Sunteți pe pagina 1din 4

C.F.

R si protectia mediului
Pe
plan european se manifest o tendin de cre tere a transportului feroviar (cotat ca cel mai pu in poluant mod de transport), promovarea transportului ecologic cu impact minim asupra mediului nconjur tor fiind principala preocupare a rilor europene, deci i a Romniei.

Politica de mediu declarat politic orizontal a Uniunii Europene, conform Tratatului de la Amsterdam, a f cut din dezvoltarea durabil un obiectiv primordial. Conceptul dezvolt rii durabile desemneaz dezvoltarea care r spunde nevoilor actuale, f r a compromite capacitatea genera iilor viitoare. Dezvoltarea viitoare trebuie s se fondeze pe principiul dezvolt rii durabile i pe un nivel nalt de protec ie a mediului. Politica n domeniul mediului vizeaz urm toarele obiective: y protec ia mediului, y ameliorarea calit ii sale, y protec ia s n t ii publice, y utilizarea prudent i ra ional a resurselor naturale, Aspectele legate de impactul oric rei activit i asupra mediuluiu sunt n mod necesar luate n considerare n cadrul politicilor sectoriale. Evaluarea impactului asupra mediului reiese din definirea i punerea n aplicare a tuturor politicilor economice i sociale ale Uniunii Europene, inclusiv comer , industrie, energie, agricultur , transport si turism. Ca instrumente de aplicare a protec iei mediului se disting, n plus fa de cele legislative, instrumentele tehnice i financiare. Instrumentele tehnice asigur respectarea standardelor de calitate privind mediul ambiant i utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. n categoria instrumentelor tehnice pot fi incluse: standarde i limite de emisii, cele mai bune tehnologii disponibile, denominarea eco (eco-etichetarea), criteriile aplicabile inspec iilor de mediu n statele membre.

Conform Strategiei protec iei mediului n Romnia, care reprezint i cadrul general de ac iune al strategiei transportului feroviar n ceea ce prive te protec ia mediului, obiectivele ecologice strategice generale decurg din sarcinile ce revin rii noastre privind rezolvarea problemelor de mediu, innd cont de: y abordarea impactului la scar global ; y aspectul abord rii intermodale prin care sunt evaluate problemele de mediu pentru a se eviden ia avantajele pe care le poate prezenta un mod de transport sau altul din punct de vedere al impactului asupra mediului; y aspectul integr rii in sistemul european de transport, cu prioritate pe coridoarele paneuropene care traverseaz si teritoriul Romniei, ceea ce impune respectarea normelor interna ionale si evaluarea impactului activit ii de transport asupra mediului prin gama de indicatori specifici; y aspectul local al impactului transportului asupra mediului, ce cuprinde inventarul politicilor de mediu, evaluarea impactului pentru planuri/programe/proiecte, automonitorizarea factorilor de mediu si reglementarea obligatorie a activit ilor desf urate in toate unit ile de baza cu impact semnificativ sau poten ial asupra mediului. y promovarea la nivel interna ional a m surilor privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale i mondiale.

Pentru implementarea acestor principii i obiective strategice, CFR S.A. trebuie s aib n vedere urm toarele: y prevenirea i controlul integrat al polu rii, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activit ile cu impact asupra mediului; y evaluarea impactului asupra mediului n faza ini ial de proiect, pentru activit ile cu impact semnificativ asupra mediului; y stabilirea i urm rirea realiz rii programelor pentru conformare

men inerea i ameliorarea calit ii mediului reabilitarea zonelor afectate de poluare implemetarea sistemelor de management i audit de mediu educarea i con tientizarea personalului, precum i participarea acestuia n procesul de elaborare i aplicare a deciziilor privind mediul Obiectivul principal al CFR SAA este reducerea impactului pe care activit ile de transport feroviar, proiectele i lucr rile de reabilitare/modernizare a c ii ferate o au asupra mediului, acest deziderat urmnd a fi realizat prin: y implementarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005, urmat de realizarea sistemului integrat management calitate mediu; y gestiunea de eurilor, care include: depozitarea selectiv , raportarea c tre autorit ile de mediu i impunerea unor programe de reducere etapizat a acestor cantit i coroborat cu cre terea gradului de recuperare i valorificare a lor; y utilizarea sistemului informatizat de management al de eurilor rezultate din activitatea "CFR" SA. Colectarea, depozitarea i valorificarea de eurilor principalelor tipuri de de euri rezultate din activitatea "CFR"SA. y asigurarea monitoriz rii factorilor de mediu prin laboratoarele proprii de monitorizare a factorilor de mediu y achizi ionarea de echipamente pentru dotarea laboratoarelor de protec ia mediului acordul de mprumut cu Finan are BIRD al CNCF"CFR"-SA y continuarea procesului de extindere i acreditare a activit ii laboratoarelor de monitorizare a factorilor de mediu y utilizarea sistemului GIS la nregistrarea datelor de monitorizare a factorilor de mediu; y asigurarea accesului liber la informa ia de interes public prin site-ul companiei y gestiunea zgomotului, condi ie impus de la data de aderare, care cuprinde: identificarea zonelor ce nregistreaz dep iri ale nivelului admisibil de zgomot i elaborarea h r ilor de zgomot i a planurilor de ac iune pentru gestiunea zgomotului. y utilizarea erbicidelor biodegradabile i a metodelor alternative pentru controlul vegeta iei y asigurarea dezbaterilor publice la luarea deciziilor privind promovarea proiectelor de interes public sau privat, etapizat n scopul men inerii unei leg turi ct mai eficiente cu comunitatea interesat y integrarea i urm rirea respect rii reglement rilor de protec ia mediului n proiectarea i execu ia lucr rilor de reabilitare i extindere a infrastructurii feroviare prin aplicarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) i caiete de sarcini pentru execu ie (construc ie) Acorduri de mediu Informa ii privind mediul de inute de CFR SA (Anexa C la Ordinul 1182 din 18.12.2002 al ministrului apelor i protec iei mediului, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului, publicat n Monitorul Oficial nr. 331 din 15 mai 2003) Formular de registru pentru eviden a solicit rilor de furnizare a informa iilor privind mediul, de inute de CFR SA (Anexa E la Ordinul 1182 din 18.12.2002 al ministrului apelor i protec iei mediului, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului, publicat n Monitorul Oficial nr. 331 din 15 mai 2003) Proiecte cu finan are extern Harti strategice de zgomot pentru c ile ferate principale y y y y

Documente privind protec ia mediului n vigoare la CFR SA Dispozi ia directorului general al CFR SA nr. 84 / 10.12.2004publicat n Foaia Oficial CFR nr. 15 / 2004 Dispozi ia directorului general al CFR SA nr. 64 / 08.09.2005,privind organizarea activit ii de implementare a sistemului de management de mediu la CNCF CFR SA, publicat n Foaia Oficial CFR nr. 8 / 2005 Dispozi ia directorului general al CFR SA nr. 73 / 31.10.2005,privind introducerea n exploatare curent a modulului Eviden a de eurilor, n cadrul aplica iei informatice IRIS MP5, publicat n Foaia Oficial CFR nr. 9 / 2005 Procedura opera ional pentru prevenirea i tratarea accidentelor de mediu Extras din Raportul de activitate al CFR SA n anul 2005 privind protec ia mediului Extras din Raportul de activitate al CFR SA n anul 2007 privind protec ia mediului