P. 1
unirea_lui_cuza

unirea_lui_cuza

|Views: 25|Likes:
Published by denisaviktoria

More info:

Published by: denisaviktoria on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2012

pdf

text

original

Dup înfrângerea revolu iei nfrâ de la 1848-1849 1848s-a impus tot mai mult ideea c unirea nu se putea realiza deodat , ci treptat, pe etape, prima etap urmând a fi urmâ ´Unirea cea Mic µ, a Moldovei i a rii Române ti. Româ

TRATATUL DE PACE de la Paris, 1856

Marile puteri (Fran a, Anglia, Prusia, Rusia, Impriul Otoman, Austria, Sardinia) au hot rât alegerea Adun rilor ad-hoc care s exprime atitudinea românilor în privin a unirii. .

Participan ii Tratatului de la Paris

marii boierimi. r nimii cl ca e. Române. . burgheziei. cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea unirii Principatelor Române. i erau alc tuite din reprezentan i ai bisericii.Adun rile ad-hoc adaveau caracter consultativ.

litografie de Carol Popp de Szathmáry .În toamna anului 1857 se convoac Divanurile ad-hoc adla Ia i i Bucure ti. 1857. Bucure ti Solemnitatea deschiderii Adun rii Ad-hoc din ara Româneasc .

.

Moldova. com. din cauza persecut rilor din partea boierilor. Vrancea este unul dintre jud.ION ROAT (1806-1882) din c tunul Gura V ii. Câmpuri. . boierilor. De i la Unire avea doar 52 de ani. pentru c era sf tos i îi înfrunta pe boieri cu dârzenie. jud. ranii de frunte participan i la Divanul ad-hoc din adMoldova. 1806-1882) com. rzenie. a r mas în istorie ca Mo Ion Roat . A murit s rac.

la osea în comuna Câmpuri. cu prilejul Centenarului Unirii Principatelor Române. Casa în care a locuit Casa memorial . Atunci a fost str mutat Române.Casa memorial ION ROAT a fost inagurat la 24 Ianuarie 1959.

Casa memorial Ion Roat (interior) .

MO ION ROAT I CUZA VOD .

La 24 ianuarie. a fost ales ianuarie. Cuza. la Bucure ti. .În 1859 s-au organizat alegeri în rile Române. domn al rii Române ti tot colonelul Alexandru Alexandru Ioan Cuza. a fost ales domn al ianuarie. la 24 ianuarie 1859 românii la româ au înf ptuit o unire adev rat i nu una formal . Prin dubla alegere a lui Cuza ca domn la Ia i i Bucure ti. La 5 ianuarie. Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Cuza. Române. la Ia i. a a cum voiau marile puteri.

s priveghez la respectarea legilor pentru to i i în toate. ALEXANDRU IOAN CUZA ÅJur s p zesc cu sfin enie drepturile i interesele patriei. neavând înaintea ochilor mei decât binele i fericirea na iei române." . iubind deopotriv pe cel ce m-a iubit i pe cel ce m-a urât. în textul i spiritul ei. uitând toat prigonirea i ura.JUR MÂNTUL DE CREDIN AL DOMNITORULUI PRINCIPATELOR UNITE. s fiu credincios Constitu iei.

1857 Aman. Theodor Aman.Hora unirii la Craiova . (tablou inspirat din entuziasmul oamenilor într-o întâlnire public întrpentru unire din Craiova la 12 octombrie 1857) .

Evocarea evenimentului în unul din ziarele timpului .

opera scluptorului Ion Jalea. grani a dintre Moldova i ara Româneasc stabilit de tefan cel Mare . la hotarul Milcovului. Inscrip ia de pe placa monumental spune : Cet enii Ora ului Unirii Principatelor au ridicat acest semn de amintire a unui trecut de credin biruitoare.Borna de hotar. În acest loc era odinioar Pichetul de grani nr. la Foc ani. 47. care desp r ea cele dou ri surori Moldova i ara Româneasc . în l at la 13 septembrie 1931. Râul Milcov.

.

Primii doi ani ai domniei lui Cuza au fost dedica i ob inerii recunoa terii din partea marilor puteri a dublei sale alegeri ca domnitor al Principatelor Unite i a unificarii depline a acestora. Cuza. 1860 portret de August Strixner .

Sunt trimise misiuni diplomatice în capitalele celor apte mari puteri cu scopul recunoa terii dublei alegeri i. apoi. VASILE ALECSANDRI MIHAIL KOG LNICEANU primul ministru ION GHICA . a unirii depline a Principatelor Unite.

anun ând: Unirea este îndeplinit . Cuza adreseaz na iunii o proclama ie.În decembrie 1861 Turcia recunoa te unirea deplin a Principatelor Române. . na ionalitatea român este întemeiat . La 11 decembrie 1861. pe timpul vie ii lui Cuza.

Principatele Unite adopt oficial numele de R O M Â N I A cu capitala la BUCURE TI BARBU CATARGIU . an în care Alexandru Ioan Cuza proclam Unirea definitiv a Principatelor. condus de Barbu Catargiu.La 22 ianuarie 1862 se formeaz primul guvern unic al Principatelor Unite. Din 1862. Parlamentul unic î i deschide lucr rile la 24 ianuarie 1862.

³Proclamarea Unirii´ . 1861 Aman. .Theodor Aman.

.

în edin a Parlamentului din 26 martie 1867. Mihail Kog lniceanu ar ta: ´Drapelul tricolor cum este ast zi nu este drapelul Unirii Principatelor. Referindu-se la originea i semnifica ia tricolorului românesc. de c tre Alexandru Ioan Cuza. tricolorul va fi reintrodus ca ´drapel civil oficial al Principatelor Uniteµ la 22 iunie 1861. este însu i drapelul na iunii române din toate rile locuite de români. El este mai înalt.TRICOLORUL TRICOLORUL ROMÂNESC Înl turat odat cu interven ia str in din toamna anului 1848.µ .

modernizarea activit ii judec tore ti. extinderea re elei colare (se înfiin eaz primele universit i Ia i i Bucure ti).Împreun cu Mihail Kog lniceanu. Reforma agrar prin care aproape 500 000 de rani au primit câte o bucat de p mânt în proprietate. Alexandru Ioan Cuza a ini iat un larg program de reforme care au dus la modernizarea statului român. . ti). REFORMA ÎNV MÂNTULUI care prevedea: înfiin area înv mântului primar obligatoriu i gratuit. Legi care au condus la: buna organizare a armatei. buna gospod rire a finan elor rii.

(înfii at în anul 1864) UNIVERSITATEA BUCURE TI UNIVERSITATEA IA I (înfii at în anul 1860) .

împotriva lui Cuza s-a format o opozi ie politic din liberalliberal-radicali i conservatori. .DeDe-a lungul domniei.

În urma ac iunii organizate de gruparea anticuzist . abdicare . 1866. Cuza a fost silit s semneze actul de abdicare. în diminea a zilei de 11 februarie 1866.

Actul de abdicare .

La 13 februarie 1866. Cuza a p r sit Capitala. decâ S tr iasc România! Româ rii mai La 15 mai 1873. s-a stins din via la Heidelberg în Germania. . înaintea plec rii: S dea Dumnezeu s -i mearg bine f r mine decât cu mine. ndreptânduR mân memorabile cuvintele sale rostite cuvintele la Palatul Cotroceni. îndreptându-se spre Bra ov.

nmormâ Ruginoasa. Trupul Elena. lini tea sufleteasc . lâng înmormântat biseric . jud. Ia i. . al turi de doamna Elena. neî neînsufle it al domnitorului a fost adus domnitorului i înmormântat la Ruginoasa. acolo unde î i reg sise pentru scurt vreme. ultima dorin ultima a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost de a fi înmormântat la Ruginoasa.Potrivit unor m rturii. jud.

ci faptele lui cele bune". Locul unde a fost înmormântat domnitorul.. în fa a mormântului. Nu gre alele lui l-au r sturnat. cea mai frumoas pagin va fi aceea a lui Alexandru Ioan I .La înmormântare... în dreapta bisericii . Mihail Kog lniceanu spunea: Ve nica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre i ale fiilor no tri i cât va avea ara aceasta o istorie ..

cu ocazia ultimei sale vizite la Ruginoasa. a fost i ea depus în capel . . jud. din marmur alb . Ia i Adormirea Maicii Domnului În anul 1907.Biserica voievodal Ruginoasa. doamna Elena a mutat osemintele într-o cript special amenajat în biseric . Piatra de mormânt original .

Pentru a evita o profanare a mormântului lui Cuza Vod . M n stirea Cozia . osemintele sale au fost evacuate la M n stirea Cozia ± Curtea de Arge .În timpul celui de-al doilea R zboi Mondial. Ruginoasa a avut ne ansa de a se afla chiar pe linia frontului. fiind expus la mari distrugeri.

. unde se afl i ast zi. osemintele domnitorului au fost depuse la biserica Trei Ierarhi din Ia i. deoarece biserica de la Ruginoasa a fost grav avariat .Dup r zboi.

Aici odihnesc r m i ele p mânte ti ale primului domnitor al României .

iar domnitorul inten iona ca. Cuza i so ia sa. Distrus în timpul celui de-al doilea r zboi mondial. aici s-a deschis Muzeul Memorial "Alexandru Ioan Cuza".Palatul Ruginoasa În anul 1862. când a fost restaurat. s"Alexandru Cuza". Elena Doamna. de i Bucure tiul devenise capitala României. palatul i-a rec p tat str lucirea arhitectural i farmecul specific dup anul 1978. Alexandru Ioan Cuza a cump rat domeniul Ruginoasa. . s arate celor din Moldova c se simte în continuare legat de ei. În anul 1982. prin acest gest. au g sit aici un loc lini tit de refugiu.

Palatul Ruginoasa Alee din parcul domnesc .

Palatul domnesc Ruginoasa (interior) .

Biroul domnitorului Tronurile în care st teau Cuza Vod i Elena Doamna .

Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru Ioan I s-a n scut la 20 martie 1820 în aceast cas . .Casa Alexandru Ioan Cuza. Bârlad Cuza.

Gala i În aceast cl dire a locuit Alexandru Ioan Cuza în perioada 1844 .1859.Muzeul ³Casa Cuza Vod ´. . cât a de inut func ia de pre edinte al Judec toriei i pârc lab al jud. Covurlui.

În 1937 ia fiin Asocia ia Cuza Vod . La 24 ianuarie 1939 se deschide muzeul. printre altele. . s restaureze casa i s o transforme într-un muzeu. Din anul 1995 este cunoscut drept Muzeul Casa Cuza Vod . care avea ca scop.

PALATUL LUI CUZA VOD DIN IA I Din 1859. 1859-1862. Din 1859. Cuza a condus Principatele. Bucure ti. aceast cas din Ia i este re edin a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. când nu era la Cuza. între 1859-1862. . De aici.

Ruginoasa .Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA i ELENA CUZA Pictur din Biserica Adormirea Maicii Domnului.

DOAMNA ELENA DOMNUL CUZA .

Poporul român cinste te memoria PRIMULUI DOMNITOR AL ROMÂNIEI .

STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA .IA I Deasupra soclului La baza soclului .

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza
IA I BUCURE TI

Pia a Unirii Foc ani Monumentul Unirii

Obelisc cu basoreliefuri la baza Monumentului Unirii - Foc ani

Bârlad

Gala i

Document din timpul domniei lui Cuza Imaginea lui Alexandru Ioan Cuza pe o marc po tal din Republica Moldova .

Pl ci comemorative .

.

.

Sec ia Bra ov a Societ ii Numismatice Române. a b tut o medalie menit s cinsteasc memoria acestuia.MEDALIE ANIVERSAR În amintirea celui care a fost domnitorul Alexandru Ioan Cuza. .

MEDALION CE A APAR INUT DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA .

Uniforma purtat de Alexandru Ioan Cuza (tunica de colonel de l ncieri a viitorului domnitor) domnitor) .

Cuza a r mas pentru totdeauna cel dintâi domn al rilor unite. dintâ domnul Unirii. El n-a fost numit. ci ales în nunanimitate de ambele ri. . dar i a urma ilor. Pentru multe din faptele sale a meritat recuno tin a contemporanilor.

ÄAtâta timp cât ara aceasta va avea istorie. cea mai frumoas pagin a ei va fi cea a lui Alexandru Ioan I !´ (Mihail Kog lniceanu) .

moare. (Vasile Alecsandri) Alecsandri) .Cât or fi români pe lume româ Cât va fi pe cer un soare A lui Cuza mare nume S fi i siguri c nu moare.

Poporul tot î i cânt pomenirea câ M rite. nepodoabe.NuNu-i an s nu s rb torim Unirea torim Ce ne-a umplut poporul de podoabe. prea cinstite pârc labe! prea Alexandru Ioan Cuza Victor Eftimiu .

FIE CA ROMÂNIA NOASTR S TR IASC ÎN VECI ! România modern Gheorghe T tt rescu: 11 februarie 1866 .

200 IBucure ti .Înv. Lucia B lan coala cu clasele I-VIII nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->