Sunteți pe pagina 1din 22

TEHNICI DE NV ARE PRIN COOPERARE

REFERAT METODIC

COALA CU CLASELE I-VIII GEMENELE IPROF.DEF. GEORGESCU IULIA

6 IUNIE 2007
Prof. Georgescu Iulia

CUPRINSUL
1. 2.
  

nv area prin cooperare-delimit ri cooperareconceptuale Pedagogia nv rii prin cooperare


Obiectivele nv rii prin cooperare Regulile organiz rii activit ii pe echipe Etapele nv rii prin cooperare Rezultatele nv rii prin cooperare Evaluarea\ Evaluarea\autoevaluarea rezultatelor prin nv area prin cooperare cooperare

Prof. Georgescu Iulia

CUPRINSUL
3.

Metodologia Metodologia nv cooperare Metoda studiului de caz

rii prin

Metoda cubului Turul galeriei Tehnica jocului de rol Mai multe capete la un loc Comer ul cu o problem Interviul n trei trepte Tehnica mozaicului (jigsaw puzzle) Metoda schimba perechea Metoda piramidei Tehnica p l riilor gnditoare
Prof. Georgescu Iulia

1. nv area prin cooperarecooperaredelimit ri conceptuale


E o strategie, un plan de ac iune, un construct elaborat ce vizeaz anumite finalit i pentru realizarea c rora recurge la rea tipuri de activit i care opera ional mbin , organizeaz , articuleaz , programeaz diverse metode, procedee, mijloace didactice, forme de organizare etc. Strategia didactic a nv rii prin cooperare este o modalitate de organizare a activit ii prin care se realizeaz schimburile interrela ionale ntre participan ii la activitate prin procese interumane de cooperare i competi ie constructiv (elev/i(elev/i-elev/i, elev/i-profesor; elev/i-grup), stimulnd elev/ielev/iactivismul elevului n interac iunea sa cu materialul de studiu, cu ceilal i, prin procese de ac iune i transformare a informa iei. E o metod /o tehnic ce mbrac diverse forme, metoda fiind un element component semnificativ al strategiei.
Prof. Georgescu Iulia

2. Pedagogia nv rii prin cooperare


OBIECTIVELE NV
 

  

Valorizeaz schimburile intelectuale i verbale, intensific procesarea informa iei i mizeaz pe o logic a nv rii care ine cont de opiniile celorlal i. Munca n echip constituie un stimulent intelectual i declan ator al schimbului de opinii i de informa ii. Favorizeaz schimbul de idei i discu ia, adic toate condi iile care contribuie la educarea spiritului critic, a obiectivit ii i a reflexiunii discursive. Analiza critic a solu iilor emise dezvolt capacit ile de autoevaluare a participan ilor. ncurajeaz la elevi o atitudine deschis , bazat pe ini iative personale. Favorizeaz implicarea intens a elevilor n rezolvarea sarcinilor de nv are Sociabilitatea, acomodarea n roluri diferite, deprinderi ale conduitei disciplinate, deprinderi organizatorice, ini iativ , formarea i stabilizarea unor tr s turi de personalitate. Contribuie la rezolvarea conflictelor pe baza respectului mutual i conduce la formarea moralei autonome n opozi ie cu morala heteronom .
Prof. Georgescu Iulia

RII PRIN COOPERARE

REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ATUNCI CND SE ORGANIZEAZ NV AREA PE ECHIPE:

Elaborarea unui plan de lucru n care se trec: elementele importante de studiat, sarcinile fiec rui membru, subtemele, aplica iile, locul de desf urare etc. Explica iile profesorului asupra importan ei temei de studiu i a avantajelor muncii n grup pentru rezolvarea ei. Oferirea elevilor spre rezolvare a unei sarcini relevante din punct de vedere cognitiv i social.

Optarea pentru un num r optim de membri n grup (4-5) i crearea (4unor echipe eterogene. Crearea posibilit ii membrilor echipei de a fi consilia i.

Crearea unei atmosfere propice de lucru i a unui spa iu adecvat. Explicarea modului de evaluare a muncii colective i a fiec rui membru n parte.

Prof. Georgescu Iulia

RII PRIN COOPERARE O prim etap are n vedere constituirea grupului de lucru. Membrii grupului trebuie s aib anumite calit i: s fie toleran i fa de p rerile colegilor, s aib optime abilit i de comunicare, s nu fie egoi ti, s acorde i s primeasc ajutor etc. A doua etap se concretizeaz atunci cnd participan ii se confrunt cu situa ia de rezolvat i sunt stimula i s lucreze mpreun pentru a o rezolva. A treia etap este destinat reflec iilor, incuba iei i taton rilor. A patra etap este rezervat dezbaterilor colective, cnd sunt confruntate ideile, sunt analizate erorile i punctele forte. A cincea etap se refer la structurarea demersurilor c tre finalul dezbaterii cu ob inerea concluziilor i cu solu ionarea problemei.

ETAPELE NV

Prof. Georgescu Iulia

Evaluarea\ Evaluarea\autoevaluarea rezultatelor prin nv cooperare

area prin

Este o evaluare dinamic , n care performan a celui evaluat este mediat i ghidat de un alt individ, cu scopul de a determina poten ialul individual de pe urma c ruia cel evaluat poate profita prin instruc ie i educa ie. Evaluarea postmodern transfer evaluarea centrat pe ini iativa profesorului de a controla la cea care pune accentul pe ini iativa elevului de a reflecta permanent la procesul de cunoa tere n care este implicat. Din acest punct de vedere, nv area prin cooperare integreaz organic evaluarea i autoevaluarea. Obiectivele evalu rii cooperative: Calitatea nv rii prin ntlniri ale membrilor grupului pentru stabilirea obiectivelor de nv are; Procesele cognitive i aplicarea strategiilor de nv are prin testele standard; Abilit i i competen e prin teste compuse de profesor; Atitudini i opinii ale elevilor prin compozi ii scrise sau dezbateri; Deprinderi de lucru prin prezent ri sau sus ineri orale, postere, proiecte, portofolii, observa ii directe, chestionare, interviuri, jurnale de studiu.
Prof. Georgescu Iulia

Metoda studiului de caz


Presupune derularea de c tre elevi a unei cercet ri similare exper ilor din diversele domenii ale realit ii extra colare; o metod de confruntare direct a participan ilor cu o situa ie real , autentic , luat drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situa ii i evenimente problematice. problematice.
Prof. Georgescu Iulia

Metoda cubului
Metod care 3. ASOCIAZ presupune exploatarea unui subiect, a unei 5. A situa ii din mai multe 4. ANALIZEAZ P perspective, permi nd L abordarea complex i I 2. COMPAR integratoare a unei C teme(descrie, teme(descrie, compar , asociaz , analizeaz , aplic , argumenteaz ). 1. DESCRIE
6. A

R G U M E N T E A Z

Prof. Georgescu Iulia

Metoda cubului
Instruc iunile de pe fe ele cubului 1. Descrie 2. Compar 3. Asociaz 4. Aplic 5. Analizeaz 6. Argumenteaz Sarcina de lucru pe care o cere Cum arat ? Cu cine, cu ce seam n i de cine difer ?

La ce te face s te gnde ti? Cum poate fi folosit? Ce con ine? Din ce este f cut? Este bun sau r u, dorit sau nedorit, folositor sau nefolositor? De ce?
Prof. Georgescu Iulia

Turul galeriei
 

 

 

Este prin excelen o metod de nv are prin cooperare ce promoveaz spiritul critic i nv area eficient . Numele provine din specificul metodei n care solu iile/produsele min ilor elevilor reuni i n grupuri sunt expuse ca ntr-o galerie de art , urmnd ca ele s fie evaluate ntrde to i elevii clasei. Demers: Dup ce au fost organiza i n grupuri de 4-5, elevii primesc spre 4rezolvare o sarcin /problem , care se preteaz la mai multe c i de abordare/rezolvare. Produsul muncii fiec rui grup se concretizeaz ntr-o imagine, schem , ntrdiagram , inventar de idei, exprimate grafic pe o coal de hrtie sau un carton, realizndu-se ceea ce se nume te un poster. realiznduPosterele se expun pe pere ii salii de clas , ca ntr-o expozi ie. ntrSub ndrumarea profesorului, grupurile trec pe la fiecare poster pentru a examina solu iile propuse, pentru a face comentarii, observa ii, propuneri. La sfr it, fiecare grup revine la propriul poster, analizeaz comentariile
Prof. Georgescu Iulia

Tehnica jocului de rol


     

Jocurile de rol sunt cea mai important subcategoria a jocurilor de simulare. nv area bazat pe joc de rol se coreleaz cu nv area prin cooperare, succesul fiind al echipei i jocul fiec ruia depinznd de al celorlal i. Tipuri de jocuri de rol: Jocuri de roluri structurale Jocuri de decizie Jocuri de previziune Jocuri de arbitraj Jocuri de competi ie Jocuri strategice Jocuri de negociere Scenariul i regia sunt probleme serioase a jocului de rol, alegerea protagoni tilor i distribuirea rolurilor Exemplu: Construirea unei benzin rii n preajma colii: proces.

Prof. Georgescu Iulia

Mai multe capete la un loc


-

Constituirea grupurilor de 3-4 elevi 3Atribuirea unui num r fiec rui membru al grupului Enun area unei ntreb ri sau prezentarea unei probleme Formularea n mod individual a unui r spuns sau identificarea unei solu ii Se discut n grup r spunsul fiec ruia i se formuleaz un r spuns al grupului, profesorul spune un num r, iar elevul care posed acel num r va prezenta clasei solu ia/discu iile din grupul s u. Sugestii metodice: - Se scrie pe tabl sau pe hrtie toate opiniile grupurilor i apoi se dezbat cu toat clasa. - Se eviden iaz cu elevii asem n rile i deosebirile dintre opinii i elevii vor fi l sa i s opteze pentru opinia care este sus inut de cele mai solide argumente.
Prof. Georgescu Iulia

Comer ul cu o problem
-

Profesorul ine o prelegere sau d clasei un text spre lectur . Elevii sunt dispu i n grupuri de cte 2 perechi formate aleator. Fiecare pereche identific un anumit num r de idei semnificative din text sau prelegere, pe care le discut cu alte perechi. Perechile scriu un set de ntreb ri sau probleme, pe care celelate perechi trebuie s le rezolve. Grupurile de patru se formeaz din nou, iar perechile i pun ntreb ri sau i dau una alteia probleme. Membrii grupului formuleaz concluzii asupra a ceea ce au nv at.

Prof. Georgescu Iulia

Interviul n trei trepte


-

Interviul n 3 trepte se poate folosi pentru a anticipa con inutul care urmeaz a fi discutat, pentru a mp rt i din experien a personal , pentru a exprima opinii, pentru a rezuma ceea ce s-a predat, pentru a verifca tema pe care au savutavut-o sau pentru a discuta diverse concepte. n grupul de 3 elevi: A l intervieveaz pe B, iar C elevi: nregistreaz principalele aspecte ale discu iei, apoi rolurile se schimb pn cnd to i 3 exerseaz cele 3 roluri: Reporter Interlocutor Secretar

Prof. Georgescu Iulia

Tehnica mozaicului (jigsaw puzzle)


Metod care presupune nv area prin cooperare la nivelul unui grup i predarea achizi iilor dobndite de c tre fiecare membru al grupului unui alt grup.

Prof. Georgescu Iulia

Metoda schimba perechea


   

Etapa organiz rii colectivului n 2 grupe egale (2 rnduri de scaune) Etapa prezent rii i explic rii problemei Etapa de lucru n perechi Etapa analizei ideilor i a elabor rii concluziilor Teme de studiu: rezolv ri de probleme de pe o fi , exerci ii, fi e proble cu diverse sarcini de lucru. Cercul din exterior se rote te n sensul acelor de ceasornic, realizndurealizndu-se schimbarea partenerilor n pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. Avantaje: este o metod interactiv de grup; stimuleaz cooperarea n echip , ajutorul reciproc, n elegerea i toleran a fa de opinia celuilalt; dezvolt inteligen a logic -matematic , inteligen a interpersonal .

Prof. Georgescu Iulia

Tehnica p l riilor gnditoare


 

  

Este folosit pentru a determina indivizii s - i schimbe perspectiva de gndire, s ia n vedere i alte puncte de vedere. Este o tehnic interactiv de stimulare a creativit ii participan ilor care se bazeaz pe interpretarea de roluri n func ie de p l ria aleas . Culoarea p l riei este cea care define te rolul. Metodologia: Se mparte clasa n grupuri de 6. Se mpart cele 6 p l rii: a) cte 1 n fiecare grup (elevii grupului coopereaz n asigurarea celei mai bune interpret ri b) cte 6 de culori diferite n fiecare grup, fiecare interpreteaz un rol
Prof. Georgescu Iulia

Tehnica p l riilor gnditoare


metod care corespunde diferitelor tipuri de gndire


  

este liderul, managerul, conduce jocul. Este p l ria responsabil cu controlul demersurilor desf urate. este povestitorul, cel ce red pe scurt con inutul textului. textului. P l ria ro ie este psihologul care i exprim sentimentele fa de personajele ntlnite. ntlnite. P l ria neagr este criticul, este p l ria avertisment, concentrat n special pe aprecierea negativ a lucrurilor. lucrurilor. P l ria verde este gnditorul, care ofer solu ii alternative. alternative. P l ria galben este creatorul, simbolul gndirii pozitive i constructive, creeaz finalul. finalul.

P l ria albastr

Prof. Georgescu Iulia

Fiecare dintre metodele prezentate nregistreaz avantaje i dezavantaje, important fiind ns momentul ales pentru desf urarea lor.

Pedagogul este acela care are puterea decizional i capacitatea de a alege ceea ce tie c se poate desf ura n propriul colectiv de elevi.

Prof. Georgescu Iulia

Vorbind despre necesitatea inov rii n domeniul metodologiei didactice i a c ut rii de noi variante pentru a spori eficien a activit ii instructiv-educative din coal ,prin directa implicarea a elevului i mobilizarea efortului s u cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirm :

Pedagogia modern nu caut s impun nici un fel de re etar rigid, dimpotriv ,consider c fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , indiferen a etc. aduc mari prejudicii efortului actual de ridicare a nv mntului pe noi trepte; ea nu se opune n nici un fel ini iativei i originalit ii individuale sau colective de regndire i reconsiderare n spirit creator a oric ror aspecte care privesc perfec ionarea i modernizarea metodologiei nv mntului de toate gradele. n fond crea ia, n materie de metodologie, nseamn o necontenit c utare, rennoire i mbun t ire a condi iilor de munc n institu iile colare. (1997, p. 44)
Prof. Georgescu Iulia