P. 1
test+verificare;+Intrebari+teste+grila+2011+pentru+GEJ,+de+pe+site+ceccar

test+verificare;+Intrebari+teste+grila+2011+pentru+GEJ,+de+pe+site+ceccar

|Views: 211|Likes:
Published by apostolioanvasile

More info:

Published by: apostolioanvasile on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Ai raspuns corect la 1 intrebari si incorect la 1 intrebari

Nr. test.

Raspuns test

Intrebarea
1. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale, procedurale i profesionale; b) reglement ri legale; c) reglement ri procedurale i profesionale. 2. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Regulamentul de organizare i func ionare a C.E.C.C.A.R. i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; c) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 3. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal ; c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 4. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal ; b) Codul de procedur civil , Codul de procedur penal ; c) Codul civil i Codul de procedur civil . 5. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) - dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili; - contractarea i programarea expertizelor contabile; - delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile; - documentarea lucr rilor privind expertizele contabile; b) - independen a; - competen a; - secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil; - calitatea expertizelor contabile; - acceptarea expertizelor contabile; - responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile; c) ambele variante sunt corecte. 6. Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu; dac exist motive temeinice, expertul contabil poate solicita înlocuirea sa; b) da; c) da, pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur . 7. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da; b) da, dac este expert contabil de onoare; c) nu. 8. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin ; b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor; c) avoca ii p r ilor. 9. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile; c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. 10. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei; c) ambele variante sunt corecte. 11. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav, acest aspect trebuie adus, în scris, la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire; b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a; c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza, ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 12. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±, expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii; b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii; c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. 13. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului; b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu; c) indica iilor instan ei. 14. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza filialei la zi; b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza de exercitare a profesiei la zi; c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.

?

1

a b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta; b) da, dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni; c) nu, deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 16. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu; b) da; c) da, în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. 17. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea; b) citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea; c) niciuna din variantele de mai sus. 18. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie, precum i prin: a) actul de numire dispus de instan , organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare; b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz ; c) ambele variante sunt corecte. 19. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal , expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 20. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal , expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este; b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 21. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i; b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i; c) atât exper ilor numi i, cât i exper ilor recomanda i de p r i. 22. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul independen ei expertului contabil; b) Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul independen ei expertului contabil; Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; c) Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. 23. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru, un caduceu i deviza Ä tiin , Independen , Moralitate´; b) o carte-registru i un caduceu; c) deviza Ä tiin , Independen , Integritate´. 24. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale; b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale, instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale, din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale; c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale, ata at sau nu unui proces penal. 25. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; c) ambele variante sunt corecte. 26. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie; Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare; Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; c) Ø nici una din variante nu este corect . 27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile; b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile); c) ambele variante sunt corecte.

20

21

22

23

24

25

26

27

expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. la prima înf i are. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . obiectul contractului. b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. penale. c) expertize contabile civile. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). 39. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . 32. penale. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. c) civile. 43. 37. c) expertize contabile fiscale i penale. b) expertize contabile civile i comerciale. Ø în func ie de natura juridic . b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. c) o singur dat . Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat .28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 28. b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. c) ambele variante sunt corecte. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . 29. 33. materialul documentar. c) p r ile contractante. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . Dup numirea expertilor. 34. fiscale. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. b) comerciale. c) proceselor penale. penale. 30. b) obiectul contractului i onorariul. în scris i motivat. inclusiv anexele. 31. comerciale. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . extrajudiciare. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. c) ambele variante sunt corecte. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. În cauzele penale. fiscale. judiciare. 38. b) expertize contabile comerciale i fiscale. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. obiectul contractului. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. 41. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. 42. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . . b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). 36. inclusiv anexele. b) proceselor civile i proceselor penale. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . 35. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. c) ambele variante sunt corecte. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. 40. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen.

eventualele note personale ale expertului contabil. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. 56 57 58 . 52. c) ambele variante sunt corecte.raportul de expertiz . 57. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. 46. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. dat cu citarea p r ilor. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . b) . Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. . dac consider necesar. c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . b) la cererea p r ilor implicate în dosar. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil .eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. c) dosarul cauzei. 55. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. angajarea unui credit bancar etc). . b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. 56. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. În cazul în care. documente justificative i registre contabile. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. c) .raportul de expertiz contabil .44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 44. b) da. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. 45. 54. . 53. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. . În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. c) ambele variante sunt corecte. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. 50. Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . c) nu. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare.eventualele note personale ale expertului contabil. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. 48. prin încheiere executorie.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. c) da. în orice situa ie. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. b) nu.încheierea de edin (în cauze civile). b) ultima expertiz contabil judiciar . c) ambele variante sunt corecte. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. . care î i motiveaz hot rârea. expertul contabil este îndrept it s cear . 58. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da.raportul de expertiz contabil . 49. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. eficien a investi iilor. b) da. Dup caz. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . c) nu. 51. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. b) da. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. raportului. 47. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat .

b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . 64. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 67. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului.59 60 61 59. 60. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. c) da. conform prevederilor legale în vigoare. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . 62. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. devotament. nedepunerea lucr rii în termenul fixat. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. c) ambele variante sunt corecte. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . corectitudine. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. Care sunt persoanele care. c) tiin . independen . devotament. 70. b) aducerea în instan a expertului contabil. b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . impar ialitate). Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . c) ambele variante sunt corecte. atunci când este citat. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. Dac expertul contabil. clasific rii lor i prezent rilor contabile. 65/1994. b) da. b) la plata unei amenzi judiciare. 65/1994. 68. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . amenzi judiciare i desp gubiri civile. 72. acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. 65. c) Capitolul III Concluzii. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. expertul contabil nu întocme te expertiza. clasific rilor i prezent rilor contabile. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . cauzând prin aceasta un prejudiciu. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. b) integritate. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. c) ambele variante sunt corecte. c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . evalu rilor. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. evalu rii lor. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. 73. 63. independen . În situa ia în care. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. c) nu exist nicio procedur de urmat. Cum proceda i în situa ia în care. Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. cu viza la zi. perseveren . dac expertul contabil este planificat în concediu. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . 61. 69. Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. 71. b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . moralitate. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. inteligen . cu mandat. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. 66. cu inten ie sau din culp . Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale.

cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. c) da. b) decizia instan ei de judecat . expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. c) prin intermediul avoca ilor. este obligat s declare aceasta. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . 77. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . c) hot rârea completului de judecat . iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . c) documente justificative.i motiveze dizpozi ia. legal acordat . ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 74. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. nu este obligat s declare nimic. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . 84. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. dac ace tia au concluzii diferite. este obligat s declare pre edintelui instan ei. în cursul unui an calendaristic. 80. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. 75. 87 . b) da. telefonic sau prin e-mail. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. b) documente justificative. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . b) da. 86. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. 76. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. 83. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. 78. Expertul contabil. de organul de cercetare penal sau de instan . b) da. dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz . ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. 79. 85. c) numele expertului/exper ilor contabili. la adresele men ionate în dosarul cauzei. Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. 82. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . În cauzele civile. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. b) obiectul expertizei i onorariul. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. 87. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. 81. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . c) nu. c) da. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. plata expertului/exper ilor contabili. ci doar la motivarea opiniilor diferite.

b) reglement rile procedurale. ori culpa. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele.88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 88. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. 94. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. nu modifica coloana A. 93. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. confiden ialitate. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. respectiv a eviden elor contabile justificative. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. superficialitatea. adaptarea auditului. Ø termenul la care trebuie depus raportul. c) ambele variante sunt corecte. faptele i informa iile analizate. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. c) luarea de mit . 89. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. În cazul unei expertize contabile judiciare. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. În cazul reglement rilor legale. confiden ialitate. 92. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. colegialitate. b) armonizare. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. faptele i informa iile analizate. Ø onorariul provizoriu. D obligatoriu se raspunde la prima intrebare pentru a apare mesajul Ai raspuns corect la ? intrebari si incorect la ? intrebari raspunsurile probabile sunt in sheet "Raspunsuri" coloana C . 95. 99. 91. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. 96. c) nici una din variante nu este corect . registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. c) dosarul cauzei. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. Ø numele avoca ilor p r ilor. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. c) reglementarile profesionale. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 100. procedurale i al celor profesionale. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. confiden ialitate. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. 90. Ø numele p r ilor în proces. colegialitate. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. c) colegialitate. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. c) ambele variante sunt corecte. adaptarea auditului. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. 98. armonizare. c) nu. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. Ø numele martorilor. c) colegialitate. adaptarea auditului. au prioritate: a) reglement rile legale. B. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . documentele justificative. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. confiden ialitate. dac este cazul. b) da. 97. armonizare.

Raspuns corect verificare 1 1 0 0 1 OK Corect C .

.

.

.

.

.

.

Test INTREB RI PRIVIND TESTUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GEJ 1. b) Ordonan a Guvernului nr. c) Codul civil i Codul de procedur civil . b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu. c) indica iilor instan ei. 5. . c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. 4. b) Codul de procedur civil . c) Ordonan a Guvernului nr. . 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. b) da. expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii. c) ambele variante sunt corecte. cu viza filialei la zi. b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii. b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) . c) nu.delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile. dac exist motive temeinice.documentarea lucr rilor privind expertizele contabile.contractarea i programarea expertizelor contabile.competen a. 7. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. 3. deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii.responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile. dac este expert contabil de onoare. 11. pe motive etnice. politice sau de alt natur . b) . . c) da. .secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr.Nr. 13. dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. în scris. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv. b) reglement ri legale. 15. 35 ± Expertizele contabile.calitatea expertizelor contabile. cu modific rile i complet rile ulterioare. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal . c) reglement ri procedurale i profesionale. acest aspect trebuie adus. ci se în tiin eaz auditorul de calitate. procedurale i profesionale. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate.dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili. Raspuns de la GEJ 1 A 2 C 3 A 4 B 5 B 6 A 7 C 8 B 9 A 10 C 11 B 12 B 13 A 14 B 15 C . 14. 12. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta.C. b) da. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. c) ambele variante sunt corecte. b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor. expertul contabil poate solicita înlocuirea sa. c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza. c) nu. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. b) da. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale. 6. 10. Codul de procedur penal . 8.acceptarea expertizelor contabile. în calitate de organ de control. colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da. b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a. religioase. . b) Regulamentul de organizare i func ionare a C. c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin . 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. cu viza de exercitare a profesiei la zi. . 35 ± Expertizele contabile. b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei.R. i Standardul profesional nr. expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului. la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire. b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. c) avoca ii p r ilor. . Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior. cu modific rile i complet rile ulterioare. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±.independen a.C. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal . 2. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav. .A. 9. 35 ± Expertizele contabile.E.

instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale. c) ambele variante sunt corecte. aducerea cu mandat i sanc ionarea. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru. b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) principiul competen ei expertului contabil. b) principiul accept rii expertizelor contabile. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie. c) deviza Ä tiin . b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale. 18. în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. 26. deficien ei. 24. expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. c) niciuna din variantele de mai sus. b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. principiul calit ii expertizelor contabile. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal . Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . Moralitate´. principiul independen ei expertului contabil. b) o carte-registru i un caduceu. principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. 23. principiul calit ii expertizelor contabile. b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile). 27. deficien ei. b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal . c) principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile.16 17 18 19 20 21 16. b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. Independen . Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie. aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea. 20. ata at sau nu unui proces penal. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 21. abaterii. 22. c) ambele variante sunt corecte. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. principiul competen ei expertului contabil. Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare. Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. c) Ø nici una din variante nu este corect . abaterii. c) ambele variante sunt corecte. 25. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile. principiul independen ei expertului contabil. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu. expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale. c) atât exper ilor numi i. b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz . de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale. cât i exper ilor recomanda i de p r i. Independen . 19. un caduceu i deviza Ä tiin . b) citarea. c) da. precum i prin: a) actul de numire dispus de instan . principiul accept rii expertizelor contabile. organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare. 17. b) da. A B C A B A 22 B 23 A 24 B 25 B 26 A 27 C . Integritate´. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea. b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este. c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei.

Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. c) o singur dat . 37. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 41. 32. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. b) proceselor civile i proceselor penale. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . materialul documentar. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. Dup numirea expertilor. comerciale. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . c) ambele variante sunt corecte. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. 30. 29. c) expertize contabile fiscale i penale. În cauzele penale. b) expertize contabile civile i comerciale. 33. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . fiscale. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. obiectul contractului. 34. extrajudiciare. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . c) p r ile contractante. 39. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. 42. fiscale. 40. 36. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. B A A A B A 34 B 35 B 36 c 37 a 38 C 39 C 40 B 41 B 42 A 43 A . c) ambele variante sunt corecte. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. c) civile. c) expertize contabile civile. c) proceselor penale. la prima înf i are. c) ambele variante sunt corecte.28 29 30 31 32 33 28. 43. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. inclusiv anexele. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. b) comerciale. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. penale. Ø în func ie de natura juridic . b) expertize contabile comerciale i fiscale. penale. b) obiectul contractului i onorariul. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. obiectul contractului. onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . penale. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. judiciare. 31. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. inclusiv anexele. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. în scris i motivat. 38. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . 35.

54. 53. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. 48.eventualele note personale ale expertului contabil. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . 49. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . c) ambele variante sunt corecte. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare.raportul de expertiz contabil . ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . Dup caz. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . c) nu. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. 51. b) da. . În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . . c) . 46. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. b) . c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. B 45 B 46 A 47 C 48 B 49 B 50 B 51 A 52 C 53 B 54 C 55 C 56 A 57 B . b) ultima expertiz contabil judiciar . raportului. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. b) nu. c) nu. dat cu citarea p r ilor. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . 52. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. .44 44. în orice situa ie. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. 56. 55. dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. c) da. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei.raportul de expertiz contabil .eventualele note personale ale expertului contabil. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. c) dosarul cauzei. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. 57. prin încheiere executorie. b) da. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. documente justificative i registre contabile.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. b) da. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. dac consider necesar.raportul de expertiz . În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare.încheierea de edin (în cauze civile). contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. b) la cererea p r ilor implicate în dosar. 50. 45. au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. expertul contabil este îndrept it s cear . c) ambele variante sunt corecte. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. . Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . În cazul în care. . expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. care î i motiveaz hot rârea. 47. alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu.

în cazul în care acesta nu se înf i eaz . 73. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. Dac expertul contabil. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. 69. Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. În situa ia în care. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. 72. 71. c) nu exist nicio procedur de urmat. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. independen . expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. impar ialitate). cu inten ie sau din culp . c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . angajarea unui credit bancar etc). 59. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . 67. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. c) ambele variante sunt corecte. cauzând prin aceasta un prejudiciu. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. evalu rilor. moralitate. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. clasific rii lor i prezent rilor contabile. clasific rilor i prezent rilor contabile. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. b) da. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . 68. c) ambele variante sunt corecte. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. eficien a investi iilor.58 59 60 61 62 63 64 65 66 58. c) tiin . c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. inteligen . Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . c) ambele variante sunt corecte. atunci când este citat. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. dac expertul contabil este planificat în concediu. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. c) ambele variante sunt corecte. acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. perseveren . 70. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. Cum proceda i în situa ia în care. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. 61. 66. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . c) da. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. independen . amenzi judiciare i desp gubiri civile. b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. cu viza la zi. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. 65/1994. 65. Care sunt persoanele care. 65/1994. b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . 63. 60. b) la plata unei amenzi judiciare. nedepunerea lucr rii în termenul fixat. 62. Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. evalu rii lor. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. conform prevederilor legale în vigoare. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. corectitudine. cu mandat. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. C C A C C C C C A 67 C 68 A 69 B 70 B 71 C 72 A 73 B . devotament. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. b) aducerea în instan a expertului contabil. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . c) Capitolul III Concluzii. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. 64. b) integritate. expertul contabil nu întocme te expertiza. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. devotament.

b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. 85. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. b) da. Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. 81. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. la adresele men ionate în dosarul cauzei. 78. c) nu. legal acordat . 86. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire.i motiveze dizpozi ia. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. 87. de organul de cercetare penal sau de instan . iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. telefonic sau prin e-mail. Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. Expertul contabil. dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . c) prin intermediul avoca ilor. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . 79. b) obiectul expertizei i onorariul.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. este obligat s declare pre edintelui instan ei. ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . nu este obligat s declare nimic. b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. b) da. 80. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz . ci doar la motivarea opiniilor diferite. iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. 77.74 75 74. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. 82. În cauzele civile. plata expertului/exper ilor contabili. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. B B 76 B 77 A 78 A 79 A 80 C 81 A 82 B 83 B 84 C 85 B 86 C 87 A . conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . 83. dac ace tia au concluzii diferite. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. 84. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. b) documente justificative. în cursul unui an calendaristic. c) numele expertului/exper ilor contabili. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . b) da. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . c) documente justificative. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. este obligat s declare aceasta. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. b) decizia instan ei de judecat . 75. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. 76. c) hot rârea completului de judecat . expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. c) da. c) da. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. pentru a ajunge la un punct de vedere comun.

6 A. 80 C . Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. 48 B. 18 C. 60 A 61 C. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. 27 C ? B. au prioritate: a) reglement rile legale. 70 B 71 C. adaptarea auditului. 89. 65 C. respectiv a eviden elor contabile justificative. 15 C. 46 A. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. 79 A. 63 C ? B. 11 B. 38 C. 24 B. 100. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. 30 A 31 A. 94. 19 A ? C. 29 A. 32 B. Ø numele avoca ilor p r ilor. 20 B ? C. 22 B. 26 A. B B B C C C A 95 C 96 C 97 B 98 A 99 C 100 C nu se modifica coloana A. confiden ialitate. adaptarea auditului. c) colegialitate. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . c) ambele variante sunt corecte. 68 A. 23 A. 62 C. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . b) reglement rile procedurale. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. 54 C. 49 B. 73 B. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. 72 A. 39 C. 53 B. 36 B. c) reglementarile profesionale. 16 A. În cazul reglement rilor legale. 28 B. 55 C. c) nici una din variante nu este corect . Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. b) armonizare. 8 B. 47 C. 92. 98. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. 10 C ? A. faptele i informa iile analizate.88 89 90 91 92 93 94 88. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. c) nu. 7 C. 2 C. superficialitatea. 95. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . c) dosarul cauzei. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. 77 A. c) colegialitate. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. 93. 43 A. 57 B. 17 B. 67 C. Ø termenul la care trebuie depus raportul. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. 50 B 51 A. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. În cazul unei expertize contabile judiciare. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . Ø numele p r ilor în proces. dac este cazul. 21 A ? C. confiden ialitate. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. 58 C. ori culpa. 90. 14 B. 59 C. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. 69 B. 34 B. faptele i informa iile analizate. 9 A. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. 64 C. armonizare. 33 A. 4 B. 3 A. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. 91. colegialitate. 35 B. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. 12 B. 44 B. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. 78 A. Ø numele martorilor. 5 B. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. 42 A. 75 B. b) da. 37 C ? A. 13 A. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. 25 B. 74 B. 99. c) ambele variante sunt corecte. Ø onorariul provizoriu. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. c) luarea de mit . 97. 76 B. documentele justificative. 66 A. 45 B. confiden ialitate. armonizare. procedurale i al celor profesionale. 52 C. 56 A. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. B In coloana C puteti modifica raspunsul daca considerati ca nu este corect CENTRALIZARE 1 A. 96. colegialitate. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. adaptarea auditului. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. confiden ialitate. 40 B 41 B. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor.

99 C. 95 C. 86 C. 89 B. 97 B. 93 C. 90 B 91 C. 82 B. 100 C . 83 B. 96 C.81 A. 87 A. 92 C. 84 C. 85 B. 94 A. 98 A. 88 B.

9 A.Raspuns GEJ 1 A. 5 B. 10 C. 12 B. 6 A. 13 A. 15 C. 10 C ? A. 3 A. . 4 B. 11 B. 7 C. 8 B. 2 C. 14 B.

27 C ? B. 24 B. 17 B. 21 A. (3. 2. 23 A.16 A. 74. 75 . 22 B. 25 B. 26 A. 19 A ? C. 19 A. 21 A ? C.1) pag. 20 B. 18 C. 20 B ? C.

28 B.3) pag. 33 A. 35 B. 191. 31 A. 42 A. 30 A. 39 C. 37 C ? A. 32 B. 43 A. 36 C. 34 B. 29 A. (3532. 41 B. 40 B. . 38 38 C.

. 54 C. 56 A. 53 B. 47 C. 49 B. 45 B. 48 B. 46 A. 51 A.44 B. 55 C. 50 B. 57 B. 52 C.

. 65 C. 61 C. 62 C. 68 A. 69 B. 73 B. 66 A. 67 C. 59 C. 70 B 71 C.58 C. 72 A. 63 C. 63 C ? B 64 C. 60 A.

. 78 A. 87 A. 75 B. 83 B. 77 A. 81 A. 84 C. 86 C. 82 B.74 B. 85 B. 80 C. 76 B. 79 A.

96 C. 94 A. 99 C. 100 C. 93 C. . 95 C. 91 C. 98 A.88 B. 90 B. 97 B. 89 B. 92 C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->