Sunteți pe pagina 1din 8

MANAGEMENTUL INSTANTELOR DE JUDECATA ANUL 4 SESIUNE IARNA

1) Din categoria principiilor organiz rii si func ion rii serviciului public al justi iei fac parte: b. accesul liber la justi ie 2) Justi ia constituie monopolul de stat care face parte din: c. principiile care guverneaz organizarea si func ionarea serviciului public al justi iei 3) Principiul egalit ii p r ilor in procesul civil are consacrare att: a. intern si extern 4) Egalitatea p r ilor in fa a justi iei presupune: a. judecarea cet enilor de acelea i instan e; inexistenta unor privilegii de judecata; aplicarea acelora i norme procedurale in desf urarea procesului civil; asigurarea si garantarea pentru toate p r ile a acelora i drepturi procesuale f r nici o discriminare 5) Principiul egalit ii in fata justi iei: a. nu se aplic in raporturile dintre p r i si instan 6) Gratuitatea justi iei se refer la faptul c : b. justi iabilii nu trebuie s pl teasc judec torii si auxiliarii justi iei 7) Con inutul caracterului permanent al jurisdic iilor rezid in faptul c : c. activitatea judiciara se nf ptuie te f r ntrerupere, cu excep ia zilelor nelucr toare si a vacantei judec tore ti 8) Faptul ca jurisdic iile sunt sedentare nseamn c toate instan ele func ioneaz intr-o localitate determinate prin lege unde: c. au un sediu stabil si cunoscut 9) Func ia de control judiciar se realizeaz in baza: a. principiului grad de jurisdic ie

10) Existenta mai multor cai de atac: b. nu este sinonima cu existent mai multor grade de jurisdictie 11) Legea romana presupune ca sisteme de compunere a instan elor de judecat : c. judec torul unic si completul format din doi sau mai mul i judec tori 12) Independen a justi iei constituie: c. att condi ia necesar pentru buna func ionare a justi iei ct si garan ia libert ii individului si a protec iei lui in fa a puterii 13) Inamovibilitatea judec torilor guverneaz : a. organizarea judec toreasc 14) Problema inamovibilit ii judec torilor face obiectul: c. att reglement rilor interne ct si reglement rilor externe 15) Impar ialitatea si independen a judec torilor: b. nu poate fi asigurata intr-un stat care nu admite principiul inamovibilit ii 16) Rolul esen ial al managerului const in: c. stabilirea obiectivelor, cunoa terea st rii de lucruri reale si luarea masurilor necesare pentru ndeplinirea competen elor ce le revin instan ei judecatoresti 17) Managerul trebuie s ndeplineasc urm toarele roluri fundamentale: b. de reprezentare, informa ionale, decizionale, alocarea resurselor materiale, negociere 18) Func iile managementului sunt: c. de planificare, coordonare, antrenare, implementare, control 19) Func ia de planificare a managementului: a. se concentreaz asupra stabilirii de obiective, de decizii privind organizarea muncii 20) Func ia de coordonare a managementului asigur : b. armonizarea ac iunilor personalului instan ei 21) Func ia de antrenare a managementului se realizeaz :

a. pe baza motiv rii, in sensul corel rii intre interesele personalului instan ei si ndeplinirea sarcinilor atribuite 22) Ce func ie a managementului este considerat ca fiind principal : b. func ia de coordonare 23) Func ia de implementare asigur : c. coeren a ac ional , disciplin si ordine func ional 24) Func ia de control evaluare are caracter: c. de constatare a rezultatelor muncii si se refer la ansamblul activit ilor prin care performan ele unei instan e sunt m surate si comparate cu rezultatele identific rii m surilor corective pentru nl turarea nendeplinirilor 25) Pentru a fi eficient func ia de control evaluare trebuie s aib un caracter: c. continuu, preventiv, corectiv si flexibil 26) Controlul ca func ie a managementului trebuie s respecte: b. principiile independen ei judec torilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat 27) No iunea managementului este: a. proprie fiec rui domeniu de activitate 28) Justi ia este: c. unic , impar ial si egal pentru to i 29) Justi ia se nf ptuie te in numele legii prin: c. nalta Curte de Casa ie si Justi ie, cur i de apel, tribunale, judec torii, instan e militare 30) In Romania func ioneaz : c. o singur instan suprem care asigur interpretarea si aplicarea unitar a legii de c tre celelalte instan e judec tore ti potrivit competen ei sale 31) nalta Curte de Casa ie si Justi ie este organizat in: c. 6 sec ii

32) Conducerea naltei Cur i de Casa ie si Justi ie se exercit de: c. pre edinte, vice-pre edinte si colegiul de conducere 33) Cur ile de apel sunt instan e: c. f r personalitate juridic in circumscrip ia c rora func ioneaz mai multe tribunale si tribunale specializate 34) Tribunalele sunt instan e: c. cu personalitate juridic la nivelul fiec rui jude si al municipiului Bucure ti si cum rezult sediul in municipiul de re edin 35) Tribunalele specializate sunt instan e: a. f r personalitate juridic 36) Judec toriile sunt instan e: c. f r personalitate juridic organizate in jude e si in sectoarele municipiului Bucure ti 37) Judec toriile sunt instan e conduse de: b. 1 pre edinte si 1-2 vice pre edin i 38) Instan ele militare sunt: a. Tribunalele militare, tribunalul municipiul Bucure ti, Curtea Militar de Apel Bucure ti 39) Pentru numirea in func ia de conducere la Judec torie este necesar urm toarea condi ie minim de vechime: a. 5 ani 40) Pentru numirea in func ia de conducere la tribunal este necesar urm toarea condi ie minim de vechime: b. 6 ani 41) Pentru numirea in func ia de conducere la Cur ile de Apel este necesar urm toarea condi ie minim de vechime: a. 8 ani 42) Numirea judec torilor in func ia de conducere se face prin: b. concurs sau examen

43) Comisia de examen pentru numirea judec torilor in func ia de conducere este numit de: c. Consiliul Superior al Magistraturii la propunerea Institutului National al Magistraturii 44) Comisia de examen pentru numirea judec torilor in func ia de conducere este format din: a. 2 judec tori de la I.C.C.J., 2 judec tori de la Curtea de Apel si 3 speciali ti in management si organizare institu ional 45) In cadrul fiec rei instan e func ioneaz : a. un colegiu de conducere si adunarea generala a judec torilor 46) Colegiul de conducere al I.C.C.J. este constituit din: c. pre edinte, vice pre edinte si 9 judec tori ale i pe o perioad de 3 ani 47) Colegiul de conducere al I.C.C.J. este prezidat de: a. pre edinte 48) edin ele colegiului de conducere al I.C.C.J. : a. nu sunt publice

49) La edin ele colegiului de conducere al I.C.C.J. : b. pot participa si pre edin ii de sec ie 50) Colegiul de conducere la cur ile de apel, tribunal si judec torii: a. sunt formate dintr-un num r impar de membrii 51) Fiecare instan judec toreasc este condus de un pre edinte care exercit atribu ii manageriale in scopul: a. organiz rii eficiente a activit ii 52) Planificarea este: b. o parte esen ial a procesului de conducere 53) Planificarea poate fi definit ca fiind: c. procesul de alegere a obiectivelor si de adaptare a deciziilor privind activit ile care trebuie organizate pentru atingerea acestora 54) Organizarea muncii reprezint :

c. un ansamblu de m suri, metode, forme si mijloace cu caracter social economic si tehnic organizatoric care are ca scop folosirea eficient a for ei de munc si a timpului de munc in condi iile unei intensit i normale a muncii 55) Pre edintele instan ei judec tore ti i exercit atribu iile privind organizarea muncii prin: c. rezolu ii, decizii si ordine de serviciu numai in situa iile stabilite de lege 56) Ordinul de serviciu: a. este forma juridic principal prin care edin ele instan ei i realizeaz atribu iile care ii revin potrivit legii 57) Ordinul de serviciu poate fi dat pe o: a. perioad determinat sau nedeterminat 58) Organigrama instan ei: c. este reprezentarea grafic a structurii organizatorice a unei instan e, precum si un instrument de informare si analiz 59) Instan ele judec tore ti au: a. cte o registratur 60) Actele de sesizare a instan ei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin po t , curier sau fax se depun la: b. registratur 61) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la: a. registratura instan ei sub semn tur , dup care se predau arhivarului 62) Serviciul de documentare: a. ine eviden a logisticii, a jurispruden ei, precum si gestiunea bibliotecii 63) Judec torul delegat la oficiul registrului comer ului este desemnat de: b. pre edintele tribunalului 64) Conducerea instan ei asigur distribuirea aleatorie a cauzelor pentru nl turarea: c. subiectivismului si a oric ror suspiciuni privind atribuirea dosarelor

65) Pre edintele instan ei desemneaz anual: b. cu avizul colegiului de conducere, persoanele care asigur nregistrarea si repartizarea aleatorie a dosarelor 66) Repartizarea cauzelor se efectueaz prin: c. sistem informatic sau prin metoda sistemului ciclic 67) Deontologia se refer la: a. regulile proprii unei profesii, a c rei exercitare o guverneaz 68) Principiile de baz care definesc deontologia judec torului sunt: c. suprema ia legii, egalitatea, independen a, competen a si diligen a, integritatea moral , impar ialitatea, cuviin a 69) Pre edintele completului de judecat are ca atribu ie: b. deschide, suspend si ridic edin a 70) Asigurarea calit ii actului de justi ie presupune abordarea urm toarelor componente care vizeaz : c. unificarea practicii judiciare prin identificarea si claritatea problemelor de drept care au determinat practica neunitar , asigurarea accesului judec torilor la legisla ie si jurispruden , desf urarea preg tirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplic rii eficiente si uniforme a legii 71) Pre edintele: c. organizeaz studiul profesional al judec torilor, urm re te realizarea acestuia, coordoneaz activitatea de unificare a practicii judiciare 72) Calitatea actului de justi ie este dependent de: b. competen a judec torilor si personalului auxiliar de specialitate 73) Verificarea ndeplinirii criteriilor de competen a judec torilor se face: b. o dat la 3 ani 74) Prima evaluare a judec torilor se face la: a. 2 ani de la numirea in func ie profesional si performan

75) Evaluarea activit ii judec torilor se face de o comisie constituit prin hot rre al C.S.M. format din: b. pre edintele instan ei si 2 judec tori desemna i de colegiul de conducere 76) Judec torii nemul umi i de calificativul acordat de comisia de evaluare pot face contesta ie la C.S.M. in termen de: c. 30 de zile de la comunicare 77) Problemele pe care trebuie s le rezolve multe persoane din conducerea instan elor se refer la: b. folosirea adecvat a resurselor umane si materiale, evaluarea necesit ilor, gestionarea situa iilor de criz 78) Problemele care necesit o gndire creativ sunt probleme cu: a. solu ii deschise 79) Orice problem de rezolvat implic : a. abordare ra ional 80) Managementul resurselor umane reprezint abilitatea conducerii de a realiza competen ele instan ei folosind eforturile: c. judec torilor si personalului auxiliar de specialitate