Sunteți pe pagina 1din 98

PL

Pojemno urzdzenia 500-1000 g.

CZ

Kapacita pekrny 500-1000 g.

SK

Kapacita zariadenia 500-1000 g.

HU

A kszlk befogadkpessge 500-1000 g.

RO

Capacitate 500-1000 g.

RU

500-1000 .

BG

500-1000 .

UA

500-1000 .

EN

Appliance capacity 500-1000 g.

instrukcja
uytkowania
user
manual

43Z011

43Z011

Wypiekacz do
chleba
Bread baking
machine

Wypiekacz do
chleba
Bread baking
machine

PL

Cyfrowy programator czasu (opnienie do 13 h).

CZ

Digitln asova (odloen startu a 13 hod.).

SK

Digitlny asova (odloen tart do 13 h).

HU

Digitlis idprogramoz (ksleltets 13 h-ig).

RO

Programare electronic a timpului (cu retard de pn la 13 h).

RU

13 .

BG

( 13 h).

UA

( 13 .).

EN

Digital timer (up to 13 h delay).

PL

Wyjmowana misa i mieszado pokryte nieprzywierajc powok.

Linia Produktw Product Line

CZ

Odnmateln msa a mchadlo s povrchem zabraujcm pipkn.

SK

Vyberaten misa a mieaka s neprinavm povrchom.

HU

Kivehet tl s tapadsgtl bevonattal rendelkez keverlapt.

RO

Vas mobil i compartiment de amestecare acoperite cu un strat


mpotriva lipirii.

RU

C
.

BG

UA

M, ,
.

EN

Removable baking tin and kneading pegs with anti-stick coating.

RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA

WYPIEKACZ DO CHLEBA
Typ 43Z011

APARAT PENTRU COPT PINEA

411

DOMC PEKRNA

1219

GW 43-008

SK NVOD NA OBSLUHU

2027

43Z011

5360

UA

KENYRST

www.zelmer.pl
www.zelmer.com

4452

HU HASZNLATI UTASTS

43Z011 Tpus

T 43Z011

BG

DOMCA PEKRE
Typ 43Z011

3643

RU

CZ NVOD K POUIT

Typ 43Z011

Tip 43Z011

2835

43Z011

6168

LT

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

DUONKEP
Tipas 43Z011

6976

Krajalnica
Slicer

Czajnik
Electric kettle

Maszynka
do mielenia
Meat mincer

Robot kuchenny
Food processor

Sokowirwka
Juice extractor

Mikser
Mixer

Blender rczny
Hand blender

LV LIETOANAS INSTRUKCIJA

MAIZES CEPANAS MANA


Tips 43Z011

7784

ET KASUTUSJUHEND

LEIVAKPSETAJA
Mudel 43Z011

8592

EN USER MANUAL

BREAD BAKING MACHINE


Type 43Z011

93100

www.zelmer.pl
www.zelmer.com

PL

3
2

8
9

11

15
12

Wskazwki dotyczce bezpieczestwa

5
18 17 16 14

Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji uytkowania. Szczegln uwag naley powici wskazwkom
dotyczcym bezpieczestwa, tak aby podczas uytkowania
urzdzenia zapobiec wypadkom i/lub unikn uszkodzenia
urzdzenia. Instrukcj uytkowania radzimy zachowa, aby
mogli Pastwo z niej korzysta rwnie w trakcie pniejszego uytkowania urzdzenia.

13

10

10

11

12

13

14

15

Szanowni Klienci

16

Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia zapoznaj


si z treci caej instrukcji obsugi.
Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celw biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniaj si.
Urzdzenie zawsze podczaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prdu przemiennego) wyposaonego
w koek ochronny o napiciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urzdzenia.
Zawsze umieszczaj urzdzenie na paskiej, rwnej
powierzchni, aby nie spado w trakcie zagniatania
gstego ciasta. Jest to szczeglnie wane w przypadku
stosowania zaprogramowanych funkcji oraz jeli urzdzenie pozostawione jest bez nadzoru. W przypadku
wyjtkowo gadkich powierzchni, urzdzenie umie na
cienkiej, gumowej podkadce.
Podczas pracy urzdzenia, umie je w odlegoci co
najmniej 10 cm od innych przedmiotw.
Nie umieszczaj urzdzenia na lub w pobliu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorcego piekarnika.
Zwr szczegln uwag podczas przenoszenia urzdzenia, zwaszcza, jeeli w rodku znajduj si gorce
substancje.
Nie wolno wyjmowa pojemnika do wypieku podczas
pracy urzdzenia.
Nie stosuj wikszej iloci skadnikw ni podano w przepisie. W przeciwnym wypadku, chleb nierwno si upiecze lub ciasto wyleje si na zewntrz. Stosuj si do zalece niniejszej instrukcji obsugi.
Do urzdzenia nie wkadaj folii aluminiowej ani innych
materiaw, gdy mog one spowodowa poar lub
zwarcie.
Nie przykrywaj urzdzenia rcznikiem, ani innymi materiaami w czasie pracy. Ciepo i para musz znajdowa
ujcie z urzdzenia. W przypadku przykrycia urzdzenia atwopalnymi materiaami, kontaktu z zasonami itp.
zachodzi ryzyko poaru.
Przed ustawieniem urzdzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wyprbuj dany
przepis w czasie, gdy mona obserwowa urzdzenie,
upewniajc si, e skadniki dobrane s w odpowiednich
proporcjach, ciasto nie jest zbyt gste lub rzadkie, a ilo
masy nie jest zbyt dua i ciasto nie wylewa si.
Podczas wyjmowania z urzdzenia pojemnika do
wypieku wraz z upieczonym chlebem uywaj do tego

specjalnych rkawic lub tkanin zabezpieczajcych


przed poparzeniem, poniewa pojemnik i chleb s
bardzo gorce.
Wycz urzdzenie od gniazdka sieci elektrycznej, gdy
nie jest uywane oraz przed rozpoczciem czyszczenia.
Wycz urzdzenie od gniazdka sieci elektrycznej przed
zblieniem do czci bdcych w ruchu podczas uytkowania.
Nie wycigaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pocigajc za przewd.
Przewd zasilajcy nie moe zwisa nad brzegiem stou
lub blatu ani dotyka gorcej powierzchni.
Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposb widoczny uszkodzona.
Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u wytwrcy lub
w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez
wykwalifikowan osob w celu uniknicia zagroenia.
Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony personel. Nieprawidowo wykonana naprawa moe
spowodowa powane zagroenia dla uytkownika.
W razie wystpienia usterek radzimy zwrci si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj gorcych powierzchni urzdzenia. Stosuj
rkawice kuchenne. Po zakoczonym procesie pieczenia urzdzenie jest bardzo gorce.
Pozostaw urzdzenie do ochodzenia przed demontaem i czyszczeniem. Urzdzenie wyposaone jest w termoizolowan obudow. Metalowe czci urzdzenia
nagrzewaj si podczas pracy.
Nie myj pod biec wod, ani nie zanurzaj urzdzenia
i przewodu zasilajcego w wodzie.
Do mycia obudowy nie uywaj agresywnych detergentw w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one midzy innymi usun naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie myj metalowych czci w zmywarkach. Agresywne
rodki czyszczce stosowane w tych urzdzeniach
powoduj ciemnienie w/w czci. Myj je rcznie, z uyciem tradycyjnych pynw do naczy.
Stosowanie akcesoriw innych ni zalecane przez producenta moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia.
Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
majce dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba
e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj
uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo.
Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si
sprztem.
Naley upewni si, e powysze wskazwki zostay
zrozumiane.

Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Dane techniczne
Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Wypiekacz do chleba jest urzdzeniem klasy I, wyposaonym w przewd przyczeniowy z y ochronn i wtyczk ze
stykiem ochronnym.
Urzdzenie spenia wymagania obowizujcych norm.
Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urzdzenie elektryczne niskonapiciowe (LVD)
2006/95/EC.
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
2004/108/EC.
Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronach
www.zelmer.pl.

Budowa urzdzenia

(Rys. A)

ELEMENTY URZDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zdejmowana pokrywa
Uchwyt
Okienko
Grny otwr wentylacyjny
Boczne otwory wentylacyjne
Pojemnik do wypieku
opatka mieszajca
Komora wypieku
Panel sterowania

AKCESORIA
10 yka do mierzenia
11 Pojemnik do mierzenia
12 Haczyk do wyjmowania opatki mieszajcej

PANEL STEROWANIA
13 Wywietlacz LED wywietla informacje dotyczce
wybranego programu, czasu pozostaego do koca programu oraz stopnia przyrumienienia chleba.
Na wywietlaczu pojawi si oznaczenie 1P i rozlegnie si
sygna dwikowy. Cyfra 1 okrela, i domylnie wybrany
jest program pierwszy czyli Basic. P oznacza podstawowe ustawienie poziomu przyrumieniania, ktre odnosi si
do redniego przyrumienienia. Moe wystpowa rwnie
oznaczenie H mocne przyrumienienie lub L sabe
przyrumienienie. Po kilku sekundach informacja na wywietlaczu zmieni si na 3:00, pokazujc zakodowany czas
trwania programu. W czasie trwania programu na wywietlaczu bd widoczne informacje dotyczce postpu procesu
wypieku. Czas widoczny na wywietlaczu bdzie stopniowo
mala, a do osignicia wartoci 0:00.
14 Przycisk START/STOP rozpoczyna i koczy program.
15 Przyciski programatora czasu DELAY TIMER ustawienie zegara.
16 Przycisk CRUST ustawianie danego stopnia przyrumienienia.

17 Przycisk MENU wybr programu.


18 Sygnalizator wybranego programu pracy.

Funkcje urzdzenia
FUNKCJA BRZCZYKA

Brzczyk wcza si:


Po naciniciu przyciskw programujcych.
Podczas drugiego procesu mieszenia ciasta, aby okreli moment, w ktrym do ciasta mona doda skadniki
takie jak np. ziarna, owoce, orzechy.
Po zakoczeniu programu.
UWAGA: Po naciniciu przycisku START/STOP jest
moliwo wyczenia dwiku. W tym celu nacinij
przycisk CRUST, na wywietlaczu pojawi si OFF, co
oznacza, i dwik zosta wyczony. Jeeli ponownie
naciniesz przycisk CRUST, na wywietlaczu pojawi
si ON i usyszysz dwukrotny sygna dwikowy, co
oznacza, i dwik zosta aktywowany.

FUNKCJA PAMICI

W przypadku krtkiej przerwy w dostawie prdu, wynoszcej


do 5 minut, pozycja programu jest zapamitywana i urzdzenie moe kontynuowa prac po usuniciu awarii. Moliwe
jest to wycznie, jeeli program zosta zatrzymany przed
faz mieszania ciasta. W innym przypadku niezbdne jest
rozpoczcie caego procesu od pocztku.

FUNKCJE BEZPIECZESTWA

Jeli po wczeniejszym uytkowaniu urzdzenia temperatura


urzdzenia jest zbyt wysoka (powyej 40C) dla nowego programu, po ponownym naciniciu przycisku START/STOP
na wywietlaczu pojawi si komunikat H:HH i wyemitowany
zostanie sygna dwikowy. W takim przypadku przytrzymaj
przycisk START/STOP do momentu, gdy komunikat H:HH
zniknie z wywietlacza i pojawi si na nim ustawienie podstawowe. Nastpnie, wyjmij pojemnik do wypieku i poczekaj,
a urzdzenie si ochodzi.
Program BAKE ONLY moe zosta rozpoczty w kadym
momencie, nawet, jeli urzdzenie jest rozgrzane.

Dziaanie i obsuga urzdzenia

(Rys. B)

1 W pojemnik do wypieku.
Pojemnik do wypieku pokryty jest powok zapobiegajc
przywieraniu. Umie pojemnik dokadnie na rodku podstawy, wewntrz urzdzenia. Lekkie nacinicie rodka
pojemnika spowoduje zablokowanie spryn przytrzymujcych pojemnik po prawej i po lewej stronie komory. Aby
wyj pojemnik, zdecydowanym ruchem pocignij za uchwyt
do przenoszenia pojemnika do gry.
UWAGA: Po zakoczeniu procesu pieczenia uchwyt
jest gorcy. Naley uy rkawicy kuchennej.

2 W opatk mieszajc.
Osad opatk mieszajc nakadajc otwr w opatce mieszajcej na trzpie wpojemniku do wypieku.

3 Dodaj skadniki.
Skadniki wkadaj do pojemnika zgodnie z kolejnoci
okrelon w odpowiednim przepisie. Przykadowe przepisy
podano w dalszej czci instrukcji.
4 Zamknij pokryw.
5 W wtyczk przewodu przyczeniowego do
gniazda sieci elektrycznej.
6 Wybierz dany program przy pomocy przycisku
MENU.
Basic (podstawowy)
Do przygotowania biaego, pszennego i ytniego pieczywa.
To najczciej uywany program.
Rapid (szybki)
Do szybkiego przygotowania biaego, pszennego i ytniego
pieczywa.
Sweet (sodkie pieczywo)
Do przygotowywania sodkiego ciasta na zakwasie.
French (ciasto francuskie)
Do przygotowania szczeglnie lekkiego biaego pieczywa.
Yeast free (pieczywo bez drody)
Do wyrobienia i przygotowania bochenkw chleba o wadze
do 750 g.
Whole wheat (pieczywo razowe)
Do przygotowania pieczywa razowego.
Dough (ciasto)
Do przygotowania ciasta.
Bake only (przyrumienianie)
Do przyrumieniania chleba i ciasta.
7 Wybierz dany stopie przyrumienienia.
Przycisk CRUST suy do ustawienia danego stopnia
przyrumienienia: P MED (REDNIE), H DARK (CIEMNE),
LLIGHT (LEKKIE). Na wywietlaczu LCD pojawi si odpowiednio litery P, H lub L.
8 W razie potrzeby ustaw czas rozpoczcia programu
za pomoc przycisku DELAY TIMER.
Moliwe jest opnienie rozpoczcia kadego z programw.
Poza czasem trwania wypieku, ktry jest automatycznie
zakodowany zgodnie z wybranym programem, moliwe
jest rwnie wprowadzenie dokadnej godziny, o ktrej
rozpoczte zostanie przygotowanie produktu. Ustawienie to mona zmienia przy pomocy przyciskw + oraz -,
ktre zmieniaj ustawiony czas o 10 minut.
Najdusze moliwe ustawienie czasu wynosi 13 godzin.
Podczas korzystania z funkcji programatora czasu nie
wolno uywa atwo psujcych si skadnikw takich jak
mleko, owoce, jogurt, cebula, jajka itp.
9 Nacinij przycisk START/STOP.
UWAGA: Po naciniciu przycisku START/STOP jest
moliwo wyczenia dwiku. W tym celu nacinij
przycisk CRUST, na wywietlaczu pojawi si OFF, co
oznacza, i dwik zosta wyczony. Jeeli ponownie
naciniesz przycisk CRUST, na wywietlaczu pojawi
si ON i usyszysz dwukrotny sygna dwikowy, co
oznacza, i dwik zosta aktywowany.

Przycisk START/STOP suy rwnie do zatrzymania programu


w kadej chwili. W tym celu nacinij i przytrzymaj przez okoo
3sekundy przycisk START/STOP, do momentu gdy rozlegnie
si sygna dwikowy. Na wywietlaczu pojawi si pocztkowa
pozycja wybranego programu. Jeeli chcesz zastosowa inny
program, wybierz go przy pomocy przycisku MENU.
10 Mieszanie i zagniatanie ciasta.
Urzdzenie do wypieku chleba automatycznie miesza
izagniata ciasto do momentu, w ktrym osignie ono odpowiedni konsystencj.
UWAGA: Podczas fazy mieszania i zagniatania ciasta
pokrywa urzdzenia powinna by zamknita. Podczas
tej fazy mona jeszcze dodawa niewielkie iloci wody,
pynu lub innych skadnikw.

11 Pozostawianie ciasta do wzrostu.


Po ostatnim cyklu mieszenia, urzdzenie nagrzewa si do
temperatury optymalnej dla wzrostu ciasta.
UWAGA: Podczas fazy wzrostu ciasta zamknij pokryw
i nie otwieraj jej a do zakoczenia wypieku chleba.
Zdjcia maj na celu jedynie przedstawienie fazy wzrostu ciasta.
Podczas fazy wzrostu ciasta, pieczenia i podgrzewania
opatka nie obraca si, pracuje tylko grzaka.
12 Pieczenie.
Urzdzenie do wypieku chleba automatycznie ustawia
czas i temperatur pieczenia. Jeli chleb jest zbyt jasny
pod koniec programu, zastosuj program BAKE ONLY, aby
mocniej przyrumieni chleb. W tym celu nacinij przycisk
START/STOP przytrzymujc go przez okoo 3 sekundy (do
momentu, gdy rozlegnie si sygna dwikowy). Nastpnie
wcinij przycisk BAKE ONLY. Gdy dany poziom przyrumienienia zostanie osignity zatrzymaj proces, przytrzymujc
przez okoo 3sekundy przycisk START/STOP (do momentu,
gdy rozlegnie si sygna dwikowy).
UWAGA: Podczas fazy pieczenia ciasta zamknij pokryw
i nie otwieraj jej a do zakoczenia wypieku chleba. Zdjcia maj na celu jedynie przedstawienie fazy pieczenia.

13 Podgrzewanie.
Po zakoczeniu procesu pieczenia wcza si brzczyk,
ktry sygnalizuje, e chleb moe zosta wyjty z urzdzenia. Natychmiast rozpoczty zostaje rwnoczenie jednogodzinny proces podgrzewania.
14 Zakoczenie faz programu.
Po zakoczeniu programu wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego z gniazda sieci elektrycznej.
15 Wyjmij pojemnik do wypieku korzystajc z rkawicy
kuchennej i przewr go.
16 Jeli chleb nie wychodzi od razu z pojemnika kilkakrotnie, delikatnie wstrznij pojemnikiem, a chleb wypadnie.
UWAGA: Jeli opatka mieszca pozostanie wewntrz
chleba, mona nieznacznie naci bochenek i wycign opatk na zewntrz. Moesz rwnie zastosowa
haczyk do wyjmowania opatki mieszajcej.

czenia piekarnikw lub wszelkich innych rodkw, ktre


mog porysowa lub zniszczy powok urzdzenia.
Usuwaj wszystkie skadniki oraz okruchy z pokrywy, obudowy i komory wypieku za pomoc wilgotnego rcznika.
Nie wolno zanurza urzdzenia w wodzie, ani wlewa
wody do komory wypieku!
Aby uatwi czyszczenie mona zdj pokryw ustawiajc j pionowo a nastpnie pocigajc do gry.
Pojemnik do wypieku naley przetrze z zewntrz wilgotn szmatk. Wntrze pojemnika mona my przy
uyciu pynu do zmywania naczy. Pojemnika nie zanurzaj wwodzie.
opatk do mieszania oraz trzpie napdzajcy czy
natychmiast po uyciu. Jeli opatki do mieszania pozostan w pojemniku, bdzie je pniej trudno stamtd
wyj. W takim przypadku napenij pojemnik ciep wod
i pozostaw na 30 minut. Nastpnie wyjmij opatki.
Pojemnik pokryty jest powok nieprzywierajc. Nie
wolno uywa metalowych przedmiotw, ktre mogyby j
porysowa. Kolor powoki bdzie si zmienia wraz zuytkowaniem urzdzenia. Jest to sytuacja normalna. Zmiana
ta w aden sposb nie zmienia waciwoci powoki.
Przed schowaniem urzdzenia upewnij si, e urzdzenie cakowicie wystygo i jest suche. Urzdzenie naley
przechowywa z zamknit pokryw.

Ogrzewanie urzdzenia w celu wzrostu ciasta.


Ogrzewanie wczane jest jedynie w przypadku, jeli temperatura pokojowa wynosi poniej 25C. Jeli temperatura
pokojowa jest wysza ni 25C, skadniki maj ju odpowiedni temperatur i nie wymagaj podgrzewania.

Czyszczenie i konserwacja

Przed

pierwszym uyciem urzdzenia dokadnie umyj


pojemnik do wypieku oraz opatk mieszajc przy uyciu delikatnego detergentu (nie wolno zanurza pojemnika do wypieku w wodzie).
Przed pierwszym uyciem, zaleca si nasmarowa nowy
pojemnik do wypieku oraz opatk mieszajc tuszczem
odpornym na wysok temperatur, a nastpnie nagrza
je w piekarniku przez okoo 10 minut. Po wystygniciu
usu tuszcz z pojemnika przy uyciu rcznika papierowego. Dziki temu zabiegowi chroniona bdzie powoka
zapobiegajca przywieraniu ciasta. Czynno t mona
powtrzy raz na jaki czas.
Odczekaj a urzdzenie wystygnie przed czyszczeniem lub
schowaniem. Przed kolejnym procesem zagniatania i pieczenia, urzdzenie musi ostygn przez okoo p godziny.
Przed czyszczeniem odcz urzdzenie od sieci elektrycznej i odczekaj a wystygnie. Do mycia uywaj
agodnego detergentu. Nie wolno uywa chemicznych
rodkw czyszczcych, benzyny, rodkw do czysz-

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZCE URZDZENIA


Problem

Przyczyna

Rozwizanie

Z komory pieczenia lub


zotworw wentylacyjnych
wydobywa si dym.

Skadniki przykleiy si do komory


pieczenia lub do zewntrznej czci
pojemnika do wypieku.

Odcz urzdzenie od sieci elektrycznej i wyczy zewntrzn cz


pojemnika do wypieku lub komor pieczenia.

Chleb opada w rodku i jest


wilgotny na spodzie.

Chleb zosta pozostawiony zbyt


dugo w pojemniku po upieczeniu
ipodgrzaniu.

Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku przed zakoczeniem funkcji


podgrzewania.

Chleb trudno jest wyj


zpojemnika.

Spd bochenka przyklei si do opatki


mieszajcej.

Przed kolejnym wypiekiem wyczy opatk mieszajc i wa. W razie


koniecznoci, napenij pojemnik ciep wod ipozostaw na 30 minut.
Pozwoli to w prosty sposb wyj iwyczyci opatki mieszajce.

Skadniki nie zostay


wymieszane lub chleb
nieodpowiednio si upiek.

Urzdzenie nie wcza


si. Wcza si sygna
dwikowy. Na wywietlaczu
pojawi si komunikat H:HH.

Niewaciwe ustawienie programu.

Sprawd wybrane menu i inne ustawienia.

Nacinito przycisk START/STOP


podczas pracy urzdzenia.

Nie wykorzystuj tych samych skadnikw i rozpocznij cay proces od


nowa.

Podczas pracy urzdzenia kilkakrotnie


zostaa podniesiona pokrywa.

Pokryw mona otwiera wycznie, jeeli czas na wywietlaczu


wynosi wicej ni 1:30.
Naley upewni si, e pokrywa zostaa waciwie zamknita.

Duga przerwa w dostawie prdu


podczas pracy urzdzenia.

Nie wykorzystuj tych samych skadnikw i rozpocznij cay proces od


nowa.

Rotacja opatek mieszajcych jest


zablokowana.

Sprawd, czy opatki mieszce nie zostay zablokowane przez ziarna,


itp. Wycignij pojemnik do wypieku isprawd, czy elementy napdowe
si obracaj. Wprzeciwnym wypadku urzdzenie naley odda do
punku naprawy.

Urzdzenie nie wystygo po


poprzednim procesie pieczenia.

Nacinij i przytrzymaj przycisk START/STOP, a na wywietlaczu


pojawi si normalny kod programu. Odcz urzdzenie od sieci
elektrycznej. Wyjmij pojemnik do wypieku iodczekaj, a wystygnie
iosignie temperatur pokojow. Nastpnie podcz urzdzenie do
sieci elektrycznej iponownie wcz.

Problem

Przyczyna

Rozwizanie

Rozpocznij test urzdzenia. W tym celu naciskajc iprzytrzymujc


Urzdzenie nie wcza si.
przycisk menu odcz urzdzenie od sieci elektrycznej, a nastpnie
Urzdzenie wydaje sygna
ponownie je podcz. Zwolnij przycisk. Zostanie przeprowadzony test
Bd programu lub bd elektroniczny.
dwikowy. Na wywietlaczu
urzdzenia. Ponownie odcz urzdzenie od sieci elektrycznej. Na
pojawia si komunikat LLL.
wywietlaczu powinien pojawi si kod normalnego programu 1P.
Wprzeciwnym wypadku urzdzenie naley odda do punku naprawy.
Na wywietlaczu pojawia si
Bd programu lub bd elektroniczny.
komunikat EEE.

Naley postpowa zgodnie z powyszym opisem.

Urzdzenie zostao wyczone poprzez


Naley zawsze zatrzymywa urzdzenie przy uyciu przycisku
Po ponownym wczeniu
odczenie od sieci zasilania w trakcie START/STOP. Resetowanie urzdzenia: Nacinij iprzytrzymaj przez
urzdzenia, na wywietlaczu
trwania fazy nagrzewania. Program
10 sekund przycisk START/STOP, a na wywietlaczu pojawi si
pojawia si komunikat 000.
podstawowy P1 nie zosta ustawiony.
symbol P wraz znumerem programu.

KLASYCZNE PRZEPISY
BIAY CHLEB

Urzdzenie szczeglnie nadaje si


do stosowania gotowych mieszanek
chlebowych, ktre dostpne s wsklepach.

CIASTO Z ORZECHAMI
I RODZYNKAMI
Skadniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub maso
Sl
Cukier
Mka typu 500
Suche drode
Rodzynki
Rozdrobnione orzechy

350 ml
1 yki stoowej
1 yeczka
2 yki stoowe
540 g
1 yeczka
100 g
3 yki stoowe

CHLEB NA MALANCE
300 ml
1 yki stoowej
1 yeczka
1 yka stoowa
540 g
1 yeczka

Skadniki:
Malanka
Margaryna lub maso
Sl
Cukier
Mka typu 550
Suche drode

300 ml
1 yki stoowej
1 yeczka
2 yki stoowe
540 g
1 yeczka

Program: BASIC

Program: BASIC lub FRENCH

CHLEB SONECZNIKOWY

CHLEB Z SIEDMIU ZB

Skadniki:
Woda
Maso
Mka typu 550
Nasiona sonecznika
Sl
Cukier
Suche drode

Skadniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub maso
Sl
Cukier
Mka typu 550
Pszenna mka razowa
Patki z 7 zb
Suche drode

350 ml
1 yka stoowa
540 g
5 yek stoowych
1 yeczka
1 yka stoowa
1 yeczka

300 ml
1 yki stoowej
1 yeczka
2 yki stoowej
240 g
240 g
60 g
1 yeczka

Program: BASIC
Rodzynki i orzechy mona dodawa
po usyszeniu pierwszego sygnau
dwikowego lub po 1 cyklu mieszenia
ciasta.

Program: BASIC
Rada: nasiona sonecznika mona zastpi
nasionami dyni. Praenie nasion na patelni
sprawi, i nabior one intensywniejszego
smaku.

Program: WHOLE WHEAT


W przypadku zastosowania caych ziaren
naley je wczeniej namoczy.

CHLEB CEBULOWY

CHLEB RAZOWY

CIASTO Z CZEKOLADA I ORZECHAMI

Skadniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub maso
Sl
Cukier
Dua, posiekana cebula
Mka typu 550
Suche drode

Skadniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub maso
Jaja
Sl
Cukier
Mka typu 550
Pszenna mka razowa
Suche drode

250 ml
1 yka stoowa
1 yeczka
2 yki stoowe
1 szt.
540 g
1 yeczka

Program: BASIC
Ten chleb naley od razu upiec.

Skadniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub maso
Sl
Cukier
Mka typu 550
Suche drode

300 ml
1 yki stoowej
1 szt.
1 yeczka
2 yeczki
360 g
180 g
1 yeczka

Program: WHOLE WHEAT


Uwaga: Stosujc program DELAY TIMER
zamiast jajek naley doda wicej wody.

Skadniki:
Woda
Krem czekoladowoorzechowy
Sl
Cukier puder
Mka typu 500
Mka zwyka
Suche drode
Program: FRENCH

275 ml
90 ml
1 yeczki
1 yeczki
300 g
150 g
yeczki

CHLEB Z ORZECHAMI, MIGDAAMI


IMIODEM
Skadniki:
Woda
Maso
Sl
Cukier
Pokrojone orzechy
Pokrojone migday
Mid
Mka typu 550
Suche drode

300 ml
1 yki stoowej
1 yeczka
1 yeczka
1 yka
1 yka
1 yka
540 g
1 yeczka

Program: BASIC

FRANCUSKIE BAGIETKI

CISTO NA PIZZ

Skadniki:
Woda
Mid
Sl
Cukier
Mka typu 550
Suche drode

Skadniki:
Woda
Sl
Oliwa z oliwek
Mka typu 500
Cukier
Suche drode

300 ml
1 yka stoowa
1 yeczka
1 yeczka
540 g
1 yeczka

Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta podziel
gotowe go na 2-4 czci, uformuj dugie
bochenki i odstaw na 30-40 minut. Ukonie
ponacinaj ciasto i wstaw do piekarnika.

300 ml
3
/4 yeczki
1 yka stoowa
450 g
2 yeczki
1 yeczka

Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta rozwakuj
go, uformuj okrgy ksztat i odstaw na 10
minut. Rozsmaruj sos ina dodatki. Piecz
wpiekarniku przez 20 minut.

W tabelach znajduj si przykadowe przepisy oraz orientacyjne iloci skadnikw. Nie naley traktowa tych zapisw jako ksiki kulinarnej.
Postpuj wedug indywidualnych upodoba oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach.

KIEDY DOKONA KOREKTY W PRZEPISACH


Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwizanie
(opis poniej)

Chleb ronie zbyt szybko.

- Zbyt duo drody, zbyt dua ilo mki, niewystarczajca ilo soli.

a/b

- Brak lub zbyt mao drody.

a/b

- Stare lub niewiee drode.

Chleb nie ronie wcale lub


wsposb niewystarczajcy.

Ciasto zbyt mocno ronie


iwylewa si z pojemnika.

Chleb opada w rodku.

Chleb jest ciki, grudkowaty.

Chleb nie jest upieczony


wrodku

Chropowata struktura chleba,


lub zbyt duo otworw w
chlebie

- Zbyt gorcy pyn.

- Nastpi kontakt drody z pynem.

- Nieodpowiedni rodzaj mki lub niewiea mka.

- Zbyt dua lub zbyt maa ilo pynu.

a/b/g

- Zbyt mao cukru.

a/b

- Jeli woda jest zbyt mikka, drode mocniej fermentuj.

- Zbyt duo mleka powoduje fermentacj drody.

- Ilo ciasta jest wiksza od pojemnoci pojemnika ichleb opada.

a/f

- Fermentacja jest zbyt krtka lub zbyt szybka ze wzgldu na nadmiern temperatur
wody lub komory pieczenia, lub nadmiern wilgotno.

c/h/i

- Brak soli lub niewystarczajca ilo cukru.

a/b

- Zbyt duo pynu.

- Zbyt duo mki lub zbyt mao pynu.

a/b/g

- Zbyt mao drody lub cukru.

a/b

- Zbyt duo owocw, mki razowej lub innego skadnika.

- Stara lub niewiea mka.

- Zbyt dua lub zbyt maa ilo pynu.

a/b/g

- Zbyt dua wilgotno.

- Przepis z wilgotnymi skadnikami, np. jogurtem.

- Zbyt dua ilo wody.

- Brak soli.

- Dua wilgotno, zbyt gorca woda.

h/i

- Zbyt duo pynu.

Prawdopodobna przyczyna

Rozwizanie
(opis poniej)

- Objto chleba jest zbyt dua wzgldem pojemnika.

a/f

Problem

Nieupieczona, gbczasta
powierzchnia.

- Zbyt duo mki, szczeglnie w przypadku jasnego chleba.

- Zbyt duo drody lub zbyt mao soli.

a/b

- Zbyt duo cukru.

a/b

- Inne sodkie skadniki oprcz cukru.

Kromki chleba s nierwne lub


wrodku znajduj si grudki.

- Chleb nie schodzi si wystarczajco (para nie zdya uj).

Na skrce chleba znajduje


si mka

- Po mieszaniu ciasta po bokach urzdzenia pozostaa mka.

g/i

Rozwizania dla powyszych problemw

a) Naley dokadnie odmierza skadniki.


b) Naley dopasowa ilo skadnikw i sprawdzi, czy
wszystkie skadniki zostay dodane.
c) Naley doda inny pyn lub pozostawi go do schodzenia w temperaturze pokojowej. Skadniki naley dodawa
zgodnie z kolejnoci okrelon w odpowiednim przepisie.
Po rodku nasypanej mki zrobi doek i wsypa do niego
rozdrobnione lub suche drode. Nie naley dopuci,
aby drode weszy w bezporedni kontakt zpynem.
d) Naley stosowa wycznie wiee i odpowiednio przechowywane skadniki.
e) Naley zmniejszy cakowit ilo skadnikw, nie dodawa wicej mki ni podano w przepisie. Naley zmniejszy ilo skadnikw o .
f) Naley zmniejszy ilo dodanego pynu. Jeli uywane
s skadniki zawierajce wod, naley odpowiednio
zmniejszy wtedy ilo pynu.
g) W przypadku bardzo wilgotnej pogody, doda o 1-2 yki
stoowe mniej wody.
h) W przypadku ciepej pogody, nie stosowa funkcji programatora czasu. Naley uywa chodne pyny.
i) Natychmiast po upieczeniu naley wyj chleb z pojemnika i pozostawi go do wystygnicia przez przynajmniej
15 minut przed krojeniem.
j) Naley zmniejszy ilo drody lub wszystkich skadnikw o 1/4.

Uwagi dotyczce przepisw


1. Skadniki

Ze wzgldu na fakt, e kady skadnik odgrywa okrelon rol w pomylnym procesie wypieku chleba, ich
poprawne odmierzanie jest rwnie wane, co kolejno
ich dodawania.
Najwaniejsze skadniki takie, jak pyn, mka, sl,
cukier czy drode (mona stosowa suche lub wiee
drode) wpywaj na sukces w przygotowaniu ciasta
i chleba. Naley zawsze stosowa odpowiednie iloci
skadnikw w odpowiednich proporcjach.
Naley stosowa letnie skadniki, jeli ciasto musi zosta
przygotowane od razu. W przypadku ustawiania programu z funkcj programatora czasu, zalecane jest uy-

10

wanie chodnych skadnikw, aby drode nie zaczy


rosn zbyt wczenie.
Margaryna, maso i mleko wpywaj na smak chleba.
Ilo cukru mona zmniejszy o 20%, aby skrka bya
delikatniejsza i ciesza, co nie wpynie na wynik pieczenia. Aby skrka bya delikatniejsza i bardziej mikka,
cukier mona zastpi miodem.
Gluten wytwarzany w mce podczas mieszania ciasta
zapewnia odpowiedni struktur chleba. Idealna mieszanka mki skada si z 40% z mki razowej i 60%
zmki biaej.
Jeeli chcesz doda do chleba ziarna zb, pozostaw je
przez noc w wodzie. Zmniejsz ilo mki i pynu (maksymalnie o 1/5 mniej).
Zakwas jest niezbdny przy stosowaniu mki ytniej.
Zawiera on mleko i bakterie octowe, ktre sprawiaj, e
chleb jest lejszy idokadnie fermentuje. Zakwas mona
przygotowa samemu, jednak jest to czasochonne.
Z tego wzgldu w poniszych przepisach zastosowano
sproszkowany koncentrat zakwasu. Jest on dostpny
w 15-gramowych opakowaniach (na 1 kg mki). Zalecamy stosowanie si do poniszych przepisw (1/2, 3/4
lub 1 opakowanie). Jeli dodane zostanie mniej zakwasu
ni podano w przepisie, chleb bdzie si kruszy.
Jeli sproszkowany zakwas ma inne stenie (100-gramowe opakowanie na 1 kg mki), ilo mki naley
zmniejszy o 80g na 1 kg mki.
Mona stosowa rwnie zakwas w pynie. Naley stosowa si do iloci podanych na opakowaniu. Wypenij miark
pynnym zakwasem i uzupenij innymi pynnymi skadnikami
w odpowiednich ilociach, zgodnie z przepisem.
Zakwas pszenny czciej sprzedawany jest w formie
suchej. Poprawia on podatno ciasta, jego wieo
ismak. Jest rwnie agodniejszy ni zakwas ytni.
Do pieczenia chleba na zakwasie zastosowa mona
program BASIC lub WHOLE WHEAT.
Zakwas mona zastpi fermentem do wypieku. Rnica
bdzie zauwaalna wycznie w smaku. Ferment nadaje
si do stosowania w urzdzeniu do wypieku chleba.
Do ciasta mona dodawa otrby pszenne, aby chleb by
lejszy i bogatszy w substancje odywcze. W tym celu
naley doda jedn yk stoow otrbw na 500 g mki
i zwikszy ilo pynu o yki stoowej.
Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany z biaka

zawartego w pszenicy. Dziki niemu chleb jest lejszy


ima wiksz objto. Chleb rzadziej opada i jest lejszy
do trawienia. Jego zalety s szczeglnie widoczne przy
pieczeniu chleba razowego lub innego pieczywa z mki
mielonej w domu.
Czarny sd stosowany w niektrych przepisach to sd
jczmienny ciemnopraony. Dziki niemu mona uzyska ciemniejsz skrk chleba i ciemniejszy misz
(np. brzowy chleb). Mona stosowa rwnie sd ytni,
ale nie jest on ju tak ciemny. Oba produkty dostpne s
w sklepach ze zdrow ywnoci.
Czysta, sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem, ktry poprawia objto chleba, sprawia, e
misz jest delikatniejszy i janiejszy, a pieczywo utrzymuje wieo przez duszy czas.

2. Dostosowanie iloci skadnikw

Jeli wymagane jest zwikszenie lub zmniejszenie iloci


skadnikw, naley upewni si, e proporcje oryginalnego
przepisu zostaj zachowane. Aby uzyska zadowalajcy
efekt, zalecamy stosowanie poniszych zasad dotyczcych
modyfikacji iloci skadnikw:
Pyny / mka: ciasto powinno by delikatne (ale nie za
bardzo) i atwe do wyrobienia. Ciasto nie powinno by
wkniste. Z ciasta powinno si atwo da wyrobi kul.
Nie jest to moliwe przy gstych ciastach w przypadku
chleba ytniego lub penoziarnistego. Ciasto naley sprawdzi pi minut po pierwszym etapie mieszenia. Jeli jest
zbyt wilgotne, naley doda troch mki, a nabierze ono
odpowiedniej konsystencji. Jeli jest zbyt suche, naley
doda po yce wody podczas procesu mieszenia.
Zastpowanie pynw: W przypadku stosowania skadnikw zawierajcych w swoim skadzie pyny (np. twarg,
jogurt, etc.), dodawana ilo pynu powinna zosta zmniejszona. W przypadku dodawania jajek, naley je wbi do
miarki i wypeni j pozostaymi pynami, aby mie kontrol nad iloci skadnikw. Ciasto sporzdzane wmiejscu znajdujcym si na duej wysokoci (powyej 750
metrw), bdzie roso szybciej. Mona wtedy zmniejszy
ilo drody od do yeczki, aby proporcjonalnie
zmniejszy wzrost ciasta. To samo dotyczy miejsc, do ktrych dostarczana jest wyjtkowo mikka woda.

3. Dodawanie i odmierzanie skadnikw i iloci

Naley

zawsze najpierw wla pyn, a dopiero na


kocu doda drode. Aby unikn zbyt szybkiego
wzrostu drody (szczeglnie podczas uycia funkcji
programatora czasu), nie wolno dopuci do kontaktu
pynw zdrodami.
Podczas odmierzania skadnikw naley stosowa
zawsze te same jednostki miary, to znaczy odmierza
skadniki doczon yk do mierzenia lub ykami uywanymi w domu, jeli przepisy wymagaj pomiaru w ykach stoowych lub yeczkach do herbaty.
Naley dokadnie odmierza skadniki podane w gramach.
Chcc odmierzy skadniki w mililitrach, mona do tego
celu wykorzysta doczon miark, ktra ma podziak
od 30 do 300 ml.
Dodawanie owocw, orzechw lub zb. Skadniki
mona doda w przypadku poszczeglnych programw

wmomencie, gdy rozlegnie si sygna dwikowy. Jeli


skadniki zostan dodane zbyt wczenie, zostan one
zmielone podczas procesu mieszenia ciasta.

4. Efekty pieczenia

Efekty pieczenia zale od panujcych warunkw (twardoci wody, wilgotnoci powietrza, wysokoci, konsystencji skadnikw, itp.). Z tego wzgldu przepisy powinny
suy raczej jako odniesienie, ktre mona odpowiednio
dopasowywa do danych warunkw. Nie naley si zniechca w przypadku nieudanych prb wypieku. Naley
wtedy znale przyczyn niepowodze i sprbowa po
raz kolejny przy zmienionych proporcjach.
Jeli chleb nie jest wystarczajco przyrumieniony, mona
go pozostawi w urzdzeniu i zastosowa program przyrumieniania.
Zaleca si rwnie upieczenie prbnego bochenka przed
ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do
wypieku przez noc, aby dziki temu w razie potrzeby
dokona niezbdnych zmian.

Ekologia zadbajmy o rodowisko


Kady uytkownik moe przyczyni si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowanie kartonowe przeka na makulatur,
Worki z polietylenu (PE) wrzu do kontenera na plastik.
Zuyte urzdzenie oddaj do odpowiedniego
punktu skadowania, gdy znajdujce si w
urzdzeniu niebezpieczne skadniki mog
by zagroeniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Zakup czci eksploatacyjnych akcesoriw:
w punktach serwisowych,
sklep internetowy jak poniej.

Telefony:

1. Salon Sprzeday Wysykowej Zelmer S.A.:


wyroby/akcesoria sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
czci zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer S.A. Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017)865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl

Importer ZELMER S.A. Polska


Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzdzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewaciw jego obsug.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w kadej chwili, bez wczeniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych..

11

CZ

Ven zkaznci

Pette si prosm peliv tento nvod k obsluze. Zvltn


pozornost vnujte pokynm tkajcm se bezpenosti, aby
bhem pouvn nedolo k nehodm a pokozen pstroje.
Nvod k obsluze si prosm uschovejte, abyste jej mohli pout i bhem pozdjho pouvn pstroje.

Bezpenostn pokyny

Ped pouitm pstroje se seznamte s obsahem celho

nvodu k pouit.
je uren pouze pro pouit v domcnostech.
Vppad pouit pro podnikn v gastronomii se zrun
podmnky mn.
Pstroj pipojujte vdy pouze do zsuvky elektrick st
(pouze stdavho proudu) vybaven ochrannm kolkem
s naptm shodnm s naptm uvedenm na vrobnm
ttku.
Pstroj vdy umsujte na rovnch plochch, aby pstroj
nespadl pi hnten hustho tsta. Je to dleit zejmna v ppad pouvn naprogramovanch funkc a je-li
pstroj ponechn bez dozoru. V ppad vjimen hladkch ploch pstroj umstte na tenk, gumov podloce.
V prbhu provozu umstte pstroj alespo 10 cm od
jinch pedmt.
Neumsujte pstroj na nebo v blzkosti plynovho nebo
elektrickho sporku nebo hork trouby.
Dbejte zvltn opatrnosti pi penen pstroje, zejmna jsou-li v nm hork ltky.
Ndobu na peen nelze vytahovat v prbhu provozu
pstroje.
Nepouvejte vtmi mnostv surovin ne je uvedeno
vreceptu. V opanm ppad se chlb propee nerovnomrn nebo se tsto z pstroje vylije. Postupujte podle tohoto nvodu k obsluze.
Do pstroje nevkldejte alobal ani jin materily mohou zpsobit por nebo zkrat.
Nepikrvejte pstroj za provozu runkem ani jinmi
vcmi. Teplo a pra mus mt monost ze stroje unikat.
V ppad pikryt pstroje snadno holavmi materily,
kontaktu se zvsy apod. vznik riziko poru.
Ped nastavenm pstroje na peen danho druhu
chleba nap. pes noc, vyzkouejte nejprve dan recept
vdob, kdy lze prci pstroje pozorovat a ujistte se, e
suroviny byly pouity v poadovanm pomru, tsto nen
pli hust nebo dk a mnostv tsta nen pli velk
atsto se z pstroj nevylv.
Pi vytahovn z pstroje ndoby na peen s upeenm chlebem, pouijte k tomuto konu speciln
rukavice nebo ltky chrnic proti poplen, protoe
ndoba a chlb jsou velmi hork.
Vypnte pstroj ze zsuvky, nen-li pouvm a ped zahjenm itn.
Vypnte pstroj ze zsuvky ne se piblte k pedmtm, kter jsou bhem provozu pstroje v pohybu.
Nevytahujte zstrku ze zsuvky tahem za napjec
kabel.

Pstroj

12

Napjec kabel neme viset nad hranou stolu nebo pracovn plochy nebo se dotkat horkch ploch.

Pstroj nezapnejte, je-li napjec kabel nebo kryt zjevn

pokozen.
Pokud dojde k pokozen neoddliteln pvodn ry,
mus jej vymnit vrobce, specializovan servis nebo
jin kvalifikovan osoba, aby nedolo k ohroen.
Opravy pstroje me provdt pouze prokolen personl. Neodborn provedena oprava me bt pro uivatele pinou vnho ohroen. V ppad poruchy se
obrate na specializovan servis.
Nedotkejte se horkch povrch. Pouvejte kuchysk
chapky. Po ukonen peen je pstroj velmi hork.
Ponechte pstroj vychladnout ped provedenm demonte a ped itnm. Pstroj je vybaven tepeln izolovanm krytem. Kovov sti pstroje se v prbhu provozu
ohvaj.
Nemyjte pstroj pod tekouc vodou, neponoujte pstroj
a napjec kabel ve vod.
K myt kryt nepouvejte agresivn istic ppravky ve
form emulz, mlka, past apod. Mohlo by dojt k odstrann informanch agrafickch symbol, jako jsou oznaen, vstran symboly apod.
Nemyjte kovov dly v myce. Agresvn istic ppravky
pouvan v tchto pstrojch zpsobuj ernn tchto
dl. Myjte je run s pouitm tradinch mycch ppravk.
Pouvn psluenstv, jinch ne vrobcem doporuench, me zpsobit pokozen pstroje.
Pstroj nen uren, aby jej obsluhovaly dti nebo osoby
s omezenmi fyzickmi, smyslovmi nebo psychickmi
schopnostmi nebo snedostatkem zkuenost a znalost
prce s pstrojem, nepouvaj-li jej pod dohledem nebo
podle nvodu k obsluze poskytnutmu osobou odpovdnou za jejich bezpenost.
Vnujte pozornost, aby si dti s pstrojem nehrly.
Ujistte se, e ve uvedenm pokynm rozumte.

Technick daje
Technick parametry jsou uvedeny na typovm ttku vrobku.
Pekrna je zazenm tdy I. vybavenm napjecm kabelem
s ochrannm vodiem a vidlic s ochrannm kontaktem.
Tento pstroj spluje poadavky platnch norem.
Pstroj je shodn s poadavky tchto smrnic:
Elektrick nzkonapov zazen (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick kompatibilita (EMC) 2004/108/EC.
Vrobek je oznaen symbolem CE na typovm ttku.

Konstrukce

(Obr. A)

DLY PSTROJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Odnmateln kryt
Drk
Prhled
Horn ventilan otvor
Bon ventilan otvory
Ndoba na peen
Mchac lopatka
Peic komora
Ovldac panel

PSLUENSTV
10 Odmrka
11 Dvkovac kelmek
12 Hek na vytahovn mchac lopatky

OVLDAC PANEL
13 Displej LED zobrazuje informace o danm programu,
dob zbvajc do konce programu a stupn propeen krky.
Na displeji se objev oznaen 1P a zazn zvukov signl.
slice 1 znamen, e jako vchoz je nastaven prvn program, neboli Basic. P znamen zkladn nastaven rovn propeen krky a odpovd stednmu propeen. Me
se vyskytovat tak oznaen H siln propeen nebo L
slab propeen. Po nkolika sekundch se informace na
displeji zmn na 3:00 a zobraz dobu trvn programu.
Vprbhu programu se na displeji zobraz informace o prbhu peen. asov interval uvdn na displeji se bude
zkracovat a na hodnotu 0:00.
14 Tlatko START/STOP zahajuje a ukonuje program.
15 Tlatka pro nastaven asu DELAY TIMER nastaven asovae.
16 Tlatko CRUST nastaven poadovanho stupn propeen krky.
17 Tlatko MENU vbr programu.
18 Signalizace vbru provoznho programu.

Funkce pstroje
FUNKCE BZUKU

Bzuk se zapn:
Po zmknut programovacch tlatek.
Bhem dlouhho mchn tsta, v dob, kdy lze do tsta
pidat sloky nap. zrnka, ovoce, oechy.
Po skonen programu.
UPOZORNN: Po stisknut tlatka START/STOP mete vypnout zvuk. Pro tento el stisknte tlatko
CRUST. Na displeji se objev OFF, co znamen, e
zvuk je vypnut. Pokud opt stisknete tlatko CRUST,
na displeji se objev ON a zazn dvojit zvukov signl, co znamen, e zvuk je zapnut.

FUNKCE PAMTI

Pi nhodnm peruen dodvky elektrickho proudu v dlce nepekraujc 5 minut, je fze programu zaznamenna
apstroj me po obnoven dodvky pokraovat v provozu.
To je mon vhradn v ppad, e byl program peruen
ped mchnm tsta. V opanm ppad je nezbytn cel
proces zahjit znovu od zatku.

BEZPENOSTN FUNKCE

Je-li po pedchozm pouit pstroje teplota pstroje pro nov


program pli vysok (pes 40C), po optovnm zmknut tlatka START/STOP se na displeji objev zkratka H:HH
a souasn zazn zvukov signl. V tomto ppad pidrte
tlatko START/STOP do doby, kdy zkratka H:HH z displeje
zmiz a objev se na nm zkladn nastaven. Pot vyjmte
ndobu na peen a vykejte dokud pstroj nevychladne.
Program BAKE ONLY me bt pouit kdykoli, dokonce
itehdy je-li pstroj zaht.

Funkce a obsluha zazen

(Obr. B)

1 Vlote ndobu na peen do pstroje.


Ndoba na peen je pokryt nepilnavou vrstvou. Umstte
ndobu pesn ve stedu zkladny, uvnit pstroje. Lehkm
zmknutm stedu ndoby dojde k zablokovn pruin pidrujcch ndobu na prav a lev stran komory. Pi vytahovn zathnte energicky ndobu za drk k penen
ndoby smrem nahoru.
UPOZORNN Po skonen peen je drk hork. Pouijte kuchysk chapky.

2 Vlote mchac lopatku.


Umstte mchac lopatku nasunutm lopatky na trn v ndob
na peen.
3 Pidejte suroviny.
Suroviny do ndoby pidvejte v poad uvedenm v pslunm receptu. Vzorov recepty jsou uvedeny v dal sti
nvodu.
4 Zavete vko.
5 Vlote zstrku napjecho kabelu do elektrick zsuvky.
6 Zvolte poadovan program tlatkem MENU.
Basic (zkladn)
K pprav blho, peninho a itnho peiva. Jedn se
onejastji pouvan program.
Rapid (rychl)
K rychl pprav blho, peninho a itnho peiva.
Sweet (sladk peivo)
K pprav sladkho tsta s kvskem.
French (francouzsk tsto)
K pprav zvlt lehkho blho peiva.
Yeast free (peivo bez drod)
K vrob a pprav chlebovch bochnk o hmotnosti do
750 g.

13

Whole wheat (celozrnn peivo)


K pprav celozrnnho peiva.
Dough (tsto)
K pprav tsta.
Bake only (propeen krky)
K propeen chleba a tsta.

7 Zvolte poadovan stupe propeen krky.


Tlatko CRUST slou k nastavovn poadovanho stupn propeen krky. P MED (STEDN), H DARK (TMAV),
L LIGHT (LEHK). Na displeji LCD se objev psmena P,
H nebo L.
8 V ppad poteby nastavte dobu zapnut programu
tlatkem DELAY TIMER.
Pistroj umouje odloit zahjen kadho vybranho
programu.
Mimo vlastn dobu peen, kter je nastaven automaticky ke kadmu zvolenmu programu, lze tak zadat
pesnou hodinu, kdy bude dan program sputn. Toto
nastaven lze mnit tlatky + a -, kter mn nastavenou
dobu po 10 minutch.
Nejdel mon odloen startu in 13 hodin.
Pi pouit funkce odloenho startu nelze pouvat suroviny s krtkou trvanlivosti, jako je mlko, ovoce, jogurt,
cibule, vajka apod.
9 Zmknte tlatko START/STOP.
UPOZORNN: Po stisknut tlatka START/STOP mete vypnout zvuk. Pro tento el stisknte tlatko
CRUST. Na displeji se objev OFF, co znamen, e
zvuk je vypnut. Pokud opt stisknete tlatko CRUST,
na displeji se objev ON a zazn dvojit zvukov signl, co znamen, e zvuk je zapnut.
Tlatko START/STOP slou tak k zastaven programu
v kterkoliv dob. Pro zastaven zmknte a pidrte po
dobu asi 3 sekund tlatko START/STOP do doby, kdy zazn
zvukov signl. Na displeji se objev nejprve pozice zvolenho programu. Chcete-li pouit jin program, zvolte jej tlatkem MENU.
10 Mchn a hnten tsta.
Domc pekrna chlb automaticky mch a hnte tsto do
doby, kdy tsto doshne poadovanou konzistenci.
Bhem mchn a hnten tsta mus bt vko pstroje
uzaven. V prbhu tto fze lze jet pidvat men
mnostv vody nebo jinch surovin.

11 Kynut tsta.
Po poslednm cyklu mchn se pstroj ohv na teplotu optimln pro kynut tsta.
Po dobu kynut vko uzavete a neotevrejte je a do
ukonen peen chleba. Snmky pouze ukazuj fzi
kynut tsta.
Bhem fze kynut tsta, peen a ohvn se lopatka neot, pracuje pouze topn tleso.

14

12 Peen.
Domc pekrna nastav automaticky dlku a teplotu peen. Je-li chlb pli svtl v zvru programu, pouijte
program BAKE ONLY, pro silnj propeen krky chleba.
V tomto ppad zmknte tlatko START/STOP a pidrte
je asi 3sekundy (do doby, kdy zazn zvukov signl). Pot
zmknte tlatko BAKE ONLY. Po dosaen poadovan
rovn propeen krky peen zastavte pidrenm po dobu
3 sekund tlatka START/STOP (do doby zaznn zvukovho
signlu).
Po dobu peen tsta uzavete vko a neotevrejte je a
do ukonen peen chleba. Snmky pouze ukazuj fzi
peen tsta.

13 Ohvn.
Po skonen peen se zapne bzuk, kter signalizuje, e
chlb me bt z pekrny vyjmut. Ihned je souasn zahjen
hodinov cyklus ohvn.
14 Ukonen programu.
Po ukonen programu vyjmte zstrku napjecho kabelu
ze zsuvky elektrick st.
15 Vyjmte ndobu na peen pomoci kuchyskch
chapek a otote ji.
16 Nevypadne-li chlb okamit z ndoby, zateste ndobou jemn nkolikrt, dokud chlb nevypadne.
UPOZORNN: Zstane-li mchac lopatka uvnit chleba,
lze chlb mrn naznout a lopatku vythnou ven. Mete tak pout hek na vytahovn mchac lopatky.
Ohvn pstroj z dvodu kynut tsta.
Ohvn se zapn pouze v ppad, je-li pokojov teplota
ni ne 25C. Je-li pokojov teplota vy ne 25C, sloky
maj odpovdajc teplotu a ohvn nen nutn.

itn a drba

Ped prvnm pouitm pstroje dkladn umyj ndobu

na peen a mchac lopatku jemnm mycm ppravkem


(ndobu na peen nelze ponoovat do vody).
Ped prvnm pouitm se doporuuje promazat novou ndobu na peen a mchac lopatku tukem odolnm psoben vysokch teplot, pot je oht v troub po dobu asi 10
minut. Po vychladnut odstrate paprovm runkem tuk z
ndoby. Takto bude chrnna vrstva proti pipalovn tsta. Tuto innost lze vdy po njak dob opakovat.
Vykejte dokud pstroj zcela nevystydne a teprve pot
jej istte a uschovejte. Ped dalm hntenm a peenm, pstroj mus vychladnout asi bhem pl hodiny.
Ped itnm odpojte pstroj z elektrick st a vykejte
dokud nevychladne. K myt pouvejte mrn myt ppravek. Nen dovoleno pouit chemickch ppravk, benzinu, ppravk na itn trub nebo vech jinch ppravk,
kter mohou pokrbat nebo pokodit povrch pstroje.
Odstrauje vechny suroviny a drobky z vka, krytu a komory vlhkm runkem. Neponoujte pstroj ve vod,
nenalvejte vodu do peic komory!

Pro usnadnn itn sundejte kryt, umstte jej svisle Ndoba je pokryt vrstvou proti pipalovn. Nepouapot jej lze zathnte smrem nahoru.

Ndobu na peen petete zevnit vlhkou utrkou. Vnitek ndoby lze mt s pouitm ppravk na myt ndob.
Ndobu neponoujte do vody.
Lopatku na mchn a pohnn trn istte ihned po
pouit. Zstane-li lopatka na mchn v ndob, bude ji
mono pozdji odsud vyjmout. V tomto ppad naplte
ndobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Pot
lopatky vyjmte.

vejte kovov pedmty, kter by ji mohly pokodit. Barva


povlaku se bude bhem pouvn pstroje postupn
mnit. Jedn se o bn jev. Tato zmna dnm zpsobem nemn vlastnosti povlaku.
Ped uschovn pstroje se ujistte, e pstroj zcela
vychladl a je such. Pstroj nutno pechovvat s uzavenm vkem.

OTZKY A ODPOVDI K PSTROJI


Problm

Pina

een

Z peic komory nebo


zventilanch otvor vychz dm.

Ingredience se pilepily kpeic


komoe nebo k vnj sti peic
ndoby.

Odpojte pstroj z elektrick st a vyistte vnj st peic


ndoby nebo peic komoru.

Chlb kles ve stedu a je vespod


vlhk.

Chlb byl ponechn pli dlouho


vndob po upeen aoht.

Vyjmte chlb z peic ndoby ped ukonenm funkce ohvn.

Chlb je obtn vyjmout zndoby.

Doln st bochnku se pilepila


kmchac lopatce.

Ped dalm peenm vyistte mchac lopatku ahdel. V ppad


nutnosti naplte ndobu teplou vodou aponechte po dobu 30
minut. Bude tak mon snadnm zpsobem vyjmout a vyistit
mchac lopatky.

Chybn nastaven programu.

Ovte vybran menu a jin nastaven.

Zmknte tlatko START/STOP


vprbhu provozu pstroje.

Nepouvejte stejn suroviny a zante cel postup znova.

v prbhu provozu pstroje bylo


nkolikrt zvednuto vko.

Vko lze otevrat vhradn, je-lina displeji zobrazena doba del


ne 1:30.
Ujistte se, e vko bylo dn uzaveno.

Dlouh peruen dodvky proudu


v prbhu provozu pstroje.

Nepouvejte stejn suroviny a zante cel postup znova.

Oten mchacch lopatek je


zablokovno.

Ovte, zda mchac lopatky nebyly zablokovny obilkami apod.


Vyjmte peic ndobu a ovte, zda dly pohonu se otej.
Vopanm ppad je pstroj nutno pedat k oprav.

Pstroj se zapn. Zapn se


zvukov signl. Na displeji se
objev zprva H:HH.

Pstroj po pedchozm peen


nevychladl.

Zmknte a pidrte tlatko START/STOP dokud se na displeji


neobjev bn kd programu. Odpojte pstroj z elektrick st.
Vyjmte peic ndobu a vykejte dokud nevystydne a nedoshne
pokojov teploty. Pot pstroj pipojte k elektrick sti aoptovn
zapnte.

Pstroj se nezapn. Pstroj


vydv zvukov signl. Na displeji
se objev zprva LLL.

Chyba programu nebo chyba


elektronick.

Spuste test pstroje. Zmknte a pidrte tlatko menu, pstroj


vypnte ze st a pot optovn pipojte. Tlatko uvolnte.
Probhne test pstroje. Optovn odpojte pstroj z elektrick st.
Na displeji se mus objevit kd bnho programu 1P. V opanm
ppad je pstroj nutno pedat k oprav.

Na displeji se objev zprva EEE.

Chyba programu nebo chyba


elektronick.

Postupujte dle ve uvedenho popisu.

Po optovnm zapnut pstroje se


na displeji objev zprva 000.

Pstroj byl vypnut odpojen ze st


v prbhu fze ohvn. Zkladn
program P1 nebyl nastaven.

Pstroj je nutno vdy zastavit pomoci tlatka START/STOP.


Resetovn pstroje: zmknte apidrte po dobu 10 sekund
tlatko START/STOP, dokud se na displeji neobjev symbol P
sslem programu.

Sloky nebyly vymchna nebo


chlb se dobe neupekl.

15

KLASICK RECEPTY
bl CHLB

Pstroj je vhodn zvlt k pprav


hotovch chlebovch sms, kter lze
zakoupit v obchodech.

CHLB NA podmsl

Sloen:
Voda nebo mlko
Margarn nebo mslo
Sl
Cukr
Mouka polohrub
svtl
Such drod

300 ml
1 polvkov lce
1 lika
1 polvkov lce
540 g
1 lika

Sloen:
Podmsl
Margarn nebo
mslo
Sl
Cukr
Mouka polohrub
svtl
Such drod

300 ml
1 polvkov lce
1 lika
2 polvkov lce
540 g
1 lika

Program: BASIC

Program: BASIC nebo FRENCH

tsto s oechy a rozinkami

slunenicov CHLB

CHLB Ze SEDMI obilnin

Sloen:
Voda nebo mlko
Margarn nebo mslo
Sl
Cukr
Mouka polohrub
svtl
Such drod
Rozinky
Podrcen oechy

Sloen:
Voda
Mslo
Mouka polohrub
svtl
Slunenicov
semena
Sl
Cukr
Such drod

Sloen:
Voda nebo mlko
Margarn nebo mslo
Sl
Cukr
Mouka polohrub
svtl
Celozrnn penin
mouka
Vloky ze 7 obilnin
Such drod

350 ml
1 polvkov lce
1 lika
2 polvkov lce
540 g
1 lika
100 g
3 polvkov lce

350 ml
1 polvkov lce
540 g
5 polvkovch lic
1 lika
1 polvkov lce
1 lika

300 ml
1 polvkov lce
1 lika
2 polvkov lce
240 g
240 g
60 g
1 lika

Program: BASIC
Rozinky a oechy lze pidvat po zaznn
prvnho zvukovho signlu nebo po 1 cyklu
mchn tsta.

Program: BASIC
Doporuen: slunenicov semena lze
zastoupit semeny dn. Praen semen na
pnvi zpsob, e zskaj intenzvnj chu.

Program: WHOLE WHEAT


Ped pouitm celch zrn zrna namote.

cibulov CHLB

celozrnn CHLB

tsto s okoldou a oechy

Sloen:
Voda nebo mlko
Margarn nebo mslo
Sl
Cukr
Velk, nakrjen
cibule
Mouka polohrub
svtl
Such drod

Sloen:
Voda nebo mlko
Margarn nebo mslo
Vajka
Sl
Cukr
Mouka polohrub svtl
Celozrnn penin
mouka
Such drod

250 ml
1 polvkov lce
1 lika
2 polvkov lce
1 ks
540 g
1 lika

300 ml
1 polvkov lce
1 ks
1 lika
2 liky
360 g
180 g
1 lika

Sloen:
Voda
okoldo-oechov
krm
Sl
Cukr mouka
Mouka hladk
svtl
Mouka konzumn
Such drod

Program: BASIC
Tento chlb upete okamit.

Program: WHOLE WHEAT


Upozornn: S odloenm startu DELAY TIMER Program: FRENCH
nutno msto vajec nutno pidat vce vody.

CHLB s oechy, mandlemi a medem

FRANCouzsk bagety

tsto na PIZZu

Sloen:
Voda
Mslo
Sl
Cukr
Nakrjen oechy
Nakrjen mandle
Med
Mouka polohrub
svtl
Such drod

Sloen:
Voda
Med
Sl
Cukr
Mouka polohrub
svtl
Such drod

Sloen:
Voda
Sl
Olej z oliv

Program: BASIC

300 ml
1 polvkov lce
1 lika
1 lika
1 lce
1 lce
1 lce

300 ml
1 polvkov lce
1 lika
1 lika
540 g
1 lika

Mouka hladk svtl


Cukr
Such drod

275 ml
90 ml
1 yeczki
1 yeczki
300 g
150 g
yeczki

300 ml
3
/4 liky
1 polvkov lce
450 g
2 liky
1 lika

540 g
1 lika
Program: DOUGH
Po uhnten rozdlte hotov tsto na 2-4
sti, vytvarujte dlouh bochnky aodstavte
na 30-40 minut. Tsto ikmo naznte
avlote do trouby.

Program: DOUGH
Po uhnten tsto rozvlejte, vytvrarujte
na kulat tvar a odstavte na 10 minut.
Rozetete omku a nalote suroviny.
Pete v troub 20 minut.

V tabulkch najdete pklady recept a orientan mnostv ingredienc. Nepovaujte tyto informace za kuchaskou knihu. Jednejte podle vlastnho gusta a kulinrnch pravidel popsanch v odborn literatue a prukch.

16

KDY JE VHODN RECEPT UPRAVIT?


Problm

Pravdpodobn pina

een
(popis ne)

Chlb kyne pli rychle.

Pli mnoho drod, pli velk mnostv mouky, nedostaten mnostv soli.

a/b

- Absence nebo nedostaten mnostv drod.

a/b

- Star nebo neerstv drod.

Chlb vbec nekyne nebo


jen mlo.

Tsto kyne pli a pekypuje


zndoby.

Chlb uprosted kles.

- Pli hork roztok.

- Dolo ke kontaktu drod s roztokem.

- Nevhodn druh mouky nebo star mouka.

- Pli mnoho nebo pli mlo tekutin.

a/b/g

- Pli mlo cukru.

a/b

- Je-li voda je pli mkk, drod silnji fermentuje.

- Pli mnoho mlka zpsobuje fermentaci drod.

- Mnostv tsta je vt ne objem ndoby achlb kles.

a/f

- Fermentace je pli krtk nebo pli rychl vzhledem k nadmrn teplot vody lub
komory peen nebo nadmrn vlhkosti.

c/h/i

- Chyb sl nebo nedostaten mnostv cukru.

a/b

Chlb je tk, hrudkovat.

- Pli mnoho tekutin.

- Pli mnoho mouky nebo pli mlo tekutin.

a/b/g

- Pli mlo drod nebo cukru.

a/b

- Pli mnoho ovoce, celozrnn mouky nebo jin sloky.

- Star nebo neerstv mouka.

- Pli mnoho nebo pli mlo tekutin.

a/b/g

Chlb nen uprosted upeen.

Zvrsnn struktura chleba


nebo pli mnoho otvor ve
chleb.

Neupeen, houbovit povrch.

- Plin vlhkost.

- Recept s vlhkmi surovinami, nap. jogurtem.

- Pli velk mnostv vody.

- Chyb sl.

- Vysok vlhkost, pli hork voda.

h/i

- Pli mnoho tekutin.

- Objem chleba je pli velk oproti ndob.

a/f

- Pli mnoho mouky, zejmna v ppad svtlho chleba.

- Pli mnoho drod nebo pli mlo soli.

a/b

- Pli mnoho cukru.

a/b

- Jin sladk sloky krom cukru.

Krajce chleba jsou nerovn


nebo jsou uprosted hrudky.

- Chlb se dostaten nezchladil (pra se nestaila uvolnit).

Na chlebov krce je mouka.

- Po mchn tsta zstala na bocch pstroje mouka.

g/i

een ve uvedench problm

a) Odmujte pesn sloen.


b) Pizpsobte mnostv ingredienc a ovte, zda byly pidny vechny sloky.
c) Pidejte jinou tekutinu nebo ji ponechte vychladnout pi
pokojov teplot. Suroviny pidvejte v poad uvedenm v pslunm receptu. Uprosted nasypan mouky
udlejte dlek a nasypte do nj rozdroben nebo such
drod. Zabrate, aby se drod pilo do pmho
kontaktu s tekutinou.

d) Pouvejte vhradn erstv a dn pechovvan suroviny.


e) Snite celkov mnostv sloek, nepidvejte vce mouky
ne je uvedeno v receptu. Snite mnostv sloek o .
f) Snite mnostv pidan tekutiny. Jsou-li pouvny suroviny obsahujc vodu, snite adekvtn mnostv pidvanch tekutin.
g) V ppad velmi vlhkho poas, pidejte o 1-2 polvkov
lce vody mn.

17

h) V ppad teplho poas nepouvejte odloen start.


Pouvejte vychlazen tekutiny.
i) Ihned po upeen vyjmte chlb z ndoby a ponechte
vychladnout po dobu alespo 15 minut krjenm.
j) Snite mnostv drod nebo vech sloek o .

Poznmky tkajc se recept


1. Sloen

S ohledem na skutenost, e kad surovina se uritm

zpsobem podl na spchu peen chleba, jejich sprvn odmovn je stejn dleit, co poad pidvn.
Nejdleitjmi slokami jsou voda, mouka, sl, cukr
a drod (lze je pouvat such nebo erstv); tyto maj
nejvt vliv na spnou ppravu tsta nebo chleba.
Pouvejte vdy pslun mnostv sloek v odpovdajcch pomrech.
Mus-li bt tsto pipraveno ihned, pouvejte suroviny
s pokojovou teplotou. V ppad nastaven odloenho
startu, doporuujeme pouvn vychlazench sloek,
aby drod nezaalo kynou pedasn.
Margarn, mslo a mlko ovlivuj vslednou chu chleba.
Mnostv cukru lze snit o 20%, aby krka byla jemn
aten, bez vlivu na prbh peen. Aby krka byla jemn a mk, lze cukr nahradit medem.
Lepek obsaen v mouce bhem mchn tsta, zajiuje
poadovanou strukturu chleba. Ideln sms mouky se
skld ze 40% celozrnn mouky a 60% mouky bl.
Chcete-li pidat do chleba zrna obilnin, ponechte je pes
noc ve vod. Snite mnostv mouky a vody (maximln
o 1/5).
Kvsek je nezbytn pi pouit itn mouky. Obsahuje
mlko a octov bakterie, kter psob, e chlb je leh
a lpe fermentuje. Kvsek lze pipravit samostatn, je to
vak asov nron. Z tohto dvodu je v uvdnch
receptech pouvn koncentrt kvsku v prku. Je
nabzen v 15 g balen (na 1 kg mouky). Doporuujeme
dodrovn uvedench recept (1/2, 3/4 nebo 1 balen).
Bude-li pouit mn kvsku ne je uvedeno v receptu,
chlb se bude drobit.
M-li prkov kvsek jinou koncentraci (100 g balen na
1 kg mouky), mnostv mouky nutno snit o 80 g na 1kg
mouky.
Mete tak pout tekut kvsek. Dodrujte mnostv
uvdn na obalu. Vyplte odmrku tekutm kvskem
a doplte jinmi tekutmi slokami v pslunm mnostv dle pedpisu.
Penin kvsek je nejastji prodvn v such form.
Zlepuje zpracovatelnost tsta, jeho svest a chu. Je
tak jemnj ne itn kvsek.
K peen chleba s kvskem lze pout program BASIC
nebo WHOLE WHEAT.
Kvsek lze nahradit enzymy (ferment) pro peen. Rozdl
bude postehnuteln pouze v chuti. Enzymy jsou vhodn
k pouit v domcch pekrnch.
Do tsta lze pidvat penin otruby, aby byl chlb leh

18

a bohat na vivn ltky. Pro tento el pidejte jednu


polvkovou lci na 500 g mouky a zvyte mnostv vody
o polvkov lce.
Penin lepek je prodn doplkem zskvanm z blkoviny obsaen v penici. Dky nmu je chlb leh
am vt objem. Chlb mn asto klesne a je stravitelnj. Jeho pednosti jsou zjevn zejmna pi peen
celozrnnho chleba nebo jinho peiva z mouky mlet
vdomcnosti.
ernm sladem pouvanm v nkterch pedpisech je
jen, celopraen slad. Dky nmu lze zskat tmav
krku chleba a tmav chlb (nap. hnd chlb). Lze pouvat tak itn slad, kter nen tak tmav. Oba produkty lze zakoupit v prodejnch se zdravou vivou.
ist, prkovan lecitin je prodnm emulgtorem, kter
zlepuje objem chleba, psob, e chlb je jemn a svtlej a peivo je dle erstv.

2. prava potu sloek

Je-li poteba zvit nebo snit poet sloek, ujistte se, e


pomry dle originln receptu jsou zachovny. Pro zskn
uspokojivho efektu, doporuujeme se dret ne uvedench
pokyn tkajcch se upravovn potu sloek:
Tekutiny / mouka: tsto mus bt jemn (ale ne pli)
asnadno opracovateln. Tsto nesm bt vlknit. Ztsto mus bt mono vytvarovat kouli. Nen to mon v ppad hustch tst u itnho nebo celozrnnho chleba.
Tsto je nutno ovit pt minut po prvn etap mchn.
Je-li pli vlhk, pidejte trochu mouky, dokud nezsk
poadovanou konzistenci. Je-li pli such, pidvejte
po lcch vodu za stlho mchn.
Nahrazovn tekutin V ppad pouit sloek obsahujcch tekutiny (nap. tvaroh, jogurt apod.), lze pidvan
mnostv tekutin snit. Pi pidvn vajec, je nejprve
rozklepnte do odmrky a vyplte ji ostatnmi tekutinami
pro kontrolu mnostv sloek. Tsto pipravovan ve vych nadmoskch vkch (nad 750 metr), kyne rychleji. V tomto ppad mete snit mnostv drod o
do liky pro pomrn zpomalen kynut tsta. Tot
se tk lokalit s vjimen mkkou vodou.

3. Pidvn a odmovn sloek a mnostv

Nalvejte vdy nejprve tekutiny a teprve potom v zvru


pidvejte drod. Aby nedolo k pli rychlmu kynut
drod (zejmna bhem odloenho startu), zabrate
kontaktu tekutin s drodm.
Pi odmovn sloek pouvejte vdy stejn mrn
jednotky, to znamen odmujte sloky pipojenou odmrkou nebo kuchyskmi lcemi, jsou-li v receptech
uvdny polvkov lce nebo ajov liky.
Sloky uvdn v gramech odmujte pesn.
Chcete-li sloky odmovat v milimetrech, pouvejte
ktomuto elu pipojenou mrku, kter m stupnici rozdlenou od 30 do 300 ml.
Pidvn ovoce, oech nebo obilovin. Sloky lze pidvat u jednotlivch program po zaznn zvukovho signlu. Jsou-li sloky pidny pli brzdy, budou v prbhu
mchn tsta pomlety.

4. Efekty peen

Efekty peen zvis na konkrtnch podmnkch (tvrdost

vody, vlhkost vzduchu, nadmosk vka, konzistence


sloek apod.). Ztohoto dvodu by recepty mly slouit
spe jako vztan bod, kter lze odpovdajcm zpsobem pizpsobit danm podmnkm. V ppad prvnch
nezdar se nenechte odradit. Zjistte pinu nespchu
a zkuste postup znova se na menm mnostv.
Nen-li chlb dn propeen, lze jej ponechat v pstroji
a pout program pro propeen krky.
Doporuujeme tak upct zkuebn bochnek ped pouitm funkce odloenho startu, pouvan v peen
v noci, aby bylo mono v ppad poteby provst nezbytn zmny.

Ekologicky vhodn likvidace


Obalov materil jednodue neodhote. Obaly a balic prostedky elektrospotebi Twist jsou recyklovateln, a zsadn by mly bt vrceny k novmu zhodnocen. Obal
z kartonu lze odevzdat do sbren starho papru. Pytlk
zpolyetylnu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sbren PE
koptnmu zuitkovn.
Po ukonen ivotnosti spotebi zlikvidujte prostednictvm
ktomu urench recyklanch stedisek. Pokud m bt spotebi definitivn vyazen z provozu, doporuuje se po odpojen napjecho pvodu od elektrick st jeho odznut,
pstroj tak bude nepouiteln. Informujte se laskav u Va
obecn sprvy o recyklanm stedisku, ke ktermu pslute.
Toto elektrozazen nepat do komunlnho
odpadu. Spotebitel pispv na ekologickou
likvidaci vrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivnho systmu ekologick
likvidace elektrozazen u firmy Elektrowin a.s.
Vce na www.elektrowin.cz.
Veker opravy svte odbornkm v servisnch stediscch. Zrun i pozrun opravy osobn doruen nebo
zaslan potou provd servisn stediska ZELMER viz.
SEZNAM ZRUNCH OPRAVEN.

Dovozce/vrobce nezodpovd za ppadn kody zpsoben pouitm zazen v rozporu s jeho urenm nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/vrobce si vyhrazuje prvo vrobek kdykoli, bez pedchozho oznmen, upravovat za elem pizpsoben vrobku prvnm
pedpism, normm, smrnicm nebo z konstruknch, obchodnch,
estetickch nebo jinch dvod.

19

SK

Ven zkaznci

Prosme, pozorne si pretajte tento nvod na obsluhu. Mimoriadnu pozornos venujte bezpenostnm pokynom tak,
aby ste poas pouvania zariadenia predili razom a/alebo ste predili pokodeniu zariadenia. Nvod na obsluhu si
uchovajte pre prpadn neskorie pouitie poas prevdzky
zariadenia.

Bezpenostn pokyny

Pred zaatm pouvania zariadenia sa zoznmte s ob-

sahom celho nvodu na obsluhu.


je uren na domce pouitie. V prpade
pouitia na ely gastronomickho biznisu sa zrun
podmienky menia.
Zariadenie vdy pripjajte do zsuvky elektrickej siete
(iba striedavho prdu) vybavenej ochrannm kolkom
s naptm zodpovedajcim uvedenmu na vrobnom
ttku zariadenia.
Zariadenie vdy umiestujte na vodorovnom, rovnom
povrchu, aby nespadlo poas miesenia hustho cesta.
Je to mimoriadne dleit v prpade pouvania nastavench funkci a ak je zariadenie ponechan bez dohadu.
V prpade mimoriadne hladkch povrchov zariadenie
umiestnite na tenk gumov podloku.
Poas prevdzky zariadenia ho umiestnite vo vzdialenosti minimlne 10 cm od inch predmetov.
Zariadenie sa nesmie umiestova na alebo v blzkosti
plynovho, elektrickho sporka alebo horcej rry.
Bute mimoriadne opatrn poas prenania zariadenia,
najm ak sa vo vntri nachdzaj horce ltky.
Ndoba na peenie sa nesmie vybera poas prevdzky
zariadenia.
Nepouvajte vie mnostvo ingredienci ako je uveden v recepte. V opanom prpade sa chlieb nerovnomerne upeie alebo cesto unikne von. Dodriavajte pokyny
uveden v tomto nvode na obsluhu.
Do zariadenia nevkladajte alobal ani in materily, pretoe mu zaprini poiar alebo skrat.
Neprikrvajte zariadenie uterkom ani inmi ltkami
poas prevdzky. Teplo a para sa musia dosta von zo
zariadenia. V prpade prikrytia zariadenia horavmi ltkami, styku so zvesmi a pod. existuje riziko poiaru.
Pred nastavenm zariadenia na peenie uritho druhu chleba napr. v noci, najprv vyskajte dan recept
v ase, ke mete zariadenie pozorova a mete sa
uisti, e jednotliv zloky s pripraven v primeranom
pomere, cesto nie je prli hust alebo riedke, amnostvo hmoty nie je prli vek a cesto sa nevylieva.
Pri vyberan zo zariadenia ndoby na peenie spolu
s upeenm chlebom pouvajte pecilne rukavice
alebo ltku zabezpeujce proti popleniu, pretoe
ndoba a chlieb s vemi horce.
Odpojte zariadenie zo sieovej zsuvky, ak ho nepouvate a pred zaatm istenia.
Odpojte zariadenie zo sieovej zsuvky pred pribliovanm sa k astiam, ktor sa poas prevdzky pohybuj.

Zariadenie

20

Nevyahujte zstrku zo sieovej zsuvky ahanm za


kbel.

Napjac kbel nesmie visie cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotka horceho povrchu.

Zariadenie sa nesmie zapna, ak s napjac kbel ale-

bo teleso viditenm spsobom pokoden.


Ak sa neodpojiten elektrick kbel pokod, mus ho
vymeni vrobca alebo pecializovan opravrensk
podnik alebo vykvalifikovan osoba, aby ste predili nebezpeenstvu.
Zariadenie mu opravova iba prekolen zamestnanci.
Nesprvne vykonan oprava me by prinou vneho
ohrozenia pre pouvatea. V prpade poruchy odporame, aby ste sa obrtili na pecializovan servis.
Nedotkajte sa horcich povrchov zariadenia. Pouvajte
kuchynsk rukavice. Po ukonen peenia zariadenie je
vemi horce.
Pred demontou a istenm nechajte zariadenie vychladn. Teleso zariadenia je tepelne izolovan. Kovov
asti zariadenia sa poas prevdzky zohrievaj.
Neumvajte pod tecou vodou, neponrajte zariadenie
ani napjac kbel do vody.
Na umvanie telesa sa nesm pouva agresvne istiace prostriedky ako napr. emulzie, mlieka, pasty a pod.
Tieto prostriedky mu okrem inho zotrie informan
grafick prvky, ako napr.: oznaenia, vstran znaky
a pod.
Kovov prvky sa nesm umva v umvakch riadu.
Agresvne istiace prostriedky, ktor sa v tchto zariadeniach pouvaj, spsobia, e tieto prvky tmavn.
Umvajte ich rune, pouvajte tradin tekut istiace
prostriedky na umvanie riadu.
Pouvanie prsluenstva inho ako odporan vrobcom me pokodi zariadenie.
Toto zariadenie nesm pouva osoby (vrtane det)
sobmedzeniami fyzickch, zmyslovch alebo duevnch
funkci a osoby, ktor nemaj sksenosti s pouitm zariadenia alebo vedomosti o om, ibae pod dohadom
alebo ak bud zoznmen s pokynmi tkajcimi sa prevdzky tohto zariadenia osobami zodpovednmi za ich
bezpenos.
Dvajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadenm.
Uistite sa, e ste pochopili hore uveden poznmky.

Technick daje
Technick parametre s uveden na vrobnom ttku vrobku.
Domca pekre je zariadenie I. triedy vybaven napjacm
kblom s ochrannm vodiom a zstrkou s ochrannm kontaktom.
Zariadenie vyhovuje poiadavkm platnch noriem.
Zariadenie vyhovuje poiadavkm smernc:
Nzkonapov elektrick zariadenie (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick kompatibilita (EMC) 2004/108/EC.
Vrobok je oznaen oznaenm CE na vrobnom ttku.

Kontrukcia zariadenia

(Obr. A)

PRVKY ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Odnmaten kryt
Driak
Okienko
Horn vetrac otvor
Bon vetracie otvory
Peiaca ndoba
Hneta
Peiaca komora
Ovldac panel

PRSLUENSTVO
10 Lyica na odmeriavanie
11 Odmerka
12 Hik sliaci pre vber mieajcej lopatky

OVLDAC PANEL
13 LED displej zobrazuje informcie tkajce sa nastavenho programu, asu, ktor ostva do konca programu,
astupa opeenia krky.
Na displeji sa zobraz symbol 1P a poujete zvukov signl. slica 1 znamen, e prednastaven je prv program,
teda Basic.
P znamen zkladn nastavenie stupa opeenia krky,
teda stredn stupe. Me by tie zobrazen oznaenie H
tmav krka alebo L svetl krka. Po niekokch sekundch informcia na displeji sa zmen na 3:00, bude ukazova
zakdovan as trvania programu. Poas trvania programu na
displeji bud zobrazen informcie tkajce sa priebehu procesu peenia. as zobrazovan na displeji sa bude postupne
zmenova, a km nedosiahne hodnotu 0:00.
14 Tlaidlo TART/STOP zana a kon program.
15 Tlaidl asovaa DELAY TIMER nastavenie hodn.
16 Tlaidlo CRUST nastavenie poadovanho stupa
opeenia krky.
17 Tlaidlo MENU voba programu.
18 Signaliztor nastavenho programu prevdzky.

Funkcie zariadenia
FUNKCIA BZUIAKA

Bzuiak sa zapna:
Po stlaen programovacch tlaidiel.
Poas druhho procesu miesenia cesta, aby bolo mon
uri moment, v ktorom je mon do cesta prida zloky,
ako napr. zrn, ovocie, orechy.
Po ukonen programu.
POZOR: Po stlaen tlaidla START/STOP mete vypn hlas. Stlate tlaidlo CRUST, na displeji sa zobraz
OFF. Znamen to, e zvuk je vypnut. Ak optovne

stlate tlaidlo CRUST, na displeji sa zobraz ON


abudete pou dvojit zvukov signl. Znamen to, e
zvuk je zapnut.

FUNKCIA PAMTE

V prpade krtkeho vpadku prdu, ktor neprekrauje 5mint, poloka programu sa uklad do pamte a zariadenie
me pokraova v programe po odstrnen poruchy. Je to
mon iba v prpade, e program bol zastaven pred fzou
miesenia cesta. V inom prpade je nevyhnutn zaa cel
proces od zaiatku.

BEZPENOSTN FUNKCIE

Ak po predchdzajcom pouit je teplota zariadenia prli


vysok (viac ako 40C) pre nov program, po optovnom
stlaen tlaidla TART/STOP sa na displeji zobraz sprva
H:HH a poujete zvukov signl. V takom prpade pridrte
tlaidlo TART/STOP do momentu, a km sprva H:HH
zmizne z displeja a zobraz sa na om zkladn nastavenie.
Potom vyberte peiacu ndobu a pokajte, a km zariadenie nevychladne.
Program BAKE ONLY sa me zaa v kadom momente aj
ke je zariadenie rozohriate.

Fungovanie a obsluha zariadenia

(Obr. B)

1 Vlote peiacu ndobu.


Peiaca ndoba je povrchovo upraven neprinavou vrstvou.
Umiestnite ndobu presne v strede podstavca vo vntri zariadenia. Jemn stlaenie strednej asti ndoby zaprin zapadnutie prun, ktor pridriavaj ndobu na pravej aavej
strane komory. Pre vybratie ndoby rozhodnm pohybom
potiahnite smerom hore driak na prenanie ndoby.
POZOR! Po ukonen procesu peenia je driak horci. Treba pouva kuchynsk rukavicu.

2 Vlote hneta.
Nalote hneta: otvor v hnetai nasute na ap v peiacej
ndobe.
3 Pridajte zloky.
Zloky vkladajte do ndoby v slade s poradm uvedenm
vprslunom recepte. Ukkov recepty s uveden v alej
asti nvodu.
4 Zatvor pokrievku.
5 Vlote zstrku napjacieho kbla do sieovej zsuvky.
6 Poadovan program zvote tlaidlom MENU.
Basic (zkladn)
Na prpravu bieleho, peninho a ranho peiva. Je to najastejie pouvan program.
Rapid (rchly)
Na rchlu prpravu bieleho, peninho a ranho peiva.
Sweet (sladk peivo)
Na prpravu sladkho kysnutho cesta.
French (franczske cesto)
Na prpravu mimoriadne ahkho bieleho peiva.

21

Yeast free (peivo bez drodia)


Na miesenie a prpravu bochnkov s hmotnosou do 750 g.
Whole wheat (celozrnn peivo)
Na prpravu celozrnnho peiva.
Dough (cesto)
Na prpravu cesta.
Bake only (opeenie krky)
Opeenie krky chleba a cesta.
7 Zvote poadovan stupe opeenia.
Tlaidlo CRUST sli na nastavenie poadovanho stupa
opeenia krky: P MED (STREDN), H DARK (TMAV),
L LIGHT (SVETL). Na LCD displeji sa zobrazia prslune
psmen: P, H alebo L.
8 V prpade potreby nastavte as zaatia programu pomocou tlaidla DELAY TIMER.
Mete odloi zaatie kadho z programov.
Okrem asu trvania peenia, ktor je zakdovan automaticky poda nastavenho programu, je mon tie nastavi presn hodinu, oktorej sa zane prprava vrobku.
Toto nastavenie mete meni pomocou tlaidiel + a -,
ktor menia nastaven as o 10 mint.
Najdlhie mon nastavenie asu je 13 hodn.
Poas pouvania funkcie asovaa nepouvajte ingrediencie, ktor sa ahko kazia, ako napr. mlieko, ovocie,
jogurt, cibua, vajcia a pod.

9 Stlate tlaidlo TART/STOP.


POZOR: Po stlaen tlaidla START/STOP mete vypn hlas. Stlate tlaidlo CRUST, na displeji sa zobraz
OFF. Znamen to, e zvuk je vypnut. Ak optovne
stlate tlaidlo CRUST, na displeji sa zobraz ON
abudete pou dvojit zvukov signl. Znamen to, e
zvuk je zapnut.
Tlaidlo TART/STOP sli tie na zastavenie programu
vubovonom momente. Za tmto elom stlate a pridrte
cca. 3 sek. tlaidlo TART/STOP, a km nepoujete zvukov signl. Na displeji sa zobraz zaiaton poloka nastavenho programu. Ak chcete poui in program, zvote ho
pomocou tlaidla MENU.
10 Miesenie a hnetenie cesta.
Domca pekre chleba automaticky miesi a hnetie cesto,
a km nedosiahne poadovan konzistenciu.
POZOR: Poas fzy miesenia a hnetenia cesta mus
by kryt zariadenia zatvoren. Poas tejto fzy je ete
mon pridva mal mnostv vody, tekutn alebo
inch zloiek.

11 Vykysnutie cesta.
Po poslednom cykle miesenia sa zariadenie zohrieva na teplotu optimlnu pre kysnutie cesta.
POZOR: Poas fzy kysnutia cesta zatvorte kryt aneotvrajte ho a km proces peenia chleba nebude ukonen.
Cieom fotografi je iba ukzanie fzy kysnutia cesta.

22

Poas fze kysnutia cesta, peenia a ohrievania sa lopatka


neobracia, pracuje len vyhrievacie teleso.
12 Peenie.
Domca pekre automaticky nastav as a teplotu peenia.
Ak je chlieb na konci programu peenia prli svetl, pouite
program BAKE ONLY, aby ste silnejie opiekli krku. Za tmto elom stlate a pridrte cca. 3 sek. tlaidlo TART/STOP
(a km nepoujete zvukov signl). Potom stlate tlaidlo
BAKE ONLY. Ak dosiahnete poadovan rove opeenia,
zastavte proces: pridrte po cca. 3 sekundy stlaen tlaidlo
TART/STOP (a km nepoujete zvukov signl).
POZOR: Poas fzy peenia cesta zatvorte kryt a neotvrajte ho a km proces peenia chleba nebude ukonen. Cieom fotografi je iba ukzanie fzy peenia.

13 Zohrievanie.
Po ukonen procesu peenia sa zapne bzuiak, ktor signalizuje, e mete vybra chlieb zo zariadenia. Sasne sa
zapne hodinov proces udriavania teploty.
14 Ukonenie fz programu.
Po ukonen programu vytiahnite zstrku napjacieho kbla
zo sieovej zsuvky.
15 Pomocou kuchynskej rukavice vyberte peiacu ndobu a obrte ju.
16 Ak chlieb nechce vypadn z ndoby, niekokokrt
jemne potraste ndobou, a km chlieb nevypadne.
POZOR: Ak hneta ostane vo vntri chleba, mete
opatrne rozreza bochnk a vybra hneta von. Mete
taktie poui hik pre vber mieajcej lopatky.
Zohrievanie zariadenia pre vykysnutie cesta.
Zohrievanie sa zapna iba v prpade, ak izbov teplota je niia ako 25C. Ak je izbov teplota vyia ako 25C, zloky
maj poadovan teplotu a nevyaduj si zohrievanie.

istenie a drba

Pred prvm pouitm zariadenia dkladne umyte peiacu ndobu a hneta, za tmto elom pouvajte jemn
umvac prostriedok (peiaca ndoba sa nesmie ponra
do vody).
Pred prvm pouitm sa odpora natrie peiacu ndobu a hneta tukom odolnm voi vysokej teplote a potom
ich cca. 10 min. zohrieva v rre. Po vychladnut odstrte tuk z ndoby pomocou papierovej utierky. Vaka tomu
bude chrnen neprinav povrch. Tento kon mete
pravidelne opakova.
Pred istenm alebo uchovvanm zariadenia ho nechajte vychladn. Pred alm hnetenm a peenm mus
zariadenie chladn cca. pol hodiny.
Pred istenm odpojte zariadenie od elektrickej siete
apokajte, a km nevychladne. Na umvanie pouvajte jemn istiace prostriedky. Nesm sa pouva chemick istiace prostriedky, benzn, prostriedky na istenie rr ani akkovek prostriedky, ktor mu pokriaba
alebo pokodi povrchov vrstvu zariadenia.

Odstraujte vetky zloky z krytu, telesa a peiacej ko-

mory zariadenia pomocou vlhkej utierky. Zariadenie sa


nesmie ponra do vody, ani sa voda nesmie vlieva
do peiacej komory!
Pre zjednoduenie istenia mete sa kryt: umiestnite
ho do zvislej polohy a potom potiahnite hore.
Peiacu komoru treba utrie zvonka vlhkou handrikou.
Vntro ndoby mete umva s pouitm prostriedku na
umvanie riadu. Ndobu neponrajte do vody.
Hneta a hnac ap istite hne po pouit. Ak hnetae
nechte v ndobe, neskr bude ak ich stadia vybra.

V takom prpade naplte ndobu teplou vodou a nechajte 30 mint. Potom vyberte hnetae.
Ndoba je povrchovo upraven neprinavou vrstvou.
Nesm sa pouva kovov predmety, ktor by ju mohli
pokriaba. Farba vrstvy sa bude poas pouvania zariadenia meni. Je to normlna situcia. Tto zmena nijakm spsobom nemen vlastnosti vrstvy.
Pred uchovvanm zariadenia sa uistite, e zariadenie
plne vychladlo a je such. Zariadenie uchovvajte so
zatvorenm krytom.

OTZKY A ODPOVEDE TKAJCE SA ZARIADENIA


Problm

Prina

Rieenie

Z peiacej komory alebo z


vetracch otvorov unik dym.

Zloky sa prilepili k peiacej


komore alebo k vonkajej asti
peiacej ndoby.

Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyistite vonkajiu as


peiacej ndoby alebo peiacu komoru.

Chlieb kles v strede a je


zospodu vlhk.

Chlieb bol prli dlho ponechan


v ndobe po upeen
azohrievan.

Vyberte chlieb z peiacej ndoby pred ukonenm funkcie


zohrievania.

Chlieb sa ako vyber z ndoby.

Spodn strana bochnka sa


prilepila k hnetau.

Pred alm peenm vyistite hneta a hriade. V prpade potreby


naplte ndobu teplou vodou anechajte 30 mint. Umon to
jednoducho vybra avyisti hnetae.

Nevhodn nastavenie programu.

Preverte zvolen menu a ostatn nastavenia.

Bolo stlaen tlaidlo TART/


STOP poas prevdzky
zariadenia.

Nepouvajte rovnak zloky a zanite cel postup od zaiatku.

Poas prevdzky zariadenia bol


niekokokrt zdvihnut kryt.

Kryt mete otvra iba v prpade, ak as zobrazen na displeji je


dlh ako 1:30.
Uistite sa, e kryt bol dobre uzatvoren.

Dlh vpadok prdu poas


prevdzky zariadenia.

Nepouvajte rovnak zloky a zanite cel postup od zaiatku.

Pohyb hnetaov je znemonen.

Skontrolujte, i hnetae sa nezasekli semienkami, apod. Vytiahnite


peiacu ndobu a overte, i hnacie prvky rotuj. V opanom prpade
zariadenie odovzdajte do servisu.

Zariadenie nevychladlo po
predchdzajcom peen.

Stlate a pridrte tlaidlo TART/STOP, a km sa na displeji


nezobraz obyajn kd programu. Odpojte zariadenie z elektrickej
siete. Vyberte peiacu ndobu apokajte, a km nevychladne
anedosiahne izbov teplotu. Potom pripojte zariadenie do elektrickej
siete aop zapnite.

Zariadenie sa nezapna.
Zariadenie vydva zvukov
signl. Na displeji sa zobrazuje
sprva LLL.

Chyba programu alebo


elektronick chyba.

Zanite test zariadenia. S tmto cieom stlate apridrte tlaidlo


menu, pri tom odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom
op ho pripojte. Uvonite tlaidlo. Zane sa test zariadenia. Op
odpojte zariadenie z elektrickej siete. Na displeji by sa mal zobrazi
kd benho programu 1P. V opanom prpade zariadenie treba
odovzda do servisu.

Na displeji sa zobrazuje sprva


EEE.

Chyba programu alebo


elektronick chyba.

Postupujte poda hore uvedench pokynov.

Po optovnom zapnut
zariadenia sa na displeji
zobrazuje sprva 000.

Zariadenie bolo vypnut


odpojenm z napjacej siete
poas trvania fzy zohrievania.
Zkladn program P1 nebol
nastaven.

Treba vdy zastavova zariadenie s pouitm tlaidla TART/STOP.


Resetovanie zariadenia Stlate apridrte 10 seknd tlaidlo TART/
STOP, a km sa na displeji nezobraz symbol P spolu s slom
programu.

Zloky neboli vymiean alebo


chlieb sa dobre neupiekol.

Zariadenie sa nezapna. Zapna


sa zvukov signl. Na displeji sa
zobrazuje sprva H:HH.

23

KLASICK RECEPTY
BIELY CHLIEB
Zariadenie je mimoriadne vhodn na
pouvanie hotovch chlebovch zmes,
ktor s dostupn v obchodoch.

CMAROV CHLIEB

Zloenie:
Voda alebo mlieko
Margarn alebo maslo
So
Cukor
Mka typu 550
Such drodie

300 ml
1 PL
1 lyika
1 PL
540 g
1 lyika

Zloenie:
Cmar
Margarn alebo maslo
So
Cukor
Mka typu 550
Such drodie

300 ml
1 PL
1 lyika
2 PL
540 g
1 lyika

Program: BASIC

Program: BASIC alebo FRENCH

KOL S ORECHMI A HROZIENKAMI

SLNENICOV CHLIEB

CHLIEB ZO SIEDMICH ZN

Zloenie:
Voda alebo mlieko
Margarn alebo maslo
So
Cukor
Mka typu 500
Such drodie
Hrozienka
Rozdroben orechy

Zloenie:
Voda
Maslo
Mka typu 550
Slnenicov
semienka
So
Cukor
Such drodie

Zloenie:
Voda alebo mlieko
Margarn alebo maslo
So
Cukor
Mka typu 550
Penin celozrnn
mka
Vloky zo 7 druhov zn
Such drodie

350 ml
1 PL
1 lyika
2 PL
540 g
1 lyika
100 g
3 PL

350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 lyika
1 PL
1 lyika

300 ml
1 PL
1 lyika
2 PL
240 g
240 g
60 g
1 lyika

Program: BASIC
Hrozienka a orechy mete pridva a ke
poujete prv zvukov signl alebo po 1.
cykle miesenia cesta.

Program: BASIC
Odporanie: semienka slnenice mete
nahradi tekvicovmi jadierkami. Praenie
semienok a jadierok na panvici im prid
intenzvnejiu chu.

Program: WHOLE WHEAT


V prpade pouvania celch zn ich treba
predtm namoi.

CIBUOV CHLIEB

CELOZRNN CHLIEB

KOL S OKOLDOU A ORECHMI

Zloenie:
Voda alebo mlieko
Margarn alebo maslo
So
Cukor
Vek posekan cibua
Mka typu 550
Such drodie

Zloenie:
Voda alebo mlieko
Margarn alebo maslo
Vajcia
So
Cukor
Mka typu 550
Pen. celozrnn mka
Such drodie

250 ml
1 PL
1 lyika
2 PL
1 ks.
540 g
1 lyika

300 ml
1 PL
1 ks.
1 lyika
2 lyiky
360 g
180 g
1 lyika

Zloenie:
Voda
okoldovo-orechov
hmota
So
Prkov cukor
Mka typu 500
Obyajn mka
Such drodie

Program: BASIC
Tento chlieb treba ihne upiec.

Program: WHOLE WHEAT


Pozor: Pri pouvan programu DELAY
TIMER namiesto vajec pouite viac vody.

Program: FRENCH

CHLIEB S ORECHMI, MANDAMI


AMEDOM

FRANCZSKE BAGETY

CESTO NA PIZZU

Zloenie:
Voda
Med
So
Cukor
Mka typu 550
Such drodie

Zloenie:
Voda
So
Olivov olej
Mka typu 500
Cukor
Such drodie

Zloenie:
Voda
Maslo
So
Cukor
Pokrjan orechy
Pokrjan mandle
Med
Mka typu 550
Such drodie

Program: BASIC

300 ml
1 PL
1 lyika
1 lyika
1 lyica
1 lyica
1 lyica
540 g
1 lyika

300 ml
1 PL
1 lyika
1 lyika
540 g
1 lyika

Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozdete na
2 4 asti, urobte dlh bochnky a nechajte
30 40 mint. Narete cesto ikmo a vlote
do rry na peenie.

275 ml
90 ml
1 lyiky
1 lyiky
300 g
150 g
lyiky

300 ml
3
/4 lyiky
1 PL
450 g
2 lyiky
1 lyika

Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozvakajte,
urobte okrhlu placku a nechajte 10 mint.
Natrite omkou a rozlote prsady. Pete
vrre na peenie 20 mint.

V tabukch sa nachdzaj vzorov predpisy a orientan mnostv potrebnch zloiek. Nepovaujte tieto zpisy za kuchrsku kniku. Postupujte poda individulnej chute a kuchrskych zsad, ktor s opsan v odbornej literatre a kuchrskych sprievodcoch.

24

KEDY UPRAVI RECEPTY


Problm

Pravdepodobn prina

Rieenie
(opis uveden niie)

Chlieb rastie prli rchlo.

- Prli vea drodia, prli vea mky, nedostaton mnostvo soli.

a/b

- Nedostatok alebo prli mlo drodia.

a/b

- Star alebo nekvalitn drodie.

Chlieb nerastie vbec alebo


rastie nedostatone.

Cesto prli silne rastie a vylieva


sa z ndoby.

Chlieb kles v strede.

Chlieb je ak, m hrudky.

- Prli horca tekutina.

- Dolo k styku drod s tekutinou.

- Nevhodn druh mky alebo star mka.

- Prli vek alebo prli mal mnostvo tekutiny.

a/b/g

- Prli mlo cukru.

a/b

- Ak je voda prli mkk, drodie sa silnejie kvas.

- Prli vea mlieka zapriuje kvasenie drodia.

- Mnostvo cesta je vie od objemu ndoby a chlieb kles.

a/f

- Kvasenie je prli krtke alebo prli rchle kvli prli vysokej teplote vody alebo
peiacej komory alebo kvli prli vekej vlhkosti.

c/h/i

- Nedostatok soli alebo nedostaton mnostvo cukru.

a/b

- Prli vea tekutn.

- Prli vea mky alebo prli mlo tekutiny.

a/b/g

- Nedostatok drodia alebo cukru.

a/b

- Prli vea ovocia, celozrnnej mky alebo inej zloky.

Chlieb nie je v strede upeen.

Drsn truktra chleba alebo


prli vea prov v chlebe.

- Star alebo nekvalitn mka.

- Prli vek alebo prli mal mnostvo tekutiny.

a/b/g

- Prli vek vlhkos.

- Recept s pouitm vlhkch zloiek, napr. jogurtu.

- Prli vek mnostvo tekutiny.

- Chba so.

- Vek vlhkos, prli horca voda.

h/i

- Prli vea tekutn.

- Objem chleba je prli vek v porovnan s ndobou.

a/f

- Prli vea mky, najm v prpade svetlho chleba.

- Prli vea drodia alebo prli mlo soli.

a/b

Neupeen, provit povrch.

- Prli vea cukru.

a/b

- In sladk zloky okrem cukru.

Krajce chleba s nerovn alebo


vstrede s hrudky.

- Chlieb sa neschladil dostatone (para nestihla ujs).

Na krke chleba sa nachdza


mka.

- Po miesen cesta na bokoch zariadenia ostala mka.

g/i

Rieenia pre hore uveden problmy

a) Treba presne odmeriava jednotliv zloky.


b) Treba upravi mnostvo zloiek a overi, i boli vetky
zloky pridan.
c) Treba prida in tekutinu alebo ju necha vychladn pri
izbovej teplote. Zloky pridvajte v slade s poradm
uvedenm v prslunom recepte. V strede nasypanej
mky urobte prehbenie a vsypte doho rozdroben
alebo such drodie. Drodie nesmie ma priamy styk
stekutinou.

d) Treba pouva iba erstv a nleite uchovvan zloky.


e) Treba zmeni celkov mnostvo zloiek, nepridva
viac mky ako je to uveden v recepte. Treba zmeni
mnostvo zloiek o .
f) Treba zmeni mnostvo pridvanej tekutiny. Ak pouvate zloky obsahujce vodu, treba v takom prpade primerane zmeni mnostvo tekutiny.
g) V prpade vemi vlhkho poasia pridajte o 1-2 polievkov lyice menej vody.

25

h) V prpade teplho poasia nepouvajte funkciu asovaa. Treba pouva chladn tekutiny.
i) Hne po upeen treba vybra chlieb z ndoby a necha
ho vychladn minimlne 15 mint pred krjanm.
j) Treba zmeni mnostvo drodia alebo vetkch zloiek
o .

Poznmky tkajce sa receptov


1. Zloky

Kee kad zloka odohrva urit lohu v spenom

procese peenia chleba, ich sprvne odmeriavanie je


rovnako dleit ako poradie pridvania.
Najdleitejie zloky ako tekutina, mka, so, cukor
alebo drodie (mete pouva such alebo erstv
drodie) maj vplyv na spech pri prprave cesta a chleba. Vdy treba pouva primeran mnostv zloiek vo
vhodnom pomere.
Treba pouva vlan zloky v prpade, e cesto mus
by pripraven ihne. V prpade nastavenia programu
sfunkciou asovaa sa odpora pouvanie chladnch
zloiek, aby drodie nezaalo rs prli skoro.
Margarn, maslo a mlieko maj vplyv na chu chleba.
Mnostvo cukru mete zmeni o 20%, aby bola krka
jemnejia a tenia, o neovplyvn vsledok peenia. Aby
bola krka jemnejia a mkia, cukor mete nahradi
medom.
Lepok vznikajci v mke poas miesenia cesta zabezpeuje primeran truktru chleba. Idelna zmes sa sklad
z 40% celozrnnej mky a z 60% bielej mky.
Ak chcete prida do chleba aj obilninov zrn, nechajte
ich na noc vo vode. Znte mnostvo mky a tekutiny
(maximlne o 1/5 menej).
Zkvas je nevyhnutn pri pouvan ranej mky. Tento obsahuje mlieko a octov baktrie, vaka ktorm je
chlieb ah a dkladne kvas. Zkvas mete pripravi
sami, avak je to asovo nron. Kvli tomu v niie
uvedench receptoch je pouit prkov koncentrt
zkvasu. Je dostupn v 15-gramovch baleniach (na
1kg mky). Odporame dodriavanie niie uvedench
receptov (1/2, 3/4 alebo 1 balenie). Ak pridte menej zkvasu ako je uveden v recepte, chlieb sa bude drobi.
Ak prkov zkvas m in koncentrciu (100-gramov
balenie na 1 kg mky) mnostvo mky treba zmeni
o80 g na 1 kg mky.
Mete tie pouva tekut zkvas. Treba dodriava
mnostv uveden na obale. Vyplte odmerku tekutm
zkvasom a doplte inmi tekutmi zlokami vo vhodnch mnostvch, poda receptu.
Penin zkvas sa astejie predva v suchej forme.
Zlepuje spracovatenos cesta, erstvos a chu. Je aj
jemnej ako ran zkvas.
Na peenie chleba so zkvasom pouvajte program BASIC alebo WHOLE WHEAT.
Zkvas mete nahradi fermentom na peenie. Rozdiel
bude iba v chuti. Ferment je mon pouva v domcej
pekrni.

26

Do cesta je mon prida penin otruby, aby bol chlieb

ah a bohat na vivn ltky. S tmto cieom treba prida jednu polievkov lyicu otrb na 500 g mky azvi mnostvo tekutiny o polievkovej lyice.
Penin lepok je prrodn prsada zskavan z bielkovn
obsiahnutch v penici. Vaka nemu je chlieb ah a m
v objem. Chlieb zriedkavejie kles a sa ahie trvi.
Jeho vhody s mimoriadne viditen pri peen celozrnnho chleba alebo inho peiva z mky mletej doma.
ierny slad pouvan v niektorch receptoch je jamenn tmav praen slad. Vaka nemu mete zska
tmaviu krku chleba a tmaviu duinu (napr. hned
chlieb). Mete tie pouva ran slad, avak nie je on
u tak tmav. Obidva vrobky s dostupn vobchodoch
so zdravou vivou.
ist prkov lecitn je prrodn emulgtor, ktor zlepuje objem chleba, vaka nemu duina je jemnejia
asvetlejia, peivo ostva dlhie erstv.

2. Prispsobenie mnostva zloiek

Ak je potrebn zvenie alebo zmenenie mnostva zloiek, treba sa uisti, e pomery pvodnho receptu bud
zachovan. Pre dosiahnutie uspokojivho vsledku odporame dodriavanie niie uvedench zsad tkajcich sa
modifikcie mnostva zloiek.
Tekutiny / mka: cesto by malo by jemn (ale nie prli)
a da sa jednoducho miesi. Cesto nesmie by vlknit.
Z cesta sa mus da jednoducho vyrobi gua. Nie je to
mon pri hustch cestch v prpade ranho alebo celozrnnho chleba. Cesto treba skontrolova p mint
po prvej etape miesenia. Ak je prli vlhk, treba prida
trochu mky, a km nezska vhodn konzistenciu. Ak je
prli such, treba prida po lyici vody poas procesu
miesenia.
Nahradzovanie tekutn: V prpade pouvania zloiek,
ktor obsahuj tekutiny (napr. tvaroh, jogurt a pod.),
treba zmeni mnostvo pridvanej tekutiny. V prpade
pridvania vajec, treba ich rozbi do odmerky a vyplni ju
ostatnmi tekutinami, vaka omu budete ma kontrolu
nad mnostvom zloiek. Cesto pripravovan v mieste
nachdzajcom sa vo vekej nadmorskej vke (viac ako
750 metrov), bude rs rchlejie. Mete vtedy zni
mnostvo drodia od do lyiky, aby ste proporcionlne zmenili rast cesta. To ist plat v prpade miest, do
ktorch sa dodva mimoriadne mkk voda.

3. Pridvanie a odmeriavanie zloiek a mnostiev

Vdy treba najprv vlia tekutinu, a a nakoniec prida


drodie. Aby ste sa vyhli prli rchlemu rastu drodia
(najm v prpade pouitia funkcie asovaa), nesmie
djs k styku tekutn s drodm.
Pri odmeriavan mnostva zloiek vdy pouvajte
rovnak mern jednotky, to znamen odmeriavajte
zloky pripojenou lyicou na odmeriavanie alebo lyicami
pouvanmi v domcnosti, ak recepty uvdzaj mnostv v polievkovch lyiciach alebo ajovch lyikch.
Treba presne odmeriava zloky uvdzan v gramoch.
Ak chcete odmera zloky v mililitroch, mete na tento
el poui pripojen odmerku, ktor m mierku od 30
do 300 ml.

Pridvanie ovocia, zeleniny alebo obilia. Zloky v prpade jednotlivch programov mete pridva v momente,
ak zaznie zvukov signl. Ak zloky pridte prli skoro,
bud zomlet poas procesu miesenia cesta.

4. Vsledky peenia

Vsledky peenia zvisia od podmienok (tvrdos vody,

vlhkos vzduchu, vka, konzistencia zloiek a pod.).


Ztohto dvodu recepty by mali by iba vzanmi bodmi,
ktor mete primerane upravi poda danch podmienok. Nevzdvajte sa v prpade nespench pokusov
peenia. V takom prpade treba njs prinu nespechu
a poksi sa ete raz pri pozmenenom pomere.
Ak krka chleba nie je dostatone opeen, mete ho
necha v zariaden a poui program na opeenie krky.
Odpora sa tie upiec skobn bochnk pred nastavenm funkcie asovaa pouvanej pri peen v noci, aby
ste mohli v prpade potreby zavies nevyhnutn zmeny.

Ekologicky vhodn likvidcia


Obalov materil nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebiov ZELMER s recyklovaten a zsadne
by mali by vrten na nov zhodnotenie. Kartnov obal
odovzdajte do zberne starho papiera. Vreck z polyetylnu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na optovn
zuitkovanie.
Po ukonen ivotnosti spotrebi zlikvidujte prostrednctvom
na to urench recyklanch stredsk. Ak m by prstroj definitvne vyraden z prevdzky, doporuuje sa po odpojen prvodnej nry od elektrickej siete jej odstrnenie (odrezanie),
prstroj tak bude nepouiten.
Informujte sa lskavo na Vaej obecnej sprve, ku ktormu
recyklanmu stredisku patrte.
Tento elektrospotrebi nepatr do komunlneho odpadu. Spotrebite prispieva na ekologick
likvidciu vrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojen do systmu ekologickej likvidcie
elektrospotrebiov u firmy ENVIDOM zdruenie vrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebiov si uplatnite u odbornkov v servisnch strediskch. Zrun a pozrun opravy doruen osobne alebo zaslan potou prevdzaj servisn
stredisk firmy ZELMER vi ZOZNAM ZRUNCH
SERVISOV.

Dovozca/vrobca nenesie zodpovednos za prpadn kody vzniknut vo vsledku pouitia zariadenia v rozpore s jeho urenm alebo vo
vsledku nesprvnej obsluhy.
Dovozca/vrobca si vyhradzuje prvo vrobok kedykovek upravova
bez predchdzajceho oznmenia za elom prispsobenia prvnym
predpisom, normm, smerniciam alebo z kontruknch, obchodnch, dizajnovch alebo inch dvodov.

27

HU

Tisztelt Vsrlk!

Krjk figyelmesen olvassa el az albbi hasznlati utastst.


Klns figyelmet kell szentelni a biztonsgi elrsoknak,
a kszlk hasznlata alatt elfoldulhat balesetek s/vagy
a kszlk srlsnek elkerlse rdekben. A hasznlati
utastst krjk megrizni, hogy a kszlk ksbbi hasznlata sorn is rendelkezsre lljon.

Biztonsgi utastsok

A kszlk hasznlata eltt alaposan olvassa el az sszes hasznlati utastst.

A kszlk hztartsbeli hasznlatra kszlt. A kszlk

vendgltiparban val hasznlata esetn, a garancia


felttelei vltoznak.
A kszlket mindig csak az fldel csappal elltott (vltram) ramhlzati konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek a hlzati feszltsge megegyezik a tpuscmke adataival.
A kszlket mindig sk, eggyez felletre helyezze, nehogy leessen a srbb tszta gyrsa kzben. Ez klnsen fontos, amikor a belltott funkcikat hasznlja
vagy amikor a kszlket felgyelet nlkl hagyja. Rendkvl sima fellet esetn, a kszlket egy vkony, gumis
alttre helyezze.
Egyb trgyaktl legalbb 10 cm-es tvolsgra helyezze
a kszlket.
A kszlket soha ne helyezze gz- vagy elektromos
tzhelyre, forr stre vagy mell.
Klns figyelmet fordtson a kszlk thelyezse kzben, klnben, ha forr folyadk tallhat benne.
Soha ne tvoltsa el a stformt a kszlk mkdse
kzben.
Ne lpje tl a receptben megadott mennyisget. Klnben a kenyr nem kel jl vagy a tszta kifolyik. Kvesse
a hasznlati utasts elrsait.
Soha ne tegyen aluflit vagy ms fmes trgyat a kszlkbe, ez rvidzrlatot okozhat s tzveszlyes.
Mkds kzben soha ne takarja le a kszlket trlkzvel vagy egyb anyaggal. A melegnek s gznek
szabadon kell tvoznia. Tz keltkezhet, ha a kszlket
gylkony anyaggal takarja le vagy azzal, pl. fggnnyel
rintkezsbe kerl.
Ha be akarja lltani a kszlket az adott kenyrfajta
stsre, pl. jszakra, elszr problja ki az adott receptet olyan idben, amelyen bell a kszlk felgyelet
alatt maradhat, elszr ellenrizze is, hogy az alkotelemeket a megfelel mennyisgekben adta-e, atszta
nem tl sr vagy tl laza, a tszta mennyisge megfelel-e s nem folyik ki a gpbl.
A kenyrsts befejezse utn, a stforma kivtelekor mindig hasznljon ednyfog kesztyt vagy
hll ruht, mert astforma s a kenyr forr.
A hlzati vills csatlakozt hzza ki a konnektorbl, ha
a kszlk hasznlaton kvl van, valamint a tiszttsa
eltt is.

28

ramtalantsa a kszlket, amennyiben hozz akar rni

a hasznlat kzben mozg alkatrszeihez.


hzza ki a vills csatlakozt a vezetknl fogva
akonnektorbl.
A hlzati kbel ne fggjn az asztallap szln, s ne
rjen a forr fellethez.
A kszlket ne kapcsolja be, ha a hlzati kbel srlt,
vagy az elektromotor kls bortsa szemmel lthatlag
srlt.
Ha a tpkbel srlt, a csert a kszlk gyrtjnak
vagy a szakrtnek ajnljuk megbzni a veszedelem kikerlse cljbl.
A kszlk javtst kizrlag csak arra kikpzett szakember vgezheti. A helytelenl elvgzett javts a hasznl szmra komoly veszlyt jelenthet. Meghibsods
esetn forduljon a szakszervzhez.
Soha ne rjen hozz a kszlk forr felleteihez.
Ednyfog kesztyt hasznljon. A kszlk mkdse
kzben felforrsodik.
Hagyja lehlni a kszlket, mieltt az alkatrszeit kivenn, valamint a kszlk tiszttsa eltt is. A kszlk
hll burkolattal van elltva. A kszlk fmalkatrszei
mkds kzben felforrsodnak.
Soha ne mossa a kszlket a folyvzben, soha se mertse a kszlket valamint a hlzati kbelt vzbe.
A kls burkolat tiszttshoz ne hasznljon agresszv
detergenseket, mint emulzi, tisztttej, kencs stb. Tbbek kztt leltntethetik a tajkoztat rsjeleket.
A kszlk fmalkatrszek nem alkalmasak a mosgpben val tiszttsra. A benne hasznlt agresszv
tiszttszerek a fmalkatrszek sttedst okozhatjk.
A fmalkatrszeket mindig kzzel mossa, a hagyomnyos mosszerek hasznlatval.
Csak a gyrt ltal ajnlott tartozkokat hasznljon, klnben krt tehet a kszlkben.
Ez a kszlk nem a fizikailag, rzkileg vagy szellemileg
korltozott szemlyek (gyerekek) ltal val hasznlatra
kszlt. Olyan szemlyek, akik nem rendelkeznek a megfelel tapasztalattal s ismeretekkel, a kszlket csak
biztonsgukrt felels szemly felgyelete mellett hasznlhatjk betartva a megfelel kezelsi utastsokkal.
A gyerekek felgyelete sorn gyzdjn meg rla, hogy
nem jtszanak a kszlkkel.

Ne

Ellenrzze a fenti utastsokat betartst.

Mszaki adatok
A mszaki paramtereket a termk nvleges adattblja tartalmazza.
A kenyrst az I. osztlyba tartozik, vdrrel s biztonsgi
dugval felszerelt hlzati kbellel rendelkezik.
A kszlk az rvnyes szabvnyoknak megfelel.
A kszlk az albbi irnyelveknek megfelel:
Kisfeszltsg elektromos berendezsek (LVD)
2006/95/EC.
Elektromgneses kompatibilits (EMC) 2004/108/EC.
A kszlk a nvleges adattblzaton CE jelzssel van elltva.

A kszlk szerkezeti felptse

(A. bra)

A KSZLK RSZEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A levehet fedl
Foganty
Nzablak
A fels szellzrs
Az oldalszellzrsek
Stforma
Dagaszt
Sttr
Kezelpult

TARTOZKOK
10 Mrkanl
11 Mrpohr
12 A keverlapt kiemelst szolgl kamp

KEZELPULT
13 A LED kijelz a kivlasztott programra, a mg fennmarad zemelsi idre, valamint kenyr pirtsi fokra vonatkoz adatokat kijelzse.
A kijelzn az 1P jelenik meg, valamint a hangjelzs hallatszik. Az 1 azt mutatja, hogy az automatikusan kivlasztott
program az 1-es, azaz a Basic. A P bet a pirtsi fok
alapbelltst jelenti, amely a kzepes pirtsi fokra vonatkozik. Emellett elfordulhat a H bet is stt pirts vagy
az L bet vilgos pirts. Nhny msodperc elteltvel
akijelz a 3:00-ra bell, ami a belltott programidt jelent.
Az zemels kzben a kijelzn a stsi folyamatra vonatkoz informcik jelennek meg. A kijelzn mejelenn id fokozatosan lecskken, amg a 0:00 rtket nem ri el.
14 A START/STOP kapcsol az zemels elindtsa s
befejezse.
15 A DELAY TIMER idbellt gomb az ra belltsa.
16 A CRUST gomb az kivnt pirtasi fok belltsa.
17 A MENU gomb a program kivlasztsa.
18 A kivlasztott zemprogram jelzje.

A kszlk funkcii
HANGJELZ FUNKCI

A hangjelz hallatszik az albbi esetekben:


A programoz gombok megnyomsakor.
A tsztadagasztsnak msodik folyamata kzben, mutatva, hogy hozz lehet adni a tsztba olyan alkotelemeket mint mag, gymlcs, di.
A program befejezse utn.
VIGYZAT: A hangjelzs a START/STOP megnyomsa
utn kikapcsolhat. E clbl nyomja meg a CRUST
gombot, ekkor a kijelzn megjelenik az OFF jelzs,
mely a hang kikapcsolst jelzi. Ha jra megnyomja

aCRUST gombot, a kijelzn megjelenik az ON jelzs


s kt hangjelzs lesz hallhat, ami a hang aktivlstjelzi.

MEMRIA FUNKCI

A program kb. 5 percig terjed ramkimarads esetn visszakapcsolskor ugyanezen a helyen folytathatja a stst.
Ez nem vonatkozik azonban olyan esetre, amikor a program
lelltsa a tsztadagaszts folyamata eltt trtnet. Tbbi
esetben a sts folyamatt jra kell kezdeni.

BIZTONSGI FUNKCIK

Ha a korbbi hasznlat utn a kszlk hmrsklete az j


programnak tl magas (40C fltt), a START/STOP kapcsol ismtelt megnyomsa utn a kijelzn a H:HH jelenik
meg s a hangjelz hallatszik. Ebben az esetben nyomja
meg a START/STOP kapcsolt, amg aH:HH el nem tnik
akijelzrl s az alapjelzs meg nem jelenik. Utna vegye ki
a stformt s vrja meg a kszlk lehlsig.
A BAKE ONLY programot minden pillanatban lehet indtani,
akkor is, ha a kszlk felforrsdott.

A kszlk mkdse s kezelse

(B. bra)

1 Helyezze be a stformt.
A stforma tapads gtl bevonattal van elltva. Helyezze
be a stformt akszlk belsejbe, az alapzata kzepn.
A stforma belsejnek enyhe megnyomsa a rugk elzrst okozza, amelyek a stformt fogjk a sttr jobb- s
baloldaln. A stforma kivtelnek cljbl ersen hzza fel
a stforma fogjt.
FIGYELEM A stsfolyamat befejezse utn a fog forr. Az ednyfog keszty hasznlata ajnlatos.

2 Helyezze be a dagasztt.
Nyomja be a dagasztt a stformban tallhat hajttengelyre.
3 Adja az alkotelemeket.
Az alkotelemeket mindig a megadott sorrendben adja a stformba. A plda recepteket a hasznlati utasts tovbbi
rsze tartalmazza.
4 Zrja le a felelet.
5 Dugja be a csatlakoz dugjt az ramhlzati konnektorba.
6 Vlassza ki a kvnt programot a MENU gomb segtsgvel.
Basic (norml)
Fehr, bza- s rozskenyr ksztshez. Ez a leggyakrabban hasznlt program.
Rapid (gyors)
A fehr, bza- s rozskenyr gyors ksztshez.
Sweet (des pkstemny)
des, kovsszal ksztett tsztkhoz.
French (francia tszta)
Klnsen knny, fehr pkstemnyek ksztshez.

29

Yeast free (lesztmentes pkstemny)


A 750 g-on aluli sly kenyrcipk ksztshez.
Whole wheat (rozskenyr)
Rozskenyerek ksztshez.
Dough (tszta)
Tszta ksztshez.
Bake only (pirts)
Kenyr s tszta pirtshoz.
7 Vlassza ki a kvnt pirtsi fokot.
A CRUST gomb segtsgvel a pirts kvnt fokt lehet
belltani: P MED (KZEPES), H DARK (STT), L LIGHT
(VILGOS). Az LCD kijelzn a megfelel P, H vagy L
bet jelenik meg.

8 Szksg esetn lltsa be a program indtsi idejt


aDELAY TIMER gomb segtsgvel.
Valamennyi program indulst ksleltetni lehet.
A stsfolyamat idejn kvl, amely automatikusan be
van lltva, a kivlasztott programnak megfelelen, be
lehet lltani a pontos rt, amikor a termk kszlse
kezddjn. Ezt a belltst vltoztatni lehet a + s a
gombokkal, amelyek 10 percenknt vltoztatjk a belltott idt.
A leghosszabb bellthat idtartam 13 ra.
Az idbellt funkci hasznlata kzben nem szabad
hasznlni knnyen romland alkatelemeket, mint tej,
gymlcs, joghurt, hagyma, tojs, stb.
9 Nyomja be a START/STOP kapcsolt.
VIGYZAT: A hangjelzs a START/STOP megnyomsa
utn kikapcsolhat. E clbl nyomja meg a CRUST
gombot, ekkor a kijelzn megjelenik az OFF jelzs,
mely a hang kikapcsolst jelzi. Ha jra megnyomja
aCRUST gombot, a kijelzn megjelenik az ON jelzs
s kt hangjelzs lesz hallhat, ami a hang aktivlstjelzi.
A START/STOP kapcsol segtsgvel minden pillanatban
lellthatja az zemelst. Ebbl a clbl nyomja le a START/
STOP kapcsolt s tartsa rajta az ujjt kb. 3 msodpercig,
amg a hangjelz nem hallatszik. A kijelzn a kivlasztott
program eredeti szma jelenik meg. Ha egy msik programot
kvn hasznlni, vlassza ki a MENU gomb megnyomsval.

10 Tsztadagaszts.
A kenyrst gp automatikusan dagasztja a tsztt, amg
amegfelel textrt el nem ri.
FIGYELEM: A tszta keversi s gyrsi szakaszban
a kszlk fedelnek zrva kell lennie. Ebben a szakaszban mg kis mennyisg vz, folyadk vagy ms
alkotelemek adhatk hozz.

11 Keleszts.
A dagaszts utols szakasznak befejezse utn a kszlk felmelegedik, a kenyrstsnek optimlis hmrsklet
elrsig.

30

FIGYELEM: A tszta kelsi szakaszban csukja be


a fedelet s azt ne nyissa fel egszen a kenyrsts
befejezsig. A kpek kizrlag csak a tsztakeleszts
szakasznak a bemutatsra szolglnak.
A tszta nvekedse, a sts, valamint a melegts sorn
alaptok nem forognak, csak a st mkdik.

12 Sts.
A kenyrst gp automatikusan belltja a sts idejt s
hmrsklett. Ha a program befejezsekor a kenyr tl
vilgos, hasznlja aBAKE ONLY programot, a kenyr pirtshoz. Ebbl a clbl nyomja meg a START/STOP kapcsolt
s tartsa az ujjval kb. 3 msodpercen bell (a hangjelz
megszlalsig). Utna nyomja be a BAKE ONLY gombot.
Amikor a pirts kvnt fokt elri, lltsa le a folyamatot,
a START/STOP kapcsol 3 msodperces megnyomsval
(a hangjelz megszlalsig).
FIGYELEM: A tszta stsi szakaszban csukja be
a fedelet s azt ne nyissa fel egszen a kenyrsts
befejezsig. A kpek kizrlag csak a tszta stsi
szakasznak a bemutatsra szolglnak.

13 Melegen tarts.
A stsfolyamat befejezse utn a hangjelz hallatszik,
ami azt jelenti, hogy a kenyeret ki lehet venni a kszlkbl. Akszlk automatikusan egy rig tart melegen tart
zemmdba kapcsol.
14 A program ciklusainak befejezse.
A program befejezse utn hzza ki a csatlakozt az ramhlzati konnektorbl.
15 Vegye ki a stformt ednyfog keszty segtsgvel s fordtsa fel.
16 Ha a kenyr nem jn ki a stformbl, addig enyhn
rzogassa, amg ki nem jn a kenyr a stformbl.
FIGYELEM: Ha a dagaszt bennemaradt a kenyrben,
fel lehet vgni a cipt s kivenni belle a dagasztt.
Hasznlhatja a kampt is a keverlapt kiemelshez.
Felmelegts a keleszts cljbl.
A kszlk csak abban az esetben kapcsol a melegen tart
zemmdba, ha a szobahmrsklet 25C alatti. Ha a szobahmrsklet 25C fltti, az alkotelemek hmrsklete
megfelel s nem kell felmelegteni ezeket.

Tiszttas s karbantarts

kszlk zembehelyezse eltt alaposan mossa


kiastformt s a dagasztt, enyhe detergens hasznlatval (a stformt vzbe ne mertse).
Els hasznlat eltt kikenheti az j stformt s a dagasztt hll zsrral s 10 percen bell felmelegtheti
hagyomnyos stben. A stforma lehlse utn tvoltsa a zsrt puha paprtrlkzvel. Ezen mvelet kvetkeztben vjuk a tapads gtl bevonatot. A mveletet
idnknt ismtelni lehet.
Tisztts s trols eltt hagyja a kszlket lehlni.
Akvetkez dagaszts s sts eltt hagyja a kszlket lehlni kb. flrn bell.

Tisztts eltt mindig hzza ki a csatlakozt az ramhlzati konnektorbl s hagyja a kszlket lehlni. A kszlk tiszttshoz enyhe detergenset hasznljon. Soha
ne hasznljon kmiai tiszttszereket, benznt, sttiszttszereket vagy tbbi tiszttszert, amelyek karcolhatjk
vagy krosthatjk a kszlk bevonatt.
Tvoltson el mindenfle alkotelemeket s telmaradkokat a fedlrl, a burkolatrl s a sttrbl nedves
trlkzvel. Soha ne mertse a kszlket vzbe, se ne
ntsen bele vzet a sttrbe!
Tisztts knnytse rdekben le lehet venni a fedelet,
elszr fgglegesen lltva ezt, utna felhzni.
A stforma kls rszt nedves kendvel meg kell trl-

ni. A stforma belsejt ki lehet mosni mosogatszerrel.


A stformt soha ne mertse vzbe.
Minden hasznlat utn azonnal tiszttsa meg a dagasztt s a hajttengelyt. Amennyiben a hajttengely
bennemarad a stformban, ksbb csak nehezen lehet belle kivenni. Ilyen esetben tltse fel a stformt
vzzel s hagyja 30 percre. Utna vegye ki adagasztt.
A stforma tapads gtl bevonattal van elltva. Ne
hasznljon fmes trgyakat, amelyek ennek karcolst
okozhatjk. A bevonat szne a kszlk hasznlatval
egytt vltozik. Ez a helyzet teljesen normlis. A sznvltozs a bevonat jellegnek vltozst nem jelenti.
Trols eltt ellenrizze, hogy a kszlk teljesen lehlt
s szraz. A kszlk becsukott fedelvel troland.

A KSZLKRE VONATKOZ KRDSEK S VLASZOK


Problma

Ok

Megolds

Fst jn ki a sttrbl vagy


aszellzrsekbl.

Az alkotelemek a sttrhez
ramtalantsa a kszlket s a stforma kls rszt vagy a stteret
vagy a stforma kls rszhez
tiszttsa ki.
ragadtak.

A kenyr kzepe beesik, s az


alja nedves.

A kenyr, sts s felmelegeds


utn, tl sokig maradt ast- Vegye ki kenyeret a stformbl a felmelegt funkci befejezse eltt.
formban.

A kenyr nehezen jn ki astA cip alja a dagaszthoz ragadt.


formbl.

Az alkotelemek nem elgg


keveredtek ssze vagy a kenyr
nem megfelelen slt ki.

A kvetkez sts eltt tiszttsa meg a dagasztt s ahajttengelyt.


Szksg esetn tltse fel a stformt meleg vzzel s hagyja 30
percre. Utna knnyen kiveheti s megtisztthatja a dagasztt.

Nem megfelel programot


lltott be.

Ellenrizze a kivlasztott ment s a tbbi belltst is.

Mkds kzben megnyomtk


aSTART/STOP kapcsolt.

jra kezdje el a stsfolyamatot, ugyanazokat az alkotelemeket ne


hasznlja.

Mkds kzben nyhnyszor


levettk a fedelet.

A fedelet csak akkor lehet levenni, ha a kijelzn megjelenn id 1:30-nl


magasabb.
Ellenrizze, hogy a fedl helyesen van-e becsukva.

A kszlk mkdse kzben


hosszan tart ramkimarads
trtnt.

jra kezdje el a stsfolyamatot, ugyanazokat az alkotelemeket ne


hasznlja.

A dagasztk nem mozdulnak.

Ellenrizze, hogy a magvak stb. nem okozzk-e a dagasztk gtolst.


Vegye ki a stformt s ellenrizze, hogy a hajttengely mozdul-e. Ha
nem, szervizhez kell fordulni.

A kszlk nem kapcsolhat be.


A kszlk nem hlt le az elz
Hangjelz hallatszik. A kijelzn
stsfolyamat utn.
aH:HH jelenik meg.

Nyomja meg a START/STOP kapcsolt s addig tartsa, amg a kijelzn


az alap programszm meg nem jelenik. ramtalantsa a kszlket.
Vegye ki astformt s hagyja lehlni a szobahmrskletig. Utna
csatlakoztassa a kszlket az ramhlzathoz s kapcsolja be jra.

A kszlk nem kapcsolhat be.


Hangjelz hallatszik. A kijelzn
az LLL jelenik meg.

Programhiba vagy elektronikus


hiba.

Vizsglja meg a kszlket. ramtalantsa a kszlket a menu gomb


megnyomsval s megtartsval, utna jra csatlakoztassa a kszlket az ramhlzathoz. Engedje a gombot. A kszlk megvizsglja
magt. jra csatlakoztassa a kszlket az ramhlzathoz. Akijelzn
az alapprogramra vonatkoz 1P szm jelenik meg. Ha nem, szervizhez kell fordulni.

A kijelzn az EEE jelenik meg.

Programhiba vagy elektronikus


hiba.

Kvesse a fenti elrst.

A kszlk ismtelt bekapcsolsa utn a kijelzn a 000 jelenik


meg.

A felmelegt folyamat kzben


akszlk ramtalantsa
trtnt. A P1 alapprogramra
nem lltott be.

Mindig lltsa le a kszlket a START/STOP kapcsol segtsgvel.


Akszlk trlse: Nyomja meg s 10 msodpercig tartsa a START/
STOP kapcsolt addig, amg a kijelzn a P a programszmmal egytt
meg nem jelenik.

31

KLASSZIKUS RECEPTEK
FEHR KENYR
A kszlk klnsen alkalmas a boltban
kaphat, ksz kenyrkeverkek hasznlatra.

Alkotelemek:
Vz vagy tej
Margarin vagy vaj
S
Cukor
550 tpus liszt
Szrtott leszt

RS KENYR
300 ml
1 evkanl
1 teskanl
1 evkanl
540 g
1 teskanl

Alkotelemek:
r
Margarin vagy vaj
S
Cukor
550 tpus liszt
Szrtott leszt

300 ml
1 evkanl
1 teskanl
2 evkanl
540 g
1 teskanl

Program: BASIC

Program: BASIC vagy FRENCH

DIS-MAZSOLS STEMNY

NAPRAFORGS KENYR

HT GABONAMAG KENYR

Alkotelemek:
Vz vagy tej
Margarin vagy vaj
S
Cukor
500 tpus liszt
Szrtott leszt
Mazsola
Darabokra vgott di

Alkotelemek:
Vz
Vaj
550 tpus liszt
Napraforg magvai
S
Cukor
Szrtott leszt

Alkotelemek:
Vz vagy tej
Margarin vagy vaj
S
Cukor
550 tpus liszt
Korps bzaliszt
7 fle gabonapehely
Szrtott leszt

350 ml
1 evkanl
1 teskanl
2 evkanl
540 g
1 teskanl
100 g
3 evkanl

350 ml
1 evkanl
540 g
5 evkanl
1 teskanl
1 evkanl
1 teskanl

300 ml
1 evkanl
1 teskanl
2 evkanl
240 g
240 g
60 g
1 teskanl

Program: BASIC
Az els hangjelz megszlalsa utn vagy
a dagaszts els szakasznak befejezse
utn hozz lehet adni mazsolt s dit.

Program: BASIC
Javaslat: napraforg magvai helyett tk
magvait lehet hasznlni. A magvak ze intenzvebb lesz, ha elszr stserpenyben
pirtja ket.

Program: WHOLE WHEAT


Egsz magvak hasznlata esetn elszr be
kell nedvesteni ket.

HAGYMS KENYR

ROZSKENYR

DIS-CSOKOLDS STEMNY

Alkotelemek:
Vz vagy tej
Margarin vagy vaj
S
Cukor
Aprra vgott hagyma
550 tpus liszt
Szrtott leszt

Alkotelemek:
Vz vagy tej
Margarin vagy vaj
Tojs
S
Cukor
550 tpus liszt
Korps bzaliszt
Szrtott leszt

250 ml
1 evkanl
1 teskanl
2 evkanl
1 nagy darab
540 g
1 teskanl

300 ml
1 evkanl
1 db
1 teskanl
2 teskanl
360 g
180 g
1 teskanl

Alkotelemek:
Vz
Dis-csokolds
krm
S
Porcukor
500 tpus liszt
Alapliszt
Szrtott leszt

Program: BASIC
Olyanfajta kenyeret azonnal ki kell stni.

Program: WHOLE WHEAT


Figyelem: A DELAY TIMER program hasznlata esetn, tojs helyett tbb vzet kell
hozzadni.

Program: FRENCH

DIS-MANDULS-MZES KENYR

FRANCIA BAGUETTE

PIZZATSZTA

Alkotelemek:
Vz
Vaj
S
Cukor
Darabokra vgott di
Darabokra vgott
mandula
Mz
500 tpus liszt
Szrtott leszt

Alkotelemek:
Vz
Mz
S
Cukor
550 tpus liszt
Szrtott leszt

Program: BASIC

300 ml
1 evkanl
1 teskanl
1 teskanl
1 evkanl
1 evkanl
1 evkanl
540 g
1 teskanl

300 ml
1 evkanl
1 teskanl
1 teskanl
540 g
1 teskanl

Program: DOUGH
Dagaszts utn ossza a tsztt 2-4 rszre,
mindegyiket formzza meg hossz cip alakra s 30-40 percere hagyja. Ferdn rovtkolja
a tsztt s tegye be a hagyomnyos stbe.

Alkotelemek:
Vz
S
Olvaolaj
500 tpus liszt
Cukor
Szrtott leszt

275 ml
90 ml
1 teskanl
1 teskanl
300 g
150 g
teskanl

300 ml
teskanl
1 evkanl
450 g
2 teskanl
1 teskanl

Program: DOUGH
Dagaszts utn nyjtsa ki a tsztt kralakra s hagyja 10 percre. Szrjon r szszt
s hozzvalkat a pizza alapjra. 20 percig
ssse hagyomnyos stben.

A tblzatokban mintareceptek, valamint az egyes hozzvalk becslt mennisge tallhat. Ezeket a receptek ne tekintse szakcsknyvnek.
Fzzn a sajt zlse szerint, valamint a szakcsknyvekben s ms szakknyvekben lertaknak megfelelen.

32

MIKOR LEHET A RECEPTEKEN VLTOZTATNI


Problma

Lehetsges ok

Megolds (magyarzat
lent tallhat)

A kenyr tl gyorsan kel.

- Tl sok az leszt, tl sok a liszt, nincs elg s.

a/b

- Nincs benne leszt vagy nincs elg az leszt.

a/b

- Lejrt vagy nem friss leszt.

- A folyadk tl forr.

- Az leszt s a folyadk rintkezett egymssal.

A kenyr nem kel vagy


nem kel meg elgg.

- Nem megfelel tpus vagy lejrt lisztet hasznlt.

- Tl sok vagy tl kevs a folyadk.

a/b/g

- Nem elg a cukor.

a/b

- Ha a vz tl lgy, az leszt ersebben erjed.

- Ha tl sok a tej, az leszt erjed.

- A tszta mennyisge a stforma befogadkpessgnl nagyobb


s a kenyr beesik.

a/f

- Az leszt erjedse tl rvid vagy tl gyors, mivel a vznek vagy


A kenyr kzepe beesik. astformnak hmrsklete tl magas vagy tl nagy a nedvessg.

c/h/i

A tszta tl gyorsan kel


s kifolyik aastformbl.

- Nincs benne s vagy nincs elg a cukor.

A kenyr vastag,
csoms.

A kenyr belseje nem


slt meg elgg.

A kenyr textrja lyukacsos, vagy tl sok lyuk


van a kenyrben.

Kevsb megslt,
szivacsos fellet.

a/b

- Tl sok a folyadk.

- Tl sok a liszt vagy nincs elg a folyadk.

a/b/g

- Nincs elg leszt vagy cukor.

a/b

- Tl sok a gymlcs, a korps liszt vagy tbbi alkotelem.

- Lejrt vagy nem friss liszt.

- Tl sok vagy nincs elg a folyadk.

a/b/g

- Tl nagy a nedvessg.

- A recept nedves alkotelemeknek, pl. joghurt hasznlatt ajnlja.

- Tl sok a vz.

- Nincs benne s.

- Nagy a nedvessg, tl forr a vz.

h/i

- Tl sok a folyadk.

- A kenyr mennyisge tl nagy a stformhoz kpest.

a/f

- Tl sok a liszt, klnsen a vilgos kenyr esetn.

- Tl sok az leszt, nincs elg s.

a/b

- Tl sok a cukor.

a/b

- Cukron kvl ms destszerek.

Egyenetlenek akenyrszeletek, csomk


tallhatk bennk.

- A kenyr nem hlt le megfelelen (a gz nem tvozott el belle).

A kenyr hjn liszt


tallhat meg.

- Dagaszts utn a kszlk szln megmaradt a liszt.

g/i

33

A fenti problmk megoldsai

a) Pontosan mrje ki az alkotelemeket.


b) lltsa ssze az alkotelemeket s ellenrizze, hogy
valamennyiket adta-e hozz.
c) Msfajta folyadkot adjon hozz vagy hagyja lehlni
a szobahmrskletig. Az alkotelemeket mindig a receptben megadott sorrendben adja a stformba. A liszt
kzepbe csinljon egy mlyedst s oda ntse bele az
aprra vgott vagy szraz lesztt. Ne engedje, hogy az
leszt s a folyadk kzvetlenl rintkezzen egymssal.
d) Kizrlag csak friss s helyesen trolt alkotelemeket
hasznljon.
e) Cskkentse az alkotelemek sszes mennyisgt, areceptben ajnlott liszt mennyisgt hasznlja. Az alkotelemek mennyisgt 1/3-val cskkentse le.
f) Cskkentse le a hozzadott folyadk mennyisgt.
Amennyiben a vizet tartalmaz alkotelemeket hasznlja, le kell cskkenteni afolyadk mennyisgt.
g) Nagyon nedves id esetn cskkentse le a vz mennyisgt 1-2 evkanllal.
h) Meleg idben ne hasznlja az idbellt funkcit. Lehlt
folyadkok hasznlata ajnlatos.
i) Stsfolyamat befejezse utn azonnal vegye ki a kenyeret a stformbl s hagyja lehlni szeletels eltt
legalbb 15 percre.
j) Cskkentse le az lesztnek vagy az sszes alkotelemeknek mennyisgt 1/4-vel.

A receptekre vonatkoz megjegyzsek


1. Alkotelemek

Mivel

mindegyik alkotelem bizonyos szerepet jtszik


akenyrsts sikeres folyamatban, kvtelesen fontos
a pontos kimrsk valamint a hozzadsi sorrendjk is.
A legfontosabb alkotelemek, mint folyadk, liszt, s,
cukor vagy leszt (szraz vagy friss lesztt lehet hasznlni) a tszta s akenyr sikeres ksztst folysoljk
be. Az alkotelemeket mindig a megfelel mennyisgben
s a megfelel arnyban hasznlja.
Felmelegtett alkotelemeket hasznljon, amennyiben
atsztt azonnal akarja kszteni. Az idbelltsi program hasznlata kzben lehlt alkotelemek hasznlat
ajnlatos, gy, hogy az leszt ne kezdjen erjedni tl
korn.
Margarin, vaj s tej befolysoljk a kenyr zt.
Cukor mennyisgt le lehet cskkenteni 20%-kal, hogy
a kenyr hja vkonyabb s finomabb legyen, ez nem
folysolja a stsi folyamat eredmnyt. A vkonyabb
s finomabb kenyrhj elrsnek cljbl cukor helyett
mzet hasznljon.
Dagaszts kzben a lisztben glutn fejldik, ami a kenyrnek a megfelel textrt biztostja. Az idelis lisztkeverk
a korps liszt 40%-bl s a fehr liszt 60%-bl ll.
Amennyiben gabona magvait kvnja hozzadni a kenyrbe, hagyja ket benedvesedni jszakra. Cskkentse le a liszt s a folyadk mennyisgt (maximlisan
1/5-vel).

34

A rozsliszt hasznlata esetn erjeszt hasznlata ajn-

latos. Az erjeszt tejet valamint ecetbaktriumokat tartalmaz, ameleyek knnyebb teszik a kenyeret s ennek
rszletes erjedst okozzk. Az erjesztt hzi recept
szerint is lehet kszteni, de ez a folyamat idfogyasztst
jelent. Ezrt is a lenti receptekben erjesztpor szerepel.
Az erjesztpor boltban kaphat, 15 g-os tasakokban
(1 kg lisztre). A receptben ajnlott erjeszt mennyisgt hasznlja (1/2, 3/4 vagy 1 tasakot). Amennyiben az
erjesztt kissebb mennyisgben adja hozz, a kenyr
morzsldni fog.
Amennyiben az erjesztpor ms srsg (100 g-os tasak 1 kg lisztre), a liszt mennyisgt le kell cskkenteni
80 g-mal 1 kg lisztre.
Folykony erjesztt is lehet hasznlni. A tasakon ajnlott
mennyisgeket hasznlja. ntse bele az erjesztt a mrpohrba, utna ntse bele a tbbi folykony alkotelemet a megfelel mennyisgekben, a recept szerint.
A bzaerjesztt inkbb szraz formjban rustjk.
A tszta rugalmassgt, frissesgt s zt javtja.
Arozserjesztnl enyhbb.
Az erjeszt hasznlatval kenyrstshez a BASIC vagy
a WHOLE WHEAT programot hasznlja.
Az erjeszt helyett a stsi enzimet is lehet hasznlni.
Aklnbsget csak az zben lehet rezni. A stsi enzim
a kenyrst gpben val hasznlatra alkalmas.
A tsztba bzakorpt is lehet hozzadni, hogy a kenyr
knnyebb s a tpanyagokban gazdagabb legyen. Ebbl a clbl adjon hozz egy evkanl bzakorpt 500 g
lisztre s nvelje a folyadkot 1/2 evkanllal.
A glutn egy termszetes alkotelem, amely a bza
fehrjbl fejldik. Ennek ksznheten a kenyr knnyebb s a mennyisge nagyobb. Ritkbban sszeesik
s emesztsnek j. Az elnyeit akkor lehet ltni, amikor
rozskenyeret vagy ms pkstemnyt stnk az otthon
rlt liszt hasznlatval.
A fekete malta, amelyet nhny recept javasol, a sttpirtott rpamalta. Ennek ksznheten a kenyr hja
s a belseje sttebb (pl. barnakenyr). A rozsmaltt is
lehet hasznlni, de ez mr nem olyan stt. Mind akt
termk a termszetes lelmiszert rust boltokban kaphat.
A tiszta lecitinpor egy termszetes emulgelszer, amely
a kenyr mennyisgt folysolja, a kenyr belsejt finomabb s vilgosabb teszi, hosszabbtja a kenyr
frissesgt.

2. Az alkotelemek mennyisgnek sszelltsa

Amennyiben az alkotelemek mennyisgnek nvelse


vagy cskkentse ajnlatos, ellenrizze az eredeti receptben
szerepl arnyok betartst. A j eredmny elrse cljbl
alenti elrsokat kvesse, amelyek az alkotelemek mennyisgnek mdostsra vonatkoznak.
Folyadkok / liszt: a tsztnak vkonynak kell lennie
(de nem tsgosan) valamint olyannak, hogy knnyen
lehessen dagasztani. A tsztnak nem kell szlasnak
lennie. A tsztt knnyen kell formzni goly alakba. Ez
lehetetlen sr tsztk, rozskenyerek esetn. A dagasz-

ts els szakasza utn 5 percre ellenrizze a tsztt. Ha


tl nedves, adjon hozz egy kis lisztet, amg a megfelel
konzisztencit el nem rje. Ha tl szraz, dagaszts kzben adjon hozz egy-egy kanl vizet.
A folyadkok helyettestse: Folyadkot tartalmaz
alkotelemek hasznlata esetn (pl. tr, joghurt, stb.),
cskkentse a folyadk mennyisgt. Tojs hasznlata
esetn, tegye a tojst mrpohrba s ntse fel folyadkkal, gy, hogy ellenrizze az alkotelemek mennyisgt. Nagy magassgon ksztett tszta (750 m felett),
gyorsabban kel meg. Olyan esetben le lehet cskkenteni
az leszt mennyisgt 1/4-1/2 teskanllal, gy, hogy
a tsztakels arnyosan cskkenjen. Ugyanez azokra
ahelyekre vonatkozik, ahol acsapvz klnsen lgy.

Krnyezetvdelem vjuk krnyezetnket


A karton csomagolst javasoljuk leadni a hulladkgyjt
helyre.
A polietiln (PE) zskot dobja manyag gyjt
kontnerbe. A hlzatbl val kikapcsols utn
a hasznlt kszlket sztszerelni, a manyag
alkatrszeket leadni msodlagos nyersanyag
felvsrl helyen.
A fm alkatrszeket leadni a MH-be.
Nem dobhat ki hztartsi hulladkkal egytt !!!

3. Az alkotelemek hozzadsa s kimrse

Mindig a folyadkot ntse bele elszr a stformba,

majd a vgn adja hozz az lesztt. Az leszt tlsgosan gyors megkelsnek elkerlse cljbl (fleg,
ha az idbellt funkcit hasznlja), ne engedje, hogy
az leszt s a folyadk kzvetlenl rintkezzen egymssal.
Az alkotelemek kimrshez mindig ugyanazokat
a mrtkegysgeket kvesse, ez azt jelenti, hogy az
alkotelemeket vagy a mellkelt mrkanllal vagy az
otthon hasznlt ev- s teskanalakkal mrje, a receptek
elrsainak megfelelen.
Pontosan mrje a grammban adott alkotelemeket.
Amennyiben mililterben akarja mrni az alkotelemeket,
a mellkelt mrpoharat hasznlja, amely 30-300 ml-es
mrcvel van elltva.
Gymlcs, di, vagy gabonapehely hozzadsa. Az alkotelemeket akkor lehet hozzadni, az adott programok
esetn, ha a hangjelz hallatszik. Amennyiben tl korn
adja hozz az alkotelemeket, dagaszts kzben a dagaszt megrli ket.

4. A sts eredmnyei

A sts eredmnye a kls felttelektl fgg (a vz kemnysgtl, a leveg nedvessgtl, a magassgtl, az


alkotelemek konzisztencijtl, stb.). Ezrt a recepteket
inkbb pldaknt kell hasznlni, s vltoztatni ket az
adott feltteleknek megfelelen. Az ne vegye el a kedvt, ha a sts nem sikerl. Keresse ennek az okt s
probljon jra, az alkotelemek mennyisgt vltoztatva.
Ha a kenyr nem elgg pirtott, hagyja a kszlkben
s a pirts programra lltsa be.
Ha be akarja lltani a kszlket jszakra az idbellt funkci segtsgvel, elszr problja ki ezt a funkcit napkzben, hogy szksg esetn vgrehajthasson
vtoztatsokat.
Az Importr/gyrt nem vllal magra felelssget a kszlk nem
rendeltetsszer hasznlatbl vagy a hasznlati utastsban foglaltaktl eltr felhasznlsbl ered esetleges krokrt.
Az Importr/gyrt fenntartja magnak a jogot a termk brmikori,
elzetes bejelents nlkli megvltoztatsra, annak az rvnyes
jogszablyokhoz, szabvnyokhoz, irnyelvekhez val igaztsra,
vagy a konstrukcis, kereskedelmi, eszttikai s egyb okokbl trtn mdostsra.

35

RO

Stimai Clieni

V rugm s citii cu atenie instruciunile de utilizare de fa,


pentru ca n timpul utilizrii aparatului s prevenii accidentele i/ sau s evitai pericolele de deteriorare ale aparatului.
V recomandm s pstrai aceste instruciuni de utilizare,
pentru a le putea folosi i mai trziu, n timpul utilizrii ulterioare a aparatului.

Indicaii privind sigurana

nainte de a ncepe utilizarea aparatului, luai la cunotin ntregul coninut al instruciunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai utilizrii casnice. n cazul

utilizrii sale n activitatea gastronomic, condiiile garaniei se modific.


Conectai ntotdeauna aparatul la priza reelei electrice
(numai de curent alternativ) prevzut cu contact de protecie, la o tensiunea corespunztoare celei nscrise pe
eticheta cu specificaii tehnice a produsului.
Aezai ntotdeauna produsul pe o suprafa plat, uniform, pentru ca acesta s nu cad n timpul frmntrii
aluatului. Acest lucru este deosebit de important n cazul
utilizrii funciilor setate sau dac aparatul este lsat s
funcioneze fr supraveghere. n cazul suprafeelor deosebit de alunecoase, amplasai sub aparat un material
subire, cauciucat.
n timpul funcionrii sale, aezai aparatul la o distan
de cel puin 10 cm de alte obiecte.
Nu amplasai aparatul n apropierea aragazului cu gaz,
acelui electric sau a cuptorului fierbinte.
Fii deosebit de atent() atunci cnd deplasai aparatul,
mai ales cnd n interiorul su se afl substane fierbini.
Este interzis scoaterea vasului din aparatul de copt n
timp ce acesta funcioneaz.
Nu utilizai o cantitate mai mare de ingrediente dect cea
specificat n reete. n caz contrar, pinea se va coace
neuniform sau aluatul d pe dinafar. Respectai recomandrile acestor instruciuni de utilizare.
Nu introducei n aparat folii de aluminiu i nici alte materiale,
pentru c acestea pot provoca incendii sau scurtcircuite.
Nu acoperii aparatul cu vreun prosop sau orice alte
materiale n timpul funcionrii sale. Cldura i aburul
trebuie s poat fi eliminate din aparat. n cazul n care
aparatul este acoperit cu materiale uor inflamabile, n
cazul contactului cu perdelele exist riscul de incendiu.
nainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit
tip de pine pe timpul nopii, ncercai mai nti reeta
ntr-o perioada a zilei cnd putei observa funcionarea
aparatului, v putei asigura c ingredientele au fost
adugate n proporiile adecvate, c aluatul nu este prea
compact sau prea moale, c nu exist o cantitate prea
mare de aluat sau c acesta nu d pe dinafar.
Atunci cnd scoatei vasul pentru copt din aparat, mpreun cu pinea coapt, folosii mnui speciale sau o bucat de material care s v protejeze mpotriva arsurilor,
pentru c vasul i pinea sunt foarte fierbini.
Debranai aparatul de la priza reelei electrice atunci
cnd nu este folosit sau nainte de a ncepe curarea sa.

36

Debranai aparatul de la priza reelei electrice atunci

cnd v apropiai de componentele care se afl n micare n timpul utilizrii sale.


Nu scoatei tecrul din priza reelei electrice trgnd de
cablul de alimentare.
Cablul de alimentare nu trebuie s atrne pe marginea
mesei sau a blatului, nici s ating suprafeele fierbini.
Nu punei n funciune aparatul dac cablul de alimentare este deteriorat sau carcasa este n mod vizibil deteriorat.
Dac cablul de alimentare al mainii se va defecta, va
trebui s fie nlocuit cu un cablu nou la productor sau
la un punct de servis specializat sau de ctre personal
calificat pentru a evita situaii periculoase.
Reparaiile pot fi efectuate numai de ctre personalul calificat. Reparaiile efectuate n mod necorespunztor pot
reprezenta un serios pericol pentru utilizator. n cazul
n care apar defeciuni, v sftuim s v adresai unui
punct de servis specializat.
Nu atingei suprafeele fierbini ale aparatului. Folosii
mnui de buctrie. Dup ce s-a ncheiat procesul de
coacere, aparatul este foarte fierbinte.
Lsai aparatul s se rceasc nainte de demontarea i
curarea sa. Aparatul este prevzut cu o carcas termoizolatoare. Componentele metalice ale aparatului se
nfierbnt n timpul funcionrii aparatului.
Nu splai aparatul sub jet de ap, nu scufundai aparatul
sau cablul de alimentare n ap.
Pentru splarea carcasei, nu folosii detergeni agresivi
sub form de emulsie, lichid, past etc. Acestea pot,
printre altele, s tearg simbolurile grafice nscrise pe
carcas, precum: marcajele, semnele de avertizare.
Nu splai componentele metalice n maina de splat.
Substanele de curare agresive folosite n aceste maini provoac nnegrirea componentelor amintite. Spalai-le manual, folosind detergeni pentru vase obinuii.
Folosirea altor accesorii dect cele recomandate de productor pot provoca deteriorarea aparatului.
Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre persoane
(printre care copii) cu abiliti fizice, senzoriale, mentale
limitate sau de ctre persoane care nu au experien sau
cunotine n privina utilizrii aparatului, dac nu sunt
supravegheate sau nu sunt instruite n conformitate cu
aceste instruciuni de utilizare, de ctre persoanele responsabile de sigurana lor.
Copiii trebuie supravegheai, pentru a nu se juca la
aparat.
Asigurai-v c ai neles bine aceste instruciuni.

Date tehnice
Parametrii tehnici sunt nscrii pe eticheta cu specificaii tehnice a produsului.
Aparatul de copt pinea este un aparat din clasa I, prevzut
cu nveli de protecie i tecr ci contact de protecie.
Aparatul ndeplinete cerinele normelor n vigoare.

Aparatul este n conformitate cu cerinele directivelor:


Aparat electric de joas tensiune (LVD) 2006/95/EC.
Compatibilitate electromagnetic (EMC) 2004/108/EC.
Produsul are nscris nsemnul CE pe eticheta cu specificaii
tehnice.

Structura aparatului

(Desen A)

ELEMENTELE APARATULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capac mobil
Mner
Fereastr
Fant de ventilare n partea superioar
Fante de ventilare laterale
Vas pentru copt
Lopic pentru amestecare
Compartiment pentru coacere
Tablou de comand

ACCESORII
10 Linguri pentru msurare
11 Vas pentru msurare
12 Crligul pentru ndeprtarea malaxorului pentru aluat

TABLOU DE COMAND
13 Display LED afieaz informaii privitoare la programul
ales, timpul rmas pn la ncheierea programului i gradul
de rumenire a pinii.
Pe display apare afiajul1P i se aude un semnal sonor. Cifra 1 semnaleaz c a fost ales ca program obinuit primul
program, adic Basic. P indic fixarea de baz a nivelului
de rumenire care merge pn la nivelul mediu de rumenire. Poate s apar de asemenea i simbolul H rumenire
puternic sau L rumenire slab. Dup cteva secunde,
informaia de pe display se schimba la 3:00, indicnd durata codat a programului. Ct se deruleaz programul, pe
display vor fi afiate indicaii privind evoluia procesului de
coacere. Timpul afiat pe display se va micora n mod progresiv, pn va ajunge la valoarea 0:00.
14 Buton START/STOP pornete i ncheie programul.
15 Buton pentru programarea timpului DELAY TIMER
setarea ceasului.
16 Buton CRUST reglarea nivelului dorit de rumenire.
17 Buton MENU alegerea programului.
18 Semnalizator al programului de funcionare ales.

Funciile aparatului
FUNCIA SEMNALIZATOR ACUSTIC

Semnalizatorul acustic se declaneaz:


Dup apsarea butoanelor pentru programare.
n timpul celui de-al doilea proces de amestecare a aluatului, pentru a semnala momentul n care se pot aduga
la aluat ingrediente precum semnine, fructe, nuci.

Dup ncheierea programului.


ATENIE: Dup ce apsai butonul START/STOP, avei
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face acest
lucru apsai butonul CRUST, pe display va aprea
cuvntul OFF, ceea ce nseamn c sonorul a fost
oprit. Dac apsai din nou butonul CRUST, pe display
va aprea cuvntul ON i vei auzi de dou ori un
semnal acustic, ceea ce nseamn c sonorul a fost
activat.

FUNCIA MEMORIE

n cazul unei scurte ntreruperi n alimentarea cu energie


electric, cu durata de pn la 5 minute, setarea programului
este reinut i aparatul poate continua s lucreze dup rezolvarea avariei. Este posibil oprirea dac programul a fost
ntrerupt nainte de faza de frmntare a aluatului. n acest
caz este necesar nceperea ntregului proces de la nceput.

FUNCIA DE SIGURAN

Dac, n urma utilizrii anterioare a aparatului, temperatura


sa este prea mare (peste 40C) pentru noul program, dup
apsarea din nou a butonului START/STOP, pe display apare
afiat simbolul H:HH i este emis un semnal sonor. n acest
caz meninei apsat butonul START/STOP pn n momentul n care, n care simbolul H:HH dispare de pe ecran i apare afiat pe el setarea de baz. Pe urm, luai vasul pentru
coacere i ateptai pn aparatul se rcete.
Programul BAKE ONLY poate s nceap n orice moment,
chiar i atunci cnd aparatul este nclzit.

Funcionarea i utilizarea aparatului (Desen B)


1 Introducei vasul pentru coacere.
Vasul pentru coacere este acoperit cu un strat care mpiedic lipirea produsului. Aezai n mod corespunztor vasul n
milocul suportului, n interiorul aparatului. O apsare uoar
pe mijlocul vasului determin blocarea arcurilor care susin
vasul pe partea dreapt i pe partea stng a compartimentului. Pentru ascoate vasul, tragei hotrt n sus de mnerul
pentru deplasarea vasului.
ATENIE Dup ncheierea procesului de coacere, mnerul este fierbinte.

2 Introducei lopica pentru amestecare.


Aezai lopica pentru amestecare fixnd orificiul din lopic n profilul din vasul pentru coacere.
3 Adugai ingredientele.
Aezai ingredientele n vas n ordinea indicat n reeta
respectiv. Exemple de reete sunt oferite n continuare, n
instruciuni.
4 nchidei capacul.
5 Introducei tecrul cablului de alimentare n priza
reelei electrice.
6 Alegei programul dorit cu ajutorul butonului MENU.
Basic (de baz)
Pentru prepararea pinii albe, de gru i secar. Este programul cel mai des utilizat.

37

Rapid (rapid)
Pentru prepararea rapid a pinii albe, de gru i secar.
Sweet (dulciuri)
Pentru pregtirea aluatului dulce cu drojdie.
French (aluat franuzesc)
Pentru prepararea n special a piinii albe uoare.
Yeast free (aluat fr drojdie)
Pentru prepararea i pregtirea poriilor de pine cu greutatea de pn la 750 g.
Whole wheat (pine integral)
Pentru prepararea pinii integrale.
Dough (aluat)
Pentru prepararea aluatului.
Bake only (rumenire)
Pentru rumenirea pinii i a prjiturilor.

7 Alegei nivelul dorit de rumenire.


Butonul CRUST servete la setarea nivelului dorit de rumenire: P MED (MEDIU), H DARK(BRUN), L LIGHT (UOR).
Pe display-ul LCD vor fi afiate literele corespunztoare P,
H sau L.
8 Dac este necesar, setai timpul de ncepere a programului cu ajutorul butonului DELAY TIMER.
Este posibil ntrzierea nceperii oricruia dintre programe.
n afar de timpul de coacere, care este automat codat, n
acord cu programul ales, este posibil de asemenea stabilirea orei exacte la care ncepe pregtirea produsului.
Aceast setare poate fi schimbat cu ajutorul butoanelor
+ i -, care schimb timpul stabilit cu cte 10 minute.
Cel mai mare interval de timp care poate fi setat este
de 13 ore.
n timpul folosirii funciei de programare a timpului, nu
este permis folosirea unor ingrediente uor alterabile,
precum laptele, iaurtul, fructele, ceapa, oule etc.
9 Apsai butonul START/STOP.
ATENIE: Dup ce apsai butonul START/STOP, avei
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face acest
lucru apsai butonul CRUST, pe display va aprea
cuvntul OFF, ceea ce nseamn c sonorul a fost
oprit. Dac apsai din nou butonul CRUST, pe display
va aprea cuvntul ON i vei auzi de dou ori un
semnal acustic, ceea ce nseamn c sonorul a fost
activat.
Butonul START/STOP servete de asemenea la oprirea programului n orice moment. Pentru aceasta, apsai i meninei apsat butonul START/STOP circa 3 secunde, pn n
momentul n care se aude un semnal sonor. Pe display apare
afiat poziia de nceput a programului ales. Dac dorii s
folosii un alt program, alegei-l cu ajutorul programului MENU.
10 Amestecarea i frmntarea aluatului.
Aparatul de copt pinea amestec i frmnt n mod automat aluatul, pn n momentul n care acesta atinge consistena dorit.

38

ATENIE: n timpul fazei de amestecare i de frmntare a aluatului, capacul aparatului trebuie s fie nchis.
n aceast faz mai putei nc aduga o cantitate mic
de ap, lichid sau ingrediente.

11 Lsarea aluatului s creasc.


Dup ultimul ciclu de amestecare, aparatul se nclzete
pn la temperatura optim pentru creterea aluatului.
ATENIE: n timpul fazei de cretere a aluatului, nchidei capacul i nu-l deschidei pn nu se ncheie
coacerea pinii. Fotografiile urmresc doar s prezinte
fazele creterii aluatului.
n timpul fazei de cretere al aluatului, coacere i nclzire,
lopata nu se rotete, lucreaz doar dispozitivul de nclzire.
12 Coacerea.
Aparatul de copt pinea seteaz n mod automat timpul i
temperatura de coacere. Dac pinea este prea puin rumenit, la sfritul programului, folosii programul BAKE ONLY,
pentru a o rumeni mai puternic. Pentru aceasta, apsai
butonul START/STOP i meninei-l apsat circa 3 secunde
(pn n momentul cnd se aude un semnal sonor). Pe urm
apsai butonul BAKE ONLY. Cnd este atins nivelul dorit de
rumenire, oprii procesul meninnd apsat circa 3 secunde
butonul START/STOP (pn n momentul n care se aude un
semnal sonor).
ATENIE: n timpul fazei de coacere a aluatului, nchidei capacul i nu-l deschidei pn la ncheierea
coacerii pinii. Fotografiile urmresc doar s prezinte
fazele coacerii pinii.

13 nfierbntarea.
Dup ncheierea programului, se activeaz semnalizatorul
sonor, care semnalizeaz dac pinea a fost luat din aparat. Imediat rencepe programul de nczire de o or.
14 ncheierea fazelor programului.
Dup ncheierea programului, scoatei tecrul cablului de
alimentare din priza electric.
15 Luai vasul din aparatul de copt pinea, folosind mnusi de buctrrie, i rsturnai-l.
16 Dac pinea nu iese de la bun nceput din vas, scuturai-l uor pn cade pinea.
ATENIE: Dac lopica pentru amestecare a rmas n
interiorul pinii, putei tia acolo pinea i s scoatei
lopica. Putei folosi, de asemenea, crligul pentru ndeprtarea malaxorului pentru aluat.
nclzirea aparatului pentru creterea pinii.
nclzirea aparatului se pornete numai atunci cnd temperatura din camer scade sub 25C. Dac temperatura ambiental este mai mare de 25C, ingredientele au deja temperatura adecvat i nu este necesar nclzirea.

Curarea i pstrarea

nainte de prima utilizare a aparatului, splai bine vasul

pentru copt i lopica pentru amestecare, folosind un detergent uor (nu este permis cufundarea vasului n ap).
nainte de prima utilizare a aparatului, se recomand s
ungei vasul nou pentru copt i a lopica pentru amestecare cu o grsime rezistent la temperaturi nalte, pe
urm s le nfierbntai n aparatul de copt circa 10 minute. Dup rcirea lor, tergei grsimea din vasul de copt
cu un erveel de hrtie. Prin aceast operaiune, va fi
protejat stratul ce mpiedic prinderea aluatului de vas.
Operaiunea aceasta poate fi repetat la anumite intervale de timp.
Ateptai pn aparatul se rcete nainte de a-l cura i
de a-l depozita. nainte de urmtorul proces de frmntare i de coacere, aparatul trebuie s se rceasc circa
jumtate de or.
nainte de a cura aparatul, debranai-l de la reeaua
electric i ateptai pn se rcete. Pentru splare folosii un detergent uor. Nu este voie s folosii substane chimice de curare, benzin, substane de curare
acuptoarelor sau orice ale mijloace, substane care pot
zgria sau deteriora stratul protector al aparatului.
ndeprtai toate resturile de ingrediente i firimiturile din

capac, carcas i compartimentul aparatului de copt cu


un prosop uor umezit. Nu este permis cufundarea
aparatului n ap, nici turnarea apei n compartimentul aparatului de copt!
Pentru a face curarea mai uoar, putei scoate capacul, ridicndu-l n poziie vertical i, pe urm, trgndu-l
n sus.
Vasul pentru copt trebuie ters cu o crp uor umezit. Interiorul vasului poate fi splat folosind un detergent
pentru vase. Nu cufundai vasul n ap.
Lopica pentru amestecare i bttorul trebuie curate
imediat dup utilizare. Dac lopica rmne n vas, va
fi mai greu mai apoi s fie scoas. n acest caz, umplei
vasul cu ap cald i lsai-l aa timp de 30 de minute.
Pe urm scoatei lopica.
Vasul este acoperit cu un strat protector, mpotriva lipirii
produselor. Nu este permis folosirea unor obiecte metalice, care l-ar putea zgria. Culoarea stratului se va
schimba odat cu folosirea aparatului. Aceasta e o situaie normal. Aceast schimbare de culoare nu modific
proprietile stratului protector.
nainte de a depozita aparatul, asigurai-v c s-a rcit
complet i este uscat. Aparatul trebuie depozitat cu capacul nchis.

NTREBRI i RSPUNSURI PRIVITOARE LA APARAT


Problem

Cauz

Rezolvare

Din compartimentul de
coacere sau prin orificiile de
ventilare iese fum.

Ingredientele s-au lipit de


compartimentul de coacere
sau de suprafaa exterioar
avasului pentru copt.

Deconectai aparatul de la reeaua electric i curai suprafaa exterioar


avasului de copt i acompartimentului pentru coacere.

Pinea se las pe mijloc i


este umed pe suprafaa
de jos.

Pinea a stat prea mult n vas


dup ce a fost coapt i nclzit.

Scoatei pinea din vasul de copt dup ce s-a ncheiat funcia de nclzire.

Pinea iese greu din vasul


de copt.

Partea de jos a pinii s-a prins


de lopica de amestecare.

nainte de urmtoarea coacere a pinii, curai lopica de amestecare i axul.


Dac este necesar, umplei vasul cu ap cald i lsai 30 de minute. Asta
permite ca, foarte simplu, s scoatei i s curai lopata pentru amestecare.

Setarea necorespunztoare
aprogramului.

Verificai meniul ales i alte setri.

A fost apsat START/STOP n


timpul funcionrii aparatului.

Nu folosii din nou aceleai ingrediente i reluai procesul de la capt.

A fost deschis capacul de mai


Ingredientele nu au fost bine
multe ori n timpul procesului de
amestecate i pinea nu s-a
coacere.
copt bine.
O pan de curent mai lung n
timpul funcionrii aparatului.

Putei ridica capacul numai atunci cnd timpul indicat pe display depete
1:30.
Trebuie s v asigurai c a fost bine nchis capacul.
Nu folosii din nou aceleai ingrediente i reluai procesul de la capt.

Verificai dac lopica de amestecare nu a fost blocat de semine etc.


Rotirea lopelei de amestecare
Scoatei vasul din aparatul de copt i verificai dac elementele de propulsie se
a fost blocat.
rotesc. Dac nu se rotesc, trebuie s ducei aparatul la un punct de servis.
Aparatul nu pornete. Se
aude un semnal sonor. Pe
display apare afiat H:HH.

Aparatul nu s-a rcit dup


ultimul proces de coacere.

Apsai i inei apsat butonul START/STOP, pn cnd pe display apare


codul normal de program. Deconectai aparatul de la reeaua electric.
Scoatei vasul din aparatul de copt i ateptai pn se rcete, ajunge la
temperatura mediului ambiental.
Pe urm conectai aparatul la reeaua electric i punei-l din nou n funciune.

39

Problem

Cauz

Rezolvare

Aparatul nu pornete. Se
aude un semnal sonor. Pe
display apare afiat LLL.

Eroare n program sau eroare


electronic.

ncepei testul aparatului. Pentru aceasta, apsai i meninei apsat butonul


menu, debranai apartul de la reeaua electric, pe urm conectai-l din nou.
Nu mai apsai butonul. Va ncepe testul aparatului. Pe urm, debranai din
nou aparatul de la reeaua electric. Pe display va aprea codul programului
normal 1P. n caz contrar, ducei aparatul la un punct de servis.

Pe display apare afiat EEE.

Eroare n program sau eroare


electronic.

Trebuie s procedai ca n indicaia de mai nainte.

Dup pornirea urmtoare


aaparatului, pe display apare
afiat 000.

Aparatul a fost nchis prin


deconectarea de la reeaua
electric n timpul fazei de
nclzire. Programul de baz
P1 nu a fost setat.

Trebuie ntotdeaua s oprii aparatul apsnd butonul START/STOP. Resetai


aparatul: apsai i meninei apsat circa 10 secunde butonul START/STOP,
pn pe display apare afiat simbolul P mpreun cu numrul programului.

REETE CLASICE
PINE ALB
Aparatul poate fi foarte bine folosit pentru
prepararea aluaturilor pentru pine
disponibile n magazine.

Ingrediente:
Ap sau lapte
Margarin sau unt
Sare
Zahr
Fin de tip 550
Drojdie uscat

PINE CU LAPTE BTUT


300 ml
1 lingur mare
1 linguri
1 lingur mare
540 g
1 linguri

Ingrediente:
Lapte btut
Margarin sau unt
Sare
Zahr
Fin de tip 550
Drojdie uscat

300 ml
1 lingur mare
1 linguri
2 linguri mari
540 g
1 linguri

Program: BASIC

Program: BASIC sau FRENCH

PRJITUR CU STAFIDE I NUCI

PAINE CU SEMINE DE FLOAREASOARELUI

PAINE CU APTE CEREALE

Ingrediente:
Ap sau lapte
Margarin sau unt
Sare
Zahr
Fin de tip 500
Drojdie uscat
Stafide
Nuci pisate

Ingrediente:
Ap
Unt
Fin de tip 550
Semine de floareasoarelui
Sare
Zahr
Drojdie uscat

Ingrediente:
Ap sau lapte
Margarin sau unt
Sare
Zahr
Fin de tip 550
Fin de gru integral
Fulgi de apte cereale
Drojdie uscat

350 ml
1 lingur mare
1 linguri
2 linguri mari
540 g
1 linguri
100 g
3 linguri mari

350 ml
1 lingur mare
540 g
5 linguri mari
1 linguri
1 lingur mare
1 linguri

Program: BASIC
Stafidele i miezul de nuc pot fi adugate
dup ce auzii primul semnal sonor sau
dup primul ciclu de amestecare a aluatului.

Program: BASIC
Recomandare: seminele de floarea-soarelui
pot fi nlocuite cu semine de dovleac.
Prjirea miezului de semnine n tigaie face
ca acestea s aib un gust mai intens.

PAINE CU CEAP

PAINE INTEGRAL

Ingrediente:
Ap sau lapte
Margarin sau unt
Sare
Zahr
O ceap mare tiat
Fin de tip 550
Drojdie uscat

250 ml
1 lingur mare
1 linguri
2 linguri mari
1 buc.
540 g
1 linguri

Program: BASIC
Aceast pine trebuie coapt imediat.

40

Ingrediente:
Ap sau lapte
Margarin sau unt
Ou
Sare
Zahr
Fin de tip 550
Fin de gru integral
Drojdie uscat

300 ml
1 lingur mare
1 linguri
2 linguri mari
240 g
240 g
60 g
1 linguri

Program: WHOLE WHEAT


n cazul n care se folosesc boabe ntregi,
acestea trebuie umezite n prealabil.
PRJITUR CU CIOCOLAT I NUCI

300 ml
1 lingur mare
1 buc.
1 linguri
2 lingurie
360 g
180 g
1 linguri

Program: WHOLE WHEAT


Atenie: Dac se folosete programul
DELAY TIMER, n loc de ou trebuie s
folosii ap rece.

Ingrediente:
Ap
Crem de ciocolat
i nuci
Sare
Zahr pudr
Fin de tip 500
Fin obinuit
Drojdie uscat
Program: FRENCH

275 ml
90 ml
1 linguri
1 linguri
300 g
150 g
lingurie

PAINE CU NUCI, MIGDALE I MIERE

BAGHET FRANUZEASC

BLAT PENTRU PIZZA

Ingrediente:
Ap
Unt
Sare
Zahr
Nuci pisate
Migdale pisate
Miere
Fin de tip 550
Drojdie uscat

Ingrediente:
Ap
Miere
Sare
Zahr
Fin de tip 550
Drojdie uscat

Ingrediente:
Ap
Sare
Ulei de msline
Fin de tip 500
Zahr
Drojdie uscat

300 ml
1 lingur mare
1 linguri
1 linguri
1 lingur
1 lingur
1 lingur
540 g
1 linguri

Program: BASIC

300 ml
1 lingur mare
1 linguri
1 linguri
540 g
1 linguri

Program: DOUGH
Dup prepararea aluatului, mprii-l n
2-4 pri, formai baghete i lsai-le 30-40
minute. Crestai-le oblic i introducei-len
aparatul de copt pinea.

300 ml
3
/4 linguri
1 lingur mare
450 g
2 lingurie
1 linguri

Program: DOUGH
Dup prepararea aluatului ntindei-l, dai-i
o form aproximativ rotund i lsai-l s
stea zece minute. Ungei cu sos i adugai
ingredientele necesare. Coacei n aparatul
de copt timp de 20 de minute

n tabele se gsesc exemple de reete i cantitatea orientativ a ingredientelor. Aceste indicaii nu trebuie tratate ca fiind o carte de bucate.
Procedai n conformiate cu reetele din criile de bucate sau n funcie de preferinele Dumneavoastr.

CND FACEI MODIFICRI N REETE


Problem

Cauza posibil

Rzolvare (prezentarea
n continuare)

Aluatul crete prea repede.

- Prea mult drojdie, prea mult fin, insuficient sare.

a/b

- Lipsete drojdia sau e prea puin

a/b

- Drojdia e veche sau nu suficient de proaspt

Pinea nu crete deloc sau


insuficient.

Aluatul crete prea mult, d


pe dinafar.

Pinea se las pe mijloc.

Pinea e grea, grunuroas.

Pinea nu e coapt n mijloc.

Pine crpat, cu prea multe


guri.

- Lichidul adugat prea fierbinte.

- Drojdia intr n contact cu lichidul.

- Fina nu e cea adecvat sau nu e veche.

- O cantiatea prea mare sau prea mic de lichid.

a/b/g

- Prea puin zahr.

a/b

- Dac apa are o duritate prea mic, drojdia fermenteaz prea mult.

- O cantitate prea mare de lapte cauzeaz fermentarea drojdiei.

- Cantitatea de aluat este prea mare pentru capacitatea vasului i d pe dinafara


marginilor acestuia.

a/f

- Fementarea s-a fcut prea repede sau prea puin, din cauza temperaturii ridicate
aapei sau a temperaturii prea ridicate din compartimentul de coacere sau din
umiditii excesive.

c/h/i

- Lipsa srii sau zahrul n cantitate insuficient.

a/b

- Prea mult lichid.

- Prea mult fin i prea puin lichid.

a/b/g

- Prea puin drojdie sau zahr.

a/b

- Prea multe fructe, o cantitate prea mare de fin integral sau de alt ingredient.

- Fin veche sau nu destul de proaspt.

- O cantitate prea mare sau prea mic de lichid.

a/b/g

- Umiditate excesiv.

- Reet cu ingrediente ce conin ap, de pild iaurt.

- O cantitate prea mare de ap.

- Lipsa srii.

- Umiditate mare, ap prea fierbinte.

h/i

- Prea mult lichid.

41

Cauza posibil

Rzolvare (prezentarea
n continuare)

- Volumul pinii este prea mare n raport cu capacitatea vasului.

a/f

Problem

Pine necoapt, ca un
burete.

- Prea mult fin, mai ales n cazul pinii alebe.

- Prea mult fin sau prea puin sare.

a/b

- Prea mult zahr.

a/b

- Alte ingrediente dulci n afar de zahr.

Feliile de pine sunt


neuniforme, cu bouri.

- Pinea nu s-a rcit suficient, aburul nu a fost eliminat.

Fin pe coaja pinii.

- Dup amestecarea aluatului, a rmas fin pe marginile vasului.

g/i

Rezolvarea problemelor prezentate mai nainte

a) Trebuie s msurai atent ingredientele.


b) Trebuie s verificai cantitatea de ingrediente i s v
asigurai c au fost puse toate ingredientele necesare.
c) Trebuie s adugai un alt lichid sau s-l lsai pe acesta
s se rceasc, la temperatura camerei. Ingredientele
trebuie adugate n ordinea prezentat n reeta respectiv. n mijlocul finii facei o adncitur i presrai acolo
drojdia mrunit sau uscat. Nu trebuie s lsai ca drojdia s intre n contact direct cu lichidul.
d) Trebuie s folosii numai ingrediente proaspete, care au
fost depozitate n mod corespunztoe.
e) Trebuie s micorai ntreaga cantitate de ingrediente, s
nu punei mai mult fin dect se indic n reet. Trebuie s micorai cantitatea de ingrediente cu o treime.
f) Trebuie s micorai cantitatea de lichid care se adaug.
Dac se folosesc ingrediente ce conin ap, atunci trebuie s micorai n mod adecvat cantitatea de ap.
g) n cazul n care vremea este foarte umed, cantitatea de
ap adugat trebuie s fie ceva mai mic (cu una, dou
lingurie).
h) Dac vremea este foarte clduroas, nu folosii funcia
de programare a timpului. Trebuie s folosii lichide reci.
i) Imediat dup ce s-a copt, trebuie s scoatei pinea din
vas i s o lsai s se rceasc cel pui 15 minute, nainte de a o tia.
j) Trebuie s micorai cantitatea de drojdie sau a tuturor
ingredientelor cu .

Observaii privitoare la reete


1. Ingrediente

innd cont de faptul c fiecare ingredient joac un anumit rol n procesul de coacere adecavt a pinii, msurarea sa corespunztoare este la fel de important ca
ordinea n care ingredientele sunt puse.
Cele mai importante ingrediente precum lichidul, fina,
sarea, zahrul sau drojdia (putei folosi drojdie proaspt
sau uscat) influeneaz prepararea cu succes a aluatului sau a pinii. Trebuie folosite cantitile corespunztoare de ingrediente, n proporiile corespunztoare.
Trebuie s folosii ingrediente uor nclzite dac pinea
va fi preparat imediat. Dac se folosete programul cu

42

funcia de programare a timpului, trebuie s folosii ingrediente reci, pentru ca drojdia s nu nceap s creasc
prea repede.
Margarina, untul i laptele influeneaz gustul pinii.
Putei micora cantitatea de zahr cu 20%, pentru ca
coaja s fie delicat i mai subire, ceea ce nu influeneaz calitatea procesului dfe coacere. Pentru a se obine o coaj mai delicat, mai subire, zahrul poate fi
nlocuit cu miere.
n timpul frmntrii aluatului, glutenul coninut n fin
asigur structura corespunztoare a pinii. Amestecul
ideal de fin se compune din 40% fin integral i
60% fin alb.
Dac dorii s adugai la pine boabe de cereale, lsaile o noapte n ap. Micorai cantitatea de fin i lichid
(cu maximum ocincime mai puin).
Drojdia natural este absolut necesar cnd se folosete
fin de secar. Conine lapte i bacterii de oet care fermenteaz corespunztor i fac pinea mai uoar. Putei
prepara singuri drojdia, dar ia timp. De aceea, reetele
date s-au referit la concentrat praf de drojdie natural.
Este disponibil n pacheele de 15 g (pentru un kilogram
de fin). Recomandm respectarea reetelor de mai jos
(, sau 1 pachet). Dac se adaug o cantitate prea
mic dect cea dat n reet, pinea se va sfrma uor.
Dac preparatul praf are o alt concentraie (pachet de
100 la 1 kg de fin), trebuie s micorai cantitatea de
fin n mod corespunztoe, cu 80g la 1 kg de fin.
Putei folosi de asemenea drojdie lichid. Trebuie s respectai cantitatea indicat pe ambalaj. Umplei msura
cu drojdie lichid i umplei cu alte ingrediente lichide, n
cantitile corespunztoare, n conformitate cu reetele.
Drojdia de gru este cel mai adesea vndut n form uscat. Influeneaz calitatea aluatului, prospeimea sa i gustul.
Este de asemenea mai uoar dect cea de secar.
Pentru coacerea pinii cu drojdie natural pot fi folosite
programele BASIC lub WHOLE WHEAT.
Drojdia natural poate fi nlocuit cu ferment pentru
copt. Diferena se va simi numai la gust. Fermentul de
potrivete utilizrii n aparatul de copt pinea.
La aluat se pot aduga tre de cereale, pentru ca pinea s fie mai bogat n substane nutritive i mai uoar. Pentru aceasta, trebuie s adugai o lingur mare de

tre la 500 g de fin i s mrii cantitatea de lichid cu


o jumtate de lingur mare.
Glutenul de cereale este un adaos natural obinut din
amidonul coninut n cereale. Datorit lui, pinea este
mai uoar i are un volum mai mare. Pinea mai rar se
las i este mai uor digerabil. Calitile sale sunt mai
uor de observat atunci cnd se coace pine din fin
integral sau din fin mcinat n cas.
Malul negru folosit n unele reete este mal de orz prjit.
Datorit lui, se poate obine o coaj a pinii i un miez
mai nchise la culoare (n cazul pinii negre). Poate fi
folosit i un alt tip de mal, de secar, dar acesta nu mai
este att de nchis la culoare. Ambele produse sunt disponibile n magazinele cu produse alimentare ecologice.
Lecitina pur, praf este un emulgator natural care mrete
volumul pinii, face ca miezul s fie mai alb, mai delicat;
contribuie la pstrarea prospeimii pinii ct mai mult timp.

2. Folosirea unei cantiti adecvate de lichide

Dac este necesar micorarea sau mrirea cantitii de


ingrediente, trebuie s v asigurai c proporiile reetelor
originale au fost pstrate. Pentru a obine rezultatul dorit, v
recomandm s folosii urmtoarele reguli pentru modificarea cantitii de ingrediente:
Lichide / fin: aluatul trebuie s fie delicat (dar nu prea
mult), uor de preparat. Aluatul nu trebuie s fie greu de
ntins. Trebuie s se poat modela uor. Nu este posibil acest lucru n cazul pinii aluatului consistent pentru
pinea de secar sau integral. Aluatul trebuie verificat
dup primele cinci minute din prima etap de maestecare. Dac este prea moale, trebuie s mai adugai puin
fin, s ajung la consitena adecvat. Dac este prea
uscat, trebuie s adugai puin ap, cte o liguri, n
timpul procesului de amestecare.
nlocuirea lichidelor: n cazul folosirii unor ingrediente care conin lichide (brnz de vaci, iaurt etc.), se va
micora cantitatea de lichis adugat. n cazul n care
se adaug ou, ele trebuie bine btute n msur i la
ele trebuie s se adauge celelalte lichide, pentru a putea
controla cantitatea de ingrediente.
Aluatul preparat la mare nlime (mai mult de 750 de
metri), va crete mai repede. Putei atunci micora cantitatea de drojdie cu optrime, cu jumtate de linguri,
pentru a scdea n mod proporional creterea aluatului.
La fel se procedeaz atunci cnd se folosete o ap cu
oduritate extrem de mic.

Cnd dorii s msurai ingredientele n mililitri, putei fo-

losi msura din dotarea aparatului, care are o scal de


la 30 la 300 ml.
Adugarea fructelor, a nucilor sau a cerealelor. Ingredientele pot fi adugate n cazul anumitor programe n
momentul n care se aude semnalul sonor. Dac ingredientele sunt adugate prea devreme, vor fi mrunite n
timpul amestecrii aluatului.

4. Rezultatele coacerii

Rezultatele coacerii depind de condiiile generale (duritatea apei, umiditate, nlime, consistena ingredientelor
etc.). Din acest motiv, reetele trebuie folosite mai curnd
ca punct de plecare, urmnd s fie adaptate la condiiile
particulare.
Nu trebuie s v descurajai n cazul unei ncercri nereuite de a coace pine i alte produse. Trebuie s gsii
cauza rezultatului nesatisfctor i s ncercai din nou,
schimbnd proporiile ingredientelor.
Dac pinea nu este destul de rumen, putei s o lsai
n aparat i s folosii programul de rumenire.
Se recomand de asemenea s coacei o pine de prob, folosind funcia de programare a timpului ce se folosete pentru coacerea n timpul nopii, pentru a putea,
dac este nevoie, s facei modificrile necesare.

Ecologia ai grij de mediul nconjurtor


Fiecare consumator poate contribui la protecia mediului nconjurtor. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. n acest scop: cutia
de carton ducei-o la maculatur, pungile din
polietilen (PE) aruncai-le n container pentru
plastic.
Aparatul folosit ducei-l la punctul de colectare corespunztor deaorece componentele periculoase care se gsesc n
aparat pot fi periculoase pentru mediul nconjurtor.
Nu aruncai aparatul mpreun cu gunoiul menajer!!!

3. Adugarea i msurarea cantitii de ingrediente

Trebuie ntotdeauna s turnai mai nti lichidul i

abia dup aceea, la sfrit, s punei drojdia. Pentru


a evita creterea prea rapid a drojdiei (mai ales atunci
cnd se folosete funcia de programare a timpului), nu
nu lsai ca drojdia s intre n contact cu lichidele.
Atunci cnd msurai ingredientele, trebuie s folosii ntotdeauna aceleai uniti de msur, adic s
msurai ingredientele cu lingura din dotarea aparatului
sau cu cele folosite n cas, dac reetele indic msurile
n linguri mari sau lingurie.
Trebuie s msurai adecvat ingredientele date n grame.

Importatorul/productorul nu rspunde de eventualele defeciuni aprute ca urmare a utilizrii aparatului n neconformitate cu destinaia sa
sau ca urmare a ntreinerii sale necorespunztoare.
Importatorul/productorul i rezerv dreptul de a modifica produsul
n orice moment fr o informare prealabil n scopul adaptrii
la prevederile legale, la norme i directive sau din motive ce in de
construcie, de vnzare, de aspectul estetic .a.

43

RU

.
. , .

,
.

.

.

. , , , .
,
,
.

.

.
10 .

, .

, , .
.
, . ,
.

,
.
,
.
, ,
.
, ,
,
, ,

44

, .
. , , ,
, .

.

. .
, .
,
. .
, .
,

.
.
.

.
. . .

. .
.

.

, , .., :
, ,
..

. ,
,
/ .

.

, .

,
, , ,
.
.
.
, ..
I . .
.
:
(LVD)
2006/95/EC

(EMC) 2004/108/EC.
.

(. A)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

AK
10
11
12


13 LED , .
1P
. 1 , , .. Basic. P o
.
H L

.
3:00, .

.
,
0:00.
14 START/STOP .
15 DELAY TIMER
.
16 CRUST .
17 MENU .
18 .:
.
, , , , , .
.
: /
.
CRUST, OFF,
, .
CRUST,
ON ,
, .

( 5 )

, . , , . .

( 40C) ,
START/STOP H:HH .
START/STOP
, H:HH
.
,
.
BAKE ONLY , .

45

(. B)
1 .
.
.
,
. , .
: . .

2 -.
- , .
3 .
, . .
4 .
5 .
6 MENU .
Basic ( )
.
.
Rapid ( )

.
Sweet ( )
.
French ( )
.
Yeast free ( )
750 .
Whole wheat ( )
.
Dough ( )
.
Bake only ( )
.
7 .
CRUST : P - MED (), H - DARK (),
L - LIGHT (). LCD : P, H L.
8 DELAY
TIMER.
.

46

, ,
. +
-, 10.

13.
, , , , ,
..
9 START/STOP.
: /
.
CRUST, OFF,
, .
CRUST,
ON ,
, .
START/STOP
.
START/STOP . 3 , , .
.
,
MENU.
10 .

,
.
: .
, .

11 .
, .
: . .

.
, , .
12 .
.
,
BAKE ONLY. START/STOP . 3 ( ,
).

BAKE ONLY. , ,
START/STOP ( . 3 ,
).
:
. .

.

13 .

, ,
. ,
.
14 .
.
15 ( ) .
16 ,
, .
: -
,
. .
.
, 25C. 25C,
.

.

, ,
.

!

. , .

. .
.
-
. , .
30 -
. .
. ,
. ,
.
, , ,
, .
.
, ,
, .
.

( ).
- ,
. 10
. .

. .
.
.
, , ,

47


START/STOP.

,
1:30.
,
.

-.

, - -
: , ..

. .

,
.

-
.
.
.
.

: H:HH.


.
30 , .
-.

START/STOP ,
.
.
. .

.
.

: LLL.

. ,
MENU, ,
. .
. .
: 1P.
.


: EEE.

, .: 000..
: 1.

START/STOP.
: 10
START/STOP , : P
.

48

K


,
.

:

M

M 550

300
1 .
1 .
1 .
540
1 .

M 550

300
1 .
1 .
2 .
540
1 .

: BASIC

: BASIC FRENCH

:

M

M 500

Ma
M 550

:

M


M 550

350
1 .
1 .
2 c.
540
1 .
100
3 .

350
1 .
540
5 .
1 .
1 .
1 .

300
1 .
1 .
2 .
240
240
60
1 .

: BASIC

,

.

: BASIC
:
.

.

: WHOLE WHEAT

,
.

:

M

M 550

:

M

C
M 550


M 500

250
1 .
1 .
2 .
1 .
540
1 .

300
1 .
1 .
1 .
2 .
360
180
1 .

: BASIC

: WHOLE WHEAT
:
(DELAY TIMER),
.

: FRENCH

Ma

M
M 550

M 550


M 500

: BASIC

300
1 .
1 .
1 .
1 .

300
1 .
1 .
1 .
540
1 .

275
90
1 .
1 .
300
150
.

300
.
1 .
450
2 .
1 .

1 .
1 .
540
1 .
: DOUGH
2-4
,
30-40 .

.

: DOUGH


10.
.
20.

, . . , .

49


( )

- , ,
.

a/b

- .

a/b

- .

- .

-
.

,
.

,
.

- .

-
.

a/b/g

- .

a/b

-
.

a/f

-

, .

c/h/i

- .

a/b

- .

- ,
.

-
.

- .

a/b/g

- .

a/b

- ,
.

- .

- .

a/b/g

- .

- , . .

- .

- .

- , .

h/i

- .

- .

a/f

- ,
.

- .

a/b

- .

a/b

- , .

- ( ).

- .

g/i

,
.

50

a) ,
.
b)
, .
c)

. .

. ,
.
d) .
e) . , .
.
f) , .
,
.
g) 1-2
. .
h)
. .
i)
15 .
j)
.

1.

, ,
, ,
.
, , ,
, ( ,
)
.
.
, .
,
.
Ma, .
20%, . .

.
, , . 40%
60% .
,
( ).

(. 1/5 ).
,
,
,
.
,
.
,
15 ( 1 ). (, 1 ). ,
, .
( 100 1 ), 80 1 .
M ,
. .
.

. , .

BASIC WHOLE WHEAT.
,
. .
, .
500
. .
- ,

- . .
, .
, ,
.
(., ).
,
. .

,
, , .

51

2.

,
. , :
/ : (
) .
,
.
.
10 : , (
1 ).
, (
).
:
(. , ..),

. ,
. ,
750 , ,
. ,
. Mo
1/4 - 1/2 . ,
. .

3.

4.

, , ,
..).
. ,
. , .
,

.
, ,
.


K
. .
:
.
(PE) ,
.

, ..

.
!!!


: , ,
. , , ,
(
),

, . .

, ,
( ), .
, .

, , 30
300.
,
( ) , .
,
.

52

/ , .
/ , ,
, ,
, .

BG

.
,
/ . ,
- .

.
. ,
.
( )

.
, ,
.

. .
10 .

.

, .

.
- , .

.
.

,
.

. .
, .
.

. , ,
, , ,
, .

-

,
.
,
.
,
, .

.

.
, .
,
, , .

.
.
ZELMER.
.
.
.
. .

.

.
- , , .

.: ,
.
.
, , . ,
.
, ,
.

( ) , ,
,
, ,
.
.
,
.

53


.
,
.
.
:
(LVD) 2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/EC.
CE
.

(. A)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12


13 LED
, , ,
.
1P
. 1 , , .. Basic. P ,
.
H L .

3:00, . , .
, , , 0:00.
14 START/STOP .
15 DELAY TIMER
.
16 CRUST
.

54

17 MENU .
18 .

:
.

,
. , , .
.
: /
.
CRUST,
OFF, ,
. CRUST, ON
, ,
.

, 5 ,

.

.
.


( 40C) ,
START/STOP H:HH
. START/STOP,
H:HH
. .
BAKE ONLY , .

(. B)

1 .
. , . ,
. ,
.
! .
.

2 .
,
.

3 .
, . - .
4 .
5 .
6
MENU.
Basic ()
, .
- .
Rapid ()
, .
Sweet ()
.
French ( )
, .
Yeast free ( )
750 .
Whole wheat ( )
.
Dough ()
.
Bake only ()
.
7 .
CRUST : P MED (), H DARK (),
LLIGHT (). LCD P, H L.
8 , DELAY TIMER.
.
, , , .
+ -,
10 .
- 13 .


, , , , .
9 START/STOP.
: /
.
CRUST,
OFF, ,
. CRUST, ON

, ,
.
START/STOP . 3 START/STOP,
.
.
, MENU.
10 .
, .
:
.
, .

11 .

, .
:

.
.
, , .
12 .
.
,
BAKE ONLY - .
START/STOP
3 ( ). BAKE ONLY.
, , 3 START/STOP (
).
:

.
.

13 .

, ,
. .
14 .

.
15
.

55

16 , ,
.
: ,
. Mo .
, .
25C. -
25C,
.


(
).

, ,
10 . .
, .
.

. .
.
. , ,
,
.
,

.
!

, ,
.

. . .

. ,
-.
30 . .
.
,
.
.
. .
,
. .


.
.
.
.

56

.
,
30 .
.

START/STOP
.


1:30.
, .


.
.
.

START/STOP,
.
.

.
.

.
.
LLL.

.

, .
. .
.
1P.
.


EEE.

-.

.
.
H:HH.000.

START/

STOP. : 10
. START/STOP,
P1 .
P .


,
.

550

: BASIC

: BASIC FRENCH

550

500

350
1

1
2
540
1
100
3

300
1
1
1
540
1

350
1
540
5
1
1
1

550

550

300
1
1
2
540
1

300
1
1
2

240
240
60
1

: BASIC

,
1
.

: BASIC
:
.
, .

: WHOLE WHEAT
,
.

,
550

550


500

250
1
1
2
1 .
540
1

: BASIC
.

300
1
1 .
1
2
360
180
1

: WHOLE WHEAT
:
DELAY TIMER
.

275
90
1
1
300
150

: FRENCH

57

550

550

300
1
1
1
1
1
1
540
1

: BASIC


300
1
1
1
540
1

: DOUGH

2-4 ,

30-40 .
.

500

300

1
450
2
1

: DOUGH


10 .
.
20 .

.
. , .

( -)

- , , .

a/b

- .

a/b

- .

, .

,
.

58

- .

- .

- .

- .

a/b/g

- .

a/b

- , -.

- .

- - .

a/f

-
,
.

c/h/i

- .

a/b

- .

- .

a/b/g

- .

a/b

- , .

- .

- .

a/b/g

- .

- , . .

- .

a/f

- , .

- .

a/b

- .

a/b

- .

( -)

- .

- .

- , .

h/i

- .

- ( ).

-
.

g/i

a) .
b) , .
c)
. , .
.
.
d)
.
e) ,
,
. .
f) . , ,

.
g) 1-2 - .
h)
. .
i)

15 .
j)
.


1.

,
,
.
- , , , (
) . .
,
. -

, ,
.
,
.
20%, - , .
- , .
, , . 40%
60% .

, . (
1/5 -).
. ,
- -
.
, .
. 15- (
1 ).
(, 1 ). , .

(100- 1 ),
80 1 .
.
, . .
- .
, -
. - .

BASIC WHOLE WHEAT.
. .
.

59

- -
. 500
.
, , .
- - . - -
.

.
, , .
- - (. ).
, .
.
, -
-, - .

2.

, ,
. ,
- , :
/ : (
) .
.
. .
. ,
, . ,
.
:
, (.
, .),
.

, . , ,
( 750 ),
-.
, .
,
.

3.

,
.
(

60

),

.

, .. , ,
.
, .
,
, 30 300 .
, . , . ,
.

4.

(-

, , , .).
-

. .
.
,
.
,

, ,

..
, . :
;
.
,
, , .
!!!
/ , , ,
.
/ , , , ,
, ,
.

UA

.
/
.
,
.

,
.

.
, .
( ), , ,
.
,
.
.
, ,
.
,
10 .
, .
,
.

.
,
. ,
.
.

, , .
,
.
.
,
., .
, . ,
, ,
,
,
.
,

, .
,
.

,
.
, .

,
.
,
.

,
.
.
. , .
.
. .

.
. .
, .
, , .
.
, : , .
. ,
, . , .
, .

( .. ) ,
,
,

, .
, .
,
.

61

.
I,
.
.
:
(LVD)
2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/E.
CE .

(. A)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12


13 LED-
, , .
1P i . 1 ,
, Basic. P
, .
H L .
3:00, .

.
0:00.
14 START/STOP .
15 DELAY TIMER .
16 CRUST .
17 MENU .
18 .

62

:
.
, , , . , , .
.
: /
.
CRUST, OFF, , . CRUST,
ON ,
, .

, 5 ,

. , .
.


( 40C)
, START/
STOP H:HH i .
START/STOP ,
H:HH . i
.
BAKE ONLY -
, .

(. B)
1 .
,
. , .
,
. , .
.
.

2 .
, .

3 .
, . .
4 .
5 .
6
MENU.
Basic ()
, .
.
Rapid ()
, .
Sweet ( )
.
French ( )
.
Yeast free ( )

750 .
Whole wheat ( )
.
Dough ()
.
Bake only ()
.
7 .
CRUST : P MED (), H DARK (),
L LIGHT (). LCD-
P, H L.
8 ,
DELAY TIMER.
.
,
,
,
.
+-, 10 .
13
.

, ,
, , , , .
9 START/STOP.
: /
.
CRUST, OFF, , . -

CRUST,
ON ,
, .
START/STOP - . 3 START/STOP,
, .
.
, MENU.
10 i .
.
11 .
, ,
.
: i .

, .
,
, .
12 .

.
BAKE ONLY, .
START/STOP 3
( , ). BAKE ONLY.
, , 3 START/STOP ( ,
).
: i
.
.

13 .
,
, . .
:
i
. .

14 .
.
15 .

63

. ,
.
.
. .
, ,
- , .
,
.

!
, , .
.
.
.

. ,
.
i 30 . .
, . ,
. . .
.

, . .

16
.
:
,
i .
.

.
,
25C. 25C, .


(
).
,
, , a
. 10 .
. , .
.
, -

i
.

.
, i
30 .
.

START/STOP
.

,
1:30.
, .

,
. i,
.
.

64.


.
H:HH.

START/STOP,
.
. i
.
.,

a . .

.

.

.
LLL.
1P.
.

.


,


. 000.
P1 .

.
START/STOP.
:
10 START/STOP,
.


,
.

550


300
1
1
1
540
1

550

300
1
1
2
540
1

: BASIC

: BASIC FRENCH

550

500

350
1

1
2
540
1
100
3

350
1
540
5
1
1
1


550

300
1

1
2

240
240
60
1

: BASIC

1 .

: BASIC
:
.
.

: WHOLE WHEAT

.

550

550

250
1
1
2
1 .
540
1

: BASIC
.

300
1
1 .
1
2
360
180
1

: WHOLE WHEAT
: DELAY
TIMER,
.


500

275
90
1
1
300
150

: FRENCH

65

550

300
1
1
1
1
1
1
540
1

: BASIC

550


300
1
1
1
540
1

: DOUGH

2-4 ,
i 30-40 .
.


500

300

1

450
2
1

: DOUGH
,
i 10 .
i
20 .

. . , .

( )

- , , .

a/b

- .

a/b

- .

, .

66

- .

- .

- .

- .

a/b/g

- .

a/b

- , .

- .

- , i .

a/f

-
, .

c/h/i

- .

a/b

- .

- .

a/b/g

- .

a/b

- , .

- .

- .

a/b/g

- .

- , . .

- .

- , .

h/i

- .

( )

- .

a/f

,
.

- , .

- .

a/b

- .

a/b

- I , .

- ( ).

- .

g/i

a) .
b) ,
.
c)
. ,
.

. , .
d) ,
.
e) ,
, .
.
f) .
, ,
.
g) , 1-2
.
h) , . .
i)

15 .
j) .


1.

, ,
, .
, , , ,
(
) . .
,
. -

,
,
.
, i .
20%,
, .
, .
,
.
40% i 60%
.
, .
i ( , 1/5 ).
.
,
. , .

.
15- ( 1 ). (,
1 ). ,
, .
(100- 1 ),
80 1 .
.
.
i
,
.
. ,
. , .

BASIC WHOLE WHEAT.
. . .
,
i ,

67

. 500
.
, , .
i .
.
,
.
, . i
(. ). , .

.
,
,
, a
.

2.

, ,
. ,
, :
/ : (
) i . .
. .
. , ,
. ,
.
: , (. ,
.), , . ,
i ,
. , ,
( 750 ), .
,
.
, .

3.

, a

.
(
),
.
-

68

,
, , .
,
.
,
30 300 .
, .
,
. ,
.

4.

( ,

, ,
.). , .
.
i
, .
,
.

,
, .


.
.
: ,
.
, .
!!!

/ ,

.
/
- , , , ,
, , .

LT

Gerbiamieji klientai!

Praome atidiai perskaityti i naudojimo instrukcij. Ypating dmes atkreipkite taisykles, kurios lieia saugum. Tai
leis ivengti nelaiming atsitikim prietaiso naudojimo metu
bei/arba prietaiso gedim. Naudojimo instrukcij isaugokite,
kad prireikus galtumte ja pasinaudoti ir tolesns gaminio
eksploatacijos metu.

Saugumo instrukcijos

Prie praddami naudotis renginiu, perskaitykite vis jo


naudojimo instrukcij.

Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Jeigu jis yra

naudojamas maisto pramons versle, keiiasi garantijos


slygos.
renginys gali bti jungiamas tiktai kintamosios srovs
tinklo lizd su apsauginiu iedeliu, kurio tampa atitinka
nurodyt prietaiso enklinimo ploktelje.
Prietais visuomet statykite ant plokio ir lygaus paviriaus taip, kad jis nenukrist tirtos telos minkymo metu.
Tai yra ypa svarbu, kuomet naudojate uprogramuotas
funkcijas arba jeigu prietaisas yra paliktas be prieiros.
Labai glotni paviri atveju prietais statykite ant plono
guminio padklo.
Prietaiso darbo metu laikykite j maiausiai 10 cm atstumu nuo kit daikt.
Nestatykite prietaiso ant arba arti dujins ar elektrins
virykls arba kartos orkaits.
Bkite ypa atsargs, pernedami prietais, ypa jeigu jo
viduje yra kartos mediagos.
Prietaiso darbo metu draudiama itraukti kepimo form.
Nenaudokite didesnio ingredient kiekio, nei yra nurodyta recepte, nes duona ikeps nelygiai arba tela isilies
ior. Laikykits ios naudojimo instrukcijos nurodym.
prietais nedkite aliuminio folijos arba kitoki mediag, kadangi jos gali sukelti gaisr arba trump jungim.
Prietaiso darbo metu neudenkite jo rankluosiu arba
kitokiomis mediagomis. iluma ir garai turi laisvai ieiti
i prietaiso. Jeigu prietaisas yra udengtas degiomis mediagomis, lieia uuolaidas ir pan., kyla gaisro pavojus.
Prie programuodami prietais nurodytai duonos riai
kepti per nakt, pirmiausiai ibandykite recept tuo laiku,
kuomet galite stebti prietaiso darb ir sitikinti, kad visi
ingredientai yra parinkti atitinkamomis proporcijomis, tela nra nei per tirta, nei per skysta, o jos kiekis nra per
didelis ir tela neisilieja.
Iimdami i prietaiso kepimo form su ikepta duona, naudokite specialias pirtines arba audekl, kuris saugot nuo nudegim, kadangi kepimo forma ir
duona yra labai karti.
Kuomet prietaiso nenaudojate bei prie jo valym, ijunkite j i elektros tinklo.
Ijunkite prietais i elektros tinklo, prie liesdami judanias eksploatacijos metu dalis.
Netraukite kituko i lizdo, tempdami u laido.

Elektros laidas negali kabti ant stalo ar darbo paviriaus


krato bei liesti kart paviri.

Nejunkite prietaiso, jeigu yra paeistas elektros laidas ar

matosi, kad yra paeistas prietaiso korpusas.


Jeigu neatjungiamas elektros maitinimo laidas yra sugadintas, saugumo sumetimais j pakeisti gali tik gamintojas, specializuotas servisas arba kvalifikuotas asmuo.
Prietaiso remont gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti remonto darb gali kelti pavoj naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkits specializuot
ZELMER firmos servis.
Nelieskite kart prietaiso paviri. Mvkite virtuvs
pirtines. Baigus kepti, renginys yra labai kartas.
Prie prietaiso demontavim ir valym palikite j atvsti.
renginys turi termoizoliacin korpus. Metalins detals
kaista darbo metu.
Prietaiso ir laido neplaukite po tekaniu vandeniu bei nemerkite j vandenyje.
Korpuso valymui nenaudokite emulsij, pieneli, past
ir pan. pavidalo agresyvi valikli. Jie gali panaikinti ant
korpuso esanius grafinius simbolius: padalas, enklinimus, spjamuosius enklus ir pan.
Metalini dali neplaukite ind plovyklse. Dl jose naudojam agresyvi valikli aukiau mintos dalys gali
patamsti. Metalines dalis plaukite rankomis, naudodami
tradicinius ind ploviklius.
Kit nei gamintojo nurodyti pried naudojimas gali sugadinti prietais.
Prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims su
ribotais fiziniais, protiniais ar jutiminiais gebjimais bei
neturintiems pakankam ini ar patirties, nebent juos
kas nors priiri arba jie elgiasi pagal asmens, atsakingo
u j saugum, nurodymus.
Stebkite, kad vaikai neaistu su prietaisu.
sitikinkite, kad gerai supratote aukiau pateiktus nurodymus.

Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti prietaiso enklinimo
ploktelje.
Duonkep yra I klass prietaisu, turiniu emint elektros
maitinimo laid su emintu kituku.
renginys atitinka galiojani norm reikalavimus.
Prietaisas atitinka i direktyv reikalavimus:
emos tampos elektros prietaisai (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) 2004/108/EC.
Gaminys yra paymtas CE enklu, kuris pavaizduotas prietaiso enklinimo ploktelje.

69

renginio sandara

(A pav.)

RENGINIO ELEMENTAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nuimamas dangtelis
Rankena
Langelis
Virutin ventiliacijos anga
onins ventiliacijos angos
Kepimo forma
Maiymo mentel
Kepimo kamera
Valdymo panelis

PRIEDAI
10 auktas matavimui
11 Matavimo talpa
12 Kabliukas maiymo sparneliams iimti

VALDYMO PANELIS
13 LED displjus jame matoma informacija apie pasirinkt program, laik, likus iki programos pabaigos, bei duonos
skrudimo laipsnis.
Displjuje pasirodo simbolis 1P ir suskambs garso signalas. Skaiius 1 reikia pasirinkt program Basic.
Preikia pasirinkt pagrindin skrudimo laipsn. Gali bti irgi
H - labai skrudintas, arba L - silpnai skrudintas. Po kelias
sekunds displjuje rodoma informacija pasikeis 3:00
ufiksuotas programos trukms laikas. Programos darbo
metu displjuje matysite informacij apie kepimo proceso
eig. Laikas, kuris yra rodomas displjuje, laipsnikai mas
iki 0:00.
14 START/STOP mygtukas pradeda ir baigia programa.
15 Laikmaio TIMER mygtukas laikrodio nustatymas.
16 CRUST mygtukas skrudinimo laipsnio nustatymas.
17 MENU mygtukas programos pasirinkimas.
18 Pasirinktos darbo programos signalizatorius.

renginio funkcijos
GARSINIO SIGNALO FUNKCIJA

Garsinis signalas sijungia:


Paspaudus programavimo mygtukus.
Per antro telos minkymo programose NORMAL, WHOLEWHEAT, SWEET, kad parodyt moment, kai tel
reikia pridti tokius komponentus kaip, pvz., grdai, vaisiai, rieutai.
Pasibaigus programai.
DMESIO: Paspaudus START/STOP mygtuk galima ijungti gars. Tam reikia paspausti CRUST mygtuk, tuomet ekranlyje pasirodys OFF, kuris reikia, jog garsas yra ijungtas. Jeigu pakartotinai paspausite CRUST
mygtuk, ekranlyje pasirodys ON ir igirsite dvigub
garso signal, kuris reikia, kad garsas yra jungtas.

70

ATMINTIES FUNKCIJA

Jeigu trumpam, iki 5 min nutrksta elektros tiekimas, programos padtis yra simenama ir po avarijos paalinimo prietaisas gali toliau dirbti. Tai yra galima tik tuomet, jeigu programa
buvo sustabdyta prie telos minkymo faz. Kitu atveju vis
proces reikia pradti i pradi.

SAUGUMO FUNKCIJA

Jeigu po ankstesnio prietaiso naudojimo jo temperatra yra


per aukta (vir 40C) naujai programai pradti, vl paspaudus mygtuk START/STOP, displjuje pasirodys informacija
H:HH ir pasigirs garsinis signalas. Tokiu atveju palaikykite
paspaust mygtuk START/STOP iki tokio momento, kuomet informacija H:HH displjuje inyks ir jame pasirodys
pagrindiniai nustatymai. Tada iimkite kepimo form ir palaukite, kol prietaisas atvs.
ProgramaBAKE gali bti pradta kiekvienu momentu, net ir
tuomet, kuomet prietaisas yra kaits.

renginio veikimas ir aptarnavimas

(B pav.)

1 dkite kepimo form.


Kepimo forma yra padengta specialiu, pridegti neleidianiu sluoksniu. Form renginio viduje dkite tiksliai pagrindo viduryje. Silpnas formos spsteljimas ublokuos form
prilaikanias spyruokles kairje ir deinje kepimo kameros
pusje. Nordami iimti kepimo form, stipriai patraukite formos ranken i vir.
DMESIO: Kepimui pasibaigus, rankena yra karta.
Mvkite virtuvines pirtines.

2 dkite maiymo mentel.


montuokite maiymo mentel, jos ang uddami ant aies
kepimo formoje.
3 dkite ingredientus
Ingredientus dkite form atitinkamame recepte nurodyta
tvarka. Pavyzdiniai receptai pateikti toliau.
4 Udarykite dangtel
5 Elektros laido kituk junkite elektros tinkl.
6 Spausdami MENU mygtuk, pasirinkite programas.
BASIC (PAGRINDIN)
Baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepi. Daniausiai naudojama programa.
RAPID (GREITA)
Greitam baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepti
SWEET (SALDUS PYRAGAS)
Saldiems pyragams ant raugo kepti.
FRENCH (PRANCZIKAS PYRAGAS)
Labai lengvai baltai duonai kepti.
YEAST FREE (duona be mieli)
Duonos kepaliukams iki 750 g minkyti ir kepti.
WHOLEWHEAT (RUPI DUONA)
Rupiai duonai kepti.
DOUGH (TELA)
Telai paruoti.

BAKE ONLY (SKRUDINIMAS)


Duonos ir pyrago skrudinimui.

7 Pasirinkite norim skrudimo laipsn.


CRUST mygtukas skirtas norimam paskrudimo laipsniui nustatyti: P MED (vidutinis), H DARK (stiprus), L LIGHT (silpnas)
Displjuje pasirodys atitinkamai raides P, H arba L.
8 DELAY TIMER mygtuku nustatykite programos pradi.
Naudojant programatoriaus funkcij, galima nustatyti vlesn programos pradi.
Be kepimo laiko, kuris yra automatikai ukoduotas, galima irgi vesti tiksli produkto paruoimo laiko pradia.
Nustatymai galima pakeisti mygtukais + bei -, kurie keiia nustatyt laik 10 min.
Maksimalus nustatomas laikas yra 13 val.
Naudojant programatoriaus funkcij, negalima naudoti
lengvai gendani ingredient, toki kaip pienas, vaisiai,
jogurtas, svognai, kiauiniai ir pan.
9 Paspauskite START/STOP mygtuk.
DMESIO: Paspaudus START/STOP mygtuk galima ijungti gars. Tam reikia paspausti CRUST mygtuk, tuomet ekranlyje pasirodys OFF, kuris reikia, jog garsas yra ijungtas. Jeigu pakartotinai paspausite CRUST
mygtuk, ekranlyje pasirodys ON ir igirsite dvigub
garso signal, kuris reikia, kad garsas yra jungtas.
START/STOP mygtukas yra taip pat skirtas programos sulaikymui bet kuriuo metu. Tuo tikslu START/STOP mygtuk paspauskite ir laikykite per madaug 3 sekundes, kol igirsite
garsin signal. Displjuje pasirodys pasirinktos programos
pradin padtis. Jeigu norite panaudoti kit program, pasirinkite j MENU mygtuku.
10 Telos maiymas ir minkymas.
Duonkep automatikai maio ir minko tel, kol i pasiekia
atitinkam konsistencij.
DMESIO: Telos maiymo ir minkymo fazs metu
prietaiso dangtelis turi bti udarytas. ios fazs metu
dar galima pridti nedidel vandens, skysio ar kit ingredient kiek.

11 Telos kilimas.
Po paskutinio maiymo ciklo prietaisas yla iki optimalios
telos kilimui temperatros.
DMESIO: Telos kilimo fazs metu udarykite prietaiso dangtel ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kilimo fazes.
Pyrago kylimo, kepimo ir kaitinimo metu ment nesisuka,
veikia tik ildykl.
12 Kepimas.
Duonkep automatikai nustato kepimo laik ir temperatr.
Jeigu duona yra per viesi programai baigiantis, panaudokite BAKE ONLY program tam, kad duona labiau paskrust.
Tuo tikslu paspauskite START/STOP mygtuk ir palaikykite
per madaug 3 sekundes (iki garsinio signalo). Tuomet pa-

spauskite mygtuk BAKE ONLY. Kuomet pasieksite norim


paskrudimo laipsn, sulaikykite proces, per madaug 3
sekundes prilaikydami START/STOP mygtuk (iki garsinio
signalo).
DMESIO: Kepimo fazs metu udarykite prietaiso
dangtel ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kepimo fazes.

13 Paildymas.
Pasibaigus kepimo procesui, sijungia garsinis signalas, kuris rodo, kad duona gali bti iimta i prietaiso. Nedelsiant
prasids vienos valandos paildymo procesas.
14 Programos fazi pabaiga.
Programai pasibaigus, itraukite elektros laido kituk i
elektros tinklo.
15 Mvdami virtuvines pirtines, itraukite kepimo form ir j apverskite.
16 Jeigu negalite duonos ikart iimti i kepimo formos,
kelet kart j atsargiai pakratykite, kol duona ikris.
DMESIO: Jeigu maiymo mentel liks duonos viduje,
galima atsargiai perpjauti kepal ir itraukti mentel.
Galite taipogi panaudoti kabliuk maiymo sparneliams iimti.
ildymas telos kilimui.
ildymas yra jungiamas tik tuo atveju, jeigu kambario temperatra yra emesn nei 25C. Jeigu kambario temperatra
yra didesn nei 25C, ingredientai jau turi atitinkam temperatr ir j nereikia ildyti.

Valymas ir prieira

Prie pirm prietaiso naudojim kruopiai iplaukite ke-

pimo form ir maiymo mentel, naudodami velnius detergentus (kepimo formos negalima merkti vandenyje).
Prie pirm naudojim patartina nauj kepimo form ir
maiymo mentel patepti auktai temperatrai atspariais
riebalais, o po to 10 minui pakaitinti jas duonkepje.
Atvsinus popieriniu rankluosiu ivalyti riebalus i
kepimo formos. Tokiu bdu apsaugosite nuo pridegimo
saugant sluoksn. T procedr galima laikas nuo laiko
pakartoti.
Prie valym ir prietaiso padjim palaukite, kol jis atvs.
Prie nauj minkymo ir kepimo proces prietaisas turi
vsti apie pus valandos.
Prie valym ijunkite prietais i elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvs. Plovimui naudokite velnius valiklius.
Draudiama naudoti cheminius valiklius, benzin, priemones orkaitms valyti bei visas kitas priemones, kurios
gali subraiyti ar sugadinti prietaiso apsaugin sluoksn.
Nuo prietaiso dangtelio, korpuso bei kepimo kameros
drgnu rankluosiu ivalykite visus ingredientus bei
trupinius.
Draudiama prietais merkti vanden ar kepimo
kamer pilti vanden!
Nordami palengvinti valym, dangtel galite nuimti,
pastatatydami j statmenai, o po to patraukdami vir.

71

Kepimo form i iors reikia valyti drgnu skudurliu. Kepimo forma yra padengta j nuo pridegimo sauganiu
Formos vid galima plauti, naudojant ind plovikl. Kepimo formos nemerkite vanden.
Maiymo mentel bei j sukanij a valykite i karto
po prietaiso naudojimo. Jeigu maiymo mentels liks kepimo formoje, jas bus sunku i ten itraukti. Tokiu atveju
form pilkite ilto vandens ir palikite 30 minui. Tuomet iimkite menteles.

sluoksniu. Draudiama naudoti metalinius daiktus, kurie


galt j subraiyti. Sluoksnio spalva keisis prietaiso eksploatacijos metu. Tai yra normalu. Tokie pokyiai jokiu
bdu nekeiia sluoksnio savybi.
Prie paddami prietais, sitikinkite, kad jis visikai atvso ir yra sausas. Prietais laikykite, udeng dangtel.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DL RENGINIO


Problema

Prieastis

Sprendimas

I kepimo kameros arba i


ventiliacini ang veriasi
dmai.

Ingredientai prilipo prie kepimo


kameros arba prie kepimo formos
iorins dalis.

Ijunkite rengin i elektros tinklo ir nuvalykite iorin kepimo formos


dal ar kepimo kamer

Duona sukritusi viduje ir


drgna apaioje.

Po ikepimo ir paildymo duona buvo


per ilgai palikta kepimo formoje

Iimkite duon i kepimo formos prie paildymo funkcijos pabaig.

Duon yra sunku iimti i


kepimo formos.

Kepalo apaia prisiklijavo prie


maiymo mentels.

Prie kit kepim ivalykite maiymo mentel ir velen. Jeigu reikia,


pripilkite form ilto vandens ir palikite 30 minui. Tai leis lengvai
iimti ir ivalyti maiymo menteles.

Netinkamas programos nustatymas

Patikrinkite parinkt program ir kitus nustatymus.

renginiui dirbant, buvo paspaustas


mygtukas START/STOP

Nenaudokite t pai ingredient ir pradkite vis proces i naujo.

renginiui dirbant, kelis kartus buvo


atidarytas dangtelis.

Dangtel galima atidaryti tik, jeigu laikas displjuje virija 1:30

renginiui dirbant, buvo ilga pertrauka


elektros energijos tiekime.

sitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai udarytas.

Ublokuota maiymo menteli


rotacija.

Nenaudokite t pai ingredient ir pradkite vis proces i naujo.

Prietaisas neatvso po paskutinio


kepimo proceso.

Paspauskite ir palaikykite START/STOP mygtuk, kol displjuje


pasirodys normalus programos kodas. Ijunkite prietais i elektros
tinklo. Iimkite kepimo form ir palaukite, kol atvs ji iki kambario
temperatros. Tuomet junkite prietais elektros tinkl ir junkite
rengin.

Displjuje pasirodo uraas


LLL.

Programos arba elektronikos klaida.

Pradkite prietaiso test. Tuo tikslu paspausdami ir prilaikydami


MENU mygtuk, ijunkite prietais i elektros tinklo, o tada vl j
junkite. Paleiskite mygtuk. Bus pravestas prietaiso testas. Vl
ijunkite prietais i elektros tinklo. Displjuje turi pasirodyti normalus
programos kodas 1P. Prieingu atveju prietais atiduokite servis.

Displjuje pasirodo uraas


EEE.

Programos arba elektronikos klaida.

ir. aukiau.

jungus pakartotinai rengin


displjuje pasirodo uraas
000.

renginys buvo ijungtas kaitinimo


metu. Programa P1 nebuvo
nustatyta.

Visada ijunkite rengin naudojant START/STOP mygtuk, renginio


pakartotinis paleidimas: Spauskite apie 10 sek mygtuka START/
STOP kol displjuje nepasirodys P simbolius su programos
numeriu.

Ingredientai nesusimai
arba duona gerai neikep.

rengimas nesijungia.
Pasigirsta garsinis signalas.
Displjuje pasirodo H:HH
simbolis.

72

TRADICINIAI RECEPTAI
BALTA DUONA

Prietaisui ypa tinka gatavi duonos


miiniai, kuri galima sigyti parduotuvse.

DUONA SU PASUKOMIS

Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus

300 ml
1 auktelio
1 auktelis
1 valgomas
auktas
540 g
1 auktelis

550 tipo miltai


Sausos miels

Ingredientai:
Pasukos
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos miels

300 ml
1 auktelio
1 auktelis
2 valgomi auktai
540 g
1 auktelis

BASIC programa

BASIC arba FRENCH programa

PYRAGAS SU RIEUTAIS IR RAZINOMIS

SAULEGR DUONA

SEPTYNI GRD DUONA

Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos miels
Razinos
Smulkinti rieutai

Ingredientai:
Vanduo
Sviestas

Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus

350 ml
1 valgomo
aukto
1 auktelis
2 aukteliai
540 g
1 auktelis
100 g
3 valgomi auktai

550 tipo miltai


Saulgr sklos
Druska
Cukrus
Sausos miels

350 ml
1 valgomas
auktas
540 g
5 valgom aukt
1 auktelis
1 valgomas
auktas
1 auktelis

550 tipo miltai


Rups miltai
7 grd dribsniai
Sausos miels

300 ml
1 valgomo
aukto
1 auktelis
2 valgomo
aukto
240 g
240g
60 g
1 auktelis

BASIC programa.
Razinas ir rieutus galima pridti, igirdus
pirmj garsin signal arba po 1 telos
maiymo ciklo.

BASIC programa
Patarimas: Vietoj saulgr
sklgalite panaudoti molig sklas.
Sklskrudinimas keptuvje suteiks jam
intensyvesn aromat

WHOLE WHEAT programa. Jeigunaudojate


nemaltus grdus, juos pirmiausiai
imirkykite.

SVOGN DUONA

RUPI DUONA

PYRAGAS SU OKOLADU IR RIEUTAIS

Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
Didelis susmulkintas
svognas
550 tipo miltai
Sausos miels

Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Kiauinis
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Rups miltai
Sausos miels

250 ml
1 valgomas
auktas
1 auktelis
1 auktelis
1 vnt.
540 g
1 auktelis

BASIC programa.
ia duona reikia ikart ikepti.

300 ml
1 valgomo
aukto
1 vnt.
1 auktelis
2 aukteliai
360 g
180 g
1 auktelis

WHOLE WHEAT programa


Pastaba: naudojant DELAY TIMER
programa vietoj kiauini pridkite daugiau
vandens.

Ingredientai:
Vanduo
okolado-rieut
kremas
Druska
Cukraus pudra
500 tipo miltai
Paprasti miltai
Sausos miels

275 ml
90 ml
1 auktelio
1 auktelio
300 g
150 g
auktelio

FRENCH programa.

73

DUONA SU RIEUTAIS, MIGOLAIS IR


MEDUMI

PRANCZIKOS BAGETS

TELA PICAI

Ingredientai:
Vanduo
Sviestas

Ingredientai:
Vanduo
Medus

Ingredientai:
Vanduo
Druska
Alyvuogi aliejus

Druska
Cukrus
Susmulkinti rieutai
Susmulkinti migdolai
Medus
550 tipo miltai
Sausos miels

300 ml
1 valgomo
aukto
1 auktelis
1 auktelis
1 auktas
1 auktas
1 auktas
540 g
1 auktelis

BASIC programa

Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos miels

300 ml
1 valgomas
auktas
1 auktelis
1 auktelis
540 g
1 auktelis

DOUGH programa
Po telos minkymo proceso padalinkite j
2-4 dalis, suformuokite ilgus kepaliukus
ir palikite 30-40 minui. Keliose vietose
skersai pjaukite tel ir statykite krosn.

500 tipo miltai


Cukrus
Sausos miels

300 ml
auktelio
1 valgomas
auktas
450 g
2 aukteliai
1 auktelis

DOUGH programa
Po telos minkymo proceso ikoiokite j,
suformuokite apvalius paploius ir palikite
10 minui. Patepkite padau ir udkite
priedus. Kepkite 20 minui.

Lentelse pateikti pavyzdiniai receptai ir orientacinis ingridijent kiekis. i ura praome nelaikyti kaip recept knygos. Darykite pagal savo
pomgius ir kulinarines taisykles, kurias surasite profesionalioje literatroje ir vadovuose.

KADA RECEPTUS REIKIA KOREGUOTI


Problema

Galima prieastis

Sprendimas
(apraytas toliau)

Duona kyla per greitai.

Per didelis mieli kiekis, per didelis milt kiekis, nepakankamas druskos kiekis.

a/b

Per maai mieli.

a/b

Senos arba nevieios miels.

Duona visai nekyla arba kyla


nepakankamai.

Tela kyla per greitai ir iteka


ikepimo formos.

Duona sukrenta viduje.

Duona yra sunki, grdta.

Duona neikepusi viduje.

Duona yra iurkti arba su


dideliu skyli kiekiu.

74

Per kartas skystis.

Miels lietsi su skysiu.

Netinkama milt ris arba nevies miltai.

Per didelis arba per maas skysio kiekis.

a/b/g

Per maas cukraus kiekis.

a/b

Vanduo yra per minktas, miels stipriau fermentuojasi.

Per didelis pieno kiekis lemia mieli fermentavimsi.

Telos kiekis yra didesnis nei kepimo forma ir duona sukrenta.

a/f

Fermentacija yra per trumpa arba per greita dl per auktos vandens ar kepimo
kameros temperatros arba dl per didels drgms.

c/h/i

Trksta druskos arba per maas cukraus kiekis.

a/b

Per didelis skysio kiekis.

Per didelis milt kiekis arba per maai skysio.

a/b/g

Per maai mieli arba cukraus.

a/b

Per daug vaisi, rupi milt ar kit ingredient.

Seni arba nevies miltai.

Per didelis arba per maas skysio kiekis.

a/b/g

Per didel drgm.

Recepte yra nurodyti skysti priedai, pvz., jogurtas.

Trksta druskos.

Per didel drgm, per kartas vanduo.

h/i

Per daug skysio.

Duonos apimtis yra per didel, palyginus su kepimo formos apimtimis.


Neikeps, kempin panaus
pavirius.

a/f

Per daug milt, ypa baltos duonos atveju.

Per daug mieli arba per maai druskos.

a/b

Per daug cukraus.

a/b

Kiti salds ingredientai, be cukraus.

Duonos rieks yra nelygios


arba viduje grdtos.

Duona pakankamai neatvso (garai nespjo ieiti).

Ant duonos plutels yra milt.

Sumaiius tel, prietaiso onuose liko milt.

g/i

Aukiau aprayt problem sprendimas

a) Reikia gerai atmatuoti ingredientus.


b) Reikia pritaikyti ingredient kiek ir patikrinti, ar visi ingredientai yra sudti.
c) Reikia pilti kito skysio arba palikti j atvsti kambario
temperatroje. Ingredientus reikia pilti pagal atitinkamame recepte nurodyt tvark. Supilt milt viduryje reikia
padaryti duobut ir j supilti susmulkintas sausas mieles.
Negalima leisti, kad miels tiesiogiai liest skyst.
d) Reikia naudoti tik vieius ir atitinkamai laikomus ingredientus.
e) Reikia sumainti vis ingredient kiek, nepridti daugiau
milt nei nurodyta recepte. Ingredient kiek reikia sumainti dalimi.
f) Reikia sumainti pilto skysio kiek. Jeigu naudojamuose ingredientuose yra vandens, tuomet reikia atitinkamai
sumainti skysio kiek.
g) Labai drgno oro atveju pridti 1-2 valgomus auktus
vandens maiau.
h) ilto oro atveju nenaudoti laikmaio funkcijos. Reikia
naudoti vsius skysius.
i) Duon iimti i kepimo formos ikart po ikepimo, prie
j pjaustant, palikti atvsti maiausiai 15 minui.
j) Reikia sumainti mieli arba vis ingredient kiek dalimi.

Pastabos, lieianios receptus


1. Ingredientai

Kadangi kiekvienas ingredientas vaidina atitinkam vaidmen duonos kepimo procese, tinkamas j atmatavimas
yra taip pat svarbus, kaip ir j pridjimo tvarka.
Svarbiausi ingredientai, tokie kaip skysiai, miltai, druska, cukrus ar miels (galima naudoti sausas arba vieias) turi takos telos bei duonos paruoimo skmei.
Visuomet reikia naudoti atitinkam ingredient kiek atitinkamomis proporcijomis.
Jeigu tela turi bti paruota nedelsiant, reikia naudoti
vsius ingredientus. Jeigu naudojate laikmaio programatoriaus funkcij, rekomenduojama naudoti altus ingredientus tam, kad miels nepradt kilti per anksti.
Margarinas, sviestas ir pienas turi takos duonos skoniui.
Cukraus kiek galima sumainti 20% tam, kad plutel
bt plonesn ir minktesn. Tai neturi takos kepimo rezultatui. Norint, kad plutel bt plonesn ir minktesn,
cukr galima pakeisti medumi.

Glitimas, kuris isiskiria telos maiymo metu, utikrina

atitinkam duonos struktr. Idealus milt miinys susideda i 40% rupi milt ir 60% balt milt.
Jeigu duon norite pridti grd, palikite juos nakiai
vandenyje. Sumainkite milt ir vandens kiek (maksimaliai 1/5 maiau).
Raugas yra btinas, jeigu naudojate ruginius miltus.
Jame yra pieno ir acto bakterij, kurios lemia tai, kad
duona yra lengvesn ir geriau fermentuojasi. Raug
galima pagaminti patiems, taiau tai uima daug laiko.
Todl toliau pateiktuose receptuose nurodytas raugas
milteli pavidalu. J galima nusipirkti 15 gram pakuotse
(1 kg milt). Rekomenduojama laikytis toliau esaniuose
receptuose nurodyt santyki (, arba1 pakuot). Jeigu pridsite maiau raugo nei nurodyta recepte, duona
birs.
Jeigu raugo milteliai turi kit koncentracij (100 gram
pakuot 1 kg milt), milt kiek reikia sumainti 80 g 1kg
milt.
Taip pat galima naudoti skyst raug. Btina laikytis ant
pakuots nurodyto santykio. pilkite skyst raug matavimo talp ir upildykite j kitais skystais ingredientais
nurodytomis recepte proporcijomis.
Kvietinis raugas daniau yra parduodamas sausas. Jis
pagerina telos tsum, jos vieum ir skon. Jis yra ne
toks stiprus kaip ruginis raugas.
Duonos ant raugo kepimui galima naudoti BASIC arba
WHOLE WHEAT programas.
Raug pakeisti gali kepiniams skirtas fermentas. Skirtumas bus jauiamas tik skonyje. Fermentas tinka naudoti
duonkepje.
tel galima pridti kvietini slen tam, kad duona bt
lengvesn ir turt daugiau maistingj mediag. Tuo
tikslu reikia pridti vien valgom aukt slen 500 g
milt ir valgomo aukto padidinti skysio kiek.
Kviei glitimas tai natralus i kviei baltymo gaunamas priedas. Jo dka duona yra lengvesn ir turi didesn
apimt. Duona reiau sukrenta ir yra lengviau virkinama.
Jo teigiamos savybs ypa matomos, kepant rupi duon arba kitus duonos gaminius i namuose malt milt.
Tamsusis salyklas, naudojamas kai kuriuose receptuose tai tamsiai kepint miei salyklas. Jo dka galima
gauti tamsesn duonos plutel bei tamsesn duonos
minktim (pvz., juod duon). Galima taip pat naudoti
rugin salykl, taiau jis nra toks tamsus. Abu produktus
galima gauti sveiko maisto parduotuvse.

75

varus,

milteli pavidalo lecitinas yra natraliu emulgatoriumi, kuris pagerina duonos apimt, lemia tai, kad
duonos minktimas yra lengvesnis ir viesesnis, o duona
ilgiau ilieka vieia.

2. Ingredient kiekio pritaikymas

Jeigu reikia padidinti arba sumainti ingredient kiek, reikia


sitikinti, kad originalaus recepto proporcijos iliko nepakitusios. Geram efektui gauti rekomenduojame laikytis toliau
pateikt ingredient modifikavimo taisykli:
Skysiai/miltai: tela turi bti minkta (bet ne per daug)
ir nesunkiai maioma. Tela negali turti skaidul. I jos
turi bti lengva suformuoti kamuol. Tai nemanoma tirtos telos (rupios ar rugins duonos) atveju. Tel reikia
patikrinti, prajus penkioms minutms po pirmojo maiymo etapo. Jeigu ji yra per drgna, pridkite truput milt,
kol ji pasieks atitinkam konsistencij. Jeigu tela yra
per sausa, maiymo proceso metu pridkite po aukt
vandens.
Skysi pakeitimas: Jeigu naudojate ingredientus, kuri
sudtyje yra skysio (pvz., vark, jogurt ir pan.), pridedamo skysio kiekis turi bti sumaintas. Jeigu pridedate
kiauini, juos reikia muti matavimo talp ir po to j
upildyti likusiais skysiais tam, kad galtumte kontroliuoti ingredient kiek. Jeigu tela yra ruoiama vietoje,
kuri yra labai auktai (vir 750 metr), ji kils greiiau.
Tuomet galima - auktelio sumainti mieli kiek
taip, kad atitinkamai sumat telos kilimas. Tai lieia ir
vietas, kuriose yra labai minktas vanduo.

Prie laikmaio programatoriaus funkcijos nustatym kepimui nakt rekomenduojama ikepti bandomj kepal.
Tuomet reikalui esant, galsite padaryti atitinkamas pataisas.

Ekologija rpinkims aplinka


Kiekvienas vartotojas gali prisidti prie aplinkos apsaugos.
Tai nra nei sunku, nei brangu. Tuo tikslu:
Kartono pakuot atiduokite makulatr.
Polietileno (PE) maielius imeskite plastmasei skirt konteiner.
Pasibaigus eksploatacijai, prietais atiduokite atitinkam surinkimo punkt, kadangi
jame esantys elementai gali bti kenksmingi aplinkai.
Prietaiso neimeskite kartu su buitinmis iuklmis!!!

3. Ingredient pridjimas ir j kiekio matavimas

Visuomet reikia pirmiausiai pilti skysius, o tik pabaigoje dti mieles. Norint ivengti per greito mieli
augimo (ypa naudojant laikmaio programatoriaus funkcij), negalima leisti, kad miels liest skysius.
Matuojant ingredientus, visuomet naudokite tuos paius matavimo vienetus, tai reikia, kad reikia matuoti
ingredientus pridtu auktu arba auktais, naudojamais namuose, jeigu recepte nurodytas kiekis yra ireiktas valgomais auktais ar arbatiniais aukteliais.
Reikia kruopiai matuoti ingredientus, pateiktus gramais.
Norint atmatuoti ingredientus mililitrais, galima panaudoti tam tikslui pridt matavimo talp, kurios padalos yra
nuo 30 iki 300 ml.
Vaisi, rieut ar grd pridjimas. iuos ingredientus galima pridti, pasirinkus atitinkamas programas tuo metu,
kuomet pasigirsta garsinis signalas. Jeigu ingredientus
pridsite per anksti, jie telos maiymo metu bus sumalti.

4. Kepimo rezultatas

Kepimo rezultatas priklauso nuo esam slyg (vandens

kietumo, oro drgms, aukio, ingredient konsistencijos ir t.t.). Todl receptai yra tik rekomendacijomis, kurias galima pritaikyti prie esam slyg. Po nepavykusio
bandymo nenusiminkite. Tuomet reikia surasti neskms
prieast ir pabandyti dar kart, pakeitus proporcijas.
Jeigu duona nra pakankamai paskrudusi, j galima palikti prietaise ir jungti skrudinimo program.

76

Importuotojas/gamintojas neatsako u galim al, atsiradusi dl


gaminio naudojimo ne pagal paskirt ar netinkamos jo prieiros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teis bet kuriuo metu be iankstinio spjimo keisti gaminio modifikacij, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojanioms teiss normoms, direktyvoms, o taip
pat dl prieasi, susijusi su prietaiso konstrukcija, estetinmis,
prekybos ir kitomis slygomis.

LV

Cienjamie Pircji!

Ldzam uzmangi izlast o lietoanas instrukciju. pau


uzmanbu pievrsiet drobas nordjumiem, lai ierces lietoanas laik izvairtos no negadjumiem un/vai izvairtos no
ierces bojanas. Lietoanas instrukciju ldzam saglabt,
lai vajadzbas gadjum vartu ieskatties taj ar turpmk.

Drobas nordjumi

Pirms ierces lietoanas iepazstieties ar visu lietoanas


instrukcijas saturu.

Ierce plnota lietoanai mjs apstkos. Gadjum, kad

ierce ir lietojama gastronomiska uzmuma vajadzbm,


garantijas noteikumi prmains.
Ierci vienmr piesldziet strvas (tikai maingas strvas)
padevei ar strvas drointju, kdas spriegums atbilst
tam nordtam datu plksnt.
Vienmr novietojiet ierci uz plakanas, ldzenas virsmas,
lai t nenokristu mcot biezu mklu. Tas ir pai svargs ja
lietojamas programmtas funkcijas un ja ierce ir atstta
bez uzraudzbas. Esot pai ldzenm virsmm, novietojiet ierci uz plnas, gumijas paplksnes.
Ierces darboans laik, novietojiet to vismaz 10 cm attlum no citiem priekmetiem.
Nenovietojiet ierci uz vai tuvum gzes, elektrisks plts
vai karstas krsns.
Pievrsiet pau uzmanbu prvietojot ierci, pai ja iek atrodas karstas vielas.
Nedrkst izemt cepanas konteineru ierces darboans
laik.
Nelietojiet vairk sastvdau nek nordts recept.
Pretj gadjum, maize neldzeni uzcepsies vai mkla
izliesies r. Ievrojiet s lietoanas instrukcijas noteikumus.
Ierc neielieciet alumnija foliju un citus materilus, jo tie
var izraist ugunsgrku vai sslgumu.
Neapkljiet ierci ar dvieli, ar ne ar citiem materiliem
darboans laik. Siltumam un tvaikiem jiziet no ierces. Gadjum kad ierce ir apklta ar uzliesmojoiem
materiliem, kad pieskaras aizkariem un ldzgas, iznk
ugunsgrka risks.
Pirms ierces uzstdanas attiecga maizes tipa cepanai piem. nakt, vispirms izminiet attiecgu recepti
laik, kad var vrot ierci, prliecinoties, ka sastvdaas
ir izvltas atbildgs porcijs, mkla nav prk bieza
vai reta, un masas daudzums nav prk liels un mkla
neizlejas.
Izemot cepanas konteineru no ierces kop ar uzceptu maizi lietojiet specilus cimdus vai drobas
audumus pret apdegumiem, jo konteiners un maize
ir oti karsti.
Atvienojiet ierci no elektrotkla kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms tranas.
Atvienojiet ierci no elektrotkla kontaktligzdas pirms tuvoties elementiem, kas kustas, lietoanas laik.

Neizemiet kontaktdaku no elektrotkla kontaktligzdas


velkot aiz vada.

Baroanas vads nevar nokarties pri galdam vai galda


augpuses malai, ar ne pieskarties karstai virsmai.

Nelietojiet ierci, ja bojts baroanas vads, vai apakda-

ai ir redzami bojjumi.
Ja baroanas vads ir bojts, lai izvairtos no bstamm
situcijm, tas jnomaina raotjam, servisa prstvim
vai kvalifictiem specilistiem.
Ierces remontu var veikt tikai kvalificta apkope. Nepareizs remonts var izraist nopietnas briesmas lietotjam.
Ja iercei ir kds defekts kontaktjiet ar ZELMER specializto servisa punktu.
Nepieskarieties ierces karstm virsmm. Lietojiet virtuves cimdus. Pc pabeigtas cepanas ierce ir oti karsta.
Atstjiet ierci ldz t ir atdzisusi pirms izjukanas un tranas. Ierce ir aprkota ar termoizoljou apvalku. Ierces metla daas iesilst darboans laik.
Nemazgjiet zem tekoa dens un neiegrimsiet ierci un
baroanas vadu den.
Apakdaas tranai nelietojiet nekdus agresvus mazganas ldzekus k emulsija, tranas pieni, pasta
un ldzgas. Ar to js varat noplst svargu informciju,
grafiskos simbolus k: skalas, apzmjumi, brdinjuma
zmogi, un ldzgas.
Nemazgjiet metla daas trauku mazgjamajs mans. Agresvi ldzeki, kas ir lietojami ajs iercs izraisa
iepriekmintu dau satumanu. Mazgjiet tos ar rokm,
lietojot tradicionlus trauku idrumus.
Lietojot aksesurus citus nek ieteica raotjs var izraist
ierces bojanu.
o ierci nevar izmantot personas (ar brni) ar fiziskiem,
mau vai gargiem traucjumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zinanm, ja tie ir atstti bez uzraudzbas
vai nelieto ierci pc instrukcijas, kas jpadod par viu
drobu atbildgai personai.
Jpievr uzmanba, lai brni nerotatos ar ierci.
Jprliecins, ka iepriekminti nordjumi ir saprotami.

Tehniskie dati
Tehniskie dati ir nordti produkta datu plksnt.
Maizes cepanas mana ir I klases ierce, kam ir elektrbas
vads ar drobas vadiu un kontaktdaka ar drobas kontaktu.
Ierce atbilst spk esoo normu prasbm.
Ierce atbilst direktvu prasbm:
Elektriska zemsprieguma ierce (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagntiska saderba (EMC) 2004/108/EC.
Produkts atzmts ar CE zmi datu plksnt.

77

Ierces uzbve

(Zm. A)

IERCES ELEMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Noemams vci
Ietvars
Lodzi
Augj ventilcijas atvere
Malas ventilcijas atveres
Cepanas konteiners
Maisanas lpstia
Cepanas kamera
Vadbas panelis

AKSESURI
10 Mranas karote
11 Mranas konteiners
12 is maisanas lpstias izemanai

VADBAS PANELIS
13 Rdtjs LCD rda informciju par izvltu programmu, laiku ldz programmas beigm un maizes brninanas
lmeni.
Rdtj pardsies simbols 1 P un atskans signls.
Skaitlis 1 rda programmu, kas tika izvlta, tau simbols
3:25 rda, ka noklusti ir izvlta pirm programma, tas ir
Basic. P rda brninanas lmea pamata uzstdjumu,
kas attiecas uz vidju brninanu. Var ar pardties atzme
H stipr brninana vai L vj brninana. Pc dam sekundm informcija rdtj prmainsies uz 3:00,
nordot aizkodtu programmas laiku. Programmas laik
radtj bs redzami dati par cepanas procesu. Laiks, kas
ir redzams rdtj pakpeniski samazinsies, ldz tam, kad
sasniegta vrtba 0:00.
14 Poga START/STOP sk un beidz programmu.
15 Taimera pogas DELAY TIMER pulkstea uzstdana.
16 Poga CRUST vlam brninanas lmea uzstdana.
17 Poga MENU programmas izvlana.
18 Izvlta darboans programmas signalizators.

Svilpes funkcija
SVILPES FUNKCIJA

Svilpe iesldzas:
Nospieot programmanas pogas.
Otr mklas maisanas procesa laik, programms, lai
signaliztu, ka mklai var pievienot sastvdaas, k piem.
sklas, augli, rieksti.
Pc programmas beigm.
UZMANBU: Pc START/STOP pogas nospieanas
ir iespja izslgt skau. Ar o mri nospiediet pogu
CRUST, rdtj pardsies OFF, kas nozm, ka skaa tika izslgta. Ja vlreiz nospiedsit pogu CRUST,

78

rdtj pardsies ON un divas reizes atskans signls, kas nozm, ka skaa tika aktivizta.

ATMIAS FUNKCIJA

Elektroenerijas padeves prtraukuma gadjum ldz 5 mintm, programmas pozcija ir saglabta un ierce var turpint
darbu kad atteice ir novrsta. Tas ir iespjams tikai ja programma tika apturta pirms mklas maisanas fzes. Cit gadjum nepiecieams skt visu procesu no skuma.

DROBAS FUNKCIJAS

Ja pc pdjs ierces lietoanas ts temperatra ir prk


augsta (virs 40C), jaunai programmai, nospieot pogu
START/STOP rdtj pardsies paziojums H:HH un atskans signls. Taj gadjum pieturiet pogu START/STOP
ldz momentam, kad paziojums H:HH pazuds rdtj un
pardsies pamata uzstdjums. Pc tam, izemiet cepanas
konteineru un pagaidiet ldz ierce atdzisusi.
Programmu BAKE ONLY var skt jebkd moment, pat, ja
ierce ir iesildta.

Ierces darboans un apkalpoana

(Zm. B)

1 Ielieciet cepanas konteineru.


Cepanas konteiners ir apklts ar piedegumdrou slni. Novietojiet konteineru preczi pamata vid, ierces iek. Maigi
nospiediet konteinera vidu, lai aizblotu konteinera atsperes labaj un kreisaj kameras pus. Lai izemtu konteineru,
pavelciet ar spku aiz konteinera prvietoanas ietvara.
UZMANBU: Pc cepanas pabeiganas ietvars ir
karsts. Jizmanto virtuves cimds.

2 Ielieciet maisanas lpstiu.


Uzstdiet maisanas lpstiu novietojot cepanas konteinera vrpstu maisanas lpstias atver.
3 Pievienojiet sastvdaas.
Sastvdaas ielieciet konteiner pc krtbas no attiecgas
receptes. Piemrotas receptes ir nordtas tlk instrukcijas da.
4 Aizveriet vku.
5 Piesldziet elektrbas vada kontaktdaku kontaktligzdai.
6 Izvliet vlamo programmu ar pogu MENU.
Basic (pamata)
Balts, kvieu, rudzu maizes sagatavoanai. Visbiek lietojama programma.
Rapid (trs)
Balts, kvieu, rudzu maizes tras sagatavoanai.
Sweet (sald maize)
Piem. salds mklas sagatavoanai ar raugu.
French (franu mkla)
Balts pai maigas maizes sagatavoanai.
Yeast free (maize bez ieraugiem)
Maizes klaipu ar svaru 750 g izveidoanai un sagatavoanai.
Whole wheat (pilngraudu kvieu maize)
Pilngraudu kvieu maizes sagatavoanai.

Dough (mkla)
Mklas sagatavoanai.
Bake only (brninana)
Maizes un mklas brninanai.

7 Izvliet vlamo brninanas lmeni.


Poga CRUST vlam brninanas lmea uzstdanai:
PMED (VIDJS), H DARK (TUMS), L LIGHT (LTS). Rdtj LCD pardsies atbilstoi burti P, H vai L.
8 Vajadzbas gadjum uzstdiet programmas skanas laiku ar pogu DELAY TIME.
Ir iespja aizkavt karu programmu.
Izemot cepanas laiku, kas ir automtiski aizkodts
pc izvltas programmas var ar ievadt preczu laiku,
cikos sks produkta sagatavoana. o uzstdjumu var
maint ar pogm + un -, kas maina uzstdtu laiku pa
10minu.
Visilgkais iespjams uzstdjums ir 13 stundu.
Lietojot taimera funkciju nedrkst lietot trbojgas sastvdaas k piens, augli, jogurts, spoli, olas un ldzgas.
9 Nospiediet pogu START/STOP.
UZMANBU: Pc START/STOP pogas nospieanas
ir iespja izslgt skau. Ar o mri nospiediet pogu
CRUST, rdtj pardsies OFF, kas nozm, ka skaa tika izslgta. Ja vlreiz nospiedsit pogu CRUST,
rdtj pardsies ON un divas reizes atskans signls, kas nozm, ka skaa tika aktivizta.
Ar pogu START/STOP aptursit ar programmu jebkd moment. Ar o mri nospiediet un pieturiet 3 sekundes pogu
START/STOP, ldz momentam kad atskans signls. Rdtj pardsies izvltas programmas izejas pozcija. Ja gribat
izmantot citu programmu, izvliet to ar pogu MENU.
10 Mklas maisana un mcana.
Maizes cepanas mana automtiski maisa un mca mklu
ldz momentam, kad t sasniegs attiecgu konsistenci.
UZMANBU: Mklas maisanas un mcanas fzes laik ierces vkam jbt aizvrtam. s fzes laik var
vl pievienot nelielus dens, idruma vai citu sastvdau daudzumus.

11 Mklas atstana ldz auganas procesam.


Pc pdj maisanas cikla, ierce iesilst ldz mklas auganas optimlai temperatrai.
UZMANBU: Mklas auganas fzes laik aizveriet vku
un neatveriet to ldz maizes cepanas beigm. Fotogrfijas tikai prezent mklas auganas fzi.
Mklas pacelans, cepanas un iesildanas laik, lpstia
negrieas, darbojs tikai sildtjs.
12 Cepana.
Maizes cepanas mana automtiski uzstds cepanas
laiku un temperatru. Ja maize ir prk gaia programmas
beigs, izmantojiet programmu BAKE ONLY, lai stiprk sabrnintu maizi. Ar o mri nospiediet pogu START/STOP
pieturot to apmram 3 sekundes (ldz momentam kad atska-

ns signls). Pc tam, nospiediet pogu BAKE ONLY. Kad


sasniegsit vlamo brninanas lmeni apturiet procesu,
pieturot apmram 3 sekundes pogu START/STOP (ldz momentam kad atskans signls).
UZMANBU: Mklas cepanas fzes laik aizveriet vku
un neatveriet to ldz maizes cepanas beigm. Fotogrfijas tikai prezent cepanas fzes.

13 Iesildana.
Pc cepanas iesldzas svilpe, kas signaliz, ka maizi var
izemt no ierces. Tlt vienlaicgi sk vienstundas iesildanas process.
14 Programmas fu pabeigana.
Pc programmas beigm, atvienojiet elektrbas vada kontaktdaku no elektrotkla kontaktligzdas.
15 Izemiet cepanas konteineru lietojot virtuves cimdu
un apvrsiet to.
16 Ja maize uz reizi neiziet no konteinera, dareiz, maigi
papuriniet konteineru ldz tam, kad maize izkrits.
UZMANBU: Ja maisanas lpstia paliks maizes
iek, var mazliet iegriezt klaipu un izemt lpstiu
rpus. i var ar izmantot maisanas lpstias izemanai
Ierces iesildana, lai mkla paceltos.
Iesildana iesldzas tad, kad istabas temperatra ir zem
25C. Ja istabas temperatra ir augstka nek 25C, sastvdam ir piemrota temperatra un ts nepieprasa iesildanu.

Trana un konservcija

Pirms pirms ierces lietoanas rpgi izmazgjiet cepanas konteineru un maisanas lpstiu lietojot maigu
tranas ldzekli (nedrkst iegrimt cepanas konteineru
den).
Pirms pirms lietoanas, ieteicams ietaukot cepanas
konteineru un maisanas lpstiu ar taukiem, kas izturgi pret augstu temperatru, un pc tam iesildt tos krsn
apmram 10 minu. Pc atdzanas atkratieties no taukiem konteiner lietojot papra dvieli. Ar to js saudzsit
piedegumdrou slni. o darbbu var atkrtot vienreiz uz
kdu laiku.
Pagaidiet ldz ierce atdzisusi pirms tranas un saglabanas. Pirms nkam mcanas un cepanas procesa,
iercei jdziest apmram pusstundu.
Pirms tranas atvienojiet ierci no elektrotkla un pagaidiet ldz t atdzisusi. Mazganai lietojiet maigu tranas
ldzekli. Nedrkst lietot miskus tranas ldzekus, benznu, krsns tranas ldzekus vai citus ldzekus, kas
var ieskrambt vai sabojt ierces rpusi.
Atkratieties no vism sastvdam un drupatm no vka,
apvalka un cepanas kameras ar mitru dvieli.
Nedrkst iegrimt ierci den, ar ne ieliet deni cepanas kamer!
Lai atvieglotu tranu var noemt vku uzstdot to vertikli un pc tam pavelkot uz augu.

79

Cepanas

konteiners jnoslauka no rpuses ar mitru


drnu. Konteinera iekpusi var mazgt lietojot trauku
mazganas ldzekli. Neiegrimsiet konteineru den.
Maisanas lpstiu un dzenoo vrpstu triet tlt pc
lietoanas. Ja maisanas lpstias paliks konteiner,
vlk bs grti tos izemt. Taj gadjum piepildiet konteineru ar siltu deni un atstjiet 30 minu laikam. Pc
tam, izemiet lpstias.

Konteiners ir apklts ar

piedegumdrou slni. Nedrkst


lietot metla priekmetus, kas vartu to ieskrambt.
Sla krsa mainsies ierces lietoanas proces. T ir
normla situcija. maia nekd veid neprmaina
sla pabas.
Pirms ierces saglabanas prliecinieties, ka ierce ir
pilngi atdzisusi un ir sausa. Ierce jsaglab ar aizvrtu
vku.

JAUTJUMI UN ATBILDES PAR IERCI


Problma

Iemesls

Risinjums

No cepanas kameras vai


ventilcijas atverm iziet
dmi.

Sastvdaas pielipa cepanas kamerai Atvienojiet ierci no elektrotkla un iztriet cepanas konteinera rpusi
vai cepanas konteinera rpusei.
vai cepanas kameru.

Maize nolaias vid un ir


mitra apak.

Maize tika atstta prk ilgam laikam


konteiner pc uzcepanas un
iesildanas.

Izemiet maizi no konteinera pirms iesildanas funkcijas beigm.

Maizi grti izemt no


konteinera.

Klaipa apaka nolipa maisanas


lpstiai.

Pirms nkams cepanas iztriet maisanas lpstiu un vrpstu.


Vajadzbas gadjum piepildiet konteineru ar siltu deni un atstjiet
30minu laikam. Tas auj viegli izemt un iztrt maisanas lpstias.

Nepareizs programmas uzstdjums.

Prbaudiet izvltu menu un citus uzstdjumus.

Nospiesta poga START/STOP ierces


darboans laik.

Neizmantojiet ts paas sastvdaas un sciet visu procesu no


sakuma.

Darboans laik vks tika dareiz


pacelts.

Vku drkst atvrt tikai ja laiks rdtj ir vairk nek 1:30 (attiecas
tikai uz programmm 1,2,3,4). Jprliecins, ka vks tika pareizi
aizvrts.

Ilgs elektroenerijas padeves


prtraukums ierces darboans laik.

Neizmantojiet ts paas sastvdaas un sciet visu procesu no


sakuma.

Maisanas lpstiu rotana ir


aizblota.

Prbaudiet, ka sklas un ldz. neaizbloja lpstias. Izemiet


cepanas konteineru un prbaudiet vai dzenoie elementi grieas.
Pretj gadjum, ierce jatdod servisa punkt.

Ierce neiesldzas. Atskanas


signls. Rdtj pards
simbols H:HH.

Ierce nav atdzisusi pc pdj


cepanas procesa.

Nospiediet un pieturiet pogu START/STOP ldz rdtj pardsies


normls programmas kods. Atvienojiet ierci no elektrotkla. Izemiet
cepanas konteineru un pagaidiet ldz tas atdzisis un sasniegs istabas
temperatru. Pc tam, piesldziet ierci elektrotklam un vlreiz to
iesldziet.

Ierce neiesldzas. Ierce


izdod signlu. Rdtj
pards paziojums LLL.

Programmas kda vai elektronisk


kda.

Sciet ierces prbaudi. Ar o mri, nospieot un turot pogu menu


atvienojiet ierci no elektrotkla, un pc tam vlreiz to piesldziet.
Atlaidiet pogu. Tiks paveikta ierces prbaude. Vlreiz atvienojiet ierci
no elektrotkla. Rdtj jpards normlas programmas kodam.
Pretj gadjum, ierce jatdod servisa punkt.

Rdtj pards
paziojums EEE.

Programmas kda vai elektronisk


kda.

Jveic pc iepriekminta apraksta.

Pc atkrtotas ierces
ieslganas, rdtj
pards paziojums 000.

Ierce tika izslgta pc ts


atvienoanas no elektrotkla
iesildanas fzes laik. Pamata
programma P1 netika uzstdta.

Vienmr japtur ierce ar pogu START/STOP. Atkrtota ierces


ieslgana: Nospiediet un pieturiet 10 sekundes pogu START/STOP,
ldz rdtj pardsies simbols P kop ar programmas skaitli.

Sastvdaas nav izmaistas


vai maize nepareizi
uzcepusies.

80

KLASISKS RECEPTES
BALT MAIZE

Ierce ir pai paredzta gatavu maizes


maisjumu lietoanai, kas ir pieejamas
veikalos.

Sastvdaas:
dens vai piens
Margarns vai sviests
Sls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi

MAIZE PANIS
300 ml
1 karotes
1 karote
1 damkarote
540 g
1 karote

Sastvdaas:
Panias
Margarns vai sviests
Sls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi

300 ml
1 damkarotes
1 karote
2 damkarotes
540 g
1 karote

Programma: BASIC

Programma: BASIC vai FRENCH

MKLA AR RIEKSTIEM UN ROZNM

SAULGRIEZES MAIZE

7 GRAUDU MAIZE

Sastvdaas:
dens vai piens
Margarns vai sviests
Sls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Roznes
Sadrupinti rieksti

Sastvdaas:
dens
Sviests
Milti tips 500
Saulgriezes sklas
Sls
Cukurs
Sausie ieraugi

350 ml
1 damkarotes
1 karote
2 damkarotes
540 g
1 karote
100 g
3 damkarotes

350 ml
1 damkarotes
540 g
5 damkarotes
1 karote
1 damkarote
1 karote

Sastvdaas:
dens vai piens
Margarns vai sviests
Sls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kvieu milti
7 graudu prslas
Sausie ieraugi

300 ml
1 damkarotes
1 karote
2 damkarotes
240 g
240 g
60 g
1 karote

Programma: BASIC
Roznes un riekstus var pievienot pc pirm
signla vai pc pirm mklas maisanas
cikla.

Programma BASIC
Ieteikums: saulgriezes sklas var aizstt ar
irbja sklm. Cepot sklas pann, tm bs
intensvka gara.

Programma: WHOLE WHEAT


Ja lietojami veseli sklas, tie vispirms
jsamitrina.

SPOLU MAIZE

PILNGRAUDU KVIEU MAIZE

MKLA AR OKOLDI UN RIEKSTIEM

Sastvdaas:
dens vai piens
Margarns vai sviests
Sls
Cukurs
Liels, sasmalcints
spols Milti tips 550
Sausie ieraugi

Sastvdaas:
Maize vai piens
Margarns vai sviests
Olas
Sls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kvieu milti
Sausie ieraugi

Sastvdaas:
dens
okoldes-riekstu
krms
Sls
Pdercukurs
Milti tips 500
Parastie milti
Sausie ieraugi

250 ml
1 damkarote
1 karote
2 damkarotes
1 gab
540 g
1 karote

300 ml
1 damkarotes
1 gab.
1 karote
2 karotes
360 g
180 g
1 karote

Programma: BASIC
To maizi jcep uz reizi.

Programma: WHOLE WHEAT


Piezme: Lietojot programmu DELAY
TIMER olu viet jpievieno vairk dens.

Programma: FRENCH

MAIZE AR RIEKSTIEM, MANDELM UN


MEDU

FRANU BATONI

PICAS MKLA

Sastvdaas:
dens
Sviests
Sls
Cukurs
Sagriezti rieksti
Sagrieztas mandeles
Medus
Milti tips 500
Sausie ieraugi

Programma: BASIC

300 ml
1 damkarotes
1 karote
1 karote
1 damkarote
1 damkarote
1 damkarote
540 g
1 karote

Sastvdaas:
dens
Medus
Sals
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi

300 ml
1 damkarote
1 karote
1 karote
540g
1 karote

Programma: DOUGH
Pc mklas veidoanas sadaliet to 2-4 das,
izveidojiet garus klaipus un atstjiet 30-40
minu laikam. Diagonli iegrieziet mklu un
atstjiet krsn.

Sastvdaas:
dens
Sls
Olvea
Milti tips 500
Cukurs
Sausie ieraugi

275 ml
90 ml
1 karotes
1 karotes
300 g
150 g
karotes

300 ml
3/4 karotes
1 damkarotes
450 g
2 karotes
1 karote

Programma: DOUGH
Pc mklas veidoanas izrulljiet to,
izveidojiet apau formu un atstjiet 10 minu
laikam. Izziediet mrci un pievienojiet
piedevas. Cepiet 20 minu laik.

Tabuls nordtas recepu piemri un aptuveni sastvdau daudzumi. Nevar aplkot os aprakstus k kulinru grmatu. Veiciet pc savas
gaumes un kulinriem nordjumiem no profesionlas literatras un rokasgrmatm.

81

KAD PIELGOT RECEPTI


Problma

Iespjams iemesls

Risinjums
(apraksts zemk)

Maize aug prk tri.

- Prk daudz ieraugu, prk daudz miltu, nepietiekams sls daudzums.

a/b

- Nav vai prk mazs ieraugu.

a/b

- Veci vai nesvaigi ieraugi.

Maize pilngi neaug vai


nepietiekam veid.

- Prk karsts idrums.

- Ieraugi nonca saskar ar idrumu.

- Nepiemrots miltu tips vai nesvaigi milti.

- Prk liels vai prk mazs idruma daudzums.

a/b/g

- Prk mazs cukura.

a/b

Mkla prk stipri aug un


izlejasno konteinera.

- Ja dens ir prk mksts, ieraugi stiprk raudz.

- Prk daudz piena noved ldz ieraugu raudzanai.

- Mklas daudzums ir lielks nek konteinera tilpums un maize nolaias.

a/f

Maize nolaias vid.

- Raudzana ir prk sa vai prk tra, dens vai cepanas kameras prmrgas
temperatras, vai mitruma d.

c/h/i

- Nav sls vai nepietiekams cukura daudzums.

a/b

Maize ir smaga, kunkuaina.

- Prk daudz idruma.

- Prk daudz miltu vai prk mazs idruma.

a/b/g

- Prk mazs ieraugu vai cukura.

a/b

- Prk daudz augu, pilngraudu kvieu miltu vai citas sastvdaas.

Maize nav uzcepta iek.

Raupja maizes struktra, vai


prk daudz atveru maiz.

Neuzcepta, sklviedga
virsma.

- Veci vai nesvaigi milti.

- Prk liels vai prk mazs idruma daudzums.

a/b/g

- Prk liels mitrums.

- Recepte ar mitrm sastvdam, piem. jogurtu.

- Prk daudz dens.

- Nav sls.

- Liels mitrums, prk karsts dens.

h/i

- Prk daudz idruma.

- Maizes tilpums ir prk liels konteineram.

a/f

- Prk daudz miltu, pai esot gaiai maizei.

- Prk daudz ieraugu vai prk mazs sls.

a/b

- Prk daudz cukura.

a/b

- Citas saldas sastvdaas izemot cukuru.

Maizes les nav ldzenas vai


iek atrodas gabali.

- Maize nepietiekami atdzisusi (tvaiki nepaspja iziet).

Maizes garoz atrodas milti.

- Pc mklas maisanas, ierces mals palika milti.

g/i

Iepriekmintu problmu risinjumi

a) Rpgi jizmra sastvdaas.


b) Jpielgo sastvdau daudzums un jprbauda, vai visas sastvdaas ir pievienotas.
c) Jpievieno cits idrums un jatstj tas ldz atdzisis istabas temperatr. Sastvdaas jpievieno pc krtbas no
attiecgas receptes. Miltu vid jizveido grvi un iebrt
taj sadrupintus un sausus ieraugus. Nepieaujiet, lai
ieraugi nonktu tie saskar ar idrumu.
d) Jlieto tikai svaigas un piemroti saglabtas sastvdaas.

82

e) Jsamazina kopgs sastvdau daudzums, nepievienojiet


vairk miltu nek nordts recept. Jsamazina sastvdau daudzums pa 14.
f) Jsamazina pievienota idruma daudzums. Ja lietojamas sastvdaas, kas satur deni, tad piemroti jsamazina idruma daudzums.
g) oti mitra laika gadjum, jpievieno 1-2 damkarotes
mazk dens.
h) Silta laika gadjum, nelietojiet taimera funkciju. Jlieto
vsi idrumi.

i) Tlt pc uzcepanas jizem maize no konteinera un


jatstj t ldz atdzisusi vismaz 15 minu laikam pirms
grieanas.
j) Jsamazina ieraugu vai visu sastvdau daudzums
pa.

Piezmes par receptm


1. Sastvdaas

emot vr to, ka katrai sastvdaai ir attiecgs uzdevums sekmg maizes cepanas proces, to pareiza
izmrana ir t pat svarga k to pievienoanas krtba.
Vissvargks sastvdaas, k idrums, milti, sls, cukurs vai ieraugi (var lietot sausus vai svaigus ieraugus)
ietekm pankumu mklas un maizes sagatavoan.
Jlieto piemroti sastvdau daudzumi, attiecgs proporcijs.
Jlieto vsas sastvdaas, ja mklai jbt sagatavotai
uz reizi. Uzstdot programmu ar taimera funkciju, ieteicams lietot vsas sastvdaas, lai ieraugi nesktu augt
prk agri.
Margarns, sviests un piens ietekm maizes garu.
Cukura daudzumu var samazint pa 20%, lai garoza
btu maigka un plnka, kas neietekms cepanas
rezulttu. Lai garoza btu maigka un mkstka, cukuru
var aizstt ar medu.
Augu lme, kas ir raots mklas maisanas laik nodroina piemrotu maizes struktru. Idels miltu maisjums
sastv no 40% pilngraudu kvieu miltu un 60% balto
miltu.
Ja gribat pievienot maizei graudu sklas, atstjiet tos
naktij den. Samaziniet miltu un idruma daudzumu
(maksimli pa 1/5 mazk).
Raugs ir nepiecieams lietojot rudzu miltus. Tie satur
pienu un skbes baktrijas, kdu d, maize ir ltka
un pamatgi raudz. Raugu var sagatavot pats, tau
tas pieprasa laiku. Td s recepts lietojams pulvera
rauga koncentrts. Tas ir pieejams 15-gramu pakojumos
(uz1 kg miltu). Ieteicams ievrot s receptes (1/2, 3/4
vai 1 pakojums). Ja pievienots mazk rauga nek nordts recept, maize sadrups.
Ja pulvera raugam ir cita koncentrcija (100 gramu pakojums uz 1 kg miltu) miltu daudzums jsamazina pa
80g uz 1 kg miltu.
Var lietot ar idruma raugu. Jievro daudzums, kas
nordts pakojum. Piepildiet mrglzi ar idruma
raugu un pilnveidojiet ar citm sastvdam piemrotos
daudzumos, pc receptes.
Kvieu raugs ir biek prdots saus form. Tas uzlabo
mklas apstrdjambu, ts svaigumu un garu. Tas ir ar
maigks nek rudzu raugs.
Maizes cepanai ar raugu var izmantot programmu
BASIC vai WHOLE WHEAT.
Raugu var aizstt ar cepanas fermentu. Atirba bs
redzama tikai gar. Ferments ir paredzts lietoanai
maizes cepanas man.
Mklai var pievienot kvieu atsijas, lai maize btu ltka
un barojou elementu bagtka. Ar o mri jpievieno

atsiju damkarote uz 500 g miltu un jpalielina idruma


daudzums pa 1/2 damkarotes.
Kvieu glutens ir dabisk piedeva, kas ir iegta no kvieu
olbaltuma. Td maize ir ltka un tai ir lielks apjoms.
Maize retk nolaias un ir ltka gremoanai. Ts priekrocbas ir pai redzamas pilngraudu kvieu maizes vai
citas maizes no miltiem samaltiem mjs cepan.
Melnais iesals, kas lietojams kds recepts tas ir tumi
cepts mieu iesals. Td var iegt tumku maizes garozu un tumku mkstumu (piem. brna maize). Var ar
lietot rudzu iesalu, bet tas nav tdi tums. Abi produkti ir
pieejami veikalos ar veselu prtiku.
Trais, pulvera lecitns ir dabiskais emulgators, kas uzlabo maizes apjomu, ar to mkstums ir maigks un gaiks, un maize saglab svaigumu ilgku laiku.

2. Sastvdau daudzuma pielgoana

Ja nepiecieams lielks vai mazks sastvdau daudzums,


jprliecins, ka oriinlas receptes proporcijas ir saglabtas. Lai iegtu patkamu rezulttu, ieteicams ievrot os ieteikumus par sastvdau daudzuma modifikcijm.
idrumi/milti: mklai jbt maigai (bet ne prk) un
vieglai izveidoanai. Mklai nav jbt iedrainai. Jbt
iespja no mklas viegli izveidot kamolu. Tas nav iespjams esot biezm mklm, veidot rudzu vai rupja maluma
miltu maizi. Mkla jprbauda piecas mintes pc pirm
maisanas etapa. Ja ir prk mitra, jpievieno mazliet
miltu, ldz t iegs piemrotu konsistenci. Ja ir prk
sausa, jpievieno dens karote maisanas proces.
idrumu aizstana: Gadjum, kad ir lietojamas sastvdaas, kas satur idrumus (piem. biezpiens, jogurts,
un t.t.), pievienots idruma daudzums jsamazina. Pievienojot olas, jsaku ts mrglz un jpiepilda ar atlikuajiem idrumiem, lai kontroltu sastvdau daudzumu.
Mkla, kas tiek veidota viet, kas atrodas liel augstum
(virs 750 metru), augs trk. Tad var samazint ieraugu
daudzumu no 1/4 ldz 1/2 karotes, lai samrgi samazintu mklas auganu. Tas pats attiecas uz vietm, kam
piegdts pai mkstais dens.

3. Pievienojot un izmrot sastvdaas un daudzumu

Vienmr vispirms jielej idrums, un pc tam bei-

gs jpievieno ieraugi. Lai izvairtos no tras ieraugu


auganas (pai lietojot taimera funkciju), nedrkst pieaut, lai idrumi un ieraugi nonktu saskar.
Sastvdau mranas laik jlieto vienmr ts paas mrvienbas, tas ir mrt sastvdaas ar pievienotu
mranas karoti vai karotm, kas lietojamas mjs, ja
receptes pieprasa mranu ar damkarotm vai tjkarotm.
Rpgi jizmra sastvdaas, kas nordtas gramos.
Mrot sastvdaas mililitros, ar o mri var izmantot pievienotu mrglzi, kam ir skala no 30 ldz 300 ml.
Augu, riekstu vai graudu pievienoana. Sastvdaas var
pievienot ar attiecgm programmm moment, kad atskans signls. Ja sastvdaas tiks pievienotas prk
agri, ts tiks samaltas mklas maisanas proces.

83

4. Cepanas rezultti

Cepanas

rezultti ir atkargi no esoiem apstkiem


(dens cietums, gaisa mitrums, augstums, sastvdau
konsistence, un t.t.). Td receptes jlieto k nordjumus, kdus var piemroti pielgot attiecgiem apstkiem.
Nav jzaud drosme nesekmgu cepanas minjumu
gadjum. Tad jatrod neveiksmju iemesls un jpamina vlreiz esot prmaintm proporcijm.
Ja maize nav pietiekami sabrninta, drkst to atstt ierc un izmantot brninanas programmu.
Ieteicams ar uzcept prbaudes klaipu pirms taimera
funkcijas uzstdanas, kas ir lietojama cepanai nakt,
lai ar to vajadzbas gadjum paveiktu nepiecieamas
maias.

Ekoloija vides aizsardzba


Katrs lietotjs var paldzt saudzt apkrtjo vidi. Tas ir ne
grts un ne drgs. Ar o mri:
Kartona iepakojumus nododiet makulatr.
Polietilna maisus (PE) metiet r konteiner, kur ir domts priek plastikta.
Nevajadzgu apartu atdodiet attiecgaj
utilizcijas punkt, jo saturoie apart
kaitgie komponenti var radt draudus apkrtjai videi.
Nemetiet r ierci kop ar komunliem atkritumiem!!!

Importtjs/raotjs nenes atbildbu par iespjamo zaudjumu, kas


nodarts izmantojot ierci ne pc nozmes vai ar pie nepareizas ierces ekspluatcijas.
Importtjs/raotjs saglab savas tiesbas ierces modifikcijai jebkur moment, bez iepriekj paziojuma, ar mri ievrot tiesisks
normas, normatvus aktus, direktvas vai konstruktvu izmaiu ieveanu, k ar pc komerciliem, esttiskiem un citiem iemesliem.

84

ET

Austatud kliendid!

Palume alljrgneva kasutusjuhendi hoolikat lbilugemist.


Prake erilist thelepanu turvalisuse nuannetele, et kasutamise ajal ennetada nnetusi ja/vi vltida seadme kahjustamist. Soovitame kasutusjuhend alles hoida, et saaksite
seda kasutada samuti seadme hilisema kasutamise ajal.

Ohutusnuded

Enne seadme kasutamist tutvuge kogu kasutusjuhendiga.


Seade on meldud kasutamiseks kodustes tingimustes.

Juhul, kui kasutate seadet toitlustusris, muutuvad garantiitingimused.


hendage seade alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivrgu (ainult vahelduvvoolu) maandatud pistikupessa.
Asetage seade alati tasasele, htlasele pinnale, et see
ei kukuks paksu taina segamise ajal maha. See on oluline sisseprogrammeeritud funktsioonide kasutamise ajal
ning kui seade on jetud jrelevalveta. Vga siledate pindade puhul asetage seade hukesele kummist alusele.
Seadme kasutamise ajaks asetage see teistest esemetest vhemalt 10 cm kaugusele.
rge asetage seadet gaasipliidi, elektripliidi vi kuuma
ahju peale ega lhedale.
Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik, eriti kui selle sisu
on kuum.
Seadme ttamise ajal ei tohi kpsetusanumat seadmest vlja vtta.
rge kasutage suuremaid koguseid, kui on antud retseptis. Vastasel juhul kpseb leib ebahtlaselt vi valgub
tainas seadmest vlja. Kasutage kesolevas kasutusjuhendis olevaid soovitusi.
rge pange seadmesse alumiiniumfooliumit ega muid
materjale, need vivad phjustada tulekahju vi lhise.
rge katke ttavat seadet kterti ega muude materjalidega. Soojus ja aur peavad saama seadmest vljuda.
Seadme katmisel kergestisttivate materjalidega, kokkupuutel kardinatega jne tekib tulekahjuoht.
Enne, kui jtate seadme sel leiba kpsetama, proovige antud retsepti ajal, mil vite seadet jlgida, kindlustamaks, et valitud lhteained on vastavates proportsioonides, tainas pole liiga paks ega vedel ning kogus ei ole
liiga suur ja tainas ei valgu vlja.
Kpse leiva koos kpsetusanumaga seadmest vljavtmisel kasutage spetsiaalseid kindaid vi tulekindlat materjali, sest anum ja leib on vga kuumad.
Eemaldage seade elektrivrgust, kui seadet ei kasutata
ja enne puhastamist.
Eemaldage seade elektrivrgust enne, kui lhenete
seadme liikuvatele osadele seadme ttamise ajal.
rge tmmake pistikut elektrivrgu pistikupesast vlja
juhtmest sikutades.
Toitejuhe ei vi rippuda laua vi tpinna kohal ega puudutada kuumi pindu.

rge llitage seadet tle, kui toitejuhe on kahjustatud

vi kui korpusel on nhtavad kahjustused.


Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vltimiseks
vahetada vlja tootja poolt vi volitatud hooldekeskuses
vi spetsialisti poolt.
Vigastatud toodet vib parandada ainult kvalifitseeritud
isik. Valesti teostatud parandus vib phjustada kasutajale tsist ohtu. Vigastuste korral prduge spetsiaalsesse ZELMERi teeninduspunkti.
rge puudutage seadme kuumi pindu. Kasutage pajakindaid. Prast kpsetamise lpetamist on seade vga
kuum.
Enne seadme lahtivtmist ja puhastamist laske sel maha
jahtuda. Seadme korpusel on kuumakindel isolatsioon.
Seadme metallist osad kuumenevad t kigus.
rge peske seadet voolava vee all ega asetage seadet
ja toitejuhet vette.
Korpuse pesemiseks rge kasutage agressiivseid detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Nad vivad
kustutada pealetrkitud graafilised smbolid,
nagu: thendused, hoiatusmrgid jne.
rge peske metallist osi nudepesumasinas. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine sellistes seadmetes phjustab lalmainitud osade tumenemist. Peske
neid ksitsi, kasutades traditsioonilisi nudepesuvahendeid.
Muude tarvikute, kui tootja poolt soovitatute, kasutamine
vib phjustada seadme kahjustamist.
Kesolev seade ei ole meldud kasutamiseks fsilise
vi vaimse puudega isikutele (kaasa arvatud lapsed),
vi isikutele, kellel ei ole kogemust vi teadmisi seadme
kohta, vlja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse
eest vastutava isiku jrelvalvel vi koosklas tema antud
juhistega.
Jlgige, et lapsed ei mngiks seadmega.
Veenduge, et saite lalmainitud juhistest aru.

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Leivakpsetaja on I klassi seade, mille hendusjuhe on varustatud lisajuhtme ja pistik kaitsekontaktiga.
Seade vastab kohustuslike normide nuetele.
Seade on koosklas direktiivide nuetega:
Madalapingeline elektriseade (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetiline hilduvus (EMC) 2004/108/EC.
Toode on mrgistatud CE thisega andmesildil.

85

Seadme ehitus

(joonis A)

SEADME OSAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eemaldatav kaas
Kepide
Aken
lemine ventilatsiooniava
Klgmised ventilatsiooniavad
Kpsetusanum
Segamislaba
Kpsetuspesa
Juhtpaneel

TARVIKUD
10 Mtelusikas
11 Mdunu
12 Konks segamislaba eemaldamiseks

JUHTPANEEL
13 LED nidik nitab teavet valitud programmi, kpsetamise lpuni jnud aja ja leiva kpsusastme kohta.
Nidikule ilmub mrge 1P ning kostab helisignaal. Number
1 nitab, et vaikimisi on valitud esimene ehk Basic programm. P thendab philist pruunistamise taseme seadet,
mis on keskmine pruunistamine. Samuti vib esineda mrge
H - tugev pruunistamine vi L - nrk pruunistamine.
Paari sekundi prast muutub nidikul olev teave 3:00-ks,
nidates sissekodeeritud programmi kestuse aega. Programmi ttamise ajal on ekraanil nha teave kpsemisprotsessi edenemise kohta.
Nidikul olev aeg hakkab jrk-jrgult vhenema, kuni saavutab vrtuse 0:00.
14 START/STOP nupp programmi alustamine ja lpetamine.
15 Ajamtja nupp DELAY TIMER kella seadistamine.
16 Nupp CRUST pruunistamise taseme seadistamine.
17 Nupp MENU programmi valimine.
18 Valitud tprogrammi signalisaator

Seadme funktsioonid
SUMISTIFUNKTSIOON

Sumisti llitub sisse:


Prast programmeerimise nuppudele vajutamist.
Taina teistkordsel segamisel, et anda teada hetkest, mil
tainale vib lisada selliseid koostisaineid nagu seemned,
puuviljad, phklid.
Prast programmi lpetamist.
THELEPANU: Heli on vimalik vlja llitada prast
START/STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage nupule CRUST, ekraanile ilmub OFF, mis thendab,
et heli llitati vlja. Vajutades uuesti nupule CRUST,
ilmub ekraanile ON ning kostub kahekordne helisignaal, mis thendab, et heli on aktiveeritud.

86

MLUFUNKTSIOON

Lhiajalise, kuni 5 minutilise voolukatkestuse korral jb


programmi positsioon mllu ning seade vib prast avarii
likvideerimist td jtkata. See on vimalik ainult siis, kui
programm katkes enne taina segamise faasi. Muudel juhtudel tuleb alustada kogu protsessi uuesti algusest.

OHUTUSFUNKTSIOON

Kui prast eelmist kasutamist on seadme temperatuur liiga krge (le 40C), siis uue programmi valimiseks nupule START/ STOP vajutades ilmub ekraanile teade H:HH ja
kostab helisignaal. Sellisel juhul hoidke START/STOP nuppu
all hetkeni, mil ekraanilt kaob teade H:HH ja ilmub algne seadistus.
Jrgmiseks vtke kpsetusanum vlja ja oodake, kuni seade
jahtub.
Programmi BAKE ONLY vi alustada igal hetkel, ka siis, kui
seade on soe.

Seadme toimimine ja kasutamine (joonis B)


1 Asetage kpsetusanum seadmesse.
Kpsetusanum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Asetage
anum seadme sisse, tpselt aluse keskele. Kerge vajutuse
tagajrjel anuma keskele lukustuvad paremal ja vasakul pool
anumat seda pesas hoidvad vedrud. Anuma vljavtmiseks
tmmake kindla liigutusega anuma teisaldamise kepidet
les.
THELEPANU: Prast kpsetamise lpetamist on kepide kuum. Kasutage pajakindaid.

2 Asetage segamislaba seadmesse.


Kinnitage segamislaba, asetades laba avavuse kpsetusanumas olevale tvllile.
3 Lisage taina koostisained.
Lisage koostisained anumasse vastavalt valitud retseptis
toodud jrjekorrale. Nidisretseptid on kirjas juhendi hilisemas osas.
4 Sulgege kaan.
5 Asetage hendusjuhtme pistik vooluvrgu pistikupessa.
6 Valige soovitud programm MENU-nupu abil.
Basic (philine)
Nisu- ja rukkijahust heleda leiva valmistamiseks.
See on kige tihedamini kasutatav programm.
Rapid (kiire)
Nisu- ja rukkijahust heledate kpsetiste kiireks valmistamiseks.
Sweet (magusad kpsetised)
Magusa prmitaina valmistamiseks.
French (lehttainas)
Kergete, heledate kpsetiste valmistamiseks.
Yeast free (ilma prmita kpsetised)
750 g ptside tegemiseks ja ettevalmistamiseks.
Whole wheat (tistera)
Tisteraleiva valmistamiseks.

Dough (tainas)
Taina valmistamiseks.
Bake only (pruunistamine)
Leiva ja kpsetiste pruunistamine.

7 Valige soovitud pruunistamise tase.


Nupp CRUST on meldud pruunistamise taseme valimiseks:
P MED (KESKMINE), H DARK (TUME), L LIGHT (HELE).
Nidikule ilmuvad vastavalt thed P, H vi L.
8 Vajadusel seadistage programmi algusaeg kasutades nuppu DELAY TIMER.
Iga programmi algust on vimalk edasi lkata.
Peale kpsetamisaja kestust, mis on valitud programmis
automaatselt seadistatud, on vimalik sisestada ka tpne kellaaeg, millal hakatakse toodet valmistama. Seda
seadistust on vimalik muuta 10 minuti kaupa nuppude
+ ja - abil.
Pikim vimalik seadistatav aeg on 13 tundi.
Ajamtja funktsiooni kasutamisel ei tohi kasutada kergesti riknevaid koostisaineid, nagu piim, puuviljad, jogurt,
sibul, munad jne.
9 Vajutage nupule START/STOP.
THELEPANU: Heli on vimalik vlja llitada prast
START/STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage nupule CRUST, ekraanile ilmub OFF, mis thendab,
et heli llitati vlja. Vajutades uuesti nupule CRUST,
ilmub ekraanile ON ning kostub kahekordne helisignaal, mis thendab, et heli on aktiveeritud.
Nupu START/STOP abil saab programmi igal hetkel katkestada. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Nidikule
ilmub valitud programmi algne seadistus. Kui soovite kasutada teist programmi, valige see nupu MENU abil.
10 Taina segamine ja stkumine.
Leivakpsetaja segab ja stkub tainast automaatselt hetkeni,
mil see saavutab vajaliku konsistentsi.
THELEPANU: Taina segamise ja stkumise ajal peab
seade olema suletud. Sellel ajal vib veel lisada vikese koguse vett, vedelikku vi muid koostisaineid.

11 Taina kergitamine.
Prast viimast segamist soojeneb seade taina kerkimise
jaoks optimaalse temperatuurini.
THELEPANU: Taina kergitamise ajal sulgege kaas ja
rge avage seda kuni leiva kpsetamise lpuni. Pildid
on ainult taina kergitamisfaasi demonstreerimiseks.
Taina kerkimise, kpsetamise ja soojendamise ajal labidas ei
prle, ttab ainult soojenduselement.
12 Kpsetamine.
Leivakpsetaja seadistab automaatselt kpsetamise aja ja
temperatuuri. Kui programmi lppedes on leib liiga hele, kasutage programmi BAKE ONLY, et leiba rohkem pruunistada.
Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes
3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Jrgmiseks va-

jutage nupule BAKE ONLY. Kui soovitud pruunistamise tase


on saavutatud, peatage protsess hoides START/STOP nuppu all umbes 3 sekundit (hetkeni, mil kostab helisignaal).
THELEPANU: Taina kpsetamise ajal sulgege kaas ja
rge avage seda kuni leiva kpsetamise lpuni. Pildid
on ainult taina kpsetamisfaasi demonstreerimiseks.

13 Soojendamine.
Kpsetamisprotsessi lppedes llitub sisse sumisti, mis signaliseerib, et leiva vib seadmest vlja vtta. Otsekohe alustab td ks tund kestev soojendusfunktsioon.
14 Programmi lppemine.
Prast programmi lppemist tmmake hendusjuhtme pistik
vooluvrgu pistikupesast vlja.
15 Vtke kpsetusanum vlja ja kasutades pajakinnast,
keerake anum tagurpidi.
16 Kui leib ei tule anumast kohe vlja, raputage anumat
kergelt ja mitu korda, kuni leib kukub vlja.
THELEPANU: Kui segamislaba jb leiva sisse, vib
teha ptsi kerge sisselike ja tmmata laba vlja.
Konksu vib kasutada ka segamislaba eemaldamiseks
Seadme soojendamine taina kergitamise eesmrgil.
Soojendamine llitub sisse ainult juhul, kui toatemperatuur
on alla 25C.
Kui toatemperatuur on krgem kui 25C, on koostisained
juba piisava temperatuuriga ning ei vaja soojendamist.

Puhastamine ja hooldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peske kpsetusanum ja segamislaba korralikult puhtaks, kasutades rna
pesemisvahendit (kpsetusanumat ei tohi vette kasta).
Enne esmakordset kasutamist soovitame mrida uus
kpsetusanum ja segamislaba krget temperatuuri taluva rasvaga ning siis soojendada neid praeahjus umbes
10 minutit. Prast mahajahtumist eemaldage rasv anumast paberrtiku abil.
Tnu sellisele ttlusele silib taina nakkumisvastane
kiht. Seda tegevust vib aeg-ajalt korrata.
Enne puhastamist vi hoiule panemist oodake, kuni seade jahtub maha. Enne jrjekordset stkumist ja kpsetamist peab seade jahtuma umbes pool tundi.
Enne puhastamist eemaldage seade elektrivrgust ja oodake, kuni jahtub. Kasutage pesemiseks rna puhastusvahendit. Ei tohi kasutada keemilisi puhastusained, bensiini,
praeahjude puhastusvahendeid vi muid vahendeid, mis
vivad kriimustada vi rikkuda seadme kattekihti.
Eemaldage niiske kterti abil kaanelt, korpuselt ning
kpsetuspesast kik koostisained ja raasukesed.
Seadet ei tohi kasta vette ega valada vett kpsetuspessa!
Puhastamise kergendamiseks vib kaane eemaldada,
seades selle psti ning tmmates les.
Kpsetusanumat tuleb seest puhastada niiske lapiga.
Anumat vib seest pesta nudepesuvahendiga. rge
kastke anumat vette.

87

Puhastage segamislaba ja tvll kohe peale kasutamist.

Kui segamislabad jvad anumasse, on neid hiljem sealt


raske eemaldada. Sellisel juhul titke anum sooja veega
ning jtke 30 minutiks seisma. Siis eemaldage labad.
Anum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Ei tohi kasutada metallist esemeid, mis vivad seda kriimustada.

Kihi vrv muutub koos seadme kasutamisega. See on


normaalne. See muudatus ei muuda mitte mingil moel
kihi omadusi.
Enne seadme hoiule panemist veenduge, et seade on
tielikult maha jahtunud ning kuiv. Seadet tuleb hoida
suletud kaanega.

KSIMUSED JA VASTUSED SEADME KOHTA


Probleem

Phjus

Lahendus

Kpsetuspesast vi
ventilatsiooniavadest tuleb
suitsu.

Koostisained kleepusid kpsetuspesa


seintele vi kpsetusanuma
vlispinnale.

Eemaldage seade elektrivrgust ning puhastage anuma vlispind vi


kpsetuspesa.

Leib laguneb seest laiali ja


on alt niiske.

Leib ji prast kpsetamist ja


soojendamist anumasse liiga kauaks.

Vtke leib kpsetusanumast vlja enne soojendusfunktsiooni


lppemist.

Leiba on anumast raske


ktte saada.

Leiva phi on segamislabade klge


kleepunud.

Enne jrgmist kpsetamist puhastage segamislabad ja vll.Vajadusel


titke anum sooja veega ning jtke 30 minutiks seisma. See
vimaldab lihtsa meetodiga segamislabad eemaldada ja puhastada.

Ebasobiv programmiseade.

Kontrollige valitud mend ja muid seadeid.

Seadme t ajal vajutati nupule


START/STOP.

rge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi


algusest.

Seadme t ajal avati mitu korda


Koostisained ei ole segatud
kaant.
vi ei kpsenud leib
korralikult.
Pikk elektrikatkestus seadme t ajal.
Segamislabade prlemine on
takistatud.
Seade ei llitu sisse.Kostab
Seade ei jahtunud maha prast eelmist
helisignaal.Nidikule ilmus
kpsetamist.
teade H:HH.

Kaant vib avada ainult juhul, kui nidikul olevat aega on jnud
rohkem kui 1:30. Veenduge, et kaan on korralikult suletud.
rge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi
algusest.
Kontrollige, kas segamislabade td ei blokeeri seemned jne.Vtke
kpsetusanum vlja ja kontrollige, kas ajami osad kivad ringi.
Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
Vajutage ja hoidke all nuppu START/STOP, kuni nidikule ilmub
normaalne programmi number.Llitage seade elektrivrgust
vlja.Eemaldage kpsetusanum ja oodake, kuni see jahtub
toatemperatuurini.Siis hendage seade elektrivrku ja llitage
uuestisisse.

Viga programmis vi elektroonikas.

Alustage seadme testimist.Selleks llitage seade elektrivrgust vlja,


vajutades ja hoides mennuppu all ning llitage siis uuesti sisse.
Laske nupp lahti.Toimub seadme testimine.Llitage seade uuesti
elektrivrgust vlja. Nidikule peaks ilmuma tavalise programmi
number "1P". Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.

Nidikule ilmub teade "EEE".

Viga programmis vi elektroonikas.

Toimige vastavalt laltoodud juhisele.

Prast seadme uuesti


sissellitamist ilmub
nidikule teade "000".

Seade llitus soojendamisfaasi ajal


vlja toitevrgust vljallitumise
tagajrjel. Philine programm "P1"
eiole seadistaud.

START/STOP nupule vajutades tuleb seadet alati kinni hoida.Seadme


lhtestamine:Vajutage START/STOP nupp alla ja hoidke 10 sekundit
kuni nidikule ilmub smbol "P" koos programmi numbriga.

Seade ei llitu sisse.


Seade ei anna helisignaale.
Nidikule ilmub teade "LLL".

88

KLASSIKALISED RETSEPTID
HELE LEIB

Seadmes vib kasutada poodides


saadaolevaid valmis leivasegusid.

Koostisained
Vesi vi piim
Margariin vi vi
Sool
Suhkur
Jahu (tp 550)
Kuivprm

PETIPIIMALEIB
300 ml
1 supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
540 g
1 teelusikas

Koostisained
Petipiim
Margariin vi vi
Sool
Suhkur
Jahu (tp 550)
Kuivprm

300 ml
1 supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas

Programm: BASIC

Programm: BASIC vi FRENCH

PHLKITE JA ROSINATEGA SAI

PEVALILLESEEMNELEIB

SEITSMEVILJALEIB

Koostisained
Vesi vi piim
Margariin vi vi
Sool
Suhkur
Jahu (tp 500)
Kuivprm
Rosinad
Peenestatud phklid

Koostisained
Vesi
Vi
Jahu (tp 550)
Pevalilleseemned
Sool
Suhkur
Kuivprm

Koostisained
Vesi vi piim
Margariin vi vi
Sool
Suhkur
Jahu (tp 550)
Tistera nisujahu
Seitsmeviljahelbed
Kuivprm

350 ml
1 supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas
100 g
3 supilusikat

350 ml
1 supilusikas
540 g
5 supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
1 teelusikas

300 ml
1 supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
240 g
240 g
60 g
1 teelusikas

Programm: BASIC
Rosinad ja phklid vib lisada prast
esimest helisignaali vi prast taina 1-st
segamistsklit.

Programm: BASIC
Soovitus: Pevalilleseemned vib asendada
krvitsaseemnetega. Seemnete rstimine
pannil annab neile intensiivsema maitse.

Programm: WHOLE WHEAT


Juhul, kui kasutate terveid teri, tuleb neid
enne leotada.

SIBULALEIB

TISTERALEIB

OKOLAADI JA PHKLITEGA SAI

Koostisained
Vesi vi piim
Margariin vi vi
Sool
Suhkur
Suur, hakitud sibul
Jahu (tp 550)
Kuivprm

250 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
2 supilusikat
1 tkk
540 g
1 teelusikas

Koostisained
Vesi vi piim
Margariin vi vi
Munad
Sool
Suhkur
Jahu (tp 550)
Tistera nisujahu
Kuivprm

300 ml
1 supilusikat
1 tkk
1 teelusikas
2 teelusikat
360 g
180 g
1 teelusikas

Koostisained
Vesi
okolaadiphklikreem
Sool
Tuhksuhkur
Jahu (tp 500)
Tavaline jahu
Kuivprm

Programm: BASIC
See leib tuleb kohe kpsetada.

Programm: WHOLE WHEAT


Thelepanu: Programmi DELAY TIMER
kasutamisel lisage munade asemel veidi
rohkem vett.

Programm: FRENCH

LEIB PHKLITE, MANDLITE JA MEEGA

PRANTSUSE BATOONSAI

PITSATAINAS

Koostisained
Vesi
Vi
Sool
Suhkur
Hakitud phklid
Hakitud mandlid
Mesi
Jahu (tp 550)
Kuivprm

Koostisained
Vesi
Mesi
Sool
Suhkur
Jahu (tp 550)
Kuivprm

Koostisained
Vesi
Sool
Oliivli
Jahu (tp 500)
Suhkur
Kuivprm

Programm: BASIC

300 ml
1 supilusikat
1 teelusikas
1 teelusikas
1 lusikas
1 lusikas
1 lusikas
540 g
1 teelusikas

300 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
1 teelusikas
540 g
1 teelusikas

Programm: DOUGH
Prast taina valmimist jagage see 2-4
osaks, vormige pikad ptsid ja jtke 30-40
minutiks seisma. Tehke tainale pikiliked ja
asetage praeahju.

275 ml
90 ml
1 teelusikat
1 teelusikat
300 g
150 g
teelusikat

300 ml
3/4 teelusikat
1 supilusikas
450 g
2 teelusikat
1 teelusikas

Programm: DOUGH
Prast taina valmimist rullige see laiali,
vormige mmarguseks ja jtke 10 minutiks
seisma. Mrige kastmega ja pange peale
lisandid. Kpsetage praeahjus 20 minutit.

Tabelites on nidisretseptid ja ligikaudsed ainete kogused. rge suhtuge nendesse retseptidesse kui retseptiraamatu retseptidesse.Toimige
isikliku rangemise ning erialakirjanduses ja ksiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamise reeglite jrgi.

89

MILLAL TEHA RETSEPTIDES MUUDATUSI


Problem

Tenoline phjus

Lahendus
(kirjeldus tabeli lpus)

Leib kerkib liiga kiiresti.

- Liiga palju prmi, liiga palju jahu, liiga vhe soola.

a/b

- Prm puudub vi on seda liiga vhe.

a/b

- Vana vi mitte vrske prm.

Leib ei kerki ldse vi kerkib


liiga vhe.

Tainas kerkib liiga hsti ja ajab


le anuma servade.

Leib vajub seest kokku.

Leib on raske, tkiline.

- Liiga kuum vedelik.

- Prm puutus kokku vedelikuga.

- Valet sorti vi mitte vrske jahu.

- Liiga palju vi liiga vhe vedelikku.

a/b/g

- Liiga vhe suhkrut.

a/b

- Kui vesi on liiga pehme, krib prm tugevamini.

- Liiga palju piima phjustab prmi krimist.

- Taina hulk on suurem anuma mahutavusest ja leib vajub kokku.

a/f

- Krimine on liiga kiire vee vi kpsetusanuma liiga krge temperatuuri tttu vi


liigse niiskuse tttu.

c/h/i

- Soola puudumine vi liiga vhe suhkrut.

a/b

- Liiga palju vedelikku.

- Liiga palju jahu vi liiga vhe vedelikku.

a/b/g

- Liiga vhe prmi vi suhkrut.

a/b

- Liiga palju puuvilju, tisterajahu vi muud koostisainet.

Leib pole seest kps.

Leiva struktuur ebahtlane vi


liiga poorne leib.

Toores, poorne vlispind.

- Vana vi mitte vrske jahu.

- Liiga palju vi liiga vhe vedelikku.

a/b/g

- Liiga palju niiskust.

- Retseptis on niisked koostisained, nt jogurt.

- Liiga palju vett.

- Soola puudumine.

- Palju niiskust, liiga kuum vesi.

h/i

- Liiga palju vedelikku.

- Leiva kogus anuma suhtes on liiga suur.

a/f

- Liiga palju jahu, eriti heleda leiva puhul.

- Liiga palju prmi vi liiga vhe soola.

a/b

- Liiga palju suhkrut.

a/b

- Muud magusad koostisained peale suhkru.

Leivaviilud on ebahtlased vi
on sees klombid.

- Leib ei jahtunud piisavalt (aur ei judnud vljuda).

Leiva koorikul on jahu.

- Prast taina segamist ji seadme seintele jahu.

g/i

laltoodud probleemide lahendused

a) Koostisained tuleb mta tpselt.


b) Koostisainete hulka tuleb tpsustada ja kontrollida, kas
kik ained said lisatud.
c) Lisada muu vedelik vi lasta sel toatemperatuuril jahtuda. Koostisained tuleb anumasse lisada vastavalt valitud
retseptis toodud jrjekorrale. Tehke jahukuhja svend ja
raputage sinna peenestatud vi kuiv prm. Vltige prmi otsest kokkupuutumist vedelikuga.
d) Kasutage ainult vrskeid ja igesti hoitud koostisaineid.

90

e) Vhendage koostisainete koguhulka, rge lisage jahu


rohkem, kui on antud retseptis. Vhendage koostisainete
hulka poole vrra.
f) Vhendage lisatud vedeliku kogust. Kui kasutate vett
sisaldavaid koostisaineid, siis vhendage vastavalt vee
kogust.
g) Vga niiske ilma korral lisage 1-2 supilusikatit vhem
vett.
h) Vga sooja ilma korral rge kasutage ajamtja funktsiooni. Kasutage jahedaid vedelikke.

i) Kohe prast leiva valmimist vtke leib anumast vlja ja


jtke enne likamist vhemalt 15-ks minutiks jahtuma.
j) Vhendage prmi vi kikide koostisainete hulka vrra.

Mrkused retseptide kohta


1. Koostisained

Arvestades fakti, et iga koostisaine mngib leivakpse-

tamise protsessis kindlat rolli, on nende tpne mtmine


sama oluline, kui nende lisamise jrjekord.
Kige olulisemad koostisained, nagu vedelik, jahu, sool,
suhkur ning prm (vib kasutada kuiva vi vrsket prmi)
mjutavad leiva ja saia kpsetamise edukust. Alati tuleb
kasutada kindlaid koostisained kindlates vahekordades.
Kui tainas peab olema kohe kpsetusvalmis, tuleb kasutada sooje koostisaineid. Programmi seadistamisel
ajamtjaga funktsiooniga soovitame kasutada jahedaid
koostisained, et prm ei hakkaks liiga vara kerkima.
Margariin, vi ja piim mjutavad leiva maitset.
Et koorik oleks rnem ja hem, vite vhendada suhkru
kogust 20% vrra, see ei mjuta kpsetamise tulemust.
Et koorik oleks rnem ja pehmem, vib suhkru asendada
meega.
Taina segamise ajal jahus moodustuv gluteen tagab leiva ige struktuuri. Ideaalne jahusegu koosneb 40% tisterajahust ja 60 % nisujahust.
Kui soovite lisada leivale viljateri, jtke need terveks ks
vette. Vhendage jahu ja vedeliku kogust (maksimaalselt
1/5 vrra vhem).
Rukkijahu kasutamisel on juuretis asendamatu.
See sisaldab piima ja dikhappebaktereid, mille toime
tulemusel jb leib kergem ja krib igesti. Juuretise
vib ise valmistada, kuigi see on aeganudev.
Sel phjusel on jrgnevates retseptides kasutatud pulbrilist juuretise kontsentraati. See on saadaval 15 grammistes pakkides (1 kg jahule). Soovitame kasutada alljrgnevates retseptides (1/2, 3/4 vi 1 pakk). Kui lisate
vhem juuretist kui retseptis on ette nhtud, hakkab leib
pudenema.
Kui juuretise pulber on teise kontsentratsiooniga (100
grammine pakk 1 kg jahu kohta), vhendage jahu kogust
80g vrra 1 kg jahu kohta.
Vite kasutada ka vedelat juuretist. Kasutage pakendil
antud koguseid. Titke mdunu vedela juuretisega
ning lisage vastavalt retseptile vastavates kogustes teised vedelad koostisained.
Nisujuuretist makse tihti kuivalt. See parandab taina
kohevust, vrskust ja maitset. See on ka rnem, kui rukkijuuretis.
Juuretisega tehtavat leiba vib kpsetada programmidega BASIC vi WHOLE WHEAT.
Juuretise vib asendada kergitusainega. Erinevus on
tunda ainult maitses. Kergitusaine sobib kasutamiseks
leivakpsetajas.
Et leib oleks kergem ja toitaineterikkam, vib tainale
lisada nisukliisid. Selleks tuleb 500 g jahu kohta lisada
1 supilusikatis kliisid ja suurendada vedelikku supilusikatie vrra.

Nisugluteen on looduslik nisuproteiinidest saadav lisaai-

ne. Tnu sellele on leib kergem ja kohevam. Leib vajub


harvemini kokku ning on kergem seedida. Selle eelised
on eriti nha tisteraleiva vi muu kodus jahvatatud jahust leiva kpsetamisel.
Mnedes retseptides kasutatud tume linnas on tumedaks
rstitud odralinnas. Tnu sellele on tulemuseks tumeda
koore ja sisuga leib (nt tumepruun leib). Kasutada vib
ka rukkilinnast, kuid see ei ole nii tume. Mlemad tooted
on saadaval tervisliku toidu poodides.
Puhas pulbriline letsitiin on looduslik emulgaator, mis parandab leiva mahtu, teeb sisu rnaks ja heledaks ning
kpsetis silib kauem vrske.

2. Koostisainete hulga korrigeerimine

Kui koostisainete hulka on tarvis suurendada vi vhendada,


hoolitsege, et silitate originaalretseptis antud proportsioonid.
Rahuldava tulemuse saavutamiseks soovitame koostisainete
hulga muutmiseks kasutada alljrgnevaid phimtteid:
Vedelikud/jahu: tainas peab olema rn (kuid mitte vga)
ja kerge tdelda. Tainas ei tohi olla kiuline. Tainast peab
olema kerge teha kuuli. See pole vimalik paksude rukkileiva vi tisteraleiva tainaste puhul. Tainast tuleb kontrollida viis minutit prast esimest segamist.
Kui see on liiga niiske, tuleb lisada veidi jahu, kuni tainas
saavutab ige konsistentsi. Kui see on liiga kuiv, tuleb
segamise ajal lisada lusikatie haaval vedelikku.
Vedelike asendamine: Juhul, kui kasutatav koostisaine
sisaldab oma koostises vedelikku (nt kohupiim, jogurt
jne), tuleb lisatava vedeliku kogust vhendada. Munade
lisamisel tuleb nad la mdunusse ja tita see lejnud vedelikega, et koostisainete kogus oleks kontrolli
all. Krgel asuvas kohas (le 750 m) tehtav tainas kerkib
kiiremini. Et proportsionaalselt vhendada taina kerkimist, vib prmi hulka vhendada kuni teelusikatie
vrra. Sama kehtib kohtade kohta, kus on erakordselt
pehme vesi.

3. Koostisainete ning koguste lisamine ja doseerimine

Kigepealt tuleb alati valada vedelik ja prm lisada alles

lpus. Selleks, et vltida prmi liiga kiiret kerkimist (eriti


ajamtja funktsiooni kasutades), ei tohi prm puutuda
kokku vedelikega.
Koostisainete mtmisel tuleb alati kasutada sama mduvahendit, see thendab, et koostisained tuleb mta
kaasasoleva mdulusikaga vi kodus kasutatava lusikaga, kui retseptides nutakse mtmist supilusika vi
teelusikaga.
Grammides antud koostisained tuleb mta vga tpselt.
Koostisainete mtmiseks milliliitrites vite kasutada kaasasolevat mdunud, mis on jagatud 30 kuni 300 ml.
Puuviljade, phklite vi terade lisamine. Koostisaineid
vib lisada iga programmi puhul hetkel, kui kostab helisignaal. Kui koostisained lisada liiga vara, purustatakse
need taina segamise kigus ra.

91

4. Kpsetamise tulemused

Kpsetamise

tulemus sltub valitsevatest tingimustest


(vee karedusest, huniiskusest, krgusest, koostisainete konsistentsist jne). Sellest vaatenurgast lhtuvalt
on retseptid pigem soovitusliku iseloomuga, mida vib
kohaldada vastavalt antud tingimustele. Kpsetise ebannestumise korral pole vaja heituda. Siis tuleb ebannestumise phjus les leida ja proovida uuesti muudetud
proportsioonidega.
Kui leib pole piisavalt pruun, vib jtta ta seadmesse
ning kasutada pruunistamise programmi.
Samuti soovitame enne ajamtja funktsiooni seadistamist sel kpsetamiseks kpsetada proovipts, et vajadusel saaks teha vajalikke muudatusi.

koloogia hoolitseme keskkonna eest


Iga kasutaja vib osaleda keskkonnakaitses. See pole ei
keeruline, ega kulukas. Sellel eesmrgil:
Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse,
Kilekotid (poletleen) visake plastikukonteinerisse.
Kasutatud seadmed andke ra vastavasse kogumispunkti, sest seadmes olevad
ohtlikud ained vivad olla keskkonnale
ohtlikud.
rge visake olemprgi hulka!!!

Importija/tootja ei vta enda peale vastutust kahjude eest, mis on


phjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest vi toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jtab endale iguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks iguseeskirjadele, normidele, direktiivide nuetele vi muul phjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).

92

EN

Dear Customers

Please read these instructions carefully. Pay special attention


to important safety instructions to avoid accidents and/or
damage to the appliance. Keep this Users Guide for future
reference.

Important safety instructions

Read the entire instruction manual before operating the


appliance.

The appliance is intended for household use only. The

warranty conditions change if the appliance is used in


gastronomic business.
Plug the appliance only to a grounded electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
Always place the appliance on a flat, even surface so it
does not fall during the kneading process of thick dough.
It is especially important while using the programmed
functions and when the appliance is left unattended. In
case of extremely smooth surfaces, place the appliance
on a thin rubber pad.
The appliance must be placed at a distance of at least 10
cm from other objects during operation.
Never place the appliance near a gas or electric cooker
or hot oven.
Pay special attention while handling the appliance,
especially if it is full of hot substances.
Never remove the baking tin while the appliance is
working.
Do not fill the baking tin with an amount of ingredients
greater than the required by the recipe! Otherwise the
bread will not bake evenly or the dough will overflow.
Follow the instructions carefully.
Metal foils or other materials must not be put inside the
appliance as these may cause a fire or a short circuit!
Never cover the appliance with towels or other materials
during use. The heat and steam must be free to escape.
Danger of fire arises if the appliance is covered with
flammable materials or comes in contact with curtains,
etc.
Before trying to bake a given type of bread overnight, first
try the recipe while keeping an eye on the appliance to
make sure that the doses of ingredients are correct, the
dough is not too thick or thin, its quantity is appropriate
and the dough does not overflow.
Use special pot holders or a protective cloth while
removing the baking tin with the bread from the
appliance. The baking tin and the bread are very hot.
Unplug the appliance when not in use and before
cleaning.
Switch off the appliance before handling movable parts.
Do not unplug by pulling on cord.
The cord cannot hang over the edge of the table or
counter and cannot touch hot surfaces.

Do not operate the appliance if it has a damaged cord or

if the housing is visibly damaged.


If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by aqualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
aqualified service center.
Do not touch hot surfaces of the appliance. Use pot
holders. The appliance is very hot after the end of the
baking process.
Allow the appliance to cool before dismantling and
cleaning. The appliance has a heat-insulated cool touch
housing. The metal parts become hot during use.
Do not wash under running water. Do not immerse the
appliance and the cord into water.
Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing. They
may remove the graphic information symbols such as:
scales, marks, warning signs etc.
Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
detergents used in the dishwasher cause these parts
to darken. Wash them manually using traditional
dishwashing liquids.
The use of accessories not recommended by the
manufacturer may cause damage to the appliance.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Make sure that the above instructions have been
understood.

Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The bread baking machine is a I class appliance equipped
with a cord having a grounding wire with a grounding plug.
The appliance meets the requirements of the applicable
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
Low voltage appliance (LVD) 2006/95/EC.
Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.

93

Appliance features

(Fig. A)

APPLIANCE ELEMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Removable cover
Handle
Viewing window
Upper vent
Side vents
Baking tin
Kneading peg
Baking compartment
Control panel

ACCESSORIES
10 Measuring spoon
11 Measuring beaker
12 Hook for taking out the kneading paddle

CONTROL PANEL
13 LED display displays information concerning the
selected program, the time left until the end of the program
and the bread browning level.
The symbol 1P will show on the display and you will hear
a beep. Number 1 indicates the default program Basic.
The letter P indicates the browning level setting medium
browning level. The symbol H indicates high browning level
and the symbol L indicates the low browning level. After
afew seconds the information on the display will change to
3:00, which indicates the set program time.
Information concerning the baking process will be shown on
the display while the appliance is operating. The time shown
on the display will gradually decrease until it reaches the
value 0:00.
14 START/STOP button starts and stops the program.
15 DELAY TIMER sets the clock.
16 CRUST button is used to set the desired browning
level.
17 MENU button is used to select the program.
18 Selected program indicator.

Appliance functions
BUZZER FUNCTION

The buzzer goes off:


When pressing the program buttons.
During the second kneading cycle to signal that the
cereals, fruit, nuts or other ingredients can be added.
When the end of the program is reached.
CAUTION! After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press CRUST, you will
see OFF in the display window which indicates that
the sound was switched off. If you press CRUST again,

94

you will see ON in the display window and hear


a sound signal twice which indicates that the sound
was switched on.

MEMORY FUNCTION

If there is a brief power cut of up to approximately five minutes


the program position is stored and the machine can continue
from this position when power is restored. This is possible only
if the program was stopped before the kneading phase was
reached. Otherwise you will have to start from the beginning.

SAFETY FUNCTIONS

If the temperature of the appliance is still too high (above


40) to start a new program, the symbol H:HH will appear
on the display after pressing the START/STOP button once
again and you will heat a beep. Press and hold the START/
STOP until the H:HH symbol disappears from the display
and the basic setting will appear on the display. Remove the
baking tin and wait for the appliance to cool.
The BAKE ONLY program can be started immediately even if
the appliance is still hot.

Operating instructions

(Fig. B)

1 Insert the baking tin.


The baking tin is covered with a non-stick layer. Place
the baking tin exactly in the middle of the base inside the
appliance. Lightly press the middle of the baking tin to fix the
device locks into place. To remove the baking tin pull with
medium force on its carrying handle.
CAUTION The handle is hot after baking. Use pot
holders.

2 Insert the kneading peg.


Insert the kneading peg by placing the shank of the baking
tin in the opening of the kneading peg.
3 Put the ingredients.
The ingredients must be put into the baking tin the order
specified in the relevant recipe. Examples of recipes can be
found in this instruction manual.
4 Close the lid.
5 Plug in the appliance.
6 Select the desired program using the MENU button.
Basic
For white, wheat and rye bread. This is the most commonly
used program.
Rapid
For a fast preparation of white, wheat and rye bread.
Sweet (sweet bread)
For preparing sweet leavened dough.
French
For the preparation of particularly light white bread.
Yeast free
For the kneading and baking of bread loafs up to 750 g.

Whole wheat
For whole meal bread.
Dough
For the preparation of dough.
Bake only
To brown bread or cakes.

7 Select the desired browning level.


The CRUST button is used to set the desired browning
level. P MED (MEDIUM), H DARK, L LIGHT. The display will
accordingly show the letter P, H or L.
8 If necessary, set the delay time using the DELAY
TIMER button.
It is possible to delay the start of each program.
Apart from the baking time, which is automatically
programmed according to the selected program, it is also
possible to set the exact hour when the baking process
is to start. You can change this setting using the + and buttons, which change the set time by 10 minutes.
The maximum time delay is 13 hours.
When working with the timing function never use
perishable ingredients such as milk, eggs, fruits, yogurt,
onions, etc.
9 Press the START/STOP button.
CAUTION! After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press CRUST, you will
see OFF in the display window which indicates that
the sound was switched off. If you press CRUST again,
you will see ON in the display window and hear
a sound signal twice which indicates that the sound
was switched on.
The START/STOP button is also used to stop the program at
any time. In order to do so, press and hold the START/STOP
button for about 3 seconds until you hear a beep. The initial
position of the selected program will show on the display.
If you want to use a different program, select the program
using the MENU button.
10 Mix and knead the dough.
The bread baking machine mixes and kneads the dough
automatically until it reaches the right consistency.
11 Leave the dough to rise.
After the last kneading cycle the bread baking machine
is heated to the optimal temperature for the rising of the
dough.
NOTE: During the phase of stirring and kneading
of dough, the lid of the appliance should be closed.
During this phase it is possible to add small amounts
of water, liquid or other ingredients.
During pastry rising, baking and warming, the paddle does
not turn, only the heater works.
12 Baking.
The bread baking machine automatically sets the baking
temperature and time. If the bread is too light at the end of

program, use the BAKE ONLY program to brown the bread.


In order to do so, press and hold the START/STOP button for
about 3 seconds (until you hear a beep). Then press the BAKE
ONLY button. When the desired browning level is reached,
stop the process by pressing and holding the START/STOP
button for about 3 seconds (until you hear abeep).
NOTE: During the dough growing phase close the lid
and do not open it until the end of baking bread. The
photos are only intended to present the phases of the
dough growth.

13 Warming.
Once the baking process is over, the buzzer goes off to
signal that the bread can be taken out from the appliance.
The 1 hour warming time starts immediately.
NOTE: During dough baking phase lose the lid and do
not open it until the end of baking bread. The photos
are only intended to present the phase of baking.

14 End of the program phases.


After the end of operation, unplug the appliance.
15 Take out the baking tin using pot holders and turn
the baking tin over.
16 If the bread does not fall out of the baking tin, gently
shake the baking tin until the bread falls out.
NOTE: If the kneading peg remains inside the bread,
slightly cut the bread and remove the peg. You can
also use the hook for taking out the kneading paddle.
Heating the appliance to make the dough rise.
The heating is switched only if the room temperature is
lower than 25C. If the room temperature is above 25C, the
ingredients are already at the right temperature and there is
no need for pre-heating.

Cleaning and maintenance

Before using the appliance for the first time, clean the

baking tin and the kneading peg thoroughly using a mild


detergent (do not immerse the baking tin into water).
It is highly recommended to coat the new baking tin and
the kneading peg with heat resistant fat before using
them for the first time and let them heat in the oven for
about 10 minutes. After cooling down, remove the fat
from the baking tin using a paper towel. Thanks to this
operation, the non-stick coating will be protected. Repeat
this operation from time to time.
Wait until the appliance completely cools down before
cleaning or storing. It takes about half an hour for the
appliance to cool and to be ready again for baking and
kneading.
Unplug the appliance and wait until it cools down before
cleaning. Use a mild detergent. Never use chemical
cleaning agents, gasoline, oven cleaners or any
detergent that can scratch or damage the coating.
Remove all the ingredients and crumbs from the lid,
casing and baking compartment with a moist towel.

95

Never immerse the appliance into water or fill the baking


compartment with water!
For easy cleaning the lid can be removed by positioning
it vertically and pulling it out.
Wipe the outside of the baking tin with a damp cloth. The
inside of the tin can be washed with dishwashing liquid.
Do not immerse the tin into water.
Clean the kneading pegs and the drive shaft immediately
after use. If the kneading pegs remain in the tin, it will
be difficult to remove them afterwards. In such a case fill

the container with warm water and leave for 30 minutes.


Next remove the kneading pegs.
The baking tin has a non-stick coating. Do not use
metal objects that could scratch the coating. The color
of the coating will change during the course of use. This
is a normal situation. This change does not affect the
effectiveness of the coating in any way.
Make sure the appliance has completely cooled down
and is dry before storing. Store the appliance with the
lid closed.

QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THE APPLIANCE


Problem

Cause

Solution

Smoke comes out of the baking


compartment or the vents.

The ingredients stuck to the


baking compartment or to the
outside of the baking tin.

Unplug the appliance and clean the outside of the baking tin or the
baking compartment.

The bread goes down in the


middle and is moist on the
bottom.

The bread was left for too long


in the baking tin after baking and
warming.

Take the bread out off the baking tin before the end of the warming
function.

Clean the kneading peg and shaft before the next time you bake bread.
It is difficult to take the bread out The bottom of the total is stuck to
If necessary, fill the container with warm water and leave for 30 minutes.
of the baking tin.
the kneading peg.
This way the kneading pegs can be easily removed and cleaned.
Incorrect program setting.

Check the selected menu and other settings.

The START/STOP button was


pressed while the machine was
working.

Do not use the ingredients and start the whole process again.

The lid opened several times


The ingredients are not mixed or
while the machine was working.
the bread is not baked properly.

The lid can only be opened if the time left on the display is more than
1:30.
Make sure the lid was closed properly.

Long blackout while the machine


was working.

Do not use the ingredients and start the whole process again.

The rotation of the kneading


pegs is blocked.

Check if the kneading pegs are not blocked by for example grains, etc.
Pull out the baking tin and check if the drivers turn. If this is not the
case, return the appliance to a service point.

The appliance does not start.


The appliance is still hot after the
The audible signal goes off. The
previous baking process.
display shows the symbol H:HH.

Press and hold the START/STOP button until the normal program code
appears on the display. Unplug the appliance. Take out the baking
tin and leave to cool at room temperature. Plug in and restart the
appliance.

The appliance does not start.


The audible signal goes off. The
display shows the symbol LLL.

Program or electronic error.

Start the test run. Press and hold the menu button, unplug the appliance
and then plug it in again. Release the button. The appliance will perform
a test run. Unplug the appliance again. The normal program code 1P
should appear on the display. If this is not the case, return the appliance
to a service point.

The display shows the symbol


EEE.

Program or electronic error.

Please proceed according to the description above.

The display shows the symbol


000 after restarting the
appliance.

The appliance was switched off


by pulling out the plug during
the warming phase. The basic
program P1 was not set.

Always use the START/STOP button to stop the appliance. To restart


the appliance: Press and hold the START/STOP button for 10 seconds
until the symbol P together with the program number appears on the
display.

96

CLASSIC RECIPES
WHITE BREAD

Ready-made bread mixtures available


in shops can be especially used in the
appliance.

BUTTERMILK BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon

Ingredients
Buttermilk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon

Program: BASIC

Program: BASIC or FRENCH

NUT AND RAISIN BREAD

SUNFLOWER BREAD

7 GRAIN CEREAL BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Raisins
Crushed nuts

Ingredients
Water
Butter
Flour type 550
Sunflower seeds
Salt
Sugar
Dry yeast

350 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
100 g
3 tablespoons

350 ml
1 tablespoon
540 g
5 tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
1 teaspoon

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
7-grain flakes
Dry yeast

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoon
240 g
240 g
60 g
1 teaspoon

Program: BASIC
Add raisins and nuts after the first acoustic
signal or after the first kneading cycle.

Program: BASIC
Tip: Sunflower seeds can be replaced with
pumpkin seeds. Toast the seeds in a frying
pan to give them a more intense flavor.

Program: WHOLE WHEAT


When using whole grains, soak them first.

ONION BREAD

WHOLE WHEAT BREAD

CHOCOLATE AND NUT BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Large, chopped onion
Flour type 550
Dry yeast

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Eggs
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
Dry yeast

250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
1
540 g
1 teaspoon

300 ml
1 tablespoon
1
1 teaspoon
2 teaspoons
360 g
180 g
1 teaspoon

Ingredients
Water
Chocolate-nut
spread
Salt
Caster sugar
Flour type 500
Plain flour
Dry yeast

Program: BASIC
Bake this bread immediately.

Program: WHOLE WHEAT


NOTE: While using the DELAY TIMER
program, add more water instead of eggs.

Program: FRENCH

NUT, ALMOND AND HONEY BREAD

FRENCH BAUGETTES

PIZZA DOUGH

Ingredients
Water
Butter
Salt
Sugar
Chopped nuts
Chopped almonds
Honey
Flour type 550
Dry yeast

Ingredients
Water
Honey
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

Program: BASIC

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
1 tablespoon
1 tablespoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
540 g
1 teaspoon

Program: DOUGH
Divide the dough when ready into 2-4 parts,
form long loaf shapes and leave them to rest
for about 30-40 minutes. Make a series of
diagonal cuts on the top surface and put the
bread to bake in the oven.

Ingredients
Water
Salt
Olive oil
Flour type 500
Sugar
Dry yeast

275 ml
90 ml
1 teaspoons
1 teaspoons
300 g
150 g
1 teaspoon

300 ml
teaspoon
1 tablespoon
450 g
2 teaspoons
1 teaspoon

Program: DOUGH
After the kneading process, spread the
dough, form a round shape and leave to
rest for 10 minutes. Spread the sauce and
add the desired filling. Bake in the oven for
20 minutes.

The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated as a cookery book.
While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature, and stick to ones likings.

97

WHEN TO ADJUST RECIPES


Problem

Probable cause

Solution
(description below)

The bread rises too fast.

- Too much yeast, too much flour, not enough salt.

a/b

- No or too little yeast.

a/b

- Old or stale yeast.

The bread does not rise at all


or not enough.

The dough rises too much


and spills over the baking tin.

The bread goes down in the


middle.

- Liquid too hot.

- The yeast has come into contact with the liquid.

- Wrong flour type or stale flour.

- Too much or not enough liquid.

a/b/g

- Not enough sugar.

a/b

- If the water is too soft the yeast ferments more.

- Too much milk affects the fermentation of the yeast.

- The dough volume is larger than the tin and the bread goes down.

a/f

- The fermentation is too short or too fast due to the excessive temperature of the
water or the baking chamber or due to the excessive moistness.

c/h/i

- No salt or not enough sugar.

a/b

Heavy, lumpy structure of


bread.

The bread is not baked in


the center.

Coarse structure or too many


holes in bread.

Mushroom-like, unbaked
surface.

- Too much liquid.

- Too much flour or not enough liquid.

a/b/g

- Not enough yeast or sugar.

a/b

- Too much fruit, whole meal flour or another ingredient.

- Old or stale flour.

- Too much or not enough liquid.

a/b/g

- Too much humidity.

- Recipes with moist ingredients, e.g. yogurt.

- Too much water.

- No salt.

- Great humidity, too hot water.

h/i

- Too much liquid.

- Bread volume too big for the tin.

a/f

- Too much flour, especially for white bread.

- Too much yeast or not enough salt.

a/b

- Too much sugar.

a/b

- Other sweet ingredients apart from sugar.

The slices are uneven or


there lumps in the middle.

- The bread did not cool enough (the vapor has not escaped).

Flour deposits on the bread


crust.

- The flour was not worked well on the sides during kneading.

g/i

Solutions to the above problems

a) Measure the ingredients correctly.


b) Adjust the ingredient doses and check that all the
ingredients have been added.
c) Use another liquid or leave it to cool at room temperature.
The ingredients must added the order specified in the
relevant recipe. Make a small ditch in the middle of the
flour and put crumbled or dry yeast inside. Do not allow
the yeast to come into direct contact with the liquid.

98

d) Use only fresh and properly stored ingredients.


e) Reduce the total amount of the ingredients, do not use
more flour than specified in the recipe. Reduce all the
ingredients by .
f) Reduce the amount of liquid. Reduce the amount of
liquid, if ingredients containing water are used.
g) In case of very humid weather add 1-2 tablespoons of
water less.

h) In case of warm weather do not use the timing function.


Use cool liquids.
i) Take the bread out of the tin immediately after baking
and leave to rest for at least 15 minutes before cutting.
j) Reduce the amount of yeast or all ingredients by .

Remarks on recipes
1. Ingredients

Since

each ingredient plays a specific role for the


successful baking of the bread, the correct measuring is
just as important as the order in which the ingredients
are added.
The most important ingredients such as the liquid
flour, salt, sugar and yeast (either dry or fresh yeast
can be used) influence the successful outcome of the
preparation of the dough and the bread. Always use the
right quantities in the right proportions.
Use lukewarm ingredients if the dough needs to be
prepared immediately. If you wish to set the program
phase timing function, it is advisable to use cold
ingredients to avoid the yeast to start rising too soon.
Margarine, butter and milk have an influence on the
flavor of the bread.
Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter
and thinner without affecting the successful outcome of
the baking. You can replace sugar with honey if you want
the crust to be softer and lighter.
Gluten which is produced in the flour during the kneading
provides the structure of the bread. The ideal flour
mixture is composed of 40% whole meal flour and 60%of
white flour.
If you wish to add cereals grains, leave them to soak
overnight. Reduce the quantity of flour and liquid.(up to
1/5 less).
It is necessary to use leaven with rye flour. It contains
milk and acetobacteria thanks to which the bread is
lighter and it ferments thoroughly. You can make leaven
by yourself, however it is time consuming. Therefore,
concentrated leaven powder is used in the recipes
below. The powder is sold in 15g packets (for 1 kg of
flour). We recommend to follow the recipes below (,
or 1 packet). The bread will crumble if you add less
leaven than indicated in the recipe.
If leaven powder with a different concentration is used
(100g packet for 1 kg of flour) the quantity of flour must
be reduced by 80g for 1 kg of flour.
You can also use liquid leaven. Follow the doses
indicated on the package. Fill the measuring beaker with
the liquid leaven and top it up with other liquid ingredients
in the right doses as specified in the recipe.
Wheat leaven is more often sold in the dry form. It
improves the workability of the dough, its freshness and
taste. It is also milder than rye leaven.
Use the NORMAL or WHOLE WHEAT program when
baking leavened bread.
You can replace leaven with baking ferment. The only
difference is in the taste. You can use the ferment in the
bread baking machine.

You can add wheat bran to the dough if you want the

bread to be lighter and richer in roughage. Add one


tablespoon of bran for 500 g of flour and increase the
amount of liquid by tablespoon.
Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat
proteins. It makes the bread lighter, the bread also has
more volume. The bread falls more rarely and is easier to
digest. The effect can be easily appreciated when baking
whole meal and other bakery products made of homemilled flour.
Black malt used is some recipes is dark-roasted barley
malt. It is used to obtain a darker bread crust and soft
part (e.g. brown bread). You can also use rye malt, but it
is not as dark. Both products can be purchased in whole
food shops.
Pure lecithin powder is a natural emulsifier which
improves the bread volume, makes the soft part softer
and lighter. The bread retains its freshness for longer.

2. Adjusting the amount of the ingredients

If the doses need to be increased or reduced, make sure


that the proportions of the original recipe are maintained.
To obtain a perfect result, follow the rules on adjusting the
amount of the ingredients below:
Liquids / flour: the dough should be soft (but not too
soft) and easy to knead. The dough should not be
stringy. It should be possible to easily make a ball out
of the dough. This is not the case with heavy dough like
rye whole meal or cereal bread. Check the dough five
minutes after the first kneading phase. If it is too moist,
add some flour until it reaches the right consistency. If
the dough is too dry add a spoonful of water at a time
during the kneading process.
Replacing liquids: When using ingredients containing
liquid (e.g. crud cheese, yoghurt, etc.) the amount of
liquid added should be reduced. When adding eggs, beat
them in the measuring beaker and fill the beaker with
the other required liquids to control the amount. Dough
prepared in a place located at a high altitude (above
750 meters) will rise faster. You can reduce the amount
of yeast by to teaspoon, to proportionally reduce
the rising of the dough. The same concerns places with
particularly soft water.

3. Adding and measuring the ingredients and


quantities

Always add the liquid first. Add yeast at the end. Do

not allow the yeast to come into contact with liquid to


avoid fast rising of the yeast (especially when using the
timing function).
Use the same measuring units while measuring the
ingredients, that is measure the ingredients with the
included measuring spoon or spoons used at home, if the
recipe requires measuring the ingredients in tablespoons
and teaspoons.
Measure the ingredients given in grams correctly.
For the milliliter indications you can use the supplied
measuring beaker which has a graduated scale from 30
to 300 ml.

99

Adding

fruits, nuts or cereals. You can add these


ingredients while using specified programs after you
hear a beep. If you add these ingredients too early, they
will be crushed during the kneading process.

4. Baking results

The

result of the baking depends on the conditions


(the hardness of the water, air humidity, altitude, the
consistency of the ingredients, etc.). Therefore, the
recipe indications should serve rather as a reference
point, which can be modified depending on the
given conditions. Do not get discouraged in case of
unsuccessful baking attempts. Try to find the cause of
the failure and try once again with changed proportions.
If the bread is not brown enough after baking, you can
leave it in the appliance and use the browning program.
It is recommended to bake a test bread before setting
the timing function for baking overnight to make the
necessary adjustments if needed.

Ecology environment protection


Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

The manufacturer/importer does not accept any liability for any


damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.

100