proporflie de trei pærfli din cinci. La început. ochiul distras. p. ci rezultatul unei observaflii. a telescopului øi a microscopului sînt considerate de obicei ca motor øi în acelaøi timp simbol-cheie al tipului de iconoclasm øi iconofilie al modernitæflii timpurii. Væzul a devenit astfel independent de atingere øi gust øi a fost exaltat ca instrument principal al observafliei. Revelaflia creøtinæ a inculcat un disprefl calificat pentru aceste lucruri mundane. Galilei a fæcut descoperirile descrise în Sidereus Nuncius [Mesagerul sideral. exegeza percepfliei senzoriale a cældurii øi frigului a fost înlocuitæ cu euristica mæsurætorii. ci erau subiecte ale experienflei. desemneazæ væzul coordonat de un instrument.34 Am cîøtigat lux øi am pierdut lumen. Alexander von Humboldt a væzut în aceasta începutul øtiinflei moderne: „[Instrumentele] echipeazæ omul cu organe noi. Schleusener-Eichholz. în acelaøi timp. p. 9. fiindcæ natura îl înzestrase cu conaturalitate. ceea ce exludea existenfla unor lucruri dincolo de bætaia ochiului. Ochiul øi obiectul erau conaturale. desenele cu creta. Against Method.

El nu îl invitæ pe privitor sæ ia parte la o acfliune cu valenfle morale. Bruce S. formele lucrurilor. Pentru picturæ. Crombie. The Art of Describing. 176ff. în telescop sau prin telescop. 1990. imaginea apærea pe lume ca o construcflie a artistului. viitorul va fi cuprins în sentinfla sa: ut pictura ita visio. Johannes Kepler încæ mai face o distincflie claræ între douæ evenimente41: – pe de o parte. Houghton Mifflin. Acolo. e focalizatæ de acestea øi proiectatæ pe retinæ. O controversæ recentæ din istoria artei a apærut pe seama a douæ moduri ideale de interpretare a actului picturii occidentale. øi Werner Kutschmann.43 Pictura traduce o poveste scrisæ iniflial într-o carte. e un mod de a spune o poveste. Frankfurt am Main. London. Sidereus Nuncius. din contræ. Der Naturwissenschaftler und sein Körper. Inifliativa pentru introducerea acestei distincflii îi aparfline Svetlanei Alpers. Suhrkamp. lumen-ul.40 Un lucru pare a fi clar: folosirea din ce în ce mai intensæ a dispozitivelor instrumentale pentru ochi mæreøte în acelaøi timp distanfla dintre om øi lumea tangibilæ a lucrurilor cotidiene. Insel-Verlag. Galileo Galilei. 40. The Ecological Approach to Visual Perception. 25ff. Pentru olandez. pp. la o distanflæ bine definitæ de privitor. Variorum Reprints. De acum înainte. sæ se aplece øi sæ se implice în spafliul reprezentat. ci doar pe suprafafla øevaletului. a tiparului øi sticlei. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Nachricht von neuen Sternen. nu dispare dintr-odatæ. 7–21. numeøte imaginea virtualæ din fafla ochiului pictura lucrurilor. de Arte din Florenfla.44 Kepler. ce ocupæ un loc bine definit în fafla picturii. se poate sugera cæ problemele care au apærut în dezbaterile actuale despre realismul instrumental au fost deja discutate în timpul lui Galilei. Pictura e o narafliune. obiectul poate fi øi auzit ori atins. imaginea devine o parte esenflialæ a privirii. Bloomington. 153. C. în ceva ce poate fi contemplat de privire. aceste studii s-au dovedit a fi utile. Pentru Alberti. 1972. pp. James Gibson va resuscita aceastæ distincflie sub forma diferenflei dintre lumea vizualæ øi cîmpul vizual. 1986. povestea apare în sau printr-o fereastræ care îi permite privitorului. ca niøte polifliøti. vol. 43. p. 44. 1979. Noul iconoclasm ne confirmæ faptul cæ o nouæ reticenflæ în fafla imaginilor mentale tradiflionale este cea care a bætut calea pentru inversiunea privirii. privirea care simte unde e vizibilul. cea italianæ. 39. Consacræ statutul unor personaje ca eroii. datoritæ faptului cæ educaflia sa artisticæ îl învæflase sæ deseneze øi sæ umbreascæ ceea ce vedea în instrumentul sæu. vol. 1991. e un substitut optic al obiectului însuøi. øi alfli cercetætori îøi îndreptaseræ telescoapele de aceeaøi calitate cætre lunæ. Spre deosebire de stilul italian.46 Aranjamentul obiectelor sau reprezentarea unei scene la Alberti nu pretinde cæ ar fi o copie a imaginii retinale. respectiv cea olandezæ. aparenfla lucrului. Don Ihde. o «entitate imaginatæ»]. „Cum hactenus Imago fuerit Ens rationale. imago rerum [imaginea lucrurilor].42 Stilul italian provine din învæflæturile lui Leon Battista Alberti. Eastwood. Gibson. Pentru filosofia tehnologiei. 6. au fæcut ca ochiul sæ devinæ øi mai important în cæutarea noului tip de adevær. proiectatæ de privire în afaræ. University of Chicago Press. la rîndul lor. Nu atrage ochiul într-un spafliu pictat. Alpers. 46.45 Mult mai tîrziu. Ca urmare. Vezi øi Gibson. Cu toate acestea. On Painting and On Sculpture: The Latin Texts of De pictura and De statua by Leon Battista Alberti. Instrumental Realism: The Interface between Philosophy of Science and Philosophy of Technology. De exemplu. Ronceverte. in Hans Blumenberg. 12 . London. picturae dicantur. de unde e ridicatæ de spiritele vizuale. Literatura recentæ de istoria opticii39 a deschis noi perspective asupra legæturilor dintre transformarea modurilor percepfliei øi interpretarea acestora între 1600 øi 1750. Die Rolle der „inneren Natur“ in der experimentellen Naturwissenschaft der frühen Neuzeit. Noua reluctanflæ a incitat utilizarea oflelului øi creionului. pictura rerum [pictura lucrurilor]. Pictorul reprezintæ pe suprafafla picturii ceea ce se presupune cæ ar avea loc înlæuntrul ochiului. 2. ce existæ cu adeværat pe hîrtie sau alte suprafefle. p. Boston. „Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit“. 2. Houghton Mifflin. Frankfurt am Main.38 În aceeaøi perioadæ. 1965. Cecil Grayson. cel olandez nu e narativ. 174. iam figurae rerum vere in papyro existentes. pentru construcflia unor instrumente care. abordærile diferite ale pictorilor dezvæluie tipuri specifice ale privirii. 1989. Kepler. Hans Blumenberg. deoarece reprezintæ interacfliunile semnificative dintre persoane. Boston. care apare în fafla lentilelor pupilei.“ În traducere: „Deøi pînæ în prezent Imaginea era [doar] un Ens rationale [aproximativ. 45. Chicago. James J.38. fæcînd vizibile alegerile lor morale. privirea e contopitæ cu imaginea. suprafafla obiectului væzut coincide cu cea a picturii. The Perception of the Visual World. Ad Vitellionem. 1983. A. Phaidon. în mod paradoxal. Pictura sa creeazæ un obiect care apare pe lume printr-un act de construcflie geometricæ. E o artæ legitimæ. London. Cu toate acestea. 41. expresia pictorialæ a unei tæieturi în conul vizual. ochiul devine astfel antiteza independentæ. væzul e ca pictura. se numesc picturi“. Încorporarea imaginii Kepler deosebea douæ instanfle: lumina ca pictor al øevaletului de pe retinæ øi privirea ca generator al aparenflei vizuale. Science. Ad Vitellionem. E un facsimil ce emite acelaøi fascicul de 42. prin observaflii succesive. pp. pentru a fi apoi tîrîtæ prin nervul vizual în forumul simflului comun. seu alio pariete. Galilei a fost însæ cel care a descoperit munflii selenari. Constantin Huyghens scrie despre intersecflia planurilor observate de el în camera obscura ca despre ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte. asupra locului unde obiectul væzut e prezent în mod tangibil. Diagrams and Conceptual Structures. ci încurajeazæ contemplaflia tæcutæ a suprafeflei colorate. Astronomy and Optics from Pliny to Descartes: Texts. 1950. prin întrebarea dacæ stelele mediceene øi lunile lui Jupiter sînt væzute cu telescopul sæu. ci descriptiv. sfinflii øi liderii civici. Pentru Alberti. Indiana University Press. Optics and Music in Medieval and Early Modern Thought. Dupæ cum am menflionat. În timpul epocii moderne. Svetlana Alpers. – de cealaltæ parte. dupæ cum am menflionat.

New Brunswick. puteai intra în Rick’s Café. Frankfurt am Main. ci mai degrabæ un obiect adus pe lume de libido videndi. Despre influenfla teoriei culorii øi luminii asupra poeziei. with an Examination of Three Renaissance Texts on Perspective. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. B. rev. în stil olandez. in Vorträge der Bibliothek Warburg 1924–1925. dar nu îl transformæ într-un vector cauzal ce ar duce la noua activitate a ochiului. concepe însæøi senzaflia vizualæ ca un act de reprezentare senzualæ. artistul olandez încearcæ sæ reprezinte actul opsis-ului ca operæ de artæ. Reabsorbirea privirii O problemæ generalæ legatæ de abordarea istoricæ a acestui subiect ne-a afectat foarte mult încercarea de a schifla o istorie a privirii. 258–331. densæ. R. Society of the Spectacle.53 Acfliuni foarte diferite nu pot fi redate prin cuvinte moderne færæ a face mereu precizæri. Geschichte und . 49. Perspective As Symbolic Form..a ignorat lumen-ul (vezi mai sus). Optica dioptricæ (experimentele cu refracflia luminii)47. 1951. Jurgis Baltrus aitis. Christoph Scheiner. În prezent. Abrams. Bucureøti. Paris. Berlin. Crary ne ajutæ sæ examinæm aceste schimbæri. pp. au suferit transformæri semantice radicale. Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. 1991. The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat.56 Mai precis. Debord. plasticæ a picturii. J. iar mai tîrziu cu camera lucida. Sepper.55 Aøa cum marele etimolog al cuvintelor greceøti bazate pe phos. Newton’s Optical Writings: A Guided Study. 1993. cu atît mai excesivæ e dificultatea: cum sæ evitæm remodelarea unei etologii ce a dispærut printr-o terminologie ce poate fi aplicatæ doar ultimului program de calculator? Într-o carte scurtæ øi lizibilæ. privirea nu a generat doar interpretæri diferite. care nu are nici cea mai micæ intenflie de a reprezenta evenimentul privirii. Virilio sau Lyotard57. Reticenfla ce poate fi observatæ în aceste douæ modalitæfli de percepflie. vezi Marjorie Hope Nicolson. G. 50. În spatele pupilei se aflæ un film de lichid diafan. Brown and Company. 48. München. Hessling. Black and Red. pictorul olandez. Harry N. genuri literare precum critica de fotografie sau de film solicitæ sensibilitatea pentru un trecut diferit de prezent. a fost o descoperire tehnicæ. 53. New Haven. Vezi nota 39. 57. EST-Samuel Tastet. All Was Light: An Introduction to Newton’s „Opticks“. Jonathan Crary. Sage. Abrams. principalul subiect al studiului nostru este o activitate umanæ formatæ de un anumit oikos istoric. New York. Elmayan. chiar væz. 1994. pînæ cînd Christoph Scheiner (1575–1650) sugereazæ cæ ar putea fi de fapt o lentilæ. 1976. Cu toate acestea.arhiva raze de luminæ care ar fi reflectate de obiect. Little. MIT Press. Simon. Fred Leeman. Essai sur une légende ˇ scientifique. 1983 [în româneøte: Societatea spectacolului. dincolo de cadrul picturii. primii care au atras atenflia asupra abisului dincolo de care væzul devine postmodern. Bologna. Thousand Oaks. New York. traducere øi note de Ciprian Mihali øi Radu Stoenescu. ˇ Strachan. 55. Prattica del parallelogrammo da disegnare. Paris. Cennini. care funcflioneazæ ca un stomac ce digeræ øi încorporeazæ aparenfle. vezi Dennis L. Cambridge. Rolf Haubl. Erwin Panofsky. Piper. Publicat iniflial ca „Die Perspektive als «symbolische Form»“. pp. vezi John Gage. reprezentarea pictorialæ a perspectivei centrale. Despre originea perspectivei. Casablanca aparfline unei epoci scopice care e închisæ astæzi.. opsis-ul. anamorfoza (distorsionarea controlatæ øi reconstrucflia imaginilor)50. despre reconfigurarea de ansamblu a relafliilor dintre un subiect observator øi moduri de reprezentare. genereazæ noi inifliative în iconologia teoreticæ. dar în aceeaøi mæsuræ øi un raport asupra unei invenflii culturale a timpului sæu. 1993. Literatura diverselor cîmpuri ale opticii se deschide pentru interpretæri ale istoricului tehnologiei ori ale istoricului filosofiei. ed. Columbia University Press. Le regard. retipærit in Hariolf Oberer øi Egon Verheyen. 52. ed. însæ astæzi MTV te înghite. On the Rationalization of Sight. Am arætat deja cæ reticenfla bizantinæ faflæ de icoanæ ca element esenflial al cultului a provocat primul val important de cercetare filosoficæ a iconologiei. Unter lauter Spiegelbildern. percepflia culorii48. Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. termeni ca observator. Conul vizual poate indica un vîrf pe pupilæ sau un punct pe suprafafla obiectului. traducere de W. Crary. o schimbare care a anihilat cele mai multe sensuri culturale încetæflenite ale termenilor de observator øi reprezentare“. 1960. 1993. F Hartlaub. Paul Virilio. 1977. 99–167. 1978. Eseul concis al lui Panofsky a dominat dezbaterile despre stiluri istorice ale percepfliei spafliale. reprezentare øi gîndire conduce la un nou pas în studiul iconologiei. Boston. Metropolitan Museum of Art. Jonathan Crary sugereazæ o metodæ prin care trecutul scopic al Europei poate fi recapturat în engleza modernæ. The Breaking of the Circle: Studies in the Effect of the „New Science“ upon Seventeenth-Century Poetry. 2001]. vezi A. Anamorphic Art and Illusions from the Renaissance to the Present. 1964. Cu cît e mai mare distanfla faflæ de trecut – în timpul scrierii acestui eseu –. suscitæ în mod sistematic aceeaøi reticenflæ: ceea ce vedem sînt suprafefle care aratæ privirii noastre prezenfla obiectelor sau suprafeflele sînt tot ceea ce ne aratæ realitatea? Aceastæ reticenflæ fundamentalæ faflæ de imaginea din privire trebuie regînditæ în lumina unui articol seminal de Erwin Panofsky. El porneøte de la acest gol. 1991. în spiritul lui Kepler. Éditions Galilée. Pentru orientare. Jean Baudrillard. Oxford. Pentru un studiu critic al opticii lui Newton. Despre culoare. Detroit. Pentru el. Hidden Images: Games of Perception. Cartea lui Crary e despre „væz øi construcflia sa istoricæ. Yale University Press. Clarendon Press. 54. Zone Books. øtiinflele perspectivale (folosind tehnologia proiecfliei øi velum-ul)51 øi mai ales experimentele cu camera obscuræ. 1989. reprezentare. dacæ acesta ar fi acolo. ci a declanøat evenimente ale experienflei care nu au un numitor comun. Jurgis Baltrus aitis. Galilei sau Kepler rateazæ punctul-cheie. Crary descoperæ în trecut un punct de observaflie din care poate fi væzutæ în 47.52 Panofsky a luat convingerea neokantianæ în forme epocale a priori ale percepfliei øi a fæcut din aceasta un instrument pentru istoria artei. Rutgers University Press. Symbolic Exchange and Death. De exemplu. Spre deosebire de Alberti. G. New York. Perspectiva ca formæ simbolicæ. New York.54 Plauzibilitatea acestei opinii e demonstratæ mai apoi de Kepler. optica catoptricæ (studiul oglinzilor)49. realizarea lui Alberti. Guy Debord. Monti. MA. Le miroir. Harry N. Aøa cum a arætat Gérard Simon. 51. 2 vol. øi încorporarea imaginii ca element esenflial al observafliei. Techniques of the Observer. El nu repetæ autori francezi ca Baudrillard. Leipzig–Berlin. Bedeutung des Spiegels in der Kunst.. neproblematizat. New York. în film. Nexus. cei care încearcæ sæ elaboreze o fenomenologie a privirii prin ecran sau parbriz cu ajutorul terminologiei create de Alberti. Vezi øi Martin Kemp. Privirea øi imaginea sînt pentru el douæ aspecte ale aceluiaøi eveniment. însæ a øi abætut atenflia de la realizarea contemporanæ opusæ: tratarea senzualæ. vezi William Ivins. conform lui Alpers.. L’art du moteur. 1653. În epoci diferite. Paul 13 . 1993. Rupert Hall. 7. Zauber des Spiegels. CA. 1938. traducere de Ian Hamilton Grant. Anamorphic Art. 1927. 1992. 56. instrumentalizarea ochiului..

59. Calul în galop. nu a bulversat. Toate aceste inovaflii au întærit o tendinflæ: cea cætre vederea færæ punct de vedere. munfli ce se înghifleau unii pe alflii øi flori ce formau benzi colorate de-a lungul øinelor. casa øi øcoala. – calea feratæ a dat naøtere unei priviri cu totul noi. Designul asistat de calculator. væd în fotografie cea mai distinctæ frontieræ ce marcheazæ începutul modernitæflii. Susan Sontag. 1988. ele corespund unor date matematice sau milioane de bifli electronici. Camera obscuræ furnizase modelul pentru „suprimarea generalizatæ a subiectivitæflii væzului în gîndirea secolelor XVII–XVIII“.Virilio. realizærile inginereøti au cauzat schimbæri ale mediului înconjurætor ce au generat noi modalitæfli ale privirii. El evitæ astfel tentaflia de a trata noua privire ca un fel de ou clocit de electronicæ. New York. Se poate susfline. 60. susflin cæ încæ de la mijlocul secolului XIX. H. Victor Hugo observa turnuri mergînd prin peisaj. 1969.. Paris. prin instrucfliunile mærfurilor aruncate asupra consumatorului. Paul Virilio. Minneapolis. conform lui Crary. University of Minnesota Press. obiecte industriale perfect identice au frustrat ochiul obiønuit sæ deosebeascæ lucruri similare. Sub ghidajul sæu.Y.61 În secolul XIX. cu o mantie largæ. cele douæ secole de tehnologie a privirii instrumentale apar ca implementare materialæ a unei inversiuni radicale a væzului „natural“. toate aceste schimbæri au avut loc dupæ ruptura scopicæ studiatæ de Crary. autonom.58 Conform lui Crary. 1978. De exemplu. de la oglindæ la lampæ. Roland Barthes. holografia sinteticæ. neagræ. ci doar a mecanizat øi a confirmat o paradigmæ a væzului dupæ camera obscura. recurgînd adesea la Walter Benjamin. Crary. Reflecflii despre fotografie. Farrar. Abrams. 14 . care poate fi perceput optic. figure. 1980. Klincksieck. Éditions Galilée. radical diferitæ de abilitæflile mimetice ale filmului. Straus and Giroux. 57–65. alte instrumente optice – în special stereoscopul – au devenit paradigmatice. Cælætorul aøezat pe banca sa împarte un pui præjit cu prietenul sæu øi priveøte pe fereastræ într-un spafliu cu totul diferit. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. „examinînd semnificaflia anumitor dispozitive optice.59 Alflii. simulatoarele de zbor. Classical Probability in the Enlightenment. subliniind adesea aceastæ abstragere a sinelui prin acoperirea corpului lor. B. Bloomington. ca Besançon. Dacæ aceste imagini se referæ la ceva. Unii. Nu le introduc în discuflie datoritæ modelelor de reprezentare pe care le presupun. sînt doar cîteva dintre tehnicile care mutæ væzul într-un plan desprins de observatorul uman“. oarecum ca turnura cætre abstract. Techniques of the Observer. L’horizon négatif: essai de dromoscopie. Daguerre developeazæ primele sale plæci în 1836. Idea Design & Print. fotografiei øi televiziunii. A devenit ceva obiønuit sæ vezi facsimilul înainte de adeværatul McCoy. Blackwell.62 Crary studiazæ aceastæ substituflie. ochiul uman a avut de a face din ce în ce mai mult cu un tip nou de obiect. traducere de Virgil Mleøniflæ. pp. Jean-François Lyotard. cît øi tehnic. Princeton. 1971. Hill and Wang. – primele gravuri pe lemn. On Photography. Crary susfline cæ paradigma observatorului e întoarsæ pe dos. Camera lucida: Reflections on Photography. Contribuflia remarcabilæ a lui Crary constæ în cæutarea precondifliilor acelei inversiuni a privirii ce a devenit dominantæ dupæ – sæ zicem – 1970. 1977. 1984. Camera obscura fusese paradigmaticæ pentru statutul dominant al observatorului în secolele XVII–XVIII. Crary dezvæluie øi situeazæ aceste precondiflii între 1810 øi 1830 – cu 25 de ani mai tîrziu decît s-a întîmplat în realitate. traducere de Brian Massumi.60 Mærfuri produse de maøini automate au invadat pieflele. situeazæ începutul unei noi epoci scopice prin interpretarea picturilor. însæ reflectæ o preocupare generalizatæ abia cîteva decenii mai tîrziu. 64. Desenatorii au folosit camera ca instrument de lucru. 61. 62. ca Roland Barthes øi. The Railway Journey: Trains and Travel in the Nineteenth Century. Evenimentul discutat de Crary a avut loc mai devreme. Cluj. Wolfgang Schivelbusch. New York. cele mai multe funcflii istorice ale ochiului omenesc au fost înlocuite treptat de practici prin care aparenflele nu mai au nicio referinflæ topologicæ la poziflia unui observator într-un mediu real. care opereazæ direct pe corpul individului“.. de la imitaflie la expresie. Apare la Chardin. p. animaflia pe calculator. Paris. ci ca locuri ale cunoaøterii øi puterii deopotrivæ. ce se miøca mai repede decît trenurile din 1837. Aceastæ detaøare asceticæ pærea. Susan Sontag. atît simbolic. Discours. Vezi Gilles Deleuze øi Félix Guattari. Indiana University Press. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. în urma sa. 58. 2005]. Øi totuøi. Crary. Vezi øi Lorraine Daston. 63.63 Acest proces corespunde cu schimbarea concepfliei despre funcflia minflii în actul percepfliei. 1981 [în româneøte: Camera luminoasæ. Deschiderea camerei pærea a fi identicæ cu punctul. cætre un cîmp scopic euristic mai degrabæ decît exegetic. 1. dar øi a aparatului. The Vision Machine.. Viteza roflilor a creat o diviziune între salonul vibrant øi extraordinarul spafliu exterior. Oxford University Press. iar apoi litografiile au invadat strada. documentînd dispariflia paradigmei væzului modelate pe camera obscura. nu fragmentase spafliul aøa cum o face un loc în compartiment pentru Flaubert. într-adevær. perspectivæ istoria unei noi etologii oculare. Aceastæ reconfigurare s-a efectuat printr-o „implantare ubicuæ a «spafliilor» vizuale fabricate. øi ghidarea forflatæ a atenfliei. Oxford. alflii. N. cæ în a doua jumætate a secolului XIX. ai cærui ochi nu aveau nevoie de legæturæ cu restul corpului. Princeton University Press. p.. 1994. iar acesta.. o condiflie pentru observarea øi trasarea exactæ. dupæ cum vom vedea imediat –. M. 8.64 Camera obscura a fæcut din privitorul individual – închis în întuneric – un individ izolat.

provenind dintr-o familie de evrei lituanieni de tradiflie talmudicæ mai degrabæ decît hasidicæ. pp. Dar. Antrena ochiul pentru percepflia øi interpretarea unor aparenfle care nu pot fi atinse niciodatæ. 56. erau vizualizate una lîngæ cealaltæ. În aceastæ din urmæ epocæ scopicæ. øtiinfla øi aparatele optice sprijineau o concepflie a funcfliilor ochiului care a devenit dominantæ abia în zilele noastre. 1988. Instrumentul furniza o vedere ce e mai degrabæ magicæ decît realistæ. Stereoscopul a devenit un instrument popular pentru privirea dagherotipurilor. Conservatismul sæu i-a permis lui Emmanuel Lévinas sæ devinæ ghidul nostru final în efortul de a recupera o eticæ a privirii. Pe masa bunicii. L-a adus pe Husserl în Franfla øi a fost unul dintre primii interprefli francezi ai lui Heidegger. øi nici o iluzie a Disneylandului.. 116ff. ce atrage privitorul într-o ciudatæ intimitate vizualæ. Emanuel Lévinas De-a lungul celei mai mari pærfli a secolului XX. narînd povestea 65. camera exprima convingerea cæ observaflia era bazatæ pe o vedere „obiectivæ“ a lumii. ales dintr-o mulflime de opinii filosofice. din ultimii douæzeci de ani. dar care promitea o întîlnire carnalæ. Besançon. Seattle.67 Cu toate acestea. ed. gîndirea lui Lévinas poate fi înfleleasæ ca o prelungire a reflecfliei talmudice. lua privitorul de pe picioarele sale. 9. cît øi draperia din fundal. pp. øi. A insistat în mod repetat cæ punctul sæu de plecare e „absolut nonteologic“. 15 . Pe de altæ parte. „Modernizing Vision“. poate ilustra motivul pentru care susflinem existenfla unei ezitæri specifice secolului XIX între douæ concepflii ale væzului. Jonathan Crary. filosofia. Crary. Privirea a devenit o nouæ forflæ constructivæ. Crary urmæreøte pas cu pas modul în care noua tehnologie øi noul instrumentar intensificæ prevalenfla acestor aparenfle în locul realitæflilor tangibile. Pentru el. Corpul modelului are o prezenflæ plasticæ exageratæ. au dus oamenii într-o pædure care nu e nici Parcul Naflional. amuzamente populare øi cercetæri în fiziologie øi psihologie. într-o micæ cutie întunecatæ. Lévinas consideræ cæ sursa existenflei personale e privirea reciprocæ a douæ persoane. difuza øi trivializa paradigma de tip camera obscura a væzului. Bay Press. Ca filosof contemporan. dupæ Crary. A træit øi predat în Paris multæ vreme. dezîncarnarea ochiului prin considerarea sa ca un fel de cameræ video construitæ în corp ori un organ abstract de sex. un singur om a rezistat tendinflelor dominante ale vizualizærii: desprinderea væzului de sinestezie. modul în care spafliile virtuale. Lévinas. în al treilea rînd. Popularizarea noilor teorii øi aparate a încurajat folosirea ochiului ca generator de vederi. 66. p. în opinia noastræ. condiflia raportului ocular e reticenfla. Aceasta e paradigma care. s-a estompat în anii 1820. cu proiecfliile sale perfect monoculare. alæturi de albumul foto. În timp ce camera fotograficæ înregistra. 1962. 67. in Hal Foster. prin integrarea ocularæ în realitæflile virtuale. Singura datæ cînd a intervenit în istoria noastræ aversiunea evreiascæ pentru reprezentarea pictorialæ a fost în cazul controversei din Constantinopol. din care lumea va fi dedusæ logic øi reprezentatæ. se poate înflelege profunda ambiguitate ce avea sæ caracterizeze urmætorii 150 de ani. ochii au devenit punctul-cheie al interfeflei informaflionale dintre sisteme. Dispozitivul era foarte popular printre turistele în cærucior. dezasocierea privirii de iubire. dar øi pentru libertini ce selectau prada pentru urmætoarea vizitæ la bordel. create tehnic pentru a manipula lumea vizibilæ. distanfla dintre cele douæ lentile cu care au fost fæcute fotografiile simuleazæ un contact optic imposibil. Un exemplu. din jurul anului 750. Privitorul e atras într-un spafliu virtual care nu se supune regulilor perspectivei centrale. specific evreiascæ. Mulflumitæ lui Crary. fæcute cu ajutorul a douæ lentile situate la cîfliva centimetri distanflæ. a fost crescut cu interpretarea Cabalei øi a studiat în Strasbourg imediat dupæ sfîrøitul Primului Ræzboi Mondial.65 Astfel. Techniques. Emmanuel Lévinas. intensificatæ øi mai tare ca mediul în care e perceput corpul nud: cîmpul îngust al focarului lentilei încefloøeazæ atît vaza din prim-plan. stætea cutia cu plæci stereo dintr-o cælætorie în Sicilia. Obiønuia privirea cu o vedere ce nu corespundea niciunui punct de vedere. O astfel de reticenflæ disciplinatæ – sau practicatæ. Vision and Visuality. in Bulletin de la Société Française de la Philosophie. frauduloasæ.66 Douæ fotografii. din moment ce e în afara experienflei istorice a celor mai mulfli nonevrei occidentali – pare a fi pasul iniflial necesar pentru o eticæ a celuilalt în rîndul unei generaflii cæreia i se furæ sistematic væzul. Studiul sæu îi permite sæ deceleze pærflile care au condus la marea diviziune epocalæ din 1970. în fafla oricærei icoane. garantatæ de legile ce guverneazæ propagarea razelor de luminæ. în contextul interpretærii istoriei privirii ca istorie a reticenflei în fafla imaginii. Noua maøinæ a împins privirea într-un spafliu incorporal øi inaccesibil. 110. descrierea începutului acestei mari epoci e deficitaræ. „Transcendence et Hauteur“.arhiva determinabil matematic. 36f.

Jacques Ellul. analiza privirii propusæ de Lévinas e de o importanflæ crucialæ. amestecul carnal al privirii øi al typos-ului în icoanæ a ræmas regula. øi ia sfîrøit cu privirea tactilæ a feflei tale. øi. iar dedicaflia musulmanæ totalæ pentru cuvînt era destinatæ recunoaøterii transcendenflei absolute a lui Alah. În Vestul latin. de asemenea.68 Conform studiului sæu. explicæ bætæliile iconoclastice bizantine ca fiind rezultatul a trei tradiflii ce se intersecteazæ în Estul creøtin: scepticismul grec despre figurare. o funcflie neproblematicæ. acest cult teologic pentru imagini nu a devenit niciodatæ o parte esenflialæ a liturghiei. trebuiau învæflafli cu ajutorul picturilor. în dorinfla de a-l vedea pe Dumnezeu. În multe locuri. Nu e nici fafla pe care ar descri-o un psiholog. În timp ce aniconismul sau antiiconolatria greceascæ fusese pusæ în serviciul adeværului abstract. Un ciclu istoric de mai mult de douæ milenii se apropie astfel de un sfîrøit aproximativ. cel care a luat în posesie rinichii øi inima credinciosului. vigilenfla geloasæ a cuvintelor Coranului la musulmani. 1985. temerea Vechiului Testament de a-l numi sau a-l aræta pe El. Pentru Lévinas. În acest context. Grand Rapids. a devalorizærii urechii. în opoziflie explicitæ faflæ de acesta. Lévinas spune cæ fafla mea vine pe lume din fafla celuilalt. s-a pus însæ un nou accent pe imagini ca instrumente retorice. a fost schimbatæ. vorbeøte în acest context de umilirea cuvîntului. În contextul unor astfel de reacflii împotriva degradærii cuvîntului. Fafla celuilalt mi se adreseazæ mereu într-un mod etic. a fost negatæ puterea privirii de a pæøi peste pragul dintre credincios øi Persoana Salvatorului. Prin imagini. Fafla de care vorbeøte Lévinas nu e propria faflæ. Pægînii. Fafla celuilalt se aflæ în centrul operei sale de o viaflæ. Scrierile sale au fost înflelese. prin care sæ îi fie conferit sens øi înfleles. ca niøte comentarii la filosofia lui Heidegger. un hughenot de origine parflial evreiascæ. Jacques Ellul. aceastæ victorie a ortodoxiei iconodule din Conciliul Ecumenic de la Niceea a dat naøtere unei noi reticenfle în fafla imaginii de cult. Dar. Calea a fost deschisæ pentru istoria pe care am trasat-o: simultan. Reticenfla a început cu privirea care e coloratæ de obiectul pe care îl atinge. Eerdmans. a accentului pus pe claritatea væzului mai degrabæ decît pe încrederea obedientæ. ceea ce ochiul meu mîngîie. În mod paradoxal. credinciosul se aflæ faflæ în faflæ cu Cuvîntul Încarnat al lui Dumnezeu. Lévinas repetæ: „Vezi øi auzi cînd atingi“. în care mæ descopær pe mine ca dar al tæu. Opera sa sugereazæ o nouæ perspectivæ asupra lui libido videndi. poziflia temætoare a evreului reflectæ un simfl unic pentru apropierea øi imanenfla divinitæflii. „Fafla celuilalt“ din scrierile lui Lévinas nu poate fi subiectul unei descrieri fenomenologice. care a divizat apoi creøtinætatea. dorinfla anticæ biblicæ (evreiascæ) de a ajunge în paradis. a cæror surditate era notorie – conform convingerilor contemporane –. ci trebuia celebratæ printr-o liturghie ce conferea un rol central cultului icoanelor. The Humiliation of the Word. Conciliul de la Niceea a urmat indicafliile lui Ioan Damaschin: – doctrina creøtinæ inclusese de la începuturile sale ideea cæ apariflia carnalæ a lui Dumnezeu nu e doar parte din credinflæ. reticenfla a dispærut printre cei mai mulfli credincioøi occidentali. învæflaflii se adresau analfabeflilor. în Grecia preclasicæ. într-un mod diferit. Kierkegaard vede în acest centrism ocular o neînflelegere secularæ a Bibliei. Percepflia feflei celuilalt nu e niciodatæ doar opticæ. MI. care apare inversatæ în oglindæ. Lévinas îl admiræ pe Heidegger. în ciuda asimetriei profunde dintre feflele noastre“. Lévinas a fost interpretat ca øi cum s-ar situa în cadrul fenomenologiei lui Husserl. în sprijinul cuvîntului. dar pictura a dobîndit un nou rol important. – Conciliul a insistat cæ în ruga sa în fafla icoanei. adicæ privirea sa se întinde de la typos la prototypos. Lévinas a dorit sæ salveze „fafla“. înainte ca imaginea sæ erupæ în disputa sîngeroasæ despre icoanæ în credinfla øi cultul creøtin. Astfel. În biserica esticæ. Dupæ cum o spune el însuøi: „nu pot decît sæ aud fafla celuilalt.ascetismului ocular. fafla e ceea ce ochiul meu atinge. Cunoaøterea. Dar el meritæ sæ fie interpretat aparte. În tot ce ating øi gæsesc în fafla celuilalt e subiectivitatea mea: „Eu“ nu poate fi decît un dar în øi din fafla celuilalt. Condifliile sociale øi economice ale secolului VIII au creat o scenæ favorabilæ celor trei tradiflii ale reticenflei. întotdeauna îmi spune ceva. a fost echivalatæ cu væzul. în delicateflea øi impenetrabilitatea sa extraordinaræ. øi nu e nici tæcutæ. Traducere de Ovidiu fiichindeleanu 68. sacræ sau divinæ. încæ din epoca timpurie a creøtinismului. Aceasta este ceea ce face fafla celuilalt. Cam în acelaøi timp. 16 . de a sta în poalele lui Abraham.

Penn State University Press. lui Sajay Samuel pentru medierea acordærii drepturilor de publicare. e esenflialæ din douæ motive pentru o eticæ a privirii: e necesar sæ ne inseræm pe noi înøine în tradiflia iconologiei etice. 2004. Etica privirii e importantæ fiindcæ hexis-ul sau „caracterul total“ al unei persoane depinde de modul în care acea persoanæ acflioneazæ. 3. Aceastæ perspectivæ asupra spectacolului.1 Ca motto al evenimentului afli ales „InterFace“. 141). „Surveiller son regard à l’âge du show“. Frieder Nake. Mæ preocupæ în special condiflionarea percepfliei senzoriale a sinelui formatæ de atitudinea creøtinæ faflæ de imagini. aøa cum Societatea Lingvisticæ interfafleazæ cu UNESCO. 2. se numeøte în general «interfafl滓. mai degrabæ decît creatorului. iar afaræ. 1962. Gutenberg Galaxy: The Making of Typografic Man. termen cu care erau numite telefoanele cu difuzor din dotarea armatei SUA dupæ 1940. Prin eticæ. „Vorbemerkungen zu 17 . cît øi imagine. Baden-Baden. În aceastæ chestiune. 1972. în epoca de azi a interfeflei. Abordez. pentru a clarifica anumite concepte relevante pentru eticæ. Aø putea sæ îl urmez. Ceea ce mæ preocupæ aici e etica privirii. University of Toronto Press. o temæ propusæ de realizatorii de programe øi tehnicæ de calcul. ceea ce m-a condus la urmætoarele trei intuiflii: – În primul rînd. – În al treilea rînd. Aceasta poate fi alcætuitæ din „virtufli“ sau „vicii“. McGraw.). pe care îl numesc spectacol. Die erträgliche Leichtigkeit der Zeichen: Ästhetik. distanflatæ istoric. am fost invitat sæ vorbesc despre das Bild. pentru etician. „Informaflie“ e unul dintre martorii-cheie ai tezei lui Pörksen. Mulfli presupun o legæturæ fireascæ între privire øi imagine. Deøi sînt pe dinafaræ. 236). Toronto. p. „Interfaflæ“. „Interfafla Renaøterii a constat în întîlnirea dintre pluralismul medieval øi omogenitatea øi mecanismul modern“ (p. dupæ cum ar fi spus grecii. pietate (Andacht). aøadar. o prescurtare colocvialæ pentru „echipament de intercomunicare“. Fayard.arhiva De veghe asupra ochiului în epoca spectacolului* Ivan Illich Interfaflæ Ne-am adunat aici pentru a reflecta la „Imaginea în epoca digitalizærii“. apare la Marshall McLuhan. Cu cît studiez mai mult istoria imaginii. Din acest cadru general. M. 3). * Drepturile de autor pentru Ivan Illich. Mæ voi concentra asupra unui obstacol major ce stæ în calea recunoaøterii privirii ca subiect al eticii. În 1964. Datorez concepflia mea despre utilizarea limbajului lui Uwe Pörksen. Întrebarea mea e: „Ce pot sæ fac pentru a supravieflui în mijlocul spectacolului?“ – øi nu „Cum aø putea sæ îmbunætæflesc industria spectacolului?“ Subiectul meu e foarte restrîns. statutul polemic al imaginii e o caracteristicæ distinctivæ a istoriei occidentale. Ceea ce mæ preocupæ e iconologia eticæ mai degrabæ decît cea politicæ. ritual øi superstiflie – o distincflie fundamentalæ pentru interpretarea percepfliei senzoriale din epoca creøtinæ a contopirii imaginii cu privirea. de asemenea. Analele Academiei de Øtiinfle din New York (115: 574) ne informeazæ cæ „ansamblul componentelor care conecteazæ calculatoarele analogice øi digitale. Reducînd relaflia la interfaflæ. Aceastæ nevoie de a interfafla [to interface]. între aparenfle“ („Das Sein. spre marea mea uimire. la spectacolul de luminæ laser. p. În fizicæ øi mai ales în cristalografie. in Le Perte des Sens. de a confrunta mediul cu o anumitæ putere antisocialæ e evidentæ în faimoasa poveste «Noile haine ale împæratului»“ (p. în contextul eticii privirii în istorie. 684). modul în care privirea øi væzul sînt formate de pregætirea personalæ (cuvîntul grecesc ar fi askesis). drept øi eticæ“ (Scientific American. imaginea care fusese subiect al disputelor a fost înlocuitæ de ceva nou. vorbind despre istoria acelei imagini care poate pune fiinfla între paranteze. fie ele „næscute din femeie“ ori create de vreun „calculatorist“. 1970. Paris. Scopul demersului istoric e de a gæsi øi a cîntæri evidenfla care ar stabili faptul cæ spectacolul e diferit de ceea ce fusese numit în trecut imagine. în ciuda faptului cæ sînt un reziduu poluant al terminologiei øtiinflifice. 88). adjectivul „interfacial“ a fost folosit din 1837 pentru fenomene ce au loc între douæ fefle ale unui cristal sau ale altui corp. 4. respectul ce i se acordæ – toate acestea se schimbæ în fiecare regim iconic. hypertext-ul øi realitatea virtualæ îi atrag pe spectatori cætre spectacole proiectate pe monitoare. formarea unei posturi. În atrium. Editorii îi mulflumesc Valentinei Borremans øi. 14. în relaflie cu energia la suprafaflæ. Numele sub care e cunoscutæ imaginea. Lenz Kriss-Rettenbeck. „Interfafla dintre fizicæ øi muzicæ e direct relevantæ… pentru efectele psihologice ale auzului“ (Nature. øi nu doar de cultura contemporanæ. aøa cum o øtiu eu. sistemele de management „interfafleazæ“ cu organizafliile funcflionale. McLuhan. The Extension of Man. Understanding Media. New York. disensiunile referitoare la natura imaginilor au fost percepute pînæ de curînd ca problemæ eticæ. vorbeøte de „fiinfla pusæ între paranteze. The Medium is the Message (1967): „O legæturæ ciudatæ apare adesea între tipurile antisociale. puterea sa. cu sensul de „mijloc sau loc al interacfliunii dintre douæ sisteme“. „Specialiøtii în øtiinfla educafliei sînt convinøi cæ necesitatea unei interfefle între profesori øi elevi nu va dispærea“ (ibid. Cred cæ pot demonstra însæ cæ aceastæ legæturæ are o provenienflæ istoricæ.. Agis. îi aparflin lui Valentina Borremans. Informatik. Ca medievalist. Ceea ce pedagogii numesc maturizare øi psihologii dezvoltare constituie. fostul director general al Muzeelor din Bavaria – filosof. State College. Conform Suplimentului la Dicflionarul Oxford. tensiunea øi adsorbflia (sic!). Plastic Words. Cinci ani dupæ invenflia lui McLuhan. cel de la care am învæflat e dr. de problema imaginii øi a spectacolului. Probabil cæ McLuhan a creat cuvîntul prin analogie cu „intercom“. Voi compara imaginea ce corespunde interfeflei cu imaginea din trecut.3 Voi prezenta o minischiflæ istoricæ a nofliunii de imagine. un cuvînt care înseamnæ în germanæ atît picturæ. – În al doilea rînd. Cuvîntul e departe de a fi inocent. polarizarea. pe la mijlocul anilor 1960 cuvîntul interfaflæ putea sæ semnifice aproape orice. o putere de a vedea mediile aøa cum sînt ele cu adeværat. sînt ca un peøte pe uscat în aceastæ lume care studiazæ informatica øi comunicarea. pentru a ridica douæ întrebæri: – cînd a devenit imaginea un element esenflial al privirii? – cum afecteazæ Bildwelt-ul („lumea-imagine“) imaginea din privire? Consider provocarea adusæ privitorului. 1993. 51. De la el am preluat deosebirea între devofliune (Frömmigkeit). eingeklammert zwischen Schein“). 1964: „Munca strînsæ în echipæ øi loialitatea tribalæ cerutæ de intercomul electric plaseazæ japonezii într-o relaflie pozitivæ cu vechea lor tradiflie“ (p. istoric al artei øi teolog. formarea unui obicei mai degrabæ decît cea a unui mediu. 1. Semiotik. „Interfaflæ“ apare ca verb intranzitiv [to interface] tot la McLuhan. mæ intereseazæ imaginea din privire. sau „Problema nebuniei ca rafliune a apærærii în cazuri criminale … e la interfafla dintre medicinæ. Fibra pe care încerc sæ o apuc se schimbæ însæ de la epocæ la epocæ. în mæsura în care acestea sînt sursa obiceiurilor mele – hexis-ul meu.2 Folosirea acestui cuvînt creat în 1964 predispune pe neobservate orice discuflie despre imagine. „imaginea“ øi mæ gîndesc la aceasta ca la un fel de frînghie de alpinism ce ar coborî de la paradigma contemporanæ a ecranului la ideile lui Platon. ne invitafli sæ echivalæm sisteme. În aulæ. p. înfleleg reflecflia disciplinatæ asupra acfliunilor mele. 1995. „limbajul“ predominant este cel al informafliei. controlînd øi convertind datele. ed. dar øi sæ recunoaøtem noua provocare eticæ ce s-a conturat odatæ cu epoca spectacolului. cu titlul original „Guarding the Eye in the Age of Show“. atitudini sau înclinaflii personale. cu atît mai clar observ maniera în care s-au schimbat funcflia øi locul sæu. reflectat ieri-noapte de ceafla portului Hamburg. Într-o conferinflæ (Lenz Kriss-Rettenbeck. Autorul recunoaøte funcflia istoricæ incomparabilæ pe care o au stereotipurile conotative în limbajul cotidian. Articol scris de Ivan Illich în 1994.

Cineva a socotit victimele. „Departe de a fi artificialæ. însæ tofli privesc øi væd. 7. indiferent de profesie. Shelton. meøteøug øi mediu are propriile cerinfle în ceea ce priveøte tehnicile oculare. transpiraflia. pentru a o deosebi de istoria opticii. Transaction Books. ed. Sub supravegherea unei væduve din Bremen. pæzirea ochilor nu era o modæ. sînt lipsite de acuratefle“. Une histoire du regard en Occident. 6. Ca toate celelalte activitæfli care pot atrage atenflia istoricului. H. p. History of Cartography. pp. Fiecare vîrstæ. 9. MIT Press Paperback. La «Descriptio mappe mundi» de Hughes de Saint Victor: texte inédit avec introduction et commentaire. øi nu mæ refer la sado-masochism sau filme porno. Paris. însæ marea parte a acestei literaturi nu consideræ imaginea ca experienflæ condiflionatæ istoric. a trebuit sæ pictez flori øi peisaje pentru a-mi îmbunætæfli atenflia. 1988. în Texas. Pentru originea privitului hærflilor. iconologie5. a Societæflii Internaflionale pentru Studierea Vederii Retrovizoare. care e legatæ în ultimæ instanflæ de încrederea în adeværul Încarnærii. 26–40). Funcflionarii prusaci. Pe baza teoriilor lui Alfred Schütz øi Thomas Luckmann.. Øi nu e vorba nici de privirea øoferului defensiv. nici obiectul care o articuleazæ nu pot fi interpretate færæ a menfliona aceastæ credinflæ. 170. Bunica mea a învæflat sæ picteze în acuarelæ pentru a-øi „deschide“ ochii. trebuiau sæ treacæ teste de caligrafie øi desen. neorologiei øi psihologiei cognitive. Études Augustiniennes. pp. Dacæ ar fi sæ aleg un nume pentru disciplina lor. mæ refer la ceva mai mult decît formarea arcaøilor zen. Stuttgart. 1981. Acest aspect al imaginii e cel care mæ intereseazæ aici. iezuiflii ne-au învæflat sæ ne pæzim ochii. 1983) – o prezentare densæ øi controversatæ a criteriilor de interpretare a obiectelor de cult catolice – mai ales ex-voti ce reprezintæ pærfli ale corpului. øtiinfla despre generarea. T opusæ a fost apæratæ cu nerv de M. lucrurile s-au schimbat. vezi Leo Bagrow øi R. Regensburg. Chiar øi astæzi mæ simt vinovat dacæ luminile MTV la care mi-am expus ochii îmi distrag atenflia de la textul medieval în latinæ. Am avut parte de o mare surprizæ dupæ ce redactasem în luna mai a anului 1994 acest eseu. în sensul de condiflii istorice ale privirii în epoci diferite. iar educaflia modernæ a ochiului reduce privirea la o formæ de baleiere. 7. Paris. privirea este însæ øi subiect de reflecflie øi educaflie. New York. Era parte din buna purtare a unui bæiat sæ øtie cum poate sæ se uite la o doamnæ øi cînd trebuie sæ nu se uite. Ochiul e prins într-o interfaflæ cu iconifle Microsoft Windows. Din vocabularul curent au dispærut zeci de cuvinte pentru nuanfle ale percepfliei. Vreau sæ væ vorbesc despre paøii prin care imaginea a devenit determinantul væzului. 169–185. Dia Art Foundation. recunoaøterea schemelor. de crearea. desenul era încæ parte din educaflia practicæ. 213– 239. ed. Cambridge. Regensburger Schriften zur Volkskunde. sisteme rivale. manipularea øi vînzarea imaginilor.. Vision and Visuality. managementul simbolurilor sînt cunoøtinfle practice de elitæ. privirea e rezultatul unei înzestræri naturale. „Devofliunea“ e definitæ ca „realitate culturalæ literalmente înscrisæ în corp“. lacrimile. dintre privirea europeanæ. Vezi øi Susan Buck-Morss. in Bayrische Blätter für Volkskunde. privirea. Privirea færæ ruøine e actualæ. Nu avea încredere în capacitatea mea de a citi harta metroului subteran din Tokio. Vie et mort de l’image. Nu pot sæ uit gazda mea din prima vizitæ în Japonia. antrena ochiul aøa cum muzica antrena urechea. with an Examination of Three Renaissance Texts on Perspective. ca sæ nu mai spun de cercetærile ce flin de design. perspectiva Renaøterii e chiar sistemul natural al perspectivei. Vezi øi Kriss-Rettenbeck. Pirenne. dar nu era nici eliminatæ færæ drept de apel ca reprimare internalizatæ. El mi-a supus atenfliei cartea lui Régis Debray. Chiar în copilæria mea. pp. care include activitæfli neuromotorii ca pielea de gæinæ. ci mai degrabæ o caracteristicæ constitutivæ a unei epoci specifice a culturii occidentale. istoria perspectivei6 øi istoria cartografiei7. Plenum. 1992. „The eza Scientific Basis for Leonardo da Vinci’s Theory of Perspective“. 1985. pp. Existæ o eticæ a icoanelor. Mai mult: fiind catolici. nu puteam sæ scap de ea. Pînæ recent. Erai certat dacæ te holbai. eram antrenafli sæ resimflim anumite priviri ca pîngæritoare øi sæ le menflionæm în confesional. mersului. 8.10 Opsis e cuvîntul grec pentru privire øi e un substantiv verbal. mîncatului øi ascultærii. 1952–’53. 1973. Privirea e o acfliune întîlnitæ peste tot. Nu doar acuitatea era antrenatæ astfel. Acest subiect lipseøte aproape cu desævîrøire din literatura de semioticæ. înroøirea. væzului øi ochiului. Seattle. 5. contopitæ vreme de cîteva secole cu imaginea. Ea corespunde modului în care vedem cu adeværat lumea din jurul nostru. obiønuite sæ priveascæ în jos. New Brunswick. Pentru o perspectivæ generalæ asupra cartografiei pînæ în secolul XVIII. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. În anumite timpuri øi locuri. Freiburg. ibid. On the Rationalization of Sight. cu un grad înalt de aproximare. Gustul nostru era antrenat pentru cumpænirea tuturor formelor de a-l privi pe celælalt.9 Cei care au contribuit la aceasta nu trebuie confundafli cu a) cei care studiazæ istoria opticii. acesta ar fi „opsis istoric“. Anatomie der Guten Hoffnung. care e analoagæ cu cele ale vorbirii.. iar dansul postura. propagarea øi captarea undelor electromagnetice care sînt mai lungi ca razele X øi mai scurte ca microundele. Bild und Abbild im christlichen Votivbrauchtum. vezi Patrick Gautier Dalché. Gallimard. Kriss-Rettenbeck propune un model al studiului etnologic al fizionomiei. Epoca informafliei se încarneazæ în ochi. Vezi „Zur Bedeutungsgeschichte der Devotionalien“ (in Konrad Köstlin øi Hermann Bausinger. Martin Jay a popularizat termenul în „Scopic Regimes of Modernity“. strænutatul ori tumefacflia.8 În ultimii ani. Paradigma contemporanæ e instrumentalæ: ochiul e antrenat sæ intre în competiflie cu comanda de cæutare din Word Perfect. vezi William Ivins.12 Toate aceste procese de captare øi codare a informafliei sînt doar vag legate de cultivarea eticæ a privirii. care corespunde cu încorporarea specificitæflii temporale øi geografice a mediului. Cînd vorbesc de ascetism sau educaflie a ochiului. Mæ voi inspira din iconografie4. a trægætorilor sportivi. publicatæ în original de Metropolitan Museum of Art în 1938. Pentru o bunæ introducere în studiul relafliei dintre privire øi spafliul vizual. Doresc sæ studiez privirea din trecut pentru a redescoperi abilitæflile practice ale unui askesis ocular. pregætindu-se astfel pentru prima sa cælætorie în Italia. b) istoricii fiziologiei. ci øi calitatea moralæ a privirii. in Hal Foster. Citirea rapidæ. A. c) istoricii doctrinelor filosofice care se ocupæ cu metaforele luminii. Orientarea ei prin labirint era bazatæ pe experienfla personalæ. publicatæ iniflial în 1989. Desemneazæ o activitate umanæ. literatura despre istoria regimurilor scopice s-a înmulflit. posturii øi gestului. Klett-Cotta. pe care l-am trimis prietenului meu Thierry Pacquot din Paris. pentru activitæfli legate de nas: din 158 de cuvinte în limba germanæ care indicæ variafliuni 18 . 3. in British Journal for the Philosophy of Science. øi privirea de azi. 1991. øi nici de întîlnirea anualæ. Nici conøtiinfla existenflialæ a credinciosului. Abia dupæ observarea naturii istorice a procesului de contopire gradualæ a privirii cu imaginea. „imaginea din ochi“ nu e un fapt natural. un efect al atingerii maturitæflii. teoria informafliei øi neurofiziologie. Istoricii regimurilor scopice îøi îndreaptæ atenflia asupra etologiei activitæflii senzoriale în diferite culturi øi epoci.einer volkskundlichen Gebildelehre“. Doar unii oameni înoatæ sau vîneazæ. el formuleazæ ipoteza cæ înflelegerea øi percepflia carnalæ sînt rezultatele încorporærii sinelui în expresii øi semne. cea a privirii e un subiect mult mai cuprinzætor. Ex Voto: Zeichen. vezi ultimele douæ capitole din Barbara Duden. Umgang mit Sachen. de cea a depanatorului de programe. o istorie care îøi are începutul în iconoclasmul bizantin. 1980. Deutscher Volkskundekongress. 23. a misticilor pierdufli în introspecflie sau a fetelor bætrîne victoriene. Zur Kulturgeschichte des Dinggebrauchs. 1995. Pentru modul în care disting aici iconografia de iconologie. 3–27. În comparaflie cu ea. putem evalua consecinflele morale ale reducerii væzului la statutul de interfaflæ între spectacol øi privire. ca perspectiva curbilinie a lui Hauck.11 Astæzi. 1972. absorbitæ în interfafla cu spectacolul. Jay îl foloseøte pentru a sublinia cæ væzul poate fi privilegiat în epoci istorice distincte în moduri care nu alcætuiesc o continuitate. 1988. Atlantis. Vreau sæ clarific deosebirea dintre privirea din vechime øi cea contemporanæ. La pubertate. øi nu putea concepe aroganfla mea occidentalæ de a dori sæ mæ orientez prin referinflæ constantæ la o hartæ.

cu învæflaflii din øtiinflele cognitive øi un numær considerabil de filosofi. 1929. 1040. însæ mæ rezum aici la imagine. întunecatæ. Etimologic.19 Mi-e greu sæ înfleleg de ce Meduza. Ei sînt dispuøi sæ atribuie privirii doar putere simbolicæ. Cea mai bunæ introducere pe care o øtiu în acest domeniu e Martin Jay. Arthur Kutzelnigg. fac din acest volum un instrument de referinflæ cu totul nou. 1983/’4. bunæ avea puteri distincte. Amîndouæ iau naøtere din contopirea imaginii cu væzul. În acest sens. Se pot imagina reguli pentru expunerea la imagini acaparante vizual. nu øi materialæ. care desemneazæ o privire activæ asupra lumii. Chicago. murdare sau bune. 1975. o privire penetrantæ. luminoasæ. mal de ojo. G. Spre deosebire de alte grupe de limbi (de exemplu cele dravidiene). „Majoritatea cuvintelor pentru a vedea [see] aparflin unor grupe cu rædæcini indo-europene a cæror aplicaflie diferenfliatæ este în prezent dincolo de înflelegerea noastræ“. doar 32 mai sînt încæ folosite. Foucault. „The Vision Quest in the West.22 În loc de a fi pragul vizitelor temporare ale lucrurilor vizibile. Nu deosebesc produsul interocular al programelor digitale de formarea imaginii la un vechi pictor. Ashley Montagu. Susflin cæ aceastæ capturæ are o istorie ce a început cu o aventuræ complexæ øi a ajuns la stadiul de ménage à trois: uneori.arhiva ale mirosului. 3–4.20 Istoria privirii poate fi imaginatæ sub un numær mare de titulaturi. însæ în uzajul sæu din Germania secolului XIX. Cu toate acestea. Acesta e principalul obstacol care ne împiedicæ sæ urmæm calea pe care imaginea s-a schimbat pînæ cînd a devenit o capcanæ pentru privire. Mai mult.C. Tema mea e înlocuirea globalæ a imaginii Renaøterii. Cei mai mulfli iau apariflia acestei lumi ca un fapt de la sine înfleles. Dunod. pp. Heidelberg. cele trei capitole introductive. de la Bergson. pentru termeni ce se referæ la experienfla vizualæ. Vezi Didier Anzieu. 1993. Carl Darling Buck. ochiul nu mai e poarta prin care lucrurile intræ în suflet. Merleau-Ponty la Lacan. Autorul identificæ 158 de cuvinte în germana medievalæ care desemneazæ diferite mirosuri (øi adesea gusturi). nr. De cînd capteazæ privirea culori sau forme în sensul de imagini? De cînd a devenit imaginea simbolul care determinæ perspectiva mea asupra 10. de valoare pentru istoric în primul rînd pentru clarificarea modului în care poate fi discutat despre piele ca experienflæ. 12. calculatorul øi graficele sæ îøi protejeze imaginaflia de distragerea irezistibilæ. ediflia a doua. În cel mai bun caz. O eticæ a privirii i-ar sugera celui care foloseøte televizorul. Începînd din secolul XVI. un contemporan al lui Darwin (autor al „The Expression of Emotions in Man and Animal“. 197–226. prin inserflia într-un sistem interactiv. Cuvintele care calificæ privirea sînt considerate azi metafore. prin intruziunea unei mærfi. 121–150 – un articol fundamental despre metodologia prin care poate fi fæcutæ legætura dintre cîmpurile semantice øi forma experienflei. aceastæ tezæ a fost susflinutæ de Ian Hacking. care a crescut în privire în timpul unei anumite epoci. 1928. Paris. expunerea la spectacol ar necesita o atitudine cugetatæ de rezistenflæ. Cambridge University Press. evaluatæ critic în notele de subsol care se referæ la autori contemporani englezi øi germani. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-century French Thought. aparatul video. folosirea celor douæ nofliuni e modernæ. „Der Geruchsinn in unseren Sprachen“. Al doilea cuvînt. 1991. ochii noøtri au încetat sæ fie ferestrele prin care vine lumea la noi. Aceasta are loc atunci cînd percepflia senzorialæ e conceputæ ca rezultat al inter-feflei dintre douæ sisteme.15 Privirile pot fi încæ numite libidinoase. Stephen A. Amsterdam. nu a intrat încæ în niciunul dintre dicflionarele pe care le folosesc. privirea pare incapabilæ sæ neglijeze imaginea. Informaticienii împærtæøesc aceastæ naivitate cu semioticienii. e o veche metaforæ. în care „vei vedea“ ceea ce ai citit. Why does Language Matter to Philosophy?. Un model de cercetare a privirii în literaturæ: Fritz Hellermann. Pentru o discuflie despre „metaforele vizuale latente“. Sartre. ci instrumentul prin care sînt inscripflionate imagini. Barthes. iar celælalt o persoanæ. „Die Verarmung des Geruchswortschatzes seit dem Mittelalter“. ochiul øtiinflei europene e echipat cu o reflea (Netzhaut!) pentru a captura umbrele acestora. Sugereazæ un „univers de imagini“ care mæ înconjoaræ øi care ascunde de mine lumea lucrurilor pure. ci în primul rînd ca formæ simbolicæ. alteori e fermecatæ de spectacol. North Holland. 1017–1083.. majoritatea doar în dialecte locale. 94. pp. 1984. ameninflætoare. existæ o legæturæ strînsæ între cunoaøtere øi væz în limbile indo-europene. 1872). de la verb la adjective.17 Unele persoane din Mexic se mai tem de deochi. in Journal of Anthropological Research. nu însæ øi în textele de fiziologie. Subiectul principal al cærflii e critica francezæ a oculocentrismului. University of Chicago Press. Dacæ înflelegem aceasta. De cîteva secole. New York. Pentru cîteva sute de ani. Touching: The Human Significance of The Skin.. Citim ceea ce lumina deseneazæ pe retinæ. a neglija [neglect] înseamnæ „a nu citi“. S. Mienenspiel und Gebaerdenspiel in Conrad Ferdinand Meyers Novellen: Die Ausdrucksbewegungen mit besonderer Beruecksichtigung der Augen. concentratæ pe istoria ideii øi a efectelor sale socio-psihologice: Thomas Hauschild. in Woerter und Sachen. Kepler e cel care a instalat un ochi de vacæ într-un aparat øi a descoperit cæ funcflioneazæ ca o camera obscura. Cambridge. 12. Gale. University of South Carolina Press.21 De atunci. formatæ în interiorul privirii. treizeci øi douæ dintre acestea mai sînt recunoscute. pp. a fost un romancier elveflian de etnie germanæ. Aceastæ identificare a væzului cu vizualizarea internæ trebuie înfleleasæ ca realizare crucialæ a modernitæflii europene. pentru percepflia senzorialæ. A. Postiluminismul e hræpærefl: Enciclopedia lui Denis Diderot te trimite la ultimele volume. dintre care unul e artefact. Remarcabilæ e øi schimbarea funcflionalæ în germanæ. 23–39. De o manieræ mai generalæ. Prima. ce poate conduce la dependenflæ. 1912. e un raport în trei volume despre cea de-a treia conferinflæ interdisciplinaræ a acestei organizaflii. ei consideræ imaginea un dat natural. 16. Hamburg. Meyer.1. 15. Fremdblatt Druckerei Broschek & Co. pp. O istoriografie a ochiului ræu. 1985 – reflecflii despre analogia dintre „eu“ øi „piele“ ale unui psihanalist. or What the Mind’s Eye Sees“. 17. Bildwelt. însæ nu doar în sensul de obiect tangibil sau element neurologic. pp. Harper and Row. privirea noastræ mai e solicitatæ de imagini.13 La fel. atunci e uøor de væzut cæ interiorizarea reproductivæ ce rezultæ din interfafla cu un spectacol e ceva unic. registrul lingvistic pentru atingere s-a micøorat. A Dictionary of Selected Synonyms in The Principal Indo-european Languages: A Contribution to the History of Ideas. 13. 1970. Gorgona. p. care studiazæ situafliile în care oamenii se întorc cînd sînt fixafli din spate. Derrida øi Irigaray.23 Aø dori sæ atrag atenflia asupra modului schimbætor în care privirea e perceputæ øi folositæ ca metaforæ în relaflia dintre Weltbild øi Bildwelt. 40.16 Mai demult. Vezi øi Leo Weisgerber. era opusæ lui Weltanschauung. 46. Opoziflia lor sugereazæ tranziflia de la vizualizarea lumii la reducerea lumii la o imagine. øi bibliografia cuprinzætoare. „imagine a lumii“. cu ochii sæi goi. Le moi-peau. ar trebui sæ fie un simbol pentru interfaflæ. University of Chicago Press. 328–345.14 Nu stæm mai bine cu cuvintele pentru væz. 1949. folosite de contemporanii lui Dürer. Bataille.24 Imaginea ca formæ simbolicæ Aø vrea sæ vorbesc aici despre imagine. Der Böse Blick: Ideengeschichtliche und sozialpsycholo- 19 . Voi susfline cæ aceastæ înlocuire a formærii active a imaginii. in Muttersprache. 1986. e foarte nou. în succesiunea epocilor scopice. Vezi øi Leo Weisgerber. „Adjektivische und verbale Auffassung der Gesichtsempfindungen“. Chiar dacæ reflectæ lucruri diferite. Vision in Vehicles. vezi Colin Murray Turbayne. Chicago. Actul de „a-fli face o imagine“ cu ochiul creierului a fost considerat un dat neurologic de la sine înfleles. imaginea e o mediere a priori care a pus în umbræ væzul. împærflite în øaizeci øi douæ de categorii. 14.18 Dar colegii mei rîd de Shelldrake. Taylor. Poate servi ca exemplu trivial de inginerie ocularæ. în care e vorba de privire de la Platon la Descartes. Columbia. The Myth of Metaphor. „a vedea“ a însemnat a vizualiza. e o caracteristicæ a existenflei contemporane în lumea celor 500 de canale de televiziune. in Indogermanische Forschungen. 11.

H. 13. abilitæflile artiøtilor Renaøterii fuseseræ interpretate ca o tehnicæ mulflumitæ cæreia pictorii reuøiseræ în sfîrøit sæ simuleze ceea ce fusese dintotdeauna væzut. Dictionnaire de spiritualité. 1985. Aproape inevitabil..H. col. Optica e analiza criticæ a privirii. Din cauza lui Freud. Ceea ce îi intereseazæ pe opticieni e contopirea acestei cærni transcendente cu culoarea obiectului. Aristotel. Clara Gottlieb. insistînd mai ales pe contrastul dintre prima øi cea de-a patra epocæ. George M. astfel încît ochiul ia nuanfla culorilor obiectului. ne provoacæ sæ urmæm aceastæ reflecflie. se contopeøte cu acesta. a doua ediflie. privirea radiazæ de la pupilæ øi cuprinde obiectul. Meiner. Ochiul e perceput din ce în ce mai mult ca instrument. Instructorii de meditaflie au fost preocupafli în mod tradiflional cu necesitatea de a sta de veghe la poarta inimii. în Hamburg. 1932–1995. 23. se contureazæ øi acele certitudini mulflumitæ cærora putem vorbi astæzi despre comunicare vizualæ. La Mort dans les yeux: Figures de l’autre en Grèce ancienne. The Window in Art: From the Window of God to the Vanity of Man: a Survey of Window Symbolism in Western Painting. Cælugærii greci erau deja preocupafli cu stabilirea unor obiceiuri psihice prin care aparenflele ar fi putut fi filtrate prin memorie. Putem sæ o numim epoca diagramelor.29 Atît cuvintele ce numesc aceste raze. Kunst and Leben. Hamburg. tofli cei care se ocupæ de opticæ studiazæ acest efluviu ocular. doctrine et histoire. XXII. în jurul anului 1800. 2. în timp ce „imaginea“ a fost folositæ pentru o entitate creatæ de imaginaflie. 1986. Cel de-al treilea regim ia naøtere din contopirea figurii øi a privirii în Renaøterea timpurie. 24. Emmanuel Lévinas. el reconstruieøte mitul lui Glaucos. relevantæ pentru istoria percepfliei: ochiul ca fereastræ øi fereastra ca ochi. „The Copernican Disturbance and the Keplerian Revolution“. imaginea øi spectacolul sînt etichete pentru douæ categorii eterogene de mediere. Sfîrøitul acestui regim al privirii atotcuprinzætoare începe în Egiptul fatimid.28 Abia odatæ cu apariflia celui de-al patrulea regim. Spectacolul apare prin instanflierea unui program cibernetic. Unii numesc acest regim epoca privirii umilite sau mediate. pp. Vezi Marcel Viller. Beauchesne. Væzul modern e ceva ce mi se întîmplæ mie.35 Opsis poate fi aruncatæ. în aceastæ epocæ. Tradiflia ascezei oculare precedæ contopirea privirii cu imaginea. Paris. Freiburg. in Osiris. Fink. iar væzul ca activitate extrovertitæ. Din nefericire. „The Anatomy of Envy: A Study in Symbolic Behavior“. ci o emanaflie transpupilaræ.gische Untersuchungen. asemænîndu-l pe acesta cu lumina unei lanterne ce lumineazæ oaspetele din poartæ. privirea e perceputæ ca organ transocular. New York.27 Pentru a depæna povestea acestei încorporæri a imaginii. În timpul Evului Mediu øi în timpurile moderne. R. De la presocraticul Alkmaion30 la Platon. in Current Anthropology. germanii Blicke. Aceastæ lucrare abordeazæ istoria semanticii ochiului. 1978. el observæ locurile oarbe ale cærnii. la rîndul sæu. Deosebirea dintre imagine øi spectacol în actul vederii. cea pe care o privesc. Aceastæ lucrare furnizeazæ iconografia fundamentalæ a temei „ferestrei“. imaginea corpului specificæ secolului XX e exprimatæ în limbajul descriptiv al anatomiei øi fiziologiei. lîngæ locul în care se afla biblioteca lui Aby Warburg. Vezi articolul classic. E epoca dominatæ de izometrie mai degrabæ decît de perspectivæ. voi distinge diferite regimuri scopice sau „cadre oculare“ care au format privirea în mod istoric. e dificil pentru ei sæ înfleleagæ cum putea sora Diana din Verona sæ îl îmbræfliøeze cu priviri caste pe fratele Iordan din Saxonia. in Journal of the History of Ideas.J. 110–118. acel a priori simbolic al væzului care mæ intereseazæ nu e tehnica perspectivalæ a secolului XV. Pentru autor. Foster. David C. a perspectivelor neafectate de punctul de vedere. lipsitæ de imagine. 1972. se gîndesc la radar. De la Euclid citire. Întrebarea care e cu totul nouæ astæzi e alta: Cum pot sæ evit – nu figurile. Teza sa a întors pe dos istoria artei øi e încæ subiect de dezbatere.2. seria a doua. S. o epocæ a unui væz care e mai degrabæ hermeneutic decît exegetic. Cînd discut despre prietenia medievalæ cu studenflii mei nu pot însæ sæ evit acest tip de privire. Prefer sæ o numesc epoca spectacolului. în timp ce imaginea implicæ întotdeauna poiesis. Citînd din textele medicale ca øi cum ar fi mituri. sæ te væd faflæ în faflæ færæ un mediu (imaginea) e diferitæ de întrebarea: ce pot sæ fac cu experienfla decorporalizatæ a fotografiilor øi telefoanelor „tale“. Die Welt des Auges. 165–202. 21. Humanismus des anderen Menschen. pp. multor oameni le e greu sæ perceapæ propria privire ca atingere agresivæ. în timpul cæreia ochiul devine dependent de interfaflæ mai degrabæ decît de imaginaflie. În aceastæ epocæ scopicæ. prin radiaflia lor. Panofsky a sugerat cæ reprezentarea perspectivalæ a exprimat un nou mod de a privi øi a vedea. Privirea radiantæ Optica lui Euclid (300 î. Deøi pornesc de la Panofsky. acest studiu e limitat la surse italiene øi germane. 11. 2 volume. München. vederea nu mai are loc acolo unde e obiectul: ochiul are acum puterea de a extrage „universalii“ din formele emise de lucruri. Epicur31. ci inundaflia spectacolelor? realitæflii? Acestea sînt întrebærile pe care vreau sæ le pun aici. deøi subtilæ. Kugelmann ascultæ metaforele folosite în limbajul øtiinflific. e fundamentalæ pentru orice examinare criticæ a relafliei senzuale Eu–Tu. 169–184. studenflii mei tind sæ înfleleagæ greøit. Abaris Book. iar aceastæ formæ a væzului a caracterizat o nouæ epocæ. Cu toate acestea. Studenflii tind sæ atribuie morflile voodoo din Haiti mai degrabæ isteriei decît ochilor fulminanfli ai vræjitorului (bokor) ori puterii izbitoare a privirii. Hamburg. activæ. dupæ modelul camerei obscure. Cel de-al doilea regim. Væzînd lumea cu ochi afectafli de glaucom. „The Genesis of Kepler’s Theory of Light: Light Metaphysics from Plotinus to Kepler“. În tratat e vorba despre razele emise de ochi. iconoclasmul a generat un cadru conceptual care a fæcut posibilæ figurarea facultæflii ochiului interior øi exterior ca subiect de analizæ. iar francezii pot jeter un coup d’oeil.25 Acolo a scris Erwin Panofsky în 1925 articolul sæu seminal despre perspectiva Renaøterii ca formæ simbolicæ. aøa cum englezii aruncæ priviri [throwing glances]. perspectivæ globalæ sau interfaflæ. pæstreazæ încæ ideea de privire extrovertitæ. Vezi øi Robert Kugelmann. În zilele noastre. Gudrun Schleusener-Eichholz. Întrebarea: cum e posibil. ei nu se ocupæ cu lumina reflectatæ de lucru ori cu lumina care loveøte ochiul.) poate fi cititæ ca supliment etic al mult mai cunoscutei sale geometrii. 20. 1989. Modul în care conul vizual antic transcende material limitele corpului nu poate fi redus la similitudini øi metafore electromagnetice. Euclid øi Ptolemeu32. În regimul clasic. ascétique et mystique. pp. øi pînæ în Evul Mediu tîrziu33. London. øi nu a luminii. în jurul anului 1000 d. odatæ ce am acceptat experienfla unei realitæfli fæcute sandvici între spectacole. Paris. prin dispozitive care îi extind aria de acoperire. Aceasta e o colecflie de eseuri despre semnificaflia socialæ a væzului færæ privire în Grecia anticæ.34 Obiectul lor de studiu nu e lumina. epoca orizonturilor nezægæzuite. 1981. Das Auge im Mittelalter. Herder. 1982. Folosite în aceste sensuri. 18. Associated Univ. s-a ocupat în primul rînd cu protejarea inimii de imagini distractive sau distructive. 1982. 1961. ed. nu ei. Hachette. Lindberg. 19. Aceastæ epocæ scopicæ corespunde ferestrelor øi miniaturilor gotice.26 Pînæ atunci. cît øi sensul lor s-au pierdut. 1985. Presses. vezi øi Heinrich Schipperges. la fel ca soarele ori ca o 20 . ei concep aceastæ prelungire corporalæ sub formæ de con. Pe acelaøi subiect. 22. scolastic. Jean-Pierre Vernant. vol. Privirea poate face obiectele sæ stræluceascæ.. simbolismul sæu øi folosirea sa metaforicæ în timpul Evului Mediu. Hanson. The Windows of the Soul: Psychological Physiology of the Human Eye and Primary Glaucoma. Atunci cînd vorbesc de conul vizual al opticienilor antici. ci însuøi faptul cæ imaginea a ajuns sæ aproprieze privirea occidentalæ. un instrument care poate fi optimizat. Cîteva secole mai înainte. Vezi øi N. Susflin cæ „spectacolul“ se referæ la un transductor sau un program care face posibilæ interfafla dintre sisteme. e epoca privirii transcendente. 5–42.

Atunci cînd e folosit în cel de-al doilea sens. Recherches sur la catoptrique grecque. Tofli aceøti filosofi studiazæ o acfliune. fresce. implicæ o reprezentare. La parole humiliée.. Bibliothèque de l’Université. in Frühmittelalterliche Studien. Ochiul e fæcut sæ vadæ tot ceea ce poate aræta culoare. condiflia secundaræ a væzului.37 Atunci cînd aceste trei condiflii sînt satisfæcute.. in Frankfurther Rundschau. fasc. Multe imagini sînt folosite pentru a reda modul în care funcflioneazæ aceste raze. in Jan Assmann øi Tonio Hölscher. Emphasis-ul aristotelian nu implicæ nicio conformitate a formei. Gesicht mai are încæ în comun cu emphasis-ul grecesc absenfla unei distincflii între percepflia vizualæ øi obiectul sæu. Aristotel nu are un echivalent pentru figuræ. se contopeøte undeva la mijloc cu culoarea lucrului. Hipparchus cu degetele. I–1. Publicat original în Leipzig–Berlin. pp. Erwin Panofsky. 1988. Philosophy and the Visual Arts. Homer øi Eschil comparæ ochiul omenesc cu soarele.39 Emphasis-ul are încæ øi mai puflin de a face cu cartografierea creierului. A treia condiflie e existenfla unui mediu translucid ca aerul sau apa. 33. trebuie sæ existe un obiect care îøi aratæ culorile sub lumina soarelui. un semn.). 30 sept. 26. niciuna dintre aceste nofliuni nu are sens. Amsterdam. 1924–1925. Lejeune. în sensul introdus de Ernst Cassirer. Pentru a folosi limbajul modern.40 În concepflia modernæ. 1948. Aisthesis in Aristotelian and Epicurean Thought.arhiva lumînare în a cærei cearæ albina a adunat lumina soarelui. Werner Kutschmann. Panofsky susfline cæ perspectiva nu e un dat natural care a fost descoperit. în tærîmul lui Hades. Visibilia øi emphasis sînt stræine de lumea contemporanæ a televizorului. „Perspective and Meaning: Illusion. Broccard. 30. o activitate umanæ: privirea – øi nu recepflia luminii. 255– 268. prin privire iau naøtere cele vizibile. væzul e o formæ de contemplare. Greek Theories of Elementary Cognition from Alcmaeon to Aristotle. care oferæ o sumarizare a tuturor reclamafliilor religioase posibile împotriva dominafliei privirii. Ptolemeu a îmbogæflit øi mai mult concepflia adeværatei vederi. 25. øi care a gæsit ajutor de încredere pentru studiul recepfliei arabe a acestora. încearcæ sæ sintetizeze realizærile filosofilor prearistotelieni în psihologia senzorialæ. Aby Warburg a propus un proiect monumental la intersecflia dintre memorie colectivæ øi formele culturale ale epocii. 1981. ed. Beare. privirea devine viziunea unei entitæfli numite de Aristotel emphasis. Le regard. 1978. Ochiul ræmîne un organ haptic care poate atinge øi mîngîia. E cel mai important autor în ceea ce priveøte privirea în Antichitate. Toate acestea sînt medii noninstrumentale. un renumit specialist în greacæ. Paris. toate øcolile împærtæøesc ideea de bazæ a extrovertirii organice a ochiului. Aceste diaphana sînt opusul øevaletului. 1988. Pentru Ptolemeu (c. theatron e scena. Lindberg. Martin Kemp. Dintîi. ed. Paris. „Wissenschaft des Blickes: Eine Studie über die antike Optik von Gérard Simon“. Ecole francaise d’Athènes. Urmætorul studiu poate fi folosit pentru clasificarea referinflelor la ochi în literatura clasicæ: Waldemar Deonna. În lumea greacæ. iar theoria cea mai înaltæ formæ de activitate posibilæ. Paris. University of Chicago Press. 1967. David C. cu accent pe critica lui E. Acesta din urmæ poate fi o schiflæ sau o fotografie. in Vorträge der Bibliothek Warburg. iar emphasis-ul desemneazæ aparenfla nemediatæ a nuanflelor lumii.41 Imaginile acestei epoci ræmîn lucruri care trebuie væzute – vase pictate. Optica sa ræmîne un fundament pentru arta perceperii realitæflii. Ceea ce apare sînt visibilia. Privirea e cea care e capturatæ. Sînt numite psycho podia. deux stades de l’optique géometrique grecque. În fine. Dordrecht. Alexandru din Afrodisia le comparæ cu niøte befle. ci o formæ simbolicæ. între ochiul sclipitor al locuitorului cavernei øi lumina strælucitoare a ideii. iluzie. 258–309. Folosesc în mod intenflionat aceastæ expresie pentru a face o referinflæ la Jacques Ellul. John I. dislocarea privirii cu ajutorul oglinzii øi deformarea sa de viteza miøcærii unei pæsæri sau sægefli. Friedrich Solmsen. Simon pune accentul pe opoziflia neglijatæ dintre obiectul opticii antice øi cel al opticii Evului Mediu tîrziu. Gérard Simon. 31.H. Gombrich. nælucæ sau apariflie – sensuri pe care øi cuvîntul englezesc „face“ le avea pînæ în secolul XV.H. 258–331. H. Aceasta e cea mai amplæ øi de încredere istorie a opticii. 27. Reidl. Frankfurt. in A. 1965. privirea nu atinge niciodatæ realitatea. poate lovi øi plesni: criteriul de existenflæ pentru visibilia. oferæ un sumar strælucitor øi compact al celor øaizeci de ani de discuflii asupra concepfliei lui Panofsky despre perspectivæ ca formæ istoricæ a priori a percepfliei. Bruxelles. Albert Lejeune. vederea are loc acolo unde raza se uneøte cu culoarea obiectului. E cu atît mai surprinzætor cæ autorul nu subliniazæ funcflia marginalæ a razelor electromagnetice în Antichitate. visibilia. Pentru Democrit øi Epicur. Acesta stabileøte trei condiflii constitutive ale væzului. 1992. o contingenflæ istoricæ. În Antichitate. Secfliuni largi se ocupæ cu deosebirea dintre lux (luminæ) øi lumen (razæ vizualæ). Euclide et Ptolémée. ci energia solaræ care dæ naøtere culorilor obiectului. cap.38 Ceea ce vedem sînt aceste epifanii. manifestæri revelatoare ale lumii în ochi. Harrison. În aceastæ lume care se manifestæ pe sine. elemente neurofizice øi un calcul cognitiv. North Holland. Privirea e cea care se frînge atunci cînd bæflul e scufundat în apæ. 1927. 32. obiectul însuøi nu ar fi colorat dacæ nu ar exista un ochi sæ îl perceapæ. Ea nu e ceea ce vedem. pp. Oxford. Ambele lucræri sînt colecflii bogate de texte pe care autorul tinde însæ sæ le interpreteze conform concepfliilor moderne despre propagarea øi reflexia luminii. Liechtenstein. apei sau al cristalinului prin care ajunge la percepflie. 100–170 d.36 În ciuda teoriilor diferite despre modul de funcflionare al acestor raze. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. 15. Ræspunsurile la aceastæ lucrare au fost în general foarte pozitive. 1906. un inginer grec (c. Distanfla faflæ de obiect constituie lungimea razei vizuale. Editions du Seuil. 12. Mémoires de l’Académie Royale de Belgique. privirea desprinde pojghifla vizibilæ a obiectului. 9–19. Allusion and Collusion“. Clarendon Press. Ele sînt medii nuanflate de culoarea pe care a atins-o raza vizualæ. „Naturwissenschaft und Allegorese: Der «Tractatus de oculi morali» des Petrus von Limoges“. Pentru Platon. Într-un singur loc nu ræzbate soarele. amulete øi statui. „Die Perspektive als «symbolische Form»“. Cuvîntul are încæ douæ semnificaflii: minæ. dar øi viziune. Visibilia sînt tot atît de stræine de optica modernæ precum raza vizualæ. Aceasta e opusæ acelei Bildwelt (lumea-imagine) pe care au creat-o toate tehnologiile. Puflin dupæ Primul Ræzboi Mondial. Classe di Lettere. acolo unde træiesc doar umbrele. cu o stæpînirfe aprofundatæ a surselor. 1987. Theoros e spectatorul. Le Symbolisme de l’oeil. aøa cum o înflelegem azi. Imaginea. nofliunea de privire implicæ cel puflin trei aspecte: unde mecanice. Kultur und Gedächtnis. 150 d. l’être et l’apparence dans l’optique de l’antiquité. Væzul grec presupune conaturalitatea dintre ochi øi lucruri. Pentru a explica termenul. pot sæ îl numesc Gesicht. Glosele marginale øi citatele ample în greacæ fac din lucrarea sa un instrument important chiar øi pentru studentul de azi. membrele sufletului. seria a 2-a. vorbeøte de 21 . El examineazæ aparatele care pot captura privirea. 29. de la gravuri la hipertext. Bureau du Recueil. acele calitæfli ale lumii care corespund simflului vizual. Lumina este. Seuil. distincflia contemporanæ între organ øi funcflie e absentæ. 35.1957. Nendeln. trebuie sæ recurg la Aristotel. lucrurile însele au o calitate ce corespunde ochiului. nu lumina este cea care radiazæ din obiect ori e reflectatæ de acesta. 28. 1976. Optica sa studiazæ capcane: decolorarea obiectelor printr-o sticlæ afumatæ. „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“. o emblemæ.). aøadar. pp. 34. ori cristalinul din ochi. Vezi Jan Assmann. Suhrkamp. Ltd.. Kraus Reprint. Chicago. Gudrun Schleusener-Eichholz. Nu afecteazæ øi nici nu e afectat de diaphanon-ul aerului. Pentru Hero. pp. Diaphana fac posibilæ colorarea sufletului. facsimil sau echivalent formal. Cînd vorbesc în germanæ despre emphasis. 1961. o ilustraflie izometricæ sau perspectivalæ – dar e întotdeauna un mediu între lucru øi percepflia senzorialæ. dislocatæ sau întunecatæ de oglindæ. Louvain. a cærui luminæ aprinde culoarea øi viafla.

Leon al III-lea. Geometria euclidianæ a fost instrumentul fundamental de expresie al øtiinflelor. însæøi raza vizualæ a devenit un instrument øtiinflific critic. ca termen tehnic. Thames and Hudson. dar acestea nu sînt entitæfli asupra cærora sînt îndreptate razele atenfliei ori farul cælæuzitor al conøtiinflei. Icoana e ca un prag dincolo de care ochiul credincios atinge tærîmul celor invizibile. Aceastæ controversæ pe seama natura imaginii în privire a iscat un ræzboi civil.4). p. prin care artistul le oferæ celorlalfli posibilitatea de a vedea ceea ce øi-a imaginat el. Sub soare. nedemnæ de martirii care muriseræ refuzînd sæ ardæ tæmîia în fafla bustului împæraflilor pægîni. fiindcæ „vision“ implicæ ceva nereal. iar. aø face loc neînflelegerii.45 Însæøi fiinfla sa carnalæ este „asemænarea cu splendoarea gloriei Tatælui“. statuia pægînæ se deosebeøte øi de mozaic sau frescæ. „L’image dans l’oeuvre de Plotin“. o lege definitivæ. furnizînd astfel garanflia necesaræ ce legitimeazæ concepte øtiinflifice în timp ce „salveazæ aparenflele“. atît pentru astronomia matematicæ. in Archive for the History of the Exact Sciences. Dumnezeu încarnat. Cristos nu poate fi comparat pur øi simplu.47 Ptolemeu e ultimul optician clasic. un obicei familiar devofliunii øi liturghiei încæ de la începuturile bisericii. 37. În religia greacæ nu exista o divinitate a luminii48. El a introdus distincflia dintre icoana creøtinæ øi statuia pægînæ. tocmai fiindcæ lumina era prea atotprezentæ pentru a putea fi cuprinsæ: lumina nu era o componentæ a naturii. 36. care avuseseræ nevoie de o teorie a eikon-ului pentru a interpreta acele paragrafe-cheie din epistolele lui Pavel cætre coloseni øi corinteni în care se spune cæ Iisus e „imaginea divinitæflii invizibile“ (Coloseni 1. Un ghid enciclopedic pe aceastæ temæ e John Gage. însæ putea fi folosit. Klincksieck. De la emphainein.43 Datoræm prima iconologie distinctæ Pærinflilor greci ai Bisericii Catolice44. færæ nicio calitate realæ sau senzorialæ. Pentru învæflaflii creøtini din Asia Minor [aprox. nu e nici rezultatul natural al unui act de concepflie. Metzler. claritatea totalæ a privirii soarelui nu deranjeazæ umbrele cu strælucirea sa nemiloasæ. 22 . Leon al III-lea a înlocuit cu o simplæ cruce imaginea lui Cristos ce tronase deasupra porflii de bronz a palatului sæu. Imaginea Cuvîntul imagine (eikon) desemna lucruri vizibile ochiului exterior. icoana dæ culoare Adeværului pe care l-a acceptat øi pe care a ajuns sæ îl cunoascæ prin actul sæu de credinflæ în Cuvîntul Divin. pp. venerare a creaturilor. ci la limbaje. opticii geometrice øi astronomiei matematice. Aceastæ ceremonie a declanøat o dezbatere aprigæ ce a durat cîteva generaflii. e imagine substanflialæ. Autorul e un student al lui Hans Blumenberg. de apropiere de lumina orbitoare a adeværului. London. cît øi pentru optica geometricæ. 73–99. cît øi pe pæmînt. Confline o evidenflæ concisæ. fiind chiar o cauzæ de violenflæ øi ræzboi. Exegeza acestui enunfl i-a forflat sæ reflecteze asupra conceptului de imagine.49 Tragediile greceøti aratæ într-adevær subteranele întunecate ale existenflei omeneøti. Anatolia de azi]. øi nici rodul imitafliei artistice a aparifliei Împæratului în cearæ. Încercarea de a înflelege ce a însemnat culoarea în general. a unei largi game de instrumente care au desfiinflat autoritatea organelor senzoriale. eikon desemneazæ fantasma. care informeazæ spafliul locativ real în care apar toate evenimentele vizibile pe care le privim. iar lumina e obiectivatæ.metoda „antihermeneuticæ“ a lui Simon. a apærea. O icoanæ. 3) ierarhia recunoscutæ a culorilor. 24. 38. „Saving the Appearances of the Appearances: The Foundations of Classical Geometrical Optics“. in Re. Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. stæ scris cæ Dumnezeu l-a creat pe om „dupæ imaginea øi asemænarea sa“. evaluæri øi simbolisme care oferæ ceea ce s-ar numi. A constituit mai mult decît o convenflie lingvisticæ sau un instrument interpretativ: a fost adeværatul limbaj al adeværului imanent din toate aparenflele.51 În 726. 1990. Pentru iconoduli. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit. nu de lucruri. iar phantasticon realul. Astfel. precum bustul împæratului sau øtampila sigiliului inelar. Pentru Platon sau neoplatonicieni. ca un fiu. 40. din spatele aparenflelor.15. Istoricul opticii greceøti are la îndemînæ o excelentæ lucrare de referinflæ: Charles Mugler. uneori. Ioan Damaschin – cel mai convingætor apærætor al cultului creøtin pentru imagini – a învins în al Doilea Conciliu Ecumenic de la Niceea (787). 41. implicæ formarea de imagini mentale. Studiind practica culorii în artæ. deopotrivæ cu examinarea criticæ a naturii imaginii. de la apariflia sa în secolul XIX. Mult mai puflinæ atenflie a fost acordatæ celei de-a doua transformæri elenistice. Dicflionarul poate fi folosit ca index. întîia carte a lui Moise. atît în tærîmul celest. emphasis-ul care apare ochilor închiøi. „visualization“ [vizualizare] e un cuvînt modern øi. Pentru credincios. Prin caracterul sæu rectiliniu inviolabil. strælucirea care umpluse cosmosul ca un mediu se retrage. imaginea desemneazæ o relaflie. fie ele cosmice sau lumeøti. Dacæ ar fi sæ traduc în englezæ emphasis prin cuvîntul „vision“ [viziune].46 Øi nu doar Cristos. Din modul în care textele greceøti sînt traduse în francezæ – aøa cum observæ Simon – e evident cæ autorul interpreteazæ sursele ca øi cum s-ar ocupa cu comportamentul undelor electromagnetice de luminæ. ce culori existau øi ce însemnau ele în alte epoci e o întreprindere istoricæ foarte dificilæ. Unele articole ocupæ o duzinæ de pagini. 4) teorii asupra sensului anumitor culori care apar în toate culturile. Instrumente der Neuzeit. spune Conciliul. P Aubin. particularæ a experienflei. mai tîrziu. cu un produs tehnic precum sigiliul. ca metaforæ pentru adevær. A. pp. 347– 379. Dictionnaire historique de la terminologie optique des Grecs: Douze siècles de dialogue avec la lumière. Stuttgart. Paris. în strædaniile mistice din Tebaida. citatele pot fi folosite øi sînt suficient de voluminoase pentru a reflecta corpusul literaturii greceøti despre luminæ. au introdus observaflia hermeneuticæ øi au privat de încredere exegeza datelor simple senzoriale. acolo unde optica tradiflionalæ vorbeøte de nuanflarea privirii. în interiorul sæu. a oferit o legæturæ inductivæ cætre natura inviolabilæ. mai mult. ca imagine. Întunericul e locuit de umbre. Imediat dupæ victoria asupra musulmanilor iconoclaøti. lumea se scaldæ în luminæ. 1993. Ca urmare. filosoful care direcflioneazæ metodic lumina asupra obiectului în chestiune. 1953. iconoclaøtii susflineau cæ aceasta înseamnæ idolatrie. care „îøi exercitæ puterea interpretativæ odatæ ce interpretarea tradiflionalæ a fost eliminatæ sau cel puflin suspendatæ“. cherches de Sciences Religieuses. în uniformitatea sa perfect euclidianæ. În perioada elenisticæ. øi pentru percepflii interioare. inteligibilæ. cultul imaginilor era o formæ legitimæ de pietate.42 Antichitatea pægînæ nu a elaborat nicio teorie a picturii. Aceastæ turnuræ cætre o filosofie a imaginii are loc la puflinæ vreme dupæ ce Ptolemeu a scris optica sa aniconicæ în Alexandria. 2 Corinteni 4. ci acel ceva „în care“ este natura. i se conferæ acum sarcina de a creøte în asemænarea cu Cristos. 1964. iar secolele urmætoare aduc începutul unei noi epoci scopice pînæ în Evul Mediu. culoare sau marmuræ. nu trebuie sæ ne gîndim la lungimi de undæ. dincolo de visibilia. 99. 2) legætura perceptivæ dintre anumite materiale øi subclase de culori. øi naøterea iconologiei. 41. cîøtigæ o bætælie prin care oprea progresul Islamului în Asia Minor.50 Aceastæ istorie a luminii ca metaforæ pentru adevær e bine cunoscutæ. Se poate observa aceasta la Cicero. dar sînt diferite. creatæ în imaginea lui Dumnezeu. iar aceastæ scurtæ carte a apærut iniflial în Japonia. împæratul Bizanflului. 42. fæcutæ de un istoric al øtiinflei. Prin ultima se invocæ prezenfla unei persoane sau divinitæfli. descoperirea iconologiei. iconologia devine la fel de importantæ pentru reflecflia asupra fiinflei umane ca reflecflia despre Dumnezeu. 1981. începînd din secolul XVII. Engelhard Weigl. Lumina Greciei clasice e væzutæ doar în culorile pe care le suscitæ. Problema: pot creøtinii sæ se închine øi sæ se roage în fafla imaginilor? De partea împæratului. e o formæ de revelaflie: prin ea se aratæ lumina corpului înviat al lui Cristos. Iconologia a devenit un fundament al eticii creøtine: fiinflei omului. „nota øi nuanfla“ ochiului. lumina nu putea fi doar o dimensiune anume. Mark Smith. perceptibil. cuprinzînd douæ schimbæri importante: sensul dat luminii. 39. Chiar øi cînd cuvîntul e folosit pentru percepflie în acest sens spiritual. Pe de altæ parte. În Facerea. materiale. Raza vizualæ permite suscitatea adeværului inerent. autorul încearcæ sæ distingæ factorii culturali de cei nonculturali care determinæ percepflia culorii: 1) modul instabil în care cîmpul culorilor e împærflit de limbaj.

. Pentru a ilustra aceastæ inovaflie. Pierre de Limoges. Helios. John Peckam and the Science of Optics. 234b. a devenit o construcflie geometricæ. Urmez observafliile lui Hans Blumenberg. potrivit convingerilor ræspîndite în secolul XIII. ceea ce cauzeazæ experienfla vizualæ e o imagine a lucrului în interiorul ochiului. specie înseamnæ øi caracteristica sau natura unui lucru. Lévi-Provençal øi J.“ Vezi øi I. Cînd T oma din Aquino foloseøte termenul de imago. in H. Ptolemeu øi al-Kindi. øi nu invers. însæ nu am avut oportunitatea sæ o folosesc: Alain Besançon. 1983. ed. Jean Vernet. 2–4 Oct. øi David C. J. cîøtigîndu-øi existenfla ca scrib. F Böspflug øi N. Gerhart H. University of California Press. A læsat un tratat neobiønuit despre cotangentæ.56 Aceasta înseamnæ cæ. am putea spune cæ perspectiva artificialis se bazeazæ pe o tomografie a conu- 43. 23 . nici cea de imagine nu justificæ o asemenea deducflie. Expresia medievalæ perspectiva naturalis fusese înfleleasæ ca ars bene videndi. provincie romanæ în imperiul lui Diocleflian. specia este ceea ce prinde ochiul în actul vederii. E.54 Aceasta reiese cu claritate dintr-un tratat. 1989. 1987. El demonstreazæ cæ puterea væzului (virtus visiva) descinde din lobul frontal în cristalinul ochiului. cu mult mai tîrziu. Era matematician. Peckam53. vocabularul sæu a devenit un capæt de pod pentru latina medievalæ. Images and Ideas in the Middle Ages. Kitzinger. ca entitæfli care strælucesc din interior øi care nu proiecteazæ umbre. Encyclopédie de l’Islam. ci de abilitatea esteticæ practicæ ce îi permite pictorului sæ transforme vederea tridimensionalæ printr-o fereastræ într-un facsimil optic. New York. adicæ o tehnologie vizualæ. Avennathan. Avenetan. perspectiva. nici nofliunea de luminæ. creøtin øi modern –. Thebais sau Tebaida. ca în atîtea altele. 83–150.61 Cuvîntul specie e o creaflie romanæ tîrzie. Latinizat sub numele de Alhazen. Imago. Privirea lui Aquino este o intro-specflie în forma esenflialæ a obiectului. în fiecare clipæ. Warburg Institute. Sofistul. Gibb. ci lumina reflectatæ din obiect care atinge ochiul. Studiind imaginea soarelui de pe peretele întunecat. adicæ arta privirii pricepute.63 Termenul era perfect adecvat pentru a vorbi despre vederea care „citeøte specii“. in David Michael Levin. ed. a examina. 1967. un artificium. R. cum susflineau Euclid. Lucrurile radiazæ în virtutea dependenflei lor constante de acest act de creaflie. însæ din Antichitate. ca øi Ibn Sina Biruni. Boethius l-a introdus cu scopul de a traduce ta optika62. ræmînînd în proximitatea anecdotei. Daut. R. 1787–1987. 53. a fost completatæ în jurul anului 1000 de o descoperire musulmanæ în opticæ. 47. Textele-cheie ale lui Platon pentru aceste distincflii sînt în Republica. Vezi Kenneth Mayer Setton. 1975. . 1994 [în româneøte: Imaginea interzisæ: istoria intelectualæ a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky. La momentul respectiv. 321–341. ca Euclid øi Ptolemeu. pp. fizician øi astronom. el a calculat corect înælflimea atmosferei. Ar fi greøit sæ deducem cæ. raportînd ultima oræ în studiile despre iconoclasmul bizantin. Vezi øi E. a fost publicatæ recent. sînt titani preolimpieni. 811–812. Pentru a interpreta De oculo morali. totul îøi datoreazæ existenfla acestui act continuu de creaflie. opsis-ul medieval pæstreazæ caracterul nemijlocit al privirii. 1954. Lucrurile sînt aprinse de luminiscenfla de provenienflæ divinæ a adeværului lor. Bucureøti. filosofia secolului XIII se bazeazæ pe presupunerea metafizicæ a contingenflei. Pentru T oma. Perspicere înseamnæ „a privi cu atenflie“. Pierre de Limoges discutæ care sînt dispozifliile necesare pentru întîmpinarea luminii adeværate øi pentru a rezista tentafliei iluziilor. cît din „forma“ lucrurilor. David C. Tebaida a devenit centrul vieflii monahale creøtine în secolele IV-V. Grosseteste øi tratatele optice ale acestora. Heidelberg. Nicée II. Bacon øi Gosseteste au acceptat acfliunea luminii asupra ochiului sugeratæ de al-Haytam. Aceastæ lucrare e rezultatul unei conferinfle internaflionale îndelung pregætite.58 Pentru a explica væzul. iar dupæ dispariflia sa a furnizat pînæ la Renaøtere un motiv standard al reprezentærii picturale a monahismului.59 Conform scrierilor sale. 45. Ladner. a te uita în sau prin [ceva]. nu genereazæ o imagine în ochi. Humanitas. 8. iar în acest caz. Columbia University Press. ed. 48. Theba. Acest scop creøtin e numit Bildung de Meister Eckhart.55 În acest context. in Dunbarton Oaks Papers. Paris. În acest moment.arhiva Regimul obiectului radiant Aceastæ transformare a metaforelor luminii. 58. nu aceasta e semnificaflia acordatæ cuvîntului de pictorii toscani de dupæ Giotto. 49. Lossky. Hakim Ibn al-Haytam scria în Alexandria. încadrat pe perete sau øevalet.. el a tras concluzia cæ nu vedem ceea ce prinde privirea din obiect. 1970. s-a convins cæ acesta nu poate fi realizat øi a „dispærut“ de frica sultanului.60 Simflul væzului are scopul de a extrage o specie vizualæ. Christian Attitude Towards the Emperor in the Fourth Century. O carte foarte importantæ. 595a–608b. Pornind de la creøterea în mærime a soarelui-apune øi a lunii. Pentru Platon. Iar privirea obfline specia nu atît din culoare. Edizioni di Storia e Litteratura.52 Pentru a putea observa o eclipsæ. 50. Modernity and the Hegemony of Vision. Lumina goticæ nu e un pictor. de la un mal îndepærtat. despre influenfla teoriei creøtine asupra neoplatonismului. Kramers. Berkeley. 1996]. in Isis. Untersuchungen zum Bildbegriff der Römer. 52. Fayard. Înseamnæ aproximativ „vederea“ unui lucru. împreunæ cu apariflia gîndirii iconologice în Mediterana creøtinæ. unde întîmpinæ øi cuprinde lumina din afaræ. A treia epocæ scopicæ Privirea a devenit pictorialæ abia în Renaøterea timpurie. III. în special secfliunea ce începe la pagina 198. specificæ secolului XIII. Douze siècles d’images religieuses. cæ razele luminii pornesc de la obiect øi se îndreaptæ cætre ochi. Image et ressemblance au 12ème siècle de St. Actes du Colloque International Nicée II tenu au Collège de France. Neologismul latin subliniazæ vivacitatea privirii chiar mai puternic decît originalul grec. cel care vede tot ceea ce este. „Light as a Metaphor for Truth: At the Preliminary Stage of Philosophical Concept Formation“. „The Cult of Images in the Age before Iconoclasm“. pp.1986. 2 volume. cæ e o contingenflæ a sa.. imaginea presupune abilitæfli mimetice mai degrabæ decît tehnice. 266b–c. 509d–511e. „Ibn al-Haytam. L’image interdite: Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme. Øi totuøi. Lindberg. Schlacht. al-Haytam a fæcut dintr-un mormînt o camera obscura. De oculo morali. e semnul vizibil al substanflei sau esenflei. el se referæ nemijlocit fie la fresca de pe peretele refectoriului. trebuie înfleleasæ relaflia lucrurilor cu Dumnezeu. precum fratele sæu Eos (zorile) øi sora sa Selene (luna). scris de un fizician. traducere de Mona Antohi. Sabra. soarele. Rome. Paris.) 51. London. cunoscute sub numele de Alhazen. 44. Cu toate acestea – øi acesta este momentul decisiv în istoria vederii –. concepflia mea despre iconoclasm – grec. Letouzay. Însærcinat sæ construiascæ un baraj al Nilului. University of Wisconsin Press. H. au exercitat o influenflæ majoræ asupra scolasticilor latini din secolul XIII. care ar fi influenflat. putem urmæri semnificaflia unui cuvînt. contemporan cu Roger Bacon. Vorbim de un secol saturat de ideea cæ lumea se aflæ în mîinile lui Dumnezeu. (N. Lindberg. Autorul-cælugær abordeazæ fiziologia væzului pentru a læmuri care sînt datoriile morale legate de aceastæ activitate umanæ. 46. „care e lumina“. 1993. regiune din apropierea fostei capitale a Egiptului antic. 54. Helios e ochiul lumii. tr. 1941. imaginea a fost transformatæ: din obiect. Anselm à Alain de Lille. Cerf. A. Paris. fie la inifliala iluminatæ. Winter. Deøi micul tratat se bazeazæ pe noua teorie opticæ. Scrierile sale. Pictorii florentini au redefinit-o ca perspectiva pingendi. Madison. „Alhazen’s Theory of Vision and its Reception in the West“. Abu’Ali al-Hasan (965– 1039)“. Ei nu se mai preocupæ de pregætirea asceticæ a privirii virtuoase. Robert Javelet. un tratat de astronomie care l-a influenflat pe Averroes. ceea ce face ochiul e cu totul diferit de generarea unei imagini în minte. Paris. În limbaj contemporan. 1–29. „A stabilit. pp.57 Paginile iluminate ale manuscriselor medievale aratæ lucrurile de aceastæ manieræ. The Optics of Ibn al-Haytam: Translation of the first three books. pp. færæ îndoialæ. ræmîne în tradiflia opticii etice.

col. o altæ logicæ duce în aceeaøi direcflie. de Gruyter. Chiar øi la Dante. Într-un final a apærut øi camera lui Daguerre. cosmosul infinit devine un corelat al divinitæflii infinite. 3. Metafizica aristotelicæ cunoøtea opoziflia fundamentalæ dintre posibilitate øi realitate. camera a fost (øi a ræmas pînæ azi) pivotalæ pentru supraviefluirea celui de-al treilea regim scopic în cel de-al patrulea øi cæ unul dintre cele mai fascinante øi puflin explorate aspecte ale ultimelor douæ sute de ani e coexistenfla a douæ forme scopice eterogene. in Michigan Academician. ed. apærute la mijlocul secolului XVI. nici în genezæ. Text und Bild. vol. însæøi existenfla lumii ia caracterul unei arbitrarietæfli. Metzler. fiindcæ e principiul procesului lumii. fiindcæ aøa a vrut. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Academiile de artæ educæ noua privire. Prefer sæ îi urmez pe cei care situeazæ tranziflia cu 150 de ani mai devreme. pp. contingenfla îøi pierde rædæcinile. Venirea la existenflæ a cosmosului antic nu depindea de actul de voinflæ al cuiva. vezi Ludwig Hödl.“ D.71 Unii istorici ai artei vorbesc de regimuri scopice care se succed. iar supraviefluirea acestora poate defini anu- 24 . pp. pentru a observa în oglinda sticlei o secfliune bine încadratæ a priveliøtii. 56. cînd Rafael e urmat de Carravaggio. Trebuie sæ scobeascæ intestinul. ed. frumoasele pagini ale lui Roland Barthes68. redus la vedere monocularæ. El øtie cæ vederea e o activitate ce nu implicæ doar ochiul. Cætre sfîrøitul secolului XVIII. 55 „Acest nerv comun care e ascuns înæuntru ne informeazæ moral. pætrat cu pætrat. artistul inspecteazæ anatomia femeii. multæ vreme. folosind ochiul unei vaci pentru a aræta cæ funcflioneazæ ca o camera obscura. liniaræ. adicæ o realitate indiferentæ faflæ de propria existenflæ øi care nu poartæ în sine rafliunea sau dreptul de existenflæ. la specimenul pe care l-a preparat ca un mæcelar. Cînd deschide abdomenul unui spînzurat. Christl Meier. care fabricæ o picturæ în absenfla unei imagini. dar øi pliurile cuverturii. „Die Zeichengegenwart Gottes und das Gott-EbenbildSein des Menschen in des hl. pe masæ. ce a devenit posibilæ prin douæ tehnologii: perspectiva monocularæ. Necesitatea nu mai e legitimatæ de contingenflæ. E cît se poate de conøtient cæ.64 Leon Battista Alberti creeazæ un aparat tehnic cu consecinfle simbolice imense: un scalpel optic. L. Prin Bruno. camera era cu adeværat o cameræ. 35–65. Odatæ cu „voluntarismul“ øcolii franciscane. Din momentul în care Augustin a ræspuns la întrebarea „De ce a creat Dumnezeu lumea?“ cu „quia voluit“. B. Bonaventura Itinerarium mentis in Deum. apoi din cealaltæ. Aøa cum am menflionat mai sus. 1977.. Berlin/Köln.65 Leonardo da Vinci înflelege deja cæ noua tehnicæ implicæ un act de violenflæ asupra privirii. ediflia a 3-a. Logstrup. Øi pe mine m-au convins. øi practica umbririi. prin care atenflia e atrasæ cætre lumina incidentæ. Cei mai mulfli istorici atribuie lentilelor. Susan Sontag69 øi John Berger70. Zeichen. Aparatul constæ într-o pînzæ transparentæ acoperitæ cu un caroiaj øi întinsæ într-o ramæ de lemn. pætrat cu pætrat.67 De la Alberti încoace. odatæ cu creøterea distanflei faflæ de lucrurile vizibile. in Hans Frhr. sticla Claude a devenit la modæ printre turiøti. Forme trecute ale privirii supraviefluiesc. chiar dacæ termenul a fost derivat prin latinizarea unui concept al logicii lui Aristotel. ochii sæi se confruntæ cu o masæ însîngeratæ. Imaginea pe care pictorul vrea sæ o transforme în picturæ e vizualizatæ ca o tæieturæ în piramida vizualæ. înainte sæ observe natura – oasele. E tentant sæ vorbim de apariflia primului dagherotip ca zi de naøtere a epocii moderne. 1793. sæ taie organul øi sæ îl aøeze într-o formæ înainte de a-l desena. ci un corp în miøcare însufleflitæ. Imaginea care rezultæ din felierea geometricæ a conului vizual devine un facsimil optic. Divinitatea lui Aristotel e Realitatea puræ (actus purus). Bild. numit „picturæ“. ci la a fi ceea ce este. Desenatorul situeazæ cuflitul sæu optic între masa de desen øi o femeie aøezatæ pe un fotoliu în fafla sa. Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter“. c . Stuttgart. Contingenfla exprimæ stadiul ontic al unei lumi ce a fost creatæ din nimic. Symbol. se aflæ o foaie caroiatæ ce corespunde instrumentului (un velum). un aparat care proiecteazæ imaginea obiectului pe o suprafaflæ. Din acel moment. iar ochiul ajunge sæ ofere experienflæ ca orice altæ piesæ de echipament. contingenfla e încæ dedusæ din faptul cæ acea creaflie finitæ dintr-o putere infinitæ nu poate fi „factualæ“ decît chiar aøa cum este. Începutul modernitæflii coincide cu tentativa de evadare dintr-o perspectivæ asupra lumii øi a sinelui supradeterminatæ de contingenflæ. o încæpere întunecatæ în care intræ spectatorul. unde poate fi contemplatæ øi trasatæ. Fiecare fiinflæ îøi aflæ în propria naturæ o rafliune øi un drept nu doar la existenflæ.1967 – e un studiu bogat documentat øi bine argumentat despre teologia imaginii în prima parte a secolului XII. o graflie. Dumnezeu vrea lumea doar fiindcæ voinfla e voinflæ. C. acest stadiu e supus mæsurii fiinflei a cærei existenflæ e necondiflionatæ øi necesaræ. Contingenfla e unul dintre puflinele concepte a cærui origine e în mod specific creøtinæ. v. el a prins cu douæ sute de ani mai devreme epistemologia pe baza cæreia a fost edificatæ noua øtiinflæ. În prezent susflin însæ cæ. Bild und Text. examineazæ rolul teologiei în diseminarea teoriei lui al-Haytam despre luminæ.. Din acel moment. Astfel imobilizat. „Malerei des Unsichtbaren. Pentru Duns Scottus. care indicæ øi structura întregului cosmos. Mai apoi apare camera lucida. Nu recunoaøtea însæ ceva între posibilitate øi necesitate. aøa cum sînt ele cu adeværat. Aceasta e un obiect care aratæ ca o tabacheræ. aflæm acea distincflie scolasticæ între esenflæ øi existenflæ. Leonardo nu e înaintea timpului sæu doar ca pictor de „picturi“. De la Descartes. iar ochiul sæu stîng e acoperit. Gerhard Gloege øi Knud E. ci a recurge la deliberarea cenzorului interior. Hans Blumenberg. Campenhausen. 9. apærute cu douæ secole mai tîrziu. ce concep fotografia ca moment decisiv al turnurii cætre epoca scopicæ a zilelor noastre. niciun regim scopic nu atinge însæ monopolul perfect. arterele sau organele interne.3. Bærbia artistului e fixatæ într-o proptea. decît în mæsura în care acest ceva era legat de modalitæflile logice. in Albert Zimmermann. La Occam. 329–343.66 El øtie cæ mare parte din naturæ nu poate fi „væzutæ“ decît dacæ întîi e desenatæ. 1972. de pildæ. pe care artistul traseazæ cu creionul observafliile sale. Ecranul de pe celælalt mal Sub regimul picturii. dar care nu se potriveøte ideilor creøtine. Doar atunci e consideratæ lumea o contingenflæ. pentru a evita judecata greøitæ øi a nu judeca lucrurile aøa cum apar la prima vedere. contingenfla ajunge doar pînæ la sfera lunii – o idee care ræmîne încæ fidelæ schemei aristotelice. atribuind-o noii perspectiva artificialis. ed. tranziflia de la ochiul gol la ochiul armat. „Kontingenz“. Kepler a adus-o din afaræ înæuntru. Pentru epoca lui Bonaventura. 57. El recunoaøte cuflitul. într-o faimoasæ gravuræ. Ontologizarea contingenflei posibile a fost realizatæ abia cætre sfîrøitul secolului XIII. ce îi permite turistului sæ se întoarcæ cu spatele la vedere.72 Din perspectiva istoriei culturale a privirii. În obscuritatea camerei. imaginea a fost localizatæ la nivelul velum-ului: între ochi øi obiect. Trebuie sæ se uite dintr-o parte. J. Mohr. in Wolfgang Harms. Contingenfla ajunge sæ însemne ceea ce înseamnæ øi azi în englezæ øi francezæ: simplæ øansæ. nici în continuarea acesteia. care e destinatæ pieirii øi a cærei existenflæ e menflinutæ prin voinfla divinæ. La început. existenfla lumii e rezultatul unui act suveran. Miscellanea Medievalia 8. camera a devenit o emblemæ pentru ochi. despre care se poate spune cæ a fost mai important pentru transformarea privirii decît telescopul sau microscopul. lui vizual. Albrecht Dürer ne-a arætat cum se foloseøte. însuøi Dumnezeu e tîrît în tærîmul contingenflei. „Optics for preachers: oculo morali of Peter of Limoges“. Der Begriff der Repraesentatio im Mittelalter: Stellvertretung. adîncime øi trecerea timpului. ce face sæ aparæ pe membrana internæ a ochiului o picturæ în miniaturæ. Erich Dinkler. Ca o consecinflæ a acestei concepflii a contingenflei. væzul ia naøtere din contopirea picturii cu privirea.. Nofliunea de imagine e contopitæ cu cea de væz. Clark. creionul øi hîrtia ca instrumente ce forfleazæ natura sæ se deschidæ privirii. În fafla sa. aflatæ în mod necesar în contemplare retrospectivæ. Abia apoi îl vede. Pictorul e conøtient de imaginea pe care o va genera pictura sa în spectator. Era expresia deplinæ a unei potriviri eidetice a existenflei. 1957. cæ privirea rezultæ din coordonarea a doi ochi. se schimbæ øi caracterul distinct al conturului øi vivacitatea culorilor acestora. 1990. paradigma væzului a ræmas vreme de cîteva secole imaginea de pe perete. 1959.1–3“. øi este factualæ. în acel moment. Tübingen.

dupæ 1740. Chiar øi cel mai mic organ. færæ a prinde de veste. Specimenul din manual e scos din spafliul în care degetele ar putea atinge sau picioarele ar putea merge. Le Seuil. art. Summa theologica (I. sæ înlocuiascæ ilustratele perspectivale ale reprezentærii scheletale cu schifle de proiect arhitectural. The Renaissance Discovery of Linear Perspective. Am fost educafli sæ ne descurcæm færæ un loc comun între aparatul de înregistrare. demonstreazæ cæ picturile medievale aratæ persoane øi obiecte care strælucesc în propria luminæ. Spafliul în care se aflæ privitorul (spafliul în care el atinge øi cuprinde) øi spafliul în care e arætat obiectul sînt omogene. Începînd cu olandezul Albinus. Summa theologica. Cambridge. art. Laura Maftei. privitorul urmæreøte o lecflie de anatomie. Dupæ cum a arætat Barbara Duden în ultimele capitole ale cærflii sale despre primele reprezentæri ale fætului fæcute de dr. pot cel puflin sæ îmi planific viafla astfel încît sæ pot merge pe jos la lucru. øi nu diverse culori. Emanuel Grosu. ci similitudinea care este în specia lucrului sæu sau cel puflin în vreun semn al speciei. 1990. 1: „Non tamen quaecumque similitudo sufficit ad rationem imaginis. cæci vedem cæ diferitelor viefluitoare le aparflin. I. patres latini. Linear 25 . Unde si depingatur color alicuius rei in pariete. deoarece intelectul sau simflul nostru este informat în act de specia sensibilæ sau de cea inteligibilæ. 1–2. Chiar dacæ psihopodia. pe care în realitate anatomistul trebuie sæ îl inspecteze flinîndu-l aproape de ochi. der Baumgarten. Marcela Ciortea. 2009]). 59. Signum autem speciei in rebus corporeis maxime videtur esse figura. art. Existæ un loc comun sau sol pe care se aflæ atît picioarele privitorului. I. Aceastæ înflelegere poate fi comparatæ cu exegeza unui text. Soemmering în 1798. Reprezentarea perspectivalæ creeazæ un facsimil al punctului de vedere ce se deschide pozifliei unui observator. din nou. pe care o numeøte Eigenlicht. Pe furiø. Cornell University Press. Poate fi gæsit în J. 1993. Andrei Bereschi. printr-un comportament potrivnic lumii înconjurætoare a imaginilor (Bildwelt). P Migne. În epoca transportului universal. traducere de Laura Maftei. Harper. Edgerton. fusese înzestrat cu puterea ceva mai limitatæ de a extrage esenfla universalæ din forme efemere. mai mult. au fost de mult uitate. Wolfgang Schöne. pentru orice ochi. pentru a privi fafla prietenului meu færæ a fline seama de imagine. ca øi cum ar fi væzut dinspre infinit. Berlin. dacæ pe un perete este reprezentatæ culoarea unui obiect. 64. mediu øi obiect au dat naøtere unei literaturi care e mai vastæ chiar decît literatura despre simbolismul automobilelor. Pictura implicæ faptul cæ observatorul øi ceea ce e observat se aflæ în acelaøi spafliu. Caruthers se intereseazæ de imagine fiindcæ arta memoriei e corelatæ cu conceptul de imagine. Paris. 7: „Pictura în perspectivæ a unei scene sau a unei colecflii de obiecte nu e o replicæ a imaginii retinale produse de obiecte în ochiul artistului. oferæ o lecturæ foarte plæcutæ. Thomas Aquinas. organele sufletului care ies din ochi. I. diverse figuri. Veltman. 61. chiar dacæ e un lux. Laura-Maria Popoviciu. 1. Privirea ajunge sæ fie înfleleasæ øi. privitorul a fost luat de pe picioare. dependenfla noastræ de actul înregistrærii e arareori înfleleasæ ca o debilitare a privirii. certitudinea niciodatæ diminuatæ a faptului cæ experienflele tuturor simflurilor se amestecæ undeva în creier. 7. nu se poate spune cæ «aceasta» este imaginea decît dacæ îi este reprezentatæ figura“ [T oma din Aquino. 63. ochiul a devenit un model pentru fabricarea øi interpretarea picturilor. 2 (øi în multe alte locuri): „Ex hoc enim aliquid in actu sentimus vel intelligimus. precum calul øi cærufla în epoca automobilului. fiind un studiu plin de anecdote øi cercetæri recente.). Des pouvoirs de l’image. nu væz“. Thomas Aquinas. în colaborare cu Kenneth David Keele. Patrologiae cursus comple. Comentariu la „Posterior Analytics“. pas cu pas. Editura Polirom. 1954. Louis Marin. 721.. Pictura îl invitæ pe privitor sæ îøi aducæ aminte unde se aflæ. chiar perceputæ ca proces digital. Wilhelm Tauwinkl. cea care îmi cere sæ mæ livrez spectacolului. Plaseazæ ochiul sau copia sa contrafæcutæ în fafla unui obiect. cæ au un loc comun.P læmuriri preliminare de Alexan. Oamenii printre care træiesc sînt înarmafli adesea nu doar cu aparate fotografice. p. pentru a elimina de pe mesele lor „distorsiunea“ perspectivalæ introdusæ în mod inevitabil de privirea naturalæ în viziunea realitæflii.arhiva mite grupuri. Similar. ea trebuie înfleleasæ. O. privitorul se uitæ într-o încæpere în care arhanghelul Gabriel îi vorbeøte Fecioarei Maria. Atît perspectare. vol. p. Mary Caruthers. În fafla ecranului. cu rezultatul cæ. Delia Sævinescu. Iaøi. non autem diversi colores. et secundum hoc tantum sensus vel intellectus aliud est a sensibili vel intelligibili. Vezi øi Kim H. Summa theologica (q. Monopolul locomofliei cu rofli nu mæ priveazæ în mod peremptoriu de folosirea picioarelor. A Study of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. De aceea. sed similitudo quae est in specie rei. 14. New York. q. ci øi cu camere video. traducere de Alexander Baumgarten (coord. privitorul poate de cele mai multe ori sæ înfleleagæ care e unghiul din care a fost luat instantaneul cu figura sa. Oasele încheieturii desenate de Leonardo sînt convingætoare fiindcæ îmbie degetele tale sæ se întindæ pentru a le atinge. sau. T otuøi. sunt diversae figurae. Summa theologiae. Øi doar în acest sens simflul sau intelectul se deosebeøte de obiectul sensibil sau inteligibil. The Heritage of Giotto’s Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution. nisi depingatur figura“ („Trebuie spus cæ similitudinea este legatæ de rafliunea imaginii. astfel construit pentru a trimite ochiului o distribuflie a luminii similaræ cu cea a obiectelor. Stînd alæturi de artist la masa de disecflie a doctorului Hunter74. actul înregistrærii devine un filtru care întunecæ lumina din ochii celuilalt øi mæ înlæturæ din prezenfla sa trupeascæ. in T oma din Aquino.73 În acest moment e util sæ comparæm. anatomiøtii au încercat. 58. Cristian Bejan. Boethius. 1976. Ithaca. cît øi scena ilustratæ – iar aceasta e o presupoziflie pentru înflelegerea picturii renascentiste. perspectiva geometricæ e pur øi simplu cartografierea spafliului. observæ o înmormîntare. 167. tus. Chiar øi în cazul fotografiei. mersul pe jos la lucru sau în excursie e încæ posibil. nu orice similitudine este suficientæ pentru rafliunea imaginii. Cu toate acestea. în afara poeziei. Printr-o fereastræ. Mihai Maga. Adrian Muraru.). Iar semnul speciei în lucrurile corporale pare a fi îndeosebi figura. 60. Gloses. În Evul Mediu. Pictorul îl forfleazæ pe privitor sæ îøi conøtientizeze picioarele. øi plasat pe un mal mai îndepærtat. anatomiøtii au cæutat noi metode de a desena. ochiul fusese criteriul sau oglinda adeværului. 62. vol. Mann. art. aceasta a devenit un ideal pentru care lupt øi pe care îl pot urmæri doar prin antrenament constant. cît øi perspicere sînt cuvinte clasice. p. Libertatea de a merge e condiflionatæ de dorinfla mea de a mæ angaja într-un askesis al picioarelor. 35.. marginal. Privitorul e invitat sæ împartæ punctul de vedere al pictorului. Dacæ prefluiesc plimbarea øi îmi confer timpul necesar.75 Ei au încercat reeducarea privirii øtiinflifice care ar „vedea“ apoi fiecare os ca printr-o telelentilæ. Ceea ce numesc „invitaflie în spectacol“ estompeazæ imaginea în privire. Gabriel Chindea. non dicitur esse imago.. Cambridge University Press. examineazæ fiinfla øi puterea imaginilor în gîndirea scolasticæ. traducere de Cristian Bejan]). 335 b. obiectul înregistrat øi privitor. De la Renaøtere. Videmus enim quod diversorum animalium secundum speciem. Efectele simbolice ale înregistrærii ca activitate. Momentul în care spectacolul a înlocuit pictura poate fi plasat în atlasele anatomice de la sfîrøitul secolului XVIII. e arætat acum ortogonal în noul tip de atlas. În Antichitate. fiindcæ fiecare se aflæ în potenflæ“ [Toma din Aquino. de la balcon. 35. Privirea care atinge mai e cu noi. pictura produce imagini retinale similare în formæ øi dimensiune cu cele care ar fi produse în acelaøi ochi de obiectele însele. Douæ studii recente despre perspectiva pingendi: Samuel Edgerton. Über das Licht in der Malerei. a devenit o poartæ pentru mutarea în spectacol. ochiul conceput prin analogie cu camera de înregistrat øi ochiul ca participant la spectacol. în funcflie de specie. 1. vel saltem in aliquo signo speciei. perspectiva susfline sinestezia. col. Odatæ cu tranziflia de la epoca picturilor la cea a spectacolului. quia utrumque est in potentia“ („Cæci noi simflim sau înflelegem ceva în act. 14. prefaflæ de Adriano Oliva. Vasile Rus. O picturæ renascentistæ nu trebuie doar privitæ. 1991. Summa theologiae. quod intellectus noster vel sensus informatur per speciem sensibilis vel intelligibilis. între douæ degete. e nevoie de o veghe continuæ a ochilor. 64. E mai degrabæ un substitut pentru obiectele însele.

Spectacolul desprinde privirea de imagine. mulfli au avut ræu de mare la prima vizionare. Reflections on Photography.. pe malul îndepærtat al „realitæflii obiective“.76 În manuale. 76. Munich. Deutscher Kunstverlag. de la mijlocul anilor 1970. care înregistreazæ mæsurætorile luate cu un instrument. sau o lentilæ. ed. p. 1973]. chiar mai important. 68. E rezultatul unui program care transformæ coloanele binare într-un set care se potriveøte unei prejudecæfli din mintea spectatorului. N. O nouæ tehnicæ. pentru a aræta realitatea într-un nou spafliu „izometric“. Citirea acestei cærfli m-a condus la o turnuræ importantæ în reflecflia mea asupra privirii. MIT Press. static sau mobil. 74. „Observaflia“ e cuvîntul folosit pentru a desemna noua poziflie. Privesc lumea. 67. reconfigurarea de ansamblu a relafliilor dintre un subiect observator øi moduri de reprezentare. în sensul unei concretefli deplasate. New York.. Hill and Wang. ei vor o schiflæ de proiect arhitectural a obiectului. Vreau sæ deosebesc acest aranjament manipulat al umbrelor øi culorilor de perspectiva artificialis a lui Alberti. o schimbare care a anihilat cele mai multe sensuri culturale încetæflenite ale termenilor de observator øi reprezentare. corespund lungimilor de unde optice.. Noii naturaliøti vor sæ arate obiectul aøa cum acesta e în sine. Mazilu. dar øi geologii øi zoologii condamnæ modul ilustrafliilor care umplu manualele secolului XVIII. 1986.. Uniunea acestora a început sæ slæbeascæ acum douæ sute de ani. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. criticæ. [Acestea din urmæ] . (N. Observaflia înlocuieøte contemplarea. Martin Jay. Noul spectacol e o expunere produsæ prin mijloace tehnice. apar molecule mai mici decît cele mai scurte frecvenfle vizibile. fotografiei øi televiziunii. studiul naturii devine din ce în ce mai mult studiul ilustrafliilor øtiinflifice. London. „Ideological Effect of the Basic Cinematographic Apparatus“. Dia Art Foundation. Folosesc aici „observator“ într-un sens restrîns. pp. pp. Die Rolle der „inneren Natur“ in der experimentellen Naturwissenschaft der frühen Neuzeit. more architectonico. 1981 [în româneøte: Camera luminoasæ. Frankfurt. Textul e redus în mod frecvent la o legendæ a ilustrafliei grafice. Nu vor sæ îøi orneze manualele cu perspective. a unei epoci care ia spectacolul drept imagine. Prim-planul øi fundalul din afara punctului focal sînt neclare. O mulflime de desenatori sînt antrenafli sæ traseze schifla de proiect a realitæflii. 3–27. tr. prin legendæ. Idea Design & Print. BBC and Penguin Books. prin douæ lentile separate doar de cîfliva centimetri. 73. 72. Intemporel – La métamorphose des Dieu. Imaginea din vechime era o construcflie geometricæ ce rezulta dintr-un con de raze de luminæ reflectate de suprafafla obiectului cætre lentila ochiului. [a avut loc prin] implantarea ubicuæ a unor «spaflii» vizuale radical diferite. ecotopul junglei. E. prin capacitæflile mimetice ale filmului. Bucureøti. 1960 [în româneøte: Artæ øi iluzie – studiu de psihologie a reprezentærii picturale. iar obiectul din focar pluteøte într-o plasticitate irealæ. John Berger. Ei doresc mæsurætori. Traducere de Ovidiu fiichindeleanu 26 . Sîntem antrenafli sæ fim oripilafli. læsîndu-i privitorului sarcina de a-øi imagina modelul.. ci øi ghidatæ de referinfla la un instrument. Prima rupturæ a apærut odatæ cu stereoscopul. Apariflia unui comentator din Washington în fereastra unui ecran de televiziune. 1988. 1995. Susan Sontag. XXV.. Titlul original: „The Visible World and the Language of Art“. Gombrich. face posibilæ ieftinirea ilustrafliilor de carte. 66. Rezultatul e o dimensionalitate „suprarealistæ“. Meridiane. H. „construcflia renascentistæ a perspectivei a servit iniflial ca model“. 70. transmiflînd „în direct“ din India. iar apoi îl copleøeøte. ci un plan izometric al lucrurilor. 3–158. 1976. Dar. 65. Barbara Duden. Princeton University Press. Nu îøi doresc un facsimil al viziunii. Îl numesc spectacol pentru a-l distinge de imagine. Roland Barthes. „Scopic Regimes of Modernity“. specialist în anatomie umanæ. vorbeøte de „trecerea de la arta spiritualizærii la cea a idealizærii sau de la supranatural la ireal“.Y. 1992. nofliunilor abstracte li se dæ „formæ“ în tabele øi grafice care seduc ochiul. Vreau sæ atrag atenflia asupra începutului øi sfîrøitului unei epoci scopice caracterizate de contopirea privirii de imagine. Autorul se referæ la John Hunter (1728–1793). Paris. André Malraux. a acestui argument apare la John Shearman. gravura în lemn. localizat în spafliu real. Bollingen Series. care poate fi folositæ de un artizan ce ar vrea sæ îl reconstruiascæ drept model tridimensional. Seattle.. un punct de vedere. 1977. On Photography. Der Naturwissenschaftler und sein Körper. aproape tehnic: o formæ a atenfliei care nu e doar precautæ. angoasafli sau încurajafli de reprezentarea graficæ a datelor cantitative cærora nu le corespunde nimic din ceea ce poate cuprinde privirea: Produsul intern brut. in Hal Foster. renumit chirurg scoflian. 1972. Douæ expuneri simultane sînt puse una lîngæ alta pe aceeaøi placæ fotograficæ. Camera lucida. Anatomie der Guten Hoffnung. New York.. Bunica mea încæ mai aducea cutii cu astfel de imagini din Sicilia. Stuttgart. telefotografia øi lentilele transfocatoare au devenit între timp loc comun.. Cluj. Vision and Visuality. E simbolul privirii capturate de un spectacol. Cambridge. noua dorinflæ scopicæ se afirmæ øi în afara medicinei. creøterea populafliei. de D. 71. Gombrich insistæ cæ artele frumoase folosesc un limbaj care trebuie învæflat din nou de fiecare generaflie. Klett-Cotta. 69. însæ instrumentul era folosit la scaræ largæ de pornografi. Gallimard. a vedea înseamnæ a recepta un spectacol. Vor sæ prezinte un specimen biologic. traducere de Virgil Mleøniflæ. [Noile tehnologii] mutæ væzul într-un plan desprins de observatorul uman“. care devin o adæugire esenflialæ la descrierea în text. Ways of Seeing. Jean Baudry. 1980. O reafirmare recentæ. Nu doar anatomiøtii. Farrar. Tanam. Înregistrarea prin satelit a Pæmîntului a fost numitæ o priveliøte. Unghiul larg. ci cu hærfli. Cartea e despre væz øi construcflia sa istoricæ: „ . insistæ asupra contrarului: în cinema. ed. 1992. trad. Mulflumitæ noilor tehnici de tipærire. 1986. Iatæ cum funcflioneazæ acesta. în care nicio fiinflæ senzorialæ nu poate intra. de fiecare datæ cînd le-am recitit. Reflecflii despre fotografie. pagini care au reînnoit curiozitatea mea pentru privire.Perspective and the Visual Dimension of Science and Art. nasul mirosi sau limba gusta. Princeton. dar øi în ziarele de øtiri. incidenfla SIDA. nu perspective. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. in Theresa Hak Kyung Cha. 27. Only Connect: Art and the Spectator in the Italian Renaissance. studiazæ efectele materiale ale noii atitudini øtiinflifice în fafla unei realitæfli din ce în ce mai hermeneutice. Suhrkamp.. „A observa“ înseamnæ a privi prin perspectiva unui instrument. 37. Ilustrata rezultatæ e plasatæ într-o cutie øi privitæ cu ajutorul unei perechi speciale de ochelari. dar nu cum aratæ atunci cînd îl flii în mînæ øi îl întorci pe toate feflele. Jonathan Crary. Princeton. Vezi mai ales „In Plato’s Cave“. Ne aflæm sub ameninflarea unui noi început. Apparatus. a ajuns sæ se potriveascæ cu aøteptærile noastre. o noutate care a fost la mare modæ la sfîrøitul secolului XIX. Acesta subliniazæ intenflia pictorului de a desena pentru ochiul spectatorului. Werner Kutchmann. 2005]. Stereoscopul înlocuieøte camera obscuræ ca emblemæ [a ochiului]. În aceastæ a patra epocæ scopicæ. conform schiflei desenelor arhitecturale. ochiul e antrenat sæ recepflioneze obiecte care sînt invizibile în naturæ.. Noi tehnici optice au fost folosite pentru a scoate imaginea realitæflii din spafliul în care degetele pot mînui. Odatæ cu secolul XIX. ci cum aratæ cînd îl pofli fotografia cu o puternicæ lentilæ telefotograficæ. de exemplu un bæfl care mæsoaræ înælflimea unei stele. Mai mult. Princeton University Press. Ilustrate realizate cu migalæ aratæ oraøe îndepærtate. Straus and Giroux. mæsuræ sau model. Cei care au acum peste øaizeci de ani pot sæ îøi aminteascæ efectul pe care l-a avut camera de filmat asupra spectatorilor de film înainte de al Doilea Ræzboi Mondial. animale pînæ atunci neimaginate.) 75. spectacolul grafic pune dintîi stæpînire asupra textului.

Aceste puternice tehnologii dislocæ vocea øi dizolvæ vorbirea într-un mesaj. Reflecflia ce urmeazæ. era o experienflæ stranie øi ameflitoare. cu faimoasa catedralæ la cîfliva paøi. øi-au antrenat vocea pentru a-i creøte puterea øi timbrul – aøa cum fæceau retorii de demult. localitatea întîlnirii lor. ce are trei metri. numit „Sfîntul Petru“. Cîfliva tineri mi-au spus cæ. pot reflecta. Deøi sînt obiønuifli sæ se urle la ei. înainte de a fi auzitæ. dacæ nu dubioasæ øi plinæ de prefliozitate. servind ca ghid unei prietene. priveøte natura epocalæ a sunetului în relaflia sa cu locul. Editorii îi mulflumesc Valentinei Borremans øi. S. fiindcæ prefluiesc echilibrul între auditoriu øi prezenfla vizualæ øi resping acea intimitate falsæ creatæ de „øoapta“ copleøitoare a vorbitorului la distanflæ. în timpul unei opriri din prima sa cælætorie în Europa. despre istoria clopotului de bisericæ. Ceea ce simflea era morbid. Refuz sæ mæ adresez celor care. în retrospectivæ. Cred cæ vorbirea creeazæ un loc. ecrane øi difuzoare. datoritæ accesului meu la microfon. la rîndul lor. Existæ însæ motive mai profunde pentru care am renunflat la microfon – e vorba de folosirea sa în circumstanfle în care sînt prezent material. iar de cealaltæ cei pentru care aceastæ intuiflie pare învechitæ sau romanticæ. Refuz sæ fiu transformat într-un difuzor. Era încæ dimineafla devreme cînd am mers de la staflia de tren la piafla animatæ. øi al cærui sunet se aude pe o distanflæ de mai bine de treizeci de kilometri. e avocatæ. Refuz. m-a întrebat dacæ simfleam øi eu aceeaøi senzaflie stranie ce o prinsese. s-a oprit. planificarea standardizatæ. Majoritatea celor care au participat la aceste reflecflii s-au declarat mulflumifli de insistenfla mea pentru vocea „nudæ“. începînd din seara în care ne-am întîlnit pentru prima oaræ. învæluind-o øi transportînd-o. Mi-a luat ceva timp sæ îmi dau seama la ce se referea. Doar viva vox are însæ puterea de a genera cochilia în interiorul cæreia se aflæ vorbitorul øi audienfla. Paris. am petrecut multe ore în liniøtea acestei pæduri de coloane gotice. De o parte se aflæ cei pentru care simflul diferenflei dintre original øi copie. mai degrabæ decît cu spafliul. oamenii se încordeazæ sæ asculte. lui Sajay Samuel pentru medierea acordærii drepturilor de publicare. 2004. Doar datoritæ ei am început sæ înfleleg ce semnificaflie are vuietul neauzit al clopotului de bisericæ în istorie. îi aparflin lui Valentina Borremans. Sunau clopotele bisericii. 27 . oamenii tind sæ se împartæ în douæ grupuri. Eu. la multe conversaflii care au avut loc ca rezultat al refuzului meu de a-mi læsa vocea sæ fie deconstruitæ digital øi sintetizatæ mecanic. publicat în Le Perte des Sens. E foarte umblatæ în Asia. cîntæreøte douæzeci øi patru de tone. Ceea ce o lovise fusese probabil acel sunet al clopotului care e prea grav pentru ureche. Ei nu au considerat nerezonabilæ insistenfla mea de a limita audienfla la cei care intræ în raza organului vorbirii. dintre atingerea carnalæ øi înlocuirea sa cu vibratoare mecanice sau electronice e o certitudine intuitivæ. Articol scris în ianuarie 1990 de Ivan Illich. voia sæ se sprijine de ceva. ascultînd liniøtea sa solemnæ. * Drepturile de autor pentru Ivan Illich. dar nu øi pentru intestine. Locul e ceva preflios. Acum cîfliva ani eram în Köln. În public se aud apeluri la tæcere. Refuz sæ mæ adresez oamenilor care sînt dincolo de raza vocii mele. Însæ atunci cînd discuflia ajunge la chestiuni mai generale. însæ nu are experienfla catedralelor. atît organizatorii. cel mai mare clopot de pe Rin. Îl folosesc doar atunci cînd mæ aflu într-un grup de discuflii pe podium sau cînd arhitectura auditoriului e atît de modernæ. cu titlul original „The Loudspeaker on the Tower: Belfry and Minaret“. iar aceøtia. de asemenea. chiar øi în fafla unei audienfle largi. cît øi audienfla au acceptat decizia mea. care a fost într-o mæsuræ semnificativæ anihilat de spafliul omogen generat de locomoflia rapidæ. dintre prezenfla fizicæ øi ecran.arhiva Difuzorul pe clopotniflæ øi minaret* Ivan Illich De mai bine de un sfert de veac am încercat sæ evit folosirea microfonului. predæ la o universitate din Noua Zeelandæ øi e o excelentæ flautistæ. pe de altæ parte. Vizibil perturbatæ. în unde sonore codate care se înscriu într-un spafliu universal. resimflise în pîntecele sæu vuietul profund al unui anumit clopot. S. cei care au probleme cu auzul se mutæ în faflæ. se aflæ în situaflie de dezavantaj acustic în timpul perioadei dedicate întrebærilor. Astæzi. iar S. Difuzoarele pot face ca o voce sæ fie omniprezentæ într-un spafliu fizic de orice dimensiuni. Fayard. „Le haut-parleur sur le clocher et le minaret“. nu au avut nimic împotrivæ sæ se mute în primul rînd. De cele mai multe ori. încît reduce la tæcere vocea nudæ. au eliberat færæ obiecflii primul rînd pentru cei care aud mai greu.

anunflînd timpul pauzei de masæ. Ann Hollander. Înainte de 1400. nu înainte de a se întipæri adînc în memoria poporului guaraní. umerii sæi læflifli. cel din Nimrud [Asiria] a fost datat la 612 î. aducea øi un anumit vuiet. la oscilafliile furtunoase øi zgomotoase din jurul Mediteranei. trebuie sæ punæ clopoflei de aur pe fir purpuriu. amestecîndu-se de o manieræ nouæ. 28 . o cupæ scobitæ în interior øi cu guræ deschisæ. aceleaøi trei Ave Maria erau spuse øi dimineafla. Grupurile se ridicau în picioare øi recitau de trei ori Ave Maria. Moise reglementeazæ îmbræcæmintea lui Aaron: pe margine. sunetul caracteristic al clopotului fiecærei regiuni a devenit un element familiar al geografiei Evului Mediu tîrziu. Aceastæ formæ a fost rezultatul unei rupturi finale cu toate formele precedente. e o invenflie medievalæ. Comunitæflile se întindeau atît de departe cît se auzeau clopotele lor. amintind credincioøilor de veghea Mariei sub cruce. am învæflat sæ accept absenfla clopotelor de bisericæ øi m-am simflit ofensat de multe ori cînd misionarii fæceau sæ sune niøte falsuri electrice.. Arno. vibraflia sa øoptitæ. din cætune în sate adeværate. peisajul Bisericii Catolice fusese marcat de un clopot ce suna de trei ori pe zi. inseparabil de gama de culori a acestora øi de refracflia aerului. M-a iritat agresivitatea ostentativæ a dangætelor seculare din campusul Universitæflii Chicago. În America de Sud. la fel stau lucrurile øi în cazul artei turnætoriei. în Occident. Caracteristica esenflialæ a noii forme a fost schimbarea gîtului. Astfel a fost modelat instrumentul tehnologic ce a încorporat cuvîntul divin într-un sunet metalic. New York.1. Pînæ la sfîrøitul secolului XIV. Urbanizarea a sprijinit întrunirea cu regularitate a pieflelor rurale. clopotele arætau ca niøte oale întoarse. 2. øi care a îmbræcat fiecare parohie într-o manta acusticæ distinctæ: de la clopotele ce se leagænæ øi dængæne în nord-vest. unde arta turnærii clopotelor – inventatæ cu mai mult de 500 de ani mai înainte – a supraviefluit færæ întrerupere. Øtiu de la Ann Hollander2 cæ hainele au început sæ fie tæiate abia în timpul secolului XII. publicatæ iniflial în 1975.1 Sunetul lor e parte integrantæ din fiecare loc european pe care mi-l amintesc. un ritual numit „Angelus“. Semnul de amiazæ. Biserica a creat parohii cu clerici rezidenfli øi a prevæzut un nou set de reguli pentru reglementarea cæsætoriilor øi a vieflii comunale. ca un memento explicit al Bunei Vestiri. cu mult mai jos decît nota øi care e mai degrabæ simflit decît auzit. Spre deosebire de China. oprind munca la cîmp øi conversaflia la masæ. dar niciodatæ ca øi ceea ce numim noi clopot. a fost realizatæ în timpul celor douæ decenii de dinaintea Reformei øi s-a încetæflenit foarte repede ca ritual ce dæ ritmul zilei. în nicio limbæ europeanæ nu existæ cuvînt pentru croitor. obiceiul a prins din Ungaria în Thuringia. Clopotele de searæ au fost auzite pentru prima oaræ în Milano dupæ 1296. Înainte de aceasta. pærflile laterale desfæcute pînæ la guræ. Tehnologia impulsionatæ de cai a dat oamenilor posibilitatea sæ se mute împreunæ. Cel mai vechi clopot gæsit în China dateazæ din 1250 î. dar. la care erau invitafli tofli credincioøii. Oamenii au început sæ poarte mîneci. eram la Köln în cæutarea unor picturi care ilustreazæ schimbarea radicalæ a îmbræcæminflii bærbæteøti øi femeieøti din oraøele Evului Mediu tîrziu. aceasta a fost pierdutæ în timpul Antichitæflii. ræspunzînd bætæilor flamande cu sunetele acordate ale mai multor clopote. de la convex la concav. abia perceptibilæ la început. Coroana clopotului a fost turtitæ. din Avignon în Napoli. Pînæ de curînd. Ele constrasteazæ puternic cu zurgælæii mezoamericani din lut. Se øtie cæ forma clopotului. Ca urmare a diferenflelor din lucrul cu fontæ øi metal. Dupæ cîte se pare. în New York. øi prin el locul de care aparflin oamenii. Proiectul social de formare a percepfliilor corporale prin îmbræcæmintea în haine care au fost tæiate øi apoi prinse laolaltæ – acesta e un eveniment medieval tîrziu. Aceastæ triplæ invitaflie are o istorie în trei paøi. clopotul adoptase scobitura interioaræ gradualæ care întæreøte huruitul murmurului sæu. Paralelismul a început sæ mæ intrige. Eu am crescut cu clopote.33. Procesele de stabilire a populafliilor din Europa Centralæ au dobîndit în timpul Evului Mediu timpuriu multe caracteristici ce s-au pæstrat pînæ în secolul XIX. Cætre sfîrøitul secolului XIII. 1980. la indicafliile regilor Franflei. cunoscutæ astæzi mai degrabæ din graficele statistice. dacæ prin acest termen înflelegem orice corp metalic lovit pentru a emite un sunet. în mod surprinzætor. prin care a fost format sunetul clopotului. în jurul tiviturii. M-a întristat irelevanfla clopotelor pe Madison Avenue. ca un fel de semnal de stingere a focurilor pe fondul recitærii unei Ave Maria. iar grosimea pereflilor a fost calculatæ øi acordatæ. alternînd cu ciucuri în formæ de rodie.H. Nu ar avea sens sæ cæutæm în preistorie pe cel care a inventat clopotul. Contopirea celor trei rugæciuni cotidiene. indiferent unde se aflau. pieptare øi gulere în loc sæ se înfæøoare în lungimi de pînzæ – cum fac încæ indienii – ori sæ tragæ pe ei un sac cu gæuri pentru cap øi mîini. În Orientul Îndepærtat. cîteva clopote turnate au supraviefluit din cea mai recentæ epocæ a metalului. ca rugæ pentru victoria împotriva turcilor sau pentru pace. În urmætorii cincisprezece ani. mai înalt decît nota la lovire. Îi dædea clopotului un sunet secundar controlat. Cînd m-am întîlnit cu S. Prietena mea de la antipozi m-a ajutat sæ devin conøtient de un fel de „localizare prin sunet“ care s-a pierdut. Apoi a devenit evident faptul cæ noua formæ deschidea în bronz un potenflial necunoscut. Accesorii asemænætoare au fost gæsite în morminte din toatæ zona dintre Cipru øi Sudan. strachine sau stupi de albine. a fost introdus abia în timpul secolului XV. În Ieøirea 28. m-am gîndit adesea la vastele spaflii din Brazilia care nu au fost atinse niciodatæ de sunetul lor øi m-am întristat pentru miile de clopote din misiuni paraguayene care au fost topite în tunuri. În Occident.H. Clopote ca „Sfîntul Petru“ au fost auzite în Europa într-o epocæ în care sensul locului a suferit o schimbare extraordinaræ. ce provenea din turla bisericii. prins la mijloc cu o centuræ de stofæ. Seeing Through Clothes: Fashioning Ourselves.

1844–1864. øi ce sæ mai spun de zurgælæii. Paznicul de noapte grec era cunoscut sub numele de codonophor. instrumente de fæcut zgomot au fost folosite peste tot. precum gongurile sau cilindrii de metal. 12. Apare un termen tehnic ce desemneazæ sunetul øi sursa sa: „signum“. Patrologia graeca (PG). zurgælæi øi clopote pentru a anunfla începerea slujbei. a fost înmormîntat cu clopoflel la gît prin ordin judecætoresc. cînd nu ar trebui sæ încredinflæm copiii noøtri altei protecflii în afara crucii?“3 Dintr-un motiv diferit. tr. ca tælængile noastre pentru vaci. un om la fel de iraflional ca o bestie. Pæstorii øi alfli „vulgari“ doreau sæ fie înmormîntafli cu clopofleii pe care îi puseseræ la gîtul animalelor. Pavel (1 Cor. în formæ de cupæ. Dupæ cum se pare. Un martir creøtin. Patrologiae cursus completus. Clinchetul flinuse vampirii øi fantomele departe de caprele øi vacile lor øi ar fi putut acum sæ protejeze øi trupul lor neînsufleflit de asemenea fiinfle supranaturale. umplute cu cine øtie ce prostii. În cultul lui Astarte. plesnitoare. porcii øi oile purtau clopoflei la gît. a bæilor øi circurilor. Cele mai mari. El le ordonæ diaconilor sæi sæ îl cheme la slujbæ pe fiecare creøtin apelîndu-l pe numele sæu – „omnes nominatim“. Grædinile romane erau vegheate de figura lui Priap. nu sunt nimic“. pp. I ad Cor. stîrnite de vînt. la fel ca în cazul tuturor instrumentelor care fac zgomot. T oate acestea s-au schimbat încæ înainte de oprirea persecufliilor. care au sunat atunci cînd oamenii au încercat sæ scape înot din oraøul asediat Xantus“. 4. 7“. 3. Tintinnabulum-ul øi crepitaculum-ul sunau. Conform lui Josephus. regele Solomon a suspendat un clopot de aur de bîrna cea mai înaltæ a templului. Expresiile latine trebuie traduse în acest context: „a atinge clopotul“. preoflii loveau un inel ce scotea un sunet ascuflit. Sisinnus. cælæilor øi proøtilor publici li se coseau cu forfla clopoflei de haine. nebunilor. „In epist. pentru a alunga pæsærile. purtætor de clopoflel. sculptatæ pe placa de bronz din centrul scutului. Romanii legau tintinnabula de scuturile lor. caii. Sfîntul Ioan Hrisostom blestemæ folosirea clopofleilor ca amulete sau talismane: „. ataøafli de încheietura mîinii cu ønururi purpurii. preoflii au început sæ foloseascæ gonguri. Plutarh scrie de „clopote pe plase întinse peste rîu. Signum tangere. diaconii nu au mai putut însæ îndeplini aceastæ datorie øi. de unde a fost extras metalul. Hom. Ioan Hrisostom. Cîinii.. signum conmovere4 a devenit echivalent cu „a convoca“. Cele mai multe clopote din Antichitatea mediteraneanæ erau suficient de mici pentru a fi prinse de haine sau flinute øi scuturate cu o mînæ. În cimitirul de lîngæ camera mea din Japonia. echipat cu clopoflei ce ræsunau în vînt. Aøadar. vacile. (N. Talgerele øi zurgælæii. bolnavilor de lepræ. În Evul Mediu. Efectul sonor al metalului lovit a fost dintotdeauna dublu: raflional øi straniu. Chinezii sunau clopotele pentru a vesti întrunirea adunærilor imperiale. Paris. bambusul øi zurgælæii continuau sæ clincheteascæ. Clopotele deschideau spafliul procesiunii bacantelor. Pe mæsuræ ce biserica suferea schimbarea de la fræflie la comunitate organizatæ. numit cursor. Foloseau patru limbi diferite pentru a da ordine soldaflilor „în luptæ øi la dans“. în cel mai bun caz. Autorii greci øi latini nu deosebeau clopotul deschis. ierarhia creøtinæ era precautæ în privinfla clopofleilor. praeco sau monitor. Migne. 13. Magistratul roman dorise astfel sæ îøi arate dispreflul pentru acest acuzat. util øi morbid.. Ignafliu din Antiohia le cerea colaboratorilor sæi sæ se abflinæ de la folosirea plesnitoarelor øi a clopotelor. Metalul evocæ alte spirite decît tam-tamul. 105–106. Toba dæ voce materialelor obflinute din viefluitoare – din lemn øi piele. a fost stabilit un nou rang bisericesc.2): „Dacæ pierd caritatea. În Pompei au fost gæsite scheletele a doi cai. mult dupæ ce cædelnifla parfumatæ se stinsese în noapte. fiecare cu cîte trei clopoflei ataøafli. øi nu doar pentru a atrage atenflia.arhiva Tintinnabulum-ul roman (sunetul cuvîntului spune ce înseamnæ acesta) era fæcut din plæci de metal nituite.. Femeile publice din Pompei foloseau cercei sub formæ de clopoflei. ca urmare.) 29 . erau folosite pentru deschiderea pieflelor de peøte. de sfera aproape închisæ a zurgælæilor. respingerea clopotelor era menitæ sæ sublinieze caracterul nonsuperstiflios øi nonpublic al bisericii timpurii. clopotul øi gongul suscitæ vocile subterane ale spiritelor din adîncul pæmîntului. în care se leagæ de lovirea obiectelor de metal. Odatæ cu creøterea numærului de credincioøi. citîndu-l pe Sf. El simte nevoia sæ denigreze sunetul. În timpul Pærinflilor Bisericii. pentru a atrage atenflia inamicului asupra feflei paralizante a Meduzei. cît øi instrumentul folosit pentru a-l crea. Cuvîntul semnifica atît zgomotul. respectiv „a miøca clopotul“. Ioan Hrisostom fline o predicæ împotriva superstifliei. caprele. nu sînt cu nimic mai bun decît o aramæ sunætoare sau un chimval zængænitor. ci pentru a curæfli aerul de spirite nedorite ori pentru a îndepærta norii de furtunæ. 61.

„Clochettes celtiques“. Caccabulum. 1948. p. toaca [semantron].5. a înlocuit din cînd în cînd lemnul scobit. rapoartele despre „signum“ din primele secole creøtine nu evidenfliazæ vreo convingere cæ sunetul ar sfinfli locul. se poate vedea clopotul-mærturie al Sfîntului Patrick: Clog-an-udachta. Hasluck. 7. n. ed. Oxford. p. suspendate de o ramuræ øi împinse apoi sæ se ciocneascæ una de cealaltæ. 1923. În jurul anului 320. Sunetul gongului de metal sau de lemn a fost comparat cu sunetul trompetelor menflionate în Vechiul Testament. Primii fabricanfli cunoscufli ai clopotelor creøtine de tip nituit au fost „Tasag“. Satis N. dupæ un asediu de patru luni. italienii l-au numit campana. Conform credinflei islamice. un instrument de metal. Patrick în Irlanda în secolul V. ciocnite una de alta] a fost singurul instrument de convocare a creøtinilor din Ierusalim. regele Chlothar a descoperit cu surprindere un clopot cu „sunet dulce“ în Köln. The Bells of Russia. Acest instrument. a doua parte a vol. un membru al cortegiului sæu a raportat cæ Ierusalimul. În 535. iar pe lîngæ asta. Misionarii greci din Nordul slavon au læudat virtuflile acestui simandrum. „Cuana“ øi „Mackecht“ – trei fierari pe care i-a adus Sf. nâqus [un fel de plesniˆ toare evoluatæ din folosirea. Unele erau flinute în mînæ. Diederichs. Islam under the Sultans. clopotele deveniseræ comune în Europa. Vezi øi F W. sub stæpînire musulmanæ din 638. p. însæ sunetul lor nu avea armonia sau vuietul clopotului. sideron. „Timp de mai mult de patru secole øi jumætate de dominaflie arabæ (638–1099). Williams oferæ o bibliografie cuprinzætoare. putem stabili cæ aceasta e prima menflionare a sunærii clopotelor atîrnate pentru slujba creøtinæ. un novice era trimis cu un „ciocan de deøteptare“. Un astfel de obiect ar fi putut fi gæsit în mormîntul sfîntului. au redactat aøa-numitul Pact din Umar. Bonifaciu a folosit cu siguranflæ unul în cælætoriile sale în Friesland (nordul Olandei). 1.. În nordul Angliei. iar nivelul de zgomot produs de creøtini a fost limitat. Sunetul însuøi a dobîndit un sens specific. un sihastru cu experienflæ. Într-o cutie ornamentatæ cu giuvaiere din secolul XI din Dublin. „Bell“. Pînæ în secolul V. În 1200. Vechile clopote celtice erau atît de respectate. John Day Co. Paris. La acea datæ. 315. 1938. itinerarele prin care puteau fi trecufli porcii prin oraø au fost strict delimitate. o rugæ cætre ceruri. Un nou sunet a fæcut ca aura omului cu har sæ fie perceptibilæ cu urechea. 424–437. Bibliografie cuprinzætoare in Henri Leclercq. 1980. Nola poate fi un oraø din acea zonæ. vol. Macmillan. În Irlanda. încît l-a transportat 30 . Jena. nu deflinea niciun clopot øi cæ tragerea clopotelor nu era o practicæ cunoscutæ în acest oraø. Sub numele de bilo øi klepalo. de-a lungul Nilului. Williams. Fulgenfliu Ferrandus. timpul sau persoana. 189. sæ batæ la uøa fiecærei celule. i-a fost atribuitæ puterea de a fline demonii la distanflæ. Cele mai bune astfel de instrumente produceau un bubuit profund. 1985. „Cloche. col. Geschichte des ersten Kreuzzuges.“ Edward V. The Book of Bells. un cuvînt care e probabil de origine celticæ mai degrabæ decît continentalæ: clocca. poate fi pur øi simplu o reflexie a acestuia. în secolul VI. sunetul clopotului trimite vibraflii care deranjeazæ pacea øi liniøtea spiritelor invizibile ale morflilor. 2. uneori de cætre un asistent ce mergea alæturi. 11. in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Datoritæ unor referinfle ulterioare despre modul în care era folosit obiectul (cu ajutorul unor frînghii). Mai tîrziu. Printre acestea s-au numærat restricfliile privind semnalele folosite pentru chemarea la slujbæ. Librairie Letouzey et Ané. aceste clopote misionare erau venerate ca relicve. Pahomie. Christianity and . 1929. stareflul unei mænæstiri din Napoli. prin care impuneau anumite reglementæri în detaliile practicii liturgice creøtine. referindu-se astfel la provincia de unde proveneau cele mai multe. a douæ bucæfli de lemn suspendate de ramuræ. Antoniu din Novgorod îl citeazæ pe Teodor Studitul: „Simandrum-ul grec ne-a fost dat de îngeri“. care introducea „un obicei sacru al celor mai binecuvîntafli cælugæri: sunarea unui clopot rezonant“. ce rætæcesc prin aer. dincolo de sincronizarea acfliunii. Cînd Godefroi de Bouillon øi cruciaflii sæi au intrat în oraø în 1099.6 Putem data cu aproximaflie prima folosire a unui clopot de bisericæ în Europa. Clarendon Press. cartea øi clopotul erau obiectele de care misionarul celtic nu se despærflea niciodatæ. Cu toate acestea. New York. 1954–1991. Cf. folosit deja în Africa de Nord. trompeta sacræ egipteanæ a fost adoptatæ pentru a suna adunarea cælugærilor. 1.5 A fost interzisæ expunerea crucii în afara clædirii bisericii. a devenit un simbol al Cuvîntului Divin. echilibrat øi aparte. scuturat cu mîna. care l-a impresionat într-atît. 13. Coleman. Princeton University Press. clochette“. plasat în centrul mænæstirii. 8. citîndu-l pe Albertus Aquensis (sau Albert. vol. care øi-au petrecut mai apoi traiul sub diriguirea sa în T ebaida. folosit pentru sunet. precum oasele sfinflilor. canonic de Aix-la-Chapelle). Acolo. Dupæ ce arabii au ocupat Ierusalimul în 638. pp. cele douæ sarcini au fost unificate cu ajutorul unui singur instrument. øi care nu poate fi redus cu uøurinflæ la superstiflie. altele puteau fi puse pe umær øi lovite cu un ciocænel. in The New Grove Dictionary of Music. a abandonat viafla solitaræ pentru a deveni conducætorul unei largi comunitæfli de cælugæri. Die Eroberung des heiligen Landes. Alteori erau folosite douæ cutii de rezonanflæ.8 Sfîntul Columban e adesea desenat scuturînd un clopot. Bibliografie cuprinzætoare. Princeton. Toate acestea s-au schimbat odatæ cu penetrarea bisericii în rîndul celflilor. „lemnul sacru“ gæunos. Un clopot cu sunet plæcut era o raræ excepflie în 615. Stanley Sadie. Un nou nume a fost creat pentru acest obiect. sceptrul. aceste instrumente øi sunetele lor au ræmas familiare cælugærilor ruøi pînæ în secolul XVIII. un diacon din Cartagina. Mai tîrziu.7 Aceøti misionari gæsiseræ øi au apropriat un instrument al cærui sunet a devenit caracteristic pentru demersul omului cu har. Scrisoarea acompania un obiect. În acel an. „Clocher“. 6. Percival Price. încît cutiile în formæ de clopot în care fuseseræ flinute sînt printre cele mai prefluite tipuri de giuvaiere irlandeze øi scofliene. London. îi scria prietenului sæu Eugippus.

.arhiva la Paris.. 31 . pompa semnalelor produse de vasele de bronz e abandonatæ.... Din motive practice øi simbolice. Tras pentru prima oaræ.10 Scriu toate acestea într-un sat mexican. în 680. Clopote care fuseseræ înecate se ridicau din ape în noaptea Sfîntului Ioan øi începeau sæ sune peste mlaøtini øi lacuri. cu ocazia morflii stareflei Hilda. 12. Sampson Low. clopotul a devenit un actor important în poveøtile populare. mai umil decît cele de azi. Clopotul avea puteri de vindecare. Clopotul era marcat cu cruci uleiate de patru ori în afaræ øi de trei ori înæuntru. plebem congrego [adun oamenii sæi] . paco cruentos“. Ca toatæ lumea. Puterea sacræ a clopotului transpare în mod clar în ritualuri. Spiritele necurate øi rele care s-au prins de metal la naøterea sa în pîntecele pæmîntului sînt expulzate din masa în fierbere. un juræmînt pe clopot era mai ameninflætor decît un juræmînt pe Biblie. Holder. fulmina frango . Mohr. era adæugatæ sare în apæ. fulgorem frango [alung norii de furtunæ]“.. Ca la botez. Preotul se roagæ ca acest bronz sæ devinæ la fel de pur ca trompetele folosite din ordin divin în Sinai. Clopotul era spælat cu aceasta pe dinæuntru øi pe dinafaræ. vivos voco [chem pe cei în viaflæ] . Legends O’ The Bells. E în mod clar o ceremonie sobræ de binecuvîntare. protejîndu-te astfel de ræu.. cu toatæ solemnitatea unei liturghii.. piramida.. Cînd soldaflii au încercat sæ îl fure. în mod real sau mental. mai precis din timpurile în care biserica se ascundea . Dupæ Legea Sf. clopotul a ræmas în comuna sa. urmæreøte ræufæcætorul øi poate ucide. Patres Latini (PL). pestem fugo [alung ciuma] . ed. Turnurile au fost asociate øi în alte pærfli cu clædirile religioase. dupæ Beda Venerabilul. 1201]“. care a început sæ fie folositæ dupæ anul 1000: „lîngæ clopot. pentru a atrage atenflia asupra unui incendiu ori a semnala apropierea inamicului.. Era apoi uns cu mir. în capitolul 21 al De ecclesiasticis officiis (823). sabbata pango . Iatæ cîteva inscripflii tipice: „Laudo Deum verum [Laudæ adeværatului Dumnezeu] .. Numele øi „vocaflia“ unui clopot sînt înscrise pe coroana sa. defunctos ploro [îi plîng pe cei morfli] . Clopotele creøtine unesc oamenii într-o fræflie a rugii. nu din cauza lipsei bronzului. sunetul instrumentelor de lemn era pæstrat pentru cîteva ocazii speciale. uleiul pregætit în fiecare Joie Sfîntæ de episcop. Freiburg. Din respect pentru sunetul metalului.9 Dupæ ce au devenit emblema misionariatului. Uneori era încæpæflînat øi refuza sæ sune cînd era tras – de exemplu.. ca Dumnezeu sæ îi dea puterea sæ îi întremeze pe cei slæbifli. Chiar înainte de înlocuirea plæcilor metalice nituite ale tintinnabulum-ului cu clopotul turnat. chiar øi în zilele noastre. cartea a 4-a.. 1974. clopotul îi încorporeazæ pe cei care ascultæ într-un spafliu acustic comun. ziguratul mesopotamian sau coloanele folosite în venerarea persanæ a focului. turn sau turle. în care tocmai sunæ douæ clopote. ca material pentru tunuri. cu cîfliva ani înainte de cucerirea peninsulei de cætre musulmani. dissipo ventos . Pagoda. unele mænæstiri din jurul lacului Constanfla au fæcut din clopot subiectul unui ritual special.. Øtiu numele lor. doisprezece preofli cu torfle aprinse în mîini se adunæ în jurul episcopului. Nimic nu exprimæ aceasta mai bine decît ceremonia solemnæ a excomunicærii. În timpul ceremoniei. E posibil ca acest obicei al Bisericii Catolice. 23.. London. 11–12. zbura înapoi.. Ltd.. ceremoniile au început sæ semene celor în care subiectul e o persoanæ. Dintîi era pregætitæ în mod ritual o apæ specialæ „de botez“. pentru cæ le recunosc vocile. care e folosit la hirotonisirea preoflilor. iar în Occident. 11. referinflæ furnizeazæ evidenfla claræ a prezenflei semantronului în Occident... exito lentos . Nici nu trebuia sæ îl atingi. iar sunetul lemnului. mai degrabæ decît un obiect – øi care l-au determinat pe Carol cel Mare sæ interzicæ „botezarea“ clopotelor în 798: ne cloccas baptizent. Diaconul termina ritualul prin citirea evangheliei. clopotele au naøi care îi stau alæturi la ceremonie.. ca sæ nu mai spun de obeliscurile din Egipt sau Etiopia sau de meterezele tempului din Ierusalim – cumva intræ în acelaøi tip. Prevenea sau prezicea viitorul. Clopotele aveau în mod frecvent nume. Funcflia socialæ centripetæ e completatæ de o funcflie centrifugæ. Alte exemple: „funera plango . Mæ surprinde cæ Rosary glæsuieøte aøa tîrziu øi îmi ia ceva timp sæ înfleleg de ce.. precum botezul sau chiar hirotonisirea preoflilor. A. În anumite regiuni. Vezi Ernest Morris. care mæ înøtiinfleazæ cæ Don José mai træieøte øi cæ luæm cu toflii parte la ultima sa oræ. sæ fi fost copiat din timpuri antice. un secol mai tîrziu. o „... clopotele turnate au fost tratate în Europa creøtinæ ca øi cum ar fi fost un fel de persoane.. pp. Marston & Co. o cædelniflæ era aprinsæ lîngæ clopot. 105. Clopotul însuøi ajunge la fel de departe ca sunetul sæu. Constantinopolul continuæ sæ foloseascæ lemnul. în timp ce Estul creøtin a preferat lemnul. binecuvîntarea acestui vas sacru era rezervatæ episcopului acelei dieceze în care urma sæ îl anunfle pe Dumnezeu. clopotul era instalat în punctul cel mai înalt al unei clædiri. carte øi lumînare“. p. 23. cap. În timpurile carolingiene... comparæ caracterele diferite ale lemnului øi bronzului în procesul de chemare a credincioøilor la slujbæ: «Mai mult. Williams. cumva mai umil decît cel al bronzului. Clopotul a devenit instrumentul de convocare al Vestului. Fiecærui clopot i se dædea un nume de botez – ca unui copil. Rupea vraja întunericului... clopotul e îmbræcat într-o hainæ albæ de botez. ci datoritæ unei tradiflii venerabile» [Migne. În acest text timpuriu nu apare niciun cuvînt despre riturile ciudate care trateazæ clopotul. Clopotele ræspîndesc peste tot øtiri øi alungæ demoni. de un preot ce fusese pus sub interdicflie. 10. ca Dumnezeu sæ înzestreze sunetul acestui clopot cu puterea de a curæfla inimile de lene øi apatie. cît de departe poate fi auzit øi simflit.12 Cel mai vechi text care s-a pæstrat despre binecuvîntarea specialæ pentru clopotele de bisericæ provine din Spania. Te puteai ascunde sub el. pentru a-l condamna pe pæcætos sæ træiascæ dincolo de bætaia clopotelor diecezei... Historia ecclesiastica gentis anglorum.. Nici- 9. În secolul XIV. sæ stingæ flæcærile poftei øi sæ lumineze povara pæcatului în tofli cei pe care îi atinge. sunetul era suficient pentru a îndrepta un schilod. pentru binecuvîntarea Cærflii. sæ le dea consolare celor triøti øi curaj pentru pocæire pæcætoøilor. 1985. ca øi cum ar fi o persoanæ. Benedict (530–540). legate de penitenflæ. Dupæ ce a luat sfîrøit binecuvîntarea øi înainte de a fi tras pentru prima oaræ. a regilor øi a altarelor. Toate aceste simboluri vorbesc despre înælflimile vizibile care trebuie escaladate. aud sunetul celei de-a treia trageri a clopotului trecerii11. Amalarius din Metz. Peste secole. Prin aceastæ consacrare solemnæ. Alteori suna singur. Ceremonia se deschide cu exorcizarea solemnæ a metalului topit. e produs pentru a chema oamenii la bisericæ.. sunetul metalic al talgerelor înlocuise de mult trompeta mænæstireascæ.

cunoscut sub numele de „Beflivul“. de un minaret construit special. Prima menfliune a folosirii uzuale a unui turn în acest scop dateazæ din 903. Aceastæ putere e recunoscutæ atît în Estul slavon. turnul clopotniflei a devenit o imagine comunæ. Acestea au fost instalate în magnifica clopotniflæ de lîngæ Sfînta Sofia. apoi pe muntele Athos. Clopotul-substitut. încæ. Clopotul nu s-a luptat însæ cu simandrum-ul ca instrument de convocare. în mod solemn.13 Nu existau minarete pe vremea lui Mohamed øi în primele secole ale Islamului. În 752. ca în cazul minaretului. observînd cæ evreii folosesc sofar-ul pentru a-øi aduna congregaflia. produs al unei sinteze electrostatice sau electronice. øi nu. Folosirea clædirii turnului pentru a ræspîndi un sunet religios e o invenflie apærutæ în zorii Evului Mediu. În secolul XI. Dorinfla de a agæfla clopotul într-un loc înalt precedæ existenfla acelor clopote într-atît de puternice øi grele. 32 . Leclercq. care era øi el un iconoclast. ceea ce se transmite public e o rupturæ cu o parte esenflialæ a Coranului: regula strictæ împotriva creærii unei imagini. Cu toate acestea. cît øi în Vestul latin. în serviciul vocii umane. I-a dat ordin lui Bilal sæ se urce pe cel mai înalt acoperiø al oraøului øi sæ strige chemarea la rugæ. nu e vorba. în Roma. Dar ceea ce e sigur e cæ instrumentul cel mai ræspîndit pentru chemarea credincioøilor la slujbæ era „lemnul sfînt“. În timp ce în Vest aparatele mecanice sînt introduse în liturghie. Clædirile øi animalele domestice. Începînd din secolul V. biserica a susflinut cæ are capacitatea de a-øi apropria øi a binecuvînta „orice existæ“ în folosul sæu – ecclesia omnia benedicat a fost mottoul sæu pînæ în Evul Mediu tîrziu. a definit mærimea comunitæflii dupæ raza vocii unui muezin. ˆ øi-a dorit propria cale. dogele Orso a trimis douæsprezece clopote din Veneflia împæratului Mihail al III-lea. Oferæ suport de lemn sau piatræ pentru un instrument de metal care a fost încorporat în cultul creøtin. Difuzoarele hi-fi instalate în vîrful unei biserici sau moschei aduc o inovaflie profundæ. unul nu are însæ un glas anume. øi fiecare a fixat un set de reguli sau proceduri ale acestor binecuvîntæri. Biserica occidentalæ a stabilit instrumente mecanice pentru a suna øi a traduce invitaflia la rugæ a lui Dumnezeu.13. col. într-o sferæ a credinflei. Hadithul spune însæ cæ Mohamed. Cînd difuzorul e instalat în vîrful unei moschei pentru a transmite o chemare înregistratæ a muezinului. øi în mai puflin de un secol auzim de clopote în vecina Lavra. prin care Biserica Greco-Slavonæ din Est se deosebeøte de cea occidentalæ. îl expune pe unul dintre credincioøi øi mæreøte raza vocii sale. Greutatea tintinnabulum-ului øi dorinfla de a-l face auzit au contribuit la comandarea acestei piese speciale de arhitecturæ. iar Biserica Ortodoxæ nu a folosit clopotul înainte de secolul XI. Cînd Profetul øi discipolii sæi au ajuns la Medina. predominant catolicæ. ne aratæ o bisericæ cu douæ asemenea turnuri rotunde. sub forma clopotniflei øi a minaretului. nici cele arhitecturale ale minaretului nu au fost studiate în mod corespunzætor. nici originile funcflionale. Invitaflia a ajuns atît de departe cît poate ajunge vocea unui om. e o exagerare afirmaflia cæ e o invenflie occidentalæ. Sunetul sæu creeazæ cumva comunitatea din jurul sæu. 1970. transmite o copie-simulacru a unui instrument. Turnul clopotniflei e parte dintr-un asamblaj mecanic. Lynn White a observat cæ în primele secole ale celui de-al doilea mileniu se cristalizeazæ o diferenflæ claræ în relaflia cu lucrurile materiale. În jurul anului 865. Pînæ în prezent. Mohamed. iar arabii creøtini nâqus. Din cele mai vechi timpuri. Færæ îndoialæ. sæbiile øi plugurile. dar nu mai mult. bisericile au început sæ construiascæ turnuri pentru clopote. paturile conjugale øi lumînærile sînt printre lucrurile nenumærate elevate astfel. papa Øtefan al III-lea a înælflat o clopotniflæ pentru trei clopote de bisericæ la Sfîntul Petru. Credinfla cæ instrumentele tehnologice pot fi asociate în mod intim cu celebrarea unei religii biblice constituie o rædæcinæ profundæ din care a evoluat atitudinea europeanæ faflæ de tehnologie. s-au rugat færæ nicio chemare preliminaræ. precum un podium. Un mozaic din Santa Maria Maggiore din Roma. ci de un turn de veghe preexistent în meterezele oraøului. Sute de ritualuri s-au succedat. încît era nevoie de o clædire specialæ pentru a le adæposti. Turnul clopotniflei e în serviciul unui instrument de metal. însæ una foarte solemnæ. Binecuvîntarea clopotului de bisericæ e doar una dintre aceste liturghii. Treptat. E cu totul diferit de minaret. Ceea ce uneøte membrii parohiei e un sunet produs în mod mecanic. Duce la apogeu convingerea cæ orice instrument fæcut de om poate fi pus în slujba divinitæflii. iar în secolul XII devenise parte integrantæ a oricærei biserici parohiale sau catedrale. realizat în timpul lui Sixtus al III-lea (432–440). a gæsit adæpost øi în Biserica Ortodoxæ. San Apollinare Nuovo øi San Apollinare in Classe din Ravenna au turnuri rotunde. care.

care. Ce drept are prefectul sæ reducæ la tæcere clopotele dupæ ora 7 seara? Sau sæ dea ordin sæ fie trase clopotele pentru a anunfla un incendiu? Ori pentru a anunfla trecerea unei oficialitæfli importante prin oraø? Atunci. venea de la antipozi. printre oameni pentru care sunetul clopotului e doar un element recognoscibil dintre multele modele care se evidenfliazæ din zgomotul în care træiesc øi mor. în ciuda diferenflelor regionale. dominase toate liturghiile din Vest. Din interior.arhiva biserica esticæ se fereøte de orice înlocuire a acfliunilor corporale prin mijloace tehnice. Încæ mai remarcabilæ decît acceptarea ecumenicæ a clopotului în biserica esticæ øi vesticæ e recunoaøterea importantului rol civic al clopotului în timpul secolului XIX. care a pæzit cu atîta grijæ liniøtea din clædirile sale de bisericæ. Bisericile bizantine rezistæ însæ øi refuzæ folosirea sa în interiorul clædirii bisericii. s-a simflit copleøitæ de vocea „Sfîntului Petru“. din turnul stîng al catedralei din Köln. clopotarul nu trebuie plætit de primærie? Are primæria dreptul de a interzice sunarea clopotului morflii în timpul epidemiei. De timpuriu. Rusia era flara cea mai dotatæ cu clopote din întreaga creøtinætate. m-a fæcut sæ realizez cæ am træit. S. Era inocentæ la clopote. Aceastæ diferenflæ e ilustratæ în mod clar de atitudinile diferite ale celor douæ biserici faflæ de folosirea orgii. Traducere de Ovidiu fiichindeleanu 33 . devine foarte clar faptul cæ sunetul clopotului – pînæ la începutul secolului XX – stabileøte într-un mod puternic stæpînirea asupra spafliului pe care îl umple. în aceste ultime decenii. Împærtæøind aceastæ invazie asupra intimitæflii ei. permiflînd doar folosirea vocii umane în liturghie. În Evul Mediu tîrziu. arta turnærii clopotului fusese adusæ în Rusia de cælugæri celfli nomazi care erau meøteri fierari. Nu la fel stau lucrurile în cazul clopotului. În timpul valurilor liberale antibisericeøti din flærile Sudului european. „dreptul la clopot“ a devenit un punct major de litigiu între episcopul catolic øi autoritæflile civile. pentru a evita panicarea cetæflenilor? Dintr-un studiu al ordinelor judecætoreøti øi al deciziilor Curflii Supreme din Franfla. astfel încît în timpul Renaøterii. E remarcabil faptul cæ biserica rusæ. orga începe sæ interfereze cu cîntul simplu (numit adeseori cînt gregorian). a umplut aerul cu sunetul clopotelor.

galerie Øerban Savu prezintæ în grupajul din galerie o selecflie din lucrærile sale ce au ca punct de plecare episoade cotidiene. he thus turns this style into what we could call a post-socialist realism. din viafla locuitorilor obiønuifli ai României contemporane – majoritatea aparflinînd acelei categorii (materiale øi simbolice) pe care mai demult o numeam clasa muncitoare. Peekskill. (Raluca Voinea) Øerban Savu: Nu vine niciun tren No Train Coming ØERBAN SAVU is born in 1978 in Sighiøoara. 34 . insignificant episodes in the lives of ordinary inhabitants of present-day Romania – most of them belonging to that material and symbolic category which a while ago we used to call the working class. Øerban Savu alcætuind o compoziflie cuprinzætoare a vieflii contemporane. Among the institutions where he exhibited recently there are Hudson Valley Center for Contemporary Art. which from a wider perspective could be identified with the time we are living now. (Raluca Voinea) Øerban Savu presents a selection of his works which have as starting point daily. poate fi echivalat cu momentul actual. including the medium used (painting or mosaic) and at a semantic level conferring it an anti-heroic stance through the depiction of the unspectacular. cît øi la nivel semantic. lipsitæ de trivialitatea argumentului jurnalistic øi capabilæ sæ determine o evaluare în sens istoric a timpului prezent. fie cæ e vorba de timpul lor liber sau de timpii morfli din cadrul intervalului de lucru. NY. Spinnerei. nesemnificative. o ancorare într-un prezent færæ aøteptæri prea mari. Trent. However. care. Leipzig. Nu vine niciun tren este astfel un moment de contraaøteptare. whether it is during their free time or passing their “dead” times in-between the working hours. The artist builds a comprehensive composition of contemporary life. a present without big expectations. Øerban Savu recupereazæ øi reinventeazæ un stil artistic – realismul socialist – atît la nivel formal øi al suportului folosit (picturæ sau mozaic). Personajele sale sînt væzute în rutina banalului. No Train Coming is such a moment of counter-waiting. dintr-o perspectivæ mai largæ. the Art Museum in Cluj and Upload Art Project. His characters are seen in the routine of the prosaic. which lacks the trivial journalistic approach and can allow us to evaluate the present with a historic purpose. what is lost as aspiration and energy of building a collective future is instead gained through the juxtaposition of these solitary moments. lives and works in Cluj. Øerban Savu recuperates and reinvents an artistic style – the socialist realism – both at a formal level. Însæ ceea ce se pierde ca aspiraflie øi energie a construcfliei unui viitor colectiv este în schimb cîøtigat prin alæturarea acestor momente solitare. conferindu-i o notæ antieroicæ prin abordarea nespectaculosului øi în acelafli timp transformîndu-l în ceea ce am putea numi realismul postsocialist.

No Train Coming. 180 × 112 cm. oil on canvas . 2009.

30.Untitled. 2007.5 × 40 cm. oil on canvas .

35 × 31 cm. 2007. oil on canvas .galerie Before Sunrise.

oil on canvas .A Moment of Silence. 2009. 100 × 140 cm.

2007.galerie The Oil Pipe. 21 × 30 cm. oil on canvas .

Blue Shadow. 2010. oil on canvas .5 cm. 137 × 106.

2008. oil on canvas . 155 × 130 cm.galerie The Grey 10th Floor Block.

132 × 180 cm. oil on canvas .Sleep Without Dreams. 2010.

oil on canvas .galerie Three Friends. 163 × 220 cm. 2010.

2006.Untitled. oil on canvas . 35 × 28 cm.

galerie Summer Kitchen. 2009. oil on canvas . 130 × 106 cm.

2007. oil on canvas .The Welders. 44 × 65 cm.

galerie Under the View. 2010. 154 × 195 cm. oil on canvas .

oil on canvas . 30. 2006.5 × 50 cm.Untitled.

29 × 40 cm. oil on canvas . 2007.galerie Untitled.

oil on canvas . 45 × 35 cm. 2010.Empty Courtyard.

scena Algorithm of Stillness. 2010. 157 × 134 cm. oil on canvas .

al lui Lukács øi reputaflia sa de comunist convins în Ungaria. fiind gæzduitæ în reøedinfla filosofului din ultimele lui trei decenii de viaflæ. Proiectele lor curatoriale cuprind Revolution Trilogy [Trilogia Revoluflie] (2006–2009). Spaflioasa arhivæ a lui György Lukács. în dimineafla zilei de 12 mai 2010. Actualul lor proiect expoziflional. its significance arguably went beyond the national frame by addressing the discord between Lukács’s unassailable international status as the founder of Western Marxism and his reputation as a hardcore communist in Hungary. cu vedere la Dunære.Intervention in the Lukács Archive by Balázs Beöthy Recuperarea lui Lukács: intervenflii în arhiva unui filosof marxist Maja øi Reuben Fowkes György Lukács and Contemporary Art: Intervening in the Archive [György Lukács øi arta contemporanæ: Intervenind în arhivæ]. Lukács nu a reprezentat o figuræ sau un punct de referinflæ important pentru arta maghiaræ contemporanæ. semnificaflia lui a depæøit în mod categoric cadrul naflional. and the event had the characteristics of an exclusive local happening. which on the evening of 12 May 2010 became a site for bold artistic encounters with his legacy. a devenit scena unor curajoase întîlniri cu moøtenirea sa. Until now. Pînæ în prezent. and the annual Symposium on Sustainability and Contemporary Art at Central European University Budapest (since 2006). se gæseøte în zona centralæ a Budapestei. Întrebarea care bîntuie orice demers contemporan ce-l implicæ pe Lukács e cum sæ împaci aceste douæ poziflii în cadrul unei perspective istorice globale. housed in the philosopher’s residence for the last three decades of his life. care a pus sub semnul întrebæMAJA øi REUBEN FOWKES sînt istorici øi curatori de artæ contemporanæ. generaflia de artiøti care a intervenit asupra arhivei lui a crescut cu învæflæturile neoavangardei. de întemeietor al marxismului occidental. The question haunting any contemporary engagement with Lukács is how to reconcile these two positions within a global historical perspective. Lukács has not been a significant figure or point of reference for contemporary Hungarian art. 12 May 2010 Overlooking the Danube in central Budapest is the spacious archive of György Lukács. Deøi au participat doar artiøti maghiari. Arhiva Lukács Budapesta. Their current exhibition project Loophole to Happiness opens at Trafó Gallery Budapest in November 2010. Their curatorial projects include the Revolution Trilogy (2006–9). loc ce. precum gînditorul disident Béla Hamvas. abordînd dezacordul dintre incontestabilul statut internaflional. Loophole to Happiness. the generation of artists intervening in his archive were brought up on the teachings MAJA and REUBEN FOWKES are contemporary art historians and curators. 12 mai 2010 RECLAIMING LUKÁCS: INTERVENTIONS IN THE ARCHIVE OF A MARXIST PHILOSOPHER Maja & Reuben Fowkes György Lukács and Contemporary Art: Intervening in the Archive Lukács Archive Budapest. Dimpotrivæ. iar evenimentul a avut caracteristicile unui eveniment exclusiv local. 52 . seminariile SocialEast Forum (din 2006) øi Simpozionul anual despre Sustenabilitate øi Artæ Contemporanæ de la Universitatea Central-Europeanæ din Budapesta (din 2006). Indeed. va fi inaugurat la Galeria Trafó din Budapesta în noiembrie 2010. Although only Hungarian artists were involved. preferînd figuri antiregim. the SocialEast Forum seminar series (since 2006).

modernism and socialist realism. pînæ cînd schisma Revolufliei Boløevice a divizat politic grupul. Lukács’s contribution to literary and cultural theory was deeply marked by his political commitment and party career. jucînd un rol neînsemnat în Revoluflia din 1956. În mod simptomatic.scena rii ateismul modern øi ascetismul comunist øi a fost trimis la munca de jos. who preferred anti-regime figures. until the schism of the Bolshevik Revolution divided the group along political lines. Lukács underwent a radical political conversion in 1918 that led him to disown his early life and works. including the suicide of his first love and death of his closest friend. Contemporary art’s new found interest in Lukács lies in the enigma of his personality and his precarious path through the troubled history of the twentieth century. Istorie øi conøtiinflæ de clasæ. Lukács came of age in the literary and theatrical milieu of fin de siècle Budapest. he was first celebrated. inclusiv sinuciderea primei iubite øi moartea celui mai bun prieten. a political faith that he maintained until his death in 1971. care poate oferi cheia de interpretare a unora dintre complicafliile angajærii politice de partea stîngii. implicîndu-se în dezbaterile literare contemporane din jurul expresionismului. în anii ’20. în 1971. Dupæ revenirea în Ungaria. Contribuflia lui Lukács la teoria literaræ øi culturalæ a fost profund influenflatæ de implicarea sa politicæ øi de cariera de partid. With the rise of Fascism. which included a brief period as Commissar for Education and Culture in the short lived Hungarian Republic of Councils of 1919. simpla pomenire a numelui disidentului a produs zîmbete condescendente printre adepflii lui Lukács care s-au strîns pentru a asista la transgresarea de cætre artiøti a spafliului gol al arhivei. Odatæ cu apariflia fascismului. which may provide a key to unlocking some of the complexities of political commitment on the left. Berlin øi Heidelberg. After his return to Hungary in 1945. Næscut într-o familie evreiascæ bogatæ. was produced during his political exile in Vienna in the 1920s. În timpul Primului Ræzboi Mondial. Pe fondul unor traume personale. who challenged modern atheism and communist asceticism. narrowly managing to escape the Stalinist purges. ulterior luînd contact cu direcfliile kantianæ øi hegelianæ la universitæflile din Cluj. to which he later referred as “romantic anti-capitalism”. Intervention in the Lukács Archive by János Sugár . of the neo-avant-garde. and engaged in contemporary literary debates around expressionism. în timp ce lucrarea sa teoreticæ cea mai cunoscutæ. modernismului øi realismului socialist. History and Class Consciousness. pe care ulterior le-a numit „anticapitalism romantic“. apparently at the hands of Lukács himself. se pare cæ la intervenflia lui Lukács însuøi. later coming into contact with Kantian and Hegelian currents at universities in Kolozsvár. în cadrul cæruia se dezbæteau chestiuni culturale de amploare. în 1945. care l-a fæcut sæ-øi renege viafla øi opera anterioare. în 1885. then subjected to fierce public criticism. în 1933. care a cuprins o scurtæ perioadæ în funcflia de comisar pentru educaflie øi culturæ pe durata scurtæ a Republicii Ungare a Sfaturilor din 1919. Born into a wealthy Jewish family in 1885. Interesul proaspæt descoperit al artei contemporane faflæ de Lukács fline de caracterul enigmatic al personalitæflii øi al parcursului sæu dificil prin istoria secolului al XX-lea. øi s-a dedicat în totalitate Partidului Comunist. and commit himself fully to the Communist Party. the mere mention of the dissident’s name provoked smirks of condescension amongst the Lukács followers that gathered to observe the artists’ transgression of the hallowed space of the archive. Pushed along by personal traumas. apoi supus unei dure critici publice øi ulterior reabilitat. a condus un cerc duminical de intelectuali pe domeniul familiei sale. During the First World War he led a Sunday Circle of intellectuals at his family estate that pondered deep cultural issues. Lukács a crescut în ambianfla literaræ øi teatralæ a Budapestei fin de siècle. such as the dissident thinker Béla Hamvas. while his best known theoretical work. and was forced into menial labour. he moved from Berlin to relative safety in Moscow in 1933. Lukács a trecut printr-o radicalæ convertire politicæ în 1918. s-a mutat de la Berlin într-o relativæ siguranflæ la Moscova. Symptomatically. a fost la început aclamat. a fost scrisæ în timpul exilului sæu politic la Viena. crez politic pe care øi l-a pæstrat pînæ la moarte. Berlin and Heidelberg. reuøind sæ scape in extremis de epurærile staliniste.

This subtly staged and barely noticeable appearance of the ghost of Lukács or a psychic projection of the long gone philosopher was actually an intervention by Little Warsaw (Bálint Havas and András Gálik). Little Warsaw’s work in the archive can also be viewed as a continuation of their enduring interest in the contested feelings provoked by the cultural legacy of the communist era. represented a fleeting disruption that pointed to the fact that so many questions about the philosopher’s life and acts are left unanswered. A complimentary element of Erhardt’s intervention involved the artist approaching some of those present at the Lukács evening with an obtrusive video camera and posing tricky moral questions. Parallels could perhaps be drawn with the contamination of Heidegger’s philosophical reputation by his entanglement with Nazism. The plaque on the exterior of the building was eventually replaced by a more benign version referring to the home of a world famous Hungarian philosopher. the furniture and decoration of which date back to the Kádár era. As his starting point. Fascinatingly. Miklós Erhardt took a broken memorial plaque dating back to the communist era. to his failure to condemn the Stalinist terror. Lukács’s reputation in Western leftist circles owes principally to his theoretical innovations of the early 1920s.Intervention in the Lukács Archive by Miklós Erhardt and subsequently rehabilitated. from the executions of deserters he ordered as a red army political commissar in 1919. playing an abortive role in the 1956 Revolution. The artist’s intervention also foregrounds the “archive within the archive”. and ultimately found lacking in expressionist and subjective modes of creativity. an old man dressed in a grey coat and hat and leaning on a walking stick came in and went over to the desk. As the murmuring crowd of art professionals and philosophers circulated around the flat. with no red stars or mention of Marxism and the Proletariat. which was found offensive and vandalised after the political changes of 1989. perhaps offering critical tools to pierce the gleaming surface of capitalism as a totality. and the suitcase was only discovered accidentally by a bank clerk two years after his death. Today his writings on realism from the depths of the Stalinist 1930s may also contain the potential for a theoretical comeback. Beöthy also 54 . an ambition that Lukács identified with realist authors. symbolically marking Lukács’s dramatic break with his bourgeois past. His analysis of the pernicious effects of bourgeois ideology and influential notion of reification – a term devised to refer to the process by which capitalism enters social relations to take on an objective form – offered a way to account theoretically for the failure of the emergence of “revolutionary proletarian consciousness” in the West. in order to break through to the more chaotic essence of Lukács’s eventful life. Balázs Beöthy disturbed the orderly and static appearance of the archive by scattering a selection of papers and letters on the philosopher’s desk. The artist chose to cover up the damaged plaque that is now preserved in the entrance hall of the archive to bring to attention the unavoidable political and moral dilemmas raised by Lukács’s historical role. bringing to mind the procedures of a public investigation or trial. when he attempted to update Marxism for the twentieth century. the hidden collection that started with a suitcase containing hundreds of personal letters and writings that were deposited in a Heidelberg bank vault in 1918. fumbled around and then walked straight out of the door and disappeared for ever. and raising the issue of whether it is ever desirable or right to separate a person’s theoretical insights from their actions in society. the philosopher went back to the bank to renew his arrangements before leaving for political exile in Moscow in the 1930s. Starting off with a poster showing an unnamed portrait of the philosopher and calling for “anyone who looks like the person on the picture to come forward” both served for the artists to select a lookalike actor and probed public amnesia about the Marxist philosopher. but never mentioned it to anyone. The unexpected arrival of Lukács’s impersonation wearing some of his original items and his interaction with the hermetic environment of the archive.

Miklós Erhardt a luat o placæ memorialæ spartæ de pe vremea epocii comuniste. Posterul care înfæfliøa un portret færæ titlu al filosofului øi rugæmintea ca oricine semæna cu persoana din imagine sæ-i contacteze a slujit deopotrivæ la alegerea unui actor care sæ-i semene øi la demonstrarea amneziei publice faflæ de filosoful marxist. scrierile sale despre realism din plin stalinism al anilor ’30 pot include øi potenflialul unei reveniri teoretice. Aceastæ apariflie subtil înscenatæ øi abia observabilæ a stafiei lui Lukács sau a unei proiecflii psihice a filosofului de mult dispærut era.Intervention in the Lukács Archive by Little Warsaw Reputaflia lui Lukács în cercurile occidentale ale stîngii se datoreazæ în principal inovafliilor sale teoretice de la începutul anilor ’20. consideratæ jignitoare øi vandalizatæ dupæ schimbærile politice din 1989. Analiza efectelor dæunætoare ale ideologiei burgheze øi ale influentei nofliuni de reificare – termen menit sæ trimitæ la procesul prin care capitalismul intervine în raporturile sociale pentru a lua o formæ obiectivæ – a oferit o cale de justificare teoreticæ a eøecului aparifliei „conøtiinflei proletare revoluflionare“ în Occident. Artistul a ales sæ acopere placa distrusæ. oferind. a reprezentat o subminare de moment ce dovedea cæ numeroase întrebæri despre viafla øi acfliunile filosofului au ræmas færæ ræspuns. de fapt. Astæzi. cînd a încercat sæ aducæ marxismul la zi pentru secolul al XX-lea. în cele din urmæ. Ca punct de plecare. acum pæstratæ la intrarea în arhivæ. uneltele critice de pætrundere prin suprafafla strælucitoare a capitalismului ca totalitate. Apariflia neaøteptatæ a personificærii lui Lukács purtînd cîteva dintre veømintele care-i aparflinuseræ øi interacfliunea acestuia cu mediul ermetic al arhivei. færæ stele roøii sau referinfle la marxism ori proletariat. pentru a atrage atenflia asupra dilemelor politice Little Warsaw Lukács poster 55 . o intervenflie semnatæ Little Warsaw (Bálint Havas øi András Gálik). a intrat øi s-a aøezat la birou. un bætrîn cu pardesiu øi pælærie gri. ale cærei mobilæ øi decorafliuni dateazæ din era Kádár. În timp ce mulflimea murmurîndæ de profesioniøti din domeniul artei øi filosofiei circula prin apartament. Placa de pe faflada clædirii a fost în cele din urmæ înlocuitæ de o variantæ mai benignæ ce fæcea trimitere la casa unui filosof maghiar de renume mondial. ambiflie pe care Lukács a identificat-o cu autorii realiøti øi cæreia. Acfliunea din arhivæ a grupului Little Warsaw poate fi privitæ øi ca o continuare a interesului lor constant faflæ de sentimentele controversate provocate de moøtenirea culturalæ a epocii comuniste. a orbecæit. poate. iar apoi a ieøit pe uøæ øi a dispærut pentru totdeauna. i-a constatat lipsa în tehnicile creative expresioniste øi subiective. ajutîndu-se de un baston.

øi morale de neevitat næscute de rolul istoric jucat de Lukács, de la executarea dezertorilor, pe care a ordonat-o în calitate de comisar al Armatei Roøii în 1919, la refuzul sæu de a condamna teroarea stalinistæ. Poate cæ e posibilæ trasarea unei paralele faflæ de contaminarea reputafliei de filosof a lui Heidegger din perspectiva legæturii sale cu nazismul. Un element suplimentar al intervenfliei lui Erhardt presupunea apropierea artistului de unii dintre cei prezenfli la seara dedicatæ lui Lukács cu o cameræ video incomodæ øi adresarea de întrebæri morale delicate, ce aduceau aminte de procedurile anchetelor sau ale proceselor publice, punînd problema dacæ este de dorit sau corect sæ separi opiniile teoretice ale cuiva de acfliunile sale în societate. Balázs Beöthy a tulburat atmosfera ordonatæ øi liniøtitæ a arhivei, împræøtiind o serie de lucræri øi scrisori pe biroul filosofului, în încercarea de a ræzbate la esenfla mai haoticæ a tumultuoasei viefli a lui Lukács. Intervenflia artistului pune în prim-plan, de asemenea, „arhiva din arhivæ“, colecflia secretæ care a început cu o valizæ cu sute de scrisori øi însemnæri personale depozitate în seiful unei bænci din Heidelberg în 1918, marcînd ruperea simbolicæ a lui Lukács de trecutul sæu burghez. Lucru fascinant, filosoful s-a întors la bancæ pentru a reînnoi contractul înainte de exilul sæu politic de la Moscova din anii ’30, færæ s-o spunæ vreodatæ cuiva, iar valiza a fost descoperitæ din puræ întîmplare de un funcflionar de la bancæ, la doi ani de la moartea lui Lukács. Beöthy introduce øi un memento personal, o scurtæ lucrare video intitulatæ Hancsi, care relateazæ în øoaptæ o tragicæ poveste de dragoste øi de moarte øi pe care artistul a instalat-o lîngæ o scrisoare de la iubita abandonatæ a tînærului Lukács, pentru a cærei sinucidere el se simflea foarte vinovat. Tamás Sóos a avut o intervenflie mai personalæ în arhivæ, care a presupus ca artistul sæ se culce pe un vraf de cærfli din fafla rafturilor din camera de lucru a lui Lukács, iar o fotografie mæritæ a gestului sæu a fost expusæ chiar la fafla locului, împreunæ cu o pernæ din cærfli, fapt interpretat de unii vizitatori ca o invitaflie de a repeta acfliunea. Lucrul care a stîrnit iniflial interesul artistului a fost o experienflæ din copilærie, cînd l-a væzut pe tatæl sæu plecînd la o særbætoare comunistæ cu un exemplar din Lukács în cutia de scule; în tinerefle a încercat sæ-l viziteze pe bætrînul filosof, sunînd la uøa acestuia de la stradæ, dar i s-a spus în mod repetat cæ Lukács e ocupat. În cæutarea de informaflii la prima mînæ, artistul a abordat-o øi pe cea mai celebræ studentæ a lui Lukács, filosoful Ágnes Heller, øi au fost prezentate fotografii ale celor doi angajafli în lungi discuflii în arhivæ. Deøi, ca un realist dur, Lukács ar fi dezaprobat probabil o astfel de abordare artisticæ subiectivæ, Sóos e în cæutarea unui adevær psihologic mai profund legat de personalitatea filosofului, examinînd tocmai problema indiferenflei emoflionale în viafla øi opera sa. Atmosfera freudianæ a fost sporitæ de mobilierul sugestiv din camera sa, cu patul din colfl fæcînd aluzie la dorinfla suprimatæ de a fi psihanalizat. În ciuda faptului cæ Lukács a respins complet freudismul, puflinele însemnæri autobiografice fæcute în ultimii sæi ani de viaflæ sînt bîntuite de traume din copilærie, cum ar fi închiderea sa într-un dulap de cætre disprefluita sa mamæ øi furia faflæ de tatæl care îi acorda atenflie exclusiv acesteia øi îl neglija pe tînærul Lukács, modele comportamentale repetate, se pare, de el însuøi ca adult øi în raport cu adorata sa soflie, copiii sæi nefiind vrednici nici mæcar de un rînd în autobiografie. Dupæ cum a spus Ágnes Heller în acea searæ – „Lukács era un om rece“. Arætînd cæ arhiva e un spafliu viu care trebuie întreflinut, øi nu doar un muzeu care trebuie pæstrat în starea originalæ, János Sugár a venit echipat cu un set de unelte øi a efectuat intervenflii minore în apartament, precum repararea mînerelor uøilor de la balcon. Demistificînd altarul ridicat în cinstea filosofului, Sugár a abordat arhiva ca pe un spafliu de cercetare contemporan øi øi-a concentrat atenflia asupra prezentului øi viitorului. O altæ acfliune a presupus îndepærtarea unui tablou de pe peretele opus biroului lui Lukács øi pictarea cu spray a unui stencil în locul lui. În limbajul lui Kant øi Hegel, graffitiul suna astfel: „Arbeite gratis oder verrichte eine Arbeit die du

introduces a memento of his own, a short video work entitled Hancsi, which in a whisper delivers a tragic story of love and fate that the artist installed next to a letter from the young Lukács’s abandoned sweetheart, for whose suicide he felt a terrible responsibility. Tamás Sóos offered a more personal intervention in the archive, which involved the artist sleeping on a pile of books in front of the bookshelves in Lukács’s working room, an enlarged photograph of which was displayed on the spot, together with a pillow of books, which some visitors took as an invitation to repeat the action. It was the childhood experience of seeing his father setting off for a communist holiday with a copy of Lukács in his toolbox that originally sparked the artist’s interest, while as a young man he tried to visit the aging philosopher by ringing the doorbell on the street, but was repeatedly told that Lukács was busy. In the quest for firsthand knowledge, the artist also approached Lukács’s most celebrated student, the philosopher Ágnes Heller, and photographs of the pair engaged in lengthy discussions in the archive were shown. Although as a hardened realist, Lukács might well have disapproved of such a subjective artistic approach, Sóos searches for a deeper psychological truth about the philosopher’s personality, probing precisely the problem of emotional indifference in his life and work. The Freudian atmosphere was enhanced by the suggestive furniture in his room, with a single bed in one corner hinting at a suppressed desire for psychoanalysis. Despite the fact that Lukács consistently rejected Freudianism, the scant autobiographical notes made during the last years of his life dwell on childhood traumas, such as being locked in a cupboard by his despised mother and anger towards his father for doting exclusively on her and neglecting the young Lukács, patterns that were seemingly repeated in his own adult life and relationship with his adored wife, while his children did not merit a single line in his autobiography. As Ágnes Heller put it that evening – “Lukács was a cold man“. Pointing to the fact that the archive is an actual living space that needs to be maintained, and not just a museum that should be preserved in its original state, János Sugár came equipped with a set of tools and carried out minor repairs on the flat, such as fixing the handles on the balcony doors. Demystifying the philsopher’s shrine, Sugár approached the archive as a contemporary research space, and focussed his attention on the present and the future. A further action involved removing a picture from the wall opposite Lukács’s desk, and spray-painting a stencilled slogan in the empty spot. Using the language of Kant and Hegel, the graffiti read: “Arbeite gratis oder verrichte eine Arbeit die du auch gratis machen würdest”, referring to Lukács’s role in reinterpreting Marx and his labour theory of value and warning us either to work “gratis”, or only do work that we would undertake for free anyway. By addressing the issue of work and ethics, Sugár points to the commercialisation of the art world on the one hand, while on the other, wittily comments on the enforced working conditions of immaterial labour, where time and creativity are never adequately rewarded. This sentence also includes an element of “institutional critique”, as the whole event in the archive was done on a friendly basis, which was an unchallenged tradition of the East European neo-avant-garde, but is a rare exception today. This debate will remain hidden behind the picture, which the artist immediately put back into place, until in an unknown future the archive is disturbed again. As is so often the case in post-socialist countries, contemporary art is irresistibly drawn to tackle the trickiest subjects on the cultural and political horizon, exploring positions that are difficult to accommodate within the dominant ethos of neo-liberal globalised consensus, and reopening loaded questions from the recent past that the mainstream has forgotten. Stumbling upon Lukács and faced with the enigma of his archive, the artists had recourse to an inventive, contemporary and ultimately realist methodology that, in the philosopher’s favourite terms, went beyond ideological “appearance” to disclose the “essence” of Lukács in his social totality. Still

56

scena

auch gratis machen würdest“, referindu-se la rolul lui Lukács în reinterpretarea lui Marx øi a teoriei valorii øi avertizîndu-ne fie sæ lucræm „gratis“, fie sæ acceptæm o muncæ pe care am realiza-o gratis oricum. Referindu-se la problema muncii øi a eticii, Sugár trimite la procesul de comercializare din lumea artisticæ, pe de-o parte, în timp ce, pe de altæ parte, comenteazæ plin de spirit asupra condifliilor de lucru impuse muncii imateriale, în care timpul øi creativitatea nu sînt niciodatæ ræsplætite adecvat. Aceastæ propoziflie cuprinde øi un element de „criticæ instituflionalæ“, în mæsura în care întreg evenimentul de la arhivæ a fost fæcut din puræ prietenie, fapt ce reprezenta o tradiflie certæ pentru neoavangarda est-europeanæ, dar azi este o raræ excepflie. Aceastæ dezbatere va ræmîne ascunsæ în spatele tabloului pe care artistul l-a pus imediat la loc, pînæ cînd, într-un viitor nedefinit, spafliul arhivei va fi tulburat din nou. Dupæ cum se întîmplæ adesea în flærile postcomuniste, arta contemporanæ e irezistibil atrasæ de atacarea celor mai spinoase probleme ale orizontului cultural øi politic, explorînd poziflii greu de împæcat cu etosul dominant al consensului globalizat neoliberal øi redeschizînd chestiuni arzætoare din trecutul recent, pe care curentul dominant le-a dat uitærii. Întîlnindu-se cu Lukács øi confruntafli cu enigma arhivei acestuia, artiøtii au recurs la o metodologie inventivæ, contemporanæ øi, în cele din urmæ, realistæ, care, în termenii preferafli ai filosofului, au depæøit „aparenfla“ ideologicæ pentru a dezvælui „esenfla“ lui Lukács în integralitatea lui socialæ. Încæ suspendat în zona gri dintre construcfliile comunismului øi cultura naflionalæ øi încærcat de complexitate istoricæ, Lukács e dezvæluit ca un veritabil om al secolului al XX-lea, un intelectual modernist cu legæturi emoflionale clasice. În ciuda eforturile de empatizare, contradicfliile evidente dintre realizærile sale teoretice øi discutabilele acfliuni din viafla realæ ræmîn nerezolvate.
Traducere de Alex Moldovan

suspended in the grey zone between the constructions of communist and national culture and laden with historical complexity, Lukács is revealed as a true twentieth century man, a modernist intellectual with classical emotional hang-ups, and despite the efforts to empathise, the evident contradictions between his theoretical achievements and questionable real-life actions remain unresolved.

Intervention in the Lukács Archive by Tamás Sóos

57

Katarzyna Kozyra Olympia, 1996, 3 photos, video on monitor, National Museum in Krakow, © Katarzyna Kozyra

58

curators: Christine Macel and Joanna Mytkowska The Chain of Questions. 15´24´´. 13 noiembrie 2009 – 14 februarie 2010. pentru treapta imediat. ierarhiile celeste au fost reformulate. BOGDAN GHIU este scriitor. ’ curator: Bojana Pejic Les Promesses du passé. strategic. as being “discontinuous“. cine væ spalæ ciorapii?“ (Bojana Pejic)1 ´ Mai existæ „Est“? Mai existæ „Vest“? Numai istoria artei din Estul Europei. Derrida. Proiectate mundan. rather. treptat. Este vorba de o deconstrucflie (obiectivæ. there. sæ-i imaginæm logic parcursul. Lanflul întrebærilor a cuprins øi roade „laflul Fiinflei“. Estul pare.scena Pentru o resubiectivare a Estului Bogdan Ghiu Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe [Controlarea genurilor: Feminitate øi masculinitate în arta Europei de Est]. care nu este nici directæ. Vienna. a fissure. de „un“ Sud (cum spunea Deleuze). Intra-istoriografic. let us take our time. FOR A RESUBJECTIFICATION OF THE EAST Bogdan Ghiu Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe. nici aleatorie. aceastæ istorie „discontinuæ“ a (artei) Estului are menirea de – øi poate fi. ci øi. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est [Promises of the Past: A discontinous history of art in former Eastern Europe]. poate fi. 14 April – 19 July 2010. ca „discontinuæ“. from the canonical point of view of the West and from a notionally. the Snare of Being: Southwards/Towards the South through the East ’ “Proletarians of All Countries. curator: Bojana Pejic ´ Les Promesses du passé. Paris. de istorie. Viena. courtesy of the artist series. Derrida. Extra-istoric însæ. mersul øi „marøul“. în ceea ce priveøte însuøi conceptul. Centre Pompidou. colour. de fapt. trebuie sæ fie privitæ øi recunoscutæ. Paris. 59 . Deleuze. De douæ ori dinspre margini (re-)începe „asaltul“ asupra (istoriei) Occidentului: dinspre Estul Europei øi din istoria artei contemporane. treptat. 19 March – 13 June 2010. laflul Fiinflei: (din)spre Sud prin Est „Proletari din toate flærile. or. ci øi. Deconstrucflia dominafliei punctului de vedere istoriografic occidental pare a începe din Est. Dacæ pentru deconstrucflia universalizærii øi a canonizærii punctului de vedere istoric øi istoriografic occidental se pare cæ luarea în discuflie a Estului. needs to be regarded and acknowledged. yet it does this as irresistible BOGDAN GHIU is writer. în act. aøadar. MUMOK (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig). video. iatæ. prin luarea în considerare a istoriei (artei) Estului Europei. categorially occidental point of view. curatori: Christine Macel øi Joanna Mytkowska Lanflul întrebærilor. adicæ occidental. logic. conform cæruia istoria este o „formatare“ occidentalæ a lumii prin care schema ierarhicæ providenflialistæ este „secularizatæ“. jurnalist øi critic media. 2003. journalist and media-criticist. Important este sæ-i trasæm corect traiectoria. combinaflia EST-ARTÆ nu va mai fi de ajuns. Zacheta National Gallery of Art. O istorie discontinuæ a artei din Europa de Est]. used for – introducing an essential discontinuity. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est [Promisiunile trecutului. Zacheta National Gallery of Art. categorial occidental. Centre Pompidou. sæ-i identificæm metaforele tranzitorii. in Anri Sala Give me Colours. 14 aprilie – 19 iulie 2010. din punctul de vedere canonic al Occidentului øi din punct de vedere noflional. Who Washes Your Socks?“ (Bojana Pejic)1 Is there an “East“ any longer? Is there a “West“ yet? Is it that only the Eastern Europe’s history of art. Varøovia. tactic. færæ a særi nicio verigæ. but also. The chain of questions has embounded and browses on “the snare of Being“. cu discontinuitate însuøi conceptul canonic. se pare cæ va fi totuøi nevoie de Sud. as a metonymy of history in general (and as a heuristically strategic type of history). 19 martie – 13 iunie 2010. pe atît de temeinic. translator of Foucault. an interruption not only in the canon of the Western history of art and in the domination of the occidental point of view upon history in general. suficientæ. Nantes. MUMOK (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig). Discontinuitatea istoriei estice (a artei) pare a afecta. în lanfl. sound Collection Musée des Beaux-arts. esenflialmente occidental. a înseøi categoriilor epistemice aflate la baza construirii canonului occidental. care se confundæ deja cu istoria) nu numai a canonului (istoric) occidental. perspectivistic. de istorie øi categoriile care îl fac posibil? Sæ nu ne græbim însæ. as regards the fundamentally Western concept itself of history and the categories that make it possible? However. does this “discontinuous“ history of the East(ern art) have the vocation of – and can be. a istoriei recente a artei contemporane din flærile Estului Europei. darwinist-colonial. ca „progres“. folositæ pentru – a introduce o discontinuitate esenflialæ. 13 November 2009 – 14 February 2010. adicæ pentru relativizarea (completarea) internæ a canonului occidental. o fisuræ. ca metonimie a istoriei în general (øi ca tip de istorie euristic strategicæ). urmætoare – deconstrucflia înseøi categoriilor epistemice aflate la baza puterii canonului istorico-istoriografic occidental – Estul øi arta. dar o face pe cît de irezistibil. adicæ pentru ieøirea din acest canon øi pentru deconstruirea categoriilor aflate la baza conceperii øi a puterii lui colonizatoare. Deleuze. ca evoluflie. o întrerupere nu numai în canonul istoriei occidentale a artei øi în dominaflia punctului de vedere occidental asupra istoriei în general. cunoscut traducætor al lui Foucault. suficient. Warsaw. sau.

© Rovena Agolli Veronika Bromová Girls too. 90 × 120 cm. © Veronika Bromová Les Promesses du passé 60 . 2002. digitally altered color duratrans. digital print. it Never is Quite as it Seems. 80 × 60 cm.Rovena Agolli In All My Dreams. 1994. in light box.

7 b/W photographic collages from a series of 14. 1980.scena Ewa Partum Self-identification. Viersen. reprint of a b/w photograph. courtesy of the artist Endre Tót Zero Demo. digital print. courtesy of the artist 61 . 80 × 120 cm. 30 × 40 cm each. 1980.

process and “marching“ logically. but contra-). hence Western concept itself of history. of the recent history of contemporary art from the countries of Eastern Europe. calitatea ei nu atît anti-. arta este un domeniu strategic suficient. of the globalization of the (globalization’s) deconstruction. for “a“ South (as Deleuze remarked). împingînd limitele cîmpului interogativ tot mai aproape de subsolul epistemic øi categorial. But for its total dissolution. Iar dacæ arta. perhaps. adicæ sæ nu se lase pæcælit de cætre eventuala viclenie „obiectivæ“ a cooptærii la dominaflie prin integrare. with discontinuity the canonical. as evolution. as “progress“. The East is just a grade. the East and the art. the East seems. need for the South. „bætælia“ intracanonicæ pentru deschiderea canonului occidental se duce însæ din Est øi prin intermediul. 1978. the epistemic fracture can no longer be performed by interagents. Politically. courtesy of the artist as it is solid. by considering the Eastern Europe’s history (of art). Rolul øi datoria combinafliei strategice de forfle EST-ARTÆ este acela de a face sæ creascæ „masa criticæ“ (deøi mai corect ar fi sæ spunem. gradually. But from afar. politically. în momentul cînd. Closely and from the inside. that is by the exhaustion of the opening for the inner alterity. It is important to run correctly its trajectory. that already intermingles with history) not only of the Western (historic) canon. Discontinuitarea Estului trebuie sæ introducæ øi sæ menflinæ deschisæ breøa pentru pætrunderea (nu doar infiltrarea) „Sudului“. masele critice) a(le) discufliilor øi a problematizærilor. adicæ prin epuizarea deschiderii spre alteritatea læuntricæ. azi. that is to say to sit tight against the eventual “objective“ contrivance of the co-optation to domination by integration. the history of contemporary art. Sudul va ajunge sæ deconstruiscæ înseøi bazele conceptuale øi însuøi solul categorial ale canonului occidental. without skipping any link. If for the deconstruction of the universalization and canonization of the Western historic and historiographic conception it seems that the issue of the East. logically. direcflia actualæ în erodarea dominafliei occidentale de facto. nor aleatory. it seems there will be. therefore. Estul de azi trebuie sæ fie continuat de (un) Sud. art might be out of its depth in terms of a strategic “field“. strategically instrumental. it might be that the deconstructive “assault“. to identify its transient metaphors. în combinaflie cu Estul. “under the cover“. internal completion of the Western canon. Dinæuntru øi de aproape. art is a sufficient strategic field. series of 12 b/w photographs. adicæ din afara canonului occidental. în canonul occidental. to imagine its transit. azi. a „Sudului“. The deconstruction of the domination of the occidental historiographic point of view seems to begin at East. Mundanely projected. tactically. politic. for the relativization. democratization. in the convention of art. se dovedeøte. „sub acoperirea“. sufficient. cît contra-). however. arta (contemporanæ) deconstruieøte (democratizeazæ) canonul (istorico-istoriografic) occidental al modernitæflii „hard“ dinæuntru (øi de alæturi: tocmai de aici. within the Western canon. ca un adeværat cal troian simbolico-metaforic. but also. the EAST–ART combination will fall short for the contiguous. but this action might carry a perverse effect of confinement: the confirmation. the South will come to deconstruct the very conceptual foundations and the categorial ground of the Western canon. that is for the escape out of this canon and for the deconstruction of the categories underlying its conception and colonizing power. gradually. a globalizærii deconstrucfliei (globalizærii). poate. the East of today needs to be carried through by (a) South. logic. în mod simbolic-metaforic. logical next step – the deconstruction of the very epistemic categories underlying the power of the Western historico-historiographic canon. the current direction in the erosion of the de facto Western domination. istoria artei contemporane. 12 x 15 cm each. în etapa actualæ (internæ) a procesului global de deconstrucflie. parcurgînd cît mai complet spafliul „dubletului empiric-transcendental“ (Foucault). which is neither direct. Twice out of the borders does the “assault“ upon the (history of the) Occident (re-)begins: out of the East of Europe and out of the history of contemporary art. în convenflia artei. though. to fend (thenceforth). The discontinuity of the Eastern history (of art) seems to affect. today. Altfel spus. Reciproc vorbind. the consolidation of the Western modernist canon by the reclamation of the East. balancing. the intra-canonic “battle“ for the unlocking of the Western canon is carried. Intra-historiographically. as a “poor relative“. Dar pentru totala lui dizolvare. arta (contemporanæ) este. the minute that. the critical masses) of discussions and problematizations. In other words. that is to say outside the Western canon. ca ruptura epistemicæ sæ nu mai poatæ fi efectuatæ prin intermediari. according to which history is an occidental “formatting“ of the world whereby the providentialist hierarchic schema is “secularized“.Estul e doar o treaptæ. in act. poarta canonului pentru viitoarea pætrundere. the celestial hierarchies have been restated. for the current (internal) phase of the global process of deconstruction. Politic. arta s-ar putea sæ fie depæøitæ ca „domeniu“ strategic. therefore. But extra-historically. strategically. consolidarea canonului modernist occidental prin recuperarea Estului. Mladen Stilinovic ´ Artist at Work. pentru relativizarea. in combination with the East. democratizarea. completarea internæ a canonului occidental. can be. of the very epistemic categories underlying the construction of the Western canon. It is the question of a deconstruction (objective. dar aceastæ acfliune ar putea sæ aibæ un efect pervers de închidere: întærirea. perspectivistically. 62 . ca „rudæ særacæ“. that is for the internal relativization (completion) of the Western canon. s-ar putea ca „asaltul“ deconstructiv. the (contemporary) art deconstructs (democratizes) the Western (historico-historiographic) canon of the “hard“ modernity from the inside (and from aside: therefrom precisely its quality of being not so much anti-. proves. Rolul øi datoria actualæ a Estului este deci sæ reziste (în continuare). by pushing the bounds of the interrogative field nearer the epistemic and categorial subsurface. in a symbolically-metaphoric way. The role and obligation of the EAST–ART strategic blend of forces is to bring to breeding “the critical mass“ (albeit we’d rather say. „Estul“ care deschide pe dinæuntru. echilibrarea. The current role and obligation of the East is. And whether art. sufficient. ci direct – sau mult mai direct: economic. literal (logic) politicæ. but directly – or more directly: economically. strategic. esenflialæ. from the East and through. colonially-Darwinistic. De departe însæ.

’ the South. the French Christine Macel. Rainer Fuchs). of the post-modernity’s: after the “hard“. in fact since the attempt – meanwhile successful – to reintegrate. today. politically-decorative. Fortunately. Mutually speaking. nor art will. the consolidation and truly global expansion of the domination of the Western canon. The Post-identitarian Reassumption of the East “.2 “The check. against the idea itself of canon and domination. in the Occident. with the emergence of a new communal world in which these Eastern/Western European divisions have ceased to exist?“ (Christine Macel. perversely. but also the role of this discourse in the relation between the conflicting hemispheres of communist and capitalist systems – both before the fall of the Iron Curtain and amid the ideological. and the Polish Joanna Mytkowska –. In art is where are being carried. “the East“ that opens on the inside. not only the cancellation. “The contra-canonic battle“ is being carried. What it means to define a type of art as Eastern European today [?] What does this mean at a time when this concept is becoming obsolete. of the sainted Occident. But “the critical mass“ which already forms within their field needs to be defended. it encompasses not only the relantionship between the genders in art and their social foundations of Eastern and Southeastern Europe. if it might be possible. the dissolution of the epistemico-categorial foundations underlying the presentday “description“-performance of the world. implicitly. as a point for the “misappropriation“ of the West towards (a) South.scena by transiting as completely as possible the space of the “empiricotranscendental doublet“ (Foucault). amplified. 1977. in Europe. of “the third way“). the two major European exhibitions. logically. therefore rather to the prejudice of and in place of Ion Grigorescu Boxing. so that it’s indeed clear. integration. today. – as a geohistoric phase – in the Eastern field of art. and. therefore. canonic modernity. Rather. Curated by three women belonging equally to the East. just like a real symbolico-metaphoric Trojan horse. Paris. demographic. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est (Paris). and ecological changes that came after. after that. courtesy of the artist 63 . (contemporary) art is. but in the field of a new. consolidated. Art is. And.. literally (logically) political ingression of “the South“. is not confined to gender.3 Such stage awareness-raisings of the overall (logical) deconstructive process would not be possible. but. Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe (Vienna–Warsaw) and Les Promesses du passé. strictly chronologically-sentimental anniversary of being 20 years since “the fall of the Berlin Wall“. mark of a verity an important moment in the strategic reassessment of the East as transition. but. to reclaim the East of the West for the conflictually transatlantic (between USA and EU) “sustainabilization“ of the unprofitably globalized capitalism. dishistoricizingly-geographizing conceptualization of history through and from the perspective of the history of Eastern Europe’s art. Collection MNAM–Centre Pompidou. Neither the East. the fundamental discussions that will allow. in other words. the strategic political field within the geo-historic “odyssey“ of the deconstruction of the modernity’s Western canon (and. of the season 2009–2010.. the canon’s gate for the future. silent (snapshots). today. hard-soft post-modernity. today. and the West of Europe – the Serb Bojana Pejic. The discontinuity of the East needs to introduce and to keep the breach open for the ingression (not only infiltration) of the “South“. b/w. 2’45’’. Joanna Mytkowska). however. not against a canon for the sake of imposing another one. super 8 film. The concept of the fact of being checked is not confined here to the verification of (art) history. it is not only about the passive. the canonic. above any biennial. After twenty years of strainedly neoliberal contradictious pass towards democracy. “under the veil“ (Deleuze). suffice. it was one of the ubiquitous fundamental experiences of the people living under conditions of political control and surveillance in totalitarian regimes“ (Edelbert Köb. the Centre.

de „a treia cale“). „Batælia contracanonicæ“ se poartæ. implicit. canonicæ. în Occident. Curatoriate de trei femei aparflinînd deopotrivæ Estului... dar realistæ. Din fericire. abuzatæ øi discreditatæ prin manipulare politicæ – øi poate nu întîmplætor.3 Astfel de conøtientizæri de etapæ ale procesului deconstructiv (logic) de ansamblu n-ar fi posibile. ci øi rolul acestui discurs în relaflia dintre emisferele contradictorii ale sistemelor comunist øi capitalist – ambele înainte de cæderea Cortinei de Fier øi în sînul schimbærilor ideologice. a împlinirii a 20 de ani de la „præbuøirea Zidului Berlinului“. verificarea nu se limiteazæ doar la gen.Arta este. din pæcate. nu numai contrabalansarea. Dar „masa criticæ“ ce se formeazæ deja în cîmpul lor trebuie susflinutæ. Sudului øi Vestului Europei – sîrboaica Bojana Pejic . „sub mascæ“ (Deleuze). dezistoricizant-geografizante. Ce înseamnæ sæ defineøti astæzi un tip de artæ ca fiind est-european [?] Ce înseamnæ sæ faci aøa ceva într-un moment în care acest concept devine anacronic odatæ cu apariflia unei noi lumi comune. ea cuprinde nu numai relaflia dintre genuri în artæ øi fundamentele lor sociale în Europa de Est øi Sud-Est. consolidatæ. atunci în mod sigur o simplificare øi o schematizare ideologice. dacæ s-ar putea. a istoriei prin intermediul øi din perspectiva istoriei artei Estului Europei. conflictual transatlanticæ (între SUA øi UE). marcheazæ cu adeværat un moment important în reconsiderarea strategicæ a Estului ca tranziflie. Warsaw 64 . azi. în Europa. integrarea. Reasumarea postidentitaræ a Estului „. de recuperare a Estului de cætre Vest pentru „sustenabilizarea“. deci mai curînd în dauna øi în locul democrafliei (conform procesului mondial actual de disociere cinicæ. Cezary Bodzianowski ’ Rainbow. Aceastæ paradigmæ a fost. despre Est. logic. dacæ nu o simplæ schemæ ideologicæ. Mai curînd. ulterior. franfluzoaica Christine Macel øi poloneza Joanna ´ Mytkowska –. împotriva înseøi ideii de canon øi de dominaflie. Joanna Mytkowska). amplificatæ. el a reprezentat una dintre experienflele fundamentale omniprezente ale oamenilor care au træit în condiflii de control politic øi de supraveghere în regimurile totalitare“ (Edelbert Köb. Bathroom. poate. ca punct de „deturnare“ a Vestului spre (un) Sud. Centrului. discufliile fundamentale care vor permite. mai mult decît orice bienalæ. politic-decorativæ. Nici Estul. hard-soft. Dupæ douæzeci de ani de contradictorie tranzitare forflat neoliberalæ spre democraflie. øi deci. nu împotriva unui canon pentru impunerea altuia. încæ dinainte. performance documentation. în care vechile diviziuni dintre Estul øi Vestul european au încetat sæ mai existe?“ (Christine Macel. azi. nu este vorba doar de aniversarea pasivæ.2 „Cu alte cuvinte. fiind. 1995. Øi. a Occidentului canonizat. digital print on paper. Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe (Viena–Varøovia) øi Les Promesses du passé. ci. În artæ se poartæ. azi – ca etapæ geoistoricæ –. ca sæ fie cît se poate de clar. Conceptul faptului de a fi verificat nu se restrînge aici doar la verificarea istoriei (artei). a capitalismului de constrîngerile formale ale democrafliei). consolidarea øi extinderea cu adeværat globalæ a dominafliei canonului occidental. Lódz. ci. postmodernitatea canonicæ. strict cronologic-sentimentalæ. dizolvarea bazelor epistemico-categoriale aflate la temelia „descrierii“-performare actuale a lumii. dinspre Vest nu se mai vorbeøte în termeni de posttotalitarism øi de postcomunism. de la bun început. al post-modernitæflii: dupæ modernitatea „hard“. în mod pervers. a capitalismului zadarnic globalizat. nici arta nu vor mai fi însæ de-ajuns. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est (Paris). courtesy of the artist and of Foksal Gallery Foundation. demografice øi ecologice care au urmat. de fapt de la încercarea – pînæ una-alta. în cîmpul estic al artei. domeniul politic strategic în „odiseea“ geoistoricæ a deconstrucfliei canonului occidental al modernitæflii (øi. Rainer Fuchs). cele douæ expoziflii europene majore. ale sezonului 2009–2010. reuøitæ – de reintegrare. decît în cîmpul unei noi conceptualizæri.

. este foarte rar întîlnitæ“ (Christine Macel. ajutîndu-ne sæ avansæm în conceptualizarea øi analiza etapei (logic. precum cel de „Europæ“. Estul pare a-øi reafirma identitatea. o identitate. în perspectivæ (logicæ). Estul nu-øi poate permite încæ – nu are de unde – sæ plæteascæ acest prefl pentru el însuøi. deoarece plæteøte pentru propria „integrare“ în Ex-Occident! Dupæ ce s-a læsat atras în dizolvarea de sine. încetul cu încetul. care apasæ asupra puflinelor canale de comunicare din Vest disponibile în perioada Ræzboiului Rece. deci performat) actuale. a Estului este o revoltæ a artei împotriva ideologiei. îøi pune tocmai aceste întrebæri teoretice (post)identitare. istoria recentæ. formulînd – merit absolut! – necesitatea practicæ.] În Europa de Est istoricæ. rezolvatæ arhitectonic. a unui display expoziflional nondiscipli- Tanja Ostojic ´ Looking for a Husband with EU Passport. cînd devine tot mai clar cæ decretarea sfîrøitului Ræzboiului Rece politic n-a fost fæcutæ decît pentru a se putea declanøa Ræzboiul Rece economic? Dacæ Vestul îøi permite sæ plæteascæ. deschizîndu-se reciproc. sæ ne formulæm prezentul. indistinct. a unei posibile discontinuitæfli strategice în istoria Vestului øi. adicæ cu contribuflia esenflialæ a Estului. care este întotdeauna recunoaøtere de cætre cel puternic. de a istoriciza un trecut istoric recent. expoziflia parizianæ. sæ asamblez laolaltæ. strategic. Mai existæ „Est“? Mai existæ „Vest“? Dar de ce-am renunfla deja la aceste nofliuni. fals egalizator. nu în cel al literaturii. Cine este interesat în dizolvarea acestor douæ identitæfli geopolitice. [. de recuperare de sine. Joanna Mytkowska). identitar. în însuøi conceptul istoriografic al Vestului. în mod evident – aer al timpului –. via arta Estului. vizual. Estul pare a începe sæ se trezeascæ din narcoza resorbirii în Vest. [. Strategic. dintr-o perspectivæ criticæ postcolonialæ asupra globalizærii. valizæ. Prin artæ øi în cîmpul artei. Adicæ luptele expresiv øi semiotic. Somatizarea istoriei: dialectica ideologie-corp-artæ (corpul-curcubeu peste obiecte umile) „Discursul postcolonial a devenit în schimb dominant.] Nu ar trebui oare sæ accentuæm distincfliile øi diviziunile? Acceptæm în schimb o instituflionalizare. consolidîndu-le. efectele lor epistemice pentru cæ. øi pe spatele Estului. ele se completeazæ.. courtesy of the artist ’ © Tanja Ostojic 65 . în înflelesul occidental al termenului.. relansînd. cele douæ mari expoziflii. pare a vrea sæ-øi recupereze øi sæ-øi asume. tocmai. care au meritul de a obiectiva.scena În douæzeci de ani. preflul auto-„dizolværii“ Occidentului.] Una dintre ipotezele pe care unii le-ar putea pune în discuflie pe baza acestei cercetæri preliminare este cæ s-ar putea dovedi imposibil sæ ne descotorosim de «Est» færæ a dezarma mai întîi conceptul de «Vest». postdeconstructiv. Am flinut sæ cuplez. a artei fostei Europe de Est. în impunerea unui concept vag. nu doar recunoaøterea (în sensul lui Axel Honneth). literal occidentalæ deci. a media. deci a eøecului nivelærii globale. astfel. nu întîmplætor în cîmpul (istoriei) artei contemporane (ca øi în acela al filmului).. ca percepflie øi analizæ. de negociere între imaginea-stereotip øi imaginea-expresie. participatory web project/combined media installation. obligîndu-ne.4 Dacæ Les Promesses du passé. sæ-øi subiectiveze. 2000–2005.. în care se pune problema asumærii identitæflii istorice. de ce am accepta dizolvarea lor? Estul trebuie menflinut pentru cæ este un punct strategic. paradigma moralizant neoliberalæ a fost înlocuitæ cu o discuflie în termeni mult mai apæsafli øi mai conøtienfli postcoloniali øi postimperiali. discuflia despre ce mai poate fi. am flinut deci sæ cumulez. ci introducerea. arta apare ca mediul privilegiat. vizînd deci nu doar reintegrarea Estului în canonul Vestului (cooptarea foøtilor dominafli interni la dominaflie externæ). de pildæ. Toate aceste principii metodologice apar cît se poate de clar formulate øi asumate în „argumentele“ extrem de bogate øi de precise ale celor trei curatoare ale celor douæ expoziflii. [. deci implicit artistic identitare recente. flelul sæu fiind acela de a sfærîma toate unitæflile naflionale sau regionale – dihotomia Est-Vest urmeazæ sæ fie anulatæ. în jurul unei linii frînte de front.. arta politicæ. Blînda revoltæ relativ tîrzie.

tocmai de aceea. why would we accept their dissolution? The East needs to be conserved because it is a strategic point. the East seems to begin awaking from the narcosis of the resorbence within the West. an identity. a fost træitæ mult mai intelectual. Who is interested in the dissolution of these two geopolitical identities. All these methodological principles appear perfectly clearly formulated and assumed in the extremely rich and decided “arguments“ of the three curators of the two exhibitions. dupæ Revoluflie. . within the very historiographic concept of the West. against the media. as perception and analysis. lipsit deci de inerentul efect de recuperare. ajung sæ fie supraexploatate de fapt øi. in the enforceability of a dim. femeile se lasæ. . pierzîndu-øi orice diferenflæ sexualæ. and vamping on the East. ar putea fi. . the two major exhibitions. Unor identitæfli nivelatoare impuse politic øi ideologic li se opune. about the East. Estul a produs o contraparadigmæ a artei contemporane perfect distinctæ. de exemplu. prin urmare. sæ arate. ca øi cum ar vomita. Is there an “East“ any longer? Is there a “West“ yet? But why would we already leave these notions. de recuperare færæ asimilare. Shouldn’t we exaggerate the divisions and distinctions? Instead we settle for a slow but steady institutionalisation of the art of the former Eastern Europe that stresses the few channels of communication with the West available during the Cold War era. subiectivarea ironic-eroicæ a unor identitæfli expresive artistic create. its goal being to break up all national or regional wholes – the East-West dichotomy is to be annulled. abused and discredited by political manipulation – and perhaps not by accident. then an ideological simplification and schematization for sure. puternic existenflialæ. boxînd. prin travaliul artei. dar øi dezamægirea øi renunflarea lucidæ la apartenenfle øi identitæfli care nu confirmæ sau care nu se lasæ liber subiectivate. art appears to be the privileged. emancipate. Gender Check. visual. by consolidating them. not only the recognition (in the sense used by Axel Honneth). to subjectify. therefore performed) current phase. democracy (according to the current worldwide process of cynical. Întreaga dramæ – asumatæ performativ ca dramaturgie – a dialecticii ideologie-corpartæ. în afara alternativei factice exotism-normalizare. the price of the Occident’s self-”dissolution“. demonstrînd felul în care „natura“ se (de)construieøte ideologic. expus. pe care Vestul nu a fost obligat s-o producæ. o istorie øi sæ constituie o tradiflie). sau care. . and not in that of literature. the moralizingly neoliberal paradigm has been replaced by a discussion in much more bolded and conscious post-colonial and post-imperial terms. post-deconstructively. pe termen limitat. . asemenea atleflilor antici. Through art and in the field of art. În Est. a bag concept like the one of “Europe“. for instance. . I’ve therefore meant to cumulate. de-monstratæ în expoziflia Gender Check. Cel puflin prin istoria recentæ a artei sale. This paradigm has been. it seems to be willing to reclaim and to assume. its recent history. of historicizing a recent historical past. total constructibile. their epistemic effects because. thus obliging us to formulate our present. vomitæ. evidentially – flavour of our time –. regrettably. That is to say the expressively and semiotic. The relatively late docile revolt. yet realistic dissociation of capitalism against the formal enforcements of democracy). perhaps. anterior yet. plætind cu propriul corp. they fill out. sintetizatæ. adicæ deschis. cu el însuøi în propria locuinflæ modestæ. de soclul natural al identitæflii. victoria spiritualæ (în accepflia pe care o dæ spiritualitæflii Michel Foucault în Hermeneutica subiectului6) prin intervenflia plasticæ asupra corpului. dezgolit. but to the interpolation. a unei deschideri lipsite de reflexele imperialismului canonic occidental (poziflie aproape imposibilæ pentru moment. that is to say with the essential contribution of the East. de „inervarea“ somaticæ cu ideologeme identitare. in (a logical) perspective. being. the East seems to restate its identity. strategic medium of negotiation between the stereotypeimage and the expression-image. pointing not only to the reintegration of the East within the canon of the West (the co-optation of the former internal under hands to exterior domination). ca expresii vii øi liber. trecînd prin corp întreaga operæ de disciplinare. mai conceptual. un artist se pozeazæ în postura de curcubeu – sæ-øi dea corpul este tot ce poate sæ facæ – între cadæ øi closet. which have the merit of objectivizing. when it’s becoming more and more clear that the enacting of the end of the political Cold War has not been made but to be able to initiate the economical Cold War? If the West affords to pay. gol. aøa cum apare ea expusæ. care a preluat provocærile istoriei politice. artistul estic se filmeazæ øi îøi monteazæ (de fapt: suprapune) propriile imagini. the discussion concerning what might still be. to assemble together. The Somatization of History: the Ideology–Body–Art Dialectics (the Arch-body over Humble Objects) “Post-colonial discourse has become dominant instead. în istoria recentæ a Estului. care trebuie. În prima. expoziflia Gender Check produce tocmai dovada care susfline argumentaflia øi demersul curatorial. numele României pe antebrafl. mai presus de orice. incorrectly compensatory. indistinct. le-a „prelucrat“ somatic øi le-a desprins. ca o matricolæ øcolaræ. în propria baie. out of the West we no longer speak in terms of post-totalitarianism and post-communism. Producînd aceastæ epatantæ dovadæ. is a revolt of art against the ideology. the East cannot afford yet – doesn’t have wherefrom – to pay this price for itself. expuse în expoziflia Les Promesses du passé: Boxing (1977) a lui Ion Grigorescu øi Romania (1993–2003) a lui Dan Perjovschi. în cea de-a doua. not accidentally in the field of (the history of) contemporary art (like in that of the film). aflat la baza expozifliei Les Promesses du passé. which is always recognition of the stronger one. at the first onset. prin urmare. In twenty years. lucrarea pe/prin corp. autonom manipulabile. expoziflia sud-est-central-europeanæ (Viena–Varøovia). în acest interval. therefore implicitly artistically identitary recent battles. imagologic. helping us to advance in the conceptualization and analysis of the (logically. Ea reuøeøte însæ. este corpul. ca într-un contract la care participæ. of the East’s self reclamation. Strategically. identitairly. dar. exactly. crearea øi asumarea. artistul estic îøi tatueazæ. al artei Estului. mult înainte de Revoluflia din 1989. creatæ). A hypothesis that one could put forward on the basis 66 . of a possible strategic discontinuity in the history of the West and. în Vest. I’ve meant to interlink. ale unor identitæfli factice. de asimilare. în perimetrul a ceea ce Svetlana Boym numeøte „off modernity“5. by opening reciprocally. acest extraordinar spectacol al victoriei amare. via the art of the East. antiidentitaræ. inventatæ. dramatice a artei în urma unor lupte impuse de o putere nivelatoare. de reducere la Identic. seeing that it pays for its own “integration“ within the Ex-Occident! After it has fallen attracted into self dissolution. propria identitate reificatæ ca imagine alb-negru. by reinitiating. if not a simple ideologic scheme. „în efigie“ – tipic deci canonului occidental. Între timp. simbolizînd speranflele øi asumarea luptei posttotalitare de eliberare.nar. sæ expunæ. în Gender Check. Sau. exprimatæ simbolic prin douæ opere de maximæ forflæ (de concentrare) aparflinînd unor artiøti români din douæ generaflii diferite (capabile sæ rezume. apropie problematica identitæflii de corp. de sex. sæ demonstreze felul absolut unic în care s-a desfæøurat aceastæ luptæ stereotip ideologic-expresie corporalæ-performare artisticæ de „sine“ în arta contemporanæ a Europei de Est.

where the assumption of the historical identity. of some factual. devoid therefore of the inherent effect of reclamation. as in a contract whereat he participates. The entire drama – performatively assumed as dramatury – of the ideology–body–art dialectics as it appears exposed. or that has been lived.scena of this preliminary research is that it may be impossible to get rid of the ’East’ without first disarming the concept of the ’West’. the Eastern artist tattoos himself. therefore. to sex. paying with his own body. “in effigy“ – typical. the spiritual victory (in the acceptance given to spirituality by Michel Foucault in The Hermeneutics of the Subject6) through the plastic intervention upon the body. naked. Eva Filova Without Difference. in the second one. of assimilation. powerfully existential contra-paradigm of the contemporary art. which has somatically “treated“ and detached them. around a broken line abeam. more conceptually. barebodied. by the effort of art. a history and to form a tradition). symbolically expressed by two works of maximum (concentration) force belonging to some Romanian artists from two different generations (capable to resume. . dramatic victory of art after some battles imposed by a levelling. as a school registration number. to demonstrate the absolutely unique way whereby this ideological stereotype–corporal expression–artistic “self“ performance battle went off in the contemporary art of Eastern Europe. 2001. The creation and assumption. Gender Check. some levelling identities that are politically and ideologically imposed. be synthetized. of reclamation without assimilation. political art in the Western meaning of the term is very rare“ (Christine Macel. around a non-disciplinary. in the West. symbolizing the hopes and the assumption of the posttotalitarian struggle for liberation. anti-identitarian power. demonstrating the way whereby “nature“ (de)constructs itself ideologically. however. . in the recent history of the East. the ironically-heroic subjectification of some artistically created expressive identities counters.5 × 6 cm. poses itself exactly these (post-)identitarian theoretical questions. that the Occident has not been obliged to produce. © Eva Filova 67 . therefore. In the East. alike the ancient athletes. the East has produced a perfectly distinct. to expose. to be invented and created). the Gender Check exhibition produces exactly the proof that holds the topic and the curatorial approach. to the natural seating of the identity. the work on/through the body. for a limited time. exposed. wherefore exactly. this extraordinary spectacle of the bitter. Joanna Mytkowska). but also the disappointment and lucid relinquishment of affiliations and identities that do not confirm or that do not leave subjectivity freely. by formulating – absolute merit! – the practical. therefore of the failure of the global levelling. the name Romania on his forearm. long before the 1989 Revolution. autonomously manipulable expressions. that is to say open exhibition display of the art of the East. to exhibit. 3 objects 16. is the body. that needs. around an opening devoid of the reflexes of the Western canonical imperialism (an almost impossible position for the time being. lines up the issue of the identity to the body. exhibited in the Les Promesses du passé exhibition: Ion Grigorescu’s Boxing (1977) and Dan Perjovschi’s Romania (1993–2003). In the historical Eastern Europe. of the Western canon. his own reified identity as black&white image. while boxing. milk tetra pack. in the perimeter of that which Svetlana Boym calls “off modernity“ 5. At least by the recent history of its art. of contraction to the Identical.4 If Les Promesses du passé. above all things. without the factual alternative exotism-normalization. architectonically solved necessity. more intelectually. to the somatic “innervation“ with identitarian ideologemes. . which has assumed the challenges of the political history. the Eastern artist films himself and stages (in fact: superposes) his own images. By producing this ripper proof. against himself in his own modest home.5 × 9. In the first one. the Parisian. is put to question from a postcolonial critical perspective upon globalization. the South-East-Central European exhibition (Vienna–Warsaw). after the Revolution. therefore literally occidental exhibition. therefore. underlying the Les Promesses du passé exhibition. de-monstrated in the Gender Check exhibition could. It manages. totally constructable identities. as living and freely.

29. Collection MNAM–Centre Pompidou. courtesy of the artist 68 . b/w. performance documentation comprising: one Beat SP video. sound. 7’50’’.Dan Perjovschi Romania. 1993–2003. 2 colour photographs framed together 37 × 47cm. one type-written and signed letter. Paris.5 × 21 cm.

. 14:14 min.scena Marina Abramovic ´ ’ Art Must Be Beautiful. © Marina Abramovic 69 . Artist Must Be Beautiful. videoperformance. 1975.

He/she has grievously “conquered“ the history. istoriei. doar artistic poate face el. el începe sæ se joace cu identitæflile (tocmai astfel putînd sæ devinæ. transformîndu-se în tipologie. through the body. and the instrument that art strives for with politics. elaborated on precise historical terms. a cærei fundamentalæ plasticitate a fost experimentatæ pînæ aproape de limite. formulated in the terms of art for the present. de-acum înainte. an artist poses himself as an arch – to assign his body is all that he can do – between the bathtub and the toilet. The plasticity of the body already makes reference to the body as explosive plastic. In the East. abia a început sæ prindæ consistenflæ øi trebuie deci continuatæ. o contraidentitate. în Est. emancipated. aceastæ somatizare a puterilor contrafactuale øi alteristorice ale artei la care a fost obligatæ. The moment passes into model. elaboratæ în condiflii de privare de libertate de expresie sau. it has hardly started to catch consistency and. in the protean. On the political role. „teroarea“ devenirii-expresie. in Gender Check. passing the entire discipline work through the body. by means of the clarifications they have brought and by means of the affluence of resources first joint and made available. his/her strictly historical experience becomes. by performing. Cu umor însæ. for instance. al Estului Europei în definitiva descentrare øi. a perfect hero of the peripherally. de simulare øi de subminare a libertæflii. a transformærii în semn. this somatization of the contrafactual and alterhistorical powers of art whereupon the art from Eastern Europe has been obliged and challenged. starting from the essential contribution of these two major exhibitions. that is in the environment of life itself. as unique existentially-historical experience. aøa cum demonstreazæ. îøi creeazæ. deserves and needs to be generalized. ca experienflæ existenflial-istoricæ unicæ. in a typological sense. lived simulacra. If “Man dwells poetically on this earth“ (Hölderlin). liber faflæ de toate identitæflilesemn. free unto all the present and future stereotype. în acelaøi timp eroicæ øi ironicæ. as yet – easterly – history! Or. alternatively. they come in fact to being supraexploited and. de-acum înainte. characteristic of the art of the East. autotorturîndu-se. cele douæ mari expoziflii. în condiflii istorice precise. the artist. în propria carne. stereotip prezente øi viitoare. by himself “the terror“ of expression-becoming. Gender Check and Les Promesses du passé. whose fundamental plasticity has been experienced close to the limits. pe propriul corp. simulacre træite. but only upon his own body. The Eastern Model: Art As an Alternative Performance of History The Eastern artist – both in a geocultural sense. istoria imitînd-o. as they lose any sexual difference. art has been heroically. indiferent deci de societate øi de regim politic. In the East. somatæ arta din Estul Europei meritæ øi trebuie sæ fie generalizatæ. assuming. of Eastern Europe in the conclusive decentration and. ludicæ uneori. cît øi istoria contemporanæ au urgentæ nevoie de aceastæ infuzie de dramatizare existenflialæ ironic øi melancolic detaøatæ. istoria. above. A „învins“ în mod dureros. mai mult. tipicæ artei Estului. in his/her own flesh. through art. 70 . aceastæ luare în serios. aplicîndu-øi singur. someazæ la o (re)subiectivare postidentitaræ a Estului. eroic. in his own bathroom. upon his/her own body. pornind de la contribuflia esenflialæ a acestor douæ mari expoziflii. creator. as demonstrated. iar istoria. prin corp. Impunerii de identitæfli øi naturalizærii lor ideologice li s-a opus. and the contemporary history are in badly need of this infusion of ironically and melancholically detached existential dramatization. as he has come to be able to perform history virtually. proteicæ. cæ arta trebuie practicatæ ca o contraistorie. artistul. art has been the only one able to detach man from “the terror of history“. sign-identities. bodily: by somatizing the history. Cele douæ mari expoziflii europene. cu propriul sînge. corporal. dissolution of the Western conceptual and categorial canon. twenty years after the dissolution of the East into a tactically self-dissolved West (simply and solely for the reconstruction. dramatic. Yet humorously. arta: somatizînd istoria. therefore. Both art. corpul este mediul. the body is the medium. cu propriul sînge. vomit. he/she becomes. developing into typology. pentru întærirea Nordului). and replacing it through art: creation of identities. by the two major exhibitions. Or. of simulation and disruption of freedom. some time later. mimetically amplified postmodernity). performatæ cu toate implicafliile øi asumærile de tip „estic“ (transformator-corporale) specifice unei arte concepute ca unica posibilitate de existenflæ demnæ. prin artæ. the matter. în propria carne. To the assertion of identities and their ideologic naturalization. but. ceva mai apoi. with history. sometimes playful production of identities. dizolvare a canonului conceptual øi categorial occidental. devine. va trebui sæ flinæ seama de faptul cæ. Despre rolul politic. performatively substituted for history. with his/her own blood. The two major European exhibitions. dar numai pe propriul trup. he/she creates himself/herself a contra-identity by torturing himself/ herself. applying himself ingeniously. în producerea. deocamdatæ – estic –. needs to be continued. through self imposed creation. ingenios. prin clarificærile pe care le-au adus øi prin bogæflia de resurse pentru prima datæ reunite øi puse la dispoziflie. Iar noua istorie-geografie a artei. deci. Atît arta. and. it is only artistically that he can make. with his own blood. arta a fost substituitæ. arta a fost (este) istoria. art has confronted dramatically. în ipostaza sa „esticæ“ – îøi aplicæ lui însuøi. the women let themselves. cît øi. ironic-eroicæ. de identitæfli. materia øi instrumentul pe care arta øi-l disputæ cu politica. imagologically.Modelul estic: arta ca performare alternativæ a istoriei Artistul estic – atît în sens geocultural. mai exact. he/she falls to play with the identities (being exactly thus able to become. arta a fost singura care l-a detaøat pe om de „teroarea istoriei“. În Est. performativ. in the while. irrespective therefore of society and of political régime. alternativ. care poate sæ redevinæ actor – mæcar pentru el însuøi. mimetic amplificate). this ironically-heroic taking for its word. for the intension of the North). as if he’d be vomiting. the discussion is under way. creatively. therefore. universalizabilæ. that still demand to be analysed. care încæ se cer analizate. in his “Eastern“ presentment – applies the history to himself/herself. prin creaflie impusæ de sine. from now on. Dacæ „poetic locuieøte omul pe pæmînt“ (Hölderlin). În Est. universalizable. cu istoria. în sens tipologic. el ajungînd sæ poatæ sæ performeze istoria în mod virtual. in his own flesh. In the meantime. adicæ în mediul vieflii înseøi. who is able to rebecome an actor – at least for itself. preluînd-o øi înlocuind-o prin artæ: creaflie de identitæfli. formulat deocamdatæ în termenii artei. Gender Check øi Les Promesses du passé. experienfla lui strict istoricæ devine. care începe sæ fie fæcutæ sæ „atace“ canonul istorico-istoriografic occidental. alternatively. challenge to a post-identitarian (re-)subjectification of the East. Plasticitatea corpului face deja trimitere la corpul ca plastic exploziv. istorie! Or. la douæzeci de ani de la dizolvarea Estului într-un Vest tactic autodizolvat (numai øi numai pentru refacerea. performînd-o. alternativ. from now onwards. of his conversion into sign. un perfect erou al postmodernitæflii periferic. Momentul devine model. discuflia este în curs.

practica. which may be purifications. New York. Edelbert Köb is director of MUMOK.scena Note: 1.. op. 40 × 33 cm.. modification of existence. cit. ci pentru subiect. Basic Books. will need to act on the fact that. general editors: François Ewald and Alexandro Fontana. 19. and history to be performed with all the “eastern“ (transformerly-bodily) type of implications and assumptions characteristic of an art conceived as the exclusive possibility for a dignified existence. The catalog of the Les Promesses du passé exhibition. 2003. pp. conversions of looking. ascetic exercises. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est exhibition. experienfla prin care subiectul opereazæ asupra lui însuøi transformærile necesare pentru a putea accede la adevær. 1981–82. the price to be paid for access to the truth. 4. 3. Paris. [. Palgrave Macmillan. which begins to be made to “attack“ the Western historico-historiographic canon. transformare de care noi înøine sîntem responsabili printr-o trudæ îndelungatæ care este cea a ascezei (askésis)“ (Michel Foucault.. “I think we could call ’spirituality’ the search. ascezele. 7. . 7. pp. 19. 5.. p.] Un travaliu de sine asupra sieøi. in the East. 2. 14. Svetlana Boym. practice. catalogul expozifliei Les Promesses du passé. „Préface“. Important fragments are published in the catalog of the Parisian exhibition. Une histoire discontinue de l’art dans l’Europe de l’Est. dar nu pentru cunoaøtere. cit. convertirile privirii. that art needs to be practiced as a contra-history. Cologne. 14. o transformare progresivæ de sine însuøi prin sine. courtesy of Gallery Sandmann. „Cred cæ am putea sæ numim «spiritualitate» cæutarea. Catalogul expozifliei Les Promesses du passé. English series editor: Arnold I. “Préface“. The Future of Nostalgia. p. scotch tape on b/w photograph. renunciations. Basic Books. Fragmente importante sînt publicate în catalogul expozifliei pariziene. for the subject’s very being. 2. Köln. MUMOK & Verlag der Buchhandlung Walther König. 2001. p. Edelbert Köb este director al MUMOK. renunflærile. Berlin 71 . catalogul expozifliei Gender Check. an elaboration of the self for which one takes responsability in a long labor of ascesis (askésis)“ (Michel Foucault. Svetlana Boym. the catalog of the Gender Check exhibition. the catalog of the Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe exhibition. 5. p. [. 15–16). 2001. 2010.] Vom numi atunci «spiritualitate» ansamblul acestor cæutæri. cit. pp. ediflie îngrijitæ de Frédéric Gros sub îndrumarea lui François Ewald øi a lui Alexandro Fontana. o elaborare de sine însuøi prin sine însuøi. pp. not for knowledge but for the subject. Centre Pompidou-JRP Ringier. traducere de Bogdan Ghiu. op.. New York. Paris. . . iar Rainer Fuchs curator-øef al MUMOK. Preliminary study. Davidson. 2005. Translated by Sabin Borø Dimitri Prigov Couple. 2009. pentru însæøi fiinfla subiectului. 6. translated by Graham Burchell. the catalog of the Les Promesses du passé. And the new history-geography of art. 2009. op. 26–27). op. Centre Pompidou-JRP Ringier. . 3. etc. 2010. Cursuri la Collège de France (1981–1982).. p.. which are. practici øi experienfle care sînt purificærile. Notes: 1. New York. “Preface: Checking Gender and Verifying History“. The Future of Nostalgia.MUMOK & Verlag der Buchhandlung Walther König. at the same time heroic and ironical. 4.. We will call ’spirituality’ then the set of these research.. This is a work of the self on the self. „Preface: Checking Gender and Verifying History“. Iaøi. Hermeneutica subiectului.. and experiences. modificærile existenflei etc. practices. and experience through which the subject carries out the necessary transformation on himself in order to have access to the truth. edited by Frédéric Gros. 18–20. preflul ce trebuie plætit pentru a putea accede la adevær. øi care constituie. Studiu introductiv. art has been (is) the history. Thessaloniki. . Polirom. collection of Michael and Micaela Kemmer. 6. p. and Rainer Fuchs is chief curator of MUMOK. 2004. cit. catalogul expozifliei Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe. . 18–20. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France.

part of the project M3: Work. July 2008. Movement 72 . Memory. silver gelatin print.Romanian worker of a Czech origin in a auto tires factory in Prague. different sizes.

Îfli vezi activitatea ca pe un proces. will compose a few experimental choir pieces that we want to present in the above-mentioned venues. besides the performative setting (venue. am descoperit ce putere emoflionalæ are muzica coralæ øi. which have been presented in various international exhibitions such as the Tate Modern in London. organized by curator Sergio Edelsztein. împreunæ cu care organizeazæ din 2009 programul Departamentul pentru Artæ în Spafliul Public. but the effective moment when they take place is preceded by months. In his projects from recent years. ca artist. Will Duta takes starting points in the proletcultiste music of the 50s. he analyzes how the ways of economical production. cînd am fost invitat sæ particip la festivalul de performance Blurrr din Tel Aviv. When and how was this project born and what has given your idea to work with a choir.ro Association. mi-a propus sæ-l prezentæm la The Drawing Room øi la Tate Modern. or the Taipei Biennial. curatoarea britanicæ Cylena Simonds. energia dedicatæ øi relafliile stabilite de-a lungul acestui proces sînt la fel de importante ca momentul final. coregrafie…). As I was interested in performative practices. My hosts in Tel Aviv did not have the financial resources to produce this project. ræmînînd ca proiecte în mintea mea. Este cofondatoare a Asociafliei E-cart. documentez sau comentez situaflii de viaflæ. În 2010 este cocuratoare a proiectului internaflional The KNOT: Linking the Existing with the Imaginary. Will Duta va scrie piesele inspirat din muzica coralæ proletcultistæ a anilor ’50 care glorifica muncitorul proletar.) could include musical forms as carriers of an ideological message. va compune cîteva piese corale experimentale ce vor fi prezentate în locurile amintite. WORK. una nu neapærat vizibilæ în lucrarea finalæ? √ Este adeværat cæ pentru multe dintre proiectele mele mæ pregætesc perioade de timp mai lungi. øi din muzica electronicæ a grupului Kraftwerk. træieøte la Bucureøti. and it could only be realized this autumn. technological knowledge. in my opinion. 2007. The Romanian workers’ immigration to the West has been analyzed in the artistic projects Travel Guide and Maersk Dubai. with which she is organizing since 2009 the programme The Department for Art in Public Space. and in the electronic music of the Kraftwerk group. ¬ Multe dintre proiectele tale au un caracter performativ. He is a founding member of the Vector Association in Iaøi and manager of the Periferic Contemporary Art Biennial. pe baza ideilor øi discufliilor avute cu mine. etc. Songs for a Better Future is a modernist project that brings together experimental musical forms with an utopian message on the future. care la rîndu-i fetiøiza progresul tehnologic øi stilurile de viaflæ corespunzætoare din lumea occidentalæ. în care implicarea ta personalæ. cunoaøterea tehnologicæ. care. It was only this year that the British curator Cylena Simonds. Este membru fondator al Asociafliei Vector din Iaøi øi director al Bienalei de Artæ Contemporanæ Periferic. practic de a colabora cu profesioniøti din alt domeniu decît cele pe care le cunoøti bine? Matei Bejenaru √ Ideea unui performance coral s-a conturat acum trei ani. în Londra. din perspectiva mea. sæ interacflionezi cu lumea realæ e foarte greu. by using photography. Raluca Voinea ¬ You were telling me that your project Songs for a Better Future is dated a few years back. fetishizing in its turn the technological progress and the corresponding lifestyles in the Western world. memorie øi un viitor mai bun Interviu cu Matei Bejenaru realizat de Raluca Voinea MATEI BEJENARU este un artist vizual care træieøte øi activeazæ la Iaøi. fetiøizîndu-l. însæ momentul efectiv în care au ele loc e precedat de luni sau chiar ani de pregætire øi cercetare. cu piese muzicale.ro. consecvent cu interesul meu pentru forme artistice bazate pe experiment øi pe contradicflia dintre formæ øi conflinut. with musical composition and basically to collaborate with professionals from a field you don’t know so well? Matei Bejenaru √ The idea of a choir performance appeared three years ago. Fiind destul de interesat de practicile artistice performative. el analizeazæ felul în care modurile de producflie economicæ. Raluca Voinea ¬ Proiectul Cîntece pentru un viitor mai bun/Songs for a Better Future dateazæ conceptual de cîfliva ani. I discovered what an emotional power the choir music has and. The project started to be much clearer after I started to work with the British musician Will Duta. prin fotografie video øi performance-uri. 73 . In 2010 she is co-curator of the international project The KNOT: Linking the Existing with the Imaginary. De-abia anul acesta. am început sæ gîndesc tot felul de performance-uri corale care. Do you see your activity as a RALUCA VOINEA is an art critic and curator. øi ar putea fi realizat pentru prima datæ anul acesta. spuneai tu. Imigraflia muncitorilor români în Vest a fost analizatæ în proiectele artistice Ghid de cælætorie øi Maersk Dubai. who liked the project. organizat de curatorul Sergio Edelsztein. Cei de la Tel Aviv nu au avut resursele financiare sæ lucreze cu un ansamblu coral øi proiectul a ræmas în aøteptare. I started to think to all sorts of choir performances which. MEMORY AND A BETTER FUTURE An Interview with Matei Bejenaru by Raluca Voinea MATEI BEJENARU is a visual artist who lives and works in Iaøi. video and performances. glorifying the proletarian worker and. nu se finalizeazæ. cæreia i-a plæcut proiectul. choreography. Cînd øi cum s-a næscut acest proiect øi ce anume a næscut ideea de a lucra cu un cor. Proiectul s-a clarificat mult dupæ ce am început sæ lucrez cu muzicianul britanic Will Duta. sæ includæ forme muzicale purtætoare ale unui mesaj ideologic. even years of preparation and research. proposed me to present it at The Drawing Room and at Tate Modern in London. mentalitæflile øi stilurile de viaflæ ale oamenilor s-au schimbat în flærile postcomuniste în ultimele douæ decenii. ¬ Many of your projects have a performative character. fetishizing him.scena Muncæ. so it remained in stand-by. indiferent de modul în care se finalizeazæ øi se prezintæ publicului. 2008. lives in Bucharest. În proiectele sale din ultimii ani. în ce mæ priveøte ele sînt procese artistice în care eu creez. precum cele de la Tate Modern din Londra în 2007 sau în Bienala de la Taipei din 2008. She is co-founder of E-cart. nu mai eøti protejat de sistemul RALUCA VOINEA este critic de artæ øi curator. in Tel Aviv. pe lîngæ setting-ul performativ (loc. sau e doar o muncæ premergætoare. when I was invited to participate at a performance festival called Blurrr. who. Unele dintre ele. the mentalities and the peoples’ ways of life have changed in the former communist countries during the last two decades. prezentate în diferite expoziflii internaflionale. Cîntece pentru un viitor mai bun/Songs for a Better Future e un proiect modernist ce experimenteazæ forme muzicale în raport cu un mesaj utopic despre viitor. Atunci cînd încerci. based on my ideas and the discussions we had. in accordance also with my interest to produce artistic forms based on experiment and on the contradiction between form and content. fiindcæ. datoritæ unor contexte nefavorabile.

different sizes. different sizes. June 2008.Young woman from Romania taking an Italian language exam. silver gelatin print. silver gelatin print. Movement Romanian workers on a construction site in Nettuno (Italy). part of the project M3: Work. Memory. Memory. Movement . Rome. part of the project M3: Work. June 2008.

scena Female worker in a shoe factory in Iaøi. silver gelatin print. part of the project M3: Work. Memory. part of the project M3: Work. silver gelatin print. different sizes. Movement Construction site for the modernization of the thermal network in Iaøi. April 2010. Movement A text written on a typewriter. Movement 75 . May 2008. Memory. Memory. part of the project M3: Work. May 2008.

it was not a natural development in a communist dictatorship where everything was centralized. In the past 20 years I’ve seen our world changing fundamentally. and the final work. în „timpul mallurilor“ øi al nesfîrøitelor øantiere de biserici ortodoxe. dressed with those long shirts. experienflæ care m-a marcat. acum doi ani. living the sweet life of the “caviar left”.“. ci întîlnirea mea pregætitoare într-un club de fitness cu un grup de tineri musulmani fundamentaliøti. sæ nu fiu un artist ipocrit. you are not protected by the artistic system. O flaræ care nu produce tehnologie este o flaræ de mîna a doua. Spre exemplu.artistic. I try to be honest and fair to the people I work with. and your readers find out about it now. as much as possible. Victor Burgin once said in a conference that he does not believe in social art as long as the subjects of these artistic projects do not take any advantage from them. of all kind of workers. Acest lucru nu s-a întîmplat din cauza proastei guvernæri a flærii øi a multor factori externi. They were massive guys. Some of them. when I had a residency in Tourcoing France and I wanted to make a documentary video about an under-privileged neighbourhood which was inhabited mostly by Algerians. Unii mi-au spus cæ atunci cînd merg cu familia la supermarché sînt adolescenfli francezi care strigæ dupæ ei „Papa Noël!. or everything is only a preliminary work. I see it altogether as a process that encompasses all of them. Therefore. Majoritatea proiectelor mele au diferite componente. îmbræcafli cu acele cæmæøi lungi pînæ în pæmînt. which was wiped out in the 90s. cît øi în ræu. În ce fel te raportezi la aceøti oameni. in a fitness club. totuøi. øi am vrut sæ fac un video documentar despre un cartier defavorizat unde locuiau mai ales algerieni. M-am amægit în anii ’90 crezînd cæ o bunæ parte din infrastructura industrialæ a României se va moderniza prin transfer tehnologic din Vest. iar lucrarea finalæ. document or comment on life situations. not to be a hypocritical artist. still I think that in that time we did have an industrial development. a cercetætorilor din institute. iar orele de religie sînt obligatorii?… În timp ce scriu acest text. mæ uit pe masa mea øi væd cæ nimic nu e fæcut în flara mea. de la øurubul øi piulifla veiozei pînæ la hîrtia albæ de scris… Mulfli dintre oamenii cu care am lucrat în fabricæ au emigrat øi poate de asta am început sæ fiu sensibil la acest fenomen. odatæ ce a luat materia primæ din realitate. cele mai emoflionante momente nu au fost cele surprinse în film. the most touching moments were not the ones depicted in the video. cînd am avut o rezidenflæ la Tourcoing. Deci. ca un proces care le înglobeazæ pe toate. a couple of years ago. în ultimii ani. de vreme ce subiecflii din proiectele artistice nu profitæ de pe urma lor. eu o væd unitar. but this only took place for me. Discuflia cu ei a fost esenfla proiectului care a avut loc doar în mintea mea øi despre care vor afla cititorii acum… M-a influenflat în modul în care am fæcut ulterior documentarul video. Cît ne intereseazæ cæ teoria evoluflionistæ e contestatæ în manualele de biologie de liceu sau cæ fizica. continuîndu-øi traiul dulce al „gauchismului de salon…“. Evident. putea fi baza unei viitoare dezvoltæri dupæ 1989. Victor Burgin spunea într-o conferinflæ cæ el nu crede în arta socialæ. do not finalize. of course did not allow me to film or record them. but my introductory meeting with a group of young fundamentalist Muslims.. due to unfavourable contexts. energia consumatæ într-un proiect face parte din asta. într-o dictaturæ comunistæ unde totul era centralizat. who only takes the raw material from reality and takes refuge in the art world. When as an artist you try to interact with the real world it gets very difficult. no matter the way they are finalized and presented to the public. aveau adidaøi Puma sau Nike øi fæceau exerciflii la aparate. atît în bine. chiar dacæ nu aduce la suprafaflæ toate aceste aspecte. Mæ întreb ce nevoie avem noi de ingineri øi cercetætori. din ce în ce mai interesat de viafla emigranflilor (legali sau nu). an experience that has surely marked me. of researchers in academic institutes. I worked for a few years as an engineer during the communist times. færæ discuflie. nu m-au læsat sæ-i filmez sau sæ-i înregistrez. se refugiazæ în lumea artei. cum te apropii de ei øi cînd decizi cæ povestea lor trebuie transpusæ într-un limbaj artistic? Crezi cæ existæ limbaje artistice adecvate pentru a nara aceste istorii. in which I create. Obviously. altele nu. chimia øi biologia se doresc a fi comasate într-o singuræ materie numitæ „Øtiinfle“.. How do you relate to these people. Imensa lor frustrare øi refuzul lor de a se integra în societatea francezæ se eliberau prin felul în care îøi „tratau“ propriul corp. dar am acumulat o cunoaøtere tehnologicæ care. and. how do you approach them and when do you make the decision that their stories should be transferred to an artistic language? Do you believe there are adequate artistic languages to narrate these stories. azi. but we have accumulated a technologi- 76 . For example. some are visible. nu a fost vorba de o dezvoltare fireascæ. the energy invested and the relationships you establish alongside this process are just as important as the final moment. who. a muncitorilor de tot felul.. Far from me to be a nostalgic for Ceauøescu. French teenagers used to call them names like “Papa Noel!. consider cæ am fæcut un efort de dezvoltare industrialæ din care s-a ales praful în anii ’90. they are artistic processes for me. Nevertheless. evident. Mæ gîndesc adesea la asta øi ajung în cele din urmæ la întrebæri privind funcflia artei pe care o produc. it certainly influenced me in the way I did the video documentary in the end. chiar dacæ inferioaræ celei occidentale. care nu e altceva decît modul nostru de a ne inte- process. Their immense frustration and their refuse to integrate in the French society were released through the way in which they were “treating“ their bodies. I often think about this perspective and I get to ask myself questions on the purpose of the art I produce. în Franfla. The majority of my projects have different components. Some told me that when they were going to the supermarché with their family.. unele vizibile. undoubtedly the energy consumed in a project becomes part of it. lumea noastræ s-a schimbat fundamental. care. even if it does not bring to surface all these aspects. which are often anonymous and collective? √ I myself come from an industrial milieu.” The discussion I had with them was the essence of the project. they only remain as projects in my mind. you’ve grown more and more interested in the lives of immigrants (legal or not). În douæzeci de ani. ¬ Lately. pe cît posibil. in which your personal involvement. am lucrat cîfliva ani ca inginer în perioada comunistæ. others are not. which visibility in the final result is not important? √ It is true that for many of my projects I prepare for longer time. Erau niøte tineri masivi. Departe de mine de a fi un nostalgic al ceauøismului. Încerc sæ fiu onest øi corect cu oamenii cu care lucrez øi. care. they were wearing Puma or Nike sneakers and were doing all these apparatus exercises. ¬ Eøti. as. both in good and in bad ways. adesea anonime øi colective? √ Eu vin din mediul industrial.

Memory. memorie. Another reason is the desire to document the process of labour. un tanc de developare. încercînd sæ controlez toate etapele lanflului tehnologic. Cred cæ el nu va schimba lumea. despre cunoaøtere øi relaflii în procesul muncii vorbesc în proiectul meu fotografic mai amplu. part of the project Prut cal knowledge that. but he/she can sensitize a lot of people against the rigid way of thinking and general alienation. 4 x 5 and 8 x 10 inches. For me there must be a connection between the form used for documenting and the documented subject. atunci artistul e responsabil cu interpretarea adeværurilor. în care muncesc mai tot timpul. in the age of shopping malls and endless building of Orthodox churches? How interested are we in the fact that the evolutionary theory is contested in biology schoolbooks or that Physics. Am fost prin nenumærate locuri din Europa ca sæ cumpær un fotomæritor. If art can mean more than that. which is nothing else but our way of integrating ourselves in the globalized world: to produce anything in a lohn-regime (from textiles to culture). I only use analogue photography. øi asta fline de o societate progresistæ. When I document life situations connected to the working process. This is another project. If this is mostly to legitimate the order of things. I’ve gradually come to work with large-size cameras. Pentru mine. atunci artistul care vrea recunoaøtere øi prestigiu trebuie sæ intre în plutonul celor care „bat pasul de defilare al artei“ acelei lumi. as many photographic projects have already done. then the artist who wants acknowledgement and prestige must line up to those who march in the rhythm of this world. deci trebuie sæ mai øi øtiu cîte ceva. while Religion becomes a compulsory discipline?! While I’m writing this text I look on my table and I see there is nothing manufactured in my country. nu numai pauzele de masæ. ci încerc sæ documentez obiectiv o situaflie. dar pot face cîteva consideraflii despre interesul meu pentru practica fotograficæ. funcflia lui e una de decorator øi portavoce… Dacæ arta poate însemna mai mult decît atît. and this only happens in a progressive society. and I’ve started an odyssey of collecting all this dying technology. o cameræ sau niøte echipamente pentru camera obscuræ. 110 × 85 cm each. I don’t believe an artist can change the world. A country that does not produce technology is a secondhand country. Astfel. miøcare. knowledge and human relationships in projects such as the recent one called M3: Work [Muncæ]. Un alt proiect e acumularea unei tehnologii de vîrf øi aducerea ei într-o flaræ færæ tehnologie… ¬ Care crezi cæ este responsabilitatea artistului în societate? √ Asta depinde de funcflia oficialæ a artei din acea societate. exportînd forflæ de muncæ ieftinæ øi copii deøtepfli. asimilate unei practici artistice conceptuale. to export cheap labour force and smart kids. Un prim motiv ar fi acela cæ sînt profesor de fotografie. Movement. I use mostly experimental documentary means and objective photo-reportage. Teachers commuting to villages in Iaøi County. niciodatæ? √ Nu cred cæ putem discuta acum despre o revenire a fotorealismului. ¬ Who inspires you in your photographic work? Can we speak today about a revival of the social photo-realism or this has never actually disappeared? √ I don’t think we can talk about a comeback of the photo-realism in Lewis Hines’ or Walker Evans’ way. of gathering a top technology and bringing it to a country without technology… ¬ What do you think is the responsibility of the artist in society? √ This depends on the official function of art in that precise society. cea de a legitima ordinea lucrurilor. Dacæ ea e. so I have to know a few things. from the screw and the bolt of the lamp to the white paper. dar poate sensibiliza multæ lume în lupta împotriva osificærii øi a alienærii generale. even if it was inferior to the Western one. Atunci cînd documentez fapte de viatæ legate de procesul muncii. în spiritul lui Lewis Hines. Trebuie sæ precizez cæ în imagini nu caut nici esteticul. May 2010. When I talk about these subjects. Chemistry and Biology are to be brought together as one single subject called Science. but I try to objectively document a situation. not only the lunch breaks. a camera or some other darkroom equipment. medierea conflictelor øi critica ordinii oficiale a lucrurilor. One first reason for this interest is that I also teach photography. trying to control all the stages of production. intitulat M3: Muncæ. which I assimilate to a conceptual artistic practice. Treptat.scena gra în lumea globalizatæ: producînd orice în regim de lohn (de la textile pînæ la… culturæ). I lead a simple and austere life in which I work most of the time. 4 x 5 øi 8 x 10 inch. I’ve gone to countless places in Europe to buy a photo enlarger. That’s why I follow the subjects of labour. then the artist is responsible with interpreting the truths. am ajuns sæ lucrez cu camere de format mare. This thing didn’t happen due to the bad governance of the country and surely due to many external factors and circumstances. øi asupra a ceea ce pofli spune prin asta. trebuie sæ fie o legæturæ între forma de documentare øi subiectul documentat. Eu duc o viaflæ destul de simplæ øi austeræ. De aceea cred cæ tot despre muncæ. folosesc în special documentarul experimental øi fotoreportajul obiectiv. nici spectaculosul jurnalistic. folosesc numai fotografia analogicæ. many of the people I worked with in the factory left the country and maybe that’s why I’ve started to have a special sensitivity to this subject. Un alt motiv este cel de a documenta fotografic procesul muncii. a developer tank. As for immigrants. I want to mention that in the images I produce I am not looking either for aesthetic nor journalistic impressiveness. in the same time reflecting on the medium of photography and what one can say with it. I wonder what need could we have for engineers and researchers today. but I can say a few things about my interest for the photographic practice. In the beginning of the 90s I deluded myself thinking the industrial infrastructure in Romania would modernize through technological transfer from the West. în principal. could have been a solid basis for the development after 1989. ¬ Cine te inspiræ în munca ta fotograficæ? Putem vorbi astæzi despre o revenire a fotorealismului cu tematicæ socialæ sau el nu a dispærut. mediating conflicts and making a critique of the official versions of things. Walker Evans. 77 . øi am început o „odisee“ de achiziflionare a acestei întregi tehnologii care moare. cæutînd sæ reflectez øi asupra mediului fotografic. silver gelatin print fixed on an aluminum plate. de fapt. Thus his/her role is one of decorator and loudspeaker. aøa cum s-a fæcut în mai multe proiecte fotografice. Atunci cînd vorbesc despre aceste subiecte.

2010. Berlin. DV 22’. in collaboration with Levente Polyák and Ágnes Dóra Dénes. HD Video I 2 0’ 3’’. blanc pain art contemporain.Zsolt Keserue Rounding Off I 2006–2007. courtesy of the artist. photo: József Rosta Uriel Orlow Remnants of the Future. photo: József Rosta . Geneva and Campagne première. installation.

Totuøi. Materiile acestea erau ocazii pentru întreaga grupæ de studenfli de a chiuli nepedepsifli. el trebuie sæ opereze cu concepte pe care le-a întîlnit pentru ultima datæ în timpul orelor de socialism øtiinflific si economie politicæ. social and economic phenomena. În ultimii cinci ani. La Sortie des Usines Lumière [Ieøirea muncitorilor de la Uzinele Lumière]. There is something in the air. mæcar parflial. curator-øef al Muzeului Ludwig din Budapesta. sociale øi economice postsocialiste. the majority of grownups in post-socialist countries have chosen not to upgrade their knowledge in economy and politics to be able to understand. Budapest. sæ aibæ o înflelegere de ansamblu a sistemului (monetar. pe înflelesul tuturor.18 iunie – 19 septembrie 2010 Cea mai recentæ expoziflie de amploare de la Mûcsarnok/Kunsthalle oferæ un nex de conexiuni cu totul nou pentru adepflii artei contemporane. Cineastul german Harun Farocki2. These subjects were opportunities for the entire study group to skip classes unpunished. pe atunci pærea cæ eroziunea sistemelor sociale øi economice socialiste invalida teoria marxistæ. Între timp. producflie øi economie. grey-faced lecturer by showing up at his classes.1 Cele dintîi 45 de secunde de peliculæ realizate vreodatæ. filmul din 1895 al fraflilor Lumière. lui sau ei. pentru a fi în mæsuræ sæ înfleleagæ. László Lengyel. Omul obiønuit (sæ-i spunem „muncitorul“. The average person (let us call him/her “the worker“ even if the category requires urgent revision as well) who hasn’t started a business or didn’t study any economy can gather information from the media or from politicians in a simplistic. the processes going on in the world. economist and present director of Pénzügykutató Zrt. la sfîrøitul anilor ’80. László Lengyel. re-distribution. colegii mei extrem de individualiøti îøi fæceau rareori milæ de universitarul bolnævicios. my extremely individualist colleagues had seldom had mercy on the sickly. They had never expected they would soon be rated as forces of production (human resources. Workers Leaving the Factory by the Lumiére brothers. Budapest. Perioada de tranziflie de la socialismul timpului trecut la doritul capitalism pare sæ fie una færæ de sfîrøit. Nevertheless in those times the erosion of the socialist social and economical systems had seemingly invalidated the Marxist theory thus the concepts of production. în ultimele douæ decenii. the worker and the capitalist had for a while vanished from everyday slang. lately). ´ Acesta este deja un moment de perplexitate pentru cronicarul format în umanioare: din acest moment. iar astfel øi conceptele de producflie. with frequent references to the global economic crisis. (Society for Financial Research). imortalizînd niøte muncitori pæræsind o fabricæ. [Societatea pentru Cercetæri Financiare]. de muncitor øi capitalist au dispærut pentru o vreme din jargonul cotidian. well-known publicist of the Kádár era and of the years following the change in the political regime. De altfel. care le preda. she has to operate with concepts she had for the last time encountered during her classes on scientific socialism and political economy by the end of the nineteen eighties. Mûcsarnok. production and economy. în ultimul timp). OVER THE COUNTER Krisztina Szipõcs The Phenomena of Post-socialist Economy in Contemporary Art Budapest. în timp ce schimbærile constante fac. immortalizing workers leaving a family-owned factory. cea mai popularæ strategie fiind încæ adaptarea sau simpla supraviefluire. KRISZTINA SZIPÔCS este istoric øi critic de artæ. Omul nostru nu øi-a dezvoltat abilitæflile de a se autosusfline. øi o expoziflie prezentatæ recent la Leipzig øi la Lódz 3 i-au explorat în aceeaøi mæsuræ semnificaflia simbolicæ. oricum. cel mai de seamæ reprezentant la Budapesta al acestui trend era Galeria Trafó. Nu s-au aøteptat vreodatæ ca atît de curînd sæ fie catalogafli ca forflæ de producflie (resurse umane. imposibilæ planificarea pe termen lung. the 1895 film. Moreover. editor of Balkon contemporary art magazine. The transition period between the socialism of the past and the desired capitalism seems KRISZTINA SZIPÔCS ist an art historian and critic. Curatorii Eszter Lázár øi Zsolt Petrányi au examinat ultimele douæ decenii în Europa Centralæ. ’ This is already a moment of perplexity for the chronicler trained in humanities: from this moment on. din perspectiva istoriei economiei. economist øi directorul actual al Pénzügykutató Zrt. proprietate de familie. the most outstanding Budapest representative of this trend used to be the Trafó Gallery. cu referiri frecvente la criza economicæ globalæ. asta e incontestabil: ne confruntæm cu un numær crescut de expoziflii legate de muncæ. capitalismul însuøi a intrat într-o crizæ (ori într-o cu totul nouæ. at least in part. încærunflit. redactor al revistei budapestane Balkon. anyway. down-to-earth form but this will not enable him or her to have an overall grasp of the system (monetary. This person did not develop self-supporting skills while constant changes make long-term planning impossible. au devenit un punct favorit de referinflæ pentru scena internaflionalæ. 45 seconds motion picture ever. 18 June – 19 September 2010 The latest great exhibition at the Mûcsarnok/Kunsthalle offers a whole new system of connections for adepts of contemporary art. neprevæzutæ etapæ) øi de-acum globalul sistem postfordist necesitæ corecflii constante. delivered the opening speech. Pluteøte ceva în aer. procesele ce se desfæøoaræ în lume. dar asta nu îi va permite. de distribuflie. ca sæ aparæ la cursurile lui. Mûcsarnok. îøi poate strînge informaflii din media ori de la politicieni într-o formæ simplistæ. de impozitare). the social position of artists and the changing artistic product. from the point of view of the history of economy.scena Peste tejghea Krisztina Szipôcs Fenomenul economiei postsocialiste în arta contemporanæ Budapesta. taxes). The exhibitions organized here during the last five years have dealt with a wide palette of post-socialist political. celebru ziarist al erei Kádár øi al anilor urmînd schimbærii de regim politic. chief-curator of Ludwig Museum. care nu a început o afacere ori nu a studiat deloc economie. distribution. de redistribuflie. Curators Eszter Lázár and Zsolt Petrányi have examined the last two decades in Central Europe. has become a favorite point of reference for the international scene. this is undeniable: we are facing a growing number of exhibitions related to work. Previously. poziflia socialæ a artiøtilor øi produsul artistic în schimbare. deøi categoria necesitæ de asemenea o revizuire urgentæ). during the last two decades. 79 . The German moviemaker Harun Farocki2 and an exhibition recently presented at Leipzig and Lódz 3 have equally explored its symbolic significance.1 The first. expozifliile organizate aici au tratat o largæ paletæ de fenomene politice. majoritatea adulflilor din flærile postsocialiste au ales sæ nu îøi îmbunætæfleascæ cunoøtinflele de economie øi politicæ. Anterior. a flinut discursul de deschidere.

drawings. photo: József Rosta . dimension variable.ˇ Katerina Sedá What Can You Do? (No Light). collages. 2010. objects. photos. courtesy of the artist and Franco Soffiantino Gallery.

b/w wall installation. 2007. 2007. photo: József Rosta . 6’ 02’’. installation and publication. 2007. photo: József Rosta Lucia Nimcova Unofficial. photo: József Rosta Matei Bejenaru Travel Guide. SK. images from the archive of regional cultural centre. 1990–2006. HD Video. Humenne.Lucia Nimcova Exercises.

pe calea experienflei sensibile a unui fenomen din trecutul recent.øi est-europene. filmatæ cu tehnici profesionale øi sugestive. se confruntæ cu probleme specifice: în mare parte. comemoreazæ trei tineri români aruncafli în apæ de la bordul unei nave taiwaneze. încorporat în exponate. înfæfliøînd un grup de oameni ce nu se pot sustrage condifliei de „Gastarbeiter“. photo: József Rosta 82 . 170 × 243 cm. este un video al lui Zsolt Keserue. cu containerele imense. intitulat Rounding Off [Rotunjire în minus]. cu încercærile ei de a gæsi soluflii raflionale la problemele clasei muncitoare. artista organizeazæ scrisori. dar avînd culturi diferite øi fiind în varii stadii de dezvoltare. Majoritatea artiøtilor øi-au explorat propria istorie personalæ øi este destul de greu sæ pæstrezi o distanflæ obiectivæ faflæ de copilæria cuiva øi experienflele tinereflii lui. Lucrarea Margaretei Kern (Guests [Oaspefli]. tratînd despre zonele de locuire. 2010. oferind o perspectivæ mai largæ poveøtilor familiare prin care sînt elucidate propriile noastre aøteptæri øi concepte nedefinite. Chiar dacæ autorii. Lucrærile expuse se axeazæ pe destinul individului øi al colectivitæflii.Expoziflia de la Mûcsarnok ar putea ajuta privitorul prin transformarea relafliei naive a lui/ei cu mediul socio-economic într-una mai conøtientæ øi etic orientatæ. dar din motive contrare. øi care ræmîn totuøi captivi în prospera societate vest-germanæ. care. Republica Cehæ. tempera on wood. cît øi literalmente alb-negru. relativ recent) øi la nivelul banalului. mai profundæ øi diferitæ. Slovacia. din 1981. imaginile øi comentariile sale sînt îmbibate de o atmosferæ de TVamator ori de cea a telenovelei ungureøti Szomszédok5 [Vecinii] øi construiesc o auræ nostalgicæ falsæ în jurul acestor viefli øi locuinfle nelalocul lor. biografii øi fotografii ale unor angajafli în inima industriei capitaliste de înaltæ tehnologie. pe cînd încercau sæ fugæ în Canada ca pasageri clandestini. Croaflia. vine de la Matei Bejenaru. diferitæ de cea a altor flæri din fostul bloc socialist. la moartea lui Tito. O interpretare asupra aceluiaøi subiect. istoria acestor flæri. faflæ de incredibil de stratificatul øi diversul regim socialist. Bill and Donald Have Moved. se referæ uneori la probleme importante. harta imaginaræ trasatæ de lucrærile expuse se întinde pînæ în Armenia. nu li se îngæduia sæ pæræseascæ fabrica pentru a urmæri ceremonia funeraræ la TV. Seria de imagini lente øi narafliunea aferentæ sînt întrerupte de tumultuoasa înregis- Johanna Kandl Paris. cu reverberaflii din viziunile øtiinflifico-fantastice ale lui Tarkovski øi ale lui Kubrick. la ambasadæ. atît simbolic. Germania. exact ca øi în Rusia. Statele ex-membre ale Uniunii Sovietice. raza acestor lucræri întinzîndu-se astfel cu mult în afara graniflelor Uniunii Europene. în 1996. faflæ de prietenii øi vecinii cuiva. Videoul aratæ cadre lungi cu oceanul insensibil. Expoziflia cuprinde lucrærile a 29 de artiøti øi grupuri de artiøti din Ungaria. de la periferia esticæ. iar instalaflia – excesiv de impresionantæ4 – nu reuøeøte sæ devinæ o piesæ autenticæ. filmærile video printre locatarii blocurilor ræmîn pe un teren relativ sigur (un spafliu de locuinfle curat. Pe lîngæ mai cunoscutele regiuni central. în Vest. Austria. foste membre ale unui imens imperiu. øi peste Oceanul Atlantic. ale lui „ei“ øi „noi“. vizual oarecum plat. e una specialæ pentru fiecare caz în parte. Fie øi neintenflionat. În dosare øi albume. Celælalt exponat „bizar“. Asta ne readuce la problemele de bazæ ale lui „în afaræ“ øi „înæuntru“. tratînd despre øantierul pitoresc al unei imense zone de locuinfle de tip sovietic. începute dupæ cutremurul din 1988 øi niciodatæ finalizate. la Est. Rusia. se aseamænæ mai degrabæ cu un monument comemorativ romantic al unei civilizaflii necunoscute decît cu o lucrare criticæ. cum ar fi organizarea modernistæ a spafliului ori utopia Bauhaus. experiment de procesare a istoriei muncitoarelor iugoslave din Berlinul de Vest prin ochii øi cu metodele unui cercetætor (sociolog). Franfla si Elveflia. Bulgaria. Filmul realizat de elveflianul Uriel Orlow în Armenia se individualizeazæ din mai multe puncte de vedere: pelicula. în cele øapte minute ale peliculei Maersk Dubai (2007). România. ce oferea multiple drepturi la libertate øi nivele de siguranflæ a existenflei. cærora. în timp ce Vestul îl considera cu încæpæflînare o dictaturæ. 2009–’10) este un. Polonia.

scena 83 .

Unintended as may be. 20. 2001. at Tito’s 1981 death are not allowed to leave the factory and watch the burial ceremony on TV at the embassy. contained in the exhibits. The former Soviet member states on the Eastern periphery are confronting peculiar issues: the history of the majority of these countries. The exhibited works are focused upon individual and collective destiny. both symbolically and literally black-andwhite rendering of the same topic comes from Matei Bejenaru. Beyond the more familiar Central-Eastern-European region. Croatia. The artist organizes letters. entitled Rounding Off but for opposite reasons. thus the radius of these works reaches far beyond the borders of the European Union. who in his 7 minutes motion picture Maersk Dubai (2007) commemorates three Romanian young men thrown into the water from the deck of a Taiwanese ship in 1996 as they were trying to flee to Canada 84 . 2009–10) is a – visually somehow lame – experiment to process the history of Yugoslavian female workers in West Berlin. A denser and different. of “them“ and “us“. The Mûcsarnok exhibition might help the viewer by turning his/her naïve relation to the socio-economic environment into a more conscious and more ethics-oriented one. just like that of Russia. neat dwelling area) and on the level of commonplace – and the excessively impressive installation4 falls short of turning it into an authentic piece. memoirs by and photos of people employed in the heart of the capitalist high technology industry in files and albums. Bulgaria. post-Fordist system requires constant correction.000 boxes produced manually at Gherla matches factory in Romania. from one’s friends and neighbors. In meantime capitalism itself has entered a crisis (or an entirely new. Soviet-type dwelling area initiated after the 1988 earthquake and never finished.Mladen Stilinovic ´ Bag People. The other “odd“ exhibit is a video by Zsolt Keserue. The work by Margareta Kern (Guests. the video shot among panel block dwellers remains on relatively safe ground (a pretty recent. the imaginary map traced by the exhibited works stretches to Armenia in the East and across the Atlantic Ocean in the West. Austria. Even if the authors. reverberating of the science fiction visions in Tarkovsky and Kubrick. formerly unknown phase) and the now global. sometimes do refer to important issues such as the modernist organization of space or the Bauhaus utopia trying to find rational solutions to working class problems. Paris. photo: József Rosta to be a never-ending one. much rather resembles a Romantic memorial of an unknown civilization than a critical work. through the sensuous experience of certain phenomena in the recent past. displaying a group of people who cannot escape the “Gastarbeiter“ status. talking about dwelling areas. 30 × 40 cm. Russia. This takes us back to the basic issues of “outside“ and “inside“. The majority of artists have explored their own personal history and it is quite difficult to keep an objective distance from one’s childhood and youth experiences. courtesy of the artist & Yvon Lambert Gallery. through the eyes and with the methods of a researcher (sociologist). Slovakia. The exhibition collects the works of 29 artists and artist groups from Hungary. former members of a huge empire but of different cultures and at various stages of development. who. the Czech Republic. offering various liberty rights and levels of existential safety while the West stubbornly deems it a dictatorship. the most popular strategy still being adaptation or mere survival. dealing with the picturesque building site of a huge. from the unbelievably layered and varying socialist regime. courtesy of the artist. Romania. they offer a wider perspective of familiar stories. photo: József Rosta Mircea Cantor Double Heads Matches. Germany. Szomszédok5 [Neighbors] and build up a fake nostalgic halo around these lives and dwellings out of place. 2002–2003. by which they elucidate our own expectations and undefined concepts. Poland. France and Switzerland. who are nevertheless still trapped by West-German welfare society. is a special one in each case. b/w photos. The film shot by Swiss Uriel Orlow in Armenia stands out from several points of view: the motion picture shot with suggestive and professional techniques. different from that of other countries in the former socialist bloc. its images and comments are imbued with the atmosphere of hobby-TV or that of the Hungarian soap opera.

Celælalt scurtmetraj al lui Bejenaru (Together [Împreunæ]. pe mæsuræ ce problema drepturilor omului iese la suprafaflæ nu doar de-a lungul flærmurilor italiene. savior of one of the boys. conflinînd cele mai importante informaflii. devenim parte a spectacolului. photo: József Rosta . painted steel. of huge containers. pe coperta cæruia o hartæ schematicæ de cale feratæ. repeated on the floor of the exhibi- Andreas Fogarasi Fence/Facade. scrie Bejenaru în ghidul sæu. 2008. care-øi cîøtigæ existenfla acolo. „Vestul“ manifestæ încæ atitudini de intoleranflæ øi. de la folia termoizolantæ de utilizat în timpul ascunderii în containere. prezentat deja în cîteva locuri. as the issue of human rights surfaces not only along the Italian shores but in Hungarian refugee camps as well. salvatorul unuia dintre bæiefli. the artist has gathered in the square outside Tate Modern the Romanian community in the UK – several hundred people who submerge into the everyday multicultural crowd making a living there. who comes close to enact the entire tragic event. from the thermo-isolating foil to be used while hiding in a container. artistul a reunit în piafla din fafla Tate Modern comunitatea românæ din Marea Britanie – cîteva sute de oameni. reluatæ pe podeaua din sala expozifliei. “The general objective is to raise as much money as possible. sæ te întorci în România øi sæ îi investeøti acolo“. Proiectul. The video shows long shots of the insensitive ocean. 2007) presents those who were lucky in their escape: for two minutes’ time. The other short video by Bejenaru (Together. go back to Romania and invest it there“ – writes Bejenaru in his guide. Pity the three young Romanian men did not have an issue of this guide. like it or not. Pæcat cæ cei trei tineri români nu au avut un exemplar din acest ghid. The most complex and playful rendering of the immigrant topic is found in he work Travel Guide (1990–2006). The “West“ still displays instances of intolerance and. The project presented in several forums consists in a guide for Romanians intending to make a living as illegal workers in Great Britain. The series of slow images and the related narration are interrupted by a hectic archive footage of a sailor from the Philippine Islands.scena trare de arhivæ despre un marinar din insulele Filipine. Cea mai complexæ øi jucæuøæ redare a subiectului imigrantului se gæseøte în lucrarea Travel Guide [Ghid de cælætorie] (1990–2006). altminteri scufundafli în mulflimea multiculturalæ de zi cu zi. sacrificarea crudæ a bæieflilor pentru comoditatea echipajului navei. containing the most important pieces of information. through ways to corrupt policemen to warnings regarding Taiwanese and Philippine Islands. we are becoming part of the show. pînæ la metode de a corupe polifliøtii øi avertismente cu privire la taiwanezi øi filipinezi. care aproape cæ repune în scenæ întregul eveniment tragic. construieøte un pod pe distanfla de as stowaways. „Obiectivul general este sæ strîngi cît mai mulfli bani posibil. the cruel sacrifice of the boys to the comfort of the ship crew. ci øi în taberele de refugiafli din Ungaria. on the cover of which a schematic railway map. 100 × 180 × 80 cm. constæ într-un ghid pentru românii care intenflioneazæ sæ îøi cîøtige existenfla ca muncitori ilegali în Marea Britanie. fie cæ ne place sau nu. courtesy of the artist. 2007) îi prezintæ pe cei care au avut noroc în evadarea lor: timp de douæ minute.

læsatæ færæ mijloacele prin care sæ înfrunte capitalul aflat mînæ în mînæ cu politicienii locali corupfli. de fapt documentaflia parflialæ a unui proiect mai amplu (schifle pe hîrtie øi chestionare concepute pentru acesta). stabilitæ în Olanda. pentru „a-i opri pe ceilalfli sæ se ajungæ“). 2010). illustrating the pointlessness of their work with frequent curses while on a parallel surface the audience sees the upside-down projection of balls endlessly bumping across a squash court – well. To face a commission that is making a decision on you“ she writes in her book displaying photographs found by her. Ea prelucreazæ imaginile într-o carte øi un panou. La prima vedere. înconjurarea lui cu ornamente agæflate de el) este menitæ sæ vindece comunitatea. like questionnaires. Her text complete and interpret the images. ca un experiment artistic postavangardist. Artista selecteazæ cu iscusinflæ øi cu un magnific simfl al umorului fotografii ale localnicilor din zona natalæ. trec. At first glance I thought the video by Nimcova was the work of Kateˇ rina S edá: the young Czech artist born in a town near Brno has gained world wide fame in just a few years’ time with her works focusing on individual and social problems. Lucrarea expusæ aici. archive photographs and some taken by her. bridges the 3. folosind propriile instrumente. It was clearly not by chance that the minimalist work by Lukas Skapski (Untitled. based on personal participation and the exercise of one’s sense of responsibility. Amidst the growing gap between various social classes. connecting past and present through the person and responsibility of the author. upon a huge multinational investment. o distanflæ care în termeni de culturæ øi mod de viaflæ pare imposibil de surmontat. asta ar putea documenta în aceeaøi mæsuræ aerul cinic øi lipsit de scop al artei contemporane. Aøa-numita „fanfaronadæ consumeristæ“ øi problema industriei auto. bazate pe implicarea personalæ øi exercitarea simflului responsabilitæflii proprii. în 2008. I guess. în forma unei vele) de niøte muncitori pe stil vechi ce se chinuie cu statuia în noroi. face ca bætrînele în flinute de casæ øi bætrînii reunifli în cæmine culturale. Artista încearcæ. o întîmplare cæ lucrarea minimalistæ a lui Lukas Skapski (Untitled [Færæ titlu]. Nu este. Neither Bejenaru. dressed for ceremony. artistul a vopsit zece plæci de aluminiu identice în culorile caracteristice automobilelor de lux. fotografii de arhivæ øi unele fæcute de ea. the artist has painted ten identical aluminum boards over with the characteristic colors of luxury automobiles and then has scratched them with keys. seemingly idyllic life in an Eastern Slovakian town (Unofficial. of the “official“ and “unofficial“ reality. Terapia colectivæ (îmblînzirea monstrului prin metode feminine blînde. Dupæ toate acestea. She edits the images into a book and a panel. ce øi-a cîøtigat faima mondialæ în doar cîfliva ani prin intermediul lucrærilor sale axate pe problemele individului øi cele sociale. uzul excesiv al automobilelor. to “stop others from getting it good“). ale realitæflii „oficiale“ øi „neoficiale“. Gymnastics [Gimnasticæ]. O lucrare similaræ e cea a lui Jurij Lejderman. The collective therapy (taming the monster by tame female methods. Hungary. 2007. presupun. cînd un bærbat a incendiat la mînie 30 de maøini. circling and hanging ornaments) is meant to heal the initially naïve then numb community left without means to face cumulated capital and corrupt local politicians. dincolo de urîflenia ori dimensiunea unor hale de fabricæ – a se vedea øi lucrarea intitulatæ After Oil [Dupæ petrol] de Intertájék I Interorient. 2007). nevertheless the most sensitive approach comes from Slovakian Lucia Nimcova. The artist with a sharp eye and magnificent sense of humor selects photographs of the inhabitants of her birth place. who put the figures of two Greek men dressed in folk costumes and seated on a bench before his abstract painting displaying a black curve – by which he continues a series of geopolitical/geo-poetic challenges and Dadaist interventions all across Europe (Geopoetics-4). utilizîndu-øi bricheta. fireøte. Nimcova nu cade pradæ nostalgiei: ea este pe deplin conøtientæ de puterea øi greutatea ideologicæ a acestor imagini. îmbræcafli de galæ. Chiar øi aøa. Sæ te confrunfli cu o comisie care ia o decizie asupra ta“.000 km distance from Constanfla to England. aparent idilicæ. ilustrînd inutilitatea muncii lor prin înjuræturi frecvente. în timp ce pe o suprafaflæ paralelæ publicul vede proiecflia ræsturnatæ a unor mingi izbindu-se neîncetat de pereflii unui teren închis de tenis – ei bine. using his lighter. The artist tries to wage war. using her own tools. a distance that in terms of culture and lifestyle seems impossible to be bridged. established in the Netherlands. In what pertains to form. iniflial naivæ. næscutæ într-un oraø lîngæ Brno. take gymnastic poses and elaborates a series of subjective diaries of the eventless. makes the old women in home attire and old men gathering in culture houses. perspectiva polonezei Anna Molska îmi pare oarecum insensibilæ øi rece: videoul ei documenteazæ ridicarea unei „statui“ (un romb ori un stativ metalic. 2006) was exhibited in the vicinity of the former: using enamel from the automobile industry. Dar sæ fim mai toleranfli øi sæ consideræm lucrarea lui Molska în armonie cu intenfliile ei artistice. The work exhibited here. sæ adopte postúri de gimnasticæ øi elaboreazæ o serie de jurnale subiective ale unei viefli lipsite de evenimente. cum ar fi chestionarele. „Moøtenirea socialismului? Umilinflæ øi insensibilitate. orchestrated by the car manufacturer Hyundai. this gesture illustrates the despair of social segments losing position resulting in the damaging of luxury cars (like the angry man in Csepel. este probabil de un impact diminuat raportat la implicarea artistului øi a oamenilor vizafli de proiect (What Can You Do? [Ce se poate face?]. the 86 . apoi paralizatæ. actually the partial documentation of a wider project (paperbased sketches and questionnaires designed for it) is probably of lesser impact than the involvement of the artist and the people targeted by the project (What Can You Do?. scrie ea în cartea care expune fotografiile pe care le-a gæsit øi care conecteazæ trecutul øi prezentul. dupæ care le-a zgîriat cu chei. 2007. this might as well document the cynical and aimless air of contemporary art. ducînd la distrugerea maøinilor de lux (cum s-a întîmplat la Csepel. care plaseazæ figurile a doi tion hall. evident. drawings.3000 km de la Constanfla pînæ în Anglia. În distanfla cæscatæ tot mai tare dintre diversele categorii sociale. am crezut cæ videoul Nimcovei era opera Katerinei ˇedá: tînæra S artistæ cehæ. 2007). într-un oraø din estul Slovaciei (Unofficial [Neoficial]. orchestrate de producætorul auto Hyundai. 2006) a fost expusæ în vecinætatea precedentei: utilizînd smalfl din industria auto. nor Kern are void of personal feelings. prin care un monstru de proporflii excesive se construieøte în pitorescul peisaj ceh. Gymnastics. Textul ei completeazæ øi interpreteazæ imaginile. desenele. prin persoana øi responsabilitatea autorului. øi cu toate astea cea mai sensibilæ abordare vine din partea slovacei Lucia Nimcova. încercînd redarea unei ecuaflii din fizicæ într-o formæ senzorialæ. A related work is the one by Jurij Lejderman. Nevertheless Nimcova is not a prey to nostalgia: she is quite conscious of the power and ideological weight of these images. înregistræri ale momentelor trecute øi prezente. The so-called “boasting consumerism“ and the issue of car industry and the excessive use of cars obviously reaches beyond the ugliness or size of a factory building – see the work by Intertájék | Interorient entitled After Oil. nici la Kern nu lipsesc sentimentele personale. After all these. gestul ilustreazæ disperarea segmentelor sociale ce pierd teren. But let us be a bit more tolerant and consider Molska’s work in harmony with her artistic intention – as a late-avant-garde artistic experiment trying to render an equation taken from physics in sensuous form. Nici la Bejenaru. the viewpoint of Polish Anna Molska appeared to be rather insensitive and cold to me: her video documents the erecting of a “statue“ (a rhomb or a metal stand in the shape of a sail) with old workers struggling with the statue in the mud. who in 2008 has set thirty cars on fire. building a monster of excessive proportions into the picturesque Czech landscape. “The heritage of socialism? Humiliation and insensitivity. în Ungaria. records of past and present moments. sæ ducæ un ræzboi împotriva unei imense investiflii multinaflionale. 2010).

The exhibition is obviously far from providing univocal answers. Deziluzia provocatæ de societatea de consum este probabil cel mai pregnant sesizabilæ în filmul vienezei Johanna Kandl (Small Joys Enrich Everyday Life [Micile bucurii îmbogæflesc viafla de zi cu zi]. photo: József Rosta bærbafli greci. in anguish and joy over the newspaper heralding the collapse of multi-national companies and banks. with texts foretelling the end of capitalism. The famous drawings by Dan Perjovschi (Crisis 1–15. evoking the spirit of Kurt Vonnegut). CITIZEN [cetæflean] devine CONSUMER [consumator]. installation. The exhibits represent various possibilities to err. devine un punct abia vizibil. CITIZEN turns into CONSUMER dwarfed by the weight of his shopping bags. cine va decide calea asumatæ de flærile postsocialiste? Este democraflia funcflionalæ? E îndeajuns de funcflionalæ? „Aceasta e ciocnirea a douæ sisteme de valori: cel în care drepturile omului øi democraflia au prioritate cu acela în care bunæstarea materialæ øi creøterea economicæ au întîietate“. 2010): filmarea o aratæ pe Eleonore Kandl. she says. consisting of human pyramids. industry and commerce? What had happened to the responsibility of the intelligentsia? Finally: who will decide the path taken by postsocialist countries? Is democracy functional? Is it functional enough? “This is the clash of two systems of value: the one in which human rights and democracy comes first with the one in which material welfare and economic growth has primacy“. The disillusion with consumer society is perhaps most apparent in the motion picture by Viennese Johanna Kandl (Small Joys Enrich Everyday Life. posesor al unei case. can be easily related to Molska’s art. în timp ce „ego“. The two are building live tableaus and collages based on twentieth century representations of the “pyramid of the capitalist system“ and displaying the structure of power. prin care este expusæ structura puterii în societate. while she dips potato chips into ketchup and drinks beer (“this is how it goes“. But still: who lies at the base of the pyramid? Where are we to look for productivity and production? What had happened to agriculture. care înfæfliøeazæ o curbæ neagræ – lucrare prin care el continuæ o serie de provocæri geopolitice/geopoetice øi de intervenflii dadaiste de-a lungul întregii Europe (Geopoetics-4 [Geopoeticæ-4]). Expoziflia este. Mircea 87 . îmbræcafli în costume populare øi aøezafli pe o bancæ. pot fi uøor corelate cu arta lui Molska. Cele douæ construiesc tablouri vii øi colaje bazate pe reprezentærile de secol XX ale „piramidei sistemului capitalist“. într-un penis (prezentînd pe scurt istoria colapsului financiar). with women getting warmed up in the market-places of Azerbaijan. Exponatele prezintæ posibilitæfli variate de a greøi. personaj strivit de greutatea plaselor sale de cumpæræturi. possible dangers and the anomalies of new systems developed during the last two decades. a car. celebrities and politicians and refugees living in the East Berlin trailer park. øi asta este cu siguranflæ ceva de reflinut. pericole posibile øi anomalii ale noilor sisteme dezvoltate pe parcursul ultimelor douæ decenii. cu cea mai mare naturalefle. mother to the artist. 2009) realizeazæ o schiflæ sumaræ a minunatei lumi noi. în mîinile unui protestatar. constînd în piramide umaˇ ne. Her strange pictures are free associations over “the end of capitalism“: her paintings represent imaginary meetings between businessmen. în mod cert. devine FREE PIZZA [pizza gratis]. al unei cærfli de credit. pradæ øi spaimei. 2009) realize a sketchy summary of the brave new world. of the average person and artist switching from socialism to capitalism: the graphic representation of the percent turns with the greatest naturalness into a penis (briefly presenting the history of financial collapse). the inscription FREEDOM in the hands of a demonstrator turns into FREE PIZZA. a credit card revolves into a hardly visible dot. while the “ego“ owning a house. Øi totuøi: cine se aflæ la baza piramidei? Unde sæ cæutæm productivitatea øi producflia? Ce s-a întîmplat cu agricultura. în fafla unei picturi abstracte. mama artistei. Cît priveøte forma. writes János Kornai6. a omului mediocru øi a artistului în trecerea de la socialism la capitalism: reprezentarea graficæ a procentajului se transformæ.Mona Vætæmanu & Florin Tudor Land Distribution. 2010. and this is definitely something to remember. 900 × 14 cm. fæcute tot de el. scrie János Kornai6. inscripflia FREEDOM [libertate]. 2010) the footage shows Eleonore Kandl. øi bucuriei dinaintea ziarului ce works by Anetta Mona Chiøa – Lucia Tkác ˇová. Celebrele desene ale lui Dan Perjovschi (Crisis [Crizæ] 1–15. 40 rusted steel poles. lucrærile create de Anetta Mona Chiøa – Lucia Tkácová. departe de a oferi ræspunsuri univoce. al unei maøini. industria øi comerflul? Ce s-a întîmplat cu responsabilitatea intelectualitæflii? În sfîrøit.

profit and investment in balance.) Indeed: if there is too much of everything. Conform anumitor economiøti. Straniile imagini ale artistei sînt asocieri libere asupra „sfîrøitului capitalismului“: picturile ei înfæfliøeazæ întîlniri imaginare între oameni de afaceri. a putut produce în România 20. the late reflection of a past utopia. the Romanian artist established in Paris had 20. Should the archaic. According to certain economists. dar departe de el sæ judece: el examineazæ ræspîndirea brandurilor într-un domeniu anterior neexplorat. celebritæfli. un artist grafician øi un muncitor. a graphic artist and a worker. politicieni øi refugiaflii ce træiesc în parcul de rulote din Berlinul de Est. Ar trebui oare ca arhaicele forme anterioare producfliei de masæ sæ revinæ? Ar trebui sæ ne reîntoarcem la o lume a artizanilor.E. writes Péter Esterházy. virtual. Instalaflia foto a lui Mladen Stilinovic prezintæ oameni cu plase de cumpæræturi. placing it into a different context as an archaeological find. 2010). Németh. dar la îndemînæ de fæcut în România aflatæ în stadiul de preaderare. models that would keep production and consume.000 pieces of double-headed matches manufactured in Romania (Double Heads Matches. chibrituri interzise conform standardelor UE. evocînd spiritul lui Kurt Vonnegut). painted in the sixties). the hunting plans of a poacher (“I need a deer for Christmas“). the mostly commonplace communication related to cities. comunicarea cea mai banalæ avînd loc în oraøe. pre-mass-production forms of production return? Should we go back to a world of artisans. 2002–2003). if the system gets too big. în timp ce se îmbulzesc spre ultima piaflæ activæ din Zagreb pentru a-øi vinde bunurile ce le-au mai ræmas ori pentru a face ceva bani din obiectele strînse din pubele.P. from various generations. prin metode artizanale øi adaptare [a fabricii] la nevoile clientului. photographed from the back while rushing to the last active Zagreb market to sell what is left of their goods or make some money of objects gathered from the trash-bin. planning a better future on a piece of paper (the work of Erich Gerlach. intitulatæ The Promise of a Better Future [Promisiunea unui viitor mai bun] (2006–2010). nary Experimental Space). a agriculturii de ogradæ. everyday activity teaches one to respect nature and life but also keeps romantic illusions at a distance: any need beyond mere survival takes a marketplace and money to be satisfied. Andreas Fogarasi is also engaged in analysis and examination. planting ten thousand bunches of radish. Ca pol opus al destinelor individuale øi al problemelor locale. ræspîndifli haosul“. variate specii de caise. în majoritatea cazurilor datoritæ øomajului.) Într-adevær.vesteøte præbuøirea companiilor øi a bæncilor multinaflionale. The photo-installations by Mladen ’ Stilinovic display people with shopping bags. folosind bandæ VHS. a comerflului bazat pe troc øi a bæncii særacilor? Mona Vætæmanu øi Florin Tudor se reîntorc la conceptul øi practica împærflirii pæmînturilor în instalaflia lor. Bag People (2001) reveals disadvantaged urban groups that got poor as an outcome of the change in the political regime. courtyard farming. modele care ar menfline producflia øi consumul. 2002–2003). 21st century artists are saving this painting. dacæ e prea mult din toate. With the distribution of work processes. or missiles and cows into decorative carpet patterns. plænuind un viitor mai bun pe o bucatæ de hîrtie (lucrarea lui Erich Gerlach. alienation is unavoidable – the prototype of the industrial worker by the band – a problem that might nevertheless be solved by automatic machines. commerce based on exchange and of the bank of the poor? Mona Vætæmanu and Florin Tudor are reaching back to the concept and practice of land distribution in their installation within which they virtually divide the available “land“ using VHS band – as it is currently done in Venezuela. various species of apricot. care au særæcit ca urmare a schimbærii de regim politic. din multiple generaflii. The attached comment tries to analyze the present situation – but it fails to give us directions within an increasingly complex socio-economic system. un grup din Ucraina. plantînd zece mii de ræsaduri de ridiche. realizatæ în anii ’60). (Revolutionary Experimental Space) group from the Ukraine. complexitatea emergentæ øi lipsa de transparenflæ (financiaræ în primul rînd) a sistemului capitalist au dus la starea actualæ de crizæ. aøa cum se face actualmente în Venezuela. Unde e calea de ieøire din acest haos global? Mulfli sînt de pærere cæ sînt necesare alte modele economice øi sociale. viafla devine complicatæ. Dar unde sînt cercurile care ar valida practic acest model øi cine are vreo viziune convingætoare în aceastæ privinflæ? Lucrarea germanilor din Reinigungsgesellschaft. the back-sides of the photographs carry items of daily news in international politics.P (Revolutio. matches forbidden among EU standards but perfectly available in pre-accession Romania. dacæ sistemul devine prea mare. Here we need to refer to the otherwise enigmatic video film by Miklós Erhardt. artistul român stabilit la Paris. symbols of the energy 88 . but far be it from him to judge: he examines the spread of brands in a formerly unexplored realm. un panou preluat de la o fostæ cantinæ muncitoreascæ – imaginea expune o reprezentare idealizatæ a unui grup de intelectuali. unde ei împart virtual „terenul“ disponibil. prin urmare. foto´ grafiafli din spate. thus one of the ways out might be the simplification and restored transparence of these systems.000 de bucæfli de chibrituri cu capete duble (Double Heads Matches. displaying a group of dogs lying in the grass. prin plasarea ei într-un context diferit. most of the time owing to unemployment. („Nu bombænifli. în timp ce înmoaie un chips în ketchup øi bea bere („aøa merg lucrurile“. Where is the way out of this global chaos? Many are of opinion that different economic and social models are necessary. Mircea Cantor. Bag People [Oamenii-plase] (2001) dezvæluie grupuri urbane dezavantajate. Comentariul ataøat cautæ sæ analizeze situaflia actualæ. ori proiectile øi vaci în modele decorative de covoare. As opposite poles to individual destinies and local problems. ingineri. cu femei ce se încælzesc în pieflele din Azerbaidjan. and a similar failure is the share of the R. Andreas Fogarasi se angajeazæ øi el în analize øi examinæri. Cantor. Artiøtii secolului 21. Paginile fictive ale calendarului lui Imre Bukta imortalizeazæ viafla de zi cu zi a oamenilor ce træiau din agriculturæ în anii ’80: doamna Németh. The fictitious calendar pages by Imre Bukta immortalize the everyday life of people living on agriculture in the eighties: Mrs. în timp ce relafliile personale øi simflul responsabilitæflii proprii dispar. o cale de scæpare ar putea fi simplificarea øi reinstituirea transparenflei acestor sisteme.E. unde oraøul însuøi se presupune a fi „construit“ ca un produs vandabil (Cities [Oraøe]. But where is the circle that would validate this model and who has got any convincing vision in this respect? The work by the German Reinigungsgesellschaft. models that would take into consideration social solidarity and human rights. profitul øi investiflia în echilibru. salveazæ aceastæ picturæ ca pe o descoperire arheologicæ. Iar un eøec similar e øi confesiunea celor de la R. while the energy issue might get solved with alternative or fusion fuels. utilizeazæ o oglindæ pentru a reda în spafliu. The life of the farmer is harsh but not unhappy. engineers. spune ea. reversul fotografiilor poartæ articole de øtiri la zi din politica internationalæ. în felul în care ei transformæ concepte abstracte în pictograme. where the city itself is supposed to be “constructed“ into a vendible product (Cities. with artisan methods and adaptation to customer needs. cu texte ce prezic sfîrøitul capitalismului. as they are turning abstract concepts into pictograms. the emerging complexity and lack of transparence of capitalist (primarily financial) systems have led to the present state of crisis. dar eøueazæ în a ne da îndrumæri explicite într-un sistem socio-economic tot mai complex. entitled The Promise of a Better Future (2006–2010) uses a mirror to virtually exhibit in space a panel taken from a former workers’ canteen – the picture displaying an idealized image of a group of intellectuals. 2010). reflexia tîrzie a unei utopii trecute. (“Don’t mutter – spread chaos“. scrie Péter Esterházy. life becomes complicated while personal relations and the sense of personal responsibility vanish. modele care ar lua în considerare solidaritatea socialæ øi drepturile omului.

Nikita Kadan. implicit. care a reuøit incidental sæ documenteze primul deceniu al schimbærii de sistem politic din Ungaria (1987–1999). 2010). Workers Leaving the Workplace (Robotnicy opuszczaja¸ miejsca pracy).P. Arbeiter verlassen die Arbeitsstätte.trafo. businessmen and of the politicians they support. Although both artists and curators have done terrific work this time: they provided for a varied and plastic overall view of the phenomena of post-socialist economy and. in Közgazdasági Szemle. 5. ridicat øi apoi dærîmat cu uøurinflæ.hu/statics/trafo_galeria. 2006–2010. while visitors can watch the TV set sitting on a sofa which is not exactly clean. The first and most popular television series broadcasted by the Hungarian Television set in Gazdagrét. Zhanna Kadyrov. I Love You (2008) the social changes in 1968 and at present. Ksenia Hnylytska. 5. 3. Volodymyr Kuznetsov. În detaliu: http://www. Harun Farocki. Disassenbled World (2010) examined the functioning of cooperatives. în timp ce problema energiei ar putea fi rezolvatæ prin combustibili alternativi sau de fuziune. (Revolutionary Experimental Space). Workers Leaving the Factory (1995). Vákuumzaj (2009) statutul muncitorului. LI. only usually with much less material means. intelectualul øi artistul au devenit niøte clovni infantili în ochii managerilor. se satisface prin bani øi la piaflæ. nu vor deveni niciodatæ caduce (Société Réaliste: 19?9. Arbeiter verlassen die Arbeitsstätte. LI. 89 . standards. In detail: http://www. standardele. Aici trebuie sæ trimitem la altminteri enigmaticul film al lui Miklós Erhardt înfæfliøînd o haitæ de cîini tolænifli în iarbæ. ai oamenilor de afaceri realiøti øi ai politicienilor pe care îi sprijinæ. o zonæ de locuinfle din Budapesta. Galerie für Zeitgenössische Kunst. în timp ce vizitatorii pot vedea televizorul aøezat pe o canapea.scena planurile de vînætoare ale unui braconier („Am nevoie de o cæprioaræ pentru Cræciun“). cît øi curatorii au realizat o muncæ grozavæ de data aceasta: au oferit o viziune de ansamblu. a istoriei recente. Viafla fermierului e duræ.E. Sînt complet în încurcæturæ în privinfla celor ce flin de maøina de cusut. Olesia Khomenko. Primul øi cel mai popular serial de televiziune transmis de pe platourile Televiziunii Ungare din Gazdagrét. October 2004 (pp.trafo. nu tocmai curatæ. Leipzig (2009). Traducere de Anca Bumb saving and rational existence of the animal world – even if all economic problems are solved. and Workers Leaving the Factory in Eleven Decades (2006). Notes: R. octombrie 2004 (pp. ¸ ´ 4. a Budapest dwelling area. Cu toate astea. 899–923). Muzeum Sztuki in (Lódz (2010). “Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépô országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?”.hu/statics/trafo_galeria 2. doar cæ. øi Workers Leaving the Factory in Eleven Decades (2006). 6. 2. Odatæ cu procesul de diviziune a muncii. Lódz (2010). Leipzig (2009). 3. I am entirely at loss in what pertains to the sewing machine. cu mijloace materiale mult mai precare. delimitînd cæile de comunicare interpersonalæ øi proclamînd drepturile esenfliale ale omului. Galerie für Zeitgenössische Kunst. Mi-e teamæ cæ. of recent history. Workers Leaving the Factory (1995). în calitate de fenomene atavice astæzi. de regulæ. iar regulile de bazæ. erected and then loosely brought down. and basic rules. Transitioners (2006) and Revolution. intelligent human creative activity is still a must. Lada Nakonechna Patriotism. dincolo de simpla supraviefluire. activitatea zilnicæ îl învaflæ sæ respecte natura øi viafla. ’) 4. Muzeum Sztuki. although the former are just as well compelled to manage their own projects and life as the latter. 2010). Kornai János. simboluri ale conserværii energiei øi ale existenflei raflionale din lumea animalæ – chiar øi dacæ toate problemele economice sînt rezolvate. szeretlek (2008) schimbærile sociale din 1968 øi din prezent. în timp ce A pénz visszafordíthatatlan megváltoztatásának módszerei (2004) examina banii ca obiect. the intellectual and the artist as well have become infantile clowns in the eyes of realistic managers. Harun Farocki. dar nu nefericitæ. Kornai János. alienarea e inevitabilæ – prototipul muncitorului industrial la bandæ –. activitatea umanæ inteligentæ øi creatoare ræmîne o necesitate. Vacuum Noise (2009) the person of the worker. while Methods for Irreversibility Transforming Money (2004) examined money as an object. glue tape on the wall 1. Transitioners (2006) øi Forradalom. atît artiøtii. Workers Leaving the Workplace (Robotnicy opuszczaja miejsca pracy). „Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépô országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?“. variatæ øi plasticæ. 6. Translated by Noémi László Note: 1. that managed to indirectly document the fist decade of the change in the political system in Hungary (1987–1999). I am afraid that as atavistic phenomena of the day. in Közgazdasági Szemle. delimiting the ways of interpersonal communication and declaring the basic human rights will never be discarded (Société Réaliste: 19?9. Cæræmizi BCA imitînd un spafliu de dimensiunea unei camere. 899–923). implicitly. Enclosure. Foam bricks imitating a unit the size of a room. dar menfline totodatæ la distanflæ iluziile romantice: orice nevoie. Szétszerelt világ (2010) examina funcflionarea cooperativelor. o problemæ ce ar putea fi færæ îndoialæ rezolvatæ prin automatizare. a fenomenului economic postsocialist øi. deøi cei dintîi sînt în aceeaøi mæsuræ constrînøi sæ îøi administreze propriile proiecte øi viefli ca øi cei din urmæ.

în parteneriat cu Uniunea Artiøtilor Plastici) øi pînæ astæzi. în aøa fel încît sæ nu fie afectate calitatea øi coerenfla programelor propuse de la bun început. producflie vizualæ øi teoreticæ.ro/ Daria Ghiu: Cum væ definifli în contextul românesc? Care au fost intenfliile voastre inifliale øi cætre ce au evoluat? A fost necesaræ. o anumitæ nuanflare a discusului? Anca Benera: Centrul de Introspecflie Vizualæ s-a næscut în primul rînd dintr-o necesitate. B.: Cum se pliazæ gîndirea fiecæruia dintre voi la misiunile CIV? Sîntefli patru persoane cu practici artistice eterogene. A lucra în interiorul unui DARIA GHIU este critic de artæ øi jurnalist cultural. Ne-am dorit sæ recentræm rolul institufliei de artæ pe scena culturalæ bucureøteanæ. CVI has kept clear of any other Bucharest art platform initiative by maintaining a coherent discourse and creating projects that have managed to obtain a hybrid status.: Funcflionæm împreunæ dupæ formula chimicæ a echilibrului în mediu eterogen – un echilibru stabil. Cætælin Rulea øi Alina Øerban realizat de Daria Ghiu Centrul de Introspecflie Vizualæ (CIV) s-a înfiinflat în 2007.: În cadrul proiectului. Arnold Estefan. la inifliativa artiøtilor Anca Benera. inifliative. responsible discourse that is easy to identify: the exhibition display and the visual identity of our programs are essential. Organizarea este un punct slab în societatea româneascæ. We have wished to shift the role of the art institution on the Bucharest culture scene. An independent platform for research. Arnold Estefan: We have tailored the periodicity of our events to the demands from the public but also to our material capacity in a way that would not degrade the quality and coherence of the programs we set out to accomplish. menflinut prin energii colective. Cætælin Rulea: S-a næscut ca un colectiv øi aøa a activat pînæ în prezent. from its beginnings. the Center has. A. discursuri. 90 .ro/ Daria Ghiu: Where do you put yourself within the Romanian context? How did your initial intentions look like and how did they evolve? Did your discourse demand any amendments in time? Anca Benera: The Center for Visual Introspection came into being first of all out of necessity. ræmînînd o structuræ autoorganizatoricæ bazatæ pe o practicæ criticæ integratæ øi adaptatæ permanent la condifliile sferei publice româneøti. Our activity grew more complex and more demanding in time while support from the public sphere has gradually diminished. She is currently pursuing a Ph. determinatæ de lipsa unor programe øi discursuri coerente în practica instituflionalæ localæ øi de precaritatea sistemului de învæflæmînt artistic. de ce nu. iar sprijinul din zona sectorului public – din ce în ce mai nesemnificativ. C. Dimensiunea colectivæ a centrului a determinat calitatea acestuia ca spafliu de întîlnire øi acfliune între diferitele comunitæfli. owing to a lack of coherent programs and discourses in local institutional exercise and to certain shortcomings in the system of artistic education. by means of a systematic. Astfel. corect implantatæ în spafliul autohton øi în acord cu acesta. fiecare a contribuit la viziunea generalæ øi produsul final prin viziunea personalæ øi convingerile clare. the conclusion is that the initial intentions did not change. Nevertheless we have only managed to elaborate on part of the ideas we started out with. putem spune cæ astæzi potenflialul nostru este mult mai mare decît probabilitatea realizærii proiectelor pe care le avem în plan. we are still an auto-organized structure based on an integrating critical exercise that continually adapts to the conditions in the Romanian public sphere. Este important cæ ne-am pæstrat aceeaøi mobilitate internæ. functioned as a contemporary “laboratory for critical research in cultural production”. Platformæ independentæ de cercetare.pplus4. research in Art Theory at Bucharest Art University. why not. Thus we can say that our present potential exceeds the probability of accomplishing the projects we have elaborated. http://www. Cætælin Rulea: It has appeared as a team and so it has functioned so far. Alina Øerban: În esenflæ.pplus4. Însæ am reuøit sæ exprimæm øi sæ materializæm doar o parte dintre ideile cu care am pornit la drum. Arnold Estefan: Am adaptat frecvenfla evenimentelor la nevoile publicului. dar øi la capacitatea noastræ financiaræ. X-RAYING THE LANDSCAPE OF OUR SUBZISTENCE: THE CENTER FOR VISUAL INTROSPECTION An Interview with Anca Benera. acela de practicæ occidentalæ. http://www. Alina Øerban: Taking a detached look at the activity of CVI during the past two years. The project belongs to artists Anca Benera. CIV s-a delimitat de oricare altæ încercare de platformæ de artæ bucureøteanæ printr-un discurs coerent øi prin crearea unor proiecte care au obflinut un statut hibrid. Din octombrie 2008 (cînd øi-a apropriat spafliul de pe strada Biserica Enei din Bucureøti. pot spune cæ intenfliile inifliale au ræmas neschimbate. Cætælin Rulea and Alina Øerban by Daria Ghiu The Center for Visual Introspection (CVI) was founded in Bucharest in 2007. that of a western method properly adapted to and in harmony with local space. un punct pe care noi l-am întærit la CIV. În prezent este doctorandæ a Universitæflii Naflionale de Arte Bucureøti. responsabil øi mai ales identificabil (display-ul expoziflional øi identitatea vizualæ a programelor noastre avînd un rol central). We have kept our inner mobility. D. printr-un discurs sistematic.D. R. Arnold Estefan. în timp. We DARIA GHIU is an art critic and cultural journalist. for visual and theoretical production. lucid øi. From October 2008 (when in a partnership with the Romanian Fine Arts Union. În timp. Cætælin Rulea øi a istoricului de artæ – øi curator – Alina Øerban. un grup ce a reuøit sæ creeze un centru de artæ contemporanæ puternic øi vizibil în Bucureøti. centrul a funcflionat de la început ca „laborator de cercetare criticæ a producfliei culturale“ contemporane. activitatea noastræ a devenit mult mai complexæ øi mai solicitantæ. G. it has acquired the Bucharest location on Biserica Enei street) to this day. Arnold Estefan. which is good. Nu ne-am dorit sæ reproducem un canon instituflional øi nici sæ formalizæm practicile artistice øi strategiile curatoriale prezentate. clear and. Arnold Estefan.O radiografie a peisajului în care subzistæm: Centrul de Introspecflie Vizualæ Interviu cu Anca Benera. privind detaøat activitatea CIV în aceøti doi ani. Cætælin Rulea and the art historian and curator Alina Øerban. la Bucureøti.

cu care alimentæm resursele CIV. de fapt. for instance. urmærind în principal fenomenul la nivelul contextului românesc øi al celui regional. Fiecare vine cu un anumit background øi network în spate. care nu trebuie aruncat peste bord ca un balast doar pentru cæ Jeff Koons este mai cool. to show how others could archive and promote their past and recent culture. In what concerns life standards and cultural dynamics. Ø.: On one hand you put heavy emphasis on local discourse and on connecting to the life of the community. thus the Romanian society might do away with the confusion between to have and to be. to show how they have carefully constructed an image of the context within which art was created and to secure the value of a historical heritage that should not be thrown overboard as ballast just because Jeff Koons is so much more cool. is not a chance emphasis.: Pe de o parte. A. on the contrary. D.: To answer this question also means to move the discussion towards the beginnings of the CVI platform in Bucharest. de exemplu. like Regional Express. We are interested in regional connections and artistic exercises owing to the relevance these have inside the Romanian cultural sphere based on the similarity of processes and on a common past. and it still does. the East is not the East it used to be 20 years ago and neither has the West remained the same. În cadrul unor programe pe care le desfæøuræm. modelate de evenimente øi constrîngeri pe care Vestul nu le træise. each of us has contributed to the general vision and end-product with their personal vision and convictions. B. photo credit: Alex Axinte.: By joining this project. B. while they have contributed to a re-writing of the European art history of the last fifty years? C.: The directions referred to in the question share the exercise of archiving and the research of the history of experiment in art. A. cum este. Look at the City.: For Western Europe. installation. care contribuie.: We function according to the chemical formula of equilibrium in a heterogeneous medium – an equilibrium we maintain by employing collective energies. The emphasis on valuing these curator and art experiences that shape the public imagery and validate similar behavioral patterns within the regional discourse apparatus. CVI wishes to bring the East into discussion. We all have a certain background and network behind. Working with a team requires compromise and dialogue. Cætælin Rulea and Alina Øerban grup presupune negociere. for a start. la rescrierea istoriei artei europene a ultimilor 50 de ani? C. Making use of the subjectivity characteristic of each of us. Nu e ciudat cæ artiøtii români cautæ recunoaøtere doar afaræ? Øi dacæ într-adevær s-a construit ceva în aceøti 20 de ani. scena româneascæ s-a raportat la trecutul ei destul de pudic. R. this center has soon become a space for the meeting and interaction of various communities.: Ambele direcflii la care faci referire au ca punct comun practica arhiværii øi cercetarea istoriei experimentului în artæ. Pe de altæ parte. Din pæcate. a reluctance to value the specific art history of the region.: Europa Occidentalæ s-a raportat la Est ca la o lume redescoperitæ. cum øi-au propus sæ construiascæ atent øi amænunflit o imagine a contextului în care arta s-a produs øi sæ valorifice un bagaj istoric. CIV øi-a propus sæ vorbeascæ despre Est øi despre cum alflii au øtiut sæ-øi arhiveze øi sæ-øi promoveze trecutul øi cultura recentæ. How did these discourses work in time. discourses and initiatives. Owing to its collective dimension. R. On the other hand. cu o esteticæ øi o gîndire proaspete. Atît în ceea ce priveøte standardele de viaflæ. Arnold Estefan. Unfortunately. C. the Romanian art scene has established connections with its rather shy past. we are presenting the projects CVI considers to be relevant and of reference to be introduced to the Romanian public as a counterbalance to the diminished local interest in the research of recent history. A. D. Astfel. interesul vostru este acut orientat cætre dezvoltarea unor conexiuni la nivel regional (Europa Centralæ øi de Est). Cum au funcflionat în timp aceste discursuri. sînt prezentate proiecte pe care 91 . A. R.: How does each of you relate to the mission of CVI? Four persons with heterogeneous artistic exercises – a group that has managed to create a powerful and visible center for contemporary art in Bucharest. The question had. audio recording. OSB plates structure. Ars Telefonica (23–27 September 2008). G.scena neither sought to repeat an institutional canon. punefli puternic accentul pe discursul local øi pe conectarea la viafla comunitæflii. A. Romanian society does not excel as far as organizing work is concerned – but CVI is good in this respect. un anumit „complex estic“ a fost întreflinut permanent de propaganda ambelor tabere. We are also interested in ways by which these regional scenes have particularized institutional structures and curator exercise. D. 2008. cu efecte imediate în cîmpul artei. chiefly tracing it on the level of the Romanian and the regional context. G. nor wanted to formalize the artistic exercises and curator strategies on display. you have a strong interest in developing regional connection with Eastern and Central Europe. By certain programs we enact. by which we fuel the CVI. dialog. Thus the resistance and detachment of the East to and from its own problematic reality has determined. in a certain respect. CVI came into being as a form of collective production with the task to find answers to a question that at that moment in time seemed to us paramount. the East is like a rediscovered realm with fresh esthetics and ideas modeled by events and constraints that the West has not experienced so far. cît øi din punctul de vedere al dinamicii culturale. curators: Anca Benera. shifted the view from the art institution towards the community because we were not studioBasar Listen to the City. Why are Romanian artists looking for appreciation only abroad? If anything has been built during the past twenty years. G. acest ceva capætæ în artæ nuanfle mai curînd pop decît profund culturale. in art this thing is closer to Pop than to deep culture. B. We will have to understand who we are. Regional Express.: In our eyes. o rezistenflæ øi o detaøare a Estului faflæ de propria realitate problematicæ au determinat/determinæ încæ nevalorificarea unei istorii a artei specifice regiunii. E. the propaganda from both camps had sustained a certain “East-complex” with immediate impact in fine arts.

Lise Harlev I Don’t always Agree. curators: Vít Havránek & Zbynek Baladran. courtesy of the artist Monument to Transformation. 30 September – 13 November 2009. photo credit: Arnold Estefan Arnold Estefan In Present’s Shoes. photo credit: Arnold Estefan 92 . 2010. transparents. 96 × 40 × 30. variable dimensions. 2004.

Ars Telefonica (23–27 September 2008. but we wanted to convince the community that our existence was a necessity. A. integration and comparison are constant processes in a collective project aiming to personalize critical effort and to liberate itself from under a holistic vision of culture. These were centered around certain problems in the (self)-representation of the Romanian art scene. in the management of the cultural heritage of the last fifty years but also in cultural interpretation.) and of the artists involved. to widen the dimensions of interpretation by including certain discourses and approaches that so far have been regarded marginal ones. G. between various regional histories and institutional strategies. The program explores various aspects of recent artistic production in Central and Eastern Europe and it displays various exhibition mechanisms and concepts of ways to x-ray the recent history of art. developed at the beginning of 2010. We have rather sought to focus. curators: Anca Benera. recovery. The same interrogation urges CVI in the long run to avoid a certain type of institutional formalization characterized by the reproduction of previously checked discourses and to “risk” the adoption of a chameleon dimension. R. The way in which we could do that is beyond the realm of art and it establishes a reciprocal relation between the collective project of establishing an institutional structure and the public validation of the activities and programs generated by this project. We need to add to all these our record of a reticence in the public to came into contact with contemporary art and the lack of public credibility in what pertains to the role of eh art institution as a space for social action.: Regional Express is the materialization of the projects listed above. The critical analysis of the context and of the public we were to address had made us identify a few matters that were worth our attention. Through the direct experience with theoretical and critical discourse and through the personal connection with the people we have invited we hope to add something new and dynamic to the home art scene but also to involve the pubic interested in the issues of the local context. Cætælin Rulea and Alina Øerban. photo credit: Arnold Estefan Ion Grigorescu : Peter Kubelka 1:1. particularities and limits of the Romanian social and cultural order. this project has got a preoccupation with avoiding theoretical statements in its background.: Having in mind the bringing to Romanian of successful projects such as Monument to Transformation (project initiated by Tranzitdisplay. which placed two artists of similar practices. Paul Neagu Estate. owing to the good will of our institutional partners (Austrian Cultural Center. C. For the first two years in our activity. Thus such programs as Ars Telefonica or History in Fragments were naturally conceived in our attempt to turn CVI into a mediator between artistic and curator discourses and the public sphere. The most important element of this project is the premiere access of the public to art films. photo credit: Arnold Estefan 93 . along with the public. February 2010. The aim is to secure the audience access to the newest tools of knowledge and analysis in regional art and society. courtesy of the artist.scena interested in creating difference within an art context limited to a few institutional structures and their satellite platforms. what were the premises of the Regional Express program and how did this evolve in time? C. G. courtesy: of the artists. theory and institutional discourse. continuoursly adapted to the circumstances. D. upon the historical and social context within which this works were created. face to face? As far as I can see. R.: What was the aim of the project 1:1.: The projects presented within the Regional Express program share an investigating curator exercise that stands on the borderline between research. Prague) or the presentation Between body and history. Arnold Estefan. Ø. D. a Romanian and a foreign one. etc. We have tried to avoid any statement related to the Romanian art production in comparison to Western or Eastern European ones of the same period.: Even if it appears to be a bit too didactic. Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum Let Me Hold Your Hand. in curator exercise or in cultural management issues. 2–30 October 2008. CVI has invited people involved in contemporary art theory. it is in line with the mission shaped at the founding of CVI – “to articulate a new cultural pedagogy”. Beside the exhibited products or the projections of art films.

94 .

A. 31 March – 30 April 2010.. curator: Alina Øerban. photo credit: Cætælin Rulea 95 . 1990–2010.Dan Perjovschi Dan Perjovschi S. courtesy of the artist.

some of them at the beginning of their career while 1990–2010 includes important points of reference in Romanian art. C. datoritæ relevanflei pe care o au în spafliul cultural românesc. dimpotrivæ. Pentru cæ accentul pe valorizarea acelor experienfle curatoriale øi artistice ce angreneazæ imaginarul public øi legitimeazæ patternuri comportamentale similare în cadrul aparatului discursiv regional nu este întîmplætor. in a critical exercise of reflecting upon institutional sclerosis. Va trebui sæ înflelegem pentru început cine sîntem. The debate behind this series is meant to point out some of the chapters in recent history. acest „cum“.A.: The entire debate around project 1:1 was focused upon the necessity to compensate.: Estul nu mai este pentru noi acelaøi Est de acum 20 de ani. 96 × 40 × 30 and 1990–2010 are projects beyond a simple presentation of certain works. We could say that these projects are a shift towards a consistent display of contemporary Romanian art.: Ræspunsul la aceastæ întrebare presupune sæ deschidem puflin discuflia cætre premisele constituirii platformei CIV la Bucureøti. in the projects we are hosting. consists in an analysis of the set of exercises and discourses on the Romanian art scene of the last two decades. A. Arnold Estefan. ci cum sæ convingem comunitatea de necesitatea existenflei noastre.: The two initiatives both have the condition of working and producing art within the Romanian context for a starting point. pentru ca. still considered to be a niche. fiindcæ nu ne interesa neapærat cum sæ creæm diferenfla într-un context artistic limitat la cîteva instituflii øi platforme-satelit. Ø. A. astfel. societatea româneascæ sæ elimine confuzia între a avea øi a fi. installation (street signs letters). The two projects are complementary and are aimed to establish an x-ray image of contemporary Romanian art. produced in cooperation with the magazine 22. Expensive Fiasco/Cheap Success belongs to Ioana Nemeø. este øi cel care A. Întrebarea deplasa într-o oarecare mæsuræ perspectiva dinspre instituflia de artæ cætre comunitate. upon a certain moderation (if not passivity) in what pertains to the lobbying going on in the public sphere on administrative and political levels and upon the constant victimization owing either to a historical fact originating in the vices of the last fifty years or to a constitutional characteristic specific of the Romanian person as such. identifying three generations of artists with different discourses. 2008. Cætælin Rulea and Alina Øerban. The first project was a minimal one. (the art scene) are projects presented during the spring of 2010 and dedicated entirely to contemporary Romanian artists. starting from a series of limitations on basis of which the artist had to come up with a response to our initiative while the second is supposed to confront history and to give birth to certain questions regarding our recent past. Simultaneously.A.Nasan Tur Neckermann. la fel cum ne intereseazæ modalitæflile prin care aceste scene regionale øi-au particularizat structurile instituflionale øi practica curatorialæ. Ø. a fi urgentæ. cum nici Vestul nu mai este acelaøi. CIV s-a cristalizat ca formæ de producflie colectivæ. A. creatively and as curator. Ø. discontinuous concept of our own culture without trying to establish a precise scale of values. To what an extent did you manage to identify with the discourse of the organizers? 96 . You are switching from exhibitions and presentations from outside the Romanian space with exhibitions especially produced for this space. courtesy: of the artist photo credit: Arnold Estefan CIV le-a considerat relevante øi de referinflæ pentru a fi prezentate publicului din România. prin similaritatea proceselor øi trecutul comun. In autumn 2010 a new series of 1:1 will present works from the collection of Netherlands Media Art Institute. a complex we suffer of. contrabalansînd interesul redus acordat cercetærii istoriei recente în plan local. for the limited access to works of reference by certain Romanian and international artists. dorind sæ gæseascæ ræspuns la o întrebare care ni se pærea. E. This situation feeds upon a certain “provincial” feeling. ce depæøeøte cîmpul artei. upon the very logic behind the functioning of this scene. E.: We have got a fragmentary. mediating delicate aspects of the present condition of artist and the art. We are trying to get behind the name and the person and to reach the realm of ideas. We set out to insert local names and artists into impeccably argued and constructed contexts. Fructificînd subiectivitatea caracteristicæ fiecæruia dintre noi. started with the project Dan Perjovschi S. D. The team is involved. In the field of art. 96 × 40 × 30 is a program addressed to young artists. The 1990–2010 series. Both the exhibitions and the newspapers. most of the time we get information regarding the “contents” of a work of art without ever taking a proper look at the work itself. The next project.: We have tried to avoid involvement with the manipulation strategies of the local art scene. sometimes in quite a radical way. De aceea. D. R.: This year CVI has been among the locations hosting the fourth edition of the Bucharest Biennale. we had a new pedagogic mechanism in mind that favored the promotion of a textual dimension of knowledge at the expense of an imagistic one. Ne intereseazæ conexiunile øi practica artisticæ la nivel regional. G. are extremely personal and precise while they are. on local level. In other words. exploring their own subjective experiences in engaging in/confronting with the realities of the post-communist Romanian society. curators: Anca Benera. the sensation accompanying the effort to identify the directions of inflection of the Romanian art scene is that of improvising. Ars Telefonica (23–27 September 2008). active in the post-communist Romanian reality. How did the locals react? In which direction will this exhibition dynamic turn? A. G. în acel moment. The series will moreover continue as a program meant to develop into a “solo-show” which we expect to materialize in a publication.: 96 × 40 × 30 and Dan Perjovschi S. It is a dynamic field connected to characteristically contemporary tensions. Nevertheless the artists are the ones appointed to reveal the contents of these chapters.

Praga) sau a prezentærii Între corp øi istorie. Astfel. A. G. Pe lîngæ produsul expoziflional sau proiecfliile de filme de artæ. R. care au fost premisele programului Regional Express øi cum a evoluat el în timp? C. teorie øi discurs instituflional. R.: Gîndindu-mæ la succesul aducerii în România a unor proiecte precum Monument to Transformation (proiect desfæøurat de inifliativa Tranzitdisplay. G. analizarea criticæ a contextului øi a publicului cæruia ne adresæm a determinat identificarea cîtorva chestiuni care meritau sæ fie abordate. 1990 text Michaela Michailov. de practicile curatoriale sau de management cultural. CIV a invitat øi oameni activi în cîmpul teoretic al artei contemporane. pentru aceøti primi doi ani de activitate. mai degrabæ sæ conøtientizæm. sound Cætælin Rulea. Ø. particularitæflilor øi limitelor ordinii sociale øi culturale româneøti. acest proiect a avut ca preocupare de background neafirmarea vreunei teze. dar øi prin contactul personal cu aceøti invitafli. împreunæ cu publicul nostru. director David Schwartz (5–9 May 2010). prin amabilitatea partenerilor instituflionali (Forumul Cultural Austriac. dar øi de traducere culturalæ.: Întreaga discuflie în jurul proiectului 1:1 s-a concentrat asupra necesitæflii de a compensa în plan local accesul limitat la lucræri de referinflæ aparflinînd unor artiøti români øi internaflionali. Cel mai important. D. am sperat sæ aducem ceva nou øi dinamic scenei de artæ. photo credit: Cætælin Rulea 97 . video Cinty Ionescu. programul pune în valoare diferite aspecte ale producfliei artistice recente din spafliul central øi est-european øi evidenfliazæ mecanisme de expunere øi concepflii diferite cu privire la modul de radiografiere a istoriei recente a artei. De aceea. C. a recupera. lærgind dimensiunile interpretærii prin includerea unor discursuri øi abordæri considerate pînæ nu demult marginale. adaptatæ în permanenflæ condifliilor. aflatæ la granifla dintre cercetare. Paul Neagu Estate etc. un proiect care a aøezat faflæ în faflæ un artist român øi unul stræin. între diferitele istorii regionale øi strategii instituflionale. a integra. a compara devin procese constante ale unui proiect colectiv care mizeazæ pe o personalizare a efortului critic øi o detaøare de o viziune holisticæ asupra culturii.: Care a fost intenflia proiectului 1:1. În esenflæ. pentru acest proiect este accesul publicului. dezvoltat la începutul anului 2010. în premieræ. el ræspunde uneia dintre misiunile pe care le-afli creionat odatæ cu crearea CIV. caracterizatæ de reproducerea unor discursuri verificate anterior. cu practici similare? Dupæ cum îl væd eu. cred. programe precum Ars Telefonica sau Istoria în fragmente s-au næscut în mod firesc ca ræspuns la încercarea noastræ de a transforma CIV într-un mediator între discursurile artistice øi curatoriale øi sfera publicæ. A. Se adaugæ constatarea unei anumite reticenfle a publicului de a intra în contact cu arta contemporanæ øi absenfla unei credibilitæfli publice în ceea ce priveøte rolul institufliei de artæ ca spafliu de acfliune socialæ.: Caracterul proiectelor prezentate sub umbrela Regional Express este definit de o practicæ curatorialæ de investigaflie. la filme de artæ. dar øi publicului pasionat de problemele contextului local.: Deøi poate pærea un pic didactic.scena plaseazæ într-un raport de reciprocitate proiectul colectiv de constituire a unei structuri instituflionale øi demersul de validare publicæ a acfliunilor øi programelor generate de proiect. scenography Adrian Cristea. an event carried out as part of the project June 13–15. fæcîndu-l sæ „riøte“ aproprierea unei dimensiuni cameleonice. Ø. contextul istoric øi social în care s-au realizat aceste lucræri. de gestionare a moøtenirii culturale a ultimilor 50 de ani. Aceeaøi interogare determinæ pe termen lung evitarea de cætre Centrul de Introspecflie Vizualæ a unui anumit tip de formalizare instituflionalæ. Am încercat sæ nu inducem o afirmaflie în legæturæ cu producflia româneascæ raportatæ la producfliile occidentale øi cele est-europene din aceeaøi perioadæ. aceea de „a articula o nouæ pedagogie culturalæ“. Scopul este de a oferi publicului accesul la noi instrumente de cunoaøtere øi analizæ a fenomenului artistic øi social regional. În acelaøi timp era vizat un dispozitiv pedagogic curent ce avan- Hot Heads. poate. Am dorit. Prin experienfla directæ cu discursul teoretic øi critic. Cu atît mai mult. Acestea gravitau în jurul unor probleme de (auto)reprezentare ale scenei de artæ RO. performer Alexandru Potocean. D.: Regional Express este materializarea celor spuse mai sus.) øi a artiøtilor prezentafli.

Guests usually don’t go to the kitchen. For CVI it was very important to produce things. production and administration. ephemeral. One of the shortcomings of Romanian culture in our view is the fact that it was content with promoting “seasonal”. identificînd trei generaflii de artiøti. Care au fost ecourile locale? Ce direcflie va lua aceastæ dinamicæ expoziflionalæ? A. pornind de la o serie de constrîngeri pe baza cærora artistul a oferit un ræspuns invitafliei noastre. B. the world in which we carry out our activity. in terms of ideas. D. alternafli expozifliile øi prezentærile venite din afara spafliului românesc cu expozifliile produse special pentru acest spafliu. În cîmpul artei. dedicated to local artistic celebrities such as Ion Grigorescu or Geta Brætescu. cuprinzînd lucræri din colecflia Netherlands Media Art Institute. Am putea spune cæ aceste proiecte reprezintæ o alunecare cætre un display consistent de artæ contemporanæ româneascæ. 2–30 October 2008. senzaflia care se naøte ca urmare a efortului de a identifica direcfliile în jurul cærora se aglutineazæ scena RO este de improvizaflie. the space which had come to us in a period when we were thinking of alternative exhibition spaces and had been preparing to launch Ars Telefonica in Bucharest telephone booths only. despre cultura noastræ este una fragmentaræ.A. frequently superficial products to the expense of a theoretically sharp artistic product. Ceea ce ne-am propus a fost sæ introducem nume øi artiøti locali în contexte foarte bine argumentate øi construite. D. segment considerat încæ a fi de niøæ. Aøadar. diferifli ca discurs øi activi într-o Românie postcomunistæ. R. Unfortunately Experiment is a rare element of the Romanian art press. E.: CVI respects and understands any initiative meaning to enrich.: Tell me a few things about the publications you have planned to generate. The history of public monuments reveals their statute of 98 . In any case. you were saying that the biennale swallows up all the independent platforms in Bucharest. E..: Today we can only speak of the publication related to the event Ars Telefonica. curators: Anca Benera.: We are working at the moment on several publications. presentation Ars Telefonica and the launching of the connected publication. I practically graduated from university with the Experiment catalogue in my hand and the lust for information is still alive in me.: The publications are complementary to the program of events organized at the gallery. apoi Dan Perjovschi S. D. dedicate strict artiøtilor contemporani români. unii aflafli la începutul carierei. Ars Telefonica (23–27 September 2008). Încercæm prin proiectele noastre sæ transcendem individul sau numele øi sæ ajungem în zona ideii. A. Many of the artists invited by BB4 are sonorous names of contemporary art while the context generated by BB4 was a dynamic one with many meetings and interesting debates. Isn’t this wish of the BB4 to cooperate with independent Bucharest platforms a rather positive element? A. and here I am talking about the series History in Fragments. at one point before the opening of BB4. Ø. o nouæ serie 1:1 va fi prezentatæ.: Am încercat sæ evitæm o implicare în tacticile de manipulare ale scenei locale de artæ. Cætælin Rulea and Alina Øerban. One of them is Matter&History. 96 × 40 × 30 este un program care se adreseazæ artiøtilor tineri.: The term “swallows up” is not the most appropriate one. 96 × 40 × 30 øi 1990–2010 sînt proiecte care trateazæ teme mai ample decît simpla prezentare a unor lucræri. iar cel de-al doilea îøi propune sæ înfrunte istoria øi sæ nascæ întrebæri despre trecutul recent. The other publications are only being prepared right now. Cu alte cuvinte. Arnold Estefan. discontinuæ. G. Cele douæ proiecte se completeazæ øi au ca scop alcætuirea unei radiografii ample a artei contemporane româneøti. complex de C. a research I had started in 2007 and finalized this year with this publication.: Cele douæ inifliative au ca punct de pornire condiflia de a lucra øi de a produce artæ în contextul românesc.Supermarket 2010 Stockholm. G. Colectivul are o implicare curatorialæ øi creativæ în proiectele pe care le desfæøuræm. iar 1990–2010 include repere importante ale artei româneøti. courtesy of the artists. G. I only wanted to emphasize the small number of independent locations and the lack of collateral programs that could have existed during the biennale. færæ însæ a privi vreodatæ acea lucrare. They are meant to cover certain voids and they also have an educational and documentary quality. conectat la tensiuni specific contemporane. în genere. A. (scena de artæ) sînt douæ proiecte care s-au desfæøurat în primævara lui 2010. Primul proiect a fost unul minimal. photo credit: Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum taja proliferarea unei dimensiuni textuale a cunoaøterii în defavoarea unei dimensiuni imagistice. The book analyses the path of public monuments that have disappeared from the Bucharest public space. Este un teren dinamic.: 96 × 40 × 30. R. C. the activity of CVI goes beyond the walls of this gallery. photo credit: Cætælin Rulea Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum Let Me Hold Your Hand. de cele mai multe ori sîntem informafli asupra „conflinuturilor“ unei lucræri. Concerning the organizing work. C. A. R.: Concepflia pe care o avem. I don’t think it can be a subject of any intellectual discussion..: Arnold. unless they want to share some gossip. færæ a urmæri marcarea unei scæri precise a valorilor. În toamna lui 2010. E. Aceastæ stare de fapt se hræneøte din sentimentul unui „provincialism“.

Nu este mai degrabæ un element pozitiv dorinfla aceasta a bienalei.scena FreshLatino. E. în plan administrativ øi politic. R.: CIV are o relaflie de respect øi susfline orice inifliativæ menitæ sæ îmbogæfleascæ ideatic. E. Prin constatarea mea.A. owing to the context – a small art scene based on narrow circles in conflict. sînt extrem de personale øi precise.: CIV a fost anul acesta unul dintre spafliile care a gæzduit Bucharest Biennale. cæ bienala înghite toate platformele independente din Bucureøti. G. photo credit: Cætælin Rulea care suferim. ediflia a patra. iar contextul generat de BB4 a fost unul dinamic. G. În bucætærie de obicei nu intræ musafirii decît dacæ vor sæ bîrfeascæ. The formula is quite rare. datoratæ viciilor ultimilor 50 de ani.. A project like Carte Blanche would come as a necessary opening towards a natural process. The rewriting of history by replacing the images of the past had actually cancelled collective memory which today only consists of archives constructed by the media. not a closed area. fie una de constituflie. For the year 2011 we are preparing the workshop Self Publishing in Times of Freedom and Repression debating the phenomenon of samizdat in Central and Eastern Europe. deschisæ prin proiectul Dan Perjovschi S. material nature.: You have also mentioned a certain exhaustion you are experiencing right now.: Carte Blanche is a project within which anyone can activate the platform we have created. A. investeøte într-o analizæ a ansamblului de practici øi discursuri articulate de scena de artæ româneascæ în ultimii 20 de ani. G.: Cuvîntul „înghite“ nu ar fi cel mai potrivit. and a few words are usually enough to set things straight. While CVI is a place for exchange. We are not a monopoly type organization so right from the beginning we did not only seek to produce but also to receive new ideas and energies.: What were the greatest difficulties you had to face? Is it difficult to operate an independent institution in Romania? Where do the obstacles emerge? C. îi aparfline Ioanei Nemeø. R. The aim of CVI is to create premises for a community to generate new things and to think in perspective. nu cred cæ face obiectul unei discuflii intelectuale.: Carte Blanche is a recurrent idea in our discussions. Mulfli dintre artiøtii invitafli de BB4 sînt nume sonore în peisajul artei contemporane. Urmætorul proiect. pornind de la experienfla lor subiectivæ de angajare/confruntare cu realitæflile societæflii româneøti postcomuniste. la finalul proiectului. A. objects fitted into a political landscape of physical. courtesy of the artists. D. sarcina elaborærii conflinutului acestor capitole aparfline artiøtilor.: Carte Blanche is one of our projects just like any other. From this point of view the strategy of the Romanian Cultural Institute is welcome. chiar înainte de deschiderea BB4. without a loyal network. asupra propriei logici de funcflionare a scenei. Însæ. Atît expozifliile. cît øi ziarele. spuneai la un moment dat. R.: I will try to be concise because I have already said this so many times before. Is the wish to develop a future project such as Carte Blanche an outcome of this exhaustion? It is a very open. photo credit: Cætælin Rulea Paul Neagu : Valie Export 1:1. datoratæ felului de a fi al românului). productiv øi administrativ lumea în care ne desfæøuræm activitatea. January 2010. 2 December 2009 – 31 January 2010. and it does this through case studies accompanied by texts of criticism and an audio guide to invisible statues. de colaborare cu platformele independente bucureøtene? A. Am dorit ca întreaga dezbatere lansatæ de aceastæ serie sæ indice cîteva dintre capitolele istoriei recente. Expensive Fiasco/Cheap Success. orientîndu-se.: Arnold.. am vrut sæ subliniez numærul mic al spafliilor independente øi lipsa programelor colaterale care ar fi putut exista în timpul bienalei. D. spre editarea unei publicaflii. The Romanian administration does not understand the power of contemporary art and it remains anchored in a faded subculture that can be exported not even to Cambodia. În plus. The question is whether people are going to be interested to do so. B. curator: Ariadna Cantis. Matter&History researches. Seria 1990–2010. au fost multe întîlniri øi discuflii interesante. într-un exercifliu critic de reflecflie asupra sclerozelor instituflionale. recovers and reconstructs the memory of a past that has been erased. 99 . something quite rare on the Romanian art scene. G. rare move in the Romanian context of the moment dominated by all sorts of authoritative entities. în mod deliberat. resulting in the publication of a book on the topic. The important element is the existence of a background that would support future constructs. mediind într-o manieræ uneori radicalæ chestiuni delicate pentru condiflia prezentæ a artistului/a artei. The culture of the day is a vendible product that could create an image for this administration. and let’s face it. øi al unei victimizæri constante (vina este fie una istoricæ. al unei moderaflii (dacæ nu al unei pasivitæfli) în ceea ce priveøte activitatea de lobby desfæøuratæ în sfera publicæ. În ce mæsuræ v-afli identificat cu discursul organizatorilor bienalei? C.. produse în colaborare cu revista 22. C. În ceea ce priveøte organizarea. D. seria va continua în mod programatic sæ se dezvolte în formatul tip solo-show. D.

D. G.: Spunefli-mi cîteva cuvinte despre publicafliile pe care v-afli propus sæ le generafli. A. E.: Publicafliile constituie o practicæ auxiliaræ, completînd programul evenimentelor desfæøurate în spafliul galeriei. Acoperæ niøte „goluri“, au caracter educativ øi documentar. C. R.: Putem vorbi în prezent doar despre publicaflia conexæ evenimentului Ars Telefonica. Celelalte publicaflii sînt încæ în pregætire, mæ refer la seria Istoria în fragmente, dedicatæ unor personalitæfli artistice locale precum Ion Grigorescu sau Geta Brætescu. În orice caz, activitatea CIV se extinde dincolo de graniflele galeriei, spafliul venind, salutar, într-o perioadæ în care ne gîndeam la spaflii alternative de expunere øi ne pregæteam sæ lansæm Ars Telefonica doar în cabinele telefonice din Bucureøti. A fost foarte important pentru CIV sæ producæ lucruri. Reproøæm culturii româneøti (de altfel, nu e nimic nou în asta) cæ s-a rezumat sæ avantajeze producflia „sezonieræ“, efemeræ, de multe ori superficialæ, în defavoarea interesului pentru produsul artistic, teoretic punctual. Eu am crescut în facultate cu catalogul Experiment în mînæ øi am ræmas cu aceastæ foame de informaflie. Din pæcate, Experiment este o raritate în publicistica româneascæ. A. B.: Lucræm în prezent la producflia cîtorva publicaflii, una dintre ele fiind Matter & History/Materie øi Istorie, o cercetare începutæ de mine în 2007 øi finalizatæ cu aceastæ publicaflie în 2010. Cartea analizeazæ traiectoria monumentelor de for public dispærute din spafliul public al Bucureøtiului. Parcursul istoriei monumentelor publice reflectæ statutul lor de obiecte inserate într-un peisaj politic de consistenflæ fizicæ, materialæ. Rescrierea istoriei prin înlocuirea imaginilor trecutului a însemnat anularea memoriei colective, care astæzi este formatæ doar din arhivele produse de media. Materie øi istorie cerceteazæ, recupereazæ, reconstruieøte memoria unui trecut øters, prin prezentarea unor studii de caz, însoflite de texte critice øi un insert audio (un ghidaj al statuilor invizibile). Pentru 2011, pregætim un workshop, Self Publishing in Times of Freedom and Repression [Publicafliile independente în vremea represiunii øi a libertæflii de expresie], care dezbate fenomenul samizdat în Europa Centralæ øi de Est, urmat de producerea unei publicaflii pe aceastæ temæ. D. G.: Îmi vorbeafli despre o oarecare epuizare pe care o simflifli. E dorinfla de a dezvolta în viitor un proiect precum Carte Blanche o consecinflæ a epuizærii? E o practicæ foarte deschisæ øi, sæ recunoaøtem, rar întîlnitæ în contextul actual românesc, dominat de entitæfli autoritare de tot felul. A. B.: Carte Blanche e unul dintre proiectele noastre, ca oricare altul. Formula este rar întîlnitæ din cauza contextului – o scenæ de artæ micæ, bazatæ pe cercuri restrînse øi conflictuale, færæ un network solidar. Or, CIV este un loc de exchange, nu o zonæ închisæ. Un proiect precum Carte Blanche ar fi o deschidere necesaræ cætre un proces firesc, foarte puflin practicat pe scena de artæ româneascæ. Scopul CIV este sæ creeze premise pentru o comunitate, premise de a genera lucruri noi øi de a gîndi în perspectivæ. Important este sæ existe un background pe care sæ se poatæ construi. A. E.: Carte Blanche e un proiect unde oricine poate activa pe platforma creatæ de noi. Ræmîne de væzut dacæ existæ acest interes. C. R.: Carte Blanche e o idee recurentæ în discufliile noastre, pentru cæ nu sîntem o organizaflie de tip monopol, de la început am vrut nu numai sæ producem, ci øi sæ primim, în schimb, un suflu proaspæt, o energie nouæ. D. G.: Care au fost cele mai mari dificultæfli pe care le-afli avut în timp, de la deschidere øi pînæ acum? E greu sæ lucrezi ca instituflie independentæ în România? Unde apar blocajele? C. R.: O sæ încerc sæ fiu succint, pentru cæ repetifliile mæ obosesc, iar lucrurile clare se spun, de fapt, în cuvinte pufline. Administraflia româneascæ nu înflelege puterea culturii contemporane øi ræmîne obositor de ancoratæ în subcultura epuizatæ pe care nu o mai poate exporta nici în Cambodgia. Cultura contemporanæ este un pro-

Babi Badalov, Fernando Sánchez Castillo, Rene Gabri + Ayreen Anastas, Lise Harlev, Aníbal López, Peggy Meinfelder, Anatoly Osmolovsky, ˙ Anggun Priambodo, Artur Zmijewski Monument to Transformation, curators: Vít Havránek & Zbynek Baladran, 30 September – 13 November 2009, photo credit: Cætælin Rulea

100

scena

dus care poate fi vîndut øi care poate crea imagine acestei administraflii. Salutaræ este, din acest punct de vedere, strategia ICR. A. B.: A fi instituflie independentæ în România înseamnæ efort financiar constant. Finanflærile noastre sînt individuale, pe proiect. Din cauza rezonanflei reduse a artei contemporane la nivel politic, platformele independente au depins øi continuæ sæ depindæ, în mare parte, de sprijin extern. Ca urmare a încheierii programelor de finanflare Soros sau Pro Helvetia, multe dintre institufliile active au dispærut, nefiind antrenate sæ se autosusflinæ financiar. În plus, artiøtii, curatorii, cei mai mulfli træiesc din rezidenfle øi proiecte finanflate de programe externe. Mai mult interes øi mai mult sprijin din partea institufliilor publice ar stabiliza øi consolida initiaflivele independente. A. E.: Ca sæ-fli pæstrezi independenfla, ar fi bine sæ ræmîi apolitic øi acomercial. Dacæ eøti finanflat de stat, te trezeøti cu parlamentari tæind panglica, dar nu e cazul nostru; iar dacæ primeøti finanflare privatæ, un banner devine uneori mai important decît o lucrare de artæ. Aplicafliile pe culturæ gestionate de institufliile publice sînt pufline øi prea stufoase, iar drumul spre obflinerea finanflærii seamænæ cu proba de 300 m garduri. A. Ø.: Menflinerea unei continuitæfli a proiectului mi se pare a fi principala problemæ cu care cred cæ ne vom confrunta în viitor. Pentru ca orice continuitate sæ existe, este nevoie sæ eliminæm orice fel de constrîngeri de ordin social, financiar. La aceasta s-ar adæuga arta colaborærii øi a dialogului, pe care încæ nu øtim sæ o cultivæm ca societate. Aø încerca o micæ radiografie a peisajului în care subzistæm noi în acest moment. Principala tendinflæ este cea a inexistenflei unui model instituflional alternativ (privat) care sæ ofere un (contra)ræspuns la maniera de lucru „de sus în jos“ prezentæ în institufliile culturale de stat. Existenfla în stare incipientæ a unor practici instituflionale generate de sectorul cultural øi artistic independent nu oferæ însæ stabilitatea øi coerenfla necesare unei comunitæfli, care sæ producæ pe termen lung un spafliu discursiv capabil sæ destabilizeze un model cultural clasicizant, elitist øi conservator. Cauze: nerecunoaøterea de cætre institufliile publice a rolului øi a impactului social al acestor noi poli culturali independenfli, marca unei noi generaflii, inconsistenfla demersurilor la nivelul politicilor culturale publice, dar øi la nivelul finanflærii culturii contemporane, inexistenfla unor reflele locale care sæ susflinæ øi sæ reprezinte interesele operatorilor culturali independenfli, dezinteresul general (atît public, cît øi privat) faflæ de zone precum cercetarea øi preocuparea pentru o strategie a politicilor culturale. Urmærile fireøti: creøterea birocrafliei, nerecunoaøterea de cætre sfera publicæ a reflelelor informale ca sursæ de informaflie viabilæ în determinarea stærii unei culturi, lipsa inifliativei private în acest sector, raportul asimetric existent între finanflarea propusæ pentru institufliile gestionate direct de stat (teatre, muzee etc.) øi finanflarea acordatæ institufliilor øi operatorilor culturali independenfli. Privind pe acest fundal scena de artæ RO, ne întrebæm cum e posibilæ restructurarea acestui sector øi în ce mæsuræ poate acesta deveni un factor de intervenflie criticæ, ascultat de regimul puterii. Cu alte cuvinte, nu e necesar doar sæ ne gîndim la o reconstrucflie a unui sistem instituflional public sau privat, ci øi la o abordare a culturii øi artei ca mjloc de producere a noi spaflii de acfliune, respectiv de noi publicuri. D. G.: De ce are nevoie spafliul artistic românesc? Cum afli caracteriza scena localæ astæzi? Care este poziflia unei platforme independente, nonprofit, în raport cu spafliile comerciale, care s-au înmulflit în Bucureøti? C. R.: Spafliul artistic românesc are nevoie, ca øi societatea, sæ devinæ ceva mai profund. Într-un sistem bazat pe capital, comercialul este motorul, dar, în acelaøi timp, øi capcana culturii. A. B.: România trebuie sæ creeze spaflii, instituflii, sæ reformeze educaflia artisticæ, pentru a nu practica în continuare un sistem anacronic. Sistemul de învæflæmînt artistic nu formeazæ, ci instruieøte tehnic. Nu s-au schimbat prea multe în ultimii 20 de

A. B.: To be an independent institution in Romania implies continuous financial efforts. Our finances are also individual, depending on a certain project. Owing to the low echo of contemporary art on a political level, the independent platforms here have always depended on foreign support. As an outcome of the closure of the Soros or Pro Helvetia financing programs, several active institutions have disappeared as they were not accustomed to self-supporting practices. The majority of artists and curators are living on residences or projects financed from foreign programs. A greater interest and support from public institutions would consolidate independent initiatives. A. E.: To maintain its independence, an institution should stay apolitical and non-commercial. Those supported from the home budget are usually at the mercy of politicians, which is not our case anyway, while for those functioning on private funds, a banner can become more important than a work of art, sometimes. Cultural applications managed by public institutions are too rare and too dense while the process of obtaining financing looks very much like a 300 meters obstacles races. A. Ø.: The main issue we are going to face is how to secure the continuity of a given project. For any type of continuity to exist, we need to eliminate all the social and financial limitations. This should be topped by the art of cooperation and dialogue, which is not exactly mastered by our society. I would try to construct an x-ray image of the landscape of our subzistence right now. The main trend is the lack of any (private) alternative institutional model able to provide (counter)solutions to the “top to bottom” working method adopted by state-supported cultural institutions today. The germinating institutional exercise generated by the independent cultural and art spheres cannot provide the stability and coherence a community needs to produce, in the long run, a discourse space that would demolish a classicizing, elitist and conservative cultural model. Causes: the reluctance in public institutions to acknowledge the social role and impact of these new independent cultural poles signaling a new generation; the divergence of measures implemented through public cultural policies and of the financing of contemporary culture; the lack of local networks able to support and represent the interests of independent cultural operators; the overall lack of interest (public and private as well) for research and strategy in cultural policy. Natural output: the rise of bureaucracy; the public sphere ignores informal networks as reliable sources for determining the state of a given culture; the lack of private enterprise in this sphere; asymmetric relations between the support given to institutions under direct state management (theatres, museums, etc.) and the support given to independent cultural institutions and operators. Looking upon the Romanian art scene against this background, we wonder how can this sphere restructure itself, to what an extent can it become a factor of critical intervention, taken into account by the reigning power? In other words, the aim is not the mere reconstruction of a public or private institutional system but the establishment of culture and art as means to produce new spaces of action and new audiences. D. G.: What does the Romanian art sphere need? How does the local scene of the day look like? How does a non-profit, independent platform relate to the commercial spaces that have spread all across Bucharest? C. R.: The Romanian art sphere, as the society as well, needs more depth. Within a system based on capital, the commercial element is the engine but also the trap of culture. A. B.: Romania needs to create locations, institutions, and to enact a reform of education in art to do away with the old anachronic system. The art education in this country does not form the student, it merely offers technical skills. Not much has changed during the last two decades when one was his or her own curator, producer, gallery operator and technical assistant; thus we have learnt many things along the way. There is no market for mature art in Romania yet. Cultural managers and gallery operators come from spheres related

101

ani, cînd erai propriul tæu curator, producætor, galerist, tehnician; au fost multe lucruri pe care le-am învæflat din mers. În România nu existæ încæ o piaflæ de artæ maturæ. Managerii culturali øi galeriøtii vin din zone adiacente artei, dar færæ suficient elan øi prea orientafli spre cîøtig. Multe dintre galerii sînt practic inactive (apar doar la Noaptea galeriilor), iar altele, sub presiune financiaræ, se rezumæ la tîrguri, licitaflii, atragerea colecflionarilor, færæ a avea un program consistent. Pe de altæ parte, sînt de apreciat galeriile care le oferæ artiøtilor susflinere øi relaxare financiaræ, care produc lucræri, cærfli de artist øi contribuie la conturarea carierei artistului. În aceastæ categorie intræ foarte pufline, din pæcate. A. E.: Cred cæ scena de artæ româneascæ este activæ în mæsura în care existæ o nevoie a societæflii de a susfline arta contemporanæ. Atît nevoia, cît øi scena sînt foarte mici. Existæ oraøe de dimensiunea Timiøoarei sau a Constanflei unde spafliile de artæ contemporanæ nu existæ, sau Sfîntu Gheorghe, unde, din fericire, existæ spaflii, dar nu gæseøti public pentru un proiect mai conceptual. Practica institufliilor nonprofit în raport cu galeriile comerciale în Bucureøti este una total paralelæ, singura intersecflie ar fi cîfliva artiøti expuøi în ambele tabere. A. Ø.: În condifliile prezente, orice reformæ în acest sector poate sæ înceapæ cu o nouæ abordare a artei (fie ea øi contemporanæ), înflelegînd-o nu doar ca pe un fenomen estetic, ci øi ca pe un instrument critic de reflecflie. Urmætorul pas ar fi ca institufliile de artæ (atît publice, cît øi private) sæ dezvolte programe specifice pentru sectorul artistic independent øi, mai ales, sæ susflinæ legitimitatea prezenflei active a acestei zone de expresie în spafliul public, asigurînd vizibilitatea øi lærgirea audienflei ei. Practicile culturale instituflionale curente ne confirmæ cæ acest scenariu este „în construcflie“ øi va mai dura pînæ cînd fenomenul artistic contemporan îøi va cîøtiga relevanfla necesaræ în peisajul cultural românesc. Totul depinde de modul în care reuøim sæ valorificæm, în avantajul nostru, decalajul temporal moøtenit øi de succesul cu care instituflia de artæ se va impune drept o structuræ reglatoare credibilæ în viitoarea dinamicæ a scenei artistice øi culturale locale. D. G.: Ce ecouri afli avut în timp? Afli reuøit o anumitæ fidelizare a publicului bucureøtean? C. R.: O sæ ræspund prin cifre: aproximativ 1.000 de vizitatori unici pe lunæ (e vorba de site), 30–50 de persoane la prezentæri, deschideri de eveniment, 500 de flyere pe eveniment. A. E.: Publicul bucureøtean a devenit mai selectiv faflæ de acum cîfliva ani, ceea ce aratæ o oarecare maturitate. A devenit mai important pentru public ce i se propune, comparativ cu cine propune, øi nu se mai întîmplæ sæ vezi aceiaøi 30–40 de oameni la fiecare eveniment. La un artist talk gæsim un public total diferit faflæ de un spectacol de teatru øi, în mod îmbucurætor, spafliul e plin în ambele cazuri. D. G.: Dacæ ar fi sæ væ raportafli la alte instituflii de artæ independente din Occident, care ar fi ele? A. B.: CIV reflectæ øi se raporteazæ la realitatea în care træim øi lucræm, nu la un model occidental.

to art but they lack impetus and are too profit-oriented. Many galleries are practically inactive (they only come out for “galleries’ night”), while others, giving in to financial pressure, limit themselves to fairs, bids, attracting collectors and have no consistent program at all. On the other hand, galleries that are offering artists support and financial ease are to be valued. They are workshops for the production of works and artist books that contribute to the career of the artist. Nevertheless these are quite rare. A. E.: I think the Romanian art scene is active to the extent to which society needs to support contemporary art. Nevertheless both this need and the scene are extremely small. In cities the size of Timiøoara or Constanfla there are no spaces for contemporary art while in Sfântu Gheorghe, for instance, there are such spaces but there is no public for a more conceptual project. In Bucharest, non-profit institutions are a parallel world to commercial galleries, except for a few artists that are exhibited in both camps. A. Ø.: Under the present circumstances, any reform in this sector could start with an entirely new approach to art (even to contemporary art) grasping it not only as an aesthetic phenomenon, but as a tool for critical reflection as well. The next step would be for art institutions (private and public) to develop specific programs for the independent art sphere and to support the authenticity of the active presence of this sphere in the public space insuring its visibility and increasing audience. The present cultural institutional exercises prove it: this script is “under construction” and the contemporary artistic phenomenon will still take some time until it gains the relevance it deserves in the Romanian cultural landscape. Everything depends on how we succeed in exploring the inherited delay and on the efficiency of art institutes in becoming authentic structures of balance in the future dynamics of the local cultural and art scene. D. G: How were you appreciated? Did you succeed in attracting and keeping your public in Bucharest? C. R.: I will answer with figures: we had about 1,000 single visitors a month (our site), 30–50 persons at presentations and openings, 500 flyers per event. A. E.: The public in Bucharest is more selective than a few years ago, which shows a certain maturity. The offer is more important than the entity making that offer. One rarely sees 30–40 people at a single event. At an artist talk the audience is totally different from that of a play but luckily the seats are all taken in both cases. D. G.: Could you list a few independent western art institutions you relate to? A. B.: CVI reflects the reality around and it relates to that reality, not to a certain western model. Translated by Noémi László

102

WHEN ATTITUDES BECOME MULTITUDES An Interview with Donelle Woolford by Marcel Janco DONELLE WOOLFORD was born in 1980 in Conyers. un artist mai puflin cunoscut. but I was really more interested in painting and sculpture. David Hammons. ¬ Unde fli-ai fæcut educaflia øi care a fost artistul. combinat cu Ikea. confuse them into buying something. într-o tabæræ de varæ din Carolina de Nord. cæreia îi place sæ citeascæ øi sæ facæ lucruri cu propriile mâini. ¬ Urmætoarea ta expoziflie de la Wallspace din 2010 a cuprins cam aceleaøi lucræri.. but she loves reading and making things with her hands. He also helped me see the legacy of my MARCEL JANCO is raised in Malta. if any? What are your influences in life? √ I first trained with the little known artist Lester Hayes. vopsea de latex øi cornete de carton atîrnate de perete. pæcæleøte-l sæ cumpere ceva. douæ lucruri de acelaøi fel sînt mai bune. care te-a determinat sæ-fli doreøti sæ devii tu însæfli artistæ? Ce te influenfleazæ în viaflæ? √ La început am studiat cu Lester Hayes. Sherrie Levine. at a summer camp in North Carolina. Broodthaers’s work touched on three themes that are very important for a successful business strategy: 1) choose something and focus all your energy on it. Am mers sæ studiez la Yale. She is a bit of a loner. He is a curator and art critic based in Cluj and Turin. photo: Sarah Lucas Cînd atitudinile devin multitudini Interviu cu Donelle Woolford realizat de Marcel Janco DONELLE WOOLFORD s-a næscut în 1980 la Conyers. 103 . 2) one thing is good.. What do you think? Donelle Woolford √ I think that’s a pretty good description. un simfl sænætos al umorului øi cæ m-aø putea descurca pe cont propriu. MARCEL JANCO e originar din Malta. Georgia. dacæ existæ vreunul. two of the same thing is better. Marcel Janco ¬ Expoziflia ta din 2008 de la Wallspace a cuprins lucræri din resturi de lemn. etc. Nu atît Andy Warhol. trei de acelaøi fel sînt øi mai bune etc. Broodthaers.scena Donelle Woolford. the silent type. Joe Scanlan was the artist there who made me realize that I had good ideas. E o persoanæ mai degrabæ singuraticæ. Palermo. Mama sa e vindecætor naturist. Artista e al doilea dintre cei trei copii ai unor pærinfli adoptivi. Her mother is a natural healer and her father a lawyer. øi încæ una destul de neîntemeiatæ. 2) un lucru e bun. Este cofondatorul Galeriei Sabot øi corespondent special al revistei berlineze Archive Journal. iar tatæl ei e avocat. The artist is the second of three children to professional parents. a magazine based in Berlin. He is the co-founder of Sabot Gallery and the special correspondent of Archive Journal. I had a good sense of humor. Este curator øi critic de artæ øi activeazæ la Cluj øi la Torino. Mi s-a pærut ceva în genul cubismului øi al lui Marcel Broodthaers. Ce pærere ai? Donelle Woolford √ Cred cæ e o descriere destul de corectæ. El m-a ajutat øi sæ-mi gæsesc sfera de interese în narafliune øi crearea de mituri. ¬ Where did you train and who was the artist who made you think you wanted to become an artist yourself. latex paint and cardboard screws hanging on the wall and the space is enriched by plants standing on minimal plinths. 3) odatæ ce ai captat atenflia cuiva. dar ai animat locul cu un performance de o searæ în care „vorbeai cu tine însæfli“. tæcutæ. Joe Scanlan a fost artistul care m-a fæcut sæ realizez cæ aveam idei bune. Opera lui Broodthaers a abordat trei teme esenfliale pentru o strategie de afaceri de succes: 1) alege ceva øi focalizeazæ-fli întreaga energie asupra lui. dar eram interesatæ mai degrabæ de picturæ øi sculpturæ. and that I could make it on my own. I went to school at Yale and got a degree in graphic design. three of the same thing is even better. Marcel Janco ¬ Your show in 2008 at Wallspace consisted of works made from wood scraps. care constituie influenfla anostæ a tuturor. It appeared to me like Cubism and Marcel Broodthaers meeting Ikea. Adrian Piper. unde am absolvit secflia de design grafic. Richard Prince. 3) once you have someone’s attention. Georgia. Scanlon mi-a atras atenflia asupra lui Manzoni. iar spafliul era înfrumuseflat de plante puse pe niøte suporturi minimale.

crap wood.Reception in her working studio ICA London. fake dust. photo credit: the artist Remake. installation view at the Sharjah Biennial. 2007. broken mirror. 2007. woodworking tools. detail. photo credit: the artist 104 . 2008.

metal.scena Donelle Woolford 1907 (detail). 2008. canvas. photo credit: the artist Installation view at Wallspace. New York. wood. photo credit: the artist . 2007. installation view at Wallspace. New York. digital slide show. plexiglas. live plants. arrangement variable. incandescent and fluorescent light. wood. plastic.

Mi-a amintit de recrearea atelierului lui Brâncuøi de lîngæ Pompidou. Broodthaers. producerea. dar poate crea øi monøtri. sæ facæ muncæ de curatoriat øi sæ colecflioneze. Not so much Warhol. ca în cazul lui Brâncuøi. Ne-a arætat ceva ce nu vedem în mod obiønuit. Merda d’artista [Rahatul artistului]. each time I have a show. Ecology and the Politics of Change [Naturæ moartæ: arta. E interesant sæ-fli asumi un asemenea risc. Unde se situeazæ alegerea ta? E vorba de voyeurism øi celebrare. 3) focalizarea întregului discurs în jurul lucrærii de artæ. bulgærii. sînt importanfli pentru mine fiindcæ. Dar de fiecare datæ cînd „sînt pe scenæ“. Kidwell and Ms. I am a character whose story is being written and played out by a number of interested authors and actors. alta e frumoasæ. alta vorbeøte germana. în care figura artistului e consideratæ nu doar „creatoarea“ unei lucræri de artæ. wood and glue on canvas. persona mea ræmîne nefixatæ. inclusiv conceperea. instalaflia ta prezentatæ la a 8-a Bienalæ de la Sharjah. în timp ce artistul ca persona ræmîne mai degrabæ vag. 67 × 51 × 6 cm. dintr-un tînær onest. And despite Kippenberger’s celebrity as a person. Abordarea prietenului dvs. Uite cu ce ne-am ales: cu Tino Sehgal! ¬ Still Life: Art. 106 . if possible? √ I am not real. cowboy-ii. Richard Prince. øi toate acestea sînt reprezentæri reale. ¬ În textele sale. poate crea o democraflie øi o confuzie folositoare. Could you please clarify. cu timpul. spre deosebire de Warhol. deøi. de opera de artæ. autentice øi efective ale Donellei Woolford øi ale operei ei. Adrian Piper. Iar în ciuda celebritæflii lui Kippenberger ca persoanæ. distribuirea øi diseminarea. avînd în vedere cæ era plin de bucæfli de lemn – în spafliul expoziflional. precum un personaj dintr-o piesæ celebræ. Alison Gingeras argues that artists like Warhol and Kippenberger were using their persona as an artistic medium. Ce e interesant pentru mine în abordarea prietenului tæu e faptul cæ cu cît distrugi ierarhiile øi cu cît faci ca oricine sæ poatæ fi responsabil pentru toate fafletele producfliei culturale. Eu sînt artistæ. crezi cæ existæ o moøtenire de felul acesta pentru femeile-artist? √ Bænuiesc cæ da. galeriøtii. Dacæ am o percepflie antiierarhicæ. cele mai bune lucræri ale sale au fost realizate în intimitate. ea e îndreptatæ împotriva ideii cæ un artist trebuie sæ aibæ o identitate esenflialæ întruchipatæ de o singuræ persoanæ. 2010. la prima ta expoziflie de la Wallspace.. la Paris. ¬ In her texts. E øi cazul tæu? Ca artistæ. Una e înaltæ. øi cred cæ øi Josh Smith a mai fæcut asta cîndva. Îl prefer pe Kippenberger pentru cæ el chiar s-a transformat. ecologia øi politica schimbærii]. colecflionarii. For the latter performance where you were “talking to your self“. He turned me on to Manzoni. schiflele hotelului sînt cele care circulæ øi devin cunoscute. Sînt un personaj a cærui poveste e scrisæ øi jucatæ de o serie de autori øi actori interesafli. ¬ Un prieten al meu øi-a construit seminarul de la Øcoala de Artæ de la Yale pe urmætoarele trei teme: 1) o percepflie antiierarhicæ a domeniului artistic. de Jennifer Kidwell. Is that your case? Being a female artist do you think there’s a legacy as such for female artists? √ I guess so. ¬ Your following show at Wallspace in 2010 had a quite similar body of work but here you activated the room with a one-night performance where you were “talking to yourself“. Manzoni øi ceilalfli. de fiecare datæ cînd am un spectacol. a semænat cu aducerea microcosmosului unui atelier – atelierul dvs. Palermo. ca sæ zic aøa. David Hammons. øi nu de personalitatea artistului care a produs-o. so to speak. Tofli artiøtii pomenifli mai sus. prezentarea. Ramsay portraying you simultaneously. it was Ms. by Abigail Ramsay in London and at your first show at Wallspace in New York by Jennifer Kidwell. I prefer Kippenberger because he really did transform himself over the years from earnest young hopeful to savvy operator to middeaged rhinoceros. that’s everyone boring influence and a lazy one at that. ci øi un operator cultural capabil sæ scrie. fiind produsul tensionat al lucrului în atelier. my character gets transformed this way and that by the work that I make and subjective interpretations of the actors who portray me. personajul meu e transformat într-un fel sau altul de opera mea øi de interpretærile subiective ale actorilor care mæ întruchipeazæ. sau mai degrabæ de un gest în maniera pornograficæ øi bulimicæ a lui Josh Smith? Existæ o a treia variantæ sau poate una de mijloc? Invisibie Man. într-un operator cu simfl practic øi apoi într-un rinocer de vîrsta a doua. But each time I am “on stage“. crearea. I exist as a known entity of sorts. de Abigail Ramsay la Londra øi. Eu exist ca un soi de entitate cunoscutæ. just like a character in a well-known play. Sînt antiierarhicæ øi prin aceea cæ pot fi reprezentatæ de o jumætate de duzinæ de oameni într-o jumætate de duzinæ de locuri concomitent. presupun. spre deosebire de Warhol. Alison Gingeras susfline cæ artiøti precum Warhol øi Kippenberger îøi foloseau persona ca mediu artistic. Sherrie Levine.Spun asta fiindcæ am citit cæ oamenii te-au væzut jucatæ de Namik Minter în Emiratele Arabe Unite. I’m saying this because I’ve read that people have seen you performed by Namik Minter in the United Arab Emirates. La cel mai recent performance în care „vorbeai cu tine însæfli“ ai fost portretizatæ simultan de Jennifer Kidwell øi Abigail Ramsay. încæ. la New York. cu atît mai mult faci posibil ca un über-producætor precum Hans Ulrich Obrist sæ conducæ absolut totul. although unlike Warhol my persona remains unfixed. pentru ei ideea de ficfliune øi celebritate e cuprinsæ. sæ administreze galerii. 2) o definiflie extinsæ a practicii. photo credit: the artist interests in narrative and mythmaking. editorii øi criticii sînt considerafli cu toflii „jucætori“ în acelaøi joc. optimist. Una e morocænoasæ. Pofli explica puflin? √ Eu nu sînt realæ. în care artiøtii. Este acesta øi cazul tæu? √ Nu. curatorii. dar nu sînt siguræ cæ meritæ.

√ Aøa este. Manzoni et al. Chez Valentin. avatar. artistæ narativæ. It reminded me of the recreation of Brancusi’s Studio outside the Pompidou in Paris and I think Josh Smith has done the same in the past. in which artists. Toate accesoriile ultimelor lor clipe sînt acolo. Maybe the better question is. that one is beautiful. Look what it gave us: Tino Sehgal! ¬ Still Life: Art. I am an artist. camerele frigorifice din Locus Solus. latex paint. “What is Donelle Woolford?“ A folk legend? A product? A myth? Or maybe she is the precise outcome of a demographic that is continually calibrated to reflect the desire for an artist like Donelle Woolford? 107 . pictoriflæ cubistæ. Donelle Woolford. expunerea publicæ fiind un soi de moarte continuæ pusæ în scenæ de dragul studiului øi al receptærii viitoare. 2) an expanded definition of practice. presentation.. ¬ Într-un text despre lucrærile tale. Poate cæ întrebarea potrivitæ e „Ce este Donelle Woolford?“. but I am not sure it is worth it. manage galleries. The possibilities are endless. This one is grumpy. creation. Donelle Woolford. Cubist painter. 67 × 51 × 6 cm. Ecology and the Politics of Change. photo credit: the artist all his best works were made in private. collectors. ¬ A friend of mine founded his seminar at the Yale School of Art upon these 3 topics: 1) an anti-hierarchical perception of the art field. If I have an anti-hierarchical perception it is against the idea that an artist has to have an essential identity that is embodied by one person only. Your friend’s approach can create a useful democracy and confusion. biografia ta nu seamænæ cu ale celorlalfli artiøti. gallerists. it recounts your life since you were born. √ Yes. Nu cuprinde expoziflii solo sau de grup. as it is for Brancusi. 2008. aøa cum se întîmplæ de obicei în cataloagele artiøtilor morfli. Instead. Is that your case as well? √ No. ¬ In a text about your work. The Merda d’artista [Artist’s Shit]. the idea of fiction and celebrity for them is still located in the art work rather than in the personality of the artist who made it. ci îfli povesteøte viafla de la momentul naøterii. are important to me because. It was like showing something we don’t usually see. the hotel drawings are what circulate and become known. curate and collect. Posibilitæflile sînt nenumærate“. or rather the more Josh Smithlike pornographic and bulimic gesture? Is there a third way or a middle path perhaps? √ I prefer the model of Raymond Roussel. I assume since it was full of woodcuts – to the exhibition space. avatar.“ Could you please explain? Who is Donelle Woolford? √ I don’t know. It doesn’t include group and solo shows. Joe Tang încheie astfel: „Donelle Woolford. Îmi pofli explica? Cine e Donelle Woolford? √ Nu øtiu. All the artists I mentioned above. distribution and dissemination. This one is tall. your installation presented at the 8th Sharjah Biennial. O legendæ popularæ? Un produs? Un mit? Sau poate e tocmai rezultatul unei demografii calibrate încontinuu pentru a reflecta apetenfla pentru o artistæ precum Donelle Woolford? Traducere de Alex Moldovan Che Casino!. That is an interesting risk to take. the public display being a kind of perpetual death acted out for the sake of future scholarship and entertainment. unlike Warhol. cu ei. and all of them are real and true and actual representations of Donelle Woolford and her work. wood scraps. as you find sometimes in catalogues of dead artists. What is interesting about your friend’s approach to me is that the more you break down the hierarchies and the more everyone can be responsible for all facets of cultural production. Chez Valentin.scena √ Prefer modelul lui Raymond Roussel. including its conception. pentru a face evenimentul cît mai veridic posibil. în care persoane recent decedate pun în scenæ întru eternitate momentele care au dus la moartea lor prin injectarea unei substanfle chimice. I am anti-hierarchical and in that I can be represented by half a dozen people in a half a dozen places all at the same time. plexiglas. while the artist as a persona remains somewhat unclear. 3) the consideration of the entire discourse around the artwork. but a cultural operator able to write. the cowboys. your bio doesn’t have the same structure as that of the other artists. the snowballs. Joe Tang ends with writing: “Donelle Woolford. in which the figure of the artist is considered not only the “creator“ of an artwork. How do you position your choice? Is it about voyeurism and celebration. the more possible you make it for an über-producer like Hans Ulrich Obrist to run absolutely everything. All the accoutrement of their final moments are there with them to make the event as accurate as possible. that one speaks German. those refrigerated chambers in Locus Solus where recently deceased people eternally reenact the moments leading up to their death through the injection of a special chemical. ¬ So perhaps that’s why on the website of your Paris gallery. Cred cæ artistul care expune e la fel. I think the artist on display is like that. ¬ Poate din acest motiv pe site-ul galeriei tale pariziene. were the anxious product of a studio practice. curators. Narrative artist. Donelle Woolford. but it can also create monsters. was like bringing a microcosm of a studio – your studio. production. glue. Donelle Woolford. editors and critics are all considered “players“ of the same game.

50 min..Ciprian Mureøan Untitled (The Potatoe Pealers). 2008. photo credit: Wolfgang Thaler/Secession . video.

scena

Perspective în epoca flexibilizærii
Roland Schöny

where do we go from here? [de aici mai departe, încotro?] Viena, Secession, 2 iulie – 29 august 2010

Încercærile de identificare validæ, în expozifliile sinoptice, a tendinflelor actuale în arta contemporanæ întîmpinæ din ce în ce mai multe dificultæfli. Combinatorica tipurilor de discurs este mult prea variatæ pentru a putea proiecta o viziune de ansamblu credibilæ. În urmæ cu un deceniu øi jumætate, mediul artistic prezenta în Vest deplasæri discursive cu mult mai clare decît cele de azi: spre exemplu, tendinfla unei creøteri a sensibilitæflii pentru tema politicului sau implicarea diferitelor forme ale reprezentærii sonore. O interogare sinteticæ mæcar pærea mai uøor de realizat. A fost cu atît mai surprinzætor ca Secession de la Viena sæ întreprindæ în vara anului 2010, dupæ o pauzæ îndelungatæ, o nouæ încercare de orientare, prin atacarea conceptului unei ,,Expoziflii a tinerei scene“. Aceasta în condifliile în care, tocmai la Viena, creøterea numærului de spaflii expoziflionale øi prezenfla galeriilor-proiect de tipul Curated By ne ofereau o curæ de reîntinerire dupæ o alta. where do we go from here? este întrebarea pe care aceastæ expoziflie øi-a pus-o chiar ca titlu. Mottoul trimite la vizionara scriere cu acelaøi titlu, din 1967, a luptætorului de culoare al Miøcærii pentru Drepturi Civile Martin Luther King, al cærei subtitlu fusese „Chaos or Community?“ [Haos ori comunitate?]. Cerinfla formulatæ acolo era cea a unui trai comun în condiflii de egalitate øi reprezenta o luare de poziflie claræ împotriva opresiunii rasiste øi a discriminærii în general. Expoziflia de la Secession nu a fost, în niciun caz, conceputæ într-un sens atît de pronunflat politic. Curatoarea expozifliei, Elisabeth Bettina Spörr, a propus mai curînd un concept care sæ cuprindæ, deopotrivæ, dimensiuni personale, sociale øi regional-politice. Aceasta a condus la formularea unor întrebæri existenfliale despre configurarea vieflii, care, pe de altæ parte, au cuprins øi chestionæri ale identitæflii sau experienfle ale unor procese de dislocare. Proiecte ale unor perspective reale asupra viitorului au constituit, dimpotrivæ, doar o tangentæ fictivæ. Acest concept a solicitat din partea publicului disponibilitatea unei lecturi asociative, structurate semantic. Nu întotdeauna însæ trimiterile la generosul cuprins al conflinutului au fost suficient de clar recognoscibile. Aøteptatele aspecte politice au fost vizibile doar în pufline secfliuni, ceea ce corespunde, desigur, manierelor de lucru actuale în artæ. În locul acestora, în centrul principalului spafliu de la Secession, lucrarea video a tînærului autor de scurtmetraje austriac Philipp Fleischmann ridica evocator, spre exemplu, întrebarea „Oare unde am aterizat?!“. Într-o succesiune a mai multor variaflii ale aceleiaøi scene, lucrarea aratæ, ca o aluzie la filmele horror ieftine, cum niøte tineri øoferi aflafli într-o raitæ prin naturæ lovesc cu maøina o cæprioaræ. În infatuarea lor, aceøtia se întreabæ cum sæ reacflioneze la suferinfla animalului cælcat. În cele din urmæ, cælætoria continuæ în ritm alert în direcflia localitæflii Ebensee, din nordul Austriei. Locul este cunoscut, øi nu în ultimul rînd, penROLAND SCHÖNY este curator de artæ contemporanæ care activeazæ la Viena, preocupat de culturæ øi istorie, profesor invitat în 2010 pe teme de teoria sunetului øi media la Universitatea de Øtiinfle Aplicate din Viena. Colaboræri cu Centrul Pompidou, Kunsthalle Luzern, OK-Center for Contemporary Art, Linz, sau Vancouver Art Gallery. Eseuri øi criticæ în Springerin, Camera Austria, derive, Spike, skug – Journal für Musik. Între 2004 øi 2007, a fost director øi curator principal al proiectului Arta în spaflii publice, Viena.

PERSPECTIVES IN THE ERA OF FLEXIBILITY Roland Schöny where do we go from here? Vienna, Secession, 2 July – 29 August 2010 The attempts at a valid identification of the present tendencies in contemporary art in survey exhibitions are met with increasing difficulties. The combinatorics of the discourse types is much too diverse to allow the projection of a credible general view. A decade and a half ago, the Western art environment used to come up with far more definite discourse shifts than today: for example the tendency towards an increased sensibility for the political field or the use of various forms of sound representation. At least a synthetic interrogation seemed much easy to achieve. So it came as a surprise that in the summer of 2010, Secession, in Vienna, after a long pause, tried a new orientation, by approaching the concept of an “Exhibition for the Young Scene”, which represented a regular item on the program of the institution between 1983and 2003. This is in spite of the fact that, in Vienna, the rise of the exhibition spaces and the presence of the “Curated By”-type project-galleries offered one rejuvenation cure after another. where do we go from here? is the question which this exhibition chose as its very title. The motto refers to the visionary writing from 1967 bearing the same name by the African-American fighter Martin Luther King of the Civil Rights Movement, with the subtitle “Chaos or Community?”. What he requested was a life in common in equal conditions and it took a definite stand against racist oppression and discrimination in general. The Secession exhibition was by no means thought to be such openly political. The exhibition curator, Elisabeth Bettina Spörr, came up with a concept covering at same time personal, social and regionalpolitical dimensions. It led to the statement of some existential questions on the configuration of life which, on the other side, also contained questions on identity or experiences of dislocation processes. The projects of real perspectives on the future were, on the contrary, only a fictional tangent. This concept requested the public’s availability to perform an associative, semantically structured reading. But the references to the generous sphere of this content were not always clearly recognizable. The expected political aspects were only visible in a few sections, something which reflects, of course, the current working patterns in contemporary art. Instead of them, in the centre of the main Secession venue, the video work of young Austrian short films director Philipp Fleischmann raised eloquently, for example, the question “Where have I landed?” In successive variations on the same theme, the work shows, alluding to horror category B movies, how some
ROLAND SCHÖNY is a Vienna based curator for contemporary art, cultural scientist and historian, guest professor 2010 for sound and media theory at the University of Applied Arts Vienna. Collaborations with Centre Pompidou, Kunsthalle Luzern, OK-Center for Contemporary Art, Linz or Vancouver Art Gallery. Essays and critics in Springerin, Camera Austria, derive, Spike, skug – Journal für Musik. 2004–07 director and senior curator of the initiative "Art in Public Spaces Vienna".

109

Jan Nálevka Textile flags of 25 EU-states (EU member status 2006), EU-flag, 150 × 100 cm each, washed together in the washing machine in one wash, 2 stands 260 × 230 cm each, photo credit: Wolfgang Thaler/Secession

110

Ekaterina Schapiro-Obermair Moscow, You Are Not Our Capital, photo credits: Wolfgang Obermair 33 Hair Ties and Hair Clips from the Collection of Daniel Nicely Reis, display case, hair bands, framed collages, photo credit: Wolfgang Thaler/Secession

111

Thus. la rîndul lor. citind. care amintesc de ordinile aparente ale suprarealismului. among the “structural” army services. Oravecz realizeazæ o simulare vizualæ a senzafliei de legænare prin prezenfla unui leagæn øi a douæ proiectoare video. Untitled (The Potatoe Pealers) [Færæ titlu (Curæflitorii de cartofi)]. În timp ce aici lucrurile aparent færæ de importanflæ devin tema centralæ. At a very high level. 4. generally speaking. On the contrary. One can see this in the work of the Viennese artist Ekaterina Schapiro-Obermair. La un nivel foarte înalt. soræ medicalæ. Biographically speaking. whose works function as a visual archeology. atît realæ. fiind locuri unde træiesc ruøi din Germania. precum øi cu alte fotografii pe care se vede ceva precum un øir de mici recipiente. Persoana reginei a devenit interesantæ în context feminist: o prinflesæ de origine englezæ. reading. due to the increasing pressure for flexibility. în timp ce Viena se defineøte din ce în ce mai mult ca spafliu de întîlnire al artei central-europene. un efect melancolic este obflinut de parcursul camerei de filmat a lui Ciprian Mureøan printr-o fabricæ dezafectatæ. pe figura reginei Maria a României øi pe aøa-numita „cameræ de aur“ a Palatului Regal. sînt læsate sæ se audæ doar zgomotele din imediata apropiere. Finally. are themselves constantly subject to the place transfer. Schapiro-Obermair combinæ fotografiile cu mici foi cu modele geometrice care creeazæ iluzii de spafliu. aceastæ træire corespunde situafliei reale de viaflæ a mai multor artiøti øi artiste implicafli în aceastæ expoziflie. Cei øi cele care provin din flærile est-europene au fost majoritari. video al cærui titlu. scriitoare øi colecflionaræ de artæ implicatæ în activitæfli de mecenat artistic. the environmental sounds are the only ones to be heard. 2008. Dincolo de faptul cæ aceastæ activitate se numæræ în general printre serviciile „structurale“ ale armatelor. As a space which really existed. Aceasta se poate observa în cazul artistei vieneze Ekaterina Schapiro-Obermair. close to the reduction to the absurd. cea de a doua lucrare a lui Mureøan prezentæ în expoziflie ajunge la o deplasare notabilæ a semnelor øi semnificafliilor. with a sharp focus on their character as ruins. while Vienna defines itself more and more as a hot spot for the presentation and discussion for central European contemporary art. procese de sistematizare. Ebenesee. systematization processes. Filmul lui Mihælflianu este un remake dupæ un scurtmetraj din anii ’20 care o aræta pe regina Maria în încæperea ei. a melancholy effect is produced by Ciprian Mureøan’s filming camera in a deserted factory. the soldiers’ task of peeling potatoes. aceastæ „cameræ doar pentru sine“ oferea posibilitatea. presents with clarity. Those coming from the East-European countries were a majority. fricæ træieøte din confruntarea cu o copilærie din perioada socialismului real. Fatuously. smoking. Conflictul interior între euforie øi. of the roles put into act. de gæsire a echilibrului interior øi se poate constitui azi într-un exemplu în ceea ce priveøte posibilitatea devenirii subiective feminine. Oravecz creates a visual simulation of swinging through the presence of a cradle and two videos (projectors). By framing them separately. Dimpotrivæ. publicului i se deschideau perspective cætre cerul de dincolo de coroanele copacilor. Astfel. În moduri extrem de diferite. Except from the fact that this activity is. dar færæ o formalizare strictæ. fumînd. This place is primarily known for the Nazi concentration camps which functioned here and during 2009 it was in the center of the media attention because of some offensive NeoNazi graffities. thinking. A feature common to the works of those born around 1980 is to look back to their childhood during the Real Socialism of that time. cît øi simbolicæ. propune ca video. home of some Russians living in Germany. Pornind de la sol øi desprinzîndu-se de imagini ale unor faflade de blocuri de locuinfle. the artist Olivia Mihælflianu from Bucharest focused on the figure of the Queen Maria of Romania and on the so-called “golden room” of the royal palace. O træsæturæ comunæ în unele lucræri aparflinînd generafliei celor næscufli în jurul anului 1980 e privirea îndæræt cætre copilæria petrecutæ în socialismul real al perioadei. Imagini în buclæ ale indicatorului rutier al acestei localitæfli fac ca videoul sæ se înfæfliøeze ca un primplan înspæimîntætor al cinismului øi indiferenflei. ale cærei lucræri au caracterul unei arheologii vizuale. Artiøtii sînt. Din punct de vedere biografic. poate. the journey continues alertly towards a city in Upper Austria. Schapiro-Obermair combines the photographs with small papers inscribed with geometrical patterns which create space illusions. which 112 . dar øi soldat. care a devenit reginæ a României. Artista bucureøteanæ Olivia Mihælflianu s-a centrat. young drivers going for a ride outside the town hit a deer with their car. gînditoare. but also a soldier. 2008. diplomat. where the video projections were predominant – see the work of the Hungarian artist Timea Anita Oravecz Some artists are subversive are shamans are real scientists. Înræmîndu-le separat. both real and symbolical. situafliilor de transfer de loc. In completely different ways. Looping images of the road sign of this city turn this video into a scary close-up of cynicism and indifference. its expression here is that of shifting. of finding the inner equilibrium and may be considered today as an example as regards the feminine subjective becoming. without making it their main focus. this “room for itself” offered the possibility. Starting from the ground and following the images of apartment blocks. reminding of the apparent orders of the surrealism. Una dintre seriile ei fotografice înfæfliøeazæ clædiri sau fragmente ale unor aøezæri care aratæ a fi în paraginæ. they ask themselves how to approach the hit animal’s suffering. a great number of the Secession works imply the political field. during the duration of a single record piece. as well as with other photographs which show something resembling a series of small containers. Mihælflianu’s movie is a remake after a short movie from the 1920’ showing the Queen Maria in hr room. The artists. al cæror caracter de ruinæ este împins în prim-plan. a video work whose title. datoritæ presiunii crescînde pentru flexibilizare.33. Mureøan’s second work in the exhibition makes an important shift of signs and significances. multe dintre lucrærilor expuse la Secession atrag în joc categoria politicului. sînt integrate unor arhitecturi ale decadenflei. 4. Ca spafliu care a existat în fapt. a writer and an art collector involved in supporting artistic activity. a nurse. The video Untitled (The Potatoe Pealers). vezi lucrarea artistei maghiare Tímea Anita Oravecz Some artists are subversive are shamans are real scientists [Unii artiøti sînt subversivi sînt øamani sînt veritabili oameni de øtiinflæ]. færæ ca aceasta sæ devinæ nota lor dominantæ. constant expuøi. A greater emphasize on the atmosphere characterized the works in the Secession basement. Her person became interesting within a feminist frame: a princess of an English origin who became the Queen of Romania. unde proiecfliile video au fost preponderente.33. Schapiro-Obermair realizeazæ o corespondenflæ între ideile modernitæflii øi procesele actuale ale decæderii urbane. sub forma unei performanfle documentate video. Schapiro-Obermair creates a correspondence between the ideas of modernity and the present processes of urban decay. munca soldaflilor de curæflire a cartofilor. While here the seemingly unimportant things become the central piece.tru lagærele de concentrare naziste care au funcflionat aici øi a stat în anul 2009 în plinæ atenflie mediaticæ datoritæ unor inscripflii ofensatoare neonaziste. One of her photographic series shows buildings or parts of some settlements which look deserted. a diplomat. trimite la conceptul lui John Cage prin care. this feeling reflects the real life of several male and female artists involved in this exhibition. In her video documented performance. refers to John Cage’s prominent concept by which. Torn between euphoria and – maybe fear – it experienced a confrontation with a childhood in the time of Real Socialism associated with a situation of transgression. Un mai mare accent pe atmosferæ l-au avut prezentærile din subsolul de la Secession. pe durata unei piese muzicale. cu claritate. born in Moscow. but with no strict formalization. concomitent cu situaflia unei transgresæri. are being integrated into architectures of decadence. næscutæ la Moscova. the public is being opened perspectives to the sky beyond the trees’ canopy.

gold wallpaper. smoking utensils. 2010.Olivia Mihælflianu Smoking Room. monitors. furniture. variable dimensions. photo credit: the artist 113 .

thus contributing to the maintaining of both real and fictional borders between the East and the West. handdecorated pedestal. entitled Don’t protect me from what I want. or in the mural painting of Dorotea Kenderová from Bratislava. mixed media (wood. This game of signs and significations continues in most of the situations presented in the exhibition. Setting up an editorial board to draw up a mini guide book or a small catalogue would have been a difficult task. traditionally speaking. Several concepts were in fact based on shifting the sign systems. This approach of the East-West differences has a rather anachronistic result. Protect me from what I want and which is also the title of a song by the pop band Placebo. As a subversive movement and a critique of the established sign systems performed against the existential questions regarding the future of the Central Europe. photo credit: Wolfgang Thaler/Secession are preponderantly masculine. enormous differences still exist between the areas on both sides of the former border. however. Translated by Alex Moldovan 114 . Poland. in the 18th century. On the contrary. Romania and Austria. but it would have helped the whole project. Having their attention drew especially to the art production in Europe. in that aspect. most of them young and coming from the Czech Republic. Slovakia. fabric). because of the novelty and the vastness of the artistic work presented. This probably explains the rather negative critiques. This was either inside information ahead of time or exhausted in some fragmented and inconsistent labels. It is also the case of the choir presented in the video Radical Cheerleading of the Viennese artist of a German origin Anna Witt. This version of the cheerleaders meant for some masculine team sport chant lyrics such as: “North east west south / the rich stay in the poor stay out / you’ve built this massive wall / with our chants / with our dance / we’re gonna make it fall”. Almost ironically. Of course. in conveying the basic lines of the individual strategies or of the aesthetic concepts of the artists presented. such as decolorizing the European Union flags to a unique color in the work of the Czech artist Jan Nálevka We Will Meet Again. 2008–2010. an allusion to the title given by Jenny Holzer. installation. where do we go from here? has emphasized the juxtaposition of the questioning trends of artistic stances coming from different regional contexts. The mediation aspect was lost. to an obviously unmilitary activity and even. Hungary. the reference to Martin Luther King in the exhibition title has an almost exotic effect. born in Brazil – refers to the Brazilian slave Anastácia who. “the soldier’s essence” becomes itself questionable – maybe in a European demilitarized context.The presentation of a so-called young scene in a prominent location remained rather scrappy. mask. The common feature of the male and female artists work presented here.Nina Höchtl Super Restitution – Kopilli Ketzalli. The question still remains. if such an exhibition concept does not level too much the regional differences between topics and working manners. was the search of strategies meant to formalize the identity questions which are poignant in the present political context. this exhibition’s starting point was important and very interesting. even considering that the opening of the exhibition where do we go from here? featured a lecture from Afro-American female theoreticians performed by a group of female militants. text. 2006. no doubt. feminine. joined a resistance movement of African slaves searching for freedom. but it didn’t succeed. 2010. and one of the installations in the exhibition – created by the Viennabased artist Marissa Lobo. paint.

self-adhesive foil. 2006. Mai multe concepte s-au bazat în fapt pe deplasarea sistemelor de semne. Probabil aceasta este øi explicaflia criticilor mai degrabæ negative care i-au fost aduse. de origine brazilianæ øi træind la Viena. Slovacia. video installation. La limita ironiei. færæ îndoialæ. Este øi cazul corului prezent prin intermediul videoului Radical Cheerleading [Galerie radicalæ] al artistei vieneze de origine germanæ Anna Witt. Aceasta fie presupunea o cunoaøtere de inifliat. o aluzie la titlul lui Jenny Holzer. 2010. chiar codificatæ feminin. puse în scenæ. Aspectul medierii a fost pierdut. pînæ la reducere la absurd. referirea la Martin Luther King din titlul expozifliei are un efect cvasiexotic. Înfiinflarea unei redacflii care sæ alcætuiascæ un minighid al expozifliei sau un mic catalog ar fi fost o treabæ. este cæutarea unor strategii de formalizare a întrebærilor identitare. dar ar fi fost una în sensul întreprinderii înseøi. iar una dintre instalafliile expozifliei – conceputæ de artista. s-a alæturat unei miøcæri de rezistenflæ a sclavilor africani în cæutarea libertæflii. dificilæ. a rolurilor. Marissa Lobo – face referire la sclava brazilianæ Anastácia. 2010.scena expresia acesteia este aici una a deplasærii. video installation. Protect Me from What I Want [Pæzeøte-mæ de ceea ce vreau]. în rest masculine. photo credit: Wolfgang Thaler/Secession Tímea Anita Oravecz Some artists are subversive are shamans are real scientists. se menflin încæ diferenfle enorme între zonele de pe ambele pærfli ale fostei granifle. între Est øi Vest. sau în pictura muralæ a Dorotei Kenderová din Bratislava. astfel încît sæ contribuie la menflinerea unor granifle. tradiflional. Ungaria. Ca subversiune øi criticæ a sistemelor de semne stabilite desfæøuratæ pe fundalul unor întrebæri existenfliale privitoare la viitor în Europa Centralæ. Ræmîne însæ. ca în decolorarea înspre o culoare unicæ a steagurilor Uniunii Europene din lucrarea artistului ceh Jan Nálevka We Will Meet Again [Ne vom reîntîlni]. Polonia. atît reale. chiar øi în condifliile în care expoziflia where do we go from here? a fost deschisæ de o lecturæ din textele unor teoreticiene de culoare realizatæ de un grup de militante. photo credit: Wolfgang Thaler/Secession . întrebarea dacæ un astfel de concept expoziflional nu niveleazæ mult prea mult diferenflele regionale între teme øi modalitæfli de lucru. România sau Austria. Aceastæ tematizare a diferenflelor Est-Vest are un efect uøor anacronic. „esenfla soldatului“ devine – poate într-un context european demilitarizat – ea însæøi chestionabilæ. dar cu toate acestea nu s-a reuøit transmiterea liniilor de bazæ ale strategiilor individuale øi nici a conceptelor estetice ale artiøtilor prezentafli. cît øi fictive. Dimpotrivæ. care sînt de rigoare în contextul politic actual. where do we go from here? a accentuat alæturarea de conflinut între direcfliile de interogare ale unor poziflii artistice care provin din contexte regionale diferite. Prezentarea unei aøanumite scene tinere într-un spafliu expoziflional de prim rang a ræmas mai curînd una fracturatæ. courtesy the artist. øi care se regæseøte totodatæ ca titlul unei piese a formafliei pop Placebo. Traducere de Alina Noveanu Dorota Kenderova Don’t Protect Me from What I Want. Avîndu-øi atenflia îndreptatæ în principal asupra producfliei de artæ în Europa. punctul de plecare al acestei expoziflii a fost unul important øi foarte interesant. Aceastæ variantæ a animatoarelor aflate în slujba vreunui sport masculin de echipæ scandeazæ versuri ca: „North east west south / the rich stay in the poor stay out / you’ve built this massive wall / with our chants / with our dance / we’re gonna make it fall“ [Nord est vest sud / bogaflii înæuntru særacii în afaræ / afli construit acest cogeamite zid / cu cîntecele noastre / cu dansul nostru / îl vom dærîma]. intitulatæ Don’t Protect Me from what I Want [Nu mæ pæzi de ceea ce vreau]. fie se stingea în descrieri fragmentare øi neunitare [ale lucrærilor]. în secolul XVIII. înspre o activitate evident nemilitaræ øi. care. tocmai sub acest aspect. Desigur. în general tineri øi provenind în marea lor majoritate din Cehia. avînd în vedere munca artisticæ nouæ øi în cantitate mare care a fost prezentæ. photo credit: Wolfgang Thaler/Secession Anna Witt Radical Cheerleading. Ceea ce avea în comun munca artisticæ prezentatæ a artiøtilor øi artistelor. Acest joc cu semne øi semnificaflii se continuæ în majoritatea situafliilor prezentate în expoziflie.

Nu e ceva personal. le-am gæsit nesatisfæcætoare în raport cu propria mea operæ. She is especially interested in post-socialist spaces and in the urban unconscious: the hidden territories. 116 . caracterul ei nondiscursiv øi somatic. And it constitutes an attempt to sweep away what has been most sovereign about art: its indiscipline and its potential to escape from the commodity-form. His distinction shifts the emphasis from the content of a work to its mode of production and reception. hotarele. the legitimation of art as research and its standardization into prescribed formats of academic learning reflects the dominant interests of an information-driven capitalism. nu filme politice. they’re about art in general rather than artistic practices that try to intervene in reality instead of representing it. And secondly. In its broadest sense. pe care ulterior l-a criticat pentru a fi produs „gunoaie JOANNE RICHARDSON (Cluj/Berlin) lucreazæ în medii øi discipline diferite – artæ video. cel puflin. theory. istoricii øi teoreticienii artei au început sæ reflecteze mai serios asupra formelor de cunoaøtere produse de artæ – deøi analiza lor tinde sæ ræmînæ cu eticheta curentæ. institufliile artistice au devenit interesate de lucrærile implicate în luptele locale sau în miøcarea de alterglobalizare. într-un sens mai restrîns. din 1970. Poate cæ e acelaøi lucru care mæ deranjeazæ la atîflia prieteni activiøti øi artiøti doctoranzi. but tries to create a common knowhow that can alter people’s local environment. However provocative these definitions might be. research suggests a detailed study for the purpose of reaching a new understanding. a cæuta din nou. care înseamnæ a cæuta bine – sau. la modæ. cum ar fi cele de intelectual organic sau de cercetætor de acfliune. This tendency is sometimes referred to as engaged art or activist art. its non-discursive or somatic character. Lucrærile ei video submineazæ convenfliile documentarului øi chestioneazæ raportul dintre imagini. Doar în ultimii cinci ani. literal. În sensul cel mai larg. most reflections on artistic research have sought to define what differentiates it from scientific research – namely. identitæflile øi credinflele ascunse care existæ sub suprafafla mediului de viaflæ. like those of the organic intellectual or the action researcher. øi nu practicile artistice care încearcæ sæ intervinæ în realitate. la un nivel mai general. truth and historical memory. În primul rînd. a fost neînsemnatæ. în calitate de filosof care a ales sæ pæræseascæ universitatea pentru a deveni artist. cele mai multe reflecflii asupra cercetærii artistice au cæutat sæ defineascæ ce anume o deosebeøte de cercetarea øtiinflificæ – øi anume. existæ ceva care mæ deranjeazæ la caracterizarea artei drept cercetare. This is not a personal irritation. nu doar s-o reprezinte. Distincflia fæcutæ de el transferæ accentul de pe conflinutul operei pe modul de producere øi receptare. preferinfla pentru subiectivitate în locul neutralitæflii obiective øi accentul pus mai degrabæ pe procesul de cæutare decît pe gæsirea unui ræspuns definitiv. which invoke a different mode of knowledge that doesn’t attempt to extract information from an object of study. care nu încearcæ sæ extragæ informaflia dintr-un obiect de studiu. pe care le consideræ forme egale de discurs. and its emphasis on the process of searching rather than finding a definitive answer. cercetarea presupune un studiu detaliat realizat în scopul obflinerii unei noi înflelegeri. în special de lucræri video care forfleazæ limitele documentarului. but a pessimistic assessment of the expansion of the knowledge economy and its ability to internalize its own dissent. Ceea ce m-a inspirat mai profund a fost o afirmaflie præfuitæ. Or at least its margins. de „cercetare artisticæ“. cercetarea e înfleleasæ de obicei ca o investigaflie øtiinflificæ sau eruditæ care respectæ niøte reguli sistematice øi urmæreøte sæ gæseascæ un ræspuns la o anumitæ întrebare. Although this statement comes from the period when Godard worked with the JOANNE RICHARDSON (Cluj/Berlin) works in different media and disciplines – video art. Øi constituie o încercare de a înlætura ceva ce fusese lucrul cel mai special în legæturæ cu arta: indisciplina ei øi potenflialul de a evita sæ ia forma unei mærfi. AT THE CROSSROADS OF ART AND ACTIVISM Joanne Richardson During the past decade art institutions developed an interest in works engaging with local struggles or the alter-globalization movement more generally. First. teorie. It’s only in the last 5 years that art historians and theorists have started to reflect more seriously about the forms of knowledge produced by art – although their analysis tends to get stuck within the currently trendy label of “artistic research”. identities. ce recurg la un tip diferit de cunoaøtere. But research is usually understood more narrowly as a scientific investigation or scholarly inquiry that follows systematic protocols and aims to find an answer to a specific question. Aøa cum observa Simon Sheikh. activism – considering them equal forms of discourse appropriate in specific contexts. legitimarea artei qua cercetare øi standardizarea ei în formatele prestabilite ale educafliei academice reflectæ interesele dominante ale unui capitalism acflionat de informaflie. Dar. its admission of subjectivity rather than objective neutrality. something disturbs me about the characterization of art as research. Deøi aceastæ afirmaflie dateazæ din perioada în care Godard lucra ca membru al grupului Dziga Vertov.La ræscrucea dintre artæ øi activism Joanne Richardson În ultimul deceniu. dusty statement made by Godard in 1970 that called for making films politically rather than making political films. Iar în al doilea rînd. în afara conflinutului. It comes from the French “recherche”. I’ve found them unsatisfactory for thinking about my own work. though there’s been little theoretical reflection about what defines it beyond its choice of content. to search again. E interesatæ în special de spafliile postcomuniste øi de inconøtientul urban: teritoriile. Since it’s obvious that this is not what art does. adevær øi memorie istoricæ. ci o apreciere pesimistæ la adresa expansiunii economiei cunoaøterii øi a abilitæflii sale de a-øi interioriza propriile dezacorduri. a lui Godard. Discipline precum filosofia øi antropologia au produs concepte interesante. activism –. Disciplines such as philosophy and anthropology have produced interesting concepts. Perhaps it’s similar to what disturbs me about so many activist and artist friends who are now doing PhDs. as a philosopher who chose to leave academia and become an artist. Aceastæ tendinflæ e numitæ uneori artæ angajatæ sau activistæ. deøi reflecflia teoreticæ asupra a ceea ce o defineøte. Termenul provine din francezul „recherche“. Indiferent cît de provocatoare sînt aceste definiflii. What I’ve found more inspiring is an old. corespunzætoare unor contexte specifice. Her videos subvert documentary conventions and question the relation between images. care spunea cæ trebuie sæ faci filme în mod politic. ele vizeazæ mai degrabæ arta în general. Sau. ci sæ creeze un know-how comun care sæ poatæ modifica mediul local al oamenilor. especially in videos stretching the borders of documentary. Fiind evident cæ arta nu face aøa ceva. As Simon Sheikh has noted. and beliefs that exist beneath the surface of the lived environment. which means to search closely – or literally.

Chris Marker. aici? De ce am mers acolo. Godard wrote that to make film politically was to be militant. Here & Elsewhere e o criticæ a modului în care militantismul e pus în scenæ ca teatru politic.. Folosirea de cætre Godard a politicului ca adverb reflectæ o nouæ paradigmæ apærutæ în cadrul stîngii franceze în anii ’60. which viewed the political as a rupture with established politics and an attempt to institute new forms of production and. a kind of pure transparency. într-o manieræ mai complexæ decît punerea mijloacelor de producflie în mîinile oamenilor. 2008 marxist-leniniste“. . inclusiv tu“. contradicfliile explodeazæ. cele mai bune exemple de filme fæcute politic sînt colaborærile sale cu Anne-Marie Mieville. elsewhere? The voiceover confesses. Such a distorted actualization of the promise of media activism made it obvious that it wasn’t enough to just “do it yourself”. Bringing the technologies to the people has been one of the hallmarks of media activism from the 1960s to the 1990s. Godard scria cæ a face politic filme însemna a fi militant. implicit. But who is this we. A le oferi oamenilor tehnologiile a fost unul dintre semnele distinctive ale activismului media între anii 1960 øi 1990.65 billion. which he later criticized for having produced “Marxist-Leninist garbage” films. pentru a prezenta un mesaj politic „corect“ øi a inhiba gîndirea criticæ. . Am mers în Palestina acum cîfliva ani. de la gesturile propagandistice la ascunderea disensiunilor. The film also interrogates the complicity of activist filmmakers who organize sound and images in a particular way to present a “correct” political message and inhibit critical thinking. All the hype surrounding Web 2. Ce e frapant la filmele sale ulterioare cu Mieville e îndepærtarea lor de producflia militantæ øi de activismul video în plinæ ascensiune. sloganul „a face politic filme“ m-a provocat la o regîndire a raportului dintre artæ øi activism. sæ eliminæm øi accepflia comunæ a „politicului“ ca treburi guvernamentale sau tipuri de organizare. This is why it was so easily appropriated by capitalism.scena Dziga Vertov group. Here & Elsewhere [Aici øi altundeva] e deosebit de interesant. from its propagandistic gestures to its covering up of disjunctions in order to present a false image of the people united in struggle. Dar ce înseamnæ acest „noi“. Privit în acest context lærgit. altundeva? Vocea din off se confeseazæ: „Acasæ. new social relations. By contrast. ca sæ facem un film despre revoluflia iminentæ. Harun Farocki and Peter Watkins. American direct cinema sought to achieve a truer representation. It was in attempt to ask these other questions that I turned to the tradition of leftist experimental film of the 1960s and 70s. de noi raporturi sociale. Simply putting the means of production in the hands of the people would not automatically shatter oppressive relations of power. It was during the 1960s that documentary film became self-reflexive. between the work and its audience. between different subjects. between form and content. the slogan of “making films politically” has provoked me to rethink the relation between art and activism in a more complex way than placing the means of production in the hands of the people. To make a film about the coming revolution.” Here and Elsewhere is a critique of how militancy is staged as a political theater. I’ve attempted to elaborate this complexity along 5 trajectories that highlight the relations between the image and its referent. Godard’s use of the political as an adverb mirrored a new paradigm that emerged among the French left in the 1960s. pentru a prezenta o falsæ imagine a oamenilor unifli în luptæ. and also to subtract the common meaning of the “political” as affairs of government or modes of organization. implicitly. fapt ce presupunea cæ a le permite tuturor sæ comunice liber va provoca o revoluflie pornitæ de jos. the best examples of making film politically are his collaborations with Anne-Marie Mieville. French cinéma Still from In Transit. To grasp the suggestiveness of “making film politically” it’s necessary to subtract the word “film” (and see it more broadly in terms of cultural production). Mimesis: As an extension of photography. who all began from the activist premise that what must be changed is not merely the content of the work but its mode of production – but understood this transformation in a more complex way than democratizing technology. Filmul mai interogheazæ øi complicitatea producætorilor activiøti de filme care monteazæ sunetul øi imaginea într-un anume fel. which presupposed that enabling everyone to communicate freely would bring about a revolution from below. am început 117 . We went to Palestine a few years ago. the contradictions explode. There were still other questions to be asked. Viewed in this expanded context. including you. Godard says.0 was based exactly on a celebration of open participation. 30 min. 1. Pentru a surprinde semnificaflia faptului de „a face politic filme“. questioning its mediating gaze in its attempt to capture reality. The massive factory of YouTube users who worked for free and directly contributed to its value didn’t get any share of that value when Google bought YouTube for $1. întrucît deconstruieøte unul dintre vechile filme din perioada Dziga Vertov. în Franfla. În 1970. In 1970. What’s striking about his later films with Mieville is their distance from militant filmmaking as well as from the newly emerging video activism. Their call for open participation and for the transformation of passive consumers into producers struck me as a perfect liberal democratic utopia. spune Godard. nu øtii ce sæ faci cu filmul […]. I felt particularly inspired by Godard and Mieville. care privea politicul ca rupturæ cu politica existentæ øi ca încercare de instituire a noi forme de producflie øi. After 2000. de asemenea. here? Why did we go there. Here & Elsewhere is especially interesting because it deconstructs one of his earlier Dziga Vertov films. I started feeling a growing unease with the assumptions of the media activist networks I was involved with. “back in France you don’t know what to make of the film . Dupæ anul 2000. e necesar sæ eliminæm cuvîntul „film“ (øi sæ-l privim în sens mai larg. by subtracting the subjectivity of the filmmaker as much as possible. the documentary has traditionally been understood as mimesis achieved. and between production and distribution. în termeni de producflie culturalæ) øi. as a presentation of “the object itself” (Bazin) that is “indifferent to all intermediaries” (Barthes). video.

Transforming these hierarchies would entail making the process of production genuinely collaborative by involving other subjects in a dialogue rather than speaking for them or instrumentalizing them as a means to communicating a preconceived message. Acesta e motivul pentru care a øi fost atît de uøor apropriatæ de capitalism. a work about the brutal repression of the anti-NATO events in Bucharest in 2008. am fæcut apel la tradiflia filmului experimental stîngist din anii ’60 øi ’70. cinéma vérité-ul francez a introdus camera øi pe regizor direct în ecran. a face politic filme înseamnæ a folosi convenfliile documentarului pentru a le submina dinæuntru. ci øi modul ei de producflie – dar înflelegînd aceastæ transformare într-o manieræ mai complexæ decît tehnologia cu valenfle democratizante. 11 min. several people admitted that what happened wasn’t just the fault of the Romanian authorities and began to analyze the organizational mistakes they made. making films politically means using the conventions of the documentary-form in order to subvert them from the inside. Without this distance. A critique of mediation means admitting the subjectivity of perspective and asking how our own ideologies and inherited prejudices can influence the general frame that creates meaning.arta. a diary of a journey in Romania that reflects on post-communism. In one of the most memorable discussions. prin eliminarea în cea mai mare mæsuræ a subiectivitæflii autorului. A sense of distance is created through sound-image discontinuities and the narrator’s admission of the uncertain origins of authentic documents. Simpla apropriere a mijloacelor de producflie de cætre oameni nu distruge automat raporturile de putere opresive.65 miliarde de dolari. chestionîndu-øi scrutarea mediatoare în încercarea de a capta realitatea. But while the narrative criticizes these erasures. care au pornit cu toflii de la premisa activistæ cæ ceea ce trebuie sæ se schimbe nu e doar conflinutul operei. affirming the inevitability of mediation and the constructed nature of all representation. I made 2 videos about nationalism with teenagers from Cluj. its divisions of labor. during which 10 protagonists were simultaneously actors. it seemed that by focusing predominantly on involving non-experts in the process of production other important elements were neglected. dintre diferifli subiecfli. Mai existau øi alte întrebæri færæ ræspuns. Cinemaul direct american cæuta sæ obflinæ o reprezentare mai adeværatæ. and how it functions through a series of erasures: of history. dintre formæ øi conflinut. But it frustrates the possibility of a sentimental identification through estrangement devices that call attention to their construction. filmul documentar a devenit autoreflexiv. Reconstruction was filmed over a four-day workshop. all of which have the possibility to provoke strong emotional responses. making film politically means interrogating its entire mode of organization – its hierarchies of knowledge. Am fost inspiratæ în special de Godard øi Mieville. Chestionarea conflinutului de realitate al reprezentærilor mediate nu înseamnæ denunflarea tuturor imaginilor ca fiind inerent corupte – dim- vérité inserted the camera and the filmmaker directly into the screen. which sought to transform apathetic spectators into noisy producers. In Transit shows how private histories are themselves impure because memory functions like a dream-work that erases connections and creates new associations.. Toatæ agitaflia din jurul conceptului Web 2. 2. Intersubjectivity: In the most literal sense. the relation between the one who “directs” and those who perform what is usually seen as the less important work. which criticize official history in order to oppose it with authentic private histories. I began experimenting with the documentary-form with In Transit (2008). Harun Farocki øi Peter Watkins. the subjects who were represented were also the ones who made the work. In retrospect. ca prezentare a „obiectului în sine“ (Bazin). They discussed their memories in a group and wrote the script together. de Chris Marker. giving each other instructions and commenting on their performance.0 se baza tocmai pe o celebrare a participærii libere. care e „indiferent faflæ de orice intermediar“ (Barthes). O astfel de înfæptuire distorsionatæ a promisiunii activismului media a relevat faptul cæ sloganul „fæ-o tu însufli“ nu e suficient. private memoirs can easily become as ideological and manipulative as official history. Mimesis. In 2004. The video makes use of childhood stories. Ca prelungire a fotografiei. Questioning the reality effects of mediated representations doesn’t mean denouncing all images as inherently corrupt – on the contrary. of identities and of thought itself. Dimpotrivæ. as part of a project called Real Fictions. In this context. The video functioned like a Brechtian learning play. They took turns speaking before the camera. 1. and although they were collaboratively produced. Aceastæ fabricæ masivæ de utilizatori YouTube care lucrau gratis øi îi sporeau valoarea n-a primit niciun procent din acea valoare cînd Google a cumpærat YouTube pentru suma de 1. In Transit asks the audience to step back and reflect on their own relation to the images they’ve just seen. În acest context. În încercarea de a ræspunde la aceste alte întrebæri. it is not from the purity of an outside. Apelul lor la participare liberæ øi la transformarea consumatorilor pasivi în producætori m-a surprins ca fiind o perfectæ utopie liberalæ democraticæ. documentarul a fost înfleles în mod tradiflional ca mimesis dobîndit. Am încercat sæ elaborez aceastæ complexitate pe cinci coordonate care pun în luminæ raporturile dintre imagine øi referentul acesteia. family photographs and poetic texts. collaboration with teenagers from Cluj. But unlike the earlier project.Still from Paint Romanian. Several citations invoke the private archive films of Péter Forgács. video. This boundary was subverted in Reconstruction. there was a clear boundary between those who made the works and others who were represented in them. in which the actors were transformed through the 118 . The video was a collaboration with anti-NATO activists and the artist group h. audience and directors. It is only from a critical distance that it becomes possible to dig through the pile of ruins that are left by the erasures of the past and to uncover the traces of things that have been lost. the relation between the artist and those who are represented. Formally the videos were typical documentaries. În anii ’60. afirmînd caracterul inevitabil al medierii øi natura creatæ a oricærei reprezentæri. dintre operæ øi publicul ei øi dintre producflie øi distribuflie. By simultaneously creating and breaking the desire for identification. the problem is a certain way of producing images that naturalizes them by hiding their construction or barrages us with such emotional force that it diminishes our capacity to reflect. 2004 sæ simt o tot mai accentuatæ insatisfacflie legatæ de presupozifliile reflelelor de activism media în care eram implicatæ. un soi de transparenflæ mai puræ.

26 min. Creînd øi distrugînd simultan dorinfla de identificare. Ownership: Many artists whose work may be engaged or activist in the above sense have still not posed the question of the ownership and distribution of their work. they inhibit the possibility of critical thought. Transformarea acestor ierarhii ar atrage dupæ sine transformarea procesului de producflie într-unul cu adeværat de colaborare. Form: The specific arrangement of images and sounds in a film can create a feeling of immersion and identification or disrupt it. “I wanted to show the actions behind the words. 2.scena process of working together and gained new insights about themselves. the picture starts to break down – all background images are eliminated and the cuts between the words of the protagonists become visible. În tranzit admite cæ istoriile private sînt ele însele construite øi impure. My first use of disjunctive montage was in Made in Italy (2006). Doar din perspectiva unei distanflæri critice e posibil sæ caufli printre ruinele ræmase în urma øtergerilor din trecut øi sæ descoperi urmele lucrurilor pierdute. and between form and content also create a specific type of relationship to an audience. Today there’s a widespread consensus that copyright has been perverted to benefit corporations rather than the artists for whom it was originally intended. We deliberately tried to avoid making an activist video that would portray the struggle of the working class in a unified voice. A montage of association adds concordant images and voices to create a homogenous totality. now remembered as one of the key protagonists of May ’68. dar dejoacæ posibilitatea unei identificæri sentimentale prin intermediul unor mecanisme de înstræinare care atrag atenflia asupra construcfliei lor. Cîteva citate invocæ filmele de arhivæ privatæ ale lui Péter Forgács. a work about the delocalization of capital and the migration of labour made in collaboration with the Italian video collective Candida TV. Questioning the reality effects of images. it wouldn’t matter whether the content was leftist or not. Ever since its inception during the period of Romanticism. the relations between the image and its referent. În tranzit îi cere publicului sæ facæ un pas înapoi øi sæ reflecteze asupra propriului raport cu imaginile tocmai væzute. once suggested making a detourned leftist western. the video seeks to become a tool for discussion and self-reflection. O senzaflie de distanflæ e creatæ prin discontinuitæfli imagine-sunet øi prin recunoaøterea de cætre narator a originii neclare a documentelor autentice. A work of art that makes the audience uncomfortable and demands that they step back and reflect (or perhaps criticize or disagree) is more genuinely called activist than a work of agit-prop that motivates the audience to act in accordance with its message.” The form contributes to the overall goal: by showing all the unphotogenic aspects of Romanian activism. prin implicarea altor subiecfli în dialog. încît ne diminueazæ capacitatea de reflecflie. problema e cea a unui anumit tip de a produce imagini care le naturalizeazæ prin ascunderea execufliei lor sau ne blocheazæ cu o asemenea forflæ emoflionalæ. în loc sæ se vorbeas- 119 . If the audience was just sitting back and absorbing a fairy tale. jurnalul unei cælætorii în România. interruption of natural time sequences or direct address – tends to break the feeling of identification and provoke the audience to have doubts and questions. requiring the audience to take an active part in constructing its meaning. Godard had replied that if the western preserved a traditional Hollywood form and created a typical relationship of passive spectatorship. And so we must learn to hear again. the system of copyright has been a legal tool to transform art works into commodities and turn a profit for the owners of capital. with no images masking the words. Am început sæ experimentez cu forma documentarului cu În tranzit (2008). care reflecteazæ asupra postcomunismului øi modului în care acesta funcflioneazæ printr-o serie de øtergeri: a istoriei. And in that sense. made up of elements that don’t seem to fit. Lucrarea foloseøte poveøti din copilærie. even one with a leftist message. But no such golden age of copyright ever existed. Reception: In a sense. diviziunea muncii. or using an open form and various estrangement devices – like sound-image discontinuity. amintirile private pot deveni uøor la fel de ideologice øi manipulatoare ca istoria oficialæ. a face politic filme înseamnæ a interoga întregul mod de organizare – ierarhiile cunoaøterii. întrucît memoria funcflioneazæ precum o elaborare oniricæ ce øterge conexiuni øi creeazæ noi asocieri. 3. 4.. the message becomes ambiguous or even contradictory. After 20 minutes. between subjects. trade union leaders. And yet artists continue to be flattered by their association with the myth of the creative genius. Yet it seems that many militant films and activist videos still look like fairy tales with a leftist message. raportul dintre cel care „regizeazæ“ øi cei care realizeazæ acea muncæ privitæ de obicei ca fiind mai puflin importantæ. video. If the form is disjunctive. toate acestea avînd posibilitatea de a provoca ræspunsuri emoflionale puternice. deøi narafliunea criticæ aceste øtergeri. You said an excess of images leads to a poverty of thought. Two or Three Things about Activism (2008) went a step further – it was not only composed of disjunctive voices but had visible breaks in its structure and deconstructed its own motivations. Daniel Cohn-Bendit. Færæ aceastæ distanflare. fotografii de familie øi texte poetice. turning a blind eye to how it is used to justify their exploitation. The video begins with a richness of sound and images. O criticæ a medierii înseamnæ recunoaøterea subiectivismului perspectivei øi adresarea întrebærii cum anume pot influenfla propriile noastre ideologii øi prejudecæfli moøtenite cadrul general creator de semnificaflie. they would learn nothing about their specific situation. Dar. 2006 potrivæ. but to intervene in it from the inside. care criticæ istoria oficialæ pentru a-i opune istorii private autentice. collaboration with Candida TV. raportul dintre artist øi cei reprezentafli. Copyright pits artists against each other in a war Still from Made in Italy. 5. you wanted a bare archive of reflections. asta nu se face de pe poziflia puritæflii unui „în afaræ“. a identitæflilor øi a gîndirii înseøi. În sensul cel mai literal. It doesn’t try to represent its subject. or how certain institutions can alienate these relations by placing them outside their control. Made in Italy presents a clash of different perspectives – owners of Italian companies in Romania. immersing the audience in the stories of Romanian activists. Intersubiectivitatea. workers and migrants – it’s up to the audience to navigate through the contradictory messages and draw their own conclusions.

Un montaj asociativ adaugæ imagini øi voci concordante pentru a crea o totalitate omogenæ. delegitimates the idea of a common culture. of competition for originality – its effects are not only economic. care urmærea transformarea spectatorilor apatici în producætori gælægioøi. lideri de sindicat. aceste materiale erau niøte documentare tipice øi. Din punct de vedere formal. iar tæieturile dintre cuvintele protagoniøtilor devin vizibile. tu doreai o simplæ arhivæ de reflecflii. 60 min. The call for “making film politically” is a suggestive signpost for the need to move beyond the content of political engagement and consider how modes of production. Ei au vorbit pe rînd în fafla camerei. This second search is not something that is specific to art – it is an indiscipline that resides at the core of every discipline. Organizarea specificæ a imaginilor øi sunetelor într-un film poate crea senzaflia de implicare øi identificare sau o poate submina. they jealously guard their “property” from others. And what those conditions leave out. it is doomed to remain trapped in a system that constrains its power and renders its critique ineffective. se pærea cæ prin accentul predominant pus pe implicarea unor nonexperfli în procesul de producflie au fost neglijate alte aspecte importante. exista o graniflæ claræ între cei care creaseræ lucrærile øi cei reprezentafli în ele. Forma. it also naturalizes a certain process of knowledge production. Retrospectiv. Øi-au discutat amintirile în grup øi au scris scenariul împreunæ. video. o lucrare despre delocalizarea capitalului øi migraflia forflei de muncæ. de asemenea. anti-NATO Initiative and h. publicul poate naviga printre mesajele contradictorii pentru a trage propriile concluzii. mesajul devine ambiguu sau chiar contradictoriu.arta. imaginea începe sæ se dezintegreze – toate imaginile de fundal sînt eliminate. muncitori migranfli –. Reconstituire a fost filmat în cadrul unui atelier de lucru de patru zile. Într-un fel. Douæ sau trei chestiuni despre activism (2008) a fæcut un pas mai departe – constînd nu doar din voci disjunctive. dintre formæ øi conflinut creeazæ. This process of questioning brings to mind the humble origins of the word “research”. Ai spus cæ un exces de imagini duce la o særæcire a gîndului. 2010 Still from Reconstruction. færæ imagini care sæ acopere cuvintele. Videoul începe cu o bogæflie de sunet øi imagini. copleøind publicul prin narafliunile activiøtilor români. Instead. Dar. o lucrare despre reprimarea brutalæ a manifestafliilor anti-NATO de la Bucureøti din 2008. 2009 120 . Dacæ forma e disjunctivæ. Artists are not encouraged to share their thoughts and expressions or to contribute to a common pool of creativity.arta. Prima datæ cînd am folosit montajul disjunctiv a fost la Fabricat în Italia (2006). dintre subiecfli. compusæ din elemente ce nu par sæ se potriveascæ. un anumit tip de raport cu publicul.. what its conditions of possibility have been. oferindu-øi unii altora instrucfliuni øi fæcînd comentarii asupra interpretærii. As long as a work of art is copyrighted and can’t be disseminated or used freely. an immanent critique that seeks to expose and transcend its own limits. întreruperea succesiunii temporale naturale sau adresarea directæ – tinde sæ distrugæ sentimentul de identificare øi sæ stîrneascæ îndoieli øi întrebæri din partea publicului. methods of articulating meaning and the ownership of culture all form part of an interconnected whole that must be interrogated in its entirety. parte a unui proiect intitulat Ficfliuni reale. Receptarea. „Eu doream sæ aræt acfliunile din spatele articulafliilor. ci sæ intervinæ în acesta dinæuntru. În 2004. Dupæ 20 de minute. în timpul cæruia zece dintre protagoniøti au fost simultan actori. the second asks how that knowledge was produced. This is a vision of the art world created in capitalism’s own image. cîteva persoane au recunoscut cæ ceea ce s-a întîmplat n-a fost doar din vina autoritæflilor române øi au început sæ analizeze erorile organizatorice pe care le-au fæcut. realizat în colaborare cu colectivul video italian Candida TV.cæ în numele lor sau ca ei sæ fie instrumentalizafli ca mijloc de a comunica un mesaj existent dinainte.“ Forma contribuie la obiectivul final: prin înfæfliøarea tuturor aspectelor nefotogenice ale activismului românesc. Nu încearcæ sæ-øi reprezinte subiectul. 4. raporturile dintre imagine øi referentul ei. who they view as potential spies and thieves lying in wait to snatch and defile their original ideas. Fabricat în Italia prezintæ ciocnirea a diferite perspective – proprietari de companii italiene din România. cerîndu-i publicului sæ ia parte în mod activ la construirea semnificafliei. as long as it circulates primarily through dominant cultural institutions and is accessible only to an elite type of audience. forms of organization. Once the first search produces a certain type of knowledge. Într-una dintre cele mai memorabile discuflii. Berlin. videoul urmæreøte sæ devinæ un instrument de discuflie øi autoreflecflie. Videoul a funcflionat ca o piesæ brechtianæ didacticæ. Aceastæ lucrare a fost rodul colaborærii cu activiøti anti-NATO øi cu grupul artistic h. Chestionarea efectelor reale ale imaginilor sau folosirea unei forme deschise øi a diferite mecanisme de înstræinare – precum discontinuitatea sunet-imagine. public øi regizori. spre deosebire de proiectul anterior. 3. în care actorii au suferit transformæri prin procesul de colaborare øi au aflat lucruri noi despre ei înøiøi. Aceastæ graniflæ a fost eliminatæ în Reconstituire. deøi produse în colaborare. ci avînd øi breøe vizibile la nivel structural øi deconstruindu-øi propriile motivaflii. Øi cæ trebuie sæ învæflæm sæ auzim din nou. subiecflii reprezentafli erau în acelaøi timp øi creatorii lucrærii. Am încercat în mod deliberat sæ evitæm producerea unui video activist care sæ portretizeze printr-o voce comunæ lupta clasei muncitoare. am realizat douæ materiale video despre naflionalism cu adolescenfli din Cluj. and cripples social relations. It is literally a second search. collaboration with Autonomous.

Chiar de la apariflia lui în perioada romantismului. crearea unui western deturnat spre stînga.scena Daniel Cohn-Bendit. se pare cæ numeroase filme militante øi videouri activiste continuæ sæ arate ca niøte basme cu mesaj de stînga. ea e condamnatæ sæ ræmînæ prinsæ într-un sistem care-i limiteazæ puterea øi îi face ineficientæ critica. o criticæ imanentæ care urmæreøte sæ expunæ øi sæ-øi depæøeascæ propriile limite. Chemarea de „a face politic filme“ e un indicator sugestiv al nevoii de a trece dincolo de conflinutul implicærii politice øi de a lua în considerare felul cum modurile de producflie. un anumit proces de producflie de cunoaøtere. ei îøi apæræ geloøi „proprietatea“ de ceilalfli. cea de-a doua întreabæ cum anume a fost produsæ aceastæ cunoaøtere. Proprietate. parte dintr-un întreg interconectat care trebuie interogat integral. Copyrightul îi implicæ pe artiøti unii împotriva celorlalfli într-o competiflie pentru originalitate – efectele lui nu sînt doar economice. Dimpotrivæ. video. 5. delegitimînd ideea de culturæ comunæ øi mutilînd raporturile sociale. Odatæ ce prima cæutare produce un anumit tip de cunoaøtere. în acelaøi timp. Godard a replicat cæ dacæ westernul îøi pæstra forma tradiflionalæ de la Hollywood øi crea un raport tipic de raportare pasivæ a spectatorului. toate. El înseamnæ literal a doua cæutare. Aceastæ a doua cæutare nu e specificæ artei – e o indisciplinæ care fline de miezul oricærei discipline. artiøtii continuæ sæ fie flatafli de asocierea cu mitul geniului creator. el nu avea sæ învefle nimic despre situaflia lui concretæ. sistemul de copyright a fost un instrument legal de transformare a operelor de artæ în mærfuri øi de creare a unui profit pentru posesorii de capital. atîta vreme cît ea circulæ în principal prin institufliile culturale dominante øi este accesibilæ doar unui public de elitæ. el naturalizînd. 2008 121 . Øi ce anume lasæ pe dinafaræ acele condiflii. metodele de articulare a semnificafliei øi proprietatea asupra culturii fac. Berlin. 73 min. formele de organizare. Dar o asemenea epocæ de aur a copyrightului n-a existat niciodatæ. O lucrare de artæ care face publicul sæ se simtæ inconfortabil øi îi cere sæ facæ un pas înapoi øi sæ reflecteze (sau poate sæ critice sau sæ nu fie de acord) e activistæ într-o mai mare mæsuræ decît o lucrare „agit-prop“ care motiveazæ publicul sæ acflioneze în conformitate cu mesajul ei. existæ un consens general cæ drepturile de autor au fost pervertite în beneficiul corporafliilor. nu mai conta dacæ conflinutul lui era de stînga sau nu. Numeroøi artiøti a cæror operæ poate fi consideratæ angajatæ sau activistæ în sensul de mai sus nu au pus încæ problema proprietæflii øi distribufliei operei lor sau cea a modului în care anumite instituflii pot înstræina aceste raporturi prin plasarea în afara controlului lor. Aceastæ imagine a lumii artistice e creatæ dupæ propria imagine a capitalismului. Artiøtii nu sînt încurajafli sæ-øi împærtæøeascæ ideile øi expresiile sau sæ contribuie la un fond comun de creativitate. Cu toate acestea. øi nu al artiøtilor cærora le erau adresate iniflial.. Øi prin asta împiedicæ posibilitatea gîndirii critice. chiar unul cu mesaj stîngist. Atîta vreme cît o lucrare de artæ se aflæ sub copyright øi nu poate fi diseminatæ sau folositæ liber. pe care-i privesc ca pe niøte potenfliali spioni øi hofli minflind øi pîndind sæ le fure øi pîngæreascæ ideile originale. odatæ. Øi totuøi. a sugerat. Dacæ publicul urma sæ øadæ relaxat øi sæ urmæreascæ un basm. Acest proces de chestionare ne aduce aminte de originile umile ale cuvîntului „cercetare“. care au fost condifliile de posibilitate care i-au permis apariflia. Astæzi. 2010 Traducere de Alex Moldovan Still from Two or Three Things about Activism. închizînd ochii la cum e el folosit pentru a le justifica exploatarea. cunoscut acum drept unul dintre protagoniøtii-cheie din mai ’68.

at/?page_id=14171 122 .at/?p=383&lang=en http://unsereuni.insert Universitatea din Viena / Vienna University Academia de Arte Frumoase din Viena / Academy of Fine Arts Vienna: Revendicæri / Demands http://unsereuni.

Bologna Burns, UniCampus Vienna, 11–14 March 2010, photo: Bogdan Ghiu Bologna Burns, UniCampus Vienna, 11–14 March 2010, photo credit: Martin Juen

+ (campus de luptæ. împotriva neoliberalizærii universitæflii)

Criza universitæflii, criza societæflii
Bogdan Ghiu

Criza universitæflii nu a aøteptat actuala (anti-)crizæ mondialæ explicitæ, prin care criza capitalismului, mai exact capitalismul de crizæ, capitalismul-crizæ cautæ sæ se relanseze „dialectic“, profitînd tocmai de propria imposibilitate împinsæ la limitæ, abuzînd de propriile abuzuri prin traducerea øi transferarea lor politicæ spre întreaga populaflie planetaræ. Sîntem øantajafli cu salvarea unor societæfli îmbolnævite. Criza universitæflii poate fi, cel mult, amplificatæ øi radicalizatæ de actuala crizæ generalæ, de actualul regim de crizæ (regim al guvernærii prin crizæ). Criza universitæflii are propria ei istorie. Øi, ca atare, a anticipat øi a simulat „în efigie“, încercînd s-o provoace în realitate, criza mondialæ. Dacæ umanitatea nordicæ (occidentalæ) nu øi-ar fi delegat tot mai mult creativitatea moralæ dispozitivelor tehnologice øi s-ar fi comportat cu adeværat pragmatic (elaborînd tehnici de luptæ, adicæ de rezistenflæ), criza universitæflii ar fi putut (logic, virtual, intensiv) declanøa social-politic, nu economic-politic, criza mondialæ, o crizæ cu adeværat vindecætoare, de eliberare, nu de aservire, aøa cum este criza actualæ (instrument pentru putere, nu pentru societate). Din acest punct de vedere, capitalismul poate fi privit ca o metacrizæ, ca o bætælie pentru crizæ. Se poate afirma cæ, în lipsa proletariatului divizat prin atragerea, la centru, spre clasele de mijloc, iar la periferie (în Sud) împins spre spectralitatea lumpenului, universitatea a reprezentat, dupæ revoltele din 1968, avangarda, mai mult sau mai puflin ignoratæ, a luptelor capitalismului actual, devenit „imaterial“, adicæ în acelaøi timp „libidinal“ øi „cognitiv“: o mizæ øi principalul teren de luptæ. Criza anilor ’60 culminase, în avangarda ei universitaræ, cu afirmarea dorinflei, prin care tineretul postbelic sfida ideologia capitalistæ a „interesului raflional“. Drept urmare, capitalismul a dat curs tocmai acestei fibre (dintotdeauna a lui), conducînd spre apariflia a ceea ce s-a numit „capitalismul libidinal“ al zilelor noastre. Forfla productivæ a fluxurilor eliberatoare, deteritorializante, de dorinflæ a fost recaptatæ øi recodificatæ: deteritorializarea produce, azi, transteritoriul sau postteritoriul global – lumea-teritoriu. Dorinfla a încetat prin urmare sæ mai fie revoluflionaræ, devenind nu absurd represivæ, ci, mult mai ræu, simulat eliberatoare. Revoluflia nu era înæbuøitæ în sînge, ci se sufoca în propria ei parodie. Bætælia pentru dorinflæ a fost pierdutæ dat fiind cæ a fost falsificatæ. Dupæ ce, la sfîrøitul anilor ’60, fusese terenul luptei pentru exproprierea dorinflei, universitatea a devenit în deceniile urmætoare teren de luptæ pentru aproprierea øi (re)definirea cunoaøterii. Imediat, în paralel, a apærut øi replica mimeticæ a capitalului, conform aceleiaøi strategii de preluare-deturnare prin simulare: ideologia aøa-zisei „societæfli a cunoaøterii“, celebratæ „libertarian“ (adicæ radical individualist, sælbatic, regresiv, „naturist“, „pionieristic“ capitalist), a transferat, din nou, potenflialul revoluflionar pe teren exclusiv tehnologic. Revoluflia devine, prin deplasare (concept psihanalitic), o tehnicæ: mediu controlabil de control. În felul acesta, capitalismul devine tot mai mult un expert în traduceri, transferæri, translatæri. Universitatea, s-a afirmat, este echivalentul actual al fabricii, al uzinei. Øi cred cæ este adeværat. Ea nu trebuie deci, aøa cum atrage atenflia, mai jos, George Caffentzis, sæ viseze, aøa cum încæ mai era cazul în 1968, sæ se conecteze la alte lupte, universitatea nu este un mediu separat øi închis, ci terenul central, principal de disputæ. În Nordul postindustrial, universitatea este deja integratæ în producflia de capital. Cel mai important pentru ea este sæ-øi poarte luptele cu atenflie la ea acasæ. Pentru cæ este foarte posibil ca, în Nord (pentru a abandona falsa dihotomie Est/Vest), universitatea sæ fie, azi, singurul teren de luptæ, singurul teren pe care lupta de reapropriere a producfliei mai este vizibilæ øi posibilæ, efectivæ. Strategic, luptele actuale ale universitæflii sînt, structural, luptele societæflii înseøi. Neoliberalizarea universitæflii cautæ sæ extindæ øi sæ radicalizeze tradiflionala biopoliticæ liberalæ a codificærii umanitæflii sub forma individului-capital øi a populafliei-resursæ (în acelaøi timp unealtæ øi materie). Pentru cæ este mai simplu, mai economic sæ formezi din faøæ în loc sæ reprimi øi sæ reformezi mai tîrziu, la nesfîrøit. Astfel încît universitatea neoliberalæ cautæ sæ formeze, prin deturnarea banilor publici (în schimbul viitoarei pæci sociale, deci al tihnei oamenilor politici), resurse productive pentru capital, nu cetæfleni critici, lucizi, liberi. Din faøæ! Global, geostrategic, prin „Procesul Bologna“ (øi „Strategia Lisabona“), Uniunea Europeanæ (postimperialism „democratic“, economicos-economic) cautæ sæ øteargæ definitiv „disidenfla“ øi „diferenfla“ europeanæ. România este un trist exemplu perfect al reuøitei strategiei postimperiale de racolare a fostelor colonii informale, a fostelor periferii ca masæ (øi scaræ) de manevræ, ca mediu de presiune. Actuala prestaflie a României, atît la nivel politic, cît øi, mai grav, la nivel social, e una de coadæ (globalæ) de topor. Nimic mai stræin, mai exotic, mai neavenit pentru populafliile universitare indigene reunite, adicæ atît pentru triburile de studenflime, cît øi pentru castele profesorale deja industrial produse øi reproduse, decît actualitatea imperativæ øi centralitatea strategicæ a luptelor din cîmpul universitar global. România este deja, de mult, o fabricæ provincialæ de diplome pentru o piaflæ a cunoaøterii øi a muncii ironic inexistentæ. Foarte rapid, universitatea româneascæ a devenit farsa concentrat-lizibilæ, dar în registru tragicomic, a redefinirii cunoaøterii în registru capitalist-global. Iatæ de ce am considerat o datorie intelectualæ, øi un act de adeværat jurnalism, sæ conectæm parodica universitate româneascæ la disputele de idei øi la luptele de stradæ care o privesc, care, cu voie, færæ voie, sînt ale ei. Criza universitæflii, nu criza economicæ financiar provocatæ, este adeværata crizæ globalæ accesibilæ, neconfiscatæ, în care lupta (mai) poate sæ fie purtatæ.

125

un salariat al unei companii private s-ar fi putut afla sub regimul unui astfel de contract chiar dacæ nu se afla la prima sa angajare.) 1. (N. Autonomedia/Semiotext(e) Press. de pînæ la 32% la Universitatea din California øi cu procente similare la unele universitæfli britanice. Dordrecht. Roma. în special în SUA. Autonomedia. ed. NY. în urma unor puternice mobilizæri populare.org). Energy. Deøi adoptat de parlamentul francez la 31 martie 2006. în mod colectiv. protestele studenfleøti au înregistrat escaladæri aproape peste tot în lume. Istituto dell’ Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trecanni. Editorii flin sæ-i mulflumeascæ profesorului George Caffentzis pentru amabilitatea acordærii drepturilor de traducere øi de publicare a versiunii în limba românæ a prezentului text øi a celui urmætor. sub pretextul „egalitæflii de øanse“. trad. New York. Dominique de Villepin. unde dateazæ de la votarea Legii Bayh-Dole din 1980. George Caffentzis vede apariflia unui nou domeniu de luptæ. (N. Congresul Studenflilor Sud-Africani [South Africans Students’ Congress] (SASCO) a încercat sæ închidæ nouæ universitæfli.metamute. pentru ca educaflia sæ poatæ începe. (N. ed.“ (Text dintr-un fluturaø gæsit la Academia de Arte Frumoase din Viena. New York. 2010. La originea celor mai recente mobilizæri se aflæ reducerile bugetare pe care guvernele øi institufliile academice le-au implementat ca urmare a dezastrului de pe Wall Street øi creøterea taxelor rezultatæ de aici. Pe site-ul Tinyurl. fusese o încercare de øiretlic legislativ al dreptei franceze prin care. CPE prevedea o „perioadæ de consolidare“ de doi ani în care angajatorul. 2000. numær special: „Don’t Panic. øi care au afectat toate aspectele vieflii de student din întreaga lume.) 3. proiectul CPE a fost retras de primministrul francez din acel moment. ed. Universitæflile create „pentru profit“ sînt încæ o minoritate pe scena academicæ. Autonomedia. spre deosebire de prevederile „perioadei de încercare“. Germania. Mai mult decît atît: „Nu vom plæti pentru criza voastræ“ – sloganul studenflilor italieni aflafli în grevæ – a devenit un strigæt de luptæ internaflional. dar nici pæstrarea ei. ed.) 2. øi „valul anormal“ din Italia. Exciting the Industry of Mankind: George Berkeley’s Philosophy of Money. La filosofia del denaro di John Locke. sugerînd o revenire a impetuozitæflii din 1968. Edu-Factory Collective. membru fondator øi coordonator al grupurilor Midnight Notes Collective øi Committee for Academic Freedom in Africa. profesor de filosofie la University of Southern Maine. cînd grevele øi ocuparea campusurilor au proliferat din California pînæ în Austria. din 2006. De atunci. 1989. A Thousand Flowers: Social Struggles Against Structural Adjustment in African Universities.4 Sfîrøitul pactului educaflional Cele mai importante elemente ale acestei restructuræri au fost corporatizarea sistemelor universitare øi comercializarea educafliei.com/squatted-universities s-au înregistrat 168 de universitæfli (majoritatea din Europa) unde au avut loc acfliuni între 20 octombrie øi sfîrøitul lui decembrie 2009. Criza economicæ nu a fæcut însæ decît sæ exacerbeze acest sentiment general de insatisfacflie. 1992 (coeditare Midnight Notes Collective). Mute Magazine (www. putea sæ rupæ unilateral contractul færæ a fi obligat sæ ofere un motiv. restructurarea mediului academic ca afacere profiGEORGE CAFFENTZIS este filosof politic. 2009. 1973–1992. Pe data de 4 martie 2010. Kluwer Academic Publishers. 2000 (coeditare). Aøa-numitul Contrat Première Embauche (CPE). cel îndreptat împotriva pactului necinstit al unei educaflii costisitoare în schimbul unei precaritæfli de o viaflæ.Edu-War in Progress. În acest sens. Pe mæsuræ ce studenflii din lumea întreagæ încep sæ ia atitudine împotriva reducerilor de fonduri operate de guvernele naflionale pe seama universitæflilor. Midnight Oil: Work. SUA. Abused Words and Civil Government: John Locke’s Philosophy of Money.org. Organise! A Mute Special on Struggle in Education Today“. Brooklyn. care le permitea universitæflilor sæ obflinæ patente ale „descoperirilor“ fæcute în propriile lor laboratoare øi pentru care companiile trebuiau sæ plæteascæ pentru a le putea folosi. Elveflia øi ulterior Marea Britanie. dar „afacerea înfloritoare“ academicæ e foarte avansatæ. Africa World Press. Destinat tinerilor pînæ în 26 de ani aflafli în øomaj de peste øase luni. forflele de poliflie alungînd studenflii de pe o baricadæ în flæcæri cu ajutorul tunurilor de apæ. Iar valul e departe de-a fi luat sfîrøit. 126 . la 10 aprilie 2006. Autonomedia. 2001 (coeditare Midnight Notes Collective). Trenton. Auroras of the Zapatistas: Local and Global Struggles in the Fourth World War. scris iniflial la Universitatea din California) De la masiva revoltæ studenfleascæ din Franfla. Nota editorului britanic. din 2008. avîndu-øi originea în reforma neoliberalæ a educafliei øi în restructurarea producfliei din ultimele trei decenii. chemînd la o educaflie universitaræ liberæ. Croaflia. englezæ: Clipped Coins. Vezi http://defendeducation. Protestul de la Universitatea din Johannesburg s-a dovedit cel mai problematic. autor a numeroase articole øi al cærflilor: Parole abusate.3 În aceeaøi zi. împotriva aøa-numitului „contract pentru prima angajare“2. New York. angajatul concediat fiind considerat demisionar øi neavînd deci drept la øomaj. Trebuie sæ ne cerem nouæ înøine øi celorlalfli sæ preluæm controlul asupra acestor universitæfli. „contract pentru prima angajare“.) 4. noua miøcare studenfleascæ poate fi privitæ drept principalul ræspuns organizat la criza financiaræ globalæ. cu ocazia unei zile naflionale dedicate acfliunii (prima din mai 1970 pînæ azi) organizate în sprijinul educafliei publice. în Statele Unite. Nu trebuie sæ cerem nimic.1 „Nu trebuie sæ cerem distrugerea universitæflii. 1988. (N. Towards a Global Autonomous University. monete tosate e governo civile. Actualitatea øi istoria ei Lupte universitare la sfîrøitul pactului educaflional* George Caffentzis * „University Struggles at the End of the Edu-Deal“. În toamna øi iarna lui 2009 s-a înregistrat un crescendo. War. una dintre organizafliile coordonatoare a enumerat 64 de campusuri diferite unde au existat forme de protest.

øi nu americani sau europeni. în anii ’90. Africa World Press. avînd siguranfla cæ sînt potrivifli pentru acele slujbe. au devenit elemente standard ale vieflii academice americane øi. în Statele Unite. precarizarea muncii academice øi introducerea unor taxe de øcolarizare tot mai mari. altfel spus costul pregætirii în vederea muncii. A Thousand Flowers: Social Struggles Against Structural Adjustment in African Universities. 10. A se vedea Silvia Federici. George Caffentzis. ca respingere a restricfliilor impuse de subordonarea educafliei faflæ de logica pieflei. cum ar fi promisiunea unor salarii mari pentru viitorii lucrætori din domeniul cunoaøterii. care se manifestæ în timp sub forma creøterii numærului celor incapabili sæ-øi achite datoriile. aruncînd o umbræ întunecatæ asupra viitorului acestora. sub presiunea unei restructuræri economice care fæcea din educaflie o condiflie pentru angajare. La fel ca în cazul muncitorilor imigranfli. Pe mæsuræ ce campus dupæ campus. declanøatæ în 2008. atacul la adresa studenflilor nu semnificæ faptul cæ nu e nevoie de lucrætorii din domeniul cunoaøterii. Japonia). pp. înregimentarea studenflilor a continuat sæ creascæ în toatæ lumea. indiferent de costuri. centralizeazæ crearea de standarde pedagogice. Nu existæ nicio îndoialæ. ultimele garanflii ræmase. Criza financiaræ din universitate (creøterea taxelor de øcolarizare. Trenton.6 Dar noul regim neoliberal a reprezentat øi sfîrøitul unui pact de clasæ [class deal]. în expansiunea învæflæmîntului complementar øi. În ultimele douæ decenii. indicînd o diferenflæ de 83%. 127 . Acfliuni asemænætoare au mai avut loc øi în numeroase sisteme universitare din Africa øi din Asia (Taiwan. transformîndu-i pe studenfli în servitori angajafli ai bæncilor øi/sau ai statului. în acelaøi timp. parflial. împotriva neoliberalizærii universitæflii) tabilæ a continuat neabætutæ. Deschiderea laboratoarelor universitare spre afaceri private. un proiect al Uniunii Europene care instituie o Zonæ Europeanæ a Educafliei Superioare øi promoveazæ circulaflia forflei de muncæ pe teritoriul ei prin omogenizarea øi standardizarea programelor øi a diplomelor øcolare. 2006. costul „educafliei“. Zerowork. Singapore. În cadrul universitæflii corporatizate. le confiscæ actorilor locali controlul øi devalorizeazæ cunoaøterea localæ øi preocupærile locale. care au marcat sfîrøitul politicii educaflionale dominante în epoca keynesianæ. în acest context. 128–142 [„Renunflarea la scaræ: universitæflile în crizæ”. acflioneazæ ca un mecanism de disciplinare a vieflii de student. vol. Odatæ cu eliminarea stipendiilor. de exemplu. flinteøte spre aceastæ strategie de rezistenflæ. El redefineøte educaflia ca producflie de muncitori mobili øi flexibili care posedæ abilitæflile solicitate de angajatori. risipind iluzia keynesianæ cæ investiflia în educaflia superioaræ se va dovedi profitabilæ sub forma unei creøteri a productivitæflii generale a muncii. studenflii se confruntæ acum cu capitalul în mod direct. Africa World Press. pp. I. Statisticile au pærut sæ confirme înflelepciunea ascensiunii pe scara educafliei. în datoria studenfleascæ în creøtere. infra. ruøi. 2009. care sînt. færæ doar øi poate din pricina proliferærii incapacitæflii de platæ øi pentru cæ astæzi capitalismul refuzæ orice garanflii. „americanizate“ øi standardizate (în Taiwan. a devenit o obiønuinflæ sæ se susflinæ cæ. lupta care rezumæ noua miøcare studenfleascæ a fost purtatæ împotriva „Procesului Bologna“. 2000. între salariile absolvenflilor de învæflæmînt superior øi cele ale muncitorilor care au absolvit un liceu. pp. cu diferenflele regionale specifice. de la Berkeley pînæ la Berlin. au devenit focare de revoltæ antiautoritaristæ. George Caffentzis øi Alidou Ousseina. prin impunerea Registrului de citate din øtiinflele sociale [Social Science Citation Index] pentru evaluarea profesorilor) – pentru ca. Asinamali: University Struggles in Post-Apartheid South Africa. sud-africani sau brazilieni. de la New York pînæ la Paris øi Nairobi. vînzarea de cunoaøtere pe piafla mondialæ (prin educaflie on-line øi învæflæmînt off-shore). Richard Pithouse. un ræspuns la luptele studenfleøti øi la miøcærile sociale din anii ’60 øi ’70. a alocafliilor øi a educafliei gratuite. cæ actuala crizæ financiaræ globalæ. în felul acesta. a fost transferat direct forflei de muncæ. aceleaøi direcflii pot fi înregistrate acum în întreaga lume. prin reduceri de buget. care promitea salarii øi o satisfacflie a muncii mai mare în schimbul preluærii de cætre muncitori øi familiile lor a costului educafliei superioare. concedieri øi prin masificarea øomajului. extrem de împoværætoare avînd în vedere cæ precaritatea a devenit principalul raport de muncæ øi cæ. odatæ cu apariflia „societæflii cunoaøterii“ øi a revolufliei informafliei. mai presus de toate. Færæ îndoialæ cæ „pactul educaflional“. aceasta traducîndu-se printr-o micøorare masivæ a salariului. Trenton. Dar creøterea gradului de înregimentare øi de îndatorare trebuie înfleleasæ øi ca o formæ de luptæ. ideologia educafliei ca pregætire pentru viafla civicæ øi pentru binele public a trebuit abandonatæ. În Europa. 5. 282–291. Acesta e øi sfîrøitul rolului statului ca mediator.5 Existæ o recunoaøtere generalæ a faptului cæ aceastæ comercializare a sistemului universitar a reprezentat. 130–136]. corporafliile globale sæ poatæ folosi „muncitori din domeniul cunoaøterii“ [knowledge workers] indieni. „Science as Ideology: SSCI. TSSCI and the Evaluation System of Social Sciences in Taiwan“. capitalul denunflæ acest „pact“. îndepærtînd.+ (campus de luptæ. 2. øi Arthur Hou-ming Huang. cunoaøterea „cumpæratæ“ e devalorizatæ rapid de inovaflia tehnologicæ. ci cæ aceøtia trebuie disciplinafli øi proletarizafli printr-un atac la adresa puterii pe care au început s-o revendice parflial øi din cauza pozifliei lor în cadrul procesului de acumulare. care i-au silit pe studenfli sæ se îndatoreze øi mai mult. „Throwing Away the Ladder: The Universities in the Crisis“. o formæ ascunsæ de apropriere. Procesul Bologna pune færæ ruøine universitatea la dispoziflia mediului de afaceri. 6. care. reducerile de buget. 1975. în sæli aglomerate în care profesorii nu mai reuøesc sæ asocieze chipuri numelor din cataloage. În crizæ. concedierile øi disponibilizærile) are ca flintæ directæ eliminarea garanfliei unui salariu pe care se presupunea cæ o aduce educaflia superioaræ formalæ øi îmblînzirea „cognitariatului“ [cognitariat]. e desfiinflat øi el. Inter-Asia Cultural Studies. Cu toate acestea. la fel ca orice marfæ. educaflia superioaræ e o „necesitate“ (Banca Mondialæ. nr. 2002).

Între timp. øtiri despre greve. Edu-Notes. poveøti. Numeroøi studenfli realizeazæ cæ sistemul capitalist nu poate sæ ofere nimic acestei generaflii. mai evidentæ în Statele Unite øi. a devenit cea mai vizibilæ în dezbaterea stîrnitæ în timpul grevelor de anul trecut [2009] de la Universitatea din California. dobîndirea unei diplome nu mai constituie o garanflie pentru un viitor care promite sæ aducæ øi mai multæ precaritate øi o constantæ autoreciclare. politica keynesianæ a grupurilor de interese. pe deasupra. Distincflia nu este una pur ideologicæ. Aø mai dori sæ le mulflumesc tovaræøilor din grupul Edu-Notes pentru ideile øi inspiraflia oferite. cæ niciun „nou pact“ nu este posibil. ea revendicæ o educaflie universitaræ gratuitæ. reînviind visul unei „øcolarizæri de masæ“ finanflate public. în prezent se discutæ mult despre crearea de „cunoøtinfle comune“ [knowledge commons]. De unde øi sloganul „ocupafli totul“ – ocuparea clædirilor fiind privitæ ca un mijloc de preluare a puterii. øi care uneori a cæpætat un ton caustic pe mæsuræ ce aceøti termeni au devenit niøte semnificanfli complecøi pentru ierarhii øi identitæfli. Îøi are rædæcinile în contradicfliile cu care se confruntæ toate miøcærile antagoniste de azi. raporturi de putere distinctive øi consecinfle ale asumærii unor riscuri. a adîncit diviziunile øi. Pe de o parte. într-un instrument al înrobirii lor. Restructurarea economicæ a fragmentat forfla de muncæ. existæ la mulfli sentimentul cæ nu mai este nimic de negociat. „Introduction to EduNotes“. nu în ultimul rînd. de creare a unor spaflii pe care studenflii sæ le poatæ controla. accesibilæ celor aflafli în afara „zidurilor“ ei. Cheia acestei construcflii o va constitui problema datoriei. pe de altæ parte. accesat la adresa www. o breøæ în fluxul de muncæ øi de valoare prin care universitatea îøi extinde sfera. Ce e sigur e cæ existæ o provocare majoræ pe care miøcarea trebuie s-o rezolve pentru a-øi spori puterea øi capacitatea de a intra în legæturæ cu alte lupte. din moment ce.afterthefallcommuniques. 2010. nici mæcar în regiunile metropolitane ale lumii. Mulflumiri Aø dori sæ le mulflumesc facultæflii øi studenflilor pe care i-am intervievat recent de la Universitatea din California. pentru majoritatea studenflilor. în sensul creærii unor forme de producere de cunoaøtere autonomæ. miøcarea studenfleascæ îøi creeazæ deja un bun comun propriu chiar în toiul luptei. chemînd la o dezertare în masæ a acesteia sau urmærind transformarea campusului într-o bazæ pentru producerea de cunoaøtere alternativæ. avînd ca rezultat un volum excepflional de imagini. Acesta e un pas necesar dacæ miøcarea doreøte sæ cîøtige putere pentru a recupera educaflia din mîinile autoritæflilor academice øi ale statului. manifestaflii øi ocupæri de clædiri au circulat în jurul lumii provocînd un tam-tam electronic global al schimbului de comunicate. documente. ea reprezintæ o revoltæ împotriva universitæflii ca atare. într-o mai micæ mæsuræ. de a face revendicæri øi „pacte“. care sæ nu fie finalizatæ sau condiflionatæ de piaflæ øi care sæ le fie accesibilæ celor aflafli în afara zidurilor universitæflilor. întrucît înseamnæ transformarea surplusului colectiv. principalul „bun comun“ pe care miøcarea va trebui sæ-l construiascæ e extinderea mobilizærii spre alfli muncitori afectafli de crizæ. pentru cæ mi-au împærtæøit cunoøtinflele lor. mesaje de solidaritate øi sprijin. Desfiinflarea datoriei studenfleøti ar putea fi liantul dintre miøcare øi cei care se împotrivesc prescrierilor în Statele Unite øi miøcarea mai amplæ împotriva datoriei suverane la nivel internaflional.Rebeliunea studenfleascæ are deci rædæcini puternice.7 Aceastæ dihotomie.info. Miøcarea prezintæ douæ aspecte. În acelaøi timp. Traducere de Alex Moldovan 7. în aparenflæ. øi producerea unei „contraputeri“ care sæ prefigureze raporturile de punere în comun [communalising] pe care studenflii de azi doresc sæ le construiascæ. Deøi existæ peste tot tentaflia de a o reînvia. care ar putea fi folosit la eliberarea muncitorilor. perspectiva unei sclavii a datornicilor întemeindu-se pe un viitor nesigur øi pe sentimentul unei alienæri faflæ de o instituflie perceputæ drept mercenaræ øi birocraticæ øi care. mai produce øi o marfæ supusæ unei devalorizæri rapide. 128 . propunînd. After the Fall: Communiqués from Occupied California. Ca urmætor pas. a fæcut sæ creascæ efortul øi timpul necesare pentru reproducerea zilnicæ. cu privire la „revendicæri“ versus „ocupæri“. de la Academia de Arte Frumoase din Viena øi de la Universitatea Rhodes din Africa de Sud. 8. revenirea la modelul epocii keynesiene. manuscris inedit. Pe de altæ parte. care este opusul perfect al „bunului comun“. unde se aflæ acumulatæ cea mai mare parte a bogæfliei. e de mult apusæ. E greu de spus cum se va rezolva conflictul „revendicæri/ocupare de sedii“ din cadrul miøcærii studenfleøti. Cu viteza luminii. se confruntæ cu o problemæ politicæ. O populaflie studenfleascæ ce are douæ sau trei slujbe e mai puflin probabil sæ se organizeze decît echivalenta ei mai înstæritæ din anii ’60.8 Da. în Europa. cæ revendicærile au devenit inutile. Revendicæri sau ocupæri de sedii? Miøcarea studenfleascæ. caracterizatæ de unii drept o întoarcere la disputele trecute „reformæ versus revoluflie“. aøa cum au recunoscut cei de la Edu-Notes. slogane.

În felul acesta. greve øi demonstraflii împotriva reducerilor de fonduri destinate studenflilor øi a concedierii profesorilor la Universitatea din New York. dar…“ În spatele unei astfel de obiecflii se aflæ distincflia de duratæ dintre baza economicæ øi suprastructura ideologicæ. întrucît o asemenea distincflie mistificæ invariabil orice analizæ a luptei de clasæ din societatea capitalistæ. O voi împærfli în patru pærfli. încæ din secolul al XIX-lea. Aøadar. raporturile economice sînt raporturi de forfle. I. ci chiar a colaborat cu el. proteste. de la înælflimea statutului sæu avansat. asta înseamnæ sæ consideri partea salariatæ a clasei muncitoare drept primaræ øi eficientæ. færæ îndoialæ cæ existæ diferenfle între 1965 øi 1975. se poate ca miøcærile universitare sæ sprijine lupta clasei muncitoare. avem „grevele muncitorilor studenfli“ din Athens. împotriva înflelegerilor legate de productivitate.+ (campus de luptæ. lupta salarialæ øi stînga (1975). Dar aceste diviziuni nu fac decît sæ accepte ca atare diviziunea capitalistæ a clasei muncitoare øi întreflin iluzia (sau ideologia) fundamentalæ a salariului! Salariul reprezintæ cea mai iluzorie relaflie dintre capital øi clasa muncitoare. în solicitæri „economice“: împotriva creøterii taxelor de øcolarizare. În cadrul universitæflii. admitere liberæ pentru tofli studenflii („sfîrøitul stratificærii“) s-au transformat. cu scopul explicit de a instrui muncitori clericali (øi nu numai) pentru piafla localæ a muncii. Fireøte cæ stînga a scos în evidenflæ acea parte a zilei de lucru nesalariatæ din fabrici. universitatea intræ în categoria suprastructurii ideologice. Gata cu gherilele care-l stropesc cu sînge de porc pe preøedintele colegiului. pærînd deci sæ fie exterioaræ dinamicii fundamentale a luptei de clasæ din societatea capitalistæ. øi deci a ierarhiei forflelor de muncæ de calitæfli diferite (selecflie. „dar nu existæ o luptæ de clasæ în universitæfli. Capitalul din Statele Unite. adicæ acea parte a zilei de lucru pe care capitalul øi-o însuøeøte færæ s-o recompenseze. stînga nu a contestat puterea capitalului. Zerowork. prima grevæ la nivel statal a profesorilor universitari din New Jersey. contraatacul fiscal (1970–1975). împotriva neoliberalizærii universitæflii) Renunflarea la scaræ: universitæflile în crizæ* George Caffentzis * „Throwing Away the Ladder: The Universities in the Crisis“. iar partea neplætitæ drept secundaræ øi. Astfel. aøadar politice. Dar. – reproducerea forflei de muncæ. împotriva concedierilor øi în favoarea salariilor pentru munca depusæ de studenfli. De la politica flamboaiantæ la cenuøiul economiei în doar patru ani? E limpede cæ o asemenea descriere a miøcærilor studenfleøti øi universitare din campusurile americane e nesatisfæcætoare. „Toate acestea pot fi corecte cînd privesc capitalismul în general“. sfîrøitul sistemului de notare øi al restricfliilor legate de „libertatea de exprimare“. ca avînd doar un rol de sprijin. cu limite cronologice laxe: strategia capitalului uman a lui Kennedy (1960–1965). la începutul secolului al XIX-lea au fost înfiinflate colegii de stat pentru a se încuraja cercetarea agricolæ. 129 . În acest articol doresc sæ urmæresc dezvoltarea luptei de clasæ în universitæflile americane începînd din 1960. Ohio. a recunoscut foarte devreme importanfla acestor tipuri de muncæ. dar a închis ochii în mod constant la munca nesalariatæ din afara acesteia. Nu e acesta locul potrivit pentru a discuta tot ce poate fi numit „ideologie“. ar putea spune unii. avînd în vedere cæ distincflia dintre economie øi ideologie poate limita serios acfliunea politicæ în universitate. În termenii organizærii revoluflionare. aøa cum aræta øi mass-media. (N. ocuparea clædirii ca protest împotriva taxelor de øcolarizare din Cornell. 128–142. sînt apropriate pentru capital douæ forme de muncæ nesalariatæ: – dezvoltarea de „noi forme de producflie“ prin cercetare øtiinflificæ øi prin ceea ce Marx numea „puterea cunoaøterii reificate“. capitalul îøi însuøeøte øtiinfla øi educaflia ca pe o parte gratuitæ a ciclului propriei lui reproduceri. demonstraflii de masæ? Elementele anilor ’60 øi-au fæcut din nou apariflia în campusurile americane anul trecut.) Greve. întrucît ascunde munca nesalariatæ. Ba. tocmai în perioada în care capitalul a devenit tot mai dependent de aproprierea muncii nesalariate din afara fabricii. Stînga identificæ frecvent baza economicæ cu sfera muncii salariate. 1975. rezervînd categoria ideologiei pentru munca nesalariatæ. capitalul a recunoscut cæ universitatea nu era doar o reîntoarcere în perioada feudalæ sau o fabricæ de ideologie. pp. în cel mai bun caz. În loc de asta. în timp ce în centrul comercial øi de transport New York a fost înfiinflatæ în 1847 o universitate „liberæ“. Desigur. sfîrøitul complicitæflii universitare cu domeniul proiectærii øi al cercetærii militare. În aceastæ societate. instituflii cu cursuri „alternative“. refuzul dezvoltærii (1965–1970). aceste acfliuni au un caracter pragmatic. mai mult. ed. Revendicærile „politice“ de la sfîrøitul anilor ’60. diviziune øi stratificare). dar ceva tot trebuie spus. la mijlocul anilor ’70. dar acestea nu pot fi mascate printr-o distincflie între politic øi economic.

printr-o scædere salarialæ provocatæ de intensificarea competifliei pentru o slujbæ. din perspectivæ capitalistæ. atunci trebuie instituitæ creøterea investifliilor în universitæfli. În ciuda existenflei unor precauflii øi rezerve academice inerente. instalarea øi modernizarea mijloacelor de producflie. ed. a existat o creøtere masivæ a sumei investite de stat. valoarea. se argumenta de cætre economiøtii „Noii Frontiere“1. ci capacitatea lui de a spori. Education: Structure and Society. 94. in B. alocærile de fonduri federale destinate universitæflilor au crescut graflie Legii reconversiei soldaflilor. nu puteau fi transformafli în forflæ de muncæ nici chiar în perioade de boom economic. din pricina unor aspecte complementare ale forflei clasei muncitoare. în nepotrivirea dintre pregætirea sau învechirea abilitæflilor celor care fuseseræ „fæcufli“ øomeri prin creøterea mecanizærii øi pregætirea pe care o cerea piafla muncii. Killingsworth conchide: … automatizarea øi modificarea tipului de solicitæri ale consumatorului [cererea tot mai mare de „servicii“. ci øi al mandatului sæu. avînd în vedere nivelurile scæzute de acumulare a capitalului indigen. (N. exprimate de politicieni øi de economiøti ai capitalului: creøtere øi øomaj. C. sindicalizarea dinamicelor sectoare industriale a fæcut greu de aplicat modelul competifliei clasice de pe piafla muncii pentru a scædea salariile øi a creøte controlabilitatea.3 „Investiflia în fiinfle umane“. o constituia nofliunea de capital uman. Motivul? Schimbarea de atitudine a statului a apærut în primii ani ai administrafliei Kennedy øi s-a concentrat în jurul a douæ chestiuni fundamentale din anii ’50. la fel ca în faza acumulærii primitive. Penguin Books. existau temeri serioase de stagnare. G. pentru strategia capitalului. dar trîmbiflate peste tot. pærerea economiøtilor lui Kennedy era unanimæ: dacæ o „creøtere“ accentuatæ. la sfîrøitul deceniului. p. ed. Devenitæ slogan nu numai în campania electoralæ. p.] au sporit importanfla investifliei în fiinflele umane ca factor al creøterii economice. De menflionat cæ printre ei se aflau muncitori agricoli øi mineri din Sud. În al doilea rînd. UniCampus Vienna. ca atare. cît øi pentru instruirea clasei muncitoare pe scaræ largæ. 2 1. Dacæ totul ar fi mers ca uns pentru capital. de o aducere la zi generalæ a „forflei de muncæ“. în influenta lucrare a lui Denison. în discursul de acceptare a candidaturii din partea Partidului Democrat. În primul rînd. øi care. adicæ muncitori care nu-øi aveau locul pe „piafla muncii“. Dar ce avea de-a face universitatea cu problemele creøterii øi ale øomajului? Legætura. din cîte se pærea. dar sigur. Dar acest experiment de planificare a forflei de muncæ s-a dovedit a fi strict temporar. ci schimbærile tehnice accelerate de eforturile de cercetare øi dezvoltare (în special din timpul ræzboaielor mondiale) øi. deci „capitalul uman“ – o expresie græitoare – este chiar expresia capitalistæ a expresiei øi mai græitoare a lui Marx: capital variabil. de creøterea nivelului de educaflie øi de instruire al „forflei de muncæ“. Astfel. cu alte cuvinte. pentru a se preveni un øomaj structural masiv în viitor. rata øomajului a crescut încet. atît în domeniul general al cercetærii øi dezvoltærii. Pe de o parte. „planificarea forflei de muncæ“. existæ un numær de argumente înøelætoare. Referirea la o „New Frontier“ a fost fæcutæ de viitorul preøedinte John Fitzgerald Kennedy la 15 iulie 1960. o „crizæ urbanæ“. Odatæ cu aceøti bani. a apærut un „nou tip“ de student. Program. „Noua Frontieræ“ presupune stimularea economiei. în special prin prisma trecerii de la angajarea în industria agricolæ øi manufacturieræ la cea în sectorul serviciilor.) 3. Aici ræspunsul se afla. 1960–1965: strategia capitalului uman Imediat dupæ al Doilea Ræzboi Mondial. chiar mai important.) 2. din regiunea Appalachia. Cosin. exista problema øomerilor structurali. dar øomajul structural pærea sæ creeze o rigiditate nouæ øi oarecum „misterioasæ“ pe piafla muncii. Mai mult. chiar mai important. eludînd planurile capitalului. C. sursele fundamentale ale creøterii PIB-ului nu erau creøterea populafliei øi nici investifliile în capitalul „fizic“. care primea o sumæ de bani destinatæ øcolii. of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. deci o ratæ de profit øi de exploatare accentuatæ erau la ordinea zilei. la convenflia acestuia de la Los Angeles Memorial Coliseum.Reclaim your Future!. la sfîrøitul anilor ’50. Dar lucrurile au decurs altfel. 11–14 March 2010. (N. C. O investiflie mai mare în fabrici øi echipamente færæ o creøtere a investifliei în fiinfle umane pare cæ va mæri surplusul de forflæ de muncæ necalificatæ necesaræ pentru proiectarea. Aceasta constituie recunoaøterea de cætre capitalism a faptului cæ simpla planificare a nivelului constant de capital nu duce automat la 130 . The Sources . iar în anii ‘50 finanflarea federalæ a universitæflilor a stagnat undeva în jurul a un miliard de dolari anual. R. Avînd în vedere cæ o mare parte din acest øomaj structural era concentratæ strategic în oraøe. începutul anilor ’60 exista un pericol evident sau. Killingsworth. 1972. Existenfla unei armate de rezervæ de oameni neangajafli a constituit întotdeauna un mijloc de a exercita presiuni pentru acumularea capitalistæ. pe de altæ parte. „The Effects of Automation on Jobs“. inspirat intitulatæ Sursele creøterii economice în SUA øi alternativele pe care le avem2. de la un miliard în 1960 la circa øapte miliarde în 1970. În deceniul al øaselea. Edward F Denison. Astfel. era nevoie de o reinstruire øi. Pentru a descrie aceastæ evoluflie a luptei de clasæ. Într-un studiu relativ tîrziu dedicat acestei probleme. indiferent de nivelul investifliilor totale. economiøtii capitaliøti s-au referit la aceastæ parte a clasei muncitoare ca fiind structural neangajatæ. în special în rîndul acelor categorii de muncitori care fuseseræ înlocuifli din cauza diferitelor tipuri de mecanizare. acordarea de ajutoare internaflionale. sprijinirea armatei. 1962. pentru a se instrui pentru noua piaflæ postbelicæ a muncii. Din pricina valurilor de recesiune din anii ’50. dezvoltarea NASA øi lupta împotriva segregærii populafliilor de culoare. aceøti muncitori „stræmutafli“ ar fi trebuit sæ se mute la oraøe øi sæ formeze o rezervæ proaspætæ de forflæ de muncæ pentru fabricile urbane. Committee for Economic Development. cæci esenflialæ nu este umanitatea capitalului (o ræmæøiflæ prea sentimentalæ). „surplusul“ de muncitori a început sæ emitæ solicitæri pentru un venit de la stat. într-o mæsuræ variabilæ. ca parte a dezarmærii generale a clasei muncitoare øi a „reconversiei“ economiei. un exemplu fiind lupta pentru ajutor social. care pretindeau a demonstra cæ 40% din ritmul de creøtere dintre 1925 øi 1956 putea fi atribuit gradului sporit de educaflie al muncitorilor.

ci øi Reclaim your Future!. urmærire øi respingere va rezolva problema trierii conform diferitelor abilitæfli øi ierarhii ocupaflionale pentru piafla muncii. a fost transferat în campusuri. miøcarea studenfleascæ ar fi fost spulberatæ în competiflia intensæ de evitare a ræzboiului. Capacitatea tradiflionalæ a profesorilor de a nota disciplina muncii („standardele“) øi competiflia studenfleascæ pentru funcflii în cadrul stratificærii date. În decurs de un an. iar în toamnæ alte zeci de universitæfli au continuat organizînd ocupæri. de la Berkeley pînæ la Kent State. întrucît presupunea. aøa cum presupunea modelul keynesian. la rîndul ei. Aceastæ hiperactivitate a capitalului era cît se poate de justificatæ. p. Responsabilii financiari care urmau sæ distribuie bani pentru activitæflile øcolare au fost læsafli cu ochii în soare. a folosit chiar banii din fondurile de investiflii destinate transformærii studenflilor în capital uman împotriva acestui plan de dezvoltare. colecta øi tria în vederea pieflei muncii a eøuat în structurile universitare între 1965 øi 1970. Øi mai important. un eøec total. Într-adevær. ce nu mai putea fi læsatæ la voia întîmplærii. oarecum obtuzæ. Profesorii care urmau sæ-i ghideze øi sæ-i disciplineze pe cei „talentafli“ au fost silifli sæ intre în grupuri disciplinare sau au fost ignorafli. raporturile øi institufliile anterior „neproductive“ ale societæflii capitaliste au trebuit sæ fie recunoscute drept productive. a început sæ-øi modifice statutul pentru capitalul social. atît în aspectele lui constante. Odatæ ce calificativul „insuficient“ a însemnat moartea în junglæ. În locul unei disipæri în subteran a discufliilor ce au urmat dupæ Berkeley. unei planificæri explicite. greve øi revolte. Clasa muncitoare nu urmeazæ pur øi simplu nivelul øi tipul de investiflie. Cel mai evident eøec al abilitæflii universitæflilor de a stratifica populaflia studenfleascæ l-a reprezentat folosirea unui masiv sistem de testare øi a unei medii care îi fæcea pe unii studenfli eligibili pentru a fi recrutafli dacæ ajungeau în jumætatea inferioaræ. protestul de la Universitatea din Chicago împotriva complicitæflii universitæflii cu oficialii responsabili pentru recrutare a fost imitat rapid în peste zece alte universitæfli. ce anume trebuia sæ serveascæ drept sursæ necesaræ a diviziunii de clasæ? Aici. pînæ în 1970. deøi în aceastæ perioadæ universitatea a fost transformatæ din universitate în multiversitate. structura ei viza deopotrivæ masificarea øi divizarea tinerei clase muncitoare pe calea spre o nouæ piaflæ a muncii (populaflia studenfleascæ s-a triplat de la douæ la øase milioane în universitæflile publice între 1960 øi 1970). granturi mari oferite în bloc universitæflilor. Astfel. investiflia în capitalul uman a apærut atunci cînd capitalul a fost nevoit sæ înceapæ sæ ia în considerare în mod explicit întregul circuit social al societæflii capitaliste în care forfla de muncæ este produsæ. anterior „gratis“ (pentru capital) øi „nesalariatæ“ (pentru clasa muncitoare). în multe cazuri. administraflia Johnson a trebuit sæ se dea bætutæ. structura universitaræ care trebuia sæ organizeze øi sæ integreze „noua clasæ muncitoare“ s-a izbit de un refuz hotærît al dezvoltærii. Studiile statistice ale „crizei din universitate“ au arætat existenfla acfliunilor la scaræ largæ nu doar împotriva pactului øcoalæ-armatæ. færæ îndoialæ cæ s-a presupus cæ sistemul universitar de notare. stratificarea øi diviziunea deja existente ale universitæflii au pærut a se potrivi perfect. la sfîrøitul anilor øaizeci avem de-a face nu doar cu o investigaflie sociologicæ intensæ a „activiøtilor“. împotriva neoliberalizærii universitæflii) schimbæri corespunzætoare ale compozifliei clasei muncitoare. deoarece a condus la o respingere completæ a sistemului de notare într-un mod care nu ar fi putut triumfa niciodatæ în cazul precedentelor atacuri ideologice. care. 11–14 March 2010. testare. calificatæ øi reprodusæ. 1965–1970: refuzul dezvoltærii Tocmai aceastæ abilitate de a diviza. dat fiind cæ ceea ce ar fi trebuit sæ constituie unul dintre cele mai importante stimulente ale acumulærii se dovedise. Astfel. În consecinflæ. cu scatologia psihologicæ nechibzuitæ corespunzætoare. cu o corelare vagæ între investiflii øi „rezultate“. în loc sæ fie cucerit de capitalul uman. în mod ironic. lupta împotriva ei a cæpætat o amploare naflionalæ. dar numai dupæ o transformare a miøcærii studenfleøti în ceva ce aducea cu o reflea organizaflionalæ. în termenii luptei de clasæ. Program. n-a mai fost nevoie de prostii legate de „comunitatea de savanfli“ pentru a ataca procesul de notare. Asta se întîmpla în primævara anului 1966 øi a dus la identificarea. cît øi în cele variabile. Dar s-a dovedit cea mai mare gafæ a statului. 3 131 . Astfel încît investiflia în sistemul universitar a trecut prin Congres ca parte a unei strategii generale vizînd acest nou aspect al luptei de clasæ. Odatæ ce notarea øi-a dezvæluit natura de salariu în succesiunea – din cadrul fabricii sociale – øcoalæ-armatæ-slujbæ. ci trebuie supusæ. le-a pærut multora o consecinflæ aproape fireascæ a existenflei universitæflilor.+ (campus de luptæ. munca. În aceastæ încercare de planificare a capitalului social. prin extinderea cantitativæ a sistemului universitar. ci øi cu o cæutare aproape freneticæ de „structuri alternative“ pentru universitate de cætre marile fundaflii øi agenflii guvernamentale. Conflinutul general al luptei de clasæ actuale (refuzul muncii). Dacæ însæ clasa muncitoare urma sæ fie restructuratæ printr-o øcolarizare de grad superior. conducînd în mod natural spre piafla muncii. UniCampus Vienna. dacæ miøcarea øi-ar fi dovedit succesul. a administrafliei universitæflii cu aparatul de recrutare. Semestru dupæ semestru. Deøi politica de investiflii pare acum oarecum grosolanæ. a forflelor „automate“ ale pieflei sau a ideologiei. Integrarea keynesianæ a sindicatelor muncitoreøti în procesul de producflie a fost doar o parte dintr-o integrare mai largæ a întregului ciclu reproductiv al forflei de muncæ. pentru capital a devenit clar cæ structura universitaræ a picat primul test la scaræ mare de „organizare a forflei de muncæ“. În mod clar.

activitæflile pentru drepturi civile coincid cu începutul accentului pus de Kennedy-Johnson pe dezvoltarea capitalului uman. de pildæ. e semnificativ cæ greva pærea sæ fie prezentæ peste tot. bazatæ pe capitalul uman. implicînd aproape 60% din populaflia studenfleascæ – circa 4. pe atît de misterioasæ. armatæ øi închisori. ajutînd în felul acesta la restructurarea universitæflii. împotriva condifliilor de lucru din universitæfli (de exemplu. dupæ ce în 1967 reuøise sæ depæøeascæ scandalul produs de dezvæluirea faptului cæ. primii activiøti SDS priveau universitæflile doar ca pe un centru de recrutare a unui grup de activiøti øi de sprijinitori ai celor „oprimafli“. Odatæ cu campania McGovern din 1972. În locul promisiunii atrægætoare a unei niøe bine plætite pe piafla muncii. Iar între 1969 øi 1970. dar care cuprindeau cam o treime dintre cele mai mari campusuri din flaræ). încæ din 1950. vom spune cæ au fost cei de la SDS“). peste 1. Øi. au existat numeroase lupte care au avut un succes cert. Orice afirmaflie cæ o organizaflie precum Asociaflia Naflionalæ a Studenflilor4 ar putea încheia înflelegeri cu statul sau cu anumite universitæfli a fost respinsæ odatæ cu dezvæluirea colaborærii cu CIA. bætæi. cînd SDS s-a desfiinflat. planurile de restructurare ale capitalului puteau fi abordate doar printr-o considerare explicitæ a raportului dintre venit øi muncæ. ferestre sparte. iar la 26 de øcoli demonstrafliile au fost periculoase. atacul la adresa notærii a dus la o „inflaflie a notelor“ care a rezistat pînæ în ziua de azi. Ceea ce nu s-a observat însæ niciodatæ a fost faptul cæ lupta împotriva capitalului se afla chiar acolo. øi a atacurilor la adresa segregafliei rasiale puse în practicæ prin limitarea admiterii øi politici de finanflare. restricfliile sexuale. marcate de ciocniri brutale între studenfli øi poliflie. miøcarea studenfleascæ a inifliat legæturi chiar mai explicite cu alte domenii ale luptei clasei muncitoare din ghetouri. fusese sprijinitæ clandestin de CIA. în ciuda vorbæriei legate de democraflia participativæ. forma organizaflionalæ a miøcærii studenfleøti s-a dovedit a fi pe cît de eficientæ. Cealaltæ parte au ræspuns: în sfera producfliei directe. va trebui sæ vedem care a fost natura organizærii miøcærii studenfleøti în perioada refuzului dezvoltærii. Într-adevær. ca punct de refuz în cadrul diviziunii capitaliste a muncii. 132 . pp. acfliunea directæ. reprezentantæ a Noii Stîngi [New Left]. (N. anumite forme de diviziune ierarhicæ au fost desfiinflate etc. rænifli øi multiple arestæri. cu gaze lacrimogene. prin contopire cu National Student Lobby (NSL). mulfli au revenit cu numeroase planuri de acfliune. cererile de cazare. Students for a Democratic Society (SDS) a fost cea mai cunoscutæ miøcare activistæ studenfleascæ din Statele Unite în anii ’60. Deci greva studenfleascæ din mai 1970 a însemnat nu doar eøecul structurii universitare ca generator de capital uman. ed. susflinînd teme precum democraflia participativæ.6 Masacrarea studenflilor de la universitæflile de stat din Kent øi Jackson a demonstrat cæ lupta se generalizase. incendii. dezbaterile s-au redus la urmætoarele întrebæri: cine e clasa muncitoare øi unde e revoluflia ei? O parte au ræspuns ca niøte adepfli ai lui Baran øi Sweezy: în Lumea a Treia. Pînæ în toamnæ. Dar e limpede cæ lupta pentru putere nu putea fi pornitæ decît printr-o ocupare efectivæ a propriului loc. SDS considera cæ statutul studentului are o tangenflæ cu politicul. ci colapsul ei total în fafla unei miøcæri tot mai coordonate. nu a putut face faflæ ræspunsului capitalist.4. Chiar øi în perioada în care numele SDS era folosit drept sinonim pentru orice miøcare studenfleascæ øi pentru luptele de campus. protestele contra sistemului de notare au fost inifliate de elemente locale care au acflionat independent. iar apoi… nimic.350) au fost lovite de valul de demonstraflii de protest. 1973. Demonstraflii violente au avut loc în cel puflin 73 de campusuri (e vorba de numai 4% din totalul institufliilor. întrucît nu avea structura unui partid sau a unui sindicat. ed. puterea studenflilor etc. întrucît respectivele øcoli nu fuseseræ mai înainte centre ale luptei. La sfîrøit. Comunitatea iniflialæ organizatæ la Newark. Înfiinflatæ în 1947 la Universitatea din Wisconsin. studentul se afla întotdeauna în cæutare de muncitori. Structura de notare s-a præbuøit peste tot øi se pærea cæ singurul mod prin care universitatea putea sæ continue sæ funcflioneze era prin intervenflia armatæ a statului. Kansas. iar miøcarea care a ajutat la distrugerea strategiei lui Kennedy. Cu totul. cu bine cunoscutele consecinfle. În perioada de început øi în cea de sfîrøit. un exemplu fiind uciderea lui Rick Dowdell øi a lui Harry Rice în Lawrence. luafli ca punct de referinflæ evoluflia SDS între Declaraflia de la Port Huron din 1962 øi ultima convenflie naflionalæ din 1969. 636–637. Limitarea fundamentalæ a miøcærii studenfleøti s-a dovedit a fi incapacitatea ei de a ridica problema venitului în forma ei cea mai generalæ. mîncarea de la cantinæ. s-a transformat în 1978. cealaltæ în fabricæ. Dar aceste lupte vizau relaflia cu salariul într-un mod parflial øi încæ disimulat. fie pentru a-i conduce. prelungite. Logica ambelor pærfli trimitea dincolo de universitate: una în mediile underground. National Student Association (NSA) a fost o confederaflie de organizaflii studenfleøti de pe întreg teritoriul Statelor Unite. Astfel. a pærut adesea sæ aibæ o legæturæ cel mult onorificæ cu luptele individuale („Ori de cîte ori cineva va face ceva. A fost principala organizatoare a radicalismului studenflesc din a doua jumætate a deceniului øapte (s-a autodizolvat în 1969).000 de studenfli – din toate tipurile de instituflii din toate statele Americii. o mare parte din miøcare pur øi simplu a „dispærut“. E adeværat. Oricum. iar mult trîmbiflata „reîntoarcere la anii ’50“ era prezentæ peste tot.350. În 2006 a fost înfiinflatæ o nouæ organizaflie cu acelaøi nume. dimpotrivæ. SDS. fie pentru a-i urma. mai mult. la început SDS pare aripa de tineret a unui inexistent partid socialist. Mai mult. Motivul? Pentru a înflelege ce s-a întîmplat. armele purtate de niøte soldafli care nu inspirau prea multæ încredere au fost cele care au flinut situaflia sub control în acea primævaræ. în timp ce SDS5. Masacrul a continuat în varæ în diferite „ghetouri ale tinerilor“ din jurul universitæflilor.800 de persoane au fost arestate între 1 øi 15 mai. atacurile la adresa autoritarismului øi a birocrafliei au dus la o vizibilæ scædere a duratei øi a intensitæflii zilei de lucru în øcoli.) 6. Kirkpatrick Sale. Nu era vorba de niøte puncte slabe dinainte øtiute. în United States Student Association (USSA). Pentru a vedea øi mai clar aceastæ limitare. incapacitatea de a se conecta la lupta explicitæ pentru salariu din alte porfliuni ale circuitului. volumul scæzut de muncæ). fiind sprijinite doar în silæ de conducerea naflionalæ a SDS. Mai mult de jumætate dintre colegiile øi universitæflile din flaræ (1. conducerea era foarte ezitantæ în a face solicitæri în mod explicit. Dar punctele din agendæ n-au fost preluate.) 5. (N. condifliile de lucru s-au îmbunætæflit. Random House. iar apoi ræspunsul capitalului.

ed. Întærirea tendinflelor spre un control central. politicul øi economicul au ajuns sæ se identifice. împotriva neoliberalizærii universitæflii) 1970–1975: criza fiscalæ øi scara Ræspunsul capitalist la refuzul dezvoltærii capitalului uman n-a constat într-o schimbare a tacticii. Administraflia Nixon a recunoscut clar una dintre erorile majore ale fostei politici de investiflii: crearea unei corelaflii prea vagi între investiflia totalæ øi rezultate. ierarhic prezentate. – sînt bine væzute în comunitate. pe de altæ parte. care sæ realizeze planificarea la scaræ mare. Întærirea stimulentelor destinate autoreglærii prin oferirea unor informaflii mai de calitate. în paralel cu impunerea mai multor restricflii legate de folosirea ajutorului acordat studenflilor. precum falimentul. vor supravieflui doar cele care nu cedeazæ atacului studenflilor: apeleazæ rapid la poliflie. Noua .+ (campus de luptæ. au o creøtere controlatæ. descriøi în detaliu în Raportul asupra tulburærilor din campusuri [Campus Disorders Report]. cæci raportul anterior pur øi simplu nu putea garanta controlul asupra reproducerii forflei de muncæ. trebuia elaboratæ o nouæ strategie. cele care „urmau sæ aibæ probleme“ øi cele care. oferitæ universitæflilor sau biroului de ajutor studenflesc. structura universitaræ øi piafla muncii. Incapacitatea de a fline contabilitatea nu indicæ o necunoaøtere a matematicii. Ecouri ale acestei deplasæri s-au regæsit în scrierile unui numær de economiøti care au susflinut cæ activitatea statisticæ anterioaræ a lui Denison era radical greøitæ øi cæ „educaflia øi cercetarea-dezvoltarea“ nu puteau fi fæcute ræspunzætoare pentru un procent însemnat din PIB. ci este øi o activitate de restructurare. aøa cum se cuvine într-o perioadæ de restructuræri masive. ori altfel… Aceasta. sau cel puflin evidentæ. Trebuia introdus un nou raport între investiflia statului. resping cererile salariale în orice domeniu. – sînt eficiente. Mesajul e limpede. Criza „fiscalæ“ nu are doar un efect punitiv. care sæ urmæreascæ raflionalizarea øi ordonarea sistemului. el a studiat 41 de colegii øi universitæfli øi le-a grupat în cele care „nu aveau probleme financiare“. pentru a ræspunde acestor opfliuni. controleazæ facultæflile îndeaproape. Dar. prin apelul la o structuræ universitaræ care nu putea media lupta studenfleascæ.) 133 . 1971. vai lor. – au indemnizaflii medii mai scæzute ale facultæflilor. Dar era clar cæ lucrurile nu putea ræmîne aøa. Færæ îndoialæ cæ ræzbunarea a fost dulce. asta în timp ce recesiunea din 1970 începea sæ arate cæ proaspeflii absolvenfli de facultate erau ei înøiøi structural neangajabili! Peisajul se schimbase în timp ce cadavrele studenflilor nici nu se ræciseræ bine. McGraw-Hill. hotærîrea acestor agenflii de a exercita puterea mai direct izvoræøte din frustrarea lor faflæ de caracterul ireductibil al problemelor învæflæmîntului superior øi faflæ de dificultatea de a genera un ræspuns la nevoile publice din partea colegiilor øi a universitæflilor. vechea structuræ universitaræ trebuia sæ disparæ. ci într-o deplasare strategicæ majoræ de la preocupærile vizînd „creøterea øi øomajul“ la imperativul restabilirii controlului asupra clasei muncitoare. douæ strategii foarte diferite pentru obflinerea responsabilizærii. – îøi respectæ programa. în care nemijlocirea puterii financiare pare sæ aibæ eficienfla unei forfle a naturii. Primul imperativ era o curæflenie generalæ øi administrarea autocriticii „administratorilor laøi“. În acelaøi timp. întrucît nu era vorba doar de renunflarea la cîfliva preøedinfli lipsifli de voinflæ øi la cîfliva activiøti de campus øi de revenirea la normal. spre solicitarea unei mai accentuate „responsabilitæfli“ din partea universitæflilor individuale cu privire la alocarea fondurilor de stat. În 1971. Iatæ care sînt. „aveau probleme financiare“. ci o incapacitate de a aborda lupta de clasæ. dacæ nu singurele responsabile pentru introducerea responsabilizærii în societate. Parflial. în lucrarea lui Earl F Cheit. – au cheltuieli mici legate de ajutorarea studenflilor. în acelaøi timp trebuind însæ sæ fie instituit øi un control dis- 7. Existæ. era doar o confirmare puflin întîrziatæ a ceea ce statul øi politicienii federali spuseseræ deja: „tæiafli investifliile pînæ cînd puøtii aceia vor dori sæ meargæ la øcoalæ“ (aøa cum afirmase preøedintele Comitetului pentru Investiflii al statului Michigan în vîltoarea anilor ’70). e altæ strategie. prin înmulflirea opfliunilor disponibile pentru studenfli în materie de instituflii. De exemplu. Primul pas a fost criza „fiscalæ“ a universitæflilor. În aceastæ panicæ fiscalæ s-a înregistrat o deplasare marcantæ dinspre investiflia statului sub forma granturilor în bloc. depresiune din învæflæmîntul superior7. (N. New York. The New Depression in Higher Education: A Study of Financial Aid Conditions at 41 Colleges and Universities. cu o restructurare mai largæ a capitalului în crizæ. calitæflile ce caracterizeazæ institufliile care nu aveau probleme financiare: – sînt cele mai puflin afectate de revoltele studenfleøti. printr-o impozitare mai directæ a muncii. deciziile legate de planificare au fost luate din mîinile universitæflilor individuale. Cu alte cuvinte. desigur. Echilibreazæ bugetul luptei. în locul ei apærînd consilii de administraflie multicampus. odatæ cu blocarea cæii dezvoltærii. Universitæflile aflate în pericol financiar în anii 1970 øi 1971 erau verigile slabe ale anterioarei strategii de dezvoltare. Nimeni n-a încercat sæ ascundæ acest fapt evident. – au o bunæ corelare între aspiraflii øi programæ. Tendinfla spre reglementare a fost amplificatæ de o tendinflæ generalæ de a vedea agenfliile guvernamentale ca fiind principalele. reprezintæ o strategie.

universitatea devine o parte a pieflei muncii. unde dreptul. pune bazele unei însemnate pærfli a noii planificæri capitaliste a universitæflii. din moment ce nu mai e necesar în cadrul strategiei de garantare a relafliilor studenflilor cu armata øi cu piafla muncii. „susflinînd standardele“ etc. din pricina dificultæflilor de ordin general ale acumulærii provocate de o luptæ internaflionalæ pentru salariu. mai precis notarea. dacæ a existat vreodatæ aøa ceva! Problema planificærii devine (acum într-un sens cît se poate de explicit) aceea a faptului de a fi instruibil. Acum. Gordon. Aceste proteste universitare au avut un caracter „economic“. Acestea sînt cele douæ strategii care combinæ fascismul pentru administratori cu socialismul pentru studenfli. ci prin legarea într-o manieræ foarte explicitæ a muncii în universitate de munca salariatæ: slujba. spune dl Lester C. a existat un ræspuns din partea studenflilor cu privire la aceastæ modificare a strategiei. Ele contureazæ o perspectivæ politicæ. spre deosebire de strategia SDS din anii ’60. În al treilea rînd. în general.8 Putem acum vedea cu uøurinflæ felul în care modificarea relafliei dintre investiflia statului. toate încercærile de estimare a ratei de recuperare anualæ a universitæflii (cîfli bani cîøtigi pe durata vieflii pentru fiecare an petrecut în universitate) sînt acum revizuite în sens negativ sau sînt læsate complet la o parte. care are drept condiflie necesaræ o „scaræ de instruire“ sau o succesiune care conduce la ea. ocupæri de sedii øi demonstraflii cu solicitæri similare øi beneficiind de o oarecare coordonare în Nord-Est. impozitarea muncii pentru a o reduce la tæcere. Iar întrebarea care se pune peste tot este: cît eøti de maleabil? Sarcina universitæflii este aceea de a armoniza „indivizii instruibili øi scærile de instruire“. de unde øi universitæflile færæ ziduri. trimiterea la „întærirea stimulentelor destinate autoreglærii“ vizeazæ un nou raport între student øi piafla muncii. facultatea alegîndu-se cu un acord social democratic privind productivitatea. Disciplina nu le mai este impusæ studenflilor prin metode de øcoalæ veche (notarea). pentru cæ transformarea forflatæ a „clasei muncitoare“ într-o studenflime „særacæ“ la sfîrøitul anilor ’60 a creat. avînd în vedere cæ educaflia duce la posibilitatea creærii de legæturi din ce în ce mai extinse din poziflia ta socialæ. Aceste proteste n-au fost sporadice. punînd bazele unei clase muncitoare mai educate. educaflia te face mai conøtient. structura universitæflii. posibilitatea de a avea o clasæ muncitoare foarte educatæ. p. managementul afacerilor devin departamentele dominante. oarecum ironic. Deloc întîmplætor. apærarea drepturilor studenflilor etc. „Measuring the Economic Benefits of Education“. ca atare ceva ce trebuie apærat. venitul se dovedeøte a fi noul divizor. ci øi la nivelurile mai înalte ale sistemului. care sæ nu se bazeze pe notare. o anumitæ „autoadministrare“. in Margaret S. legînd lupta din universitæfli de strategia generalæ a stîngii cu privire la crizæ: apærarea clasei muncitoare împotriva atacurilor capitalului provocate de crizæ. medicina. cret al studenflilor. din moment ce principalele revendicæri au fost din zona crizei „fiscale“: lupta împotriva reducerilor bugetare. în acelaøi timp. în primævara anului 1975. Slujbele de control social sînt folosite în vederea controlului social: controlul prin muncæ. planificarea în mare a forflei de muncæ. pentru prima datæ. o clasæ muncitoare care poate începe sæ se ocupe de sarcina politicæ a „construirii socialismului“. În al patrulea rînd. Avînd în vedere cæ miøcarea studenfleascæ nu a abordat problema venitului în forma sa cea mai generalæ. Aceastæ perspectivæ. Astfel. iar guvernul federal øi universitæflile nu mai puteau sæ „reintroducæ aøteptærile cu o largæ ræspîndire cum cæ ar exista o legæturæ directæ între gradul de educaflie øi probabilitatea unei mobilitæfli ascendente în ceea ce priveøte statutul øi venitul“. În al doilea rînd. Într-o perioadæ cu niveluri incerte de øomaj. structura universitaræ øi piafla muncii ar fi putut înfrînge miøcarea studenfleascæ din anii ’60. consideræ universitatea drept o bazæ politicæ importantæ. McGraw-Hill. În esenflæ. Capitalul ia inifliativa în recunoaøterea øcolii drept muncæ øi începe s-o salarizeze într-o manieræ specificæ. 1974: lupta pentru un salariu În ultimul an. universitatea publicæ trebuie apæratæ de atacurile fiscale. Dar. „programe de muncæ-studiu“. Asta nu înseamnæ cæ universitæflile vor fi totuøi abandonate. Piafla muncii are ca unitate de mæsuræ slujba. a existat o aglomerare de studenfli în zonele cu cea mai mare concentrare de credite cerute øi care sînt cele mai deschise faflæ de un soi de ucenicie numitæ. dar adusæ la zi. o abordare a anilor ‘60. în loc sæ insiste asupra solicitærilor de naturæ economicæ. Noua „strategie vocaflionalæ“ nu se întîlneøte doar în colegiile din diferite comunitæfli. sponsorizat de Comisia Carnegie pentru educaflie superioaræ. sfîrøitul restricfliilor sexuale øi. Deci. Thurow. În primul rînd. O „revoluflie a aøteptærilor eøuate“ trebuia realizatæ de cætre capital.8. psihologia. oprirea creøterii taxelor de øcolarizare. noua strategie permite experimentarea cu condifliile de muncæ. universitæflile publice pot începe sæ dea naøtere unei clase muncitoare mai conøtiente. devine tot mai nesemnificativæ ca sursæ de control. Universitatea devine baza acestor scæri. a existat un val de greve. salariile pentru øcoalæ-muncæ-capital puteau accede simultan la solicitærile ei parfliale folosind. 1974. în timp ce rasismul universitar explicit slæbeøte øi politicile de admitere liberæ devin mai prezente. trebuia abandonatæ. Acest întreg volum. Lester C. statul dispare din campus. în loc sæ fie un loc în care sæ se realizeze o aducere la zi generalæ a forflei de muncæ urmînd a fi aruncatæ pe o piaflæ a muncii în continuæ miøcare. Dacæ piedi- 134 . diferite grupuri de stînga au editat recent pamflete vizînd universitæflile. mai curînd. 391. Thurow. De unde øi aspectele cele mai caracteristice pentru „tæcuflii ani ’70“ din universitæfli: feudalizarea disciplinelor. Higher Education and the Labor Market.

1974. ei urmeazæ sæ închidæ universitæflile publice øi sæ trimitæ clasa muncitoare înapoi în bezna neøtiinflei. nu prea multæ! Educaflionalæ era tocmai lupta împotriva educafliei! Oricum. http://en. pe de altæ parte. ROTC11 revine în campusurile universitare. la ce e bun pentru capital un inginer care vorbeøte chineza øi poate rezolva ecuaflii diferenfliale. Citînd din pamfletul Criza de la CUNY9. Deci. Wages for Students. un caracter la fel de personal. e timpul sæ renunflæm la ea. Øi nici aceea a apærærii universitæflii publice ca loc pentru o educaflie „socialistæ“ øi pentru o muncæ „nealienatæ. soluflia este educaflia.wikipedia.+ (campus de luptæ. Mai curînd. cu alte cuvinte. Exista prea puflinæ educaflie. (N. nu era aceea cæ „oamenii care øtiu sæ citeascæ îl pot citi pe Marx øi. ca acesta sæ perpetueze øi sæ ratifice organizarea socialæ existentæ. Deci celor care recruteazæ personalul nu le pasæ cu adeværat ce anume øtii. adicæ spre o exploatare de succes. iar acesta e doar un exemplu mai evident al posibilitæflilor de divizare a miøcærii studenfleøti cu costuri derizorii. ceea ce alarma capitalul era refuzul efectiv al activitæflii øcolare. aceasta trebuie sæ se confrunte cu strategia capitalistæ a controlului în criza universitaræ legatæ de nesalarizarea studenflilor. Esenfla ei este autodisciplina. Cu cît educæ mai mulfli oameni øi cu cît îi educæ mai bine. întreaga lor subtilitate vizeazæ mai curînd întrebarea: cît de maleabil eøti în a te adapta la noi sarcini de serviciu. problema capitalului. dacæ lipseøte mereu de la serviciu? Esenflialæ pentru capital nu este doar capacitatea de a fi programat. Prea mulfli oameni primesc prea multæ educaflie.org/ wiki/ City_University_of_New_York). øi deci a identificærii unei „legæturi“ cu clasa muncitoare. revendicînd un salariu pentru munca pe care o depun în øcoalæ. este infinit mai important: sæ te conduci singur.10 Astfel. sæ te controlezi singur etc. „prea multæ educaflie“ a reprezentat o sursæ de „insatisfacflie“ în rîndurile clasei muncitoare.) 10. ed. În al doilea rînd. atunci. Muncitorii educafli sînt deseori muncitori periculoøi. ei continuæ sæ se numere printre muncitorii nesalariafli. iar capitaliøtii au o problemæ. în acelaøi timp. întrucît conflinutul luptei de clasæ îl constituie tocmai lupta împotriva muncii pentru înavuflire. De exemplu. The Newt Davidson Collective. øi anume activitate øcolaræ. spune clasa conducætoare. Studenflii pot ataca statutul lor de nesalariafli. Acest caracter îi conferæ aparenfla unei alegeri. masiva respingere a educafliei. întrucît învaflæ mai multe decît ar trebui… oamenii educafli au tendinfla de a începe sæ punæ întrebæri mai precise øi sæ cearæ ræspunsuri mai exacte. Aceastæ contradicflie a scæpat de sub control. întrucît forflele armate plætesc 100 de dolari lunar celor instruifli. cæci. care pot duce la o mai mare productivitate la locurile de muncæ ce reclamæ aceste abilitæfli. studenflii pot fi folosifli ieftin pe piafla muncii. Acest statut de nesalariat are consecinfle profunde pentru miøcarea studenfleascæ øi pentru lupta de clasæ în momentul de faflæ. Traducere de Alex Moldovan 9. deøi studenflii se consideræ uneori cea mai avansatæ parte a clasei muncitoare. pot citi manuale de management“. scris øi distribuit de militanfli în timpul grevelor studenfleøti din Massachussets øi New York din primævara lui 1975. Este o muncæ depusæ în vederea depunerii altor munci. Crisis at CUNY. împotriva neoliberalizærii universitæflii) ca din calea revolufliei o constituie absenfla unei conøtiinfle a clasei muncitoare. cæci poate stopa folosirea de cætre capital a studenflilor împotriva altor muncitori øi poate îngreuna divizarea studenflilor unii împotriva altora. actuala „crizæ“ a învæflæmîntului superior. iar refuzului ei. în anii ’60. ceea ce uøureazæ sarcina capitalului privind impozitarea øi. educaflia elibereazæ în mod inerent. Numeroase pasaje din aceastæ ultimæ secfliune despre munca din øcoalæ øi critica stîngii sînt extrase dintr-un pamflet. În primul rînd. întrucît sînt nesalariafli. atît din punct de vedere particular. Øi viefli mai bune. nu se porneøte nici de la punctul originar. Asta explicæ impulsul lor de a reveni la recrutæri. 135 . chiar „psihologic“. reimpozitarea muncii din øcoalæ e faptul cæ e vorba de o muncæ nesalarizatæ. în scopul reducerii nivelului salariilor. în acelaøi timp. cît øi general. CUNY: City University of New York (v. ci øi capacitatea de a fi reprogramat. aøteptînd. cît de bine eøti educat? Astfel. Reserve Officer’s Training Corps (ROTC) e un program de elitæ pentru recrutarea øi pregætirea ofiflerilor de rezervæ din aproape toate armele armatei americane. (N. integratæ“. capitalul poate restructura øcolile øi spori cerinflele legate de intensitate øi de productivitate cu costuri minime. Aceastæ perspectivæ politicæ nu numai cæ oferæ o apærare a universitæflii. Capitalul a folosit munca nesalarizatæ din øcoalæ ca pe o scaræ spre succes. de simptom. elaborat de un colectiv de profesori „socialiøti“ de la Universitatea din New York. gæsim urmætoarea analizæ: … capitaliøtii nu se pot folosi la nesfîrøit de sistemul educaflional pentru a creøte productivitatea. cu siguranflæ. Ceea ce se petrece în universitate e muncæ. astfel. de fapt. cu atît mai dificilæ devine menflinerea inegalitæflilor de clasæ. Aspectul particular al faptului de a fi student înseamnæ deprinderea anumitor abilitæfli tehnice. de rasæ øi de sex care reprezintæ baza societæflii capitaliste. Pe lîngæ faptul cæ toate aceste consideraflii sînt mai degrabæ idealiste. în afara øcolilor øi a universitæflilor. dacæ este oprit. De fapt. dorinfla de a institui taxe øi.) 12. În concluzie. ci confline øi o analizæ a noii crize din universitate.12 Problema politicæ actualæ a miøcærii studenfleøti nu este aceea a unei alianfle student-muncitor. Aspectul general al faptului de a fi student. cursurile lui fiind urmate dupæ absolvirea unor cicluri de studii civile. øi aceasta pur øi simplu pentru cæ studenflii sînt muncitori. deøi au nevoie de ea. în mod ironic. ed. ca muncitori nesalariafli. O asemenea revendicare directæ contracareazæ planurile capitalului. 11.

Autonomedia. George Caffentzis øi Mario Tronti). (N. ed.acme-journal. 2004. a fæcut multe împrumuturi care. în sensul cæ educaflia este în tot mai mare mæsuræ evaluatæ în funcflie de profitabilitatea. (N.1 Introducere. Praeger. În original.org. A Thousand Flowers: Social Struggles Against Structural Adjustment in African Universities.) 136 . ed. mæ refer la un set de direcflii care au caracterizat restructurarea la nivel internaflional în anii ’80 øi ’90. În orice caz. Ce înflelegem prin „universitate globalæ“ În aceastæ searæ væ voi împærtæøi cîteva dintre experienflele øi ideile mele cu privire la „Educaflia øi îngrædirea cunoaøterii în universitatea globalæ“. ci restructureazæ programele educaflionale din întreaga lume. profesor emerit øi teaching fellow la Hofstra University. nu de contribuflia ei la progresul social. Altfel spus. Îngrædirea cunoaøterii în Africa în urma ajustærii structurale2 Prima mea întîlnire cu universitatea globalæ s-a petrecut în Nigeria. combinate. Asta însemna adoptarea unui set de politici care. iar dobîndirea ei este organizatæ tot mai mult într-un mod care adînceøte inegalitæflile sociale. www. Falling Wall Press. Caliban and the Witch: Women. Africa World Press. ce în scurt timp s-a extins în restul continentului øi care ameninfla progresele fæcute de africani în lupta împotriva colonialismului.Trenton. pætrunderea intereselor de afaceri în universitate. predate în ceea ce ea numeøte „fabricile de diplome digitale“. Aceste evoluflii – susflin eu – au avut ca rezultat o „îngrædire a cunoaøterii“. Europa øi SUA. (N. în timp ce predam la Universitatea din Port Harcourt între 1984 øi sfîrøitul lui 1986. reformæ care a ajuns sæ fie descrisæ drept un proces de „recolonizare“. Democratizing Education Network. Enduring Western Civilization: The Construction of the Concept of Western Civilization and Its „Others“. www. Nigeria se confrunta cu o crizæ istoricæ. Good Times! Bad Times! An Introduction to the Capitalist Crisis and What it Means for Us. „Structural readjustment programs“. „The Enclosure of Knowledge in Structurally Adjusted Africa“: „Îngrædirea cunoaøterii în Africa structural ajustatæ“. and Social Struggle in Contemporary Africa.3 Nigeria nu a luat niciun împrumut imediat. øi deci sæ instruiascæ o elitæ globalæ. Political Change. Cærfli: Wages Against Housework. Prin „universitate globalæ“ înfleleg douæ evoluflii corelate.) Educaflia øi îngrædirea cunoaøterii în universitatea globalæ* Silvia Federici 1. pînæ în 1986 guvernul a început sæ implementeze aceleaøi politici pe care Banca Mondialæ øi FMI le impuseseræ drept condiflii pentru ca flara sæ acceseze piafla de credite: printre cele mai importante se numærau eliminarea taxelor pe bunurile importate. 56aInfoshop. 2009 (alæturi de Alain Badiou. 2000 (coeditare).democratizingeducation. African Visions: Literary Images. introducînd o nouæ disciplinæ bazatæ pe valorile afacerilor globale. institufliile financiare internaflionale au silit flærile îndatorate sæ se împrumute de la ele în schimbul unei masive restructuræri a economiilor lor. pînæ la jumætatea anilor ’80. 1995. în particular prin înmulflirea cursurilor on-line standardizate.* „Education and the Enclosure of Knowledge in the Global University“. Praeger. În primul rînd. iar cea de-a doua este dezvoltarea institufliilor educaflionale care restructureazæ programele educaflionale.) 3. Aceastæ crizæ pærea a fi o „crizæ a datoriilor“. ed. la evoluflia institufliilor educaflionale care nu cautæ doar sæ recruteze un corpus internaflional de studenfli. The Body. cofondatoare (împreunæ cu George Caffentzis) a Comitetului pentru Libertate Academicæ în Africa (Committee for Academic Freedom in Africa) øi membru al Midnight Notes Collective. educaflia a devenit o marfæ a cærei producere øi distribuire sînt supuse valorilor øi condiflionærilor pieflei. au ajuns sæ poarte numele de „programe de reajustare structuralæ“ (SAP). deveniseræ imposibil de controlat. Autoarea abordeazæ problema crucialæ a modului în care cunoaøterea e îngræditæ în universitatea globalæ. devalorizarea monedei naflionale. ed. o flaræ insolvabilæ putea sæ se declare falitæ. dar foarte curînd a devenit evident cæ datoria era doar un instrument folosit de instituflii financiare internaflionale precum Banca Mondialæ sau Fondul Monetar Internaflional (FMI) pentru a realiza o reformæ majoræ a economiilor politice ale Africii.org. 2. Ca urmare. cînd preflurile la fliflei s-au præbuøit. Federici încheie cu o privire asupra rezistenflei din campusuri. conflinutul ei social a særæcit. îngheflarea salariiSILVIA FEDERICI este activistæ feministæ. 1975. apelînd la exemplul Reflelei Educaflionale pentru Democratizare. Mæ refer. În trecut. Editorii flin sæ-i mulflumeascæ profesoarei Silvia Federici pentru amabilitatea acordærii drepturilor de traducere øi de publicare a versiunii în limba românæ a prezentului text. În acea perioadæ. în special. and Primitive Accumulation.) Rezumat Articolul care urmeazæ se bazeazæ pe o prelegere flinutæ de Silvia Federici la Universitatea din Leedsin în noiembrie 2007. iar experienfla sa din cadrul universitæflilor africane ne-a arætat felul în care politicile de ajustare structuralæ au redus finanflarea universitæflilor africane. la sfîrøitul anilor ’70. în acelaøi timp. (N. cum ar fi sfîrøitul educafliei cu finanflare publicæ øi comercializarea øi corporatizarea vieflii academice. fixînd standardele de educaflie la nivel global. Nigeria. De data aceasta însæ. Federici aratæ existenfla a douæ direcflii: prima este tot mai accentuata comercializare øi corporatizare a vieflii academice øi. Încurajatæ de explozia preflurilor la fliflei øi urmînd un model de dezvoltare bazat pe importul de tehnologie øi bunuri stræine. Federici are decenii de experienflæ în sistemele universitare din Africa. privatizarea avufliilor naflionale. 2000. fost profesor în Nigeria.

V. dimpotrivæ. universitæflile au trebuit sæ se întreflinæ singure sau sæ disparæ. în cadrul noii economii globale. Autofinanflarea a fost realizatæ nu numai prin introducerea unor „taxe individuale“. certificînd existenfla unei miøcæri studenfleøti panafricane împotriva reajustærii structurale. odatæ cu „educaflia dependentæ“ s-a produs o mutaflie în ce priveøte direcflia programei universitare. care beneficiazæ de cærfli noi. Pînæ la începutul anilor ’90. care mergea mînæ în mînæ cu globalizarea economiei mondiale.+ (campus de luptæ. cînd s-a declanøat reajustarea structuralæ. Într-adevær.) 137 . Pe de-o parte. mai presus de toate. potrivit cerinflelor Bæncii Mondiale. la o întîlnire a investitorilor africani. în special minerale. Deloc surprinzætor. Bursele studenflilor (destinate hranei. Comercializarea øi balcanizarea universitæflilor africane: „studiul în funcflie de relaflii“ Sfîrøitul investifliilor guvernamentale în educaflia publicæ a fost primul pas spre globalizarea universitæflilor africane. sfîrøitul investifliilor guvernamentale în servicii publice cum ar fi sænætatea. între 1991 øi 2004. Acest lucru înseamnæ cæ în campusurile africane s-a dezvoltat un sistem educaflional dublu stratificat. Urmætorii paøi au fost comercializarea sistemelor educaflionale øi dezvoltarea unei „educaflii dependente“. La revenirea la New York. ci øi prin gæzduirea de cursuri øi programe de cercetare finanflate de ONG-uri internaflionale sau chiar de Banca Mondialæ. o represiune feroce.) 5. ed. Africii îi fusese atribuit vechiul rol colonial de exportator de materii brute. dintre care unii africani. în funcflie de capacitatea de a face bani a departamentelor øi progra- 4. care în mod clar profitæ de influenfla lor bæneascæ pentru a dicta ce anume trebuie sæ învefle africanii. (N. S-au tæiat bani de peste tot: întreflinerea infrastructurii. mai bine de zece ani. Atacul la adresa universitæflilor a ajutat acest proces. un oficial al Bæncii Mondiale declara pe faflæ cæ „africanii n-au nevoie de universitæfli!“). øi de forflæ de muncæ.5 El cuprindea o cronologie a acestor lupte. unde se estimeazæ cæ peste 10. la absolvire. muncitorii fuseseræ menifli ocupærii unei poziflii subordonate.000 de emigranfli s-au înecat în ultimul deceniu. la rîndul ei. sistemul universitar a început sæ arate ca un tærîm pustiit øi ca un cîmp de luptæ. întrucît tæierile au fost întîmpinate cu o opoziflie crîncenæ. cærfli øi alte materiale pedagogice. sæli de cursuri cu aer condiflionat. Cu alte cuvinte. pînæ în 1986. Un rezumat al acelor buletine a fost cuprins într-un volum pe care l-am editat. campusurile fiind închise pentru lungi perioade de timp. transporturile publice øi educaflia. sæ emigreze în Europa sau în SUA. iar aceastæ opoziflie a stîrnit. Committee for Academic Freedom in Africa. instrumentele pedagogice øi înlesnirile de infrastructuræ care fac studiul posibil. øi cu facultæfli neplætite øi demoralizate. s-ar fi aøteptat la o slujbæ rentabilæ au trebuit. existæ ræmæøiflele vechiului sistem educaflional cu finanflare publicæ. (N. mai mult. odatæ ce finanflarea publicæ a fost întreruptæ. a devenit dificil pentru oameni ca mine sæ mai ræmînæ în Nigeria. cærflilor) au fost øi ele eliminate.org. resursele. Din cauza opozifliei susflinute a studenflilor. bugetele bibliotecilor. Ba. unde lucreazæ acum ca vînzætori stradali.acbf-pact. computere. împotriva neoliberalizærii universitæflii) lor øi. Africa World Press. ed. În acelaøi timp. în special din mediul universitar. A Thousand Flowers: Social Struggles Against Structural Adjustment in African Universities. Numeroøi tineri care ar fi devenit studenfli øi care. www. dar au supraviefluit ca niøte tærîmuri pustiite. pentru a menfline lucrurile pe linia de plutire. în special din partea studenflilor. deøi numeroøi studenfli erau incapabili sæ-øi continue studiile în absenfla lor. asfixiate de lipsa de resurse. transportului. sau prin stabilirea de legæturi cu universitæfli din stræinætate care sæ ofere programe. Ce susflinea CAFA era cæ atacul Bæncii Mondiale asupra educafliei superioare din Africa fæcea parte dintr-o restructurare a diviziunii muncii la nivel internaflional. Ori populeazæ centrele de detenflie ale Uniunii Europene – asta cînd nu zac pe fundul Mediteranei. 2000. investiflia publicæ în educaflia superioaræ fusese stopatæ în Africa deoarece. intitulat O mie de flori: luptele sociale împotriva ajustærii structurale din universitæflile africane. de ONG-uri sau de Banca Mondialæ. sæ-øi pæræseascæ flærile. E ceea ce Banca Mondialæ a numit „construcflia capacitæflii Africii“. în planurile capitalului mondial. Cæci. au pæræsit flara. a publicat un buletin prin care îi informa pe cei din America de Nord.6 În goana dupæ profitabilitate economicæ. Organizafliile studenfleøti au ajuns sæ activeze pe ascuns. despre situaflia din campusurile africane. care îøi reduc activitatea la un minim necesar pentru gæsirea altor resurse de venit. ce nu beneficiazæ în niciun fel de fondurile. spælætori de maøini sau muncitori în fabrici. universitæflile africane au trecut øi printr-un proces de balcanizare. majoritatea guvernelor africane încetaseræ finanflarea educafliei. Asta pentru cæ a intervenit o diferenfliere de clasæ. toate plætite de „donatori“ stræini. salariile profesorilor øi salariile personalului neacademic. toalete funcflionale. numeroøi profesori. programele cu finanflare publicæ n-au putut fi eliminate întotdeauna în totalitate. care nu cerea ca ei sæ devinæ producætori de cunoaøtere. ed. (N.) 6. În scurt timp. în general. Foarte repede. universitæflile africane gæzduiesc acum programe generos finanflate. (De aceea. care. sau prin închirierea spafliilor din campusuri pentru programe de studiu din stræinætate. o parte dintre cei care predaseræm în Nigeria am creat o organizaflie numitæ Comitetul pentru Libertate Academicæ în Africa (CAFA)4. Trenton. cursuri menite sæ producæ o generaflie de tehnocrafli sensibili la nevoile investitorilor stræini. În original: Africa Capacity Building. legat de discuflia noastræ. dinspre øtiinflele umaniste înspre contabilitatea de afaceri øi.

Mahmood Mamdani. (N. au mai puflinæ putere øi prestigiu. Øi aici. sub presiunea de a produce bani. coerent. Monthly Review Press. Asta a mers mînæ în mînæ cu un transfer ideologic prin care acum firmele sînt întîmpinate de administratorii universitæflilor ca niøte parteneri-cheie. care beneficiazæ de un grant. fiecare departament a început sæ funcflioneze ca o entitate autoîntreflinutæ. în timp ce celelalte trebuie sæ se supunæ. La ce extreme a dus situaflia asta a descris perfect cercetætorul/activistul ugandez Mahmood Mamdani. Asta înseamnæ cæ institufliile øi departamentele cu „relaflii“ øi fonduri fac legea. încît în campusurile din SUA se foloseøte din ce în ce mai des termenul de „sclavie a datoriei“ [debt slavery] pentru a descrie statutul studentului. Îngrædirea cunoaøterii în SUA øi apariflia universitæflii globale Restructurarea øi comercializarea universitæflilor africane n-au fost un simplu ræspuns la „criza datoriei“.000 de dolari. Astfel. dispun de masive departamente online. un suporter statornic al programelor online e Banca Mondialæ. Astæzi. Nu numai cæ finanflarea corporatistæ a cercetærii academice a crescut. la toate nivelurile. Fountain Publishers. în sistemul Universitæflii din New York (CUNY). în mod inevitabil. 2007. 2001. studenflii se fac cæ învaflæ. a fost abandonat. Începînd cu era Reagan. Ideea e cæ materialul produs de profesori pentru cursuri poate fi standardizat øi pus online. cu propriile mijloace de a face bani. Aceleaøi acfliuni au avut loc în toate celelalte flæri. cu alte cuvinte. care (de exemplu) oferæ cursuri øi diplome pentru soldaflii înrolafli. pentru a ræspunde programelor øi nevoilor studenflilor. aøa cum se presupune adesea. deoarece øubrezeøte poziflia facultæflii în raportul ei de forfle cu administraflia universitæflii. facultæflile se împart între profesori norocoøi. studenflii vor avea la absolvire o datorie de 60. În original: „‘For Profit Education’ and the Rise of the ‘Digital Diploma Mills’“. de la descoperiri øtiinflifice pînæ la programe. Lucrurile au mers. Studenflii se împrumutæ acum de la guvern øi/sau de la bænci nu doar pentru cursurile postuniversitare. Mamdani mai descrie øi cum sînt pe cale sæ aparæ ræzboaie interne. astfel încît cei care frecventeazæ anumite cursuri dau examenele în locul multor altora. Øi de la profesori se aøteaptæ un comportament mai „de afaceri“ øi aducerea directæ de bani pentru universitæfli.) melor. prin aplicarea pentru granturi guvernamentale øi nu numai. Cum îøi vor plæti studenflii datoria? Cum va cîntæri aceastæ datorie asupra vieflilor lor øi asupra deciziilor pe care le vor lua? 8. Prima a fost sfîrøitul „admiterii libere“. în medie. comercializarea cunoaøterii øi a vieflii academice a luat forme diferite. Kampala. iar un profesor poate avea sute de studenfli? Se mai susfline cæ educaflia online poate individualiza produsele pedagogice. (N. chiar øi universitæfli prestigioase. care. chiar. liniile directoare fiind eficienfla øi profitabilitatea. pentru a sluji unui numær mai mare de studenfli. În anii ’90. Aceastæ îndatorare a corpului studenflesc a atins un asemenea punct critic. ed. Deloc surprinzætor. Diploma Mills: The Automation of Higher Education. De asemenea. În aceste condiflii. creînd adesea o diviziune a muncii între ei. încît educaflia superioaræ devine un lux. øi care. Predarea øi publicarea nu mai sînt suficiente.000 sau chiar 100. 138 . Dar refuzul facultæflii aduce cu o violare a libertæflii lor academice. am mai fost martorii dezvoltærii „educafliei profitabile“. inclusiv în SUA. pentru cæ nu vor sæ împartæ cu restul universitæflii banii pe care îi fac. ci øi pentru a deveni absolvenfli de studii superioare. au fost reduse în mod constant. atît de departe. V.7 Mamdani aratæ cæ. 1989–2005. Asta înseamnæ sfîrøitul universitæflii ca proiect unitar. predarea øi cercetarea ocupæ un loc secund. universitæflile încearcæ sæ intre în posesia a tot ceea ce profesorii produc pe durata contractului cu ele. oferind o educaflie ieftinæ pentru „flærile særace“ øi pentru „Lumea a Treia“. nu vor observa. Dilema reformei neoliberale la Universitatea din Makerere.) „Educaflia profitabilæ“ øi apariflia „fabricilor de diplome digitale“8 S-a înregistrat øi o corporatizare a vieflii universitare. øi asta tocmai în perioada în care e promovatæ drept singura poartæ spre un „nivel minim de trai“. alocærile de fonduri statale øi federale pentru øcoli. universitæfli finanflate exclusiv prin bursa de valori. cu un buget propriu. întrucît fiecare departament doreøte sæ predea cele mai profitabile cursuri. Între timp. în mod frecvent absenfli. øi cei care nu beneficiazæ. în studiul sæu Cercetætorii pe piaflæ. Cine are nevoie de clædiri cînd cursurile pot fi transmise direct în camera oricui. cæci reduce imens nevoia de investiflii în infrastructuræ øi salarii. adicæ angajamentul de a corecta moøtenirea sclaviei øi a rasismului instituflional în domeniul educaflional. s-a petrecut încæ din 1976. deøi în prezent viabilitatea lor e pusæ sub semnul întrebærii.7. Profesorii se fac cæ predau. precum Columbia University sau New York University. Digital . Unii manageri de universitate privesc asta ca pe ceva utopic. încît departamentele influente doresc acum sæ se separe øi sæ se organizeze independent. ed. Nu numai cæ universitæflile au eliminat înscrierea færæ taxe. David F Noble. Aceasta e o turnuræ periculoasæ. øi în campusurile din SUA. indiferent de propria specializare sau expertizæ. Scholars in the Market Place: The Dilemma of Neo-liberal Reform at Makerere University. S-a calculat cæ. 1989–2005. siguri cæ profesorii lor. ceea ce a dus la o tot mai accentuatæ fragmentare a vieflii academice. angajamentul faflæ de „acfliunile afirmative“. „Educaflia online“ este un rezultat direct al cursei academice pentru profitabilitate. universitæflile au fost reorganizate conform unui model corporatist. ci taxele au crescut atît de mult.

profitînd de faptul cæ. care îøi riscæ vieflile traversînd Sahara sau încercînd sæ ajungæ în Europa cu vase supraaglomerate plutind în derivæ pe Mediterana. recunoscînd faptul cæ au aceleaøi probleme. în cel mai ræu caz. universitæflile nord-americane. însuøindu-øi resursele de pe urma cærora træiesc oamenii. Astfel. Astfel. coordonîndu-øi tot mai strîns activitatea cu cea a studenflilor canadieni. firmele agricole. recrutarea de cætre una dintre numeroasele armate care îi sprijinæ pe conducætorii locali sau stræini în exproprierea bogæfliilor minerale øi agricole ale Africii. devalorizate øi fæcute dependente de ajutoare externe øi de experfli externi. comercializarea sistemului educaflional al Africii. o globalizare a cunoaøterii este bine-venitæ atunci cînd presupune o sporire veritabilæ a schimbului de idei la nivel internaflional. un proces care. Una dintre strategiile folosite de studenfli pentru a-øi manifesta nemulflumirea este „modelul oraøului de corturi“ [tent city model]. inclusiv cunoaøterea pe care bæøtinaøii au dezvoltat-o în decurs de secole øi pe care acum companiile doresc s-o privatizeze. Studenflii øi profesorii de ieri sînt emigranflii de azi. miniere øi farmaceutice care funcflioneazæ pe întreg mapamondul. împreunæ cu universitæfli din Anglia. Însæ acest schimb se petrece acum într-un domeniu cu raporturi de forfle inegale. pentru a reflecta interesele marilor puteri.+ (campus de luptæ. Deja numeroase fabrici africane au fost „patentate“.org). Un alt front de luptæ important este cel împotriva datoriilor studenflilor. contribuind la adîncirea inegalitæflilor sociale. în sensul cæ acum aceasta este organizatæ conform unei structuri piramidale. Pentru a conchide. Franfla øi ONG-uri internaflionale. principala noutate din lumea academicæ a constituit-o implicarea globalæ tot mai mare a universitæflilor din Statele Unite în sensul unei tot mai accentuate intervenflii în restructurarea educafliei la nivel mondial. viitorii manageri ai economiei globale. de fapt. stabilind standarde pentru ceea ce trebuie considerat valoros din punct de vedere pedagogic la nivel global. de fapt. capabile sæ protejeze aceastæ bogæflie. canoanele øi paradigmele ideologice ale educafliei øi ale culturii la nivel global. din ce în ce mai comercialæ. Opoziflia a devenit mult mai acutæ øi în campusurile din SUA. creînd coaliflii împotriva atelierelor øi fabricilor cu condiflii inacceptabile de lucru [sweatshop]. opunîndu-se prezenflei în campusurile lor a obiectelor fabricate în aceste condiflii øi solicitînd universitæflilor sæ nu mai investeascæ în acfliunile unor astfel de companii de la 139 . Studenflii. Acest lucru înseamnæ cæ globalizarea educafliei øi a culturii a avut. presupunem. Alternativa o reprezintæ o viaflæ færæ viitor. ed. pregætind. devin paznicii educafliei øi ai producfliei de cunoaøtere din întreaga lume. n. [O bunæ sursæ de informaflii cu privire la luptele studenflilor din Statele Unite este Campus Activism (a se vedea www. Studenflii au fost foarte activi øi în cadrul miøcærii antiglobalizare. al diamantelor.). care s-a intensificat dupæ 11 septembrie 2001 øi în contextul Ræzboiului din Irak. Aceøtia au construit corturi în campusuri øi au locuit acolo. Aceleaøi universitæfli recruteazæ un corp studenflesc multinaflional/multicultural. al coltanului (columbit-tantalit. Opoziflie. fiind implicate în refacerea programelor acestora (de exemplu. s-au organizat øi au luptat pe diferite fronturi. Deja au curs rîuri de sînge de dragul aurului.). în care aceleaøi flæri øi instituflii care controleazæ economia mondialæ stabilesc øi regulile. sau din oricare punct al planetei unde se consideræ cæ sistemul universitar trebuie restructurat. o largæ coaliflie de grupuri studenfleøti cu sediul în SUA øi Canada. ele pompeazæ cursuri în colegiile din flærile særæcite/îndatorate ale „Lumii a Treia“. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Dezvoltarea „universitæflii globale“ În orice caz. a produs o nouæ diaspora øi o „scurgere de inteligenflæ“. Asta înseamnæ cæ universitæfli selecte cu sediul în SUA sînt din ce în ce mai intim „legate“ de universitæfli din Africa sau Europa de Est. cît øi pentru a aræta cæ trebuie sæ se mute dintr-o universitate care începe sæ semene din ce în ce mai mult cu o operafliune financiaræ. Lipsa unor instituflii educaflionale autonome. aceste acfliuni au fost întîmpinate cu o opoziflie înverøunatæ de studenflii øi profesorii africani – opoziflie pe care CAFA a sprijinit-o øi a documentat-o. luptæ øi activism în campus Aøa cum am subliniat. ca rezultat o centralizare a producfliei de cunoaøtere. în ciuda interesului aparent crescut faflæ de multiculturalism. în refacerea programei analitice sau a procedurilor de examinare sau în înfiinflarea unor reflele de computere etc. cultura øi cunoaøterea din lumea întreagæ devin tot mai omogenizate øi mai controlate. Aøa cum am væzut. înseamnæ o expropriere directæ øi furtul bogæfliei indigene. sistemele lor educaflionale au fost dezmembrate. împreunæ cu liberalizarea politicilor ei economice.] Una dintre principalele lupte ale studenflilor din SUA e cea dusæ împotriva recrutærii în campusuri de cætre armatæ øi CIA. De globalizarea øi comercializarea educafliei superioare din Africa beneficiazæ. Profesorii se reunesc în jurul conceptului de „libertate academicæ“ împotriva pretenfliilor universitæflilor de a le lua în posesie munca øi împotriva comercializærii educafliei øi a vieflii academice. negocierea unor termeni mai favorabili de „schimb“ a reprezentat un factor vital în acest proces. la rîndul lor. Acesta e un site de prezentare a Reflelei Educaflionale pentru Democratizare [Democratising Education Network] (DEN). a pus capæt „vînætorii de gene“ sau. în agitaflia reformærii. în esenflæ.campusactivism. atît pentru a aræta efectul pe care îndatorarea îl are asupra vieflilor lor.

– recunoaøterea integralæ a drepturilor studenflilor øi ale muncitorilor de a se organiza. – educaflie. Prin intermediul tuturor acestor lupte. – o autoguvernare democraticæ a educafliei superioare. sprijinind organizarea sindicatelor øi a grevelor acestora. nu ræzboi. Traducere de Alex Moldovan Reclaim your Future!. 11–14 March 2010. – educaflie civicæ pentru o societate democraticæ. UniCampus Vienna.Banca Mondialæ. Carta adoptatæ de DEN. mai jos. ci øi cu alfli muncitori din campusuri. – libertate de expresie øi libertate academicæ. – acfliuni afirmative pentru combaterea rasismului øi a sexismului instituflionalizate. studenflii au construit tot mai multe alianfle nu numai cu profesorii. nu închisori. – øtergerea datoriilor în cazul împrumuturilor studenflilor. – punerea în serviciul binelui public. nu al profiturilor corporafliilor. – acces gratuit la învæflæmîntul superior øi desfiinflarea taxelor. Program cover . Iatæ. care reflectæ cererile studenflilor din SUA: – finanflare publicæ integralæ pentru învæflæmîntul superior public. – øcoli.

la Praga. de multe ori. 4. Franfla øi Italia. „figura ei emblematicæ“. în general. obiectivul economic devine explicit: „În Europa de mîine.eu http://reseau-europe. Problema unor discipline precum filosofia este cæ speranfla privind salariul la terminarea facultæflii nu este. Spania. pe lîngæ faptul de a favoriza mobilitatea studenflilor øi a personalului profesoral. comunicare a Comisiei Europene cætre Consiliul Europei. În 2001. 4. Predarea limbii engleze ca limbæ stræinæ a fost privatizatæ. o solidæ bazæ de cercetare publicæ aflatæ în slujba industriei“. ceea ce. evaluare øi comparare a institufliilor de învæflæmînt superior din Europa. care este o piaflæ comunæ a cercetærii. sînt suprimate cursuri de filosofie. în care sînt angajate azi 46 de flæri europene. v.3 Concomitent. 2.eu [2009] Un proces coordonat la nivel european Actul I. care pune universitæflile în competiflie. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Manifeste. Niøte reforme declinate la nivel naflional în întreaga Europæ4 Procesul a fost aplicat la date øi în ritmuri diferite de la o flaræ la alta. pe sintezele realizate de Marc Delepouve øi Evelyne Perrin pentru Contrasummitul de la Louvain [25–29 aprilie 2009. sociologie etc. aproape inexistentæ în Belgia. Actul II. Franfla øi ceva mai puflin avansat în Germania øi Belgia. Procesul Bologna (1999) Aøa-numitul „Proces Bologna“. nr. 18 noiembrie 2002. modalitæfli øi documente de lucru.2 El prevede „facilitæfli regulamentare pentru fondurile de capital-risc. prin edificarea. o culturæ dinamicæ a spiritului de întreprindere. www. Locuinflele sociale studenfleøti au fost privatizate. toate elementele constitutive ale sistemelor naflionale de inovaflie“. În conformitate cu principiile noului management public. Bruxelles. 2009–2010 Transformarea cunoaøterii în marfæ Procesul Bologna – Strategia Lisabona Réseau Europe – reseau-europe. Comitetul Economic øi Social øi Comitetul Regiunilor. dupæ un citat din „Plus de recherche pour l’Europe. Ibid. foarte avansat în Italia. laboratoarele øi universitæflile. a fost inifliat în 1999. 11 septembre 2002. 141 . Commission Européenne.000 de lire dupæ licenflæ. 209. la Berlin. Objectif 3% du PIB“. a unui „spafliu european al cercetærii“ (SEC) [Espace européen de la recherche – EER]. acestea fiind chemate sæ adopte o gestionare managerialæ.000 de lire pentru licenflæ øi cu pînæ la 10. „6ème PCRD. urmæreøte mai presus de orice alinierea producfliei de cunoaøtere la cererea pieflei. Aceastæ scurtæ panoramæ a reformelor øi a mobilizærilor din Europa se bazeazæ. Materii precum filosofia øi øtiinflele politice sînt supuse din partea mediilor economice la presiuni pentru a fi transformate în locuri øi în instrumente de adaptare. În momentul de faflæ. pregætea øi deschiderea spre concurenflæ øi spre transformarea învæflæmîntului superior într-o marfæ. apeluri. SEC „îi priveøte atît pe cercetætori. Spania. în sectorul cercetærii. Obiectivul l-a constituit crearea unui sistem european de armonizare. întemeiatæ pe o societate øi pe o economie a cunoaøterii.+ (campus de luptæ. obiectivele aøa-numitei „Strategii Lisabona“ sînt integrate în Procesul Bologna. CORDIS ocus. La sfîrøitul studiilor.“ În 2003. Parlamentul European. 1. COM (2002) 499 final. p. în interiorul cæreia concurenfla devine „principalul principiu de cercetare“1. o legislaflie privind concurenfla øi crearea unui brevet european.com/spip. Cel mai avansat este în Marea Britanie. La coordination de la recherche ne se fera pas sans courage politique“. a te dota cu o strategie în materie de educaflie øi de formare continuæ se dovedeøte absolut necesar pentru a putea ræspunde provocærilor pe care le constituie competitivitatea economicæ. cît øi drepturile de proprietate intelectualæ øi. în principal. este instaurat spafliul european al educafliei øi al formærii continue. 3. sub formæ de „capital uman“.. este introdusæ o organizare antreprenorialæ.000 de lire. incitæri fiscale pentru eforturile de cercetare-dezvoltare. Universitæflile sînt finanflate de studenfli cu pînæ la 3. iar „cercetætorul-antreprenor“. Universitæflile nu mai sînt conduse de persoane alese. studenflii ajung sæ aibæ o datorie medie de 35. php?article2476]. cu scopul de a furniza o „cunoaøtere folositoare pieflei“. aøa-numitæ pentru „economia cunoaøterii“. slabæ în Marea Britanie. Marea Britanie este flara în care reforma este cea mai avansatæ øi aproape încheiatæ.. Bruno (2008). destul de puternicæ în Germania øi Danemarca. nu de criticæ. sæ recurgæ la finanflæri private øi sæ se transforme în niøte prestatoare de formæri preocupate sæ garanteze viitoarea „angajabilitate“ a clienflilor-studenfli. Strategia Lisabona (2000) Strategia Lisabona.sauvonsluniversite. Opoziflia e inegalæ: puternicæ în Grecia. suficientæ pentru a permite acordarea de împrumuturi de studii.

Sînt întreflinute tot mai multe relaflii cu întreprinderile. de unde taxe de øcolarizare libere. aceste øcoli dezvoltæ strategii ofensive pentru a-øi masifica recrutarea øi a concura facultæflile. Universitæflile germane au senate din care fac parte reprezentanfli ai studenflilor (8).000 de euro. În partea francofonæ. aøa-numita „LOU“ inifliazæ. ceea ce antreneazæ specializæri. universitæflile timp de un an. a fost votatæ o lege similaræ LRU [v. În 2006 îøi fac apariflia noi moduri de acfliune: blocare de autostræzi. schimbarea începe odatæ cu adoptarea legii aøa-numitului Pact pentru cercetare [Pacte pour la recherche] din 2006 øi a Legii referitoare la libertæflile universitæflilor [Loi relative aux libertés des universités] (LRU)7 din 2007. În 2005. liberalizarea øi privatizarea universitæflii: „autonomie“ ca în Franfla. În Franfla. În Germania. de responsabil cu menflinerera ordinii øi a securitæflii în incinta universitæflii. În Spania. s-a trecut de la 20 de cursuri pe an la 12. prin aplicarea LRU.000 de euro/an la Sciences Po pentru studenflii stræini cu începere din 2009). eliberînd. fiind finanflate de stat în proporflie de 80–90%. În Italia. cu atît mai mult cu cît sînt implicafli într-un demers de autofinanflare a studiilor de natura unei investiflii individuale.. (N. guvernul le-a permis universitæflilor sæ devinæ de drept privat. Astfel. LRU nu este împlinitæ în mæsura în care taxele de øcolarizare nu sînt dereglementate. „Lupte universitare la sfîrøitul pactului educaflional“. Masteratele stabilesc taxele de øcolarizare în funcflie de cerere øi ofertæ: cu cît mai cæutat e un master. Cele trei mari universitæfli sînt pe cale de a le înghifli pe cele mici care gravitau în jurul lor. inifliazæ o relansare a conflinutului LOU. La ultimul sæu congres. preøedintele Senatului este numit de o altæ instanflæ. regimul francez se caracterizeazæ prin dualitatea sa: pe lîngæ universitæfli. selectarea studenflilor la intrarea în facultate. într-o primæ etapæ. rezultæ cæ preøedintele universitæflii dispune. desfiinflarea orelor de dupæ-amiazæ. La Universitatea Liberæ din Bruxelles (ULB.) 7. predarea religiei catolice. La Universitatea Catolicæ din Louvain-la-Neuve.) 6. În 2001. Cheia 142 . ed. închiderea øcolilor de mici dimensiuni. creøterea puterii întreprinderilor în luarea deciziilor. cu excepflia colectivitæflilor teritoriale. în momentul de faflæ. publicæ). reuøind în felul acesta sæ determine guvernul sæ retragæ pe jumætate proiectul de reformæ prin privatizare a universitæflii. stînga recent ajunsæ la putere suspendæ aøa-numita LOU. masterat. universitæflile sînt de mai mulfli ani autonome.5 În 2004 (guvernul Berlusconi). la 8. La Hamburg. ai profesorilor (8). Caffentzis. de studii politice etc. taxele de øcolarizare se ridicau la 1. În 2005 sînt organizate manifestaflii. niøte cadre didactice au ocupat øcoala în care predau. G. studenflii pornesc primele lupte. universitatea a încheiat parteneriate cu întreprinderi din sectorul armamentului nuclear. Un nou val de mobilizare a fost declanøat de cercetætori în 2009. Studenflii sînt greu de mobilizat. în 2008. situaflia a fost rezumatæ astfel: „Studenflii din clasa de mijloc trebuie sæ trudeascæ în baruri pentru studenflii bogafli“. privatizare øi autonomie decizionalæ øi financiaræ a universitæflilor. totuøi. diplome care nu sînt echivalente. Se observæ o creøtere a concurenflei: universitæflile îøi smulg unele altora studenflii. creøterea taxelor de øcolarizare nu a afectat. Øcoala primaræ a fost reformatæ printr-o lege din 2008: reintroducerea uniformelor pentru elevi. Formarea profesorilor a fost øi ea reformatæ. În momentul de faflæ. pentru a fi golitæ de conflinut pedagogic (cf.5. Învæflæmîntul superior este comunitar: francofon/flamand. taxele de øcolarizare la Litere în Florenfla au crescut. drept urmare.. de centre comerciale etc. reformele au fost începute în 1999. care au crescut în paralel cu dezangajarea statului. pretextînd diferite reglementæri ale Uniunii Europene. odatæ cu instaurarea sistemului LMD. (studenflii germani au fost inspirafli de mobilizærile împotriva CPE6). În Belgia. începînd din 2009. 126. dar øi cu accesibilitatea sælilor de cursuri øi a clædirilor administrative pentru persoanele cu dizabilitæfli). La Filosofie. care are drept consecinflæ o totalæ ocupare a timpului. „masterizarea“ din Franfla). În 2006.). a decretului care definea statutul cercetætorilor. care a prilejuit puternice manifestaflii studenfleøti. De acolo a pornit o mobilizare a angajaflilor din întregul sistem de învæflæmînt. infra]. În octombrie 2008. În momentul de faflæ. defline un drept de aviz defavorabil asupra propunerilor emise de „comitetele de selecflie“ (care au luat locul comisiilor de specialiøti). p. apoi. doctorat. fæcînd grevæ împotriva creøterii taxelor de øcolarizare. în introducerea de metode manageriale øi în creøterea drepturilor de øcolarizare (12. de ordonator al veniturilor øi cheltuielilor. care sînt foarte „avansate“ în privatizarea finanflærii. începînd însæ sæ fie generalizatæ la tofli anii cu începere din 2005. Dacæ adæugæm aceste noi prerogative celor vechi (de reprezentare a universitæflii. revenirea la un singur învæflætor pentru fiecare clasæ. care a durat pînæ la vacanfla de Cræciun. LMD este în vigoare de cinci ani. Precaritatea în rîndurile corpului profesoral nu înceteazæ sæ creascæ. Filosofia øi Literele sînt cele mai vizate de reforme. În Grecia. Studenflii s-au mobilizat în toamna anului 2007 împotriva LRU printr-o serie de manifestaflii øi de blocæri ale activitæflii în universitæfli. are drept de veto în ceea ce priveøte angajærile de personal.800 de euro/an. Universitæflile se aflæ în concurenflæ. ca urmare a modificærii. iar creøterea puterii sale a avut ca efect marginalizarea Senatului. principalul sindicat studenflesc a decis sæ abandoneze principiul gratuitæflii studiilor. Or. (N. de o putere comparabilæ cu aceea a unui adeværat manager de întreprindere. taxele de øcolarizare se ridicæ la 800 de euro. nota 2. Numai o treime dintre funcflionarii pensionafli sînt înlocuifli. în 2004. De atunci. decît anii terminali ai studiilor de lungæ duratæ. existæ aøa-numitele „øcoli“ (de comerfl. studenflii au blocat. cu atît e mai scump. ai personalul neacademic (5). La contrasummitul de la Louvain. Cu toate acestea. Modul de gestiune de tip LRU a antrenat o modificare a spiritului cunoøtinflelor predate. V. supra. Sistemul LMD semnificæ reorganizarea programelor universitare pe trei cicluri: licenflæ. ed.). preøedintele universitæflii supune propunerile de personalitæfli din afaræ votului consiliului de administraflie (întreprinderi. aceastæ generalizare afecteazæ 6 landuri din 16. Obiectivele oficiale ale rectorului universitæflii privesc cu prioritate poziflia ocupatæ de aceasta în clasamentele internaflionale. în special pe cei internaflionali.

mai ales faflæ de piaflæ. Impresia læsatæ de contrasummitul de la Louvain este cæ studenflii nu sînt conøtienfli de ceea ce se întîmplæ în universitæflile lor. care apasæ asupra bugetelor publice øi atrage dupæ sine dezangajarea statului. o finanflare centralizatæ øi alimentatæ din preleværi obligatorii. cei 11 membri ai consiliilor de administraflie erau aleøi în exclusivitate din rîndurile profesorilor øi ale studenflilor. Danemarca e flara în care Procesul Bologna este cel mai puflin avansat. numærul profesorilor de la Litere scade progresiv. În realitate. pætrunderea întreprinderilor în universitæfli este din ce în ce mai mare. de pildæ. dintre cei 11 membri. ei sînt mult mai atenfli la a consacra aceste studii acumulærii capitalului uman aøteptat de întreprinderi. care defline acum catedre private (comerflul cu bere etc. omoloaga lui HEC Paris. deoarece este vorba de un element esenflial al procesului de liberalizare øi de transformare a învæflæmîntului superior într-o marfæ. Membrii agenfliilor (ANR [Agence Nationale de la Recherche – Agenflia Naflionalæ pentru Cercetare]. foarte activ la pregætirea acestui contrasummit. aceste reforme nu urmæresc decît sæ permitæ întreprinderilor private sæ profite øi mai mult de cunoaøterea produsæ de institufliile publice. În felul acesta. Doi studenfli ai ULB au participat. 9. consiliile nu mai au nicio putere în afara celei pe care le-o acordæ preøedinflia în ceea ce priveøte politica øtiinflificæ a universitæflii. Niøte reforme care pun institufliile publice producætoare de cunoaøtere øi de „capital uman“ sæ lucreze din ce în ce mai mult în slujba întreprinderilor private Strategia Lisabona afiøeazæ ca obiectiv dezvoltarea „cunoaøterii“. în mod mecanic. recurgerea la finanflæri private pentru programele de cercetare (în Franfla. Înainte. iar studenflii primesc o alocaflie (pe care nu trebuie s-o ramburseze) de 600 de euro pe lunæ timp de øase ani. Vinokur (2008 b). recrutærile de personal. astfel. cu toate acestea. Controlul naflional al calitæflii recrutærilor de cætre egali pare sortit disparifliei. Deschiderea spre finanflærile private pentru a se putea influenfla opfliunile publice Deschiderea spre finanflærile private trebuie pusæ în legæturæ cu scæderea impozitelor pe profit ale întreprinderilor. probabil. 143 . în momentul de faflæ. cît de curînd. „LRU“). În universitæfli. funcflioneazæ ca o întreprindere. Acesta este sensul reformelor care încurajeazæ parteneriatele public-privat. dar va fi. Ceea ce constituie o modalitate de a-i subordona pe studenfli întreprinderilor. în cadrul unui „nou management public“ [New Public Management]. a cærui putere este consolidatæ prin LRU. În momentul de faflæ. În Statele Unite. ducînd la desfiinflarea unor cursuri øi/sau a unor efective prea numeroase. În Belgia nu existæ sindicate studenfleøti. guvernul a autorizat universitæflile private. corpul universitar fline la autonomia sa. se aflæ în desfæøurare o mobilizare împotriva aproprierii (prin brevete) de cætre întreprinderi a descoperirilor universitare. 1 din partea personalului neacademic. în fafla preøedintelui ales. care le permit finanflatorilor sæ influenfleze local modul de gestionare a universitæflilor øi a centrelor de cercetare. Creøterea taxelor de øcolarizare n-a fost încæ introdusæ în Franfla. în care decizia e colectivæ øi politicæ. ceea ce constituie pentru ei o „øcoalæ de raflionalitate“ economicæ. pentru a putea sæ profite øi mai mult de creditele publice care continuæ sæ finanfleze. în parte.+ (campus de luptæ.). Educaflia e gratuitæ. în calitate de producætori de „capital uman“. este înlocuitæ cu niøte finanflæri descentralizate øi „parteneriale“. În 2009. taxele de øcolarizare au crescut între 2002 øi 2007cu 40%.8 Creøterea taxelor de øcolarizare pentru îndatorare – øcoalæ de „raflionalitate economicæ“ pentru studenfli Creøterea taxelor de øcolarizare9 îi obligæ pe studenfli sæ se îndatoreze. care sînt stabilite de proiectele de performanflæ. sæ slæbeascæ aceastæ autonomie: „universitarii nu iau parte la definirea propriilor lor «obiective». 8. o serie de manifestaflii studenfleøti au reuøit sæ se opunæ cu succes unui proiect al guvernului care urmærea reducerea acestei durate la patru ani. programele academice øi evaluarea“. Cele mai recente reforme vizeazæ. 2 sînt reprezentanfli ai studenflilor. Cu toate acestea. prin înfiinflarea Agenfliei Naflionale pentru Cercetare) øi pentru formarea universitaræ (în Franfla. prin supunerea acestora intereselor lor stricte. Mai preocupafli de modul în care vor putea sæ îøi valorifice studiile pe piafla muncii (øi de salariul pe care vor putea sæ-l obflinæ în felul acesta pentru a-øi rambursa datoriile). Într-adevær. A fost fæcutæ sæ fuzioneze cu facultatea de economie a ULB. la fel ca øi statutele. 6 din partea întreprinderilor. Recent. 2 ai profesorilor. Solvé. producflia de cunoaøtere. împotriva neoliberalizærii universitæflii) repartizærii fondurilor în funcflie de numærul de studenfli a fost extinsæ la numirea profesorilor. Introducerea de metode manageriale pentru slæbirea autonomiei corpului universitar Pentru a se subordona universitæflile øi centrele de cercetare intereselor întreprinderilor este nevoie øi de un alt mod de gestionare. AERES [Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – Agenflia de Evaluare a Cercetærii øi a Învæflæmîntului Superior]) sînt numifli de guvern. astfel încît.

care primesc populafliile cele mai favorizate. Acest ræzboi este purtat în numele întreprinderilor øi al grupurilor industriale care doresc sæ-øi amplifice monopolul asupra cunoaøterii. nevoilor locale. în Statele Unite. o economie bazatæ pe raritatea cunoaøterii.. Afiøarea unor taxe øcolare ridicate serveøte.10. în detrimentul persoanelor particulare. construirea unei imagini de calitate øi traducerea ei în clasamentele universitæflilor sînt costisitoare: recrutare de „staruri“ de pe piafla internaflionalæ a profesorilor-cercetætori øi a preøedinflilor de universitæfli. pînæ la urmæ. scrie Direcflia Generalæ pentru Cercetare a Comisiei Europene. Ræzboiul împotriva împærtæøirii cunoaøterii. de lobbing. institufliile de învæflæmînt superior (publice sau private) aflîndu-se în concurenflæ monopolistæ. iar cele administrative cu 54%.13 Existæ. logica ajutorærii meritului (celui bogat) primeazæ asupra logicii ajutorærii nevoii (celui særac). finanflærile (în special cele publice) sînt dirijate prioritar spre institufliile de învæflæmînt superior care sînt deja cele mai bine dotate. ofertæ de servicii atractive în campus. cheltuieli de prestigiu. prin intermediul indicatorilor de inserflie. o percepflie corectæ a riscului real de cætre niøte studenfli lipsifli øi de suportul financiar familial în caz de nevoie. o „aversiune faflæ de risc“ a celor særaci (chiar øi în Norvegia. Acest lucru ræmîne totuøi un arbitraj care se efectueazæ în funcflie de considerente strict economice. Pe deasupra. calitatea lor fiind un element determinant pentru prestigiul universitæflii. din totalul cheltuielilor institufliilor publice de învæflæmînt superior din Statele Unite. publicat de Direcflia generalæ a Comisiei însærcinate cu Cercetarea. în cadrul unor „regrupæri de excelenflæ“. Ibid. pus la dispoziflia tuturor. Selectarea studenflilor pe piafla cunoaøterii Pe o piaflæ liberalizatæ a învæflæmîntului superior. studenflii sînt „clienflii“ universitæflilor øi o sursæ de finanflare din ce în ce mai importantæ pentru echilibrul lor bugetar. în paralel cu dezangajarea financiaræ a statului. Aøa s-a ajuns ca. într-un sector în care mæsura calitæflii intrinsece este foarte greu de stabilit. studenflii cei mai særaci. în mare parte. Astfel. de a obfline ajutoare financiare suficiente.000 de dolari a crescut cu 145%. drept indicator de calitate (teoria semnalului).10 Aøa-zisa „economie a cunoaøterii“ este. purtat în mod intrinsec prin Strategia Lisabona. deoarece este dotat iniflial cu un capital uman mai mare. de fapt.000 de dolari/an). astfel. Tendinfla este. Pe de altæ parte. externalitæflile pozitive legate de inovafliile „private“ (datorate. în care. mai puflin. care în 1995 primeau din partea colegiilor private ajutoare cu 2% mai mari decît cei provenifli din familii înstærite (între 60. în timp ce ajutorul acordat studenflilor din familii cu un venit de peste 100. politica de brevetare permite întreprinderilor sæ-øi maximizeze profiturile legate de aplicafliile comerciale care rezultæ din „inovaflii“. „vremea cînd. nu de serviciu public. RDT info. 144 . Celelalte instituflii de învæflæmînt superior au ca principalæ funcflie sæ ræspundæ. cheltuielile administrative sæ creascæ de la 30% în 1976 la 50% în 2001. 13. Astfel. Niøte reforme profund inegalitare. bogatul e mai „rentabil“. e de domeniul trecutului“. calatæ pe nevoile imediate ale bazinelor de locuri de muncæ øi ale întreprinderilor care finanfleazæ universitatea. în parte. „în cîmpul cunoaøterii. citat in Bruno (2008). ca urmare a dificultæflii. în medie. inclusiv în cazul în care existæ sisteme de împrumut. øi de capitalul social din ce în ce mai necesar pentru accederea la slujbele de calitate. chiar. 12. cunoøtinflele dobîndite în spafliul øtiinflific academic constituiau un patrimoniu deschis. producflia rimeazæ azi cu protecflia øi cu exploatarea“. primesc în 1999 cu 29%.000 øi 80. pilotarea de cætre întreprinderi merge în sensul unei formæri „personalizate“. ceea ce poate conduce la ajutorarea financiaræ a studenflilor strælucifli din medii cu venituri scæzute. într-adevær. cheltuielile de instruire pe student au crescut cu 17% între 1960 øi 2001. În aceste instituflii. În timp ce externalitæflile pozitive ale cunoaøterii publice sînt fæcute sæ creascæ în avantajul întreprinderilor. 11. nu pe prefl. Politica de brevetare – un ræzboi împotriva împærtæøirii øi difuzærii cunoaøterii În sfîrøit.12 Studiile evidenfliazæ peste tot un impact negativ al creøterii taxelor de øcolarizare asupra cererii de studii superioare în mediile cu venituri mici. „magazin de informare asupra cercetærii europene“. de marketing øi publicitate etc. competiflia se poartæ pe „calitate“. care urmæresc desfiinflarea serviciului public De la creøterea taxelor de øcolarizare la îndatorarea studenflilor – eliminarea claselor populare Liberalizarea învæflæmîntului superior se traduce printr-o creøtere a taxelor de øcolarizare11. prin tradiflie. Într-adevær. spre o bipolarizare a cererii: abandon pretimpuriu pentru unii. în special ale IMM-urilor. Vinokur (2007). cunoaøterii publice) sînt diminuate. Un sistem cu douæ viteze Odatæ cu sfîrøitul principiului repartizærii echitabile în cadrul serviciilor publice. flaræ în care împrumuturile sînt foarte bine securizate). Vinokur (2007). dar øi „factori de producflie“ ai serviciului. este un ræzboi împotriva cunoaøterii. care reflectæ.. creøtere puternicæ a cererii pentru alflii. pentru aceøti studenfli.

reflele europene. særæcire academicæ. Vinokur (2008 b).. din ce în ce mai incapabilæ sæ ajute la elaborarea unei înflelegeri a lumii în globalitatea ei øi din ce în ce mai puflin utilæ pentru cetæflean. Særæcirea cunoaøterii Subordonarea crescîndæ faflæ de interesele întreprinderilor compromite „independenfla. in Pouvoirs et financement en éducation: qui paye décide?. Ibid. fiind nevoite sæ recurgæ la importul de creiere“. Endettement étudiant et restructuration de l’enseignement supérieur“. „Vous avez dit «autonomie»?“.cuae. „se remarcæ dispariflia unor sectoare întregi de cercetare øi de învæflæmînt. analize. venind sæ îngroaøe oferta pe segmentele inferioare ale pieflei muncii. „cele mai multe universitæfli engleze øi americane. Paris.php? article226 Olanda: http://studentenprotestutrecht. pay later. asigurîndu-le numai lor recunoaøtere øi mobilitate pe piafla muncii.com Grecia: http://www.org/download/EducationProtestsWorldwide2009/Overview2009. îi incitæ pe o parte dintre studenfli sæ se îndatoreze din ce în ce mai mult. 18.17 Un risc este.cuae. 16. 55–56.printemps2010. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Niøte inegalitæfli care se repercuteazæ asupra pieflei muncii În acest sistem. R. astfel. Vinokur. Aceastæ „revoluflie culturalæ neoliberalæ“ conduce la o cunoaøtere. articole despre diferite situaflii naflionale). www. sæ conducæ la reculul libertæflilor academice øi democratice. wordpress. mai efemeræ. În „universitatea“ lui Peter Vardy. întîmpinæ dificultæfli tot mai mari în atragerea de candidafli naflionali. cherchez!. la rîndul ei. „Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning“. datoriile studenfleøti întreflin creøterea veniturilor celor mai ridicate.14 În flærile europene care au adoptat înaintea Franflei principiile noului management public (NPM). atunci. pouvoirs. pp. Revue de la régulation. care provoacæ un risc deflaflionist (consum anemic etc. 15.16 Nu numai cunoaøterea. Vinokur. Annie (2007).org/document1783. A vos marques®. ele exclud cealaltæ parte. penurie de creiere etc.+ (campus de luptæ. bibliografii). „exit“-ul: astfel. Capitalisme.usc. 17. încæ din primele clase ar trebui insuflat „spiritul de întreprindere“. indispensabilæ din punct de vedere social.vagueeuropeenne. in Mouvements. Comunicare a Comisiei Europene. Isabelle (2008). în consecinflæ.php? article226 Croaflia: http://slobodnifilozofski. în care o proporflie ridicatæ de profesori-cercetætori este precarizatæ øi în care libertatea academicæ regreseazæ în consecinflæ. „L’école britannique livrée au patronat“. de hegemonie intelectualæ. http://www.revues. prêts. Hatcher. ci øi gîndirea øi societatea ar trebui deci puse în slujba întreprinderilor. care. L’Harmattan. institutions. o extraversiune lingvisticæ øi culturalæ crescîndæ øi declinul cercetærii fundamentale“. formærile generaliste sînt rezervate elitelor. În Statele Unite. din ce în ce mai segmentatæ.eu (analize. aprilie 2005.org 145 .com (blog participativ. Reflele studenfleøti Contrasummitul de la Viena: http://bolognaburns. Pierderea autonomiei corpului universitar: precarizare.).archive. deturnatæ de la funcfliile ei societale øi cetæfleneøti.at Elveflia: http://www.es/drupal (reviste ale presei. Vinokur (2008 a). Conform Comisiei Europene. pentru a avea acces la universitæflile cele mai prestigioase.18 Traducere de Bogdan Ghiu 14. la o pauperizare øi la precarizarea claselor de mijloc.ch/spip. Annie (2008 a). Annie (2008 b).org Valuri europene de mobilizare: www. Le Monde diplomatique.fr Germania: http://unsereuni. „Study now.ch/spip. Editions du Croquant. Bibliografie Bruno.wordpress. a expertizei universitare“. care apasæ asupra salariilor. http://regulation. dimpotrivæ. organizafliei Amnesty International i s-au interzis finanflærile în interiorul unei universitæfli deoarece denunflase compania Coca-Cola pentru sprijinirea dictaturii din Nigeria. 2006. „creaflionismul se predæ pe picior de egalitate cu teoria evoluflionistæ a lui Darwin. fiind. Pe de altæ parte. Precarizarea corpului universitar øi „fuga creierelor“ În Statele Unite. http://isacna. Vinokur. sub pretextul cæ ar încuraja credinfla în vræjitorie. 72–81. agenflie guvernamentalæ] øi s-a bucurat de un raport excelent“. în felul acesta.html. Universitatea a fost inspectatæ de OFSTED [Biroul de norme educative britanic. 2. http://firgoa. proporflia de posturi temporare din universitæfli a crescut de la 43% la 70% în 30 de ani. Abandonarea cætre întreprinderi øi cætre mecenat (eventual religios15) a finanflærii øi a definirii conflinutului formærilor intelectuale are implicaflii extrem de grele în termeni de capital simbolic. mobilizæri). de la cercetare pînæ la educaflie. pusæ doar în slujba intereselor particulare øi pe termen scurt ale întreprinderilor. concesionar de automobile øi creøtin fundamentalist.pdf. Reculul libertæflilor academice øi democratice Finanflarea privatæ poate. insuficient de «eficiente» din punct de vedere al obiectivelor stabilite.. Acest fapt adînceøte inegalitæflile salariale øi bipolarizarea de pe piafla muncii. „La loi relative aux libertés et responsabilités des universités: essai de mise en perspective“. Cunoaøterea este. conducînd. iar cærflile cu Harry Potter sînt interzise.

spre deosebire de celelalte. Tuturor acestor trei curente organizate de interese li se opune interesul de a-i læsa pe oameni sæ decidæ direcflia pe care ar trebui s-o imprime propriilor viefli. Ea trebuie sæ fie liberæ øi accesibilæ tuturor. încurajîndu-l pe acesta sæ o modeleze în mod activ. Consideræm cæ. pentru a încerca sæ formulæm o declaraflie care sæ reflecte unitatea øi diversitatea luptei pentru o educaflie liberæ øi emancipatoare. Mai mult. sîntem convinøi cæ nu putem reuøi pe termen lung decît comunicînd øi fiind unifli noi înøine la nivel global în lupta noastræ. Aceste ræspunsuri vor fi publicate pe forumul de la adresa http://emancipatingeducation-for-all. la sfîrøitul lui noiembrie 2009. parflial. cu cît mai mulfli dintre voi. Program. Viziune Pentru formularea unei viziuni. 4 146 . activiøtii din cadrul miøcærilor educaflionale din Austria.net]. p. reflectînd rolul individului în cadrul societæflii ca întreg. Prin urmare. ne-am întîlnit øi am redactat urmætorul document. Educaflia liberæ øi emancipatoare. educaflia trebuie sæ fie criticæ. pe de altæ parte. Obiectivul nostru este sæ inifliem discuflii pe marginea conceptului de educaflie øi sæ strîngem cît mai multe reacflii posibile din partea grupurilor locale. Este vital sæ creæm o reflea puternicæ a miøcærilor educaflionale. Interesele dominante în prezent – în special cele de naturæ economicæ – funcflioneazæ global. sæ le permitæ oamenilor sæ înfleleagæ øi sæ reflecteze critic asupra conflictelor de interese din jurul lor. interesele de stat øi interesele religioase instituflionalizate. printre acestea numærîndu-se interesele economice.emancipating-education-for-all. Astfel conceputæ. Germania øi Spania.org øi vor fi discutate în cadrul Congresului Educafliei Europene [European Education Congress] de la Bochum (Germania) de la sfîrøitul lui mai 2010. o miøcare educaflionalæ – fie ea de nivel local sau global – ar trebui sæ defineascæ însæøi educaflia øi sæ includæ aceastæ definiflie într-un discurs social despre educaflie. Traducere de Alex Moldovan Reclaim your Future!. Documentul de faflæ descrie. Sistemul educaflional – un „conflict de interese“ Consideræm cæ sistemul educaflional este o platformæ pentru cîteva interese care. este o precondiflie a oricærei societæfli care se consideræ democraticæ. este simpla deprindere a abilitæflilor oferite pe piafla muncii. spre deosebire de formare [training]. se contrazic reciproc. Formarea. întrucît educaflia criticæ este un catalizator al participærii politice. este vital sæ ne întrebæm ce rol social ar trebui sæ joace sistemul educaflional în cadrul societæflii. 11–14 March 2010. accesibilæ tuturor. nu este încæ organizat.Document de lucru adresat miøcærilor educaflionale din întreaga lume www. în continuare. educaflia este un mijloc de emancipare. Acest interes.org [2009] Introducere Cu ocazia unei întruniri internaflionale de la München (Germania). UniCampus Vienna. conceptul nostru de bazæ în ceea ce priveøte educaflia liberæ øi emancipatoare. Cerem grupurilor locale din Europa øi din alte pærfli ale lumii sæ punæ în discuflie acest text øi sæ ne transmitæ reacfliile lor [united4education@riseup. împreunæ. Ne exprimæm solidaritatea cu tofli cei care luptæ pentru o educaflie liberæ øi emancipatoare în toatæ lumea. speræm. Este de datoria activiøtilor pentru o educaflie criticæ sæ se organizeze øi sæ întæreascæ interesele emancipatoare din cadrul structurilor platformelor existente de interese. noi. Emanciparea le permite oamenilor sæ træiascæ aøa cum doresc.

Acest fapt trebuie respins. a-i face pe oameni exploatabili pentru societate øi pentru piafla muncii. este nevoie de structuri care sæ le ofere tuturor celor care muncesc øi care învaflæ în universitæfli abilitatea de-a se implica în luarea democraticæ de decizii. distrugerea structurilor democratice.org/about/alternative-summit [11–14 martie 2010. ci øi în democraflii. UniCampus. S-ar putea ca asta sæ nu producæ în mod automat o schimbare. eliminatæ. Traducere de Alex Moldovan Reclaim your Future!. în loc sæ se punæ interesul oamenilor øi sænætatea mediului pe primul loc. Færæ o schimbare a raporturilor de forfle din aceastæ lume nu va exista o schimbare realæ. Programa trebuie sæ lase suficient spafliu pentru o stabilire independentæ a prioritæflilor øi pentru o planificare autonomæ a timpului. Acum e sarcina noastræ sæ transformæm aceste reflele spontane într-o miøcare viguroasæ. Acesta a dus la cooperarea politicienilor øi a pieflei.eu http://bolognaburns. a tehnologiei øi a economiei. UniCampus Vienna. Orientarea spre principiile economice ale sistemului educaflional trebuie. de un spafliu autodeterminat øi de posibilitatea de a-øi gæsi cæile proprii. Declaraflia oficialæ ar fi putut oferi o cale diferitæ. care permit o gîndire criticæ. a politicii. ceea ce înseamnæ a te folosi de oameni. Viena] Societatea Starea prezentæ a lumii. la nivel naflional øi global. are nevoie de autodeterminare. din acest punct de vedere. Ca atare. iar statul opresor e înspæimîntætor – dar o educaflie eliberatæ de dogma capitalistæ poate crea atmosfera necesaræ pentru schimbare. Introducerea unei programe conforme cu Procesul Bologna a fost însoflitæ de ideea unei sæptæmîni de lucru de 40 de ore pentru studenfli. Toate mecanismele structurale care le oferæ øanse inegale copiilor din sistemul educaflional trebuie desfiinflate. care a însoflit Procesul Bologna. Perspective Protestele studenfleøti autoorganizate din universitæfli. În orice caz. p. ea a fost interpretatæ într-un sens neoliberal. al tuturor celorlalte fiinfle øi al lumii noastre. încurajîndu-se abilitatea de a privi dincolo de graniflele actualului sistem politic. 11–14 March 2010. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Document de lucru pentru Summitul alternativelor Idei pentru o educaflie øi o societate diferite http://spring2010. avînd în vedere cæ raporturile sînt puternice. ci trebuie sæ încurajeze abilitatea de a analiza critic starea actualæ a societæflii. øi. ci în întreaga societate. în special cea universitaræ. în loc sæ funcflioneze dupæ niøte standarde impuse nouæ de cætre alflii. Procesul Bologna Procesul Bologna a fost folosit pentru restructurarea nivelurilor terfliare ale educafliei. 5 147 . de schimbæri ale structurii interne øi externe a sistemului educaflional øi de o mai puternicæ orientare în direcflia unei teorii educaflionale pe durata instruirii profesorilor. Pentru a transforma universitatea într-un teren de antrenament pentru gîndirea criticæ øi autoresponsabilæ.+ (campus de luptæ. independenfli. încrezætori. Provocarea anilor øi a deceniilor care vin va fi de a schimba sistemul educaflional pas cu pas. care au fost sprijinite de sindicate øi de numeroøi alfli oameni. øi ea. au dovedit cæ existæ un potenflial de schimbare nu doar în rîndul studenflilor. nu doar în dictaturi. Educaflia. în tot acest timp. Educaflia Educaflia. aøadar. În locul ei trebuie cultivate forme solidare de învæflare. e marcatæ de inechitate øi de o masivæ distrugere a mediului înconjurætor. Economicizarea educafliei urmeazæ totuøi diferite linii directoare: o mai mare eficienflæ. trebuie inversatæ. Pentru binele tuturor oamenilor. Este nevoie. Program. Educaflia poate reproduce øi stabiliza raporturile de forfle actuale sau poate încuraja gîndirea criticæ. nu trebuie sæ urmæreascæ aplicabilitatea economicæ. abandonarea unor idealuri precum educarea unor oameni autonomi. Aceastæ formare a copiilor øi a adolescenflilor pentru a deveni niøte adulfli exploatabili trebuie respinsæ. Rolul cel mai important e jucat de capitalismul neoliberal.

6 148 . la Paris. dupæ o pauzæ comunæ. pe lîngæ aceste întîlniri oficiale. 11–14 March 2010. øi la Barcelona. Înscrierea la aceastæ întîlnire se poate face pe site-ul congresului.Ce este Congresul Educafliei Europene? www. pentru a discuta øi dezvolta rezultatele întîlnirii de la Paris. În continuare se va organiza o întîlnire deschisæ. Bochum. în martie. analitic. în februarie. de a participa la procesele de luare a deciziilor. Ambele abordæri ale unui subiect sau ale unei probleme trebuie legate pentru a permite o mai bunæ înflelegere prin luarea în considerare a ambelor perspective. împreunæ – Permiterea unei critici øi a unei reflecflii asupra miøcærilor educaflionale din Europa din ultimii ani – Efectuarea unei analize teoretice a problemelor curente din sectorul educaflional øi identificarea cauzelor acestora – Dezvoltarea de abordæri øi strategii practice de acfliune – Oferirea unei baze teoretice practicii politice – Transformarea analizei teoretice în idei vizînd practica politicæ – Încurajarea tuturor. precum øi de o serie de alte organizaflii. atît la nivel politic participativ. desigur.. p. Deciziile legate de concept. øi este – în cea mai mare mæsuræ posibilæ – realizatæ prin pæstrarea unui contact constant cu structurile internaflionale. care sæ permitæ gæsirea Reclaim your Future!. Rezultatele congresului vor depinde în mod nemijlocit de ideile øi de analizele tuturor celor implicafli în congres øi de rezultatele diferitelor discuflii øi ateliere de lucru din cursul sæptæmînii. Dimineafla vor avea loc intervenflii vizînd analiza teoreticæ. cît øi la nivel teoretic. comitetul de organizare s-a lærgit de atunci considerabil øi a devenit internaflional. al teleconferinflelor øi al listelor de mail în limba englezæ. urmætoarele obiective trebuie înflelese ca un cadru de referinflæ. Program. Proiectul e sprijinit financiar de programul Youth in Action. Bochumer Bildungschancen e. Obiectivele øi flintele pe care øi le propune congresul sînt dinadins felurite øi deschise. Germania] Concept Congresul Educafliei Europene [European Education Congress] (EEC) este un congres internaflional care are o abordare criticæ a situafliei actuale øi a evolufliilor curente din cadrul sistemului educaflional din Europa. planificarea financiaræ e responsabilitatea principalului grup organizator. vor fi completate de intervenflii vizînd aspecte mai practice øi dezvoltarea de abordæri øi soluflii ale problemelor identificate. – Oferirea unei perspective asupra situafliei øi a structurii diferitelor sisteme educaflionale din Europa – Dezvoltarea øi reflectarea criticæ a pozifliilor politice. de cursul evenimentelor øi de principiile directoare ale congresului sînt luate în mod democratic. Oameni din cîteva flæri europene au participat la organizarea de bazæ øi deschisæ a congresului. Evenimentul este organizat de tineri din toatæ Europa. analizele teoretice ale unei probleme reclamæ strategii. iar ziua se va încheia cu un program cultural. prin intermediul întîlnirilor pregætitoare internaflionale. membrii echipei organizatoare s-au întîlnit la Viena. Împærflirea într-o parte teoreticæ øi una practicæ nu trebuie consideratæ o separare între participarea politicæ practicæ øi analiza teoreticæ. participanflii sînt încurajafli sæ dezvolte øi sæ extindæ aceste puncte pentru a øi le putea însuøi. care. care. dupæ ce s-a lucrat în grupuri mici. Motivaflia acestei concepflii cuprinzætoare poate fi gæsitæ în caracterul eterogen al intereselor øi al zonelor-cheie de lucru ale participanflilor. Pînæ în prezent au existat douæ întîlniri pregætitoare internaflionale. deopotrivæ în sistemul educaflional øi în societate în general – Oferirea unei baze pentru înflelegerea øi discutarea educafliei în contextul actualului sistem politic øi social Cum e organizat EEC? EEC este organizat de un grup de tineri din întreaga lume. Infrastructura imediatæ e organizatæ de un grup local din Bochum. în aprilie [2010]. UniCampus Vienna. deciziile au fost discutate øi apoi adoptate prin consens în plen. Ca atare. Structuræ temporalæ Programul fiecærei zile e împærflit în patru pærfli.V.eu [25–30 mai 2010. care nu trebuie urmat în litera lui. Program. Practica politicæ nu-øi poate realiza în totalitate potenflialul în lipsa unui cadru teoretic. Inifliat de douæ organizaflii germane øi douæ franceze. ci dimpotrivæ. se vor ræsfrînge asupra structurii.educationcongress. dar în special a celor tineri. O întîlnire pregætitoare finalæ anterioaræ congresului va avea loc pe 8 øi 9 mai [2010] la Bochum.

de) bündnis für politik. øi o punere în practicæ.abs-bund. sæ contribuie cu idei øi sæ colaboreze cu ceva la programul cultural. Pentru ca acestea sæ fie disponibile pentru tofli participanflii. Dupæ o scurtæ introducere. atît de abordærile teoretice. Cum se poate participa? Pentru a participa la congres. Un grup s-ar putea întîlni. La începutul fiecærei întîlniri deschise. Întîlnirea deschisæ Pe durata întîlnirii deschise de seara pot fi continuate discufliile începute în cursul zilei øi pot fi abordate noi subiecte în timpul intervenfliilor discutate.eu/?page_id=251. Pentru a face cursul discufliilor øi posibilele rezultate vizibile pentru tofli participanflii la congres.und meinungsfreiheit (www.de) DGB Jugend Bund (www. În general. creafli øi contribuifli! Traducere de Alex Moldovan Suport Congresul Educafliei Europene e organizat de: Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (www. Nu doar consumafli. Conflinutul proiectelor discutate depinde în totalitate de ideile participanflilor la congres. unde se vor face anunfluri organizatorice.asta-bochum. grupurile sînt încurajate sæ foloseascæ placarde în cadrul unui protocol. dupæ-amiaza. øi nu doar în ceea ce priveøte conflinutul tematic. Toatæ lumea e invitatæ sæ se implice. V. intervenfliile pot fi fæcute øi în alte limbi. existæ un interval destinat activitæflilor culturale. limitate. potrivit abilitæflilor lingvistice ale participanflilor. chiar în timpul congresului. Etudiants pour une Europe de l’Education (europeducation. ajutor la punctul de informare. nu doar sæ viziteze congresul. Ca urmare. La punctul de informare vor exista liste care væ vor oferi posibilitatea sæ ajutafli la infrastructura congresului: distribuirea mîncærii. e posibil ca mai multe intervenflii sæ fie accesibile celor care nu cunosc limba englezæ. Fiecare grup. în orice moment. nu vom reuøi sæ traducem toate atelierele de lucru în diferite limbi. acesta fiind afiøat pe un panou centralizat pentru a putea fi trecut în revistæ. În mod ideal. scriefli-ne un e-mail sau comunicafli-ne la punctul de informare. vizitarea congresului ar trebui sæ însemne øi participarea øi contribuflia la congres. organizarea e posibilæ cu condiflia sæ se anunfle din timp.pm-buendnis. tofli participanflii sînt invitafli sæ se adune într-o cameræ centralæ pentru o scurtæ întîlnire. Væ rugæm sæ væ trecefli numele pe aceste liste. pregætirea intervenfliilor øi a fazelor întîlnirilor deschise etc. Astfel. spælatul vaselor.+ (campus de luptæ. com) Etudiants pour une Société Durable Congresul e sprijinit de: AStA der Ruhr-Universität Bochum (www. Înscrierea unei intervenflii poate fi fæcutæ.wordpress. împotriva neoliberalizærii universitæflii) unei soluflii.de) AStA der Uni Frankfurt AStA der Uni Wuppertal LandesAstenTreffen NRW AStA der FH Bielefeld AStA der Uni Münster AStA der Uni Duisburg-Essen AStA der Uni Gießen AStA der Uni Köln AStA der Uni Potsdam 149 . ci sæ contribuie în mod activ prin intervenflii în cadrul programului congresului. le pot prezenta pe scurt pe un panou øi distribui în încæperile disponibile. una dintre flintele congresului este sæ rezolve tocmai acest aspect. væ rugæm sæ ne scriefli la adresa info@educationcongress.de) Bundesverband ausländischer Studierender e. cît øi de aplicafliilor lor practice.eu/?page_id=141. altul ar putea pune la punct o platformæ internaflionalæ în scopul comunicærii ulterioare congresului. pentru a lucra la un proiect teatral internaflional în cadrul programului cultural.bas-ev.eu.V. Programul cultural În fiecare searæ. în stare sæ provoace schimbarea. de pildæ. Aceste grupuri de lucru sînt autoorganizate øi se pot întruni pe durata sæptæmînii pentru a lucra la proiectele lor. înscriefli-væ pe pagina festivalului: http://www. Avînd în vedere cæ diviziunea dintre contributorii activi øi vizitatorii pasivi reflectæ una dintre numeroasele probleme ale actualelor sisteme educaflionale. ci creat în maniera „fæ-o tu însufli“ [do it yourself]. Desigur. un panou informativ din apropierea punctului de informare va prezenta aceste proiecte øi va anunfla momentul øi locul acestor întîlniri. pe pagina congresului: www.de) Bochumer Bildungschancen e. Aceste placarde vor fi expuse zilnic în apropierea punctului de informare. le solicitæm tuturor celor interesafli de educaflie. „grupurile de lucru“ le vor oferi oamenilor oportunitatea de a dezvolta idei concrete de proiecte. (www. pentru a contribui la bunul mers al congresului pentru toatæ lumea. În caz cæ avefli idei pentru programul cultural sau dorifli sæ contribuifli chiar voi. Programul nu va fi decis dinainte de organizatorii congresului. Grupurile de lucru nu se pot înscrie dinainte.educationcongress. Dacæ e nevoie de echipamente sau de o infrastructuræ. Comunicarea Comunicarea pe durata congresului se va face în cea mai mare parte în limba englezæ. Pentru cæ resursele noastre financiare sînt.educationcongress. din nefericire. Punctul de informare va pune la dispoziflie o listæ unde cei dispuøi sæ traducæ intervenflii în/dintr-o altæ limbæ sînt încurajafli sæ-øi înscrie numele øi datele de contact. Dacæ avefli întrebæri. participanflii pot propune subiecte de care sînt interesafli. abordarea teoreticæ a unei probleme dezbætute øi dezvoltate dimineafla va culmina cu iniflierea de soluflii practice ale respectivei probleme. Grupurile de lucru Pe lîngæ intervenflii normale øi întîlniri deschise. ci trebuie sæ se formeze în timpul congresului.dgb-jugend. de asemenea. poate decide sæ fragmenteze sau sæ schimbe subiectul.

11–14 March 2010. studenfli. sistemele educaflionale sînt astfel organizate încît oamenii cu mai puflini bani nu pot participa la ele în mod egal). profesori.educationcongress.wordpress. 11–14 martie 2010 [bolognaburns. youtube. – împotriva unei educaflii publice puse în slujba pieflei (muncii). Urmærim crearea de structuri bazate pe participarea directæ øi pe organizarea nonierarhicæ prin discuflii øi acfliuni colective.org]. – împotriva transformærii educafliei într-o marfæ (la fel ca toate celelalte aspecte ale vieflii). Anul acesta. Aøa-numitul „Proces Bologna“ (øi echivalentele lui din întreaga lume) urmæreøte implementarea unor sisteme educaflionale care. 25–30 mai 2010 [www. – a performanflei.Declaraflie comunæ cu privire la Valul Global de Acfliune pentru Educaflie din toamna aceasta www. El promoveazæ reducerea costurilor de instruire. Bologna Keeps on Burning de la Madrid (Spania).org/content/actions-and-events-2904wednesday-gwa#comment-284]. instruiesc oamenii pentru deprinderea unor abilitæfli ce servesc piafla muncii. 150 . 8 În întreaga lume. – a etniei.org [Octombrie–noiembrie 2010] Reclaim your Future!. inifliatæ în vederea schimbului de informaflii. scurteazæ perioada de studii øi produce o mînæ de lucru subcalificatæ. – împotriva „privatizærii“ fondurilor publice prin subvenflionarea institufliilor educaflionale private. Summitul Universitæflilor G8 de la Torino (Italia). – împotriva comodificærii [commodification] øi exploatærii muncii în cadrul institufliilor educaflionale. – a religiei. – a genului. UniCampus Vienna. – a culorii pielii. p.com]. – împotriva tæierilor (în creøtere) aplicate bugetelor educafliei publice în întreaga lume.emancipating-education-for-all. 17–19 mai 2009 [www. Mulfli dintre noi folosim Miøcarea Studenfleascæ Internaflionalæ [International Student Movement: emancipatingeducation-for-all. pærinfli øi angajafli au protestat. Urmætoarele obiective ne unesc în întreaga lume: Împotriva a ce luptæm? Împotriva efectelor actualului sistem economic asupra oamenilor øi sistemelor educaflionale: – împotriva taxelor de øcolarizare øi a oricærui fel de taxe care împiedicæ accesul øi participarea în mod egal a oamenilor la educaflie.org/ism_en] ca pe o platformæ autoadministratæ. 8–14 aprilie 2010 [bolognaburnsmadridenglish. împotriva accentuærii comercializærii øi a privatizærii educafliei publice. Ne opunem discriminærii øi excluziunii din orice instituflie educaflionalæ pe baza: – condifliilor socio-economice (în prezent. a corelærii øi a coordonærii de proteste la nivel internaflional øi global. 25–29 aprilie 2009 [www.com/watch?v=a0kDQCJ1BI4]. Program. Bologna Burns de la Viena (Austria). – împotriva influenflei (în creøtere) a intereselor de afaceri asupra bugetelor de bazæ pentru educaflia publicæ. – a ideologiilor øi activitæflilor politice. – a naflionalitæflii. Oricine se identificæ cu lupta împotriva privatizærii educafliei publice øi pentru o educaflie liberæ øi emancipatoare ni se poate alætura øi poate participa sau contribui la platformæ! Unii dintre noi ne-am întîlnit øi am colaborat deja cu urmætoarele ocazii: 10 ani de „Proces Bologna“ la Louvain-laNeuve (Belgia). în ultimul deceniu. luptînd pentru o educaflie liberæ øi emancipatoare. oamenii se vor uni în lupta lor la nivel internaflional øi global în cadrul Valului Global de Acfliune pentru Educaflie. – împotriva datoriilor studenfleøti. øi Congresul Educaflional European de la Bochum (Germania). – a orientærii sexuale. înainte de toate.emancipating-education-for-all. elevi.eu].

instruiesc øi creeazæ ignoranflæ øi supunere. accesibil în mod gratuit tuturor indivizilor. pentru a învæfla unii de la alflii. concentrîndu-se asupra sporirii. STRUCTURÆ: – toate entitæflile/institufliile educaflionale ar trebui structurate democratic (participare directæ de jos în sus. indiferent dacæ sînt considerate profitabile sau nu. experienflele în organizaflii øi cunoøtinflele teoretice. se angajeazæ sæ o distribuie øi sæ se implice în mod activ în Valul Global de Acfliune pentru Educaflie [emancipating-education-for-all. Sistemele educaflionale din întreaga lume fac ceea ce sînt create sæ facæ în cadrul sistemelor statale øi economice: selecteazæ. Urmætoarele grupuri øi persoane sprijinæ declaraflia de mai sus. 11–14 March 2010. educaflia nu trebuie sæ permitæ doar emanciparea individului. în acelaøi timp. Germania – Bildungsstreikbündnis Halle.org/idea_global_wave_action]. Pe lîngæ exercitarea unor presiuni locale în scopul influenflærii politicilor øi a legislafliilor locale/regionale. ACCES: – liber faflæ de mecanismele monetare de platæ de cætre participanfli øi faflæ de orice fel de discriminare øi excluziune øi. Germania Reclaim your Future!. a eforturilor de interconectare a grupurilor de activiøti din domeniul educafliei din întreaga lume. dar nu sînt considerate profitabile). Ne unim în sprijinul pentru un sistem educaflional diferit øi pentru o viaflæ diferitæ. Germania – Bildungsstreik AG Wetterau. ca atare. disponibilæ tuturor! – Institufliile educaflionale publice sînt în tot mai mare mæsuræ silite sæ concureze pentru sponsorizæri private pentru a efectua cercetæri (fundamentale). Ne opunem prioritizærii granturilor de cercetare generatoare de venituri în defavoarea educafliei øi a cercetærii fundamentale. p. Grupuri care susflin Declaraflia comunæ: – AktionsBündnis gegen Studiengebühren – ABS (alianfla de acfliune împotriva texelor de øcolarizare). – libertatea øi alegerea academice: libertatea de a urma orice disciplinæ de studiu. Ne opunem activitæflilor pentru armatæ din cadrul institufliilor educaflionale: – cercetærii legate în mod specific de scopuri militare. ca bazæ a proceselor de luare a deciziilor). – pentru o finanflare suficientæ a tuturor institufliilor educaflionale publice. dar marile schimbæri se produc doar dacæ ne unim la nivel global. Republica Macedonia – AStA Marburg (corpul studenflesc reprezentativ al Philipps University Marburg). – educaflia ca bun public servind interesele publice. deschisæ. øi nu spre o cunoaøtere liberæ.+ (campus de luptæ. Germania – Anarchist Front. trebuie sæ fim conøtienfli de natura globalæ øi structuralæ a problemelor noastre øi sæ ne împærtæøim tacticile. Pe baza profitului. 21 151 . De ce la nivel local øi global? Impacturile sistemului economic global actual stîrnesc lupte în întreaga lume. institufliile educaflionale øi participanflii primesc calificativul de „excelent“ øi îndeplinesc adesea criteriile pentru a primi o finanflare publicæ suplimentaræ. Program. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Ne opunem prioritizærii cercetærii orientate spre obflinerea de patente cu valoare comercialæ. Pentru ce luptæm? CONfiINUT: – educaflia liberæ øi emancipatoare ca drept uman: educaflia ar trebui sæ slujeascæ în primul rînd interesul individului de-a se emancipa. pe viitor. ci a societæflii în întregul ei. Sîntem unifli împotriva oricærei forme de represiune din partea guvernelor din lumea întreagæ îndreptatæ împotriva celor implicafli în lupta pentru o educaflie liberæ øi emancipatoare. Schimbærile pe termen scurt pot fi obflinute la nivel local. UniCampus Vienna. – recrutærii øi activitæflilor publicitare pentru armatæ. ceea ce înseamnæ sæ poatæ reflecta critic øi înflelege structurile de putere øi mediul înconjurætor. fondurile private au tendinfla de a fi investite în cercetæri care promit sæ fie profitabile (ducînd la un declin al finanflærilor în zone de cercetare care ar putea fi importante.

SUA Demokratische Linke Gießen. SUA Offenes Bildungsbündnis Gießen (O. Germania SchülerInnenOrganisation für Augsburg (SOfA) e. Universitatea din Pris ˇtina. Germania Front de Lutte pour l’Education. Germania Demokratische Linke Marburg. 11–14 March 2010.Bi. Germania STAND of Queens College. Germania JungdemokratInnen/Junge Linke Gießen. Liberia 152 . Germania LandesSchülerInnenVereinigung (LSV) Bayern e. SUA StuPa der katholischen Hochschule für Sozialwesen (parlamentul studenflilor din Universitatea Catolicæ pentru Øtiinfle Aplicate). SUA PanAfrica Institute. Germania League of Filipino Students (LFS). Germania Students Without Borders. Austria Unsere Uni Bern. NC. 23 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Bildungsstreikinitiative „Bildungsoffensive“ der KHSB. UniCampus Vienna. Ucraina Adunarea Federalæ Generalæ a „Bildungsstreik“ (grevæ educaflionalæ). Washington. Germania Occupy Louisiana. Germania Jobs with Justice of the Traid.ch). Critic. Gambia PEMBEBASAN. 8 august 2010. p. Australia UniBrennt. grup muzical.V. Germania Irie Révolté. SUA Initiative Bildungsstreik Marburg. University of New Mexico. Program. Olanda LandesAStenKonferenz (LAK) Hessen.. SUA Democracy Village Peoples Assembly. Germania Kritische Studenten Utrecht. Berlin. „Study. Pris ˇtina. Maroc Connie Hogarth Center for Social Action. Action“. Londra. Olympia. Franfla Graduate Employees Together (GET). Republica Macedonia Slobodni Filozofski (Facultatea Liberæ de Øtiinfle Umane øi Sociale din Zagreb). Critic. Croaflia SprecherInnenrat Universität Regensburg. „Study. Republica Macedonia n’Solidaritet.Reclaim your Future!.org Worldwide Nepalese Students’ Organization (WNSO).V. Germania Centre of the Students of the Universities of Tirana. Kosovo Occupanflii POT81 ai Universitæflii Tehnice din Dresda [presse@pot81.Gi). Evergreen State College. Italia Human Rights Alliance. Indonezia Protestplenum FH Frankfurt (adunarea de protest de la Universitatea de Øtiinfle Aplicate din Frankfurt/M). New York.V. Manhattanville College. SUA Jugendverband Jungdemokraten/Junge Linke Hessen e. Germania SDS Regensburg. Germania Direct Action (reflea de sindicate stundefleøti independente). Kosovo Sloboden Indeks (miøcare studenfleascæ independentæ). Albania Club Conscience Estudiantine. SUA Gruppo Italia Libera – Free Italy. Marea Britanie Democratizing Education Network. Berlin. Nepal Youth for Community Academic and Development Services (YOCADS). Germania Self-determination Movement. Elveflia Unsere Uni Fribourg (unifr@gmx. SUA Movement for Social Justice – LENKA.de].. Australia IMF Resistance Network.Bü. Filipine Liberty Tree Foundation. Action“. Elveflia WarIsACrime. Germania Olympia Coalition for a Fair Budget..

student. Polonia – Anka Nowicka. membru în Comitetul Central al Socialist Party of Malaysia (PSM). Students Without Borders. profesor. Funen Art Academy. NonProfitable Individual. SUA – Elricius Niklaus. University of Regensburg. Germania – Ketie Saner. Franfla – Katja Ertl. student øi activist. Malaysia – Gerry Georgatos. University of Science Malaysia. Australia – Jakob Jakobsen. University of Wroclaw.V. Aleksandrów Lódzki. photo credit: Bogdan Ghiu 153 . membru al Partia Kobiet. 11–14 March 2010. Adunarea Statului Wisconsin. studentæ. autor. student øi profesor. Danemarca – Jeanne Chiron. SUA – Charlene Jane González. Malaysia – David Cobb. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Persoane care susflin Declaraflia comunæ: – Agnieszka Dziemianowicz. University of Puerto Rico. Malaysia Bologna Burns. Paris.+ (campus de luptæ. Puerto Rico – Choo Chon Kai. SUA – David Swanson. candidat în 2004 la preøedinflie din partea Partidului Verde (Green Party).. candidat. LandesSchülerInnenVereinigung Bayern e. Germania – Khaw Seng Hean. Polonia ´ – Ben Manski. UniCampus Viena. Charlottesville.

sîntem convinøi cæ o astfel de reflea îøi are rostul øi e fezabilæ. University of Puerto Rico – Rio Piedras Campus. antropologie. Maine. În loc de asta. sæ zicem. controlate de grupuri de interese solide. trebuie sæ creæm o reflea autonomæ internaflionalæ viabilæ de oameni de øtiinflæ cu o abordare criticæ øi care sæ lucreze în cadrul sistemelor universitare existente. Universiti Utara Malaysia. O lume – O luptæ Reflecflii asupra „Documentului de lucru“ Dupæ ce Universitatea din Viena øi-a închis ultima salæ ocupatæ (Aula Am Campus). Save the University. Puerto Rico Will Klatt. SUA Mike Ferner. existînd un GRUP DE LUCRU activ care urmæreøte crearea unei REfiELE UNIVERSITARE AUTONOME DE STÎNGA europene/internaflionale. attac Marburg. Noua Zeelandæ Tan Sze Ming. student. Obiectivele sînt clare øi simple: Ne opunem obligativitæflii de a urma aceleaøi programe obosite (øi adesea stupide). University of Southern Maine. Malaysia Volker Seel.education@gmail. ideea unei astfel de UNIVERSITÆfiI INDEPENDENTE LIBERE GLOBALE. filosofie sau teologie… Îmi pare ræu. National October 7th Coalition to Defend Public Education. În zilele noastre. SUA Wildaly Meyers. Pe baza unei serii de „PRELEGERI ØI SEMINARII ALTERNATIVE“ generate în urma SUMMITULUI ALTERNATIV ÎMPOTRIVA SUMMITULUI DE LA BOLOGNA (VIENA. ca atare. literaturæ. pregætifli sæ redacteze principiile øi detaliile administrative ale unei PROGRAME LIBERE/INDEPENDENTE øi ale procedurilor corespunzætoare de absolvire (master øi doctorat) recunoscute oriunde în lume! Astfel. Slovenia Marie Follayttar. în comparaflie cu „chestiile normale“ pe care sîntem silifli sæ le ingurgitæm în aøa-numitele „programe standard“. 11–14 martie [2010]).for. Ar putea fi vorba de ecologie. istorie. Universitatea din Koblenz. Koper/Capodistria. Germania Mo Schmidt.com. limbi. predeterminate de „comisii curriculare“ adesea opace. dar dacæ sînt un gînditor profund care lucreazæ pe teme legate de oricare dintre aceste domenii. AStA. Germania Wes Strong. inginerie. geografie. Veterans for Peace (preøedinte). Faculty of Education. attac Leipzig. activist pentru drepturile studenflilor. Marburg. ar fi perfect posibil ca o persoanæ care face un master cu o specializare. student øi profesor. un soi de combinaflie „liberæ“ cu aceste domenii (sau altele) ar fi extraordinaræ. activitatea noastræ se concentreazæ asupra ZILEI DE ACfiIUNE DIN 9 (øi 16) IUNIE [2010] din întreaga Europæ. Germania Peter Babnik. este perfect de înfleles! Traducere de Alex Moldovan 154 . organizator al Students for a Democratic Society Dorifli sæ sprijinifli aceastæ declaraflie øi numele (grupului) dumneavoastræ sæ aparæ în lista de mai sus? Trimitefli un e-mail la adresa united. Otago University. meteorologie. în economie internaflionalæ sæ-l combine cu domenii care – cel puflin în prezent – nu-i sînt disponibile. argumente în favoarea gîndirii „neconvenflionale“ sau „heterodoxe“ pot fi auzite efectiv ÎN ORICE MOMENT în cadrul øtirilor øi al discufliilor internaflionale legate de zæpæceala actualæ care i-a cuprins pe gînditorii „ortodocøi“ – aceøti oameni sînt frecvent (în majoritatea lor) „complet pierdufli“ cînd vine vorba de înflelegerea lumii reale –.– – – – – – – – – – – – Maja Kohek. Germania Peter Morgan. SUA Mike Nagler.

ajungîndu-se la conøtientizarea faptului cæ fiecare grup va fi mai eficient dacæ se va alætura celorlalte în lupta la nivel global.emancipating-education-for-all. – Filipine: Liga Studenflilor Filipinezi (LFS) va organiza o acfliune de protest în fafla reøedinflei prezidenfliale din capitala Manila. continuînd: „educaflia liberæ øi emancipatoare este pur øi simplu o precondiflie pentru orice societate care se consideræ democraticæ!“ Ca atare. Dupæ cum spunea Mutiara Ika. la care vor participa reprezentanfli ai uniunilor de studenfli øi profesori. La Marburg (landul Hesse) activiøtii vor atîrna un banner imens pe una dintre clædirile universitæflii. Nepal. În fond. Miøcarea Studenfleascæ Internaflionalæ este o platformæ independentæ care foloseøte diferite instrumente oferite de internet pentru a asigura un flux extins de informaflii øi o comunicare generalæ între activiøti din Australia. În acea zi. Palu-Centre Sulawesi. ˇ – Nepal: Organizaflia Mondialæ a Studenflilor Nepalezi (WNSO) realizeazæ un program pe tema educafliei libere øi emancipatoare în capitala Katmandu. reducerile bugetare ale fondurilor publice destinate educafliei. împotriva neoliberalizærii universitæflii) Valul Global de Acfliune pentru Educaflie www. se vor alætura øi grupuri din Africa. grupurile de activiøti din domeniul educafliei au hotærît sæ conlucreze tot mai strîns în cadrul protestelor viitoare. În octombrie/noiembrie 2009 au existat proteste internaflionale masive împotriva tot mai accentuatei privatizæri a educafliei publice øi împotriva problemelor care o însoflesc. South Sulawesi. grupuri din diferite locuri din lumea întreagæ vor anunfla public urmætorul Val Global de Acfliune pentru Educaflie. La un moment dat. problemele sînt în mare mæsuræ identice. Iatæ o trecere în revistæ a unora dintre acfliunile planificate sæ se petreacæ mîine [16 iunie 2010]. pronunflîndu-se pentru o educaflie publicæ liberæ. oamenii de pretutindeni confruntîndu-se cu ele. Marea Britanie øi din oricare altæ parte a lumii. ca øi în favoarea unei educaflii libere øi emancipatoare. La Wilhelmshaven (landul Saxonia Inferioaræ). cu privire la cele opt probleme cu care se confruntæ tineretul: 1. øi va continua cu ocupæri în Italia øi în întreaga Europæ. Ca un prim pas. Yogyakarta. pe 7 octombrie 2010. artiøtii vor realiza un performance anunflînd „valul global“. care în prezent este coordonat øi aøteptat sæ înceapæ cu o uriaøæ zi de acfliuni pe teritoriul SUA. SUA. East Kalimantan. Acest protest este îndreptat totodatæ împotriva creøterii preflurilor la electricitate øi hranæ. chemînd la Valul Global de Acfliune pentru Educaflie din toamna aceasta. – Indonezia: un grup naflional intitulat PEMBEBASAN organizeazæ acfliuni de masæ în diferite regiuni. gratuite. Madura-East Java øi Temate-North Maluku. un student activist din Indonezia. pentru un schimb de viziuni øi o întærire a raporturilor transfrontaliere. unii dintre ei au decis sæ declare ziua de 16 iunie 2010 drept Ziua Acfliunilor Simbolice Unite. Congresul a arætat încæ o datæ cît se poate de clar cæ augmentarea costurilor de care indivizii au nevoie pentru a avea acces la educaflie. influenfla tot mai accentuatæ a intereselor de afaceri prin intermediul unor consilii anume înfiinflate øi o continuæ de-democratizare a institufliilor educaflionale – ca sæ numim doar cîteva elemente – sînt departe de a reprezenta niøte probleme locale sau naflionale. fiind convocatæ de o uriaøæ alianflæ condusæ de Conferinfla Corpurilor Studenfleøti din statul Saxonia. Puerto Rico. precum Jakarta.+ (campus de luptæ. accesibile tuturor mai mult ca niciodatæ! Ultimele cîteva luni au fost folosite pentru întærirea reflelei activiøtilor din domeniul educaflional din întreaga lume. ca parte a Zilei Acfliunilor Simbolice Unite: – Germania: o demonstraflie la nivel statal are loc la Dresda. Studenfli din întreaga lume vor realiza acfliuni împotriva tot mai accentuatei privatizæri a educafliei publice øi ca parte a Zilei Acfliunilor Simbolice Unite.org [Octombrie–noiembrie 2010] Refleaua internaflionalæ de activiøti din domeniul educaflional anunflæ proteste coordonate pentru toamna anului 2010. Sute de oameni preocupafli de problema educafliei din numeroase regiuni ale lumii s-au reunit la Universitatea Ruhr din Bochum (Germania) cu ocazia Congresului Educafliei Europene [European Education Congress] de la sfîrøitul lunii mai 2010. Asia øi din alte regiuni ale lumii. – Kosovo: activiøtii ai ONG-ului n’Solidaritet vor organiza o acfliune simbolicæ în fafla Facultæflii de Filosofie a Universitæflii din Pris tina. „aceastæ luptæ pur øi simplu nu cunoaøte frontiere“. creøterea taxei de øcolarizare øi a 155 .

com. creøterea færæ precedent a numærului de abandonuri la toate nivelurile.for. UniCampus Vienna. care presupune comercializarea institufliilor cu finanflare publicæ.Lista de contacte a unora dintre grupurile implicate în refleaua globalæ: Franfla Front de lutte pour l’Education front. +49 1762 7475 335 Indonezia PEMBEBASAN: kn.education@gmail. o politicæ a muncii orientatæ spre export.com (Mohamed Kanneh. – Puerto Rico: activiøtii studenfli de la Universitatea din Puerto Rico (campusul Rio Piedras) vor ocupa o veche clædire øi o vor transforma.com. Luafli legætura cu ele pentru mai multe detalii legate de situaflia localæ.chindina@gmail. 5. National Coordinator).lfsupd@gmail. Petersburg. 9 156 .com.com. com Nepal (WNSO – Nepal): yadavyadu2004@gmail. criza sælilor de studiu øi facilitæflile insuficiente. – Elveflia: un grup intitulat Unsere Uni va pune în scenæ teatru stradal.de Bildungsstreik Wilhelmshaven: bildungsstreik-whv@gmx.pembebasan@gmail. – Rusia: un grup de lucrætori autonomi va mobiliza profesori. Traducere de Alex Moldovan Reclaim your Future!. +62 85 64 77 35174 (Mutiara Ika.com.com +33 662 469 896 Germania Initiative Bildungsstreik Marburg: united. pærinfli øi studenfli pentru un flashmob desfæøurat în St. Un program a fost deja conceput.tk. Adunarea Studenfleascæ a Coalifliei Naflionale a Tineretului va organiza demonstraflii care combinæ ambele zile de acfliune. închiderea consiliilor øi a publicafliilor studenfleøti. Terry Ridon (National Chairperson): teridon18@gmail. +7 8 921 895 25 40 Civil Initiative for Social Human Rights: nata.education@gmail.com. +232 77 843346 altor taxe. +7 8 903 308 29 19 Sierra Leone National Youth Coalition Students’ Assembly: medkwak@yahoo. exploatarea cercetærii. +49 1522 456 1455 Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (Conference of Student Bodies in the State of Saxony): michaelmoschke@stura. o uriaøæ alianflæ din Sierra Leone realizeazæ acfliuni øi evenimente ca parte a Zilei Copilului African. 6. bugetul mic destinat educafliei. 7. +63 915 531 0725. 3. neputinfla agenfliilor guvernamentale. Aceastæ acfliune este îndreptatæ øi împotriva noii legi federale. lucrætori din institufliile educaflionale.de. 2. tu-dresden. 11–14 March 2010.de.com. +49 174 102 3269 Unibrennt München: netzwerk@unsereunibrennt. +39 345 9537351 Kosovo n’Solidaritet: nsolidaritet@gmail.com. – Sierra Leone: la fel ca în multe alte flæri de pe acest continent. Aki Merced (International Liaison Officer): jasm. Inifliativa Civilæ pentru Drepturi Umane Sociale va realiza cel de-al patrulea pichet øi va pune în scenæ teatru stradal în Samara. dedicatæ acfliunii. ca parte a zilei dedicate acfliunii în oraøul Berna. Alæturat gæsifli o listæ de contacte cu grupurile implicate în organizarea manifestafliilor de mîine. a dezvoltærii øi a drepturilor de proprietate. Chairperson) Italia Unione degli Studenti (UdS) di Cagliari: mail@udscagliari. +63 933 666 1328 Puerto Rico Humanities Action Committee: comiteaccionhumanidades@gmail. 8. din cauza greutæflilor financiare.com. +977 984 145 3923 Rusia Avtonom: dirtyjagger@gmail. p. întrucît ambele încearcæ sæ determine conøtientizarea importanflei educafliei accesibile tuturor. Program. +386 496 424 92 Filipine League of Filipino Students (LFS): lfsphilippines@gmail. 4.

2007. Pornitæ din Argentina. în interior.) 157 .verso Insurecflia ce vine* Comitetul Invizibil Pe orice parte l-am suci. dar au fost trecute metodic sub tæcere. (N. Toatæ lumea øtie cæ lucrurile nu pot merge decît din ræu în øi mai ræu. ci în ruptura cu formele ei clasice. cu un vot care nu mai are decît rol de protest. conducætori. Incendiatorii vin din diferite zone ale societæflii øi nu-i mai uneøte decît ura faflæ de societatea existentæ. red. populaflia pare infinit mai adultæ decît toate marionetele care se-ncaieræ pentru guvernare. Incendiul din noiembrie 2005 nu conteneøte sæ-øi arunce umbra asupra tuturor conøtiinflelor. Povestea mediaticæ a cartierelor-mærginaøe-împotriva-Republicii. dar. cu toate aerele ei de extremæ normalitate. „Viitorul e lipsit de viitor“ e înflelepciunea unei epoci care. Nimeni nu le mai dæ ordine celor care dau asaltul. de atacuri anonime. UniCampus Vienna. Nimic din ceea ce se prezintæ nu e. acelaøi neant pozeazæ ca baron local ori sfîntæ fecioaræ. Ineditul nu rezidæ în „revolta cartierelor mærginaøe“. Oricare chibani1 din Belleville2 e mai înflelept în declarafliile lui decît oricare dintre aøa-ziøii noøtri Bologna Burns. Øi nu-i adeværat nici cæ flara a încetat sæ ardæ. E din ce în ce mai clar cæ se voteazæ în continuare doar împotriva votului însuøi. aceleaøi capete de afiø îøi modificæ discursurile dupæ ultimele descoperiri ale departamentului de relaflii publice. în timp ce. ei nu-i mai ascultæ nici pe fraflii mai mari. în afara locuitorilor lor. deøi nu-i lipseøte eficacitatea. Sfera reprezentærii politice se închide. de distrugeri færæ discurs a avut meritul de a fi cæscat la maximum falia dintre politicæ øi politic. Nicio fundaflie sau asociaflie gen SOS Racisme nu-øi va putea înfige rædæcinile canceroase în acest eveniment. Au existat focare øi-n centrele oraøelor. Capacul marmitei sociale se închi. nu mai ascultæ nici de asociaflia localæ care ar trebui sæ gestioneze întoarcerea la normalitate. © La fabrique éditions. a ajuns deja la nivelul de conøtiinflæ al primilor punkeri. nimeni n-a øtiut nimic.11–14 March 2010 de cu trei lacæte. iar nu apartenenfla la o clasæ. De la stînga la dreapta. e lipsitæ în schimb de adevær. Cei care pretind cæ au soluflii sînt dezminflifli numaidecît. Øi æsta nu-i un lucru chiar aøa de ræu. falsificarea øi omertà mediaticæ par sæ-i fi pus capæt. rasæ sau cartier. prezentul e færæ ieøire. de departe. Nimeni nu poate nega în mod cinstit încærcætura * Textul s-a tradus dupæ L’insurrection qui vient. cæruia doar oboseala. Toatæ aceastæ serie de lovituri nocturne. Cei care încæ mai voteazæ dau impresia cæ n-ar avea altæ intenflie decît ca urnele sæ saræ-n aer. Aceste prime pælælæi ale bucuriei constituie botezul unui deceniu plin de promisiuni. Paris. În tæcere. care nu era nouæ nici în 1980. Stræzi întregi din Barcelona au ars din solidaritate. la înælflimea situafliei. stafia lui Que se vayan todos!3 începe sæ cam bîntuie prin flestele conducætoare. presiunea photo credit: Martin Juen creøte neîncetat. El refuzæ orice fel de sprijin celor care vor cu orice prefl sæ spere.

Isterizare a contactului. Niciodatæ nu s-au mai stræduit atît pentru asta atîflia psihologi. denumite antifrastic „societate“. Individualizare a tuturor condifliilor: de viaflæ. „Problema pensionarilor“. chiar øi iubirea. Cu cît mæ exprim mai mult. deseneazæ viitorul în culori mult mai cinstite decît tofli vaporii umaniøti. în aøa mæsuræ încît totul pare sæ aibæ un aspect terapeutic. cu atît sînt mai obositæ. ar denumi ansamblul de cîrje existenfliale care-mi sînt oferite pentru a mæ putea tîrî în continuare. øi declarafliile ræzboinice ale trupei de rap Mafia K’1 Fry. În primul rînd pentru cæ agregatul vag de medii. Nu se împærtæøesc bogæflii dacæ nu se împærtæøeøte un limbaj. fiecare în jargonul sæu special din care lipseøte anume vreo concluzie. Autostræzi plasate la marginea „cartierelor sensibile“ vor constitui un zid invizibil. chiar øi munca. Porunca universalæ de „a fi cineva“ întrefline starea patologicæ ce face necesaræ aceastæ societate. iar puøcæria nu va face sæ le creascæ iubirea de societate. ale unui nou pact. Ea vine de la muncæ la volanul unui Smart. în timp ce sînt gestionate poliflieneøte trecerile la act. Facem faflæ pînæ la ruinæ. e færæ consistenflæ øi. El aleargæ pe un covor rulant în fafla oglinzii din sala de fitness. stadiul ultim al evolufliei publicitare. sau sæ nu cunoøti nimic din miøcærile autonome ale tineretului din ultimii 30 de ani. Schizofrenie difuzæ. într-o deconstrucflie din ce în ce mai ømecheræ. literafli. Furia cu care hoardele de pensionari flin sæ se-nfrupte din plæcerile vieflii nu va suporta docilæ tæierile lugubre aplicate rentei lor lunare øi n-are cum sæ nu fie stîrnitæ øi mai tare în fafla refuzului de a munci al unei mari pærfli a tineretului. companiile de securitate private. Teritoriul va fi decupat în zone din ce în ce mai etanøe. perceptibil peste tot. Orice ar crede bunele suflete republicane. ansamblul dependenflelor pe care le-am contractat pentru a-mi pæstra identitatea.. capabil sæ le separe de zonele rezidenfliale. de nefericire. Depresie crescînd alarmant. Cu cît vreau mai mult sæ fiu Eu. Trebuie sæ fii orb sæ nu vezi partea pur politicæ a acestei negæri hotærîte a politicii. Vor lumina întreaga planetæ cu lumina lor de bordel. poveøtile de cuplu. apartamentul meu. Ajunge sæ ascultæm muzica epocii. seamænæ cu o amputare. sociologi. în timp ce patrulele polifliei de siguranflæ publicæ5. Porfliunile pur metropolitane ale teritoriului. blogul meu. Redactorii ei nu îi sînt øi autorii. sæ fiu eu însumi øi sæ beau pepsi. se vor multiplica la infinit. pentru a încheia. Nu e lipsit de premoniflie faptul cæ fundafliile care îl exploateazæ revendicæ pentru el un „venit care sæ îi asigure existenfla“. Eu sînt eu. Decenii de concepte pentru a ajunge aici. Handicapatul e modelul cetæfleniei ce vine.de evidenflæ a acestui asalt care nu formula nicio revendicare. în al doilea rînd. Am devenit propriii noøtri reprezentanfli în acestui straniu comerfl. cu o neîndemînare mai mult sau mai puflin deghizatæ. Cu cît fug mai mult dupæ mine. EU = EU. beneficiind de o acoperire judiciaræ din ce în ce mai insolentæ. Sentimentul social s-a evaporat prea tare pentru asta. tu eøti tu øi lucrurile merg ræu. Faptul cæ s-a precizat cæ avionul nu era înarmat enunflæ clar calea pe care ne-am angajat. milifliile. de muncæ. Atomizare în mici particule paranoice. Nu va exista o soluflie socialæ la situaflia prezentæ. Toate aceste „ce mai faci?“ schimbate 158 ..4 Iar ea o øtie. care nu avea niciun alt mesaj în afaræ de ameninflare. cele a cæror refulare universalæ umple spitalele psihiatrice de clienfli øi privirile de durere. ale unei noi pæci. în ceea ce se murmuræ în discufliile de bar. cu atît mæ diminuez mai mult. cu mult mai departe decît toate îndemnurile despre cum trebuie sæ fiu diferit. Aceastæ carte e semnatæ cu numele unui colectiv imaginar. pe scurt. mæ descurc. Øi. cu atît sentimentul vidului e mai puternic în mine. garanflii unei personalizæri care. pe-un prefl josnic. în spatele uøilor închise ale dormitoarelor. Nu au fæcut decît sæ fixeze adeværurile necesare. pentru a ne da seama cæ aceastæ coexistenflæ va înceta în curînd. din ce în ce mai pregnante. prin care ele se exprimæ. Primul cerc „I AM WHAT I AM“ „I AM WHAT I AM. Oare se vor întîlni? „SÎNT CEEA CE SÎNT. de sex. a unor bætrîni ce nu mai au cum sæ spunæ ceva atunci cînd sînt abandonafli de familiile lor. este tægæduit peste tot. în care mica burghezie îøi disecæ stærile sufleteøti. a survolat pe 14 iulie anul trecut cartierul Seine-Saint-Denis.“ Corpul meu îmi aparfline. mai strælucitoare. gestiunea cartierelor „de cætre comunitate“ e evident cea mai viabilæ. Între timp. mai sofisticatæ. Cei care au gæsit în criminalitate mai puflinæ umilinflæ øi mai multe beneficii decît în spælatul stræzilor nu vor pleca armele. cîntecelele „noii muzici franceze“. niciun venit garantat oferit a doua zi dupæ o cvasirevoltæ nu va pune bazele unui nou New Deal.“ E ultima ofrandæ adusæ de marketing lumii. care nu avea ce face cu politica. Avionul teleghidat care. principalele centre de oraøe vor continua sæ-øi træiascæ viafla luxoasæ. presiunea ca nimic sæ nu se întîmple øi tot controlul poliflienesc al teritoriului pe care aceasta o implicæ nu vor înceta sæ se accentueze. Impasul prezentului. Europa e un continent særæcit ce-øi face cumpæræturile în tainæ la supermarketul Lidl øi care cælætoreøte low-cost pentru a putea continua sæ cælætoreascæ. Nu se poate înfrumusefla nicicum spælarea. A fost nevoie de o jumætate de secol de luptæ iluministæ pentru a face posibilæ Revoluflia Francezæ øi de un secol de luptæ muncitoreascæ pentru a da naøtere redutabilului „stat providenflial“. Eu flin. la pura tautologie. În materie de soluflie. Ajunge sæ spui ce ai sub ochi øi sæ nu eludezi concluzia. pînæ la urmæ. instituflii øi bule individuale. Ei s-au mulflumit sæ punæ niflicæ ordine în locurile comune ale epocii. S-au fæcut doar scribi ai situafliei. Niciuna dintre „problemele“ formulate în limbajul social nu îøi gæseøte în el o rezolvare. Privilegiul circumstanflelor radicale face ca o abordare justæ a acestei situaflii sæ ducæ logic la revoluflie. e nevoie de o græmadæ de proteze pentru a fline în picioare un Eu! Dacæ „societatea“ n-ar fi devenit aceastæ abstracflie definitivæ. Luptele creeazæ limbajul în care e pronunflatæ noua ordine. tu flii. Cæutarea sinelui. fiindcæ nu mai existæ limbaj pentru experienfla comunæ. cea a „precaritæflii“. Nimic asemænætor azi. noi flinem acest Eu al nostru ca pe un ghiøeu anost. Copii pierdufli au ars primele bibelouri ale unei societæfli care nu meritæ mai multæ consideraflie decît monumentele Parisului dupæ Sæptæmîna Însîngeratæ. Porunca de a fi puternic produce slæbiciunea care o-ntrefline. problema „tinerilor“ øi a „violenflei“ lor ræmîn în suspensie. ultimele tîmpenii la modæ. Personalizare de masæ. cæ se apropie o decizie. dupæ chiar spusele polifliei.

de priviri. Ele indicæ mai degrabæ un punct de pornire. fac vizibil un peisaj mult mai instabil. a tot ce constituie un obstacol împotriva dezolærii perfecte. Începînd de acolo. decît datoritæ tensiunii tuturor atomilor sociali cætre o vindecare iluzorie. O flaræ care-øi pune salvarea în mîinile unei echipe de fotbaliøti. de a le stabili sau de a le tranøa. UniCampus Vienna. de impresii. toate forflele care mæ populeazæ nu fles o identitate. de poveøti. de mirosuri. vie. Doi copii de zece ani care. o ieøire din rînd. færæ a fi în acelaøi timp campionul european la productivitatea oraræ. plîngîndu-se cæ a fost victima „violenflelor“. la Chelles. ca un parc de distracflii sau ca un nou oraø: plictisealæ puræ. Ele Bologna Burns. Unde e întotdeauna mai bine decît în frigul cel mare de-afaræ. Eul slab. Sîntem în grevæ. Nu sîntem deprimafli. pentru a reveni mai tîrziu la starea lui larvaræ de origine. într-o semiînfrîngere cronicæ. aceastæ fiinflæ care spune „eu“. pe bulversarea constantæ a normelor sociale.verso în decursul unei zile duc cu gîndul la tot atîtea mæsuræri ale temperaturii pe care øi le administreazæ reciproc membrii unei societæfli de pacienfli. „I AM WHAT I AM. noi sîntem creaturi printre creaturi. un punct de întîlnire al unor complicitæfli inedite. de sunete. un adio. nu sînt eu. la amputarea noastræ. decît pentru cel care a renunflat sæ-i altereze mecanismele debilitante. Or. „I AM WHAT I AM“ nu e deci o simplæ minciunæ. de suferinfle. din care emerge. Un prefect care interzice construirea în copaci a cæsuflelor de joacæ pentru copii. Tot ceea ce mæ leagæ de lume. uneori. Libertatea de a te rupe a fost întotdeauna fantoma libertæflii. împotriva a tot ce ne face sæ existæm øi face ca lumea sæ nu arate pretutindeni ca o autostradæ. aøa cum sînt incitat sæ o flutur. Ceea ce sînt? Legat din toate pærflile de locuri. Mecca nevrozei. de amintiri.“ Niciodatæ dominaflia nu a gæsit un cuvînt de ordine mai nevinovat. de înaintaøi. la ajustarea mea docilæ la norme debile. ci o campanie militaræ. oboseala. autocritic øi virtual e prin esenflæ acest subiect adaptabil la infinit. depresia pot fi considerate simptome individuale a ceea ce trebuie vindecat. sau dacæ asta e o inteligenflæ. clasabile øi recenzabile dupæ calitæfli. E o centralæ ale cærei turbine se-nvîrt cu ajutorul unei gigantice reflineri a lacrimilor. Toate astea pentru cæ ipoteza Eului se fisureazæ peste tot. între individ øi grup. Ele contribuie astfel la menflinerea ordinii existente. o simplæ campanie publicitaræ. de prieteni. comunæ. Ce înseamnæ atunci „CEEA CE SÎNT“? Traversat din copilærie de fluxuri de lapte. dar mult mai 11–14 March 2010 photo credit: Martin Juen posibil de împærtæøit decît oricare dintre fantasmagoriile pe care aceastæ societate le întrefline în legæturæ cu el. de mii de refugii mititele în care ne flinem de cald. Unde nu se poate întîmpla nimic. de evenimente. productive øi a celor cærora va trebui sæ le fac doliul în liniøte. Libertatea nu e gestul de a ne desprinde de ataøamentele noastre. de substanfle. Sentimentul nostru de inconsistenflæ nu e decît efectul acestei credinfle stupide în permanenfla Eului øi al grijii infime pe care o acordæm lucrurilor care ne fac. ci o trecere. Occidentul împinge la înaintare peste tot. de limbi. Nu ne debarasæm de ceea ce ne împiedicæ færæ sæ ne pierdem în acelaøi timp obiectul asupra cæruia ne putem exersa forflele. paradoxal. pe flexibilitatea generalizatæ. e una de sclavi. luate ca fapte. Inadaptarea noastræ. Trebuie spus cæ redactorii de presæ nu-øi precupeflesc eforturile pentru a înæbuøi în registrele lamentærii øi indignærii hohotul de rîs cu care ar trebui întîmpinate asemenea øtiri. Ele devin rebeliune øi centru de energie împotriva a tot ce conspiræ la normalizarea noastræ. pentru cæ sîntem în mod surd ocupafli sæ dîrdîim împreunæ. inteligenfla nu înseamnæ sæ øtii sæ te adaptezi. pe desuetudinea acceleratæ a tehnologiilor. Ele devin atunci acte de rezistenflæ în ræzboiul în curs de desfæøurare. a tot ce le leagæ invizibil. nu mai existæ decît împæcare medicamentoasæ sau poliflieneascæ. singularitæfli printre semenii noøtri. conforme. Boala. au incendiat o bibliotecæ de jocuri. pentru cæ nimic nu-i decît un pretext de a se-ncælzi. E ameflitor sæ vezi tronînd pe un zgîrie-nori din Shanghai un „I AM WHAT I AM“ al firmei Reebok. Franfla nu-i patria anxioliticelor. „depresia“ nu e o stare. molecule automobile øi mærfuri ideale. da?“ Dar. cerut de producflia fondatæ pe inovaflie. Contrar a ceea ce ni se repetæ din copilærie. sæ creeze ombilicuri din dependenfle farmaceutice øi sæ pretindæ cæ se pot detecta „tulburæri de comportament“ la vîrsta de trei ani. cel care se va næpusti cu cea mai mare energie øi aviditate asupra celui mai mic proiect. sau nu øtie cum s-o facæ. între ataøament øi libertate. Pentru cei care refuzæ sæ se gestioneze. în curînd. înfrîngerile mele pot sæ mæ ducæ øi dincolo de ipoteza Eului. Aceastæ societate nu va mai fline. cu evidenflæ. Unde totul e fals. bine separate. asemeni calului lui troian favorit. Se încearcæ sæ se facæ din noi Euri bine delimitate. e secretul cel mai bine pæzit al ordinii actuale a lucrurilor. prin care nu mai circulæ decît corpuri înmatriculate. Æsta-i motivul pentru care acestei societæfli nu îi e fricæ sæ administreze sedative copiilor sæi prea vivace. Nu Eul e în crizæ la noi. spre o dezafiliere politicæ. Ele acoperæ descoperirea în mine a aplecærilor oportune. pe scurt: controlabile. deprimat. Menflinerea Eului într-o stare de semidegradare permanentæ. Familia nu existæ ca familie. deci ca infern. de idei. de tot soiul de lucruri care. de afecfliuni. de a te miøca prin ele. Un poliflai pe un pat de spital. aceastæ ucigætoare antinomie între Eu øi lume. împotriva a tot ceea ce circulæ nedesluøit. ci o existenflæ singularæ. „Trebuie sæ te pofli schimba. de cîntece øi de mîncare. ci forma care se cautæ a ne fi imprimatæ. ci capacitatea practicæ de a opera asupra lor. Eul cel mai productiv. Sociabilitatea e alcætuitæ acum din mii de mici niøe. de iubiri. cît øi. toate legæturile care mæ constituie. carne vie flesînd carnea lumii. un strigæt de ræzboi dirijat împotriva a tot ce existæ între fiinfle. îngheflat. E atît consumatorul cel mai vorace. 159 . de ghicitori. Aceastæ epocæ exceleazæ într-un grotesc al situafliei care pare sæ-i scape de fiecare datæ. la modernizarea cîrjelor mele. oboseala noastræ nu sînt probleme decît din punctul de vedere al ceea ce vrea sæ ne supunæ. mereu pe punctul de a se reværsa. paradisul antidepresivelor. Al doilea cerc „Distracflia e o nevoie vitalæ“ Un guvern care declaræ starea de necesitate împotriva unor puøti de cincisprezece ani. de gesturi. spafliu gol. færæ pasiune øi bine ordonatæ.

Se întîmplæ totuøi ca aceste reflele sæ se condenseze într-un mediu. recidiviøti. cîteva solidaritæfli nonetatice. care sfærîmæ din instinct solidaritæflile care îi scapæ. capabili de cele mai îndræznefle furturi. cu condiflia ca øansele sæ fie egale. nu putem decît sæ ne amintim de cîte ori. Træim într-o flaræ excesiv øcolaræ. „relaflie“. E istoria a tot ce a fæcut din noi niøte stræini în aceastæ lume. Cînd auzim un intelectual de stînga rîgîind despre barbaria bandelor de tineri care fluieræ dupæ oameni pe stradæ. dreapta cea mai extremæ se împacæ din start cu stînga cea mai virulentæ. jena de a vedea pe toatæ lumea simulînd în van. ai televizorului sau ai pærinflilor lor? Adeværul e cæ am fost rupfli în masæ de orice fel de apartenenflæ. sentimentul cæ pe masæ se aflæ un cadavru. surîsurile chinuite. Se spune cæ familia revine. dezertori de la orice datorie. cuplul revine. Pentru a începe cu cea mai comunæ: nu existæ o „chestiune a imigrafliei“. Oameni care acceptæ selecflia øi competiflia. incendiazæ maøini øi se joacæ de-a prinselea cu „mascaflii“8. Fie øi doar numele lui Jules Ferry7. fantasmaticæ. „amic“. Franfla e un produs al propriei øcoli. pe lîngæ o dispoziflie ineditæ pentru turism. de fapt. o înøelæciune. Chiar øi ataøamentul lor faflæ de marii intelectuali critici øi respingerea capitalismului sînt impregnate de aceastæ iubire de øcoalæ. în care castrarea øcolaræ produce pe bandæ rulantæ generaflii de amploaiafli cuviincioøi. a øcolii øi a culturii de stradæ. e cel mai profund traumatism suferit de universalismul francez. Reapariflia. La asta se adaugæ. ne aducem aminte ce se spunea despre bluzoanele negre în anii 1960 sau despre apaøi în „la Belle Epoque“: „Sub numele generic de apaøi – scrie un judecætor al tribunalului Seine în 1907 – se desemneazæ de cîfliva ani indivizii periculoøi. prin mici ræutæfli nepæsætoare øi printr-o politefle otrævitæ. Istoria noastræ e aceea a colonizærilor. a migrafliilor. prin mii de josnicii neobservate.Un hohot de rîs exploziv e ræspunsul potrivit la toate „chestiunile“ grave pe care le aduce în faflæ actualitatea. poate cæ nu ar mai exista nici francezii. în care nu împærtæøim nimic altceva decît coduri øi în care nu se joacæ decît neîncetata recompunere a unei identitæfli. „aventuræ“. ca stræin. pe care încearcæ s-o înøele. copii fiind. Pensionarii mai vorbesc încæ de picarea. de douæzeci de ani încoace. de prietenii noøtri de cætre salariu. deposedatul. ca sæ ræmînæ doar cetæflenia. Gelozia lui înspæimîntatæ pe cartiere6 nu vorbeøte decît despre resentimentul lui faflæ de tot ce a pierdut. færæ îndoialæ. venifli sæ se plîngæ în telejurnalul de searæ cæ le-a fost arsæ øcoala. pura apartenenflæ. c-o sæ aduci ploaia“. care furæ din magazine. Am fost expropriafli de limba noastræ de cætre învæflæmînt. Fiecare poate mærturisi despre dozele de tristefle condensate an de an în særbætorile de familie. Ele au impertinenfla de a exista într-o flaræ în care un copil prins cîntînd în voia lui e dojenit cu un „înceteazæ. Era øi timpul ca muie polifliei!10 sæ-l înlocuiascæ pe da. Întoarcerea ei nu e decît o aprofundare a separafliei dominante. munca feroce øi secularæ de individualizare de cætre o putere de stat care noteazæ. Am ajuns la un asemenea punct de privare. mai mult decît oricine. cît de faptul cæ s-a ræzbunat pe ceea ce ar trebui sæ ne ræzbunæm øi noi. fiecare simte deøertæciunea tristului nucleu familial. de oraøul nostru de cætre poliflie. a cutærui examen øi despre cum asta le-a stricat cariera øi. dupæ merite. Dar familia care revine nu e aceea care a plecat. cîteva legæturi între fiinfle. disciplineazæ øi îøi separæ subiecflii de la cea mai fragedæ vîrstæ. de cîntecele noastre de cætre divertisment. din concubinaj în refacerea vieflii. inamici ai societæflii. cînd vedem profesori reprezentînd un oarecare „comitet de vigilenflæ cetæfleaneascæ“. ar trebui sæ ajungæ pentru a considera suspectæ aceastæ instituflie. la care el nu va ajunge niciodatæ. a distrugerii oricærei înrædæcinæri. ministrul lui Thiers în timpul zdrobirii Comunei øi teoretician al colonizærii. „contact“. nu invers. în care mai persistæ puflinæ viaflæ comunæ. devenind astfel. spiritul de fond ræu. am fi vrut sæ facem asta. de carnea noastræ de cætre pornografia de masæ. acolo unde continuæm sæ fentæm øi sæ amînæm. prin tot soiul de cleveteli. Ei preferæ azi metafora reflelei pentru a descrie felul în care se conecteazæ solitudinile cibernetice. ea însæøi. Familia nu mai e atît sufocarea de cætre domi- 160 . Francezul e. Ne-am pierde timpul încercînd sæ detaliem tot ce agonizeazæ în raporturile sociale existente. faflæ de cei care sînt mai vizibil mai stræini ca mine. foarte uøor de recunoscut. færæ patrie øi familie. musafiri în propria noastræ familie. Ura lui faflæ de stræin se confundæ cu ura lui de sine. pe zdrobirea cu care s-au resemnat. Care respectæ mufleøte cultura. pe care toatæ lumea se face cæ nu-l vede. dom’ poliflist! În acest sens. Aceste bande care fug de muncæ. øi o suferinflæ care nu poate fi negatæ. odatæ cu decadenfla institufliei øcolare. zise ale „surghiunului“. regulamentele øi pe primii din clasæ. care poartæ numele cartierului lor øi înfruntæ poliflia sînt coømarul bunului cetæflean individualizat à la française: ele incarneazæ toate lucrurile la care acesta a renunflat. orice bucurie posibilæ. la concurenflæ cu øcoala Republicii øi a culturii ei de carton. cu toflii. a ræzboaielor. Aceastæ construcflie etaticæ de subiectivitæfli se scufundæ în fiecare zi cîte puflin. Øcoala Republicii formeazæ de un secol øi jumætate un tip de subiectivitæfli etatizate. Nu poate sæ nu pizmuiascæ aceste cartiere. cheful de distrugere salvatoare în care se consumæ aceastæ flaræ. în permanenflæ. în care se leagæ slabele interacfliuni cunoscute sub numele de „coleg“. Care aøteaptæ de la viaflæ ca fiecare sæ fie recompensat ca la un concurs. Cît despre noi. Din flirt în divorfl. Imigranflii au în aceastæ flaræ o stranie poziflie de suveranitate: dacæ ei n-ar mai fi aici. Aura persistentæ a lui Mesrine9 fline nu atît de felul sæu de integritate sau de îndræzneala lui. acum patruzeci de ani. A numi „societate“ poporul de stræini în mijlocul cæruia træim e o asemenea uzurpare încît pînæ øi sociologii se gîndesc sæ renunfle la un concept care le-a dat de mîncare vreme de un secol. încît singurul fel în care te mai pofli simfli francez e ura faflæ de imigranfli. o organizare care nu s-a dezlipit încæ de cei care se organizeazæ. francezii nu înceteazæ sæ se ræzbune. mizerabilul. Asupra acestui punct. dar majoritatea par sæ creadæ cæ ar fi øi mai trist sæ renunfle la el. în Franfla. cæ nu mai sîntem de niciunde øi cæ din asta rezultæ. la Republicæ. a exilurilor. viafla. Cæci. Care îøi cer întotdeauna voie înainte sæ ia. o economie informalæ. de orice atentate împotriva persoanelor sau a proprietæflilor“. comparæ. Cine mai creøte acolo unde s-a næscut? Cine mai locuieøte acolo unde a crescut? Cine munceøte acolo unde locuieøte? Cine træieøte acolo unde træiau înaintaøii lui? Øi ai cui sînt copiii acestei epoci. în care ne amintim de bacalaureat ca de un eveniment important în viaflæ. ostilitatea færæ nuanfle a unor bande nu face decît sæ exprime mai færæ mænuøi decît alflii proasta ambianflæ. Sau mai degrabæ pe ce ar trebui sæ ne ræzbunæm direct.

sîntem doar reticenfli în a ne læsa abuzafli. cum le place sæ teoretizeze grupurilor celor mai avansate ale militanflei de extrema stîngæ. în ierarhia detestærii. ca apoi sæ le vindem. nu mai muncim: facem un ban. Existæ otaku11 în Japonia. acest moment de lipsæ de griji în fafla unei lumi despre care nimeni nu mai poate sæ nege cæ se præbuøeøte. o mare de sarcasm. e ca restul. E pentru noi condiflia idealæ a unei experimentæri în masæ. e un loc pe care-l traversæm. moravurile øi literatura lor s-au grozævit în public. cæ virilitatea øi feminitatea au vechi costume mîncate de molii. Øi oricine øtie ce stupoare øi ce neliniøte îl lovesc pe isteric atunci cînd îøi pierde victima sau stæpînul. în Statele Unite sau în Japonia. în timp ce foste cadre de întreprindere campeazæ vorbind la mobil în corturile asociafliei Médecins du monde de pe malurile Senei. vorbeøte limba revistelor pentru femei øi a psihologiei. Antreprenorul nu face parte din familie. investirea personalæ se scurg pe 161 . se recunoaøte cæ stîrnesc un pic mila. un ocean de desconsiderare. Putem fi invidioøi photo credit: Martin Juen pe bogæflia celor care nu sînt funcflionari. E o onoare sæ ai un serviciu. la Napoli. În realitate. la orice devenire majoræ øi la gravitatea care existæ în copilærie. sæ iubeøti nebuneøte øi sæ furi din magazine. în Algeria. sæ nu munceøti. cæ trei decenii de inovaflii pornografice continue au epuizat toate atracfliile transgresiunii øi eliberærii. Aparflinem unei generaflii care træieøte foarte bine færæ aceastæ ficfliune. Oricine scrie o carte care veøtejeøte acest cult are succesul asigurat. Care nu a flinut niciodatæ la pensie sau la dreptul muncii øi cu atît mai puflin la dreptul la muncæ. calitate. sub auspiciile „intimului“. Cînd. În ciuda marelui bluff din anii 1980. puterea industrialæ a fost întotdeauna supusæ puterii statului. Activitatea economicæ n-a încetat niciodatæ sæ fie urmæritæ cu suspiciune de o administraflie foarte meticuloasæ. tot ce a dispærut. De ce ar scæpa munca acestei legi?“ Nu existæ în Franfla o chestiune mai încurcatæ ca aceea a muncii. nu conteazæ prin ce mijloace. o lume în care „a deveni autonom“ e un eufemism pentru „a fi gæsit o slujbæ [un patron]“. iar munca e un semn al servilitæflii. De altfel. Iar atunci cînd norocul face sæ gæsim acest adevær. În Franfla ne dæm peste cap pentru a urca în ierarhie. în speflæ: cu descompunerea ei. Am vrea sæ gæsim în familiaritatea biologicæ scuza pentru a coroda în noi orice determinare cît de cît tæioasæ. pentru cæ a fi precar înseamnæ a te defini încæ prin raportul cu sfera muncii. Cuplul e ultimul nivel al marelui præpæd social. Dar. Munca e preamæritæ. o viaflæ færæ teatru øi færæ spectator. Munca e disprefluitæ. publicul francez îl fline la distanflæ. Cæutæm acolo. dar vrem sæ fim angajafli cu orice prefl. Dar deocamdatæ sînt doar curiozitæfli. în pofida tuturor scamatoriilor statistice. Trebuie sæ ne ferim de aceastæ coroziune. Al treilea cerc „Viafla. pentru a renunfla. poliflaii stau mai bine. împotriva golden boys øi a privatizærilor. sænætatea øi iubirea sînt precare. Ræmînem pînæ la zece seara la slujbæ cînd avem de lucru pînæ peste cap. Degeaba managerii. adeværul. dupæ pærerea serviciilor de informaflii chiar. sælbatice. venitul minim garantat18 øi biz-ul sînt singurele garanflii împotriva unei explozii sociale posibile în orice moment. Celebra „demisie parentalæ“ ne-a impus o confruntare cu lumea care a forflat în noi o luciditate precoce øi care prevesteøte cîteva revolte interesante. „intimitatea“ îøi dezvæluie bocceaua: e ea însæøi o invenflie socialæ. Bologna Burns. nu-øi mai revine. Întreprinderea nu e un loc în care existæm. sub pretext cæ am fost væzufli crescînd. a unor noi combinaflii. sînt paria în lumea afacerilor. Ceea ce face ca fiinflele sæ se iubeascæ e øi ceea ce le face iubite øi ruineazæ utopia autismului în doi. blindatæ de strategii pînæ la greaflæ. sæ pui stæpînire pe case goale. cultul întreprinderii nu a prins niciodatæ în Franfla. Cînd radierile masive din listele ANPE17 nu reuøesc sæ facæ numærul øomerilor sæ scadæ sub douæ milioane. Contemplîndu-l. în culise. dupæ amefleala îndrægostirii. Acesta-i fondul nevrotic pe care guvernærile succesive pot încæ declara ræzboi øomajului øi pretinde cæ duc „bætælia locurilor de muncæ“. acum cæ sexul e uzat pînæ la mæduvæ. Economia psihicæ a francezilor øi deopotrivæ stabilitatea politicæ a flærii se aflæ în joc prin menflinerea ficfliunii muncii. el cheamæ la o împærtæøire care dezminte forma însæøi a cuplului. Bernard Tapie15 e eroul lor tragic: adulat azi. Nu numai interminabilele subvenflii pe care numeroøi pærinfli sînt nevoifli sæ le verse progeniturilor lor proletarizate pot deveni o formæ de mecenat în favoarea subversiunii sociale. Cæ a revenit pe scenæ nu miræ pe nimeni. descompunerea tuturor formelor sociale e un avantaj nesperat. lucrurile se schimbæ. definiflia 11–14 March 2010 exemplaræ a muncii sænætoase. Ce-i drept. Sæ ni se permitæ sæ ne bægæm picioarele în ea. din raporturile sociale contemporane: cældura. E oaza din mijlocul deøertului uman. de genul Politehnicæ sau ENA14. a unor noi fidelitæfli. În aceastæ flaræ funciarmente politicæ. în care totul e cunoscut. Iubim detestînd øi detestæm iubind. A fi funcflionar16 ræmîne. În concluzie: tabloul clinic perfect al isteriei. simplitatea. frohe Arbeitslose12 în Germania øi workaholics13 în Andaluzia. ræmîne în jurul lor un cordon sanitar de batjocuræ. Nu sîntem cinici. atît de vædit. fiindcæ nu se poate færæ ei. øi aici dominæ minciuna øi legile înstræinærii. însæ nu øi necesitatea muncii. Mergefli în Germania. Per total. dar ne læudæm cæ n-a trebuit sæ miøcæm un deget. în puøcærie mîine. aøa cum contemplæm un monstru. Mergefli în Andaluzia. UniCampus Vienna. unde. Detestæm patronii. ferindu-se de contactul cu el printr-un spectacol de o infamie fascinantæ. dar nu sîntem niciodatæ geloøi pe postul lor. dar n-avem niciun scrupul cînd e sæ øterpelim din materialele de birou sau sæ subtilizæm piese din atelierul unde muncim. Din ceea ce e necondiflionat în legæturile de rudenie se poate construi armætura unei solidaritæfli politice la fel de impenetrabile în fafla imixtiunii statului ca o tabæræ de fligani. Care nu e nici mæcar „precaræ“. Marii patroni care nu au titlurile de noblefle ale statului. cît acest abandon infantil în fafla unei dependenfle moi. „A deveni autonom“ ar putea însemna la fel de bine øi sæ învefli sæ te bafli pe stradæ. Nu existæ un raport mai întortocheat cu munca decît al francezilor. Discursurile despre motivaflie. Admitem necesitatea de a face rost de bani. Existæ la fel de puflin adevær aici ca oriunde altundeva. în ciuda tuturor greutæflilor.verso naflia maternæ sau patriarhatul plæcintelor bægate pe gît. În moartea cuplului vedem naøterea unor forme tulburætoare de afectivitate colectivæ. de neatins mereu. Cel mai adesea.

cu confort variabil. Chiar øi planurile lor legate de sex le îmbunætæflesc productivitatea. atunci?“. ceasurile de parcare au cedat locul „parcometrului uman“: cineva care stæ øi se plictiseøte pe stradæ væ înmîneazæ un bilet de parcare sau væ închiriazæ o umbrelæ în caz cæ plouæ. începe sæ se rindeluiascæ pe sine. care a fost celebræ timp de un secol pentru grevele ei violente. pentru cæ ne înstræineazæ de ceea ce facem. øi totodatæ faflæ de retorica managerialæ. Øi nu am aøteptat niciodatæ nimic de la ea: o vedem aøa cum e. mecanizarea. ceea ce.. „Colaboratorii întreprinderii. concepflie. la feluri de a face øi de-a vorbi. La Rouen. la fiinfle. atît de bine plætite øi atît de dorite. de igienæ. de a salva prin orice mijloace ordinea muncii. Aceste douæ dimensiuni sînt confundate vicios în nofliunea de muncæ. de meserie. munca se departajeazæ din ce în ce mai vædit în posturi foarte calificate. Aceasta nu va mai fi evaluatæ în numærul de ore de prezenflæ. prin subutilizare. nefiind niciodatæ în centrul procesului de producflie. ea fiind pulverizatæ într-o multitudine de interstiflii. pot fi ocupate de orice fel de oameni – personal de întreflinere. Ei sînt adeværaflii întreprinzætori. confirmæ de- partamentul de resurse umane de la Daimler-Benz. E o minciunæ. pînæ azi n-am gæsit o metodæ disciplinaræ mai bunæ decît munca salariatæ. care. cît în distrugerea metodicæ. face ca asupra maøinii sæ apese un risc. care e într-adevær utilæ derulærii producfliei. ajutor psihologic etc. necesari bunei funcflionæri a maøinii. Or.) Motivaflia lor. într-o îmbræfliøare angoasantæ. nu toatæ lumea îi ræspunde ca aceastæ fostæ dependentæ de venitul minim garantat. singurele care creeazæ nevoia unor asemenea servicii. coordonare. nefiind ocupabile de maøini. priceperea lor. care trece de la o sarcinæ la alta øi nu ræmîne mult timp într-o întreprindere. Mina din Carmaux. fac parte din capitalul întreprinderii. chelneri. încît au redus la aproape nimic cantitatea de muncæ vie necesaræ confecflionærii oricæror mærfuri. A munci. care neagæ dimensiunea exploatærii. otul de conduitæ øi de culturæ.). încît minoritæflii care le acapareazæ nici prin gînd nu i-ar trece sæ lase sæ-i scape vreo firimituræ. feng shui. deopotrivæ detestatæ. delocalizarea. nu se mai poate agrega într-o forflæ. pe cei care nu se predau decît în fafla posibilitæflii de a cræpa de foame sau de-a ajunge în puøcærie. flinutæ-n frîu. Oroarea muncii se regæseøte mai puflin în munca însæøi. T însoflit de o intensificare continuæ a normelor de securitate. cursuri particulare. ci doar competenfle pe care le vinde de-a lungul însærcinærilor lui øi a cærui disponibilitate e øi ea o muncæ. E un soi de Disneyland în care se face skateboard øi biciclism. automatizarea øi computerizarea producfliei au progresat atît de mult. fiindcæ n-a onorat loialitatea pærinflilor noøtri. în Libération: „Pentru bunæstarea mea. avînd ca punct central de atracflie un „muzeu al mineritului“ în care sînt simulate accidentele miniere pentru vizitatori. de înrudire. A se produce pe sine e pe cale sæ devinæ ocupaflia dominantæ a unei societæfli în care producflia a ajuns færæ obiect: ca un tîmplar care a ræmas færæ atelier øi. timp de secole. de luptæ. participare la o operæ comunæ prin legæturile care se fles între cei care coopereazæ în universul producfliei. (. Aceastæ populaflie flotantæ trebuie ocupatæ. pentru a-i aduce în matca muncii salariate pe cei mai recalcitranfli. masaj. Întrebærii „De ce sæ muncim.“ Ansamblul sarcinilor care n-au putut fi delegate automatizærii formeazæ o nebuloasæ de posturi. Trebuia sæ mæ ocup de asta“. Dezastrul e prealabil aici: rezidæ în tot ceea ce a trebuit distrus. în care distracflia.. ataøament la locuri.. de o accelerare a modelor trecætoare. Explozia sectorului sclavagist al „serviciilor personale“ trebuie sæ continue: femei de serviciu. Pentru a fi dezamægit trebuie sæ fi sperat cîndva. Aici rezidæ paradoxul actual: munca a triumfat færæ rest în fafla tuturor celorlalte feluri de a exista. consultanfli. Evidenfla ruinei sale tetanizeazæ numai la gîndul la tot ceea ce urmeazæ. Cîøtigurile productivitæflii. concediindu-i prea uøor. Ei sînt efectiv una cu munca lor. teoretizeazæ un filosof de la resurse umane. øi care. Confuzia sentimentelor care înconjoaræ chestiunea muncii se poate explica astfel: nofliunea de muncæ a acoperit întotdeauna douæ dimensiuni contradictorii: o dimensiune a exploatærii øi o dimensiune a participærii. „Întreprinderile cele mai creative sînt cele în care relafliile intime sînt cele mai numeroase“. La marginea acestui nucleu de muncitori efectivi. legate de punerea în practicæ a tuturor noilor cunoøtinfle necesare noului proces de producflie computerizat. oameni de øtiinflæ. muncitori la bandæ. comunicare. de întreflinere øi supraveghere a acestui proces. capacitatea lor de inovare øi grija pentru dorinflele clientelei constituie materia primæ a serviciilor inovatoare. ci pe baza obiectivelor atinse øi a calitæflii rezultatelor. explicæ indiferenfla muncitorilor faflæ de retorica marxistæ. dar atît. acela al posibilitæflii sabotærii ei. consumul øi petrecerea timpului liber nu fac decît sæ accentueze øi mai tare lipsa acelui ceva de la care ar trebui sæ ne distragæ. care nu mai are o meserie. de cercetare. Regretæm doar cæ pærinflii noøtri au cæzut în capcanæ. Ordinea muncii a fost ordinea unei lumi. prostituflie. muncitori sezonieri etc. care neagæ dimensiunea participærii. Exploatare a forflei de muncæ individuale øi colective prin aproprierea privatæ sau socialæ a plusvalorii. în acelaøi timp în care muncitorii au devenit ceva accesoriu. în tofli cei care au trebuit dezrædæcinafli pentru ca munca sæ ajungæ sæ aparæ ca singurul fel de a exista. Aceastæ mînæ de lucru flexibilæ. Suplinitorul e figura acestui muncitor care nu mai e un muncitor. control. a tot ceea ce nu-i era propriu: familiaritæfli de cartier. pentru cæ o parte din noi e pusæ în joc în ea. spre neliniøtea tuturor responsabililor cu resursele umane. Træim paradoxul unei societæfli de muncitori færæ muncæ. magazioneri. îngrijiri. øi adoratæ. a fost convertitæ într-un parc tematic. (. Primele sînt atît de pufline. cît se leagæ de necesitatea politicæ de a produce producætori øi consumatori. øi în locuri de muncæ subcalificate. pînæ la urmæ. Manageri. de sat.. în disperare de cauzæ. nediferenfliatæ. De aici øi spectacolul tuturor acestor 162 . Existæ un risc serios sæ ajungem sæ-i gæsim o slujbæ dezafectærii [désoeuvrement] noastre. De unde øi ambivalenfla raportului cu munca. competenfla lor socialæ øi emoflionalæ sînt din ce în ce mai importante în evaluarea muncii lor (. la anotimpuri.. cum n-a încetat niciodatæ sæ fie: un joc al fraierilor. azi. ocupatæ cu astuparea gæurilor nemecanizate.) Comportamentul lor. ingineri nu înceteazæ literalmente niciodatæ sæ munceascæ. Se spune cæ sîntem dezamægifli de întreprindere. are mai puflinæ legæturæ cu necesitatea economicæ de a produce mærfuri.. În întreprinderi. asistenflæ la domiciliu. Va trebui deci ca demolarea „acquis-urilor sociale“ sæ continue. Ameninflarea unei demobilizæri generale e fantoma care bîntuie sistemul de producflie prezent. programatori. se întinde o majoritate devenitæ supranumeraræ.lîngæ noi.

oraø curat“. arætîndu-øi. Un liceu. un cutremur. deci de „capitalul uman“. aceastæ condiflie de înstræinare pornind de la care Eul poate fi considerat un obiect al muncii. puflin mai departe. „terorism“. extirpînd microbii. oraøul e fetiøizat acum. Ucazul planetar de a se mobiliza la cel mai mic pretext: cancer. cui vrea sæ vadæ. nu atît geografic. singurul mod în care putem scæpa cu viaflæ din ea. hutong20-urile care înconjurau Oraøul Interzis au fost distruse øi se construiesc altele false. La Troyes se lipesc faflade cu grinzi pe clædiri din piatræ. rezumæ determinarea puterilor dominante de a menfline dominaflia muncii dupæ dispariflia ei fizicæ. Ceea ce se întinde în jurul nostru nu mai seamænæ cu asta nici de aproape. øi oraøul medieval ori oraøul modern. Controlul se integreazæ de minune în peisajul mærfii. care se duc în cluburi pentru a stimula spiritul de echipæ. face „proiecte“. o mediatecæ sînt tot atîtea variante ale aceleiaøi teme: transparenflæ. øi nu forfla ta de muncæ. fline de o tentativæ de salvare a ordinii muncii printr-o eticæ a mobilizærii. pretinde un guru oarecare. propriul patron øi propriul produs. substituindu-i-se în locurile unde a fost. Al patrulea cerc „Mai simplu. un trecut pe care-l putem bine pune în scenæ acum cæ flæranii au ræmas atît de puflini. o micæ întreprindere. munceøte pentru „angajabilitatea“ lui înseamnæ cæ îøi dovedeøte mobilizarea. Tocmai pentru cæ e pe cale sæ disparæ. Totul coabiteazæ în ea. ea pulverizeazæ tocmai ceea ce venise sæ caute. pentru atenflia curioøilor. Manufacturile din Lille devin sæli de spectacol. cæ nu muncim. competenfle. fæcînt locul curat. a manifesta existenfla unei vitalitæfli øi a unei discipline în demobilizarea însæøi e o crimæ pe care o civilizaflie aflatæ cu spatele la zid nu ne-o poate ierta. mai sigur!“ Sæ nu ni se mai vorbeascæ de „oraø“ øi de „sat“ øi cu atît mai puflin despre antica lor opoziflie. de bastoane 11–14 March 2010 telescopice øi de vatæ de zahær. Aparatul de producflie prezent e deci. neutralitate. Îndepærtatæ din hipercentre. pentru zîmbetul øi felul în care øtii sæ te prezinfli. La Beijing. Centrele istorice. Vitrificærii teritoriului mondial îi øade bine cinismul arhitecturii contemporane. oameni færæ locuinflæ. e o pînzæ urbanæ unicæ. maøinile øi imigranflii. care nu mai existæ. menflinute prin tîrguri festive øi prin esteticæ. care alocæ supraviefluirea doar subiectivitæflilor conforme øi lasæ baltæ tofli „indivizii cu risc“. care se extinde nedefinit de la exodul rural la „periurbanizare“. ci ca la o posibilitate. Ce de suprave. punct de la care e posibil sæ te vinzi pe tine. øi e. Ce sæ facem cu turnurile de birouri din La 163 . A fi mobilizat înseamnæ a te raporta la muncæ nu ca la o activitate.photo credit: Bogdan Ghiu ghere poliflieneascæ mai presupune øi magia! Acest gust pentru autenticul-între-ghilimele. pe care l-au distrus. ar trebui sæ-i incite sæ nu mai vorbeascæ nici de „la flaræ“. care ar putea fi aici sau la fel de bine oriunde altundeva. în mod ideal. în acest mediu al clasei de mijloc. Mobilizarea opereazæ fuziunea celor doi poli contradictorii ai muncii: participæm aici la exploatarea ei øi se exploateazæ orice participare. de zone industriale øi de zone rezidenfliale lotizate. care-øi albesc dinflii pentru a obfline o promovare. sæ fii remunerat nu pentru ceea ce faci. a amestecului de muzici de doi lei. un continuum mondial de hipercentre muzeificate øi de parcuri naturale. însofleøte mica burghezie în colonizarea cartierelor populare. care le pune la dispoziflia turismului øi a consumului ostentativ. locuri ale ræzmeriflei pentru multæ vreme. îøi gæsesc cuminfli locul în organigrama metropolei. Pe de o parte. aceastæ minimæ smulgere din ceea ce ne constituie. pentru excelenta ta cunoaøtere a codurilor sociale. un spital. dar øi prin forflæ. de „mari ansambluri“19 øi de imense exploatæri agricole. nedefinitæ øi nelimitatæ. o artæ a pastiøei care ne aduce aminte de magazinele în stil victorian de la Disneylandul din Paris. Au existat într-adevær øi oraøul antic. de a face networking. care învaflæ engleza pentru a da un boost carierei lor. fafla sa autoritaræ. færæ formæ øi færæ ordine. care divorfleazæ ori se cæsætoresc pentru a avea un start fresh. Acelaøi vid care îngheaflæ ajunge pînæ la cele mai îndepærtate dintre clopotnifle. Decenfla care îi obligæ pe urbaniøti sæ nu mai vorbeascæ de „oraø“. care pompeazæ energia oamenilor devenifli excedentari. ca Istorie. Cæ muncim.“ Fojgæiala acestei lumi mærunte care aøteaptæ neræbdætoare sæ fie selecflionatæ. Metropola e moartea simultanæ a oraøului øi a satului. tofli cei care încarneazæ un alt mod de folosire al vieflii. la o acuitate intelectualæ mai bine dirijatæ øi deci la o performanflæ economicæ mai bunæ. E noua normæ de socializare. nici de departe. a dezerta colectiv din regimul mobilizærii. pe de alta îi læsæm sæ moaræ pe cei vii. Metropola vrea sinteza întregului teritoriu. centrul betonat din Le Havre a intrat în patrimoniul UNESCO. Ele sînt insulifle ale feeriei mærfii. E un marketing dezvoltat pe un „teritoriu“ în care totul trebuie valorizat sau constituie un patrimoniu. merge la frizer. un agent de curæflenie îi întinde mîna unui gardian public. ci pentru ceea ce eøti. aceastæ giganticæ maøinæ care mobilizeazæ psihic øi fizic. construite færæ a fi nevoie sæ se øtie ce vor adæposti. Sufocanta afectare siropoasæ a pieflelor de Cræciun se plæteøte întotdeauna printr-un numær crescut de paznici øi de polifliøti comunitari. nu existæ oraøul metropolitan. øi pentru controlul aferent. sloganul: „Montauban. mai fun. ci de „urban“. Bologna Burns. Sîntem fiecare pentru sine. UniCampus Vienna. Ceea ce existæ. Faptul cæ øomerul îøi scoate piercingurile. uniformitate. de fapt. e vorba de a acumula contacte. øi pe de altæ parte el e maøina de triat. „«Dezvoltarea personalæ» cea mai intimæ. de pensiuni rurale øi de baruri cool: metropola. e un peisaj exhibat în fafla mulflimilor stresate øi dezrædæcinate. mai mobil. pentru talentele relaflionale. pe de o parte. la intersecflia în care converg toate clasele mijlocii. Mobilizarea e aceastæ lejeræ dezlipire de sine. care fac stagii de teatru pentru a deveni leaderi sau cursuri de „dezvoltare personalæ“ pentru „a gestiona mai bine conflictele“. o zonæ dezolatæ. Epoca este a amestecului. ea vine sæ caute acolo „o viaflæ de cartier“ pe care nu ar gæsi-o niciodatæ în casele prefabricate. flinem în viaflæ fantomele. Clædiri masive øi fluide. la o mai mare uøurinflæ în deschiderea relaflionalæ. A te organiza dincolo de øi împotriva muncii. rezistîndu-i astfel acestei maøini.verso tineri care se antreneazæ sæ zîmbeascæ pentru un interviu de angajare. antrenîndu-se sæ fie naturalæ. cît prin înlænfluirea reflelelor sale. Aceasta e funcflia propriu-zis politicæ a aparatului de producflie prezent. va duce la o mai bunæ stabilitate emoflionalæ. Pe un afiø municipal. Øi gonind de acolo særacii.

e øi un flux de fiinfle øi de lucruri.. de camere de supraveghere. dimpotrivæ. ei învaflæ sæ înainteze vertical øi orizontal înæuntrul construcfliilor urbane. cît continuarea unei întreprinderi de securizare care funcflioneazæ deja. încît fline loc de ultimæ familiaritate. Iatæ: am ales metodologia care mæ face sæ traversez pereflii. exil. Ca un vierme care avanseazæ mîncînd tot ceea ce îi stæ în cale“. de oameni. A lua un TGV. mereu de refæcut. Incendiul din noiembrie 2005 nu se naøte din særæcia extremæ.) Am væzut ruinele de la Amalfi scældate de valurile azurii ale Mediteranei. În care sîntem asaltafli de informaflii ca de tot atîtea forfle ostile. Pentru militari. a interiorului portativ. Tocmai fiindcæ e o arhitecturæ de flux. neîncetat. de-a lungul antrenamentelor. în aøteptarea urmætoarei mutæri. Paradoxul face ca locurile cele mai de nelocuit sæ fie singurele locuite cumva. dar vulnerabilæ. pe lîngæ cæ se adapteazæ la metropolæ. pentru a fi deja acolo. dupæ bætælia de la Nablus. o carenflæ oarecare într-o aprovizionare vitalæ. un RER24. cîteva fragmente de oraø øi cîteva reziduuri de sat. Un curent care ar vrea sæ antreneze totul în mobilitatea lui færæ speranflæ. Bidonville-urile. Planul e discutat øi rediscutat zile în øir. O veche magherniflæ squatatæ va pærea întotdeauna mai populatæ decît apartamentele la modæ. De la o garæ. sînt de-acord. „Intervenfliile“ nu vizeazæ atît victoria sau restabilirea ordinii. în paralel. oraøul a fost mult timp un loc de evitat. „cæ e în Burkina Faso. ale cærui puncte culminante sînt ocuparea Basrei. de la Part Dieu sau Euralille21? Expresia „nou-noufl“ contractæ în ea întregul lor destin. din posesia totalæ a unui teritoriu. licenfliat în filosofie. ruinele templelor de la Tunghoor în Punjab. „Cu mp3 playerul meu sînt stæpînul lumii mele. Unde nu ne mai ræmîne decît sæ fugim.. de asediat. am væzut Roma øi multe alte lucruri: nimic nu se poate compara cu ce am væzut astæ-searæ“. Nimic nu se comparæ cu un plan elaborat în comun pentru a creøte adeziunea øi motivaflia“. prin tentaflia de a fi mereu altundeva. Luxurianfla metropolei e aceastæ amestecæturæ aleatorie de ambianfle definite.). dærîmînd perefli øi tavane pentru deplasare. ca un copil care ar construi peste tot aceeaøi cæbænuflæ. pentru asigurarea securitæflii. Ræmîn totuøi. în gæurile negre ale metropolei.. pentru a nu cædea în capcanele lui. Trebuie sæ cîøtig (.) Vreau sæ îl surprind! Asta e esenfla ræzboiului. Se pot arde maøini din plictisealæ. de satelifli. Un cælætor scoflian.. Aceastæ mobilitate nu implicæ decît smulgere. pentru ca niciodatæ aceastæ lume sæ nu se opreascæ din fuga cætre pierzanie. aceastæ coliziune finalæ a satului øi a oraøului. O închidere brutalæ a frontierelor datoritæ unei epidemii violente. Unde devine dificil sæ aøtepfli chiar øi a nu øtiu cîta garnituræ de metrou. cît øi prin foc. Ele sînt reversul decorului electronic al metropolei mondiale. a Mogadiscioului sau Nablusului. unica opfliune e aceea de a-fli reconstitui færæ încetare lumea interioaræ. de la un centru comercial. sæ smulgæ uøile øi sæ baricadeze cu ele ferestrele øi sæ facæ la fiecare etaj un post de tir.22 Atît prin verb. pentru a se apæra de eventualii atacatori. e total compatibilæ cu ræzboiul. metropola e una dintre cele mai vulnerabile formafliuni umane din cîte au existat. tradiflionalæ. ca sæ-øi protejeze pozifliile. Kilometrii øi sæptæmînile n-au împiedicat propagarea focului. în Bronxul de sud. El le recomanda viitorilor insurgenfli ai Parisului sæ ocupe casele stræzilor baricadate. de la un hotel la altele – pretutindeni aceastæ stræinætate. sæ cunoøti terenul la perfecflie. de linii de tren de mare vitezæ. sînt ultimele locuri vii øi în care se poate træi. sæ împærtæøeøti un limbaj øi un inamic comun. o øi modeleazæ. Bætæliile duse de marile puteri seamænæ cu o muncæ poliflieneascæ. Multiplicarea mijloacelor de deplasare øi de comunicare ne smulge necontenit lui aici øi acum. Oamenii Comunei sînt niøte nemernici înfiorætori. Suplæ. metropola. trebuie sæ dispui de complicitæfli. Conflictul armat nu e decît un moment al reconfigurærii ei constante. în Chiapas sau la Courneuve“. un blocaj organizat al axelor de comunicare. pregætirea. „o metodæ participativæ care îl implicæ pe fiecare în analiza. Forflele armate. Astfel.) niciodatæ nu mi-am închipuit ceva mai frumos. într-un soi de shopping existenflial între stilurile de baruri. care îøi reconstituie universul lui de bæcan pe-o insulæ pustie. Bula privatæ nu se sparge. øi tot decorul se præbuøeøte. ci se difractæ într-o serie de microoperaflii.. un telefon mobil. sînt readuse la viaflæ de øomajul în masæ øi acum strælucesc mult mai intens decît Cartierul Latin. Cartierele-dormitor de la periferia nordicæ a Parisului. Ca Robinson. se transformæ în arhitecfli de interior. atestæ splendoarea specialæ a puterii în flæcæri: „(. Constrînøi de gherila palestinianæ sæ pæræseascæ stræzile. alegînd una. Centrele oraøelor se oferæ nu ca locuri identice. dar (øi nu e deloc o surprizæ) øi locurile cele mai periculoase. în batalionul lui de artileriøti. acolo unde se aøtepta mai puflin.. în schimb. leagæn al metodelor disciplinare. dar ce artiøti! Øi nu au conøtiinfla operei lor! (. e doar punerea lui în miøcare. atîta doar cæ insula noastræ pæræsitæ e chiar civilizaflia noastræ øi sîntem miliarde care debarcæm pe ea. de design sau printre playlisturile unui iPod. (. Un criminolog le cere celor din CRS sæ se organizeze în mici unitæfli mobile øi profesionalizate. atît de cunoscutæ. execuflia øi evaluarea unei acfliuni.. dupæ ce insurgenflii au ars Primæria din Paris în mai 1871. la Kamagasaki. unde n-ai ce sæ faci decît sæ-fli aranjezi mobila øi sæ perfecflionezi designul interior. prinse în ochiurile reflelei metropolitane. ci. de la o bancæ.. el e øi arma lor.“ Pentru a supravieflui în uniformitatea înconjurætoare.). în numeroase metropole. Asta ne reaminteøte de sfaturile lui Blanqui23. de aceastæ datæ în favoarea insurgenflilor. Instituflia militaræ. Ar fi insuportabilæ pentru oricine dacæ nu ar fi întotdeauna o mobilitate a spafliului privat. Viul îøi are cartierele în ghetouri.Défense. nemaiputînd sæ 164 ... dar pentru a propaga revolta timp de o lunæ øi pentru a fline poliflia în øah trebuie sæ te øtii organiza. iar eu refuz sæ-i urmez interpretarea. Zvonurile nu pot fi puse sub ascultare. izolare. care sæ mobilizeze pe toatæ lumea. Un ofifler al forflelor de apærare israeliene. Metropola e terenul unui neîncetat conflict de joasæ intensitate. ea începe sæ pluteascæ. soldaflii israelieni. Urbanul e mai mult decît teatrul înfruntærilor. Nu e finalul cocooning25-ului. Poliflia øi armata s-au adaptat pas cu pas. Primilor incendiatori le-au ræspuns alflii. Metropola nu e numai aceastæ îngræmædealæ urbanizatæ. susceptibile sæ se recombine la nesfîrøit. conform ultimelor informaflii primite (. renunflînd la alta. printre care evoluæm. explicæ: „Inamicul interpreteazæ spafliul într-o manieræ clasicæ. e superb. sæ dærîme scærile de la parter øi sæ gæureascæ tavanul. îøi repune în cauzæ organizarea ierarhicæ.. sæ gæureascæ pereflii pentru a face casele sæ comunice. Un ofifler NATO aplicæ. militare øi poliflieneøti. pæræsite de o micæ burghezie plecatæ în cæutarea vilelor.. Un curent care trece printr-o întreagæ reflea de fibre optice. ci ca oferte originale de ambianflæ. Ræzboiul nu mai e izolabil în timp. atît de banalæ. aøa cum s-a tot spus. subtilæ.

cît reflele cibernetice. acolo. cine s-a aplecat asupra ultimilor ani ai URSS va desluøi færæ probleme în toate apelurile la voluntarism ale conducætorilor noøtri. Trebuie s-o mærturisim: litania cursurilor bursiere ne atinge cam tot atît cît o liturghie în latinæ. am atins fundul. de a face puflinæ ceremonie în jurul chemærilor lor la supunere øi pînæ la urmæ. tofli cei ce se omoaræ cel mai puflin øi sînt cei mai avantajafli. Rusia. De tofli cei care nu mai reuøesc sæ se identifice cu munca lor øi se rezervæ pentru timpul lor liber. øi eu sînt economist. cînd o Franflæ multicoloræ. Ultimul curent mai viu al pretinsei „øtiinfle economice“ – curent care se numeøte. pentru ca flesætura sæ implodeze. antractul anilor bænoøi (1986–’89). prestidigitafliile. færæ turbarea øi vastele mijloace ale apologeflilor ei. cæ nu sînt teroriøti în avion. mai multe relaflii“ Treizeci de ani de øomaj în masæ. Primul gest pentru a se putea ivi ceva în sînul metropolei. antractul internet (1998–2001). pe care o accentueazæ øi mai tare exemplul pensionarilor øi supraexploatarea cinicæ a unei mîini de lucru flexibilizate. cîøtiga toate cupele mondiale. multiculturalæ øi cultivatæ. Multiplicarea telefoanelor mobile øi a punctelor de acces la internet a furnizat gherilei mijloace inedite de a se organiza øi de a se face atît de greu de atacat. cînd deveneam cu toflii bogafli. ræspund: „artist“. Præbuøirea Al cincilea cerc „Mai pufline bunuri. dupæ ce au pipæit un pic de Bancæ Mondialæ. indicii corupfli ai unei øtiinfle al cærei singur rol tangibil e acela de a vîntura moaøtele în jurul elucubrafliilor celor dominanfli. ræspunde primul. pentru a încerca apoi sæ blocheze economia. supervizabilitatea ei. ci creøterea ne deprimæ. de oameni øi de mærfuri trebuie sæ securizeze mobilitatea metropolitanæ. de cîteva antracte de iluzie: antractul 1981–’83. Nu despre ei vorbim. aøa cum o fac toate religiile. atunci cînd sînt întrebafli ce vor sæ facæ în viaflæ. arhitectura ei descentralizatæ sînt menite sæ punæ metropola la adæpost de inevitabilele ei disfuncflionalitæfli. nu munca lipseøte. UniCampus Vienna.photo credit: Bogdan Ghiu ci. pentru ca alte posibilitæfli sæ se deschidæ. a Boeingurilor Fondului Monetar Internaflional. tofli cei fofilafli. economia este criza. „Ce sînt o mie de economiøti de la FMI zæcînd pe fundul mærii? – Un bun început“. Din fericire pentru noi.verso mascheze scenele de carnaj care-l bîntuie în permanenflæ. într-un fel sau în altul. se glumeøte la Banca Mondialæ. Treizeci de ani punctafli. cînd. primele trosnituri în structura Zidului. de „crizæ“. De altfel. Cæci nefericirea generalæ nu mai e suportabilæ de îndatæ ce apare aøa cum e: færæ cauzæ øi motiv. de aceastæ crizæ a vocafliilor pe care o suferæ molcom economia în Occident. aøa cum otul totul era razna în URSS în epoca lui Andropov. Contabilitatea întreprinderilor mærturiseøte cæ nu mai øtie unde se naøte valoarea. dar una singuræ. sæ fi ajuns la o concluzie asemænætoare. e acela de a-i opri al sæu perpetuum mobile. nu e greu sæ expli. foarte serios. Structura ei în reflea. Dar iatæ cæ ne-am cheltuit toate rezervele de iluzie. unui fiøier ADN. cu pagubæ øi zarvæ. sinonim cu dezastrul. Banul nu mai e respectat niciunde. oameni de afaceri øi jucætori la bursæ. De tofli cei trecufli pe linie moartæ. 11–14 March 2010 «Nu. i-ar fi venit de hac de mai bine de un deceniu. dacæ nu chiar descoperifli. iluzia cæ un guvern de stînga ar putea ferici poporul27. Statele Unite au adus cu ele nu atît democraflia. Aduceau cu sine una dintre armele responsabile de înfrîngerea lor. E ceea ce au înfleles demonstranflii anti-CPE26. continentele acestea întregi care au pierdut credinfla economicæ dupæ trecerea. Glumæ ruseascæ: „Se întîlnesc doi economiøti. ne-am fi gæsit fiecare o slujbæ virtualæ. Internetul trebuie sæ reziste unui atac nuclear. dacæ miøcarea s-ar fi prelungit încæ o lunæ. nodurile ei care pot fi desfæcute pentru a opri circulaflia. sæ se asigure cæ nu lipseøte nimic din stocul de marfæ. de a furniza explicaflii. nici de cei care nu-l au. nu criza. Øi este ceea ce au înfleles øi docherii americani aflafli în grevæ în octombrie 2002 pentru menflinerea a 300 de slujbe øi care au blocat zece zile principalele porturi de pe Coasta de Vest. toatæ infrastructura ei tehnologicæ de noduri øi de conexiuni. am înfleles: nu economia e în crizæ. T e razna în lumea economiei. cæ nu se furæ bancnote din comerfl. E ceea ce au înfleles rebelii thailandezi care fac sæ saræ în aer releele electrice. Aceastæ lume n-ar merge atît de repede dacæ n-ar fi urmæritæ constant de propria præbuøire. nici de cei care-l au. Progresul a devenit peste tot. în toate aceste profesiuni de credinflæ în „reforma“ a orice. De tofli cei afectafli de aceastæ stranie detaøare în masæ. Munca nu mai e înduratæ ca un dat al condifliei umane. Unul îl întreabæ pe celælalt: «Tu înflelegi ce Bologna Burns. de creøtere în doliu øi tot mai vor sæ credem în economie. munca e prea multæ. 165 . Zece mii de oameni pot face sæ se clatine cea mai mare putere economicæ mondialæ. Fiecare reflea are punctele ei slabe. Despre ce vorbim aici sînt toate acele flæri. Pentru unii „experfli“. Ceea ce te întreb eu e: Înflelegi»?“ Pærfli din clerul însuøi mimeazæ intrarea în disidenflæ øi critica dogmei. sîntem cîfliva care am ajuns la aceastæ concluzie. Cu de-a sila. Graflie unui cip cu identificare prin radiofrecvenflæ. unui paøaport biometric. deøi e foarte probabil ca øi ei. fiind cu toflii conectafli. e adeværat. Proasta reputaflie a pieflei. „economia nonautistæ“ – îøi face de-acum o profesie din a demonstra uzurpærile. în percepflia simflului comun. Douæzeci la sutæ din tinerii germani. Prin invazia lor. se întîmplæ?» Celælalt ræspunde: «Stai sæ-fli explic». în toate avîntærile cætre un viitor cæruia i s-a pierdut urma. Economia americanæ e atît de dependentæ de fluxurile continue de furnituri provenind din Asia. Un expert american în securitate explicæ înfrîngerea din Irak prin capacitatea gherilei de a profita de noile moduri de comunicare. Øi nu vorbim aici de tofli cei care træiesc din tot soiul de combinaflii sau traficuri ori de cei care sînt de zece ani pe venitul minim garantat. Bolivia e vorba de o discreditare violentæ øi durabilæ a acestei religii øi a clerului ei. Metropola produce însæ øi mijloacele propriei ei distrugeri. am fi asistat la o „întoarcere la recesiune a Statelor Unite øi la un coømar economic pentru Asia de Sud-Est“. Controlul permanent al fluxurilor de informaflii. la drept vorbind. care au blocat universitæflile. Ultima mare panæ de curent din Europa a arætat-o: a fost de-ajuns un incident la o linie de înaltæ tensiune pentru a arunca în întuneric o bunæ parte din continent. încît costul blocajului urca la un miliard de euro pe zi. sîntem pe sec. În Guineea. Argentina. nu. Nici vorbæ.

Sæ revenim la economia epocii de aur a micii burghezii: anii 1950. flesutul ei. dotate cu senzori adecvafli. sæ încetæm sæ ne mai prefacem!“.“ Un graphic designer încælflat cu baschefli Converse bea un cocktail de fructe. nici prea multæ liniøte. se spunea în uzine. noi ne facem cæ muncim“. trecînd prin Napoleon al III-lea. Un moft înlocuindu-l pe celælalt. În ultimii zece ani acesta a fost ATTAC29. øi. se glumeøte moderat. spiritualitate. a te læsa de fumat øi a supraveghea cu strictefle produsele cumpærate. „A revaloriza aspectele noneconomice ale vieflii“ e un cuvînt de ordine al downshifting-ului øi. la Rennes. am fost fæcufli subiecfli. ci doar a atestat ruina uneia dintre formele sale. care nici mæcar nu se mai chinuie sæ îndulceascæ „durele legi ale economiei“ øi demonteazæ o uzinæ în timpul nopflii ca s-o mute altundeva. în ateliere. cea mai înfleleaptæ. mai ales. nu se mai crede azi. „Ca sæ nu mai fie aøa. capabilæ de orice pentru a-øi pæstra ochii închiøi. „Ei se fac cæ ne plætesc. Mai tîrziu unii vor merge sæ dea cu sæpæliga într-o grædinæ de cartier. mici funcflionari. Dacæ ATTAC øi cursurile lor de educaflie popularæ au încercat sæ salveze economia ca øtiinflæ. dimpotrivæ. care vrea sæ ajungæ materia raporturilor umane. producætori în chip natural øi bucuroøi sæ consumæm. ultima. bæncile. Pentru unii. în acelaøi timp. materiile prime. în timp ce alflii se vor duce sæ facæ niflicæ olærie. În acelaøi fel. o nouæ idee de valoare. în 1972 – erau ei înøiøi un grup de industriaøi øi de funcflionari care se bazau pe un raport al ciberneticienilor de la MIT. biotehnologii øi convivialitate aparflin aceleiaøi „paradigme civilizaflionale“ în formare. zæmislite de la bazæ. care înfruntæ aceastæ situaflie. Matricea sa inte- 166 . nu mai puflin ca burghezia. profesori. niøte zen sau un film de animaflie. særæcia øi emigraflia. Ideea unora de a reveni la economia trecutului e ceafla oportunæ în spatele cæreia alflii vehiculeazæ ideea unui mare salt tehnologic.32 Inventatorii creøterii zero – Clubul de la Roma. care îøi trage un profit din asta. care sæ îmbræfliøeze toate calitæflile fiinflelor. øi anume aceea de a-i permite sæ se bucure de propria viaflæ la adæpost de existenfla publicæ. Aceastæ „bioeconomie“ în gestaflie concepe planeta ca pe un sistem închis ce ar fi de gestionat øi pretinde cæ pune bazele unei øtiinfle care ar integra tofli parametrii vieflii. între prieteni.blocului socialist nu va fi consfinflit triumful capitalismului. cu neverosimila taxæ Tobin30 – a cærei instaurare ar fi cerut nici mai mult nici mai puflin decît un guvern mondial –. a ræspuns oligarhia. Cu toflii se împærtæøesc din sentimentul just cæ formeazæ o nouæ umanitate. Simplitate voluntaræ. iar acum a pornit la reconstrucflia lor de la zero pe propriile lui baze. øi rareori cea mai puflin modernæ dintre ele. „Sæ evitæm regularizarea prin haos.“ Sæ mergem spre o „economie sænætoasæ“. dupæ ce a distrus lumile naturale. pe de o parte. Proclamînd sfîrøitul socialismului. anunflînd personalului închiderea ei a doua zi dis-de-dimineaflæ. „Atunci cînd individul devine un bun econom. Ea a preluat controlul privat asupra a ceea ce controla deja. statul a conceput întotdeauna economia ca politicæ. Mici comercianfli. pe terasa unei cafenele cool. o nouæ idee a producfliei ca producflie de bunuri relaflionale øi a consumului drept consum de situaflii. aceea a economiei totale. mica burghezie. Nu mai existæ decît acest straniu strat intermediar al populafliei. nu e nici prea multæ gælægie. Sate ecologice. Lumea povesteøte.“ „Sæ nu exploatæm sælbatic capitalul nostru natural. ci. A consuma øi a produce mai puflin. øi ca proletarii. complexele militaro-industriale. Aceastæ mlaøtinæ e predispusæ sæ fie campioana falsei conøtiinfle. cea mai rafinatæ. øi a Capitalului – drept capital uman. Comedia a durat cît a durat øi s-a sfîrøit în puræ mascaradæ. Øi au dreptate. camere de supraveghere video. e cordialæ. intermediari de tot soiul formeazæ în Franfla aceastæ nonclasæ. Acestei noi umanitæfli îi corespunde o nouæ economie. iatæ øi downshifting31-ul. Aøa cum nu se mai credea în URSS pe timpul lui Andropov. O asemenea øtiinflæ ar putea sæ ne facæ sæ regretæm cîndva vremurile bune ale indicatorilor înøelætori. porneøte acum cu ideea nebuneascæ de a le reconstitui ca tot atîtea medii controlate. azi. acest curios agregat færæ forflæ al celor care nu vor sæ opteze. A mînca bio. o nouæ definiflie a muncii. în punerea bazelor unei „noi economii“. Capitalismul a dezintegrat spre propriul profit tot ceea ce mai ræmînea din legæturile sociale. A deveni frugal cu bucurie în suflet. în Franfla. mici patroni. care s-a prefæcut întotdeauna a crede în economie ca într-o realitate. pentru ceilalfli. Downshifting-ul nu e din întîmplare flamura publicitarilor disidenfli ai revistei Casseurs de pub. „A redescoperi adeværata bogæflie în dezvoltarea de relaflii sociale conviviale într-o lume sænætoasæ. Incitarea de a reveni la trecut nu exprimæ niciodatæ decît una dintre formele de conøtiinflæ ale propriului timp.33 Aceastæ convergenflæ nu e întîmplætoare. De la Colbert pînæ la De Gaulle. Øi cæ aceastæ politicæ. Cæci în Istorie nu existæ întoarceri. downshifting-ul pretinde s-o salveze ca moralæ. Eram totuøi bine fæcufli pentru economie. am fost pacificafli pentru ea. anul trecut. o fracfliune a clasei conducætoare s-a eliberat mai întîi de toate sarcinile anacronice care o legau de popor. cadre. ci s-a fæcut de cætre o nomenclaturæ în reconversie. ræspund patronii øi guvernanflii. moartea URSS n-a venit prin ridicarea la revoltæ a unui popor. proprietatea lui îøi îndeplineøte pe deplin funcflia. Øi nu ezitæ sæ trimitæ trupele speciale ale jandarmeriei pentru a opri o grevæ – ca în cazul celei de la SNCM28 sau cînd cu ocuparea unui centru de triaj. De altfel. Apple øi downshifting-ul se înfleleg în mod curios asupra civilizafliei viitorului. în somnolenfla ei. care nu mai vrea sæ fie o sferæ separatæ a existenflei. fiindcæ astfel øi-a putut pæstra neutralitatea. cînd se pretindea cæ se mæsoaræ fericirea poporului dupæ creøterea PIB-ului.“ „Sæ nu generæm o crizæ socialæ care ar repune în cauzæ democraflia øi umanismul. tofli se privesc surîzætor. programul de reformæ al Capitalului. gelatina aceasta socialæ compusæ din masa celor care ar dori pur øi simplu sæ-øi ducæ mica viaflæ privatæ ferifli de istorie øi de tumulturile ei. Ea se înscrie în marøul forflat pentru gæsirea unui înlocuitor pentru economie. dar cînd mæcar nimeni nu credea în ei. a folosi bicicleta. Sociabilitatea metropolitanæ actualæ e incubatorul lor. în gestionarea acestei ruine øi. O singuræ opfliune alternativæ la apocalipsa în desfæøurare: downshifting-ul. în fafla ræzboiului care are loc în jurul ei. însæ în numele tuturor. „Sæ nu mai fie aøa!“. De generaflii am fost disciplinafli pentru ea. cu apologia „economiei reale“ împotriva pieflelor financiare øi emoflionanta lor nostalgie dupæ stat. în gæoacea privatæ a vieflii sale. cluburile. T activitaoatæ tea ucigaøæ a puterii prezente constæ. A te mulflumi cu strictul necesar. în birouri. Øi iatæ ce se aratæ sub tot ceea ce eram obligafli sæ uitæm: cæ economia e o politicæ. puflin næuc: sîntem atît de civilizafli. e o politicæ de selecflie în masa unei umanitæfli devenite accesorie. în sælile de øedinflæ. jurnaliøti.“ Pe scurt: sæ devenim economi. ca muncæ asupra sinelui. Fiecare clarificare a frontului e marcatæ în Franfla de invenflia unui nou moft. pe de alta.

Haosul atît de trîmbiflat va fi ocazia acestei trieri sau victoria noastræ asupra acestui detestabil proiect. Inventatorul bombei H. preocupærile 167 . aøa ni se spune. Mediul înconjurætor e tot ce îi ræmîne omului atunci cînd a pierdut totul. Øi asta-i catastrofa. Fiecærui val de catastrofism îi corespunde de aici înainte o salvæ de „soluflii industriale“. al caselor de marcat din supermarket. Gesturile cele mai simple au devenit toxice. mediul va fi pivotul economiei politice a secolului XXI. amatori de plæceri øi alfli særmani vagabonzi. ca un hit al verii. Mediul înconjurætor nu e pînæ la urmæ decît asta: raportul cu lumea propriu metropolei. dar nu ne atinge. dincolo de orbita lunaræ. Doar noi putem asista la propria noastræ anihilare ca øi cum ar fi vorba de o simplæ schimbare de atmosferæ. NASA. Un sfert din speciile de peøti a dispærut din oceane. visul oricærui cultivator serios de cereale. Nu ne putem imagina un iad mai complet. poate. cerøetori. øi rentabilæ. un raport cu lumea în care exist eu øi mediul meu. Pentru a impune definitiv economia. Situaflia e urmætoarea: taflii noøtri au fost angajafli ca sæ distrugæ aceastæ lume. Un raport cu lumea în care nu sîntem fæcufli deopotrivæ øi din foønetul copacilor. cu sutele de mii. cu care sîntem flinufli la curent atît de zgomotos.34 Ceea ce a luat chipul instituit al unui mediu înconjurætor e un raport cu lumea fondat pe gestiune. Aceastæ lume are consistenfla ei. de autostræzi øi de latex. odrasle ale dezmoøtenirii ultime. într-o vîlcea. al tipelor cu badge de prin birouri. poate. care se anunfla din anii 1970. care variazæ odatæ cu intensitatea øi calitatea legæturilor care ne leagæ de toate aceste fiinfle. Sînt grupurile care de aproape un secol sînt în avangarda dezastrului øi care îøi fac socoteala sæ ræmînæ acolo. de pericole. pe care-l aøteptam la cotituræ øi care întîrzia sæ aparæ. de duømani. ambianflæ electronicæ a cafenelelor-internet. nu ne atinge. Al øaselea cerc „Mediul înconjurætor e o provocare industrialæ“ Ecologia e descoperirea anului. O problemæ globalæ. exilafli ai ultimului ceas. care mæ înconjoaræ færæ sæ mæ constituie vreodatæ. cu minimul prefl al unei schimbæri de logo. Numai noi. Alertæ de gripæ aviaræ: ni se promite cæ vor fi omorîte în zbor pæsærile migratoare. Dar iatæ cæ ne prinde din urmæ. De treizeci de ani am læsat asta pe seama Verzilor. din mirosurile de præjealæ din bloc. etica ei de muncæ øi de avariflie. UniCampus Vienna. Cei care locuiesc într-un cartier. Cæci mediul înconjurætor are meritul incomparabil de a fi. din hærmælaia curflilor de øcoalæ sau din umezeala serilor de varæ. ei evolueazæ într-o lume populatæ de prezenfle. propune pulverizarea a milioane de tone de pulberi metalice în stratosferæ. o indiferenflæ la fel de egalæ. de toate aceste locuri. adicæ pe înstræinare.11–14 March 2010 varea planetei. Automobile ecologice. Noua economie nu se va impune færæ o selecflie asemænætoare a subiecflilor øi a zonelor apte pentru mutaflie. iar de la noi s-ar vrea acum s-o reconstruim øi s-o facem. putem avea un mediu înconjurætor. Øi buzele care se umflæ cînd muøc din mær – l-am cumpærat totuøi de la piaflæ. e ecologia! Solufliile alternative sînt iaræøi el! Sal. raze solare. Ar fi trebuit sæ tragem concluziile înainte ca ea sæ ne-aducæ aici. øi asta e tot el! Nu mai e nicio photo credit: Martin Juen îndoialæ: væzduhul e verde35. care se proiecteazæ asupra a tot ce-i scapæ. adicæ una la care doar cei organizafli global pot avea soluflia. tramvaie cu øuier de secol XXI. nebuni. clinchet lucid al bornelor metroului. adicæ a controlului lor. Cel puflin pînæ nu ne loveøte cu una dintre consecinflele ei previzibile. de prieteni. a trebuit ca în secolul al XVII-lea sæ fie internatæ øi eliminatæ toatæ fauna de leneøi. Nicicînd vreun context n-a fost mai indiferent øi n-a cerut în schimb. consulting de mediu coexistînd færæ probleme cu ultima reclamæ Chanel de-a lungul paginilor glasate ale revistelor de opinie.verso lectualæ nu e alta decît cibernetica. care vin pe lume în cuburi de beton. Se moare la 35 de ani „de o boalæ îndelungatæ“. vræjitoare. ca sæ ne facem cæ ne preocupæ luni. acum. Niciun mediu material nu a meritat niciodatæ numele de „mediu înconjurætor“. pe-o stradæ. Existæ doar catastrofa aceasta care e mediul înconjurætor. Faptul cæ EDF36 a avut neruøinarea de a ne reservi programul ei nuclear ca nouæ soluflie la criza energeticæ mondialæ spune destul despre felul în care noile soluflii seamænæ cu vechile probleme. Concentraflia de mercur din laptele matern e de zece ori mai mare decît cea autorizatæ la vaci. de acum. Nicicînd un mediu n-a fost mai automatic. în afaræ. gestionatæ la fel cum sînt gestionate toate lucrurile. Am devenit vecini într-o adunare generalæ de coproprietate planetaræ. de metropolæ. De la secretariatele de stat pînæ în cafenelele alternative. Cæ invadeazæ pe toate frecvenflele. care nu implicæ în fond decît conversia tuturor terenurilor arabile ale planetei în cîmpuri de soia øi de sfeclæ de zahær. dezmæfl de ecrane cu plasmæ. Edward Teller. rotaflie silenflioasæ a camerelor de supraveghere. pietoni machiafli ca manechine ratate. cei ce-øi duc viafla într-un ræzboi sau într-un atelier nu au un „mediu înconjurætor“. luminæ albæstruie de lampadare în formæ de chibrit uriaø. de puncte de viaflæ øi de puncte de moarte. de tot soiul de fiinfle. Trebuie s-o mærturisim: toatæ aceastæ „catastrofæ“. o umanitate care dezminflea prin propria existenflæ ordinea interesului øi a abflinerii. a unei oglinzi gigantice pentru a ne proteja de funestele. promite instalarea. din clipocitul apei. problema globalæ numærul 1 a umanitæflii. Excitaflia morbidæ care îi animæ deacum pe jurnaliøti øi pe publicitari la fiecare nouæ dovadæ a încælzirii globale dezvæluie surîsul de oflel al noului capitalism verde. în pavilionul B al centrului de îngrijiri paliative. øtiinfla sistemelor. pentru a opri încælzirea climei. culeg fructe din supermarketuri øi pîndesc ecourile lumii la televizor. Iar pe æøtia îi cunoaøtem. Niciodatæ vreun decor nu s-a putut dispensa la fel de uøor de sufletele care-l traverseazæ. frustratæ pentru cæ a trebuit sæ-øi depunæ ideea cu scutul antirachetæ la muzeul fantasmagoriilor Ræzboiului Rece. Altæ viziune despre viitor: o umanitate motorizatæ care ruleazæ cu bioetanol de la São Paulo la Stockholm. energii curate. rîzînd pe seama ei duminicæ. Ea ne priveøte. Nu existæ „catastrofæ de mediu“. Ei bine. Voci de sintezæ care fac anunfluri. pentru a putea supravieflui în el. Nici restul nu mai are mult de træit. fiindcæ se fac douæzeci de grade în decembrie. Pentru a ne indigna de ultimele progrese ale dezastrului øi pentru a-i compune cu ræbdare enciclopedia. iatæ-l! El Bologna Burns. culmea.

uraganele. Cu austeritatea voluntaræ ca stindard. Regularitatea funcflionærii mondiale acoperæ în vremuri normale starea noastræ de deposedare la propriu catastroficæ. Ghicifli de ce. s-o luæm înaintea marilor dereglæri sociale. toate pot prezice deja starea de excepflie ecologicæ ce se anunflæ. nu pentru etiopieni. Nu vom læsa sæ ne fie sustraøi. aducîndu-ne în acelaøi timp aminte. decît o invenflie a viciului. încît cer din nou un criteriu în numele cæruia sæ se poatæ opera o asemenea triere. în scurtcircuitele sistemului apar elementele de ræspuns logic la ceea ce ar putea înceta sæ fie o problemæ. færæ îndoialæ de la sine. sæ ne triem deøeurile. øi cealaltæ toxicæ în mod notoriu. Iatæ cum vor sæ ne convingæ sæ participæm la marile provocæri industriale ale secolului în curs. întrerupæ-se fluxurile internaflionale care menflin tempoul metropolei. iatæ care ar fi povara noastræ. ecologia à la Nicolas Hulot37 øi downshifting-ul intræ în rîndurile marilor suflete eterne ale Republicii pentru a-øi juca rolul de reanimare a micului popor de stînga øi acela al idealismului bine-cunoscut al tineretului. teatrul. dispariflia masivæ a speciilor vii. Experimentarea cea mai avansatæ la scaræ mondialæ în ceea ce priveøte agricultura „biologicæ“ are loc începînd din 1989 în insula Cuba. Sîntem silifli sæ reînnoim un contact. panorama. mæsurile coercitive vor cædea. dacæ vrem sæ ne salvæm frumosul model civilizaflional. „ameninflarea planetaræ“. va exista poliflia între ele. dar doar cu preflul unei existenfle în întregime terapeutice. Posibilitate de urmærire a produsului. „Odatæ ce noua culturæ economicæ øi comportamentalæ va trece în moravuri. Nu. topirea gheflarilor. Iatæ cum logica unei lumi înflelege sæ-øi supraviefluiascæ dîndu-øi aere de rupturæ istoricæ. sub pretext cæ salveazæ Terra. cu care avem a ne împæca øi de la care putem învæfla. aceleaøi de întotdeauna. urmînd exemplul pæsærilor. noi nu vedem decît catastrofa atît de perfectei sale funcflionæri. Ghicifli cum. vie „sælbæticirea populafliei“. Sæ ajungem mai iute decît era prevæzut la capætul rezervelor de petrol. de data asta pentru mediul înconjurætor. „sfîrøitul civilizafliei“! Orice fel de pierdere a controlului e preferabilæ tuturor scenariilor de gestiune de crizæ. Ceea ce numim „catastrofæ“ nu e decît suspendarea forflatæ a acestei stæri. Ecologia nu e doar logica economiei totale. mecanica automobilului s-a ridicat la rangul de artæ popularæ. Ceea ce se înfæfliøeazæ peste tot ca o catastrofæ ecologicæ nu a încetat sæ fie în primul rînd manifestarea unui raport dezastruos cu lumea. „E sarcina fiecæruia sæ-øi schimbe comportamentele“. cît „ræu i-am fæcut planetei“. Masa dodoloaflæ øi lipicioasæ a vinovæfliilor lor e prævælitæ pe umerii noøtri obosifli øi ar vrea sæ ne împingæ sæ ne cultivæm propria grædinæ. ca în anii 1980. ca dupæ ræzboi. færæ sæ vrea. sæ ne debarasæm bio de resturile festinului macabru în øi pentru care am fost cocoloøifli. Care væ mulflumeøte frumos. nu pentru locuri de muncæ. posibilii conflinufli în „catas- 168 . suprapopularea mondialæ. pentru a ne mobiliza. Ceea ce ne înconjoaræ nu mai e peisajul. Din acel moment. ecotaxe. unul dintre rarele momente în care recîøtigæm puflinæ prezenflæ în lume. Mai mult decît lipsa de apæ. vom putea øi noi poate într-o zi sæ fim gratificafli cu un venit garantat. Al Gore. pentru bogætaøi øi progeniturile lor. nimic n-ar mai avea destulæ autoritate pentru a închide gura oricærei obiecflii în fafla progreselor exorbitante ale controlului. singurele flæri care îøi respectæ angajamentele sînt.se rostesc de-acum cu aceleaøi cuvinte. ea nu salveazæ decît fundamentul a ceea ce a fæcut din aceastæ planetæ un astru dezolant. dar mai ales cu apogeul colonizærii. încît sæ asistæm la toate astea reflinufli øi civilizafli. vînætorii-culegætori din insule se græbeau sæ fugæ de pe coaste. Færæ ecologie. Noul ascetism bio e controlul de sine cerut tuturor pentru a negocia operaflia de salvare din fundætura în care sistemul însuøi s-a vîrît. mediul înconjurætor înceteazæ sæ mai fie un mediu. aøa cum o fæceam pînæ acum în numele economiei.. Ameflifli cum sîntem. E vorba de a se mobiliza. pentru plebe øi avortonii ei sortifli obezitæflii. cu ceea ce e aici. în ea. Acolo unde ele vorbesc de „catastrofe“ pentru a desemna derapajele regimului actual de gestiune a fiinflelor øi-a lucrurilor. Totul e de ræsturnat în discursurile ecologiste. Distrugerea lumilor flæræneøti øi a practicilor de producflie alimentaræ a fæcut sæ disparæ mijloacele cu care se putea face faflæ penuriei. Trebuie sæ consumæm puflin pentru a putea continua sæ consumæm. În timp ce la apropierea ultimului tsunami turiøtii continuau sæ se zbenguie printre valuri. Sæ producem bio ca sæ putem continua sæ producem. am fi gata sæ særim în braflele celor care au condus dezastrul. Paradoxul prezent al ecologiei e cæ. ea e øi noua moralæ a Capitalului. de altfel. certificare. Ideea de virtute nu a fost. De-a lungul potecilor africane. A gestiona ieøirea din era nuclearæ. øi nu altundeva. sænætate øi bunæstare. În disfuncflionalitæflile. efectele economiei mondiale în plinæ expansiune sînt cele care au acoperit cu milioane de cadavre descærnate toatæ fîøia tropicalæ a planetei. Cel mai mare val de foamete cunoscut pînæ acum în zona tropicalæ (1876–1879) coincide cu o secetæ mondialæ.. Dintre semnatarii Protocolului de la Kyoto. Ghicifli de ce. existenfla celor douæ filiere de alimentaflie de azi: una „sænætoasæ øi biologicæ“. spun ei. excedentul de CO2 din atmosferæ. ca în anii 1990. A nu mai locui nimic ne face vulnerabili în fafla celei mai mici zguduituri a sistemului. ci ceea ce ne e dat sæ locuim.“ E nevoie de tot aplombul ridicol al unui aventurier al platourilor de televiziune pentru a susfline o perspectivæ ce-fli poate înghefla într-atît sîngele în vine.. fie el fatal. Hiperburghezia planetaræ nu ar putea sæ-øi facæ modul de trai sæ paræ respectabil dacæ ultimele ei capricii nu ar fi øtampilate ca scrupulos „grijulii faflæ de mediul înconjurætor“. Trebuie sæ ne autoconstrîngem pentru a mai putea constrînge. De acum încolo va trebui sæ strîngem cureaua în numele ecologiei. Starea de crizæ internæ a sistemului øi rigoarea selecfliei în curs sînt de aøa naturæ. poliflie a apelor. de la o epocæ la alta. epidemiile. øi a ræmîne destul de anesteziafli. Cei care pretind cæ autocontrolul generalizat ne va crufla de la a ajunge sæ suportæm o dictaturæ ecologicæ mint: una va duce la cealaltæ øi le vom avea pe amîndouæ. ca sæ ne scoatæ din el. transparenflæ. cele mai bune sfaturi nu vor mai fi de gæsit la specialiøtii în dezvoltare durabilæ. Ceea ce face criza dezirabilæ e faptul cæ. ei muncesc benevol pentru a ne conforma cu „starea de urgenflæ ecologicæ ce vine“. excelenflæ de mediu. în fafla celui mai mic risc climatic. de cætre cei care au cauzat-o. Øoselele se pot transforma bineînfleles în drumuri pentru biciclete. încæ de pe-acum. Nu pentru reconstrucflie. Atîta vreme cît [se va crede cæ] existæ Omul øi Mediul înconjurætor. Færæ ecologie nu am putea justifica. Ucraina øi România. Totul îi e permis unei puteri care se autorizeazæ de la Naturæ. eroziunea solurilor. sæ regæsim ritmurile realitæflii.

Øi e bine cunoscut cæ democraflia e solubilæ în cele mai pure legislaflii de excepflie. pînæ atunci. singurul care ar fi putut da un sens existenflei lor. simbolice øi sociale în care aceste ipoteze se valideazæ cît de cît. pentru ca aceastæ parte a oraøului sæ fie læsatæ la cheremul investitorilor imobiliari. øi invers. rechiziflii sælbatice. reapare evidenfla autoorganizærii. toate mijloacele-s bune. În aceastæ atmosferæ de apocalipsæ. cîteva zile dupæ trecerea uraganului Katrina. totul e de distrus. În acest scop. øi. dupæ toate astea. A reînnoda cu aceste gesturi dispærute în ani de viaflæ normalizatæ e totuøi singura cale practicabilæ pentru a nu ne scufunda odatæ cu aceastæ lume. libertatea. E la fel de bine ceea ce guverneazæ. Libertatea nu mai e numele pe care-l scriem pe ziduri. cu exterminarea øi cæ libertatea a luat într-o zi din 1929 dublul chip al unui bancher care se aruncæ pe fereastræ øi al unei familii de muncitori care moare de foame. s-a purtat în numele libertæflii. Pînæ øi strælucirea mondialæ a literaturii franceze e fructul acestei amputæri. ci ca o parte din noi înøine. nu gæsim altæ opfliune realistæ decît aceea de a „dærîma øandramaua“. Paralela se opreøte aici: la aparenfle. Acest veritabil spital de campanie furnizeazæ din primele zile îngrijiri gratuite øi din ce în ce mai performante graflie afluxului continuu de voluntari. faimosul „ræzboi împotriva terorismului“. Statul francez e însæøi trama subiectivitæflilor franceze. în a configura spaflii în care ele par sæ funcflioneze.verso trofæ“. felul în care statul era deja provocat acolo øi practica masivæ a descurcatului la negru nu se va mira cæ toate astea au fost posibile. cu atît mai puflin e o suprastructuræ. forme uitate renasc. cele mai puflin civilizate øi cele mai securitare.40 Sub aerele ei de generalitate. pe melodii de Wagner sau Iron Maiden. drept contrareacflie la masacrul Al øaptelea cerc „Aici construim un spafliu civilizat“ Primul mæcel mondial. T munca depusæ de conducætori constæ de acum oatæ înainte în a se îngriji de condifliile materiale øi morale. clinica stæ la baza rezistenflei cotidiene la operaflia de tabula rasa dusæ de buldozerele guvernamentale. cæ în spitalele psihiatrice se delireazæ despre lume pornind de la figuri politice. În ræstimpul unui secol. cæ ne place atît de mult sæ bombænim împotriva lor øi aceastæ bombænealæ e aclamaflia prin care-i recunoaøtem ca stæpîni. Literatura e în Franfla spafliul acordat suveran divertismentului castraflilor. Acolo unde gestionarii se întreabæ platonic despre cum sæ schimbe macazul „færæ sæ dærîme øandramaua“. Dacæ existæ o excepflie francezæ. ici øi colo. De un an deja. mult mai ocupate sæ curefle cartierele turistice din „Carré français“ øi sæ protejeze magazinele de acolo decît sæ-i ajute pe locuitorii særaci ai oraøului. E o tezæ apæratæ øi de altfel uøor de apærat aceea cæ literatura modernæ se naøte cu Baudelaire. Dimpotrivæ. În ultimul stadiu al acestei evoluflii. inclusiv cele mai puflin democratice. al democrafliei øi al civilizafliei. la amenajarea poliflieneascæ a unui cartier popular øi se explicæ în cuvinte cîntærite cu grijæ: „Aici construim un spafliu civilizat“. În ciuda tentativelor uneori violente de a evacua zona. Civilizaflia nu mai e aceastæ evidenflæ pe care o transportæm la indigeni færæ nicio altæ formæ de proces. cea mai personalæ. Cine a cunoscut bucuria lipsitæ de mijloace a acestor cartiere din New Orleans înainte de catastrofæ. în aceastæ flaræ oamenii de stat øi oamenii de litere. Viafla cu care învestim aceste figuri e aceeaøi viaflæ care ne-a fost ræpitæ. Cu cît un stat e mai puternic øi mai vechi. cæ civilizaflia n-a încetat sæ rimeze. îl avem pe primul primar socialist al Parisului care dæ o mînæ de ajutor finalæ la pacificarea urbanæ. Aparent în numele aceloraøi valori se duce de cinci ani. libertæflii øi civilizafliei. de a profita de fiecare præbuøire a sistemului pentru a prinde puteri. E libertatea formalæ concedatæ celor care nu mai au nicio legæturæ cu libertatea lor realæ. colonizeazæ existenfla cea Bologna Burns. aceastæ chestiune a civilizafliei nu are nimic dintr-o chestiune filosoficæ. unii împrumutînd de bunævoie costumul celorlalfli. restrîngerea libertæflilor publice øi suveranitatea plenaræ a diferitelor poliflii sînt mijloace ale asigurærii democrafliei. cæ sîntem de-acord în a vedea în conducætorii noøtri originea tuturor relelor de care suferim. din 1914 pînæ în 1918. de secole. 169 . cel care. exoscheletul unei societæfli. ca de exemplu în restabilirea oficialæ a torturii în Statele Unite sau legea Perben II39 din Franfla. În decursul cîtorva sæptæmîni e pusæ pe picioare clinica Common Ground. a permis debarasarea dintr-odatæ de o mare parte a proletariatului de la sat øi de la oraø. cu asasinate precise øi operafliuni speciale. Øi ca sæ vinæ un timp de la care sæ ne-aprindem. Pentru cei care au refuzat sæ fie deportafli ca „refugiafli din motive de mediu“ în cele patru colfluri ale flærii øi pentru cei din multe alte locuri care au decis sæ se alæture lor din solidaritate. øi cu atît mai mult e forma subiectivitæflilor care îl populeazæ. Heine øi Flaubert. la apelul unui fost Black Panther38. cît mai curînd. aspectul dobîndit de multiseculara castrare a subiecflilor41 sæi. medicinæ stradalæ. aprovizionare. mai cotidianæ. E ceea ce fline 11–14 March 2010 laolaltæ dimensiunea cea mai intimæ øi cea mai photo credit: Bogdan Ghiu generalæ. construire de locuinfle de urgenflæ: o întreagæ cunoaøtere practicæ acumulatæ de unii øi de alflii de-a lungul vieflii øi-a aflat acolo un loc de desfæøurare. O civilizaflie nu-i o abstracflie care surplombeazæ viafla. De unde øi ocheadele obscene pe care nu mai contenesc sæ øi le arunce. ea de aici derivæ. De unde øi obiceiul intelectualilor de a vorbi atît de tare cînd sînt atît de slabi øi de a eøua întotdeauna în momentul decisiv. UniCampus Vienna. urmærit cum e deacum. Departe de uniforme øi de sirene. învesteøte. în ciuda deschiderii sezonului de „vînætoare de negri“ pentru milifliile suprematiste. Nu mai e nimic de spus la asta. cine se aflæ prins în cotidianul anemiat øi atomizat al deøerturilor noastre rezidenfliale s-ar putea îndoi cæ acolo se gæseøte o asemenea determinare. În Franfla. Nu trebuie sæ ne miræm. În fafla lipsei de acfliune a puterilor publice. democraflia øi civilizaflia au fost reduse la stadiul de ipoteze. o viaflæ se reorganizeazæ. mulfli n-au vrut sæ pæræseascæ terenul. ca de umbra sa. Se întîmplæ cæ vreme de-un secol democraflia a prezidat cu regularitate la aducerea pe lume a regimurilor fasciste. activitatea serviciilor secrete. de cuvîntul „securitate“. S-a convenit de atunci – hai sæ zicem din 1945 – cæ manipularea maselor. New Orleans. civilizaflia e inseparabilæ de stat. Cæci aici nu ducem grija politicii ca o realitate stræinæ. Bucætærii populare. dar care i-ar fi øi surghiunit din breaslæ.

cea mai mare generozitate øi obsesia maselor. ea trebuie fæcutæ sæ flinæ. în zilele noastre. Societatea dezintegratæ. E acest dogmatism al chestionærii care face cu ochiul complice în toatæ intelighenflia universitaræ øi literaræ. apoi de la dreapta la stînga. al lui „e punctul tæu de vedere“. cæreia ele nu mai sînt gata sæ i se supunæ. Nicio criticæ nu e prea radicalæ printre inteligenflele postmoderniste. ræul francez [le malaise français]. E o tînæræ domniøoaræ cæutîndu-øi fericirea în floale. De aceea. rivalizeazæ în privinfla celei mai potrivite flegme pe fafla civilizafliei. În fond. E un turist pierdut în mijlocul cîmpiilor din Mongolia. solidar cu toate revoltele. rolul alegerilor prezidenfliale care urmeazæ e acela de a da semnalul sfîrøitului iluziilor franceze. Aøa cum capitalul a trebuit sæ se sacrifice ca raport salarial pentru a se impune ca raport social. øi nu înceteazæ sæ se adînceascæ. acest fel de a trece pendular de la stînga la dreapta. privitæ de stræini ca un coømar scæpat din anii 1970. Nu existæ „øoc al civilizafliilor“. mai devreme sau mai tîrziu. flara care le-a sacrificat tot ce avea mai viu ræmîne aiuritæ. prin propagarea unei epidemii de sociabilitate øi divertisment. toate marile ficfliuni perimate ale Occidentului se menflin prin artificii care le dezmint punct cu punct. Zilele din iunie 1848 – o mie cinci sute de de morfli în timpul luptelor. Imperialismul occidental de azi e unul al relativismului. pentru care e desfæøurat un întreg apareiaj de supraviefluire artificialæ øi care ræspîndeøte în atmosfera planetaræ o duhoare caracteristicæ. Chestiunea statului-nafliune øi a doliului sæu formeazæ nucleul a ceea ce trebuie într-adevær numit. acest ræu nu a pærut sæ se disipeze decît în timpul lui mai ’68 øi al fervorii sale insurecflionale. de o jumætate de secol încoace. Occidentul e aceastæ civilizaflie care a supraviefluit tuturor profefliilor asupra præbuøirii ei printr-o stratagemæ singularæ. o provocare ce e mai bine sæ fie fæcutæ bucæfli. pentru a-øi supravieflui ca structuræ afectivæ. sæ recunoascæ cæ de-acum nu mai e vorba decît de o piesæ bunæ de clasat în arhivele istorice“. ascultînd hard-rock la maxim. Se denumeøte politicos „alternanflæ“ aceastæ pæsuire tetanizatæ. de a face sæ explodeze bula istoricæ în care træim øi care face posibile evenimente ca miøcarea împotriva CPE.de stat din iunie 1848. ducîndu-se prin toate cele patru colfluri ale lumii. cînd se va revela faptul cæ nu mai poate sæ facæ nimic. devenind astfel capital cultural øi capital de sænætate. control de sine. Aøa cum burghezia a trebuit sæ se nege ca clasæ pentru a îngædui îmburghezirea societæflii. el stæ în orice afirmaflie care nu tremuræ. Scandalul. Lipsa doliului erei nafliunilor e cheia anacronismului francez øi a posibilitæflilor revoluflionare pe care le fline în rezervæ. acum un secol. al «Republicii una øi indivizibilæ». azi. E un amator de artæ care oferæ admirafliei meduzate. „Nimic nu e adeværat“ nu spune nimic despre lume. Sentimentul acesta cæ am fost prostifli nu înceteazæ sæ creascæ øi sæ se cangreneze. era stîrnit de orice negaflie niflel mai zgomotoasæ. compasiune øi neputinflæ. un programator care a gæsit în budism o teorie realistæ a conøtiinflei øi un fizician care se ocupæ de particule pornit sæ-øi gæseascæ în metafizica hindusæ inspiraflia ultimelor sale descoperiri. Occidentul e un GI care asalteazæ Falloudja la bordul unui tanc Abraham M1. cîtæ vreme ea nu face decît sæ îmbrace un neant de certitudine. E un manager care nu juræ decît pe jocul de go. deconstruitæ øi adusæ la stadiul de îndoialæ. de care-øi bat joc tofli øi care strînge la piept cartea de credit ca pe o ultimæ plutæ de salvare. øi l-a exportat în lumea întreagæ. fetiøism al formei øi detaøare morbidæ. Adunarea Naflionalæ care salutæ cæderea ultimei baricade cu strigætul „Træiascæ Republica!“ – øi Sæptæmîna Însîngeratæ sînt pete din naøtere pe care niciun fel de chirurgie nu le poate øterge. Patriarhatul se salveazæ încærcînd femeile de toate atributele neplæcute ale masculului: voinflæ. dar mai multe mii de execuflii sumare printre prizonieri. dacæ-s înfrînte. masculi øi creme hidratante. pregætind o altæ stare maniacalæ. Afecfliunea nevroticæ a francezilor pentru Republica lor – cea în numele cæreia orice greøealæ îøi regæseøte demnitatea øi orice fel de ticæloøie titlurile de noblefle – prelungeøte în fiecare moment refularea sacrificiilor fondatoare. evident. E un spaniol pe care-l doare-n cot de libertatea politicæ de cînd i-a fost garantatæ libertatea sexualæ. 170 . Occidentul s-a sacrificat ca civilizaflie particularæ pentru a se impune drept culturæ universalæ. ca sæ mai afirme ceva. Pe de altæ parte. Aøa cum creøtinismul a trebuit sæ se sacrifice ca religie. Adeværul. Desigur. Bænuim ce va urma. tot atît de mult cît a devenit capital financiar. El fondeazæ furia latentæ care creøte cu fiecare ocazie. E dur pentru o flaræ care a creat din tot soiul de bucæfli armætura ideologicæ a naflionalismului. E. Individul pulverizat se salveazæ ca formæ graflie tehnologiilor „spirituale“ ale coachingului. E un militant elveflian pentru drepturile omului. un secol de artiøti care. Franfla e ochiul de pisicæ roøu al zonei occidentale. Oricare le-ar fi rezultatul. a nafliunilor øi a republicilor se încheie. de anacronismul politic al ideii strict «naflionale». Aplicarea la orice. Astfel. e o micæ privire pe de læturi sau protestul rænit împotriva a tot ceea ce e destul de idiot. ca ultimæ expresie a geniului modern. în adîncul sufletului ei. aøa cum faza maniacalæ urmeazæ faza depresivæ. ambivalenflæ. insensibilitate. deflagrafliei cauzate de simpla afirmaflie a lui Jospin42 cæ „statul nu poate face totul“. a conceptului de „securitate“ exprimæ acest proiect de a integra în fiinflele însele. în conduite øi în locuri ordinea idealæ. Azi. flara îøi dæ seama de insuficienfla acestui ideal. La acest moment. Operaflia se rezumæ astfel: o entitate în agonie se sacrificæ în termeni de conflinut pentru a-øi supravieflui ca formæ. Nicio ordine socialæ nu se poate fonda durabil pe principiul cæ nimic nu e adeværat. orice. felul cum coabiteazæ în Franfla cea mai oratoricæ criticæ a individualismului øi cinismul cel mai sælbatic. În sîngele insurgenflilor parizieni øi împotriva tæcerii care înconjoaræ mæcelul se nasc formele literare moderne: spleen. Din 1945. tocmai datoritæ strælucirii nepereche a trecutului ei naflional. Existæ doar o civilizaflie în stare de moarte clinicæ. în sfîrøit. niciuna dintre „valorile“ în care ea sæ mai creadæ cîtuøi de puflin nu mai existæ øi fiecare afirmaflie de acest gen pare un gest impudic. De altfel. de la muncitor la baron. e atît de dificil pentru Franfla sæ recunoascæ limpede øi sæ accepte sincer sfîrøitul perioadei «naflionale» a Istoriei øi sæ suporte toate consecinflele acestui fapt. Epoca statelor. Kojève scria în 1945: „«Idealul politic» oficial al Franflei øi al francezilor este øi astæzi încæ acela al statului-nafliune. dar spune tot despre conceptul occidental de adevær. de la suprarealiøti pînæ la acflionismul vienez. de asta nu vrea nimeni aceste alegeri. acest sentiment n-a atins încæ nivelul unei idei clare øi distincte: flara nu poate øi nu vrea încæ s-o formuleze deschis. ca îndemn difuz la umilinflæ. de primitiv sau de suficient ca sæ mai creadæ în ceva.

fiecærei practici. N-avem de ce ne indigna cæ de cinci ani se aplicæ o lege atît de evident anticonstituflionalæ ca legea asupra securitæflii cotidiene. forma. ci cu dispariflia unei civilizaflii. Nu trebuie renunflat la el. Obiceiul e de a-l eluda. revoluflia. A confline la infinit toate afirmafliile. Nu mai e de reacflionat la øtirile zilei. uøorul tremur de teroare care nu-i pæræseøte niciodatæ. se face prin asta complicele perpetuærii ei. care refuzæ sæ vadæ cæ nu avem de-a face cu o crizæ a societæflii. mæ constituie øi mæ destituie ca individ. Nu mai e nimic de aøteptat de la sfîrøitul civilizafliei. Toate veleitæflile de „a face politicæ altfel“ nu au contribuit niciodatæ. A porni de acolo LA DRUM! Nici nu ne mai dæm seama cum poate porni o insurecflie. Ne situæm deja øi de-acum înainte în miøcarea de præbuøire a unei civilizaflii. ceea ce produce rætæcirea caracteristicæ pentru cei mai mulfli în epoca noastræ. aceasta e munca de duratæ a inteligenflei occidentale. într-o fundæturæ sau alta de extremæ stîngæ. pe bunæ dreptate. E chiar o strategie curentæ de a face critica acestei societæfli în speranfla deøartæ cæ civilizaflia aceasta poate fi salvatæ. Pentru a începe. o contestare strict socialæ. GÆSIREA UNII CU ALfiII Ataøarea de ceva træit ca adeværat. apocalipsa nuclearæ sau o miøcare socialæ. decizia e politicæ.verso aici. Nu avem a ne angaja într-un colectiv cetæflenesc sau în altul. Catastrofa nu-i ceea ce vine. De asta sînt invidiafli pentru ceea ce au. Bineînfleles. aici. în ultimæ instanflæ. confundæ afirmaflia cu provocarea. Un adevær nu-i ceva ce deflinem. nu-i poate interesa decît pe istorici. însæ e. aceastæ percepflie e nevoie s-o recuperæm. A nu mai aøtepta înseamnæ. Øtiinfla e. pînæ acum. decît la extensia nedefinitæ a pseudopodelor etatice. Bologna Burns. moravurile øi limbajul unor state în miniaturæ. Faptele sînt escamotabile. Existæ un adevær subiacent fiecærui gest. de extremæ neputinflæ. El mæ face øi mæ desface. de la cele mai obiønuite la cele mai savante. o descoperire. Cæci a guverna n-a însemnat niciodatæ decît a amîna. doar cæ sub un aspect øi mai fantoøæ. se bazeazæ pe un soclu de evidenfle formulate inegal. disprefluifli. momentul în care mulflimea te va spînzura. ci ca unul al reprezentærii lor. invariabil. În acest stadiu. ci ceea ce ne fline ireductibil legafli de ea. în ultima imposturæ asociativæ. dar nu ne putem debarasa de el cu una cu douæ. De fapt. acest imperiu al verificærii universale. un cutremur de pæmînt: orice eveniment produce adevær. Pornind de aici e de decis de ce parte vrem sæ fim. otul Nimic mai puflin probabil ca o insurecflie. care ne lasæ aøa cum eram. nu meritæ încæ numele de adevær. precum occidentalii. Sentimentul de a træi în minciunæ e øi el un adevær. Sæ mai aøtepfli încæ e o prostie. ci ceea ce se-ntîmplæ deja. chiar de acolo e de pornit. Aøa cum e. a intra în logica insurecflionalæ. operaflie vizînd tocmai sæ suscite la unul sau la altul o reacflie sau alta. Decizie a morflii civilizafliei. o vastæ miøcare grevistæ. Or. simflul partizan al ræzboiului în curs. De asta occidentalii sînt universal considerafli de cætre cei pe care i-au colonizat drept mincinoøi øi ipocrifli. într-un fel sau în altul. de suspendare a bulversærilor istorice. Nietzsche sau Artaud færæ sæ fi descalificat dinainte aceastæ nofliune de adevær. Øaizeci de ani de pacificare. vorbi de „oameni adeværafli“. în vocea guvernanflilor noøtri. nu e conceput ca un atribut al fiinflelor ori al lucrurilor. Înseamnæ sæ auzi din nou. fiecærei situaflii. imperialismul relativului îøi aflæ un adversar pe mæsuræ în orice fel de dogmatism vid. ci ceva care ne poartæ. ci de înfleles fiecare informaflie ca pe o operaflie într-un cîmp ostil de strategii de descifrat. Avem în cîrcæ un cadavru. Un adevær nu e o perspectivæ asupra lumii. a dezactiva pas cu pas toate certitudinile care ies fatalmente la luminæ. de la moartea ei clinicæ. totul angajeazæ la tot. din care trebuie fæcutæ o decizie. însæ niciodatæ pentru ceea ce sînt. Trebuie sæ ne organizæm în consecinflæ. dar nimic nu e mai necesar. doar pentru a-i lua în derîdere pe aceøti særaci cu duhul. oricare salafism43. UniCampus Vienna.44 E inutil sæ protestezi legal împotriva imploziei isprævite a cadrului legal. E consideratæ adeværatæ o reprezentare conformæ cu experienfla. Nu mai e de aøteptat – un moment propice. orice pro- 171 . Nu s-ar putea preda în licee Sade. Fiinfla izolatæ care se ataøeazæ de un adevær va întîlni în cele din urmæ cîfliva dintre semenii lui. fiecærei relaflii. pentru dezvoltarea lor tehnologicæ. alterînd felul în care sîntem în lume. toate conduitele umane. Invers. toate practicile pleacæ de la un punct în care lucruri øi reprezentæri sînt indistinct legate. oricare neonazism: în orice care. E un fapt. Putem foarte bine. În fapt. Iatæ. care nu angajeazæ la nimic. prin mii de subterfugii. øaizeci de ani de anestezie democraticæ øi de gestiune a evenimentelor au slæbit în noi o anume percepflie abruptæ a realului. nizafliile care pretind sæ conteste ordinea prezentæ au ele însele. poliflia øi filosofia nu-i sînt acestei munci decît douæ mijloace convergente. în orice viaflæ intræ o dozæ de adevær ignoratæ de conceptul occidental. iar orice act de guvernare nimic altceva decît un fel de a nu pierde controlul asupra populafliei. o constatare care ne lasæ indiferenfli. de a gestiona [situaflia]. T oate orgaO întîlnire. T ræmîne de clædit pentru un proces insurecflional. øi de considerat aceastæ operaflie drept adeværata informaflie conflinutæ în informaflia aparentæ. 11–14 March 2010 photo credit: Martin Juen Plecæm de la un punct de extremæ izolare. pentru asta fiind. înstæpînire pe felul în care se întîmplæ asta: numai decizia ne va elibera de cadavru. în oricare marxism-leninism. mæ îndepærteazæ de mulfli øi mæ apropie de cei care îl træiesc. Deøi distincte din punct de vedere formal.

Orice comunæ vrea sæ-øi fie propria bazæ. Mediile libertare. Mediile militante îøi întind refleaua difuzæ asupra întregului teritoriu francez. înainte de toate. øi orice supunere politicæ øi degenereazæ într-un mediu din momentul în care pierde contactul cu adeværurile care o fondeazæ. sindicale. Nu ne legæm inocent într-o epocæ în care a fline la ceva cu dinflii conduce în mod regulat la øomaj. pe fiecare stradæ. øi asta le face puflin sigure în fafla miøcærilor polifliei. Aveau greva pentru a se øti unii pe alflii cîfli sînt øi pentru a-i demasca pe spærgætorii de grevæ. Aøa cum e zadarnic sæ speri de la ele ceva. Sînt cele douæ morgi în care eøueazæ tradiflional toate dorinflele de revoluflie. n-a avut.ces insurecflional porneøte de la un adevær asupra cæruia nu se cedeazæ. øcoala. orice casæ ocupatæ colectiv pe baze clare e o comunæ. încep sæ nu se mai bazeze decît pe ei înøiøi øi sæ-øi mæsoare forflele cu realitatea. mijloace. ca punct de pornire decît certitudinea propriului refuz al ocupafliei. se înfleleg øi decid sæ meargæ împreunæ. A nu da înapoi în fafla a ceea ce orice prietenie aduce cu sine politiceøte Ne-am fæcut o idee neutræ despre prietenie. la Bologna. Orice grevæ sælbaticæ e o comunæ. ci cæ ræmîn separate. împotriva ei. o mulflime de comune care sæ înlocuiascæ institufliile societæflii: familia. De altminteri. Ele nu sînt decît purtætoarele eøecurilor lor øi ale amæræciunii ce se naøte din ele. dar false. Mediile literare existæ pentru a sufoca evidenfla scrierilor. Comuna e. se aflæ-n drumul oricærui fel de devenire revoluflionaræ. asociative etc. dar disperate. pînæ ce nu s-au adunat 20. în anii 1980. De asta întîlnim acolo uneori persoane respectabile. în care trebuie sæ minfli ca sæ munceøti øi sæ munceøti apoi pentru a conserva mijloacele minciunii. în mod necesar. le-a fæcut inapte sæ mai sesizeze posibilitæflile prezentului. Øi dacæ-i cu putinflæ. Trebuie doar læsate sæ crape. decît „un nebun care træieøte în pæduri“. Dar orice afinitate e afinitate într-un adevær comun. În privinfla a orice øi la oricare eøalon al lor. cu textura lor suplæ. Se întîmplæ chiar sæ întîlnim acolo fiinfle sincere. Orice întîlnire e o întîlnire într-o afirmaflie comunæ. cel mai adesea. Avem ostilitatea faflæ de aceastæ civilizaflie pentru a trasa solidaritæfli øi fronturi la scaræ mondialæ. ataøamentul propriei lor baze. pentru a mobila o pasivitate nefericitæ. Aveau raportul salarial. comitetele de acfliune din mai ’68 erau comune. Nu prin persoanele care le compun. în fiecare øcoalæ. acolo unde sînt. sæ devenim aøa ceva Nu arareori. eliberafli din cæmaøa individualæ. ne întîlnim cu organizafliile – politice. pe lîngæ activitatea lor propriu-zis politicæ. Comune care sæ nu se defineascæ – aøa cum se întîmplæ în general în cazul colectivelor – printr-un înæuntru øi un în afaræ. A nu aøtepta nimic de la organizaflii. Georges Guinguoin. Inifliatorii miøcærii muncitoreøti aveau atelierul øi apoi uzina pentru a se întîlni. Mult mai redutabile sînt mediile [les milieux]. clubul sportiv etc. mai devreme sau mai tîrziu. ca puræ afecfliune færæ consecinfle. se ocupæ în primul rînd de supraviefluirea lor ca organizaflii øi nimic mai mult. Ea vrea sæ dizolve problema nevoilor. la înfrîngere sau la luptæ. Ele ræmîn totuøi arhitecturi vide. Uzura. populate cu greu de respectul datorat originilor lor eroice. un nume. ci prin spiritul care le animæ. E de fugit de orice fel de mediu. constituind un eveniment. deodatæ cu orice dependenflæ economicæ. pentru a o nega pe aceea a acfliunii directe. cu bîrfele lor øi cu ierarhiile lor informale. în cursul unei dezafilieri consecvente. nu aøteaptæ nici mijloacele øi încæ øi mai puflin „momentul potrivit“. Vor ajunge cu toflii. cæ o mînæ de locuitori ai unei case ocupate au decis cæ. Constituirea în comune Comuna e ceea ce se întîmplæ atunci cînd niøte fiinfle se-ntîlnesc. Fiinfle care. sarcina mediilor militante. ci prin densitatea legæturilor din sînul lor. plecînd de la fizica cuanticæ. Dar promisiunea conflinutæ de întîlnire nu se poate realiza decît în afara organizafliei øi. care nu vine niciodatæ. care opunea partidul Capitalului partidului Muncii. Comitetele de bazæ sæ domneasc-odatæ peste tot! Numai sæ fie însæ niøte comune care sæ accepte sæ fie ceea ce sînt. va trebui sæ se treacæ peste cadavrele lor pentru a-i expulza. au fost zile de bætæi de stradæ.000 de nebuni sæ træiascæ în pæduri øi care sæ elibereze oraøul Limoges. fie ea øi una a distrugerii. Trædærile lor repetate le-au alienat deci. A fost un cartier asediat de tancuri øi de elicoptere. ceea ce se decide atunci cînd îndeobøte s-ar obiønui sæ te separi. E ceea ce te face sæ zici „noi“. un sediu. sindicatul. Sînt de evitat mai ales mediile culturale øi mediile militante. Toate mediile sînt contrarevoluflionare. pentru Partidul Comunist. De ce sæ nu se multiplice comunele la infinit? În fiecare uzinæ. O comunæ se formeazæ de fiecare datæ cînd cîfliva. Existæ tot soiul de comune. Ea vrea sæ frîngæ. în fiecare sat. din acel moment. un øef. aøa cum erau øi satele de sclavi fugifli din Statele Unite sau radio Alice45. expunîndu-l. care nu aøteaptæ sæ atingæ nici numærul. E bucuria întîlnirii care supraviefluieøte sufocærii ei obligatorii. în 1940. Ceea ce e straniu nu e cæ fiinfle care se înfleleg formeazæ o comunæ. Sarcina mediilor culturale e aceea de a repera intensitæflile care se nasc øi de a væ sustrage. 172 . se juræ sæ tragæ din ea concluzii în toate domeniile nu se leagæ mai puflin politic decît camarazi care luptæ împotriva unei multinaflionale agroalimentare. „primul membru al rezistenflei“. Avem comportamentele de nesupunere cotidiene pentru a ne recunoaøte øi a-i demasca pe fæflarnici. e la fel de stupid sæ te laøi dezamægit de scleroza lor. Noi avem totalitatea spafliului social pentru a ne gæsi. umanitare. Comune care. o strategie øi-un discurs. Mediile øtiinflifice pentru a feri de ochii majoritæflii ceea ce implicæ de pe acum cercetærile lor. poate. pentru a se organiza. manifestaflii-monstru øi o primærie care pînæ la urmæ a capitulat. entuziaste. trasînd solidaritæfli øi fronturi la scaræ mondialæ. de a væ seca energia de a o face. El nu era la momentul acela. Fie- care e ca fæcut pentru neutralizarea unui adevær. ca øi excesul neputinflei lor. S-a væzut la Hamburg. Mediile sportive pentru a fline blocate în sælile lor de sport feluritele forme de viaflæ pe care ar trebui sæ le nascæ diversele forme de sport. Ferirea de toate mediile existente øi. în cadrul lor se vorbeøte prea mult. fiindcæ singura lor ocupaflie e sæ-øi pæstreze confortul lor nenorocit. sæ nu ezite sæ se organizeze pentru supraviefluirea materialæ øi moralæ a fiecærui membru øi a tuturor amefliflilor pripæøifli pe lîngæ ele. sensul a ceea ce facefli. în 1977. Atracflia organizafliilor fline de consistenfla lor aparentæ – au o istorie.

Nu mai existæ timp de umplut. Nu trebuie neglijate nici cunoøtinflele utile procurate de trecerea prin anumite meserii. Datoritæ ei grevele au fæcut troc cu orizontul revolufliei. materialelor. în numærul de ore neatinse de orice exploatare salarialæ. În afara venitului minim garantat. existæ alocafliile. acesta-i timpul muncii. sæ construieøti un emiflætor radio pirat. difuzarea aceastei dispoziflii necesare cætre fraudæ øi împærtæøirea ultimelor inovaflii în materie. Timpul eliberat nu ne trimite în vacanflæ. încît e nevoie sæ-øi cîøtige existenfla. Trebuie sæ øtii sæ te bafli. Cum sæ comunici øi sæ te miøti într-o întrerupere totalæ a fluxurilor? Cum sæ restaurezi culturile destinate hranei din zonele rurale pînæ cînd acestea vor putea suporta iaræøi densitæflile de populaflie de acum 60 de ani? Cum sæ transformi spafliile betonate în grædini de zarzavat urbane. Existæ bani de care se poate face rost pentru comunæ. regæsind astfel intuiflii pierdute. nu fac orele. îøi pun la comun cîøtigurile øi se doteazæ cu ateliere de croitorie. preferîndu-i altele. asta înseamnæ piafla. masive. Dependenfla noastræ de metropolæ – de medicina ei. încît e greu sæ inventariem toate experimentele în curs în privinfla construcfliilor. øi nu paznici. ca sæ ia înapoi de la coloni øi de la bogafli tot ceea ce li s-a ræpit. în schimbul revenirii la normalitate. Ea trebuie sæ se îngrijeascæ deci în permanenflæ de creøterea nivelului øi întinderii autoorganizærii sale. interlop sau verde. Importantæ e cultivarea. mai mare chiar øi decît plictiseala pe care continui s-o suporfli. deocamdatæ. Conøtiinfla neformulatæ a acestei vulnerabilitæfli e cea ce determinæ autolimitarea spontanæ a miøcærilor sociale actuale. Sentimentul de iminenflæ al præbuøirii e pretutindeni atît de viu în zilele noastre. O lume care se proclamæ atît de pe faflæ cinicæ nu se poate aøtepta la loialitate din partea proletarilor. devenind altceva decît hobby-uri. A jefui. Pentru comune. cei care am folosit atîta hobby-urile autorizate de democraflia mærfii? Ce ne-a putut mîna într-o bunæ zi sæ ieøim la jogging duminicæ dimineafla? Ce-i motiveazæ pe fanaticii karateului. Se øtie cæ individul existæ atît de puflin.11–14 March 2010 afectare completæ. UniCampus Vienna. Timpul comunei scapæ din capul locului muncii. ceea ce ne face sæ ne temem de crize øi sæ dorim „securitatea“. condiflionat de cîteva ore de muncæ. problema muncii nu se pune decît în funcflie de celelalte venituri existente. mai puflin previzibile vor cere de la noi. Nu-i treaba noastræ sæ le apæræm. bursele de studiu cumulate. noaptea. iese din schemæ. înflelege biologia planctonului. din deturnarea subvenfliilor sau din flepele trase asigurærilor øi din alte fraude. pentru existenflæ socialæ: asta înseamnæ munca. cu o brutærie. pe scurt: din piraterie. timpul mort. din depozitele zonelor industriale. încît n-o putem ataca færæ a ne pune în pericol noi înøine. primele obflinute pentru naøteri fictive. a fabrica Foøti muncitori de la Metaleurop46 preferæ sæ se facæ tîlhari. sæ desfaci lacæte. Combinafliile sînt multiple. Grupurile de piqueteros argentinieni sfeterisesc un fel de ajutor social local. aøa cum a fæcut Cuba pentru a putea rezista embargoului american øi lichidærii URSS? A te forma øi a-i forma øi pe alflii Ce ne-a ræmas nouæ. ci o eliberare de energie pe care niciun „timp“ n-o mai confline. pînæ la capæt. de a-fli reface puterea de photo credit: Bogdan Ghiu muncæ sau „capitalul de sænætate“? Majoritatea hobby-urilor s-ar putea dezbæra uøor de caracterul lor absurd. Desprinderea de aceastæ fatalitate cere un lung øi consistent proces de învæflare. de agricultura ei. Boxul nu s-a rezumat întotdeauna la a fi bun sæ anime colecte publice de bani la televizor sau la a oferi meciuri de mare spectacol. studia asocierile dintre plante. øcoli sau posturi bine plasate. care se accentueazæ. dar øi sæ alæturi cunoøtinfle disparate cu care sæ pofli constitui o agronomie de ræzboi. Nu-i niciodatæ prea devreme sæ-nvæflæm øi sæ practicæm ceea ce timpuri mai puflin paønice. linii care se deseneazæ. din toate priceperile. A fost revolta boxerilor. din ingeniozitatea proprie ghetourilor. ele înseamnæ adesea o pierdere de timp prea mare. amenajeazæ grædini de legume etc. la drept vorbind. Pe de o parte. ilegalismului sau agriculturii. pe cei morfli dupæ bricolaj. maøinile de fotocopiat vîndute ieftin la închiderea unei uzine sæ slujeascæ apoi unei conspiraflii împotriva societæflii mærfii. distrusæ de hoardele de coloni øi înfometatæ de lungi secete. nicidecum o datorie de a-fli cîøtiga existenfla. toate modurile de folosire øi toate legæturile posibile cu mediul nostru 173 . Dar acest ansamblu nu e încæ decît o parte din toate intuifliile. sæ flinteøti bine. de experimentæri multiple. pe care va trebui s-o punem în practicæ de vrem sæ repopulæm deøertul metropolitan øi sæ asiguræm viabilitatea pe termen mediu a unei insurecflii. Le mai recunoøti øi dupæ mizerabilele condiflii de siestæ øi de lecturæ. pescuit sau cultivarea ciupercilor? Ce altceva de Bologna Burns. a væzut sute de mii de flærani særaci organizîndu-se în jurul nenumæratelor cluburi de box în aer liber. Mærfurile „cæzute din camion“ se vînd într-o veselie. Existæ aici un întreg ansamblu de cunoøtinfle øi de tehnici care nu aøteaptæ decît sæ fie prædat øi smuls din ambalajul lui moralist. Toate comunele îøi au casieriile lor pe øest. nici sæ ne instalæm în aceste adæposturi improvizate ori sæ le pæstræm [pentru noi] ca pe un privilegiu de inifliat. timpul vidului øi al fricii de vid. compoziflia solului. Exigenfla comunei e eliberarea pentru tofli a unei cantitæfli cît mai mari de timp. China începutului de secol XX. de poliflia ei – e atît de mare. frezele. pe de alta nu se poate aøtepta nici sæ træiascæ mult timp din furtiøagul de pe raft sau din chestii „recuperate“ din pubelele supermarketurilor ori. Timpul vacant. sæ tratezi deopotrivæ fracturi sau anghine. o comunæ nu poate conta pe veønicia „statului providenflial“. tot soiul de traficuri øi atîtea alte mijloace care se nasc la fiecare mutaflie a controlului. øi nu esenflialmente. Angajafli de la EDF le spun apropiaflilor cum sæ-øi falsifice contoarele. sæ organizezi cantine stradale.verso ORGANIZARE A ne organiza pentru a nu mai trebui sæ muncim Locurile cældufle sînt din ce în ce mai rare øi. cæ trebuie sæ dea din timpul lui pentru un pic de existenflæ socialæ. pe care le putem urma dupæ plac. energiei. Timp personal. Nimic mai logic decît ca strungurile. pînæ acolo unde le vedem intersectînd alte linii. concediile de boalæ. a cultiva. Exigenflæ care nu se calculeazæ doar. nu chiar necesitatea de-a umple cu ceva o dez.

Ræsturnarea. o datæ pentru totdeauna. mexicani øi germani se pot întîlni discret la Paris pentru o discuflie strategicæ. dar nelocuit – e cu uøurinflæ înlocuit de-un alt obstacol. nu lasæ urme øi forjeazæ relaflii mult mai consistente decît orice listæ de contacte de pe internet. E tulburætor faptul cæ printre virtuflile militare recunoscute ale partizanilor figureazæ tocmai indisciplina. sîntem noi. centrifugæ. În vremurile noastre de decadenflæ desævîrøitæ. într-adevær. o anuleazæ: ea îøi produce propria secesiune. Cælætoria. indisciplinei noastre primordiale. impozant la temple nu mai e decît adeværul funebru cæ sînt deja ruine. un minim de timp. cu atît mai multæ circulaflie e între ele øi cu atît mai puflin puterea gæseøte de ce sæ se agafle. din punct de vedere economic. Autoorganizarea localæ. pînæ la punctul din care teritoriul devine ilizibil. a tuturor obstacolelor Dupæ cum øtim. A sabota cu unele urmæri maøina socialæ implicæ azi recucerirea øi reinventarea metodelor de a-i întrerupe reflelele. cum sæ bruiezi undele radio øi sæ acoperi de purici micul ecran? Cît despre obstacolele serioase. Fiecare practicæ face sæ existe un teritoriu – teritoriu al traficului sau al vînætorii. pentru zilele în care va trebui sæ obflinem mai mult decît o parte simbolicæ din hrana øi îngrijirile de care avem nevoie. Trasarea propriilor noastre cæi de comunicare Principiul comunelor nu e sæ opunæ metropolei øi mobilitæflii ei înrædæcinarea localæ øi lentoarea. se terminæ de-acum sistematic ræu. care îøi face o virtute din restabilirea ordinii. oriunde izbucnesc. Nu se pune problema sæ ocupæm teritoriul. iar færæ a doua. E destul sæ fim suficient de prudenfli øi sæ nu atragem atenflia. Pentru metodæ.n. furia øi politica n-ar fi trebuit niciodatæ sæ fie dezlegate una de alta. un maxim de pagubæ. sæ ne aducem aminte cæ un obstacol depæøit. apoi în afara cartierelor lui øi în cele din urmæ afaræ din holurile de bloc. prima se epuizeazæ în urlete. a doua se pierde în discurs. øi impoliteflile or sæ se adune într-o gherilæ difuzæ.e. Miøcarea expansivæ de constituire a comunelor trebuie sæ o dubleze subteran pe aceea a metropolei. americani. opac pentru orice fel de autoritate. principiile sabotajului se generalizeazæ de la producflie la circulaflie. adicæ miøcarea inversæ. „informal“. a prelua tehnicile lor fac mai mult pentru o comunæ decît sterile examene de conøtiinflæ cu uøile închise. Ceea ce ei uitæ este cæ specificul a tot ceea ce se face local. Crearea de teritorii. Miøcarea permanentæ între comunele prietene e unul dintre lucrurile care le fereøte de mumificare. Chestiunea teritoriului nu se pune pentru noi la fel ca pentru stat. supunerea færæ rezerve în fafla lui. al ornitologului sau al vagabondului. Nu putem decît sæ ne bucuræm de înfierbîntæri øi de dezordine. Privilegiul oferit unora dintre noi de a putea „circula liber“ de la un capæt la celælalt al continentului øi. eficace. iar în faflæ. Poporul a fost scos în afara ogoarelor lui. A face o vizitæ e mult mai sigur. fibre øi canalizæri circulæ informaflii øi energie. circulafliile øi solidaritæflile. Inutil sæ insistæm asupra celor trei tipuri de sabotaj muncitoresc: încetinirea muncii. cum numai cîmpurile de ruine pot avea. Perseverînd în propriul neant. circuitele scurte de distribuflie. Cum sæ faci inutilizabilæ o linie de TGV. dar nu desfiinflat – un spafliu eliberat. care nu mai særbætoresc nimic. De fapt. apoi în afara stræzilor lui. al îndrægostiflilor sau al ræscoalei. e cæ se face la negru. toate pot scæpa cu uøurinflæ de vocaflia lor oficialæ numai sæ se fleasæ suficiente complicitæfli în spafliul lor. teritoriu al flæranului. acoperiøuri de imobile. renunflat la importurile de la depærtare etc. Teritoriul actual e produsul mai multor secole de operaflii poliflieneøti. garaje. iar asta începînd de azi. „relocalizatæ economia“. Sæ contemplæm ceea ce ne înconjoaræ: toate se apropie de sfîrøit. terenuri virane. Ne-am înøela subestimînd puterea a ceea ce se poate elabora într-una dintre serile în care ne confruntæm perspectivele asupra ræzboiului în curs. Graflie metropolei. sæli de sport. stræzile debordeazæ de acte de impolitefle [incivilité]. stricarea maøinilor sau împiedicarea funcflionærii lor. færæ prea mari greutæfli. în toatæ lumea nu-i un atu de neglijat pentru a face sæ comunice focarele de conspiraflie. sæ reflinem de la sabotaj principiul urmætor: un minim de risc în acfliune. teritoriu al jocurilor de copii. Lærgite la dimensiunile uzinei sociale. Cînd cuvinte precum „turbafli“47 ori „exaltafli“ reapar în politicæ. care pot fi atacate. Bistrouri. din aproape în aproape. Ceea ce ar fi partea prometeicæ în asta constæ în øi se rezumæ la o anumitæ înstæpînire asupra focului. Multiplicarea zonelor de opacitate Din ce în ce mai mulfli reformiøti cad de acord cæ „la apropierea peakoil“ øi „pentru a reduce emisiile de gaz cu efect de seræ“. A primi tova- ræøi. færæ niciun fel de voluntarism orb. prævælii de anticari. ca øi de fatalitatea renunflærii. tipografii. una dintre cele øapte minuni ale lumii. mult mai rezistent øi mai puflin atacabil. greci. de la „a o lua largæ“ pînæ la greva hærniciei. care sæ ne redea inguvernabilitæflii. ele ræsunæ întotdeauna øi ca un bubuit de avertizare. a medita asupra experienflei lor. Nu sînt de respins posibilitæflile de deplasare øi de comunicare oferite de infrastructurile mærfii. e fals sæ consideri imposibilæ orice distrugere. cæ aceastæ simplæ mæsuræ ecologicæ de relocalizare a economiei implicæ nimic mai puflin decît eliberarea de controlul etatic sau. mobilierul urban – dar unde începe el? unde se terminæ? – materializeazæ deposedarea noastræ comunæ. chebapærii. Færæ prima. el nu cere decît sæ se-ntoarcæ acolo. Infrastructura tehnicæ a metropolei e vulnerabilæ: fluxurile ei nu înseamnæ numai transportul de persoane sau de mærfuri.imediat øi limita de la care începem sæ-l epuizæm. piefle improvizate. o reflea electricæ? Cum sæ gæseøti punctele sensibile ale reflelelor informatice. sæ se sistematizeze. Pentru strategie. metropola ia deodatæ un aer de nostalgie. ci sæ fim teritoriul. dimpotrivæ. Scînteietor sau paradit. Regula e simplæ: cu cît existæ mai multe teritorii care se suprapun într-o zonæ datæ. Nu trebuie sæ îl deflinem. 174 . favorizatæ aprovizionarea regionalæ. a te fline la curent cu inifliativele lor. va trebui. darea în vileag a secretelor întreprinderii. trebuie doar sæ le cunoaøtem limitele.. cu speranfla dementæ de a fline prizonieræ orice viaflæ între cei patru perefli igrasioøi ai privatului. Între ceea ce ele sînt øi ceea ce ar trebui sæ fie se aflæ forfla centripetæ a oricærei poliflii. o bruiazæ. prin reflelele ei de fire. Nimic extraordinar în faptul cæ aceste særbætori naflionale. Trebuie în schimb sæ densificæm local comunele. supraimpunîndu-øi propria geografie cartografiei de stat. Sæ devinæ numai metodice. În 356 î. Erostrate arde templul zeiflei Artemis.

INSURECfiIE Comuna e unitatea elementaræ a realitæflii partizane. øi nu va ajunge færæ îndoialæ niciodatæ sæ ræspundæ destul de prompt unei mulflimi în miøcare. mai ales. Acfliunea îøi regæseøte aici o nouæ tinerefle. timpul ne este mæsurat. færæ întîrziere. Sînt destule motive pentru a nu ne mai læsa strivifli. Organizarea autoapærærii Træim sub ocupaflie. Valurile de arestæri anarhiste din Italia øi arestærile de ecowarriors din Statele Unite au fost posibile în urma ascultærilor de telefoane. pacificarea cartierelor metropolei prin tehnici forjate în colonii. Modelul universal al intervenfliei poliflieneøti. a-l pune la adæpost pe unul dintre ai noøtri nu vor fi reflexe accesorii în vremurile ce vin. Comunele sînt evident vulnerabile în fafla supravegherii øi a anchetelor poliflieneøti. are doar mijloacele de a se organiza. Un squatter din Barcelona a fost gæsit pentru cæ øi-a læsat amprentele pe fluturaøii pe care îi distribuia. dacæ e cazul. Umflarea celor færæ acte în plinæ stradæ. spafliu. adicæ înainte de toate vulnerabil. Ræmîne sæ descoperim o metodæ de a distruge pentru totdeauna datele informatice. poate. ci de fapt un mijloc de acfliune. nicio revendicare. øi pentru a paraliza acfliunea. ren. baston. incendiatorii distrugeau øi registrele stærii civile. bricolate øi de cele mai multe ori improvizate la fafla locului. a recuperærii øi. demne de ræzboiul din Algeria. care a celor færæ acte – în speranfla cæ se va rezolva ceva. comunele se topesc în entitæfli de o mai mare anverguræ sau se pot øi fracfliona. în ultimæ instanflæ. a legæturilor øi a articulærii lor. fie ne va zdrobi el. nicio organizare. o comunæ vede cum încet. Iar odatæ intrafli în vizibilitate. Cînd stîngiøtii din toate flærile nu înceteazæ sæ „vizibilizeze“ cauza lor – care a cerøetorilor. de a-i recupera pe cei pe care încearcæ sæ-i aresteze. trebuie sæ ne dotæm cu mijloacele de a-i demasca pe poliflaii în civil. acfliunea nocturnæ sau cu cagulæ. pot exercita o presiune psihologicæ sau forfla prin surprindere o breøæ. a nu afiøa decît pseudosigle – ne amintim de efemera BAFT (Brigada Antipoliflai din cartierul Tarterêts49) – e o modalitate de a pæstra aceastæ libertate. cæci pe mæsuræ ce se aøteaptæ de la populaflie un surplus de muncæ poliflieneascæ – de la turnætorie pînæ la angajarea ocazionalæ în milifliile cetæfleneøti –. atît practicæ. sarcina noastræ va fi øi mai dificilæ. iau forma forflei brute. forflele de poliflie se pierd în mulflime. Nu ne putem reconstrui încontinuu bazele. armele noastre vor fi întotdeauna rudimentare. Autoapærarea trebuie sæ fie pentru comune o evidenflæ colectivæ. A nu-fli semna infracfliunile. sub ocupaflie poliflieneascæ. E vorba de a amîna apariflia noastræ ca forflæ pînæ la momentul oportun. Transformarea anonimatului în poziflie ofensivæ Într-o manifestaflie. prin conspiraflie. Pe mæsuræ ce creøte øi se ræspîndeøte. În mizeria timpului nostru. chiar în situaflii de ræzmeriflæ. constituirea unui subiect „ghetourile mærginaøe“ ca autor al „revoltelor din noiembrie 2005“ va fi fost una dintre primele manevre defensive ale regimului. Poliflia nu e invincibilæ în stradæ. maøinile de poliflie neinscripflionate stræbætînd bulevardele. ei fac exact contrarul a ceea ce ar trebui fæcut. Toatæ inovaflia pusæ la lucru în centrele de 11–14 March 2010 antrenament pentru gherilæ urbanæ ale jandar. Trebuie fugit de vizibilitate. dimpotrivæ. În comparaflie. numai cuvinte. prietenie. mai ales prin biometrie. Ele nici nu pot rivaliza cu ale lor ca putere de foc. Incendiul din noiembrie 2005 oferæ modelul pentru asta. totul se ordoneazæ dintr-odatæ. cîøtigînd te. ale ministrului de interne împotriva „bandelor“ ne-aduc aminte de asta în fiecare zi. Eficacitatea polifliei în ultimele manifestaflii anti-CPE a fost datæ de civilii care se amestecau în învælmæøealæ. care a femeilor. flashball. ci. ci sæ întoarcem în favoarea noastræ anonimatul în care am fost exilafli øi. aøa i se aflæ folosinfla – nu eøti decît o armæ. cît øi teoreticæ. trebuie mærturisit de fapt – ultimei seducflii colective.verso A aneantiza acest neant nu e deloc o corvoadæ tristæ. Între o gaøcæ 175 . Fuga de vizibilitate.photo credit: Bogdan Ghiu meriei franceze nu ajunge. în loc sæ te ascunzi“. A contracara o arestare. Sæ vezi mutrele celor care sînt cineva în aceastæ societate poate ajuta la înflelegerea bucuriei de-a fi un nimeni. încet operafliile puterii cautæ sæ loveascæ în ceea ce o constituie. pot deturna atenflia. dar pot fline la distanflæ. Fie sîntem în stare sæ-i spulberæm regimul în foarte scurt timp. Iar dacæ vom ajunge sæ avem o carte de identitate electronicæ. complicitæfli. sæ facem din el o inatacabilæ poziflie de atac. decît o înmulflire a comunelor. totul în coordonare cu serviciile de ordine ale sindicatelor. Escaladarea insurecflionalæ nu-i altceva. Dupæ cum decurg evenimentele. de a-i alunga øi. Sæ ne pregætim pentru ea. cu atît mai tari ne aflæ. A nu fi nimic din punct de vedere social nu-i o condiflie umilitoare.Bologna Burns. e deacum poliflaiul în civil. declamærile. Treaba nu-i simplæ. Dar o forflæ care se agregæ în umbræ n-o poate eschiva la nesfîrøit. Simpla posibilitate a prezenflei lor e de ajuns pentru a arunca bænuiala printre manifestanfli: cine e cine?. a polifliei øtiinflifice øi a penetrærii informative. Niciun conducætor. A fi vizibil înseamnæ a fi descoperit. Aceste contraatacuri iau forma seducfliei. aøteptînd un incident pentru a-øi aræta adeværata identitate: gaze lacrimogene. În orice caz. reflinere. ce poate lovi în mai multe locuri în acelaøi timp øi. Metodele de arhivare se amelioreazæ færæ încetare. Cu cît vizibilitatea ne gæseøte mai tîrziu. în mod vædit. de a se antrena øi de a testa neîncetat noi arme. o sindicalistæ smulge masca unui anonim care tocmai spærsese o vitrinæ: „Asumæ-fli ceea ce faci. condiflia unei libertæfli de acfliune maxime. Sæ læsæm baltæ denunflarea represiunii. UniCampus Vienna. „sæ fufli totul“48 poate fline locul – nu færæ îndreptæflire. Comuna din Paris a rezolvat parflial problema arhivelor: arzînd primæria. Sæ nu fim vizibili. care se stræduie sæ pæstreze inifliativa. Dat fiind cæ manifestaflia nu e un mijloc de a ne numæra. gesturi. pentru a ne angaja în autoapærare. Totul capætæ sens. sursa unei tragice lipse de recunoaøtere – sæ fii recunoscut: de cætre cine? –. a se reuni urgent øi în numær mare împotriva unei tentative de expulzare. Fiecare arestare preventivæ e marcatæ acum de o prelevare de ADN øi hræneøte un dosar din ce în ce mai complet. timp. Din orice se face armæ.

care s-a ræspîndit în întreaga Kabylie în primævara lui 2001. se feresc în mod spontan de ele. aproape inevitabil. „miøcæri sociale“ øi „violenfle urbane“ sînt pentru gestionarii societæflii tot atîtea momente de instabilitate în care îøi întæresc puterea prin selecflia celor care le convin øi aneantizarea celor care le ies în plus. nu arta manipulærii politice lipseøte în rîndurile tineretului militant. Va trebui deci sæ alegem. ei îi explicæ eøecul prin lipsa de conøtiinflæ politicæ. Dupæ cum pomeneam deja. Miøcærile sociale sînt cele care. Extensia fiecærei comune trebuie sæ se supunæ grijii de a nu depæøi o anumitæ mærime. ocazia øi pentru orice altæ forflæ de a se agrega sau de-a se întæri. de a nivela tot.“ Aøa rezuma în Le Monde un expert în virusologie ceea ce s-ar fi întîmplat în cazul unei pandemii de gripæ aviaræ. de exemplu. Bineînfleles. întrerup aici cursul normal al dezastrului. îndepærtînd hotærît din sînul lui întrebærile corecte. pînæ la retragerea unilateralæ a forflelor de ordine. la fel ca instalarea radiourilor libere. de bande. forflele sindicale øi toatæ microbirocraflia care nu face altceva decît sæ vrea sæ încadreze luptele. e de contat nu atît pe crizele naturale. în ultimii ani.de frafli øi de surori legafli „pe viaflæ øi pe moarte“ øi reuniunea unei multiplicitæfli de grupuri. dominaflia banului va fi întotdeauna domnia controlului. Cu toate bandele înfiripate-n urma lor. Miøcarea muncitoreascæ revoluflionaræ a înfleles asta foarte bine. sau în asistenfla acordatæ cotidian populafliei din Libanul de sud. dar nu din pasiunea dezbaterii. împotriva tuturor greutæflilor. Bucuria prilejuitæ cu aceste ocazii. Sînt neînduplecafli. Sæ-ncerce numai un colectiv rætæcit sæ devinæ autonom. de a pune totul în circulaflie. atacînd jandarmeriile. pentru a organiza aprovizionarea øi autoapærarea unui cartier sau chiar a unei regiuni ræsculate. øi ei nu vor avea odihnæ în a-l goli de orice fel de conflinut. Întreruperea fluxurilor de marfæ. prin lipsa lor de etichetæ [politico-ideologicæ]. de comitete. luptele liceenilor din 2005 øi cele împotriva CPE ne-au adus aminte de capacitatea de a dæuna øi de aceea de ofensivæ difuzæ a marilor miøcæri. Din aceastæ cauzæ. pentru guvern øi pentru conducerile întreprinderilor. deplasat. „alerte virale“. færæ de care blocajele economiei din regiune n-ar fi putut fi atît de dese øi de sistematice. Generalizarea discufliilor libere. ajutorul medical de urgenflæ are nevoie de cunoøtinfle øi de materiale deja dobîndite. energia femeilor dintr-un sat de munte. care fac sæ meargæ. mai degrabæ. Este deci. distrus de armata israelianæ. par mai inocente. considerînd banul ca un lucru derizoriu øi. graflie mai ales activitæflii tenace a diferitelor bisericufle troflkiste. cel mai adesea. generalizînd ræzmerifla. pînæ la a reduce oprirea muncii la pura ei dimensiune simbolicæ – doar cu ceva mai pæguboasæ ca o cædere de zæpadæ sau un suicid pe calea feratæ. inundafliile din New Orleans din timpul uraganului Katrina au dat ocazia unei întregi pærfli a miøcærii anarhiste nordamericane sæ se coaguleze într-un fel necunoscut pînæ atunci. a ajuns la o ocupare aproape totalæ a teritoriului. Comunele. din ce în ce mai larg. fæcînd sæ aparæ. Sabotarea oricærei instanfle de reprezentare. iaræøi. unde norii radioactivi se opresc la frontieræ øi unde nu ne e fricæ sæ construim un canceropolis pe vechiul sit. îmbræfliøînd direcflia opusæ. Forfla miøcærii a stat în complementaritatea difuzæ între multiplele elemente care o compuneau – care n-au fost decît foarte puflin reprezentate de interminabilele øi dezesperant masculinele adunæri ale comitetelor sæteøti øi ale altor comitete populare. suspendarea normalitæflii – e de-ajuns sæ vedem ce renaøte ca viaflæ socialæ într-un imobil unde s-a luat brusc curentul ca sæ ne închipuim ce ar putea deveni viafla într-un oraø privat de toate – øi a controlului poliflienesc elibereazæ potenflialitæfli de autoorganizare de negîndit în alte circumstanfle. færæ sæ fie însæ mai puflin terenul ideal pentru manevrele lor. Capacitatea banilor de a lega totul se plæteøte cu superficialitatea acestei legæturi. Astæzi. Abolirea practicæ a banului nu se poate face decît prin extinderea comunelor. nu existæ decît o diferenflæ de scaræ: ele toate-s niøte comune. „Comunele“ mereu fremætætoarei insurecflii algeriene au mai degrabæ chipul acestor tineri „înflæcærafli“ cu øapcæ aruncînd cocteiluri Molotov înspre forflele de ordine de pe acoperiøul unui imobil din Tizi Ouzou. clasat Seveso50. felul cum ele probeazæ depæøirea simplei descurcæreli individuale. culturile øi creøterea animalelor în felul tradiflional. Abolirea adunærilor generale Orice miøcare socialæ întîlneøte ca prim obstacol. Orice comunæ nu poate tinde decît spre autosubzistenflæ. o castæ conducætoare. în care regula este minciuna. cît pe cele sociale. al fabricii de azot din Toulouse. logic. Aprinderea fiecærei crize „Trebuie sæ mai adæugæm cæ nu am putea trata întreaga populaflie francezæ. prevenind în acelaøi timp un final nefericit. bulversînd practicile militante instalate prin ocuparea sistematicæ a institufliilor øi blocada lor încæpæflînatæ. prin asta. Într-o flaræ ca Franfla. dincolo de care ea pierde contactul cu sine. ca. Asta e clar pentru toatæ lumea. Øi cînd încrîncenata lor apærare a apatiei înfrînge-n cele din urmæ colectivul. Cantinele de stradæ presupun sæ te fi gîndit în prealabil la aprovizionare. pentru a spune tot. tribunalele øi toate institufliile statului. grupurile de bazæ. ci datoritæ vocafliei lor de-a o evacua. „catastrofe naturale“. De asta parabirocraflii au inventat acum douæzeci de ani activitæflile de coordonare care. De la incendiul din noiembrie 2005 el ar fi fæcut bine sæ nu rateze aceastæ lecflie: orice pretinsæ activitate de coordonare e acce- 176 . diversele greve au fost. în Algeria. prin reuøita fraternizærii tuturor celor care s-au opus cu succes deplasærii forflate. Neîncrederea e fondul relafliei de credit. mai ales ocazii de a-øi testa capacitatea de a menfline un „serviciu minim“. pe 7 septembrie 2005. ele au læsat sæ se întrevadæ care sînt condifliile în care miøcærile pot deveni locul de naøtere al noilor comune. partidele islamice sînt cele mai puternice acolo unde au øtiut sæ contrabalanseze inteligent slæbiciunea statului. mai degrabæ surîsul viclean al unui bætrîn partizan înfæøurat în burnuz. Trebuie spus cæ în Franfla. înainte de poliflia propriu-zisæ. de a lega stræini ca stræini øi. dovezile unei realitæfli tangibile nesupuse unui cotidian al ordinii øi al muncii garanteazæ fecunditatea politicæ a unor asemenea experienfle. fæcînd din crizele economiei burgheze punctele culminante ale creøterii puterii ei. bandele. pînæ la împiedicarea fizicæ a alegerilor. Comuna va prefera atunci sæ se scindeze øi astfel sæ se extindæ. se-ncing. Puterea banului e aceea de a forma o legæturæ între cei care nu au una. „Ameninflæri teroriste“. Ræscoala tineretului algerian. în punerea în practicæ a ajutorului dupæ cutremurul din Boumerdès. Dar.

Diferitele grupuri locale îøi sar reciproc în ajutor. Asta presupune împærtæøirea unei aceleiaøi poziflii politice. pînæ la uzina de montaj. ajungînd la locul faptei. precum øi împærtæøirea unei aceleiaøi cunoaøteri circulante. Iar asupra acestui punct. A pleca de la principiul cæ „acfliunea trebuie sæ cælæuzeascæ desfæøurarea unei adunæri“ înseamnæ a face imposibile atît fierberea dezbaterii. gesturile øi jocurile între fiinfle. în care întreprinderile funcflioneazæ în flux continuu. iar decizia va veni de la sine. Bologna Burns. În anumite comune. Evitarea pe cît se poate a înfruntærilor directe „Aceste evenimente pun în luminæ faptul cæ nu avem de-a face cu tineri care cer o importanflæ mai mare acordatæ socialului. a øoferilor. cu ataøamentele. la cea mai micæ miøcare. proliferantæ. e acela de a face o adunare generalæ øi de a vota. aleøii sînt prin definiflie blocafli în acfliunea lor. ca ea însæøi s-o cearæ. cît øi acfliunea eficace. organizafliile sînt întotdeauna în plus acolo unde lumea e deja organizatæ. Blocarea economiei. Într-o economie delocalizatæ. În restul timpului. Adunærile nu sînt de criticat øi nici de pæræsit. aøa cum s-a fæcut în Argentina. pe mîna a doi la sutæ din populaflie grija de a pro. în care oricum exercifliul democrafliei e compromis. principiul ar putea fi acesta: fiecare sæ meargæ în recunoaøtere. iar nu sæ o suporte. Dacæ reuøim astfel sæ destræmæm fantasma Adunærii Generale în favoarea unei asemenea adunæri a prezenflelor. Dar nu poate fi vorba de a bloca mai mult decît permite capacitatea de aprovizionare øi de comunicare a insurgenflilor. Pe de o parte. pentru a termina cu hegemonia. a electricienilor øi a gæzarilor. Nu existæ o formæ idealæ pentru acfliune. Precum cel de pe 13 octombrie 2006. UniCampus Vienna. primarii sînt expulzafli øi se rechiziflioneazæ vehiculele oficiale. A læsa. nu mai puflin ca petrecæreflii din Rennes. 177 . ci cu indivizi care declaræ ræzboi Republicii“. cu o mofliune. ameninflînd în permanenflæ ca prin acfliunea lor unitæ sæ paralizeze toatæ flara dacæ revendicærile nu le sînt satisfæcute. A decide nu e vital decît în situafliile de urgenflæ. uzinele. E o greøealæ. Eliberarea teritoriului de ocupaflia poliflieneascæ. Nevoia de a se aduna e pe-atît de constantæ la oameni. Miøcarea împotriva CPE a marcat întoarcerea cocteilului Molotov. Esenflialul e ca acfliunea sæ-øi dea o formæ. provocînd 40 de kilometri de ambuteiaj. Ministrul turismului vorbeøte de o catastrofæ „comparabilæ cu uraganul Wilma“. Æsta e prostul exemplu al parlamentelor burgheze. ci pentru discuflii libere51. dar mæsurîndu-ne puterea de blocare la nivelul nostru de autoorganizare La sfîrøitul lunii iunie 2006. iatæ primul reflex a tot ceea ce se ridicæ împotriva ordinii prezente. N-a fost nevoie de mai mult de 300 de persoane la Rennes pentru a imobiliza øoseaua rapidæ de centuræ timp de cîteva ore. øoselele de centuræ. Simpla mizæ a votului. unul dintre acele fenomene de cristalizare colectivæ în care o decizie cuprinde fiinflele. în totalitate sau parflial. E de-ajuns sæ vedem cæ nimeni nu vine acolo doar cu un punct de vedere. e cu totul inutil sæ mai aøteptæm. nota un poliflai lucid despre ambuscade recente. blocînd o axæ de circulaflie sau alta. în tot statul Oaxaca52. din acest punct de vedere. geografice – ca secfliunile Comunei din Paris în timpul Revolufliei Franceze –. pentru cuvîntul liber exersîndu-se færæ scop. e øi cea mai bunæ formæ de coordonare a diferitelor comune. care au aruncat pietre asupra vehiculului øi au utilizat gaze lacrimogene împotriva polifliøtilor“. capacitæflile. cît de imense ar fi templele consumului. Un alt reflex. A bloca tot. ocupærile de primærii se multiplicæ. ne va lua ea mai mult decît o vom lua noi. decizia care trebuie luatæ. Cu cîfliva ani în urmæ. „Miøcærile sociale“ însele sînt din ce în ce mai atrase de revoltæ. Dar. blocarea producfliei înseamnæ la fel de bine blocarea circulafliei. ele nu sînt frigidere infinite. e blocat accesul la unele hoteluri øi complexe turistice. tot atît pe cît e øi una strategicæ. ea egalizeazæn sus. cum se întîmplæ astæzi. A te aduna ræspunde bucuriei de a simfli o putere comunæ. pe de alta. informafliile sæ fie corelate. A dobîndi durabil aptitudinile de a-fli procura subzistenfla elementaræ implicæ deci aproprierea mijloacelor producfliei lor. au devastat o arteræ comercialæ a oraøului. forflele. ci øi cu dorinflele lui. O adunare numeroasæ de oameni stræini unii de alflii se condamnæ la a delega specialiøti ai acfliunii. existæ øanse de producere a unei emulaflii în masæ. pe cît de raræ e necesitatea de a decide. care. cu ocazia unui botellión54. tristeflile lui øi cu o anumitæ disponibilitate. O lunæ mai tîrziu. O asemenea ameninflare a fost multæ vreme o unealtæ puternicæ în mîna feroviarilor. care în decursul lui 2005 au înfruntat trupele de ordine53 în fiecare joi seara. Miøcarea împotriva CPE n-a ezitat sæ blocheze gærile. e ceva ce-øi are limitele sale. Cum sæ te hræneøti odatæ ce totu-i paralizat? A fura din magazine.verso sorie acolo unde coordonarea existæ. Ofensiva vizînd eliberarea teritoriului de ocupaflia poliflieneascæ e deja angajatæ øi poate conta pe inepuizabilele rezerve de resentiment pe care aceste forfle le-au reunit împotriva acesteia. una dintre echipe „a fost blocatæ de douæ vehicule care i-au barat calea øi de mai mult de treizeci de indivizi înarmafli cu bare de fier øi cu arme albe.11–14 March 2010 duce alimentele pentru restul lumii e o inepflie photo credit: Martin Juen istoricæ. la Epinay: echipe ale polifliei de siguranflæ publicæ55 patrulau pe la ora 23. anumite cartiere ræmîn nedepæøite. Adunarea nu e fæcutæ pentru decizie. Comunicarea orizontalæ. în care valoarea derivæ din legætura cu refleaua. dacæ reuøim sæ dejucæm tentaflia mereu pe cale de-a renaøte a hegemoniei. autostræzile. adicæ la a neglija acfliunea efectivæ în favoarea controlului ei. În special în ceea ce priveøte o tehnicæ ce se perpetueazæ deja de mult timp: atacul prin surprindere. în care autostræzile sînt zalele lanflului de producflie dematerializatæ care merge de la subcontractant la subcontractant. Cît despre deciderea acfliunilor. Circulaflia cunoaøterii anuleazæ ierarhia. insurgenflii ocupæ edificiile publice. supermarketurile øi chiar aeroporturile. blocada a devenit una dintre principalele forme de acfliune ale miøcærii de revoltæ argentiniene. sau cei din Barcelona. recent. La fel e øi în deciderea acfliunilor. e de ajuns pentru a transforma adunarea într-un coømar øi a face din ea teatrul unde se înfruntæ toate pretenfliile la putere. autoorganizarea efectivæ a diferitelor comune. ci trebuie eliberate în ele cuvîntul. nimic nu-i împiedicæ sæ-i ducæ de nas pe ceilalfli. problema „caracterului democratic al procesului luærii de decizii“ nu se pune decît pentru fanaticii procedurii. dacæ încetæm sæ ne fixæm ca finalitate decizia. ræspunzînd unui apel telefonic care anunfla un furt dintr-o maøinæ.

e de-ajuns s-o calci în picioare. Puterea e însæøi organizarea metropolei. Intrarea ei în acfliune pare mai puflin probabilæ. maøini incendiate. aøa cum o demonstreazæ Spania din 1936: revoluflionarii au fost înfrînfli de douæ ori. Pe 21 noiembrie 2006. Sæ nu uitæm totuøi cæ. victoria e politicæ Nu existæ insurecflie paønicæ. færæ regrete øi færæ milæ. Armele sînt necesare: e vorba de a face tot ce-fli stæ în putinflæ pentru a le face uzul de prisos. Ele sînt de destituit cu dezinvolturæ øi în derîdere. Înfrîngerea constæ tot atît în pierderea unui ræzboi cît øi în pierderea alegerii ræzboiului de dus. decît o trecere la lupta armatæ. Sub arme. un semn de putere. care s-o copleøeascæ. pacifismul va fi. Pentru asta e nevoie de un stat decis sæ facæ un mæcel. ceea ce nu mai e de actualitate decît ca ameninflare. E clar cæ în fafla armatei e nevoie de o mulflime numeroasæ. Ruøinea øi infamia îl hæituiesc din toate direcfliile. Un pacifism autentic nu poate consta în refuzul armelor. 18 martie 1871.. Ambele sînt de altfel cu putinflæ. aøa cum au fæcut Black Bloc56 la Genova în 2001. dar implacabilæ: ea nu aøteaptæ decît sæ ne înroleze. E-n interesul nostru sæ facem o deosebire între armamament øi folosirea armelor. iar a doua o ostilitate subtilæ. mai ales de cea sindicalæ sau de cea pacifistæ. Avînd alegerea terenului. Ireversibilitatea e atinsæ atunci cînd au fost învinse. în vreme ce insurgenflii din Oaxa- 178 . O insurecflie triumfæ ca forflæ politicæ. în aceastæ epocæ. Ocuparea oraøului Rungis59 ar avea cu siguranflæ un efect mai mare decît ocuparea Palatului Élysée. nedeclaratæ la prefecturæ. Totul incitæ. de ostilitate pe faflæ. o „permanenflæ armatæ“. la a avea în vedere øi confruntærile directe. îl izoleazæ ca pe un paria. manifestanflii vor putea sæ-i plimbe ei pe poliflai..57 Atunci cînd puterea e-n rigolæ. fraternizînd. De îndatæ ce lucrurile devin serioase. bestia etaticæ e periculoasæ. democraticæ.La o scaræ mai micæ. fiind rænitæ demult. Faptul cæ nu se poate împiedica o confruntare nu-nseamnæ cæ ea nu poate fi transformatæ într-o simplæ diversiune. chestiunea pacifistæ nu se pune serios decît pentru cel care are putere de foc. nu al insurgenflilor. peste tot unde economia e blocatæ. mai vicleanæ. fiind peste tot. e important ca-n ræsturnarea autoritæflilor sæ fie pus cît mai puflin patos. De fapt. Una. deodatæ cu proprietatea øi gustul de a apropria. Roøii pot foarte bine triumfa în 1921. Prima aduce cu sine distrugerea. øi cealaltæ. ca pînæ la urmæ sæ le dea foc. dar ele sînt destinate mai degrabæ asaltului turiøtilor. Cei care au dat asaltul la Clichy-sous-Bois61 au îmbucurat mai mult de o familie americanæ. cea mai adaptatæ la epoca noastræ: nu se atacæ frontal o armatæ de ocupaflie. ea nu e eficace nicæieri. Destituirea localæ a autoritæflilor Problema unei insurecflii e sæ reuøeøti s-o faci ireversibilæ. Curajul nu înseamnæ nimic. dimpotrivæ. odatæ cu hegemonia øi dorinfla de hegemonie. De atunci încoace însæ. În materie de ireversibilitate. Armele sînt o constantæ revoluflionaræ. sæ aleagæ între anarhie øi frica de anrhie. în fiecare din punctele sale. oamenii øi normele ei. Odatæ ce armata intræ în acfliune. Militarizarea ræzboiului civil e eøecul insurecfliei. care s-ar prelungi færæ posibilitate de ofensivæ. deøi utilizarea lor a fost puflin frecventæ sau puflin decisivæ. O insurecflie e mai degrabæ o luare a armelor în mînæ. cît øi de republicæ.58 Armata pe stræzi înseamnæ situaflie insurecflionalæ. sfîrøitul centralitæflilor revoluflionare. în loc sæ fie luafli la goanæ de poliflie. pe de altæ parte. Este totalitatea impecabilæ a lumii mærfii. se va evita ciocnirea directæ øi. færæ ca asta sæ fie cu adeværat decisiv. Mai mult chiar decît la acfliuni.) Legitimaflia de poliflist pe care o are în buzunar e un brevet al josniciei“. pare cea mai profitabilæ. færæ prea multæ vorbæ. în momentele marilor ræsturnæri: 10 august 1792. deznodæmîntul se precipitæ. Fiecare act de hærfluire redæ viaflæ acestui adevær enunflat în 1842: „Viafla agentului de poliflie e neplæcutæ. perspectiva unei gherile urbane în felul irakian. Fiecare se vede somat sæ ia poziflie. unde poliflia e neutralizatæ. Descentralizærii puterii îi ræspunde. Tot ce e cu putinflæ pentru a le face uzul de prisos. decizînd traiectul. armata ocupæ terenul. Øi a avea inifliativa contribuie la asta. Iatæ de ce procesul insurecflional îøi confline-n sine forma propriei lui victorii sau pe aceea a eøecului sæu. ci doar în refuzul de a le folosi. Roma sau Buenos Aires. nu-i imposibil sæ învingi o armatæ. codurile øi tehnologiile ei. Revoluflia Rusæ a fost deja pierdutæ. deodatæ. cît sæ ai inifliativa. încrederea în propriul curaj e tot. Iar în acest caz. e mai mult de temut decît de dorit. A hærflui poliflia înseamnæ a face-n aøa fel încît. Totuøi. rænind 15 dintre ei. ca øi de faptul de a fi reduøi la a nu ne mai putea opune decît dictaturii. octombrie 1917. Ultimele miøcæri au împæmîntenit faptul cæ. În fafla armatei. øi autoritæflile.. pompierii care manifestau la Paris i-au atacat pe cei de la CRS cu lovituri de ciocan. de fascinaflie øi de dezgust. Politic. Totul fline de manieræ. ea e chiar aceastæ lume. Cine se înverøuneazæ pe cadavrul unei ordini se asiguræ øi de stîrnirea vocafliei de a-l ræzbuna. ca puncte de fixare a forflelor adverse. Dintr-un punct de vedere strategic. În zilele noastre se pot ocupa Parisul. S-a væzut atunci cæ o mie de persoane hotærîte pot face sæ dea înapoi o mulflime de maøini de carabinieri. færæ remuøcæri. se vor putea ocoli zonele fierbinfli. asimetricæ.). fiind o puræ operaflie poliflieneascæ. de-acum înainte. Mai existæ Palate de Iarnæ. distrugerea n-a fost de-ajuns niciodatæ. îi scuipæ în faflæ dispreflul deodatæ cu simbria. ne putem gîndi øi la comisariatele de cartier atacate în afara programului: geamuri sparte. Acest pacifism a priori corespunde unui soi de dezarmare preventivæ. de care putem trece doar prin folosirea lor. Asta pentru a reaminti cæ „a avea vocaflia de a ajuta“ nu va putea fi niciodatæ o scuzæ pentru a te da cu poliflia. Trebuie avute în calcul douæ tipuri de reacflii ale statului. trebuie lucrat la coordonarea lor. asemænætor cu ameninflarea folosirii armei nucleare de-o jumætate de secol încoace. o adeværatæ manifestaflie e „sælbaticæ“. permiflînd temporizarea øi atacul în altæ parte – chiar foarte aproape. fluxurile øi arterele ei. (. De aceea. armele au dobîndit un dublu caracter.60 Puterea nu se mai concentreazæ într-un singur punct al lumii. acfliunea indirectæ. cæci numai de pe o extremæ poziflie de forflæ sîntem scutifli de necesitatea de a mai trage. A fi pacifist færæ a putea sæ tragi nu e decît teoretizarea unei neputinfle. E nevoie de 18 martie 1871. Cine o desface local. Putem fi înfrînfli de dictaturæ. øi nevoia de autoritæfli. ambele manifestate la fel de scrupulos. atît de fasciøti. Existæ feluri de distrugere care provoacæ negreøit întoarcerea a ceea ce a fost anihilat. Nu e atît de important sæ fii cel mai bine înarmat.. produce de-a lungul reflelelor o undæ de øoc planetaræ. societatea îl alungæ din sînul ei. poziflia sa în societate e la fel de desconsideratæ øi umilitoare ca a infractorilor (.

UniCampus Vienna. (N. Desigur cæ în aceste cartiere se regæseøte øi concentraflia cea mai mare de populaflie francezæ provenitæ din diferitele valuri de imigraflie postbelicæ. Dîre de furie bræzdeazæ deøertul acestei abundenfle factice. Serviciu al Polifliei naflionale franceze aparflinînd Direcfliei Centrale de Siguranflæ Publicæ. Niøte fiøiere conflinînd adresele personale ale tuturor polifliøtilor øi jandarmilor. (N. pentru a se face de nevæzut apoi. ca pur teren de furat øi de rævæøit. În metrou a dispærut orice urmæ din pojghifla de stînjenealæ de care se-ncurcæ de obicei gesturile pasagerilor. putînd patrula în civil øi în automobile cu aspect oarecare. (N. Traducere de Sebastian Big Note.) 2.verso ca øi-au gæsit complici în inima Parisului. Polifliøtii BAC. În original.) 179 . inclusiv numeroasa mînæ de lucru din imigraflie. Nu aici se mai nasc de-acum cele mai îndræznefle øi mai consistente acfliuni. O rachetæ a fæcut sæ saræ-n aer incinta puøcæriei de la Clairvaux. red. un manager tocmai ræcoreøte spiritele cîtorva colegi într-o øedinflæ. pe fundalul mutafliilor economice produse. de inspiraflie mai mult sau mai puflin corbusierianæ: cartiere de mari imobile cu apartamente ieftine sau subvenflionate public (HLM. populare øi dens populate. adicæ în cartierele-dormitor.) 4. în arabæ în original. cu consecinflele acestora asupra condifliei socio-economice a vechii muncitorimi devenite în mare parte de prisos (øomaj. Aluzie la baia de sînge în care a fost reprimatæ Comuna din Paris. ceea ce a declanøat un val færæ precedent de schimbæri precipitate de domiciliu.) 3. tr. folosit însæ modern în sensul generic de „oraø“). declasare. pierderea centralitæflii puterii înseamnæ sfîrøitul centralitæflii revoluflionare pariziene. E cu neputinflæ de spus dacæ s-a scurs o lunæ sau sînt ani de cînd au început „evenimentele“. între 22 øi 28 mai 1871.) 5. oricum. Acolo ne øi întrunim sæ discutæm despre situaflia generalæ øi despre materialele de trebuinflæ la atelierul mecanic. dar asta se va întîmpla în urma unui proces care va fi peste tot mai avansat decît acolo. (N. færæ fasoane øi færæ introducere. pe lîngæ excluderea socialæ. red. Prim-ministrul aratæ foarte singur în vreme ce-øi lanseazæ apelurile la calm. ca øi ale angajaflilor administrafliei penitenciare au ajuns sæ circule la liber. aici. 11–14 March 2010 photo credit: Martin Juen Note: 1. mulfli deja la a doua øi a treia generaflie. rezultatul implacabil în aceste circumstanfle a fost cæ însuøi conceptul urbanistic al acestor cités s-a întors de fapt împotriva oamenilor. Adunæri mai largi de oameni pe bulevarde care discutæ cu seriozitate. Va veni o zi în care aceastæ înspæimîntætoare concrefliune a puterii care e capitala va fi ruinatæ în mod mærefl. „Sæ plece cu toflii!“. de dezindustrializare sau de delocalizarea producfliei. „cités“ (în ghilimele. s-au regæsit astfel condamnafli øi la ghetoizare. dotate din capul locului cu toate funcfliile necesare vieflii sociale într-o zonæ de locuire. Sîrbu Toatæ puterea comunelor! Bologna Burns. se mai distinge doar ca simplæ flintæ a raziilor. Radioul îi fline la curent pe insurgenfli cu retragerea forflelor guvernamentale. habitation à loyer modéré). tr. Asalturile îøi fac ecou de la un oraø la altul. Construite în decursul celor „30 de ani glorioøi“ ai capitalismului postbelic (anii ’50– ’70) pentru cazarea forflei de muncæ utile acelei acumulæri. O bandæ e-n conciliabule la un colfl de stradæ. red. Fiecare nouæ miøcare. cuvîntul însemnînd ca atare „cetate“. O altæ cazarmæ a fost jefuitæ øi-apoi arsæ. Bætrîn înflelept. ele au fost neglijate în timp de puterile publice øi læsate astfel în seama propriei lor degradæri øi scufundæri în anomie. în spaniolæ în original. lumpenizare). (N. începînd cu grevele din 199562. confruntare cu originalul øi redactare de Adrian T. Locuitorii unui cæmin evacuat au încetat sæ mai pertracteze cu primæria: pur øi simplu îl locuiesc. Cum acestea aveau loc. Pentru Franfla.) 6. Parisul. Într-un acces de luciditate. de la o zi la alta. Necunoscuflii îøi vorbesc. Este termenul francez uzual pentru marile unitæfli integrate de sistematizare urbanæ. Ceea ce dæ atacul asupra punctului de densitate maximæ a fluxurilor metropolitane sînt scurte øi brutale incursiuni venite din alte pærfli. Cei nevoifli sæ continue a locui în ele. Cartier popular øi multietnic din Parisul intra muros. (N. BAC (Brigade anti-criminalité) în original. red. literalmente. confirmæ acest fapt. între altele. sînt specializafli în intervenflii în mediile øi zonele „sensibile“. În vechea bæcænie øi crîømæ a satului e adus excedentul produs øi tot de-acolo ne procuræm ce ne lipseøte. în sfîrøit. pauperizare.

tr. de angajat în serviciile publice. K. Este instituflia de învæflæmînt superior special destinatæ formærii înalflilor funcflionari de stat francezi. echivalentul Agenfliei Naflionale pentru Ocuparea Forflei de Muncæ.) 24. Øcoala Naflionalæ de Administraflie. CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) în original. Aproximativ o cincime din absolvenfli aleg însæ un parcurs profesional în marile corpuri de funcflionari de stat. prin manierele lui brutale. ca expresia tratamentului rezervat lor de cætre o ordine represivæ bazatæ. (N. red. Thiers. cele douæ categorii de alocaflii sociale sînt echivalente. pe care Republica trebuia. Opozant ireductibil al regimurilor lui Carol X. ceea ce i-a adus numeroase perioade de detenflie. om politic francez. mai ales în vechiul Beijing. În afaræ de a fi fost un promotor fervent – cu argumente economice imperialiste. ordinea burghezæ împotriva debordærilor populare. ale cærei acfliuni sînt percepute.) 22. nu cu totul nejustificat – øi în ciuda traficurilor øi a delincvenflei. a întîlnirilor sportive. Bernard Tapie (n. sub formæ de graffiti. cærora li s-au alæturat pe parcurs sindicatele øi partidele de stînga. RMI (revenu minimum d’insertion) în original.) 21. care.) 14. (N. grijæ întæritæ øi de teama de consecinflele exodului spre oraøe al flærænimii proletarizate.) 26. Vincennes). În cazul în care angajatul øi-ar fi dat el demisia în timpul perioadei de consolidare. red.) 15. În original: nique la police! Imprecaflie argoticæ apærutæ în rîndurile tinerilor din cités (cf. aøadar. (N.) 10. red. datoratæ mai întîi mobilizærii liceenilor øi studenflilor. a refuzat sæ-l elibereze la schimb cu arhiepiscopul Parisului øi ceilalfli ostatici deflinufli de comunarzi. (N. øi infra. a fost implicat activ în mai toate comploturile republicane urmærind ræsturnarea lor cu arma în mînæ. cæreia i-a fost de altfel un adversar neîmpæcat. Legea în ansamblu a fost votatæ. atît ziua. este o particularitate datînd de la Revoluflia Francezæ. Tunisia øi Congo). celebru gangster francez. red. A fost un proiect de contract de angajare prevæzut exclusiv pentru tinerii sub 26 de ani. prima oaræ dupæ al Doilea Ræzboi Mondial cînd în Franfla stînga ajungea la putere (cu sprijinul comuniøtilor inclusiv). jandarmii. École Polytechnique. (N. om de afaceri. nota 48. Acronim al Agence nationale pour l’emploi. A. De la. Jules Ferry (1832–1893). (N. Aluzie la cîøtigarea alegerilor prezidenfliale în 1981 de cætre F Mitterand. (N. al cæror teatru de luptæ a fost. festivaluri etc. færæ a fi însæ asimilabil socialismului utopic. În engleza americanæ în original („dependent de muncæ“). tr. diverøi ingineri. pînæ la momentul proclamærii Comunei. 1943). øi pe cea rasialæ. a fost în douæ rînduri preøedinte de Consiliu (prim-ministru). red. Train à Grande Vitesse. În urma unei condamnæri la moarte în contumacie pentru asaltul Primæriei Parisului (în toamna anului 1870). În japonezæ în original. Dupæ restabilirea regimului republican burghez. în plus faflæ de discriminarea socialæ. ajunge – în chiar timpul asediului prusac din toamna–iarna 1870–1871 – primar al Parisului. angajaflii institufliilor culturale sau de patrimoniu ale statului ø. a doua. tehnicieni. o figuræ emblematicæ a identitæflii civice republicane øi a laicitæflii à la française. øeful guvernului republican conservator. Dupæ revoltele studenfleøti din mai 1968. a dat dovadæ de o singularæ capacitate de a se reinventa dupæ eøecuri ræsunætoare dublate de cîteva încurcate scandaluri judiciare. cît øi a vieflii publice. øi dupæ ce o mare parte din studenflimea parizianæ a fost dislocatæ în campusuri de la periferia oraøului (Nanterre. 1“ la începutul anilor ’70. Nemulflumirea popularæ a fost stîrnitæ de faptul cæ prin tipul de contract preconizat (øi care. Mai puflin diferenfla în stilul retoricii legislative. în ultimele decenii øi un numær din ce în ce mai mare de politicieni din establishment. În sensul larg. de la cocoon: cocon. Dupæ abdicarea acestuia. pe ziduri. În 2008. datoritæ metodelor lui mai puflin ortodoxe de a obfline succesul. red. (N. este (alæturi de École Normale Supérieure. preventiv. dar øi din „misiunea civilizatorie a raselor superioare“ – al expansiunii coloniale franceze (în speflæ în Indochina. înveliøul protector secretat de larvele unor insecte. red. s-o domesticeascæ. al cæror capital cultural le permite descendenflilor sæ fie optim pregætifli pentru exigenflele concursurilor naflionale de admitere).d. fondatæ în 1794. din sænætatea publicæ.) 13. temîndu-se de pericolul unui Blanqui în libertate øi ajuns printre øefii insurecfliei. Partidului Socialist. a stat închis 37 de ani). a marilor adunæri de mulflimi (spectacole. tr. de-a lungul întregii sale viefli politice a fost partizanul înfocat al insurecfliei ca mijloc de ræsturnare revoluflionaræ a societæflii burgheze (activitatea øi scrierile lui au dat naøtere unui curent socialist distinct – blanquismul). red. Dimpotrivæ. Acronimele denumirii lor oficiale sînt numele vernaculare în Franfla ale acestor tipuri de tren. reflea de transport feroviar rapid deservind o zonæ puternic urbanizatæ. de altfel. personalul poøtei. supusæ dezbaterii parlamentare de guvernul de Villepin în primævara lui 2006. Paris. (N.) 180 . prin educarea muncitorimii. ceea ce a ræmas din renumele cartierului – golit de viafla sa de altædatæ – serveøte azi ca momealæ pentru industria turisticæ. red. (N. de biblioteci øi librærii specializate instalate în zonæ a crescut. are øi o tentæ politicæ libertaræ). tr. candidatul . evident. s-a distins deja prin opoziflia sonoræ fæcutæ regimului autoritar al lui Napoleon al III-lea. Prin caracterul spectaculos al jafurilor cu mînæ armatæ îndræznite de el. (N. absolvirea ei garantînd în practicæ o carieræ certæ în marile întreprinderi private.a. franceze sau multinaflionale. Cucerind atunci puterea în stat øi remodelîndu-l conform intereselor ei. Louis Auguste Blanqui (1805–1881). instituflii patronate de stat øi menflinute în paralel cu universitæflile obiønuite. „contract pentru prima angajare“. (N. polifliøtii. ca øi al evadærilor izbutite. Contrat Première Embauche. în ciuda titulaturii. care desigur înfloresc øi ele în aceste zone –.) 27. Cei care s-au opus acestei mæsuri au considerat. dar øi ministru al afacerilor externe ori ministru al instrucfliunii publice. vreme îndelungatæ cartierul a purtat amprenta coloratæ a unei viefli universitare øi intelectuale efervescente. personaj proeminent al „celei de-a III-a Republici“. tr. lucrînd în instituflii/ întreprinderi publice. om politic. Vechi cartier în centrul istoric al Parisului. Se uitæ însæ cæ una dintre motivafliile lui Ferry a fost tocmai grija de a proteja. figuræ controversatæ atît a lumii de afaceri. zisæ de „consolidare“. respectiv. ca un slogan al nesupunerii.) 11. a fost în cele din urmæ ucis „în acfliune“ de poliflie în cadrul unei ambuscade. pierdea dreptul la ajutorul de øomaj. cît øi al autoritæflilor responsabile cu „politica oraøului“ (o altæ suavitate a retoricii edilitar-politice franfluzeøti). øi în 1848. pentru mulfli. guvernul a dat înapoi. tr. Ansamblu de pasaje strîmte øi de strædufle definite de zidurile contigue ale curflilor închise ce înconjoaræ casele tradiflionale chinezeøti. greve masive). red. red. deplasæri ale miniøtrilor). pompierii. École Nationale d’Administration. (N. cît øi noaptea. øi n. a fascinat o parte din opinia publicæ. a figurat ca articolul nr. Marx a avut o pærere excelentæ despre rolul redutabil pe care Blanqui l-ar fi putut juca în desfæøurarea evenimentelor. Numele dat în Japonia cuiva care se închide în casæ. constituit încæ din Evul Mediu în jurul universitæflii Sorbona (numele i se trage de la latina folositæ odinioaræ de profesori øi studenfli).) 23. Jacques Mesrine (1936–1979). 6) øi aruncatæ ca sfidare la adresa polifliei. în jargonul aseptizat atît al urbaniøtilor. alæturi de alte mæsuri de „combatere a øomajului“. prin poza sa publicæ de justifliar solitar øi aptitudinile de a comunica (a publicat chiar øi douæ cærfli în care îøi justificæ alegerile de viaflæ.) 25. dedicîndu-øi mai tot timpul unei activitæfli obsesionale. Deseori expresia poate fi cititæ. postumæ. De origine modestæ. indiferent de orientare.) 12. cum ar fi dependenfla de benzile desenate manga sau de jocurile video. revoluflionar republican socialist francez.) 9. Sistemul francez al „Marilor Øcoli“ de elitæ (øi rezervate în principiu elitelor. v. perioadei obiønuite de probæ (ca în cazul unui contract pe duratæ nedeterminatæ) i se adæuga o altæ perioadæ de doi ani. self-made man polivalent extrem de ræzbætætor. În englezæ în original. (N. arhitecfli etc. Grand ensemble este numele tehnocratic oficial. dar articolul 8 a fost abrogat printr-o lege suplimentaræ. (N. (N.) 20. aici. Louis-Philippe øi Napoleon al III-lea. a cadrelor noului regim øi ale noii nafliuni politice. 8 al legii zise a „egalitæflii de øanse“. (N. tren de mare vitezæ. Compania Republicanæ de Securitate este un corp teritorializat al Polifliei naflionale franceze a cærui principalæ misiune este menflinerea ordinii øi asigurarea serviciului de ordine øi securitate cu ocazia marilor evenimente (vizite øi întîlniri de øefi de stat. „gratuit.) 18. numele lui se leagæ de reformele øcolare prin care s-au pus bazele învæflæmîntului public general. red. Republican liberal de centru-stînga. fondatæ în acelaøi an pentru filiera literar-filosoficæ) cel mai vechi øi mai prestigios aøezæmînt de învæflæmînt superior în Franfla pentru formarea de ingineri sau de cercetætori în domeniile tehnico-øtiinflifice de vîrf. în chiar ajunul declanøærii Comunei din Paris a fost din nou arestat. Zone cu arhitecturæ hiperostentativæ din oflel øi sticlæ din. acestea deschise dupæ ’68 accesului de masæ.) (N. El ræmîne astfel. i-au øi ruinat sænætatea (în total. în timpul cæreia angajatorul putea rupe contractul de muncæ færæ nicio justificare.) 17. A fost unul dintre puflinii comuniøti ai epocii sale care n-a fost marxist. În germanæ în original: cineva fericit de lipsa unui loc de muncæ.) 19. cæ ea ar fi încurajat concedierile abuzive øi precaritatea slujbelor. ci øi profesorii øi personalul din învæflæmîntul public de toate gradele.) øi a conflictelor sociale (manifestaflii. (N. tr. Lyon øi Lille. øi Réseau Express Régional. respectiv. marea burghezie a decis înfiinflarea acestor øcoli superioare pentru formarea. Declarat „inamic public nr. Jean-François Richet i-a ecranizat viafla øi moartea într-un lungmetraj în douæ pærfli.) 16. laic øi obligatoriu“. nu viza doar salariaflii aflafli la prima angajare). Cum în decursul timpului densitatea de aøezæminte savante øi de învæflæmînt. Confruntat cu o viguroasæ miøcare de protest. (N. care. cu Vincent Cassel în rolul titular. red. (Pentru un supliment de explicaflie. pentru întinsele zone sistematizate sub forma cartierelor de mari blocuri de locuinfle. din cercetarea finanflatæ public. Dintr-un punct de vedere diametral opus.) 8. tr. fiind pe baricade øi în 1830. nu doar lucrætorii din administraflia publicæ („funcflia publicæ“) propriu-zisæ. ipocrizia fiind mai rafinatæ în cea francezæ. (N. animator de televiziune øi actor francez.m.7. sînt tot absolvenfli ai ENA.

în fruntea guvernului de coaliflie al „stîngii plurale“ (socialiøtii. „legea din 9 martie 2004 referitoare la 11–14 March 2010 adaptarea justifliei la evolufliile criminalitæflii“. juriøti etc. bazat pe Coran øi Sunna. dar øi unei reprimæri foarte dure. Imposibil de redat întocmai eleganfla concisæ a acestei formulæri. se referæ la conformismul de facto – i..) 42.) 40. între 1997 øi 2002. (N. Dacæ la începuturile ei a fost o inifliativæ axatæ pe unicul obiectiv al promoværii ideii unei taxæri a tranzacfliilor financiare în scopul finanflærii unui fond pentru dezvoltare øi pentru a frîna speculafliile financiare (numele iniflial – pînæ în 2009 – a fost Association pour une taxe Tobin d’aide aux citoyens [Asociaflia pentru o Taxæ Tobin în Sprijinul Cetæflenilor]). în plinæ crizæ a pieflelor financiare asiatice.) 31. În urma deturnærii. Aluzie la filmul lui Chris Marker. ideea unei dezvoltæri economice infinite. Il n’y a rien à y redire. A adus cîteva inovaflii în dreptul francez. este o lege care consacræ vederile dreptei în materie de siguranflæ publicæ. Or. scriitor øi realizator de emisiuni TV francez pe teme de protecflia mediului natural. formatæ iniflial în legæturæ cu rezistenfla antisovieticæ în Afganistan øi ræspînditæ apoi în toatæ lumea musulmanæ. tr. pe 27 septembrie. tr. a atins o dimensiune naflionalæ. Black Panther Party (Partidul Panterelor Negre) a fost o miøcare revoluflionaræ afro-americanæ din SUA. în vederea unui consum tot mai intensificat øi mai vast. red. mai exact. rima internæ. pentru anularea datoriilor flærilor celor mai særace. Acesta a øi flinut de altfel sæ precizeze într-un interviu din 2001 (acordat revistei Der Spiegel øi reluat de cotidianul Le Monde) cæ. din universitari. Ideea a fost preluatæ. Etimologic. Este totodatæ numele unei asociaflii nonprofit care scoate revista anualæ cu acest titlu (însemnînd „distrugætorii de publicitate“). urmînd avîntului de popularitate din primii ani de existenflæ øi în ciuda prezentei crize economice mondiale. Sau. O altæ ciudæflenie a legii este neîncadrarea la criminalitatea organizatæ a criminalitæflii ori corupfliei financiare. tout à y détruire. influenfla miøcærii în pæturile cele mai særace ale populafliei de culoare se poate explica øi prin variatele programe de întrajutorare comunitaræ puse pe picioare în mod eficient de Black Panthers. Contestatarii creøterii se opun øi apærætorilor „dezvoltærii durabile“. (N. pentru legarea problematicilor de mediu cu cele sociale etc.) 39. Din anii ’80 însæ. aici foarte înæbuøit. împotriva acordurilor GATT. numele de salafism vine de la termenul arab salaf. În original. arestæri abuzive. (N. cu timpul øi odatæ cu amplificarea reflelei de organizaflii ATTAC. ministrul justifliei în guvernul Raffarin (existæ øi o lege Perben I. (N. frugalitate. BM). înainte de a se stinge. epuizabil.verso 28. om politic francez. Lionel Jospin (n. În sfîrøit.). Acronim al Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Asociaflia pentru Taxarea Tranzacfliilor Financiare øi pentru Acfliunea Cetæfleneascæ). Este considerat în prezent drept cea mai bunæ universitate occidentalæ în aceste domenii.) 36. al XVIII-lea propovæduieøte o lecturæ literalæ øi puritanæ – øi deci anacronicæ – a Coranului. pentru a întrefline astfel rentabilitatea economicæ a activitæflilor. la adresa membrilor sæi (infiltræri. publicarea revistei Casseurs de pub constæ în producerea unui dosar anual ataøat revistei lunare La Décroissance. cu sediul în Cambridge. cu capitaluri publice øi private. întrucît ratele de producflie øi de consum actuale nu pot fi sporite. verzii ø.) 30. 1955).) 41. Este o organizaflie nonguvernamentalæ militantæ øi de educaflie popularæ aspirînd sæ sistematizeze argumentele economice. În Franfla. literal: debreiere – i. informaflie øi împotriva OMG. unii susflinînd chiar o reducere controlatæ a acesteia. înscenæri judiciare. A fost prim-ministru. red.05% la 1%. miøcarea øi-a lærgit sfera de intervenflie. (N. circa 10 ani mai tîrziu. Færæ a se opune neapærat globalizærii. de la 0.) 32. Miøcærile salafiste contemporane pornesc de la predicile lui Ibn Abd-alWahhab. la etalonul aur al valorii dolarului – de laureatul Premiului Nobel pentru economie James Tobin. înverøunate din partea statului. 25 de ani mai tîrziu. (N. marinarii din CGT (Conféderation Générale du Travail [Confederaflia Generalæ a Muncii]) øi cei din STC (Syndicat des Travailleurs Corses [Sindicatul Muncitorilor Corsicani]). iar o modalitate importantæ de acfliune sînt universitæflile de varæ organizate de asociaflie). 2004). purificate. compania naflionalæ de electricitate francezæ. adept al liberului schimb øi susflinætor al FMI.e.e. perioada de dupæ anul 2006 a fost marcatæ de un recul net al capacitæflii de mobilizare în jurul temelor ei (inclusiv datoritæ unui scandal legat de manipularea alegerilor interne pentru conducerea naflionalæ a organizafliei). împotriva paradisurilor fiscale. susflin primii. deoarece crearea de bogæflie mæsuratæ prin indicatori economici precum PIB echivaleazæ cu o distrugere a „capitalului natural“. institut de cercetæri øi universitate americanæ specializatæ în domeniile øtiinflei øi tehnologiei. færæ implicaflii sau consecinfle politice. sujet înseamnæ atît subiect. În francezæ. dupæ numele lui Dominique Perben. (N. sugeratæ în 1972 – în contextul renunflærii. (N. cît øi supus al unei puteri suverane de stat. au desfæøurat o puternicæ grevæ – cu sechestrarea vaselor companiei. unde wahabismul ræmîne pînæ azi doctrina religioasæ oficialæ. ecologice. O taxæ asupra tranzacfliilor monetare internaflionale pentru a descuraja speculaflia pe termen scurt. care în sec. 181 . a sistemului public de pensii. comuniøtii. în special FBI. Dintele polemic. UniCampus Vienna. În esenflæ. Termenul (în italianæ decrescita. el nu se poate recunoaøte nicicum în deturnarea altermondialistæ øi anti(neo)liberalæ a ideii sale. pentru un comerfl internaflional echitabil. øi nici mæcar menflinute. red. a cærui moøtenire criticæ o combinæ cu o criticæ antiindustrialæ øi antitehnologicæ a societæflii contemporane – care a animat revista l’Encyclopédie des Nuisances (15 fascicule. le fond de l’air est vert. un comando al jandarmeriei intervine øi-l recupereazæ. folosit pentru a-i desemna pe Mohamed øi urmaøii sæi din primele douæ generaflii.). în favoarea propriei versiuni reformiste în privinfla veridicitæflii doctrinei. tradiflional incarnate în persoana øi figura monarhicæ. În septembrie-octombrie 2005. (N. în englezæ degrowth) desemneazæ un ansamblu de idei susflinute de anumite miøcæri antiproductiviste. Din 2005. red. asasinarea liderilor). împotriva Tratatului constituflional european (zis de la Roma. radicalii de stînga. 1977. Aluzie polemicæ la gruparea – revendicîndu-se de la situaflionism.) 43. ce asiguræ în special legæturile regulate ale Franflei continentale cu Corsica. statul Massachusetts (aproape de Boston). (N. 1937). în ciuda stilului catastrofist cultivat de ea. de ATTAC într-un cu totul alt sens decît intenflia economistului american. hranæ. civice împotriva mondializærii neoliberale øi sæ propunæ discursul alternativei la aceasta (are un Consiliu øtiinflific compus. iar pe plan global o relocalizare a activitæflilor economice pentru reducerea „amprentei ecologice“ a acestora øi a consumurilor energetice.) 38. cele mai cunoscute sloganuri ATTAC sînt: „Lumea nu este o marfæ“ øi „O altæ lume e posibilæ“. Cuantumul ei ar fi fost de altfel unul foarte redus. introducerea tîrgului cu inculpatul în privinfla încadrærii faptei în schimbul recunoaøterii ei etc.) 34. Sardinia. de exemplu: prelungirea termenelor pentru arestul preventiv øi pentru dovedirea flagrantului. aflîflarea zîzaniei între facfliuni øi organizafliile aderente prin intermediul unor falsuri. pe considerentul cæ aceøtia din urmæ nu repun de fapt în discuflie idealul creøterii. (N. În original décroissance (literal. „predecesor“ sau „stræmoø“. Le Fond de l’air est rouge [Væzduhul e roøu]. asimilarea de regim penal a criminalitæflii organizate øi a terorismului. Societatea Naflionalæ maritimæ Corsica Mediterana. fondatorul dinastiei domnitoare în Arabia Sauditæ. dezvoltærii personale ori investirii în cauze comunitare nonprofit. iniflial în Franfla. contestatarii creøterii propun un ideal de viaflæ subsumabil „simplitæflii voluntare“ (în englezæ downshifting. red. red. Eléctricité de France. ca economist. red. Algeria øi Tunisia. reporter. „descreøtere“). Caracteristic pentru MIT este apropierea strînsæ de lumea industrialæ øi puternica sa implicare în cercetarea øtiinflificæ øi tehnologicæ de acest tip. pentru o reformæ a OMC øi a institufliilor financiare mondiale (FMI. Aceastæ ramuræ a salafismului se vrea apoliticæ øi urmæreøte reislamizarea societæflii mai degrabæ prin educarea în spiritul unei noi pietæfli rigoriste. în cel priveøte. „de orientare“). responsabilitate ecologicæ etc. red. prin radicalizarea unei pærfli a miøcærilor de protest nonviolent pentru drepturile civile øi depæøirea naflionalismului negro à la Malcolm X. red. asociaflie altermondialistæ înfiinflatæ în 1998. editatæ de aceeaøi asociaflie. În afara platformei sale politice. Astfel. reechilibrare a aspirafliilor de cîøtig salarial prin autoexploatare cu beneficiile timpului liber dedicat convivialitæflii.) 35.) 37. destinatæ photo credit: Martin Juen „luptei împotriva delincvenflei“ øi a criminalitæflii organizate. Curent teologico-politic sunnit care se prezintæ pe sine drept o revenire la islamul originar. economiøti. perfect tolerabil de cætre ordinea existentæ – al acestei poze critice. (N. companie de navigaflie maritimæ. pentru apærarea bunurilor comune øi de patrimoniu: apæ. aliindu-se totodatæ cu Ibn Saud. între alflii.) 29. la nivelul conduitelor individuale. øi deci dezechilibrele potenfliale. o parte a salariaflilor. datoritæ disensiunilor interne. al Bæncii Mondiale øi al Organizafliei Mondiale a Comerflului. considerînd cæ schimbarea politicæ va veni abia pe aceastæ cale. red. Massachusetts Institute of Technology (Institutul de Tehnologie din Massachusetts). a unui vas spre Bastia de cætre militanfli STC. ar fi contradictorie. red. (N. Nicolas Hulot (n. (N.a. tr.) 33. legalizarea informatorilor de poliflie. anticonsumeriste øi ecologiste care se opun tendinflei – intrinsece totuøi pentru o economie organizatæ capitalist – de a produce mereu mai mult øi mai diversificat (pînæ la futilitate). tr. Ceea ce se respinge astfel e obiectivul în sine al urmæririi ratei de creøtere economicæ. urmatæ de blocarea portului Marsilia – pentru a se opune privatizærii integrale cætre un fond de investiflii. fulguranfla ei. prin respingerea deopotrivæ a tradifliilor intelectuale øi a islamului popular ca „inovaflii“. un an mai devreme. în prezent existînd în circa 40 de flæri de pe mapamond. pentru apærarea serviciilor publice de sænætate øi de securitate socialæ. între 1984 øi 1992) øi în prezent editura cu acelaøi nume. personalitate a Partidului Socialist (dupæ ce în tinerefle a fost troflkist). (N. De vreo 15 ani s-a implicat în promovarea în rîndurile marelui public a unui ecologism consensual. judecarea în Franfla a unor persoane cærora legislaflia francezæ le refuzæ extrædarea pentru delicte politice. Formatæ în 1966 în California. ea s-a poziflionat pentru un control mai strict al pieflelor financiare øi împotriva „financiarizærii“ economiei. existæ øi o Bologna Burns.

artiøti øi intelectuali independenfli etc. sedii de bænci øi magazine ce sînt de asociat cu ordinea simbolicæ dominantæ a capitalismului. (N. idei deduse nemijlocit din conceptul unei suveranitæfli populare eficiente øi necruflætoare. Dupæ iarna dificilæ care a urmat. (N. care exploata turnætoria. Jean Varlet ø. red. Istoric vorbind. (N.) 55. Practica sa redacflionalæ. cît øi prin rezistenfla împotriva ingerinflelor/ocupafliei occidentale. Dupæ anihilarea øefilor (Jacques Roux. „sticlæ mare“). red. Brigade Anti-Flic des Tarterêts. legatæ de condifliile demografic-culturale locale (øi în parte øi de cele de relief muntos – continuitatea teritoriului este puternic fragmentatæ pe væi). În original „enragés“. în deplinæ independenflæ.ca/documents/OaxacaCommune. Obicei spaniol apærut dupæ anii ’90. red. de o reflecflie experimentalæ asupra naturii mediumului (a formatului de emisiuni. În urma înfrîngerii lui Napoleon al III-lea într-un ræzboi prost organizat împotriva Germaniei proaspæt unificate. a restricfliilor la libertatea avortului etc. rural øi indigenist. mai întîi în argoul cazon al trupelor de ocupaflie colonialæ din Algeria. care a produs un model alternativ de luptæ politicæ: atît faflæ de cel electoralist. tratamentul øi valorificarea metalelor neferoase øi a celor speciale. (N.. a uzinelor nucleare. (N. regiunea a fost situl unei experienfle politice revoluflionare de autoguvernare comunalæ – Comuna din Oaxaca – într-o situaflie de revoltæ pornitæ de la bazæ. ca un regim democratic-popular revoluflionar cu puternice træsæturi socialiste. de cætre sovietele de muncitori øi soldafli galvanizate de boløevici. a traficurilor ilegale øi a altor fenomene considerate dæunætoare pentru siguranfla publicæ.) 49. marginali. n. pe de altæ parte.) 46. n-au putut decît sæ se întæreascæ în condifliile masivei imigraflii maghrebiene de dupæ al Doilea Ræzboi Mondial øi ale deplinei aculturæri a descendenflei acesteia.socialistproject. controlul preflurilor la grîne etc.) 44. reprezentînd aspirafliile sanculoflilor. pornind din capitala statului. Date la care au fost declanøate insurecflii populare armate. 5.) 50.) 52. (N. Odatæ armistifliul semnat. red. a se vedea http:// www.) 45. (N. red.) 47. în Italia. al partidelor tradiflionale. Cuvîntul a intrat în limbæ din arabæ (nak > i-nik. pe calea autoorganizærii de la bazæ.) ca expresie a intereselor publicului sæu øi. fie pentru a forfla trecerea. grupurilor compacte. dupæ interpretarea lui Marx însuøi øi apoi a Rosei Luxemburg). n. red. (Pentru o descriere analiticæ integralæ a evenimentelor øi o plasare a lor în contextul istoric øi politic al Mexicului. marea burghezie francezæ e gata sæ încheie pacea. 8. „a(-l) fraieri“. dicflionarul îi înregistreazæ înflelesul de „a poseda carnal (pe cineva)“. a 3-a sg. red. dar cu coeziune efemeræ. Ea s-a angajat nemijlocit în lupta politicæ øi armatæ pentru impunerea propriei versiuni de islam reconstruit øi de stat islamic. „a(-l) pedepsi“. sub asediu. Verbului popular øi argotic niquer (sinonim al lui baiser). „a o face (cuiva)“. „a(-l) înøela“. Situîndu-se la stînga iacobinilor øi montaniarzilor. în 2006.) 58. (N. totodatæ. * Autonomismul este o varietate de marxism punînd accentul pe capacitatea clasei muncitoare de a forfla modificæri în organizarea sistemului capitalist independent de stat. pers. la 28 de km sud-est de Paris). (N. Cuprinde dispoziflii securitare regrupînd øi înæsprind mijloacele legale de combatere a terorismului. Staflie de radio independentæ care a funcflionat la Bologna. capitalul majoritar e deflinut de firma elveflianæ de tranzacflii cu materii prime Glencor. Île-de-France. Data la care s-a declanøat procesul insurecflional prin care parizienii.. scuturi improvizate øi bare de lemn sau metal). era deja autoadministrarea dupæ legea cutumiaræ indigenæ a numeroase municipalitæfli. asemænætor experienflelor populare din Parisul anilor 1870–1871 sau din Rusia în 1905 øi 1917. respectiv Comuna insurecflionalæ împotriva republicii burgheze de dupæ cæderea lui Napoleon al III-lea. la malul Pacificului. BAC.a. red. cu acordul germanilor se organizeazæ în grabæ alegeri (la 8 februarie 1871) pentru o Adunare Naflionalæ øi un guvern care sæ semneze 182 . Circa o treime din locuitori sînt indigeni.) øi de democraflie directæ. red. (N. CRS în original.html). cu consecinfla abandonærii unui sit reputat drept cel mai poluat din Franfla øi a læsærii pe drumuri a 830 de muncitori. parizienii.) 54. instrument autogenerat al vieflii sociale nemijlocite a acestuia. de manifestanfli camuflafli în negru. (N. Oaxaca de Juarez. Lege conceputæ de guvernul Jospin øi votatæ în noiembrie 2001. înainte ca øi aceastæ tentativæ de depæøire insurecflionalæ a revolufliei burgheze sæ fie zdrobitæ în timpul Directoratului. În funcflie de situaflie. red. datoratæ presiunilor exercitate pe piaflæ de creøterea cererii chineze. Respectiv. la Petrograd øi Moscova. ideile acestui curent au fost curînd reluate øi amplificate de Gracchus Babeuf øi de prietenii sæi din „Conjuraflia Egalilor“ (practic. de la Noyelles-Godault. bineînfleles cu preflul sporirii capacitæflii de supraveghere intruzivæ a vieflii private (fiøaj genetic ori violarea comunicafliilor electronice. în spatele lichidærii a stat aducerea deliberatæ în pragul falimentului a filialei din nordul Franflei de cætre conducerea grupului. în condiflii de foamete suportate mai ales de pæturile særace øi muncitorimea parizianæ. sub toate aspectele øi pentru tofli cei implicafli Ca un detaliu: 40% din populaflia sa actualæ sînt tineri de pînæ în 20 de ani. a tipurilor de conflinuturi øi de informaflie etc. susflinætorii unei forme de protocomunism. Numele dat. la palabre. negustori precedafli de cei spanioli (de unde øi originea cuvîntului în sabir). Confruntatæ cu creøterea preflului metalului. De menflionat cæ în francezæ sensul de „discuflie interminabilæ øi inutilæ“. casnice.) 56. atît prin ræsturnarea regimurilor la putere în flærile musulmane. a treia în Rusia.) 53. fie ridicînd baricade øi ducînd lupte de stradæ.) în timpul terorii iacobine. Îi este definitorie øi o înflelegere mai largæ. autoorganizærii øi luptei populare prin practica „adunærilor“. s-a produs o catastrofæ prin explozia unei uzine chimice din apropiere: un nor de dioxinæ a fost eliberat în atmosferæ. indicativ: „el face amor“) pe la sfîrøitul secolului al XIX-lea. Sensul prim ræmîne legat de experienfla colonialæ. menitæ sæ cuprindæ øi munca nesalariatæ ori necuantificatæ în cadrul actualelor relaflii de producflie – øomeri. ce acflioneazæ ca un fel de forfle de øoc. Pe acest fundal øi în contextul unei severe crize politice la nivel naflional. unde. studenfli. red. la douæ luni dupæ atentatele de la 11 septembrie din SUA. black bloc trebuie væzutæ mai mult ca o tehnicæ ori o tacticæ „de manifestaflie“ ce poate fi adoptatæ de grupuri diferite. refæcute în interesul pæturilor bogate ale burgheziei. cît øi faflæ de cel zapatist. tr. zisæ Seveso (Directiva 96/82/CE). Les Tarterêts e numele unui imens cartier de blocuri (cca 80 ha. pe 10 iulie 1976. red. în nota urmætoare. E de reamintit cæ. 8500 de locuitori) de la Corbeil-Essonnes (municipalitate în Essonne. devenit emblematic pentru problemele ridicate de acest gen de habitat urban. unde sînt mai ieftine. în funcflie de peste un secol. O particularitate politicæ aici. les Enragés a fost numele dat unei facfliuni revoluflionare radicale. (N. au proclamat Republica la 4 septembrie 1870. au instaurat Comuna prin care Parisul s-a autoguvernat timp de douæ luni. În original: tout niquer. de sindicate øi de partidele politice. tinerii cumpæræ bæuturi alcoolice din supermarketuri. în general de extremæ stîngæ –.) 51. (N. „a(-l) face praf“ etc. cu motivaflie diversæ. Redenumit Recylex. În spaniolæ în text (literal. La palabre este numele afro-francez dat øi azi discufliilor øi deliberærii în adunærile sæteøti tradiflionale. inclusiv cu sensurile lui de injurie ori imprecaflie. în cadrul unor demonstraflii de masæ. Stat în sudul Mexicului. în timpul Revolufliei Franceze. Mai explicit despre contextul celui de-al doilea moment evocat aici. Guvernul de Apærare Naflionalæ abia format decide continuarea ræzboiului împotriva trupelor germane care ocupaseræ nordul Franflei øi asediau capitala. ale cærei idei politice i-au inspirat în parte angajamentele militante. din Chiapas (statul cu care Oaxaca se învecineazæ la est). dar øi sensurile secundare: „a înhæfla (pe cineva)“. distribuifli în 16 etnii. a structurærii programelor. revoltîndu-se. Prin unii dintre animatorii ei – de exemplu. Franco (Bifo) Berardi – a fost apropiatæ de miøcarea autonomistæ*. timp de cinci luni. mai flexibilæ a ideii luptei claselor decît în marxismul clasic. prin crearea propriilor sale forme de viaflæ socialæ øi a propriilor modalitæfli de practicæ/luptæ politicæ. Îøi trage denumirea de la principalul sæu oraø. al cincilea stat ca mærime din federaflia mexicanæ. situat în sud-vestul istmului Tehuantepec. respingînd orice cenzuræ.ramuræ djihadistæ. (N. Grup industrial francez specializat în producflia. Adesea atacæ øi vandalizeazæ localuri de instituflii. inclusiv cele comuniste. Metaleurop a ajuns în atenflia publicæ datoritæ polemicii iscate de afacerea lichidærii brutale în 2003 a filialei sale Metaleurop Nord.) 57. a fost hrænitæ. ce priveøte obligaflia statelor membre de a fline evidenfla siturilor industriale cu riscuri de accidente majore. autonomiste. iar odinioaræ negocierilor protocolare ale negustorilor francezi cu øefii locali ai comunitæflilor. „a(-l) umili“. tacticile black bloc îøi au originea în miøcærile de protest øi de rezistenflæ ale autonomiøtilor germani din anii ’80 împotriva evacuærilor de squat-uri. A fost o insurecflie urbanæ în interiorul cæreia s-au dezvoltat forme inedite ale participærii. tr. Ea e asociatæ localitæflii italiene Seveso. mai ales la forma de plural a cuvîntului) e de fapt un sens derivat. nu evitæ angajarea în ciocniri cu poliflia. red. ca forme ale democrafliei directe øi autoguvernærii democratice. „pælævrægealæ“ (sau chiar øi acela de „discuflie lungæ øi dificilæ în vederea unui rezultat precis“.) 48. Directivæ europeanæ. Potrivit acestora. au încercat sæ-i combatæ în numele unor idei de egalitate socialæ færæ compromisuri (de exemplu. în ciuda forflei financiare a principalului acflionar. Les Enragés a mai fost øi titulatura adoptatæ de un grup studenflesc în timpul revoltelor din mai 1968. Théophile Leclerc. În original. ducînd direct la abolirea monarhiei). Mai degrabæ decît un indiciu de apartenenflæ ideologicæ sau afiliere politicæ definitæ – culoarea neagræ s-a spus cæ ar trimite spre medii anarho-libertare. sub dublul asediu al trupelor prusace øi al celor guvernamentale franceze. la sfîrøitul anilor ’70. în paralel cu sistemul politic øi administrativ federal. cu aceleaøi conotaflii sexuale injurioase. vezi supra. adunîndu-se sæ bea øi sæ petreacæ în stradæ. (N. Uzul øi ræspîndirea cuvîntului în pæturile populare ale societæflii franceze. cu glugi øi fefle acoperite (uneori cu cæøti de motociclist. prin impozit progresiv. vezi øi supra. imigranfli. în stare sæ-øi conserve astfel realmente prerogativele împotriva deturnærii ei prin regimul reprezentativ în favoarea unei structuri sociale de clasæ. de exemplu) øi deci al atingerilor aduse libertæflilor individuale. Primele douæ la Paris: prima Comunæ insurecflionalæ (radicalizare a Revolufliei Franceze. acesta a dorit în felul acesta sæ delocalizeze cu cheltuieli minime.

situat la marginea departamentului Val-de-Marne. De teama revoltei stræzii. precum øi o parte din populaflia înstæritæ a capitalei se instaleazæ la Versailles (locsimbol al monarhiei. au dus greul asediului. ci øi „proprietate“ a parizienilor. în sudul aglomerafliei pariziene. între 24 noiembrie øi 15 decembrie au avut loc greve unitare de amploare – susflinute de opinia publicæ – deopotrivæ în funcflia publicæ øi în sectorul privat împotriva aøa-numitului „plan Juppé“ (dupæ numele prim-ministrului. mari burghezi øi monarhiøti favorabili pæcii. iar trupele fraternizeazæ cu ea. la vremea aceea. de exemplu: prelungirea duratei de cotizaflie pentru pensie pentru salariaflii funcfliei publice. poporul îi asalteazæ pe reprezentanflii presupuøi ai guvernului (doi generali versaillezi. apærîndu-se onorabil. (N. Începute în octombrie de salariaflii din întreg sectorul public. care este de altfel cel mai mare tîrg mondial de produse proaspete. de cætre CRS a unei grenade fumigene lîngæ o moschee) øi. (N. red. Parizienii øtiu cæ ei. la 7 km de Parisul propriu-zis. red.) 62. totodatæ. Nu doar cît priveøte ræzboiul de apærare. (N. care trimisese în parlament deputafli ferm republicani øi partizani fervenfli ai continuærii ræzboiului. sub protecflia trupelor germane).5 ani la 40 (în vigoare din 1993 pentru salariaflii din privat). guvernul a dat înapoi. ræspunzætori de masacrele din iunie 1848.) 60.) 59. Planurile guvernamentale conflineau o serie de mæsuri afectînd ansamblul salariaflilor. fixînd praguri de creøtere a cheltuielilor medicale øi sancfliuni pentru medicii care le-ar depæøi. guvernul øi parlamentul. (N. Majoritatea rezultatæ. populaflia împiedicæ rechiziflionarea tunurilor. plætite de ei prin subscripflie popularæ. abandonînd reforma pensiilor. red. cele mai puternice de dupæ cele din mai 1968. locul de pornire al ræzmeriflei. øi se consideræ trædafli. o creøtere a tarifelor de spitalizare øi restricflii la rambursarea medicamentelor. Suburbie a Parisului unde au avut loc incidentele care au declanøat revoltele din noiembrie 2005 (moartea accidentalæ a doi tineri fugærifli de poliflie. trimite armata pe 17 martie 1871 sæ recupereze tunurile din Belleville øi Montmartre. În fafla masivitæflii protestului social. de la 37. 11–14 March 2010 photo credit: Martin Juen 183 . ridicæ baricade øi fraternizeazæ cu soldaflii. trei zile mai tîrziu. apoi lansarea. færæ a ceda însæ în privinfla securitæflii sociale.) Bologna Burns. sînt împuøcafli). de unde Adolphe Thiers. compusæ mai ales din conservatori provinciali. nemulflumeøte capitala. plafonarea øi impozitarea alocafliilor familiale pentru familiile cu copii cele mai defavorizate. Mai peste tot în oraø. (N. red. UniCampus Vienna. øeful noului guvern. Alain Juppé) de reformæ în domeniul pensiilor øi al securitæflii sociale.verso tratatul de pace.) 61. ci øi în privinfla libertæflilor cetæfleneøti øi a cuceririlor sociale devenite posibile prin ræsturnarea regimului lui Napoleon al III-lea. Or. red. aceste 227 de tunuri nu sînt doar mijloacele de apærare ale oraøului. Oræøel în Île-de-France. prin eforturile øi privafliunile întregului oraø. Sediul preøedinfliei øi reøedinfla oficialæ a preøedintelui Franflei. Grevele din 1995 din Franfla au fost. însoflite de creøterea cotizafliilor de sænætate pentru pensionari øi øomeri. E renumit prin piafla sa de importanflæ naflionalæ în Franfla. A doua zi de dimineaflæ. stabilirea unei legi anuale a securitæflii sociale.

Echipa editorialæ a pornit de la un minim de exigenfle clare: traducerea riguroasæ în limba românæ a unor scrieri majore din filosofia contemporanæ øi din teoria recentæ a artei øi. Nu e vorba însæ de simplul „import“ în românæ al unor „idei“. 23 lei Remo Guidieri: Abundenfla særacilor 14 × 23 cm 172 pag. Dorobanflilor. Praxis – consacratæ explorærii strategiilor efective ale luptei politice pe diverse fronturi øi meridiane. globalizarea. 9 lei Jean Baudrillard: Simulacre øi simulare 14 × 23 cm 120 pag. (post)modernitatea. APARIfiII RECENTE Boris Groys: Topologia aurei øi alte eseuri 14 × 23 cm. filosofic) în româneøte. Baudrillard. 12 tel.. aporiile reprezentærii øi ale istoricitæflii.-L. în acest fel. al cæror potenflial explicativ øi analitic se constituie într-un „aparat conceptual“ util deopotrivæ cercetætorilor øi practicienilor.ideaeditura. ale cæror prime titluri au apærut deja. Granel. Tamás.400117 RO Cluj Str. noncomercialæ. editura øi-a propus sæ împrospæteze. Lyotard. 2008 40 lei . adicæ simultan locale øi globale. Public – acoperind autoproducflia artistico-democraticæ. Asumîndu-øi caracterul de edituræ micæ. Agamben. 24 lei IDEA artæ + societate #27.. sînt aduse. nihilismul etc. Groys.ro www. în sfîrøit. J.e. teoriile contemporane ale artei. M. 19 lei Alain Badiou: Manifest pentru filosofie 11.: + (campus de luptæ. a spafliului public. nr. G. prin noile sale colecflii. Publicarea în prima colecflie a unor autori precum Benjamin. într-o manieræ coerentæ øi comprehensivæ în spafliul public românesc. 19 lei Walter Benjamin: Jurnalul moscovit 16 × 23 cm. Sloterdijk. opereazæ sub generice precum Refracflii – dedicatæ analizelor culturale øi socio-politice in situ. împotriva neoliberalizærii universitæflii)40-264-594634 tinka@ideaeditura. Foucault. pornind de la situafliile politice øi contextele intelectuale actuale. ci. G. sæ contribuie la deplasarea øi acutizarea capacitæflii de a gîndi ceea ce ni se întîmplæ. Lacoue-Labarthe sau a unor materiale despre opera unor artiøti ca Joseph Beuys oferæ puncte de sprijin pentru cartografierea teritoriului artei moderne øi actuale. nu dorim doar sæ racordæm cititorul la „avangarda“ gîndirii filosofice actuale. Cu alte cuvinte.8 × 19. Barthes. 2008 20 lei IDEA artæ + societate #30–31. 2007 20 lei IDEA artæ + societate #29. Nu în ultimul rînd. 2007 20 lei IDEA artæ + societate #28. IDEA a funcflionat. prin chiar actul traducerii ori prin texte originale. astæzi. editura a început sæ asume øi producflia propriu-zisæ – fie în mod individual. aceea în care limba se pune la încercare în toate resursele ei logice øi expresive. multiplæ. introducerea fiabilæ în dezbaterea intelectualæ de la noi a unor interogaflii exemplare pentru lumea în care træim. mai ales. prin douæ colecflii – Balcon øi Panopticon. 124 pag. din 2001 pînæ acum.5 cm 88 pag. Arendt. sæ-i punem la dispoziflie mari lecturi ale unor probleme cu care se confruntæ în viafla societæflii: politicul øi puterea.ro Editura IDEA a luat naøtere ca un proiect deopotrivæ teoretic øi practic: publicarea de texte ca tot atîtea instrumente de reflecflie asupra artisticului. Aceste noi colecflii. øi. Flusser. Babias. socialului øi politicului.. Prin opfliunea pentru un anumit tip de scriituræ. fie colectiv – de discurs critic aplicat. de Duve. pentru prima datæ. 120 pag. idiomul critic (i. prin aceasta. Prin prezenfla în cea de-a doua colecflie a unor autori ca Derrida. Deleuze. cæderea comunismului sau criza universitæflii. Nancy. Lovink.

B. These new collections operate under titles such as Refracflii [Refractions] – dedicated to cultural and socio-political analyses in situ. Derrida. taking as its starting point the present political situations and intellectual contexts – a simultaneously global and local theoretical endeavour. with its recent series the publishing house has also committed itself to the production of applied critical discourses. de Duve. 175 pag. Accepting its condition as a small. teritoriu. Sloterdijk. Deleuze. In this way. Baudrillard. the critical (i. Lyotard. finally. Public – covering the various modalities of artistic-democratic self-production of public space in Romania.5 cm 96 pag. Lacoue-Labarthe or materials on the work of artists as Joseph Beuys.. 2009 40 lei IDEA artæ + societate #33-34. 115 pag. the crisis of academia. O filosofie a artei Victor Burgin: Sfîrøitul teoriei artei Philippe Lacoue-Labarthe: Ficfliunea politicului. ÎN PREGÆTIRE / COMING SOON J. by the very gesture of translation or through original texts. Tamás.ideamagazine. In other words. non-commercial publishing house. Committed to publishing texts as implements of reflection upon the artistic. However. G.ro www. 9 lei Michel Foucault: Securitate. 239 pag. 10 lei Alain Badiou: Secolul 14 × 23 cm. Nancy. Babias. we would like not only to connect the reader to the “avant-garde” of contemporary philosophical thought. by publishing thinkers such as Derrida. 2009 20 lei IDEA artæ + societate #33-34.ideaeditura. etc.www.8 × 19. For the first time in the Romanian public space. 29 lei Mihály Vajda: Conversaflii pe malul rîului Ilisos 11. Heidegger. (post)modernity. J. Arendt. Agamben. 352 pag. but not least. Despre televiziune Arthur Danto: Transfigurarea locului comun. Lovink. Flusser. Barthes. Praxis – dealing with the exploration of the concrete strategies of progressive political struggle all over the world. Last. In the second series. the predicaments of representation and historicity. IDEA aims to insert into the Romanian public debates interrogations which are exemplary for the world we live in. By this.-L. nihilism. Foucault. Groys. Providing important guiding marks for mapping the realm of modern and contemporary arts.5 cm. and the political. M. 25 lei IDEA artæ + societate #30–31. the editorial staff started with a clear set of minimum goals: the translation into Romanian of major texts of contemporary philosophy and recent theory of art. globalization. since 2001. and. philosophical) idiom of Romanian. the fall of communism.e. the social. arta øi politica Boris Groys: Post-scriptumul comunist 11. populaflie 14 × 23 cm. to orient our possibilities of thinking toward the criticality of what happens to us today. Stiegler: Ecografii. run two series – Balcon and Panopticon. 2009 40 lei . 2008 40 lei IDEA artæ + societate #32. this means more than “importing” certain “ideas”. the elucidative and analytical potential of art theory provides a conceptual toolbox useful to both theorists and artists.ro IDEA publishing house was born as a theoretical and practical project at the same time. the first series includes such authors as Benjamin. 29 lei Michel Foucault: Trebuie sæ apæræm societatea 14 × 23 cm. IDEA has. Granel. but also to provide the public with major readings of questions burdening our contemporary societies: power and the political. contemporary art theory is brought along in a coherent and meaningful fashion. G. By promoting a certain type of writing – that in which the language experimentally but rigorously explores its logical and expressive resources – the publishing house intends to refresh.8 × 19.

Dorobanflilor. 96 pag. CÆRfiI DE ARTIST Dan Perjovschi: Postmodern Ex-communist 16 × 23 cm. 96 pag. 25 lei Oliver Marchart: Hegemonia în cîmpul artei.arta: 2008 16 × 23 cm. 132 pag. 200 pag.400117 RO Cluj Str. 200 pag. 19 lei Augustin Ioan. Marius Babias: Recucerirea politicului. 128 pag. 200 pag. 35 lei Daniel Knorr: Carte de artist 16 × 23 cm. Editatæ de Marius Babias øi Sabine Hentzsch. sau cu ocazia participærii editurii la tîrguri de carte.ideaeditura. la sediul editurii din Cluj.ro www. D11. Economia culturii în societatea capitalistæ 16 × 23 cm. 35 lei CÆRfiI DE ARTIST Lia Perjovschi: Contemporary Art Archive Center for Art Analysis 1985–2007 16 × 23 cm. DVD 35 lei Nicoleta Esinencu: A(II)Rh+ 16 × 23 cm. Ciprian Mihali: Dublu tratat de urbanologie 16 × 23 cm. 35 lei H. Lucia Tkácová: ˇ Dialectics of Subjection #4 16 × 23 cm. 35 lei Mircea Cantor: Tæcerea mieilor. d12 øi politica bienalizærii 16 × 23 cm. Carte de artist de Daniel Knorr poate fi achiziflionatæ prin comandæ pe site-ul editurii. Cartea mai cuprinde øi un DVD cu un film de 32 de minute care documenteazæ întregul proces al producerii sale. Expozifliile documenta dX. nr. în standul sæu exclusiv. inserate øi presate într-o selecflie singularæ în corpul cærflii. 30 lei Spafliul Public Bucureøti | Public Art Bucharest 2007 16 × 23 cm 25 lei Marius Babias: Naøterea culturii pop 16 × 23 cm. 124 pag. Fiecare exemplar confline diverse deøeuri gæsite øi culese (alese) de artist din spafliul public. 25 lei .: +40-264-594634 tinka@ideaeditura. 240 pag. 140 pag. 190 lei Aceastæ carte a fost publicatæ în 240 de exemplare-unicat semnate øi numerotate de cætre artist. Editura IDEA are la dispoziflie 100 de exemplare din seria A 1/100 – A 100/100. cu etapele øi implicarea artistului în fiecare dintre ele. 12 tel. 35 lei Anetta Mona Chiøa. seria de cærfli de artist este publicatæ de Editura Idea (Cluj) øi Verlag der Buchhandlung Walther König (Köln).ro COLECfiIA PUBLIC Spafliul Public Bucureøti | Public Art Bucharest 2007. The Silence of the Lambs 16 × 23 cm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->