Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

1. VANZATOR

PERSONA FIZICA

HUMA DlNU

act de identi t ate seria

NT

PERSOANA JURIDICA

nr. injmatriculare la Registrul Comertului

Domiciliu/Sediul i n

nr .

CRA C AOANI

bl.

se .

.

str .

rep r ezentata de

ap

.

judetul

nr .

~:r:

302738

2 . CU M PA R ATOR

PERSONA FIZICA

PERSOANA JURIDICA

DASCALU DUMITRU

nr. injmatriculare la Registrul Comertului

Domiciliu/Sed i ul in

CHILIILE

nr.

bl.

se.

str .

act de identitate seria

reprezentata de

ap .

.judetu

l

XZ

nr .

484122

~y~!':1!

3.0BIECTUL

CONTRACTULUI

Vehicul marca

MERCEDES-BENZ

tipul

SPRINTER 213 COI nr . identificare

WDB9026721R413940

serie motor

data la care expira i nspectia tehnica pe r iodica

50685249

cilindree

.

~

. ~

cmc , numar de inmatri c ulare

nr . cartii d e identitate a vehiculului

4.PRETUL in cifre

10. OOOEURO

in litere ZECEMIIEURO

NT 18 DMH

E 881109

V a n zatorul mentionat la punetul (1) deelara ea vehieulul este in proprietatea sa , liber de oriee sareini . De asemenea

ea a predat eumparatorului ment i onat la punetul (2) vehieulul , eheile , fisa de inmatrieulare si eartea de identitate a

v ehieulului , primind de la aeesta pretul prevazut la punetul (4).

Cumparatorul mentionalla punetul (2) deelara ea a primit de la vanzatorul mentionat la punetul (1) vehi c ulul , eheile

fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului , achitand vanzatoru l ui pretul mentionat la punctul (4).

-=-

c:pòe\8tea c o ,,;.,

Locul in/";~t~~E~:tului -:

'+'~.

,r;7'.-<:

~~!':':l' . ~ ~~ . ':l'

Semnatura vanzatorului

Data ~:·è""~~~Ol"

Sernnatura cumpa~torolu; ~/

Inspecto r atul de Politie al J udetului NEAM T

Nr .

din

.

CERTIFIC A T DE RADIERE

Vehicul marca

serie motor

nr .

MERCEDES-BENZ

50685249

HUMA . DlNU

bl.

cilindree

tipul

SPRINTER 213 COI nr.identifieare

2148 inmatriculat

cu nr .

NT 18 DMH

WDB9026721R413940

de t inut de eatre

dom i c iliat in

CRACAOANI

str .

se.

ap .

jud .

NEAMT

Instrainat catre

str.

DASCALU DUMITRU

( "

nr .

domiciliat in

.

se .

ap .

CHILIILE

jud.

,

'l::~T!

11f'-

.

.

.

.