Sunteți pe pagina 1din 12

ORDIN Nr.

1136 din 27 iunie 2007privind aprobarea Normelor de igien pentru cabinetele de nfrumuse are corporal EMITENT: MINISTERUL S N T II PUBLICE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 19 iulie 2007 Avnd n vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul Hot rrii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii Publice, v znd Referatul de aprobare al Inspec iei sanitare de stat nr. E.N. 6.848/2007, ministrul s n t ii publice emite urm torul ordin: ART. 1 Se aprob Normele de igien pentru cabinetele de nfrumuse are corporal , prev zute n anexele nr. 1 - 3 care fac parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Autoritatea de s n tate public din Ministerul S n t ii Publice i Inspec ia sanitar de stat din cadrul Ministerului S n t ii Publice, autorit ile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, inspec iile sanitare de stat jude ene i a municipiului Bucure ti, ministerele i institu iile cu re ea sanitar proprie, unit ile publice i private din domeniu vor duce la ndeplinire dispozi iile prezentului ordin. ART. 3 La data intr rii n vigoare a prezentului ordin se abrog art. 78 - 83 din Ordinul ministrului s n t ii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomand rilor privind mediul de via al popula iei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare. ART. 4 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 60 de zile de la publicare. Ministrul s n t ii publice, Gheorghe Eugen Nicol escu Bucure ti, 27 iunie 2007. Nr. 1.136. ANEXA 1 DISPOZI II GENERALE ART. 1 n sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au urm toarele n elesuri: a) procedur sau opera iune - activitate de piercing, tatuaj, micropigmentare, tratament i machiaj cosmetic, manichiur , pedichiur , epilare, frizerie, coafur i b rbierit; b) operator - persoan care este instruit i execut opera iunile de piercing, tatuaj, n condi iile

legii; c) estetician - persoan calificat s execute opera iunile de ngrijire i nfrumuse are; d) client - persoan care solicit servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare, de tratament i machiaj cosmetic, manichiur , pedichiur i epilare, de frizerie, coafur , b rbierit; e) cabinet - locul n care se desf oar activit ile de piercing, tatuaj, micropigmentare, de tratament i machiaj cosmetic, manichiur , pedichiur i epilare, de frizerie, coafur i b rbierit; f) piercing - n eparea pielii i a straturilor sale n scopul de a crea o bre pentru a insera o bijuterie sau un alt ornament; g) piercingul urechii - piercingul lobului i/sau al zonei superioare cartilaginoase a urechii; h) micropigmentare - procedur asem n toare din punct de vedere tehnic cu cea folosit n aplicarea tatuajului, de introducere a unui pigment sau colorant n stratul dermic al pielii, folosit pentru machiaj semipermanent, cum ar fi conturul buzelor i al ochilor. Micropigmentarea dureaz mai mul i ani, dar nu este permanent ; i) tatuare - practic de imprimare a unui nsemn sau a unei figuri pe pielea uman prin mpuns turi i de introducere a unui pigment, cu caracter permanent; j) epilare - proces prin care se ndep rteaz temporar sau definitiv p rul nedorit din diferite zone ale corpului; k) machiaj - aplicare temporar a unui produs cosmetic care are aceast func ie, pe zona fe ei, gtului i bustului; l) tratament cosmetic - procedur de cur are, masaj i ngrijire a pielii de un anumit tip al tenului sau avnd o anumit afec iune; m) manichiur - proceduri de ngrijire i nfrumuse are a minilor i a unghiilor de la mini; n) pedichiur - proceduri de ngrijire i nfrumuse are a picioarelor i a unghiilor de la picioare; o) aplicarea unghiilor artificiale - modalitate de extensie a unghiilor naturale cu ajutorul diferitelor produse i tehnici; p) b rbierit - procedeu de ndep rtare a p rului de pe fa i gt cu ajutorul unui instrument sau obiect t ios; q) frizat, coafat - procedur de scurtare, aranjare i ngrijire a p rului; r) anestezice - medicamente prin administrarea c rora este diminuat sau suprimat sensibilitatea la durere; s) timp de vindecare - timpul necesar vindec rii canalului n care a fost inserat bijuteria sau a zonei n care s-a efectuat tatuajul, dup lezarea esutului. ART. 2 (1) Cabinetul trebuie s aib incinte separate pentru fiecare dintre urm toarele activit i: a) accesul, nregistrarea i a teptarea clien ilor; b) desf urarea procedurilor; c) p strarea echipamentului, instrumentarului i a articolelor curate, dezinfectate i sterile, n dulapuri separate i nchise, n spa ii lipsite de praf i umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate; d) depozitarea echipamentelor i materialelor utilizate pentru cur enie. (2) Se accept amenajarea cel pu in a unui spa iu pentru cur area, dezinfec ia, sterilizarea instrumentarului i a materialelor refolosibile, n camera de desf urare a procedurilor. (3) Pere ii, podelele i tavanele din fiecare camer trebuie s fie bine ntre inute, netede, lavabile, confec ionate din materiale neabsorbante, care s poat fi u or sp late i cur ate, iar culorile acestor suprafe e trebuie s fie deschise; n cazul finisajelor nelavabile, cur area se face prin aspirare.

(4) Incintele trebuie s fie adecvat luminate cu lumin artificial i natural . (5) Incintele trebuie s fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii. (6) Cabinetul trebuie s fie dotat cu grup sanitar, ntre inut corespunz tor din punct de vedere igienico-sanitar i bine ventilat. (7) Este obligatoriu s existe chiuvet pentru sp larea materialelor rezultate ca urmare a efectu rii procedurilor, precum i chiuvet separat pentru sp larea i dezinfec ia minilor, situat n camera de desf urare a procedurii. Se asigur obligatoriu ap potabil curent rece i cald , n cantit i suficiente, s pun antibacterian, periu de unghii i prosop de hrtie de unic folosin sau dispozitive pentru uscarea minilor. (8) Num rul optim de dot ri sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, n func ie de num rul de operatori i clien i ai unit ii. (9) Toate suprafe ele trebuie men inute n perfect stare de cur enie i ntre inere. Suprafe ele pe care se desf oar tratamentele sau cele aflate n zona de sterilizare trebuie s fie confec ionate din materiale neporoase, neabsorbante. (10) Cabinetul trebuie s fie dotat cu mijloace pentru precolectarea i colectarea de eurilor periculoase, precum i a celor menajere: recipient cu capac, pubel , containere i saci colectori de unic folosin ; colectarea, depozitarea, transportul i neutralizarea de eurilor se fac conform prevederilor legale n vigoare. (11) nc perile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant i la re eaua de canalizare, pentru a fi cur ate cnd este necesar, ct i pentru sp larea i dezinfec ia recipientelor. (12) Dezinsec ia periodic se va face la 3 luni, iar deratizarea periodic se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de cte ori este nevoie; ntre opera iunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsec ie i deratizare curente, de ntre inere, n func ie de prezen a vectorilor. (13) Se interzic fumatul, consumul de b uturi alcoolice, de substan e stupefiante, precum i accesul animalelor n cabinet; este obligatorie afi area acestor interdic ii la loc vizibil. (14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu s se ia m suri de protec ie a loca iei mpotriva insectelor i roz toarelor. (15) Cabinetul trebuie s fie dotat cu trus sanitar de prim ajutor, u or accesibil , conform prevederilor legale n vigoare. ART. 3 Asigurarea igienei minilor operatorului/esteticianului se face respectndu-se urm toarele reguli: a) sp larea minilor se face cu s pun antibacterian i ap curent potabil ; b) uscarea se face cu prosoape sau ervete de unic folosin sau prin folosirea unui aparat de uscare a minilor; este interzis folosirea prosoapelor textile de multifolosin ; c) dezinfec ia minilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfec iei minilor. ART. 4 (1) Igiena minilor este obligatorie n urm toarele situa ii, respectndu-se condi iile prev zute la art. 3: a) nainte i dup efectuarea procedurii; b) cnd se contamineaz accidental cu snge, fluide corporale sau secre ii; c) dup ndep rtarea m nu ilor de protec ie; d) dup folosirea toaletei; e) nainte i dup servirea mesei; f) dup efectuarea unor opera iuni care duc la contaminarea minilor. (2) Unghiile operatorului vor fi t iate scurt i curate.

(3) n situa ia n care operatorul/esteticianul prezint la nivelul minilor leziuni, irita ii sau orice alt afec iune dermatologic , se interzice practicarea procedurii pn la vindecarea acestora. ART. 5 (1) Cabinetelor n care se desf oar activit i de nfrumuse are li se aplic dispozi iile Ordinului ministrului s n t ii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur area, dezinfec ia i sterilizarea n unit ile sanitare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modific rile ulterioare. (2) Suprafe ele, instrumentele, echipamentele i accesoriile utilizate trebuie cur ate, dezinfectate i/sau sterilizate, conform prevederilor legale n vigoare, respectndu-se recomand rile produc torului. (3) Materialele, instrumentele, accesoriile i echipamentele de unic folosin se folosesc pentru un singur client. (4) Toate echipamentele, instrumentele i materialele de unic folosin trebuie ndep rtate imediat dup ce au fost folosite la un client. (5) Procedurile pentru opera iile de sterilizare, recomandate de c tre produc torul aparatului utilizat n acest scop, trebuie s fie disponibile n cursul ac iunilor de inspec ie. (6) Se admite posibilitatea steriliz rii instrumentarului ntr-o unitate sanitar specializat . Dac sterilizarea se efectueaz n alt parte dect loca ia cabinetului, trebuie s se fac dovada steriliz rii prin urm toarele documente: a) contractul ncheiat ntre cele dou p r i; b) data steriliz rii i numele persoanei care a executat sterilizarea; c) cantitatea i tipul de instrumentar sterilizat; d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit; e) condi iile de transport al instrumentarului sterilizat. (7) Se utilizeaz doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide, cu modific rile ulterioare. (8) Solu iile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfec ie, se prepar , se p streaz i se utilizeaz conform instruc iunilor produc torului. (9) Toate recipientele i containerele, altele dect ambalajul original al produc torului, folosite pentru dezinfec ie, trebuie etichetate adecvat n privin a con inutului, concentra iei i datei la care solu iile de lucru au fost preparate. (10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat n lichid, trebuie cur at prin tergere i pulverizat cu un produs biocid. (11) Instrumentarul care necesit sterilizare trebuie s fie mpachetat individual n ambalaje aprobate pentru sterilizare sau n seturi care sunt folosite pentru o singur procedur . Ambalajele trebuie inscrip ionate cu data steriliz rii i numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie men inute n condi ii corespunz toare de asigurare a steriliz rii i depozitate ntr-un loc nchis, lipsit de umiditate i praf, la care exist acces controlat. Este obligatorie afi area interdic iei de acces al persoanelor str ine n locul/camera de p strare a obiectelor i echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate. (12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat n privin a steriliz rii, utilizndu-se indicatorii chimici sau biologici. (13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomand rilor produc torului aparatului se nregistreaz i trebuie s fie disponibile n cursul ac iunilor de inspec ie. (14) nregistr rile scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare i dezinfectare, efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului s n t ii publice nr. 261/2007, cu modific rile

ulterioare, se p streaz de c tre persoana responsabil . (15) nregistr rile procedurii steriliz rii trebuie s cuprind urm toarele: a) metoda i parametrii de sterilizare; b) data steriliz rii; c) cantitatea i tipul de instrumentar sterilizat; d) numele sau ini iala persoanei care a sterilizat instrumentarul; e) monitorizarea steriliz rii prin indicatorii chimici sau biologici. (16) Instrumentarul sterilizat i depozitat conform prevederilor legale n vigoare, care nu a fost folosit n decurs de 24 de ore de la data steriliz rii, trebuie resterilizat nainte de folosire, excep ie f cndu-se pentru instrumentarul presterilizat. (17) Persoana responsabil cu sterilizarea instrumentarului trebuie s demonstreze n cadrul inspec iei c procedurile de sterilizare au fost executate corect i optim. (18) Dac se folosesc instrumente presterilizate, trebuie s existe documenta ia furnizat de produc tor n care s fie descris metoda de sterilizare i precizate recomand rile de depozitare i men inere a sterilit ii. Aceast documenta ie trebuie furnizat n cursul ac iunilor de inspec ie. Persoanele responsabile cu depozitarea i manipularea instrumentarului sterilizat trebuie s respecte instruc iunile produc torului de men inere a sterilit ii. (19) Fiecare cabinet sau loca ie temporar trebuie s men in nregistr rile privind dezinfec ia i sterilizarea disponibile n timpul ac iunilor de inspec ie i acestea trebuie s cuprind urm toarele: a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercial , aviz sanitar, fi de securitate); b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit; c) data, frecven a dezinfec iei; d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfec ia. (20) Cur enia trebuie efectuat la sfr itul sau la nceputul programului de lucru, precum i ori de cte ori este necesar, de c tre personal calificat. (21) De eurile periculoase rezultate n urma activit ilor se colecteaz separat, se depoziteaz , se transport i se neutralizeaz , n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului s n t ii i familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de eurilor rezultate din activit ile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind de eurile rezultate din activit ile medicale, cu modific rile ulterioare. ART. 6 Controlul substan elor i al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea urm toarelor condi ii: a) anumite substan e i preparate chimice periculoase folosite n practica curent trebuie s fie nso ite de fi a de siguran a produsului, eliberat de c tre produc tor, n conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 451/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Hot rrii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase, cu modific rile ulterioare; fi a de siguran trebuie nmnat beneficiarului nainte sau odat cu prima livrare a substan ei sau preparatului chimic respectiv; b) personalul care manipuleaz astfel de substan e sau preparate chimice periculoase trebuie s fie instruit i s semneze fi a de instruire pentru protec ia muncii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;

c) substan ele i preparatele chimice i cosmetice trebuie s fie folosite n conformitate cu instruc iunile produc torului, n condi iile legii. ART. 7 Este interzis folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sngerarea. ART. 8 nainte de nceperea tratamentului se efectueaz evaluarea st rii pielii, cu respectarea urm toarelor condi ii: a) nainte de nceperea tratamentului de nfrumuse are, zona respectiv de piele sau unghie trebuie evaluat ; b) dac clientul prezint n zona care urmeaz a fi tratat leziuni deschise, infec ii, inflama ii sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amnat. ART. 9 (1) Angajatorul trebuie s asigure angaja ilor s i cursuri periodice de instruire, conform reglement rilor Ministerului S n t ii Publice i Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului, astfel nct prin activit ile desf urate de ace tia s nu fie afectat s n tatea lor i a clien ilor. (2) Personalul angajat are obliga ia de a efectua controale medicale la angajare i controale periodice, conform prevederilor legisla iei n vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispozi ia inspectorilor sanitari, n timpul ac iunilor de inspec ie. (3) Personalul angajat trebuie s cunoasc toate reglement rile domeniului s u de activitate. (4) Personalul angajat trebuie s demonstreze competen n folosirea materialelor i a procedurilor, n conformitate cu responsabilit ile atribuite, astfel nct s previn orice pericol pentru s n tate. (5) Pentru acordarea primului ajutor n caz de accidente, angaja ii trebuie s aib la dispozi ie trus de prim ajutor, facilit i i personal instruit pentru acordarea primului ajutor. ANEXA 2 NORME DE IGIEN pentru serviciile din cabinetele de piercing i tatuaj ART. 1 (1) Spa iile de desf urare a activit ilor de tatuare, micropigmentare i/sau piercing trebuie s aib incinte separate, respectndu-se prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), piercingul urechii se poate executa i n alte loca ii dect cele special amenajate, cu condi ia utiliz rii unui dispozitiv special, numit pistol, precum i a unor cercei speciali, sterili, destina i acestui tip de opera iune, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului s n t ii publice nr. 261/2007, cu modific rile ulterioare. (3) Procedurile de tatuaj i piercing se desf oar cu condi ia asigur rii de module separate, care cuprind cel pu in o mas de lucru, scaun de lucru, instrumentar i materiale de lucru specifice fiec rei activit i. (4) Dac se furnizeaz i alte servicii de nfrumuse are, acestea trebuie s se desf oare n incinte separate. (5) Temperatura din camera de lucru trebuie s fie confortabil i s nu se situeze sub 22 grade C. ART. 2

Asigurarea echipamentului de protec ie se face cu respectarea urm toarelor condi ii: 1. Operatorul trebuie s foloseasc m nu i sterile, de tip chirurgical, n timpul execut rii procedurii, fiind obligatorie i igiena minilor; folosirea echipamentului se face cu respectarea urm toarelor reguli: a) m nu ile din latex sau vinil se folosesc pentru un singur client; pentru prevenirea alergiei prin folosirea prelungit a m nu ilor din latex se vor utiliza m nu i confec ionate din vinil; b) m nu ile se nlocuiesc ori de cte ori este ntrerupt activitatea i operatorul efectueaz opera iuni care duc la contaminarea acestora, precum i dac acestea sunt n epate sau rupte n timpul procedurii; c) nu se folosesc m nu i de tip menajer; acestea pot fi folosite doar pentru sp larea instrumentarului, cur enie i colectarea de eurilor rezultate n urma activit ilor prestate. 2. Operatorul trebuie s foloseasc echipament de lucru de culoare alb , lavabil, curat i dezinfectat sau de unic folosin , precum i bonet cu care se acoper p rul n ntregime. n cazul n care se anticipeaz posibilitatea de murd rire, trebuie folosit un or impermeabil. 3. Dac se anticipeaz o sngerare abundent , trebuie folosit un echipament de protec ie adi ional (ochelari de protec ie, masc oronazal ), pentru a se proteja fa a operatorului de stropii de snge. 4. Este interzis folosirea prosoapelor din bumbac ca echipament de protec ie. ART. 3 (1) n vederea prevenirii transmiterii hepatitei B se recomand : a) imunizarea operatorului care efectueaz activit i de piercing, tatuaj i micropigmentare mpotriva hepatitei B, att pentru protec ia acestuia, ct i a clientului; b) imunizarea mpotriva hepatitei B i a personalului angajat care este implicat n cur area instrumentelor care pot penetra pielea, a produselor contaminate cu snge i a echipamentelor; n situa ia n care s-a f cut imunizarea personalului expus la risc, angajatorul trebuie s p streze actele care dovedesc imunizarea. (2) Dac un membru al personalului a suferit un accident ca urmare a folosirii unui obiect ce poate penetra pielea, acesta trebuie s solicite control medical de specialitate. (3) Imunizarea nu constituie un substitut pentru respectarea normelor de igien n cabinet. ART. 4 (1) nregistr rile referitoare la clien i pentru procedurile de tatuaj, micropigmentare i piercing se p streaz de c tre operator. (2) nainte de nceperea procedurilor de piercing, tatuaj sau micropigmentare, clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedur , asupra m surilor de igien ce trebuie luate dup efectuarea procedurii i altor detalii tehnice despre tratament. (3) Fiecare solicitant trebuie s completeze i s semneze o declara ie pe propria r spundere, conform modelului prev zut n anexa nr. 2a) pentru opera iunea de tatuaj sau conform anexei nr. 2b) pentru opera iunea de piercing. Anexele nr. 2a) i 2b) fac parte integrant din prezentele norme. (4) Operatorul are obliga ia s comunice clientului instruc iuni verbale i scrise, dup fiecare edin , cu privire la ntre inerea tatuajului i a locului unde s-a efectuat piercingul. Instruc iunile scrise cu privire la ngrijire trebuie s avertizeze clientul asupra obligativit ii de a informa operatorul care a efectuat tatuajul, micropigmentarea sau piercingul despre primele semne de inflama ie anormal , vindecare ntrziat sau posibil infec ie. (5) La nivelul unit ii trebuie s existe un registru care s cuprind urm toarele date: a) data la care s-a efectuat procedura; b) date despre client: nume i num r de telefon;

c) procedura efectuat : tatuaj, micropigmentare i/sau piercing; d) situa ii n care au intervenit evenimente nepl cute cauzate de procedur . (6) Registrele i declara iile pe propria r spundere trebuie p strate timp de 2 ani de la data efectu rii procedurii. ART. 5 Urm toarele situa ii, n care procedura de tatuare, micropigmentare i/sau piercing poate avea efecte negative asupra s n t ii clientului, se afi eaz la loc vizibil: a) diabet zaharat; b) hemofilie (snger ri care se opresc greu); c) boli de inim ; d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la s punuri, dezinfectan i sau alte produse cosmetice; e) manifest ri sau reac ii alergice la metale, pigmen i, coloran i sau al i sensibilizan i pentru piele; f) boli transmisibile; g) st ri lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; h) sarcin , al ptare; i) deficien e imunitare; j) cicatrici cheloide. ART. 6 (1) Este interzis efectuarea opera iunilor de piercing corporal persoanelor cu vrsta sub 16 ani i de tatuaj persoanelor cu vrsta sub 18 ani. (2) Este interzis tatuarea persoanelor cu vrsta sub 16 ani chiar dac exist acordul p rintelui, tutorelui sau curatorului, dup caz. (3) Se pot executa manevre de piercing, tatuaj i/sau micropigmentare la persoanele minore numai n situa ia n care minorul este nso it de p rinte, tutore sau curator, dup caz, care s declare n scris, pe versoul declara iei pe propria r spundere, n fa a operatorului, faptul c minorul are permisiunea acestuia pentru efectuarea procedurii. (4) Este interzis efectuarea piercingului organelor genitale la persoanele care nu au mplinit vrsta de 18 ani. ART. 7 Sub sanc iunea r spunderii penale i civile, se interzic mutilarea genital sub orice form , precum i orice alt procedur ce poate fi definit ca o circumcizie la femei; nu este luat n considerare acordul femeilor la niciuna dintre procedurile definite ca circumcizie a propriei persoane. ART. 8 (1) n situa ia n care exist suspiciuni cu privire la existen a unor afec iuni sau boli relevante, operatorul poate solicita clientului o adeverin medical emis de medicul de familie, care s ateste starea de s n tate a clientului. (2) Operatorii au obliga ia de a nu efectua proceduri urm toarelor categorii de persoane: a) persoane aflate n stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie datorat utiliz rii alcoolului sau a medicamentelor; b) persoane care prezint semne de injectare intravenoas a drogurilor; c) persoane care prezint arsuri de soare, boli de piele sau cicatrici n zona aleas pentru tatuaj, micropigmentare i/sau piercing; d) persoane care au afec iuni dermatologice, inflama ii sau infec ii prezente n zona n care

urmeaz a fi executat procedura; e) persoane care intr sub inciden a art. 5 i 6. ART. 9 Normele privind cur area, sterilizarea i dezinfec ia se aplic cu respectarea urm toarelor condi ii: a) pistolul utilizat n piercingul urechii trebuie cur at dup fiecare utilizare; b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfec ia bijuteriilor ce urmeaz a fi inserate i a implanturilor folosite n practicile de piercing, precum i a instrumentelor utilizate, conform prevederilor legale n vigoare; c) perioada dintre deschiderea sterilizatorului i inser ia bijuteriei trebuie s fie ct mai scurt posibil: bijuteria, r cit n interiorul sterilizatorului nchis, se insereaz de c tre operator n decurs de un minut de la scoaterea acesteia din sterilizator; respectarea acestui timp de lucru minimizeaz riscul de apari ie a infec iilor; d) dup inser ie, bijuteria nu se schimb ; n cazul n care bijuteria este respins ulterior i ndep rtat , aceasta va fi refolosit doar n cazul n care este cur at i sterilizat conform metodelor prev zute anterior; n cazul apari iei unui efect advers datorat bijuteriei, aceasta nu va fi refolosit ; e) suprafe ele de lucru p tate de fluide biologice, snge, secre ii etc., trebuie cur ate i apoi dezinfectate, conform prevederilor legale n vigoare, respectnd timpii i concentra iile recomandate de produc tor; f) dezinfec ia mediului din camera de lucru se face, conform prevederilor legale n vigoare, cu respectarea instruc iunilor produc torului. ART. 10 Normele privind materialele folosite n cabinetele de tatuaj i piercing se aplic cu respectarea urm toarelor condi ii: a) bijuteria de piercing corporal este diferit de bijuteria tradi ional , fiind conceput astfel nct s minimizeze riscul de afundare, l crimare i migrare; b) este interzis utilizarea bijuteriilor care con in nichel nr. CAS 7440-0-20, nr. EINECS 231-1114 sau/ i compu ii s i, precum i alte substan e sau metale toxice; c) este interzis introducerea pe pia a produselor utilizate n piercing, dac acestea nu sunt conforme cu prevederile legale n vigoare; d) bijuteriile destinate piercingului care sunt din materiale metalice i nemetalice trebuie s fie nso ite de certificate de calitate emise de produc tor sau de buletine de analiz emise de laboratoare acreditate; e) la prima penetrare a pielii se folosesc bijuterii special destinate piercingului, eventual bijuterii hipoalergice, cu excep ia lobului urechii; f) pigmen ii i coloran ii utiliza i trebuie s fie nso i i de certificate de calitate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; g) pe ambalajul pigmen ilor i al coloran ilor utiliza i se va g si o etichet ce cuprinde i urm torul avertisment: "Unele persoane pot prezenta reac ii alergice la acest produs." ART. 11 Normele de igien obligatorii n timpul i dup aplicarea tratamentelor de tatuaj, micropigmentare i piercing sunt urm toarele: 1. Pentru tratamentul de tatuaj sau micropigmentare: a) nainte de nceperea opera iunii de tatuaj se fac preg tirea psihic a clientului, precum i un test de alergie la pigmentul sau colorantul ce urmeaz a fi utilizat;

b) nainte de nceperea procedurii de tatuaj, pielea trebuie cur at i apoi dezinfectat cu un produs biocid, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzis dezinfec ia pielii sau a minilor cu alte produse dect cele care sunt destinate acestui scop; c) dac zona de aplicare a procedurii trebuie b rbierit , operatorul folose te un aparat de ras de unic folosin , dup care pielea clientului se spal i se dezinfecteaz ; d) substan ele aplicate pe pielea clientului n vederea transferului desenului de pe tipar trebuie s fie de unic folosin ; e) tiparele de hrtie i trasatorul utilizate pentru transferul desenului trebuie s fie de unic folosin i trebuie aruncate dup ce au fost utilizate la un client; f) pentru fiecare client se asigur p r i separate de pigmen i sau coloran i, provenite din containere sau flacoane originale, n recipiente sterile, de unic folosin . To i coloran ii sau pigmen ii r ma i n urma procedurii efectuate la un client trebuie colecta i i nl tura i imediat dup terminarea edin ei; este interzis utilizarea acestora la un alt client; g) combinarea i amestecarea pigmen ilor sau a coloran ilor n vederea ob inerii altor culori se fac n recipiente sterile, de unic folosin ; h) excesul de pigment sau colorant aplicat pe pielea clientului trebuie nl turat cu ajutorul unui erve el de hrtie moale, de unic folosin , cu ap i s pun antibacterian; i) timpul de execu ie a unui tatuaj nu trebuie s fie mai mare de 4 ore. Dac tatuajul necesit o durat mai mare de lucru, acesta se va face n mai multe edin e i nu se va continua pn ce vechea ran nu este vindecat ; j) dup finalizarea tatuajului, operatorul trebuie s cure e pielea cu un erve el curat, de unic folosin , mbibat cu un produs biocid, exceptnd zona din jurul ochilor, i s plaseze o folie de plastic steril care s acopere desenul, s adere la piele cu ajutorul unei benzi adezive de uz medical i s fie p strat cel mult dou ore; k) la sfr itul edin ei de tatuaj se fotografiaz tatuajul i se p streaz mpreun cu declara ia pe propria r spundere; l) etapele procedurii de micropigmentare sunt similare celor prev zute mai sus. 2. Pentru tratamentul de piercing: a) nainte de nceperea procedurii de piercing, pielea trebuie cur at i apoi dezinfectat cu un antiseptic, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzis dezinfec ia pielii sau a minilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop; b) instrumentele refolosibile se vor dezinfecta i steriliza, conform prevederilor Ordinului ministrului s n t ii publice nr. 261/2007, cu modific rile ulterioare. ART. 12 (1) Se folosesc numai anestezice autorizate de Agen ia Na ional a Medicamentului. (2) Administrarea produselor anestezice injectabile se face numai de c tre cadre medicale, iar produsul injectabil se administreaz folosindu-se seringi i ace sterile de unic folosin . (3) Se permite folosirea de spray-uri i creme cu efect anestezic local. (4) Anestezierea mucoaselor se face numai cu substan e aprobate pentru mucoase. (5) Este interzis folosirea anesteziei n piercingul limbii. (6) Spray-ul anestezic trebuie depozitat cu aten ie, monitorizat n timpul depozit rii i evacuat ca de eu periculos, conform prevederilor legale n vigoare. (7) Este interzis anestezia cu clorur de etil n tratamentele de piercing corporal. ART. 13 (1) Operatorul trebuie s informeze clientul asupra unit ilor medicale c rora li se va putea adresa n cazul apari iei complica iilor ca urmare a piercingului corporal i inser iei bijuteriei.

(2) Complica iile care pot surveni dup piercing sunt urm toarele: a) alergia la bijuterie - apare n special ca rezultat al expunerii la materiale ce con in nichel sau alte metale i substan e toxice; b) deplasarea bijuteriei - atunci cnd p r i sau ntreaga bijuterie se afund n profunzimea pielii sau se deplaseaz de la locul de implant dup piercing; aceasta se ntmpl de obicei atunci cnd se folosesc bijuterii neadecvate de piercing, destinate altor p r i ale corpului, dac bijuteria este prea sub ire sau dac este mi cat mult nainte de vindecarea r nii; aceasta poate fi o problem n cazul plas rii acestora subcutanat (implant), ceea ce determin migrarea bijuteriei prin sau sub piele, departe de punctul original de inser ie; c) cicatrizare defectuoas - poate s apar n urma inser iei deficitare a bijuteriei, deplas rii acesteia sau ca urmare a unei infec ii; d) inflamarea local sever - ca urmare a piercingului, fiind mult mai periculoas pentru piercingul oral; acest fenomen este diminuat prin alegerea corect a bijuteriei; e) infec ii locale - se pot vindeca prin m suri adecvate de ngrijire, respectiv igien local ; f) septicemia - este o infec ie sistemic grav , care poate afecta ntregul organism; necesit ngrijiri medicale imediate de specialitate; g) sngerarea - este un fenomen care apare la toate procedurile de piercing. Zonele care prezint risc crescut de sngerare ca urmare a piercingului sunt: zona genital , limba i buzele. ART. 14 ngrijirea dup tratament se va efectua dup cum urmeaz : 1. Operatorul furnizeaz instruc iuni att verbale, ct i scrise, referitoare la m surile de ngrijire a zonei de piele tratate; instruc iunile trebuie s specifice urm toarele: a) ngrijiri specifice dup procedur ; b) avertizarea clientului de a contacta operatorul i un cadru medical la primele semne de inflama ie, sngerare sau posibile infec ii; c) recomand ri cu scop profilactic. 2. Operatorii fac clientului recomand rile i instruc iunile privind ngrijirea dup tratament, naintea nceperii tratamentului, cnd aten ia acestuia este mai mare. 3. Instruc iunile se fac imediat dup completarea declara iei pe propria r spundere i cuprind urm toarele: a) p strarea igienei personale corespunz toare pentru reducerea riscului de infectare a zonei n care s-a realizat piercingul sau tatuajul; trebuie evitat submersia sau atingerea direct a locului cel pu in 4 zile dup tratamentul ini ial; b) folosirea antisepticelor dup tratament, evitndu-se zona de aplicare a piercingului i/sau a tatuajului; c) clientul trebuie informat asupra timpului de vindecare a piercingului, acesta fiind variabil n func ie de zona n care s-a efectuat piercingul. 4. Clien ii trebuie ncuraja i s se rentoarc la operatorul lor pentru a beneficia de ngrijiri n decurs de dou s pt mni i pentru a fi inu i sub observa ie, n situa ia n care apare o complica ie a zonei tratate. ART. 15 Este interzis ndep rtarea tatuajelor de c tre operatori; ndep rtarea tatuajelor se va face numai de c tre personal medical specializat, n unit i medicale. ART. 16 (1) Titularii cabinetelor au obliga ia s ntocmeasc rapoarte scrise c tre autoritatea de s n tate public jude ean sau a municipiului Bucure ti din raza teritorial n care i desf oar

activitatea. (2) Raportul se face n 72 de ore n cazul apari iei alergiilor sau infec iilor i trebuie s cuprind urm toarele: a) numele clientului care a suferit afec iunea; b) numele i adresa cabinetului sau a loca iei temporare n care s-a executat opera iunea; c) numele executantului/operatorului; d) data efectu rii tatuajului, micropigment rii/piercingului; e) identificarea (num r CI sau denumirea conven ional ) pigmen ilor sau coloran ilor folosi i la tatuare/micropigmentare sau a materialului din care a fost confec ionat bijuteria folosit n piercing; f) partea corpului care a fost tatuat /micropigmentat sau locul n care s-a executat opera iunea de piercing i unde a ap rut infec ia/alergia; g) alte informa ii considerate relevante asupra factorilor care au contribuit la agravarea st rii de s n tate. (3) Accidentele grave, spitalizarea unui client ca urmare a serviciilor prestate de operator sau semnalarea unor boli transmisibile grave la operatori trebuie raportate imediat dup depistare. ART. 17 (1) Instruirea personalului se face n conformitate cu prevederile legale n vigoare privind organizarea i certificarea instruirii profesionale a persoanelor, a nsu irii no iunilor fundamentale de igien , serviciilor de ngrijire corporal i de prim ajutor. (2) La angajare, operatorii trebuie s fac dovada absolvirii cursurilor de no iuni fundamentale de igien , de acordare a primului ajutor i a cursului de specialitate, cu excep ia cadrelor medicale.