P. 1
test+verificare;+Intrebari+teste+grila+2011+pentru+GEJ,+de+pe+site+ceccar

test+verificare;+Intrebari+teste+grila+2011+pentru+GEJ,+de+pe+site+ceccar

|Views: 210|Likes:
Published by apostolioanvasile

More info:

Published by: apostolioanvasile on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Ai raspuns corect la 1 intrebari si incorect la 1 intrebari

Nr. test.

Raspuns test

Intrebarea
1. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale, procedurale i profesionale; b) reglement ri legale; c) reglement ri procedurale i profesionale. 2. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Regulamentul de organizare i func ionare a C.E.C.C.A.R. i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; c) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 3. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal ; c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 4. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal ; b) Codul de procedur civil , Codul de procedur penal ; c) Codul civil i Codul de procedur civil . 5. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) - dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili; - contractarea i programarea expertizelor contabile; - delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile; - documentarea lucr rilor privind expertizele contabile; b) - independen a; - competen a; - secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil; - calitatea expertizelor contabile; - acceptarea expertizelor contabile; - responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile; c) ambele variante sunt corecte. 6. Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu; dac exist motive temeinice, expertul contabil poate solicita înlocuirea sa; b) da; c) da, pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur . 7. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da; b) da, dac este expert contabil de onoare; c) nu. 8. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin ; b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor; c) avoca ii p r ilor. 9. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile; c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. 10. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei; c) ambele variante sunt corecte. 11. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav, acest aspect trebuie adus, în scris, la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire; b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a; c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza, ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 12. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±, expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii; b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii; c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. 13. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului; b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu; c) indica iilor instan ei. 14. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza filialei la zi; b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza de exercitare a profesiei la zi; c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.

?

1

a b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta; b) da, dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni; c) nu, deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 16. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu; b) da; c) da, în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. 17. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea; b) citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea; c) niciuna din variantele de mai sus. 18. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie, precum i prin: a) actul de numire dispus de instan , organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare; b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz ; c) ambele variante sunt corecte. 19. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal , expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 20. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal , expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este; b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 21. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i; b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i; c) atât exper ilor numi i, cât i exper ilor recomanda i de p r i. 22. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul independen ei expertului contabil; b) Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul independen ei expertului contabil; Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; c) Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. 23. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru, un caduceu i deviza Ä tiin , Independen , Moralitate´; b) o carte-registru i un caduceu; c) deviza Ä tiin , Independen , Integritate´. 24. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale; b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale, instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale, din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale; c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale, ata at sau nu unui proces penal. 25. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; c) ambele variante sunt corecte. 26. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie; Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare; Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; c) Ø nici una din variante nu este corect . 27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile; b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile); c) ambele variante sunt corecte.

20

21

22

23

24

25

26

27

b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . penale. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. 38. comerciale. 37. c) p r ile contractante. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. la prima înf i are. extrajudiciare. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. c) ambele variante sunt corecte. penale. obiectul contractului. 42. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. 41. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. c) ambele variante sunt corecte. fiscale. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . c) proceselor penale. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. 40. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. Ø în func ie de natura juridic . judiciare. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 43. b) expertize contabile comerciale i fiscale. c) o singur dat . expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . 31. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. b) proceselor civile i proceselor penale. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . c) civile. 39. b) obiectul contractului i onorariul. 32. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. penale. obiectul contractului. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . 36. c) expertize contabile fiscale i penale. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). inclusiv anexele. Dup numirea expertilor. .28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 28. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. 34. b) expertize contabile civile i comerciale. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . 33. b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. inclusiv anexele. în scris i motivat. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. 29. b) comerciale. 30. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. În cauzele penale. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. fiscale. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. materialul documentar. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . c) expertize contabile civile. b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). 35. c) ambele variante sunt corecte.

46. 50.raportul de expertiz . dac consider necesar. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 44. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . Dup caz. 57. b) ultima expertiz contabil judiciar .încheierea de edin (în cauze civile). Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. . doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. 58. 45. 49. au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. b) da. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. angajarea unui credit bancar etc). b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. în orice situa ie. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. b) da. c) ambele variante sunt corecte. dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. prin încheiere executorie. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . 48.raportul de expertiz contabil . f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. 55. c) nu. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. b) . c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. c) ambele variante sunt corecte. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. . b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. c) . c) ambele variante sunt corecte. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze.raportul de expertiz contabil . c) nu. 56. expertul contabil este îndrept it s cear . b) da. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . c) dosarul cauzei. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . dat cu citarea p r ilor. b) nu. În cazul în care. eficien a investi iilor. 53. documente justificative i registre contabile. . b) la cererea p r ilor implicate în dosar.eventualele note personale ale expertului contabil.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. 52. 56 57 58 . c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. care î i motiveaz hot rârea. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. c) da. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). 47. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. . Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate.eventualele note personale ale expertului contabil. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. 54. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . . raportului. 51.

nedepunerea lucr rii în termenul fixat. devotament. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. impar ialitate). va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . c) ambele variante sunt corecte. dac expertul contabil este planificat în concediu. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . 72. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. cu mandat. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin .59 60 61 59. b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. perseveren . expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. independen . c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. evalu rii lor. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. 66. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. 65/1994. 71. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. c) nu exist nicio procedur de urmat. clasific rilor i prezent rilor contabile. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. 67. 64. 63. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. b) da. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. corectitudine. devotament. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. 65/1994. b) integritate. c) tiin . 65. În situa ia în care. 69. 61. b) aducerea în instan a expertului contabil. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. c) da. amenzi judiciare i desp gubiri civile. Dac expertul contabil. c) ambele variante sunt corecte. 73. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. clasific rii lor i prezent rilor contabile. conform prevederilor legale în vigoare. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . 60. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. cu inten ie sau din culp . b) la plata unei amenzi judiciare. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . atunci când este citat. inteligen . cu viza la zi. moralitate. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. independen . Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. expertul contabil nu întocme te expertiza. c) ambele variante sunt corecte. 70. Care sunt persoanele care. cauzând prin aceasta un prejudiciu. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. Cum proceda i în situa ia în care. Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. evalu rilor. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. c) Capitolul III Concluzii. c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. 62. 68. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar .

Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. c) nu. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. În cauzele civile. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. 77. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz . ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. de organul de cercetare penal sau de instan . termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . c) prin intermediul avoca ilor. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. 87. plata expertului/exper ilor contabili. c) hot rârea completului de judecat . iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv .74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 74. 82. Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . 75.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. 81. 85. este obligat s declare pre edintelui instan ei. c) documente justificative. nu este obligat s declare nimic. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. b) da. este obligat s declare aceasta. ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. 86. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz .i motiveze dizpozi ia. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. legal acordat . Expertul contabil. telefonic sau prin e-mail. ci doar la motivarea opiniilor diferite. 78. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . b) obiectul expertizei i onorariul. 79. 87 . iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. dac ace tia au concluzii diferite. c) numele expertului/exper ilor contabili. b) da. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. c) da. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. c) da. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. în cursul unui an calendaristic. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. b) decizia instan ei de judecat . c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. la adresele men ionate în dosarul cauzei. 76. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . b) da. 80. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. 83. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. 84. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . b) documente justificative.

Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. c) nici una din variante nu este corect . b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. colegialitate. c) ambele variante sunt corecte. confiden ialitate. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. adaptarea auditului. b) da. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. c) luarea de mit . precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. confiden ialitate. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. armonizare. colegialitate. respectiv a eviden elor contabile justificative.88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 88. Ø onorariul provizoriu. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. procedurale i al celor profesionale. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. c) nu. Ø numele p r ilor în proces. ori culpa. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. 89. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 99. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. dac este cazul. 96. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. 93. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. adaptarea auditului. 94. 97. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. c) reglementarile profesionale. documentele justificative. b) reglement rile procedurale. 91. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . B. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. În cazul reglement rilor legale. 100. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. superficialitatea. b) armonizare. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. c) ambele variante sunt corecte. Ø numele avoca ilor p r ilor. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. c) dosarul cauzei. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . faptele i informa iile analizate. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. D obligatoriu se raspunde la prima intrebare pentru a apare mesajul Ai raspuns corect la ? intrebari si incorect la ? intrebari raspunsurile probabile sunt in sheet "Raspunsuri" coloana C . b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. faptele i informa iile analizate. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . confiden ialitate. În cazul unei expertize contabile judiciare. 95. c) colegialitate. 90. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. confiden ialitate. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. Ø numele martorilor. 92. Ø termenul la care trebuie depus raportul. au prioritate: a) reglement rile legale. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. armonizare. nu modifica coloana A. 98. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. adaptarea auditului. c) colegialitate.

Raspuns corect verificare 1 1 0 0 1 OK Corect C .

.

.

.

.

.

.

Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate.competen a. . cu modific rile i complet rile ulterioare. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. 7. 4. cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal . Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin . b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. b) da.independen a. pe motive etnice. 13.E. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta.Nr. b) . b) reglement ri legale. deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 6. cu modific rile i complet rile ulterioare. cu viza filialei la zi. în calitate de organ de control. b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii.A. 8. b) da. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni. . 5. colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal . b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei. expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale. i Standardul profesional nr. b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu. la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii. .C. b) Regulamentul de organizare i func ionare a C.C. 35 ± Expertizele contabile. .responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile. 9. c) avoca ii p r ilor. Codul de procedur penal . 3. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. c) da. b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor. Test INTREB RI PRIVIND TESTUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GEJ 1. b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a.R. în scris. c) Ordonan a Guvernului nr. religioase. c) ambele variante sunt corecte. 35 ± Expertizele contabile. b) da. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. . c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza. cu viza de exercitare a profesiei la zi. c) ambele variante sunt corecte. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. 14. 35 ± Expertizele contabile. 15. b) Ordonan a Guvernului nr. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±.secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil.acceptarea expertizelor contabile. . 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. c) nu. expertul contabil poate solicita înlocuirea sa. c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.documentarea lucr rilor privind expertizele contabile. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile. dac este expert contabil de onoare. ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 11. b) Codul de procedur civil . Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu.contractarea i programarea expertizelor contabile. c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) . ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. c) indica iilor instan ei. 12. dac exist motive temeinice. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. politice sau de alt natur . 10. c) Codul civil i Codul de procedur civil .dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili. procedurale i profesionale. .calitatea expertizelor contabile. Raspuns de la GEJ 1 A 2 C 3 A 4 B 5 B 6 A 7 C 8 B 9 A 10 C 11 B 12 B 13 A 14 B 15 C . acest aspect trebuie adus.delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile. 2. . c) nu. c) reglement ri procedurale i profesionale.

A B C A B A 22 B 23 A 24 B 25 B 26 A 27 C . din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i. principiul independen ei expertului contabil. b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile). principiul calit ii expertizelor contabile. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale. Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. 22. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. abaterii. principiul competen ei expertului contabil. b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este. 26. abaterii. deficien ei. c) atât exper ilor numi i. c) Ø nici una din variante nu este corect . Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal . expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. aducerea cu mandat i sanc ionarea. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea. aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) principiul competen ei expertului contabil. expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal . c) principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. c) deviza Ä tiin . deficien ei. Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare. b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. 19. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. 18. precum i prin: a) actul de numire dispus de instan . organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare. b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz . un caduceu i deviza Ä tiin . Integritate´. Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . b) citarea. c) ambele variante sunt corecte. c) ambele variante sunt corecte. în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. ata at sau nu unui proces penal. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 25. Independen .16 17 18 19 20 21 16. principiul accept rii expertizelor contabile. b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i. c) niciuna din variantele de mai sus. 24. b) o carte-registru i un caduceu. 20. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . b) da. c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale. cât i exper ilor recomanda i de p r i. 21. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie. c) ambele variante sunt corecte. Independen . Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile. Moralitate´. 17. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. b) principiul accept rii expertizelor contabile. b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale. instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale. principiul independen ei expertului contabil. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 23. 27. principiul calit ii expertizelor contabile. c) da.

c) ambele variante sunt corecte. în scris i motivat. b) proceselor civile i proceselor penale. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . 42. 33. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. b) expertize contabile comerciale i fiscale. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . b) obiectul contractului i onorariul. b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . 41. c) expertize contabile civile. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . 39. judiciare. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . În cauzele penale. onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . 35. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. materialul documentar. 43. c) proceselor penale. 34. c) civile. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. 30. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. 36. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. c) ambele variante sunt corecte. la prima înf i are. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. b) expertize contabile civile i comerciale. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . c) o singur dat . extrajudiciare. B A A A B A 34 B 35 B 36 c 37 a 38 C 39 C 40 B 41 B 42 A 43 A . 38. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. obiectul contractului. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. Dup numirea expertilor. b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. 29. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.28 29 30 31 32 33 28. obiectul contractului. b) comerciale. b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). comerciale. 40. inclusiv anexele. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. c) ambele variante sunt corecte. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . penale. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. 31. inclusiv anexele. fiscale. Ø în func ie de natura juridic . 32. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . 37. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . c) p r ile contractante. fiscale. c) expertize contabile fiscale i penale. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. penale. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. penale.

b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. 56. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. 54.raportul de expertiz .raportul de expertiz contabil . Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . B 45 B 46 A 47 C 48 B 49 B 50 B 51 A 52 C 53 B 54 C 55 C 56 A 57 B .eventualele note personale ale expertului contabil. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. expertul contabil este îndrept it s cear . b) ultima expertiz contabil judiciar . 55. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. care î i motiveaz hot rârea. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. 51. dat cu citarea p r ilor. c) da. b) da. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. .eventualele note personale ale expertului contabil. b) nu. c) nu. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. c) ambele variante sunt corecte. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial.încheierea de edin (în cauze civile). procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. . 50. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. 46. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor.44 44. b) . c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. b) da. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. c) ambele variante sunt corecte. 52. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. 48. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. 47. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . documente justificative i registre contabile. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. Dup caz. c) dosarul cauzei. .raportul de expertiz contabil . 45. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. c) . raportului. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. . contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. b) da. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. prin încheiere executorie. au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. 49. c) nu. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. dac consider necesar. b) la cererea p r ilor implicate în dosar. 57. c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. în orice situa ie. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. 53. . Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. În cazul în care. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan .

Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. C C A C C C C C A 67 C 68 A 69 B 70 B 71 C 72 A 73 B . angajarea unui credit bancar etc). Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. b) da. moralitate. cu mandat. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. 65/1994. 65/1994. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). evalu rilor. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. c) ambele variante sunt corecte. b) la plata unei amenzi judiciare. 63. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. inteligen . Cum proceda i în situa ia în care. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. 68. b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. 69. aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. atunci când este citat. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat .58 59 60 61 62 63 64 65 66 58. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . c) tiin . clasific rilor i prezent rilor contabile. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. 60. devotament. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. conform prevederilor legale în vigoare. c) da. b) aducerea în instan a expertului contabil. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. c) ambele variante sunt corecte. eficien a investi iilor. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. 59. dac expertul contabil este planificat în concediu. 73. 70. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. Dac expertul contabil. cauzând prin aceasta un prejudiciu. clasific rii lor i prezent rilor contabile. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . impar ialitate). b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. cu viza la zi. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . 62. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. amenzi judiciare i desp gubiri civile. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. expertul contabil nu întocme te expertiza. b) integritate. evalu rii lor. Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. 61. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. c) ambele variante sunt corecte. În situa ia în care. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . 65. cu inten ie sau din culp . c) Capitolul III Concluzii. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. perseveren . 64. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . corectitudine. 67. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. devotament. c) nu exist nicio procedur de urmat. Care sunt persoanele care. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . nedepunerea lucr rii în termenul fixat. c) ambele variante sunt corecte. 72. 71. Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. independen . b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. independen . c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. 66.

c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . b) da. c) da. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. este obligat s declare pre edintelui instan ei. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. b) obiectul expertizei i onorariul. nu este obligat s declare nimic. 83. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. de organul de cercetare penal sau de instan . c) prin intermediul avoca ilor. 86. c) numele expertului/exper ilor contabili. 78. dac ace tia au concluzii diferite. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . B B 76 B 77 A 78 A 79 A 80 C 81 A 82 B 83 B 84 C 85 B 86 C 87 A . plata expertului/exper ilor contabili. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. b) da. Expertul contabil. în cursul unui an calendaristic. iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. este obligat s declare aceasta.74 75 74. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia.i motiveze dizpozi ia. 85. c) hot rârea completului de judecat . Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. b) documente justificative. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. c) documente justificative. Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz .i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. În cauzele civile. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . b) decizia instan ei de judecat . Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. ci doar la motivarea opiniilor diferite. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. 75. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . 79. telefonic sau prin e-mail. 82. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. 87. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. la adresele men ionate în dosarul cauzei. b) da. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. c) da. 81. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. c) nu. legal acordat . dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. 84. 77. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. 80. 76. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat .

11 B. 5 B. 36 B. 99. 98. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. 39 C. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. 76 B.88 89 90 91 92 93 94 88. c) nu. 4 B. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. 58 C. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . 49 B. 56 A. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. armonizare. faptele i informa iile analizate. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. 63 C ? B. 32 B. 89. 77 A. colegialitate. 67 C. 2 C. 95. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . 44 B. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. b) da. 70 B 71 C. c) ambele variante sunt corecte. 90. 40 B 41 B. Ø numele avoca ilor p r ilor. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. 8 B. 57 B. documentele justificative. 47 C. c) luarea de mit . 7 C. c) ambele variante sunt corecte. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. Ø numele p r ilor în proces. 66 A. 59 C. 30 A 31 A. 29 A. procedurale i al celor profesionale. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. 38 C. 22 B. 15 C. 28 B. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. 96. dac este cazul. c) reglementarile profesionale. confiden ialitate. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. confiden ialitate. 75 B. 45 B. 35 B. adaptarea auditului. confiden ialitate. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. c) nici una din variante nu este corect . b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. 69 B. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. 100. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. 18 C. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. 74 B. 14 B. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. 3 A. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . 21 A ? C. 94. 62 C. 13 A. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. 65 C. Ø onorariul provizoriu. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. 43 A. 64 C. 24 B. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. 34 B. 55 C. au prioritate: a) reglement rile legale. 79 A. Ø termenul la care trebuie depus raportul. adaptarea auditului. 80 C . materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. Ø numele martorilor. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. 50 B 51 A. 19 A ? C. 10 C ? A. În cazul unei expertize contabile judiciare. B In coloana C puteti modifica raspunsul daca considerati ca nu este corect CENTRALIZARE 1 A. b) reglement rile procedurale. superficialitatea. 91. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. respectiv a eviden elor contabile justificative. 54 C. 72 A. c) colegialitate. c) dosarul cauzei. 46 A. 92. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 93. 78 A. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. colegialitate. 27 C ? B. 97. 9 A. 48 B. În cazul reglement rilor legale. 20 B ? C. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. ori culpa. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. 52 C. 33 A. 6 A. confiden ialitate. c) colegialitate. 68 A. 25 B. B B B C C C A 95 C 96 C 97 B 98 A 99 C 100 C nu se modifica coloana A. 53 B. 17 B. armonizare. 23 A. 37 C ? A. 73 B. 26 A. 60 A 61 C. 42 A. 12 B. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . adaptarea auditului. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. 16 A. b) armonizare. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. faptele i informa iile analizate.

95 C. 100 C . 93 C. 84 C. 83 B. 94 A. 85 B. 96 C.81 A. 90 B 91 C. 92 C. 89 B. 97 B. 88 B. 86 C. 98 A. 99 C. 87 A. 82 B.

2 C. 5 B. 13 A. 7 C. 6 A. . 12 B. 14 B. 11 B. 15 C. 10 C ? A. 4 B. 8 B.Raspuns GEJ 1 A. 3 A. 9 A. 10 C.

25 B. 24 B. 75 .16 A. 21 A. 19 A ? C. 18 C. 27 C ? B. 17 B. (3. 23 A. 22 B. 74.1) pag. 19 A. 20 B ? C. 26 A. 21 A ? C. 20 B. 2.

42 A. 39 C. . 41 B. 33 A.28 B. 32 B. 30 A. 38 38 C. 191. 43 A. 36 C. 37 C ? A. 35 B.3) pag. 29 A. 34 B. 31 A. 40 B. (3532.

50 B. 45 B. 57 B. .44 B. 49 B. 53 B. 52 C. 56 A. 54 C. 46 A. 51 A. 48 B. 47 C. 55 C.

73 B. 59 C. 61 C.58 C. 70 B 71 C. 69 B. . 67 C. 62 C. 66 A. 63 C. 63 C ? B 64 C. 60 A. 68 A. 65 C. 72 A.

75 B. 83 B. 82 B. 84 C. 86 C.74 B. 81 A. 76 B. 78 A. 77 A. 79 A. . 80 C. 87 A. 85 B.

98 A. 90 B. . 93 C. 92 C. 96 C. 99 C. 100 C. 97 B. 91 C.88 B. 89 B. 94 A. 95 C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->