Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LEC IE

coala: coala General cu clasele I VIII Data: Disciplina: Limba i literatura romn Clasa: a VIII-a Unitatea de nv are: Genul liric Poezia liric Subiectul lec iei: Emo ie de toamn , de N. St nescu Tipul lec iei: De nsu ire a noilor cuno tin e DEMERSUL DIDACTIC 1. MOTIVA IA:
Este o lec ie valoroas din perspectiva metodelor activ participative, n sprijinul dezvolt rii interesului pentru lectur i a gustului estetic; lec ia se sprijin pe priceperile i deprinderile deja formate n decodarea mesajului artistic i urm re te, n principal, perfec ionarea continu a capacit ii de comunicare prin valorificarea no iunilor nsu ite i de investigare a unui text literar. 2. OBIECTIVUL CADRU: Cultivarea receptivit ii literar lirice. artistice a elevilor, cu referire special asupra universului operei

structura textului liric; decorul; limbajul poetic; eul liric; elemente de versifica ie; lectura versurilor.

3. OBIECTIVE DE REFERIN

1.1 s n eleag semnifica ia general a mesajului oral, sesiznd progresia i coeren a ideilor exprimate; 1.7 s manifeste toleran fa de opiniile diferite exprimate de interlocutori i s ia o atitudine critic fa de argumentele ascultate; 2.1 s construiasc un discurs oral pe o tem dat ; 2.5 s capteze aten ia interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului; 3.1 s interpreteze un text literar, f cnd corela ii ntre nivelurile fonetic, lexical, morfologic i semantic; 3.3 s identifice valori etice i culturale ntr-un text, exprimndu- i impresiile i preferin ele; 4.1 s elaboreze texte apar innd diverselor stiluri func ionale, adaptnd redactarea la situa ia de comunicare i la partener.

4. OBIECTIVE OPERA IONALE:


O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 s s s s s s s s identifice tema poeziei; cunoasc elementele specifice liricii st nesciene; interpreteze rolul naturii n poezia lui N. St nescu; identifice i s analizeze st rile eului liric; - i delimiteze propriile opinii n raport cu atmosfera prezentat ; eviden ieze rolul limbajului poetic; recunoasc procedeele artistice i rolul lor n text - metafora; defineasc metafora, genul liric;

5. CON INUTURI UTILIZATE:


Defini ie, caracteristici, sentimente, con inut de idei, eul liric, realizare artistic .

6. CONDI II PREALABILE:
- clas la nivel mediu; - elevii posed capacitatea de a aborda un text literar; - elevii vor lucra pe grupe compacte i vor expune rezultatele produselor lor.

7. EVALUAREA:
Elevii completeaz fi ele de munc independent i rezolv testele de evaluare

8. RESURSELE I MANAGEMENTUL TIMPULUI


A. Resurse materiale: Limba i literatura romn manual clasa a VIII-a, Al. Cri an, S. Dobra, F. Snmih ian, Ed. Humanitas Educa ional, Bucure ti, p.13-15; Limba romn caietul elevului clasa a VIII-a, Al. Cri an, S. Dobra, F. Snmih ian, Ed. Humanitas Educa ional, 2005, Bucure ti, p.10-11; Literatura romn manual preparator pentru clasa a VIII-a, I. Popa, M. Popa, Ed. Niculescu, 2005, Bucure ti, p.92-96; B. Resurse de timp: - timpul de desf urare: 2 ore

9. METODE I PROCEDEE:
Conversa ia, expunerea, lectura explicativ , spargerea ghe ii (gndirea critic ), brainstorming reflec ia, gndirea activ , munca independent . ul,

STRATEGIA DIDACTIC

ORA I
I. Captarea aten iei: conversa ia situa ional , preg tirea pentru lec ie( elevii i preg tesc manualele i caietele). II. Enun area obiectivelor III. Reactualizarea cuno tin elor i prezentarea noului con inut (poezia liric Emo ie de toamn , de N. St nescu
descifrarea textului, decorul, structura textului).

Se verific executarea i calitatea temei pe care elevii au avut-o de efectuat, fiind pu i c iva elevi s citeasc argumentarea realizat , iar ceilal i i verific pe caiete, f cnd corecturile sau ad ugirile necesare. Se cere elevilor s numeasc ce opere din crea ia lui N. St nescu au citit/studiat. Se comunic elevilor c ast zi se ncepe studierea poeziei lirice Emo ie de toamn , de N. St nescu. Se citesc apoi, datele despre via a i opera autorului din manual i se cere elevilor s aduc complet ri din cuno tin ele lor anterioare. IV. Prezentarea sarcinilor de nv are i ob inerea performan ei Se face de c tre profesor i de c tre elevi lectura expresiv a poeziei din manual, dup care prin metoda brainstorming-ului se realizeaz o sintez a celor n elese din textul citit, folosind urm toarele itemuri:  Discuta i cui i apar ine perspectiva din care sunt surprinse st rile i sentimentele redate n poem.
(apar ine ndr gostitului eului liric care i exprim sentimentul de am r ciune i dezolare n fa a unei iubiri mari ce se stinge, sentiment relevat odat cu venirea toamnei)

 Care sunt personajele poeziei?


(ndr gostitul prezent, activ i exprim sentimentele i iubita n rol pasiv )

 Selecta i din text cuvinte care pot fi asociate sentimentului de iubire.


(inima, emo ie, luna, dragoste, marea)

 Indica i sinonime pentru urm toarele cuvinte:emo ie, cuvinte, dragoste.


( emo ie dor, tnjire din dragoste, triste e; cuvinte discurs al emo iei poetice; dragoste iubire, adora ie ) 

Grupa i verbele din text n tabelul de mai jos:


Verbe care indic exteriorizarea eului liric A vedea A cre te A se apropia A uiera A r s ri A preface Verbe care indic o retragere (repliere) a eului liric A acoperi A se teme A ascunde A se nchide A neca

 n text exist trei timpuri verbale: trecut, prezent i viitor. Discuta i ce indic fiecare din ele, corelndu-le cu sugestiile urm toare: un fapt obiectiv o rug minte o posibilitate un eveniment consumat o stare o proiec ie imaginar
(perfectul compus sugereaz un fapt obiectiv, un eveniment consumat; prezentul sugereaz o stare, o proiec ie imaginar , iar prezentul imperativului aduce n prim plan rug mintea arz toare adresat iubitei; formele de viitor popular accentueaz ideea unei posibilit i reducnd triste ea ndr gostitului )

 La nivel semantic poezia are un nivel ridicat de ambiguitate, putnd fi interpretat diferit. Alege i din variantele de mai jos cele care v par mai aproape de semnifica ia pe care o da i voi textului sau formula i alte interpret ri:
y y y A venit toamna nseamn : (a) a sosit anotimpul cu acest nume; (b) este vorba despre nceputul unei st ri de triste e, melancolie,etc. Acoper -mi inima cu ceva nseamn : (a) alin -mi triste ea; (b) protejeaz -m mpotriva frigului; (c) nu m l sa s dau fru liber sentimentelor; Or s -mi creasc aripi ascu ite nseamn : (a) voi fi cuprins de entuziasm; (b) m voi transforma ntr-o pas re; (c) ma cuprins dorul de a zbura;

 Ce semnifica ii are n contextul poeziei substantivul umbra? Alege i din urm toarele variante de r spuns sau formula i unul propriu: y Este un element specific toamnei y Este semnul unei absen e y Semnific aici desp r irea y nseamn r coare, protec ie  Care este semnifica ia metaforelor din prima strof (ochi str in, frunz de pelin)?
(cele dou metafore semnific nstr inarea iubitei i posibilele ei suferin e motive care sporesc sentimentul de team pentru degradarea sentimentului de iubire)

 n poezie se construie te un decor care cuprinde att elemente terestre, ct i elemente cosmice. Comenta i pendularea eului liric ntre acestea.
(elementele terestre ale decorului - toamn , copaci, frunze de pelin, pietre, mare; elementele cosmice ale decorului nori, lun ; eul liric penduleaz ntre terestru-cosmic, c dere n l are, team -speran , real-imaginar pentru c el tr ie te att sentimentul pierderii iubirii, ct i ncrederea n for a ei de regenerare)

V. Asigurarea feed-back-ului Se fac observa ii asupra modului cum s-a lucrat. Elevii vor fi informa i continuu despre felul cum i ndeplinesc sarcinile de nv are. VI. Asigurarea transferului Se d , ca activitate independent acas , rezolvarea exerci iului 1 de la pagina 15. Pentru aceasta se va mp r i colectivul clasei n ase grupe, fiec reia revenindu-i unul din argumentele pro sau contra n ceea ce prive te tema poeziei: o iubire mplinit , o iubire trecut , o iubire tulburat de trecerea timpului. Se cere elevilor i memorarea poeziei Emo ie de toamn , de N. St nescu.

ORA a II-a

I. Captarea aten iei: conversa ia situa ional , preg tirea pentru lec ie( elevii i preg tesc manualele i caietele). II. Enun area obiectivelor III.Reactualizarea cuno tin elor Se verific executarea i calitatea temei pe care elevii au avut-o de efectuat, citindu-se argumentele fiec rei grupe. Totodat se cere elevilor recitarea poeziei Emo ie de toamn de N. St nescu din memorie. IV.Prezentarea noului con inut, a sarcinilor de nv are i ob inerea performan ei (poezia liric Emo ie de toamn ,
de N. St nescu interpretarea textului, elemente de versifica ie, limbajul poetic).

Ast zi vom discuta despre figurile de stil i procedeele utilizate n poezia Emo ie de toamn , de N. St nescu. Pentru precizarea acestora se vor urm ri exerci iile de la studiul textului din manual de la pagina 15 i se vor folosi itemurile:  Care este tema poeziei?
( tematic poezia exprim o iubire tulburat de trecerea nemiloas i ireversibil a timpului)

 Argumenta i dac toamna este folosit n poezie cu sensul de anotimp sau ca metafor a unei st ri suflete ti sau dac ambele interpret ri sunt posibile. Ave i n vedere i titlul poeziei.
( substantivul toamna aflat n alc tuirea titlului, dar i n con inutul poeziei are valoare metaforic , fiind metafora unei st ri suflete ti ndr gostitul tr ie te un puternic sentiment de team , datorit unor semne ale iubirii pe cale s se sting din cauza scurgerii timpului) METAFORA este o figur de stil prin care se trece de la semnifica ia obi nuit a unui cuvnt sau a unei expresii la o alt semnifica ie. Aceast semnifica ie se face pe baza unei compara ii subn elese.

 Comenta i sub ce form apar n poezie cele patru elemente fundamentale ale universului: p mntul, apa, aerul i focul.
( cele patru elemente fundamentale ale universului p mntul, apa, aerul i focul care apar n poezie sugerate prin pietre , mare , nori , lun sunt, de fapt, elementele prin care ndr gostitul transpune iubirea n planul crea iei, el nsu i crend acest univers, numai c din perspectiv afectiv .)

 Aduce i argumente n sprijinul ideii c n aceast poezie iubirea este transfigurat n planul crea iei, al unei lumi ideale, imaginare, n care el i p streaz puritatea i for a printr-o continu regenerare.
(ideea transfigur rii iubirii n planul crea iei este cuprins n cea dea doua strof a poeziei, unde iubirea datorit intensit ii ei nu dispare, ci este transpus n alt plan, n cel al unei lumi ideale, c ci ndr gostitul apare sub forma unui demiurg capabil s transforme tot ce-l nconjoar ; transfigurat astfel, iubirea i p streaz puritatea i for a printr-o continu regenerare)  Identifica i elementele de versifica ie ale poeziei. (poezia este alc tuit din dou strofe o sextin i un catren; sextina are rima mperecheat , iar catrenul ncruci at ; m sura versurilor este inegal , variind de la 7 la 15 silabe fapt ce ofer poetului posibilitatea de a- i exprima sentimentele ntr-un ritm propriu interior)

 n ce const originalitatea liricii lui N. St nescu?


(n bog ia metaforic a limbajului poetic, caracterizat prin prospe imea exprim rii, dincolo de orice cli ee sau de banalitate lingvistic situndu-l astfel pe N. St nescu ntre poe ii ce au creat un limbaj poetic nou, ce transpune o anumit viziune asupra vie ii)

V. Asigurarea feed-back-ului Se fac observa ii asupra modului cum s-a lucrat. Elevii vor fi informa i continuu despre felul cum i ndeplinesc sarcinile de nv are. VI. Asigurarea reten iei i a transferului Se d , ca activitate independent acas , realizarea unei compuneri de 1-2 pagini n care s argumenteze apartenen a la genul liric a poeziei Emo ie de toamn de N. St nescu.

S-ar putea să vă placă și