Dup înfrângerea revolu iei nfrâ de la 1848-1849 1848s-a impus tot mai mult ideea c unirea nu se putea realiza deodat , ci treptat, pe etape, prima etap urmând a fi urmâ ´Unirea cea Mic µ, a Moldovei i a rii Române ti. Româ

TRATATUL DE PACE de la Paris, 1856

Marile puteri (Fran a, Anglia, Prusia, Rusia, Impriul Otoman, Austria, Sardinia) au hot rât alegerea Adun rilor ad-hoc care s exprime atitudinea românilor în privin a unirii. .

Participan ii Tratatului de la Paris

i erau alc tuite din reprezentan i ai bisericii. . cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea unirii Principatelor Române.Adun rile ad-hoc adaveau caracter consultativ. r nimii cl ca e. marii boierimi. burgheziei. Române.

În toamna anului 1857 se convoac Divanurile ad-hoc adla Ia i i Bucure ti. litografie de Carol Popp de Szathmáry . Bucure ti Solemnitatea deschiderii Adun rii Ad-hoc din ara Româneasc . 1857.

.

Vrancea este unul dintre jud. Câmpuri. A murit s rac. 1806-1882) com. boierilor. . Moldova.ION ROAT (1806-1882) din c tunul Gura V ii. a r mas în istorie ca Mo Ion Roat . pentru c era sf tos i îi înfrunta pe boieri cu dârzenie. com. ranii de frunte participan i la Divanul ad-hoc din adMoldova. jud. De i la Unire avea doar 52 de ani. rzenie. din cauza persecut rilor din partea boierilor.

cu prilejul Centenarului Unirii Principatelor Române. Atunci a fost str mutat Române. la osea în comuna Câmpuri.Casa memorial ION ROAT a fost inagurat la 24 Ianuarie 1959. Casa în care a locuit Casa memorial .

Casa memorial Ion Roat (interior) .

MO ION ROAT I CUZA VOD .

Alexandru Cuza.În 1859 s-au organizat alegeri în rile Române. a fost ales ianuarie. Prin dubla alegere a lui Cuza ca domn la Ia i i Bucure ti. la Ia i. Române. la Bucure ti. la 24 ianuarie 1859 românii la româ au înf ptuit o unire adev rat i nu una formal . Cuza. . Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza. a a cum voiau marile puteri. a fost ales domn al ianuarie. La 5 ianuarie. La 24 ianuarie. domn al rii Române ti tot colonelul Alexandru Alexandru Ioan Cuza.

ALEXANDRU IOAN CUZA ÅJur s p zesc cu sfin enie drepturile i interesele patriei. neavând înaintea ochilor mei decât binele i fericirea na iei române. în textul i spiritul ei. uitând toat prigonirea i ura. iubind deopotriv pe cel ce m-a iubit i pe cel ce m-a urât." . s priveghez la respectarea legilor pentru to i i în toate.JUR MÂNTUL DE CREDIN AL DOMNITORULUI PRINCIPATELOR UNITE. s fiu credincios Constitu iei.

Hora unirii la Craiova . Theodor Aman. 1857 Aman. (tablou inspirat din entuziasmul oamenilor într-o întâlnire public întrpentru unire din Craiova la 12 octombrie 1857) .

Evocarea evenimentului în unul din ziarele timpului .

Râul Milcov. la hotarul Milcovului. grani a dintre Moldova i ara Româneasc stabilit de tefan cel Mare . în l at la 13 septembrie 1931. care desp r ea cele dou ri surori Moldova i ara Româneasc . În acest loc era odinioar Pichetul de grani nr. opera scluptorului Ion Jalea. 47.Borna de hotar. Inscrip ia de pe placa monumental spune : Cet enii Ora ului Unirii Principatelor au ridicat acest semn de amintire a unui trecut de credin biruitoare. la Foc ani.

.

1860 portret de August Strixner . Cuza.Primii doi ani ai domniei lui Cuza au fost dedica i ob inerii recunoa terii din partea marilor puteri a dublei sale alegeri ca domnitor al Principatelor Unite i a unificarii depline a acestora.

Sunt trimise misiuni diplomatice în capitalele celor apte mari puteri cu scopul recunoa terii dublei alegeri i. VASILE ALECSANDRI MIHAIL KOG LNICEANU primul ministru ION GHICA . apoi. a unirii depline a Principatelor Unite.

La 11 decembrie 1861. pe timpul vie ii lui Cuza. na ionalitatea român este întemeiat .În decembrie 1861 Turcia recunoa te unirea deplin a Principatelor Române. . anun ând: Unirea este îndeplinit . Cuza adreseaz na iunii o proclama ie.

Parlamentul unic î i deschide lucr rile la 24 ianuarie 1862. Principatele Unite adopt oficial numele de R O M Â N I A cu capitala la BUCURE TI BARBU CATARGIU . an în care Alexandru Ioan Cuza proclam Unirea definitiv a Principatelor. Din 1862.La 22 ianuarie 1862 se formeaz primul guvern unic al Principatelor Unite. condus de Barbu Catargiu.

1861 Aman. .³Proclamarea Unirii´ .Theodor Aman.

.

de c tre Alexandru Ioan Cuza. în edin a Parlamentului din 26 martie 1867.µ . este însu i drapelul na iunii române din toate rile locuite de români. tricolorul va fi reintrodus ca ´drapel civil oficial al Principatelor Uniteµ la 22 iunie 1861. Mihail Kog lniceanu ar ta: ´Drapelul tricolor cum este ast zi nu este drapelul Unirii Principatelor.TRICOLORUL TRICOLORUL ROMÂNESC Înl turat odat cu interven ia str in din toamna anului 1848. Referindu-se la originea i semnifica ia tricolorului românesc. El este mai înalt.

. extinderea re elei colare (se înfiin eaz primele universit i Ia i i Bucure ti). ti). Reforma agrar prin care aproape 500 000 de rani au primit câte o bucat de p mânt în proprietate. buna gospod rire a finan elor rii. modernizarea activit ii judec tore ti. Alexandru Ioan Cuza a ini iat un larg program de reforme care au dus la modernizarea statului român. REFORMA ÎNV MÂNTULUI care prevedea: înfiin area înv mântului primar obligatoriu i gratuit.Împreun cu Mihail Kog lniceanu. Legi care au condus la: buna organizare a armatei.

(înfii at în anul 1864) UNIVERSITATEA BUCURE TI UNIVERSITATEA IA I (înfii at în anul 1860) .

DeDe-a lungul domniei. . împotriva lui Cuza s-a format o opozi ie politic din liberalliberal-radicali i conservatori.

În urma ac iunii organizate de gruparea anticuzist . 1866. abdicare . în diminea a zilei de 11 februarie 1866. Cuza a fost silit s semneze actul de abdicare.

Actul de abdicare .

ndreptânduR mân memorabile cuvintele sale rostite cuvintele la Palatul Cotroceni. decâ S tr iasc România! Româ rii mai La 15 mai 1873. înaintea plec rii: S dea Dumnezeu s -i mearg bine f r mine decât cu mine. .La 13 februarie 1866. s-a stins din via la Heidelberg în Germania. îndreptându-se spre Bra ov. Cuza a p r sit Capitala.

nmormâ Ruginoasa. al turi de doamna Elena. acolo unde î i reg sise pentru scurt vreme. neî neînsufle it al domnitorului a fost adus domnitorului i înmormântat la Ruginoasa. Ia i. ultima dorin ultima a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost de a fi înmormântat la Ruginoasa.Potrivit unor m rturii. jud. Trupul Elena. . jud. lâng înmormântat biseric . lini tea sufleteasc .

Nu gre alele lui l-au r sturnat..La înmormântare. Mihail Kog lniceanu spunea: Ve nica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre i ale fiilor no tri i cât va avea ara aceasta o istorie .. în fa a mormântului. ci faptele lui cele bune"... în dreapta bisericii . cea mai frumoas pagin va fi aceea a lui Alexandru Ioan I . Locul unde a fost înmormântat domnitorul.

din marmur alb . doamna Elena a mutat osemintele într-o cript special amenajat în biseric . . cu ocazia ultimei sale vizite la Ruginoasa. Piatra de mormânt original . Ia i Adormirea Maicii Domnului În anul 1907. jud. a fost i ea depus în capel .Biserica voievodal Ruginoasa.

osemintele sale au fost evacuate la M n stirea Cozia ± Curtea de Arge .În timpul celui de-al doilea R zboi Mondial. Ruginoasa a avut ne ansa de a se afla chiar pe linia frontului. M n stirea Cozia . fiind expus la mari distrugeri. Pentru a evita o profanare a mormântului lui Cuza Vod .

unde se afl i ast zi. osemintele domnitorului au fost depuse la biserica Trei Ierarhi din Ia i. deoarece biserica de la Ruginoasa a fost grav avariat . .Dup r zboi.

Aici odihnesc r m i ele p mânte ti ale primului domnitor al României .

Alexandru Ioan Cuza a cump rat domeniul Ruginoasa. au g sit aici un loc lini tit de refugiu. iar domnitorul inten iona ca. prin acest gest. s arate celor din Moldova c se simte în continuare legat de ei. Distrus în timpul celui de-al doilea r zboi mondial. În anul 1982. de i Bucure tiul devenise capitala României. palatul i-a rec p tat str lucirea arhitectural i farmecul specific dup anul 1978. Cuza i so ia sa. aici s-a deschis Muzeul Memorial "Alexandru Ioan Cuza". s"Alexandru Cuza". când a fost restaurat. Elena Doamna. .Palatul Ruginoasa În anul 1862.

Palatul Ruginoasa Alee din parcul domnesc .

Palatul domnesc Ruginoasa (interior) .

Biroul domnitorului Tronurile în care st teau Cuza Vod i Elena Doamna .

Casa Alexandru Ioan Cuza. . Bârlad Cuza. Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru Ioan I s-a n scut la 20 martie 1820 în aceast cas .

Muzeul ³Casa Cuza Vod ´. Covurlui. Gala i În aceast cl dire a locuit Alexandru Ioan Cuza în perioada 1844 .1859. cât a de inut func ia de pre edinte al Judec toriei i pârc lab al jud. .

În 1937 ia fiin Asocia ia Cuza Vod . printre altele. . Din anul 1995 este cunoscut drept Muzeul Casa Cuza Vod . care avea ca scop. La 24 ianuarie 1939 se deschide muzeul. s restaureze casa i s o transforme într-un muzeu.

1859-1862. . când nu era la Cuza. între 1859-1862. aceast cas din Ia i este re edin a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Bucure ti. Cuza a condus Principatele. De aici.PALATUL LUI CUZA VOD DIN IA I Din 1859. Din 1859.

Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA i ELENA CUZA Pictur din Biserica Adormirea Maicii Domnului. Ruginoasa .

DOAMNA ELENA DOMNUL CUZA .

Poporul român cinste te memoria PRIMULUI DOMNITOR AL ROMÂNIEI .

IA I Deasupra soclului La baza soclului .STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA .

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza
IA I BUCURE TI

Pia a Unirii Foc ani Monumentul Unirii

Obelisc cu basoreliefuri la baza Monumentului Unirii - Foc ani

Bârlad

Gala i

Document din timpul domniei lui Cuza Imaginea lui Alexandru Ioan Cuza pe o marc po tal din Republica Moldova .

Pl ci comemorative .

.

.

. a b tut o medalie menit s cinsteasc memoria acestuia. Sec ia Bra ov a Societ ii Numismatice Române.MEDALIE ANIVERSAR În amintirea celui care a fost domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

MEDALION CE A APAR INUT DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA .

Uniforma purtat de Alexandru Ioan Cuza (tunica de colonel de l ncieri a viitorului domnitor) domnitor) .

ci ales în nunanimitate de ambele ri. El n-a fost numit. dar i a urma ilor. Pentru multe din faptele sale a meritat recuno tin a contemporanilor.Cuza a r mas pentru totdeauna cel dintâi domn al rilor unite. . dintâ domnul Unirii.

ÄAtâta timp cât ara aceasta va avea istorie. cea mai frumoas pagin a ei va fi cea a lui Alexandru Ioan I !´ (Mihail Kog lniceanu) .

moare.Cât or fi români pe lume româ Cât va fi pe cer un soare A lui Cuza mare nume S fi i siguri c nu moare. (Vasile Alecsandri) Alecsandri) .

NuNu-i an s nu s rb torim Unirea torim Ce ne-a umplut poporul de podoabe. prea cinstite pârc labe! prea Alexandru Ioan Cuza Victor Eftimiu . Poporul tot î i cânt pomenirea câ M rite. nepodoabe.

FIE CA ROMÂNIA NOASTR S TR IASC ÎN VECI ! România modern Gheorghe T tt rescu: 11 februarie 1866 .

200 IBucure ti . Lucia B lan coala cu clasele I-VIII nr.Înv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful