SUBIECTUL 1.

DEFINIŢIA MANAGEMENTULUI STRATEGIC
• • un mod de conducere a firmei cu asigurarea unei legături strânse între un set de decizii şi acţiuni ce conduc la dezvoltarea unei sau unor strategii

strategie şi producţie (Ansoff, 1965); efective pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor corporaţiei (Gloeck,1980); * managementul strategic reprezintă o formă modernă de conducere a întreprinderii bazată pe anticiparea schimbărilor mediului înconjurător, pe evaluarea potenţialului intern al întreprinderii şi pe operarea modificărilor ce se impun în vederea armonizării acesteia cu mediul din care face parte, a realizării misiunii şi obiectivelor stabilite, a asigurării supravieţuirii şi perenităţii sale. *managementul strategic reprezintă o nouă formă de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure evoluţia şi performanţele organizaţiei pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică şi eficace şi pe evaluarea continuă a acesteia.

SUBIECTUL 2. TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI STRATEGIC
Relevând realitatea complexă care este întreprinderea, mulţi dintre promotorii managementului strategic, în consonanţă cu viziunea lor integratoare şi dinamică privind strategia întreprinderii, sunt de părere că procesul de formulare şi implementare a acesteia, managementul strategic, în general, este un proces tridimensional şi anume :  Raţional şi analitic (dimensiunea economică)  Socio-politic (dimensiunea umană)  Birocratic (dimensiunea organizaţională)
Tabel 1.1. Cele trei dimensiuni ale managementului strategic 1. Procesul raţional şi 2. Procesul socioanalitic politic (Dimensiunea (Dimensiunea umană) economică) Cine suntem ? (Care Cine sunt este situaţia) stakeholderii ?  Analiza mediului  Identificarea înconjurător stakeholderilor  Evaluarea  Analiza dinamică a resurselor legăturii dintre întrepridere şi  Determinarea stakeholderi ecartului 3. Procesul birocratic (Dimensiunea organizaţională) Ce tip de organizare?  Stabilirea gradului de descentralizare  Determinarea mărimii unităţilor operaţionale  Alegerea mijloacelor de coordonare  Elaborarea sistemului

1

planificării  Prezentarea portofoliului de activităţi Ce vrea să facă?  Formularea strategiilor şi politicilor  Evaluarea strategiilor şi politicilor

informaţional

Ce pot să facă stakeholderii?  Evaluarea sistemului politic al stakeholderilor  Anticiparea reacţiilor stakeholderilor

Ce va face?  Alegerea strategiei  Stabilirea programelor, planului de acţiune şi a bugetului  Căutarea unui sistem de management adecvat

Ce se poate face cu sau împotriva « actorilor » ?  Căutarea independenţei stakeholderilor  Selectarea alianţelor şi a corelaţiilor Ce decide să facă? Ce proceduri de control?  Formularea  Alegerea gradului de strategiei politice concentrare a controlului  Anticiparea reacţiilor  Determinarea opozanţilor frecvenţei şi nivelului controlului  Alegerea gradului de detaliu al controlului  Căutarea orientării controlului

Ce process de luare a deciziei ?  Alegerea tipului de plan  Determinarea etapelor de elaborare a planurilor  Alegerea orizontului de planificare  Explicarea conţinutului planurilor  Elaborarea procesului de decizie Ce stil de animare?  Determinarea nivelului participării  Elaborarea sistemului de evaluare şi recompensare

Sursa: R.A.Thiérart, La stratégie d’entreprise, McGraw- Hill Book Company, Paris, 1990

2

I. Dimensiunea economică – procesul raţional şi analitic de formulare a strategiei Dimensiunea economică a procesului de formulare a strategiei firmei presupune o succesiune de etape având drept scop esenţial găsirea în mod progresiv şi iterativ a unei compatibilităţi între, pe de o parte, resursele, competenţele şi caracteristicile interne ale firmei, iar pe de altă parte, strategiile de adoptat faţă de concurenţă şi, în sfârşit, mediul economic, social, politic şi tehnologic. Acest demers se axează în jurul a trei întrebări fundamentale: • • • Care este situaţia firmei? Ce vrea ea? Ce va face?

şi cuprinde următoarele etape: A. Definirea domeniilor de activitate strategică, adică a cuplurilor produs-piaţă ce implică comportamente strategice omogene. Acest proces este rezultatul activităţii de segmentare strategică, reprezentând un proces laborios complex. B. Formularea misunii firmei, adică a raţiunii existenţei firmei şi obiectul activităţii sale. C. Fixarea obiectivelor cantitative şi calitative, pe care firma doreşte să le atingă în cadrul orizontului de planificare strategică. D. Alegerea portofoliului de activităţi pe care firma doreşte să-l aibă în „X” ani. Parcurgerea etapelor A-D oferă răspunsul la prima întrebare pusă, respectiv „Ce se vrea?”. E. Analiza mediului. Această etapă se referă la realizarea unui diagnostic strategic extern vizând, în primul rând, evidenţierea pentru fiecare domeniu de activitate strategică a marilor tendinţe ale mediului, în termeni de oportunităţi, ameninţări, iar în al doilea rând, determinarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru a reuşi. De exemplu, posibilitatea de a pătrunde pe o nouă piaţă, ameninţarea apariţiei unui nou concurent „X” etc. F. Evaluarea resurselor. Este vorba de realizarea unui bilanţ al resurselor materiale, financiare, umane, a competenţelor particulare ale fiecărui domeniu de activitate strategică. G. Determinarea ecartului de planificare strategică. Între ceea ce vrea firma şi ceea ce este, în general, există o diferenţă (un ecart), care va trebui analizată în această etapă. Ţinând cont de tendinţele mediului extern (E) şi de mijloacle de care dispune firma (F), fără a face nici o schimbare în activitatea obişnuită, se ridică întrebarea: unde se poate situa firma? De exemplu, previziunea privind realizarea unui profit de 75 de milioane u.m. după cinci ani se va compara cu obiectivul fixat de 100 milioane u.m.; diferenţa de 25 de milioane u.m. va reprezenta ecartul de planificare strategic, ecart ce va trebui analizat. Vor trebui apoi găsite soluţii de acoperire. H. Prezentarea portofoliului de activităţi. Contrar etapei D, în care este vorba de alegerea portofolului de activităţi dorit, problema prezentă constă în descrierea portofoliului actual şi analiza diferenţelor care există între realitate şi ceea ce se

3

Această abordare. J. tendinţele previzibile ale mediului şi priorităţile firmei. o structură de produs sau piaţă este mai bună decât una pe funcţiuni? Controlul va fi axat numai pe rezultatul final sau va fi mai detaliat? O planificare descentralizată va fi preferabilă uneia centralizate? Parcurgerea etapelor I-N va permite. În cadrul acestei etape se stabileşte strategia finală ce urmează a fi aplicată pe baza evaluării efectuate. reprezintă un proces formal. Alegerea strategiei. Determinarea resurselor financiare necesare pentru aplicarea planurilor şi programelor de acţiune. Primii decideau strategia.doreşte. În cadrul acestei etape se va determina. găsirea răspunsului la ultima întrebare: „Ce va face?”. portofoliul existent este compus din activităţi în declin. M. N. Având în vedere acest aspect. care va fi impactul financiar al opţiunilor efectuate. Stabilirea planurilor şi programelor de acţiune. Este o dimensiune pe care managementul strategic încearcă să o integreze în raţionament. în fapt. respectiv puterea diferiţilor „actori” interni şi externi ai firmei. Aspectele analizate în etapele E-H. de o manieră cât mai riguroasă şi precisă. Scopul acestora este de a preciza foarte clar care sunt acţiunile concrete de întreprins. este vorba de demersul politic de formulare a strategiei firmei. nu mai este valabilă astăzi. dar foarte rentabile. clădite pe o bază veche. a întreprinderii ca sistem politic. Această evaluare se face în raport cu contribuţia fiecărei strategii parţiale la realizarea obiectivelor şi misunii firmei. L. Evaluarea strategiilor. Importanţa atribuită procesului socio-politic de formulare a strategie rezidă. întreprinderea a fost considerată ca un ansamblu ce reuneşte conducători şi conduşi. care corespunde concepţiei tayloriste. dar stabilă. se impune realizarea unui demers complementar. ultimii executau (o puneau în aplicare). deşi atât ca spaţiu de exercitare a puterii cât şi ca agent. vor permite răspunsul a adoua întrebare: „Care este situaţia firmei”. de formulare a strategiei firmei. care să genereze resursele necesare dezvoltării. De exemplu. Ce organizare structurală? Ce tip de control? Ce metode de antrenare şi motivare? Acestea sunt câteva întrebări la care trebuie găsite răspunsuri pentru ca strategia aleasă să aibă cea mai mare şansă de succes. Dimensiunea socio-politică Multă vreme. compus şi din activităţi noi. K. în recunoaşterea în ultimul timp. II. Procesul prezentat. şi câteva activităţi ajunse în faza de maturitate. Formularea strategiei firmei şi a politicilor acesteia. când se efectuează fiecare şi cine răspunde de aplicarea lor. care nu ia în considerare dimensiunea politică a firmei. Nu mai poate fi ignorat faptul că oamenii constituie o structură socială. Stabilirea sistemului de managent adecvat realizării strategiei alese. de către specialiştii în management. puţin profitabile. care pot favoriza sau împiedica aplicarea strategiei. cu relaţii de forţă care necesită un efort considerabil şi îndelungat în timp asupra reuşitei sau eşecului proiectelor firmei. Se urmăreşte obţinerea unui portofoliu echilibrat. în sfârşit. De exemplu. vizând analiza firmei şi a mediului său. atitudini şi comportamente. I. ţinând cont de restricţiile privind resursele disponibile. ca unitate 4 .

şi anume: A. Prin sistem politic se desemnează reţelele de relaţii. acţionari. În cadrul acestei etape se va efectua o evaluare a consecinţelor politice ale implementării strategiei „economice” definită anterior. în comparaţie cu cea „economică”. De exemplu. precum şi a impactului deloc neglijabil al raporturilor de putere şi presiunilor social-politice interne şi/sau externe asupra funcţionării întreprinderii. se axează pe răspunsurile la patru întrebări fundamentale: • • • • Care sunt stakeholderii în prezent? Ce pot face aceştia? Ce se poate fac cu sau împotriva lor? Ce se decide a face? Găsirea răspunsurilor la aceste întrebări implică parcurgerea sistematică a mai multor etape. se va anticipa care ar putea fi reacţia diferitelor categorii de stakeholderi faţă de obiectivele şi strategia adoptate de firmă. existenţa unor lupte pentru putere în cadrul unor firme concurente relevă un punct slab al acestora. Identificarea stakeholderilor. ca şi cea precedentă.dispunând de putere în raport cu mediul înconjurător. Evaluarea sistemului politic al stakeholderilor. presiunilor exercitate de diferite grupuri de toate felurile (sindicate. Aceste prime două etape răspund la prima întrebare: „Care sunt stakeholderii în prezent?” C. organisme ale statului. Etapele C-D corespund celei de-a doua întrebări: „Ce pot face stakeholderii?” 5 . Cererea formulată de personalul firmei privind o mai bună informare sau participare la luarea deciziilor. ce coaliţii ar putea rezulta în urma aplicării strategiei adoptate. În urma acestei analize se vor putea desprinde anumite concluzii privind posibilităţile şi riscurile cu care firma poate fi confruntată. sindicate. obiective ale mediului şi firmei. Anticiparea reacţiilor stakeholderilor. indivizi. asociaţii ale consumatorilor. ecologiste etc. dimensiunea „politică” (care are în vedere persoana sau grupul cu influenţă asupra demersului strategic şi care sunt numiţi stakeholderi.) precum şi jocul personal al membrilor firmei sau al diferitelor grupuri informale îşi vor pune amprenta asupra realizării efective a strategiei. organizaţii. adică ansamblul de grupuri. aspecte considerate ca fiind neutre). D. influenţe şi conflicte potenţiale ale căror evoluţii vor permite firmei să estimeze limitele şi punctele forte. persoane importante şi influente din cadrul firmei sau din lumea politică pot face parte din stakeholderii ce pot exercita o influenţă asupra destinului firmei. Analiza dinamică a legăturilor dintre stakeholderi şi firmă. care va trebui exploatat. firme cu care firma este în interacţiune. În consecinţă. B. care are în vedere aspecte formale analitice. Această analiză are drept scop evaluarea influenţei pe care fiecare stakeholder poate să o aibă asupre firmei şi estimarea evoluţiei acestei influenţe. demersul de formulare a strategiei va trebui să ţină cont de acest aspect. De exemplu. În prealabil.

fără a recurge la alţi stakeholderi?”. În interiorul acestui spaţiu organizat există şi se produce o cultură organizaţională formată dintr-un ansamblu de valori. Formularea strategiei „politice”. Parcurgerea etapelor E-F acoperă răspunsurile la a treia întrebare:”Ce se poate face cu sau împotriva diverşilor stakeholderi?” G. fapt ce poate pune în pericol realizarea strategiei de fuziune. nici sindicatul şi nici managementul din cadrul firmei nu se vor opune realizării acestei fuziuni. Având stabilit ce poate face ea însăşi. de elaborare a „strategiei economice”. Răspunsul la această întrebare ne arată care este gradul de independenţă al firmei. strategia „economică” nu poate fi concretizată decât ţinând cont de oamenii care compun firma şi cu ajutorul sau atitudinea neutră a „actorilor” externi firmei. Pentru ca firma să poată interveni rapid este necesară o previziune a reacţiilor posibile ale opozanţilor. care sunt cei care pot înlesni realizarea obiectivelor sale şi care o pot ajuta în faţa unei ameninţări. III. şi anume: „Ce se decide a face?” Procesul politic de formulare a strategiei firmei. se vor stabili măsurile necesare pentru înlăturarea eventualelor puncte slabe ale diferitelor coaliţii. independent de raţionamentul „economic”. Ca şi în cazul strategiei „economice” şi în acestă situaţie pot fi stabilite diferite strategii „politice” de contingenţă. De asemenea. Căutarea independenţei strategice. În cadrul acestei etape se vor identifica acţiunile care vor permite realizarea unui câştig în urma punctelor forte şi a competenţelor particulare ale coaliţiilor efectuate de firmă sau ca urmare a punctelor slabe ale opoziţiei. Anticiparea reacţiilor oponenţilor. precum şi din totalitatea relaţiilor stabilite între acestea în vederea realizării obiectivelor organizaţiei. încadrate într-o configuraţie concretă. În momentul aplicării strategiei „politice”. „stakeholderii ostili” vor reacţiona. Întrebarea care se ridică este: „Ce poate face firma prin forţele proprii. este un demers paralel celui precedent. F. H. Dimensiunea organizaţională Constituită din ansamblul persoanelor şi compartimentelor întreprinderii.E. în cazul unei strategii de fuziune se poate face previziunea că nici personalul. se poate. Acest sistem cultural are un rol important în omogenizarea condiţiei personale întărind sistemul de norme şi reguli impuse de structura organizatorică şi de configuraţia puterii. Dar. Aceste două demersuri sunt complementare în măsura în care. Aceste ultime etape răspund la ultima întrebare pusă. norme. Selectarea aliaţilor. De exemplu. firma va trebui să găsească printre stakeholderi. descris anterior. simboluri. 6 . previziona că vor exista opozanţi în cadrul firmei cu care se efectuează fuziunea. ritualuri şi ceremonii pe care individul le interiorizează şi faţă de care el îşi raportează în mod conştient comprtamentul. structura organizatorică integrează în mod coerent elementele umane care se regăsesc în sistemul conducător şi condus şi contribuie la definirea rolurilor şi statutului acestora. respectiv până unde se va putea descurca prin mijloace proprii şi de unde va trebui să negocieze ajutorul oferit de diverşi „actori”. de asemenea.

secvenţa de planificare va fi rigidă. Prin urmare. Elaborarea sistemului de evaluare şi de recompense. fie că este vorba de o decizie de rutină sau de una cu caracter excepţional. la rândul său. Determinarea nivelului de participare a personalului firmei la luarea deciziilor. dimensiunea organizaţională constituie. planurile vor fi foarte detaliate. şi vizează: J. la fel ca dimensiunea politică. putem fi în situaţia unei firme foarte centralizate. K. Procesul organizaţional de formulare a strategiei se articulează în jurul a patru întrebări: • • • • Ce tip de organizare? Ce proces de luare a deciziilor? Ce stil de motivare? Ce proces de control? El asigură atât infrastructura ce ajută la formarea strategiei. acţionându-se asupre celor două componente ale sale. Următoarele cinci etape vizează răspunsurile la următoarea întrebare: „Ce proces de luare a deciziilor?”: E. Determinarea mărimilor unităţilor operaţionale C. Determinarea etapelor elementare de elaborare a planurilor G. a responsabilităţilor etc. constituind un factor de stabilitate şi profitabilitate al întreprinderii. Explicarea conţinutului planurilor H. structura organizatorică influenţează. cât şi implementarea. coordonată cu ajutorul unor reguli formale şi proceduri utilizând note srise ca mijloc de informare. 7 . organizate după principiul specializării. Alegerea modalităţilor de coordonare D. deci. dispunând de mari unităţi operaţionale. în cadrul firmei decizie va putea fi în totalitate formalizată. atât în ceea ce priveşte formularea. Elaborarea procesului de decizie: definirea rolurilor. Elaborarea sistemului informaţional De exemplu. Stabilirea gradului de descentralizare B. orizontul de planificare va fi scurt. Alegerea tipurilor de planuri F. Etapele J-K răspund la a treia întrebare: „Ce metode de antrenare şi motivare?”. iar rolurile şi responsabilităţile vor fi definite de o manieră precisă. o componentă esenţială a strategiei şi ea trebuie condusă. cât şi mijloacele necesare punerii în aplicare a acesteia.Sub aspect formal şi informal. Pentru a răspunde la prima întrebare : „Ce formă de organizare?” se vor parcurge următoarele etape: A. De exemplu. respectiv structura organizatorică şi cultura. Alegerea orizontului de planificare I. proiectul strategic.

• competenţele performante ale firmei. COMPETITIVITATEA STRATEGICĂ Competitivitatea strategică este o rezultantă a procesului de management strategic. frecvenţa va fi mare. Ea se obţine atunci când o firmă formulează şi implementează cu succes deplin o strategie creatoare de valoare pentru firmă. Managerii trebuie să stimuleze cunoaşterea şi însuşirea intenţiei strategice de către angajaţi. managerii trebuie să aibă o înţelegere clară a competenţelor performante ale firmei şi cum acestea pot conduce la obţinerea de avantaje competitive susţinute. un sistem de evaluare şi de recompensare mecanic şi foarte formalizat. Stabilirea gradului de concentrare a controlului M. care la prima vedere. a capabilităţilor şi a competenţelor performante în vederea realizării anumitor obiective. 8 . Ca urmare. privind utilizarea resurselor. Acest lucru va motiva angajaţii în eforturile lor către o nouă realitate care poate conduce la succesul de viitor al firmei. de la toate nivelele firmei. n-ar putea fi atinse în mediul competitiv. Etapele L-O răspund la ultima întrebare: „Ce metode de control?” şi vizează următoarele aspecte: L. Alegerea orientării controlului : preventiv sau post-factum. SUBIECTUL 3. sunt angajaţi înlr-un efort continuu de obţinere a unor criterii de performanţă semnificative. Alegerea gradului de detaliere a controlului O. Ea există atâta timp cât toţi salariaţii. controlul poate fi concentrat la cel mai înalt nivel. Pentru a se face înţeleşi de către angajaţi. De exemplu. • dezideratele legate de viitorul acestui tip de industrie. Competitivitatea strategică asigură firmei avantaje competitive specifice.Concluziile desprinse după parcugerea acestor etape ar putea fi: un nivel slab de participare a personalului în procesul de luare a deciziilor. Este important de remarcat faptul că. actuali sau potenţiali. iar punctele de control numeroase şi repartizate la nivelul întregii structuri organizatorice. Se presupune că aceste avantaje nu pot fi realizate în acelaşi timp de toţi competitorii. pe care aceasta o ia. Pentru formularea şi dezvoltarea intenţiei strategice se cere: • analiza structurii şi istoricul tipului de industrie în care acţionează firma. STRATEGICĂ INTENŢIA STRATEGICĂ ŞI MISIUNEA Intenţia strategică a unei firme se referă la o anumită decizie. această firma trebuie să lupte continuu pentru ca ea să se menţină competitivă SUBIECTUL 4. Determinarea frecvenţei şi a nivelurilor de control N. ei nefiind capabili să reproducă acelaşi tip de strategii. chiar dacă o firmă realizează avantaje competitive. Intenţia strategică înseamnă câştigarea bătăliilor în domeniul competiţiei şi străduinţa de a deveni un lider global. ea nu le poate menţine decât numai o anumită perioadă de timp.

intenţia strategică se referă la bătăliile competitive prin utilizarea resurselor şi capabilităţilor firmei. Ea este centrată pe probleme externe ale organizaţiei. de asemenea. ci ea trebuie să descopere. să identifice şi să înţeleagă şi intenţia strategică a competitorilor ei. De asemenea. iar misiunea strategică este o aplicaţie a intenţiei strategice în termeni de produse/servicii ce urmează a fi oferite si pieţe ce urmează a fi deservite: SUBIECTUL 5. ca de exemplu: proprietarii. publicul larg şi evident consumatorii. Misiunea strategică reprezintă un ţel suprem unic către care ţinteşte organizaţia precum şi sfera de activitate din domeniul producţiei/serviciilor şi al relaţiilor de piaţă. astfel că resursele şi capabilităţile ei să fie utilizate pentru a realiza avantaje competitive specifice şi obţinerea unei rentabilităţi peste medie. Misiunea strategică decurge din intenţia strategică. DEŢINĂTORII ORGANIZAŢII DE AFACERI DE INTERESE AI UNEI Aceştia sunt persoane sau grupuri care pot afecta sau sunt afectate de rezultatele strategice realizate de firmă şi care au drepturi si obligaţii irivind performanţele acesteia. DEŢINĂTORII DE INTERESE AI UNEI ORGANIZAŢII DE AFACERI Sunt acele persoane fizice sau juridice care sunt afectare de CEI performaţele firmei şiCEI LEGAŢI DE obligaţii privind LEGAŢI DE CEI LEGAŢI DE care au drepturi şi PIAŢA DE CAPITAL PIAŢA FORŢA DE MUNCĂ performanţele acesteia. ea fiind o aplicaţie a acesteia din urmă. misiunea mai poate să precizeze şi obligaţiile organizaţiei către diferiţi factori legaţi de aceasta. Ea este adesea formulată ca un set general de bunuri sau servicii pe care le furnizează organizaţia precum şi consumatorii si piaţa pe care o deserveşte sau filozofia şi tehnologia ei de bază. Din cele arătate până acum rezultă ca intenţia strategică se concentrează în principal pe problemele din interiorul organizaţiei. relevante din punct de vedere strategic ? Este important de menţionat faptul că. În concluzie. cunoaşterea răspunsurilor la următoarele Încotro este direcţională firma pe termen lung ? Ce afaceri noi va trebui să dezvolte ? Ce afaceri realizează acum şi pe care le va menţine în viitor ? Ce noi pieţe poate dobândi prin utilizarea competenţelor performante? Cum ar putea fi combinate resursele pentru a realiza noi capabilităţi. PRODUSULUI 9 . nu este suficient ca o firmă să-şi cunoască intenţia strategică proprie.Pentru întrebări: 1) 2) 3) 4) 5) o firma se impune. angajaţii.

pe care ei i-au încredinţat. Deţinătorii de interese legaţi de piaţa produsului sunt consumatorii. avantajul competetitiv). furnizorii şi sindicatele. mai ales a celor economice . însă aceşti actori influenţează diferit aceste organizaţii. Consumatorii doresc produse de încredere (bunuri sau servicii) la cele mai mici preţuri posibile. misiunea. Pentru a se ajunge la performanţă trebuie să se cunoască cu certitudine situaţia economico — financiară a organizaţiei. băncile) statul comunităţile locale sindicatele . să apere şi să crească averea sau banii. • Stabilirea direcţiei de acţiune a organizaţiei. elaborarea. iar aceasta este distribuită între deţinătorii de interese. I. Ei se aşteaptă ca firma să păstreze. Deţinătorii de interese legaţi de piaţa de capital sunt acţionarii şi furnizorii de capital. definirea obiectivelor organizaţiei. organizaţia reprezintă un sistem coordonat de către echipa managerială.angajaţii (managerii. termenele). AVANTAJELE MANAGEMENTULUI STRATEGIC ŞI LIMITELE Abordările managementului strategic subliniază interacţiunile dintre managerii de la toate nivelurile structurii organizatorice în ceea ce priveşte fundamentarea. nonmanagerii) Organizaţiile au relaţii de dependenţă cu aceşti factori. în primul rând profitul are ca premisă recunoaşterea faptului că orice organizaţie „promovează" interesele acestor deţinători de interese. comunităţile locale. Ei doresc ecuperarea banilor cu o anumită rată de recuperare corespunzătoare gradului de risc al investiţiilor. în funcţie de contribuţia fiecăruia. Ei vor fi mulţumiţi dacă abilităţile lor vor creşte şi se vor dezvolta. Sindicatele sau reprezentanţii angajaţilor sunt interesate în securitatea locurilor de muncă şi în realizarea de condiţii de muncă cât mai bune pentru angajaţii pe care-i reprezintă. Angajaţii (personalul managerial şi non-managerial) doresc ca firma să le furnizeze un mediu de muncă sigur şi stimulativ. ca obiectiv esenţial al organizaţiei. implementarea şi evaluarea strategiei. dar şi modul în care se poate ajunge acolo (opţiunile strategice.iar dintre acestea. Astfel. Acţionând în spiritul realizării intereselor acestora. III. resursele.acţionarii consumatorii . SUBIECTUL 6. Precizarea direcţiei este 10 . Afacerile sunt creatoare de valoare. ceea ce se doreşte (obiectivele. II.furnizorii principali de furnizorii capital (ex. Furnizorii caută să obţină cele mai mari preţuri pentru produsele livrate. Avantajele de natură economică sunt cele urmărite cu prioritate prin practicarea managementului strategic:  Asigurarea profitabilităţii.. cu cât mai mulţi angajaţi şi să-şi plătească taxele şi impozitele aferente către acesta. Statul şi comunitatea locală doresc funcţionarea optimă a firmei pe termen lung. statul.

a deciziilor cu mari implicaţii asupra organizaţiei. managementul strategic. 11 . din două motive: întâi. Aceasta presupune orientarea atenţiei spre realizarea acelor produse. • Motivarea personalului de management şi de execuţie este strâns corelată cu nivelul de participare a acestuia la stabilirea obiectivelor organizaţiei şi la realizarea lor. concentrându-se pe termen lung. Modificarea direcţiei de acţiune. • Asigurarea flexibilităţii organizaţionale. prin consecvenţa lor. • Consecvenţa acţiunilor managementului şi a celorlalţi salariaţi ai organizaţiei în vederea realizării strategiei propuse. De aceea. • Golurile şi suprapunerile în activităţi între diverşi membri ai grupului sau între grupuri pot fi reduse în cadrul participării la procesul de formulare a strategiei prin clarificarea diferenţierii rolurilor. Când salariaţii sau reprezentanţii lor participă la procesul de formulare a strategiei. Eforturile şi entuziasmul managerilor şi salariaţilor pot fi astfel convergente. întrucât alegerea opţiunilor este îmbunătăţită. Acordul membrilor organizaţiei este mai uşor de obţinut dacă sunt clare şi cunoscute componentele strategiei. • Concentrarea eforturilor salariaţilor în scopul realizării obiectivelor. pentru a valorifica toate oportunităţile mediului exogen dar şi punctele forte interne. lucrări şi servicii care pot fi obţinute corespunzător strategiei stabilite şi prin practicarea managementului strategic. fară a minimiza creşterea profitabilităţii organizaţiei în termeni financiari şi de piaţă. salariaţilor sau asupra deţinătorilor de interese stakeholderilor nu mai sunt posibile dacă se practică în mod conştient. Dintre avantajele la nivel comportamental ale utilizării managementului strategic pot fi menţionate: • Cele mai bune decizii pentru organizaţie sunt cele care rezultă din practicarea consecventă a managementului strategic. vor asigura realizarea acesteia. cele mai importante efecte se resimt pe plan comportamental.esenţială. prin acţionarea alternativă asupra opţiunilor strategice conturate în procesul de formulare a strategiei. iar salariaţii se simt motivaţi pentru participarea la realizarea acestora. Echifinalitatea creează posibilitatea de a realiza obiectivele chiar şi în situaţii dificile. într-un anumit scop. Se poate susţine că dacă managementul încearcă să valorifice aspectele pozitive ale consecinţelor comportamentale. deoarece membrii grupului oferă previziuni bazate pe perspectivele specializării lor. întâlnirile de grup. Indiferent de succesul unor planuri strategice. evaluarea corectă a impactului formulării strategiei asupra performanţelor organizaţionale necesită criterii de evaluare nonfinanciară şi anume măsurarea efectelor comportamentului personalului în perioada derulării acestui proces. deoarece generarea alternativelor strategice este facilitată de interacţiunile dintre membrii grupului şi al doilea. se înţeleg mai bine priorităţile organizaţiei şi principiile sistemului de motivare. acest fapt „întâlneşte" aşteptările organizaţiei din punct de vedere financiar. asumat şi responsabil. De asemenea. managementul strategic are implicaţii comportamentale caracteristice deciziilor managementului participativ. iar deciziile tactice şi curente.

patente. Se deosebesc patru categorii de resurse tangibile: 1. în condiţiile în care factorii perturbatori ai mediului sunt încă importanţi şi pot influenţa întregul proces. ca urmare a efectelor care întârzie să apară ale strategiei. luate în mod individual. A doua posibilă consecinţă negativă constă în efectele nefavorabile care pot apărea în cazul în care persoanele care formulează strategia nu sunt implicate şi în implementarea acesteia. • Anticiparea de către managementul organizaţiei şi minimizarea posibilelor consecinţe negative ale nerespectării termenelor stabilite pentru realizarea unor obiective cuprinse în strategie. managerii trebuie să evite două tipuri de posibile consecinţe nedorite ale managementului strategic:  O primă posibilă consecinţă negativă o reprezintă faptul că procesul managementului strategic este costisitor din punctul de vedere al timpului alocat. În mod frecvent. Numai prin integrarea lor se îndeplineşte acest deziderat. În timp ce implicarea în formularea strategiei generează între participanţi un comportament de întrajutorare. formate din: echipamente. pipăite şi/sau cuantificate. Managerii trebuie să-şi programeze sarcinile obişnuite lăsând timpul necesar activităţilor cu caracter strategic şi evitând impactul negativ al responsabilităţilor lor de natură operaţională. Resursele sunt tangibile şi intangibile. nivelul de calificare a forţei de muncă. Ca atare. SUBIECTUL 7. Resursele tangibile sunt acele active care pot fi văzute. Solicitarea ajutorului din partea participanţilor la elaborarea strategiei elimină incertitudinea asociată cu schimbarea. implementării şi evaluării strategiei asigură succesul strategiei propuse. • Rezistenta la schimbare se poate reduce. managerii trebuie să fie atenţi la promisiunile în materie de performanţă a organizaţiei care ar putea rezulta din aplicarea strategiei. elaborării.caracteristice multor stadii ale procesului de formulare a strategiei şi utilizarea managementului participativ în toate etapele fundamentării. Aceste resurse. În acest mod managementul poate să răspundă în mod constructiv subordonaţilor atunci când aceştia sunt dezamăgiţi sau chiar frustraţi în privinţa aşteptărilor. managementul organizaţiei este pus în dificultate şi nu poate răspunde promisiunilor făcute celor implicaţi în realizarea strategiei. curentă. resursele financiare sunt determinate de: 12 . nu asigură realizarea unor avantaje competitive ale firmei pe piaţă. în cazul eşecului procesului managementului strategic. fiind dificil să se atribuie responsabilităţi individuale altor persoane neimplicate în proces. RESURSELE FIRMEI Resursele reprezintă intrări în procesul de producţie al firmei. resurse financiare şi valoarea managerilor etc. care este sursa celor mai multe rezistenţe. subordonaţii percep şi promit că implicarea lor în fazele minore ale formulării strategiei va determina şi acceptarea dorinţelor lor în ceea ce priveşte recompensele/sancţiunile.

gradul de dotare şi telmologizare. angajamentul şi loialitatea managerilor şi lucrătorilor firmei. abilitatea.reputaţia legată de furnizori.abilitatea de a genera resurse financiare interne (de exemplu profitul). starea tehnică şi amplasamentul liniilor şi echipamentului tehnologic. durabilitatea şi fiabilitatea acestora. resursele organizaţionale sunt determinate. Ca urmare. copyright. . .ingineri şi tehnicieni. în principal. . 4. Resursele intangibile sunt mai puţin vizibile şi pot fi mai greu înţelese şi imitate de către competitori. 2) resursele privind inovaţia: . de planificare. . firmele respective trebuie să fie foarte atente pentru a nu pierde aceste avantaje. . ele trebuie să transmită consumatorilor continuu mesaje de reclamă. inteligenţa.).nume de marcă. adesea sub forma unor sloganuri specifice 13 . atunci consumatorii se vor îndrepta cu predilecţie către aceste produse mai degrabă decât către produsele livrate de competitori. resursele fizice sunt date de: .reputaţia legată de consumatori. reputaţia privind calitatea pare a fi una dintre cele mai importante. . acestea pot fi utilizate de manageri ca o bază importantă de a obţine avantaje competitive pe piaţă. în particular. Ca urmare.) sau chiar al celor de scurtă durată (de exemplu produse alimentare. Dacă produsele cu rezonanţă de marcă asigură valori superioare pentru consumatori în timp.cunoştinţele necesare pentru utilizarea acestor resurse. în domeniul bunurilor de folosinţă îndelungată (de exemplu automobile. Când numele de marcă asigură realizarea unor avantaje competitive. Această structură presupune anumite sisteme formale de luare a deciziei.legături şi sistem de relaţii bazate pe încredere. Pentru unele firme marca acestora poate fi foarte importantă pentru realizarea avantajelor competitive. de control şi de coordonare ale firmei. Valoarea acestora este în funcţie de calificarea. frigidere etc. articole gospodăreşti etc.accesul la materiile prime.percepţiile privind calitatea produselor.capacitatea de a obţine împrumuturi. adaptabilitatea. . ajutor mutual şi eficienţă. de structura organizatorică a firmei.În mintea consumatorului marca se asociază cu caracteristici performante şi/sau atribute privind bunul în general. resursele umane. . precum şi secretele comerciale. 3.„stocul" de tehnologie: patente. 3) reputaţia firmei: . . sau service-ul. Există trei tipuri de resurse intangibile: 1) resursele tehnologice formate din. mărci de fabrică şi de comerţ. restaurante.. 2. experienţa.facilităţi de cercetare. Resursele intangibile sunt foarte importante în realizarea unei poziţii uteniice pe piaţă şi pentru realizarea unor avantaje competitive pentru firml Dintre aceste resurse intangibile.

Capabilitatea este tocmai liantul care leagă aceste resurse din cadrul unei organizaţii. depozitarea. Resursele reprezintă o parte hotărâtoare pentru realizarea unor avantaje competitive susţinute. stocarea şi distribuirea materialelor. service). ACTIVITĂŢILE CREATOARE DE VALOARE PENTRU FIRMĂ Activităţile care crează valoare pentru o firmă se împart în două categorii: activităţi principale si activităţi auxiliare. Activităţile legate de logistica intrărilor se referă la recepţia. Din cauză că baza capabiităţilor firmei este dată de îndemânările. Această ultimă precizare arată că o marcă faimoasă poate să piardă teren pe termen lung dacă nu oferă continuu consumatorilor valoare superioară pentru produsele sale (caracteristici performante. prin integrarea resurselor tangibile şi intangibile ale firmei. Pentru a obţine avantaje competitive. constituie puncte cheie în realizarea unor avantaje competitive susţinute. Cel mai adesea. manipularea. multe din acestea au valoare redusă. SUBIECTUL 9.firmei. firma ar putea pierde în viitor avantajul de marcă pe care-l are în prezent. pentru a asigura angajaţilor lor sporirea factorului competenţă cerut pentru realizarea muncii acestor angajaţi cu randament şi eficienţă. abilităţile. De exemplu. de vânzarea şi distribuţia acestora către cumpărători. pentru automobilele sale. 14 . precum şi de service-ul după vânzare: A. ca urmare. Daimler-Benz are ca slogan. luate individual. Integrarea resurselor se realizează cu ajutorul capitalului uman al firmei.l. însă. capabiltăţile se identifică şi se dezvoltă pe domeniile funcţionale principale ale firmei. Acest set de cunoştinţe. Activităţile principale simt cele legate de realizarea de produse (bunuri şi servicii). SUBIECTUL 8. poate constitui baza pentru toate avantajele competitive ale acesteia. calificarea şi priceperea angajaţilor ei. Faima automobilului Mercedes se asociază cu tehnologia. siguranţa şi performanţa. de care dispune capitalul uman dintr-o organizaţie. Mai mult decât atât. rezultă că valoarea capitalului uman are o importanţă cu totul deosebită. precum şi controlul stocurilor în vederea realizării produselor. preţ. o firmă trebuie să identifice şi să dezvolte trei sau patru capabilităţi. care să reprezinte competenţe performante pentru firmă. viteza cu care firma obţine cunoştinţe şi informaţii şi viteza cu care creşte calificarea şi abilităţile angajaţilor pentru dobândirea acestor noi cunoştinţe. CAPABILITĂŢILE FIRMEI Capabilităţile sunt date de capacitatea firmei de a realiza anumite sarcini sau activităţi. Astăzi foarte multe firme se străduiesc să realizeze şi să integreze programe de perfecţionare cât mai bune. că „nici un alt automobil din lume nu este proiectat şi construit ca acesta". A. însă preţul acestuia nu-l apropie de consumator şi. Competitivitatea strategică se realizează numai prin integrarea şi combinarea acestor resurse.

clădiri etc. B. precum şi resursele ţi capabilităţile ei. Fiecare din aceste activităţi trebuie examinată în raport cu cele ale competitorilor şi vor fi evaluate cu calificativele superior. Pentru a crea valoare superioară pentru consumatori şi pentru a realiza avantaje competitive. prelucrarea. turnarea. care să asigure competenţele performante necesare realizării competitivităţii strategice. de proiectarea constructivă şi tehnologică şi de achiziţionarea materiilor. A. asamblarea. B. A.l. componente etc. atunci aceasta le poate cumpăra de la un furnizor extern. SDV-uri. materialelor şi echipamentelor. vopsirea. • să realizeze asemenea lucruri.. stocarea şi distribuţia fizică a produsului final către consumatori.3.2. coaserea. 15 . firma se străduieşte să identifice oportunităţile şi pericolele din mediul extern. În categoria operaţiilor intră. echipamente de laborator. Aceste activităţi sunt legate de infrastructura firmei. planificarea.A.2. de perfecţionare/instruire şi de adaptare). B. pe care nici un competitor nu le poate realiza. A. de managementul resurselor umane. Aceste activităţi se aplică la produse. croirea. Dacă activităţile principale şi auxiliare ale firmei nu conduc la crearea de valoare pentru o firmă. forjarea. prin alegerea canalelor de distribuţie cele mai potrivite şi prin desfacerea (vânzarea) propriu-zisă a produselor.4. Activităţi legate de piaţă şi vânzări sunt date de mijloacele prin care consumatorii pot cumpăra produsele şi prin care ei sunt convinşi să le cumpere. maşini. Activităţile legate de proiectarea constructivă şi tehnologică sunt acelea legate de proiectarea sau reproiectarea produselor şi proceselor tehnologice. care crează valoare. identic sau inferior. Managmentul resurselor umane se ocupă cu recrutarea.4.3. Firmele realizează aceste activităţi prin reclamă şi alte mijloace promoţionale. Operaţiile sunt acele activităţi cu ajutorul cărora intrările sunt convertite sub formă de produse. Aceste intrări sunt cele care se consumă complet în timpul realizării produselor (materii prime. B. elecţia. Service-ul este dat de acele activităţi prin care se urmăreşte să se sporească sau să se menţină valoarea produsului (activităţi de montaie/instalare.5. Cu ajutorul infrastructurii. angajarea şi dezangajarea. perfecţionarea şi dezvoltarea precum şi motivarea tuturor angajaţilor. echipamente. Activităţile legate de „infrastructura" de susţinere a firmei sunt: managementul general. proceduri de service etc. finanţe/contabilitate. B. la cercetare. asistenţă juridică şi relaţiile cu instituţiile statului. de reparare. Fiecare din aceste activităţi trebuie examinate în raport cu cele ale competitorilor şi vor fi evaluate cu calificativele superior. identic si inferior. materiale. precum şi activele fixe (maşini.). împachetarea etc. utilaje. firma trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele două condiţii: • să realizeze lucruri deosebite sau să susţină activităţile mai bine decât le fac competitorii. Activităţile auxiliare (sau de sprijin) asigură susţinerea necesară pentru realizarea activităţilor principale. precum şi întreţinerea echipamentului. Activităţile legate de logistica ieşirilor se referă la colectarea. Activităţile de achiziţie sunt acelea legate de cumpărarea intrărilor necesare pentru realizarea produselor.).

În analiza lanţului de valori managerii trebuie să se bazeze în foarte multe cazuri pe raţionament. Identificarea Această primă etapă sau activitate în procesul de analiză a mediului are ca scop identificarea la timp a schimbărilor şi tendinţelor din mediu sau detectarea schimbărilor care sunt pe cale să se realizeze deja. Această activitate se materializează printr-un studiu efectuat asupra tuturor segmentelor mediului extern general (demografic. de resurse umane etc. Ca surse de informare pentru mediu extern se disting: publicaţii de comerţ.). întrucât datele şi informaţiile nu simt întotdeauna accesibile. rezultate şi rapoarte ale cercetărilor academice şi ale instituţiilor publice. economic etc. PROCESUL DE ANALIZĂ AL MEDIULUI EXTERN Firmele acţionează îutr-un mediu extern care devine tot mai complex.). Pericolele reprezintă acele condiţii care împiedică sau stânjenesc eforturile unei firme de a realiza competitivitatea strategică. Rezultatul unei analize eficiente a activităţilor care crează valoarea firmei va conduce la identificarea a noi căi de acţiune pentru a realiza activităţi creatoare de valoare. Din aceaste cauze este tot mai dificil să se identifice toate datele legate de mediu. reviste. chiar „zvonuri" furnizate de oameni. cum ar fi: managerii de vânzări. SUBIECTUL 10. Previziunea Identificarea şt monitorizarea se referă la situaţiile din mediul extern general la un moment dat. conţinutul unor conversaţii sau comunicări cu furnizorii. Evaluarea Are scopul de a determina efectele schimbărilor si tendinţelor din mediu asupra procesului de management strategic al firmei. participarea la târguri şi expoziţii. în lumina acestei evaluări firmele vor 16 . Procesul de analiză a mediului extern include patru activităţi importante. mai turbulent. cu clienţii. oportunităţile reprezintă posibilităţi. ziare. previziunea şi evaluarea schimbărilor şi tendinţelor din mediu. cu angajaţii. Monitorizarea Constă în abilitatea de a detecta. iar pericolele reprezintă constrângeri potenţiale. monitorizarea. Surse de informaţii pot fi persoanele care ocupă anumite poziţii care interacţionează cu mediul. activităţi care trebuie să fie realizate în mod permanent: identificarea. mai instabil şi global. neutilizabile şi incomplete. Oportunităţile (elemente favorabile) sunt condiţiile din mediu care pot ajuta firma să realizeze competitivitatea strategică. de aprovizionare. publicaţii de afaceri. Analiştii trebuie să observe schimbările semnificative din mediu şi tendinţele importante care apar în acesta. iar evaluările pot fi câteodată. anticiparea structurii forţei de muncă ele. În esenţă. surprinde şi înregistra esenţa diferitelor evenimente din mediu. Un obiectiv important în studierea mediului extern general este legat de determinarea oportunităţilor şi pericolelor care vin din acesta. Previziunea presupune că analiştii dezvolta proiecţii realizabile în viitor (când va apărea o nouă tehnologie.

şi definirea domeniului de cuprindere al activităţii pe care o desfăşoară. Misiunea firmei exprimă sarcina pe care ea şi-o asumă cu privire la activitatea pe care o va desfăşura. misiunea acesteia este determinată de clienţii vizaţi şi de nevoile acestora. 2. mobilier de birou. în sens larg. sectorul serviciilor profesionale etc. prin care se diferenţiază de întreprinderile similare şi din care decurge sfera sau domeniul de activitate şi piaţa deservită1. frigidere şi congelatoare.derula acţiuni adecvate de succes (de exemplu fabricarea şi distribuirea unui anumit produs). în sens restrâns. astfel încât costul. resursele. consultanţă juridică etc. afaceri cu terenuri. Prin urmare. se specifică scopurile organizaţiei şi translatarea acestora în obiective.) sau la un mod mai general. opţiunile strategice. COMPONENTELE STRATEGIEI Componentele majore ale strategiei organizaţionale sunt : misiunea. respectiv. trebuie să fie acceptat de către management ca un fapt obiectiv. întrebării „Ce este afacerea nostră?” i se poate răspunde numai privind la afacere din afară. la orice moment. termenele şi avantajul competitiv. Reflectând raţiunea de a fi a firmei. desemnându-se grupa sau grupele de produse/servicii pe care le realizează firma (de exemplu. prin misiune se stabileşte ce are de făcut firma. se asigură consensul de scop al membrilor organizaţiei. 4. se direcţionează climatul organizaţional. nevoilor lor şi modului în care pot fi satisfăcute. industria mobilei. presupune implicit. se facilitează stabilirea setului de obiective şi transformarea acestora în sarcini la nivelul individului. Focalizarea misiunii firmei asupra clienţilor acesteia. 1 17 . 5. gândeşte şi doreşte. 3. SUBIECTUL 11. din punctul de vedere al clientului şi al pieţei. timpul şi parametrii performanţei să poată fi stabiliţi şi controlaţi. Ea defineşte raţiunea existenţei firmei şi obiectul activităţii sale. indicându-se industria sau industriile citate. I. diferenţiind firma respectivă de alte firme de acelaşi tip. Expunerea misiunii unei organizaţii diferă de la caz la caz ca lungime. industria automobilelor. sectorul tranzacţiilor imobiliare. Necesitatea conceperii atente a misiunii este relevată de următoarele motive: 1. se generează un mod unitar de alocare a resurselor. Definirea se poate face precis. autoturisme de capacitate mică. conţinut şi specificaţie. pentru cine face şi care este scopul în care face ceea ce şi-a propus. Misiunea firmei Misiunea firmei constă în enunţarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a concepţiei (filosofiei) privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor firmei. format. stil de expunere. În acest sens. obiectivele fundamentale. industria produselor electromenajere. Ceea ce clientul vede.

o tipologie a strategiilor. STRATEGII LA NIVEL DE FIRMĂ Leslie W. cea a strategiilor la nivel de întreprindere sau centru de afaceri. cuprinde: • Strategii de creştere (strategii de concentrare. • Strategia de diferenţiere a produsului sau serviciilor. de integrare pe verticală. • Strategii defensive. cuprinde: • Strategii bazate pe politica de producere şi desfacere. SUBIECTUL 12. • Strategii combinate. cu punerea în evidenţă a caracteristicilor pentru fiecare categorie în parte poate fi sintetizată astfel:Tabelul 4.Rue şi Phyllis G. Ca un corolar al varietăţii tipologice de strategii conturate în literatura de specialitate. • Strategia de focalizare a produsului sau a serviciilor pe o anumită piaţă sau pe anumite pieţe. cea a strategiilor la nivel de organizaţie de tip superior. A doua grupă.II. Prima grupă. bazată pe preţuri în general reduse.1. obiectivele fundamentale se divizează în două categorii: obiective economice şi biective sociale. şi pentru o mai uşoară accesibilitate la această varietate. Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate. crt 0 Criteriul de clasificare 1 Tipuri de strategii 2 Caracteristici 3 18 . • Strategii de stabilizare. Din punct de vedere al conţinutului. riscă să rămână o simplă declaraţie de intenţii managementului de vârf al acesteia. Obiectivele fundamentale Misiunea firmei odată stabilită. dacă nu este concretizată în performanţe-ţintă concrete pe care firma îşi propune să le realizeze la un anumit orizont de timp. diversificare).Holland (1986) face o grupare a strategiilor în două grupe: grupa strategiilor la nivel de organizaţie de tip superior şi cea a strategiilor la nivel de întreprindere sau centru de afaceri. Tipologia strategiilor de firmă Nr. de regulă 3-5 ani şi care se referă la ansamblul activităţilor firmei sau la componete majore ale acesteia.

în general. crt 1. care sunt modalităţile de a obţine avantajul competitiv în aceste domenii. adoptă strategii de consolidare după anumite perioade de dezvoltare.1.) şi pentru ansamblul produselor din portofoliu. Organizaţia.Strateg ii parţiale 2. de producţie etc.Strateg ii globale Caracteristici Cuprind obiectivele fundamentale şi opţiunile majore ale întregii organizaţii. antrenând întregul potenţial al acesteia.2. dar superioare din punct de vedere calitativ realizărilor din perioadele anterioare. Aceste strategii se adoptă după anumite perioade în care organizaţia a înregistrat un anumit declin şi doreşte să revină la nivelul realizărilor dintr-o perioadă în care potenţialul acesteia era eficient exploatat. şi întreprinderea. de extindere pe noi pieţe de desfacere 1.2. dar superioare obiectivelor stabilite în perioada imediat precedentă. Se caracterizează prin faptul că în cadrul lor se stabilesc obiectivele strategice la nivelul obiectivelor stabilite într-o perioadă anterioară. Cuprind obiectivele strategice cantitative la nivelul celor stabilite în perioada precedentă. Strategiile parţiale cuprind direcţiile în care trebuie să acţioneze organizaţia în diferite domenii.Nr. precum şi anumite părţi din potenţialul acesteia. Cuprind obiectivele derivate şi opţiunile strategice de la nivelul diferitelor domenii ale activităţii organizaţiei. După 2. dinamica Strategii obiectivelor: de redresare 2. mai ales din punct de vedere cantitativ. Acestea presupun stabilirea unor direcţii comune de urmat în toate domeniile (comercial.1. Criteriul de clasificare După sfera de cuprindere: Tipuri de strategii 1. precum şi responsabilităţile ce revin respectivelor domenii în aplicarea strategiei globale a organizaţiei. Strategii de consolidar e 19 . în special.

Pentru adoptarea unor astfel de strategii este necesar ca întreprinderea să-şi diversifice producţia. care se vor fabrica în cadrul întreprinderii. pieţelor şi tehnologiilo r 3. financiar. După natura obiectivelor privind sfera produselor.3. economice şi sociale ale acestora.Nr. dar. Atunci când o întreprindere adoptă o astfel de strategie. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 2. Strategii de diversifica re 3. uman considerabil.1. Adoptarea unor astfel de strategii presupune ca întreprinderea să dispună de un potenţial material. Strategii de specializar e 3. mai ales. material şi uman. care să-i asigure premisele realizării acestor obiective superioare Se caracterizează prin faptul că obiectivele stabilite prevăd restrângerea gamei de produse fabricate şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice.2. cât şi calitativ. să îmbunătăţească nivelul calitativ al produselor prin modernizarea acestora şi folosirea unor tehnologii performante 3. urmăreşte obţinerea avantajului competitiv prin îmbunătăţirea performanţelor produselor.3. Strategii ofensive 20 . Strategii de dezvoltare Caracteristici Presupun stabilirea unor obiective superioare obiectivelor din perioadele anterioare atât din punct de vedere cantitativ. precum şi a calităţii acestora. Adoptarea unor strategii de dezvoltare presupune ca organizaţia să dispună de un potenţial apreciabil financiar. Presupun stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte lărgirea gamei de produse fabricate sau de componente ale produselor. care să constituie premisă pentru lărgirea gamei de activităţi ce se vor desfăşura în cadrul acesteia Se caracterizează prin stabilirea unor obiective de pătrundere pe noi pieţe sau creşterea ponderii pe care o deţine întreprinderea pe pieţele pe care este prezentă.

În general. strategiile defensive se adoptă în situaţiile în care întreprinderea trece printr-o perioadă dificilă sau urmăreşte o consolidare a poziţiilor deţinute pe anumite pieţe.4. 21 .Nr. Strategii defensive Caracteristici Se caracterizează prin stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte renunţarea la unele pieţe sau diminuarea ponderii. pe care o deţine întreprinderea pe anumite pieţe. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3.

Nr. -consolidarea. 22 . 3.2. în care se reduc dimensiunile afacerii şi costurile de operare prin diminuarea investiţiilor. Strategii defensive de lichidare parţiale Strategia care mai oferă şanse de redresare. Strategii defensive de redresare Caracteristici Se adoptă în scopul redresării situaţiei financiare a organizaţiei care trece printr-o fază de declin.4. Aplicarea corectă depinde de recunoaşterea necesităţii vânzărilor activelor şi detectarea momentului cel mai favorabil.1. Aplicarea ei parcurge două faze: .3. în viitor. obligă la stoparea producerii unui produs. preferabilă falimentului. diminuarea cheltuielilor salariale. Strategii defensive de lichidare totală Vizează oprirea întregii producţii. 3. cresc costurile materiale şi salariale. ceea ce are drept consecinţă vânzarea unor active. conservarea unor linii de fabricaţie sau chiar abandonarea unor capacităţi de producţie. Se impune când creşte intensitatea competiţiei.4. Este practicată ca ultimă soluţie.4. accelerarea colectării datoriilor. vânzarea completă a activelor. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3. iar firma nu face faţă acestor schimbări. scade cererea pentru produsele firmei.contracţia. vânzarea unor active. În momentul aplicării. controlul stocurilor. fază în care se procedează la stabilizarea rezultatelor obţinute.

Strategii neutrale Caracteristici Obiectivele se fixează la niveluri similare celor anterioare sau în ritmuri asemănătoare. Practicată ulterior unui efort investiţional major sau al unei reorganizări masive. Strategia neutrală de profit (strategia de recoltare) 3.5. eventual e corectate cu rata inflaţiei. Se preferă creşteri modeste.1. 3.2.Nr. 3. care asigură stabilitatea firmei pe termen lung. Se urmăreşte stabilizarea performanţelor prin îmbunătăţiri calitative.5.3. Strategia neutrală de continuitat Obiective similare celor anterioare. de ordin funcţional. Există posibilităţi reduse de aplicare. dar sigure.5. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3. Strategia neutrală de consolidar e (strategia de pauză) Nivelul obiectivelor este redus în mod intenţionat în scopul menajării şi întăriri avantajelor obţinute şi a regenerării resurselor. Se reduc o serie de cheltuieli paralel cu creşterea unor preţuri. Cere supraveghere atentă a mediului şi o mare capacitate de reacţie la schimbările acestuia. Focalizează atenţia pe profit pe termen scurt. Se păstrează configuraţia portofoliului de afaceri existent. în situaţiile în care mediul intern sau extern nu este constant 23 .5. Se urmăreşte conservarea profitului. Practicată în cazul unor dificultăţi temporare.

Criteriul de clasificare După modul de obţinere a avantajului competitiv Tipuri de strategii 4.Nr.Strateg iile orientate pe calitatea produsului 24 . crt 4. în domeniile în care exigenţele consumatorilor nu pot fi satisfăcute de către un produs standard sau de produse care se diferenţiază puţin Constau în stabilirea unor obiective privind satisfacerea unui segment de consumatori bine delimitaţi în cadrul pieţei. Astfel de strategii se adoptă de către întreprinderile care funcţionează în ramuri în care beneficiarii sunt foarte sensibili la preţul produselor. 4. Prin adoptarea unor astfel de strategii avantajul competitiv se obţine din ponderea mare a cererii acestui segment de consumatori (nişă) satisfăcută de către întreprindere Se caracterizează prin stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte obţinerea de produse superioare din punct de vedere calitativ faţă de competitori.4. în general. Realizarea unor astfel de obiective presupune depistarea unor opţiuni strategice. Adoptarea unor astfel de strategii are loc.1.Strateg iile orientate spre reducerea costurilor Caracteristici Se caracterizează prin stabilirea unor obiective de reducere a costurilor de producţie. care să permită un control al costurilor. cu toate avantajele care decurg din aceasta.3.2. mai ales.Strateg iile orientate spre diferenţier ea produsului 4. Prin realizarea de produse superioare din punct de vedere calitativ decât cele ale competitorilor.Strateg iile axate pe găsirea unei nişe a pieţei 4. o reducere a acestora prin aplicarea eventual a unor tehnologii performante Presupun stabilirea unor obiective prin care se va urmări diferenţierea produsului de produsele concurenţei. care să le permită o reducere a preţului produselor faţă de competitori. întreprinderea poate să practice şi preţuri mai mari. prin creşterea funcţiilor îndeplinite de acesta.

de acumulare a propriilor resurse şi de creare a cadrului tehnico-organizatoric (ridicarea construcţiilor.1. a amplasamentelor. a integrării verticale. în timp.Strateg ia de creştere internă2 Caracteristici Presupune un proces relativ lent.1. Firma achiziţionată. achiziţionarea de utilaje. Strategia de creştere externă 5. crt 5. a reducerii costurilor de administraţie. selectarea şi încadrarea de personal). 5. motivarea managerilor rămaşi. dispare ca unitate juridică. dar poate continua să producă aceleaşi bunuri. de regulă mai mică. sub statut de unitate strategică de afaceri.Nr. a selectării personalului. Criteriul de clasificare După natura mijloacelor de creştere Tipuri de strategii 5.2.2. a achiziţionării utilajelor. care urmăreşte eliminarea “adversarului”). cooperare) sau “ostilă” (bazată pe o luptă. prin diverse mijloace. eliminarea riscurilor dezvoltării de la zero într-o industrie nouă. Avantajele acesteia se referă la posibilitatea alegerii. unele avantaje financiare. Achiziţia poate fi “ prietenoasă “ (menţinerea unor posturi. Există o serie de avantaje: posibilitatea reducerii costurilor de producţie. ca urmare a economiilor de scară. Achiziţia Constă în cumpărarea unei firme. care este practic absorbită de o alta. 2 25 . consolidarea poziţiei pe piaţă.

care îşi propune unirea forţelor pentru a putea suporta în comun a unor riscuri legate de promovarea unui nou produs. care îşi păstrează identitatea juridică. Jointventure (asociere la risc) 5. alăturate. Studiile efectuate indică în cazul acestora o rată a eşecurilor de 30-50%. a rezistenţei la schimbare. alianţe logistice sau colaborare în domeniul stabilirii preţurilor3.2.4. Bucureşti. alianţe de promovare.2.Nr.Kotler. Managementul marketingului. Fuziunea Caracteristici Presupune acea tranzacţie care implică două sau mai multe firme din care rezultă o singură organizaţie. câştigarea unor segmente de piaţă . Alianţa strategică Se practică între firme care vor să îşi menţină independenţa juridică sau care nu pot realiza legal fuziunea. 2000.2. Aceasta generează apariţia unei noi organizaţii. uneori temporară. Aceste alianţe pot îmbrăca forme diferite: alianţe referitoare la produse sau servicii.2. Editura Teora. Pe lângă acestea există şi riscurile incompatibilităţilor culturale.131 26 . cooperare în vederea furnizării unor produse de substituţie sau complementare. pot fi menţionate : posibilitatea exploatării eficiente a experienţei manageriale. sistem de distribuţie). Complementaritatea sau interferenţa resurselor apare într-un domeniu restrâns şi bine delimitat (produs. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 5. pe o piaţă extreme de agresivă. segment de piaţă. complementaritatea unor produse. 5. Reprezintă o formă de cooperare între firme diferite. Noua firmă creată poartă numele vechilor firme. Ca şi avantaje pot fi enumerate: asigură cooperarea verticală de tip furnizorbeneficiar pentru realizarea unui produs. Aceasta presupune reunirea patrimoniilor firmelor. p.3. Ca şi avantaje. 3 Ph.

p.100 27 . Bucureşti. crt 6 Criteriul de clasificare După gradul de participare a firmei la elaborarea strategiei4 Tipuri de strategii 6. p. Sunt elaborate de către conducerea acestora.2. Strategii independe nte 7. filialelor marilor societăţi internaţionale sau naţionale. prin atacarea liderului. 7. Bucureşti. 7. 2000. 73. fără însă a fi ui atractive pentru concurenţă. împreună cu conducerea suprasistemului din care fac parte. Strategii manageriale de firmă. Se pune accent pe maximizarea profitului. În prim-planul acestora stă corelarea activităţilor lor cu obiectivele suprasitemului. p.Nicolescu.Maneş. Bucureşti. Acesta au ca şi obiectiv mărirea segmentului Strategii de piaţă deţinut. După poziţia deţinută pe piaţă5 6. Managementul strategic al întreprinderii şi provocările tranziţiei.100 5 M. Editura ALL Beck. Strategii integrate Caracteristici Caracteristice întreprinderilor de stat (regiilor autonome). 4 Clasificare regăsită în lucrările: Ov. care să le permită găsirea unor nişe de piaţă Strategii uşor de dominat. challenger. Specifică întreprinderilor care deţin poziţia dominantă pe piaţă.Maneş.2. care să prezinte un ale potenţial mare de creştere şi de obţinere a specialistul unor profituri substanţiale. Caracteristice întreprinderilor private. 7.1. Editura ALL Beck. 1998. Editura Economică.preţuri. Managementul strategic al întreprinderii şi provocările tranziţiei.1. consolidarea poziţiei pe piaţă şi asigurarea supravieţuirii. M. ale Acesta pune astfel accent pe inovaţie. ului Specifică firmelor care încearcă să se bazeze pe deţinerea unor competenţe distinctive.3.Nr. 2000. Strategii ale liderului Este specifică organizaţiilor care deţin primele locuri în cadrul unei industrii.

care desfăşoară o singură afacere Scopurile urmărite Creşterea volumului vânzărilor şi a profitului Consolidarea poziţiei pe piaţă Strategii de creştere Creşterea volumului . metode noi de management. creşterea acesteia Strategii defensive Supravieţuirea firmei . conglomerat.Nr. Editura ALL Beck.. Tabelul 4.„Management strategic”.). Se bazează pe analiza şi „copierea” creativă a strategiilor unor firme din cadrul aceluiaşi sector.1. Tipurile de strategii ale firmelor şi unele caracteristici ale acestora (sursa : C. Strategii de consolidar e a poziţiei pe piaţă 8. progres în productivitate şi calitate. Strategii imitative Caracteristici Specifică firmelor care urmăresc îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă prin inovare. sau din alte sectoare. p. Strategii marketing. Criteriul de clasificare În funcţie de receptivitate a la schimbare Tipuri de strategii 8.De concentrare vânzărilor şi a profitului .2. industrii mature cu mediu stabil Situaţii de recesiune economică. Bazate pe realizarea de noi produse şi 8.2. Russu . 1999. Pot conduce la performanţe superioare şi. industrii în expansiune. Editura ALL Beck. crt 8.3. existenţa unor forţe competitive puternice pe piaţă.De inversare prin . Russu. industrii în expansiune Creşterea rapidă a pieţei.De restrângere propriureducerea costurilor. Consolidarea poziţiei de intrare în noi domenii competitive a firmei pe de afaceri) piaţă Strategia de stabilitate Menţinerea poziţiei (neutrală) deţinute pe piaţă şi a profitabilităţii. sau chiar a întregului sector. la ocuparea unei poziţii superioare faţă de concurenţă. e Corneliu Russu în lucrarea sa „Management strategic” clasifică strategiile în modul următor6 (tabelul 3.De integrare pe verticală Acoperirea unui segment . Pot relansa creşterea inovaţional întreprinderii. Bucureşti.2. 1999. tehnologii.De diversificare crescând al pieţei (concentrică. de pierderi severe înregistrate de C. resursele sunt pe cale de epuizare Creşterea lentă a pieţei. Bucureşti. în final. p. 34) Tipuri de strategii Strategia firmei. Management strategic. 34 28 . eventual. 6 Condiţiile indicate pentru aplicare Creşterea rapidă a pieţei.

2.De „firmă captivă” Strategii de combinaţie eliminarea pierderilor. redresare. firmă asanarea firmei de activităţi nerentabile Realizarea efectului de sinergie prin combinarea diferitelor tipuri de strategii anterioare. În cele ce urmează voi încerca să aduc în prim plan câteva dintre cele mai complexe şi pertinente abordări tipologice. STRATEGII DE AFACERI Afacerea ca obiect al strategiei a constituit un punct de atracţie pentru mulţi autori consacraţi ai managementului strategic . Abordarea lui Igor Ansoff În 1965.De renunţare .Chevalier (2002) ş.zisă . 15 ani mai târziu.E..Porter (1980). Igor Ansoff propune o matrice cu patru strategii care devine rapid foarte cunoscută – penetrarea pieţei. de diferenţiere şi focalizată. rezultată din combinarea a patru elemente: produs. M.Mintzberg (1988).Gervais (1995). dezvoltarea produsului.I. acoperirea unui segment crescând de piaţă În firmele care desfăşoară numeroase afaceri. A. Michael Porter introduce ceea ce avea să devină cea mai cunoscută tipologie a strategiilor generice: bazate pe costuri. H.: PRODUS EXISTENT PRODUS NOU 29 . în perioadele de tranziţie economică (recesiune.H. nou.a. Ansoff (1965). Abordarea lui Ansoff are la bază o matrice de tipul 2x2. creşterea volumului vânzărilor şi a profitului. J. care sunt multidivizionale. M. dezvoltarea pieţei şi diversificare. piaţă. existent. după cum este arătat în figura 2. în medii turbulente) SUBIECTUL 13.De lichidare .De restructurare a portofoliului .

Strategia de dezvoltare a produsului urmăreşte amplificarea vânzărilor prin îmbunătăţirea produsului existent sau crearea unui nou produs potrivit cerinţelor pieţei. Strategiile generice ale lui Igor Ansoff (după I. Managementul acestor firme este orientat înspre valorizarea competenţelor distinctive. Ansoff. New York. Aceasta strategie este accesibilă firmelor cu un mare potenţial de inovare. identificarea şi exploatarea oportunităţilor oferite de mediul concurenţial. interdisciplinare. 1965) Strategia de penetrare a pieţei urmăreşte creşterea volumului vânzărilor unui produs aflat deja pe o piaţă. Corporate strategy.PIAŢĂ EXISTEN TĂ PIAŢĂ NOUĂ PENETRAREA DEZVOLTAREA PIEŢEI PRODUSULUI DEZVOLTAREA DIVERSIFICARE PIEŢEI Figura 4. Obiectivele strategice constau în obţinerea unei cote de piaţă importante sau a poziţiei de lider pe piaţă.2. McGraw Hill. 30 . cu o structură organizatorică novatoare sau care utilizează resursele umane prin intermediul echipelor de proiect.

în funcţie de nevoile consumatorilor. Piaţa vizată este una vastă. cu numeroase segmente. Competitive Advantage of Nations. Competitive Advantage of Nations. utilizarea unor noi tehnologii. Adoptarea acestei strategii implică din partea firmei. DIFERENŢIERE 3a.. p. Aceasta vizează în esenţă expansiunea geografică a firmei. Acestea combinate cu esenţa operaţiunilor unei firme – segmentele de piaţă vizate – generează trei strategii generice – costuri scăzute.Porter. 7 M. FOCALIZATĂ PE COST 3b. diferenţiere şi focalizare (bazată pe costuri şi bazată pe diferenţiere). p. Strategia de diversificare vizează extinderea portofoliului de afaceri existent prin adăugarea unor noi produse. 3. 1980. dar şi cucerirea unor noi segmente de piaţă prin crearea unor noi întrebuinţări sau adăugării unor noi caracteristici produselor.Porter. Mac Millan Press Ltd. după cum sunt exprimate în figura 2. intensificarea investiţiilor. Mac Millan Press Ltd. Aceasta poate oferi firmei avantajul folosirii unor competenţe emergente sau distinctive.2. FOCALIZATĂ PE DIFERENŢIERE Figura 3. a unor noi modalităţi de distribuţie faţă de cele pe care le are firma în momentul respectiv. 1980. Londra. Avantaj competitiv Costuri scăzute Diferenţiere Esenţa strategiei Un semnent Întreaga piaţă de piaţă ţintă 1. Abordarea lui Michael Porter Michael Porter (1980) considera că există două tipuri de avantaje competitive pe care le poate deţine o organizaţie: cost redus şi diferenţiere7.. Londra.3) Cele patru cadrane ale matricii sunt reduse apoi la trei tipuri de strategii de bază:  Strategia dominaţiei prin costuri. specifică firmelor care produc şi vând produse standardizate. Matricea strategiilor generice (sursa: M.Strategia de dezvoltare a pieţei urmăreşte creşterea volumului vânzărilor unui produs existent prin penetrarea unor pieţe noi. B.11 31 . COSTURI SCĂZUTE 2.

autor cu numeroase contribuţii în dezvoltarea managementului strategic şi a fundamentării strategiilor.  Strategia de focalizare care presupune concentrarea firmei asupra unui segment îngust de piaţă pe care încearcă.B. Lampel. 8 H.  Strategii de diferenţiere a activităţilor de suport (auxiliare). sub forma utilizării unui nou ambalaj. Fourth Edition. care susţine că „indiferent cât de greu este să obţii diferenţierea prin proiectare. Journal of Marketing. Aceasta are de-a face cu modalităţile de diferenţiere a produsului sub forma diferenţierii activităţilor de suport care îl însoţesc pe piaţă – condiţii de livrare.Levitt. există întotdeauna o cale de obţinere a unui alt tip de diferenţiere. p. p. care reprezintă calea cea mai simplă de diferenţiere a unui produs sau a unui serviciu. 2003. Goshal. The strategy process.8. 1980. Marketing Succes Through Differentiation – of Anything. 32 . nr. Astfel producătorul poate obţine avantaj concureţial pe baza unor costuri marginale mai mici sau în urma realizării unui volum mare de vânzări. pentru a evita confruntarea directă cu concurenţi mai puternici. În general sunt puse în aplicare de către firme care dispun de o mare putere financiară. J.  Strategia dominaţiei prin diferenţiere sunt adoptate de către firmele care oferă clienţilor produse puternic individualizate. • în funcţie de vectorul de dezvoltare: strategii de penetrare. Această idee este susţinută şi de către Theodore Levitt.6. servicii de garanţie şi postgaranţie sau a unor unor produse sau servicii complementare. Quinn. Mintzberg. mai atractiv pentru consumatori. strategii de dezvoltare a pieţei. Totodată aceasta implică din partea firmei o atenţie sporită pentru menţinerea acestui avantaj faţă de competitori. care însă nu duce la modificări majore ale structurii sau performanţelor produsului.120-125 9 H.  Strategii de diferenţiere a imaginii. S. prin optimizaea costului de diferenţiere. strategiile de diferenţiere pot îmbrăca următoarele forme:  strategii de diferenţiere a preţului. Poate de asemenea include o simplă „cosmetizare” a produsului. service. în mod special cu ajutorul activităţilor de suport”9. Această strategie conferă firmei o putere de dominaţie tocmai prin unicitatea caracteristicilor produselor sau serviciilor sale. Strategia este în general adoptată de către firme mici şi mijlocii.care implică ulterior o creştere a productivităţii. C. aceasta bazându-se pe crearea unei imagini deosebite a produsului. o organizare mai bună a aproceselor de producţie. Abordarea lui Henry Mintzberg Henry Mintzberg. strategii de dezvoltare a produsului şi strategii de diversificare. Pearson Education International. Acestă cale poate fi utilizată de firme care nu se pot diferenţia de concurenţi sub alte forme. La rândul lor. raţionalizarea gamei de produse etc. J. să obţină avantaje superioare faţă de cele obţinute de industrie în ansamblul său. clasifică strategiile în principal după două criterii şi anume8: • în funcţie de caracterul şi starea evolutivă a acestora: strategii statice şi strategii dinamice.

Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism.Căprărescu. reprezentând activităţi rezervate prin excelenţă managementului superior12. în cazul căreia.  Strategia nediferenţierii. Strategii ale resurselor umane. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism. p. Bucureşti. Strategii tehnologice. Editura Rosetti.S. 2005. care sparge tiparele convenţionale de design şi care îi conferă caracteristici unice. În general. STRATEGII FUNCŢIONALE Eşecul sau succesul operaţionalizării strategiilor de faceri îşi are originea în modul de concepere şi aplicare a strategiilor funcţionale. 2005.189 11 A. p. obiectivele şi opţiunile strategice. proiectând şi asigurând suportul financiar. Strategii de diferenţiere calitativă care vizează acele caracteristici ale produsului care îl fac să fie mai bun decât produsele concurenţei (şi nu neapărat fundamental diferit). în condiţiile unei pieţe vaste. p. 1966. Aflate într-o relaţie de derivare cu strategiile de afaceri. Strategy. Prentice Hall. strategiile financiare corelează şi integrează celelalte strategii sub aspectul constituirii surselor. alocării bugetelor. Prin natura lor. Bucureşti. strategiile funcţionale concretizează şi detaliază la nivelul funcţiunilor. Strategii de aprovizionare. Editura Rosetti. Deciziile se adoptă la nivel centralizat. al controlului financiar. precizează termenele şi dimensiunile resurselor. Concept and Process.189 33 .83 12 G. strategiile funcţionale sunt asociate celor şase arii funcţionale11 care rezultă din lanţul valorii. Strategii de producţie. repartizarea profitului etc. şi anume: • • • • • • Strategii financiare. durabilitatea acestuia şi performanţele sale superioare. Strategiile resurselor umane detaliază politica de personal. singura cale de obţinere a avantajului este copierea produselor existente pe piaţă. a unui management slab performant.Naj. Strategii de marketing.Maljuf. să prevadă modalităţile de 10 G. precum şi strategiile adoptate la nivelul firmei. Aceasta se referă la: încrederea în produs. se adresează întregii organizaţii. Strategiile financiare. SUBIECTUL 14. dividendelor. N. modificări ale capitalului social.C.Căprărescu.  Strategii de diferenţiere a design-ului care conferă produsului ceva cu adevărat diferit. Astfel strategiile elaborate la nivelul funcţiunii de resurse umane urmăresc să planifice şi să recruteze necesarul de personal. contribuind astfel la obţinerea avantajului competitiv10.

precum şi utilizarea personalului acesteia vor contribui la realizarea obiectivelor generale ale organizaţiei”14. în prezent.  Strategia “investiţională“ care vizează alocarea continuă a nor sume importante pentru dezvoltarea potenţialului uman. având în vedere reducerea decalajului dintre performanţa efectivă a angajatului pe un post. O altă clasificare a strategiilor de resurse umane. 13 14 Ibidem. Landesberg.  Strategia de „supravieţuire“ se bazează pe constituirea la nivelul firmei a unui fond special.122 15 R. 1996. Spre deosebire de viziunea tradiţională. care să asigure coerenţa acţiunilor de personal. O altă abordare. în funcţie de decalajul de performanţă acoperit de activitatea de training şi dezvoltare. contribuind activ la dezvoltarea şi realizarea acesteia.376-377 17 I. O abordare interesantă a strategiilor din domeniul resurselor umane îi aparţine lui Rolf Bühner. delimitează următoarele tipuri de strategii17:  Strategia corectivă. în cadrul căreia se alocă resurse importante pentru activităţile de personal. 2003. În opinia lui Aurel Manolescu (2003) „strategiile din domeniul resurselor umane desemnează ansamblul obiectivelor pe termen lung privind resursele umane.C. principalele modalităţi de realizare a acestora şi resursele necesare sau alocate. în cadrul căreia alocarea unui nivel redus cheltuielilor cu activităţile de personal vizează obiectivul prevenirii unor eventuale conflicte cu caracter social.  Strategia de personal orientată valoric . Bucureşti. Bucureşti. să planifice şi să asigure dezvoltarea carierei13. care le limita la aspecte economice şi tehnice. p. Astfel.Man.Dima. 1994. însă doar cu caracter ocazional. care pot apărea ca urmare a lipsei de preocupare a managementului vis-a-vis de perfecţionarea personalului.care are la bază respectarea intereselor. p. este următoarea16:  Strategia de „conciliere.Manolescu. care asigură că structura.  Strategia „în salturi“ sau „hei-rup“. pentru realizarea ei corespunzătoare. Varlag Modern Industrie. Editura Economică. inversarea raportului scop-mijloace. în opinia specialistului. Editura Economică. În acest context resursele umane devin obiect sau element de investiţii pentru dezvoltarea ulterioară a firmei. şi performanţa care ar trebui obţinută pe postul respectiv. valorile şi cultura organizaţiei. Managementul activităţii industriale. luând în considerare mărimea cheltuielilor alocate.  Strategia de personal orientată spre resurse.190 A. în acelaşi moment. M. 1999 p.care vizează deciziile privind investiţiile din cadrul firmei. Personal Management. perfecţionare şi motivare a personalului. concomitent cu folosirea corespunzătoare a potenţialului acestuia. resursele umane influenţează considerabil conţinutul strategiei firmei. Strategii manageriale de firmă. care delimitează trei tipuri de astfele de strategii15:  Strategia de personal orientată spre investiţii .38 16 G. 223 34 . presupune. se au în vedere şi aspecte privind resursele umane. p.Mătăuţan. Bühner. Editura Academie Române. Bucureşti. p. Managementul resurselor umane. constituind reacţii de declanşare a unor situaţii de criză acută.formare. dorinţelor sau aspiraţiilor personalului.

speculează aspectele slabe ale acesteia. Editura ALL Beck.d19. Un alt criteriu. Strategia proactivă care urmăreşte eliminarea decalajului între performanţa ocupantului postului la un anumit moment şi performanţa dorită pe postul respectiv într-un moment viitor.  Strategia imitativă.  Strategia procesuală are ca obiectiv crearea unui cadru organizaţional stimulativ pentru învăţarea la toate nivelurile şi introducerea în permanenţă de noi cunoştinţe în organizaţie. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism.a. 18 I. 1999. în cadrul unei organizaţii. Editura Academie Române.190 20 C. servicii sau tehnologii înaintea concurenţilor.Căprărescu. definitorii în acest context. astfel fiind delimitate următoarele tipuri de strategii de resurse umane18:  Strategii de socializare. Russu. care îşi asumă rolul de satelit în relaţiile cu o altă firmă căreia îi furnizează diverse componente sau servicii tehnice.C.Man. În literatura de specialitate. prin promovare. prin rotaţia pe posturi. care are în vedere luarea în considerare de către firmă a firmelor aflate în poziţii de lider pe piaţă.  Strategii de valorizare. Management strategic. având ca obiectiv dezvoltarea acelor competenţe specifice posturilor angajaţilor săi. adoptată de către firme care. Editura Rosetti. folosiţi ca şi mentori pentru ceilalţi angajaţi. care pot fi prezentate astfel20:  Strategia ofensivă. în urma analizei unei alte firme intens inovative. 224 19 G.Dima. care urmăresc integrarea noilor angajaţi în cultura organizaţională. care intră în comportamentul firmelor mici. tehnologice.  Strategia interstiţială. Bucureşti. 2005. având ca obiectiv menţinerea poziţiei obţinute de către firmă în plan tehnologic sau comercial.  Strategii de dezvoltare. achiziţiilor de know-how. Strategiile tehnologice se referă la funcţiunea de cercetare-dezvoltare şi are în vedere asigurarea capacităţii competitive a firmei în planul inovării tehnice. prin preluarea performanţelor inovaţionale ale acestora cu ajutorul licenţelor. 1999 p. M. fără potenţial financiar corespunzător. îl reprezintă etapele carierei pe care le parcurge orice individ. brevetelor. p. prin care se încearcă obţinerea unei poziţii favorizante în plan tehnologic sau comercial prin promovarea pe piaţă a unor produse.  Strategia dependentă.m. p. Bucureşti. Bucureşti.  Strategii de specializare. sunt strategiile inovaţionale.  Strategia defensivă. 125 35 . sau dezvoltarea lor pe verticală. care urmăreşte dezvoltarea angajaţilor prin utilizarea competenţelor şi experienţei unora dintre angajaţi. Managementul activităţii industriale. contrapunându-le propriilor aspecte forte. care urmăresc dezvoltarea pe orizontală a angajaţilor. în opinia aceloraşi autori. metodologice ş.

Bucureşti.Băşanu. Obiectivele specifice sunt orientate înspre stabilirea gradului de încărcare a capacităţii de producţie. asigurând a anumită stabilitate şi consecvenţă în relaţiile cu furnizorii21. politica din domeniul calităţii. Editura Economică. M. Strategii defensive (faţă de furnizorii apreciaţi ca puternici). p. 2004. programul de întreţinere şi reparaţii. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism. politica de promovare. Editura Rosetti.191 22 Ghe. Bucureşti. 2005. Ediţia a treia. politica stocurilor.Căprărescu. Strategii în scopul obţinerii de oportunităţi pe piaţă. 409 36 . a formelor de organizare a proceselor tehnologice. Strategii pe surse de aprovizionare.Pricop. Cele mai importante tipuri de strategii corespunzătoare acestei funcţiuni sunt următoarele22: Strategii în domeniul preţurilor. programarea şi urmărirea producţiei. Strategii de penetrare (faţă de furnizorii apreciaţi ca slabi). Strategii de echilibru (faţă de furnizorii apreciaţi ca egali). Strategiile de producţie concretizează conţinutul strategiilor inovaţionale şi de marketing. 21 G. Managementul aprovizionăriii şi desfacerii. politica de distribuţie. politica de produs politica de preţ. Strategiile de marketing se referă la stabilirea mixului de marketing şi la planificarea strategică de marketing. p.      Strategiile de aprovizionare sunt cele prin prisma cărora resursele relaţionale capătă o importanţă deosebită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful