Sunteți pe pagina 1din 15

I. Organizarea i func ionarea Consiliului Jude ean Boto ani.

Premise i factori de impact


1. Cadrul general de organizare i func ionare a Consiliului Jude ean

Consiliul Jude ean Boto ani este organizat i func ioneaz ca autoritate a administra iei publice locale, constituit la nivel jude ean pentru coordonarea activit ilor consiliilor comunale i or ene ti, n vederea realiz rii serviciilor publice de interes jude ean, conform Legii administra iei publice locale nr.215/2001. Consiliul Jude ean Boto ani a luat fiin teritorial administrativ a teritoriului Romniei. Num rul membrilor Consiliului Jude ean se stabile te prin ordinul prefectului, n func ie de num rul locuitorilor jude ului. Consilierii jude eni i pre edintele Consiliului jude ean se aleg prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat de c tre cet enii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorial n care urmeaz s - i exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, republicat . Consiliul jude ean se declar legal constituit dac majoritatea consilierilor jude eni valida i au depus jur mntul. Constituirea Consiliului jude ean se constat consilierilor jude eni valida i. Dup declararea ca legal constituit, Consiliul jude ean alege dintre membrii s i 2 vicepre edin i. Ace tia se aleg cu votul secret al majorit ii consilierilor jude eni n func ie. Propunerea de candida i pentru alegerea vicepre edin ilor se face de c tre oricare dintre consilieri sau grupurile de consilieri. Alegerea va fi adoptat prin hot rre a Consiliului jude ean, conform rezultatului votului secret. Dup constituire, Consiliul stabile te i organizeaz comisii de specialitate, a c ror membri pot fi numai consilieri jude eni. Consiliul jude ean Boto ani are un num r de 6 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, dup cum urmeaz : 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, fina e, administrarea domeniului public i privat al jude ului i agricultur ; prin hot rre, adoptat cu votul majorit ii n anul 1968, odat cu reorganizarea administrativa Romniei, prin actul de nfiin are Legea nr. 2 din 1968 privind organizarea

2. Comisia de organizare i dezvoltare urbanistic , realizarea lucr rilor publice, ecologie i protec ia mediului, conservarea monumentelor istorice i de arhitectur ; 3. Comisia pentru servicii pubice i comer ; 4. Comisia pentru activit i tiin ifice, nv mnt, s n tate, cultur , pentru romnii din exterior, activit i sportive, de agrement i culte religioase; 5. Comisia pentru administra ia public local , juridic , ap rarea ordinii publice, respectarea drepturilor i libert ilor cet enilor, rela iile cu ace tia i protec ie social ; 6. Comisia pentru integrare european . Consiliul jude ean Boto ani se ntrune te n edin ordinar , la convocarea pre edintelui Consiliului jude ean. Se poate ntruni i n edin e extraordinare ori de cte ori este necesar, la cererea pre edintelui sau a cel pu in unei treimi din num rul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului. Ordinea de zi a edin elor Consiliului jude ean cuprinde proiecte de hot rri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform ri ale conduc torilor unit ilor subordonate sau care se afl sub autoritatea consiliului, timpul acordat declara iilor politice, ntreb rilor, interpel rilor, peti iilor i alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. edin ele Consiliului jude ean se desf oar legal n prezen a majorit ii consilierilor i sunt conduse de pre edinte sau n lipsa acestuia de vicepre edinte desemnat de pre edinte prin dispozi ie. Dezbaterea problemelor se face n ordinea n care acestea sunt nscrise pe ordinea de zi aprobat . Dezbaterea ncepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hot rre sau a problemei nscrise pe ordinea de zi, pe care o face ini iatorul. Apoi se d cuvntul pre edintelui comisiei de specialitate i, dac este cazul, efului compartimentului care a ntocmit raportul. Asupra proiectelor de hot rri au loc dezbateri generale i pe articole, consilierii putnd formula amendamente de fond sau de redactare. Se adopt cu votul majorit ii consilierilor jude eni urm toarele hot rri ale Consiliului jude ean: hot rrile privind bugetul local; hot rrile privind contractarea de mprumuturi; hot rri prin care se stabilesc impozite i taxe locale; hot rrile privind participarea la programe de dezvoltare jude ean , regional , zonal sau de cooperare transfrontalier ; hot rrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localot ilor i amenajarea teritoriului; hot rri privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit ti publice, cu persoane juridice romne sau str ine. Hot rrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din num rul total al consilierilor locali n func ie.

2. Misiunea

i obiectul de activitate

Consiliul jude ean acord prin aparatul de specialitate i serviciile publice subordonate sprijin i consultan tehnic , juridic i de orice alt natur autorit ilor administra iei publice i comunale, or ene ti i municipale, la solicitarea acestora. Pre edintele, vicepre edin ii

secretarul jude ului mpreun cu aparatul de specialitate, constituie executivul cu activitate permanent , care r spunde de aducerea la ndeplinire a hot rrilor Consiliului Jude ean i solu ioneaz problemele curente ale colectivit ii jude ene. Pre edintele Consiliului jude ean reprezint jude ul n rela iile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele fizice i juridice romne i str ine, precum i n justi ie. Acesta r spunde n fa a aleg torilor de buna func ionare a administra iei publice jude ene. Func ionarii publici i personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Jude ean Boto ani, fiecare n domeniul lor de activitate asigur aplicarea corect a legilor, a celorlalte acte normative, a hot rrilor Consiliului jude ean i a dispozi iilor presedintelui Consiliului.

3. Prezentarea obiectivelor i activit ilor institu iei publice


Consiliul judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, indeplineste urmatoarele atributii principale: alege din randul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti; aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, numarul de personal in limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean; adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

 coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii; administreaza domeniul public si domeniul privat al judetului; hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; hotaraste cu privire la vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, in conditiile legii; hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in conditiile legii; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii institutiilor si serviciilor publice pe care le-a infiintat si le aplica, daca este cazul, sanctiuni disciplinare, in conditiile legii; hotaraste asupra reorganizarii regiilor autonome de interes judetean; exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; stabileste, pe baza consultarii autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti implicate; aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor comunale si orasenesti; in acest sens consiliul judetean poate infiinta servicii publice specializate aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii;

 asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor de cultura, a institutiilor si serviciilor publice de educatie, ocrotire sociala si asistenta sociala, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum si a altor activitati, in conditiile legii; asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive; infiinteaza institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor copilului si asigura buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare analizeaza propunerile facute de autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti, in vederea elaborarii de prognoze si programe de dezvoltare economicosociala sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean; hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean; hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop in care poate infiinta impreuna cu acestea institutii publice, societati comerciale si servicii publice; coordoneaza activitatile Corpului gardienilor publici, in conditiile legii.

4. Prezentarea structurii organizatorice i indicarea fluxului informational


Structura organizatorica a Consiliului Jude ean Botosani cuprinde urmatoarele compartimente:    Cabinet pre edinte Directia buget Directia integrare europeana si relatii internationale Directia externe Directia resurse umane Directia inspectie si control general managementul creditelor   Directia de audit public intern Biroul asigurarea calitatii serviciilor Directia financiar, contabilitate, urmarire creante Directia sisteme informatice Directia urbanism si amenajarea teritoriului

    

Directia

patrimoniu

evidenta

proprietati, cadastru Directia invatamant, cultura Directia de investitii si achizitii publice Directia utilitati publice Directia transporturi, siguranta circulatiei Directia coordonare reglementare infrastructura Directia relatii publice si informare Directia protectia mediului si educatie eco-civica Serviciul asistenta tehnica Directia administratie publica drumuri si

n conformitate cu prevederile art.121 din Constitu ia Romniei i art. 101 alin. (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Jude ean este autoritate a administra iei publice pentru coordonarea activit ii consiliilor locale comunale i or ene ti n vederea realiz rii serviciilor publice de interes jude ean. Consiliul Jude ean, ca autoritate a administra iei publice locale, are un aparat propriu de specialitate, al c rui Regulament de organizare i func ionare se aprob , potrivit art.104 alin.(1) lit. b) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, de Consiliul Jude ean la propunerea pre edintelui. Rela iile interne sunt realizate n cadrul departamentului sau n colaborare cu alte departamente din Consiliul Jude ean Botosani, existnd astfel rela ii de subordonare colaborare. Regulamentul de ordine interioar
1

i a

constituie cadrul care trebuie s asigure n incinta

institu iei, desf urarea n bune condi ii a activit ii fiec rui salariat, respectarea strict organizarea timpului de munc al salaria ilor, recompensele i sanc iunile ce pot fi aplicate.

regulilor stabilite privind ordinea i disciplina muncii, drepturile i obliga iile salaria ilor,

Conducerea direc iilor i a serviciilor independente, constituite n structura func ional a aparatului propriu i are obliga ia de a organiza i coordona activitatea salaria ilor din subordine, de a nt ri ordinea i disciplina. n acest sens directorii, efii de servicii au urm toarele sarcini: y stabilirea atribu iilor dobndit y i r spunderilor pentru fiecare salariat din cadrul direc iei,

serviciului sau compartimentului, n raport cu preg tirea profesional , experien a i rezultatele ob inute n activitatea profesional ; sprijinirea propunerilor i ini iativelor motivate ale personalului din subordine, n vederea mbun t irii activit ii autorit ii publice, precum i a calit ii serviciilor publice oferite cet enilor; y ntocmirea i actualizarea dosarelor profesionale ale func ionarilor publici i p strarea acestora n condi ii de siguran ; y crearea cadrului necesar pentru cunoa terea de c tre to i salaria ii a legisla iei n vigoare, cu deosebire a celei care vizeaz direct activit ile specifice institu iei;

Conform regulamentului de ordine interioar

asigurarea p str rii secretului de serviciu la primirea, ntocmirea, multiplicarea, difuzarea i p strarea documentelor clasificate; urm rirea respect rii circuitului normal al informa iilor informa ional al institu iei; i perfec ion rii sistemului

exercitarea ndrum rii, coordon rii i controlului permanent al activit ii personalului din cadrul direc iilor sau serviciilor, n scopul realiz rii integrale i la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare i func ionare, a legisla iei n vigoare, a hot rrilor Consiliul Jude ean i a dispozi iilor emise de conducerea acestuia, precum i din programele de activitate elaborate; elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentara a salaria ilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activit ii ce o desf oar ; sanc ionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care ncalc obliga iile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare n institu ie; cu vinov ie

n exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei n func ia public pentru func ionarii publici din subordine;

s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cnd propun avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau eliber ri din func ii.

5. Eviden ierea rela iilor interinstitu ionale


Institu iile i serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Jude ean Boto ani

y y y y y y y

Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu Boto ani Centrul Jude ean de Resurse i Asisten Educa ional Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Boto ani Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Boto ani Direc ia Jude ean de Drumuri i Poduri Boto ani Memorialul Ipote ti Centrul Na ional de Studii Mihai Eminescu Muzeul Jude ean Boto ani

y y y y y y y y y y y y y y y y

Orchestra Popular Rapsozii Boto anilor S.C. APA GRUP S.A. Boto ani Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Serviciul Public Comunitar de Eviden a Persoanelor al Jude ului Boto ani Spitalul de Obstetric i Ginecologie Boto ani

Spitalul de Psihiatrie Boto ani Spitalul Jude ean Mavromati Boto ani Spitalul Jude ean de Copii Boto ani coala Popular de Arte i Meserii Boto ani Centrul colar pentru Educa ie Incluziv Boto ani coala de Arte i Meserii "Ion Pillat" - Dorohoi Unitatea de Asisten Medico-Social Mih ileni Unitatea de Asisten Medico-Social Suhar u Unitatea de Asisten Medico-Social Suli a Camera Agricol Jude ean

6. Structura personalului (organizare pe compartimente/birouri/servicii, func ii ocupate)


Personalul angajat este constituit din func ionari publici i salaria i contractuali.

Func ionarii publici au raporturi de serviciu, conform Legii nr. 188/1999 Statutul Func ionarului public, care are drept scop asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala . Personalul institu iei este structurat astfel : Nr. Crt. 1 Total personal 62 Func ionari publici Execu ie 29 Conducere 3 Personal contractual Execu ie 38 Conducere 2

Activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului revine conducerii acestei institutii, iar rezultatele urmarite sunt: asigurarea cunoa terii prevederilor actelor normative, a normelor tehnice sau metodologice de aplicare a acestora, indiferent de forma lor sau de emitentul acestora; uniformizarea modului de n elegere, nsu ire i aplicare a prevederilor legale de reglementare, cel pu in la nivelul colectivelor de specialitate din cadrul aceleia i institu ii; si cre terea randamentului colectivelor de lucru i a calit ii lucr rilor efectuate. Principiile care guverneaz activitatea de formare i perfec ionare profesional a personalului sunt: profesionalism; operativitate si ritmicitate; atitudine, motiva ie; individualitate; impar ialitate.

7. Analiza nivelului de preg tire profesional n func ie de studiile avute


Cariera n func ia public este definit n art. 2. al HG 611/ 2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici ca ansamblul situa iilor juridice i efectelor produse, care intervin de la data na terii raportului de serviciu al func ionarului public pn n momentul ncet rii acestui raport, n condi iile legii. Din punct de vedere al managementului resurselor umane, cariera reprezint evolu ia func ionarului public n cadrul unei organiza ii, respectiv n cadrul func iei publice, progresiv n concordan cu nevoile organiza iei i n func ie de cuno tin ele, competen ele, performan ele i preferin ele func ionarului public. Aceasta nseamn c responsabilitatea n dezvoltarea carierei apar ine att autorit ilor i institu iilor publice, ct i func ionarilor publici. Principiile care stau la baza dezvolt rii carierei func ionarului public, definite prin HG. 611/ 2008, art. 4. sunt competen a, competi ia, egalitatea de anse, profesionalismul, motivarea, transparen a i sunt menite s asigure realizarea scopului formulat n art. 1, alin. 2 al Legii 188/ 199 republicat , privind Statutul func ionarilor publici, i anume crearea unui corp de func ionari publici profesionist i eficient, s fac atr g toare cariera de func ionar public i s ofere anse egale la carier tuturor persoanelor interesate, motivate i care ndeplinesc condi iile stabilite de lege.

Func iile institu iilor i autorit ilor publice n domeniul managementului carierei se realizeaz de c tre compartimentul de resurse umane sau expertul de resurse umane, respectiv de c tre conduc torul ierarhic superior, repartizate n felul urm tor: Compartimentul de resurse umane/ expertul de resurse umane: y y propune planul de ocupare a func iilor publice; centralizeaz necesarul de formare i l transmite ANFP pentru includerea n planul de formare; y are obliga ia de a acorda asisten func ionarilor publici de conducere n vederea i de a monitoriza ndeplinirii obliga iei de a completa cu noi atribu ii, n raport cu nivelul func iei publice, fi a postului func ionarului public promovat n grad sau n clas respectarea ndeplinirii acestor obliga ii; y particip la preg tirea i desf urarea activit ilor de recrutare, mobilitate i promovare. Carierea func ionarului public ncepe n momentul intr rii n corpul func ionarilor publici ca urmare a procesului de recrutare i selec ie pentru ocuparea unui post vacant. Conform art. 12. al HG. 611/ 2008 cei care intr n corpul func ionarilor publici pe o func ie public de execu ie cu grad profesional debutant efectueaz o perioad de stagiu, n condi iile legii, n scopul cunoa terii activit ii i a obiectivelor autorit ii sau institu iei publice, precum i n scopul deprinderii abilit ilor specifice exercit rii func iei publice. Preg tirea continu a func ionarilor publici ofer posibilitatea dezvolt rii cuno tin elor i aptitudinilor profesionale, fiind unul din elementele de baz ale avans rii n carier . Mobilitatea func ionarilor publici prin stagii de preg tire, transfer, deta are, delegare, mutare este un instrument care ofer posibilitatea dezvolt rii cuno tin elor i abilit ilor profesionale. Activitatea func ionarilor publici, n conformitate cu art. 13. din HG. 611/ 2008 se evalueaz periodic n vederea stabilirii gradului de atingere de c tre func ionarii publici a obiectivelor profesionale, prin raportare la atribu iile curente din fi a postului, precum i n vederea stabilirii gradului de ndeplinire a criteriilor de performan , rezultatele evalu rii fiind un element important care st la baza dezvolt rii carierei.

Promovarea este principala metod de dezvoltare a carierei care asigur promovarea n func ii publice de execu ie ntr-o clas mai nalt sau un grad profesional superior, respectiv intr-o func ie public de conducere. Ceea ce este bine de remarcat in cadrul acestei instiuti si ar tebui urmata ca exemplu, este faptul ca acesta institutie se mandreste cu un personal foarte eficient si foarte responsabil. Regulamentul intern al institutiei este respectat de fiecare angajat al acesteia, in ceea ce priveste tinuta, spatiul destinat exclusiv fumatorilor, accesul personalului n sediul institutiei este permis numai cu prezentarea legitima iei de serviciu vizat la zi i a ordinelor de serviciu, n cazul deleg rilor sau deta rilor, se respecta intre ei, au o relatie destul de apropiata ca si colegi.

8. Analiza fluxului documentelor n cadrul institu iei


Circuitul documentelor in cadrul Consiliului Judetean Botosani

9. Analiza situa iei financiare


Situa ia financiar a Consiliului Jude ean Botosani este cel mai bine analizat conform bugetului local, prin care se realizeaz etapele fundamentale de elaborare, aprobare, execu ie i ncheiere al bugetului local, prin evolu ia veniturilor i cheltuielilor din bugetul local. Proiectul bugetului general al Consiliului Jude ean Botosani pe anul 2010 este supus aprob rii n plenul Consiliului Jude ean n urm toarea structur : - Raportul Pre edintelui Consiliului Jude ean Boto ani; - Sinteza bugetului general al Consiliului Jude ean Boto ani pe anul 2010; - Detalierea bugetului general pe activit i; - Cheltuieli de investi ii.

Propuneri privind cheltuielile bugetului propriu (local) al Consiliului Jude ean Botosani pe anul 2010 Cheltuielile de personal reprezint salariile aferente persoanelor angajate n aparatul propriu al Consiliului Jude ean Boto ani i n unit ile subordonate, din care o parte sunt func ionari publici i alt parte personal angajat cu contract de munc . La cheltuieli cu salariile se adaug contribu iile aferente (pentru asigur ri sociale de stat, asigur ri de omaj, asigur ri sociale de s n tate, accidente de munc i boli profesionale, concedii i indemniza ii). Totodat , s-au avut n vedere solicit rile unor unit i privind acordarea unor drepturi c tigate prin hot rri

judec tore ti r mase definitive i irevocabile, respectiv acordarea a 34% din aceste drepturi n anul 2010.

Cheltuielile cu bunurile i serviciile reprezint un procent de 15,09% din totalul cheltuielilor. n cadrul acestora, ponderea cea mai mare o au cheltuielile pentru ntre inere i gospod rie, cheltuielile privind hrana, medicamentele copiilor institu ionaliza i, repara iile curente propuse a se efectua la unit ile din subordinea Consiliului Jude ean Boto ani. Fundamentarea acestor cheltuieli s-a realizat avndu-se n vedere prevederile Ordonan ei de Urgen nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale, Hot rrii nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Pentru institu iile publice finan ate integral din bugetul propriu al Consiliului Jude ean Boto ani procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 13,77%. Fondul de rezerv (reprezint un procent de 1,23% din totalul cheltuielilor constituit la bugetul ini ial) n sum de 5.000,00 mii lei se ncadreaz n cadrul procentului maxim de 5% din totalul cheltuielilor i va putea fi repartizat n cursul anului 2010 pentru finan area unor cheltuieli urgente sau neprev zute ap rute n cursul exerci iului bugetar sau pentru nl turarea efectelor unor calamit i naturale.