Sunteți pe pagina 1din 12

Radioactivitatea in Romania

Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare spontan radia ii corpusculare i electromagnetice. Aceasta este un fenomen natural ce se manifest n mediu. Radioactivitatea natural este determinat de substan ele radioactive de origine terestr , la care se adaug substan ele radioactive de origine cosmogen i radia ia cosmic . Substan ele radioactive de origine terestr exist n natur din cele mai vechi timpuri, iar abunden a lor este dependent de conforma ia geologic a diferitelor zone, variind de la un loc la altul. Componenta extraterestr a radioactivit ii naturale este constituit din radia iile de origine cosmic provenite din spa iul cosmic i de la Soare. Substan ele radioactive de origine cosmogen se formeaz n straturile nalte ale atmosferei, prin interac ia radia iei cosmice cu elemente stabile. Rezult astfel c toate organismele vii sunt expuse la radia iile ionizante de origine natural , care toate la un loc formeaz fondul natural de radia ii. Toate radia iile ionizante, de origine terestr sau cosmic , constituie fondul natural de radia ii care ac ioneaz asupra organismelor vii. Al turi de radionuclizii naturali se g sesc radionuclizii artificiali care au p truns n mediu pe diferite c i: y y inten ionat, n urma testelor nucleare i prin devers ri de la diverse instala ii nucleare; accidental, n urma unor defec iuni la instala iile nucleare (exemplu: accidentul nuclear de la Cernobl). Primul reactor nuclear a fost ut ilizat pentru a genera platoniu pentru bomba nuclear . Alte reactoare au fost folosite n naviga ie pentru propulsarea submarinelor i chiar avioane. La mijlocullui 1950 Uniunea Soviet ic lucr rile nemilitare au fost f cuten secret. Centrala nuclear de la Cernavoda a intrat n func iune pe 2 decembrie 1996 func ioneaz cu ap grea ca moderator, folose te uraniu mbog it i produce aproximat iv 18% din totalul energiei electrice produse n ar . i rile vest ice i-au ext ins cercet rile pentru a include i ut ilizareanemilitar a atomului. Totu i, ca i programul militar, multe din

Centrala nuclearo-electrica este un ansamblu de instala ii i construc ii reunit e n scopul producerii energiei electrice pe baza folosirii energiei nucleare.Ob inerea energiei nucleare se bazeaz pe reac ia de fisiune(descompunere) nuclear n lan .Instala ia care asigur condi iile de ob inere i men inere a reac iei n lan este reactorul nuclear. nprincipiu, reactorul se compune dintr-o parte central numit zon activ , n care are loc reac ia defisiune i se dezvolt c ldura de reac ie n regim de func ionare normal , cantit ile de substante radioactive eliberate de Centrala nucleara sunt nesemnificat ive. Pericolul specific, pentru popula ie i mediul ambiant, const neliberarea necontrolat de substan e radioactive. Centrala de la Cernavoda se bazeaz pe sistemul Canadian CANDU i are o putere instalat de706 MWn prezent. Structura unui reactor CANDU const ntr-un recipient cilindric orizontal,cu tuburi pentru barele de combustibil i pentru lichidul de r cire (ap grea) plasate orizontal Poluarea radioact iv poate fi definit ca o cre tere a radia iilor, ca urmare a utiliz rii dec tre om a substan elor radioactive. Radia iile emise de substan ele radioactive sunt de trei tipuri: -radia ii gamma, constituite din unde electromagnetice de mare frecven , foarte penetrante; -radia ii beta, compuse din electroni a c ror vitez de deplasare este apropiat de a luminii i potp trunde n esuturile vii, pn la mai mul i centimetri; -radia ii alfa nc rcate pozitiv, care sunt nuclei de heliu, foarte pu in penetran i pentru esuturile vii. Una din consecin ele nedorite ale ext inderii folosirii energiei nucleare este poluarearadioact iva a apei. N u m e r o a s e c e r c e t a r i l a n i v e l n a t io n a l , c a s i o r g a n i z a r e a u no r r e u n i u n i internationale pe tema poluarii radioactive, evidentiaza ingrijorarea oamenilor de stiinta I si pr e o c u p a r e a u no r o r g a n i z a t i i s p e c i a i z a t e p e nt r u l i m it a r e a p o l u a r i i r a d io a c t i v e c a r e a m e n i nt a viitorul omenirii. In Romania, domeniul nuclear este guvernat de Legea nr.111/1996 privind desfasurarea insiguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata. In conformitatec u p r e v e d e r i l e a r t ic o l u l u i 4 a l a c e s t e i l e g i , C N C A N e s t e

a u t o r it a t e a na t io na l a c o m p e t e nt a i n domeniul nuclear, care exercita atribut iile de reglementare, autorizare si control al act ivitatilor nucleare, definite in aceasta lege. Conform art icolului 5 al aceleasi legi, CNCAN este abilitata saemita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de protectie impotriva radiatiilor ionizante.In acest sens, CNCAN a emis o serie de reglementari privind securitatea radiologica a instalatiilor nucleare si radiologice, dintre care cele mai importante reglementari aplicabile centralelor nuclearoelectrice sunt urmatoarele: Norme Fundamentale de Securitate Radiologica; Norme de dozimetrie individuala; Norme privind limitarea emisiilor radioactive in mediu; Norme privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi eliberati in mediu de instalatiile nucleare; Norme privind masurarile meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare; Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice; Norme privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei instalatii nuclear sauradiologice; Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnareaexpertilor acreditati in radioprotectie. Conform Programului de monitorizare a emisiilor radioactive gazoase si lichide al CNECernavoda, emisiile radioactive sunt monitorizate continuu prin intermediul unui sistem demonitorizare a efluentilor gazosi (GEM) si al unui sistem de monitorizare a efluentilor lichizi(LEM), instalate in ambele unitati; probe de emisii sunt prelevate continuu pentru analize

ulterioarede laborator, periodice.Deseurile radioactive lichide generate din functionarea CNE Cernavoda sunt colectate intancuri de efluenti lichizi. Continutul fiecarui tanc poate fi descarcat daca emisia nu va cauzadepasirea limitelor derivate de emisie aprobate. Inainte de fiecare deversare, continutul tanculuieste recirculat, in vederea asigurarii unei bune omogenizari si unei probe reprezentat ive, care va fianalizata pentru activitatea gammaglobala si continutului de tritiu. In baza acestor analize delaborator, Dispecerul Sef de Tura va aproba deversarea, daca nivelul radioactiv nu depaseste

limitele stabilite. Daca deseurile radioactive lichide nu indeplinesc cerintele de deversare caefluenti lichizi, ele trebuie tratate si conditionate astfel incat sa poata fi stocate intermediar.Fiecare deversare lichida din centrala este monitorizata de LEM, care este proiectat sa: monitorizeze continuu activitatea gamma-globala deversata; colecteze o proba reprezentat iva integrata, pentru analize ulterioare de opreasca automat deversarea si sa furnizeze o alarma (local si in Camera de ComandaPrincipala) daca se depaseste un prag prestabilit pentru rata de numarare sau daca are loc odefectare a sistemului.Pana in prezent, toate emisiile radioactive s-au situate sub tintele operationale

RETEAUA NATIONAL DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITTII MEDIULUI (RNSRM) Reeaua National de Supraveghere a Radioactivittii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Polurii Mediului pe teritoriul Romniei, din cadrul Ministerului Mediului (M.M.)

Coordonarea tiin ific , tehnic Mediului (A.N.P.M.).

i metodologic a RNSRM este asigurat de Laboratorul

Na ional de Referin pentru Radioactivitate (LR) din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia

La nivelul anului 2009, RNSRM a func ionat cu un num r de 37 de Sta ii de Supraveghere a Radioactivit ii Mediului (SSRM), laboratoare aflate n structura organizatoric i administrativ a Agen iilor Jude ene pentru Protec ia Mediului, precum i cu 88 sta ii automate de monitorizare a debitului dozei gama absorbite n aer. Activitatea specific a radonului si toronului a fost determinat indirect, prin analiza beta global a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici.

Sub coordonarea LR A.N.P.M., RNSRM a desf urat, n anul 2009, dou mari programe de monitorizare a radioactivit ii mediului. Acestea au fost: Programul na ional standard de monitorizare a radioactivit ii factorilor de mediu, desf urat n mod unitar de c tre toate SSRM din cadrul RNSRM; acest program se desf oar permanent i urm re te evolu ia n timp a radioactivit ii factorilor de mediu; Programul de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic este specific fiec rei zone; la nivelul anului 2009 au fost implicate n derularea acestui program 16 SSRM, care s-a desf urat n paralel cu Programul na ional standard de monitorizare a radioactivit ii factorilor de mediu. Analizele efectuate pentru factorii de mediu monitoriza i (aer, prin aerosoli, depuneri atmosferice umede i uscate, ape, prin ape de suprafa , freatice i potabile, sol, necultivat i cultivat, vegeta ie spontan i cultivat ) au fost: beta globale, beta spectrometrice i gama spectrometrice, precum i determinarea debitului de doz gama absorbit n aer. Obiectivele monitoriz rii radioactivit ii mediului sunt: y detectarea rapid a oric ror cre teri cu semnifica ie radiologic a nivelurilor de radioactivitate a mediului pe teritoriul na ional; y notificarea rapid a factorilor de decizie n situa ie de urgen radiologic i sus inerea, cu date din teren, a deciziilor de implementare a m surilor de protec ie n timp real;

controlul func ion rii surselor de poluare radioactiv cu impact asupra mediului, n acord cu cerin ele legale, i limitele autorizate la nivel na ional;

evaluarea dozelor ncasate de popula ie ca urmare a expunerii suplimentare la radia ii, datorate practicilor sau accidentelor radiologice;

urm rirea continu a nivelurilor de radioactivitate natural , importante n evaluarea consecin elor unei situa ii de urgen radiologic ;

furnizarea de informa ii c tre public.

Fluxul de date n cadrul RNSRM include proceduri de verificare i validare a datelor i este stabilit astfel nct s asigure informarea prompt a factorilor de decizie na ionali (Ministerul Mediului, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministreul Ap r rii Na ionale i Comisia Na ional pentru Controlul Activit ilor Nucleare), precum i Uniunea European , att n situa ii de rutin , ct i n situa ii de urgen . Raport rile se efectueaz centralizat, n format electronic, de c tre LR A.N.P.M.

PROGRAMUL NA IONAL STANDARD DE MONITORIZARE A RADIOACTIVIT II FACTORILOR DE MEDIU

n anul 2009, Programul na ional standard de monitorizare a radioactivit ii factorilor de mediu, s-a desf urat n mod unitar i permanent de c tre toate Sta iile de Supraveghere a Radioactivit ii Mediului. Analizele efectuate pentru factorii de mediu monitoriza i (aer, prin aerosoli, depuneri atmosferice umede i uscate, ape, prin ape de suprafa , freatice i potabile, sol necultivat i cultivat, vegeta ie spontan i cultivat ) au fost: beta globale, beta spectrometrice i gama spectrometrice, precum i determinarea debitului de doz gama absorbit n aer (Fig. 9.2.1). n figurile urm toare sunt prezentate rezultate ale programului standard de monitorizare al radioactivit ii mediului, n func ie de factorii de mediu monitoriza i, precum i de analizele efectuate.

Radioactivitatea aerului 1.Aerosoli atmosferici Prelevarea aerosolilor atmosferici se realizeaz n cadrul Sta iei de Suprevegere a Radioactivit ii, n func ie de programul de lucru specific, astfel: y y 4 aspira ii: 02 - 07, 08 - 13, 14 - 19 i 20 - 01; 2 aspira ii: 02 - 07 i 08 - 13.

Probele de aerosoli atmosferici sunt prelevate prin aspirare pe filtre, care sunt analizate beta global i gama spectrometric. Num rul total al analizelor beta globale efectuate n anul 2009, pe filtrele de aerosoli atmosferici, a fost de 91.188. Analiza beta global imediat a probelor de aerosoli atmosferici Influen a varia iilor diurne a curen ilor de aer asupra activit ii aerosolilor atmosferici aspira i la SSRM se poate observa n figura 9.2.2. Valorile nregistrate n cursul nop ii (aspira ia 02 - 07) sunt mai ridicate dect cele din cursul zilei (aspira ia 08 - 13), maxima ob inndu-se n intervalul de aspita ie 02 - 07, datorit condi iilor reduse de dispersie n atmosfer .. Analiza beta global ntrziat a probelor de aerosoli atmosferici Radonul (Rn-222) i toronul (Rn-220) sunt produi de filiaie ai U-238 i Th-232, aflai n stare gazoas. Ei ajung n atmosfer n urma exhalaiei din sol i roci, unde sunt supui fenomenelor de dispersie n atmosferic. Concentraiile de Rn-222 i Rn-220 n atmosfer variaz sezonier, depinznd de condiiile meteorologice care influeneaz, att viteza de emanaie a gazelor din sol, ct i diluia/dispersia acestora n atmosfer. Dispersia radonului i toronului n atmosfer este puternic influenat de variaia

diurn a curenilor de aer (Fig. 9.2.3. si 9.2.4.). Astfel, cele mai mari concentraii n atmosfer se nregistreaz n perioada de noapte, n intervalele de aspiraie 20 - 01 si, respectiv 02 - 07, valorile maxime fiind atinse spre dimineat, cnd apare o perioad de acalmie a curenilor de aer. Odat cu creterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curentii de convectie, care contribuie la dispersia radonului si toronului acumulat peste noapte n pturile inferioare ale atmosferei. Valorile minime s-au nregistrat n intervalul de aspiraie 14 - 19. Depuneri atmosferice totale i precipita ii Probele de depuneri atmosferice se ob in prin prelevarea zilnic , de pe o suprafa de 0,3 m2, a pulberilor sedimentabile i a precipita iilor atmosferice. Dup prelevare i preg tire, probele de depuneri totale sunt m surate pentru determinarea activit ii beta globale imediate i dup 5 zile de la prelevare. Probele zilnice se cumuleaz lunar i sunt m surate gama spectrometric. Analiza beta global imediat a probelor de depuneri atmosferice totale Varia ia radioactivit ii beta globale pentru probele de depuneri atmosferice umede i uscate, pe teritoriul Romniei, n anul 2009, este prezentat n figura 9.2.7. Valorile prezentate au fost ob inute prin medierea valorilor zilnice nregistrate n anul 2009. Num rul total al analizelor efectuate n anul 2009, la toate cele 37 SSRM, pentru depuneri atmosferice a fost de 26.273. Varia ia erorilor relative asociate se ncadreaz n domeniul 12,0 - 32,5%.

Radioactivitatea apelor n scopul supravegherii principalelor cursuri de ap din ar , se recolteaz probe din rurile situate n apropierea SSRM, cu frecven zilnic . Probele sunt preg tite pentru analiz i se efectueaz m sur ri ale activit ii beta globale imediate i dup 5 zile. Probele

zilnice sunt cumulate lunar i transmise spre analiz gama spectrometric . Radioactivitatea Dun rii n figura 9.2.13. este reprezentat varia ia activit ii beta globale a apei de suprafa recoltat de c tre SSRM riverane Dun rii valorile medii i maxime nregistrate pentru m sur torile imediate, n anul 2009.

Fluviul Dunarea , din totalul apei deversate n Marea Neagra , are cel mai semnificat ivd e b it . O a n a l i z a a s u p r a s it u a t ie i v i e t i i m a r i n e a M a r i i N e g r e p r e c u m s i a a p e lo r d e c o a s t a , d e mo n s t r e a z a c t d e ma r e e s t e i n f l u e nt a D u n a r i i a s u p r a M a r i i N e g r e s i n e g a l a ma s u r a D e lt a Dunarii .Dunarea este o sursa semnificat iva de poluare pentru Marea Neagra , prin aducerea desubstante organice si anorganice : nutrient i si metale grele. Dnieper , Dniester si Bug se varsa deasemenea n Marea Neagra , dar cant itatile de substante care prezinta un risc de poluare sunt mult mai mici fata de cele deversate de Dunare .Problema poluarii provocate de sedimente si de alte substante organice si anorganice , estedezbatuta de Appendix. Rezultate au indicat impactul pe care l au deversarile apelor Dunarii pecoastele de nord-vest ale marii, prin depunerea de sedimente si n special , deversarea de metalegrele .n figurile urmatoare este reprezentat varia ia activit ii beta globale a apei de suprafa recoltat de c tre SSRM riverane Dun rii valorile medii i maxime nregistrate pentrum sur torile imediate, n anul 2008.

n figura 9.2.13. este reprezentat varia ia activit ii beta globale a apei de suprafa recoltat de c tre SSRM riverane Dun rii valorile medii i maxime nregistrate pentru m sur torile imediate, n anul 2009.

Radioactivitatea M rii Negre Marea Neagra este situata aproximat iv ntre 410-460 lat itudine nordica si 280-41,50longitudine estica si strabate Bulgaria, Georgia, Romnia, Rusia , Turcia si Ucraina .Este considerata a fi o adevarata sursa de viata pentru ecosisteme si astfel s-au adoptat maim u l t e p r o g r a m e d e l i m it a r e a r i s c u l u i d e p o lu a r e . R o m n i a s i B u l g a r i a , a u c o n l u c r a t p e nt r u implementarea unui program de protejare a mediului marin .Nivelul curentilor precum si tendintele de miscare ale particulelor radioactive care ar puteaconstitui cu risc de poluare , nu prezinta o amenintare pentru mediul acvatic din Marea Neagra, desivalorile masurate sunt de doua ori mai mari ca cele din Marea Mediterana. De la accidentul dinCernobl, nivelul de radioact ivit ate a scazut foarte mult, fiind acum aproape de nivelul existent nainte de accident Studiile facute de IAEA ( Marine Enviromental Assessments of the Black Sea ) au aratatfa p t u l c a n i v e l u l d e r a d io a c t i v i t a t e n u e s t e s e m n i f i c a t i v s i n u p r e z i n t a r i s c p e nt r u s a na t a t e a s i siguranta populatiei. Dinamica radionuclizilor K-40 i Cs-137 n probele zilnice de ap de mare, recoltate din zonele Constan a i Sfntu Gheorghe (jude ul Tulcea) este prezentat n figurile 9.2.15. i 9.2.16. Valorile concentra iilor de Cs-137 n probele de ap din Marea Neagr , prelevate de c tre SSRM Constan a i SSRM Sfntu Gheorghe, au variat, la nivelul anului 2009, n domeniul 7,1 - 18,5 Bq/m3

Radioactivitatea vegeta iei Probele de vegeta ie spontan sunt prelevate s pt mnal, m surarea beta global a probelor efectundu-se la 5 zile de la recoltare. Graficul din figura 9.2.17 prezint nivelul radioactivit ii beta global n probele de vegeta ie spontan recoltate pe teritoriul Romniei, n perioada aprilie - octombrie 2009.

Concentra ia medie anual a tritiului n Dun re, n anul 2008, n diferite sectoare Metode de ecologizare Criteriile specifice de evaluare si selectare a metodelor de refacere a mediului n cazul ecologizarii apelor de suprafata si subterane care contin steril radioactiv sunt: Protectia generala a sanatatii umane si a mediului; Reglementari specifice de radioprotectie si de mediu; Eficienta ecologizarii pe termen lung si permanent; Obiective si planuri de reabilitare; Studiu de impact; Informarea si consultarea publicului; Costurile lucrarilor de ecologizare; Cerinte pe termen lung si anume: reparatii si ntretinere

monitorizarea mediului managementul locatiei: prevederi legislative privind locatia propuneri de utilizare a zonei dupa ncetarea activitatii consultarea publicului privind locatia Acceptul statului Acceptul comunitatii CONCLUZII Analizele beta globale, beta i gama spectrometrice, efectuate asupra probelor de mediu prelevate n cadrul Programului standard de monitorizare a radioactivit ii factorilor de mediu, pe parcursul anului 2009, nu au indicat dep iri ale limitelor opera ionale de avertizare/alarmare ale factorilor de mediu urm ri i. De asemenea, la nivelul anului 2009, nu s-au nregistrat evenimente de contaminare radioactiv a mediului. Rezultatele analizelor arat c , n toate regiunile rii, principala surs de poluare radioactiv artificial a mediului o constituie materialul de origine cernoblian . Produsul de fisiune Cs-137 este prezent n to i factorii de mediu (aer, ap , sol, vegeta ie), concentra iile radionuclidice reflectnd distribu ia neomogen a polu rii la scara teritoriului Romniei, dat de particularit ile depunerilor radioactive din perioada accidentului de la Cernobl, remarcndu-se cre terea nivelului polu rii radioactive odat cu cre terea altitudinii. Se men ine tendin a de sc dere a concentra iilor radioanuclizilor artificiali n mediu, eviden iindu-se reducerea semnificativ pentru factorul de mediu aer, solul r mnnd factorul de mediu cu cel mai ridicat con inut radioactiv.