P. 1
Drept Civil, Drepturi Reale

Drept Civil, Drepturi Reale

|Views: 90|Likes:
Published by Gita Alexandra

More info:

Published by: Gita Alexandra on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

Sections

1

Capitolul I PATRIMONIUL §. 1. Noţiunea juridică de patrimoniu Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economicã, aparţinând unei persoane . Din cuprinsul definiţiei se pot desprinde urmãtoarele idei: - patrimoniul este compus dintr-un activ şi un pasiv ;- drepturile care îl compun sunt patrimoniale; - patrimoniul este distinct de bunurile care îl compun la un moment dat. §. 2. Elementele şi caracterele juridice ale patrimoniului Patrimoniul este un compus între activ şi pasiv. Activul patrimonial este alcătuit din drepturile patrimoniale, adică acelea care pot fi exprimate în bani (de exemplu, dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de a primi preţul asupra bunului vândut etc.) Pasivul patrimonial este compus din datoriile (obligaţiile, sarcinile) care pot fi evaluate în bani. Ele constau din obligaţia de a da, obligaţia de a face sau obligaţia de a nu face ceva ce ar fi putut face dacă titularul nu s-ar fi obligat la abţinere. Caractere: 1. Patrimoniul este o universalitate juridicã; 2. Unicitatea patrimoniului ; 3. Inalienabilitatea patrimoniului ; 4. Divizibilitatea patrimoniului Pentru persoanele fizice divizibilitatea patrimoniului este prevãzutã de lege. De exemplu, cazul acceptãrii moştenirii sub beneficiu de inventar, cazul separaţiei de patrimonii. §. 3. Funcţiile patrimoniului Patrimoniul prezintã o importanţã practicã deosebitã şi anume: - constituie gajul general al creditorilor chirografari; - explicã şi face posibilã subrogaţia realã cu titlu universal; - face posibilã transmisiunea universalã şi cu titlu universal a drepturilor şi obligaţiilor.

2

Capitolul II CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE PATRIMONIALE

§. 1. Drepturile reale. Definiţie Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cãrora titularul lor îşi poate exercita atributele conferite de lege, nemijlocit, asupra bunului la care se referã, fãrã a avea nevoie de concursul altor persoane. §. 2. Clasificarea drepturilor reale Drepturile reale se clasificã în drepturi reale principale şi drepturi reale accesorii. Drepturile reale principale prevãzute de Codul civil sunt: dreptul de proprietate care poate fi publicã sau privatã, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de superficie. Menţionăm că dreptul de proprietate publică aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale iar dreptul de proprietate privată aparţine oricărui subiect de drept. Drepturile reale accesorii reglementate de Codul civil sau de alte acte normative sunt: dreptul de gaj sau de amanet, dreptul de ipotecã şi privilegiile. §. 3. Drepturile de creanţã (sau personale) Acestea sunt drepturi subiective patrimoniale în temeiul cãrora titularul lor sau subiectul activ numit creditor poate pretinde subiectului pasiv numit debitor , ca acesta sã dea, sã facã sau sã nu facã ceva. Drepturile de creanţă mai sunt denumite adesea drepturi personale, în opoziţie cu cele reale. Ele sunt nelimitate ca număr. Raporturile juridice izvorâte din drepturile de creanţă se numesc raporturi de obligaţii deoarece dreptului de creanţă îi corespunde o obligaţie. §. 5. Comparaţie între drepturile reale şi drepturile de creanţă

3

Ambele sunt drepturi patrimoniale. Dar ele se deosebesc în primul rând prin structura lor: în dreptul real o singură persoană în faţa lucrului; în dreptul de creanţă, două persoane. Cele două drepturi au o natură foarte diferită: de exemplu, uzufructuarul are dreptul de folosinţă pe când locatarul are dreptul pe care închiriatorul i l-a dat de folosinţă; unul are un drept real, celălalt un drept de creanţă. Alte deosebiri:- privind subiectele şi obligaţiile subiectului pasiv; în principiu, drepturile reale sunt absolute, pe când drepturile de creanţă sunt relative;- drepturile reale prezintă două importante prerogative şi anume: dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă.

Capitolul III CLASIFICAREA BUNURILOR

§. 1. Noţiunea de bun. Definiţie Codul civil consacră bunurilor Cartea a II-a intitulată „Despre bunuri şi despre deosebitele modificări ale proprietăţii” (art. 461-643). Bunurile sunt acele lucruri care sunt utile omului şi pot fi apropriate sub forma drepturilor. §. 2. Distincţia între bunurile mobile şi bunurile imobile 1. Definire. –După formularea art. 461 C.civ. care stabileşte: „Toate bunurile sunt mobile sau imobile”, se pare că între acestea nu există o categorie intermediară. Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o aşezare fixă şi stabilă cum sunt: pământul, clădirile şi în general tot ce este legat de sol; bunurile mobile sunt bunurile care nu au o aşezare fixă şi stabilă fiind susceptibile de deplasare dintr-un loc în altul, fie prin ele însele, fie cu concursul unei forţe străine, cum sunt: animalele, lucrurile separate de sol, bunurile incorporale etc. 2. Interesul practic al acestei distincţii. – Din prevederile Codului se desprinde ideea că legiuitorul acordă mai multă importanţă imobilelor decât mobilelor. Aceasta nu semnifică neaparat că proprietatea imobiliară ar fi superioară, ci doar că ea prezintă o

4

diferenţă de regim juridic care are diverse cauze (fizice, economice, psihologice). 3. Criteriile clasificării. – Codul civil a aplicat criterii diferite bunurilor corporale şi incorporale. Pentru bunurile corporale a luat în considerare realitatea fizică, adică ele sunt imobile şi respectiv mobile prin natura lor (art. 463, art. 472 C.civ.). De altă parte, pentru bunurile incorporale distincţia devine artificială; ele sunt imobile prin obiectul la care se aplică (art. 471 C.civ.), de exemplu, uzufructul lucrurilor imobile, servituţile, acţiunile care tind la revendicarea unui imobil. Şi tot în categoria bunurilor incorporale intră mobilele prin determinarea legii, adică printr-o declarare artificială a legii (art. 474 C.civ.). În art. 468 C.civ. legiuitorul distinge o a treia categorie de bunuri: imobilele prin destinaţie iar art. 465 C.civ. evidenţiază şi o a treia varietate de mobile: mobilele prin anticipaţie. A) Bunuri corporale. Acestea sunt bunurile care au o existenţă materială fiind percepute de simţurile omului; ele se văd, le putem atinge şi pot fi posedate. B) Bunuri incorporale. Prin contrast sunt bunuri incorporale acelea care nu au o existenţă materială (corp, substanţă), nu cad sub simţuri; bunurile incorporale sunt drepturile. §. 3. Distincţii secundare 1. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile a)Definire. – Sunt consumptibile bunurile care nu pot fi folosite, conform destinaţiei lor obişnuite, fără a li se consuma substanţa. Cele neconsumptibile sunt acele bunuri care pot fi întrebuinţate în mod continuu fără ca prin aceasta să se consume substanţa lor sau să fie implicată înstrăinarea. 2. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile a) Definire. – Bunurile fungibile sunt acelea care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii (banii, ţigările, alimentele etc.). Bunurile nefungibile sunt cele care nu se pot înlocui unele cu altele pentru a libera pe debitor (un cal de cursă, o monedă de aur veche, un tablou etc.).

2. . industriale bunăoară. 483 C.civ. Din litera şi spiritul Codului civil mai rezultă o regulă şi anume: imobilul faţă de mobil este întotdeauna principal iar pământul (solul) în comparaţie cu construcţiile şi plantaţiile (art.5 §. Fructele sunt de trei feluri: naturale (de pildă. legumele obţinute prin cultură (art.). Raporturi juridice între bunuri a) Bunuri principale şi bunuri accesorii.civ. 2) sau arborii tăiaţi izolat (art. şi civile. – De exemplu.). el nu se mai reproduce. b) Universalităţi de drept. Gruparea bunurilor 1. 3.537 alin. terenul agricol care dă anual o recoltă sau o casă care este închiriată. Productul presupune consumarea substanţei şi este produs de bunul principal la intervale neregulate. Sunt clasice următoarele exemple: o bibliotecă (un ansamblu de volume). o turmă (o sumă de animale) etc. 489 C. pietrele desprinse episodic dintr-o carieră neexploatată (art.) fără ca substanţa acestuia să se diminueze. Universalităţile a) Universalităţile de fapt reprezintă o grupare de bunuri mai mult sau mai puţin omogene care prin voinţa proprietarului este considerată şi tratată ca un bun unic. chirii. – De exemplu. Noţiune. unica universalitate de drept este patrimoniul persoanelor fizice şi juridice. De exemplu. dobânzi etc. capital etc.) este bunul principal b) Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere. căpăstrul pentru cal. de exemplu.civ. Numim fruct orice bun accesoriu care este produs periodic dintr-un bun principal (teren. cheile pentru lacăt. pomi. –Un bun se poate găsi cu altul într-un anumit raport juridic sau dacă anumite bunuri reunite formează un ansamblu care are existenţa sa proprie vom fi în prezenţa unei universalităţi. 531 C. roata de rezervă pentru automobil. ciupercile şi fructele copacilor). – Aşa cum am arătat. arenzi. 4. rama pentru tablou.

el este absolut pentru că este opozabil erga omnes. însã în limitele determinate de lege" . Dreptul de proprietate este un drept exclusiv . 2. 480 C. 1. 3. cu respectarea normelor în vigoare . folosinţa şi dispoziţia . potrivit cãreia: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut. §. . Ea nu este lipsită de critici. exclusiv şi perpetuu. 2.El este exclusiv pentru cã puterile conferite de acest drept sunt independente de orice alte puteri ale altei persoane asupra bunului respectiv. Definiţie Definiţia este dată în art. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu. 3.conferã proprietarului dreptul de a dispune liber de bunul sãu. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 1.Fructus este în primul rând dreptul proprietarului de a fructifica bunul sãu sau de a-l lãsa neproductiv. §.el conferă titularului totalitatea prerogativelor. §. Jus fruendi . 3. Aceastã liberã dispoziţie se dezvoltã pe un plan material şi pe unul juridic. Dreptul de proprietate este un drept absolut . Definim dreptul de proprietate ca fiind acel drept real care conferã titularului sãu posesia.6 CAP IV DREPTUL DE PROPRIETATE §. Limitări ale dreptului de proprietate .civ.de altă parte. 2. folosinţa şi dispoziţia asupra unui bun. Jus utendi – Acest atribut constã în prerogativa titularului dreptului de proprietate de a se servi sau întrebuinţa bunul. Jus abutendi . Analiza atributelor dreptului de proprietate 1.Proprietatea este perpetuă în două sensuri : sub aspect ereditar şi sub aspectul imprescriptibilităţii. 4. în putere proprie şi în interes propriu. adică posesia.

fiind vorba despre servituţile naturale (art. nulitatea absolută).civ. De exemplu. Obligaţiile reale de a face sau obligaţiile propter rem sunt situate la limita dintre drepturile reale şi drepturile de creanţă. A. Raporturi de vecinătate cu caracter de drepturi reale. – În această categorie o parte a doctrinei a inclus bunurile inalienabile definitiv sau temporar.7 1. Ele pot rezulta din lege sau din voinţa părţilor şi se transmit o dată cu transmiterea bunului respectiv. Limitări care privesc exerciţiul atributului de dispoziţie juridică.). În unele cazuri între proprietarii fondurilor învecinate se pot naşte simple raporturi de fapt (deci fără un conţinut juridic). 2. De pildă. În unele cazuri executarea acestor obligaţii presupune luarea în considerare a raporturilor de vecinătate.) şi servituţile legale (art. D. Raporturi faptice de vecinătate. Raporturi de vecinătate rezultate din contractele încheiate între proprietarii vecini. 586-619 C. Limitări ale dreptului de proprietate izvorâte din raporturile de vecinătate. parţială sau condiţionată a bunurilor antrenează nulitatea actului (de regulă. Raporturi de vecinătate care constituie sarcini reale. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind inalienabilitatea totală. şi bunurile aflate în circuitul civil în condiţii restrictive. B. Proprietarii fondurilor învecinate pot încheia diferite convenţii prin care să-şi asume unele obligaţii reciproce dar nu cu titlu de servituţi. Beneficiarul lor nu le poate redobândi prin justiţie şi nici nu poate invoca uzucapiunea.civ. pe de o parte. 578-585 C. . precum şi cele alienabile condiţionat. ci cu titlu de drepturi de creanţă. tolerarea vecinului de a lua apă din fântâna situată pe fondul altui proprietar sau acceptarea tacită de a trece pe fondul vecin etc. C. un proprietar se obligă faţă de vecinul său să-i permită să ia apă din fântâna aflată pe fondul său. Codul civil reglementează aceste raporturi în materia servituţilor. pe de altă parte.

aprecierea responsabilităţii fiind o chestiune de fapt se va face de instanţa de judecată de la caz la caz. Abuzul de drept în raporturile de vecinătate. b) este. bunuri neconsumptibile. aceste situaţii speciale sunt: declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război. în principiu. – Sunt situaţii excepţionale când organele autorităţii publice sunt abilitate prin lege pentru a obliga agenţii economici. concentrări. existenţa unei vinovăţii (neglijenţă. Inconvenientele anormale de vecinătate . Ea prezintă următoarele caractere juridice: a) priveşte. cât şi pe timpul acestor situaţii (Legea nr. intenţia de a prejudicia. imprudenţă) chiar dacă ea nu apare întotdeauna cu claritate. vecinul să nu-l prejudicieze pe vecin şi a doua. prevenirea. vecinul nu trebuie să-l incomodeze într-un mod intolerabil pe vecin. instituţiile publice precum şi alte persoane juridice sau fizice să cedeze temporar unele bunuri mobile sau imobile forţelor destinate apărării naţionale sau autorităţilor publice. 132/ 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public). Sancţiunea inconvenientelor de vecinătate constă în primul rând întro reparaţie în natură pentru că ea se apropie cel mai mult de principiul reparării integrale. Rechiziţia unor bunuri. Această distincţie este importantă deoarece şi răspunderea este diferită. În concluzie nu există un criteriu precis care să permită determinarea limitei care nu trebuie depăşită de proprietar. Buna vecinătate presupune cel puţin două îndatoriri: prima. înlăturarea urmărilor unor dezastre. lipsa unui interes serios şi legitim. Complementar există acordarea de daune-interese. 4. exerciţii şi antrenamente de mobilizare. Abuzul de drept – condiţiile responsabilităţii: prejudiciul. instituirea stării de urgenţă sau de asediu. de pildă. Aceste două situaţii corespund pe plan doctrinar şi jurisprudenţial la două teorii: abuzul de drept şi inconvenientele anormale de vecinătate. E. proprietarul care beneficiază de o anumită perspectivă deoarece pe terenul vecinului nu s-a construit nimic.8 De altă parte sunt actele de pură facultate. Limitări ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. localizarea. o măsură temporară care va .condiţiile responsabilităţii Prejudiciul (dauna). în principiu.

plantaţiilor sau construcţiilor. . Efectele exproprierii. problemele de fond privitoare la expropriere (de exemplu. în principiu. Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã Noţiune şi reglementare.Sunt expropriabile numai bunurile imobile proprietate privatã. 481 C. c) este o măsură obligatorie. fără a putea repune în discuţie. 33/1994 enumerã principalele categorii de lucrãri de utilitate publicã întro listã nelimitativã (art. Instanţa va verifica dacă sunt întrunite condiţiile cerute pentru expropriere. – Acestea sunt reglementate în Capitolul IV al Legii nr. – Exproprierea produce următoarele efecte : . cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. necesitatea acesteia. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.9 înceta o dată cu încetarea situaţiei excepţionale şi când bunurile rechiziţionate vor trebui restituite. 6). Cedarea forţată aplicată imobilelor îmbracă forma exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 41 alin. 5). autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare. Ea este cuprinsă în art. întinderea. ea îşi găseşte actualmente reglementarea completă în art. Utilitatea publicã se declarã pentru lucrãri de interes naţional sau pentru lucrãri de interes local (art. Soluţionarea cererilor de expropriere este de competenţa tribunalului în raza căruia este situat imobilul. 33/1994. 5. Exproprierea propriu-zisă şi stabilirea despăgubirilor. Tot tribunalul va hotărî şi asupra despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre persoanele interesate . 41 din Constituţie şi în Legea nr. care stabileşte că: „Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa. precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii”.civ. 1 care statuează: „Pentru lucrări de interes general. 6. Limitări ale dreptului de proprietate privind folosinţa subsolului. faptul că nu a fost contestată hotărârea comisiei etc. Bunurile supuse exproprierii. afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire”. – Această limitare este prevăzută în Constituţie în art. d) rechiziţia se face cu acordarea de despăgubiri atât în cazul rechiziţiei temporare (pentru degradarea sau devalorizarea bunului) cât şi în cazul rechiziţiei definitive (pentru valoarea bunurilor consumptibile sau perisabile). Legea nr.).

dupã subiectele dreptului de proprietate: a) dreptul de proprietate al persoanelor fizice şi b) dreptul de proprietate al persoanelor juridice. . .se sting drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate .în ce priveşte dreptul de ipotecã şi privilegiul imobiliar special care greveazã bunul expropriat. 2 . 4 . superficie precum şi orice alte drepturi reale. §. c) dreptul de proprietate originarã şi dreptul de proprietate derivatã. uzufructul. acestea se strãmutã de drept asupra despãgubirii stabilite de instanţã .Legea nr. 3 . . 5. abitaţie.dupã modul de dobândire: a) dreptul de proprietate dobândit prin acte juridice şi dreptul de proprietate dobândit prin fapte juridice. 2) . .dupã regimul sãu juridic dreptul de proprietate se prezintã sub douã forme: a) drept de proprietate publicã şi b) drept de proprietate privatã. 35-37) şi anume: dreptul de a cere şi de a obţine retrocedarea imobilului expropriat şi dreptul de preemţiune la cumpãrarea imobilului în ipoteza în care expropriatorul s-ar hotãrî sã-l înstrãineze. b) dreptul de proprietate dobândit prin acte între vii şi dreptul de proprietate dobândit prin acte pentru cauzã de moarte.uzul.se sting orice drepturi personale dobândite de alte persoane asupra imobilului expropriat (de exemplu.imobilul expropriat trece în proprietatea publicã liber de orice sarcini . de comodat).10 .dupã cum dreptul de proprietate este afectat sau nu de modalitãţi deosebim: a) drept de proprietate pur şi simplu şi b) drept de proprietate afectat de modalitãţi. Această clasificare este cea mai importantă. De asemenea se sting drepturile de concesiune şi dreptul de folosinţã. 28 alin. Titularii acestor drepturi au drept la despăgubiri. prin această dispoziţie legea reglementează un nou caz de subrogaţie cu titlu particular (art. . Retrocedarea şi dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului. 33/1994 reglementeazã douã drepturi în favoarea proprietarului imobilului expropriat (art. cele nãscute din contractul de locaţiune. Formele dreptului de proprietate În prezent distingem: 1 .

6. 5. închirierea şi dreptul de folosinţã asupra unor bunuri imobile. Dreptul de proprietate publicã 1. Obiectul dreptului de proprietate publică. Modalitãţile de exercitare a dreptului de proprietate publicã sunt de competenţa organelor centrale ale puterii executive pentru bunurile din domeniul public de interes naţional şi autoritãţile publice locale pentru bunurile din domeniul public de interes local. Caracterele dreptului de proprietate publicã sunt în numãr de trei: el este inalienabil. – Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare titularii dreptului de proprietate publică sunt : . oraşul.prin acte de donaţie sau legate acceptate.unităţile administrativ-teritoriale (comuna. municipiul şi judeţul) asupra bunurilor din domeniul public de interes local. 6. 4 din Constituţie. potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unitãţile administrativ-teritoriale prin modurile prevãzute de lege.Dreptul de proprietate publicã este acel drept de proprietate în care atributele acestuia se exercită de către stat şi unităţile administrativ-teritoriale şi care poartã asupra bunurilor din domeniul public el fiind inalienabil. 2. de organele competente atunci când bunul intrã în domeniul public.pe cale naturalã . 3 dispune cã: domeniul public este alcãtuit din bunurile prevãzute de art. Definiţie. 135 alin. în art. În conformitate cu art. Dobândirea şi încetarea dreptului de proprietate publicã... dreptul de proprietate publicã se dobândeşte prin urmãtoarele moduri: . 4. . 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia. . .11 §. 7 din Legea nr. din cele stabilite prin anexa care face parte integrantã din prezenta lege şi din orice bunuri care. imprescriptibil şi insesizabil.prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale în . imprescriptibil şi insesizabil.prin exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã.statul cu privire la bunurile din domeniul public de interes naţional . În concret aceste modalitãţi sunt dreptul de administrare. 3. în condiţiile legii.. Reglementare .prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii.Legea nr. concesionarea. Subiecţii (titularii) dreptului de proprietate publică. 213/1998.

. 213/1998 circumscriu cu multã exactitate sfera bunurilor proprietate publicã statuând în art. domeniul privat cuprinde bunurile (mobile sau imobile) pe care statul sau unitãţile administrativ-teritoriale le au ca orice persoanã fizicã sau juridicã. accesiunea. 3 alin.bunurile enumerate în art. alte imobile şi mobilierul lor. . pentru cauzã de utilitate publicã. §. Altfel spus. testamente sau alte acte juridice. clãdirile. Domeniul public şi domeniul privat 1.este definit de obicei prin antitezã spunându-se cã el este acel domeniu din care fac parte bunurile statului care nu aparţin domeniului public.trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat pentru reconstituirea dreptului de proprietate particularã. Domeniul public . bunurile fãrã stãpân.12 domeniul public. . vânzarea sau schimbul pentru cauzã de utilitate publicã etc. comoara.bunurile enumerate în anexa acestei legi. 135 alin. apoi.alte moduri prevãzute de lege (de exemplu. acestea sunt: .este acel domeniu din care fac parte numai bunurile care alcãtuiesc obiectul dreptului de proprietate publicã a statului şi a unitãţilor administrativ-teritoriale. bunurile pe care statul sau unitãţile administrativ-teritoriale le dobândesc ca orice particular prin donaţie. Reglementãrile Legii nr. Domeniul privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacã prin lege nu se prevede altfel. 4 din Constituţie. Domeniul privat .trecerea bunului în domeniul privat.). 2. dacã nu sunt destinate pentru uz sau interes public. pentru retrocedarea lor foştilor proprietari sau pentru a fi vândute. .pieirea bunului pe cale naturalã sau prin intervenţia omului. Din domeniul privat fac parte bunurile care au încetat de a mai aparţine domeniului public. În ce priveşte modurile de încetare a dreptului de proprietate publicã. . 7.orice alte bunuri care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unitãţile administrativteritoriale prin modurile prevãzute de lege. 1 cã domeniul public este compus din urmãtoarele bunuri: . confiscarea.

Definiţie. acestea din urmã având. persoanele juridice de drept privat. Subiectele dreptului de proprietate privatã . – Aşa cum am arătat. fiind alienabil. 8.Persoanele fizice pot dispune liber de dreptul lor de proprietate. Dreptul de proprietate privatã (proprietatea privatã) 1. 18/1991. Obiectul domeniului privat – potrivit art. deşi nu o găsim în Constituţie.dreptul de proprietate privatã este sesizabil. . statul şi unităţile administrative-teritoriale pot avea calitatea de titulari ai dreptului de proprietate privată.dreptul de proprietate privatã este prescriptibil. Caracterele dreptului de proprietate privatã . Legea nr.Titulari ai acestui drept pot fi: persoanele fizice.13 §. în condiţiile legii. inclusiv prin crearea unor dezmembrãminte. regimul lor este reglementat de Legea nr. Bunurile care formează proprietatea privată a statului şi a unităţilor administrativeteritoriale constituie domeniul privat. Reglementare – Dreptul de proprietate privată. 31/1990 privind societãţile comerciale. Legea nr. Clãdirile pot fi închiriate iar terenurile arendate. poate fi definit ca fiind acel drept de proprietate în care prerogativele sale se exercită de către persoanele fizice. 213/1998 – este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea statului şi a entităţilor sale teritoriale şi care nu fac parte din domeniul public. 213/1998. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale (Domeniul privat). . persoanele juridice de drept privat. calitatea de persoane juridice civile. statul şi unitãţile administrativ-teritoriale. 215/2001. 2. Obiectul dreptului de proprietate privatã . În ce priveşte dreptul de proprietate privatã al persoanelor juridice cum ar fi societãţile comerciale. Această noţiune. în opoziţie cu dreptul de proprietate publică. 3. 4. . sesizabil şi prescriptibil. de stat sau unităţile administrativ-teritoriale şi care poartă asupa bunurilor mobile şi imobile.dreptul de proprietate privatã este alienabil. acestea sunt proprietare asupra patrimoniului lor etc. 5.Acestea sunt urmãtoarele: . a primit o consacrare legală în legi organice precum Legea nr. 4 din Legea nr. aşadar.

accesiune etc. donaţie.) sau prin modalităţi specifice pe care particularii nu le au (dobândirea bunurilor fără stăpân sau abandonate. 54/1958 stabileşte: „Înstrăinarea. legat. a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor. . proprietatea anulabilă şi proprietatea comună. §. 54/1998 (dar şi din ansamblul legislaţiei în materie: Legea nr. 16/1994 a arendei etc. 5). 10. În ce ne priveşte considerăm că modalităţile dreptului de proprietate sunt : . 9.proprietatea rezolubilă sau condiţională . Preliminarii . schimb.proprietatea inalienabilă . Circulaţia terenurilor potrivit Legii nr. –Din cuprinsul Legii nr. . uzucapiune.14 Constituirea domeniului privat – Domeniul privat se constituie prin mijloace de drept civil (vânzare-cumpărare. a moştenirilor vacante. Modalitãţile dreptului de proprietate 1. al vecinilor ori al arendaşilor” (art. dezafectarea unor bunuri proprietate publică. Codul civil. 54/1998.proprietatea anulabilă (care în sens larg este o proprietatea condiţională) . prin vânzare.principiul liberei circulaţii juridice a terenurilor.Dreptul de proprietate poate fi pur şi simplu sau afectat de modalitãţi. . În acest sens Legea nr. . exercitarea dreptului de preemţiune recunoscut statului în anumite condiţii Regimul juridic al domeniului privat – De regulă regimul juridic al bunurilor din domeniul privat este – aşa cum am mai arătat – cel de drept comun.principiul potrivit căruia înscrisul autentic este o condiţie de validitate a înstrăinării terenurilor. 18/1991. Regimul juridic al terenurilor 1. În doctrina noastră sunt cunoscute următoarele modalităţi ale dreptului de proprietate : proprietatea rezolubilă. Legea nr. §. se pot desprinde cel puţin trei principii majore: .principiul potrivit căruia înstrăinarea terenurilor prin vânzare se va face cu respectarea dreptului de preemţiune. ..

3. Proprietatea anulabilã. proprietatea inalienabilă este o proprietate care se reduce la dreptul de a poseda şi a folosi.proprietatea afectată unui scop (proprietatea afectaţiune) . Dar existenţa dreptului de proprietate dobândit de cel gratificat este nesigură atâta vreme cât condiţia se mai poate realiza. inalienabilitatea unui bun nu poate fi declarată prin voinţa omului. lipsindu-i temporar dreptul de dispoziţie. Dacã acţiunea este admisã dreptul de proprietate al dobânditorului va fi desfiinţat retroactiv.). în principiu. Prin încheierea actului de donaţie are loc de îndată transferul dreptului de proprietate de la donator la donatar. caz în care bunurile se vor întoarce în patrimoniul donatorului. Deci soarta donaţiei va atârna de împlinirea unei condiţii rezolutorii (art.proprietatea comună cu variantele ei : coproprietate obişnuită sau temporară. Proprietatea rezolubilã (sau condiţionalã) –Un exemplu va fi edificator: o persoană donează averea sa altuia cu condiţia că efectele donaţiei vor înceta dacă cel ce a primit gratificarea (donatarul) va înceta din viaţă înaintea donatorului. În cazul în care actul translativ anulabil a fost confirmat. 2. astfel ea se apropie de uzufruct. dreptul de proprietate al dobânditorului va fi consolidat.. Aceasta deoarece nu se ştie încă dacă donatarul va supravieţui donatorului pentru ca astfel el să rămână definitiv proprietar al averii primite sau va deceda înaintea acestuia. Proprietatea afectată unui scop este acea proprietate care este afectată fie exclusiv.civ. 1019 C. – Proprietatea anulabilã reprezintã acea modalitate juridicã a dreptului de proprietate care apare în situaţia în care transferul proprietãţii se face în temeiul unui act lovit de nulitate relativã (anulabil).15 . Proprietatea inalienabilă. proprietate comună în devălmăşie şi proprietate periodică. fie de preferinţă unui scop care a fost determinat de . coproprietate forţată şi perpetuă. 5. – Deşi. Aceasta sub dubla condiţie ca inalienabilitatea să fie stabilită temporar şi inalienabilitatea să fie justificată de un interes serios şi legitim. considerăm că sunt situaţii când o asemenea clauză de inalienabilitate trebuie acceptată în actele translative de proprietate. 4. În concluzie.

Oricare dintre ei are libertatea de a-i pune capăt oricând cerând partajul (art. Proprietatea comunã pe cote-pãrţi este acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizeazã prin aceea cã un bun aparţine concomitent mai multor titulari.civ.proprietatea comunã pe cote pãrţi (coproprietatea) forţatã şi perpetuã. .În calitatea lor de coproprietari aceştia au şi unele obligaţii. exprimatã printr-un procent. fiecare dintre aceştia având o cotã-parte idealã din dreptul de proprietate. el va fi partajat în valoare. Obligaţiile coproprietarilor. Astfel.la plata cheltuielilor şi datoriilor ocazionate de întreţinerea. spre deosebire de coproprietatea forţată şi perpetuă.). .proprietatea comunã pe cote-pãrţi (coproprietatea) obişnuitã sau temporarã. Instituţia tip în care proprietatea afectată unui scop îşi are locul cel mai potrivit este fundaţia. 6. din aceastã definiţie rezultã douã reguli şi anume: a) nici unul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fracţiuni materiale din bunul respectiv . ei nu au decât un drept nedeterminat din bunurile aflate în coproprietate şi b) cã fiecare dintre coproprietari este titularul exclusiv numai pentru o cotã idealã. fracţie ordinarã sau fracţie zecimalã Proprietatea comunã pe cote-pãrţi este de douã feluri dacã avem în vedere durata coproprietãţii: . Ea poate fi: pe cote-pãrţi. Dar mai pot fi întâlnite şi alte cazuri. proprietarul actual suportă restricţiile în dreptul său iar la nevoie el va fi obligat să cedeze proprietatea altei persoane.16 proprietarul anterior. abstractã din dreptul de proprietate. . a) Proprietatea comunã pe cote-pãrţi obişnuitã sau temporarã. De aceea coproprietatea obişnuită se mai numeşte voluntară sau temporară. A. ei sunt obligaţi . de pildă. Proprietatea comunã. – Ceea ce caracterizează această modalitate este faptul că ea nu se menţine decât prin voinţa tuturor coproprietarilor. o liberalitate cu sarcină. în devãlmãşie şi periodică. Aşadar.Proprietatea comunã este acea proprietate care se caracterizeazã prin aceea cã prerogativele dreptului de proprietate aparţin împreunã şi concomitent mai multor persoane.în raport cu cota lor parte . . 728 C. Dacă bunul aflat în coproprietate (indiviziune) nu poate fi partajat în natură.

17 conservarea şi administrarea bunului comun.Doctrina a reţinut urmãtoarele cazuri de coproprietate forţatã: . Proprietatea periodică (partajabilă în timp). cavouri şi alte lucrãri funerare). Cazurile de coproprietate forţatã. tablouri de familie. . . moment în care aceasta se transformã în proprietate comunã pe cote-pãrţi. recoltat). 2 C. şanţul şi gardul).fam. pentru motive temeinice (art. . 36 alin. dacă coproprietatea urbană s-a dezvoltat mult . Este cazul în care defunctul prin testamentul său desemnează pe cei doi nepoţi ai săi să fie proprietarii unui teren agricol. ea poate înceta şi în timpul cãsãtoriei. Potrivit art.coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a douã imobile vecine.coproprietatea asupra pãrţilor comune din clãdirile cu douã sau mai multe apartamente având proprietari diferiţi. definiţie. C.coproprietatea asupra unor bunuri considerate de familie (hârtii de familie. b) Coproprietatea forţatã şi perpetuã.Dreptul de proprietate în devãlmãşie reprezintã acea proprietate comunã potrivit cãreia titularii sãi nu au determinatã o cotã-parte idealã (matematicã) din dreptul lor de proprietate. fiecare din ei pe câte un an (arat. Noţiune. . semănat.). Legea instituie o prezumţie de mandat tacit reciproc între soţi. În mod obişnuit sistarea coproprietãţii are loc prin partaj. Proprietatea comunã în devãlmãşie. Proprietatea comunã devãlmaşã a soţilor înceteazã prin desfacerea sau încetarea cãsãtoriei. – Într-o formă arhaică această proprietate a fost cunoscută de multă vreme. . 35 din Codul familiei administrarea. .Proprietatea devãlmaşã a soţilor are ca obiect numai acele bunuri care au fost dobândite de ei sau de oricare dintre ei în timpul cãsãtoriei. Este o coproprietate forţatã deoarece existã şi se menţine indiferent de voinţa coproprietarilor şi este perpetuã deoarece scopul bunurilor care îi alcãtuiesc obiectul este permanent. Proprietatea devãlmaşã a soţilor. Dar excepţional. B. De fapt.coproprietatea despãrţiturilor dintre douã imobile (zidul. folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor comune se realizeazã de comun acord de cãtre ambii soţi.

Condiţii în care operează proprietatea aparentă sunt următoarele: a) buna credinţã a dobânditorului. Dacã l-a înstrãinat el trebuie sã restituie acestuia fie preţul pe care l-a încasat (dacã este de bunã credinţã). 11. Efectele proprietãţii aparente. Astfel. există această tendinţă şi în privinţa reşedinţelor de vacanţă. inclusiv statul. Societăţile de turism din alte ţări au preluat aceste formule pentru a asigura mai multor turişti aceeaşi locuinţă în staţiuni celebre (pe perioade eşalonate de timp şi cu drepturi exclusive) numindu-i proprietari. între care nu există nici un raport juridic”. Proprietarul aparent este obligat sã restituie adevãratului proprietar bunul (în naturã) dacã îl mai deţine. Aşadar. fie valoarea actualã a bunului cu daune interese (dacã este de rea credinţã). eroarea comunã şi invincibilã este creatoare de drept. este aşa numita proprietate temporară. În raporturile dintre adevãratul proprietar şi terţi aparenţa este creatoare de drept. devine totuşi proprietar sau titular al unui drept real: uzufruct. Ea a fost definită ca o „modalitate a dreptului de proprietate în cadrul căreia fiecare titular exercită în nume propriu şi în interes propriu prerogativele dreptului său de proprietate pe perioade determinate. o aparenţã cu adevãrat serioasã poate valida actele îndeplinite fãrã drept . care se repetă succesiv şi perpetuu.proprietar aparent. b) o eroare comunã. Proprietatea aparentã Existã o strânsã legãturã între aparenţã şi adagiul latin error communis facit jus. deşi terţul dobânditor primeşte bunul de la o persoanã care nu are nici un drept asupra lui.18 în zilele noastre. Având în vedere cã teoria aparenţei protejeazã numai terţii . presupunând cel puţin doi titulari care pot fi persoane fizice sau juridice.înseamnã cã ea nu are nici un efect în raportul proprietar adevãrat . c) o eroare invincibilã . §. servitute etc. . la intervale regulate.

c) . defineşte posesia astfel: "Posesia este deţinerea unui lucru sau folosirea de un drept. Art. Caracterele posesiei Caracterele posesiei sunt urmãtoarele: a) . Elementele posesiei Pentru existenţa posesiei sunt necesare douã elemente cumulativ îndeplinite şi anume: unul material (corpus) şi altul psihologic (animus). 3. adicã animus rem sibi habendi. Posesia şi detenţia precarã . civ. §. posesia nu este decât faptul. proprietatea este dreptul. 1. b) Elementul psihologic sau intenţional constã în intenţia sau voinţa celui care posedã de a exercita stãpânirea lucrului pentru sine. 1846 alin. Noţiune şi definiţie Posesia nu trebuie confundatã cu proprietatea. una sau alta. nu şi celor de creanţã (personale). Posesia a fost definitã ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constã în stãpânirea materialã sau exercitarea unei puteri de fapt de cãtre o persoanã asupra unui bun cu intenţia şi voinţa de a se comporta faţã de toţi ceilalţi ca proprietar sau titular al unui drept real. 2 C.posesia se bazeazã pe intenţia de a poseda pentru sine. b) .posesia face sã se nascã un drept probabil de proprietate sau un alt drept real. 4. 2. §. §. a) Elementul material constã din totalitatea faptelor materiale exercitate direct asupra lucrului . exercitatã. adicã ca şi cum ar fi exercitat-o proprietarul sau titularul unui alt drept real.posesia este incidentã numai drepturilor reale.19 Capitolul V POSESIA §. de noi înşine sau de altul în numele nostru".

spre deosebire de posesie.obligaţia de restituire. tutorii pentru bunurile celor aflaţi sub ocrotirea lor etc. Comparaţie între detenţia precarã şi posesie.civ. . . 1858 C. 5. Acestea sunt: .20 - Detenţia precarã. stabileşte cazurile de intervertire a detenţiei precare. . fie în virtutea unui titlu legal sau judiciar. dacã succesorul cu titlu universal este de bunã credinţã. din diferite motive locatarul considerã cã el este proprietarul imobilului şi refuzã sã mai achite chiria .când deţinãtorul lucrului primeşte cu bunã credinţã de la altã persoanã decât adevãratul proprietar un titlu translativ de proprietate cu privire la bunul pe care îl deţine. .a doua diferenţã: pretenţia la proprietate sau recunoaşterea dreptului proprietarului.Aceastã definiţie a detenţiei precare presupune trei condiţii şi anume: puterea de fapt . De exemplu.prima diferenţã: putere de fapt sau existenţa unui titlu. De pildã. Simplu spus: detentorul recunoaşte dreptul altuia. nu este o stare de fapt ci o stare de drept.atunci când deţinãtorul lucrului prin acte de rezistenţã neagã drepturile celui de la care deţine bunul. §. Ele se diferenţiazã sensibil: .când deţinãtorul transmite posesia la altul printr-un act cu titlu universal. fie cu permisiunea şi pe contul proprietarului. §. Intervertirea detenţiei precare (titlurilor) Art. creditorul gajist. detenţia este o stare de drept (res juris).puterea de drept .când deţinãtorul strãmutã posesia lucrului printr-un act cu titlu particular la o persoanã de bunã credinţã. cãrãuşul. 6. Posesia nu este decât un simplu fapt (res facti). . locatarul. Dobândirea şi pierderea posesiei . Detenţia a fost definitã ca fiind exerciţiul unei puteri de fapt asupra unui lucru. sunt detentori precari: depozitarul. posesorul nu. .

§.). 1852 C. Bunãoarã. Dovada posesiei Ea se face prin probaţiunea celor douã elemente ale posesiei.civ. adică neviciată. când bunul este furat şi deci dispare elementul corpus sau când posesia pentru sine se transformã în posesie pentru altul în care caz dispare elementul psihologic.). La aceste calitãţi cerute posesiei doctrina şi jurisprudenţa a adãugat şi pe aceea de a fi neechivocã. În ce priveşte elementul material acesta poate fi exercitat fie personal de cãtre posesor. 1847 C. publicã şi sub nume de proprietar. §. . 1848 C. Dovada elementului material este relativ simplã şi ea se face prin orice mijloc de probã înclusiv martori şi prezumţii. Privitor la elementul psihologic. depozitarul etc.civ.) . mandatarul.civ. ele sunt: discontinuitatea (art. fie prin reprezentant (de exemplu. .civ. ea trebuie sã fie utilã. 8.prima este prezumţia de neprecaritate. neîntreruptã. 1851 C. Calitãţile şi viciile posesiei Pentru ca posesia sã producã efecte juridice deosebit de întrunirea celor douã elemente. 1855 C. Viciile posesiei.21 Posesia se dobândeşte prin întrunirea celor douã elemente (corpus şi animus).)şi echivocul. clandestinitatea (art. adicã animus domini este prezumat (art. 7. Elementul psihologic. violenţa (art. acesta trebuie sã fie prezent în mod nemijlocit în persoana posesorului şi nu a reprezentantului. Apare însã foarte logic ca posesia sã se piardã şi prin dispariţia numai a unuia dintre cele douã elemente.).civ. Pentru a fi utilã ea trebuie sã îndeplineascã anumite calitãţi prevãzute de art. este mai dificil de probat.civ. Viciile posesiei sunt reversul calitãţilor sale. Posesia se pierde prin dispariţia celor douã elemente. prin natura lui. Existã din acest punct de vedere douã reguli: . netulburatã. şi anume: sã fie continuã. 1854 C.a doua regulã este prezumţia de neintervertire de titlu prevãzutã de art.

1. Sunt acţiuni petitorii: acţiunea în revendicare. . uzufructuar şi chiar de cãtre posesor. acţiunea negatorie. 2. §. în rãspundere contractualã. Aceste mijloace directe sunt acţiunile petitorii şi acţiunile posesorii. Ea poate fi exercitatã de cãtre proprietar.posesorul de bunã credinţã al unui bun frugifer dobândeşte în proprietate fructele bunului pe care îl posedã.posesia imobiliarã este apãratã prin acţiunile posesorii.posesia prelungitã duce prin uzucapiune la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor. . acţiunea confesorie şi acţiunea în prestaţie tabularã. în restituirea plãţii nedatorate etc. . Capitolul VI APÃRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI A CELORLALTE DREPTURI REALE §.) şi mijloace directe sau specifice care sunt aşa-numitele acţiuni reale. Acţiunile petitorii sunt acele acţiuni prin care reclamantul cere instanţei de judecatã sã statueze cã el este titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real cu privire la un anumit bun. acţiunea confesorie Acţiunea în grãniţuire este acţiunea prin care titularul ei solicitã instanţei de judecatã sã stabileascã prin semne exterioare linia despãrţitoare între cele douã fonduri vecine. acţiunea în grãniţuire. .22 §. Acţiunea în grãniţuire. acţiunea negatorie.posesia creazã o prezumţie de proprietate în favoarea posesorului. 9. Efectele posesiei Aceste efecte sunt:. Consideraţii preliminarii Mijloacele de apãrare a dreptului de proprietate au fost grupate în douã categorii: mijloace indirecte sau nespecifice precum acţiunile în justiţie întemeiate pe drepturile de creanţã (acţiunile în executarea contractelor. nu însã şi de cãtre detentorii precari.

în principiu. imprescriptibilã sub aspect extinctiv. 1) Prima problemã: proba dreptului de proprietate (probatio diabolica) incumbã reclamantului care pretinde cã este proprietarul imobilului. un drept de superficie. A doua problemã: acţiunea în revendicare este.este o acţiune realã . un drept de abitaţie sau un drept de servitute asupra unui bun proprietatea sa şi.acţiunea în revendicare este. . în principiu. §.. Acţiunea în revendicare 1. Pentru atenuarea dificultãţilor referitoare la proba dreptului de proprietate doctrinarii jurisprudenţa au cristalizat câteva reguli care se învârt în jurul noţiunilor de titlu şi de posesie şi impun o comparaţie a acestora şi anume : titlu contra titlu. în consecinţã. 2. 3.ea este o acţiune petitorie. 4. . al unui drept de superficie. titlu contra posesie şi posesie contra posesie. sã înceteze exercitarea sa nelegitimã Acţiunea confesorie este acţiunea prin care reclamantul cere instanţei sã stabileascã cã el este titularul unui drept de uzufruct. Revendicarea bunurilor imobile Ea pune în discuţie douã probleme: proba dreptului de proprietate şi caracterul imprescriptibil al acţiunii în revendicare. §. al unui drept de uz sau abitaţie ori al unui drept de servitute cu privire la un bun şi sã-l oblige pe pârât (proprietar sau altã persoanã) sã-i permitã exercitarea netulburatã. . Noţiune. Acest principiu decurge din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate care nu se stinge prin neuz indiferent de timpul cât titularul sãu nu l-a exercitat. Caracterele acţiunii în revendicare:. cere instanţei de judecatã sã i se recunoascã dreptul de proprietate asupra bunului şi restituirea acestuia de la posesorul neproprietar. un drept de uz. 2. definire.Acţiunea în revendicare este acea acţiune realã prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sãu. imprescriptibilã.23 Acţiunea negatorie este acţiunea prin care reclamantul titular al dreptului de proprietate contestã (neagã) pârâtului cã ar avea un drept de uzufruct.

Revendicarea bunurilor mobile este diferitã dupã cum pârâtul este un posesor de rea credinţã.civ.Revendicarea bunurilor mobile este esenţial deosebitã de revendicarea bunurilor imobile. 1909 C. îl va obliga pe pârât de a se abţine a mai aduce atingere exerciţiului dreptului de proprietate. . Efectele acţiunii în revendicare. un posesor de bunã credinţã. ele nu se restituie dar posesorul este în drept sã ridice acele lucruri fãrã însã a deteriora bunul respectiv. fie expropriat). Art.Atunci când acţiunea în revendicare este admisã instanţa prin hotãrâre judecãtoreascã va recunoaşte reclamantului dreptul de proprietate şi pe cale de consecinţã va dispune obligarea pârâtului la restituirea bunului (cu toate accesoriile lui) reclamantului sau. formuleazã regula cã în materia bunurilor mobile posesia de bunã credinţã valoreazã titlul de proprietate. §.civ. Revendicarea bunurilor mobile 1. un hoţ sau un gãsitor sau. Cheltuielile voluptorii (de plãcere sau de înfrumuseţare) sunt acelea pe care posesorul le-a fãcut pentru plãcerea sa personalã.civ. 1909 C. Atât posesorul de bunã credinţã cât şi cel de rea credinţã au dreptul de a cere reclamantuluiproprietar restituirea cheltuielilor necesare şi a celor utile pe care le-au fãcut cu privire la bunul respectiv. atunci pârâtul este obligat sã-i plãteascã reclamantului un echivalent bãnesc. De fapt art. Dacã restituirea în naturã nu mai este posibilã (fie cã bunul a pierit. trebuie ca fãrã ele conservarea bunului sã nu fi fost cu putinţã. dupã caz. dimpotrivã. . prevede cã: "Lucrurile mişcãtoare se pescriu prin faptul posesiunii lor fãrã sã fie trebuinţã de vreo scurgere de timp". Cheltuielile utile sunt acelea care deşi nu erau necesare au avut ca efect sporul de valoare sau creşterea gradului de utilitate a bunului. 5. . fie cã a fost dobândit de un terţ. 1909 C.24 3. Cheltuielile necesare sunt acelea fãcute pentru conservarea bunului. Dacã bunul revendicat a produs fructe regimul lor va fi în funcţie de buna sau reaua credinţã a posesorului. Regula prevãzutã de art.

Uzufructul este acel drept real principal care conferã titularului sãu (numit uzufructuar) atributele de posesie şi folosinţã asupra bunului ce aparţine altei persoane (numit nud . 1909 alin. 1. dreptul de uz. . 2 suferã o excepţie înscrisã în art. "cel ce a pierdut sau cel cãruia i s-a furat un lucru poate sã-l revendice în curs de 3 ani din ziua când l-a pierdut sau i s-a furat de la cel care îl gãseşte rãmânând acestuia recurs în contra celui de la care îl are".civ. 1909 alin. 2. Ele sunt opozabile atât terţilor cât şi proprietarului. 2.civ. 1910 C. Capitolul VII DEZMEMBRÃMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE §. Consideraţii generale Aşadar.civ. pot fi invocate numai de terţul dobânditor care cu bunã credinţã a dobândit bunul de la un detentor precar cãruia adevãratul proprietar i l-a încredinţat de bunã voie.25 N. 1909 C. caractere. 1910 C.civ. . Definiţie. 2 C.B. Dispoziţiile art. dreptul de servitute. care statueazã cã: "Dacã posesorul actual al lucrului furat sau pierdut la cumpãrat la bâlci sau la târg sau la o vindere publicã sau de la un negustor care vinde asemenea lucruri. – Regula înscrisă în art. dezmembrãmintele proprietãţii sunt drepturile reale rezultate prin desprinderea ori limitarea unor atribute din conţinutul dreptului de proprietate asupra bunurilor. Regula instituitã de art. proprietarul originar nu poate sã ia lucrul înapoi decât întorcând posesorului preţul ce l-a costat". 3. dreptul de abitaţie. dreptul de superficie §. Reguli derogatorii prevãzute de art. Textul reprodus are în vedere situaţia în care bunul se aflã în posesia unui terţ dobânditor de bunã credinţã care a dobândit bunul de la hoţ sau gãsitor. este inaplicabilã în cazul bunurilor pierdute sau furate.Potrivit art.Uzufructul 1. Dezmembrãmintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de uzufruct.civ. 1 C. 1909 alin.

civ . mobile şi imobile" (art. uzufructuarul are dreptul de a ceda beneficiul (emolumentul) dreptului sãu de uzufruct dar nu însuşi acest drept . bãuturi). .pe durata sa uzufructul acordã proprietarului bunului puteri reduse . grâne. .26 proprietar) cu obligaţia de a conserva substanţa. corporale sau incorporale.el are dreptul sã cearã predarea în folosinţa sa a bunului supus uzufructului . fie prin uzucapiune.civ.civ. uzufructuarul este obligat de a da cauţiune .este un drept asupra bunului sau bunurilor aflate în proprietatea altuia (ius in re alliena) . pentru protejarea dreptului sãu uzufructuarul are la îndemânã acţiunile posesorii. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului. deoarece constituirea uzufructului prin lege a fost abrogatã. obligaţia de a aduce la . Constituirea uzufructului prin voinţa omului se poate face în douã moduri: prin convenţie şi prin testament.). uzufructuarul este obligat sã se foloseascã de lucru ca un bun proprietar conform art. 3. 4. fungibile sau nefungibile. De regulã el se constituie numai asupra bunurilor neconsumptibile deoarece uzufructuarul are obligaţia de a conserva substanţa bunului. 518 C. Caracterele uzufructului sunt urmãtoarele: . Obiectul dreptului de uzufruct. .este un drept incesibil ceea ce înseamnã cã el nu poate fi transmis prin acte şi fapte juridice între vii ori pentru cauzã de moarte.civ. el poate fi dobândit fie prin voinţa omului (act juridic). . Constituirea dreptului de uzufruct. Actualmente. 2. 541 C. . Se poate. 540 C.Art. uzufructuarul poate dispune de ele dar la sfârşitul uzufructului trebuie sã le restituie în aceeaşi cantitate. Uzufructul este reglementat de art. calitate şi valoare ori preţul. uzufructuarul are dreptul sã se foloseascã de bun precum şi de a-i culege fructele. 2. În ce priveşte obligaţiile uzufructuarului aici vom distinge : uzufructuarul are obligaţia de a proceda la inventarierea mobilelor şi a constata starea imobilelor (art.Potrivit Codului civil "Uzufructul se poate stabili pe tot felul de bunuri. 517-564 C. când uzufructul are ca obiect bunuri care se consumã prin folosinţã (bani. .este un drept esenţialmente temporar . deci. statueazã cã "uzufructul se stabileşte prin lege şi prin voinţa omului". uzufructul se poate constitui nu numai asupra unui lucru ci şi asupra unui drept . 520). spune că uzufructul este un drept real de folosinţă şi posesie asupra lucrului altuia.

). adicã prin consolidarea dreptului (art. 5. Lichidarea uzufructului.atunci când uzufructuarul dobândeşte şi nuda proprietate. acţiunea în revendicare sau acţiunile posesorii). uzufructul se stinge prin neuz sau prin prescripţie extinctivã. . Obligaţiile nudului proprietar sunt: . 7. ele nu pot fi înstrãinate. . Dreptul de uz şi de abitaţie 1. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar.27 cunoştinţa nudului proprietar orice încãlcãri sau uzurpãri ale dreptului celui din urmã. .civ.o obligaţie negativã de a nu aduce atingere exercitãrii de cãtre uzufructuar a drepturilor sale. în caz contrar el va rãmâne rãspunzãtor pentru toate daunele ce ar putea rezulta pentru proprietar. §. excepţie.Culegerea fructelor poate fi fãcutã numai în naturã iar dacã acestea depãşesc trebuinţele titularului dreptului şi ale familiei sale. ca şi cum le-ar fi cauzat el însuşi. Dreptul de uz este acel drept real principal care conferã titularului atributele de posesie şi folosinţã asupra unui bun proprietatea altuia dar numai pentru nevoile sale şi ale familiei .o obligaţie de garanţie prin care nudul proprietar trebuie sã-l garanteze pe uzufructuar împotriva evicţiunii. 557 C.dreptul proprietarului de a dispune de lucru dar numai cu respectarea atributelor care revin uzufructuarului. 3.prin abuz de folosinţã dacã prin acest abuz uzufructuarul a provocat stricãciuni fondului .La încetarea uzufructului principala obligaţie a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului posesia bunului respectiv. cazul în care uzufructul s-a stins prin consolidare sau prin pieirea totalã a bunului din cauze neimputabile uzufructuarului. . Titular .În privinţa drepturilor distingem: .la împlinirea termenului pentru care a fost constituit. . . . Stingerea uzufructului are loc în urmãtoarele cazuri: .în cazul în care lucrul a pierit în totalitate. 6.prin moartea uzufructuarului. dreptul proprietarului de a exercita toate acţiunile care privesc proprietatea lucrului supus uzufructului (de exemplu.

. servitutea izvorului (art. servitutea picãturilor din streaşinã etc.) care se constituie prin convenţie. 3. . perpetuu şi indivizibil constituit asupra unui imobil numit fond aservit sau dominat pentru uzul şi utilitatea altui imobil numit fond dominant. b) servituţile legale.civ. Dreptul de servitute 1. 578 C. urmãritã sau ipotecatã independent de fondul al cãrui accesoriu este.servitutea este indivizibilã . Dreptul de uz se dobândeşte prin convenţie.). 620-643 C. 611 C. servitutea de îngrãdire a proprietãţii (art.civ.) dar de acest drept vor putea beneficia şi moştenitorii uzuarului dacã aşa s-a convenit prin convenţie. 578 C.civ. servitutea de trecere (art. . Dreptul de abitaţie este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinţã şi conferã titularului posesia şi folosinţa acelei locuinţe pentru el şi pentru familia sa. ..civ.civ.servitutea este un drept perpetuu . ele se mai numesc servituţi veritabile sau propriu-zise.servitutea este un drept real . testament. Dreptul de uz se stinge în aceleaşi condiţii ca şi uzufructul (art. Caracterele dreptului de servitute sunt urmãtoarele: . uzucapiune sau prin destinaţia proprietarului.). Dreptul de servitute este un drept real principal. 577 C. Definiţie. imobile care aparţin unor proprietari diferiţi. el este. 2. 4. Acestea sunt cele stabilite de lege precum: servitutea de vedere (art. 578 C.servitutea nu poate fi înstrãinatã.civ. 2.Urmãrind prevederile Codului civil deosebim urmãtoarele servituţi: A. §.) servituţile se împart în: a) servituţi naturale adicã acelea care îşi au originea în situaţia naturalã a fondurilor. 565 C.)..28 al dreptului de uz nu poate fi decât o persoanã fizicã.). el are un caracter personal. aşadar. . de exemplu: servitutea de scurgere a apelor naturale (art.civ.civ. c) servituţi stabilite prin fapta omului (art. testament şi uzucapiune. un drept de uz care are ca obiect o locuinţã.Dupã originea sau modul lor de constituire (art.). 616 C. Clasificarea servituţilor.servitutea este un drept imobiliar .

civ.) . Servituţile naturale şi servituţile legale.civ. c) servitutea de vedere (art. .Dupã obiectul lor servituţile se clasificã în: a) servituţi pozitive şi negative. servitutea de a lua apã din fântânã (art.) etc. 611-614 C. cum este servitutea de a nu clãdi sau zidi decât pânã la o anumitã distanţã sau înãlţime sau cea de a nu planta la o distanţã mai micã decât cea prevãzutã de lege etc. . C. D. 578 C. 621 C.În art.). Servituţile legale. b) servitutea izvoarelor (art.Dupã modul lor de exercitare distingem: a) servituţi continue pentru a cãror exercitare şi existenţã nu este nevoie de fapta actualã a omului.civ. 622 alin.civ.) .3 C. o uşã. o cãrare.civ. b) servituţi urbane sau rurale (art. 622 C. c) dreptul de grãniţuire (art.civ.) . un canal (art. servitutea de scurgere a apei de ploaie (art.civ).. Servituţile naturale.civ. 584 C. servitutea de vedere (art.. 615 C.civ.29 B. Exemplu.Dupã felul în care se manifestã: a) servituţi aparente fiind acelea care se cunosc datoritã unor semne exterioare. d) picãtura streaşinilor (art. b) distanţa şi lucrãrile intermediare cerute pentru unele construcţii .civ. 622 alin.). 2 C. 617-619 C.). 622 alin.) dupã cum ele sunt constituite în folosul unei clãdiri sau al unui teren. e) servitutea de trecere (art.Aşa numitele servituţi naturale sunt urmãtoarele: a) servitutea de scurgere a apelor naturale (art. cum ar fi o fereastrã. 585 C. servitutea de a paşte animalele.civ. 586-619 C.). b) servituţi necontinue pentru a cãror existenţã şi exercitare este necesarã fapta omului.).civ. d) dreptul de îngrãdire (art.). sunt reglementate servituţile legale şi anume: a) distanţa plantaţiilor . de pildã: servitutea de trecere.. b) servituţi neaparente sunt acelea a cãror existenţã nu poate fi cunoscutã printr-un semn exterior. . 575-583 C.civ. 2 C.

cele aeronautice ca şi servituţi de utilitate publicã Servituţile stabilite prin fapta omului.Dreptul de servitute se poate stinge în urmãtoarele moduri: . 620-643 C.civ. Exercitarea dreptului de servitute. Constituirea servituţilor : prin titlu. Definiţie. el nu poate face nimic pentru a scãdea sau îngreuna întrebuinţarea servituţii. pãdurilor. .Dreptul de superficie este acel drept real principal care constã în dreptul de proprietate al unei persoane numitã superficiar asupra construcţiilor. Caracterele juridice ale dreptului de superficie: . . .prin confuziune adicã prin reunirea ambelor fonduri în patrimoniul aceluiaşi proprietar. prin uzucapiune. .prin renunţarea dreptului la servitute.Drepturile şi obligaţiile generale ale proprietarului fondului dominant sunt: de a face toate lucrãrile necesare pentru conservarea şi exercitarea servituţii. 9.30 f) prin legi speciale sunt reglementate şi alte servituţi în domeniul apelor. adevãrate dezmembrãminte ale dreptului de proprietate. . el este un drept real imobiliar. Drepturile şi obligaţiile generale ale proprietarului fondului aservit: . . .proprietarul aservit are obligaţia de a face unele cheltuieli .prin neuz sau prescripţie extinctivã ceea ce înseamnã cã ea nu se exercitã timp de 30 de ani. §. 5. 2. .prin revocarea. prin destinaţia proprietarului 8.Aceste servituţi sunt reglementate în art. şi sunt singurele servituţi veritabile. plantaţiilor sau altor lucrãri care se aflã pe un teren care aparţine altei persoane şi asupra cãruia superficiarul are un drept de folosinţã . Stingerea servituţilor. Dreptul de superficie 1. de a nu face lucrãri care ar antrena schimbãri împovãrãtoare pentru fondul aservit. rezilierea sau anularea dreptului care a întemeiat servitutea.prin pieirea fondului aservit.

Stingerea dreptului de superficie. el poate fi grevat de sarcini reale sau de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.prin convenţie. Dreptul de superficie este transmisibil prin orice act juridic . este un drept imprescriptibil aşa încât acţiunea confesorie poate fi oricând intentată. O dată cu înstrăinarea construcţiei se va transmite dobânditorului şi dreptul de folosinţă asupra terenului. Asupra terenului are doar un drept de folosinţă circumscris scopului exercitării acestui drept (inclusiv ridicarea construcţiei. plantaţii sau lucrãri aşezate pe sol. 3. plantaţiilor sau al lucrărilor executate. folosinţa şi dispoziţia. plantaţiei sau lucrãrii respective .Acest drept înceteazã în urmãtoarele douã situaţii: 1) când construcţia.şi proprietar al construcţiei. 3) prin expropriere. 4. prin uzucapiune sau prin lege. Constituirea dreptului de superficie. Aşadar el exercită asupra acestora atributele dreptului de proprietate. uzucapiune . succesiune.civ. statueazã: "Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se transmite prin succesiune. prin legate. adică posesia. este un drept perpetuu . – Superficiarul este proprietarul construcţiilor.Dreptul de superficie se dobândeşte prin titlu. Exercitarea dreptului de superficie. el poate constitui obiectul urmăririi silite imobiliare. prin convenţie şi prin tradiţiune" iar . plantaţia sau lucrarea au pierit sau a fost desfiinţatã de superficiar şi 2) când proprietarul terenului devine . . Noţiuni introductive Art.este un drept real imobiliar având ca obiect construcţii. 644 C. Capitolul VIII MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI A CELORLALTE DREPTURI REALE §. . De regulã constituirea acestui drept se face prin convenţie încheiatã între constructor şi proprietarul terenului pe care s-a ridicat construcţia. este un drept care conferã superficiarului un drept de folosinţã asupra terenului pe care se aflã construcţiile sau plantaţiile . 1. 5.31 .

Clasificarea modurilor de dobândire a drepturilor reale Modurile de dobândire a drepturilor reale pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: a) dupã întinderea dobândirii dreptului existã: .moduri de dobândire universalã sau cu titlu universal şi moduri de dobândire cu titlu particular . dezmembrãminte. 1295 alin.civ. cã "proprietatea se mai dobândeşte prin accesiune sau incorporaţiune. 4.civ. Dreptul de proprietate publicã poate fi dobândit numai în temeiul legii. 1 C. 3. 2. Aceste moduri generale de dobândire a dreptului de proprietate sunt aplicabile. c) dupã momentul în care se produce efectul dobândirii dreptului de proprietate deosebim moduri de dobândire între vii şi moduri de dobândire pentru cauzã de moarte . §. §. Aplicarea acestui principiu în materia vânzãrii este reflectatã de art. 488 C.32 art. De la principiul expus există şi excepţii. Accesiunea sau incorporaţiunea Accesiunea este încorporarea sau unirea unui lucru cu un alt lucru fiecare având proprietari diferiţi. deopotrivã. Art. stabileşte cã: "Tot ce se uneşte şi se încorporeazã cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului".civ. în alte cuvinte este vorba de principiul consensualismului. 655 C. dreptului de proprietate şi celorlalte drepturi reale. d) dupã situaţia juridicã a bunului în momentul dobândirii deosebim moduri originare şi moduri derivate de dobândire a proprietãţii. §. b) dupã caracterul dobândirii deosebim moduri de dobândire cu titlu oneros şi moduri de dobândire cu titlu gratuit . prin lege şi prin ocupaţiune". . prin prescripţie. Convenţia sau contractul ca mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale În materie opereazã principiul potrivit cãruia transmisiunea dreptului de proprietate ori constituirea dreptului real are loc în momentul încheierii contractului.

civ. Art. Codul civil reglementeazã urmãtoarele cazuri de accesiune naturalã: aluviunea. Ocupaţiunea (ocuparea) .Ea presupune unirea sau încorporarea a douã bunuri având proprietari diferiţi fãrã intervenţia omului. Art. §. 492 C. plantaţie sau lucru fãcut în pãmânt sau asupra pãmântului sunt prezumate a fi fãcute de proprietarul acelui pãmânt cu cheltuiala sa şi cã sunt ale lui pânã ce se dovedeşte din contra". distinge însã douã cazuri dupã cum constructorul a fost sau nu de bunã credinţã. plantaţiilor sau altor lucrări făcute de o persoană cu materialele sale pe un teren aflat în proprietatea altuia (art. . 3. 6. prin ea are loc transferul dreptului de proprietate în cazul darurilor manuale (adicã a unor donaţii curente) înlocuind astfel forma înscrisului autentic. specificaţiunea şi confuziunea sau amestecul. 5. accesiunea animalelor sãlbatice şi accesiunea albiei pãrãsite. Prin tradiţiune înţelegem remiterea. În Codul nostru civil sunt reglementate trei cazuri de accesiune mobiliarã: adjuncţiunea. Accesiunea imobiliarã artificialã. 1. §. Accesiunea imobiliarã naturalã .Ea se realizeazã prin intervenţia omului. stabileşte cã "Orice construcţie. Acestea sunt: a) accesiunea construcţiilor.civ. Tradiţiunea Ea constituie un alt mod de dobândire a proprietãţii. plantaţiilor sau altor lucrări făcute de un proprietar pe terenul său cu materialele aflate în proprietatea altei persoane şi b) accesiunea construcţiilor.civ. predarea materialã a unui bun.civ). avulsiunea.Aceasta presupune unirea a douã bunuri mobile care aparţin la proprietari diferiţi ori confecţionarea sau obţinerea unui bun de cãtre o persoanã prin munca sa folosind materialele altuia. .). condiţie esenţialã în contractul de donaţie. . Codul reglementeazã douã cazuri de accesiune imobiliarã artificialã (art. 494 C.33 Accesiunea se clasificã dupã obiectul ei în: accesiune imobiliarã (naturalã şi artificialã) şi accesiune mobiliarã. 494 C. insulele şi prundişurile. 2. În prezent ea are o sferã de aplicare restrânsã. Accesiunea mobiliarã. 493-494 C.

fãrã trecerea unui interval de timp . .34 Acest mod de dobândire a proprietãţii constã în luarea în posesie a unui bun care nu aparţine nimãnui. în acest caz cumpãrãtorul sau adjudecatarul devine proprietar.Uzucapiunea sau prescripţia achizitivã este acel mod originar de dobândire a proprietãţii sau a altor drepturi reale privind un bun imobiliar prin posesia sa de cãtre o persoanã în condiţiile şi termenul prevãzute de lege. va prescrie proprietatea aceluia . 1895 C. 7.civ. prin însuşi faptul posesiei lor cu bunã credinţã.posesia sã fie exercitatã neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacã posesorul este de bunã sau de rea credinţã. Ea implică elementul timp. a unui bun fãrã stãpân. 4. 8. §. Art.posesia sã fie utilã (adicã o posesie propriu-zisã şi neviciatã).civ. statueazã cã "Cel ce câştigã cu bunã credinţã şi printr-o justã cauzã un nemişcãtor determinat. Dar potrivit art. 1909 C. Uzucapiunea (prescripţia achizitivã) 1. vânatul sau peştele când sunt dobândite legal. Bunurile imobile nu sunt supuse acestui mod de dobândire a proprietãţii. apa dintr-un izvor pentru trebuinţele casnice.civ.Uzucapiunea dupã Codul civil este de douã feluri şi anume: uzucapiunea de 30 de ani şi uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani ori de 10 pânã la 20 de ani.civ. Domeniul de aplicare al uzucapiunii. bunurile fãrã stãpân sunt în proprietatea statului. Exemplu: ordonanţa de adjudecare prin care se definitiveazã executarea silitã constând în vânzarea prin licitaţie publicã a unor bunuri. 2. . 477 şi 646 C. Uzucapiunea de 10 pânã la 20 de ani (art. .). Noţiune şi justificare.) are loc atunci când sunt îndeplinite douã condiţii: . §. Hotãrârea judecãtoreascã Hotãrârea judecãtoreascã constituie un mod de dobândire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale numai atunci când ea are un caracter constitutiv sau atributiv de drepturi. Uzucapiunea de 30 de ani (art. Doctrina a apreciat cã în aceastã categorie ar intra: apa de bãut dintr-un izvor natural. bunurile mobile dobândindu-se în baza art. 1840 C. Uzucapiunea în sistemul Codului civil.1895-1899 C. .civ.Uzucapiunea se aplicã numai bunurilor imobile.

potrivit legii. ziua fiind de 24 de ore. .posesia sã se întemeieze pe un just titlu .drepturi reale care pot fi dobândite prin uzucapiune.Ea este reglementatã de art.civ. . timp de 10 ani. Banat şi Bucovina. Condiţii : . 2) posesorul actual sã fi dobândit posesia bunului de la autorul sãu pe baza unui raport juridic. Uzucapiunea tabularã (sau prin convalescenţa titlului) este reglementatã de art. 115/1938 reglementeazã douã cazuri de uzucapiune şi anume: uzucapiunea tabularã şi uzucapiunea extratabularã (art. 7. . 115/1938. Uzucapiunea în sistemul cãrţilor funciare. .El se calculeazã pe zile. Uzucapiunea în aceste teritorii este supusã Legii nr. Joncţiunea posesiilor. Condiţii :1) sã existe o posesie propriu-zisã. sã uneascã posesia sa cu posesia autorului sãu”. ele vor rãmâne valabil dobândite dacã titularul dreptului le-a posedat cu bunã credinţã. sintagma "fãrã cauzã legitimã" înseamnã un titlu nevalabil. Uzucapiunea extratabularã. 27 din Legea nr. Legea nr. 115/1938 şi nu Codului civil. Acest text de lege prevede cã: persoana care a posedat un bun imobil în condiţiile legii timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate care a fost înscris în cartea funciarã.fãrã cauzã legitimã . 27 şi 28 din lege). 6. bunul sã fie un bun imobil individual determinat. Ea începe la miezul nopţii şi se terminã la .35 prin 10 ani dacã adevãratul proprietar locuieşte în raza teritorialã a tribunalului unde se aflã nemişcãtorul şi prin 20 de ani dacã locuieşte afarã din acea razã teritorialã". stabileşte cã: „Orice posesor are facultatea. poate cere întabularea dreptului în favoarea sa. spre a putea opune prescripţia. Art. 115/1938 care prevede cã în cazul în care s-au înscris în cartea funciarã .Prin aceasta înţelegem unirea posesiei uzucapantului (a posesorului actual) cu intervalul de timp cât posesia a fost exercitatã de cãtre autorul sãu cu scopul de a dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune. 1860 C. 5. 28 din Legea nr. posesia sã fie de bunã credinţã.Sistemul de publicitate imobiliarã prin cãrţile funciare se aplicã în Transilvania. Calculul termenului de prescripţie.

Prin împlinirea uzucapiunii se naşte dreptul de proprietate al uzucapantului şi concomitent se stinge dreptul de proprietate al fostului proprietar.Aceste cazuri sunt prevãzute de Decretul nr. Scopul publicitãţii imobiliare. cît şi securitatea juridică dinamică. ea este incidentã.36 miezul nopţii urmãtoare. sau dacã renunţarea s-a fãcut în frauda intereselor creditorilor. 167/1958 privind prescripţia extinctivã. 1864 C. dar acest efect este retroactiv ceea ce înseamnã cã uzucapantul devine proprietar din chiar momentul în care a început sã curgã termenul de prescripţie. Creditorii uzucapantului pot invoca şi ei uzucapiunea pe calea acţiunii oblice.Prin publicitatea imobiliară se realizează atît securitatea juridică statică. . Dimpotrivã. prin faptul că ea conferă celor interesaţi date certe cu privire la situaţia juridică a imobilelor. . 1. prin aceea că atestă existenţa drepturilor imobiliare ale persoanelor fizice şi juridice.când bunul cu privire la care se exercitã posesia este declarat imprescriptibil de lege. Uzucapiunea trebuie invocatã pe cale de acţiune în justiţie sau pe cale de excepţie.. Ziua în care începe prescripţia nu intrã în calcul iar prescripţia se încheie la miezul nopţii ultimei zile a termenului prevãzut de lege. Consideraţii generale Definire.când posesorul este şi rãmâne lipsit mai mult de un an de posesia bunului indiferent cine este autorul deposedãrii. 9.Prin publicitate imobiliarã se înţelege totalitatea mijloacelor juridice prin care se evidenţiazã situaţia materialã şi juridicã a imobilelor în mod public pentru a se ocroti circuitul lor civil. . Capitolul IX PUBLICITATEA IMOBILIARÃ §. 8. . Efectele uzucapiunii. întreruperea naturalã este specificã numai prescripţiei achizitive. .. în douã cazuri:.civ. aceştia au dreptul sã solicite revocarea renunţãrii prin acţiunea paulianã. conform art. Întreruperea şi suspendarea cursului uzucapiunii.

sistemul intermediar al cãrţilor de publicitate funciarã reglementat de Decretul nr.Pe teritoriul ţãrii noastre existã urmãtoarele sisteme de publicitate imobiliarã: . sistem care este reglementat de Codul civil şi Codul de procedurã civilã. este un sistem personal deoarece aceste registre se ţin pe numele proprietarilor şi nu pe imobile. . Drepturile reale imobiliare înscrise în C. 5. 115/1938 aplicabil parţial în jud. Lipsa transcrierii sau înscrierii este sancţionatã cu inopozabilitatea faţã de terţi. În aceste registre care se ţin la judecãtorii se fac douã feluri de înregistrãri: transcrieri şi înscrieri. este considerat real deoarece transcrierile se fac pe imobile şi nu pe proprietari. cãrţile funciare constituie un sistem de publicitate real. el este aplicabil în Vechea Ţarã (România înainte de 1918). ele se fac în registrele de inscripţiuni. se constituie un drept real sau se sting astfel de drepturi.F. Ilfov şi Bucureşti. 242/1947 şi de unele dispoziţii ale Legii nr. Ele reprezintã copierea fidelã a actelor juridice prin care se transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil. §. Sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni Acesta este un sistem personal de publicitate a drepturilor reale imobiliare. Înscrierile constau în consemnarea sau reproducerea unor clauze din actele juridice care se referã la privilegiile speciale imobiliare şi la ipoteci.37 Sistemele de publicitate imobiliarã. Banat şi Bucovina. se numesc drepturi tabulare.sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni. 3. . . . 115/1938 şi Decretul 241/1947 şi care este aplicabil în Transilvania. Efectele transcrierii şi înscrierii rezidã în opozabilitatea faţã de terţi.sistemul cãrţilor funciare reglementat de Legea nr. §. Sistemul cãrţilor funciare Spre deosebire de registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni care constituie un sistem personal. Transcrierile se fac în registrul de transcrieri.

§. oraş. 22 şi 23 din Legea nr. 1. Cãrţile funciare din aceeaşi unitate administrativã (comunã. prin hotãrâre. . oraşe şi municipii. Ea este acţiunea prin care se cere instanţei îndreptarea sau înlãturarea unei înscrieri din cartea funciarã necorespunzãtoare realitãţii pentru ca în acest fel sã se punã de acord situaţia tabularã cu situaţia juridicã realã a unui imobil. Sistematizarea reglementărilor în Legea 7/1996 este făcută în trei titluri : Titlul I. 20-57) în care sunt reglementate noile cărţi funciare. Ele sunt de douã feluri: acţiunea în prestaţie tabularã şi acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciarã. Cartea funciarã propriu-zisã este alcãtuitã dintr-un titlu şi trei pãrţi sau foi :Partea I sau foaia de avere . Sediul materiei: art. 2.38 Cuprinsul cãrţilor funciare. Acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciarã. 1-19).Legea nr. Partea a III-a sau foaia de sarcini . §. 6. dupã caz. sã dispunã întabularea sau. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliarã a fost edictatã pentru a introduce un sistem unic pentru toatã ţara . 34-40 din Legea nr. municipiu) alcãtuiesc registrul funciar. Cãrţile funciare se ţin la Judecãtoria competentã. Acţiunea în prestaţie tabularã.Cãrţile funciare sunt întocmite pe comune. . Dacã cel care s-a obligat în acest fel refuzã sã-şi îndeplineascã aceastã obligaţie persoana îndreptãţitã se poate adresa instanţei de judecatã pentru ca aceasta. 115/1938 cel care s-a obligat la constituirea. intitulat „Regimul general al cadastrului” (art. Partea a II-a sau foaia de proprietate cuprinde înscrieri cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului. Generalitãţi. Acţiunile de carte funciarã Acestea se referã la înscrierile care se opereazã în cartea funciarã. Potrivit art. 5. radierea dreptului real.sistemul real de publicitate. Titlul al II-lea – „Publicitatea imobiliară” (art. Noile cãrţi funciare 1. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sã predea înscrisurile necesare pentru întabularea dreptului în cartea funciarã. 115/1938. .

Art. „Dispoziţii tranzitorii. 3. sunt de trei feluri: întabularea.39 Titlul al III-lea. ele se ţin de cãtre Biroul de carte funciarã aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru. 27. formeazã corpul de proprietate care se înscrie în cartea funciarã. 8. după obiectul lor. .În conformitate cu art. 6. 7/1996 instituie principiul publicităţii integrale. Corpul de proprietate. Partea a III-a cuprinde înscrierile privind dezmembrãmintele dreptului de proprietate şi sarcini 4. se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare. 58-72). principiul disponibilităţii. prin înscrierea în cãrţile funciare a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi localitate. Noua lege a îmbrãţişat sistemul foilor personale în care persoana este elementul central în jurul cãreia graviteazã imobilele.Publicitatea imobiliarã se realizeazã. Cãrţile funciare. . . Partea a II-a se referã la înscrierile privind dreptul de proprietate .Legea statueazã cã unul sau mai multe imobile alipite de pe teritoriul unei localitãţi.28 din Legea nr. . principiul priorităţii. principiul relativităţii. 44. – Art. Potrivit art. 44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară prevede că înscrisurile. sancţiuni şi dispoziţii finale” (art. Cãrţile funciare alcãtuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliarã al unei anumite localitãţi. 21 din lege. precum şi trei pãrţi : Partea I care cuprinde descrierea imobilelor . înscrierea provizorie şi notarea. principiul forţei probante a înscrierilor drepturilor reale . Înscrierile în cartea funciarã. corpul de proprietate este susceptibil de alipiri sau dezlipiri. cartea funciarã este structuratã astfel: un titlu care conţine numãrul ei şi numele localitãţii în care este situat imobilul. Principiile noilor cărţi funciare. Efectele înscrierii în cartea funciară. . Registrul cadastral de publicitate imobiliarã. principiul oficialităţii. potrivit noii legi. Întabularea şi înscrierea provizorie au ca efect opozabilitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor juridice prin care se dobândesc. 5. principiul legalităţii. aparţinând aceluiaşi proprietar. 2.

faptele personale ori raporturile juridice referitoare la imobilele întabulate.40 Notarea. . pe lângă opozabilitatea faţă de terţi are ca efect şi informarea acestora cu privire la drepturile personale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->