Sunteți pe pagina 1din 15

METODOLOGIA CERCET RII TIIN IFICE

CURSUL III

Rezultatele cercetarii. Valorificarea lor


Dup finalizarea activit ii de cercetare tiin ific , de c utare i de descoperire a adevarului, cercet torul este direct i personal r spunz tor de valorificarea rezultatelor cercet rii. Orice adev r rezultat din activitatea de cercetare tiin ific trebuie sus inut i promovat. El trebuie s se impun n domeniul tiin ific respectiv, s fie acceptat de speciali ti i s utilizat. Prima datorie a unui cercet tor tiin ific este ca la sfr itul cercet rii s verifice validitatea rezultatelor ob inute, adic s vad dac exist concordan ntre ipotezele formulate i rezultatele finale ob inute, dac ipotezele se confirm n totalitate, se confirm par ial sau se infirm .

Unele rezultate pot infirma sau confirma rezultatele unor cercet ri anterioare efectuate de alte echipe de speciali ti, alte rezultate pot aduce date noi, necunoscute sau neb nuite ntr-un domeniu de cunoa tere tiin ific deja existent. O alta categorie de rezultate pot inaugura noi domenii de cunoa tere tiin ific , presupuse sau chiar inexistente. n toate situa iile ns , pentru a putea valorifica rezultatele unei cercet ri tiin ifice trebuie mai nti analizat cu mult aten ie dac ntre ceea ce s-a propus i ceea ce s-a ob inut exist o rela ie logic , o concordan , o continuitate. Rezultatele unei activit i de cercetare tiin ific trebuie s se articuleze cu cele mai noi date din domeniu, chiar dac rezultatele cercet rii tiin ifice actuale schimb , r stoarn sau revolu ioneaz domeniul respectiv.

Dup natura obiectivelor propuse, cercetarea tiin ific poate oferi dou categorii de rezultate: - rezultate cu caracter fundamental, care aduc un plus de cunoa tere tiin ific , metode noi, concep ii noi despre obiectul cunoa terii, constuind platforme pe care se vor dezvolta idei i direc ii noi de cercetare i cunoa tere tiin ific ; - rezultate cu caracter aplicativ care sunt utilizate n plan economic i social, oferind noi solu ii tehnologice, medicale, etc, ce contribuie la dezvoltarea i progresul tehnic i la evolu ia civiliza ie i a societ ii. Pentru ca o descoperire tiin ific s se legitimeze n plan teoretic sau practic, trebuie s surprinz toare. fie adev rat , generalizabil i

Orice cercetare

tiin ific

odat

ncheiat

trebuie ca prin de rezultatele

rezultatele ei s satisfac motiva iile cercet torului tiin ific sau ale societ ii. Societatea poate fi sau nu satisf cut cercet rii, le poate primi sau refuza n m sura n care efectele cercet rii au sau nu efecte benefice imediate sau in viitor. Valorificarea social a rezultatelor cercet rii tiin ifice este posibil numai dup o prealabil preg tire a societ ii de a primi, accepta i utiliza noile decoperiri ale tiin ei. Trebuie ca descoperirile tiin ifice s concorde cu nevoile societ ii i s le serveasc n mod ct mai eficient.

Valorificarea rezultatelor cercet rii se realizeaz prin difuzarea informa iei sub form de: - articole publicate n reviste de specialitate indexate in baze interna ionale sau ISI; - elaborarea de teze de doctorat , monografi sau tratate; - dezbateri tematice sub form de colocvii; - comunic ri la Congrese, Conferin e sau Simpozioane nationale sau interna ional; - brevete de inventie Pentru ca rezultatele cercet rilor tiin ifice s poat fi valorificate, se cere ca acestea s fie expuse clar, concis, ntr-un stil inteligibil. Ele trebuie s fie sus inute cu argumente, s fie demonstrate, s reziste criticilor de specialitate, s poat fi verificate.

Sistemul cercet rii tiin ifice


Activitatea de cercetare tiin ific are ca scop producerea de cuno tin e care, exprimate n propozi ii, apar n publica ii. In cazul in care cuno tin ele ob inute se refer la reguli si principii vorbim de o cercetare fundamental . Cnd cuno tin ele se refer la proceduri sau la aplicarea cuno tintelor rezultate din cercetarea fundamental , discut m despre cercetarea tiin ific aplicat al c rei rezultat apare n publica ii. In cazul n care cuno tin ele sunt suficient de proceduralizate pentru a se exprima n tehnologii i servicii vorbim despre cercetare-dezvoltare al carei rezultate se exprim n publica ii tiin ifice care pot fi dublate de brevete de inven ie i prototipuri.

n evaluarile internationale ale cercet rii sunt luate n considera ie doar publica iile prototip, restul avnd un rol aditional i o pondere mai mare sau mai mic n evaluarea performan elor cercet torilor. n acest tip de analize brevetele sunt utilizate ca indicatori adi ionali pentru a evalua indirect activitatea de cercetaredezvoltare, deoarece n domeniul cercet rii dezvolt rii este posibil ca unele cuno tin e s fie exprimate direct n produse i servicii, f r a mai fi publicate. De ex. 17,3% dintre articolele de fizic nuclear nu sunt citate n fluxul de informatii inernationale.

Inovarea este activitatea prin care are loc asimilarea i valorificarea rezultatelor cercet rii n sfera socio-economic , dar i ea poate conduce la generarea de noi rezultate. Transformarea cuno tin elor din publica ii, a brevetelor i prototipurilor, n tehnologii i servicii, asimilate economic i social, (inovare) nu este scopul specific al cercet rii tiin ifice, ci este un transfer de cuno tin e i o diseminare a acestora. Pentru a facilita transferul cuno tin elor rezultate din cercetare-dezvoltare n mediul socio-economic, s-au constituit in ultimul timp i n Romnia platforme tehnologice, un loc n care se ntlnesc cercet torii cu poten ialii beneficiari ai cercet rii, cu oameni de afaceri, care pot s lucreze mpreun ntr-un domeniu. Implicarea cercet torilor n activitatea de inovare nu se consider o activitate tiin ific , ci una socio-economic .

n evaluarea publica iilor tin ifice, un accent foarte mare se pune pe articolele ap rute n reviste de prestigiu. Aceste reviste fac adesea parte din seria indexat de Institutul pentru Informa ie tiin ifica (Institute for Scientific Information - ISI) i Web of Science (WOS). Aceste publica ii sunt cele mai citate n fluxul informational, ele acoperind peste 85% din totalul publica iilor i peste 95% dintre articolele citate n cercetarea tiin ific interna ional . Cu alte cuvinte, publica iile ISI sunt cele care dau vizibilitate, impact i prestigiu la nivel interna ional actorilor implica i n educa ie i cercetare. Majoritatea statelor lumii utilizeaz aceste publica ii cnd analizeaz starea cercet rii tiin ifice la nivel interna ional. Analiza se efectueaz att cantitativ (num rul articolelor publicate in reviste ISI) ct i calitativ - prin factorul de impact al revistei in care s-au publicat articolele. Cu alte cuvinte, sistemul ISI este criteriul primar de evaluare a performan elor tiin ifice. n acest sens trebuie s spunem c analizele scientometrice ale National Science Fundation (SUA) i ale European Commission (UE) se bazeaz pe acest indicator.

Caren e de sistem ale cercet rii tiin ifice din Romnia


n mod normal, orice societate este interesat de dezvoltarea cercet rii tiin ifice, cu prec dere n anumite direc ii sau domenii. Societatea, prin organele sale de conducere, prin reprezentan ii guvernamentali, prin diverse organisme na ionale, trebuie s organizeze i s finan eze programele de cercetare tiin ific pentru a asigura progresul social general, iar pe de alt parte pentru a utiliza poten ialul intelectual de care dispune n vederea realiz rii progresului social. Societatea trebuie s stabileasc un acord ntre nevoile sociale i activit ile de cercetare care s satisfac acele nevoi.

Sistemul cercet rii

tiin ifice din Romnia este organizat i

printr-un ansamblu de reglement ri privind cercetarea tiin ific cercet rii tiin ifice se men ioneaz c se consider

dezvoltarea tehnologic (Legea 324 / 8 iulie 2003). n evaluarea publica ii tiin ifice acelea care intr n fluxul principal de informa ie,

afirma ie care a condus la confuzii i evaluare subiectiv a cercet rii pentru c a permis includerea in fluxul principal de informatie a unor articole ap rute n reviste de interes local.

n Romnia

con inutul activit ii de cercetare-dezvoltare-

inovare, este adesea distorsionat nct pune sub semnul ntreb rii ntregul sistem al cercet rii. Astfel, dup 1990 cercet rii i s-au alocat fonduri total insuficiente. Dac majoritatea t rilor europene alocau ntre 4 i 6% din PIB, n Romnia pn n anul 2005 s-a alocat numai 0,21% din Produsul Intern Brut (PIB). Abia n anul 2006 guvernul, la presiunile UE i a procesului de la Bolonia a alocat 1% din PIB, urmnd s creasc n anii urm tori pn la 3%. n condi iile subfinan rii cronice a sistemului de educa ie-cercetare, performan a tiin ific a Romniei este printre cele mai slabe din Europa.

Un alt aspect care a influen at negativ cercetarea romneasc a fost atitudinea de dezinteres a cadrelor didactice si a cercet torilor fa de revistele de prestigiu interna ional i obiceiul de a publica n reviste locale si/sau na ionale rezultatele unor studii, reviste care sunt total necunoscute mediului interna ional. S-a remarcat faptul c num rul de articole romne ti necitate n alte articole este foarte mare: teatru 99.9%, religie 98,2%, arhitectura 96%, istorie 95,5%, tiin e politice 90% etc. Acest lucru sugeraz rolul redus al analizei literaturii de specialitate n promovarea unor idei noi (dar i n promovarea OAMENILOR) i explic dezinteresul profesioni tilor fa de cercetare i publicarea n reviste de prestigiu. La ora actual este imperios necesar de a renun a la obiceiul de a publica n reviste locale i/sau nationale neindexate n baze de date interna ionale i/sau necotate ISI deoarece cercetarile romne ti i respectiv cercet torii r mn necunoscu i.

Ob inerea de fonduri pentru cercetare este de foarte multe ori inechitabil . Guvernul Romniei i Ministerul Educatiei finan eaz cercetarea prin competi ie, prin proiecte de cercetare. Valoarea proiectelor/granturilor de cercetare este apreciat de exper i evaluatori care, de foarte multe, ori nu au preg tirea necesar sau nu dau dovada de onestitate, fiind supu i presiunii unor factori politici sau de alt natur , astfel c valoarea granturilor si ierahizarea lor este relativ i uneori subiectiv .